INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
STANS STORTINGETS STATSKUPP!
Grunnloven § 2 lyder slik: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.»

§ 2 er bærebjelken i vårt samfunnssystem og rettssystem. Den evangelisk-lutherske religion er klar og forutsigbar. Den er forankret i fakta, forpliktet på Bibelen og systematisk framstilt i bekjennelsesskriftene. Men stortingspartiene har avtalt å forandre § 2 i inneværende semester. Bestemmelsen om statens offentlige religion skal fjernes. Upresise og uforpliktende honnørord som alle kan godta skal inn i stedet. Dermed åpnes det for lovgivning som folket ikke er tjent med. Men denne grunnlovsendringen «motsier Grunnlovens prinsipper og forandrer Konstitusjonens ånd». Slike forandringer er ulovlige i følge Grunnloven § 112. Det som stortinget planlegger er derfor et statskupp.

Statskupp? Store ord! Ja, men ikke for store. Kuppet er i praksis gjennomført, men nå ønsker stortinget å legalisere sin kriminalitet. Statsmaktene har brutt Grunnloven bl.a. ved følgende grove overgrep mot befolkningen: (1) Ca ½ million ufødte nordmenn er blitt myrdet ved Abortloven. (2) De overlevende har ikke fått den kristendomsundervisningen de har krav på, men har fått «stener i stedet for brød». (3) Det norske folk er blitt forført i Den norske kirke ved statsansatte vranglærere. (4) Staten har systematisk undergravd ekteskapet og folkets seksualmoral på mange forskjellige måter. Alle disse overgrepene har ført til mange personlige tragedier. Utrolig mye lidelse og sorg og enorme økonomiske kostnader er resultatet.

MAKTFORDELING OG GRUNNLOVSTROSKAP ELLER STORTINGSFDIKTATUR?
Enhver som har statsmakt kan komme til å misbruke den. Maktfordelingen mellom stortinget, Kongen og domsstolene skulle hindre dette. Men nå godtar Kongen og domsstolene stortingets grunnlovsbrudd. Et meget knapt stortingsflertall vedtok f.eks. gjennom Abortloven at et mindretall på ca 15000 skal myrdes årlig!

GRUNNLOVEN STÅR OVER ALLE LOVER
Enhver velferdsstat må nødvendigvis ha en grunnleggende og tidløs formulering om hva som er godt og ønskelig på den ene siden, og hva som er ondt og uønskelig på den annen side. Finnes det noe bedre uttrykk for dette enn Den evangelisk-lutherske religion? I utenomkirkelig sammenheng er det de 10 bud og nestekjærlighetsbudet som er sentrale. De fleste nordmenn ser meget positivt på disse budene.
UHOLDBARE BEGRUNNELSER
Forandringen av § 2 og beslektede paragrafer begrunnes med den planlagte forandringen i forholdet mellom stat og kirke. Men de to forandringene er i realiteten logisk atskilte. Koblingen er en følge av statsmaktenes klare feiltolking av § 2 da Abortloven ble innført. KrF opptrer ekstremt uklokt i denne saken. Kongen, derimot har motsatt seg at § 16 oppheves. En annen grunn til at man vil forandre § 2 er idealet om «livssynsnøytralitet».
Et livssyn er en religion eller en annen oppfatning av livets opprinnelse, mål og mening. Med «livssynsnøytralitet» menes gjerne at alle livssyn skal behandles likt. Å gjennomføre dette fullt ut er umulig. Det er også innlysende at nøytraliteten fungerer tilfredsstillende bare hvis minst én av to betingelser er oppfylt: (1) Alle livssyn er like sanne og gode. (2) Det er fullstendig uvesentlig hvilket livssyn lovgivningen preges av. Når vi tester disse to forutsetningene på Adolf Hitler og Mor Theresa, blir konklusjonen at idéen om livssynsnøytralitet er et bedrag.
ØDELEGGELSEN AV § 2 BANER VEI FOR TOTALITÆRE REGIMER
Det er allerede reist krav om sharialovgivning i Norge. Våre etterkommere kan komme til å lide under en slik svøpe hvis vi er dumme nok til å fjerne kjærligheten og sannheten fra Grunnloven! Da vil ikke bare pinsevenner og baptister, men også human-etikere og ateister ønske seg tilbake til den konfesjonsbundne lutherske staten. Men da er det for sent!
Ivar Kristianslund
Publisert i Fredrikstad Blad 02.03.2012 og i andre aviser.