INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
ROPSTAD GIR IKKE INFORMASJON. FORSVARER KIRKEFORLIKET SOM ET GODE - Av Jan Pedersen.
24.mai kom lovgiver Kjell Ingolf Ropstad (KrF) med en artikkel, der han ensidig berømmer det vedtaket Stortinget gjorde 21. mai, da Grunnlovens paragrafer 2, 4 .o.a. ble radikalt forandret. Allerede dagen etter etterlyste jeg svar på en del konkrete spørsmål som har stor relevans til saken. Ropstad og de fleste i Stortinget mener Grunnlovsforandringen skapte stor begeistring.
En av de som ikke lot seg begeistre, var undertegnede som allerede 25. mai etterlyste Ropstads manglende informasjon. Slik etterlyst informasjon er det ennå ikke kommet svar på. Derimot kommer Ropstad med en helt ny artikkel i Dagen i dag 18. juni.

Den heter "Vår kristne kulturarv er fremdeles vårt verdigrunnlag". Med all godvilje kan jeg ikke se at han svarer på noen de 7 spørsmålene jeg stilte 25.5.
Slik jeg leser artikkelen er det en blanding av maktfordeling og folkesuverenitet, gjentakelse om at Grunnloven har vært under forandring i 200 år (skulle bare mangle), at kirken selv skal utnevne biskoper/ proster selv (det jeg har kalt for en linsevelling som Esau kjøpte av sin bror Jakob), kirken får gi uttrykk for at de vil ha større selvstendighet (selv om staten nok ikke tillater det), at Norge fremdeles vil bygge sitt verdigrunnlag på vår kristne og humanistiske arv. Videre gjør Ropstad mye vesen av at KrF fikk med at den kristne arv skulle være verdiforankringen. Og at SV ville fjerne dette forslaget.
Tilslutt lover Ropstad at KRF VIL FORTSETTE Å KJEMPE FOR AT KRISTENDOMMENS IMPULSER SKAL VÆRE EN DEL AV SAMFUNNET VI LEVER I.
Neste gang Ropstad og hans likemenn går ut og poengterer verdier og dets betydning, så bør de slå opp i fremmedordboken, og se hva IMPULS betyr! Stod det til meg ville jeg skrevet: KJEMPE FOR AT KRISTENDOMMENS JESUS SKAL VÆRE SAMFUNNETS HERRE I ALT VI FORETAR OSS.
Og da er jeg tilbake til 25. mai, der jeg etterlyste Ropstads informasjon. Foreløpig dekker han seg bak at når det har gått en tid fra 21. mai og frem til i dag, så har tiden vist at ( kritikk av ham som lovgiver og fordømmelse av stortingsrepresentanter) kritikken på begge punkter er feil.

Da jeg tilhørter den første gruppen: Kritisert Ropstad for manglende informasjon i den lange tiden fra april 2008 til 21. mai 2012, må jeg gjenta noen spørsmål på nytt, fordi TIDEN KAN IKKE I SEG SELV BRUKES SOM ARGUMENT FOR AT EN TAR FEIL, NÅR INTET SVAR BLIR GITT UNDERVEIS. Jeg vil si det litt provokatorisk: Ropstad ønsker at tiden skal lege (ta bort) de spørsmål en ikke vil svare på.

Men jeg må spørre på nytt:
1. Hvorfor gikk Kr.F. inn for å fjerne "evangelisk" fra § 2?
2. Hvilke orienteringer kom ut fra det "lukkede" rom i 2008 der en forhandlet seg frem til det såkalte "kirkeforlik"?
3.Etterlyste noen i KrF utredning fra departementet om stat/kirke problematikken (konf. ekspedisjonssjef em. Ole Herman Fisknes)?
4. Hvilken juridisk utredning ble foretatt om § 112 der en fikk klarlagt om Grunnlovsforandringen ikke brøt med ånd og prinsipper?
5. Hva har KrF gjort i perioden frem til 21. mai for å orientere og informere.
6. Hvilken forklaring har KrF med å forklare hvorfor ingen vil ta opp Kong Haralds Nei til å forandre §§ 2 og 4?
I min artikkel 25. mai står det langt mer som jeg ba lovgiver Ropstad svare på, enn det som nå gjentas.

Jan Pedersen, Søgne.