INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
ER STATSKIRKESYSTEMET FORELDET OG UKRISTELIG?
HVA VAR DEN OPPRINNELIGE TANKEN MED DEN NORSKE KIRKE (Dnk)?
BASIS. Tanken var at Dnk i tro, lære, forkynnelse og liv skulle bekjenne seg til «Den evangelisk-lutherske Religion». Denne «religion» er er meget presist definert i Kong Christian Den Femtis Norske Lov fra 1687 som er gjeldende norsk lov. Her er Bibelen overordnet norm. Fem underordnede skrifter tar sikte på systematisk framstilling av Bibelens lære på en del punkter for å verne mot vranglære: Vi har tre oldkirkelige ”symboler”, nemlig den apostoliske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelse. Disse har tilslutning fra de aller fleste kristne kirkesamfunn. «Den evangelisk-lutherske Religion» har ytterligere 2 bekjennelsesskrifter som avgrenser mot katolsk og reformert lære, nemlig den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

Bibelens autoritet er fastsatt av Jesus Kristus som har bevist at han er Guds sønn ved å stå opp fra de døde. Oppstandelsen er et urokkelig historisk faktum! I og med at Bibelen er øverste norm, burde alle kristne takke sin Gud for Grunnloven § 2 som forplikter både staten og kirken på følgende måte: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.»

STYREFORM. I Grunnloven § 16 står det: «Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, . . . og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.» Selvsagt trenger Kongen regjeringsmedlemmer og rådgivere. Og selvsagt er det forutsatt delegering. Men Kongen personlig skal ha det øverste ansvaret! Derfor stiller Grunnloven strenge krav til Kongen og hans rådgivere. Grunnloven § 4 lyder slik: «Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.» Grunnloven forutsetter kort og godt at bare kristne menn kan bli konger i Norge. Dette går også fram av Grunnloven § 9 hvor Kongen pålegges å avlegge følgende ed: « Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende! »
I den opprinnelige Grunnloven står det (§ 3): «Den udøvende Magt er hos Kongen, hvis Tittel er Vi N. N. af Guds Naade og efter Rigets Constitution Norges Konge.» I dag er uttrykket «af Guds Naade» strøket. I den opprinnelige Grunnloven skal Kongen, i likhet med kongene i Isael, salves, etter følgende bestemmelse (§ 12): «Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke paa den Tid og med de Ceremonier, han selv fastsetter.»

Det har aldri vært meningen at kristendomsfiendtlige statsråder skal styre Dnk. I Grunnloven § 12 står det: «Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion.» Det forutsettes selvsagt at bekjennelsen ikke bare er pro forma.

KAN ET SLIKT STATSKIRKESYSTEM FUNGERE TILFREDSSTILLENDE?
Mitt svar er ja. Hvis Kongen og minst halvparten av regjeringsmedlemmene er ærlige og oppriktige bekjennende kristne menn som ønsker av hjertet å «følge de dem foreskrevne Normer», så kan det ikke gå så veldig galt. Det forutsettes selvsagt at de er lesekyndige. Da har de ingen vanskeligheter med å fastslå at abort er drap, at homoseksuelt samliv er synd, at «samboerskap» og annet seksuelt samliv utenfor ekteskapet er synd, at kvinner kan brukes til litt av hvert, men ikke til å ha det øverste læreansvaret i en menighet, «at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus», osv. En ytterligere betingelse er at stortinget, som sitter på pengesekken, og som gir lover, ikke legger ukristelig press på Dnk. Etter Grunnloven har stortinget ingen som helst rett til å styre eller påvirke Dnk.

FINNES DET NOE BEDRE SYSTEM?
Det gjør det antagelig, men det er meget vanskelig å få til. All erfaring viser at det som regel er meget problematisk å styre en menighet på en slik måte at Jesus Kristus får det siste ordet. I et demokatisk system vil vranglærere som regel infiltrere ledelsen. I den andre enden av skalaen har vi enkeltpersoner med diktatoriske trekk som kan komme til å misbruke menigheten til andre formål enn å underordne seg Jesus Kristus. Dnk er nesten tusen år gammel, og omfatter grovt regnet 80 % av befolkningen. Eidsvollsfedrene gjorde antakelig et klokt valg.

PROBLEMET I DAG ER IKKE SYSTEMET, MEN UTRO TJENERE.
Utro politikere har misbrukt sin stilling til å stjele fra Kirkens og statens egentlige Herre. Falske lærere (prester og biskoper) har fremmet sin egen agenda, og brutt sitt ordinasjonsløfte. Disse bør tenke på dommens dag og omvende seg i tide! Alle partiene på stortinget er enige om at Bibelen skal fjernes fra Kirken og at folket skal bestemme hva som skal forkynnes. Da kan man like godt stenge kirkene. Folket er ikke tjent med å bli bedratt! Jesus sa (Joh 8,31-32): «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.»

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.