INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
BISKOP SOMMERFELDT BØR SØKE AVSKJED!
Biskopen har flere ganger (sist på Sytten Tretti på P4 13.03.2012) gitt offentlig uttrykk for at han ikke tror på Bibelen. Med forakt snakker han om å «tro på en bok». Han selv «tror på Jesus», sier han. Men hvilken Jesus er det han tror på når det ikke er Bibelens Jesus? Sannheten er at det ikke finnes noen annen guddommelig Jesus enn Bibelens Jesus. Og det er Jesus som har gitt oss Bibelen. Jesus sier om Det gamle testamente (Joh 10,35): «Skriften kan ikke gjøres ugyldig». Se også Joh 5,46-47. Det nye testamente er gitt oss gjennom Jesu apostler og deres nærmeste medarbeidere. Disse har sin autoritet direkte fra Jesus. Jesu apostel Paulus presenterer Jesu bibelsyn på følgende måte (2 Tim 3,16-17): Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Når mennesker tror at himmelen og jorden ble skapt på 6 dager for ca 6000 år siden og at Noas ark er en virkelighet, så betegner Sommerfeldt dette som «kunnskapsløshet». Ja, til og med en kunnskapsløshet som bekymrer biskopen. Sommerfeldt mener altså at Jesus var kunnskapsløs. For Jesus trodde at himmelen og jorden ble skapt på 6 dager. Han trodde at Adam og Eva var historiske personer. Jesus trodde at Noah var en historisk person og at vannflommen dekket hele kloden. Han trodde at Gud lot ild og svovel regne over homo-byen Sodoma. Jesus trodde ikke som Sommerfeldt at det finnes to forskjellige skapelsesberetninger i 1 Mos 1 og 2.
Den «kunnskapsløse» Jesus har dokumentert at han er Guds veldige (se Kol 1,13-20) Sønn ved å stå opp fra de døde. Oppstandelsen er et historisk faktum i følge alle historiske kriterier. Norske historiebøker utelater dette sensasjonelle faktum fordi det strider mot de naturlovene som Jesus selv har skapt og er herre over.

En prest eller biskop i Den norske kirke er ved sitt ordinasjonsløfte bundet til «Den evangelisk lutherske religion» som er meget presist definert i Kong Christian Den Femtis Norske Lov fra 1687. Her er Bibelen overordnet norm. «Skriften alene» er et kjent program innen den genuine lutherdommen. At denne religion skal fortsette å være statens og kirkens offentlige religion er slått fast en gang for alle i Grunnloven § 2.
Det er en ærlig sak å si at bibelsk kristendom er noe tull, hvis man mener det. Men det er uetisk og livsfarlig å bruke Den norske kirke til å freme private meninger i opposisjon mot kirkens Herre.

Jeg vil anbefale biskopen å gjøre fire ting: (1) Som en redelig mann bør han trekke seg fra sin stilling som biskop, siden han ikke godtar kirkens lære. (2) Han bør foreta et grundig studium av Bibelen på originalspråkene, under bønn om Den Hellige Ånds veiledning. Da vil han begynne å se hvilken fantastisk dyp, innholdsrik, pålitelig og presis bok Bibelen er. (3) Han bør sette seg inn i grunnprinsippene i vitenskapelig metodelære. Da vil han finne ut at all menneskelig erkjennelse, også den «vitenskapelige» til syvende og sist bygger på tro, og at trosdelen er spesielt stor i forbindelse med områder som evolusjon, datering og bibelkritikk. (4) Han bør heve blikket videre ut og høyere opp enn til den subjektive «julenisseteologien» ved teologiske fakulteter i Norge (og andre land). Da vil han finne at det er veldig mange, meget høyt kompetente vitenskapsmenn innen de forskjelligste vitenskaper som tar hvert eneste ord i hele Bibelen bokstavelig på alvor i Bibelens sammenheng. Det er farlig å være overfladisk når man leser Bibelen! Da Jesus ba for sine disipler like før korsfestelsen, sa han (Joh 17,17): «Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.»

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
Predikant i Den norske kirke i eksil