INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
UNØDVENDIG ENDRING - Rolf Kjøde mener § 2 er en nødvendig endring - Av Jan Pedersen
I Dagen 23. mai kommer generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon med et SYNSPUNKT som han kaller "Nødvendig endring". Det han sier er i klartekst: endringen av Grunnlovens paragraf 2 er nødvendig. I det liberale,mangfoldige demokratiet må en nemlig finne en annen måte å uttrykke statens verdiforankring på, enn det den konfesjonsbundne staten gjorde i et kulturelt entydig samfunn. Dette mener jeg var helt unødvendig å gjøre, 21. mai i Stortinget.

At tiden for å oppheve § 2 var inne, i forhold til staten, viser han ved på nytt å vise til at Høyesterett ved å se bort fra denne i Børre Knudsen saken, i realiteten ikke lenger var bindende for Stortinget. Videre sier Kjøde: "I tillegg slo Høgsterett fast at det kan settast tvil om den private retten til å ta livet av barnet i mors liv ikkje var i strid med evangelisk luthersk lære. Den nye formuleringa er viktig ved at den avset statens ukvalifiserte instansar når det gjeld spørsmålet om kristen lære".

Videre sier Kjøde at han er fornøyd med den nye paragrafen om kristen/humanistisk arv som verdifundament for Norge.Han går så langt at han at han mener det er et svært godt resultat av den politiske prosessen.

Selvsagt er Grunnloven til for staten, Rolf Kjøde! Men å polemisere mot noen kristne grupper at "Jesus er tatt ut av Grunnlova, er verken truverdig eller ryddig." Hvor mange ganger må en spørre hvem som er innholdet i "EVANGELISK luthersk religion"? Er det noen annen enn Jesus? Når "evangelisk" er tatt bort, hvor står det da at Jesus er bevart?
Han (KviteKrist) er opphavet til lovene våre! Hvor står det nå?

Hvor mange ganger må en repetere to-regimentslæren? Det konstantiske mønsteret at staten skal være krykken for kirken og evangeliet, burde snart bli oppfattet som falsk lære! Det er det omvendte vi skal sloss for: kirken (dvs. Jesus) har noe å si staten. Han er Herre over staten, Han som har all makt i himmel og på jord. Før Konstantins tid, lyder det fra apostelen i Romerbrevets 13. kap at det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, innsatt av Gud. Og videre står det om hvilke oppgaver staten har PÅ GUDS VEGNE: STYRESMAKTEN ER EN GUDS TJENER! Og hvis staten gjør den onde gjerning (slik den har gjort det ved å gi gudfiendtlige lover som fosterdrapsloven, den forfalskede ekteskapsloven osv) så skal kirken med Jesu myndighet påtale og motarbeide dette.

Det er riktig det, Rolf Kjøde, at kristne mennesker skal vise respekt for styresmakten. Men vi skal ikke godta ukristelige lover!! Det er her kirkens ledelse (og nå også kristelige organisasjoner) svikter i vår tid: de reiser seg ikke i tide mot de strømmene av ukristelige ideer som kommer på politikkens vinger. Nå har sosialistene og marxistene greid det som marxisten Erling Falck sa omkring 1930:
"1. Behold statskirken og bruk den som politisk middel.
2. Bruk liberalteologien som gissel for å tømme kirken for innhold. Når den er blitt blodløs og kraftløs, DA KAN DEN FÅ SIN FRIHET."

Det skjedde 21. mai med et nesten enstemmig Stortings vedtak. Derfor har jeg sagt: dette var sosialistenes store festdag!

De fikk med seg KrF, FrP, Høyre og de andre partiene.
Når skal de kristne i Norge forstå at vi må bekjempe hedenske ideer, og kjempe for de kristne verdiene vi har i vår lovgivning?

Det vi trenger nå er myndige lekfolk som tør å stå opp som Hans Nielsen Hauge gjorde i sin tid. Det ser ikke ut til at teologene makter jobben å få Stortinget til å gi lover som er tuftet på "evangelisk luthersk" grunn. Foreløpig er lovene tuftet på marxistisk grunn, med litt "kristen/humanistisk" garnityr som pynt, som et arvesmykke!

Jan Pedersen, Søgne.