INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
AMMUNISJON TIL VALGKAMPEN 2009 !
JESUS ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET OGSÅ I NORSK POLITIKK

Et utvalg av artikler om kristendom og politikk skrevet av Ivar Kristianslund hovedsakelig i 2008 og 2009

Forord
Norsk politikk har gått av sporet. Løsningen på problemet finner vi i Matt 6,33: ”Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!” Hvis det ikke går opp for norske velgere og politikere at dette ordet også gjelder i politisk sammenheng, vil det norske folk bare fortsette å gå mot sin undergang. Bibelen tillater ikke kristne politikere å inngå kompromisser som er i strid med Guds ord. Det er sant at et politisk parti ikke er en menighet. Men det er løgn at et kristent parti dermed står fritt til å bryte Guds bud. Kristne som tror på underets Gud, tror også at Herren kan gjøre under i politikken – eller at han i stedet for å gjøre under vil bruke oss som vitner og martyrer mens vi som folk må høste fruktene av det som vi har sådd.

I dette heftet gjengis først en større artikkel om basisspørsmål som ble skrevet allerede i 2002. Deretter følger et bearbeidet manuskript til et pinseforedrag som trekker opp linjene for kristne menneskers forhold til politikken. Manuskriptet kunne med fordel ha vært bearbeidet mer, men det gjengis likevel i sin uferdige form. Så følger noen kortere artikler som summerer opp grunnleggende fakta om politikk, partier og partivalg.

De resterende artiklene er stort sett korte og konsise avisinnlegg og liknende, og de aller fleste er blitt trykket i en eller annen avis. Artikkel nr. 13 er nærmest en liten debatthåndbok for abortmotstandere.

Vi har forsøkt å gruppere alle artiklene under overskrifter etter innholdet, men det blir naturlig nok en del overlapping og gjentakelser.

INNHOLDSFORTEGNELSE

I. BASISSPØRSMÅL INNEN RELIGION, VITENSKAP OG POLITIKK
1. Livssynsnøytralitet, logikk og religionsfrihet. (Publisert 1. gang i 2002.)

II. GRUNNLEGGENDE BETRAKTNINGER OM POLITIKK
2. Ånden, Kirken og staten. (Bearbeidet foredrag holdt på et pinsestevne.)
3. Er det synd å være med i en norsk regjering?
4. Kristendom og partipolitikk.
5. Abeiderpartiet – ugudelighetens fanebærer.
6. KrF’s veivalg – liv eller død i tid og evighet.
7. KrF’s synd – hva skal vi stemme på?
8. Fremskrittspartiet er ikke noe alternativ.
9. Pressemelding: Bare østfoldinger kan stemme med god samvittighet!

III. ABORTKAMPEN
10. Abortloven – norsk lov?
11. Abort-motstandernes råd til kvinnene.
12. Voldtekt og abort.
13. Kort ”håndbok” for abort-motstandere.
14. Barneombud og barnevern er hykleri!

IV. HOMOSEKSUALITET OG EKTESKAPSLOVGIVNING
15. Advarsel til representantene på stortinget!!
16. Brev til Kongen.
17. Hjelp til André Oktay Dahl.
18. P-piller, angrepiller og homopiller.
19. Stortingets urett mot de homofile.
20. Spørsmål til Harald Sødal: Er ikke samboerskap hor?

V. KIRKEPOLITIKK
21. KrF’s ugudelige og ulovlige kirkepolitikk.
22. Svindel i Den norske kirke.

VI. GRUNNLOVEN
23. Sitater med kommentarer fra viktige paragrafer i Grunnloven.
24. Hurra for Kong Harald – Be for Kongen!
25. KrF’s grunnlovsforslag om rett til liv – et spill for galleriet?

VII. EVOLUSJONSTRO
26. Evolusjonsteorien utgått på dato.

VIII. FEMINISME
27. Underkuede menn.

IX. MILJØPROBLEMER
28. Miljødebatt og kristendom.
29. Narkotika og kristendomsundervisning.

X. DEBATT MED EN KrF-TILHENGER
30. Nils-Petter Enstad støtter stortingskriminaliteten.
31. Abort - Nils-Petter Enstads kuriositeter.
32. Nils-Petter Enstad gir seg ikke!
33. Nils-Petter Enstad’s klovner.
34. KrF deltar i folkemordet!


I. BASISSPØRSMÅL INNEN RELIGION, VITENSKAP OG POLITIKK

Artikkel 1.

LIVSSYNSNØYTRALITET, LOGIKK OG RELIGIONSFRIHET

LIVSSYNSNØYTRALITET ER ET UKLART, FORFØRENDE OG UNYTTIG BEGREP!
Med et livssyn mener vi i det følgende en religion. Eller en annen oppfatning av livets opprinnelse, mål og mening som f. eks. ateisme (dvs. man hevder at Gud ikke eksisterer), agnostisisme (dvs. man vet ikke om Gud eksisterer), humanisme (dvs. at mennesket forsøker å overta Guds plass), osv. "Livssynsnøytralitet" er et ord som klinger fint i ørene på mange toneangivende personer i Norge - også blandt mange kristenledere.

Ordet blir ofte brukt når man skal utforme undervisningspolitikk, mediapolitikk, kirkestyre, osv. Men sannheten er at dette ordet har et meget uklart og forførende innhold. De som ivrer sterkest for "livssynsnøytralitet" synes å legge i dette ordet at alle religioner og øvrige livssyn skal behandles likt. Og de vil ha andre til å tro at å behandle alle livssyn likt er en edel og upartisk holdning. Ja, mange forlanger rett og slett at en slik livssynsnøytralitet skal praktiseres i for eksempel i politikk og undervisning.

Jeg er enig i at den slags livssynsnøytralitet kunne tenkes å fungere tilfredsstillende, men kun forutsatt at minst ett av følgende to punkter er oppfylt: (1) Alle livssyn er faktisk like sanne og gode. (2) Det er fullstendig uvesentlig og uinteressant hvilket livssyn man har. Men det er innlysende at ingen av de to punktene er oppfylt. Konklusjonen blir derfor: Den form for livssynsnøytralitet som er beskrevet ovenfor bør bekjempes!

La oss forsøke å illustrere dette. Vi kan ta for oss noen kjente personligheter som for eksempel Hans Nielsen Hauge, Vidkun Quisling, Fritjof Nansen, Saddam Hussein, Martin Luther, Adolf Hitler, Albert Schweitzer, Josef Stalin, Mor Theresa og Florence Nightengale. Det er tenkelig at det kan finnes både sannhet og løgn, godhet og ondskap i alle de livssyn som disse menneskene representerer. Men det er helt klart at: (1) Noen av disse livssyn representerer mer av sannheten og godheten enn andre. (2) Det er slett ikke uvesentlig og uinteressant hvilke av disse livssyn som får dominere enkeltmennesker og samfunn!

HVA ER "NØYTRALITET"? OFTE ER DET FEIGHET ELLER PARTISKHET
La oss se litt på hva ordet "nøytralitet" innebærer. I en konflikt mellom to land eller to personer er nøytralitet - kort uttrykt - at man lar være å hjelpe noen av partene. Men legg merke til at dette ikke betyr at man ikke er med på å påvirke utfallet. Ved ikke å gripe inn gir man den ene parten større sjanse til å vinne enn dersom man hadde tatt parti. Dersom man er vitne til at en 30 år gammel mann forsøker å voldta en 12 års gammel jente, vil nøytralitet være en meget kritikkverdig holdning. I virkeligheten må nøytralitet ofte karakteriseres som feighet eller partiskhet.

Nøytralitet i forhold til en konflikt mellom to nasjoner, to personer eller to livssyn vil i realiteten alltid bety støtte til urettferdigheten eller løgnen. (Selv om det i visse tilfelle etter en totalvurdering kan være klokt å ikke blande seg inn.) De nasjoner som var nøytrale i forhold til Hitler gjorde det lettere for ham å vinne. Hvis to av dine venner er anklaget for mord og det er klart at en av dem er den skyldige, vil du i realiteten støtte den skyldige dersom du stiller deg "nøytral" i forhold til spørsmålet å finne sannheten.

Blant mennesker i Norge som går inn for livssynsnøytralitet finner man sjelden overensstemmelse mellom liv og lære. Mennesker som sier at man ikke skal prakke kristendom på folk er ofte meget opptatt av å prakke på oss andre sitt eget livssyn. Man vil ha kristendommen ut av politikken og ut av undervisningssystemet. Men samtidig er man opptatt av å trekke alle andre tenkelige og utenkelige dimensjoner ved menneskelivet inn i politikken og undervisningssystemet.

Etter min mening ville det beste vi kunne gjøre med oljepengene være å bruke dem til å bringe evangeliet om Jesus Kristus ut til alle folkeslag. Noen bedre U-hjelp enn dette finnes ikke - også om man bare er opptatt av å skape velstand i dette livet! Men dersom noen hadde foreslått dette i stortinget, ville det ha blitt et ramaskrik: U-hjelpen skal være livssynsnøytral! Men de samme menneskene har få eller ingen betenkeligheter med å eksportere norsk umoral, norsk prevensjons- og fosterdrapspropaganda, likestillingsideologi, drikkeskikker, røkevaner, osv. til U-landene.

Her hjemme tåler de ikke å høre snakk om kristendomsundervisning i skolen. Men de synes det er i orden at barna læres opp til å drive hor og begå fosterdrap, og at de tvinges til å danse! Gjennom lovgivning, beskatning, NRK og offentlig støttet "kunst" tvinger de også på oss ødeleggelse av ekteskapet, kjønnskvotering, lovprisning av homoseksualitet osv. - uten å la seg stanse av tanken om livssynsnøytralitet. Norske kvinner som ønsker å føde barn og å være hjemme og oppdra dem er blitt mobbet og fratatt økonomiske goder av politikere i årtier.

Faktum er at her i Norge brukes ordet livssynsnøytralitet først og fremst når man ønsker å kvitte seg med kristen påvirkning av folket! Når ordet får gjennomslag, blir resultatet nesten alltid mer avkristning.

LIVSSYNSNØYTRALITET ER UMULIG
Å være livssynsnøytral, i den forstand at man ikke påvirker resultatet, er ganske enkelt en umulighet! I livssynssammenheng (og i en rekke andre sammenhenger som gjelder menneskelige holdninger) finnes det nemlig ikke noe nullpunkt eller nøytralitetspunkt slik som det gjør i kjemien hvor man kan definere en nøytral (verken sur eller basisk) oppløsning.

La oss illustrere dette ved et enkelt bilde: En lokomotivfører blir ringt opp på toget og blir fortalt at et møtende tog nærmer seg med full hastighet, slik at det brygger opp til en forferdelig kollisjon i løpet av få minutter. Han mener at beskjeden like gjerne kan være falsk som ekte og spekulerer på hvorledes han skal forholde seg nøytral til budskapet. Han kan la være å bry seg om oppringningen. Er dette nøytralitet? Eller han kan ta sine forholdsregler for å unngå kollisjon. Er dette nøytralitet? Nei, nøytralitet er en umulighet. Han er nødt til å ta stilling til budskapet.
Slik er det også med det kristne budskapet!

Nøytralitet er en umulighet! Jesus illustrerer dette ved de to følgende utsagn: (1) "Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer." (Matt 12:30.) (2) "For den som ikke er imot oss, er for oss." (Mark. 9,40.) En sammenlikning av disse to skriftstedene viser at det bare gis to muligheter. Altså: Hvis du ikke er med Jesus, er du imot ham. Og hvis du ikke er imot Jesus så er du med ham. Du er låst fast! DET NYTTER IKKE Å SI AT DU IKKE TAR STILLING TIL JESUS!

Uansett hvorledes din holdning er, så vil den plassere deg i én av to kategorier. Enten er du Jesu fiende, eller så er du Jesu venn! Noen tredje mulighet finnes ikke. Vi kan konkludere med at ordet nøytralitet brukt i livssynssammenheng er et BEDRAG!
LIVSSYN ER VIKTIG - ALLE BØR SØKE ETTER DET RETTE LIVSSYN
I Norge synes det å være en utbredt oppfatning at livssyn er noe som du krydrer tilværelsen med dersom du har sans for slikt. Ellers kan du gjerne la være å bry deg om livssyn, for det er egentlig ikke så viktig, mener man.

Men faktum er at livssyn på mange måter er enda mer vesentlig, både for enkeltmennesker og for samfunnet, enn f. eks. så viktige ting som økonomi og utenrikspolitikk. Alle mennesker har vel egentlig et livssyn, selv om de ikke på langt nær alltid gir uttrykk for det. Vårt livssyn bestemmer våre holdninger og handlinger. Og disse er meget viktige, både for oss selv og andre.

Dersom man forsøker å stille seg nøytral i forhold til livssyn, støtter man, som vi har sett, de falske livssyn og angriper dermed det rette livssynet. Personer som sier at de ikke har noe livssyn eller som sier at de er livssynsnøytrale er derfor fiender av sannheten og rettferdigheten, i hvert fall indirekte. Alle rettskafne mennesker bør oppfatte det som en plikt å søke å finne det rette livssyn. Livssynslathet er det samme som menneskefiendlighet. Nøytralitetsbegrepet brukt i livssynssammenheng tjener bare til å tilsløre de faktiske forhold.

TRO OG VITEN - MISBRUK AV BEGREPER
Det er et ubestridelig faktum, at all menneskelig erkjennelse, selv den mest "opplagte" ting, til syvende og sist bygger mer eller mindre på tro. Kun ett lite og banalt eksempel til illustrasjon her: Selv om man mener å vite hvem man har til mor og far, kan man, teoretisk og spissfindig betraktet, aldri være helt sikker. Men dersom man har anledning til å drive med en eller annen form for "eksperimenter", vil man ofte ha mulighet for å gjøre trosdelen mindre og mindre, slik at man til sist kanskje er villig til å se helt bort fra den og si at man vet.

Et enkelt "eksperiment" i vårt eksempel kunne være å se seg i speilet noen ganger og sammenlikne med foreldrene. Et litt mer komplisert eksperiment kunne være å ta noen blodprøver. Men fremdeles vil det være en teoretisk mulighet for at resultatet er beheftet med en eller annen feil.

I vår kultur har man i flere menneskealdre narret oss ved å stille "tro" og "viten" opp mot hverandre på en meget forførende måte: Med "tro" mener man da kristendom (eller religion), og ofte legger man ikke noe særlig mer i ordet enn naiv gjetning. Med "viten" mener man vitenskap, og vanligvis legger man betydningen "ugjendrivelige fakta" i dette ordet.

Men faktum er at det er mer berettiget å snakke om sikker viten innenfor kristendommen enn innenfor vitenskapen. (Se f. eks. Heb. 11,1.) Riktignok er det innenfor de eksperimentelle vitenskaper ofte, for praktiske formål, berettiget å snakke om "sikker viten". Men i andre vitenskaper som for eksempel paleontologi, historisk geologi og historisk-kritisk teologi er "tro" (i betydningen gjetning) gjerne et langt mer dekkende ord. Mange "resultater" fra de sistnevnte vitenskaper er mer enn tvilsomme.

Men de vitenskapene som i stor grad bygger på gjetning låner glans fra de eksperimentelle vitenskapene som folk med rette beundrer. På denne måten får man i de gjetningsbaserte vitenskapene mulighet til å markedsføre "resultater" som ikke er verd det papiret de er skrevet på!

DET ER MULIG Å BLI SIKKER I LIVSSYNSSPØRSMÅL!
I kunnskapssamfunnet av i dag mener man at det omtrent ikke finnes grenser for menneskenes mulighet for å skaffe seg kunnskap. Derfor er det et paradoks at mange inflytelsesrike personer vil ha oss til å tro at det er umulig å finne ut hvilket livssyn som er det rette. Man klynger seg panisk til "livssynsnøytraliteten". I virkeligheten representerer slike personer en fare for menneskeheten. Man bedrar seg selv og er med på å føre andre ut i elendigheten fordi man tar parti mot Sannheten.

BIBELEN ER SANNHET - KRISTENDOM ER DET RETTE LIVSSYN
Ærlige sannhetssøkere vil ende opp som kristne! Bibelen er åpenbaring fra Israels Gud. Han er evig, allmektig, allestedsnærværende, allvitende, kjærlig, sann og nådig. Derfor er han den eneste blandt alle levende som både kan og vil tale bare sannhet med oss! Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord! Kristendommen er derfor det eneste livssyn som er skikkelig forankret i historiske, fysiske og etiske realiteter. Men ateister, agnostikere og humanetikere lukker trassig øynene for de vesentligste fakta, fordi de ikke for noen pris vil forlate sin gudløse religion.

KRISTENDOMMEN TÅLER Å BLI UTFORDRET!
I motsetning til andre livssyn, tåler kristendommen å bli angrepet, fordi den representerer Sannheten. Derfor skulle vi gjerne hatt mer av saklig debatt om kristendom. (Se også Åp. 3,15-16.) Alle andre livssyn, som i virkeligheten er bedrag, tjener på at man praktiserer såkalt "livssynsnøytralitet". Selv om kristen tro dypest sett er en Guds gave (Efes. 2,8), ville menneskeheten vinne uendelig mye på en skikkelig opprenskning for å finne ut hva som er sannhet og hva som er løgn i livssynssammenheng.
Vi bør nå begynne å bruke også vitenskapen på en objektiv og saklig måte for å søke etter sannheten også på livssynsområdet. I over hundre år har toneangivende teologer vært redde for å utfordre vitenskapen fordi de er redde på Guds vegne. Men Gud tåler meget godt en utfordring fra vitenskapen dersom den skjer på sannferdige og ikke løgnaktige premisser.

De dominerende holdningene på livssynsområdet og innen en del vitenskaper i dag er preget av eventyr og ønsketenkning. Kristendommens motstandere er redde for å ta en saklig debatt. I stedet kommer de med usaklige angrep. De bruker ord som vitenskap og vitenskapelig for å kamuflere sine uholdbare standpunkter. Og kristne mennesker er altfor villige til å la seg bløffe! De vender seg fra Sannheten og tror på eventyr som "Big bang" og Darwinismen. Disse eventyrene er i virkeligheten Satans versjon av skapelsesberetningen!

Gud er mer "vitenskapelig" i god betydning av ordet enn alle vitenskapsmenn. Han har gitt bevis for sin egen eksistens. (Rom. 1,20.) Han har gitt bevis for Jesu guddom. (Rom. 1,4 og Ap.gj. 17,31.) Han har gitt bevis for sin egen pålitelighet. (5. Mos. 18, 21-22.) Han har gitt oppskrift på et eksperiment som vil bekrefte Bibelens sannhet. (Joh. 7,17.) Og han har gitt oss selve sannheten. (Joh. 17,17.) Hvorfor overser man alt dette og mer til? Hva kan "vitenskapen" stille opp mot dette?

I Norge er vi så heldige at kristendommen er statens offentlige religion som preger samfunnet på mange områder. Nå må vi ikke være så dumme at vi kaster ut Sannheten og innfører løgnaktige livssyn i stedet i "livssynsnøytralitetens" navn.

RELIGIONSFRIHET MÅ TA UTGANGSPUNKT I SANNHETEN!
Men de som ikke er av Sannheten skal behandles på en kjærlig måte! Den religionsfriheten som Kristen Framtid går inn for kan utdypes slik: Jesus, som har åpenbart seg for oss i Bibelen ved Den hellige Ånd, er Sannheten. (Se Joh. 14,6.) Og Gud har vært så god mot Norge at han har gitt oss Sannheten som grunnlag for vår konstitusjon. Vi har fått en grunnlov som i § 2 sier at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion. Og i følge Grunnlovens § 112 skal kristendommen alltid være statens offentlige religion.

Jesus sier: "Hver den som er av sannheten, hører min røst." (Joh. 18,37.) Det følger altså av dette at ikke alle er av sannheten. Men Gud elsker verdens mennesker! (Joh. 3,16.) Og i 1. Tim. 2, 3-4 står det at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse! I Matt. 13, 24-30 og 36-43 sier Jesus at i denne verden (ikke i menigheten!) skal ugresset og hveten få vokse sammen inntil dommen kommer. Av dette slutter vi at alle mennesker skal få lov til å dyrke sin religion fritt så lenge de ikke direkte skader andres liv, eiendom eller religionsfrihet.

En kjødelig konflikt mellom kristendommen og religionene vil skade kristenlivet på samme måte som luking av ugresset vil skade hveten. Men vi ønsker ikke å late som om ugresset er like velkomment som hveten. Vi ønsker ikke å så mer ugress. Derfor vil vi bruke Grunnloven og våre demokratiske rettigheter til å gi hveten bedre kår enn ugresset!

Vi vil tilstrebe at dette gjøres på en kjærlig og forståelsesfull måte. Men vi kan ikke tillate at Herren, Israels Gud spottes fra høytalere i det offentlige rom i vårt kjære kristne fedreland. Herren er en nidkjær Gud som vil komme til å straffe blasfemi, og det kan ramme alle som bor i dette landet.

Det synes som om store deler av det norske samfunn, inklusive ledelsen i Kristelig Folkeparti og mange kirkesamfunn og kristne organisasjoner, er tilhengere av religionsfrihet etter følgende definisjon: Alle religioner er like sanne og like gode og alle mennesker (staten) har plikt til å sørge for at alle religioner får like gode kår. Men denne holdningen er jo likeverdig med å dyrke ugress like aktivt som man dyrker hvete. Med andre ord: Dette er galskap!

Om noen påstår at 2+2=3, bør vi være snille mot vedkommende. Kanskje vi til og med skal tillate at vedkommende lærer sine barn dette. Men det ville være dumt å si at staten skal likestille dette med den vanlige matematikken som sier at 2+2=4!


II. GRUNNLEGGENDE BETRAKTNINGER OM POLITIKK

Artikkel 2.

ÅNDEN, KIRKEN OG STATEN
(Bearbeidet foredrag holdt på pinsestevne i Fredrikstad 1. pinsedag 2009)

1. LITT OM DEN HELLIGE ÅND

A. Den Hellige Ånd - hvem er han?
Han er den tredje personen i guddommen. I den gamle Athanasianske trosbekjennelsen, som oppsummerer noe av Bibelens lære, kan vi lese følgende:” Faderens person er én, Sønnens person en annen, og Den Hellige Ånds person atter en annen. Men Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd er én eneste guddom – like i herlighet, av samme evige majestet.” Her i livet vil vi aldri kunne forstå Gud, men det vi bør gjøre er å ta til oss Bibelens ord og tro det som Bibelen sier. Det vil bli til velsignelse for oss.

Det finnes bare er én eneste Gud, en treenighet eller treenhet. Treenighetslæren går igjen veldig, veldig mange steder i Bibelen. Vi støter på den allerede i Bibelens første vers hvor betegnelsen Gud er gitt i flertall (Elohim, ikke Eloha). Det fortsetter i 1.Mos 1,26 hvor det står: ”Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse.”
Derfor, der hvor én av personene er, der er alltid også de to andre.
Faktisk er Gud overalt til alle tider. Det som én av de to personene
gjør, det er også de to andre med på. Dette skinner tydelig igjennom i følgende utsagn som Jesus kom med i det han skulle forlate disiplene og Ånden skulle sendes til dem: Joh 14,18 Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.

Men likevel er det, menneskelig talt, en viss arbeidsdeling mellom de tre. Vi kan ikke forstå dette, men det kan være nyttig å bruke tre stikkord. Faderen er først og fremst Skaperen eller initiativtakeren. Sønnen er først og fremst Forsoneren, eller Frelseren. Ånden er først og fremst Helliggjøreren eller livgiveren. Det ser ut til at Ånden gir liv, både i åndelig og legemlig betydning. Matt 1,18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Job sier i Job 33,4 Guds Ånd har skapt meg, og Den Allmektiges ånde holder meg i live. Job sier følgende om Gud i Job 34,14-15 Dersom han bare ville tenke på seg selv og dra sin Ånd og sin ånde til seg igjen, 15 da skulle alt kjød oppgi ånden på én gang, og mennesket bli til støv igjen.


2. LITT OM KIRKEN
A. Hva er kirken?
Ordene kirke og menighet (gresk ekklesía) brukes en del om hverandre, og kan bety flere ting. Vi tenker her på enten en gruppe kristne som bor på et sted eller den universelle kirken som alle troende tilhører.

B. Kirkens oppgave
Kirkens hovedoppgave er gitt ved misjons- og dåpsbefalingen: Matt 28,18-20 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!
Mark 16,15-16 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Luk 24,46-48 Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, 47 og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. 48 Dere er vitner om dette.

Vi sier ofte at Kirken skal forvalte Ordet og sakramentene. Dessuten har diakoni også alltid vært en viktig del av kirkens oppgave

Kirken skal forkynne både lov og evangelium, og skal refse alle mennesker, troende og vantro, høy og lav som bryter Guds lov. Men kirken skal ikke straffe noen med bøter, fengselsstraff eller dødsstraff. Å straffe på denne måten er statens oppgave. Det er heller ikke kirkens oppgave å megle i generelle økonomiske konflikter. Luk 12,13-14 En i mengden sa da til ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg! 14 Men han sa til ham: Menneske! Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?

Kirken skal ikke bruke annen tvang enn nøkkelmakten. Vranglærere skal utelukkes fra prekestolen, og åpenbare og ubotferdige syndere skal nektes dåp og nattverd. Kirken skal for eksempel ikke ha noe overherredømme over statsmakten. Joh 18,36 Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.

Pavekirken hadde og har vel også nå et helt annet syn på dette, som de fleste kjenner til. Reformatorenes svar på pavekirkens maktglede er læren om de to regimenter, det åndelige regiment og det verdslige regiment. Den går ut på at kirken skal beskjeftige seg med det jeg har beskrevet ovenfor, og ikke søke verdslig makt som tilhører det verdslige regiment.

I kirken gir sann bekjennelse og tro automatisk full tilgivelse.

C. Den Hellige Ånds gjerning i den enkelte
Den Hellige Ånd vitner om Jesus og herliggjør Jesus for oss. Han overbeviser om synd, om rettferdighet og om dom, og gir troen som en gave og helliger den enkelte ved Ordet og sakramentene. Den Hellige Ånd bor i hver enkelt troende. Han er vår talsmann her på jorden, mens Jesus er vår talsmann hos Faderen. Den Hellige Ånd veileder, hjelper, trøster og utstyrer oss. Og han gir frukter i den enkelte troendes liv. Gal 5, 22.

D. Den Hellige Ånds gjerning i kirken
Den Hellige Ånd har gitt oss Skriften, og han bygger Guds menighet på jorden ved å føre de troende sammen omkring Ordet og sakramentene. Han gir åndelige gaver til de troende til menighetens oppbyggelse. Og han sender ut misjonærer.

3. LITT OM STATEN

A. Hva er staten
Rent ytre sett er staten eller samfunnet en organisasjon som omfatter alle mennesker som har sitt varige tilholdssted innenfor et bestemt geografisk område. Det spesielle med denne organisasjonen er at medlemskapet er obligatorisk. Du kan ikke melde deg ut av staten på noen annen måte enn ved enn å ta tilhold i en annen stat. Dette har ofte vært et problem for kristne mennesker fordi staten har krevd noe av dem som Den Hellige Ånd forbyr dem å gjøre

B. Statens oppgaver
Statens opprinnelse og hovedoppgaver og borgernes rette holdninger til staten går ganske tydelig fram av Rom 13,1-7 Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. 3 For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. 4 For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. 6 Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. 7 Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres.

Vår plikt til lydighet mot staten har en klar begrensning: Apg 5,29 Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker!

C. Enhver stat har en målsetting
Det er aldri slik at staten bare er der. Staten har alltid en vilje, selv om denne viljen kan være svak eller sterk og kan bli etterlevd eller ikke. Statens vilje blir gjerne uttrykt i statens lover. Disse lovene kan være rettferdige eller urettferdige, de kan være gitt av en demokratisk valgt forsamling eller av en diktator. Uansett hvorledes lovene er blitt til, så får de gjerne konsekvenser for statens innbyggere. Lovverket definerer nemlig noe som godt og ønskelig og andre ting som ondt og uønskelig.

D. Kan og bør staten ha en åndelig målsetting?
Ja, for staten er Guds tjener. Rom 13,4. Hvis ikke staten har en åndelig målsetting, er den en dårlig Guds tjener. Herren dømmer stater eller nasjoner og konger. Sal 2,10-12 Og nå, dere konger! Gå viselig fram! La dere advare, dere herskere på jorden! 11 Tjen Herren med frykt, og juble med beven! 12 Kyss Sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham.

Sann bekjennelse og tro fritar ikke for statens straff. (Men benådning av forbrytere er mulig i spesielle tilfelle.) I staten er det primært Guds lov som rår. Slik må det være fordi flertallet i en befolkning er vantro og ubotferdige syndere. Men Gud lar sin sol gå opp over onde og gode. Guds universelle nåde gjenspeiler seg også i de positive sider ved det vi kaller velferdssamfunnet.

I 1 Kor 12,28 omtales nådegaver til å hjelpe og til å styre. Selv om disse er gitt til menigheten, skal vi ikke se bort fra at de også kan brukes i statens tjeneste. Kristne har til alle tider hatt kall til og mulighet for å virke for Guds rike i staten. Eksempler er Josef, Daniel, Nehemja, døperen Johannes og apostelen Paulus. Men de ytre rammene har variert. Det spesielle i vår tid er demokratiet. Det gir spesielle muligheter, men også et spesielt ansvar. Ingen statsborger kan fraskrive seg ansvaret for det som staten gjør.

E. Er Guds lov den samme for staten (øvrighetspersoner) som for privatpersoner, for troende som for vantro?
Ja, i prinsippet er den det, men øvrigheten har visse rettigheter som privatpersoner ikke har. Staten har lov til å føre rettferdig rettergang med etterfølgende straff, og til å føre rettferdig krig. Rom 13,4. Men kristne har aldri rett til å bryte Guds lov, verken som privatpersoner eller i egenskap av øvrighetspersoner. Les Daniels bok! Det sies ofte at et politisk parti ikke er en menighet. Det er riktig. Partiet har andre oppgaver enn menigheten har. Men like fullt er partiet bundet av Guds lov.

F. Finnes det kristne stater?
Vi vet at det finnes kristne mennesker, men ikke kristne mennesker som er fullkomne. På samme måte finnes det kristne stater, men ikke fullkomne kristne stater. Den norske stat av 1814 og framover vil jeg kalle en kristen stat. En stat med en lovgivning som har en kristen intensjon vil jeg kalle en kristen stat. De 10 bud er da retningsgivende for hva som kalles godt og ønskelig og hva som kalles ondt og uønsket. Selv om man sikkert begikk synd og feilvurderinger, så var i hvert fall viljen til å gjøre det gode i det store og hele tilstede blant de styrende.

De gamle norske kongene forsøkte for tusen år siden å skape en kristen stat. I våre dager blir de sterkt kritisert, men intensjonen var trolig god. Kongene oppnådde å kristne lovverket og å få til det vi kaller et sædskifte i det verdslige regiment. Det ble for eksempel forbudt å ta blodhevn og å sette ut barn. Å kristne menneskesjeler med tvang lar seg ikke gjøre, men kongene la forholdene til rette for Evangeliet i det åndelige regiment ved å bygge kirker og ansette prester, osv. Ikke noe galt i det!

Vi kan vel si at Norge ikke bare formelt, men også reelt var en kristen stat fra reformasjonen av og fram til den moderne avkristningen tok til. Staten syndet også da, men det var vel ofte av ufullkommenhet, uvitenhet og nød. Ønsket om å gjøre Guds vilje var i stor grad til stede. Under slike forhold var det lite behov for at prester og forkynnere skulle gå inn i politikken. Til dels kunne det være direkte uheldig å skape unødig splittelse i menighetene på grunn av saker hvor det er bibelsk legitimt å ha forskjellige meninger.
Det nye i våre dager er at staten synder helt bevisst og med overlegg.

I det gamle Israel hadde man det jeg vil kalle en kristen stat. Styreformen var teokratisk. Stat og menighet var forenet, og det var Herrens vilje som skulle råde over alt.

Noe liknende har også vært forsøkt andre steder til andre tider, men uten særlig suksess. Israel er Guds utvalgte demonstrasjonsfolk. Noe av det Gud ville demonstrere er Guds absolutte krav. Kravene er der fremdeles på samme måte, men nåden og Guds kall til frelse ved evangeliet (som også var der tidligere) har nå trådt i forgrunnen. Noe av straffen utsettes til dommedag, hvis den ikke ved troen legges på Jesus Kristus. Joh 1,17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Som privatpersoner skal mennesker i hedenske nasjoner nå få lov til å velge sin livsform. Men bare så lenge det ikke går direkte ut over andre. Hvis du stjeler naboens bil, blir du straffet av øvrigheten., Det bør du også bli hvis du stjeler naboens kone, eller skader din neste på annen måte. Staten skal bruke Guds lov og la den få prege det offentlige rom. Begrunnelsen er at kristendom ikke er en religion blant religionene, men Sannheten! Jesu oppstandelse er beviset for kristendommens særstilling, og dette bør kristne mennesker framheve!

Men vi er nødt til å tillate at privatpersoner følger sin (ofte skrøpelige og misinformerte) samvittighet når det gjelder personlig gudstro eller mangel på tro. Som det står i en kirkesalme: ”Tvang til tro er dårers tale”. Herren kaller og gråter, men han tvinger ingen til å bli en kristen. Men staten kan og bør innen visse grenser tvinge mennesker til en akseptabel livsførsel i det ytre. Det er noe som alle vel aksepterer. Uenigheten dreier seg om hvor grensene skal gå. Alle er vel enige i at tyveri skal være forbudt. Men ikke alle er enige i at hor skal være forbudt.

G. Hva har Ånden med staten å gjøre?
Staten er opprettet av Gud og kontrolleres av Gud. Ordsp 8,15-16 Ved meg regjerer kongene, og ved meg fastsetter fyrstene det som rett er. 16 Ved meg styrer herskerne og høvdingene, alle dommere på jorden.

Herren dømmer folkene og nasjonene. Dan 4,31-32 Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen: Kong Nebukadnesar! Til deg lyder nå disse ord: Riket er tatt fra deg! 32 Fra menneskene blir du utstøtt. Hos markens dyr skal din bolig være, og gress skal du ete som oksene. Sju tider skal gå fram over deg, inntil du sanner at Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil.


All makt har sitt utspring fra Den Allmektige. Joh 19,11 Jesus svarte [Pilatus]: Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgav meg til deg, større synd.

Herren formaner menneskene til å underordne seg staten, og det hadde han ikke gjort hvis det ikke egentlig hadde vært meningen at staten skal underordne seg Herren. Tit 3,1 Minn dem om å underordne seg under styremakter og myndigheter, være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt,

1 Pet 2,13-15 For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge, som den høyeste,
14 eller landshøvdinger som er utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt. 15 For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker.

Ordsp 24,21 Frykt Herren, min sønn, og kongen! Folk som setter seg opp mot dem, må du ikke ha noe å gjøre med.

Matt 22,21 De sier til ham: Keiseren. Da sier han til dem: Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er!

A. Ønsker Herren kristne stater?
Svaret på dette spørsmålet er et ubetinget ”ja”. Hele Skriften peker i denne retningen. Jfr. Avsnittet ovenfor.

B. Hva kan den enkelte kristne og den kristne kirke gjøre for å fremme og bevare kristne stater
1 Tim 2,1-4 Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, 2 for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. 3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Fil 4,8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd - gi akt på det!

I et demokrati har hver enkelt kristen anledning til å påvirke staten i kristen retning. Mange som bekjenner seg som kristne ser på staten som noe ugudelig som man ikke skal ha noe med å gjøre. Dette er en form for svermeri og åndelig lathet som er selvforsterkende. Jo mer vi har av denne latheten, desto mer ugudelig blir staten. Den moderne staten griper inn på stadig flere private områder. Hvis kristne mennesker lukker øynene og godtar dette, blir det meget vanskelig å være en kristen etter hvert.

A. Den Hellige Ånds gjerning i i staten
Rom 7,14 For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Når jeg kjører for fort på E6, bryter jeg statens lov, og kan få bot. Hvor er Den Hellige Ånd da? Jo, da minner han meg om at Paulus har skrevet følgende: Rom 13,1-2 Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Ånden forklarer meg at jeg også har brutt Guds lov. Da får jeg dårlig samvittighet og må bekjenne min synd og forbedre meg. Vi ser at Den Hellige Ånd hjelper staten med å holde styr på borgerne, slik at de ikke ødelegger seg selv og andre.

Vi kan av og til fristes til å snyte på skatten når vi har mulighet til det. Skattenivået er høyt i Norge, og staten bruker penger til mye som den absolutt ikke burde bruke penger på. Skattereglene er til dels uklare, og vi kan fristes til å gi opplysninger som går litt for mye i vår egen favør. For å rettferdiggjøre dette, kan vi tenke omtrent som så: Staten misbruker skattepengene til å synde når den finansierer abortinngrep og utdeling av prevensjonsmidler til ugifte og gir støtte til blasfemiske og pornografiske bøker og filmer, osv., osv. Hvor er Den Hellige Ånd da? Jo, da minner han oss om noen bibelsteder. Rom 13,7 Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, … Da forstår vi at vi er i ferd med å bryte ikke bare statens lov, men også Guds lov. Igjen ser vi at Ånden hjelper staten med å få borgerne til å følge statens lover.

Men la oss se litt mer på dette eksemplet. Vi kan spørre: Kan det være riktig å følge skattereglene til punkt og prikke når vi ser at staten i økende grad bruker pengene til opplagt ugudelige tiltak? Svaret er ja, ut fra Rom 13,7 som jeg nettopp siterte, og ut fra Jesu ord i Luk 20,25 Han sa da til dem: Så gi da keiseren det som keiserens er, og Gud hva Guds er!

Ut fra Bibelen, tror jeg at vi skal tenke på følgende måte: Jeg skal ikke snyte på skatten, selv om skattepengene misbrukes grovt. Jeg skal holde min sti ren. Men de som er ansvarlige for misbruket skal en dag få sin dom og straff av Herren. Rom 6,23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Hebr 10,30-31 Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!

Når dette går opp for oss, får vi trang til å vitne og be for ugudelige øvrighetspersoner. Luk 17,3 Ta dere i vare! Om din bror synder, så tal ham til rette. Og dersom han angrer, så tilgi ham! Vi synder hvis vi ikke taler staten til rette, direkte eller indirekte. Men det er ikke nok. Siden vi lever i et demokrati, er hver eneste én av oss som er stemmeberettigede medansvarlige for alt det som staten foretar seg. Å la være å bruke, eller å misbruke stemmeretten er rett og slett synd når samfunnet styres på en ugudelig måte. Jesu liknelse om talentene kommer til anvendelse her. Matt 25,24-27 Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. 25 Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt. 26 Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Hvis vi ikke makter selv å gjøre noe med statens ugudelighet, så kan vi i hvert fall støtte dem som gjør et forsøk.


4. ÅNDEN, KIRKEN OG STATEN OG KAMPEN OM SJELENE, SPESIELT BARNA

Den moderne staten, ikke minst den norske, synes å ha ambisjoner om å overta barna. I første omgang vil staten overta barneoppdragelsen og målsettingen med denne. Men etter hvert ønsker nok staten å overta selve barneavlen. Det bibelske familieidealet er truet. Barn med Downs syndrom og liknende blir systematisk myrdet før de blir født. Og i Norge avler staten i dag barn uten navngitt far på samme måte som man avler grisunger og kalver. I og med at staten sitter med makten og pengesekken, blir det stadig vanskeligere for mennesker som ønsker å leve etter Åndens veiledning i Bibelen, for eksempel når det gjelder seksualliv og barneoppdragelse.
.
Det står ikke mange steder i Bibelen at Jesus ble sint, men det ble han da man prøvde å hindre barna i å komme til ham. Mark 10,13-16 Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. 14 Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 15 Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! 16 Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem.

Videre leser vi i Matt 28,18-20 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Meg er gitt all makt i himmel og på jord! All makt! Her ser vi klart at statsmakten prinsipielt er gitt til Jesus. Det er fullstendig ukristelig å trekke seg tilbake og la Djevelen stelle med statsmakten! Vi døper mye i Norge, men vi lærer lite. Hjemmet, Kirken og staten kan hver for seg og i fellesskap stå for opplæringen av barna. Men Gud har lagt det overordnede ansvaret på hjemmet, ikke på staten. 5 Mos 6,6-7 Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. 7 Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Dette kan vi oppfatte som en del av det første bud som gjelder til alle tider. Paulus skriver følgende om en tilsynsmann i 1 Tim 3,4-5 Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. 5 Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet?

Den grunnleggende menigheten er menigheten i hjemmet. I Det nye testamente står det flere steder om menigheten i en persons hus. I Norge står man i dag i fare for å få vanskeligheter med barnevernet dersom man styrer sitt hus etter Bibelen. Du skal ha TV. Du skal la barna gjøre det samme som alle andre barn, du skal ikke gi barna ris, osv. Staten har gjort det meget vanskelig for den kristne familien i Norge. Likestillingsideologien, barnehagetilbedelsen og den økonomiske politikken har gjort det nesten umulig å leve annerledes enn flertallet. Barna blir oppdratt av TV, Barnehagen og omgivelsene, mens foreldrenes innflytelse blir minimal. Hvordan skal Den Hellige Ånd få slippe til?

Kirken har til sine tider drevet skoler, og det kan være en god løsning hvis man har en levende kirke. Men hvor finner man det i dag? Private skoler kan være en god løsning, men forutsetningen er at skolene ikke dikteres av staten eller andre instanser med en ugudelig grunninnstilling. Å drive private skoler uten statsstøtte er en løsning, men det krever meget store økonomiske oppofringer i dag. De færreste er villige til å senke sin levestandard så sterkt som nødvendig.

I praksis er det staten som overtar mer og mer av barneoppdragelsen og opplæringen i Norge. Det skjer gjennom barnehager og skoler og media som TV og internett. Derfor er det en katastrofe at den norske kristne staten er i ferd med å bli totalt avkristnet. Det verste er at kristne mennesker blir passivisert fordi de tror at det er galt å arbeide for en kristen stat. De tror at det er riktig å være ”nøytrale” dvs. å late som om alle livssyn og statsideer er like sanne og like gode og like berettigede. De glemmer at det er totalt umulig å være ”nøytral” i livssynsspørsmål. Det er ikke mulig å være nøytral i spørsmålet om sannhet og løgn. Hvis du ikke støtter sannheten, så støtter du indirekte løgnen! Jesus sier i Matt 12,30 Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Veldig mange bekjennende kristne i Norge i dag er med på å spre i stedet for å samle. Vi har en kristen Grunnlov som partiene på stortinget er enige om å avkristne i neste stortingsperiode. Dette er dypt tragisk. Kristenfolket forstår ikke hva som foregår. Nå må vi våkne før det er for sent!


Artikkel 3.

ER DET SYND Å VÆRE MED I EN NORSK REGJERING?
Kristne mennesker bør stille seg dette spørsmålet. Svaret på spørsmålet er, med dagens praksis, et ubetinget ”ja”. Vi skal straks begrunne dette, men først stille et beslektet spørsmål: ”Er det synd å la seg velge inn på stortinget?” Svaret på dette spørsmålet er et like ubetinget ”Nei”. Så til begrunnelsen:

En stortingsmann som er en sann kristen stemmer selvfølgelig mot lover som Abortloven, den nye ”ekteskaps”-lovgivningen, osv. At andre stortingsmenn stemmer FOR de samme lovene kan han ikke gjøre noe med. Disse er nemlig hans likemenn. Han står ikke over dem, og kan ikke kommandere dem. De står ikke over ham, og kan ikke kommandere ham. Når han stemmer på kristelig vis, kan han ha god samvittighet, selv om andre stemmer ukristelig.

Med regjeringsdeltakelse er det helt annerledes. Det regjeringssystemet som praktiseres i Norge i dag, plasserer stortinget OVER regjeringen. Hvis regjeringen ikke danser etter stortingets pipe, får den trøbbel. En regjering som innretter seg etter stortinget, og det er det vanlig at regjeringer gjør, blir nødt til å sette i verk stortingets mange onde og syndige vedtak. En statsråd som driver med dette begår synd!

Et eksempel: Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten sier begge at de er motstandere av fri abort. Men da førstnevnte var statsminister og sistnevnte helseminister, bøyde de seg for stortingsflertallet og administrerte barnedrapene ”uten å mukke”. Begge har altså ”blod på hendene”. Dette er forferdelig! Men de er ikke alene. Alle som stemmer på KrF kommer egentlig i samme kategori. Det er heller ikke noen løsning å stemme på noen av de andre partiene på stortinget. Alle stortingspartiene er morderpartier!

Abort-motstanderne ønsker å gi velgerne et alternativ som de kan stemme på uten å bli mordere, og samler nå underskrifter for å bli registrert som politisk parti med rett til å stille lister ved politiske valg. Se www.abort.no og www.ikrist.com.


Artikkel 4.

KRISTENDOM OG PARTIPOLITIKK

Kan og bør en kristen være medlem av et politisk parti? Salme 1 synes å gi et svar:
Sal 1,1-2: ”Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.” (Se også 2 Mos 23,1-2; Ef 5,7; Ordsp 4,14; Ordsp 1,10-11; Sal 26,4; 2 Kor 6,14; Ef 5,11 og Mi 7,2-3.)

La oss først betrakte Ap, Høyre, Venstre, Sp og SV. Alle disse partiene har vært med på å vedta Abortloven og den ugudelige ekteskapslovgivningen. De er også ansvarlige for mange andre ugudelige lover og tiltak. Ut fra bibelstedene ovenfor kan jeg ikke forstå at det er mulig å være medlem av, eller å stemme på et av disse partiene uten å synde.

Hva så med FrP? Partiet er bedre enn de førnevnte vedrørende ekteskapslovgivningen og Israel. Men det er verre enn de andre ved at partiet ikke bare vil drepe ufødte, men også fødte. Konklusjonen må derfor bli den samme som for de førnevnte partiene.

Så har vi KrF. Partiet skal ha ros og takk for at det har stemt mot Abortloven og den ugudelige ekteskapslovgivningen. Mye annet positivt, som for eksempel den restriktive holdningen til bioteknologi, kunne også nevnes. Men KrF er direkte på kollisjonskurs mot Bibelen på flere områder. Det er ikke til å undres over. Navnet til tross, så definerer ikke KrF seg som et kristelig parti. I så fall måtte jo partiet ha erklært Bibelen som Guds ufeilbarlige ord og som partiets bindende basis. Men KrF’s basis kommer til uttrykk på følgende måte i partiprogrammet: ”KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.”

Så vidt jeg kan se er Bibelen nevnt bare én gang i programmet, og da på følgende måte:
”Våre ideologiske prinsipper som er styrende for den praktiske politikken, utarbeider vi fra de tre grunnverdiene våre; menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, som kommer til uttrykk i Bibelen.”

Konklusjonen blir at KrF bare i meget begrenset grad føler seg bundet av Bibelen. Dette burde kristne velgere merke seg! KrF synes heller ikke å regne med at Gud kan gripe inn i politikken, slik som han vitterlig gjør mange ganger i følge Bibelen. I praktisk politikk kommer KrF’s ukristelighet til uttrykk på mange forskjellige måter. La meg bare kort nevne tre ting: KrF har ført en ugudelig og grunnlovsstridig kirkepolitikk med avsettelse av bibeltro prester. Partiet er med på å forføre norske barn ved å godta en løgnaktig undervisning. Enda verre er det at KrF har sittet i regjering og har hatt både statsministeren og helseministeren uten å stanse fosterdrapene på norske sykehus. Den store politikeren og profeten Daniel ville ha taklet en slik situasjon på en helt annen måte! Han regnet med Herren i en tilsynelatende håpløs situasjon, og vant en stor seier. Les Daniels bok, kap. 6!

Følgende fakta lar seg ikke tilbakevise ved en ærlig vurdering: Partiene på stortinget driver alle med en kriminell praksis fordi de bryter både Grunnloven, naturretten, menneskerettighetene og Guds lov bl.a. ved å drepe uskyldige barn. Mennesker som er medlemmer av disse partiene, eller som stemmer på dem, er medskyldige. Enten du liker det eller ei: I et demokrati faller hovedansvaret for den politikken som føres til syvende og sist på de stemmeberettigede. Det nytter ikke å skylde bare på lederne. Det nytter heller ikke, som KrF-ledere gjør, å si at man er motstander av fosterdrap, når man faktisk er med på å utføre drapene!

Etter 2. verdenskrig hadde vi et landsvikoppgjør og straffeforfølgelse av personer som støttet partiet Nasjonal Samling. Mange ville ha nytte av å studere dette landsvikoppgjøret og å trekke paralleller til dagens partier på stortinget. Antall drepte nordmenn på grunn av krigen i 1940-45 er anslått til 10-12 000, altså ca 2000-2400 per år. Antall drepte på grunn av Abortloven er ca. 15000 per år eller grovt regnet en halv million siden Abortloven ble innført. Og dette er mennesker som aldri har gjort en katt fortred!

KrF’s leder sørget i sin tid for at det ble oppnevnt en verdikommisjon. Kanskje han burde ha oppnevnt en sannhetskommisjon. Sør-Afrikas sannhetskommisjon hadde til formål å avdekke sannheten om landets blodige fortid. Sannheten om det gigantiske norske folkemordet og følgene av dette er aldri blitt avdekket. Propagandaen som ble brukt av norske politikere for å få vedtatt Abortloven var en like grov fordreining av sannheten som nazipropagandaen.

Artikkel 5.

ARBEIDERPARTIET – UGUDELIGHETENS FANEBÆRER

Arbeiderpartiet har vært det ledende politiske partiet for å avkristne Norge, selv om partiet også har gjort mye bra. Etter krigen har seksuallivet, hjemmet, skolen, statskirken og samfunnet ellers i meget stor grad blitt avkristnet takket være partiets innsats. SV er vel enda verre, men er av nyere dato og har mindre innflytelse. Man burde ha merket seg Bibelens ord i Apg 5,39: ”Ta dere i vare så dere ikke må finnes i strid mot Gud!” Men ennå er det håp, for Gud vil ”at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” 1 Tim 2,4.

Ap har innført løgn og drap som en fast del av statsforvaltningen. Det er en grov løgn at et foster ikke er et selvstendig menneskelig individ, men en del av kvinnens kropp. Alle kompetente personer vet dette, men mange er likevel med på å lyve. Drap av ufødte mennesker har vært kriminelt i Norge i tusen år, og er det fremdeles i følge Grunnloven. Men Ap har innført en kriminell praksis med løgn og drap som hovedingredienser. Derfor vet vi at djevelen dypest sett er partiets sjefsideolog. Jesus Kristus beskriver tilhengerne hans slik i Johannes 8,44: ”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

Ap har gjort det mesterstykket å få med seg de andre partiene på stortinget på de fleste av sine ugjerninger. Endog KrF som opprinnelig svarte til navnet sitt, har nølende og med etterslep blitt med på veldig mye ugudelig. Hvem skulle tro at en statsminister og helseminister fra KrF frivillig ville ta på seg det moralske og konstitusjonelle ansvaret for å drepe ca 14000 ufødte barn i året?

Det sies at det er mange kristne i Ap. Noen sier endog at Ap er Norges største kristne parti. Hvis det finnes kristne som er medlemmer av eller stemmer på dagens Ap, er de i tilfelle åndelig og politisk bevisstløse. De trenger Jesu forbønn: ”Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.” Luk 23,34.


Artikkel 6.

KrF’s VEIVALG – LIV ELLER DØD I TID OG EVIGHET

KrF har i disse dager en Gudgitt mulighet til å påvirke det norske folks kommende historie på en helt avgjørende og positiv måte. Før jeg forklarer hvordan, må jeg peke på et par grunnleggende fakta. KrF står ikke i det samme forhold til Herren som enkeltpersoner gjør. Men enkeltpersoner er ansvarlige for det som skjer i KrF’s navn. I det følgende vil jeg omtale KrF som om partiet var en person. Så er det opp til de personene som er ansvarlige, å ta det til seg.

Det såkalte Tønsbergvedtaket som ble fattet i KrF for mange år siden gikk ut på at KrF ikke ville sitte i regjering sammen med partier som godkjente loven om såkalt fri abort. Tønsbergvedtaket var et berettiget og kristelig vedtak. Ef 5,11: ”Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!” Da KrF brøt Tønsbergvedtaket falt partiet i synd! KrF er direkte medansvarlig for drapet på mange tusen ”uskyldige” norske barn.

Historien har vist at når KrF gir etter på denne måten, også i saker som gjelder kristendomsundervisning, prevensjon, osv., så blir demninger brutt. Grenser flyttes langsomt men sikkert slik at ugudeligheten får større utbredelse. Det nye som er på trappene nå, er et djevelinspirert forslag til ny ekteskapslov som vil rasere vår kultur. Forslaget representerer en alvorlig påminnelse til KrF om å omvende seg, mens det ennå er tid.

KrF bør nå bekjenne sin synd etter at Tønsbergvedtaket ble brutt. I tillegg bør partiet gjøre et nytt vedtak som går ut på at KrF ikke vil sitte i regjering sammen med partier som går inn for den nye ekteskapsloven og andre ukristelige lover som attpåtil er ulovlige fordi de er i strid med Norges Grunnlov. Partiet bør forlange at Grunnlovens § 2 skal respekteres som det denne paragrafen vitterlig er, nemlig det etiske og moralske grunnlaget for Kongeriket Norges lovgivning og styre. Jurister som leser § 2 på samme måte som djevelen leser Bibelen er ikke meningsberettigede, selv om de sitter i Høyesterett.

Hvis KrF på denne måten nedlegger veto mot alt som er klart og direkte i strid med Bibelen, bør alle kristne fra alle leire slutte opp om partiet. Sammen med alle andre som har et normalt syn på ekteskapet og menneskelivet, bør vi sette foten ned og si at nok er nok! Hvis KrF ikke er villig til å sette seg i spissen for dette, vil det være klart for alle som har åndelig gangsyn at KrF ikke er noe å satse på. Snarere tvert imot. Et parti som kaller seg kristelig, men som er mer opptatt av gasskraftverk enn av å redde barns liv og å hindre at ekteskapet blir avskaffet, er falskt. Kristennavnet forplikter. Luk 6,46: ”Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?” (Skrevet 25. mai 2008.)

Artikkel 7.

KrF’s SYND – HVA SKAL VI STEMME PÅ
Ivar Kristianslund svarer Jens Bjelland

Bjelland har ett viktig poeng: Kristne bør stemme kristelig. Men å stemme på KrF eller et annet stortingsparti, er synd.

Bibelen er klar. 2 Mos 20,13: ”Du skal ikke slå i hjel.” Både A, FrP, H, SV og V godkjenner fosterdrap og er morderpartier. Sanne kristne velger ikke mordere inn på stortinget!

KrF er heldigvis i mot fosterdrap! Men statsminister Bondevik og helseminister Høybråten er ansvarlige for drapet på tusenvis av uskyldige barn. KrF gjorde mye godt i regjering, og vil tilbake dit. Men vi kan ikke sone synd ved å gjøre gode gjerninger. Et lettfattelig eksempel: En mann er hallik for sine døtre og sender dem ut i prostitusjon. Fortjenesten på dette gir han til kristen misjon. Er det kristelig? Kristne mennesker kan ikke stemme på dagens KrF! Fosterdrap er for øvrig bare ett eksempel på synd som KrF gjør seg skyldig i. De andre partiene, inklusive Fremskrittspartiet, er ikke bedre, men de bærer heller ikke det forførende navnet ”kristelig”.

Synd er synd, i politikken, som i privatlivet. Fosterdrap er synd. Abortloven er en kriminell praksis. Et foster er et menneske i følge Grunnlovens § 6. Stortingskriminaliteten er den alvorligste kriminaliteten vi har i Norge. Drapet på ca 14000 uskyldige barn årlig stiller all annen kriminalitet i skyggen.

Alle kristne må gi opp personlige særinteresser. Vi trenger et politisk alternativ etter prinsippet i Matt 6,33: ”Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!” Stol på Herren, og slutt å stole på syndige allianser. Jes 30,1-2: ”Ve de gjenstridige barn, sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd!” (Skrevet 19. juni 2008.)

Artikkel 8.

FREMSKRITTSPARTIET ER IKKE NOE ALTERNATIV!

Kristendom er mer enn Israel og ekteskap, selv om disse to sakene er blant de aller viktigste i norsk politikk i dag.. Det er prisverdig at FrP er Israel-vennlig og at partiet gikk imot den nye ekteskapsloven. Kristenfolket lar seg lett beruse av FrP’s holdninger på disse områder, siden kristenfolket ikke er så godt vandt. Men kristne mennesker kan selvsagt ikke stemme verken på FrP eller på noen av de andre partiene på stortinget. Alle disse partiene har jo ”blod på hendene”. Siv Jensen er en ivrig aborttilhenger, og er følgelig fullstendig uegnet som statsminister. FrP feier hele abortspørsmålet under teppet og later som det er en ikke-sak at ca. 15000 uskyldige mennesker drepes med partiets velsignelse hvert år her i landet.

Det nyeste er at FrP også ønsker å ta livet av fødte mennesker. Denne formen for ”eldreomsorg” og ”helsetilbud” har samme opphavsmann som Abortloven – nemlig Djevelen selv!

Artikkel 9.

PRESSEMELDING

Fredrikstad, 28. mai 2009
Fra det politiske partiet Abort-motstanderne
Adresse: Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad
Hjemmeside: www.abort.no
Formann: Ludvig Nessa, telefon 90661001, e-post lnessa@online.no
Generalsekretær: Ivar Kristianslund, telefon 90957002, ivar-kr@online.no; www.ikrist.com.


BARE ØSTFOLDINGER KAN STEMME MED GOD SAMVITTIGHET!

Det gamle Haugianerfylket Østfold er det eneste fylket i landet hvor man har mulighet for å stemme med god samvittighet ved stortingsvalget til høsten. Der stiller nemlig Abort-motstanderne liste. Så vidt vi vet er alle andre partier enten FOR abort, eller de er villige til å sitte i regjering og godkjenne at regjeringen administrerer drap på en meget vesentlig brøkdel av de barna som blir unnfanget her i landet. Dermed blir disse partiene, inklusive KrF og Kristent Samlingsparti, medskyldige i barnedrapene. Også alle velgere som stemmer på slike partier blir medskyldige i drap!

Det er trist at Norge er blitt så barnefiendtlig at dyr og fisker faktisk har mye bedre rettsbeskyttelse enn barn. Men det er tross alt et lyspunkt at østfoldingene har mulighet for å markere at barna bør få leve, og at ingen kvinne har rett til å bestemme over barnets kropp.

Fylkesvalgstyret har nå godkjent Abort-motstandernes liste. De 3 første på lista er Ludvig Nessa, Ivar Kristianslund og Per Kørner.


III. ABORTKAMPEN

Artikkel 10.

ABORTLOVEN – NORSK LOV?

Det sies ofte at Abortloven er norsk lov. Derfor må vi godta abort, sier man. Tyskerne og nazistene brukte samme type argumentasjon under krigen, da de torturerte og drepte uskyldige nordmenn. De fulgte norsk lov! Det er skremmende at mange nordmenn ikke gjennomskuer denne type argumentasjon!

Enhver jurist vet at Grunnloven står over alle lover. I Grunnloven § 6 står det om den kongelige arvefølgen: ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.”

I følge Grunnloven har et foster arverett! Bare mennesker har arverett i Norge. Et foster er et menneske i følge Grunnloven. I norsk lovgivning har det alltid vært forbudt å drepe uskyldige mennesker. Norges grunnlov slår altså fast at Abortloven er kriminell og ugyldig.

Hvorfor blir da Abortloven praktisert? Du kan like gjerne spørre: Hvorfor ble så mange gode nordmenn drept under krigen? Svaret gir seg selv.

Artikkel 11.

ABORT-MOTSTANDERNES RÅD TIL KVINNENE

Abort-motstanderne blir ofte beskyldt for å legge stein til byrden for ulykkelige kvinner. Dette er helt feilaktig. Det vi vil, er å hjelpe kvinnene. Kort fortalt gir vi følgende råd:

Hvis du allerede har tatt abort, er det umulig å gjøre dette ugjort. Men det er mulig for deg å få tilgivelse for den synden du har begått, og å legge av deg den byrden av skyld som du har pådratt deg. Jesus Kristus er din stedfortreder. Han døde på korset i stedet for deg for å sone den straffen som du fortjener. 1 Joh 1,9: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” Du behøver heller ikke å bære på noen byrde av skyld. Kol 2,14: ”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” La Jesus frigjøre deg, ved at du tror på ham og kommer til ham. Joh 8,36: ”Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

Hvis du ikke er gift, har vi et klart bibelsk råd til deg: Vent med seksuallivet til du har giftet deg!

Hvis du er såkalt ”uønsket gravid”, er vårt første og absolutte råd dette: Hva du enn gjør, så ta ikke abort! Abort er drap, uansett hva ”forståsegpåere” hevder! La barnet bli født, og be Herren om å vise deg løsningen. Lær av Paulus som sier i Ef 3,14-15: ”Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.” Om barnet skulle mangle en far her på jorden, så har det en Far i himmelen som sørger for sine. Om du ikke skulle finne noen annen løsning, så står det folk i kø i Norge for å adoptere barn.

Til slutt sier vi til alle kvinner: Hold dere unna ”angrepiller” som er drapsvåpen og billetter til Helvete for dem som bruker dem. P-piller kan ha samme virkning, og kommer derfor i samme kategori.

Artikkel 12.

SKAL IKKE EI UNG JENTE SOM BLIR VOLDTATT OG GRAVID FÅ TA ABORT?

Forsvarere av den kriminelle praksisen som kalles abortloven står svakt. Argumentet om at kvinnen må få bestemme over sin egen kropp er blitt for dumt! Det er gått ut på dato! Jo, kvinnen skal selvsagt få bestemme over sin egen kropp. Det gjør hun ved ikke å ligge med noen mann hvis hun ikke ønsker noe barn! Alle opplyste mennesker vet nå at et foster er en helt selvstendig menneskespire. Ja, det ufødte barnet er avhengig av sin mor. Men det har sin egen kropp. En kvinne som frivillig ligger med en mann – noe hun ikke skal gjøre hvis hun ikke er gift med ham – må, sammen med mannen, ta ansvar for det barnet som kan bli resultatet.

Problemet blir mye større hvis en kvinne blir voldtatt og gravid. I debatter er det uten sammenlikning denne utfordringen abort-motstanderne oftest møter. Skal ikke kvinnen få ta abort? Jeg vil svare:

Hvis noen skal dø ved en voldtekt, må det være voldtektsforbryteren. Godtar vi ikke dødsstraff for voldtektsforbrytere, følger det av enkel logikk og rettferdighetstenkning at heller ikke barnet skal dø. 5 Mos 24, 16: Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld. Enhver skal dø for sin egen synd. I stedet for å drepe barnet, kan man adoptere det bort. Det er forferdelig tungt for en mor å bære fram et slikt barn. Det kan også være grovt krenkende for ektemann eller kjæreste, o.a.

Spesielt krenkende og lidelsesfullt er det hvis også incest er involvert, og hvis kvinnen er nesten et barn. Mange uønskede svangerskap kunne ha vært unngått dersom kristne normer for menneskelig atferd hadde fått råde i større grad. De som ivrer mest for abort agiterer også ofte mest for et løssluppent seksualliv. Men det er et faktum at seksuallivet hører ekteskapet til! Ei jente som er så moden at hun kan bli gravid, er vel også så utviklet at hun til nød kan bære fram barnet. Hun bør få all mulig støtte og kyndig medisinsk veiledning, og eventuelt føde barnet ved keisersnitt. Deretter kan det være aktuelt å adoptere barnet bort. Her i livet er det ofte slik at enkelte mennesker må lide mer enn andre. Vi kan ikke løse slike problemer ved å drepe noen!

For øvrig resulterer voldtekt meget sjelden i graviditet. Jeg har ingen offisiell statistikk, men viser til www.idag.no. Fra en artikkel 05.09.2005 av Aud Kvalbein (Oslo KrF) med tittelen: Abortsaken er smertefull - men KrF gir ikke opp, siteres: ”Jeg har spurt kyndige mennesker hvor mange tilfelle i året vi kan ha her i Norge med graviditet etter voldtekt. Ingen vet sikkert, men man anslår under ti.”

Når abort-tilhengerne i hovedsak viser til en situasjon som gjelder ti mennesker når de skal søke å rettferdiggjøre drapet på fjorten tusen, bør alle forstå at de er på meget tynn is!

La barna leve! Stem på Abort-motstandernes stortingsliste! (Skrevet i 2005.)


Artikkel 13.

KORT ”HÅNDBOK” FOR ABORT-MOTSTANDERE
Fakta og forslag til svar på spørsmål


I. LITT OM ABORT SETT I LYS AV GUDS ORD

HERREN SER PÅ FOSTERET SOM ET FULLVERDIG MENNESKE:
Sal 139, 16 Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.
Fork 6, 3 Om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode og han heller ikke får noen gravferd, da sier jeg: Et ufullbåret foster er bedre stilt enn han.
Jer 1, 5 Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene.
Gal 1, 15 Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, . . .

BIBELEN KALLER FOSTERET ET BARN (Grunnteksten eller 1988 overs.):
Job 3, 16 eller jeg hadde ikke vært til, likesom et nedgravd, ufullbåret foster, - lik et barn som aldri så lyset.
Jes 13, 18 Deres buer feller guttene. Over fosteret i mors liv forbarmer de seg ikke, med barn har deres øye ingen medynk.
Luk 1, 44 For se, da lyden av din hilsen nådde mitt [Elisabeth’s] øre, sprang barnet [Døperen Johannes] i mitt liv av fryd!


JESUS HAR SELV VÆRT ET FOSTER. DET VAR PÅ DENNE MÅTEN HAN SOM VAR GUD BLE ET MENNESKE. DERSOM MARIA HADDE TATT ABORT, VILLE HUN IKKE HA BLITT MOR TIL VÅR FRELSER:
Luk 1, 35 Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.

ET FOSTER KAN FÅ DEL I DEN STØRSTE AV ALLE ÅNDELIGE OPPLEVELSER, NEMLIG Å BLI FYLT AV DEN HELLIGE ÅND:
Luk 1, 15 For han [Døperen Johannes] skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv,

ET FOSTER KAN FRYDE SEG:
Luk 1, 44 For se, da lyden av din hilsen nådde mitt [Elisabeth’s] øre, sprang barnet [Døperen Johannes] i mitt liv av fryd!

DEN HELLIGE TREENIGE GUD HAR FASTSATT DØDSSTRAFF FOR Å DREPE ET MENNESKE OG DERMED ET FOSTER. (MEN I KRISTUS JESUS ER DEN SAMME GUD NÅDIG MOT DEN BOTFERDIGE SYNDEREN):
2 Mos 20, 13: Du skal ikke slå i hjel.
1 Mos 9, 6 Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han mennesket.
2 Mos 21, 12 Den som slår en mann så han dør, skal visselig lide døden.
2 Mos 21, 14 Men om noen med overlegg dreper sin neste med svik, da skal du ta ham, om det så er fra mitt alter: Han skal dø.
Matt 26, 52 Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd tilbake på plass. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd.
Rom 13, 4 For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde.


II. ABORT ER GRUNNLOVSSTRIDIG OG DERMED ULOVLIG I NORGE

Enhver lov som er i strid med Grunnloven er ugyldig. § 2 i Grunnloven sier følgende: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

Den som får abort til å være forenlig med den evangelisk-lutherske religion må være blind eller spesielt ondskapsfull. Da må man lese Grunnloven slik som Djevelen leser Bibelen. Slik virksomhet kalles i Bibelen for å ”bøye retten”. 5 Mos 16, 19: Du skal ikke bøye retten. Du skal ikke gjøre forskjell på folk og ikke ta imot gaver. For gaver blinder vismenns øyne og ødelegger saken for dem som har rett.

I følge Grunnloven kan bare kristne menn bli konger i Norge. Kongen, som er regjeringens øverste sjef, kan derfor ikke godkjenne abort. § 4 i Grunnloven lyder nemlig slik: Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

Grunnloven slår også fast at et foster er et menneske. I § 6 som handler om den kongelige arvefølgen står det nemlig: Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar han fødes til Verden.


III. FAKTA OM LIVET
(KILDE: Aksjon la barna leve, nr 27, juni 1998)

# Livet starter ved befruktningen

# Eggcellen og sædcellen er kjønnsceller med 23 kromosomer som hver for seg bare kan leve i et begrenset tidsrom. Straks disse to smelter sammen dannes et nytt individ med 46 menneskelige kromosomer, som kan leve til det dør gammelt og matt av dage.

# Etter bare 5-9 dager etter befruktningen graver barnet seg inn i livmorslimhinnen.

# Det lille barnet stanser morens menstruasjonssyklus.

# Tre uker gammelt begynner pumpebevegelser i hjertet, i løpet av fire til syv uker dannes den voksne firekammerstrukturen i hjertet. Barnet pumper blod i et lukket blodsystem som kan ha et helt annen blodtype enn mors.

# Tre til fire uker gammelt begynner øynene å dannes.

# Fire til fem uker gammelt kan barnet ha målbare hjernebølger.

# Seks til syv uker gammelt begynner barnet å bevege seg. Vanligvis kjenner ikke mor disse bevegelsene før ti uker senere, dette fordi innsiden av livmoren er uten følelse og barnet må dermed ha en viss størrelse og vekt for å påvirke utsiden av livmoren og strukturene rundt.

# Ved åttende uke, slutten av den såkalte embryonale periode, er alle kroppsystemer til stede.

# Ved niende uke er fingeravtrykk synlige på barnets fingre.

# Ved ellevte uke er alle kroppens systemer i funksjon. Ingenting nytt utvikles, barnet vil bare vokse og modnes frem mot fødselen.

12.svangerskapsuke er grensen for fri abort i Norge.


IV. SPØRSMÅL, INNVENDINGER OG MOTARGUMENTER SOM ABORT-MOTSTANDERNE BØR KUNNE SVARE PÅ - FORSLAG TIL SVAR

Innledning
Nedenfor har vi laget noen oppstillinger som kanskje kan være til hjelp for den som vil delta i valgarbeidet for Abort-motstandernes liste ved høstens stortingsvalg. Mange har vel oversikt over dette fra før, men for andre kan det være nyttig å gjøre seg kjent med dette materialet på forhånd når man skal delta i politiske debatter, skolevalg eller samtaler med den enkelte velger. Den drevne debattant vil trolig velge å bruke sine egne ord, men for den mer uerfarne nybegynneren kan det kanskje være nyttig å lære seg noe av dette utenat.


1. SPØRSMÅL/INNVENDING: Abortloven er norsk lov, vedtatt på lovlig vis. Vi må godta at norsk lov praktiseres og håndheves.

SVAR: Abortloven er i strid med Grunnloven. Derfor er abortloven ikke gyldig lov i Norge. Abortloven er rett og slett en kriminell praksis som myndighetene har innført. Den som følger abortloven gjør seg skyldig i både synd og forbrytelse. Apg 5, 29: Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker

2. SPØRSMÅL/INNVENDING: Dette må kvinnene få bestemme selv. Det er jo kvinnens kropp det gjelder.

SVAR: I en abort er flere mennesker involvert. Hovedpersonen er barnet selv, som er et selvstendig individ og slett ikke en del av morens kropp. Dessuten har barnet alltid en far. Gud vil at faren skal beskytte og ha omsorg for barnet. Resten av familien og samfunnet for øvrig blir også berørt. Ved en abort blir dessuten en eller flere personer mordere som gjør seg skyldige til evig fortapelse. En abort er altså ingen kvinnelig privatsak.

3. SPØRSMÅL/INNVENDING: Et foster er jo bare en celleklump og er ikke noe menneske.

SVAR: Dette er et tøvete argument som ble brukt i abort-debatten på en bedragerisk måte for å få vedtatt abortloven.. Alle som vet noe om foster og svangerskap vet også at dette argumentet er så fjernt fra virkeligheten som det går an å komme.

4. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hva med voldtekt?

SVAR: Hvis noen skal dø i forbindelse med en voldtekt, så må det være voldtektsforbryteren. Så lenge vi ikke har dødsstraff for voldtektsforbrytere, følger det av enkel logikk og rettferdighetstenkning at heller ikke barnet skal dø. 5 Mos 24, 16: Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld. Enhver skal dø for sin egen synd. I stedet for å drepe barnet, får man heller adoptere det bort etter at det er født. Vi forstår godt at det er forferdelig tungt for en mor å bære fram et slikt barn. Det kan også være grovt krenkende for andre involverte som for eksempel ektemann eller kjæreste. Men her i livet er det ofte slik at enkelte mennesker må lide mer enn andre. For øvrig resulterer voldtekt meget sjelden i graviditet.

5. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hva med en jentunge som er blitt gravid?

SVAR: I likhet med voldtekt, er dette en meget tragisk situasjon. Mange slike situasjoner kunne ha vært unngått dersom kristne normer for menneskelig atferd hadde fått råde i større grad. De som ivrer mest for abort er ofte de samme menneskene som agiterer mest for et løssluppent seksualliv. Men det er et faktum at seksuallivet hører ekteskapet til. Når en kvinne er så utviklet at hun kan bli gravid, er hun vel også så utviklet at hun til nød kan bære fram barnet under kyndig medisinsk veiledning, og føde det eventuelt ved keisersnitt. Deretter kan det være aktuelt å adoptere barnet bort.

6. SPØRSMÅL/INNVENDING: Det er mange foreldre som ikke er skikket til å få barn. Da er det bedre med abort.

SVAR: Abort er aldri noen løsning på noe problem av den enkle grunn at Gud har sagt: Du skal ikke slå i hjel. Det er bedre at vi forsøker å hjelpe dem som har det vanskelig. Omgivelsenes vurdering av hvilke ektepar som er skikket til å få barn blir dessuten ofte gjort til skamme. Det finnes det mange eksempler på.

7. SPØRSMÅL/INNVENDING: Skal kvinner få ødelagt helse, økonomi og karrieremuligheter på grunn av en graviditet?

SVAR: Spørsmålet er preget av en moderne innstilling som ikke er fra Gud og som derfor ikke er til velsignelse. De fleste kvinner har fått et kall fra Gud til å gifte seg og føde barn. Økonomi og karriere er det primært ektemannen som skal være opptatt av. Tit 2, 4-5: slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet.
Graviditet er en stor påkjenning, og kan være en alvorlig utfordring for en kvinnes helse. Men det ligger også en stor velsignelse i dette. 1 Tim 2, 15: Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet. Det er vel ikke helt enkelt å forstå hva som ligger i dette, men ordet indikerer i hvert fall at barnefødsel er noe stort og viktig som gir grunn til å gi avkall på en del andre goder. En god ektemann hjelper sin kone i denne vanskelige perioden. Bønn er spesielt viktig i et vanskelig svangerskap. 1 Joh 3, 21-22: Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham.


8. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hva med fostre som har alvorlige misdannelser. Er det ikke bedre at disse får slippe å bli født enn at de skal lide et helt liv?

SVAR: Gud har et langt videre perspektiv enn vi har. Vi er opptatt av tiden. Han regner også med evigheten i sine planer. Det som skjer her i tiden har betydning for menneskers evige frelse. Gud måler også menneskers verdi på en annen måte enn vi gjør. Vi måler etter prestasjoner og vellykkethet. Herren ser på hjertet. Et barn som er fullstendig mislykket i menneskers øyne, og som kan synes å være bare til belastning for seg selv og andre, kan inngå i Guds planer på en måte som vi ikke forstår. Det er Gud som gir livet. Han er også den eneste som har rett til å ta det.

9. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hvorfor er dere så opptatt av barn som ikke er født? Dere burde heller ta dere av de mange barn som lider i verden.

SVAR: Her vil vi svare med Jesu egne ord. Luk 11, 42: Dette burde gjøres og det andre ikke lates ugjort. Det mangler ikke på gode oppgaver å ta seg av her i verden. Men vi kan jo starte med å slutte å drepe våre egne barn!


10. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hvis alle barn som blir påbegynt hadde blitt født, ville det blitt trangt her i verden.

SVAR: Rom 10, 12: Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Gud sørger for alle som vender seg til ham og gjør hans vilje. Jesus har en plan for denne tidshusholdningen inntil han kommer tilbake. Det er ikke vår oppgave å begrense folketallet ved å drepe noen.


11. SPØRSMÅL/INNVENDING: Jeg er mot abort, men er uenig i de groteske metodene som Nessa og Knudsen bruker.

SVAR: Nessa og Knudsen har ikke gjort noe annet enn å få fram sannheten om abort. De har brukt de metoder som situasjonen krever. Det er den virkeligheten som de beskriver, nemlig aborten, som er grotesk og pervers.

12. SPØRSMÅL/INNVENDING: Nessa og Knudsen setter seg opp mot norsk lov.

SVAR: Det er Stortinget som har satt seg opp mot norsk lov ved å innføre den kriminelle praksisen som kalles abortloven. Nessa og Knudsen har forsøkt å redde liv og har faktisk i noen tilfelle greid å gjøre dette.

13. SPØRSMÅL/INNVENDING: Nessa og Knudsen gjør det vanskeligere for de ulykkelige kvinnene.

SVAR: Ved første øyekast kan det se slik ut. Men det viktigste i forhold til kvinnene er at de får forståelse for at å drepe et foster er en ugjerning som kvalifiserer til evig fortapelse. Derfor bør de reddes fra å begå denne synden. Og hvis de allerede har tatt abort, er det viktig at de får høre og tro evangeliet. Jes 1, 18: Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

14. SPØRSMÅL/INNVENDING: Nessa og Knudsen bryter seg inn og forurenser fødeklinikkene.

SVAR: Dette er ikke sant. Det er media som til dels har framstilt det slik. Nessa og Knudsen har møtt opp stille og rolig og bedt om at barna må få leve. Og de har sagt seg villige til å forlate åstedet dersom de kunne få garantier for at barna ikke ville bli drept. De har ikke benyttet seg av annen ”vold” enn bønn og salmesang.

15. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hvorfor viser dere disse groteske bildene. Det er forferdelig å se både for barn og for kvinner som har tatt abort.

SVAR: Det er virkeligheten som er grotesk. Når bildene oppfattes så utålelige, burde man sørge for å få slutt på den virkeligheten som bildene avbilder. Hvis man ikke får folk til å stanse opp og se hva det dreier seg om, vil abortene bare fortsette.

16. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hvorfor lage så mye oppstyr? Det virker ikke seriøst. Dere kan komme til å frastøte deres egne tilhengere.

SVAR: Alle de politiske partiene synes å mene at abortloven har kommet for å bli. Den eneste måten å få opphevet abortloven på er å lage så mye oppstyr at aborttilhengerne innser at dette ikke kan fortsette.

17. SPØRSMÅL/INNVENDING: Nessa og Knudsen gjør det vanskeligere for de seriøse abortmotstanderne.

SVAR: De ”seriøse abortmotstanderne” kommer aldri til å få opphevet abortloven. De gjør et nyttig arbeid ved å gi aborttilhengerne dårlig samvittighet, men det er alt. Skal man få opphevet abortloven må det sterkere virkemidler til.

18. SPØRSMÅL/INNVENDING: Vi har jo KrF som gjør en utmerket jobb mot abort.

SVAR: Opprinnelig gjorde KrF et godt arbeid mot abort. Men i 1983 brøt KrF sitt Tønsberg-vedtak og dannet regjering sammen med personer som godkjente den kriminelle praksisen som kalles abortloven. Fra da av ble partiet ukristelig og kriminelt. KrF burde i stedet ha stilt seg i spissen for kristenfolket, og alle andre med et normalt syn på fosteret, i en uforsonlig og uoppgivelig kamp mot den grunnlovsstridige abortloven. Men nå skjedde det tragiske at partiet med navnet kristelig ble en slags garantist for at det egentlig ikke er så alvorlig å bryte Grunnloven og budet om at du ikke skal slå i hjel! Da kirkeminister Kjell Magne Bondevik dessuten begikk den ugjerningen, helt uberettiget og unødvendig å medvirke til å avsette abort-motstander-høvdingen Børre Knudsen fra sokneprest-stillingen i Balsfjord, var Bondeviks status klar: Han var i praksis ingen abort-motstander, men et redskap for abort-tilhengerne. Bondevik var i sterk grad med på å skape aksept blant ”kristenfolket” for borgerkrigen mot barna ved å misbruke statsmakten til falskelig å stemple barnas fremste forsvarer, Børre Knudsen, som en lovbryter. Drapsmennene og drapskvinnene fikk nå den ro som de så sårt trengte for nesten uforstyrret å kunne fortsette sin avskyelige virksomhet.

Å drepe 14 tusen barn i året ble for statsminister Bondevik ikke mer problematisk enn at han, sammen med sin helseminister Dagfinn Høybråten, kunne ta ansvaret for det hele! Til sammenlikning stilte Bondevik kabinettspørsmål da det ble snakk om å bygge et gasskraftverk! De kriminelle politikerne som går inn for å likvidere uskyldige barn blir av KrF betraktet som ”ansvarlige”. Vårt samfunn blir av Bondevik karakterisert som et ”velferdssamfunn”! Morderne er en del av etablissementet som Høybråten og Bondevik har hatt hovedansvaret for! KrF tar heller imot ordre fra kriminelle stortingsrepresentanter enn å ta imot ordre fra Herren Jesus Kristus! I ord er KrF mot abort, men i handling er de for.

Partiet unnskylder seg med at det får utført så mye annet godt og riktig ved å gå i regjering sammen med morderne. Dette er ingen holdbar unnskyldning! For det første ville et KrF uten barneblod på hendene ha vært et politisk samlepunkt for kristenfolket som trolig ville ha utrettet langt mer godt enn folk flest kan forestille seg. For det andre er det en grotesk synd å være med på å drepe ca 14000 uskyldige mennesker år etter år uten å se noen ende på det. Man kan ikke sone en slik synd ved å gjøre noe godt i andre sammenhenger. Bare Jesu eget blod er en soning for slik synd.

Det er en grov villfarelse å tro at Guds bud ikke gjelder for politikere! En av tidenes største politikere, profeten Daniel, valgte å bli kastet i løvehulen framfor å tilbe kongen i 30 dager. KrF ville uten tvil ha valgt å tilbe kongen for å få utrettet andre ting. Men Daniel vant på det, også politisk. Han regnet nemlig med Herren. Det gjør ikke KrF.

Det er Djevelen selv som står bak abortloven! Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Sammen med det frafalne norske folk må KrF og partiets velgere nå bryte med ham og omvende seg for å få stanset barnedrapene. Jes 1, 15: ”Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod.”


19. SPØRSMÅL/INNVENDING: Vi har jo Kristent Samlingsparti som er imot abort og som også har mange andre meget gode programposter.

SVAR: KS har mye bra på programmet og gode personer med seg. Men i sin ledelse har Kristent Samlingsparti en del personer som tidligere har vist ved flere anledninger at de ikke er villige til å følge Guds Ord når det røyner på. Derfor har vi ikke tillit til partiet, men frykter at det gradvis vil gå samme vei som KrF. Den nåværende ledelsen i partiet syntes å være lite engasjert i abortsaken før Abort-motstanderne kom på banen.

20. SPØRSMÅL/INNVENDING: Nessa og Knudsen er ikke politikere. De burde holde seg unna politikken.

SVAR: Å berge liv er en av de aller viktigste oppgavene i politikken. Mens det er en forbrytelse å ta uskyldige liv. Når de profesjonelle politikerne ikke forstår dette, må vettuge menn som Nessa og Knudsen tre inn i politikken for en stund og ta seg av saken. Disse menn er blant de få som har mot og evne til å ta en slik utfordring. Livet er viktigere enn ”velferden”.

21. SPØRSMÅL/INNVENDING: Dere får sannsynligvis ingen og i beste fall bare én eller noen ganske få representanter. Hvorledes skal dere greie å få opphevet abortloven?

SVAR: Det er Stortinget som har innført den kriminelle praksisen å drive massedrap på uskyldige barn, og det er bare på Stortinget denne galskapen kan stanses. Derfor må vi få noen inn på Stortinget som er 100 % engasjert i saken og som ikke lar seg kjøpe eller skremme. Håpet er at de kan vekke andre og at Gud i sin nåde gir dem visdom til å få gjennomslag.

22. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hvis dere mot formodning skulle bli representert på Stortinget, vil de andre partiene sørge for å isolere dere så dere ikke får noen innflytelse.

SVAR: Menn som Nessa og Knudsen lar seg ikke isolere. De er sterke, kloke og sindige personligheter som ikke lar seg manipulere. Folk har respekt for dem, selv om de ikke er enige med dem.

23. SPØRSMÅL/INNVENDING: Det kreves politisk innsikt for å være stortingsrepresentant. Hvorledes skal Nessa og Knudsen takle dette?

SVAR: Nessa og Knudsen er intelligente personer med stor livserfaring. Dessuten har de mange meget gode rådgivere. De står på ingen måte tilbake for andre stortingsrepresentanter.

24. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hvorledes vil dere stille dere til andre saker enn abortsaken?

SVAR: Det overlates til den enkelte kandidats vurdering og samvittighet i samråd med gode rådgivere. Slik var det i Norge før partisystemet oppsto. Alle kandidatene på Abort-motstandernes lister er dyktige bibeltro kristne menn som vi kan stole på tar gode og fornuftige avgjørelser også i andre saker enn abortsaken.

For mange er det uvant at man skal på Stortinget uten at det står et politisk parti bak. Men historisk sett er ikke partisystemet det opprinnelige i Norge. Tidligere var det personene man stolte på og ikke partiene. Slik blir det for så vidt nå også, men Abort-motstanderne vil bruke Bibelens morallover (de ti bud) som absolutt forpliktende basis-program. Listetoppene Ludvig Nessa og Børre Knudsen er uredde personligheter som har sett det som et kall og en plikt å tale barnets sak når det blir brutalt revet i hjel i mors liv. Men fordi de har forsvart barnet er de blitt forfulgt av den frafalne geistlighet i Den norske kirke og av den verdsliggjorte stat. Begge er blitt avsatt fra sine prestestillinger i Den norske kirke, og begge har mistet sine presterettigheter. Begge har også sittet i fengsel. All denne urettferdighet har de måttet lide ene og alene fordi de har protestert på fredelig vis mot drapet av uskyldige barn i mors liv. De har tatt sitt ordinasjonsløfte som prester i Den norske kirke alvorlig. Men nettopp dette er blitt brukt mot dem! Bedre attest er det neppe mulig å få når man skal representere Abortmotstanderne på Stortinget. Begge er hederlige og kloke menn som har de beste forutsetninger for å bli stortingsmenn som kan peke på den rette kursen for vårt land også i andre saker enn abortsaken.

25. SPØRSMÅL/INNVENDING: Vi har partier og organisasjoner nok fra før. Hvorfor dannet dere et eget parti?

SVAR: Vi har ikke dannet noe parti eller noen formell organisasjon, og har heller ikke til hensikt å gjøre det. Abort-motstanderne er bare en gruppering mennesker som mener at Abortloven er helt katastrofal. Vi ønsker ikke å bli oppfattet som et nytt politisk parti eller en ny anti-abort-organisasjon.

26. SPØRSMÅL/INNVENDING: Hvilken sammenheng er det mellom Abort-motstandernes lister og Strandebarm prosti?

SVAR: Det er ingen formell sammenheng. Men mange som støtter Strandebarm Prosti støtter naturlig nok også Abort-motstandernes stortingslister.

27 SPØRSMÅL/INNVENDING: Hvorfor er det bare menn på listene?

SVAR: Når vi går ut så markert som vi gjør med fakta om fosterdrapet, og med lovlige midler lager så mye uro omkring fosterdrapene for å vekke velgerne, må vi regne med at folk kan føle det som en stor psykisk belastning å stå på listene. Vi kan ikke en gang se bort fra muligheten av å bli antastet fysisk. Børre Knudsen og Ludvig Nessa har opplevd dette flere ganger. På bakgrunn av alt dette har vi gjort det strategiske valget å ha bare bekjennende kristne menn på listene. Noen aviser og andre har villet vri dette til at våre lister er lister mot kvinner. Dette er det rene tøv! Kvinnene er faktisk våre beste støttespillere. Blant initiativtakerne til listene har det ikke vært noen meningsforskjell eller diskusjon om det å ha bare menn på listene, til tross for at synet på kvinnens stilling i samfunnet ikke nødvendigvis er det samme blant alle. Ludvig Nessa har uttrykt det slik: ”I motsetning til palestinerne, er ikke jeg villig til å sende kvinner og barn i krigen.”

Artikkel 14.

BARNEOMBUD OG BARNEVERN ER HYKLERI!

Vi har en institusjon i Norge som heter Barneombudet. Stortinget påstår at det har så fantastisk stor omsorg for barna. Barneombudet er barnas store beskytter. Men hva gjør Barneombudet for de ca. 14000 uskyldige barna som drepes i Norge hvert år uten å få anledning til å se dagens lys? Dessverre må vi nok si at hele ordningen med barneombud er et gigantisk hykleri som skjuler stortingspartienes sanne, blodige ansikt. Det samme gjelder ordningen med barnevern.

Abort-motstanderne vil stanse myrderiene, og samler nå underskrifter for å bli registrert som politisk parti med rett til å stille lister ved politiske valg. Se www.abort.no og www.ikrist.com.


IV. HOMOSEKSUALITET OG EKTESKAPSLOVGIVNING

Artikkel 15.

ADVARSEL TIL REPRESENTANTENE PÅ STORTINGET!!

Forslaget til "ekteskapslov" som skal behandles av Norges storting den 11. juni 2008 er en krigserklæring mot det norske folk, og vil bli møtt som en krigserklæring. Stortinget er opprettet i henhold til Grunnloven, som setter klare grenser for stortingets maktutøvelse. Politikere har ikke noe mandat til å forandre ekteskapet som er innstiftet av Gud selv. Jesus sa det slik i Matt 19,4-5: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Ekteskapet er altså en guddommelig innstiftet institusjon som gjelder én mann og én kvinne. At stortingsrepresentanter ikke tror på Gud er ingen unnskyldning. Guds eksistens er ikke avhengig av menneskers tro eller vantro. Guds eksistens er bevist for alle som vil bøye seg for fakta! Jesu oppstandelse fra de døde er et historisk faktum! Folket kan ikke akseptere et stortingsdiktatur som totalt omdefinerer ekteskapet. Vi har rett til å få beholde den gode og selvfølgelige rammen for familielivet som vi har hatt i Norge i 1000 år. Å avskaffe det gudgitte ekteskapet er en kriminell handling i følge Norges grunnlov.

Grunnloven slår fast at Norge alltid skal være et kristent land. Jeg viser bl.a. til følgende paragrafer: 2, 4, 6, 9, 12, 16, 44 og 112. Hvis stortinget vedtar forslaget til "ekteskapslov", har stortingsrepresentantene i realiteten gjort opprør mot Norges konstitusjon, og må vente seg å bli behandlet deretter.

Langt alvorligere er det imidlertid at lovforslaget er et frekt opprør mot den eneste levende Gud, nemlig Herren, Israels Gud, som er himmelens og jordens Skaper og verdens Frelser. Herren har gjort det helt klart at homoseksuell praksis er en motbydelig synd, som i det gamle Israel skulle straffes med døden. På dommens dag vil både homoseksuell og lesbisk praksis bli straffet med evig fortapelse, for den som ikke omvender seg og får syndenes forlatelse ved å tro på Jesu Kristi stedfortredende soningsdød. Jeg viser her bl.a. til følgende skriftsteder: 3 Mos 18, 22; 3 Mos 20, 13; Rom 1, 26 – 27: 1 Kor 6, 9 – 10 og Jud 1, 7.

Stortinget burde heller sørge for at de stakkars homofile får hjelp til et normalt liv ved sjelesorg og terapi enn å forføre dem til å leve slik at de ender i evig fortapelse. Jeg minner for øvrig om at homoseksualitet er sosialt smittsomt. Det går bl.a. fram av 1. Mos 19, 4-5 og Dom 19, 22. Hele den mannlige befolkningen i disse to byene ser ut til å ha hatt homoseksuelle tilbøyeligheter, og det er lite trolig at de var født slik!

Kunstig inseminasjon med sæd fra noen annen enn ektemannen er en form for hor, og hører ikke hjemme blant mennesker. Stortinget har ingen rett til å medvirke til at menneskebarn blir født på denne uverdige og dyriske måten.

Alle stortingsrepresentanter som stemmer for lovforslaget vil i følge Bibelen gå evig fortapt! Dette kan bevises på flere måter. Jesus sier for eksempel i Matt 7,19-21 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Forslaget til ”ekteskapslov” er ikke noen god frukt. Forslaget er klart i strid mot vår himmelske Fars vilje. Derfor vet vi at stortingsrepresentanter som stemmer for den, heller ikke skal komme inn i himlenes rike.

Jes 5,20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!
Jes 10,1 Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.

Fork 12,12 For øvrig: la deg advare, min sønn! (Tune den 8. juni 2008.)


Artikkel 16.

BREV TIL KONGEN

Ivar Kristianslund
Ryenveien 33
1719 Greåker


Sarpsborg den 24. juni 2008


Hans Majestet Kong Harald V
Det Kongelige Slott
0010 Oslo


Respekt for Norges grunnlov.

Den nye ekteskapslovgivningen er en katastrofe for folk og land! Den er i strid med både Grunnloven og Guds lov. Kongen må stanse dette for enhver pris. Det har han både rett til og plikt til. Stortingsdiktaturet har gått alt for langt! Vi skal ha tre statsmakter i Norge, ikke bare stortinget. Kongen vil ha folket med seg om han nå stanser disse radikalerne på stortinget. Kong Haakon VII ville aldri ha latt denne galskapen bli lov!

Ærbødigst

(Sign.)

Ivar Kristianslund
www.ikrist.com


Artikkel 17.

HJELP TIL ANDRÉ OKTAY DAHL

I Dagen 060509 refererer den homofile stortingsrepresentanten for Høyre, Ándre Oktay Dahl, følgende spørsmål som han har bedt om svar på: ”Hadde det vært noe galt i at jeg – dersom jeg ønsket meg barn – fikk det med en kvinne jeg kjenner godt og som bidro til å oppdra barnet sammen med meg og min partner?”

Som stortingsrepresentant for et parti som kaller seg verdikonservativt i et land hvor kristendommen er statens offentlige religion, burde Dahl vite svaret, men siden han ikke gjør det, og ingen andre synes å ha svart ham, skal jeg gi ham et korrekt svar:

Å få barn med noen annen enn én person av det annet kjønn, som man er lovlig gift med i et ekteskap som er ment å vare livet ut, er synd. I Bibelen kalles denne synden for hor. Alle som driver hor, enten det er på denne måten, eller det er ved å leve i homoseksuelt samliv, vil gå evig fortapt. 1. Korinterbrev 6,9-10: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.”

I tillegg til å bøye oss for de bibelske sannheter, bør vi som fornuftsvesener også innse følgende: Å sette barn til verden som ikke har én kvinnelig mor og én mannlig far som lever sammen i et livslangt ekteskap er en grov form for barnemishandling som stortinget har oversett og som dets representanter må stå til ansvar for på dommens dag. (14. mai 2009.)

Artikkel 18.

P-PILLER, ANGREPILLER OG HOMOPILLER

P-piller hindrer en naturlig og livgivende prosess, nemlig en befruktning. Angrepiller dreper det verdifulleste av alt i biologien, nemlig menneskeliv. Det samme kan også P-piller gjøre. Det er derfor et paradoks at norske myndigheter ser på P-piller og angrepiller som uunnværlige goder.

La oss reflektere litt over dette. Man godtar piller som griper radikalt inn i naturlige prosesser og skaper død og fordervelse. Ville det være en idé å utvikle piller som resulterer i omtrent det motsatte, nemlig å gi mennesker med homoseksuell (eller lesbisk) legning en normal seksualdrift og formeringsevne?

Fordelene med dette ville være mange. (1) De homoseksuelle ville få et bedre liv. Nå går de jo glipp av noe av det beste mennesker kan oppleve, nemlig et normalt seksualliv og kanskje barn i et normalt ekteskap. Det er jo tydelig at de har det vondt, i og med at så mange av dem tar livet av seg.

(2) Det ville bli unødvendig å prakke på mennesker med et normalt seksualliv en fullstendig tullete ekteskapsforståelse. Den nye ekteskapslovgivningen kunne rett og slett oppheves.

(3) Det ville bli unødvendig å produsere barn som formeringsmessig et helt sammenliknbare med kalver og grisunger. Å avle barn med sæd fra noen annen enn kvinnens ektemann er rett og slett hor. Dette er en forbrytelse, ikke minst mot de stakkars barna som blir unnfanget på denne måten. At slikt i det hele tatt gjøres er vel en følge av den uvitenskapelige og eventyrliknende evolusjonstroen som hevder at mennesket er et dyr.

(4) Problemene med HIV og AIDS ville bli betydelig forminsket. Man ville få både en helseforbedring en økonomisk besparelse for samfunnet.

(5) Homoseksualitet er det jeg vil kalle ”sosialt smittsomt”. Med dette mener jeg at denne legningen stadig sprer seg hvis den ikke blir motarbeidet. Som belegg for dette vil jeg vise til 1. Mosebok 19,4-5 hvor det ser ut til at hele den mannligs befolkningen i Sodoma hadde homoseksuell legning. Videre viser jeg til Dommerne 19,22 som gir inntrykk av at situasjonen var den samme i Gibea. Hvorledes vil situasjonen bli i Norge etter hvert hvis vi får de samme tilstandene?

(6) Homoseksualitet representerer en betydelig sikkerhetsrisiko for Norge. For å forstå dette er det nok å lese 1. Mosebok 19 og Dommerne 19.

Mon tro om det er fordommer blant helsepersonellets faglige organisasjoner som er grunnen til at man ikke overveier den løsningen som jeg har pekt på ovenfor? (1. mai 2009.)


Artikkel 19.

STORTINGETS URETT MOT DE HOMOFILE
Svar til Inger Helene Kristiansen og Jeppe Pettersen

I Fredrikstad Blad 26.05.2009 blir jeg angrepet av to personer som jeg svarer her under ett. IHK skyter skivebom når hun sier at jeg mobber og diskriminerer de homofile. Tvert imot ønsker jeg å gi dem et normalt liv og å redde dem fra evig pine. Både Bibelen og erfaringen viser at seksuell dragning mot ens eget kjønn er en sykdom/synd som det er mulig å helbredes/frelses fra. Mange kan vitne om dette. Jeg har selv møtt et lykkelig ektepar med barn i barnevogn som fortalte meg om dette. Hun var tidligere lesbisk, og han var tidligere homofil. Gud har ikke skapt mennesker med unormal seksuell legning! Homoseksualiteten kom inn i verden som en følge av syndefallet. Jesus elsker de homofile like mye som han elsker andre mennesker, men til alle som kommer til ham, sier han: ”Gå bort og synd ikke mer!” Å oppmuntre mennesker til homoseksuell praksis er det samme som å lede dem mot den evige fortapelsen.

Djevelen unner ikke mennesker gleden ved et normalt ekteskapelig seksualliv. Derfor forfører han dem til unormal seksuell adferd. Stortingsflertallet har gjort et overgrep mot hele folket ved å gi lover som betrakter homoseksualitet som normalt. Stortinget kan ikke vedta at noe unormalt er normalt, like lite som det kan vedta at tyngdekraften ikke eksisterer. Det er galskap å forsøke å gjøre det perverse til norm for oss alle. Man burde heller ha satset på å hjelpe de homofile til et normalt liv. Det er sikkert mange som ønsker å bli helbredet/frelst fra homoseksualiteten, men velmente politikere, teologer og sterke interessegrupper hindrer dem i å få den hjelp de trenger. De lever under et press for å fortsette med sin synd. Dette er Djevelens verk!

Det er veldig trist når mennesker som ønsker seg barn ikke får det. Det beste man kan gjøre i en slik situasjon er å be Herren om hjelp! Bibelen beretter om mange barnløse som fikk barn som svar på bønn. Homofile har ingen rett til å få barn på annen måte enn den normale, nemlig å gifte seg med en person av motsatt kjønn. Å argumentere med at vi lever i 2009 er meningsløst.

JP bør lese om Sodoma og Gomorra. Se for eksempel 1. Mosebok 19, 24-25: ”Da lot Herren det regne ned over Sodoma og Gomorra svovel og ild fra Herren, ut av himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene, og alt som grodde på marken” Les videre hvorledes Judas, Jesu bror, kommenterer dette i Judas 1,7: ”likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.” Den store sikkerhetsrisikoen for Norge i dag er at Herren kan komme til å gjøre noe liknende med oss, en nasjon som har gjort opprør mot Guds skaperordninger!

JP synes å mene at det er en keiser og et kirkemøte som har gitt oss Bibelen, og det etter sitt eget forgodtbefinnende. Dette er fullstendig misforstått! Kirkemøtet i Nikea gjorde ikke noe annet med Bibelen enn å stadfeste det som hadde vært kjent lokalt av de innvidde fra begynnelsen av, nemlig at noen skrifter var gitt av Gud ved apostlene og deres medarbeidere, mens andre skrifter var falske.

JP skriver mye om de synder som er begått av ”Kirken” som ytre organisert enhet. Der er jeg nok langt mer enig med ham enn han er klar over. La meg sitere Jesu ord i Mark 10,18: ”Ingen er god uten én, det er Gud.” La meg også sitere Jakob, Jesu bror i Jak 1,22: ”Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.” Vi behøver ikke å gå langt for å se at ”Kirken” ofte er på kollisjonskurs mot Kirkens Herre som er Jesus Kristus. Det ser vi klare eksempler på i Den norske kirke, Borg bispedømme. Alt som er i strid med Bibelens klare ord er subjektive menneskepåfunn og vranglære. Titus 3,10: ”Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til.”

Artikkel 20.

SPØRSMÅL TIL HARALD SØDAL: ER IKKE SAMBOERSKAP HOR!

Harald Sødal (KrF) angrer på sin uttalelse om at varaordfører Mette Gundersen i Kristiansand lever i hor (DagenMagazinet 060509). Varaordføreren har levd i såkalt samboerskap siden 2002 eller før, og nå er hun gravid.

Jeg har forståelse for at Sødal kan angre på at uttalelsen kom på en bestemt måte eller i en bestemt sammenheng. Men angrer han virkelig på selve faktainnholdet i uttalelsen? I så fall er KrF-representanten med på å flytte gamle merkesteiner. Ordsp 23,10-11: ”Flytt ikke de gamle grensesteiner, og kom ikke inn på farløses marker! For deres løser er sterk, han skal føre deres sak mot deg.” Det er et faktum at norske barn lider mye i dag på grunn av den barnemishandlingen som foreldrenes uansvarlige seksualliv representerer.

Jeg hørte for øvrig Mette Gundersen på radio. Hun skummet opp sin egen skam, som det står i Bibelen. Jud 1,13: ”De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarende stjerner, som mørkets natt er rede for til evig tid.” (14. mai 2009.)


V. KIRKEPOLITIKK

Artikkel 21.

KrF’s UGUDELIGE OG ULOVLIGE KIRKEPOLTIKK

KrF bebreider Abort-motstanderne for konkurranse om stemmene. Abort-motstanderne svarer: Gjør jobben som et sant kristelig parti, så blir vi overflødige og tar konsekvensen av det. KrF’s svikt i abortkampen lar vi ligge denne gang, men la oss se på kirkepolitikken.

Hvordan skal kirkepolitikken være? Det er bestemt i Norges grunnlov. I § 16 står det at Kongen ”paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.” Disse normene finner vi i Grunnlovens § 2 hvor det står at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.” Hva som menes med Den evangelisk-lutherske Religion er nøye definert i Christian den V’s norske lov som viser til Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene. De sistnevnte definerer Bibelen som overordnet over bekjennelsesskriftene. Derfor kan vi kort og godt fastslå følgende: Den norske kirke skal i følge Norges grunnlov styres etter Bibelen. Det er Kongen som har ansvaret for at dette skjer.

Kirkeministeren har sin autoritet fra Kongen, og har ikke lov til å føre en annen kirkepolitikk enn den som Kongen er forpliktet på. Da Valgerd Svarstad Haugland var kirkeminister, uttalte hun på et seminar hvor jeg var til stede at hun ønsket seg flere kvinnelige biskoper. Dette ønsket er i strid med både Grunnloven og Bibelen. Tjenesten som prest eller biskop i den norske kirke er en tjeneste som menighetens lærer, og denne tjenesten er i Bibelen forbeholdt menn. Det står i1 Tim 2,11-13: ”En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva.” Begrunnelsen i skapelsen viser at forbudet gjelder til alle tider.

Under en audiens i Departementet fortalte kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland meg at KrF ikke er villig til å føre noen annen kirkepolitikk enn den som ”Kirken selv” står for. Men dette betyr jo at KrF avskriver både Grunnloven og Bibelen. For et klart flertall i det som kalles ”Kirken selv” er jo vranglærende teologer og lekfolk som slett ikke føler seg bundet av Bibelens lære. Følgelig er KrF’s kirkepolitikk både ulovlig og ukristelig. Den er selvfølgelig også meget farlig, for apostelen Johannes skriver følgende om vårt forhold til Jesus Kristus i 1 Joh 2,3-4: ”Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.” (10. mars 2009.)

Artikkel 22.

SVINDEL I DEN NORSKE KIRKE

En del ”prester” i Den norske kirke har bekjentgjort at de er villige til å vie to personer av samme kjønn. Men dermed har de underskrivet sin egen avskjedssøknad og sin egen evige fortapelsesdom! Homoseksualitet fordømmes på det sterkeste både i Det gamle og i Det nye testamente i Bibelen. Å velsigne unaturlig seksualliv er det samme som å ønske å sende folk til Helvete! Kristendom er Bibelens religion. Det er slått fast både teologisk i Bibelen og bekjennelsesskriftene og juridisk i Norges lover. Bibelens autoritet har også disse ”prestene” godtatt ved sin ordinasjon. All ”kristendom” som er i strid med Bibelen er svindel, juks og bedrag!

Det jeg har skrevet ovenfor er selvfølgeligheter, men både Den norske kirke og den norske stat er gjennomsyret av korrupsjon som søkes skjult av propagandaapparatet. Trond Giske har i følge Grunnloven ikke rett til å være kirkeminister av den enkle grunn at han ikke bekjenner seg til Den evangelisk-lutherske religion. Hans herjinger burde derfor stanses, men korrupsjonen bifalles stort sett av de andre stortingspartiene. Korrupsjonen i regjeringen og i Den norske kirke er så grov at det er en stor skam for landet. Norske politikere refser stadig korrupte regimer i andre land, men de trenger i høyeste grad å feie for egen dør.


VI. GRUNNLOVEN


Artikkel 23.

SITATER MED KOMMENTARER FRA VIKTIGE PARAGRAFER I NORGES GRUNNLOV (slik den offisielt er formulert etter forandringer fram til mars 2008):
§ 1. Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.
§ 2. Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.
KOMMENTAR: Alle stater har en etisk målsetting. Man sier at noe er godt og noe er ondt, noe er ønskelig og noe er uønskelig. § 2 legger grunnlaget for etikken som statsstyrelsen skal bygge på. Den kristne etikken er god for mennesker av alle livssyn, og den har gitt inspirasjon til tanken om menneskerettigheter. Sann kristendom er bedre enn alle andre religioner og livssyn fordi det er et historisk faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde. På denne måten har Jesus dokumentert at han er Guds Sønn og at han taler sannhet.
Andre religioner og livssyn bygger på en tro som bare er antakelser. Holdbarheten av kristen tro, derimot, kan verifiseres empirisk (stadfestes erfaringsmessig) av det enkelte menneske som våger å ta Jesus på alvor. Når man er blitt hellig overbevist om at Jesus er veien, sannheten og livet, er det etisk og logisk nødvendig å oppdra barna i den samme tro.
§ 4. Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.
KOMMENTAR: Ved innføringen av parlamentarismen har stortinget på helt ulovlig vis fratatt Kongen mye av muligheten til å følge denne paragrafen, og forført ham til å begå synd mot Guds hellige bud.
§ 6. Blandt Arveberettigede regnes ogsaa DEN UFØDTE, (uthevet her) der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.
KOMMENTAR: Denne paragrafen viser at det er i strid med Grunnloven å hevde at et foster ikke er et menneske. Abortloven strider mot en rekke paragrafer i Grunnloven og er derfor klart ugyldig.
§ 9. Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget FØLGENDE ED: « JEG LOVER OG SVÆRGER, AT VILLE REGJERE KONGERIGET NORGE I OVERENSSTEMMELSE MED DETS KONSTITUTION OG LOVE; SAASANDT HJÆLPE MIG GUD DEN ALMÆGTIGE OG ALVIDENDE! » (Uthevet her.)
Er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eden skriftlig i Statsraadet, og gjentages høitideligen af Kongen paa første Storthing.
KOMMENTAR: Her trekkes den allmektige og allvitende Gud inn, ikke bare i forbindelse med kirkestyrelsen, men i hele statsstyrelsen. Dette er ett av flere fakta som viser at dommer Aasland tar fullstendig feil når han i høyesterettsdommen mot Børre Knudsen hevder følgende: ”Det er ingen holdepunkter for at Grunnloven §2 annet ledd og §4 etablerer skranker for Stortingets utøvelse av alminnelig lovgivningsmyndighet.”
§ 12. Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer.
AF STATSRAADETS MEDLEMMER SKULLE OVER DET HALVE ANTAL BEKJENDE SIG TIL STATENS OFFENTLIGE RELIGION. (Uthevet her.)
KOMMENTAR: Denne bekjennelsesplikten er viktig på mange måter. Selv om det er upopulært å si det, er det et faktum at kristendom er sannhet og godhet, mens alle andre religioner og livssyn i beste fall er villfarelser. Absolutt alle som bor i Norge vil dypest sett tape på det hvis det kristne livssyn kommer i mindretall i statsstyrelsen.
§ 16. KONGEN anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og PAASER, AT RELIGIONENS OFFENTLIGE LÆRERE FØLGE DE DEM FORESKREVNE NORMER. (Uthevet her.)
KOMMENTAR: Disse NORMER, som det tydeligvis også er vist til i Grunnlovens § 2 ved ordet ”forbliver”, finner vi i Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1667 2-1. som fremdeles er gjeldende lov i Norge. Der står det: ” Den Religion skal i Kongens Riger og Lande alleene tilstædis, som overeens kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundre og tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse, og Lutheri liden Cathechismo.”
Siden bekjennelsesskriftene er sekundære i forhold til Bibelen, er det altså Bibelen som er den øverste norm for biskoper, prester, mv. i følge Grunnloven.
§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den
foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. DOG MAA SAADAN FORANDRING ALDRIG MODSIGE DENNE GRUNDLOVS PRINCIPER, MEN ALENE ANGAA MODIFIKATIONER I ENKELTE BESTEMMELSER, DER IKKE FORANDRE DENNE KONSTITUTIONS AAND, (uthevet her) og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.
Kommentar: Grunnlovens ”Principer” og konstitusjonens ”Aand” er uttrykt spesielt i de første, grunnleggende paragrafene. Det er derfor rett og slett grunnlovsstridig å avkristne Norge ved innføring av ”fri abort”, ved ødeleggelse av kristendomsundervisningen i skolene, ved å sette Bibelen til side i Den norske kirke, ved å lage en tøvete ekteskapslovgivning, osv. osv.
ADVARSEL! ! Norske politikere setter seg i Guds sted på flere og flere områder. Måtte de i tide omvende seg og ta til seg følgende advarsler:
Jes 5,20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!”
Jes 10,1: ”Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.”
Jes 1,18-20 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. 19 Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. 20 Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt. (Tune 18. april 2008.)

Artikkel 24.

HURRA FOR KONG HARALD – BE FOR KONGEN!

De politiske partiene på stortinget legger i disse dager felles planer om å avkristne Grunnloven og folket. De ønsker også å avkristne Kong Harald og senere konger ved å fjerne § 4 i Grunnloven. Denne lyder slik: ”Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.” I følge Dagbladet 11. april hadde kongen et sterkt ønske om at denne paragrafen ble opprettholdt. Resultatet hos partiene ble et kompromiss hvor 1. ledd beholdes. Dagbladet gjør nærmest narr av Kongen med overskriften: ”Ønsket ikke religionsfrihet.” Men som vanlig har vel ikke Dagbladet fått med seg hovedpoenget som vi finner i Johannes evangelium 8,36: ”FÅR DA SØNNEN FRIGJORT DERE, DA BLIR DERE VIRKELIG FRI.” Det var å ønske at maktfordelingsprinsippet som Grunnloven ga oss i 1814 ble gjeninnført, slik at vi kunne bli befridd for stortingsdiktaturet som undergraver rettsstaten og forfører folket.

Artikkel 25.

KrF’s GRUNNLOVSFORSLAG OM RETT TIL LIV – ET SPILL FOR GALLERIET?
KrF vil grunnlovsfeste rettent til liv, heter det i partiets program. Mener partiet virkelig at denne retten ikke allerede ER grunnlovsfestet? For eksempel i § 9 som lyder slik: ”Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Ed: « Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende!”
Hvis grunnlovsfedrene har forutsatt at uskyldige barn skal kunne drepes hvis moren ønsker det, og at Gud, den allmektige og allvitende, skal hjelpe Kongen og regjeringen hans med å administrere drapene, så trenger vi en grunnlovsparagraf som gir rett til liv. Men alle vet at grunnlovsfedrene så på fosterdrap som en meget grov forbrytelse. Grunnloven er gjennomsyret av kristen tankegang, som er uforenlig med fosterdrap. Se for eksempel paragrafene 2, 4, 6, 9, 12, 16 og 112. Spesielt interessant er det at § 6 definerer et foster som et arveberettiget menneske. Der står det: ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa DEN UFØDTE, (uthevet her) der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.”
KrF skylder å gi det norske folk et klart svar på følgende spørsmål: Hvem hadde det konstitusjonelle og moralske ansvaret for de fosterdrapene som ble begått på norske sykehus mens Kjell Magne Bondevik var statsminister og Dagfinn Høybråten helseminister?


VII. EVOLUSJONSTRO

Artikkel 26.

EVOLUSJONSTEORIEN UTGÅTT PÅ DATO

Evolusjonsteorien bør nå plasseres der hvor den hører hjemme, nemlig i eventyrbøkene. Darwin selv mente at teorien ville være i faresonen dersom man ikke i framtiden fant fossiler av mellomformer. Etter 150 år er fraværet av mellomformer et minst like stort problem som på Darwins tid. Til tross for ideelle vitenskapelige forutsetninger har man heller ikke greid å skape liv eller å ale fram mellomformer. Heller ikke har man greid å peke på noen mekanisme som det er grunn til å tro kan lede til evolusjon fra encellede organismer til menneske. Teorien er kort sagt ikke blitt vitenskapelig verifisert.

Problemene står i kø for dem som vil forsvare teorien. La meg bare kort nevne trekkfuglene. Hva i all verden fikk dem til å finne på å reise tvers over hele kloden to ganger i året? Hvordan kan evolusjon utvikle fugler med så fantastiske flyveegenskaper og navigasjonssystemer?

Evolusjonstanken holder ikke mål i dag som vitenskapelig teori! Men som religiøs myte fungerer den greit. Den som ikke vil tro Sannheten som Gud Herren har gitt oss i Bibelen har ikke noe valg. Han må tro på evolusjonsmyten. Men Bibelen står sterkere enn evolusjonstanken, også rent vitenskapelig betraktet.

Dr.Scient. Ivar Kristianslund, Ph. D.
Professor e.m. i matematisk statistikk og vitenskapelig metodelære.
Generalsekretær i partiet Abort-motstanderne

VIII. FEMINISME

Artikkel 27.

UNDERKUEDE MENN

Flertallet av norske fedre finner seg i at staten dreper barna deres! Staten lønner leiemorderne bl.a. ved å bruke fedrenes skattepenger! Det er vanlig at norske menn avtjener verneplikt i Forsvaret. Hva skal de forsvare? Et godt spørsmål! Barna sine får de i hvert fall ikke lov til å forsvare! Barna skal drepes hvis mor ønsker det. Men hva er vitsen med å forsvare landet hvis staten i mellomtiden dreper barnet ditt? Burde du ikke heller ha vært hjemme for å forsvare ditt eget barn? Er det rart at mange menn får problemer av forskjellige slag, og at noen til og med gjør det feilgrepet å ta sitt eget liv?

Jeg har vanskelig for å forestille meg noe mer underkuet og ynkelig enn en norsk mann som stemmer på et av stortingspartiene. I virkeligheten skriver han under på at hans uskyldige barn skal kunne drepes av staten uten noen form for lov og dom. Stakkars mann!

Nei, gutter! Nå må dere begynne å bruke hodet og hjertet. Ingen har rett til å drepe ditt barn! Du har rett og plikt til å forsvare ditt forsvarsløse barn! Stem ABORT-MOTSTANDERNE. Det er en protest som ikke er til å misforstå!


IX. MILJØPROBLEMER

Artikkel 28.

MILJØDEBATT OG KRISTENDOM

INNLEDNING:
De politiske partiene er veldig opptatt av CO2-utslipp og klima. Det er bra. Abort-motstanderne er med på alt som kan dokumenteres å være fornuftig. Men jeg skal peke på en rekke forhold, trusler og positive tiltak som oftest blir oversett.

SYNDFLODEN:
Vi hadde en enorm miljøkatastrofe for ca 4500 år siden. Da ødela Skaperen hele jorden på grunn av menneskenes synd. Da brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet. Hele jorda, også de aller største fjellene sto under vann i flere måneder. Hele menneskeheten omkom, unntatt Noah og familien hans som var om bord i arken og kunne gå ut etter ca. et år.

Denne katastrofen er godt dokumentert. Den er beskrevet i Bibelen som er godkjent av Jesus Kristus som har bevist at han er Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. Den er også dokumentert i naturen, på mange forskjellige måter. Vi finner sedimenter og fossiler over hele jorden både høyt og lavt. Folkeminnegranskere kan fortelle om minner fra denne katastrofen i mange deler av verden.

SODOMA OG GOMORRA:
For ca. 4000 år siden skjedde det en enorm miljøkatastrofe i midtøsten idet to byer, Sodoma og Gomorra ble ødelagt av Herren på grunn av synd. 1 Mos 19,24: Da lot Herren det regne ned over Sodoma og Gomorra svovel og ild fra Herren, ut av himmelen. Den synden som spesielt omtales er det vi kaller sodomi, altså homoseksualitet. [1 Mos 19,4-5 Før de ennå hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset. 5 De ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som kom til deg i natt? Før dem ut til oss så vi kan ha omgang med dem.]
I Norge har vi nylig opphøyd sodomi til en slags normalnorm. Vi bør derfor ikke bli forundret om Herren skulle la det regne svovel og ild fra Herren ut av himmelen, også over Norge.

DEN KOMMENDE MILJØKATASTROFEN:
2 Pet 3,10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp.

DOMMEN:
Matt 10,28 Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!

FRELSEN:
Joh 3,16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

GJENOPPRETTELSEN:
2 Pet 3,13 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Jeg vil påpeke at de beregningene som for eksempel FN’s klimapanel har foretatt kan være helt gale av den enkle grunn at mange av forutsetningene som beregningene bygger på vitterlig er riv ruskende gale. Man forutsetter for eksempel at jorda er flere milliarder år gammel, mens den faktisk bare er ca. 6 tusen år, og da er det mye som kan bli galt. Videre overser man det faktum at hele jorda ble ødelagt og forandret for ca 4500 år siden ved syndfloden.

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN:
Det er enighet om at klimatrusselen dypest sett skyldes overforbruk. Da er det verd å merke seg hva apostelen Paulus sier i 1 Tim 6,6-9: Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! 7 For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. 8 Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. 9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Det beste og billigste virkemiddelet i kampen for å bedre miljøet er å gjenføre bibelsk kristendomsundervisning i skolen og å forklare barna at Guds Ord er sannhet. Dette er innlysende, da de fleste miljøforurensninger av alle slag har sammenheng med det som Bibelen stempler som synd. Mennesker som legger vekt på Bibelens lære vil selvfølgelig stelle godt med naturressurser av alle slag. Siden overgang til en sann kristen livsstil er det aller beste tiltaket mot klimaproblemene, er det en tragedie at kristendomsundervisningen er tatt ut av skolen. Abort-motstanderne vil innføre denne igjen.

EVIGHETSPERSPEKTIVET:
En legitim miljødebatt setter menneskets samlede livsvilkår i sentrum. Jesu Kristi oppstandelse fra de døde er et historisk faktum som er langt bedre dokumentert enn klimatrusselen. Ved oppstandelsen har Faderen godtgjort at Jesus er Guds veldige Sønn. Jesus har igjen godkjent Bibelen som Guds sanne ord. Og der står det at mennesket er et evighetsvesen. Som ansvarlige politikere bør vi derfor være opptatt av menneskets velferd både før og etter begravelsen. Her kommer igjen kristendomsundervisningen inn. En tilværelse i evig pine er verre enn noen klimatrussel!

ABORTLOVGIVNINGEN:
Den første og største miljøtrusselen som møter våre landsmenn i dag er den norske abortlovgivningen i vid forstand. Menneskelig sett, skal du ha en god del flaks i dag for å overleve de 12 første ukene av din eksistens. Foruten sykehusaborter, kommer her både abortpiller og til dels p-piller inn i bildet. Abort-motstanderne vil oppheve Abortloven og totalfrede barnet i mors liv.

EKTESKAPSLOVGIVNINGEN:
Den neste miljøtrusselen som møter barnet er problemene med foreldrenes uansvarlige seksualliv. Ofte lever foreldrene i hor i såkalt ”samboerskap”, eller de skiller seg. Barn blir kasteballer og lider forferdelig på grunn av dette. De skades både psykisk og fysisk på grunn av striden mellom foreldrene, lange uønskede reiser mot sin vilje, osv. Dette er rett og slett barnemishandling! Den nye ekteskapslovgivningen er også en katastrofe for barna. Det er en forferdelig synd, og helt meningsløst at man skal avle barn uten legitim far, bare for å tilfredsstille menneskers perverse seksualitet. Abort-motstanderne vil oppheve samboerskap som institusjon, reversere den nye ekteskapslovgivningen, og vil heller ikke ha noen partnerskapslov. Homoseksualitet er en forferdelig sykdom/synd som man heller bør helbredes/frelses fra. Uansvarlige og unaturlige samlivsformer som ikke bygger på det monogame livslange ekteskapet høer ikke hjemme i et velferdssamfunn. Skadene, lidelsene og truslene ved dette er enorme. Gud kan komme til å gjøre noe liknende med Norge som han gjorde med Sodoma og Gomorra.

GRUNNLOVEN:
Alt i alt bør vi respektere Norges grunnlov og dens kristne forankring. Det vil løse mange miljøproblemer.

HJEM OG BARNEHAGER:
Deretter spedbarnet og det større barnet som blir tilsidesatt i barnehager eller hos dagmammaer i stedet for å få mors kjærlige omsorg. I noen tilfelle representerer dette ren barnemishandling. Også unge mødre har det ofte veldig vondt i Norge. Systemet ”tvinger” dem til å overlate barna som de er så glad i til en barnehage mesteparten av dagen. Dette er helt unaturlig og unødvendig i et rikt samfunn. Mødrene lider også ofte mye fordi de må arbeide under svangerskapet for å få maksimal svangerskapspermisjon. Abort-motstanderne vil at det skal legges til rette for at unge kvinner kan gifte seg og få barn. Når de blir eldre bør de få muligheter til å utdanne seg og gå delvis eller helt ut i arbeidslivet, dersom de ønsker det. Tit 2,4-5: ”slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, 5 til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet.”

SKOLER:
Deretter har vi situasjonen med steiner i stedet for brød. Løgn i stedet for sannhet. Barna får ikke høre om Jesus som er barnas beste venn, men blir tutet fulle av evolusjonsteori og "Du er et dyr".

OFFENTLIG VEILEDNING:
Det burde være en selvfølge at offentlig ansatte rådgivere ikke gir anbefalinger som er i strid med statens offentlige religion, som er kristendommen. Abort-motstanderne mener det er utillatelig at slike rådgivere oppfordrer til hor, for eksempel ved prevensjonsoppfordring..

ALKOHOL OG NARKOTIKA:
At alkoholen er en av de største miljøtruslene vi har er velkjent, men de fleste politiske partiene ser ikke ut til å bry seg om å gjøre noe med en miljøkatastrofe som fører til så store tragedier av mange slag. Det er spesielt betenkelig at likestillingen her er kommet så langt at kvinner i økende grad skader sine fostre ved å drikke. Drikkepresset mot unge mennesker er enormt i de aller fleste miljøer. Egoismen er langt sterkere enn nestekjærligheten og hensynet til vår svake bror!

Alkohol og narkotika er ofte en erstatning for et sundt Gudsliv. Resurssløsingen på grunn av rusgiftene er enorm. Her er det store miljøgevinster å vinne. Det burde være en selvfølge at det ikke skal serveres alkohol ved tilstelninger som arrangeres eller støttes økonomisk av det offentlige. Innsatsen for å bekjempe narkotika bør i det minste fordobles. Kristendomsundervisningen bør gjeninnføres i den offentlige skolen, slik at barn og unge kan forstå at det finnes noe meningsfylt å leve for.

RØYKING:
Det er et sunt og anerkjent prinsipp at forurenser skal bære kostnadene ved forurensningen. Røykingenes skadevirkninger er nå så godt dokumentert at det er på tide at prinsippet innføres for mennesker som begynner å røke heretter, for eksempel ved at de får reduserte fradrag ved beskatningen. (Jeg har for øvrig hørt at Frederic Hauge i Bellona røker. Er dette sant?)

MILJØFORURENSING VED PORNOGRAFI, BLASFEMI OG LÅTER:
Pornografi som møter oss stadig vekk i mange forskjellige sammenhenger, og for eksempel kvinner som går toppløse, er en forurensing av miljøet som kan få store evighetskonsekvenser: Matt 5,27-28 Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! 28 Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Blasfemi og oppfordring til hor som vi møter både i NRK og andre media er en sikkerhetsrisiko, fordi Herren kan komme til å straffe landet. Naturen blir stadig mer forurenset av stygge ”låter” som sendes ut over radio, spesielt i sommerhalvåret. Ofte ledsages disse av tekster som er en hån mot Den levende Gud.

TRUSSELEN OM STRAFF HER I LIVET FRA HERREN:
Den største miljøtrusselen og miljøutfordringen ligger i avkristningen av Norge som har vært et kristent land i 1000 år. Profeten Jeremias ord til Israel passer dessverre meget godt på Norge i dag:
Jer 2,11-13 Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder, enda de ikke er guder? Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke kan hjelpe. 12 Bli forferdet, dere himler, over dette! Skjelv av skrekk, sier Herren. 13 For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.

Følgene av dette kan vi lese om hos profeten Jesaia.
Jes 24,5-6 Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. 6 Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen.

[ Jes 24,19-20 Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes. 20 Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytte. Dens misgjerning skal tynge på den, den skal falle og ikke reise seg mer.]

ANDRE NILJØPROBLEMER:
Gjennom EØS-avtalen er vi litt etter blitt påtvunget forskjellige former for miljøforurensning som burde være helt unødvendig. Vi har hatt en del diskusjoner hvor miljøhensynet alltid har måttet vike. Jeg kan nevne stikkord som rusbrus, matsminking, babymat og tigging. Abort-motstanderne vil at vi skal være herrer i eget hus. Rusbrus burde aldri ha vært tillatt. Matsminking og usunn barnemat er helt unødvendig. Tigging burde være helt overflødig i velferdssamfunnet Norge.

Artikkel 29.

NARKOTIKA OG KRISTENDOMSUNDERVISNING

Enhver økonom vet at omsetningen av en vare ikke bare avhenger av tilbudet, men også av etterspørselen. Norske myndigheter setter inn ressurser for å stanse tilbudet av narkotika. Innsatsen er nyttig, og burde økes betraktelig. Men hvorfor gjør man ikke noe effektivt med etterspørselen? Mennesker som tror at Jesus Kristus er veien, sannheten og livet er dårlige narkotikakunder. Den beste innsatsen mot narkotikahandel er derfor å lære barn og unge om Jesus. Da får man også alle andre fordeler med på kjøpet. Norske ungdommer blir løgnaktig fortalt at de er dyr. Derfor oppfører de seg av og til som dyr. Sannheten er at de er skapt i Guds bilde til et meningsfylt liv.

Norske myndigheter lever i en drømmeverden. De vil ikke bøye seg for historiske fakta. Det er et historisk faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde. Dette er beviset for at han er Guds veldige sønn. Jesus garanterer for Bibelen som dermed er vår beste veiledning. Religionene og humanetikken er villfarelser som ikke frelser noen, men fører dem i fortapelsen. Myndighetene tror visst at all makt ligger i stortingssalen og at det ikke finnes verken noen Gud eller noen djevel. Da kan Djevelen herje fritt – og sjokket blir ubeskrivelig på dommens dag! Den største ulykken som har hendt i Norges historie er at myndighetene har bestemt seg for å forsøke å kaste kristendommen over bord.

X. DEBATT MED EN KrF-TILHENGER


Artikkel 30.

NILS-PETTER ENSTAD STØTTER STORTINGSKRIMINALITETEN!

I Sarpsborg Arbeiderblad 26.06.2008 forsvarer Nils-Petter Enstad fra KrF stortingskriminaliteten som faktisk overgår all annen kriminalitet i Norge. Norges grunnlov, som alle tre statsmakter er forpliktet på, slår fast i § 2 og § 112 at kristendommen alltid skal være statens offentlige religion. Videre bekrefter § 6 tydelig den selvfølgelighet at et foster som får leve opp har en fremtid som et fullverdig menneske. Likevel sørger stortinget for å drepe ca 14000 ”uskyldige” barn hvert år i tillegg til de mange som drepes ved, abortpiller, o. l. Enstad godtar tydeligvis den kriminelle praksisen som kalles ”Abortloven”. Han gir nemlig uttrykk for at alt som stortinget måtte finne på å godta ved et flertallsvedtak, det skal Kongen og alle vi andre bøye oss for og anse som gyldig norsk lov, selv om det er direkte kriminelt og i strid med både Grunnloven og Guds uforanderlige lov.
Hvis Dagfinn Høybråten og Line Henriette Holten Gjemdal er enige med sin partifelle i dette, er det oppsiktsvekkende! Hvor blir det av Grunnloven? Er KrF’s motstand mot stortingskriminaliteten bare et spill for galleriet for å samle stemmer fra kristne velgere?
Kongen har en selvfølgelig plikt og rett til å nekte å sanksjonere den nye grunnlovsstridige ekteskapslovgivningen. Kongens plikt følger av § 9 som lyder slik: Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Ed: « Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende! » Kongens rett følger av § 78 hvor det står ”Billiger Kongen Lovbeslutningen, forsyner han den med sin Underskrift, hvorved den vorder Lov. Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Odelsthinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder det tjenligt at sanktionere den.”
Det er frekt av Enstad å beskylde Kongen for nærmest å begå statskupp hvis han nekter å sanksjonere den grunnlovsstridige lovgivningen. Sannheten er at det er stortinget som begår statskupp ved å bryte Grunnloven som er Norges konstitusjon! Enstads KrF-politikk vil over tid føre til at Norge blir avkristnet, at folket blir ødelagt av seksuelt anarki og at styreformen blir eneveldig stortingsdiktatur (kanskje med sharia-lovgivning i tillegg). (26.06.2008.)


Artikkel 31.

ABORT - NILS-PETTER ENSTAD’S KURIOSITETER

I Moss Avis 03.03.09, betegner Nils-Petter Enstad Abort-motstandernes stortingsvalgliste som en kuriositet. Enstad trekker også min familie inn i bildet, og derfor kan jeg uten overtramp opplyse at Enstad’s kone har en meget sentral plass i KrF i Østfold. Dette er vel grunnen til at Enstad regelmessig angriper enhver liste som kan true KrF.

Det som VIRKELIG er en kuriositet, er at partiet som kaller seg KRISTELIG Folkeparti frivillig stiller seg i spissen for drapet på titusener av uskyldige barn! Med Kjell Magne Bondevik som statsminister og Dagfinn Høybråten som helseminister fortsatte drapene på våre sykehus akkurat som før. Kan Enstad fortelle meg hvem som hadde det konstitusjonelle og moralske ansvaret for disse drapene?

KrF dekker seg bak et stortingsflertall og en høyesterettsdom. Men KrF VET meget godt at stortingsflertallet og høyesterettsflertallet består av forbrytere. For den som bryter Norges grunnlov er en forbryter! Å drepe uskyldige mennesker er en forbrytelse, uansett hvor mye man argumenterer for at det dreier seg om undermennesker.

På dommens dag, da den Rettferdige Dommeren skal dømme, vil alle som er ansvarlige for den ugudelige og grunnlovsstridige Abortloven, og for praktiseringen av den, bli dømt skyldige. Dommeren har nemlig sagt klart: ”Budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel.” (Se Markus 10,19.) Da kommer det STORE landssvikoppgjøret som til og med vil sette landsvikoppgjøret etter krigen i skyggen. (19.mars 2009.)

Artikkel 32.

NILS-PETTER ENSTAD GIR SEG IKKE!

I Moss Avis 26.03.09 (jeg er nettopp blitt oppmerksom på det) kaller han dem som fronter Abort-motstandernes liste KLOVNER, uten noen som helst begrunnelse. Det er drøyt av en journalist!

Videre belærer han meg om at det er flertall for abortloven på stortinget i dag – underforstått, da må vi bare akseptere den! Han liker ikke at jeg stempler alle som er ansvarlige for abortloven og dens utøvelse som ”forbrytere”. Men jeg bare konstaterer det faktum at det er en forbrytelse å drepe uskyldige barn, uansett om det er aldri så ”lovlig”. Vår Grunnlov, som er øverste lov i Norge, er klar: Kristendommen forblir statens offentlige religion. Den som tror at fosterdrap kan forenes med kristendom, vet ikke hva kristendom er! Partiene på stortinget – inklusive KrF - har skumle planer om å svekke Grunnlovens kristne forankring i kommende stortingsperiode. Noen har vel forstått at de selv er forbrytere. For øvrig har ikke Enstad svart på mitt spørsmål om hvem som har det konstitusjonelle og moralske ansvaret for de abortene som ble foretatt på norske sykehus mens Kjell Magne Bondevik var statsminister og Dagfinn Høydebråten helseminister.

Det er ikke sant at jeg stempler alle og enhver som mener noe annet enn meg som ”forbrytere”. Det ordet reserverer jeg for personer som har fortjent det. Enstad er for gammel til å bli abortert, så han sitter trygt. Men sett at det hadde blitt stortingsflertall for at alle med etternavn som begynner på E skulle drepes. Ville Enstad da ha bøyd seg lydig for stortingsflertallet og ”norsk lov”?

Artikkel 33.

NilS-PETTER ENSTAD’S KLOVNER

Å være klovn er vel et ærlig yrke til glede for mange. Men ”politisk klovn” er en nedsettende betegnelse. Enstad har kalt listetoppene på Abort-motstandernes liste politiske klovner uten noen begrunnelse. I MA 08.06.09 hevder han at begrunnelsen ligger i ordet politisk. Dette er ingen begrunnelse, men en lek med ord!

Enstad skriver mye, men unngår å svare på spørsmål. Derfor gjentar jeg et spørsmål han har fått minst 2 ganger før: ”Hvem har det konstitusjonelle og moralske ansvaret for de abortene som ble foretatt på norske sykehus mens Kjell Magne Bondevik var statsminister og Dagfinn Høydebråten helseminister?”

Kanskje Enstad også kan fortelle hvorfor KrF ikke forlanger opphevelse av Abortloven og reversering av den ugudelige ekteskapslovgivningen for å inngå i regjeringssamarbeid med andre partier. KrF stiller jo ellers mange krav. Videre, vil Enstad benekte at KrF er villig til å svekke den kristne forankringen i Grunnlovens § 2?

Enstad hevder at han ”åpenbart har bedre kontakt med så vel den politiske som den sosiale virkelighet” enn jeg har. Men har han kontakt med den biologiske og åndelige virkelighet som åpenbarer at et foster er et menneske, skapt av Herren i Guds bilde? Alle som medvirker til å ta livet av et foster, enten direkte eller indirekte, vil bli stilt til ansvar for dette av den levende Gud. Mange nordmenn rammes av karakteristikken som profeten Jesaia gir i Jes 13,18: ”Over fosteret i mors liv forbarmer de seg ikke, med barn har deres øye ingen medynk.” Det er farlig!

Enstad vil inntil videre drive kamp mot abort på det holdningsskapende planet. Men det har det kristne Norge gjort med flid og dyktighet i 1000 år. En viktig del av dette arbeidet har vært å kriminalisere fosterdrap. Men så kom løgnen om at et foster ikke er et menneske - med fri abort i kjølvannet. Enstad og KrF ufarliggjør barnedrapene ved å bekjempe personer som sier klart at abort er mord. Velgere som stemmer på morderpartiene (dvs. alle partiene på stortinget) fordi de er store, og unnlater å stemme på Abort-motstanderne fordi de er få, er en fare for demokratiet!

Artikkel 34.

KrF DELTAR I FOLKEMORDET!

Nils-Petter Enstad innrømmer i MA 22.06.09 at han ikke har besvart følgende spørsmål: ”Hvem har det konstitusjonelle og moralske ansvaret for de abortene som ble foretatt på norske sykehus mens Kjell Magne Bondevik var statsminister og Dagfinn Høybråten helseminister?” Enstad skriver at spørsmålet ikke gir noen mening fordi konstitusjonelt og moralsk ansvar ikke har noe med hverandre å gjøre. Derfor kan spørsmålet rett og slett ikke besvares, mener han.

Men den intelligente leser ser at spørsmålet lett kan deles i to: (1) Hvem har det konstitusjonelle ansvaret? (2) Hvem har det moralske ansvaret? Konklusjonen som tvinger seg fram er derfor at Enstad ikke vil svare. Det er forståelig!

La meg svare selv: Både stortinget, Kongen, regjeringen og høyesterett har brutt Grunnloven, naturretten, menneskerettighetene og Guds lov ved å godkjenne Abortloven og dens konsekvenser. Alle har de derfor både et konstitusjonelt og et moralsk ansvar for det folkemordet de er med på. Statsministeren, helseministeren og KrF får et hyklerisk skjær over seg fordi de faktisk administrerer de drapene som de egentlig er motstandere av. Hva er motivet for å dette dobbeltspillet?

Svaret er vel at KrF er med på folkemord for å få regjeringsmakt som betaling. Men dette er ikke kristelig. Det er en form for leiemord!

Til slutt: Enstad fastholder sin nedsettende omtale av Abort-motstanderne uten å gi noen begrunnelse. Begrunnelsen må vel være at han ikke liker at Abort-motstanderne taler de drepte barnas sak, uten å vente noen belønning. Tidligere har jeg selv vært både lokallagsformann og kommunestyrerepresentant mm. for KrF, men jeg ønsker ikke å samarbeide med mordere.