INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
September 2001

Fredag, September 28, 2001

Hvordan møte muslimene?

1. Med kjærlighetens evangelium. Sannheten tro i kjærlighet.
2. Med egen befolkningsøkning. I mellomkrigstiden var 12-18 barn ikke ualminnelig. Tvert om. I dag er gjennomsnittet 1-2 barn.
3. Med en sterk forsvarsevne, åndelig såvel som fysisk. Full støtte til og nært samarbeide med Israel og USA.

1. KS vil støtte og oppfordre alle kirker, menigheter og kristne organisasjoner til å konsentrere all sin mulige evne til evangelisering blant muhammedanere hjemme og ute. Møt dem med sannheten dryppende av sann og ekte kjærlighet og varme. Mange av disse menneskene vet ikke hva ekte kjærlighet, omsorg og varme er. De kjenner ikke vårt Gudsbilde. Deres gud er kun en fryktens gud. Det gjenspeiler seg i disse totalitære redselsregimer som styres av frykt, makt og terror.

Men vår Gud er mye større. Han har bevist oss sin kjærlighet. (Joh. 3,16). Og han har utøst sin ånd. Han er gitt all makt i himmel og på jord. Bønnen kan smelte selv is og sne. Glem derfor aldri å be.

2. KS vil gjøre det lønnsomt å inngå ekteskap. KS vil gjøre det lønnsomt å føde barn. KS vil gjøre det lønnsomt å ta ansvar for store familier. KS vil gjøre det lønnsomt å befolke Bygdenorge. (”Hver med sin lille kongsgård og hver med sin egen brud med krone”).

3. KS vil styrke Norges forsvarsevne på Bibelens grunn.

Vi er nødt til å tenke nytt ut fra gamle sannheter. Derfor må vi bevisst prioritere disse målsettinger gjennom belønning, pionerånd og ved å være sunne patrioter.

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


ET ORD FRA BISPEMØTET

Bispemøtet har uttalt noe de kaller et ord fra Den norske kirkes biskoper etter terrorangrepene i USA.
Mer enn et ord er det i antall ord, men er det i tråd med Guds ord?

De avslutter med å ville reetablere Moses som talsmann for jøder, kristne og muhammedanere. Han oppfordrer til å velge livet. (5.Mos. 30,19). Det er jo vel og bra, men jeg trodde ikke det var Moses tatt ut fra sin sammenheng vi var utsendt for å forkynne, men Jesus som sier ”Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg”. Er det ikke dette som er det viktigste da? Er det ikke dette Jesus befaler oss å gjøre i Misjonsbefalingen? Gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Er det ikke bedre å komme igang med dette på ny – konsentrere seg om dette – før Jesu gjenkomst?

Opphev fosterdrapsloven, likestillingsloven og partnerskapsloven, bli mange og bre ut evangeliet til jordens ender. Heller ikke denne oppgaven å bli mange skal overlates til Guds og vår motstander djevelen. Vi må ikke i iveren etter å komme islam i møte, glemme hva vårt Gudgitte oppdrag består i. Det består ikke i å legge forholdene til rette for islam til å utfolde seg og til å håne vår Gud midt iblant oss idet de opphøyer sin avgud, halvmåneguden Allah. ”Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og Ham korsfestet”, sa Paulus. Det er klar tale. Og tar vi fra oss selv retten til dette, hva har vi så igjen? Da har vi tatt fra oss selv troen og valgt døden. Da er vi nemlig på full vei inn i tåkeheimen. For Ordet sier nemlig i versene før de av biskopene utvalgte: ”Men hvis ditt hjerte vender seg bort, og du ikke vil høre, og du blir drevet til å tilbe andre guder og tjene dem, da forkynner jeg dere i dag at dere sannelig skal gå fortapt. Da skal dere ikke få flere dager i det landet som du drar over Jordan for å komme inn i og ta i eie”. (5.Mos. 30, 18-19).

Det som bekymrer meg er altså selve fundamentet som skal legges for å forebygge og motarbeide terror. Man kan risikere en nøytralitet i humanismens navn som tvinger oss bort fra Sannheten og dermed over i avguderiet i en eller annen form. ”Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Messias”.

Vi må være veldig klare og tydelige på vårt eget oppdrag, og ikke ta motet, ilden og kraften fra våre egne troende. Tiden er kort. Oppdraget er brennaktuelt.
Hvorfor ikke heller fokusere på Sannhetens martyrskare som går i døden under islam hver dag. Lytt til hva Roald Førland i Åpne Dører forteller og kjemp mot islam i Åndens kraft, ikke i kjødet. La så Bush kjempe med det sverdet som Gud Jahveh har gitt ham å kjempe med i rettferdighetens navn.

Oddvar Berge
Fylkesformann og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


SAMME GUD

Israels viseutenriksminister Michael Melchior hevder i et intervju det som for så mange etter hvert har blitt en gjennomgangsmelodi, nemlig at jøder, kristne og muhammedanere tilber samme gud og derfor må kunne møtes.

Dette fører til religionsblanderi og slik har nok de faktiske forhold dessverre aldri vært.
Man kan si at jøder alltid har trodd på Gud. Ikke den som talmud og de skriftlærde har utviklet gjennom historien, heller ikke muhammedanernes gud, men Abrahams Gud og Isaks og Jakobs Gud, Jhvh.

Man kan si at arabere har trodd på eller tror på denne Gud, men ikke muhammedanere. De tror på måneguden Allah, en avgud.

Som kristen kan jeg si at jeg tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, som er forklaret oss gjennom Jesus Messias og som ved Guds hellige Ånd har gjenfødt oss til en levende tro på seg.

Jesus er nøkkelen til Gud Jahveh, og bare Han. Noe annet grunnlag er det for meg ikke mulig å forhandle ut fra, hverken som politiker eller som forkynner.
Det betyr ikke at jeg ikke kan snakke med eller hjelpe rent menneskelig mennesker i nød. Men vårt overordnede oppdrag er å formidle frelsens evangelium til alle folkeslag og alle mennesker, ikke nøytralisere Sannheten og stille alt likt. Derfor er det heller ikke mulig å si at religionene ikke står i konflikt i forhold til hverandre. Det gjør de – i høyeste grad.
Og ut fra denne plattformen er det vi må forhandle og finne måter å leve sammen på.

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


Torsdag, September 27, 2001

VL PROKLAMERER:

ISLAM STØRST OM 100 ÅR.

Islam er størst om 100 år. Islam er den religion som vokser mest. Den vokser i takt med egen befolkningsøkning. Evangelisk kristendom øker dobbelt så raskt, men rammes av lave fødselstall. Derfor leder islam.

Aril Edvardsen maner til samarbeid. Muslimene tar ikke fra oss troen sier han. Nei troen kan ingen ta fra oss uten at vi selv gir avkall på den eller at vi bedøves eller faller i søvn. Tiden nå er tiden til å våke og holde fast på det vi har. Om ikke islam tar troen fra oss, så tar den våre hjem og våre liv.

Etter at Arafat tok over Betlehem har den kristne arabiske befolkningsandel sunket med 60% som er fordrevet fra sine hjem.

I New York er tusener fordrevet fra sine hjem i tillegg til alle de som er drept.
Det heter at det ikke er islam som står bak. Terroren utføres av terrorister. Men disse terroristene er høyt premierte av islamske ledere. Ingen hindrer dem i å rekruttere det nødvendige antall terrorister de ønsker og trenger. Massene demonstrerer fritt i gatene og hyller terroristene.

Fattigdom og sosial ubalanse nevnes som forklaring på opprøret og volden. Men ingen snakker om de enorme rikdommer araberne kontrollerer. Hvorfor nevnes ikke det aller mest grunnleggende – den demoniske makten bak islam? Denne makt kan bare møtes av Jesu Ånd og drives ut.

Edvardsen sier at vi trenger store antall nye innvandrere for å holde oppe levestandarden vår.
Hvorfor nevner ikke evangelisten fra Bygdenorge loven om fosterdrapsfrihet og hvorfor sier han ikke noe om Gudsfrykt med nøysomhet som kunne gi oss langt høyere egenproduksjon av kristne borgere som ville bidra til å utbre kristendommen dobbelt så raskt?

Jeg er meget skuffet og meget overrasket over denne form for evangelisering som formidles gjennom VL. Men skjønt overrasket. Jeg er jo klar over at forførelsen må komme fra et sted. Og slike talemåter er nettopp typiske for et slikt formål.

”Stå djevelen imot faste i troen så skal han fly fra dere sier Skriften”. Edvardsen synes å blande djevelen med gud og lede ut i religionsblanding og ren humanisme. Han har jo også tidligere hevdet at Gud og Allah er identiske hvilket de slett ikke er.

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


KATASTROFEN I USA – EN STRAFFEDOM?

Den amerikanske evangelisten Jerry Falwell ber nå om unnskyldning for å ha sagt hva David Wilkerson har sagt i mange år:
”Katastrofer som USA vil oppleve er straff fra Gud over synd i nasjonen. Om ikke Gud straffer USA må han be Sodoma og Gomorra om tilgivelse”.

At Falwell nå tvinges til å beklage dette vitner om hvor lite dypt erkjennelsen av synd stikker og hvor lite dypt ydmykheten hos de kristne stikker. ”Det er ikke noe galt med oss. Vi vil ha Guds gaver og beskyttelse, men ikke Hans bud og formaninger”.
Det vitner om et dårlig utgangspunkt for den videre fremtid.

Katastrofen i NY og USA er et resultat av synd i befolkningen, samtidig som aggressiviteten hos Guds motstander er økt ved at han har fått friere tøyler som følge av at beskyttelsen er borte. Dette er et resultat av søvn og likegyldighet hos kristenheten. Dertil er katastrofen et resultat av svik og svikt mot Israel fra store deler av kristenheten.

Oddvar Berge
Fylkesformann og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


Biskopene advarer mot muslimhets

Det er ikke vanskelig å støtte et opprop om at man ikke skal hetse noen.
Men når vi leser videre i biskopenes opprop så finner vi en underlig logikk som legges til grunn for et opprop om at sivile for all del ikke må rammes når terroristene skal tas. Videre at man må stille spørsmål om hvor terrorismen kommer fra.
Det er en underlig tanke at bispene først nå skal stille spørsmål om hvor terrorismen kommer fra og hvordan terrorbevegelsene oppstår.

Hvor er bispenes ører når ropene lyder fra folkedypet og fra de store massene: ”USA er den store Satan”! ”Bekjemp USA”!
Hvor er bispene når oppfordringene går ut om å lese hva muslimene læres opp til i skolene? Og hvorfor lærer de dette som de siden roper ut på gatene og gjør seg til selvmordsoffer for? Fordi Muhammed har sagt at Allah har befalt det og slik gjør en god muslim.
Bøker er utgitt på norsk om hva muslimske barn leser i sine skolebøker. ”Drep eller bli drept i Allahs navn. Det bringer deg like til Paradis”.

Bekymrer det ikke bispene å vite dette? Jeg tror dessverre at de vet om det så altfor godt.
Er det frykten og angsten som har grepet bispene? Eller er det likegyldigheten? Hvor er troen på Gud? Hvor er kampviljen for Sannheten? Hvor er vekterne blant bispene?

Det man leser mellom linjene er: ”Bli gjerne muslim eller la muslimene få det som de vil – da løser alle problemer seg. La oss for all del ikke protestere”. Slik føres vi i døden en dag.
Muslimene kjemper heller ikke nå fordi nøden deres er blitt så stor. De kjemper fordi de nå har fått mammons nøkkelmakt til å kunne true Vesten.
Sa Jesus noe om et valg mellom Gud og mammon?

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og sentralstyremedlem i Kristent Samlingsparti


KLIPP FRA VÅRT LAND:

Gal manns verk.
VL tar ganske kraftig i når lederen for 24.09.01 kaller Bush sin måte å møte terroren på for gal manns verk. Jeg bare nevner det.
Men jeg må samtidig få lov å spørre: Hvem er det da som er mest gale? Bush eller VL?

Bondevik og kvinnene.
Statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik erklærer: ”Jeg styrer gjerne nasjonen, men kvinnen kan jeg ikke styre”.
Noen vil smile av dette utsagnet, de fleste vil oppfatte det humoristisk, men egentlig avslører han den reelle situasjon i vår tid. Han avslører mannen som har blitt kvinne.

Han tar det derfor lettvint med Guds ord som sier at ”mannen skal råde over deg”. Jeg kan ikke se at denne passusen er mer opphevd enn den som sier at: ”Med smerte skal du føde dine barn”.
Men Guds Ord er vel ikke det viktigste her i livet for de som skal styre?

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og sentralstyremedlem i Kristent SamlingspartiMANDATTAP OG KRISTEN-STRID

LEDERSTRID I KRISTENT SAMLINGSPARTI

Vårt Land blander kortene.

Med bakgrunn i Vårt Land sin fremstilling av ovennevnte forhold 26.09.01 er det aktuelt å påpeke følgende fakta:
Ivar Kristianslund har ikke på egen hånd prøvd å innsette seg selv og å avsette partiledelsen. Det er valgnemnda som har grepet inn og erklært formannsvalget vedtektsstridig og ugyldig, og derfor ikke gjeninnsatt men påpekt at IK fremdeles er partiets egentlige og rettmessige formann. Ledelsen ble i tillegg foreslått ekskludert etter at den illojalt bidro til og også selv førte en intern sak ut i media i personlig angreps form mot IK. Spesielt ille ble det at det skjedde midt i valgkampen.

Det er ikke IK som har ført denne siste pressemeldingen i pennen og sendt den ut i media. Han gikk ikke av som formann for å skulle føre sin egen valgkamp. Han skulle føre partiets valgkamp. For å kunne gjøre dette som uavhengig redaktør av en kristen TVstasjon ønsket han å ikke stå med formannstittel i partiet hvis det var mulig å finne andre som ville tre inn. Han fant en som var villig. Derpå ble en annen av møteledelsen foreslått i tillegg. Denne sist foreslåtte ble til slutt valgt.

Et vedtak om kvinn