INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
KIRKEKUPPET
Fra et kristent ståsted er det som kommer til å skje med Den norske kirke (Dnk) hvis kuppet gjennomføres katastrofalt! Alle som tror at Bibelen er Guds sanne og ufeilbarlige ord er enige om at Dnk allerede er i en meget miserabel forfatning. Men det vil bli mye verre hvis kirkekuppet gjennomføres som planlagt 21. mai! I det følgende skal jeg begrunne påstanden kort og summarisk. Først minner jeg om at en lov kan være meget nyttig, selv om den brytes. Et eksempel er «konkubinatparagrafen» som forbød ugifte å leve sammen som ektepar. De som ville oppheve den argumenterte med at den var «sovende». Men da den ble opphevet, fikk vi straks en «eksplosjon» i antall «samboerskap» med all den synd og lidelse som dette innebar. Vi bør verdsette at Dnk tross alt har en solid Bibelforankring i Grunnloven!

Etter kirkekuppet vil Dnk bli fullstendig uforpliktet på Bibelen og på bekjennelsesskriftene. I Grunnloven § 16 vil det stå: «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.»

Merk at det står «EN evangelisk-luthersk kirke». I dette uttrykket kan enhver legge det han vil! Merk også uttrykket «forbliver Norges Folkekirke» hvor «forbliver» er en tilsnikelse! Dnk har aldri vært betegnet som «Norges Folkekirke» i Grunnloven. «Folkekirke» betyr at teologien skal avgjøres av «folket» ved stortingslovgivning eller i kirkelige organer. "Bibelsk lære" vil bli et irrelevant begrep.

I Grunnloven § 2 står det nå: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» Heretter skal det stå i § 16: «Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.» Det blir altså grunnlovsfestet at f.eks. muhammedanismens Allah er like velkommen i Norge som Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd!! Hva som er sannhet og hva som er løgn er uten betydning for kuppmakerne! KrF, som løgnaktig lovpriser kuppet i en rekke avisartikler, tåkelegger dette ved å nevne katolikker, pinsevenner, osv, men unnlater å nevne ikke-kristne!

I kirkefoliket, som er bindende for stortingspartiene, heter det: «Den norske kirkes organisering og virksomhet skal fortsatt reguleres ved en egen kirkelov, uten at kirken defineres som eget rettssubjekt. Staten skal fortsatt lønne og ivareta arbeidsgiveransvaret for biskoper, proster, prester og andre som tilsettes i kirkelige stillinger av regionale og sentrale kirkelige organer, dvs. at disse fortsatt skal være statstjenestemenn. Den regionale og sentrale kirkelige administrasjonen skal fortsatt være en del av statsforvaltningen. Forvaltningsloven og offentlighetsloven skal fortsatt gjelde for lovbestemte kirkelige organer. Staten skal fortsatt sørge for at kommunene har lovbestemt plikt til å finansiere den lokale kirkes virksomhet. Den kommunale representasjonen i kirkelig fellesråd videreføres som i dag.»

Stortinget vil ha "bukta og begge endene." Maktmidlene er lovgivningen og økonomien. Kirkedemokratiet får bestemme hva kirken skal brukes til, innenfor de rammene som stortinget setter.

Hva oppnår partiet som kaller seg «Kristelig»? Vel, myndigheten til å ansette prester og biskoper vil bli flyttet. Men stortingets lovgivning om likestilling med hensyn til kjønn, seksuell legning og mye annet, må respekteres. Gitt dette, og med den bemanningen man allerede har i kirken og innenfor rådsstrukturen er muligheten til kristelig forbedring helt marginal. Dessuten ville flyttingen ha vært helt unødvendig hvis alle politikere, prester og biskoper hadde vært ærlige og redelige mennesker!

Prisen man må betale for å få flyttet ansettelsesmyndigheten er å formelt avkristne både staten og Kirken. Dessuten å "legalisere" all stortingskriminalitet som er begått hittil. Dessuten må man selv begå kriminalitet ved å bryte Grunnloven § 112 som sier dette om grunnlovsforandringer: «Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand,»

Hva burde KrF og andre som kaller seg kristne ha gjort i stedet? Svar: De burde ha forlangt at Grunnloven i sin nåværende form skal respekteres! «Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes!»

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com