INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
KrF, SELBEKK OG STATSKUPPET - Av Ivar Kristianslund. Publisert i Dagen 08.05.2012.
GRUNNLOVEN OG STATEN
I 1983 skjedde noe dramatisk! Høyesterettsdommen mot abortmotstander Børre Knudsen innebar en påstand om at Grunnloven § 2 ikke er verdigrunnlag for det norske samfunn, men bare læregrunnlag for kirken.

Dommen er HELT ÅPENBART grunnlovsstridig!! Og den LEGALISERER FOLKEMORD!! I Malangen herredsrett dømte man etter loven, ikke etter vindretningen. Der ble sokneprest Knudsen frikjent. I følge Grunnloven er Bibelen øverste norm, både for staten og for Den norske kirke (Dnk). Bibelen tillater ikke fosterdrap! Høyesterettsdommen er et «helt sprøtt» utsagn av typen 2 + 2 = 5.

Normalt godtar alle en høyesterettsdom. Heldigvis! MEN SKAL VI GODTA EN ÅPENBART UGYLDIG DOM SOM FØRER TIL AT CA 15000 USKYLDIGE BARN DREPES HVERT ÅR? Mange av oss svarer: Nei! Gud har sagt: «Du skal ikke slå ihjel!». Og: «En skal lyde Gud mer enn mennesker!»

KrF og Selbekk godtar at «Abortloven» er norsk lov. Men det er den ikke! Den er en kriminell praksis! KrF og Selbekk aksepterer statskuppet 21. mai 2012. De tenker vel: Høyesterett har forbrutt seg mot kjernen i § 2. Da er det OK at også ordlyden ødelegges.

Jeg tenker slik: § 2 forbyr staten å gi lover som åpenbart er i strid med Bibelens moral. Da er det viktig å beholde § 2, selv om den ikke etterleves nå. «Sovende lover» har ofte stor preventiv virkning (Jfr. Konkubinatparagrafen som kriminaliserte «samboerskap».) Å fjerne Bibelen fra Grunnloven er å fullbyrde STATSKUPPET som ble påbegynt i 1983.

GRUNNLOVEN OG «STATSKIRKEN»
Statskuppet avkristner også Dnk! Høyesterett vil neppe benekte at Dnk har Bibelen som øverste norm i følge § 2. Men etter statskuppet vil bare dette stå om Dnk i Grunnloven: «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.»

Denne djevelske formuleringen innebærer at Dnk kan få utvikle seg til hva som helst! Bibelen er fullstendig forsvunnet!! Sammen med bekjennesesskriftene! Har KrF og Selbekk oppdaget dette? Jesu fiender vil nok vite å utnytte det! KIRKEKUPPET forsterker statskuppets tragedie. Det blir egentlig også grunnlovfestet at alle religioner og livssyn er like sanne og like gode. Hva mener KrF og Selbekk om dette?

At KrF og Selbekk godtar statskuppet er ille! Men hvorfor støtter de kirkekuppet? Hva hjelper det om kirkedemokratiet skal utvelge biskoper, når det politiske demokratiet må godkjenne dem? Og når kirken blir uten bibelforpliktelse?

Grunnloven bestemmer at Kongen og minst halvparten av regjeringsmedlemmene skal være bekjennende kristne. Og at Kongen personlig skal ha det øverste læretuktansvar i Dnk. Stortinget har ingen rettigheter i forhold til Dnk, bortsett fra å bevilge penger.

Etter statkuppet får politikere uten bekjennelsesplikt grunnlovsfestet rett til å dirigere kirken. Dette vil nok bli utnyttet maksimalt til avkristning! Ser ikke KrF og Selbekk at kirkekuppet er i strid med Grunnloven § 112 som forbyr grunnlovsendringer som motsier den opprinnelige grunnlovens prinsipper eller forandrer dens ånd?

Ser ikke KrF og Selbekk også det katastrofale i det som Selbekk selv har påpekt: «Det kristne oppdrageransvaret hjemlet i samme paragraf [§ 2] vil også falle bort.» I «Kirkeforliket» har KrF gjort en «handel» som er både dårlig og ulovlig!

DEMOKRATI OG FOLKEMORD
I flere år har KrF hatt overordnet administrativt ansvar for drapene på ca 15000 uskyldige fostre i året. Vil Selbekk benekte dette? KrF har et gradert menneskesyn! For Selbekk tror vel ikke at KrF hadde påtatt seg et slikt ansvar hvis det hadde dreid seg om SKOLEBARN? Er det ikke nødvendig å påpeke likhetstrekk med den groteske nazitiden for å vekke personer som driver med «kristelig politikk»?

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com