INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
HVORFOR JEG KALLER DE ONDE 21. MAI-PLANENE «STATSKUPP» - Av Ivar Kristianslund
I dag står det i Grunnloven § 2: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» I Christian den femtes norske lov av 1687 er det forklart hva «Den evangelisk-lutherske Religion» er for noe. Denne loven, som gjelder i Norge i dag, forklarer det slik: Den Religion som «overeens kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundrede og tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse og Lutheri liden Cathechismo.

Språket er gammeldags. La meg forklare det litt enklere. I dag bruker vi som kristne ikke ordet «religion», men heller «kristendom». Med moderne språk kan vi altså si: «Den evangelisk lutherske kristendom [eller kristendomsforståelse] skal fortsatt være statens offentlige religion.» Man kunne selvsagt i stedet ha valgt å skrive: «Kristendommen skal fortsatt være statens offentlige religion.» Men da risikerte man å ødelegge reformasjonen og få et slags pavedømme, eller liknende.

Før jeg går videre, vil jeg presentere mine tre viktigste «hvis»:
1. Hvis alle mennesker hadde lest hele Bibelen.
2. Hvis alle mennesker hadde forstått alt som står i Bibelen.
3. Hvis alle mennesker hadde vært villige til å tro, bøye seg for og leve etter alt som står i Bibelen.

Da følger mange viktige «så». Et av disse «så» er: «så» hadde det ikke vært mer enn ett eneste «kirkesamfunn» i verden. Ord som «lutheraner», «metodist», «pinsevenn», «katolikk» osv ville da ikke ha eksistert. Jeg vil påstå følgende: DET ER VIKTIG AT ALLE KRISTNE ANERKJENNER BIBELEN SOM ØVERSTE NORM FOR TRO, LÆRE, FORKYNNELSE OG LIV. DET GJORDE NEMLIG DEN KORSFESTEDE OG OPPSTANDNE BIBELENS JESUS, SOM ER DEN ENESTE JESUS SOM KAN FRELSE OSS.

Det flotte med «DEN EVANGELISK-LUTHERSKE RELIGION» er at den er innstilt på å ha BIBELEN som høyeste autoritet. Det bør alle som kaller seg kristne ha! Men til alle tider har det vært kamp om Bibelens lære. Djevelen er jo stadig med og infiltrerer menighetene! Denne kampen har ført til at de som vil stå på Bibelen har forklart på en systematisk måte hva Bibelen lærer i såkalte bekjennelsesskrifter.

Allerede noen få hundre år etter Kristi fødsel fikk vi de tre grunnleggende oldkirkelige bekjennelsesskriftene som nesten alle kristne kirker slutter seg til, nemlig den APOSTOLISKE, den NIKENSKE og den ATHANASIANSKE trosbekjennelsen. Jeg går ut fra at både metodister, pinsevenner, baptister, osv. bekjenner seg til disse. «Den evangelisk-lutherske Religion» har bare to bekjennelsesskrifter i tillegg til dette, nemlig DEN AUGSBURGSKE BEKJENNELSE (i uforandret form fra 1530), også kalt «CONFESSIO AUGUSTANA», og LUTHERS LILLE KATEKISME. Augustana tar først og fremst et oppgjør med katolsk vranglære, og jeg tror at bibeltro kristne innen de forskjelligste leire vil kunne slutte seg til store deler av Augustana. Luthers lille katekisme er kjent av mange fra skoledagene. Baptister, pinsevenner, o.l. har et annet syn på dåpen og vel også nattverden, men de vil sikkert anerkjenne mye av det som står i katekismen. Alle sanne bibelske kristne i Norge burde glede seg over og beskytte Grunnloven § 2. Og årsaken er denne:

GRUNNLOVEN § 2 SLÅR FAST ÉN GANG FOR ALLE AT BIBELENS RELIGION ER STATENS OFFENTLIGE RELIGION. ALLE SOM BEKJENNER SEG TIL DENNE RELIGIONEN ER PLIKTIGE TIL Å OPPDRA BARNA SINE I SAMME RELIGION.
DETTE IGJEN BETYR TRE TING:
1. ALLE LANDETS LOVER SKAL HA BIBELENS RELIGION SOM MORALSK GRUNNLAG.
2. DEN NORSKE KIRKE SKAL HA BIBELEN SOM NORM FOR TRO, LÆRE, FORKYNNELSE OG LIV.
3. DET STORE FLERTALL AV BARN I NORGE HAR KRAV PÅ Å FÅ OPPLÆRING I BIBELSK KRISTENDOM.

Etter grunnlovsforandringene er Bibelen tatt bort, både som moralsk grunnlag for staten, og som trosgrunnlag for Den norske kirke! Det blir dessuten fritt fram for en ugudelig stat å forføre norske barn og ungdommer i barnehager og skoler og ved hjelp av barnevern, helsesøstre, «kulturpolitikk», osv. Grunnlovsforandringene er ulovlige i følge Grunnloven § 112 hvor det står følgende om grunnlovsforandringer: «Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, . . .»

Å fjerne Bibelen både fra staten og fra kirken og fra oppdragelsen, og det attpåtil på ulovlig måte – Det kaller jeg et STATSKUPP! Og KIRKEKUPP! Om ledere f.eks. innen KrF og kristne menigheter og organisajoner er blitt forført, eller om de bevisst forfører andre, er jeg ikke helt sikker på. MEN DET SOM NÅ ER PLANLAGT ER HELT HODELØST, SETT FRA ET BIBELSK KRISTENT SYNSPUNKT! Her er det grunn til å be som Jesus ba: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør!»

Hvorledes kan dette skje? Jo, enhver kristen er nødt til å gjøre et valg, og å stå på det. Du er faktisk nødt til å si følgende til dine medmennesker: Bibelen er sannhet! Bibelen er godhet! Derfor insisterer jeg på at statens lover ikke skal være i strid med Bibelens moral. Dette er til beste både for kristne og ikke-kristne! Alle andre religioner og livssyn er i beste fall villfarelser. Som norsk borger med stemmerett går jeg inn for at kristendommen skal ha en særstilling i samfunnet, fordi Israels Gud er den sanne Gud, mens alle andre guder er falske! Vi må velge sannhet framfor løgn. Det gjør vi som regel på alle andre områder. Jeg vil ikke tvinge noen til å tro på Jesus, men jeg insisterer på at folk skal forholde seg til fakta. Det er et historisk faktum at Jesus har stått opp fra de døde. Det har verken Muhammed eller andre religionsstiftere gjort! Du behøver ikke å være født på nytt for å godta et historisk faktum som ingen greier å motbevise! Det er nok at du «bruker hue». Det gjør ikke våre dagers ledende historieforskere!

Men hvis du sier sannheten, vil mange politikere fra «kristne partier», redaktører i «kristne aviser», teologiske professorer, biskoper, pastorer og organisasjonsledere si at du er intolerant og teokratisk. Og det liker du kanskje ikke?

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com