INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
VIL KrF FORFØRE, ELLER BLIR KrF FORFØRT?
Tre KrF-representanter, Hans Olav Syversen, Geir Jørgen Bekkevold og Dagrunn Eriksen skriver snedig om Grunnloven og kristendommen i avisen Dagen 30.03.2012. De roser de planlagte grunnlovsendringene som alle partiene på stortinget er enige om å vedta den 21. mai 2012. I virkeligheten vil forandringene legge til rette for en fullstendig avkristning av både staten og Den norske kirke (Dnk). De tre framstiller det som om KrF sikrer at Norge fortsatt skal være et kristent land. Dette er en forførende framstilling. Dessuten er KrF, på ulovlig måte, med på å «legalisere» de kriminelle handlingene som stortingsflertallet har foretatt i kjølvannet av den ugyldige høyesterettsdommen som ble avsagt mot abortmotstanderen og soknepresten Børre Knudsen i 1983. Kort fortalt består forførelsene i følgende:

KrF fortier det faktum at forandringene helt klart er i strid med Grunnloven § 112. Stortinget er underlagt Grunnloven, og ikke omvendt. Derfor er forandringene ulovlige. Siden stortinget ikke bryr seg om ulovligheten, men kjører sitt onde løp, representerer forandringene i virkeligheten et statskupp som KrF er med på å begå. KrF hevder at partiet må «endre for å bevare». Det gjorde ikke kong Haakon VII i 1940. Han tok opp kampen mot det onde, og vant ved Herrens hjelp.

KrF hevder at forandringen av § 2, kristelig sett, er en forbedring. Dette blir fjernet: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» Og dette kommer i stedet: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.» Først vil jeg peke på at hvis det skal aksepteres at stortingsflertallet kan forandre Grunnloven etter eget forgodtbefinnende i strid med § 112, så kan uttrykket «vor kristne arv» raskt bli kastet ut, og da vil Grunnloven bli kjemisk fri for skriftlig kristen forankring. Så til forandringene:

KrF prøver å framstille det som en fordel at ordet «luthersk» blir fjernet, og at «kristne arv» er så mye bedre, fordi arven til både katolikker, metodister, baptister og pinsevenner er med her. Hvorfor ikke da heller skrive «Verdigrunnlaget forbliver Bibelen, som er vor kristne arv»? Er det ikke Bibelen som er det viktigste av alt i verdigrunnlaget? Men Bibelen har vi allerede i § 2. Den evangelisk-lutherske religion er nemlig definert i «Kong Christian Den Femtis Norske Lov» fra 1687 som fremdeles er gjeldende lov i Norge (les både denne og Grunnloven på www.lovdata.no). Denne religion er den religion «som overeens kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundrede og tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse, og Lutheri liden Catechismo.» Her er det bare «Augustana» og Luthers katekisme som formelt skiller lutherdommen fra de kirkesamfunnene som er nevnt ovenfor. Hvis ikke-lutheranerne lar seg lure av KrF’s argumentasjon, kaster de Bibelen og dermed sann kristendom ut av Grunnloven!
KrF er også veldig begeistret for endringene som blir (Dnk) til del. Sannheten er at Dnk mister helt sin grunnlovsfestede forankring i Bibelen. Trosgrunnlaget blir nå følgende: «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke». Dette er en djevelsk formulering! Den evangelisk-lutherske religion «forbliver» ikke. I stedet får vi «en evangelisk-luthersk kirke». Det finnes mange slags evangelisk-lutherske kirker i verden, så her er det rom for mye ubibelsk. «Folkekirke», som er noe helt nytt i Grunnloven «forbliver».
Kristi motstandere ønsker å mobilisere demokratiet i Dnk på en slik måte at kirken blir et «Folkets hus». Staten vil fortsatt kontrollere kirken, idet «Den norske kirkes organisering og virksomhet skal fortsatt reguleres ved en egen kirkelov, uten at kirken defineres som eget rettssubjekt.» Kirken kommer ikke til å få lov til å følge Bibelen og kvitte seg med de mange vranglærerne som har etablert seg i Dnk. De som hadde ventet det, vil bli storlig skuffet! Og alt dette er KrF med på å legge til rette for.
De tre fra KrF skriver: «Nå må staten støtte opp om alle kristne trossamfunn på samme måte som man støtter Den norske kirke.» De unnlater å nevne at dette ikke bare gjelder kristne trossamfunn. Den nye Grunnloven § 16 har følgende bestemmelse: «Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.» Muslimer, Mormonere, human-etikere, New Age grupperinger, og hva det måtte være vil få en grunnlovfestet rett til samme økonomiske understøttelse fra staten som Dnk som er grunnlovsforpliktet på Bibelen, og som omfatter et massivt flertall av folket. Alle sanne kristne vet at Jesus er Veien, Sannheten og Livet, og at alle andre livssyn og religioner i beste fall er villfarelser.
Mange vil si at det har liten hensikt å kjempe for å bevare vår kristne grunnlov så lenge landet faktsk er langt på vei avkristnet. Men dette er en fullstendig feilaktig tankegang. Muslimene begynner å gjøre seg gjeldende i stortingspartiene. Hvis man godtar at § 112 i Grunnloven ikke skal håndheves, og hvis befolkningsutviklingen fortsetter på samme måte som det ser ut til nå, vil vi gradvis få muslimske paragrafer inn i Grunnloven. Etter at konkubinatparagrafen ble opphevd i 1972 fikk vi en enorm oppblomstring av den moderne formen for hor som kalles «samboerskap». Dette er bare ett av flere eksempler på at «sovende» lovbestemmelser kan ha meget stor preventiv effekt.
Den dagen da da det norske flagget med kors i blir fjernet fra offentlige bygninger, skoler, osv. vil nok mange med sorg lengte tilbake til den gamle Grunnloven! På sikt kan vi få 17. mai feiring med forbud mot korset!
KrF tar Han Nielsen Hauge til inntekt for sitt syn. Men Hauge var en intelligent mann, og ville ha gjennomskuet denne sammensvergelsen som er et angrep på bibelsk kristendom.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com