INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
MANGLENDE FOKUS PÅ KONG HARALDS SYNSPUNKTER - Av Jan Pedersen
Ola Johan Settem skriver i debatten "Bannlyst Storting", et forsøk på svar på mitt spørsmål til Ropstad.: "Begynn med å forklare hvorfor ingen vil ta opp Kong Haralds Neí til å forandre §§ 2 og 4."
Settem begynner med å blottlegge sin uvitenhet! Ikke bare mangler han kunnskap, men så durer han i vei som om Kong Harald ikke har vært skeptisk til å forandre § 2, men at han bare har uttrykt et ønske om at Grunnloven fortsatt skal forplikte monarken til å være medlem av Den norske kirke, § 4. Hvis det kan være en trøst for Settem, så bar også Vårt Land dette synspunktet til torvs før 21. mai. Først da jeg siterte kilden (som etter min mening er troverdig - Finn Jor - , da måtte både avis og andre gi seg). Bare ett logisk moment burde snart få folk til å tro på "myten" om bare § 4. Kongen skal nemlig etter den inntil 21. mai gjeldende § 4 i Grunnloven: "Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, HAANDHÆVE OG BESKYTTE DENNE." (Uthevet av meg.) Hvordan håndhever og beskytter Kongen denne religion? Jo, ved å passe på, håndheve og beskytte § 2!!
Når så § 2 er totalt forandret etter vedtaket i Stortinget 21. mai, så må jo siste del av § 4 falle bort. Hvis Kongen ikke hadde sagt dette NEI, da hadde han sviktet det Grunnloven hadde pålagt ham. Dette burde hele det norske folket takket Kongen for, ikke bare " enkelte grupperinger".

Jeg mener fortsatt at offentligheten har sviktet ved å ikke skape eller delta i en debatt som burde vart fra 13. juni 2008 til 21. mai 2012. Gang på gang var vi ute i massemediene for å skape debatt . Gang på gang ble synspukter nektet tatt inn i massemediene. Hovedsaklig fordi det ikke var politisik korrekt i forhold til flertallet. Og når flertallet er så kompakt som så å si hele Stortinget, da var det ikke lett å komme til orde. Jeg har sagt det før, og gjentar det ofte: Fordi alle mener det samme, er det ikke dermed sagt at det er riktig! Tenk om vi hadde hatt et uhildet organ som hadde avgitt en betenkning om en kan bruke § 112 til å avgjøre lovligheten av den nye § 2! Inntil så skjer, vil Grunnloven være gjenstand for spørsmål om lovlighet.

Så til det andre punket til Settem: "evangelisk" henspiller direkte til personen Jesus. Evangelisk = Jesus. Slik også i 1024, da en sa at Jesus(KviteKrist) er opphavet til lovene i Norge. Hvorfor tror du lovgiverne vil ta bort "evangelisk". Fordi de vil ha bort den direkte forpliktelse Norge da vil stå i til Jesus (som har all makt i himmel og på jord.) Nå vil en ha inn ideologi, demokrati, (politisk, filosofisk), men samtiig må en være "smart": En kan beholde "den kristen/humanistiske arv". Rent filologisk inneholder "kristen" en refranse til Jesus Kristus, men når det hektes på "arv", så er her ikke lenger noen forplikelse.
Så et spørsmål til slutt, Settem: Hvorfor måtte ordet "evangelisk" bli tatt bort?

Jan Pedersen, Søgne