INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
KrF’s TÅKELEGGING AV GRUNNLOVSFORANDRINGENE
Fredag 13. april hadde jeg en annonse i Dagen, hvor jeg advarte mot statskuppet som KrF og de andre partiene på stortinget planlegger å gjennomføre den 21. mai 2012. I samme avis 17.04.2012 blir annonsen angrepet av Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder i KrF. Veldig mye som står i Syversens artikkel er en grov fordreining av virkeligheten. Nedenfor skal jeg kort peke på noen fakta:

SYVERSENS OVERSKRIFT: «Seier for Grunnlovens kristne forankring.» Sannheten er det stikk motsatte! I dag er både staten og Den norske kirke (Dnk) forpliktet på Bibelen ved Grunnloven § 2. Ordet «forbliver» i § 2 henviser nemlig til Christian den femtes norske lov som er gjeldende norsk lov. Der er statens offisielle religion definert med Bibelen som øverste norm! Etter statskuppet vil staten kun være bundet av uttrykket : «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.» Uttrykket «humanistiske» er helt nytt i Grunnloven, og representerer en svekkelse av kristendommen. «Forbliver» er en tilsnikelse, siden «humanistiske» er nytt . «Vor kristne ... arv» vil helt sikkert bli tolket i alle retninger, og burde selvsagt ha vært erstattet med «Bibelen» som er gjeldende norm i dag i følge § 2.
DEN NORSKE KIRKE: Etter kuppet vil ingen av Den norske kirkes 5 bekjennelsesskrifter gjelde lenger. Ikke engang de «3 oldkirkelige symboler» blir ståene. Så vidt jeg vet, bekjenner både katolikker, metodister, baptister pinsevenner, osv. seg til disse. Kanskje noen synes det er greit at de to spesifikt lutherske bekjennelsesskriftene blir strøket. Men hvorfor protesterer ikke alle kristne unisont på at kuppmakerne fjerner Bibelen totalt fra Grunnloven??
Etter kuppet skal følgende stå i Grunnloven om Dnk: «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke». Legg merke til at kirken «forbliver» noe som den aldri har vært i følge Grunnloven, nemlig «Norges Folkekirke». Kuppmakerne fjerner både Bibelen og bekjennelsesskriftene som bekjennelsesgrunnlag for Dnk! Etter dette vil det ikke være i strid med Grunnloven om man f.eks. skulle komme på den idéen å erstatte den apostoliske trosbekjennelsen under gudstjenesten med f.eks. troen på «menneskerettigheterne». For å kamuflere hva kuppet går ut på, har man kalt kirken «en evangelisk-luthersk Kirke». Merk ordet «en». Det er altså intet i veien for at kirken i Norge blir den eneste evangelisk-lutherske kirke i verden som ikke er bundet av verken Bibel eller bekjennelsesskrifter. Her er det «folket» som skal bestemme teologien!
GRUNNLOVSEKSPERTER: Syversen stoler mer på «grunnlovseksperter» enn på sunt bondevett. Alle som kan lese vil se at «Abortloven» ikke er gjeldende norsk lov, men en kriminell praksis. «Loven» er i strid med Bibelen som Norge er forpliktet på i følge Grunnloven § 2. «Grunnlovseksperter» har godkjent «Abortloven». Nå godkjenner de grunnlovsforandringene som er ulovlige i følge Grunnloven § 112. Ved statskupp ønsker man å «legalisere» statens kriminelle praksis. Det skjer ved å fjerne Bibelen fra Grunnloven.
Også av «eksperter» kreves det at de må respektere fakta. Er det noen som vil godta at en «pengeekspert» gir oss en hundrelapp i vekslepenger, når vi har krav på en tusenlapp? Kan Syversen for øvrig vise til noen «ekspertutredning» i forbindelse med den nye ordningen av Dnk? Etter det jeg har fått opplyst, er det de parlamentariske lederne som har sydd sammen den nye kirkeordningen hvor Bibelen har forsvunnet i dragsuget.
Til «vor kristne og humanistiske Arv» hører også den synden at vi som nasjon har drept ca en halv million av våre små søstre og brødre. Men at § 2 og Bibelen fordømmer dette, kan ingen benekte. Å være med på den kriminelle praksisen som «Abortloven» og statskuppet representerer, betegner jeg derfor som et landssvik. Klokelig nok våger ikke Syversen å argumentere SAKLIG mot meg om dette!

LOKKEMAT: Syversen og andre fra KrF blander inn mye som tåkelegger saken. De tar Hans Nielsen Hauge til inntekt for sitt syn, noe som er helt feilaktig! Også Kongen tar de på en måte til inntekt for seg, til tross for at Kongen har strittet imot forandringene, og har seiret for sin personlige del. Det er forførende når Syversen knytter Kongen sammen med kirken i den nye grunnloven. Der er det nemlig intet formelt bånd mellom Kongen og «Norges Folkekirke». Derimot står det i den någjeldende Grunnloven § 16: «Kongen . . . paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.» De viktigste av disse normene, nemlig Bibelen og bekjennelsesskriftene vil KrF nå avskaffe!

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.