INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
VIL KrF FORFØRE FOLKET, ELLER BLIR KrF FORFØRT?
Tre KrF-representanter, Hans Olav Syversen, Geir Jørgen Bekkevold og Dagrunn Eriksen skriver snedig om Grunnloven og kristendommen i avisen Dagen 30.03.2012. Liknende artikler har stått i andre aviser. KrF roser de planlagte grunnlovsendringene som alle partiene på stortinget er enige om å vedta den 21. mai 2012. Liknende artikler har stått i andre aviser.I virkeligheten vil forandringene legge til rette for en fullstendig avkristning av både staten og Den norske kirke (Dnk). Det påstås at KrF sikrer at Norge fortsatt skal være et kristent land. Framstillingrn er forførende! KrF er dessuten, på ulovlig vis, med på å «legalisere» de kriminelle handlingene som stortingsflertallet har foretatt i kjølvannet av en ugyldig høyesterettsdom. Nemlig dommen mot abortmotstanderen sokneprest Børre Knudsen i 1983. Kort fortalt består forførelsene i følgende:

KrF fortier at forandringene er klart i strid med Grunnloven § 112. Stortinget er underlagt Grunnloven, ikke omvendt. Derfor er forandringene ulovlige. Siden stortinget ikke bryr seg om ulovligheten, men kjører sitt onde løp, representerer forandringene et statskupp som KrF er med på. KrF hevder at partiet må «endre for å bevare». Det gjorde ikke kong Haakon VII i 1940. Han tok opp kampen mot det onde, og vant ved Herrens hjelp.

KrF hevder at forandringen av § 2 er en forbedring, kristelig sett. Dette blir fjernet: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» Og dette kommer i stedet: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.» Først, hvis det aksepteres at stortingsflertallet kan forandre Grunnloven i strid med § 112, så kan uttrykket «vor kristne arv» raskt bli kastet ut. Da vil Grunnloven bli kjemisk fri for skriftlig kristen forankring. Så kommenterer vi forandringene:

KrF liker at ordet «luthersk» blir fjernet. «Kristne arv» er så mye bedre, fordi både katolikker, metodister, baptister og pinsevenner er tatt med. Men hvorfor ikke skrive: «Verdigrunnlaget forbliver Bibelen»? «Den evangelisk-lutherske religion» er nemlig presist definert i en lov fra 1687 med Bibelen som øverste norm. Nei, det er nettopp Bibelen som partiene på stortinget vil ha bort! «Kristne arv» er uforpliktende lokkemat! Ikke-lutheranerne som lar seg lure kaster Bibelen ut!
KrF er begeistret for at også Dnk mister sin grunnlovsfestede forankring i Bibelen. Definisjonen blir nå: «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke». Djevelen kunne ikke ha formulert det mer utspekulert!! Den evangelisk-lutherske religion og Bibelen «forbliver» ikke. I stedet får vi «en evangelisk-luthersk kirke» som enhver kan tolke dit han vil. «Folkekirke», som er noe helt nytt i Grunnloven, «forbliver».
Kristi motstandere ønsker å mobilisere demokratiet i Dnk på en slik måte at kirken blir et «Folkets hus». Staten skal kontrollere kirken, for «Den norske kirkes organisering og virksomhet skal fortsatt reguleres ved en egen kirkelov, uten at kirken defineres som eget rettssubjekt.» Kirken kommer ikke til å få følge Bibelen og kvitte seg med vranglærerne. De som hadde ventet det, vil bli skuffet! Alt dette er KrF med på!
KrF skriver: «Nå må staten støtte opp om alle kristne trossamfunn på samme måte som man støtter Den norske kirke.» Her burde de ha sløyfet ordet «kristne». I den nye § 16 står det: «Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.» At Jesus er Veien, Sannheten og Livet, og at alle andre livssyn og religioner i beste fall er villfarelser, får ingen betydning heretter.
Hvis man godtar at § 112 ikke skal håndheves, og hvis befolkningsutviklingen fortsetter som hittil, vil vi gradvis få muslimske bestemmelser inn i Grunnloven. Vi kan komme til å oppleve at flagget vårt blir bannlyst i offentlig sammenheng, og at vi må feire 17. mai uten korsflagget!

KrF tar Han Nielsen Hauge til inntekt for sitt syn. Men Hauge var intelligent, og ville ha gjennomskuet sammensvergelsen.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
Les mer på www.ikrist.com.