INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
September 2005

Fredag, September 30, 2005

Dagens bibelord
Ef 4, 17-28:
17 Dette sier jeg da og vitner i Herren: Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn.
[Rom 1: 21. 1Pet 4: 3.]
18 Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter.
[2: 12. Kol 1: 21. 1Tess 4: 5. 1Pet 1: 14.]
19 Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet.
[Rom 1: 27.]
20 Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne,
21 så sant dere har hørt om ham og er blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus:
22 Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster.
[Rom 6: 6. Kol 3: 8. Tit 3: 3. 1Pet 2: 1. 4: 2, 3.]
23 Men bli fornyet i deres ånd og sinn.
[Rom 12: 2. Kol 3: 10.]
24 Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.
[Luk 1: 75. Rom 6: 4. 2Kor 5: 17. Kol 3: 10.]
25 Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer.
[v. 22. Sak 8: 16. Rom 12: 5. Kol 3: 9.]
26 Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede.
[Sal 4: 5.]
27 Og gi ikke djevelen rom.
[Jak 4: 7. 1Pet 5: 9.]
28 Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det!
[Apg 20: 34. 1Tess 4: 11.]


Onsdag, September 28, 2005

TRO OG GJERNINGER - Av Oddvar Berge
Et eller annet sted i historien har det blitt satt et usaklig skille mellom tro og gjerninger. Skillet har blitt satt mellom tro og gjerninger i stedet for mellom ugjenfødt og gjenfødt. Det gamle ugjenfødte menneske har gjerninger. Det har også en tro. Det nye gjenfødte menneske har gjerninger. Det har en frelsende tro. Den frelsende tro har gjerninger. Det er Åndens gjerninger fordi det nye gjenfødte menneske er født av Guds Ånd. Derfor har vi en bok i Bibelen som heter Apostlenes Gjerninger. Den heter ikke Guds Gjerninger, men Apostlenes Gjerninger. Vi trenger å se disse gjerninger iblant oss i dag. Vi trenger dem mer enn rop på nåde for synderes tillatelse til onde gjerninger. Vi trenger pinsedimensjonen kjære godtfolk. Det er den som skriver Apostlenes Gjerninger. Det var den som drev Hans Nielsen Hauge. Og den er ikke noe engangsfenomen eller tilbakelagt stadium i frelsens historie som noen synes å mene. Vi har blitt bergtatte vi nordmenn. Vi sover en Tornerosesøvn. Vi trenger å våkne av den djevelske rusen. Vi trenger en himmelsk oppvåkning. Vi trenger Ånden fra kong Sverres tid. Vår nasjon har en oppgave i tiden. Vi har ikke noe å gjøre med EU eller Eurabia. Vi har å gjøre med Himmelens Gud. Og vi har å gjøre med Brittannia, USA og Israel. Der ligger vår nasjons livs nerve. Hellig Olav var ingen katolikk. Vår kirkelige kulturelle arv ligger langs en annen linje. Den går direkte til Golgata og Sions berg. Våkn opp brave krigere. Nu er det dags att strida før Kronan for å trekke inn litt svensk i jubileumsåret. Halleluja. Takk og lov.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Dagens bibelord
Sal 119, 65-72:
65 Du har gjort vel imot din tjener, Herre, etter ditt ord.
66 Lær meg god forstand og kunnskap! For jeg tror på dine bud.
67 Før jeg ble ydmyket, fór jeg vill, men nå holder jeg ditt ord.
68 Du er god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter.
69 De overmodige har spunnet sammen løgn imot meg. Jeg holder meg til dine befalinger av hele mitt hjerte.
70 Deres hjerte er følelsesløst som en fettklump. Jeg har min lyst i din lov.
[17: 10. 5M 32: 15. Jer 5: 28.]
71 Det er godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter.
72 Din munns lov er bedre for meg enn tusen stykker gull og sølv.
[19: 11. Ord 8: 10.]


Tirsdag, September 27, 2005

Dagens bibelord
Joh 14, 21-26:
21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.
22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden?
23 Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
[v. 15, 21. 15: 10. 1Kor 3: 16. 6: 19. 1Joh 5: 3. 2Joh 6. Åp 3: 20.]
24 Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.
[v. 10. 7: 16 ff.]
25 Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.
26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.
[v. 16. 15: 26. 16: 7. Apg 2: 33. 1Joh 2: 20, 27.]


Fredag, September 23, 2005

19. søndag etter pinse: Kristianslund taler på Kolbotn
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Menighetshuset i Kolbotn førstkommende søndag. Bryn forretter. Kristianslund preker. Det blir kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!
Menighetshuset ligger sentralt i Kolbotn, like ved Kolbotn kirke.

PREKENTEKST, Mark 12, 28-34:
28 En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forstod at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle bud?
[Matt 22: 34 ff. Luk 10: 25 ff.]
29 Jesus svarte: Dette er det første av alle bud: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,
[5M 6: 4, 5.]
30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud.
[5M 10: 12, 13. Jos 22: 5.]
31 Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.
[3M 19: 18. Rom 13: 9.]
32 Den skriftlærde sa til ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er noen annen foruten ham.
[5M 4: 35. Jes 45: 21.]
33 Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.
[5M 6: 5. 1Sam 15: 22. Hos 6: 6.]
34 Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike! Og ingen våget å spørre ham mer.

LESETEKST, Sal 73, 23-28:
23 Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.
24 Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.
[32: 8. 48: 15. 49: 16. Jes 58: 11. Ef 1: 9.]
25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden.
26 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig.
[16: 2, 5. 18: 2, 3. 38: 11. Klag 3: 24.]
27 For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg*.
[37: 20. Matt 12: 39. Jak 4: 4.] [* i utroskap bryter pakten med deg.]
28 Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger.

LESETEKST, 1 Kor 1, 4-9:
4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus.
[Rom 1: 8. Ef 1: 15, 16. Fil 1: 3.]
5 For i ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap,
[12: 4 ff. 2Kor 8: 7. 9: 11.]
6 fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere,
7 slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse.
[Fil 3: 20. 2Tess 1: 7. Tit 2: 13.]
8 Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.
[2Kor 1: 21. Fil 1: 6, 10. 1Tess 3: 13. 5: 23.]
9 Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
[10: 13. Joh 15: 5. 1Tess 5: 24. 1Joh 1: 3.]


VALGET SETT I LYS AV JOHANNES ANDRE BREV - Av Oddvar Berge
Når valget skal evalueres tror jeg Johannes andre brev gir oss klar og god veiledning.
Når jeg skriver dette hører jeg også den gamle Henrik Johan Ibsen i bakgrunnen.

Et sammendrag av Johannes andre brev sier at:
”Jeg gleder meg meget over noen av dine barn som vandrer i sannhet, slik vi fikk budet fra Faderen. Og nå ber jeg deg, frue (konstellasjon) ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det som vi har hatt fra begynnelsen av, at vi skal elske hverandre. Og dette er kjærligheten (som vi skal elske hverandre i) at vi vandrer etter Hans bud. Dette er budet, slik som dere har hørt det fra begynnelsen, at dere skulle vandre i det. For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød. Disse er forførere og representerer Antikrist.
Gi akt på dere selv, slik at dere ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn.
Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.
Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere hverken ta imot ham i huset eller hilse ham velkommen. For den som hilser ham velkommen, blir delaktig i hans onde gjerninger”.

Høyre og KrF er de partiene som først og fremst har båret ansvar for å ivareta og føre videre våre kristne og nasjonale verdier, sammen med Bonde→Senterpartiet og til dels Venstre. Høyre og KrF er de som sliter mest med seg selv etter siste valg.
KrF har et særlig ansvar som hyrde i kraft av sitt navn. Politikk handler om å oppnå posisjon i samfunnet, makt og materielle fordeler. Det går likevel grenser for et kristent parti. De samme grenser gjelder for andre partier som vil forbli i en kristen verdiramme. Da nytter det ikke å gå over lik for å søke resultatene. Man må kjenne sine begrensninger og ikke holde kjød for sin arm. I valgets kval er det Gud man må sette sin lit til og stole på mer enn menneskelige beregninger.
Johannes skriver her om å bli i kjærligheten til hverandre. Han forklarer det ensbetydende med å bli i sannheten og i hans bud slik at vi holder dem, vandrer i dem, setter dem først. Gjør vi ikke det blir vi altså forførere og antikrister.
Gi akt på dere selv sier han, at dere ikke mister det dere har arbeidet for, men at vi kan få full lønn. Hver den sier han som begår overtredelser og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Dette gjelder også politikere.
Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, skal dere ikke ta imot ham i deres hus og ikke ønske ham velkommen. For den som det gjør, blir delaktig i hans onde gjerninger.
Det er altså ingen kristenplikt å åpne opp for fremmede religioner og falske lærdommer som får makt og innflytelse, under skinn av nestekjærlighet.
Bondevik burde nå ikke forlate ei synkende skute. Han burde gå i seg selv, ta opp sin prestekappe, repetere sin bekjennelse, justere sin erkjennelse, og bruke all sin erfaring på å bidra til å bygge opp et nytt sterkt Kristelig Folkeparti hvor de 10 bud og Guds kjærlighet (som er identiske med hverandre) ligger absolutt fast. Det må være partiets ryggrad. Så mye skylder han nå sitt parti, sin oppdragsgiver og sitt norske folk som har gitt ham tillit. For nå står vi i ferd med å tape det vi har arbeidet for i kristennorge. Se ikke til FrP, se ikke til AP, se til din oppdragsgiver. Det krever ydmykelse innfor Gud og folket, og siden en rak rygg. Det vil bli respektert og forstått. Og nå trenger vi nettopp det.
Norges historie har solide retningsvisere som kan gi god støtte og hjelp. Vår fremtid ligger anvist og forklart i vår historie. Ved å se bakover er det mulig å finne veien videre frem, på trygg og sikker grunn. Herren har bruk for oss. Han vil stå bi.


Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Dagens bibelord
Fil 1, 20-26:
20 Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død.
21 For for meg er livet Kristus og døden en vinning.
[Gal 2: 20.]
22 Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge.
23 Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre.
[2Kor 5: 8. 2Tim 4: 6.]
24 Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet.
25 Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos dere, til framgang og glede for dere i troen,
[2: 24. Filem 22.]
26 slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere.
[2: 16. 2Kor 5: 12.]


Torsdag, September 22, 2005

Dagens bibelord
2 Kor 3, 12-18:
12 Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.
[v. 4. Ef 6: 19, 20. Heb 10: 35.]
13 Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant.
[2M 34: 33, 35.]
14 Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet.
[Jes 6: 10. 26: 7. Klag 3: 65. Esek 12: 2. Rom 10: 4. 11: 8, 25.]
15 Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest.
16 Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.
[2M 34: 34. Rom 11: 23, 26.]
17 Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet.
[Joh 4: 24. 8: 26. Rom 8: 2.]
18 Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.
[Rom 8: 29. 12: 2. 1Kor 13: 12.]


Onsdag, September 21, 2005

Dagens bibelord
1 Kor 10, 23-33:
23 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger.
[6: 12. Rom 14: 19.]
24 Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten.
[v. 33. Rom 15: 2. Fil 2: 4.]
25 Alt det som blir solgt i slakterboden, kan dere ete uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det.
26 For jorden og alt som fyller den, hører Herren til.
[2M 19: 5. Sal 24: 1. 50: 12.]
27 Dersom noen av de vantro innbyr dere, og dere vil gå dit, da et alt som settes fram for dere, uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det.
28 Men dersom noen sier til dere: Dette er offerkjøtt! - da la være å ete det, for hans skyld som sa dere det, og for samvittighetens skyld.
[8: 7, 10-12.]
29 Jeg mener ikke deres egen samvittighet, men nestens. For hvorfor skal min frihet dømmes av en annens samvittighet?
30 Når jeg eter noe med takk, hvorfor blir jeg da spottet på grunn av det jeg takker for?
[Rom 14: 6. 1Tim 4: 3-5.]
31 Enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør, så gjør det til Guds ære!
[5M 8: 10. Kol 3: 17.]
32 Vær ikke til anstøt, verken for jøder eller for grekere eller for Guds menighet.
[Rom 14: 13. Fil 1: 10.]
33 Slik prøver også jeg i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst.
[Rom 15: 2. 1Kor 9: 19, 22. Fil 2: 4.]


Tirsdag, September 20, 2005

Dagens bibelord
1 Kor 8, 6-13:
6 så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.
[Mal 2: 10. Joh 1: 3. 13: 13. Apg 17: 28. Rom 11: 36. Ef 4: 5. Kol 1: 16. Heb 1: 2.]
7 Men ikke alle har denne kunnskap. Noen har til nå vært vant til avgudene, og eter derfor kjøttet som avgudsoffer. Og så blir deres svake samvittighet uren.
[10: 28.]
8 Men mat gjør ikke til eller fra for Gud. Ikke vinner vi noe om vi eter, og ikke taper vi noe om vi ikke eter.
[Rom 14: 17. 1Tim 4: 8. Heb 13: 9.]
9 Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake!
[Rom 14: 13, 20. Gal 5: 13. 1Pet 2: 16.]
10 For dersom en ser deg som har kunnskap, sitte til bords i avgudshuset, vil da ikke hans samvittighet, som er svak, bli oppmuntret til å ete avgudsofferet?
11 Da går jo den svake fortapt for din kunnskaps skyld - den bror som Kristus er død for!
[Rom 14: 15, 20.]
12 Men når dere på denne måte synder mot brødrene, og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus.
13 Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøt for min bror.
[6: 3. 11: 29. Rom 14: 21. 2Kor 6: 3.]


Mandag, September 19, 2005

DE TO BAKERNE SOM KrF TOK LEVEBRØDET FRA - Av Ivar Kristianslund
To redelige og samvittighetsfulle bakere i Finnmark arbeidet i den samme landsomfattende bakerikjeden. Da distriktssjefen, deres nærmeste overordnede, begynte å blande mel malt av muggent giftig korn i brødet, slo de alarm. Men ledelsen i kjeden brydde seg ikke om det. Faktisk var det flere andre, både vanlige bakere, distriktssjefer og folk i sentralledelsen som brukte giftig mel. Toppsjefen, som også er personlig eier av hele bakerikjeden, var på utenlandsreise og ikke tilgjengelig. Derfor var situasjonen litt uklar. Men de to bakerne hadde ved ansettelsen avlagt et høytidelig løfte overfor toppsjefen om at de aldri skulle bruke noe annet enn rent og sunt mel. Også kjedens skriftlige forretningsidé var tindrende klar: Kjeden skulle alltid produsere bakervarer basert på garantert sunne råstoffer.

Hva gjorde de to bakerne? De sa at heretter ville de ikke samarbeide med sin distriktssjef. Men for å markere at de egentlig ikke var noen opprørere i firmaet, valgte de ut en bunnsolid, ikke giftblandende baker innenfor kjeden og erklærte offentlig at heretter ville de betrakte ham som sin distriktssjef. De visste nemlig at han var 100 % lojal overfor toppsjefen og hadde toppsjefens tillit.

Hva skjedde? Bakernes giftblandende distriktssjef henvendte seg til Departementet for å få avsatt de to gjenstridige bakerne. Statsråden, som var Jon Lilletun fra KrF, var enig med distriktssjefen og brakte saken videre til statsminister Kjell Magne Bondevik som også holdt med distriktssjefen. Hele regjeringen mente at det var helt utillatelig at to bakere skulle forstyrre bakerikjedens orden på denne måten. Derfor ble det reist avskjedssak mot dem, og resultatet ble at de to bakerne ikke bare ble avsatt fra sine stillinger i bakerikjeden, men de ble også fratatt sine fagbrev som bakere!

De to bakerne er flittige og dyktige menn som ikke ligger på latsiden! Den ene ble sterkt plaget av søvnproblemer under avskjedssaken med etterfølgende sykdom, men fungerer nå greit som skogsarbeider sydpå. Den andre fortsatte å bake brød til sine kunder, men nå uten betaling. Kundene var nemlig så begeistret for det samiske brødet han bakte at han ikke hadde samvittighet til å slutte! Men kundene var ikke så godt situerte, og han måtte jo ha noe å leve av ved siden av. Derfor brukte bakeren enhver anledning til å kvalifisere seg for annet arbeid. Han tok truckførerbevis, han gikk en rekke datakurs, osv. Men både hans renommé som gjenstridig baker, hans litt modne alder og det svake arbeidsmarkedet på de traktene har ført til at han har vært mye arbeidsledig, og har gått fra den ene tilfeldige korttidsjobben til den andre.

Verken Kjell Magne Bondevik, Jon Lilletun eller Valgerd Svarstad Haugland, som har overtatt etter Lilletun, har reist avskjedssak mot en eneste giftblandende baker. Tvert imot har de godkjent ansettelse av flere slike!

Bondevik og fru Haugland har makt til å sørge for at de to bakerne får tilbake sine fagbrev. Bør ikke de to statsrådene gjøre det før regjeringen går av? En morder får maksimalt 21 års fengsel. Skal de to miste fagbrevet på livstid?

Bakerikjeden er Den norske kirke, distriktssjefen er den vranglærende biskopen Ola Steinholt, bakeren som de valgte til distriktssjef er Børre Knudsen, toppsjefen er Jesus Kristus og giften er ubibelsk lære. De to bakerne heter Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo. De baker Livets Brød – Brødet fra Himmelen – Evangeliet om Frelseren Jesus Kristus, Han som er Hvetekornet. De har vært sokneprester i Den norske kirke, men har mistet ikke bare stillingene, men også presterettighetene. I anstendighetens navn bør de nå i det minste få tilbake sine fagbrev - sine presterettigheter!


Om å gå over barnelik - Av Trygve E. Gjerde
Valget er historie og partiene som ”tapte” slikker sine sår, og de som ”vant” tar på seg sitt hovmodssmil og styrer land og folk videre mot avgrunnen.

KrF. ble i lang tid advart om hva som ville skje om de ikke tok Gud i sinn og ville vende om fra sin onde vei, nemlig det å administrere abortloven og årlig ”gå over” 15000 barnelik! De ville ikke høre og Herren straffet dem ved at bedehusfolket vendte dem ryggen.

KrF. lovet i ”Tønsbergvedtaket” at det ikke kom på tale å sitte i regjering med de som var enig i abortloven. Dette glemte de fort, og ikke bare var de med i regjering, men da de fikk anledning, så fikk de både statsminister og sosialminister. Men ikke nok med det, de har administrert flere andre ugudelige lover i de siste år som vannhelliger Guds navn og tråkker Jesu dyrebare blod ned i skitten!

Det var bare Guds nåde som nå sa stopp for Bondevik-regjerngen. De hadde påtatt seg nok blodskyld og gått lenge nok over barnelik, så nå var Guds vredes skål nær ved å fylles, men jeg tror at bønnefolket berget dem, så de ble fratatt ansvaret.

Nå kan de som i utgangspunktet ville ha abortloven, fortsette denne vandring over disse barnelik, hvis blod roper til Herren om rettferdighet! Det blir en skrekkelig dag da den Rettferdige skal holde Dom. De som nå skal styre er ikke fornøyd med ”bare” 15000, de vil i praksis ha mange, mange flere. Dette vil de oppnå ved lettere tilgang på prevensjon og abort/angrepiller og andre djevelske oppfinnelser, som frarøver den Hellige Gud Hans skaperverk, men samtidig tilfører blodskylden over dem selv. Kristin Halvorsen, denne ”løgnens mor” som forteller alle at abortloven og partnerskapsloven er gode og rette lover og nyttige for menneskene, hennes løgn skal møte henne en dag, hun burde omvende seg før den dag!! Ja, kjære Gud, la det skje!

Så må KrF. slutte å sutre og skylde på Hagen når det går galt. De har selv skylden og må omvende seg til Herren, så vil Han rikelig forlate, men da må de også bekjenne og be om tilgivelse for det som gikk galt. Det er bare deres vantro som gjør at de skylder på Hagen. Hadde de tro til Gud, så visste de vel at Han kunne gi dem dobbel del, om de fortjente det, samme hva Hagen sa, men nå fikk de akkurat den del Herren hadde tilegnet dem. Han ville visst ikke helt utslette dette parti, men gi dem rom for omvendelse. Når jeg og alle andre troende hver dag må omvende oss til Herren, så skulle det vel ikke være så vanskelig for KrF. å omvende seg en gang (den store omvendelse), så fremt Herren gav rom for omvendelse. Men det kan fort skje at de søkte omvendelsen med smerte og ikke kunne finne den!
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Helt utrolige Bondevik! - Av Kristi Rognerud
Har han da ingen skyldfølelse i det hele tatt? Hva i alle dager har rådgiverne hans drevet med? Hvor har de vært? Noen må han vel ha hatt? Hvorfor sover alle i Kristelig Folkeparti? Å administrere fosterdrapsloven i så mange år er svært alvorlig, spesielt for en som våger å kalle seg kristen, og endog prest. Nå er hans tid altså over. Det er virkelig bra. ”Alt” hans regjeringer har fått til, har absolutt ingen verdi så lenge han vitterlig aksepterte abortloven. Hvorfor krevde han den ikke annullert? Han kan umulig ha ofret de mange hundre tusen med overlegg drepte aldeles uskyldige små ufødte barna særlig mange tanker?

Og hvorfor avsatte han i sin tid det ufødte barnets fremste forsvarer gjennom så mange år? Kan han svare meg på det? I offentlighet eller på annen måte. Hvilken skyld han dermed pådro seg! Nå er Børre Knudsen satt til side. Han er ikke bra. Det aller minste Bondevik burde gjort var å gi ham og hans familie en unnskyldning og oppreisning! For Jesu skyld. Isteden skryter han av seg sjøl, slik verden gjør. Hoderystende. Vi kan neppe vente bedre oppførsel fra de rødgrønne heller. Eller det kan hende. Mitt inntrykk er at noen er bedre til å lytte og tenke seg om enn andre. Kanskje går det an å håpe, iallfall å be. I mine øyne er jo absolutt ikke KrF det granne bedre enn noen av de andre verdslige partiene. Tvert imot. Deres kristendom er rett og slett uærlig/falsk og livsfarlig. Den er innyndende.

Kristi Rognerud


Prof. Aarebrot's historieundervisning - Av Jørgen Høgetveit
Avisen Dagen hadde den 16. sep et større oppslag med prof. Aarebrot i ”sammenlignende politikk.” Han kom med div opplysninger og vurderinger i en forelesning i Bergen Religions-kritiske Studentforening.

Innledningsvis er det et par ting som virker gode og nyanserende. Bl.a. skiller han – i motsetning til de fleste media – mellom religiøs ekstremisme og fundamentalisme og har et ganske positivt syn på bibelske fundamentalister. Han hevder at de kjennetegnes ved at ”man går tilbake til ur-kirkens forståelse av Bibelen”. Den forståelsen hadde man også i USA da dette ordet i sin tid ble formet og det var en hedersbetegnelse. Senere har kristendommens motstander gjort det om til et skjellsord og prøvd å likestille det med fundamentalismen hos avgudsdyrkerne. Et kanskje bedre ord i våre dager er de med et ortodoks bibelsyn som slutter seg til det ropet som alltid har lydt i kristenheten til fornyelse: ad fontes, til kildene! De ekstreme er riktignok de som mister den hele Bibel og plukker ut noen sannheter av tekstene og dyrker det i sekteriske ubalanse.

Prof. har også en annen nyansering en sjelden hører når han sier: ”Men så bygger da den norske grunnloven heller ikke direkte på den franske grunnloven - - men er heller et resultat av en nasjonal egenmarkering”. Litt upresist må man si. Noen egen nasjonalmarkering var det nok ikke, men heller en bekjennelse til den brede lutherske tankereisning av toregiments-tenkning som kom til det ”Det dansk – norske rike” (1537) etter Luthers kamp i Worms (1521) Christian 3. og hans general Ratzau var til stede i Worms og sluttet seg helt til Luthers lære. Så kom Erik Pontoppidan og befestet lutherdommen i det norske folk med ”Sannhet til gudsfryktighet” og detter kom Hans Nielsen Hauge – som gjorde at de ledende i Norge etter hvert skjønte hvilket fundament var det rette for Norges fremtid: den evangelisk lutherske konfesjon. Den norske stat er konfesjonsbundet sier prof. Robberstad i sin Kirkerett av 1951.

På denne Grunnlovsgrunn stod mange av de gamle bondehøvdinger i Venstre fra Ole Gabriel Ueland (Bibel og Gr.l.) og oppover til Løvland. (Konf. ”Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905”.)

Men så har Aarebrot et håpløst utsagn – hvis han er rett gjengitt: ”Dette har sitt utspring i det paradoksale at den amerikanske konstitusjon, som bygde på den franske konstitu-sjon, - -” Her må den godeste prof. og Ap.tilhenger enten ha fått et ubevisst ønsket overslag i kunnskapsmassen - eller så driver han bevist feilundervisning. Jeg håper det dreier seg om det første evt. andre gode forklaringer. Faktum er at den amerikanske konstitusjon kom den 4. juli 1776 og den franske konstitusjon kom i 1789. I tillegg opplyser mine kilder (”Kampen om menneskerettene” Opdahl) at Jefferson var ambassadør i Paris i de tider og mye tyder på at han hadde betydelig innflytelse på utformingen av den franske konstitusjon. Imidlertid hadde de den bare på papiret og ikke i hodet og hjertet og da hjalp det ikke mye. Det ble ikke menneskeretter, men blodbad og Napoleonskriger i det gamle feudalstyrte områder – inntil den angloamerikanske verden sendte Napoleon til St. Helena og retten på plass igjen i Europa.

Norges Grunnlov hadde nok mye heller sine røtter ned i det Jørgen Løvland minnet om som Stortingspresident på Eidsvoll i 1914 hvor han trakk linjene tilbake til ”Norigs store Magna Charta Liberatis” av 1215 og engelsk kristenrett som senere ble mønsteret for amerikansk konstitusjon. (Kilde: Historien til de engelsktalende folk. sir Winston Churchill).

Løvland avsluttet talen i 1914 slik: ”Me takkar fedrene for grunnlovi og me takkar dei for den tru og lit dei hadde til folket og framtida. – Deira tru er inkje sviki. Gud hev halde si hand yver Norge i 100 år. Gjøv anden fraa Eidsvollstinget altid maa vera livande i det norske folk! Me samlar oss i den gamle bøni: Gud signe fedralandet!”

Dette er noe helt annet enn ”Frihet, likhet og brorskap” som er en pervertering av kirkens rop: ”Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker”. Her har man forskjellen på Europas og den angloamerikanske rettstenkning og den gamle norske. Hva det blir til nå med det ”rød-grønne” styret kan man ane med gru.


Avvæpningen av HV, og tennstempelsaken 2002-2003 - Av Per Ola Hovd
Våren 2002 diskuterte Forsvarskomiteen på Stortinget muligheten for at alle HV-våpen skulle uskadeliggjøres ved montering av kammerlås. En samlet komite gikk da mot dette, med unntak av SV som stemte for. I forbindelse med arbeidet fram mot statsbudsjettet for 2003, ble saken på nytt tatt opp i komiteen. Nå var holdningen i komiteen endret. Det var kun Frp som sto fast på at HV fortsatt skulle ha intakte våpen. Årsaken til den endrede holdning i Stortinget var at media hadde hauset opp situasjonen rundt flere drap den siste tiden, der HV-våpen var brukt. Ved å uskadeliggjøre HV-våpna, innbilte enkelte fra SV og AP både seg og andre, at antall sivile drap i Norge ville reduseres ved en avvæpning av HV.

Den 6.12.2002 fattet så dette Stortingsflertallet vedtak om montering av kammerlås i alle HV´s våpen. Da dette av økonomiske årsaker ville ta 2-3 år å innføre, vedtok de at alle tennstempel skulle inndras som en straksløsning. Dette ville berøre ca 70 000 HV-soldater.
I brev fra HV-distriktet datert 17.12.2002, fikk hver enkelt HV-soldat ordre om å sende inn tennstemplet i posten til områdesjefen innen 10.1.2003.
For mange av oss menige kom dette som et sjokk. Et HV uten intakte våpen, vil redusere Norges forsvarsevne betydelig. Og hva hvis det skulle oppstå en alvorlig militær situasjon der det ble utsendt innkalling til HV-soldatene for å få gjort sitt jernrør (et defekt våpen) om til et funksjonelt våpen igjen, ville ikke det kunne oppfattes som en krigserklæring av fiender? Det virket som saken var lite gjennomtenkt, eller lå det andre motiver bak?

Stortingsvedtaket kommer klart i strid med Heimevernslovens § 25: Etter nærmere bestemmelser av Kongen plikter heimevernssoldater under krig eller når krig truer, å holde seg klar til frammøte på kort varsel,
og § 26: Etter nærmere bestemmelser av Kongen plikter heimevernssoldater utenfor tjenestetiden å oppbevare og holde vedlike sine våpen, ammunisjon og annet personlig utstyr.
En stat kan kreve at en mann møter til militærtjeneste for å forsvare hus og heim, men staten er pliktig til å utstyre mannen med funksjonelle våpen og ammunisjon. Når Stortinget her forlanger at vi skal møte i uniform, men uten våpen, er det livsfarlig for en soldat i en skarp situasjon. En fiende har i hht Genevekonvensjonen rett til å skyte en representant for landets væpnede styrker, dvs en uniformert soldat, uten at det etterpå får noen følger. Stortingsflertallet har ikke tatt hensyn til sikkerheten til den norske HV-soldaten i dette vedtaket.
Etter å ha vurdert sakens realiteter noen dager, skrev jeg et leserbrev som ble sendt ut til mange av landets aviser. Dette sto på trykk ut over nyåret 2003. Der sto følgende:

”Avvæpning av HV og Norge
Det norske forsvaret er nå nedbygd til det absolutte minimum. Slik var det også i mellomkrigstiden. Ingen fiender hadde meldt sin ankomst. Det var derfor få av de ansvarlige som registrerte de farene som truet, og det brukne geværs politikk ble gjennomført. P.g.a. disse virkelighetsfjerne politikerne, måtte det norske folk betale med 5 års okkupasjon. Vi står nå på terskelen til det som kanskje kan utvikle seg til den 3. verdenskrig, og i dag har vi i hovedsak bare Heimevernet (HV) igjen. Tidligere politiker Stein Ørnhøi sa nylig i en tale til Forsvarsforeningen, gjengitt i Aftenposten 28.12.02. "Jeg møter ofte generaler og politiske motstandere som sier som sant er : - Vi har ikke noe forsvar lengre.-Men med unntak av noen få, tør ingen si det høyt."
Det er derfor med vantro jeg har mottatt ordre om å levere inn tenn-nåla fra mitt HV-våpen innen 10.01.03. Våpenet blir dermed ubrukelig. Tenn-nålene skal oppbevares på HV-områdenes våpendepoer. Men hvem av våre HV-mannskaper vil nærme seg disse velkjente depoer helt forsvarsløse hvis det skulle bli alvor? Det vil være en ønskesituasjon for en fiende å kunne innta disse våpendepoer, og deretter vente på at forsvarsløse HV-soldater pliktskyldig skulle dukke opp. For oss HV-soldater er dette jevngodt med selvmord. Tidligere sjef på Evjemoen, oberstløytnant Jonassen, sa i sin avskjedstale: "Det land som ikke vil ha sin egen hær, vil snart få besøk av en annen." Historien forteller oss dessverre at dette er en del av virkeligheten.
Politisk begrunnes avvæpningen med at noen er blitt drept med HV-våpen. Men hva med alle de drap som årlig begås ved hjelp av kjøkkenkniv, puter, skrujern, pianotråd og stein? Hvis myndighetene hadde inndratt alle tenkelige drapsvåpen, ville vi da ha fått slutt på alle drap?

Jeg for min del, nekter å utføre denne avvæpningsordre! Mitt HV-våpen forblir derfor intakt i mitt våpenskap også etter 10.01.03. De ansvarlige for denne massive avvæpningen av Norge må stilles til ansvar, da jeg mener at dette er landssvik.
Mosvik den 30.12.02. - HV-soldat Per Ola Hovd”

Mitt leserbrev medførte en storm av reaksjoner, fra menige soldater til høyere offiserer, og fra fedre til bestemødre landet rundt. Det var mange som skjønte at staten ikke har rett til å utruste en soldat med uniform, men med et defekt våpen. En slik soldat blir i krig en levende blink.
Når Stortinget vil redusere de sivile drap ved å avvæpne HV, har de ikke skjønt at det er mennesket bak våpnet som dreper, og ikke våpnet alene. Ondskapen ligger i menneskehjertet, og drapsgjenstanden er bare et hjelpemiddel.
For meg som kristen soldat er dette lett å forstå, da jeg tror at noe er fundamentalt i tilværelsen. Fra syndefallet av er ondskapen en realitet i hvert enkelt menneske. På det verdslige plan har Gud innsatt myndigheter som skal belønne det gode og straffe det onde. Og på det åndelige plan har Gud gitt oss forkynnere som ut fra Bibelen skal forkynne at frelsen kom ved Jesus Kristus. Der ligger redningen for oss mennesker.

Flere aviser tok kontakt for å følge opp saken. I et intervju med Adresseavisen medio januar uttalte jeg at vi trenger et sterkt forsvar, bl a med bakgrunn i det muslimske angrepet på USA den 11.9. 2001. Jeg påpekte også at vi etter hvert har fått mange muslimer inn i Norge, og at det etter min mening er direkte farlig å ha muslimer i forsvaret under en skarp situasjon. Deres lojalitet går imot vårt verdigrunnlag og de kan ha helt andre intensjoner enn å forsvare det norske korsmerkede flagget. GIHV Odd Frøise Tangen tok sammen med Forsvarskomiteens leder Marit Nybakk initiativ for å få krigsadvokatens bistand til å sparke meg ut av HV pga mine uttalelser. Krigsadvokaten for Sør-Norge konkluderte med at de ikke har noen lovhjemmel for å drive sensur av HV-soldaters meninger og uttalser i det sivile liv.

Jeg forsto godt hvorfor Tangen og Nybakk reagerte slik. Da jeg en dag i denne tiden ringte GIHV´s kontor for å innhente noen faktaopplysninger, traff jeg en på forkontoret som presenterte seg som Ali. Da jeg presenterte meg og spurte etter konkret informasjon, fikk jeg et meget bestemt svar: ”Jeg ikke hjelpe.” Og det lå en bestemt vilje bak ordene.

Det ble også flere radioinnslag, der jeg deltok sammen med bl a distriktssjef HV-13, Annar Dahlen i NRK N-T den 8.1. og med GIHV Odd Frøise Tangen i NRK Dagsnytt 18 den 15.1. Personlig må jeg si meg svært skuffet over mine forhenværende sjefer og jeg skjemmes på deres vegne. Det virket som de var ansatt for å ha en lønn å heve. Hvis disse offiserer hadde vist manns mot og gått foran oss, slik gode ledere i fred og krig skal gjøre, med oppfordringen FØLG MEG, hadde det aldri blitt noe av avvæpningen av HV. I stedet gjemte de seg bak at de egentlig var enige, men en ordre var en ordre.
Det ble også tv-innslag, med bl a NRK MidtNytt den 8.1. og TV N-Trøndelag. Litt senere ble jeg kontakta av Faktor-redaksjonen i NRK. Det endte med 3 dagers opptak her og NRK TV1´s Faktor-program ”Mannen med tennstemplet” den 30.4.2002.

Det var veldig mange positive reaksjoner etter disse mediaoppslagene, der sakens alvor omkring den militære nedbyggingen generelt og avvæpningen av HV spesielt kom fram. Jeg er fortsatt av den mening at dette er del av et organisert landssvik, satt i stand av, slik en forstandig kar uttrykte det: Kjærringer, med og uten skjørt!

Jeg leverte ikke inn mitt tennstempel innen 10.1., men etter avtale med områdesjef Henry Karlsen leverte jeg inn alt mitt utstyr på Steinkjer den 3.2. Dette under henvisning til nødvergeretten, der staten ikke kunne forlange at jeg skulle møte i uniform uten intakt våpen.
Alt mitt utstyr ble deretter oppbevart i HV-områdets depo. Det medførte at på første øvelse møtte jeg i sivil, men jeg var den første som var bevæpnet da mitt våpen sto der intakt. Selve innsamlingen av tennstemplene var i N-Trøndelag gjennomført amatørmessig, da vi skulle sende tennstemlet i posten, uten noen kvittering på leveransen. Etter hva jeg forsto, var Nord-Trøndelag, ja kanskje hele Norge, uten reelt forsvar i flere uker vinteren 2003 grunnet selve gjennomføringen av tennstempelinnsamlinga.

Dette passer vel bra inn i strategien til general Sverre Diesen, som i flg innlegg i Aftenposten nylig av forsvarsanalytiker Steiro har sagt ”- at det forsvaret vi nå har fått, har høy kvalitet, men er så lite at det er irrelevant som et nasjonalt instrument. Det har ingen praktisk militær egenverdi.” Ja, slik kan en av hovedarkitektene bak dagens forsvar uttale seg.
Må Fedrelandssalmens vers 7 fortsatt lyde over nordmannens hverdag og helg:
”Vil Gud ikkje vera bygningsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu, i heimen med fred og hyggja.”

Per Ola Hovd


JOHN WILHELMSEN - Av Oddvar Berge
John Wilhelmsen stiller meg flere spørsmål i GA 170905.
La meg svare som følgende:
Guds tanker er ikke våre tanker og Hans veier er ikke våre veier. Hvordan Han svarer og hvorfor Han gjør som Han gjør er ikke alltid like lett å forklare.
Guds vilje er imidlertid enkel å lese seg til i Hans ti bud. Den trenger vi ikke å være i tvil om.
Når vi beveger oss langt bort fra Hans vilje hender det at Han kan svare som så: La dem bare få det som de vil, snart nok vil de bittert oppdage hvor feil de tok. Bibelen og all historie kan gi oss mange eksempler på det, til like med eksempler fra samtid og nærmiljø. Dypest nede er menneskene nærmest erkjennelse og mest mottakelige for Guds frelse. Dette er den klassiske virkelighet.

Jeg ba ikke om å komme inn på Tinget. Jeg stilte meg til disposisjon for en sak som jeg vet er i pakt med Guds vilje. Min bønn til Gud er: Gjør du det på Din måte. La Din vilje skje. Jeg sa det må et under til om noe sånt skulle skje. Jeg sa ikke at det underet skulle skje. Men det kunne ha skjedd om så skulle være. Dette er to forskjellige muligheter. Hva skjedde egentlig?
Faktum er at abortsaken påny har fått oppmerksomhet. Erkjennelsen av at det er menneskebarn som blir datostemplet, utsortert og drept er uomtvistelig og ikke lengre diskusjonstema. Berthold Grünfeld, abortlovens fremste vitenskapelige promotor, har uttalt at skadevirkningene for kvinner som velger å ta abort er langt mye større enn vi på forhånd hadde kunnet ane eller forutse. Abortloven bidrar sterkest til at tre faretruende bølger ruller inn over oss, nemlig eldrebølgen, rusbølgen og innvandrerbølgen. Hver for seg for ikke å snakke om til sammen er de mer enn egnet til å knekke ryggen på en liten norsk befolkning. I tillegg risikerer vi naturkatastrofer. Vi må ikke glemme at Gud har mange virkemidler i sitt register.

Faktum er at Aust Agder fikk et forholdsvis bra stemmetall i sammenligning med de øvrige fylker folketallet tatt i betraktning. Sett i forhold til de øvrige småpartiene er det heller ikke store skilnadene. Vi stilte på ei liste med kun en sak og fikk markert oss. KrF mistet Svarstad Haugland, og mye kan tyde på at nettopp vårt stemmetall i Akershus fylke var det som vippet henne ut. For vårt vedkommende ser vi ikke på dette med skadefryd, men vi ser at Gud ofte bruker tid og at Han har sine spesielle måter å korrigere oss på. Også Bondevik måtte gå. KrF var veldig bekymret for sitt mandat i Aust Agder. Åse Gunhild Woie Duesund fikk beholde dette. Hun sier hun gikk inn i politikken spesielt av hensyn til det ufødte livs stilling. I så måte har vi en representant som sier seg å ville våke over utviklingen. Abortmotstanderne imøteser derfor et realitetssamarbeid med henne i saken.

Vi regner også med støtte fra John Wilhelmsen som sier han har bedt til Gud uten å bli skuffet. Og Gud vet vi er ikke i strid med seg selv og går ikke mot sin egen vilje, så da må også vi være på linje i denne sak så langt jeg kan forstå. Men for at Abor-tmotstanderne skal få noen direkte representasjon på Tinget, må altså flere prioritere dette alternativ med sin stemmeseddel og ikke bare med sympatierklæringer. Det er her den enkelte stemme fra folket kan bidra til å utrette mirakler. Valget tilhører folket ved stemmegiverne. Gud har gitt oss valgmuligheter, men han velger ikke for oss. Han legger ikke stemmeseddelen i urna for oss. Det gjør vi selv.

Vi skal i tillegg merke oss at likestilling ikke gjelder i denne sak. Mannen er satt utenfor. Mannen som er satt til å forsvare land og folk, kvinner, barn og mødre, han er avvæpnet og bundet. Han er henvist til å stå på sidelinjen og risikerer å være vitne til å se sine barn og barnebarn drept i sin spede livsfase uten å kunne gripe inn for å hindre drapet i å finne sted.
Ingen ting stemmer i dette regnestykket som ikke på noen måte går opp. Det bør vi snart innse på en slik måte at vi tar det hele opp til ny realitetsbehandling.


Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Dagens bibelord
Gal 5, 1-6:
1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.
[v. 13. 2: 4. Jes 9: 4. Joh 8: 32, 36. Apg 15: 10. 1Pet 2: 16.]
2 Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere.
[2: 21. Apg 15: 1.]
3 Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven.
[3: 10. Rom 2: 25.]
4 Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.
[2: 21. 2Pet 3: 17.]
5 For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om.
6 For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.
[6: 15. 1Kor 7: 19.]


Fredag, September 16, 2005

Dagens bibelord
Jes 2, 2-5:
2 Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.
[1M 49: 1. Jer 3: 17. Mika 4: 1 ff. Sak 8: 20 ff.]
3 Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.
[51: 4. Jer 31: 6. Luk 24: 47. Apg 1: 8.]
4 Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.
[Joel 3: 15. Sak 9: 10.]
5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!


Torsdag, September 15, 2005

GA - LEDERARTIKKEL OM SUNNHET - Av Oddvar Berge
Adressas leder 150905 mener det er et sunnhetstegn at en fundamentalist som Oddvar Berge fikk forsvinnende liten oppslutning ved valget. Jeg valgte å slutte opp om en sak som satte abortloven på spissen. At utspillet ble nedstemt er muligens et sunnhetstegn for styreformen et populistisk, vetofritt flertallsdemokrati, men definitivt ikke for sannhetsgehalten i demokratiet.

Hvor sunt det er for vår fremtid at sannheten fortrenges fikk vi et signal om umiddelbart etter valget. Et ras ble utløst av regnvann på Nesttun, Bergen, av alle steder. En person omkom. Bergen som til de grader er vant til regn ble altså rystet i sine grunnvoller umiddelbart etter valget. Bergen er ikke noe historisk sett tilfeldig sted i vårt land.

Valgkampen og debattene har vist oss at abortsakens realiteter møter liten motstand. Enigheten om at det er barn som drepes er ikke lengre diskusjonstema. I en debatt på Bygland uttalte en APrepresentant at ”ingen av oss ønsker denne loven. Vi må bare ha den på grunn av så mange vanskelige tilfeller”. Stilltiende enighet fra alle i panelet.

At det nettopp er denne uloven som bidrar til stadig flere vanskelige tilfeller står tilbake som tema for debatt, men det vil man ikke debattere. Det legges dødt. Man nekter seg selv å se relasjoner. Blindskapen tar over styringen. Man må bare ha en slik lov for utsortering av uønskede mennesker. Uansett.

Hvor sunt dette er at de som protesterer mot en slik ulov ikke vinner oppslutning uansett virkemidler av legale slag i en så alvorlig sak skal vi nok tidsnok få oppdage. Den oppdagelsen gleder i hvert fall ikke jeg meg til å bivåne. Når det er sagt, kan det vise seg at den oppslutningen vi fikk, nettopp var den riktige for å få nådd det målet som skulle nås ved denne korsvei. Det er i så fall det viktigste så langt.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


NÅ HAR KrF SJANSEN TIL Å VISE OM PARTIET VIL VÆRE KRISTELIG! - Av Ivar Kristianslund
KrF kan sørge for at en kristelig kandidat blir utnevnt til biskop i Borg Bispedømme! Hvis dette ikke skjer, er partiet igjen med på å begå politisk kriminalitet! Å være kristelig innebærer at man tror på den korsfestede og oppstandene frelser Jesus Kristus. Å tro på Jesus medfører igjen at man tror på hans sanne og ufeilbarlige ord som er Bibelen.

Ut fra Bibelen er det ingen som helst tvil om at kvinner ikke skal være prester i Den norske kirke. Også kvinneprest-tilhengere innrømmer dette. Bibelen slår videre fast med all mulig tydelighet at alle som praktiserer homoseksualitet kommer til å gå evig fortapt. Dette kan de bare unngå hvis de bekjenner sine synder og omvender seg FRA sitt syndige liv og TIL et hellig liv i Herren.

Forrige gang da KrF gikk ut av regjering, hadde partiet sjanse til å avlyse den skitne avskjedssaken som partiet hadde sørget for å få reist mot de to bibeltro sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen. Men KrF valgte å la den etterfølgende regjeringen avsette prestene. Disse trofaste Herrens tjenere fulgte Bibelen og ordinasjonsløftet og ville derfor ikke la seg betjene av en homoliberal biskop som var for det som Bibelen helt klart er imot.


Klipp fra www.magazinet.no: Ludvig Nessa: – Avsatte kirkeministeren
14/9/2005 kl 9:12
Ludvig Nessa: – Avsatte kirkeministerenLudvig Nessa og Børre Knudsen mener deres Abortliste var med på å vippe nåværende kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland ut av Stortinget. Foto: Marion Haslien

Dersom KrF mistet 264 stemmer til abortmotstanderne kan Nessas abortlister ha vært akkurat de stemmene Valgerd Svarstad Haugland trengte for å sikre stortingsplass fra Akershus.

Ludvig Nessa og abortmotstanderne fikk liten oppslutning under valget.
– Det var heller ikke uventet, sier Ludvig Nessa som mener advarslene fra KrF om "å ikke gi småpartiene stemmer" førte frem.

– Kristne måtte velge mellom pengene (KrFs kontantstøtte, friskolepenger, gavefradrag red. anm.) eller livet (Abortmotstandernes sak), sier Nessa, som mener Abortmotstandernes liste har vært bidragsyter til at Valgerd Svarstad Haugland måtte ut av Stortinget.

– Vi var med på å avsette kirkeministeren, ler Nessa som ikke har dårlig samvittighet for at han kan ha vippet kirkeministeren ut av Stortinget med de få stemmene Svarstad Haugland trengte for å beholde plassen på Stortinget.

Abortmotstanderne mener Kjell Magne Bondevik i sin tid som kirkeminister, avsette
Børre Knudsen.

– Så dette er takk for sist?
– Vår fokus er på abortsaken så det er ikke viktig for oss, men det er ganske treffende, sier Nessa.
- KrF advarte jo mot at dette kunne skje før valget, så det ble en selvoppfyllende profeti.

Få stemmer skilte KrF og Sp
Det var bare 183 stemmer som skilte KrF fra Senterpartiet i Akershus. Dersom KrF mistet 264 stemmer til abortmotstanderne kan Nessas abortlister ha vært akkurat de stemmene Svarstad Haugland trengte for å sikre sin stortingsplass.

– Jeg vil tro at Nessa først og fremst henter stemmer fra KrF og ikke fra Senterpartiet, sier valgforsker Frank Aarebrot til Magazinet.

– Men det er jo klart at ingen vet noe sikkert om hvor disse stemmene til Nessa kommer fra, det kan jo også ha vært sofavelgere, påpeker valgforskeren.

Ludvig Nessa var ikke alene om å sanke stemmer blant KrFs tradisjonelle velgere i Akershus. Kristent Samlingsparti fikk 242 stemmer, nesten like mange stemmer som Nessas parti fikk i Akershus.

Selv om Valgerd Svarstad Haugland hadde fått plass på Stortinget ville ikke dette endret regjeringsskifte.

Raymond Haslien


Dagens bibelord
Apg 20, 7-12:
7 På den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han drog ut sin tale like til midnatt.
[2: 42, 46. Matt 28: 1. Luk 24: 1. Joh 20: 1. 1Kor 16: 2. Åp 1: 10.]
8 Det var mange lamper i salen ovenpå hvor vi var samlet.
9 Men en ung mann ved navn Evtykus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn. Og i søvne styrtet han ut og falt ned fra tredje etasje, og ble tatt død opp.
10 Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham, og da han hadde omfavnet han, sa han: Vær ikke urolige, for hans sjel er i ham!
[1Kong 17: 21. 2Kong 4: 34.]
11 Så gikk han opp igjen og brøt brødet og spiste. Og etter at han hadde talt lenge med dem, like til daggry, drog han av sted.
12 De førte da gutten med seg i live og var meget trøstet.


Onsdag, September 14, 2005

Oddvar Berge: ET KULTURMINNE AV DIMENSJONER
ET KULTURMINNE AV DIMENSJONER

En kultursamling av ypperste klasse fant sted på Tjore i Grimstad kommune søndag 120905. At arrangementet ble til de grader vellykket skyldes, fremfor noen, grunneierne selv, som slik stilte gård og grunn til disposisjon for almuen.. Den gamle kongsgården om vi så får lov å kalle den fremstår som et mønsterbruk med stor M. Alt hva Johan Benad Ugland gjør som ”bondereder” fremstiller seg på en forbilledlig måte og til beste for hjemstedskommune, fylke og nærmiljø. Det siste ikke minst. Det var selve rausheten fra det vellykkede bondehjertet som gjorde det sterkeste inntrykket. Selv Romanifolket koste seg i solveggen mens de utøvde sine håndverkskunster. Vi er avhengige av hverandre ser du, buroen og vi. Han har bruk for oss og vi har bruk for han. Når den åpne og positive smidigheten er til stede har vi det alle bra sa smykkesmeden med glimt i øyet.
Den herlige bondekosten, saften og kaffen smakte fortreffelig. Alkohol var totalt fraværende og inntrykket var at alle så vidt mulig registrerbart opplevde også nettopp det som en stor berikelse.
Hva det rent formelle angår så stusset jeg noe over flaggmarkeringen. Kulturminnedagens symbol var et EU-lignende flagg med strektegninger av bygninger som skulle illustrere flerkulturell/flerreligiøs sammensetning. Symbolet i seg selv kan man ha sine tanker om. Men utover det la jeg merke til at ingen norske flagg var å se, bortsett fra på alle nabogårdene. Skal dette oppfattes som en form for sniktilpasning i forhold til EU? Jeg stiller spørsmålet i ren uvitenhet.
Jeg la også merke til at ordet fremskritt var fremtredende i tilknytning til Hamsunomtale og Hamsunrelaterte utsagn. Her er jo så mange slags fremskritt omkring oss. Hvilke man egentlig her måtte ha i tanke kan man bare fundere på sånn for seg selv. Noen spørsmål reiser seg altså omkring det rent formelle arrangørmessig sett.
Selve bautasteinen var flott og meget velegnet som ramme for inskripsjonen den skal bære. Stedet steinen skal reises på kalles Revhaugen. Kan det være noen ren tilfeldighet at stedsbetegnelsen ble nettopp Rev(e)haugen? I alle tilfelle meget passende.
Inskripsjonen passer til Hamsuns litterære livs produksjon. Han representerer den flerkulturelle verdslige del av befolkningen internasjonalt sett så vel som nasjonalt.
Hans livsmotto slik det her er formulert står i strid med Paulus som representant for gjenfødte troende kristne.
Hamsun formulerer seg slik: ”Vi er alle på reise til et land vi som vi kommer tidsnok til. Det haster ikke med oss, vi tar tilfeldighetene med på veien”.
Paulus slik: ”For meg er livet Kristus og døden en vinning”. ”Løp da således at dere kan vinne prisen”.
Åse Gunhild Woie Duesund som foretok avdukning av steinen vinklet sine ord slik at fokus ble satt på å ta med seg de små gode ting og opplevelser langs reiseruten, uten å stresse seg opp. Viselig og klokt formulert.
Nå er det også slik at den gamle Hamsun ifølge egne brev selv lik Peer Gynt og Julian den frafalne i Ibsens Keiser & Galileer kom vel i havn til slutt så langt vi kan forstå. Hamsun ikke minst ved god hjelp av sin venninne og gamlehjemsbestyrerinne på Landvik Gamlehjem. Så ferden endte da likevel så godt som den bare kunne ved Guds nåde og ved Kristi føtter. La oss aldri glemme takknemligheten for nåden, tilgivelsen og oppreisningen som ligger i syndenes erkjennelse og rensningen i Kristi blod. Dette er Norges adelsmerke, og det må rage over og fremfor alle andre merker til alle tider. Snart ville vi ellers være akterutseilt.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Leserbrev fra Oddvar Berge: PROFETERS OPPGAVE
PROFETERS OPPGAVE

Så er Stortingsvalget 2005 et tilbakelagt stadium.
Profeters oppgave er å påvise avstanden mellom samfunnspolitikeres vilje og Guds hellige vilje.
Dette har blitt gjort også ved dette valg.
I Grimstad kan Abortmotstandernes liste glede seg over å ha registrert mer enn dobbelt så mange stemmer som den sperregrensa på ti rettferdige Abraham hadde i Sodoma og Gomorra.
Det er von i hangande snøre sier et gammelt ordtak, men lyst ser det ikke ut for fremtiden. Sett i Bibelprofetisk lys bekrefter vår åndelige situasjon at vi kan vente oss dramatiske hendelser i nærmeste fremtid.
Så vi kan bare si det slik:
BESKIKK DITT HUS. GJØR KLAR FOR OPPRYKKELSEN. RYDD VEI FOR HERREN.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


Mist ikke motet! - Av Kristi Rognerud
Kanskje kommer ikke de sanne kristne ”inn” på Stortinget (på mange år)? Kan hende vil Gud bruke dem andre steder eller på andre måter? Antagelig. Kanskje som lobbyister el. rådgivere? Men det er viktig å prøve alle muligheter. Det virker jo ganske uforståelig at en ikke har et troverdig alternativ også, slik at alle har mulighet til å delta/stemme. For bare da fungerer demokratiet. Hver den som ikke vil høre og gjøre hva Ordet sier, er sannelig allerede nå den virkelig store taperen. Mens den som vil ydmyke seg og høre/følge Ham, er vinneren med stor V. Det er han og hun som skal seire. Ved og i Jesus. Når tiden snart endelig er inne. Hold ut! sier Han. ”Brødre, legg merke til det kall dere fikk: Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe – for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at – som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren!” 1.Kor.1,26-31.

Kristi Rognerud


Leserbrev fra Lars-Arne Høgetveit: Mer kull til dampen, men med samme retning på toget
Mer kull til dampen, men med samme retning på toget

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.09.05

Hva skjedde ved valget i går? Ble det en ny ideologisk retning i og med bytte av regjering?

De færreste analyser dagen derpå synes å se hvordan situasjonen er. Den kan kort oppsummeres slik: Mer kull til dampen, men med samme retning på toget. Hvorfor?

(Alle linker i teksten under kan søkes opp på tittel i www.kommentar-avisa.no)

Av de større partiene er det bort i mot konsensus om at vi må leve med abortloven som fravrister Norge omkring ¼ av den generasjonen vi absolutt hadde trengt. Selv KrF er ikke videre standhaftige her. Vi er av den grunn på vei inn i en demografisk situasjon som truer ”velferdsstaten” Norge. Veien ut er enkel - slutt å ta livet av neste generasjon! Les Likestillingsloven i Norge – for en dybdeanalyse av temaet.
Homofili liberalitet florerer i de fleste partier også i KrF. Se artikkelen Kristus er oppstanden! om dette temaet. Her er Norge på vei inn i det man ofte betegner som folkesynder, altså synden er legalisert gjennom nasjonale lover. Ser vi på historien vil Gud straffe slikt om ikke omvendelsen kommer. Byen Ninive ble spart av Herren fordi innbyggerne omvendte seg etter advarsel fra Jonas (se Jonas).
Friskolene har hatt det noe lettere under en borgelig regjering, men i det siste har nye godkjent skoler fått sterke begrensninger i antall elever de blir godkjent for – hvilket har et visst totalitært islett – og man har ikke fått et tilstrekkelig driftsgrunnlag. Undervisningsdirektoratet (se Ny ensrettet skole, dirigert av byråkrater) ble også opprettet i Bondeviks tid og har øyensynelig blitt en uhyre slagkraftig direktorat for kontroll og ideologisk krigføring inn mot private skoler.
Norges militære forsvar er nå ikke lenger et forsvar som kan yte oss den hjelp vi kan trenge – type regjering ser ut til å spille liten rolle for hvordan dette går. Se Russisk millitærøvelse i nord.
Samtlige større partier har nullet ut den norske beredskap av mat til den norske befolkning. Sp skal sies å støtte landbruket, men er nå i samarbeid med Ap som har en uttalt fiendtlig innstilling til det norske landbruket med for eksempel sitt internasjonalisering syn (se Kampen om Fremtiden ). Se linken http://home.online.no/~lar-hoeg for tiltak i nasjonal sammenheng.
SV, Ap, Sp, KrF, H og FrP synes alle å ha sitt verdigrunnlag mer eller mindre plassert i pengekjærligheten, og der i gjennom være styrt av nettopp pengemakten. Det gir et kalt samfunn, som dypest sett er en utvikling som skyldes at de ikke tror på Gud og at Han har skapt oss i sitt billede, dermed åpnes det opp for darwinismen og ”den sterkestes rett”.
Den eneste ideologiske tendens til ulikheter finner vi snart kun i saken om kontantstøtten, der skimtes det en viss forskjell bortsett i fra at Bondevik regjeringen også der spiller på to hester dvs de tar med seg også barnehager og dermed en mye statsstyrt oppdragelse av den neste generasjon. Foreldreretten og valgfriheten har trange kår i Norge. Kanskje må man om ikke lenge regne med å måtte undervise sine egne barn selv uten penger fra staten, fordi staten er blitt så til de grader totalitær – j.fr. utspill til Trond Giske i Arbeiderpartiet, som du kan lese om her: Trond Giske tar opp den totalitære arv.
Oppsummert kan vi si at det er lite som skiller de ulike større partier på Stortinget og deres ideologi, når man oppsummere hva de faktisk mener og gjør. For landet Norge betyr et regjeringsskifte et noe hurtigere lokomotiv, men ikke noe linjeskifte! Den økonomiske utviklingen i Norge er i all grad avhengig av hvordan moralen utvikler seg her i landet – derfor er den helt avgjørende!

Hvor går så veien videre? Den går via Guds Ord. Der kan du lese om synd(det som Gud sier er galt) og nåde(tilgivelse fra Gud uten at du har fortjent det) og derigjennom kommer enkeltindividet på rett spor igjen. Enkeltindivider utgjør nasjoner og nasjonen vil da, etter hvert kunne styres av mennesker, som har en indre styring på sitt liv gitt dem av Gud.

Her spiller opplæringen i de tusen hjem en stor og avgjørende rolle, men også søndagskolene. Begge disse to ”institusjoner” har solid ryggdekning i Grunnloven av 1814, den som bl.a. via § 2 bygger på Bibelen.

Lykke til med det samfunnsbyggende arbeidet i de tusen hjem!!! Det er ikke for sent å snu den negative trenden om man ønsker å tenke, tale og gjøre Sannhet.


Dagens bibelord
Rom 8, 33-39:
33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør.
[Jes 50: 8. Heb 7: 25.]
34 Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.
[Job 16: 19-21. Sal 110: 1. Jes 50: 9. Apg 2: 24, 34. Heb 1: 3. 7: 25. 8: 1. 9: 24. 12: 2. 1Pet 3: 22. 1Joh 2: 1.]
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd?
36 Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår.
[Sal 44: 23. 1Kor 4: 9. 15: 31. 2Kor 4: 11.]
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.
[Joh 16: 33. 1Kor 15: 57. Fil 4: 13. 1Joh 5: 4, 5. Åp 12: 11.]
38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt,
[1Kor 3: 21. Ef 6: 12. Kol 2: 15. 2Tim 1: 12.]
39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
[5: 8.]


Tirsdag, September 13, 2005

Dagens bibelord
Jes 26, 19-21:
Dine døde skal bli levende. Mine lik skal oppstå. Våkn opp og juble, dere som bor i støvet! For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir døde tilbake til livet.
[Esek 37: 3, 5. Dan 12: 2. Hos 13: 14.]
20 Mitt folk, kom inn i dine kamre og lukk dørene etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over!
[30: 27. Sal 57: 2.]
21 For se, Herren går ut fra sin bolig for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres misgjerning. Jorden skal la det blod som er utøst på den, komme for dagen, og ikke mer dekke sine drepte.
[59: 18. 1M 4: 10 ff. Job 16: 18. Mika 1: 3.]


Mandag, September 12, 2005

Hva gjør du hvis Abort-motstandernes liste mangler i valglokalet?
Valgstyret har plikt til å sørge for at Abort-motstandernes liste er tilgjengelig i valglokalet når du kommer for å stemme, i ett av de 7 fylkene hvor vi stiller liste. De 7 fylkene er: Oslo, Akershus, Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Du kan også ha med deg listen hjemmefra.

Men hva gjør du hvis det uheldige skulle skje at listen ikke er å oppdrive av en eller annen ureglementert grunn, når du kommer for å stemme? Da kan du ta en blank stemmeseddel, som alltid skal ligge der (det er tillatt å stemme blankt). Inne i den blanke stemmeseddelen skriver du bare: Abort-motstandernes liste. Dette blir godtatt av valgmyndighetene som fullverdig satemmegivning på Abort-motstandernes liste.

Ellers er det veldig bra om du kan gi beskjed, dersom f.eks. våre stemmesedler er fjernet av noen som vil motarbeide oss.


STEM PÅ DET UFØDTE BARNET! - Av Lillian Levnang
Fosteret i mors liv er et selvstendig menneske som er blitt fratatt retten til å leve. For å redde de forsvarsløse barna forsøker Ludvig Nessa å synliggjøre det som skjer. Virkeligheten er enda mye grusommere.

Tenk på hva moren, faren, legen og de medvirkende blir utsatt for gjennom denne umenneskelige handlingen!

Det er abort-tilhengernes ”metoder” vi må ta avstand fra. Fosterdrapsloven må fjernes. Den strider mot vår Grunnlovs rettsvern som også gjelder for de ufødte små.

Vi dreper ikke engang de verste forbrytere, og vi blir heller ikke tatt livet av selv om både du og jeg kan komme til å påføre samfunnet og våre nærmeste store problemer, det være seg økonomiske, helsemessige eller på andre måter.

Vær med på å kjempe for dem som ikke kan forsvare seg selv.

Det er mye, mye vi kan gjøre for å hjelpe de gravide som har det vanskelig, og tenk på hva denne uloven gjør med oss og mot hver enkelt av oss. Dersom vi ikke gjør noe nå, kan ditt liv stå i fare neste gang.

Syke kan vi alle bli, og den som lever lenge nok opplever å bli gammel. Det blir dyrere og dyrere å holde oss i live, og færre og færre blir født.

Kanskje de ”vellykkede” vil fortelle oss at ”barmhjertighetsdrap” er bedre enn all denne pine og plage for å holde oss i live? Hvem skal sette grensen til slutt?

Stem på Ludvig Nessa og Abort-motstandernes liste, og du stemmer på alles rett til å leve!

Lillian Levnang
Abort-motstander
Femdal 12
1675 Kråkerøy


Dagens bibelord
1 Pet 1, 3-9:
1 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,
[Joh 3: 3. 2Kor 1: 3. Ef 1: 3. 2: 3, 4. Tit 3: 5.]
4 til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene -
[5: 4. Kol 1: 5, 12. 3: 24.]
5 dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.
[Joh 10: 28. 1Kor 2: 5. Kol 3: 4.]
6 Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser.
[4: 12, 13. Rom 5: 3. 2Kor 4: 17. Jak 1: 2.]
7 Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull - som jo lutres ved ild - skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.
[4: 12. Ord 17: 3. Jes 48: 10. Mal 3: 3. Kol 3: 4.]
8 Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede,
[Joh 8: 56. 20: 29. 2Kor 5: 7. Heb 11: 27. 1Joh 4: 20.]
9 når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.
[Rom 6: 22. Heb 10: 39.]


Klipp fra www.magazinet.no: Kystpartiet støtter abortloven
11/9/2005 kl 9:07
Kystpartiet støtter abortloven


– Kystpartiet støtter dagens lovgivning, sier partiets leder, Roy Waage om abortloven.

I en partiutspørring på NRKs nettsider får den tidligere KrF-eren, Roy Waage, spørsmål om abort.

Hva sier Kystpartiet om abort, støtter dere dagens abortpraksis eller ditt tidligere partis (KrF) linje?

– Kystpartiet støtter dagens lovgivning, svarer Kystpartiets leder Roy Waage.

Men Kystpartiet sier klart fra at de ikke ønsker utvide dagens abortlov.
"Vi i Kystpartiet mener det i vårt moderne samfunn er mye viktigere å satse på livet og dets verdighet, enn å satse på stadig å utvide grensene for å fjerne ufødt liv," skrev Hildur Larsen, fra Kystpartiet i Hordaland, i et innlegg tidligere år.

Mz


Søndag, September 11, 2005

Hjelp meg!
Hjelp meg!

- Skriker det fortvilte og aldeles hjelpeløse truede barnet i mors mage. Hvorfor bryr ingen (politikere) seg om meg, tenker det? Men nå kommer sikkert noen med tåpelige innvendinger igjen, som for eksempel: Et bittelite ufødt barn kan ikke tenke og føle! Det er ”bare” et foster. Å ja! De burde vite bedre, syns jeg. Er de voksne så uforstandige da? Dessuten har de som synes det er helt i orden å drepe meg alle mulige unnskyldninger å komme med. De tror visst at jeg eller moren min får det bedre om de horribelt dreper meg mens jeg ennå bare er så eller så mange dager, uker el. måneder gammel. For i det norske demokratiet er det lov å drepe oss før vi har nådd en viss alder og før vi er født. Etterpå er det forbudt, sier de. Hvor er konsekvensen? Også snakker de om menneskerettigheter! Hva med meg? Jeg er da også et menneske! Ønsket og villet og skapt av Gud selv. Du som hører ropet mitt, gjør meg en stor og livsviktig tjeneste: Stem på Abortmotstanderne ved valget! Du som har mulighet til det. Dere andre må IKKE stemme! På noen av de andre partiene. For de vil fortsette å drepe oss! ”De” har dessverre kun fått godkjent listene sine i 7 av fylkene, men det er en superfin begynnelse! Stå på, gutta! Få med fler! Også damene. Metodene morderne bruker er mye, mye verre enn Ludvigs og Abortmotstandernes, altså!

Kristi Rognerud


SKRIK
I MENNESKERETTIGHETENES OG I VERDENS RIKESTE LAND ER BARNET LYST FREDLØS I TRE MÅNEDER AV SITT LIV. BARNET ER I DISSE TOLV UKENE STILT UTEN RETTSVERN. HELLER INGEN LIKESTILLING GJELDER. FEDRE OG BESTEFEDRE MÅ STÅ PÅ SIDELINJEN OG SE PÅ AT DERES BARN OG BARNEBARN KNUSES FOR SIDEN Å ENDE OPP I FORBRENNINGSOVNER, SØPPELINSTITUSJONER ELLER KOSMETISKE PRODUKTER FOR SKJØNNHETSPLEIE UTEN Å KUNNE GRIPE INN I FORSVAR FOR SINE BARN. MENN SOM ER OPPLÆRT I FORSVAR AV FOLK OG LAND, KVINNER MØDRE OG BARN SOM SIN FØRSTE PLIKT, ER AVVÆPNET.

ER DU REDE TIL Å GI BARNET DIN STEMME VED DETTE VALGET?

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


Klipp fra www.idag.no: Barnet trenger din stemme
Barnet trenger din stemme
(Debatt): Vi lever i et demokrati med "like" rettigheter for alle, men barnet i mors liv er fremdeles rettsløst i Norge.

Argumentasjonen om at fosteret bare er en "celleklump" og "en del av kvinnens kropp" burde være unødvendig i dagens opplyste samfunn. Den medisinske teknikk med bl.a. 4D ultralyd viser også tydelig det motsatte. Her kan man bl.a. se følelsesladede ansiktsutrykk på et tidlig stadium. Allerede 8 uker gjesper barnet, ved 12 uker viser det fingerbevegelser og ved 20. uke smiler det. Det er et ubehagelig faktum at 1200 ufødte barn drepes hver måned ved norske sykehus! I Oslo tar for eksempel mer enn annen hver gravide kvinne mellom 20 og 25 år abort, viser en studie. Helsepersonell tror dårlig økonomi er hovedgrunnen. Et paradoks i et av verdens rikeste land! Mange gravide mødre er i en svært vanskelig situasjon og trenger omsorg og støtte. Samfunnet burde heller øke ressursene til disse mødrene betydelig, slik at barnet kan bæres fram. Alle menneskeliv har den samme verdi!

Noen har kritisert de sterke "virkemidlene" i abortsaken. Samtidig påvirkes vi daglig av sterke mediainntrykk fra katastrofer og tragedier verden rundt, med bl.a. døende, skinnmagre barn fra Afrika og blodige skrekkbilder fra naturkatastrofer. Bilder av abortens grusomhet og enkle plastdukker som skal vise at et 12 ukers foster faktisk er et menneske, burde derfor også være en del av det sanne virkelighetsbildet. Dette er sterke inntrykk for oss alle og selvfølgelig mest vanskelig for den som har opplevd en abort. Disse kvinnene bør få all mulig støtte! Men for de mange tause barnas skyld, bør også denne sannheten frem i lyset!

Det er hevdet at en stemme til Abort-motstanderenes liste er en bortkastet stemme. KrF vil bl.a. kunne tape stemmer og igjen svekke abort-motstanden på Stortinget. KrF gjør utvilsomt mye bra i denne saken i det stille. Det er imidlertid et faktum at KrF administrerer - og faktisk indirekte utfører - abortene ved å sitte i regjeringen. Hvordan kan et "kristent" parti moralsk forsvare dette? Her kan vel ikke hensikten "hellige middelet"?

De fleste politiske saker blir uviktige i lyset av denne "uloven", som strider både mot Bibel og Grunnlov. Slik sett burde abort-motstandere fra alle politiske ståsted samles om denne "protest-listen" ved årets Stortingsvalg. Abort-motstanderenes liste har kun to saker på programmet: 1) Fjerne abortloven 2) Likhet for loven for alle fra unnfangelse til naturlig død.

Barnet trenger din stemme!


Jon E. Levnang
07.09.2005 15:20


Fredag, September 09, 2005

REGJERINGSDISKUSJONEN TILSLØRER DET VIKTIGSTE! - Av Ivar Kristianslund
Intet oppegående ærlig menneske kan benekte det faktum at det foregår et gigantisk folkemord i Norge. På norske sykehus likvideres årlig ca 14000 uskyldige ufødte barn. Sosialistene har nemlig innført en grunnlovsstridig kriminell praksis som kalles abortloven. KrF og de andre regjeringspartiene har frivillig påtatt seg å drive de menneskeslakteriene som våre sykehus er blitt. Sykehusbødlene lønnes med våre skattepenger. Fremskrittspartiet, Kystpartiet og de aller fleste andre partier godtar at dette folkemordet finner sted. Hittil er ca ½ millioner nordmenn blitt drept på denne måten. Dette har snudd opp ned på vårt samfunn både økonomisk, sosialt og befolkningsmessig.

På denne bakgrunn blir regjeringsdiskusjonen tragikomisk. Samtlige partier på stortinget godtar stortingskriminaliteten. Mest tragisk er det at bekjennende kristne ikke gjennomskuer dette spillet. Hvordan kan noen kalle seg en kristen og likevel stemme på et parti som er med på eller godtar å drepe uskyldige ufødte barn? 5 Mos 27, 25: ”Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod!”

Mange kristne tror at KrF skal demme opp for avkristningen. Erfaringen, for eksempel fra kirkepolitikken, viser at KrF er en demning som flytter seg nedover med strømmen. Man behøver ikke å være profet for med temmelig stor sikkerhet å forutsi hva KrF kommer til å mene om en rekke verdispørsmål i framtiden. Stort sett skifter KrF mening bort fra Bibelen i takt med de andre partiene, men ligger litt etter dem. Til enhver tid kan KrF framstille seg som et kristelig parti og bli trodd av enfoldige mennesker som ikke kontrollerer påstandene ut fra Bibelens absolutte standard.

Det er mye svindel i politikken i våre dager! Stem på Abort-motstanderne, så kan du ha god samvittighet etterpå!


Klipp fra www.dagen.no: KrF og argumenta
For at Kristeleg Folkeparti (KrF) skal bera namnet sitt med rette, er det avgjerande at partiet både inntek standpunkt og argumenterer i samsvar med kristen tru og tenking. Kva kristen tru og tanke er, har Gud openberra for oss i Bibelen. Difor kan ingen overprøva eller setja til side det som Guds ord seier om aktuelle politiske spørsmål. I spørsmål av etisk og verdimessig karakter må ein søkja Bibelen for det rette svaret og den rette grunngjevinga. Vi vil tru at KrF-politikarar er samde i dette. Det vil vera noko ulike oppfatningar av korleis ein i praksis og i debattar skal bruka og framføra den kristne tenkinga. Det vil vera avgjerande for den kristne innverknaden i folket over tid, at det vert lagt eit kristent fundament for standpunkta.

Mange har dei siste åra hevda at KrF måtte verta tydelegare i verdispørsmåla, altså at den kristne profilen måtte skjerpast. Vi har oppfatta det slik at partileiinga har vore samd i det, og at ein har lagt vinn på å framstå med ei klar kristen profileringa. Det er avgjerande både for partiet si oppslutning i store delar av kristenfolket, og for partiet sin innsats i samfunnet.

Etter vår vurdering har KrF undergrave seg sjølv med tanke på den kristne profileringa ved å delta i regjeringar som aksepterer friabortlova og med det sit med det politiske ansvaret for tusenvis av fosterdrap kvart år. Vi finn ikkje forsvar for dette i det Bibelen seier om styresmakta si oppgåve, jfr. Rom 13.

KrF har her ei anna oppfatning enn oss. Etter vår vurdering har då partiet lagt på seg sjølv svært strenge krav til profilering både i og utafor regjeringa, slik at praksisen i forhold til abortlova ikkje skal få dominoeffekt og gjera partiet konturlaust på punkt etter punkt.

Sjølv om vi etter den evalueringa partiet har vore gjennom, har sett lyspunkt på dette området, har vi i det siste vorte meir urolege att, særleg med tanke på det som ikkje vert sagt i debattar. Stort sett inntek partiet gode standpunkt i dei aktuelle sakene, og argumenta som vert brukte er rette – så langt dei rekk. I forhold til partnerskapslova har standpunktet vorte uklart.

Problemet er at dei spesifikt kristne argumenta ofte glimrarar med sitt fråver. Då vert partiet, standpunkta og politikken over tid av allmenetisk karakter – og med det er det opna for ei gliding i standpunkt også i verdispørsmåla i tråd med tidsånda.

Det må seiast at vi vil ha ein kristen føremålsparagraf i skulen fordi vi trur kristendommen er god for folket, ikkje berre fordi vi har ein kristen kulturarv å ta vare på. Det må seiast at vi vil satsa på ekteskapet mellom mann og kone fordi vi trur på Gud som Skaparen og at hans vilje er god for alle, ikkje berre fordi statistikken og erfaringa er på ekteskapet si side. Det må seiast at abort er å ta liv, ikkje berre at aborttala må ned.

Det er rett at det må argumenterast slik at sakene kan vinnast, men KrF må i særleg grad argumentera slik at partiet vinn kristenfolket. Kristen tenking kombinert med erfaringsbasert argumentasjon vil vera det beste for å vinn fram i verdispørsmål over tid.

Publisert 03.09.2005


HVOR MODIG ER AVISEN DAGEN?
Nylig skrev Dagen at man ikke burde stemme på stortingskandidater som går inn for EU-medlemskap. Dette var en modig og riktig anbefaling.

Tør Dagen å anbefale at ingen bør stemme på partier som går inn for, medvirker til eller godtar fosterdrap? Dette burde være uproblematisk! Men da kan man ikke stemme på verken de rød-grønne, regjeringspartiene, FrP, eller Kystpartiet, m.fl. Tilbake står Abort-motstandernes liste som det tryggeste alternativet.

Ivar Kristianslund
www.ikrist.com


Skal ikke ei ung jente som blir voldtatt og gravid få ta abort?
Forsvarere av den kriminelle praksisen som kalles abortloven står svakt. Argumentet om at kvinnen må få bestemme over sin egen kropp er blitt for dumt! Det er gått ut på dato! Jo, kvinnen skal selvsagt få bestemme over sin egen kropp. Det gjør hun ved ikke å ligge med noen mann hvis hun ikke ønsker noe barn! Alle opplyste mennesker vet nå at et foster er en helt selvstendig menneskespire. Ja, det ufødte barnet er avhengig av sin mor. Men det ar sin egen kropp. En kvinne som frivillig ligger med en mann – noe hun ikke skal gjøre hvis hun ikke er gift med ham – må, sammen med mannen, ta ansvar for det barnet som kan bli resultatet.

Problemet blir mye større hvis en kvinne blir voldtatt og gravid. I debatter er det uten sammenlikning denne utfordringen abort-motstanderne oftest møter. Skal ikke kvinnen få ta abort? Jeg vil svare:

Hvis noen skal dø ved en voldtekt, må det være voldtektsforbryteren. Godtar vi ikke dødsstraff for voldtektsforbrytere, følger det av enkel logikk og rettferdighetstenkning at heller ikke barnet skal dø. 5 Mos 24, 16: Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld. Enhver skal dø for sin egen synd. I stedet for å drepe barnet, kan man adoptere det bort. Det er forferdelig tungt for en mor å bære fram et slikt barn. Det kan også være grovt krenkende for ektemann eller kjæreste, o.a.

Spesielt krenkende og lidelsesfullt er det hvis også incest er involvert, og hvis kvinnen er nesten et barn. Mange uønskede svangerskap kunne ha vært unngått dersom kristne normer for menneskelig atferd hadde fått råde i større grad. De som ivrer mest for abort agiterer også ofte mest for et løssluppent seksualliv. Men det er et faktum at seksuallivet hører ekteskapet til! Ei jente som er så moden at hun kan bli gravid, er vel også så utviklet at hun til nød kan bære fram barnet. Hun bør få all mulig støtte og kyndig medisinsk veiledning, og eventuelt føde barnet ved keisersnitt. Deretter kan det være aktuelt å adoptere barnet bort. Her i livet er det ofte slik at enkelte mennesker må lide mer enn andre. Vi kan ikke løse slike problemer ved å drepe noen!

For øvrig resulterer voldtekt meget sjelden i graviditet. Jeg har ingen offisiell statistikk, men viser til www.idag.no. Fra en artikkel 05.09.2005 av Aud Kvalbein (Oslo KrF) med tittelen: Abortsaken er smertefull - men KrF gir ikke opp, siteres: ”Jeg har spurt kyndige mennesker hvor mange tilfelle i året vi kan ha her i Norge med graviditet etter voldtekt. Ingen vet sikkert, men man anslår under ti.”

Når abort-tilhengerne i hovedsak viser til en situasjon som gjelder ti mennesker når de skal søke å rettferdiggjøre drapet på fjorten tusen, bør alle forstå at de er på meget tynn is!

La barna leve! Stem på Abort-motstandernes stortingsliste!

Ivar Kristianslund
www.ikrist.com


Be for folket! - Av Kristi Rognerud
Be for folket!

- Og ikke minst for politikerne og media. At de må få opp øynene før valget slik at de evner å se hvorfor de enten må stemme på Abortmotstanderne eller ingen. FrP er nok særlig fristende for egoistiske. De vil bruke stadig mer ressurser på alle som har fått livet, men gjør ingen ting for det truede ufødte barnet. Det er tydeligvis greit også for dem å drepe mennesker bare de er små og usynlige nok. Politikerne har selv sørget for at det ikke er nok mennesker til å stelle for dem den dagen de sjøl trenger hjelp. I mine øyne tenker de kun popularitet. På å kjøpe seg stemmer. Er de ikke ganske korrupte, egentlig? Barnet i mors mage trenger ingen av dem bry seg om, mener eller tror de åpenbart. Hvilket menneskesyn og selvbedrag. Tenk å tillate drap av de aller mest forsvarsløse av oss. Denne horrible abortloven må straks erstattes med et forbud mot drap uansett alder! Klarer de ikke engang dette, da hvordan kan noen vise dem ny tillit? Kvinner gjøres til drapsmenn.

Kristi Rognerud


Oddvar Berge går til politianmeldelse og punktmarkering ved Sørlandets Sykehus, Aust-Agder i dag
NORIEL
ABORTMOTSTANDERNES VALGLISTE
abort.no

Boks 244, 4892 Grimstad, N
TM(+47) 45616001 TP 37040505 TF 37044510
E: NORIEL@gktv.no W: NORIEL.org


Grimstad, 090905

Red,


PRESSEMELDING

FORDI JEG BRYR MEG

POLITIANMELDELSE
PUNKTMARKERING

Jeg anmelder tyveri av og overgrep mot en hatt –
fordi jeg bryr meg.
En hatt betyr egentlig ingenting i seg selv. Særlig ikke sett i forhold til et barn.
Men – fordi den er min, og fordi den er et symbol i kampen mot at våre minste små barn blir knust av bødler som ikke skulle være bødler –
Så leverer jeg inn en anmeldelse.
Hatten symboliserer også grenseoppgangen mellom ditt og mitt samt respekten for sin nestes rettigheter og plikter i samfunnet.

ANMELDELSE / BEGRUNNELSE
Hatten ble stjålet og knust som følge av at ordstyrer Sigurd Haugsgjerd (red. Setesdølen) i en debatt ”mistet hodet” da APpolitiker Freddy de Ruiter og SVpolitiker Tor Erling Engemyr åpenlyst demonstrerte og utløste bevegelse i forsamlingen. Freddy de Ruiter kalte illustrasjonsmateriellet, (som vi kaller gratis skolemateriell), for svineri og mange flere lignende ting, og flyttet seg fra venstre nærmest meg mot høyre slik at det ble flere ledige plasser mellom han og meg. Legestudent Tor Erling Engemyr fra SV ville ikke finne seg i bli identifisert med en morder. Han mente at å drepe et barn på tolv uker ikke er mord.
For å skape ro kommenterte ikke ordstyrer kandidatenes oppførsel, men beslagla mitt materiell. Samtidig løp noen studenter fra salen frem og tok posen med femti dukker. Hatten forsvant enten da eller muligens mens jeg sto i samtale med elever etter debatten. Den sammen med dukkene var sporløst borte da jeg skulle dra videre for å rekke Åmli VGS.

PUNKTMARKERING 090905 / BEGRUNNELSE

Jeg tar sikte på å stille opp utenfor Sørlandet Sykehus Aust Agder i dag, med Tlys, dukker, plakater og brosjyrer, da vi påpeker en klar sammenheng mellom abortloven og de mange sykehustabber som registreres.
Helsepersonellet utsettes for kollossale psykiske påkjenninger ved å måtte forholde seg til en slik ulov. Mange blir nervøse og en negativ og destruktiv tankegang sniker seg inn i forhold til menneskers liv og respekten for dette.

Mediene varsles herved, og jeg er svært mottakelig for besøk idet jeg anser medienes ansvar høyt prioritert når det gjelder at aksjonens budskap kan bli lest og sett av folket. Ikke minst TV.

Politiet anses herved informert.
Jeg stiller alene, for, som Ibsen sier i en Folkefiende: Sterkest er den som står alene.
Jeg tar sikte på å stille utenfor akuttmottak/legevakt mellom 1200-1400. (Her kan dukke opp forskyvninger)Telefon 45616001
Tar også sikte på en markering i sentrum mellom kultur, kirke og politi.


Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


STANS NORGES HOLOCAUST - av Oddvar Berge
Stans massemyrderiene i Norge.
Carl I Hagen: Hva har du tenkt å si som partileder i forhold til første og femte bud kontra abortloven. Du stiller partiets medlemmer fritt i en så viktig sak. Skal du ikke som partileder ta politisk partiansvar på vegne av partiets medlemmer og signalisere en holdning?
For oss på Abort-motstandernes liste og for de barna som drepes er det likegyldig om statsministeren heter Stoltenberg, Bondevik, Solberg eller Høybråten. Omkring 500 skoleklasser a 30 barn blir fortsatt drept hvert år. 15000 barn, nær Grimstad bys befolkningsmasse drepes fortsatt hvert år. Hva sier du Carl i Hagen? Vil ting endre seg med deg i stolen? Hva tilrår du personlig dine kumpaner å mene? Er det et likegyldig spørsmål?

Det er barn vi snakker om, ikke en udefinerbar celleklump.
Likhet for loven. Barn dag 0 – 12 uker fredløse lik uten rettsvern.
Fraværende likestilling. Kun mor avgjør barnets skjebne og har alene nøkkelen til det holocaaust noen har tillatt skapt inne i hennes egen livmor. Far og bestefar er koblet ut. Jeg er selv nå bestefar. Jeg orker ikke tanken på å skulle stå og se på at mine barn og barnebarn skulle drepes. Som menn er vi naturmessig og forsvarsmessig opplært til å skulle som vår første plikt være rede til å forsvare land og folk, kvinner, mødre og barn.

Ludvig Nessa og jeg kom til Evjemoen samtidig. Vi skulle lære nettopp dette. Ludvig har avstått fra å få barn, har ofret personlig familieliv for å kunne gi alt i kampen for å redde andres barn. Jeg er ham stor takk skyldig. Han fortjener at jeg stiller opp for ham i pure takknemlighetsgjeld. Skulle flere se det på samme måten? Eller har selve livet blitt oss alle for dystert. Ikke meg. Gi ikke opp. Håpet lyser like om hjørnet.

Bli mange og oppfyll jorden sier Skriften.
Abortloven sier det stikk motsatte. Absolutt ingen ting stemmer i denne lovens regnestykke. Løgn, rettsløshet, svik og drap er fra djevelen. Og alle konsekvensene bekrefter det. På fruktene skal treet kjennes. Et samfunn som velger å lytte til djevelen er uten fremtid og uten håp.

Finnes det enda noen rettferdige i Norge som vil bruke sin stemmeseddel for å oppheve abortloven eller skal vi se et land fullt av bare hyklere?
Alle vi møter sier seg enige i sak. Om ikke dette følges opp i handling er det bare tomme ord og hykleri. Det nytter ikke lengre å avfeie saken med uenighet om metodevalg. Hver stemme teller. Inntil nå har vi bare sett å kunne anbefale hver enkelt å stemme på Abortmotstandernes liste ved dette valget.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


AVISA DAGENS VALGKAMP - Av Oddvar Berge
Dagen gir en underlig dekning av Abortmotstandernes innsats i valgkampen.
Dette sett i lys av at selve saken og innsatsen skulle bety noe for redaksjonen.
Mens flere verdslige medier gir kjempeoppslag slik at abortsaken kommer på dagsorden, holdes varm på en aktiv måte og til dels tar hele debatten, så nøyer Dagen seg allernådigst med et og annet leserinnlegg og et bilde av Ludvig Nessa i Bergen.
Har redaktørene sett filmen?
Ikke et eneste intervju med personligheter som Aksel Valen-Sendstad, Oddvar Berge eller noen av de andre listetoppene som Børre Knudsen og Ivar Kristianslund.
Om selve saken skulle være av betydning for avisens formål spør jeg.
Odd Sverre Hove sa ja til å stille på lista men siden nei. En eller annen må ha vingeklippet og skremt ham ned i støvlene hvor han enda tydeligvis befinner seg.
I går skrev Dagen om en bønneaksjon i Oslo. Takk og lov. De ba om at Gud måtte gjøre mirakuløse ting. Jeg kan berette om at Gud allerede har gjort mange mirakuløse ting i forbindelse med denne valgkampen. Men Dagen velger i sin fremstilling å gi inntrykk av at Nessa reiser omkring mutters alene og at ingen stiller opp for ham som listetopp for saken.
Ser du på tekst og foto vil du kanskje oppdage det samme som meg. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at man her har gjort et forsøk på å få meg plassert sammen med (som en av) de unge studentene(takker for komplimentet da) som diskuterer mot Nessa i den hensikt å gjøre Nessa så liten og ubetydelig som mulig.
Nå er det ikke min mening å være stygg mot Dagen, tvert imot, jeg bare fremstiller de inntrykkene jeg sitter igjen med. Er jeg subjektiv? Tar jeg feil? I så fall er det enda tid og mulighet for å vise engasjement. Olav Valen-Sendstad sitter nede i Lillesand og bare venter på besøk eller en telefon. Og vi har flere navn på listene utover i fylkene. Ingen har ringt meg som listeansvarlig for Aust Agder for å høre om noe spesielt skjer. Jeg kunne for eksempel fortelle om henne som ville få noen med seg og melde flytting fra Telemark for å kunne få stemt på Abortmotstandernes liste. Dessverre var hun nok litt for sent ute, men tanken var god. Historien kan hun selv fortelle.
Man kunne i det hele tatt være fristet til å spørre: Hvilket parti er det Dagen har blitt overtalt til å drive valgkamp for? Vi skal ikke gjøre det. Det ville være noe frekt. Muligens også injurierende. Men man fristes. Og undres. Kanskje en dag gjør vi det likevel. Bare sånn for å få avklart og bekreftet at vi tar feil om vi slipper slike tanker inn på oss. Vi skal i tråd med luthersk og god bibelsk lære ta alt opp i beste mening. Så da ender det vel opp i en konklusjon om bemanningskapasitet og redaksjonsnøytralitet.
Men har selve saken tjent noe på det hele?
Vi skal i hvert fall ikke stikke under en stol at noen har gjort livet surt for Ludvig og Børre med flere like fra abortsaken kom på desken. Dagen burde ikke la noen av disse stikke av med seieren i avgjørende stunder i kampens hete. Det er ikke i tråd med tidligere redaktørers holdninger og avisas gode formålsparagraf.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


JAN M. HERSETH - Av Oddvar Berge
Jeg takker for at du sier deg enig med meg i abortsakens etiske problem.
Jeg beklager samtidig å måtte registrere at din argumentasjon og tankegang for å beholde dagens kriminelle praksis som er i strid med både Grunnlov inklusive vår internasjonale Bibel
kun fører til lovløshet og vill vesttilstander.
Fordi noen stjeler, myrder, voldtar så mye, så skal man altså ifølge din tankegang oppheve lover som forbyr dette i den hensikt å lette overgripernes samvittighet ved hjelp av falsk trøst og ansvarsfraskrivelse?! Er det dette som kalles humanisme? Jeg kaller det dans på små skjøre isflak i åpent hav. Man skal oppheve loven siden man likevel ikke klarer å demme opp for galskapen? Da blir jo alt bare mye verre. Og det er vel det vi må ha for å forstå at vi må snu. En skikkelig nedtur påny. Det ligger ikke noen lystelig fremtid i den slags virkelighetsflukt.
Problemet løses kun ved hjelp av de riktige virkemidler. Det er når loven ved Guds Ånd får virke anger, omvendelse og botferdighet. Klassiske virkemidler. Da utløses kraften til å ville holde loven og forgripelsene opphører. Da blir også politiet i stand til å utføre sine oppgaver, og helsevesenet får utrettet hva det skal, uten altfor mange tabber.
Dette er prøvede virkemidler som har vist seg effektive flere ganger gjennom historien.
Nå håper vi erkjennelsen kan komme tidlig slik at vi slipper først å gå helt til bunns i en ny firehundreårsnatt. Det burde være unødvendig. Det hele er et spørsmål om ærlighet, oppriktighet og om vilje.
Den falske livsløgns mørke hule er ikke noe blivende sted å søke sin tilflukt i så lenge det finnes alternativ.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


MANN FOR SIN HATT - Av Oddvar Berge
Det gjøres i Setesdølen et nummer av at Oddvar Berge som utfordret mannfolka om de ennå fantes til å komme på banen i abortsaken hvor de er helt satt ut. Han ble selv frastjålet hatten.
Dette utspillet setter jeg pris på. Det gir meg anledning om redaktøren ser mildt til meg til å fokusere på dette andre viktige anliggende med relasjon til vår sak, abortsaken.

Om noen forgriper seg på andres, være seg hatt, ære, legeme eller eiendeler av noen slag, så skal overgriperne stilles til ansvar. I dag er det slik at offeret selv må bære konsekvensene og følgene av et overfall i altfor mange tilfeller. Først når en politimann drepes reageres det effektivt.(Kfr Stavanger). Ranere slipper lett unna fordi ærlige skattebetalere og alle som betaler sine skyhøye forsikringspremier som bare stiger og stiger er de som må finansiere hele selskapet.

Vårt samfunn forsumpes. Derfor anmelder jeg en stjålet, knust og motstrebende tilbakelevert hatt. Fordi jeg bryr meg. Derfor anmelder jeg politikere og velgere som stemmer ja til vedvarende knusing og drap av små barn som er totalt vergeløse og som ofres på det omsorgsløse samfunns alter. Fordi jeg bryr meg om min neste.

En hatt betyr i seg selv egentlig ingenting. Men et vergeløst barn betyr alt. Man risikerer å føre både seg selv, mor og barn i helvete ved den slags forførende ulover og kriminell praksis.
Derfor bryr jeg meg. Derfor anbefaler jeg også deg som leser dette å benytte deg av Abortmotstandernes liste når du går til valg. Hver enkelt stemme teller!
Godt Valg.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


BERGES ILLUSJONER - Av Oddvar Berge
Det er noe med å ville og ikke ville min kjære hr Arntsen. Jeg tror kanskje ditt mål er å ikke ville bli enig med meg under noen omstendighet. Tar jeg feil?

Mitt mål er ikke å bli statsminister. Jeg tror ikke det er mulig i dette valg. Mitt mål er å få et ben innenfor slik at de aller minste små kan få en reell talsmann i flokken av de store. Og ett sted må man begynne. FrP hadde ikke noe bedre utgangspunkt den gang de begynte. Men det kan virke som at frykten for at vi skal få noen som helst innflytelse er gedigen. Vi boikottes og stenges ute fra de fleste debatter og medier med vår uskyldige saklige informasjon som om det skulle være vi som hadde startet krigen. Vi bringer folket kun sann informasjon om realiteter. Vi avslører den groteske virkelighet som ansvarligheten ikke vil ta inn over seg. Derfor stenger de oss ute. All ære til GA som skiller seg positivt ut i henhold til demokratiske spilleregler og ytringsfrihet. Sannheten har ingenlunde bedre kår i vårt fylke i dag enn på Ibsens tid. Heller verre tror jeg.

Vi har valgt en sak som er så viktig at alle andre saker blekner til bagateller. Får vi ikke den på plass tas vi ikke bare av en voksende eldrebølge, men også av en voksende rusbølge. Mye mer kunne sies om dette, men jeg skal avrunde med et av Mesterens sitater fra Bergprekenen, også blant haugianere kalt Den Lille Bibel: Søk først Guds rike og Hans Rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


Dagens bibelord
Luk 7, 11-17:
11 Dagen etter skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham.
12 Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne.
[8: 41 ff. 1Kong 17: 17 ff. 2Kong 4: 17 ff. Joh 11: 1 ff.]
13 Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke!
[8: 52. Åp 5: 5.]
14 Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp!
[8: 54. Mark 5: 41. Apg 9: 40.]
15 Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor.
[1Kong 17: 22, 23.]
16 Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.
[1: 68. 19: 44. Matt 21: 11.]
17 Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.


Torsdag, September 08, 2005

BIRKEBEINERLAGET KONG SVERRE - Av Oddvar Berge
Abortmotstander og livsforkjemper Oddvar Berge lanserer herved i dag en organisatorisk idé, et arbeidsredskap for å komme videre, jobbe konstruktivt videre med denne livsviktige sak for vår norske så vel som vår internasjonale fremtid: likhet for loven fra unnfangelse dag 0 og til naturlig død. Opphev abortloven.
Denne grunnleggende sak har avgjørende betydning for alt vårt virke for hele vår fremtid både her til huse og for evigheten.
Den historiske livsnerven er livsviktig for oss. Kong Sverre protesterte mot uretten like til paven i Rom og var Luthers forløper i Norge. Etter ham kom Hans Nielsen Hauge. I Hauges fotspor fulgte Wergeland, Bjørnson og Ibsen. Alle gikk de opp sporene etter Olav den Hellige og Harald Hårfagre. Denne nerven går som en rød tråd med faste knagger gjennom hele vår nasjonale historie og like til kong David hvor vi har våre røtter på alle vis.
Kong Sverre og Birkebeinerne vil representere en oppfriskende historisk sus som vil bidra til å løfte vårt samfunn inn i nye tusen år med levende sann og sunn kristen tro og fellesskap, ikke bare i Norge men internasjonalt. Henvendelser kan gjøres til NORIEL@gktv.no eller via NORIEL.org. Dette kommer vi tilbake til.
Ved dette valget er det viktig at alle som har øre å høre med og øyne å se med benytter den historiske muligheten som Abortmotstandernes liste gir oss til å gripe inn i norsk historie på en livskraftig og positiv måte. Bruk Abortmotstandernes liste når du avgir din stemme. Hver eneste stemme teller, vær du sikker!

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


Klipp fra www.dagen.no: Presser abortloven mot yttergrensene
Presser abortloven mot yttergrensene

– Det er en sterk tendens nå på at det blir presset mot yttergrensene i loven for å få innvilget abort.

Av Liv Huse OlsenSORTERINGSSAMFUNN: Jordmor Liv Kjersti Skjeggestad, som leder organisasjonen Menneskeverd, mener vi trenger en debatt om vi virkelig ønsker et samfunn der mennesker blir sortert bort etter egenskaper.
Foto: Ove Eikje
Dette sier jordmor Liv Kjersti Skjeggestad som leder organisasjonen Menneskeverd. I et nyhetsinnslag i TV2 tirsdag ble det opplyst at flere jord-mødre skal ha fått psykiske reaksjoner etter å ha vært med på en seinabort der ett av to 18 uker gamle tvillingfostre ble godkjent abortert på grunn av Downs syndrom, mens det andre fosteret fikk leve.

– Dette tilfellet er ikke enestående. Jeg kjenner til at det blant annet er innvilget abort på grunn av at fosteret manglet en arm. Er ikke dette å sortere, da vet ikke jeg hva det er å sortere.
– Ifølge loven er det grunnlag for å få innvilget abort der det er fare for morens helse eller der det ikke er forenlig med liv. Det er imidlertid en sterkere og sterkere tendens til at loven blir presset til det ytterste.

– Men det er et alvorlig etisk dilemma når vi begynner å sortere bort mennesker etter egenskaper, og i tillegg også utsetter et friskt foster for skadet som ved tvillingfødselen, sier Skjeggestad.

Sorteringssamfunn
Skjeggestad opplyser at såkalt selektiv fosterreduksjon er lovlig i Norge, noe Stoltenberg-regjeringen også presiserte i et rundskriv i 2001, rett før den gikk av.

– Rundskrivet er, etter det jeg vet, ikke debattert i stortinget. Jeg er svært kritisk til at det ikke er gjort. Vi trenger en bredere politisk debatt rundt dette temaet og en debatt generelt om vi ønsker et samfunn der vi sorterer bort mennesker etter egenskap. Jeg er også overbevist om at folk flest ikke kjenner til hva som skjer, sier Skjeggestad. Hun presiserer at hun på ingen måte er ute etter å legge stein til byrden for kvinnene dette gjelder.

– Jeg er ikke ute å gi noen mer skyldfølelse, men jeg vil systemet til livs. Under ultralydundersøkelsen i uke 18 blir de fleste foster med avvik oppdaget.

– De fleste gravide kommer glade og intetanende til undersøkelsen, ofte også i følge med ektefelle, barn og andre i familien. De skal få klarlagt termindato, kan få vite kjønn og et ultralydbilde av barnet er det også vanlig å få med etter denne undersøkelsen. I steden får de kanskje en helt annen beskjed. Det er helt klart at helsepersonell har et stort ansvar i hvordan dette blir lagt fram for den gravide, understreker Skjeggestad.

Ressursmangel?
Hun opplyser at avgjørelse om abort i 18. uke er noe som må gjøres raskt og at det ikke er mye tid å tenke på for den som er gravid. Skjeggestad etterlyser også at det blir gitt god informasjon om hvordan barna kan leve med sitt handikap i dagens samfunn.

– Jeg er overbevist om at ingen tenker lett om å avslutte et svangerskap i 18. uke. Jeg har hørt gravide si at «den letteste måten å komme ut av marerittet på var abort». Men i ettertid har de kanskje sett at det var andre muligheter.

– Systemene for å kunne leve med et funksjonshemmet barn i Norge i dag burde vært mye bedre.
– Hjelpetiltakene er der, men det er mye opp til foreldrene å finne ut av hva de har krav på og å søke om det. Praksis varierer også fra kommune til kommune, så det er ikke alltid like lett å finne ut hvilken form for støtte en har rett på.

Dette kan være en stor belastning for familien, alt etter hva barnet har behov for. Vi er statistisk verdens beste land å leve i. Skulle ikke vi ha ressurser nok til å ta hånd om de svakeste av de svake? spør Skjeggestad.

Publisert 08.09.2005


Intervju med Ivar Kristianslund på Radio Sarpsborg, FM 106,5
Noe, mest om skolevalget, går i ettermiddag på ukjent tidspunkt. En annen del sendes fredag 17,15 med reprise mandag 06,20.


Dagens bibelord
Job 19, 25-27: Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet.
[16: 19. Sal 78: 35. 110: 1. Jes 47: 4. 1Kor 15: 25 ff.] 26 Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud,
[Jes 26: 19. Dan 12: 2. Joh 5: 28 ff.] 27 han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed - mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.
[Sal 17: 15. 73: 26. 2Kor 5: 2. 1Joh 3: 2.]


Onsdag, September 07, 2005

DEBATT MED ”NEDRULLEDE GARDINER” - Av Ivar Kristianslund
Vår samtale forløp omtrent slik:
- Er det Oddvar Stenstrøm? Vi ringer fra Abort-motstanderne som stiller liste ved stortingsvalget. Vi lurte på om Ludvig Nessa eller en annen fra vår liste kunne få være med i debatten i kveld?
- Jeg sitter i et møte nå, men uansett, det går nok ikke. Vi skal diskutere skole.
- Ja, men helt kort - kanskje han kunne komme inn med en setning, i hvert fall?
- Gi deg! Det blir for dumt! Ha det!

Debatten i kveld blir sikkert god underholdning! Mange av deltakerne er jo dyktige og rappmunnede debattanter. Men særlig konstruktiv blir debatten neppe. Den vil sikkert dreie seg om det vanlige: For og imot kontantstøtte. Rop om flere barnehager. Rop om mer pappa-permisjon og ”likestilling” For og imot friskoler. For og imot karakterer i skolen. For og imot gratis lærebøker. For og imot gratis mat på skolen. Skryt og skryt tilbake, osv. osv.

Hvilke vesentlige spørsmål vil bli utelatt? Vi kunne ha nevnt mange ting, men her er 6 punkter:
1. At minst 1/5 av skolebarna blir likvidert på norske sykehus før de blir født. Dette gigantiske folkemordet er tabu. Ingen skal få lov til å snakke om det! Men det har enorme konsekvenser for hele samfunnet. Noen få stikkord er moral, økonomi, innvandring, kultur, forsvar, pensjoner, sosial stabilitet.

2. At skolebarna har en biologiundervisning som absolutt ikke holder mål. Barna blir pådyttet et inntrykk av at et foster er noe ubestemmelig helt til det er 12 uker gammelt. Et foster kan være alt fra en meitemark til en kattunge, tror de kanskje. De jeg på en skoledebatt på St. Olav videregående skole i Sarpsborg forsøkte å ta fram en modell av et 10-12 uker gammelt foster, fikk ordstyreren fullstendig panikk! Hun skrek, fløy på meg, grep hånden min og ga seg ikke før jeg slapp den lille søte dukken og lot henne få den! Tenk om ungdomsskoleelevene hadde fått se at et foster faktisk ser ut som et menneske! Det hadde vært farlig det! Svensken var nok ikke så dum likevel, da han sa at Norge er den siste Sovjet-staten! Objektiv kunnskap er farlig!

3. At evolusjonsteorien faktisk er en fordummende hedensk livsanskuelse, og ingen fruktbar vitenskapelig teori. Hvis man behandler utviklingslæren vitenskapelig, blir konklusjonen at den må forkastes. Når så mange intelligente mennesker tviholder på denne teorien, er grunnen ganske enkelt at de ikke for noen pris kan tenke seg å godta alternativet som er Bibelens skapelsesberetning. Evolusjonsteorien er også en viktig årsak til at vi har den blodige abortloven.

4. At mange videregående skoler ser ut til å sabotere målsettingen i Skoleloven som slår fast følgende: ”Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, . . .” Etter å ha deltatt i ganske mange skolevalg-debatter har jeg heller inntrykk av at elevene må ha fått en ukristen og umoralsk oppseding! Når jeg sa at seksuallivet er en god gave fra Herren som bare hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom én mann og én kvinne som er gift med hverandre og som etter Bibelen har lov til å være gift med hverandre, hadde jeg inntrykk av at dette hadde de aldri hørt før!

6. At Grunnloven slår fast følgende i § 2: ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Siden det store flertallet av elevene er døpt i den norske kirke, har de etter Grunnloven og Skoleloven krav på en bibelsk og evangelisk-luthersk kristendomsundervisning. Skolepolitikerne har tatt fra dem dette på ulovlig vis. I stedet må elevene spise den åndelige rottegiften som heter KRL-faget.

Ivar Kristianslund
Tune i Østfold
www.ikrist.comBELCK-OLSENS GRUNNLØSE PÅSTANDER - Av Ivar Kristianslund
I Dagen 06.09.05 nekter Ivar Belck-Olsen for at KrF i regjering er ansvarlig for de 40-50 sykehusaborter som daglig utføres i Norge! Jeg har alltid betraktet B-O som en klok og ærlig mann. Men hva skal vi tro når han benekter dokumenterbare fakta?

B-O opptrer også usaklig og manipulerende når han påstår at KrF bare har to valg: Enten (1) Å trekke seg helt ut av politikken. Eller (2) å delta i regjering. Har B-O aldri hørt om opposisjonspartier, som for eksempel FrP?

Det er også svært forvirrende når B-O snakker om å grunnlovsfeste retten til liv. Ved å være med på å drepe ufødte barn, tar KrF fra barna den retten til liv som Grunnloven vitterlig gir dem i § 2, som ikke kan oppheves.

Om Ludvig Nessa sier B-O: ”Hans uttrykksformer og virkemidler er for spesielle.” Hva er så spesielt ved å drive folkeopplysning med modeller, bilder og film? Hvis vi skal overlate kampen mot abort til KrF alene er én ting sikkert: Abortloven kommer aldri til å bli opphevet! Seriøse tilhengere av retten til liv bør derfor stemme på Abort-motstandernes liste.

Abortlisten er ingen gavepakke til de rød-grønne! Den representerer et program som ikke bygger på tvilsomme allianser, men som vi vet at DEN ALLMEKTIGE har behag i. Det kan ikke sies om KrF’s agenda! Vi bør la oss advare av Jer 17, 5: ”Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjerte viker fra Herren.”

Ivar Kristianslund
Tune i Østfold
www.ikrist.com


VELG LIVET! STEM PÅ ABORT-MOTSTANDERNES LISTE VED STORTINGSVALGET HØSTEN 2005!
VELG LIVET!
STEM PÅ ABORT-MOTSTANDERNES LISTE VED STORTINGSVALGET HØSTEN 2005!

PROGRAM:
1. Abortloven oppheves.
2. Likhet for loven for alle
– fra unnfangelsen til en naturlig død.

ABORTLOVEN REPRESENTERER ET GRUSOMT FOLKEMORD SOM MÅ STANSES!
Abortloven ble i sin tid vedtatt mot flertallet i befolkningen fordi det ble drevet en intens fordummende løgnpropaganda om at fosteret bare var en slimklump og en del av morens kropp. Sannheten er at fosteret er et selvstendig individ. Ved 11. uke er alle kroppens systemer i funksjon. Hva ville du si om myndighetene drepte hele befolkningen i Mandal? Og neste år hele befolkningen i Grimstad? Og året deretter hele befolkningen i Egersund. Og at de fortsatte på liknende måte hvert år? Ville du stemme på slike politikerne? Ville du ikke bli redd? Abortloven tillater drap på så mange som beskrevet ovenfor! Er det ikke på tide at loven oppheves? Skal leger lønnes med våre skattepenger for å drepe ufødte barn? Ville du føle deg trygg hvis du som eldre ble operert av en abortlege? En gift mann med gravid kone er totalt umyndiggjort i likestillingssamfunnet. Skatten han betaler kan misbrukes til å lønne mordere som dreper hans barn mot hans vilje. Ingen av partiene på Stortinget går imot dagens abortlov. Riktignok hevder KrF at partiet er imot selvbestemt abort, men partiet har nedprioritert abortsaken for å komme i regjeringsposisjon. Som statsminister har Kjell Magne Bondevik overordnet ansvar for alle barnedrap som utføres på norske sykehus. Bondevik kaller Norge et velferdssamfunn! Vet han ikke hva han driver med på sykehusene?
ABORT-MOTSTANDERNES LISTE ER DEN ENESTE REELLE TRUSSELEN MOT ABORTLOVEN.
KrF er innstilt på at abortloven er kommet for å bli. Vanlige politiske partier vil aldri få opphevet loven, fordi saken ikke vil bli prioritert. For å få opphevet abortloven må vi stemme Abort-motstanderne inn på Stortinget! Hver stemme på Abort-motstanderne er en protest mot barnedrapene. Hvis du stemmer på Abort-motstandernes liste denne ene gangen så vil du se at en viktig livredningsprosess blir satt i gang! Når sannheten kommer fram med tilstrekkelig styrke og klarhet, vil loven falle av seg selv. Slik gikk det med slaveriet – og med raseskillet i USA. Abortloven er tvers igjennom motbydelig! Det finnes ingen gyldige argumenter for å beholde loven!

ABORT-MOTSTANDERNE SKAFFER OSS NYE, STØDIGE STORTINGSMENN.
Mange velgere er gått lei av politikere som man ikke kan stole på. Ludvig Nessa og Børre Knudsen er topp-kandidater på Abort-motstandernes lister i alle fylker. De er kloke og dyktige menn som har vist i praksis at de ikke er værhaner som skifter mening når det blåser. Begge har stått stødig som klippen i kampen, uansett hvor mye de har måttet lide. De har ofret det meste i en utrettelig kamp mot den barnefiendtlige og bloddryppende abortloven. Begge har mistet sine prestestillinger i Den norske kirke fordi de helt rettmessig og lovlig har arbeidet for å redde liv. Og begge to har sittet i fengsel av samme grunn. Den eneste måten å få opphevet abortloven på er å få slike menn inn på Stortinget hvor de frimodig kan tale barnas sak så det høres over hele landet.

ABORTLOVEN STRIDER MOT GRUNNLOVEN, MENNESKERETTIGHETENE OG SUNN ETIKK.
Å drepe et foster er en pervers handling! Fosterdrap har vært ulovlig i Norge i tusen år, og er det egentlig fremdeles. Paragrafene 2 og 6 i Grunnloven er nemlig helt uforenlige med abortloven, og i følge topp kompetente jurister står Grunnloven over enhver annen lov. Abortloven er altså ikke ”norsk lov” men ”norsk kriminell praksis”. Den mest grunnleggende menneskerettighet er retten til liv som abortloven overkjører fullstendig. Intet menneske med normale tanker og følelser kan forsvare noe slikt!
ABORT-MOTSTANDERNES STRATEGI ER DEN ENESTE SOM FØRER FRAM.
Den går ut på å få Abortloven opphevet ved å drive sannferdig folkeopplysning blant velgerne og på Stortinget. Samvittighetene må uroes, spesielt på Stortinget hvor lovløsheten er blitt vedtatt. Nå må noen sørge for at det blir så mye sunn uro omkring abortloven at politikerne blir nødt til å oppheve den. Abort-motstanderne vil bare bruke lovlige virkemidler. Men de vil gjøre uvanlige ting for å sørge for å få fram sannheten om fosterdrapet. Løgnpropagandaen har fått råde grunnen alt for lenge! Ludvig Nessa og Børre Knudsen er de rette til å lede denne kampen.


ABORTLOVGIVNINGEN I NORGE OG ANDRE LAND TRUER HELE DEN VESTLIGE SIVILISASJONEN.
Gud kommer til å straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Abortlovgivningen undergraver også landenes familieliv, økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. De barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere. De aller fleste aktuelle politiske problemstillinger blir på en eller annen måte berørt av abortloven, selv om dagens stortingspolitikere ikke er villige til å innrømme det.


DET ER ET PARADOKS AT KRISTNE MENNESKER KAN STEMME PÅ NOEN AV STORTINGSPARTIENE!
Bare KrF er motstander av fri abort, men det er på papiret, og ikke i praksis. Partiet skriver i sitt program at ”Vi jobber også for å redusere antallet aborter gjennom å gi informasjon om og gjøre tilgjengelig prevensjonsmidler.” Et kristelig parti burde heller jobbe for å gi informasjon om den kristelige seksualetikken som går ut på at seksuallivet hører ekteskapet til. Prevensjonsinformasjon fremmer umoral! Herren ser på fosteret som et fullverdig menneske. Se Salme 139,16 og Forkynneren 6,3. Bibelen kaller fosteret et barn. (Grunnteksten er helt klar her.) Se 1. Mos. 25,22; 2. Mos. 21,22; Job 3,16; Jesaia 13,18 og Lukas 1,44. Jesus har selv vært et foster for å frelse oss. Se Lukas 1,35. Et foster kan både bli fylt av den hellige ånd og fryde seg. Se Lukas 1,15 og 1,44.
LIVET STARTER VED BEFRUKTNINGEN.
Alle andre synspunkter er rett og slett tøvete propaganda som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Dette er så elementært at vi ikke sier mer.


ALLE PROBLEMER I FORBINDELSE MED ET SVANGERSKAP KAN OG SKAL LØSES PÅ ANNEN MÅTE ENN VED Å DREPE BARNET!
Man kan aldri løse sosiale, økonomiske eller medisinske problemer ved mord.


Å DREPE ET FOSTER ER EN DØDSSYND SOM KVALIFISERER FOR EVIG FORTAPELSE. MEN JESUS HAR BETALT FOR ALL VERDENS SYND MED SITT DYREBARE BLOD.
Jes 1, 18: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.” Det er frelse å få for den som omvender seg til Jesus.


ABORT-MOTSTANDERNE STILLER STORTINGS-LISTER I 7 FYLKER,
nemlig Oslo, Akershus, Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Ludvig Nessa og Børre Knudsen er topp-kandidater i alle fylkene.

VIL DU STØTTE VÅRT ARBEID ELLER FÅ MER INFORMASJON?
Ta kontakt med Abort-motstandernes stortings-satsing c/o Odd Kleiven, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69 31 45 10. Hvis du har e-post, kan du sende brev til lnessa@online.no eller ivar-kr@online.no. Økonomisk støtte kan sendes til konto nr. 0539 3457513. Vår hjemmeside er www.abort.no. Andre aktuelle sider er www.ikrist.com; www.abortionNO.org; www.abortnej.se og
www.abort73.com. Du kan også ringe 69 14 71 49 eller 909 57 002.


Klipp fra www.magazinet.no: Jordmødre fikk psykiske reaksjoner
Jordmødre fikk psykiske reaksjoner


Flere jordmødre skal ha fått psykiske reaksjoner etter å ha vært med på en seinabort der en tvilling med downs syndrom ble abortert, mens den friske tvillingen fikk leve.

Ett av to 18 uker gamle tvillingfostre ble abortert på grunn av Downs syndrom, mens det andre fosteret fikk leve, ifølge TV 2 Nyhetene.

Aborten skjedde etter at legene ved et norsk sykehus oppdaget at den ene av to tvillinger hadde Downs syndrom. Inngrepet ble godkjent av abortnemnda, og etter å ha fått sprøytet inn kalium i hjertet, døde det ene fosteret.

Abortinngrepet skapte sterke reaksjoner blant flere sykepleiere og jordmødre.

Ifølge jordmor Liv Kjersti Skjeggestad som leder organisasjonen Menneskeverd, fikk flere av jordmødrene behov for psykisk oppfølging etter å ha vært med på inngrepet.

- Flere av jordmødrene har hatt behov for samtaler etter å ha vært med på inngrepet, sier hun til TV 2 Nyhetene.

Mz


Hvorfor jeg ikke stemmer KrF! - Av Olav Berg Lyngmo
Sist mandag 05.09. hørte vi KrFs leder Dagfinn Høybråten bli intervjuet på NRK P1. Han hadde mange unnvikende svar på flere spørsmål, og ville ikke uten videre kalle abort for drap. I visse tilfelle kunne han akseptere abort (fosterdrap). Det var sjokkerende å høre på – helt utrolig av et parti som mener å ha Bibelen som rettesnor.

Tidligere i år sa Jon Lilletun at ”tydelige verdier skaper motstand”. Man kan lure på hvilke verdier Lilletun tenker på. Som kirkeminister for KrF medvirket han i stedet til homofili – liberale ”verdier” i Den norske kirke. Med sin unnfallenhet bidro Bondevik og Lilletun til at Stålsett ble biskop i Oslo i 1998. KrF ledelsen kjente Stålsetts ønske om å ordinere homofile praktiserende. Dermed har vi fått flere slike prester de siste 7 år. Regjeringen Bondevik kunne gått av i stedet for å utnevne Stålsett, men den valgte heller da å forlate sine taburetter i en gasskraftsak.

Stålsett og Köhn har aldri møtt motstand for sin teologi hos KrF statsråder, heller tvert imot. Da Lilletun var kirkestatsråd, aksepterte han Köhns informasjon om at Siri Sunde kunne fortsette som kvinneprest i et lesbisk (homofilt) praktiserende samliv.

Bispedømmerådet i det nordligste bispedømme, har minst 4 – fire medlemmer som tilhører KrF. Blant disse er lederen, professor Ole Danbolt Mjøs. Han talte varmt for at den lesbiske praktiserende i Målselv skulle få fortsette i tjenesten. Hun kunne fortsette i dobbel praksis, både i kvinneprestordningen og som lesbisk praktiserende, altså med støtte fra KrF.

Mange registrerte med vantro at KrF – statsråd Haugland i 2004 bevilget 50.000 kroner til reisestøtte for homofile prester, slik at disse kunne treffes. Dessuten fikk homoparaden i Oslo 200.000 kroner i kulturstøtte fra regjeringen i forbindelse med Unionsfeiringen.

Det er mulig at statsråd Haugland klarer å utnevne ny biskop til Borg før stortingsvalget. De to toppkandidatene til bispestolen har to vidt forskjellige syn på homofil praksis. Helga Byfuglien er den liberale kandidaten, mens Bjarne Olaf Weider kaller homofil praksis for synd. Hvem vil statsråd Haugland velge? Hun har tidligere uttalt at hun gjerne tilføyer den Dnk flere kvinnelige biskoper.

KrF har uttalt at de har gitt opp kampen mot partnerskapsloven. – Det synes som om kampen mot abortloven også i ”det stille” er gitt opp, jfr. Høybråtens intervju. Det er også som kjent KrF i regjering som administrerer dagens abortpraksis. – Partiet bærer navnet ”kristelig”. Men hvor er kristendommen blitt av?

Olav Berg Lyngmo


SÅ HAR NORGE OGSÅ FÅTT SIN – BERTHOLD GRÜNFELD - Av Oddvar Berge
Dokumentar 2 har fulgt den norske professor og rikssynser, nylig beæret med Olavsordenen for sin innsats for det norske samfunn, jøden Berthold Grünfeld, på sin jakt etter å avdekke sine slektsrøtter. Hans datter var initiativtaker og pådriver.

Vi ser et menneske som åpenbarer for oss det hjelpeløse menneske, den rotløse, som søker sitt feste i noe utenfor seg selv for å skaffe seg en plattform i tilværelsen. Han er forlatt av mor og slekt. Sannsynligvis ufrivillig, men dog. Uten at noen vet hvordan kom han i fostring hos en katolsk familie.

Miljø, oppvekstforhold, selvforakt og skam er noen av flere faktorer som setter dype spor i et lite guttesinn. Men også ærgjerrighet. Ved hjelp av gode evner etablerer han en posisjon blant de intellektuelle og får sin plass i den sosialistiske storfamilie. Han har ingen religiøs tro, men stor interesse av sitt folk jødenes historie og virkelighet. Han sier han har aldri møtt en jøde som tror på Gud, men de går i synagogen og ber, og de sier at Gud tror på dem.

Av en eller annen årsak blir Berthold Grünfeld en anfører og talsmann for fri og selvbestemt abort. Noe av forklaringsbakgrunnen har vi tøtsjet innpå. Han blir en pådriver for massemord. Kanskje henger det sammen med hans egen traumatiske bakgrunn. Han vil ikke at noen skal oppleve det samme som han har opplevd. At han tror seg forstøtt av sin mor. Bedre da at barna blir fjernet før fødsel om mor ikke ønsker å ha dem. Alt kan forklares og forstås, men ingen ting kan unnskyldes. Mord er mord.

Så lenge ikke jødene har forløsningen i Jesus Messias sin Frelser, Konge og Herre, er de potensielt verre stilt enn andre mennesker. Vi har sett en Hitler. Vi har sett en Grünfeld. Her ligger nok den dypeste forklaring til jødeparagrafen av 1814.

Vi skal vokte oss vel for å svare tilbake med samme mynt. Da er vi selv ikke bedre enn dem vi angriper. Men vi skal erkjenne og løfte frem sannheten til konstruktiv befrielse. Det finnes ingen annen nøkkel enn befrielsen og gjenfødelsen i Jesus Messias. Hans blod renser oss fra all synd dersom vi erkjenner og bekjenner våre synder. Han kan stille det iboende behov, den åndelige og materielle hunger og tørst et menneske kan bære i seg.

Nå har Berthold Grünfeld uttalt at vi må bare innrømme det faktum at konsekvensene for en kvinne som har tatt abort er langt mer alvorlige enn vi har kunnet forestille oss. La erkjennelsen få lang og rikelig modningstid, men, la oss ta lærdom av den.
Det er tid nå for å snu om i abortsaken!

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder + alle øvrige fylker


Begår Nessa overgrep! - Av Kristi Rognerud
Begår Nessa overgrep!

Jaså. Hva gjør da de norske politikerne? Far nå ikke med slike løgnaktige beskyldninger! Ifølge Den Hellige Ånd gjør Nessa, Knudsen og de andre Abortmotstanderne det stikk motsatte av overgrep. De ber for mor og barn, ofrer seg for mor og barn, vil det aller beste for mor og barn. M.fl. Tenk at så mange ennå ikke skjønner eller vil innrømme dette! Ja vi er jammen et underlig og egentlig ynkelig folk. Selvgode egoister. Den eneste som faktisk kan eller er i stand til å opplyse oss, slik at vi innser at det Han sier virkelig er den eneste sannheten, er jo Gud selv. Når vi så har lært å skjelne mellom rett og galt, kan Han bruke oss. Til å vitne for andre. Om Ham. En må simpelthen være omvendt eller født på ny, og ikke minst leve i omvendelsen, for å kunne hjelpe/lede andre til Hans gode gjerninger.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Luk 12, 22-32:
22 Og han sa til disiplene: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen - hva dere skal kle dere med!
[Sal 55: 23. Matt 6: 25 ff. Fil 4: 6. 1Pet 5: 7.]
23 For livet er mer enn maten og kroppen mer enn klærne.
24 Legg merke til ravnene! De verken sår eller høster, de har verken matbod eller låve, og Gud før dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verd enn fuglene!
[v. 7. Job 39: 3. Sal 147: 9.]
25 Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?
[Matt 6: 27.]
26 Makter dere da ikke engang det minste, hvorfor er dere da bekymret for det andre?
27 Gi akt på liljene, hvordan de vokser! De arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem!
[1Kong 10: 4-7.]
28 Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget mer skal han da kle dere, dere lite troende!
[Matt 6: 30.]
29 Og søk ikke etter hva dere skal ete og hva dere skal drikke, og la ikke tankene deres fare hit og dit.
30 For alt dette søker hedningene i verden etter. Men deres Far vet at dere trenger alt dette.
[Matt 6: 8, 32.]
31 Men søk hans rike, så skal dere få dette i tillegg!
[Sal 37: 25. Matt 6: 33.]
32 Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket.
[Matt 14: 27. Apg 20: 28.]


Tirsdag, September 06, 2005

Klipp fra www.idag.no: Bønn mot abort utenfor Stortinget
Bønn mot abort utenfor Stortinget
Ungdommer fra Oslokirken og Jesus Church samles til bønn for barnet i mors liv hver ettermiddag frem til stortingsvalget 12. september. - Dette er en stille protest mot abort, sier bønneleder Marie Hagen.

I 40 dager fram til stortingsvalget stiller mellom to og 10 ungdommer opp foran Stortinget for å be for det ufødte liv. - Vi ber om at abortloven skal bli avskaffet, og at barnet i mors liv skal bli beskyttet, sier Hagen.

Marie Hagen fra Oslokirken leder gruppen av ungdommer som ber en time hver dag. De står stille fremfor Stortinget med en bred, rød tape over munnen med påskriften ”LIV”. - Vi ber i stillhet, men vi er ikke tause, presiserer Hagen. - Våre bønner når like inn i Guds hjerte.

Ingunn Magnus
05.09.2005 21:03


Hva svarte Kjell Magne Bondevik?
Hei
Jeg glemte visst å sende med hva Bondevik svarte på mine spørsmål.

- Det stemmer
- Ikke noe svar. Jeg gjentok spørsmålet enda en gang.
- da ble jeg bedt om å gå videre.
- Dette ble mye...
-Ja, kommenterte jeg, du får ta dem med deg og tenke over dem.
(Jeg gikk nå over til Israel). Ordstyrer pisket på så jeg måtte bare lese opp spørsmålene fortløpende.
- Dette ble mye Midt-Østen. (En annen spørsmålsstiller hadde nemlig brakt inn lignende problemstilling like før meg)
Nå har jeg bare en sak igjen sa jeg, og tok den om dvd'en.
Derpå overleverte jeg DVD'en sammen med spørsmålene jeg stilte. Dessuten som vedlegg en uttalelse fra menighetsledere nedtegnet i 1934 hvor bekymring for abortsaken kom sterkt til uttrykk.

Beste hilsen
Oddvar Berge


Er valget mitt? - Av Kristi Rognerud
Er valget mitt?

Å? Sikker? Jeg opplever det faktisk langt fra slik. Det finnes jo ingen pålitelige folk å velge! For meg. Hvis en skal kunne velge, må man kunne forlange et godt og troverdig alternativ også. Ellers har en da ikke noe annet valg enn å la være å stemme. De politiske partiene som i dag driver sin tåpelige/barnslige og uforstandige skrytekamp er ikke engang verdt papiret! Min bønn er: Hold deg endelig hjemme hvis du ikke har mulighet til å stemme på Abortmotstanderne i år! Da tar du nemlig ansvar. For at ikke enda flere mennesker blir grufullt drept før fødselen. I kjærlighet kan man bare ikke bidra til at Bondevik og co. får enda flere liv på samvittigheten. Den som velger å stemme på ham/KrF/regjeringspartiene gjør dem simpelthen en kolossal bjørnetjeneste. Nå vet vi at de ikke bryr seg om det myrdes ufødte barn. På norske sykehus. De er jo tilretteleggerne! Prat uten handling gir ingen resultater. De tør ikke. De er livredd folket/mengden. De må selv, om det da lenger mulig, vekkes opp av søvnen. Hindre dem i å fortsette å gjøre slike fatale bommerter, Gud!

Kristi Rognerud


Barnet, ”det store mord” og Norges fremtid - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no
Valgets kvaler er over en. Folk ringer og spør hva skal vi stemme? Og jeg må si som sant er at i mange valg har jeg blitt hjemmesitter. Man ville ikke stemme slik at en ikke vil kunne ta ansvaret for det jeg/de står for. Men hva med valget nå den 12. sep. 2005 - forresten en minnedato for meg personlig. Det var datoen jeg landet på Bole flyplass i Addis Abeba, de tok keiseren og den sosialistiske revolusjonen med påfølgende blodbad og ulykker for landet begynte. Men nå – hva med Norge? Hva er det største problemet landet vårt står overfor på det åndelige, sjelelige og praktiske – økonomiske plan. Da kan ikke svaret bli annet enn drapene av 15 000 fostre hvert år. Fosterdrapet har til alle tider gjennom den kristne sivilisasjon vært regnet for det ”store mord” – det verste av alt, og man kan ikke samtidig være mot draploven og administrere den som statsråd i sosialdepartementet. (Rom.13)

Den åndelige katastrofen er frafallet fra Gud og Hans Ord. Sjelelig opplever man skyld og skam fordi man avviker fra den lov som tross syndefallet er innprentet i et hvert menneskes hjerte, samt et kulturelt og sivilisatorisk forfall. At dette er tilfelle kan man enkelt konstatere ved de sterke følelsesmessige reaksjoner som kommer når en konkretiserer fosterdrapet ved små dokker, ketchup etc. Praktisk – økonomisk ser man det ved bortfallet av store arbeidsstyrker i vårt folk og import av tilsvarende arbeidskraft av andre religioner og kulturer som igjen fører til religions og kulturkamp. Hadde vi blitt værende i Hans Ord ville ikke disse andre tankebygningene fått makt i blant oss og vi hadde ikke begynt på denne praksis som er så hardt fordømt både i GT og NT. Folkevekkelsene og kampen som ble gjennomført i det nittende århundre, reiste vårt folk opp fra u-land til en velstandsnasjon som denne steinrøysa ikke kunne blitt uten denne ånd og disse tankebygninger som Skriften ga og gir. Man minnes at kong Manasses synder var nettopp omfattende barnedrap som gjorde at Jeremias til slutt ble nektet av Gud å be for folket og folket ble straffet med deportasjon til Babel, men ble gjenreist og fikk ved Guds nåde komme tilbake etter 70 år da Babel gikk under.

Livet skal leves slik at mann og kvinne kan danne en trygg enhet i ekteskapet som kan ta mot barna med takk til Gud. Hjelp fra Han får de til å oppdra dem i den kristne forsakelse og tro som vi ennå lover foran alteret når vi sier ja til Han. Nye tankebygninger som sier at mann og kvinne er like, fører til at det viktigste bevis på det motsatte – fosteret – må fjernes når graviditet oppstår. Absolutt likhet fører også til at samme kjønn kan ligge med hverandre: homofilien blir et faktum. Alt fører altså til den samme katastrofe ikke bare åndelig og sjelelig – men også praktisk: befolkningsmessig og videre økonomisk. Kåre Willoch sa for mange år siden til FV at vårt største politiske problem var de svinnende barnetall. Sentralbanksjef Hermod Skånland skrev i Aft. 2001 en kronikk som het ”De barna vi må savne” og påpekte hvilke enorme økonomisk – arbeidskraftsproblem Norge seg inn i p.g.a. at reproduksjonen sèg under 2,3 pr fruktbar kvinne. Vi er nå på 1,7 og mange steder i Europa er det under 1 barn – noe som fører til en befolkningsmessig vinter og uår i hele denne verdensdel. Samtidig har den ledende elite i Europa løst underskuddsproblemet av barn med import av folk med andre religioner og kulturer. Og så skjer det underlige – det stikk motsatt av da misjonærene reiste ut med den frelsende og sivilisatoriske makt som Bibelen og evangeliet ga Norge – folkemassene i Europa tar mot hendenskapet med begeistring inntil de får makt blant oss. Da blir de redd! (Les den utmerkede artikkel vi har oversatt fra en engelsk forsker: ”Man kan kalle det frykt” på www.Kommentar-Avisa.no arkiv 2005, og du vil se at han forutsa det som nå kommer til Europa av elendighet.) Er det ikke mulig lenger å se tingene i sammenheng og med et minimum av historisk o.a. kunnskap i en rolig samtale om hvordan Norge skal reddes for de kommende slekter om Gud gir tid? Er det ikke mulig å lytte til misjonærer som har arbeidet blant disse maktene i generasjoner og kjenner det ut og inn? De burde vel være minst like meningsberettiget som de fleste andre i landet i møte med fremmede religioner og kulturer. De har kjent dem på kroppen i generasjoner - og vet hva de snakker om. Og praktisk kunnskap er vel heller ikke å forakte i en så viktig sak som grunnlaget for vår sivilisasjon og vår felles framtid. Nå likestilles også religionene – den eneste levende og sanne Gud med de døde avguder. Valget 12. sep. 2005 står mellom Guds vilje og fornuftens taktiske kompromissregnestykket. Gud er Gud for begge regimenter. Vi må huske at ”Gud er ingen human Gud, men en nådig Gud”, og det er noe helt annet enn vi tenker. (Ronald Fangen)

Historisk vet vi at denne kampen har pågått ganske lenge i Norge – og kreftene som vil ødelegge familien (det første riket) og fosteret har fått stadig større makt i landet vårt helt fra Kristianiabohemene før 1900 – som 1.v.krig stoppet. I mellomkrigstiden var kreftene framme igjen og kulminerte i abortloven til helsedirektør Karl Evang, som var på Stortingets dagsorden den 9.april 1940. Da smalt det. (Dokumentasjon av Marta Steinsvik 1946, ”Frimodige ytringer” s.14) Så kom 1968-erne og studentopprøret og syttiåra med likestillingsloven, abortloven og alle familielovene som introduserte et ”nytt kjønnsrollemønster”. Det første og grunnleggende riket (brudekronen i Setesdal viser det) med lovgivende, dømmende og utøvende makt - som familien er og Norges rike bygger på - skulle ”frigjøres”. Nå ser vi hva de ville – men vil det norske folk det de forføres til? Jeg tror ikke det om vi bare våkner opp og roper til Gud om nåde og kraft til å finne veien tilbake til der vi tok feil av livsveien. ”Er dine synder som skarlagen (blodrød) skal de ble hvite som snø”. ”Gud er på tronen ennu. Og så lenge Han sitter der, er det ingen grunn til mismot” sa den danske bibelskolerektor H.E. Nissen nylig. Håkon IV sa: ”det eneste som kan redde verden ut av vanskelighetene og alt det onde, er å vende tilbake til gammeldags kristendom – som må gjennomsyre et folk om vår kultur skal bestå.” Vi bør ikke den 12.sep. velge oss lengre inn i slavekår og forsette dødens vei som enkeltindivid og nasjon! Ordet alene er vår klippegrunn og den vei det viser for liv og evighet. Disse sammenhengene må kunne samtales om i ro og saklighet selv om det smerter og gjør vondt. En lege som ikke sier sannheten om kreft bør ikke lyttes til – men det bør være ”sannhetens sverd dyppet i kjærlighetens olje” Og så må det tales om trofasthet mot hverandre og barnet!


Dagens bibelord
Jes 30, 15-18:
15 For så sa Herren Herren, Israels Hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke.
[Sal 37: 7. Jer 6: 16. Matt 23: 37.]
16 Dere sa: Nei, på hester vil vi fly! - derfor skal dere flykte, og: På rappføtte dyr vil vi ri - derfor skal deres forfølgere være rappe.
[31: 1, 3.]
17 Tusen skal flykte for en trussel fra én mann. Når bare fem mann truer, skal dere flykte inntil resten av dere er lik en flaggstang på toppen av et fjell og et banner på en haug.
[5M 32: 30. Ord 28: 1.]
18 Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise dere miskunn. For Herren er en rettens Gud. Salige er de som venter på ham!
[48: 9. Sal 2: 12. 34: 9. 40: 5.]


Mandag, September 05, 2005

Ola Nordmann hold munn til USA! - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no
Katastrofen i USAs tre sydstater er et faktum. Et område på størrelse med De bristske øyer er ødelagt mer eller mindre. Over en million på flukt og antagelig er flere tusen omkommet. Hele infrastrukturen er rammet og avstandene fra ressursene fra til de nødstedte er 40-50 mil osv. Sant nok var man varslet på forhånd om at dette kunne bli en stor katastrofe – men det overgikk antagelig menneskelig forestillingsevne å gripe hvilke ødeleggelser som en orkan med en kraft tilsvarende 10 000 atomstridshoder kunne utrette. Man anklager dem for å være sent ute og ikke ha bevilget nok til dikene osv.

Men at media i Norge nå skal finne tiden inne til å raljere over amerikanernes beredskap og hjelpevne – når vi ikke en gang er kommet ut av 2005 med tsunamien 2. juledag – er for fantastisk. Rapporten ligger på bordet som vurderer vår innsats for våre egne. Røinås-rapporten er fullstendig slakt av U.D. og flere av de andre innstansers innstas. Vi satt på baken og forstod svært lite – mens finner og andre hadde flyene nede og hentet sine før vi fikk flyene våre på vingene!

Ser man på norsk beredskap i dag m.h.p. kornlagre o.a. grunnleggende livsnødvendigheter så er det omtrent fraværende. Kornlagrene våre solgt vi ut for ca. 1 milliard da vi sanerte lagrene for 9 og 12 mnd for noen år siden. Hva om nå USA – som er verdens store korngarantist – får flere og verre katastrofer? Kornet er gullstandarden i den biologiske verden og USA leverer korn til ca. 100 nasjoner. Hva om tørke, flom og ytterligere verre orkaner tar fatt der borte.

Og hva med forsvaret av den fri verden? Vi har jo i vår store ”klokskap” drevet på med nedlegging av både matproduksjonen og forsvaret – i trygg forsikring om at E.U. trør ingen angripe og de har mat nok, som en høytstående tjenestemann forsikret meg om! Tenk det - med det som nå utvikler seg i Syd-Europa hvor Sahara nå krysser Middelhavet og flommene herjer lengre inne i de høyreliggende områder.

Dessuten er ikke orkan sesongen enda ferdig i Syd-USA. Den strekker seg ut september og oktober. Metrologene signaliserer at det kan dukke opp flere orkaner på høyde med eller verre enn Katrina. Det underlige som skjedde med den var at da hadde rast litt innover land ble den svekket fra fareklasse 5 til 3 og ingen kan forklare denne kraftige reduksjonen. Men havene ligger på 26-27 grader C. Som kan produsere nye enorme orkaner. Hadde ikke det skjedd ville anda flere liv gått tapt. Men de kan bli verre med fareklasse 5 og hastigheter på 250 – 320 km/t og ikke bare fortsette sin vei innover i USA og så følge sin kurs nordover som de har for vane. Skulle det så være kraft nok i dem kan de dreie av og fortsette over Atlanterhavet og få ny næring. Da er de britiske øyer og etter hvert Nordsjøen i skuddlinjen for disse enorme kreftene. Hva da med vår norske beredskap? Andre signaler tyder også på at dette år blir et ”anno horibilis” – og det har sin grunner. Mørkemannssyn? Vel det var dette med forestillingsevnen da. Kanskje det var på tide å virkelig tenke globalt og handle lokalt – holde munn og ordne våre egne saker – så vi er beredt om det verste skulle skje.


TILLATER NORGES GRUNNLOV DAGENS ABORTLOV? - Av Oddvar Berge
Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) har skrevet i avisartikler (Dagen 300905) at dagens abortlov ikke er i strid med Grunnloven. På spørsmål viser hun til Kjell Magne Bondevik som muntlig og skriftlig bekrefter påstanden.
Dette imøtegås av hennes ektemann Hallvard Duesund som har egen advokatpraksis i Grimstad.
For å bøte på Grunnloven vil KrF innføre en passus som skal bistå Grunnloven presiseringsmessig. I praksis er dette avskriving, omskriving og bygging av en ny grunnlov.
Grunnloven bygger på Bibelen definert ved den lutherske troslære og bekjennelse og faller i henhold til Grunnloven selv aldri bort. Dersom ikke Norge allerede er overgitt til EU og Grunnloven oppsagt og lagt død i en skuff. I så fall skal den hentes frem igjen.
Har KrF, regjeringen og det norske Storting stelt seg slik at Guds femte bud ikke lengre er gjeldende lov i Norge uten at en hel forklarende talmud skal skrives, er det grunn til å rope ALARM!
Stem Abortmotstandernes liste ved dette valg. Din stemme til oss er ikke bortkastet men høyst viktig.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Alle syv fylker


NEI TIL DATOSTEMPLING AV MENNESKER - Av Oddvar Berge
Norge praktiserer datostempling og utsortering av mennesker.
Norge har innført datostempling av matvarer. Etter en viss dato kan mat vrakes og anses som bedervet. Utgått på dato.
Datostempling på mennesker er innført, bare med motsatt fortegn. Agerer man innen en fastsatt dato, tolv uker lik tre måneder, kan man fjerne et hvilket som helst menneske. Det vil si: Ingen mann har rett til å integrere seg i prosessen, kun en kvinne, menneskets mor.
Barna som fjernes havner i navnløse massegraver i form av søppelinstanser, forbrenningsovner eller kosmetiske produkter.
Enkelte mødre som har spontanabortert har forlangt begravelse og gravsted for sitt tapte barn. Dette har i enkelte tilfeller vært nesten umulig og svært traumatisk å få adgang til.
Vraking av mennesker og datostempling er totalt uverdig og på ingen måte i tråd med menneskerettighetsbestemmelser så vel som kristne grunnverdier.
Datostempling av mennesker må oppheves med øyeblikkelig virkning.
Stem Abortmotstandernes liste. Dersom alle bruker den har vi flertall i folket. Så enkelt er regnestykket. Ingen stemmer er bortkastet i denne viktigste sak. Stem ja til livet og til Norges fremtid.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Alle syv fylker


SPØRSMÅL TIL BONDEVIK PÅ FROKOST I HOTELL NORGE LILLESAND 030905
SPØRSMÅL TIL BONDEVIK PÅ FROKOST I HOTELL NORGE LILLESAND 030905


JEG LESER KrF-PROGRAMMET SLIK AT LOVEN SOM TILLATER FRI ABORT ØNSKES OPPHEVET OG AT LIKHET FOR LOVEN SKAL GJELDE FRA UNNFANGELSE DAG 0 TIL NATURLIG DØD. STEMMER DET?

PÅ EN RANGSTIGE FRA EN TIL TI, HVOR PRIORITERER KRF ABORTLOVEN BLANT VIKTIGE POLITISKE SAKER? (Hvilke er viktigere?)

KrF VISER TIL MANGLENDE FLERTALL I FOLKET FOR DETTE. HVILKEN STRATEGI HAR BONDEVIK FOR Å OPPNÅ FLERTALL?

KAN BONDEVIK TENKE SEG Å GI EN TILBAKEMELDING PÅ DENNE DVDEN ETTER GJENNOMSYN?
BØR DET NORSKE FOLK OG STORTINGSREPRESENTANTENE FÅ SE DENNE?
(HVORFOR JA / HVORFOR NEI?)


ANSER KrF BONDEVIK BIBELENS LANDLØFTER TIL ISRAEL I DEN FORSTAND AT GUD HAR RESERVERT ET KONKRET LANDOMRÅDE I MIDTØSTEN FOR ISRAEL? (HAR DET AKTUALITET I DAG?)

PÅ HVILKET GRUNNLAG KAN DA KrF GÅ INN FOR EN FIENDTLIG STAT PÅ ET ALLEREDE REDUSERT ISRAELSK LANDOMRÅDE OG ENDA JØDERENE OMRÅDER?


Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder


Dagens bibelord
Jos 1, 7-10:
7 Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du legger vinn på å gjøre etter hele den loven som Moses, min tjener, lærte deg! Vik ikke av fra den, verken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt fram i alt det du tar deg fore.
[5M 5: 32. 1Kong 2: 3 ff. Ord 4: 27.]
8 Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt fram.
[5M 17: 19. Sal 1: 2, 3.]
9 Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.
[v. 7. 5M 31: 7, 8, 23. Jer 1: 8]
10 Josva gav da folkets tilsynsmenn denne befaling:


Lørdag, September 03, 2005

Hva gjør du hvis Abort-motstandernes liste mangler i valglokalet?
Valgstyret har plikt til å sørge for at Abort-motstandernes liste er tilgjengelig i valglokalet når du kommer for å stemme, i ett av de 7 fylkene hvor vi stiller liste. De 7 fylkene er: Oslo, Akershus, Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Du kan også ha med deg listen hjemmefra.

Men hva gjør du hvis det uheldige skulle skje at listen ikke er å oppdrive av en eller annen ureglementert grunn, når du kommer for å stemme? Da kan du ta en blank stemmeseddel, som alltid skal ligge der (det er tillatt å stemme blankt). Inne i den blanke stemmeseddelen skriver du bare: Abort-motstandernes liste. dette blir godtatt som fullverdig satemmegivning av valgmyndighetene.

Ellers er det veldig bra om du kan gi beskjed, dersom f.eks. våre stemmesedler er fjernet av noen som vil motarbeide oss.


Leserbrev fra Kristi Rognerud: Bondevik MÅ vekk
Bondevik MÅ vekk

- Fra Stortinget. Hvor mange drap ønsker han egentlig å ha på samvittigheten/være den øverste ansvarlige for? Gud ser jo hans uærlige spill. De andre politikernes også. For ikke å snakke om alle som sier at de tror på Ham, men som tydelig og bevisst motarbeider Ham. De avsetter likegodt og ignorerer fullstendig Hans utvalgte medarbeidere. Barnas virkelige forsvarere. At de tør! Dette finner Han seg jo aldri i. Straffen vil helt sikkert komme over den ulydige håneren en dag, om han da ikke omvender seg og ber Herren Gud om tilgivelse, mens han ennå kan. Akkurat slik alle som har tatt abort/med overlegg drept sitt eget gudskapte barn, kan (få) gjøre. Det er fullt mulig å angre sine synder. Fremdeles. Kongen vår har forresten en merkverdig ansvarlighet eller myndighet! Kongehuset gir åpenbart totalt blaffen i at norske ”leger” dreper små ufødte barn! Har da aldri hørt noen protester her fra den kanten heller. De tør ikke. De foretrekker populismen. Leger er rett og slett (kollektivt) livsfarlige og alt annet enn tillitvekkende. De gjør jo ingen verdens ting for det truede barnet! Og så kaller han/Bondevik/kongen seg en kristen! Dette er altså ikke å være kristen. Det er en gedigen hån mot Gud og Jesus, denne unnvikelsen. Din oppgave er å følge Ham og gjøre Hans vilje først og fremst, og ikke de ugudelige velgerne og deres alltid egoistiske vilje. Nesten ufattelig at du ikke ser at Herren vil hevne din ulydighet, også din. En rettferdig Gud vil og må jo det. Hvorfor følger du ikke Guds ord? Hvorfor viser du aldri til hva Han sier? Forsvar dine brødre, Ludvig Nessa og Børre Knudsen og de andre Abortmotstanderne, ber Guds Ånd. Særlig du. Ikke minst du. Dette er det minste vi kan gjøre! Se at deres engasjement er for barnet, både det ufødte og det fødte.

Kristi Rognerud


SEKSTIÅTTERGENERASJONENS KAOS - Av Oddvar Berge
Kaos var stikkordet for duellantene Bondevik og Stoltenberg på HIA i Kristiansand 010905.
Hverken bonden i vika eller den stolte herre på berget har noen grunn til å juble.
Nå har sekstiåttergenerasjonen produsert resultater av sine teorier i snart førti år. En hel generasjons tidsperiode.
Hva har de fått til?
Jeg tar bare en sak. Loven som gir kvinnen rett til fri abort er en total avsporing som fører til kun en ting: KAOS.
Mot dette kaos har de to kumpaner samarbeidet aldeles utmerket. I perioder særdeles tett og nært. Resultatet har blitt nærmere en halv million drepte mennesker som ikke har noe gravsted. De er ofret til forbrenningsovner i blant annet Fredrikstad eller til kosmetikkindustrien.
I stedet for å samarbeide med de som vil oppheve loven om fri abort - loven som fratar mannen likestilling, loven som datostempler mennesker og stiller spebarnsfostre under tolv uker utenfor ethvert rettsvern, loven som nekter fedre og bestefedre å blande seg bort i om deres barn eller barnebarn blir drept - i stedet for å samarbeide med abortmotstanderne, har Bondevik og KrF avsatt og skadeskutt frontkjemperne, og nektet enhver form for dialog og tilnærming til disse. De er for Bondevik og KrF mer ”spedalske” enn Carl I. Hagen. Stoltenberg kaller i motsetning til abortmotstandernes avsatte prester Bondevik for et varmt og omsorgsfullt menneske. Han er heldigvis det også, men han tar ikke ansvar overfor de minste av de minste små. Han er som regjeringssjef øverste sjef for den utøvende praktisering av abortloven og aksepterer således denne himmelropende urett som datostempling og drap av små menneskebarn er. Storting og regjering drypper av umælende barns blod.
Resultatet er at eldrebølgen tar oss fra den ene kanten og rusbølgen tar oss fra den andre kanten.
Når vi så er tilstrekkelig befolkningsmessig svekket og islamistene trekker i snora er vi ute av dansen i et eneste stort sus.
Man fristes i så måte til å spekulere på om noen med stor innflytelse har inngått avtale med de oljeerfarne islamister om å få en viss andel av oljeoverskuddet dersom Norges befolkning kan elimineres ved hjelp av effektive virkemidler som fri flyt av rusmidler, alkohol, narkotika, hor og abort og forholdene slik legges til rette for andre. Også dette som en form for alternativ krigsstrategi.
Jeg har bare to ting å si.
Det er synda som skaper kaos.
Det er synda som koster penger.

Norge er et Grunnlovsfestet kristent land basert på Bibelfundert luthersk teologi, lære og liv. Derfor: Protestanter: Reis dere opp og kom ut på banen.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder


Dagens bibelord
Luk 10, 38-42:
38 Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus.
39 Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord.
40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg!
41 Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting.
[Matt 6: 25.]
42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.
[Sal 27: 4. Matt 6: 33. Fil 3: 14.]


Fredag, September 02, 2005

Klipp fra www.magazinet.no: KrF-kvinner raser mot abortmotstanderne
01.09.2005 21:04
KrF-kvinner raser mot abortmotstanderne

– KrF er en stor motstander av abort, sier Anne-May Hogsnes. Hun reagerer skarpt på Nessas metoder og mener de er et overgrep mot kvinner. Foto: Marion Haslien
KrF-kvinner raser mot Ludvig Nessas internettsider.
– Ludvig Nessa driver ingen valgkamp - det han gjør er et overgrep mot kvinner som har tatt abort, sier Anne-May Hogsnes, leder i Kristelig Folkeparti Kvinner i Vestfold.

– Det han gjør er å vri kniven rundt i de sår som følger etter en abort. Kvinner velger ikke abort som en lettvint løsning. Ingen ønsker å ta liv. De som har måttet ta en slik avgjørelse bærer ofte på en taus sorg. Nessas utspill er verken valgkamp eller en kristen handling, men et overtramp og en stigmatisering av kvinner som ikke orker å forsvare seg, skriver hun i et innlegg som er sendt til Magazinet.

Bondevik morder
Ludvig Nessa har lagt ut grusomme bilder og hele skrekkvideoen med abort på sine nettsider. Her kaller Nessa statsminister Kjell Magne Bondevik for morder, noe Hogsnes reagerer kraftig på.
– Det er helt horribelt, raser Hogsnes når Magazinet snakker med henne torsdag.
– Det er kun KrF han henger ut med titler som ”Bondevik ansvarlig for barnemord” og ”KrFs narrespill”. Hvor er de andre partiene på nettsiden, spør Hogsnes.

– KrF er en stor motstander av abort, understreker hun og syntes dermed at Nessa er urimelig mot KrF.

– Hvor på nettsidene til Nessa nevner han de partiene som ønsker abortloven utvidet til 16 uker?

– Å ta anklage Bondevik for barnemord på en nettside er langt over streken. Jeg spør; hva er den egentlige hensikten med denne kampanjen?

Sirkus Nessa
"I det hele tatt stiller jeg meg meget kritisk til at en mann kan tillate seg å drive sirkus med et så alvorlig tema, og at en mann som jeg trodde hadde hørt om Jesus kan tillate seg direkte overtramp mot en gruppe kvinner der mange ikke har sett en annen utvei enn abort," skriver hun.

"En slik sak tillater ikke at man ler og gliser, verken til journalister eller på bilde i media (Hun sikter til oppslaget i Vårt Land hvor Nessa smiler på bildet). En slik sak er ingen lek, men dødsens alvorlig! Abort skal bekjempes, men med midler som gir resultater. Dette virker som en egotripp langt bortenfor Bibelens verdier, Jesu kjærlighet og Guds nåde! Slike utspill er langt fra forebyggende, men bidrar heller til å ødelegge saken," skriver Hogsnes i sitt innlegg.

På barnets side
- Ja, abort er rå vold, derfor er dette et forferdelig budskap, svarer Nessa.

- Dere angriper kvinner som har tatt abort, sier Hogsnes?
- Nei, vi angriper bødlene, sier Nessa til sitt forsvar.

- Folk som er normalt utrustet forstår etter å ha sett videoen, og bildene, at dette er råskap. En råskap som ikke kan forsvares. Vi står på barnas side i denne saken, sier Nessa.

- Men kunne dere ikke i det minste ha dempet språkbruken. "Bondevik er morder," skriver dere?
- De som administrerer abort er like skyldige som de som utfører dem. Når vi har vært på sykehusene forsvarer legene seg med å si: "Vi utfører abortene etter oppdrag fra Storting og regjering."

- Stortinget vedtar dette, regjeringen administrerer det og abortlegene utfører det.
Den ene er ikke mindre skyldig enn den andre, sier Nessa.

Raymond Haslien


Åpent brev fra alle kirker og fra samfund i Norge: Til de kristne.
I denne tid gjør mange livssyn og opfatninger som avviker fra Guds lov sig sterkt gjeldende i vårt samfund.
En kristen må ikke la sig lede bort fra den sunde lære som er gitt oss i Guds ord.
Med stor forførende makt kreves der nu nye bestemmelser, som tar sikte på å gjøre fosterdrap lovlig.- Blir disse bestemmelser vedtatt, svikter våre lover på dette punkt den kristne moral og innfører hedensk livssyn.
Ingen kristen må la sig smitte av dette vesen, som vil føre til ulykke både for dette og det kommende liv.
Ingen kristen må derfor gi samtykke til dette lovforslaget.
Ingen kristen må medvirke til fosterdrap, eller ha befatning dermed.
Vi minner de kristne kvinner om ordet: ”Kvinnen skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt hun bli i tro og i kjerlighet og heliggjørelse med tuktighet.” (1. Tim. 2,15.)
Vi minner de kristne menn om ordet: ”Mennene er skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer.” (Ef. 5, 28.) – Ut fra dette ord plikter de ved avholdenhet og selvtukt å ta hensyn til sine hustruer.-
Den begrensning som ligger i disse ord er den lov som gjelder for kristne i ekteskapet i dette forhold.
Ordene er gitt hver enkelt mann og kvinne til rettledning. Begge parter er her stillet inn for Guds åsyn. Intet annet menneske, det være læge eller andre, kan gis rett til her å gripe inn i forholdet mellom ektefolk, slik som de nye lovforslag gir uttrykk for.
Blir en kvinne overrumplet av synd mot det sjette bud, gjelder Jesu lov: Søk tilgivelse hos Ham som har tilgivelse i eie, og synd ikke mer. – En slik kvinne synder dobbelt ved å la sig behandle efter den anvisning lovforslaget gir. Hun blir skyldig i både hor og mord.
Behandlingen kan til like medføre sterilitet*), og dermed har en ugift kvinne mistet den moralske rett til senere å inngå ekteskap.
Ingen menneskelig lov kan omstøte Guds lov.
Blir en hedensk lov vedtatt, som landets lov, faller alle de som følger den under Jesu dom.
Vi vil minne alle de kristne om at de efter nestekjærlighetens lov har den helligste forpliktelse til å støtte alt arbeid, som på rett og sund måte, søker å hjelpe barnerike familier som er vanskeligstillet med hensyn til hus og livsopphold, og efter beste skjønn støtte alt som vil lette menn og kvinner i moden alder til inngåelse av ekteskap.

Johan Lunde Oslo biskop
For den Katolske Kirke i Norge: Jac. Mangers, biskop av Selja
Metodistkirken ved Yngvar Johansen, pastor
For Den evang. Luth. Frikirke: K. A. Andersen, f. t. formann
Albert G. Lunde
T. B. Barrat, Forstander for menigh. Filadelfia
For Den fri Evangeliske Alliance Misjon: L. Monsen - H. Storm, forstandere
For Baptistsamfundet. J. A. Øhrn

Opropet undertenget i 1934, men ikke offentliggjort før nu.
Den kvinne eller mann, som bryter det syn, som her er fremholdt vil uvegerlig falle under Guds dom ifl. Math. 18, 18. –
*) Selvforskyldt


VALGKAMP PÅ SØRLANDET - Av Oddvar Berge
Oppsummering etter fire politiske debatter på videregående skoler i Aust Agder onsdag og torsdag 310805. og 010905
v/ Oddvar Berge. Fotos fra flere av debattene tilgjengelige, men ikke direkte ”aktionfotos” bortsett fra av ordstyrer Haugsgjerd.

Valle og Hornnes VGS:
Illustrasjonsmateriell beslaglagt. Private effekter forsvunnet. Helsides oppslag i Agderposten side 9 med ingress på førstesiden. ABORTMOTSTANDER ANMELDER ORDSTYRER. Ordstyrer var redaktør i avisa Setesdølen, Sigurd Haugsgjerd. Han begrunner beslagleggelsen av materiellet med at illustrasjonsmateriellet, deriblant dukker, ble vist frem for barn ned til 15 år. Arbeiderbartirepresentant i panelet Freddie de Ruiter flyktet fra sin plass nærmest meg og tre plasser mot høyre. Han kalte det hele avskyelig skitt, møkk, dritt og mer som jeg ikke vil sette på trykk. Ordstyrer hindret ikke elever i å forgripe seg på private effekter.
Lang elevdebatt etterpå. Leste opp diktet fra de lyserøde sokkene. Noen tok imot DVD og ville samarbeide.

Åmli:
Ordstyrersitat: Sannheten får to minutter.
Rektor: Ville nekte meg å delta i debatten med begrunnelse i at jeg ikke svarte direkte på et spørsmål som ble stilt, men valgte å innlede svaret med et prinsipielt parallelt eksempel som illustrasjonsbakgrunn.
Frprepresentanten ga meg drops (positivt ment).
Elev, en ung jente, hvisket i forbifarten etter debatten: Stå på!
Elevsamtaler etterpå. Leste opp diktet i de lyserøde sokkene. Flokken ble veldig stille.
Verbalt oppgjør med rektor.

Risør:
OK. Intet spesielt sett i lys av de øvrige debattene. God ordstyring.
Pensjonistpartiets representant, Gunnar Fiane, selv med ti års fartstid som lærer (rektor?) ved RVG, støttet saken varmt.

Arendal, Granehallen:

Ingen ordstyring. Kun mikrofonorganisering. En mikrofon. En taler av gangen.
I alle debattene holdt abortsaken høyt fokus. I Granehallen ble debatten avsluttet med at jeg ble overøst med vann av en ungdomsgjeng inne i salen mens jeg enda satt ved bordet. DET SKAL HER UNDERSTREKES AT JENTA SOM FØRTE AN KOM TIL MEG ALENE UTE PÅ PARKERINGSPLASSEN ETTERPÅ FOR Å BE MEG OM UNNSKYLDNING.
FrPrepresentanten takket meg etter debatten. Vi kjenner til dette fra FrPs historie sa han.


Jeg innledet de tre siste debattene med å si at saken er særdeles sensitiv, og jeg ber om saklig respekt og ro over debatten. Etter min vurdering gikk det hele tross alt bra og jeg tror mange fikk mye å tenke på.

Redaktør Stein Gauslå i Agderposten har sett filmen i bilen, likeledes Erling Lauvrak i Grimstad Adressetidende. Begge er fåmælte, saklige og direkte i sine uttalelser på trykk i avisene i etterkant.

FrPstand i Grimstad:
Vi svingte bilen opp i nærheten av FrPstand i Grimstad. Carl I Hagen som snakket i telefonen da vi ankom tok etter sin samtale velvilligst imot vårt materiell og ville ta det med til Stortinget for å studere det. Også andre FrPrepresentanter ønsket å ta imot materiell.


Dagens bibelord
Hebr 13, 1-6:
1 La broderkjærligheten bli ved!
[Rom 12: 10. 1Tess 4: 9. 1Pet 1: 22. 2Pet 1: 7.]
2 Glem ikke gjestfrihet! For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det.
[1M 18: 3. 19: 2, 3. Rom 12: 13. 1Pet 4: 9.]
3 Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!
[Matt 25: 36. Rom 12: 15. 1Kor 12: 26. Kol 4: 18.]
4 La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.
[1Kor 6: 9, 10. Ef 5: 5.]
5 La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.
[1M 28: 15. 5M 31: 6. Jos 1: 5. Matt 6: 25, 34. 1Tim 6: 6.]
6 Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?
[Sal 56: 5, 12. 118: 6. Rom 8: 31.]


Torsdag, September 01, 2005

Giske vil forby Skaper-lære - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no
Norge I Dag –nett opplyser den 1.9.05 at Giske vil forby undervisning i kreasjonisme. I tillegg har han ved åpningen av Høgskolen på Agder sagt at folk i sentrale stillinger burde gjennomgå etterutdanning og få kunnskaper så de ble mer liberale m.h.p. holdninger til homofili m.m. Dette minner om hjernevask man utsatte folk for lengre øst. Lest nyheten og vår kommentar under:


”Vil forby skapelseslæren på kristne skoler

Trond Giske vil ha et forbud mot at kristne skoler underviser elevene om skapelseshistorien fra Bibelen.

Kristne foreldre bråvåknet fra middagsluren i går, da AP-mannen Trond Giske i sin iver etter å gjennomtvinge Darwins ape-teori, sa at han vil nekte kristne skoler å undervise skapelsen. De skal bare undervise at menneskene stammer fra apene, sa AP-mannen.

– De har læreplanen i bunnen, men så har de også en annen teori.
– De underviser også at mennesket ble skapt for seks tusen år siden, saTrond Giske til NRKs "Dagsnytt atten" onsdag.

Dette tillegget er i følge Giske et brudd på læreplanen.
– Det er et soleklart brudd med læreplanen. Vi ville jo ikke godtatt et tillegg på andre deler av læreplanen, sa Giske i debatten. Bjarte Ystebø 01.09.2005 09:08 ”

NKA kommenterer.

Når en sammenholder dette Giske vil med at Stortinget laget en antidiskrimineringslov mot raser og homofile samt de utblåsningene som er kommet fra red. Hoven i Fædrelandsvennen, kringkastningssjef Bernander og dette at kronprinsessen stiller opp og kaster glans over en homofestival - så kan man trekke en del slutninger:

M.h.p. Giskes forbud mot kreasjonistundervisning så viser det betydningen av den over 1 år lange debatten som gikk i Dagen og delvis i andre aviser for en stund siden. Man er livredd for at deres beste bortforklaring av Gud skal vinne fram og kristendommen igjen få makt i Norge. Deres vaklende sjelfred – rop om at det er ingen Gud det er all deres tanke (Salme 10) og Hans rike er lagt øde – kan falle i grus!
Den viser oss videre hvor viktig det er at man i kreasjonistdebatten ikke stopper på halvveien – men står urikkelig fast på ”Skriften alene” og hva den sier. Utenom den – overlatt til menneskelige teorier og fantasier - er vi redningsløst fortapt. Gud skapte på 6 dager a. 24 t. som Skriften sier det og man trodde inntil den såkalte Opplysnings-tiden som skapte disse elendige tenker - tok over. Men vi formår alt i Han som gjør oss sterke.
For det tredje viser det oss at de begynner å få panikk når de må begynne å bruke storslegga for å vinne fram. Det er ikke nok med snikende fremrykking – nå må de tunge aktører som Høgskoler, NRK og større aviser på banen.
Hvor panikkslagne de er ser man også av at de forblindet bryter internasjonale konvensjoner uten å blunke bl.a. Unesco-konvensjonen om utdanning som i art. 1 sier at det er forbudt å diskriminere - altså ikke likebehandle - folk i utdannings-sammenheng ut fra bl. a. religion, politiske eller andre preferanser. De slår seg selv på munnen både m.h.p. likehetstenkning, menneskeretter og liberalitet. Deres praksis betyr altså det stikk motsatte – nemlig totalitær tenkning og praksis.
Så viser det oss den nære sammenheng denne totalitære forbudsånd har med marxismen og dens likhetstenkning i rak motsetning mot Skaperens mangfold og ulikhet, men likeverd. Marx skrev jo til Darwin og takket han fordi han hadde lagt det naturvitenskaplige fundament for hans sosialvitenskap. Denne såkalte vitenskap som er direkte årsak til uhyre mye lidelse og nedslakting av ca. 170 millioner mennesker rundt om på kloden. I Sovjet fikk tilreisende utenlandsstudenter 2-3 års studium i darwinisme før de fikk studere videre!
Videre er disse tankebygningene med sin uhemmede totalitære likhetstenkning direkte årsaken til fosterdrapsloven og homofilien som den kjente kristne tenkeren Fracis Scheafer påpeker i sin bok ”Skjebnetime.”

Dette maner oss til å fortsette kampen med stor kraft – nettopp mot deres tanke-bygninger og konsekvensene som homofili og forsterdrap m.m. er - av deres elendige likehetstenkning. Vi skal gjøre det med feste i Guds ORD og med den historiske erfaring som våre kristne forfedre ga oss – de som bygde landet. De og deres gjerning som vi har forsøkt å få fram i boka ”Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905.” Og besøk gjerne også www.Kommentar-Avisa.no som har mye stoff om skaperordningen og hvor du kan bestille det glimrende heftet ”Stein og Bein” et solid oppgjør med hele våre motstanderes elendige og forførende fundament.
Oppskriften er som før ”Tilbake til kildene” og ”Ora et labora” – be og arbeid. Vi sier med David når samfunnets fundamenter brytes ned og vennene anbefaler han å stikke til fjells: ”Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan i da si til min sjel. Fly til eders fjell som en fugl?” Vår Gud – vår klippe - er den enste levende og sanne Gud: Abraham, Isak og Jakobs Gud og Han som han utsendte: Jesus Kristus Vår Frelser og Herre.


ABORTLOVEN = POLITISK KRIMINALITET! - Av Ivar Kristianslund
Abortloven er ingen lov! Den er en kriminell praksis, innført av Stortinget i strid med Grunnloven, Menneskerettighetene og all anstendig etikk og moral! Man fikk innført den ved en gigantisk løgnpropaganda. Det ble sagt at et foster ikke er et menneske, men en slimklump eller en del av morens kropp. Faktisk er et foster en fullverdig menneskespire fra unnfangelsen av. Fosteret er Guds skaperverk som ingen har rett til å drepe!

Sosialistene sørger for at 1/5 av velgerne drepes før de blir født. Nesten ½ million barn er blitt likvidert på norske sykehus! Er det dette sosialistene kaller solidaritet?

Fremskrittspartiet skal være mot kriminalitet, men aksepterer både politisk kriminalitet og sykehuskriminalitet!

Regjeringspartiene har frivillig påtatt seg ansvaret for og administrasjonen av barnedrapene. Er dette KrF’s kristendom?

Kystpartiet, og omtrent alle andre partier aksepterer dette forferdelige folkemordet!

Når et ektepar venter barn, kan hustruen drepe barnet uten at mannen har noe å si! Dette kalles likestilling!

Herren Israels Gud kommer til å hevne barnedrapene hvis vi ikke omvender oss og tror på Jesus Kristus som har betalt for våre synder med sitt blod. ”Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod!” sier han i 5 Mos 27, 25. Bestikkelsen ligger her i fordeler som partiene mener å ha ved å akseptere abortloven.

Stem på Abort-motstanderne ved stortingsvalget!


Dagens bibelord
Sal 40, 1-11:
1 Til sangmesteren. Av David. En salme.
2 Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.
3 Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste.
[27: 5. 37: 23. 69: 3, 15, 16.]
4 Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.
[33: 3.]
5 Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn.
[34: 9. 84: 13. 125: 5. 146: 5.]
6 Herre, min Gud! Mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss! Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.
[71: 15. 92: 6. 106: 2. 139: 17. Job 5: 9.]
7 Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til - du har boret mine ører - brennoffer og syndoffer krever du ikke.
[51: 18, 19. 1Sam 15: 22. Heb 10: 5 ff.]
8 Da sa jeg: Se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg.
[Heb 10: 7.]
9 Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.
[37: 31. Joh 4: 34.]
10 Jeg bar fram godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper. Herre, du vet det.
[22: 23. 35: 18. 119: 13. 139: 4.]
11 Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte, jeg har kunngjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling.