INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
August 2004

Tirsdag, August 31, 2004

Kautokeino Bedehus 5. september 2004, kl. 1100: Gudstjeneste med skriftemål og nattverd.
Kautokeino Bedehus
13. sønd. etter Tref,

5. september 2004,

kl. 1100:

Gudstjeneste med
skriftemål og nattverd. Offer.

Ta med
Åndelig Sangbok.

"La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. (Hebr. 4:16).

Vel møtt til samling om
Guds Ord!


RAGNA OPSVIK OG DE SKRIFTTRO - Av Oddvar Berge
Ragna Opsvik skriver i et leserinnlegg i VL 250809 at ”de skrifttro har måttet vike fra skanse til skanse. De har måttet innse at hva Guds Ord ”tydelig” sa, et var ikke slik likevel.

Det kunne ikke falle Ragna Opsvik i tanke at denne glidebevegelsen skyldes nettopp frafall fra den sanne og sunne lære og ikke et klarere syn for Sannheten?

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt, KF AA


Naturlig åpenbaring - uten unnskyldning - Av Jørgen Høgetveit
Av Skriften kan en forstå at Gud har åpenbart seg på flere måter. Han har talt til profetene og til sist gjennom Sønnen. Men Gud har også åpenbart seg gjennom den "naturlige åpenbaring" som bl.a. Rom. kp.1 taler om det. Her åpenbares ikke Guds frelsesplan, heller ikke Hans frelsesøkonomiske plan - men hans storhet, makt og vilje. (Se under.)

Litt ute i kp. begynner Paulus med de kjente ordene: "Jeg skammer meg ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve." v. 16-17. Det er Hans frelsesplan og vilje.

Men så kommer Herrens ord om den naturlige åpenbaring: "For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten ned i urettferdighet; for det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten undskyldning, fordi de, enda de kjente Gud dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlig i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Mens de gjorde seg til av å være vise, blev de dårer, og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede av et forgjengelig menneske og av fugler og firføtte dyr og av krypdyr.

Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg i mellom, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. v. 18 - 25. Deretter kommer syndekatalogen som ender med fortapelse og forferdelse. I tillegg til det som er åpenbart i naturen hører også "loven skrevet i hjertene" med til den naturlige åpenbaring.

Les denne teksten grundig igjennom igjen og la den synke i sinnet. Hva sier Gud her. Han sier rett ut at skaperverket taler så klart og tydelig om at det "en kan vite" - ikke om frelsen - det får vi i frelsesåpenbaringen - men om Gud - det "ligger åpent for dem" - "for hans usynlige vesen og kraft og hans guddommelighet er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes av hans gjerninger."

Disse mennesker som "holder sannheten ned i urettferdighet" stikk i strid med det en kan "vite om Gud" - de gjør Gud noe med. Først blir de altså "dårlige i sine tanker - i forhold til det som den naturlige åpenbaring taler om - det en kan vite om Gud slik at man ikke ærer og takker Han som Gud - Han som alene tilkommer makten og æren. Så får man etter hvert et "formørket hjerte" hvorfra livet skulle utgå. Man mener seg å være klokere enn Gud og hans forskjellige ettertrykkelige åpenbaringer - og Ordets lys slukner i ens indre - dårlige og falske tankbygninger tar over og "deres uforstandige hjerter blev formørket." På grunn av dette skjer det at Gud griper inn og "overgir dem i deres hjerters lyster -". Hvorfor?

Jo, fordi de "gjorde seg til av å være vise" og slapp til dårlige tanker - som nok gjorde en populær og berømt i verdens øyne - mens viten om Gud som stod "skrevet" i naturen overså de - langt mindre brydde seg om det han "skrev" om naturen i Bibelen. Og da "mens de gjorde seg til av å være vise, blev de dårer - på tross av alle sine titler. Det som intet er og valgte Gud seg ut for å gjøre nettopp denne og all annen opposisjonell visdom til skamme. Ja, Han fanger dem i deres "visdom." Ursynden - hovedsynden - hovmodet (hybris) er livsfarlig. Den forpester alt fram til ens innerste "forkvaklede vitenskap" som sir. W. Churchill omtalte tyskernes "forskning og vitenskap". Der var det folk som hadde doktorgrader i kø ( 7 stk. var med og planla Hollocaust) - og spredte sin gift helt ut i folkelivet. Verst er det i de åndelige sammenhenger, men også alle andre steder hvor man "holder sannheten ned i urettferdighet" p.g.a. tillit til egen visdom som ikke vil la seg korrigere verken av Guds Ord eller naturen, skaperverket. Dypest sett har det noe å gjøre med Ordet om at "kjærligheten gleder seg ved sannhet" og gleden over å se de frigjørende sannheter i funksjon i hjerte og sinn og etter hvert i vårt folk, eller det motsatte. Om man nå utsettes for folk som "holder sannheten nede i urettferdighet" i debatter, i media osv. - gjør det dog ingenting, for det er Herren som styrer dette også til syvende og sist - og når noen dører lukkes - setter Han andre på vid vegg - dører som ingen kan lukke til.

Skaperen - den suverene majestet - skaperen av himmel og jord på seks dager - som holder tidene i sin hånd - Han som elsker verden så at Han finner en kjærlighetens vei til en fortapt revolterende menneskehet full av ondskap, løgn og ugudelighet - samtidig som han ivaretar rettferdighet og sannhet - det er Han som til syvende og sist overstyrer også alle disse som holder på med slik sannhetsundertrykkende virksomhet. Sir W. Churchill sa det midt i det store undertrykkende mørke som 2. verdenskrig var: Et undertrykt folk skal aldri frykte, for en dag kommer en sannhetens gnist - Gud alene vet hvorfra - og setter det hele under den strengeste tiltale og det går under. (Etter hukommelsen). Men man er altså uten unnskyldning for sin uvitenhet og dårlige tanker når man fastholder dem uten å la seg korrigere!

Finnes det likevel forskjeller og nyanser mellom folkene som taler og skriver usannheter som ikke er i samsvar med Guds Ord, det Han har talt og åpenbart? Ja, selvsagt. Det har vi gitt uttrykk for flere ganger bl.a. i den lange debatten vi har hatt om skapelsen. Ingen - selv ikke det beste og mest bibeltro menneske er fullt og helt bibeltro. Alle mennesker - som av naturen er løgnere, onde og ugudelige - tar feil. Det gjelder også de frelste og folk som har vandret lenge med Herren. Men det er en stor forskjell mellom de som har en "villig ånd" og som snur om når de får høre sannheten - og de som aldri synes å kunne komme til "sannhets erkjennelse." Nå er det til syvende og siste Herren selv som vet når denne strek er satt - men Bibelen har også anvisninger på hvordan man skal opptre overfor folk som ikke vil bøye seg for Bibelens Ord etter å ha hørt sannheten forklart og forkynt gjentatte ganger.

Jeg minnes C. Fr. Wisløffs ord da han gikk ut fra NLMs generalforsamling etter kvinnevedtaket i Stavanger og sa: Når man ikke vil, så vil man ikke. (etter hukommelsen) Når man ikke vil bøye seg farer man vill og fører vill og det kreves av den Guddommelige og sanne kjærlighet til sannheten, at det sies klart og sterkt i fra om den holdningen til Bibelen som man her ikke vil endre og bringe i overensstemmelse med sannheten. Kjærligheten og hensynet til "fårene" og ansvaret innfor Gud tilsier det. (Esek. 2,5-8, 3,18-21.)


Dagens bibelord
Ordsp 10, 18-21:
18 Den som skjuler hat, har falske lepper. Den som farer med sladder, er en dåre.
19 Hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd. Men den som holder sine lepper i tømme, er klok.
[13: 3. 17: 27. 21: 23.]
20 Den rettferdiges tunge er som fineste sølv. De ugudeliges hjerte er ingen ting verd.
[8: 19. 12: 18.]
21 Den rettferdiges lepper gir næring til mange, men dårer dør, fordi de er uten forstand.
[5: 23. Pred 10: 12.]


Mandag, August 30, 2004

Leserbrev fra Oddvar Berge: MUREN II
Muren, eller rettere kalt sikkerhetsgjerdet, er nødvendig for å sette skille mellom blind såvel som organisert kriminalitet og normalt dagligliv.

En sikkerhetsmur er ikke noe nytt. Hvem nikker ikke gjenkjennende til Nehemja og gjenoppbyggingen av muren i Jerusalem etter exilet i Babylon?
Den erstatningsteologiske tanken at templet er borte, Jerusalem er borte, landet er borte fører påavveier. Dette hadde sin tid og skulle tjene som en modell tenker man. I dag er tiden inne for å tenke åndelig, fjerne alle gjerder og vente Det nye Jerusalem. Men det er og blir erstatningsteologisk herlighetsteologi. Himmel og tusenårsrike på forskudd.

Ezekiel 36, v.32 og 36 sier tindrende klart at landet skal inntas og bebos, Jerusalem sikres og templet gjenreises. Djevelen går enda løs, derfor må vi fremdeles som Nehemja fordum bidra til å sikre muren i Israel inntil Messias står frem synlig og fysisk midt iblant oss.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt, KF AA


Leserbrev fra Lars-Arne Høgetveit: Kontinentaldrift i stor fa
Også verdslige forskere har vært inne på at kontinentaldriften kan ha foregått svært raskt. (Teorien om kontinentaldriften ble satt fram av den tyske geofysiker Alfred Wegener i 1912, hvor han hevdet at kontinentene lenge utgjorde en enhet, et superkontinent, Pangea.) Andre forskere igjen, betviler deler av teorien.
På Bibelens første blader omtales også en ”Pangea”:
”Og Gud sa: Vannet under himmelen samle seg til ett sted, og det tørre land komme til syne! Og det blev så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.” (1. Mosebok 1.9-10)

KONTINENTALDRIFT OMTALES I BIBELEN
Hjemmesiden til AiG (www.answersingenesis.org) forteller at det var en kreasjonist, Antonio Snider, som i 1859 først foreslo en horisontal bevegelse av kontinentene på katastrofevis samtidig med Syndefloden. Bakgrunnen for tanken om at jorda hadde vært èn landmasse fant han i 1. Mosebok 1.9-10.
I Bibelen kan vi lese i 1. Mosebok 10,25 - i King James oversettelse:
”And unto Eber were born two sons: the name of one was PELEG; for in his days was The Earth Divided; and his brother's name was Joktan.”
I boken “Gud Skapte – Hvordan jorden ble til”, utgitt på Lunde Forlag 2004, skrives det at Peleg på hebraisk betyr: “plutselig deling eller kanalisering med vann”.
En norsk hebraisk kyndig forteller undertegnede at på hebraisk betyr pelag som adverd:
kløve seg, sprekke, revne. Peleg, som substantiv har betydningen: bekk el. utgravd kanal.
Kan dette henspeile på kontinentaldrift (”…for in his days was the earth divided”) på svært rask tid?
Det er tydelig at den delingen av jorden som Gud gjorde etter språkforvirringen i Babel, som står i 1. Mosebok 11,1-9, gikk raskt:
”Og hele jorden hadde ett tungemål og ens tale. Og da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der. Og de sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor stein, og jordbek istedenfor kalk. Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden! Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle; dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål! Så SPREDTE HERREN DEM DERFRA OVER HELE JORDEN, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.”

GUD STYRTE DEN RASKE KONTINENTALDRIFTEN
Som nevnt har verdslige forskere vært inne på at kontinentaldriften kan ha skjedd hurtig. Bibelen forteller oss at den skjedde hurtig. Så la oss med frimodighet fortelle våre med-vandrere hva Bibelen lærer og forskningen vil oppdage dette når tiden er moden.
I dag vil mange forskere (se bl.a. www.kommentar-avisa.no) i Norge ikke en gang tenke at største delen av kontinentaldriften skjedde på kort tid, men klynger seg til de flere millioner år – siden Gud da ikke er inne i bildet. DET ER GODT OG VITE AT GUD OGSÅ STYRTE KONTINENTALDRIFTEN, FOR HAN ER INGENTING UMULIG.


Dagens bibelord
Ordsp 10, 8-11:
8 Den som har visdom i hjertet, tar imot budene. Men den som har dårens lepper, går til grunne.
[Matt 7: 24 ff.]
9 Den som vandrer uklanderlig, vandrer trygt. Den som går krokveier, blir oppdaget.
[1: 33. 2: 7. 14: 2. 28: 18.]
10 Den som blunker med øyet, volder smerte. Og den som har dårens lepper, skal gå til grunne.
[6: 13. Sal 35: 19.]
11 Den rettferdiges munn er en livsens kilde, men de ugudeliges lepper dekker over vold.
[13: 14. 18: 4. Sal 37: 30.]


Søndag, August 29, 2004

13. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 12, 33-37:
33 La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes.
[Luk 6: 43 ff. 7: 16 ff.]
34 Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen.
[3: 7. 15: 11, 18. 23: 33.]
35 Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd.
[15: 19.]
36 Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag.
[Jak 3: 2 ff.]
37 For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt.

LESETEKST, Sal 40, 2-6:
2 Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.
3 Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste.
[27: 5. 37: 23. 69: 3, 15, 16.]
4 Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.
[33: 3.]
5 Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn.
[34: 9. 84: 13. 125: 5. 146: 5.]
6 Herre, min Gud! Mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss! Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.
[71: 15. 92: 6. 106: 2. 139: 17. Job 5: 9.]

LESETEKST, Jak 3, 8-12:
8 Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift.
[Sal 140: 4. Rom 3: 13.]
9 Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde.
[1M 1: 26. 9: 6. Rom 12: 14.]
10 Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik!
[Ef 4: 29. 5: 4.]
11 En kilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme?
12 Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven, eller et vintre fiken? Like lite kan en salt kilde gi ferskt vann!
[Matt 7: 16.]


Lørdag, August 28, 2004

OMTALE URI MARCUS OG NTCF
Til Grimstad kommer tirsdag 31.august en talsmann for de messianske jøder i Israel. Uri Marcus er generalsekretær for en stiftelse som bærer navnet Nehemia Trustees Covenant Fund. Stiftelsen har som formål å gi hjelp til selvhjelp, men trår også til med hjelp i akutte nødsituasjoner. Det kan dreie seg om livsnødvendige operasjoner som vedkommende person eller familie ikke har råd til å bære, eller andre utfordringer som oppstår der hvor helsevesenet er annerledes organisert enn i Norge.

Uri har førstehånds kjennskap til situasjonen i Israel og blant de messianske jøder i særdeleshet. Ingfrid og Oddvar Berge vil invitere alle med interesse for saken til å skaffe seg nærmere informasjon om alle mulige forhold i Israel. Sted for møtet vil bli avertert lokalt tirsdag. Interesserte oppfordres derfor til å gi et lite klemt i tlf, SMS mobil 45616001 el andre former for tilbakemelding innen søndag kveld. Du vil få ”en kopp kaffe og litt å bite i”, og uansett matnyttig og viktig førstehånds informasjon. Er du saklig interessert men tidspunktet passer ikke, gi oss beskjed og du skal få info skriftlig eller på video.

Oddvar Berge
FF-t, NORIEL


Lund med alvorlig skivebom - Av Lars-Arne Høgetveit
Lektor Tore Lund skriver i Dagen 21.08. mot mitt angrep på hans merkelige anmeldelse av boken "Gud skapte – hvordan jorden ble til", Lunde forlag. Han synes det er "oppsiktvekkende" at hans anmeldelse blir kritisert. Da har han fulgt dårlig med i hovedstadspressen hvor jeg mener å huske at man fra tid til annen kan se endatil forfattere ta til motmæle mot urimelige anmeldelser. Og det var nettopp det Lunds anmeldelse var. Han som støtter opp J. Kvalbein og prof. Kanestrøms synspunkter på mange av disse områdene - er aldeles ikke en uhildet og habil anmelder av denne kreasjonistiske boken - hvilket jeg også argumenterer med i mitt innlegg.

Lund er litt overrasket (?) over mine synspunkter på hans anmeldelse, siden han forteller at han i sin anmeldelse omtalte nevnte bok positivt, slik: ”Ja, jeg karakteriserte boken som interessant og leseverdig.” Jeg finner allikevel ikke disse ord (”interessant og leseverdig”) av Lund i hans anmeldelse, i Dagen 29.06? Men i selve ”anmeldelsen” skriver Lund, sitat: ”I sitt forsvar for at Bibelens første kapittel gir en naturvitenskapelig holdbar fremstilling av hvordan skapelsesprosessen foregikk, tyr imidlertid forfatterne enkelte ganger til nokså kunstige forklaringer for å få tingene til å stemme”. Altså, underforstått, driver forfatterne med juks for å få tingene til å stemme. Det er flere slike ”slag under beltestedet” i Lunds anmeldelse.

Lund kritiserer meg videre, den 21.08: "I sitt innlegg mer enn antyder han at det er en av betingelsene for bibeltroskap å fastholde at verden ble skapt i løpet av seks vanlige ukedager. Men i såfall var ikke Hallesby bibeltro!" Og så nevner han flere i samme rennet. Hvorfor Lund og flere med han stadig føler behov for å kjøre fram avdøde teologer til forsvar for sine egne vaklende argumenter - er mer enn merkelig - og sier vel sitt om styrken i deres argumenter.

Poenget er vel at når Bibelen - som er "innåndet av Gud" - uttrykkelig sier nettopp at Gud skapte på 6 vanlige dager og at jorden er ung - både i 1. Mosebok 1 og 2. Mosebok kp. 20 v. 11 - må vel bibeltroskap bety at man er tro mot den skrevne tekst som er oss overlevert - eller mener Lund noe annet?

Jeg kan godt debattere bibeltroskapen til avdøde teologer - men i denne sammenhengen finner jeg det både uinteressant og avsporende mht saken. Gud har talt er saken! Nå gjelder det de høyst levende og lærende personers holdning til Skriften, bl.a. Tore Lunds. Konklusjonen blir som før. Bokanmeldelsen til Lund gir ikke noe inntrykk av boken utgitt på Lunde Forlag, men er mer å regne som et partsinnlegg – for ut i fra det ståsted Lund har gitt til kjenne tror han ikke på en av hovedtesene i boken, sitat side 106: ”Et av de viktigste prinsippene for evolusjonsmodellen er prinsippet om lange tidsperioder. Hele evolusjonsteorien er grunnlagt på antagelsen om at jorden er flere milliarder år gammel.”

Kjøp boken selv ( for eksempel på Bok & Media, www.bokogmedia.no ) og les dens vektige argumentasjon, så vidt jeg kan se, basert på Guds Ord. Mange skylder forlagssjef Asbjørn Kvalbein en takk for denne utgivelsen!


Av Lars-Arne Høgetveit


Lektor Tore Lund skriver i Dagen 21.08. mot mitt angrep på hans merkelige anmeldelse av boken "Gud skapte – hvordan jorden ble til", Lunde forlag. Han synes det er "oppsiktvekkende" at hans anmeldelse blir kritisert. Da har han fulgt dårlig med i hovedstadspressen hvor jeg mener å huske at man fra tid til annen kan se endatil forfattere ta til motmæle mot urimelige anmeldelser. Og det var nettopp det Lunds anmeldelse var. Han som støtter opp J. Kvalbein og prof. Kanestrøms synspunkter på mange av disse områdene - er aldeles ikke en uhildet og habil anmelder av denne kreasjonistiske boken - hvilket jeg også argumenterer med i mitt innlegg.

Lund er litt overrasket (?) over mine synspunkter på hans anmeldelse, siden han forteller at han i sin anmeldelse omtalte nevnte bok positivt, slik: ”Ja, jeg karakteriserte boken som interessant og leseverdig.” Jeg finner allikevel ikke disse ord (”interessant og leseverdig”) av Lund i hans anmeldelse, i Dagen 29.06? Men i selve ”anmeldelsen” skriver Lund, sitat: ”I sitt forsvar for at Bibelens første kapittel gir en naturvitenskapelig holdbar fremstilling av hvordan skapelsesprosessen foregikk, tyr imidlertid forfatterne enkelte ganger til nokså kunstige forklaringer for å få tingene til å stemme”. Altså, underforstått, driver forfatterne med juks for å få tingene til å stemme. Det er flere slike ”slag under beltestedet” i Lunds anmeldelse.

Lund kritiserer meg videre, den 21.08: "I sitt innlegg mer enn antyder han at det er en av betingelsene for bibeltroskap å fastholde at verden ble skapt i løpet av seks vanlige ukedager. Men i såfall var ikke Hallesby bibeltro!" Og så nevner han flere i samme rennet. Hvorfor Lund og flere med han stadig føler behov for å kjøre fram avdøde teologer til forsvar for sine egne vaklende argumenter - er mer enn merkelig - og sier vel sitt om styrken i deres argumenter.

Poenget er vel at når Bibelen - som er "innåndet av Gud" - uttrykkelig sier nettopp at Gud skapte på 6 vanlige dager og at jorden er ung - både i 1. Mosebok 1 og 2. Mosebok kp. 20 v. 11 - må vel bibeltroskap bety at man er tro mot den skrevne tekst som er oss overlevert - eller mener Lund noe annet?

Jeg kan godt debattere bibeltroskapen til avdøde teologer - men i denne sammenhengen finner jeg det både uinteressant og avsporende mht saken. Gud har talt er saken! Nå gjelder det de høyst levende og lærende personers holdning til Skriften, bl.a. Tore Lunds. Konklusjonen blir som før. Bokanmeldelsen til Lund gir ikke noe inntrykk av boken utgitt på Lunde Forlag, men er mer å regne som et partsinnlegg – for ut i fra det ståsted Lund har gitt til kjenne tror han ikke på en av hovedtesene i boken, sitat side 106: ”Et av de viktigste prinsippene for evolusjonsmodellen er prinsippet om lange tidsperioder. Hele evolusjonsteorien er grunnlagt på antagelsen om at jorden er flere milliarder år gammel.”

Kjøp boken selv ( for eksempel på Bok & Media, www.bokogmedia.no ) og les dens vektige argumentasjon, så vidt jeg kan se, basert på Guds Ord. Mange skylder forlagssjef Asbjørn Kvalbein en takk for denne utgivelsen!


Dagens bibelord
Mark 7, 31-37:
31 Da han drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galilea-sjøen, midt gjennom Dekapolis-landet.
[Matt 15: 29-31.]
32 De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bad ham legge hånden på ham.
[5: 23. 6: 5. 8: 23. Luk 4: 40. 13: 13. Apg 9: 12. 28: 8.]
33 Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans.
[Joh 9: 6.]
34 Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata! Det betyr: Lukk deg opp!
[Joh 11: 41. 17: 1.]
35 Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent.
36 Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent.
[1: 44. 8: 30. 9: 9. Luk 4: 41.]
37 De var overmåte forundret og sa: Han har gjort alle ting vel! Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.
[1M 1: 31. Jes 35: 5, 6. Matt 15: 31.]


Fredag, August 27, 2004

HALLESBY, TORE LUND OG BIBELTROSKAP - Av Oddvar Berge
I et leserinnlegg i Dagen mot Høgetveits Bibeltroskap peker Tore Lund, Bergen på at ”da er heller ikke Hallesby, Wisløff, Jon kvalbein m.fl. Bibeltro”.

Nei, 100 % Bibeltro er neppe noe menneske utenom Jesus, Den hellige Ånd. Ett eksempel på at Hallesby også bommer er når han sier: ”Det skjer ikke noen etisk forandring med et menneske i omvendelsesøyeblikket”. Dette er ikke bare en bom, det er et graverende utsagn med fatale konsekvenser. for hva kan ikke utledes av tanker og teorier ut fra et slikt utsagn? Det strider mot Jesu Ord som sier: ”Se Jeg gjør alle ting nye.” ”Du må bli født på ny.” At en etisk forandring finner sted bekreftes av mange vitner som etter omvendelsen sier: ”Se, alt er blitt nytt."

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt, KF AA


Skaperverket åpner seg, professor Ingolf Kanestrøm - Av Lars-Arne Høgetveit
I Dagen for 19. august imøtegår prof. Kanestrøm (K) meg i en velutstyrt artikkel. Min artikkel hette ”Darwinistisk tomrom fylles av Bibelen!” Innledningsvis kritiserer han meg for å omtale en bok jeg ikke har lest. Absolutt frimodig - spør du meg - for mine uttalelser om "Gud skapte – Hvordan jorden ble til", utgitt på Lunde Forlag kom på bakgrunn av K.s ganske bastante uttalelser om samme bok han da selv ikke hadde lest, men som jeg delvis hadde fått opplest og nå er den innkjøpt.

Han fortsetter med å si: "Det jeg mente - og mener - er at det ikke er mange seriøse forskere som tror at jorda bare er ca. 6000 år." K bekrefter her at jeg har skjønt hva K uttalte til Utsyn, men jeg liker innholdet i K.s uttalelse lite fordi det fører mennesker vill. Og, hva slags oversikt K sitter inne med vet ikke jeg - men faktum er at det er et voksende antall forskere, som står for 6 dager og 6000 år og dokumenterer det! AKF/Krossen Media gir i disse dager ut et hefte fra Answers in Genesis (Stein og Bein) som dokumenterer dette veldig godt. Hvor blir det da av K.s "ikke mange seriøse forskere"? Kanskje ikke i Norge - nei - men det bekrefter jo bare min bedømmelse av de norske miljøene. Nylig debatterte en venn av meg utviklingslæren med en hyggelig professor. Litt ironisk sier min venn: "Kan du tenke deg hvor dumme amerikanerne er, over 60 % mener i dag at jorden ble skapt på 6 dager og blir ca. 6000 år". Prof. stusset litt - så kom det: Men det mener ikke du? på hvilket han fikk svaret: Jovisst! Men da kom latterdøra på vid vegg med presisering av at det var noe av det underligste han hadde hørt.

K. tar neppe heller 1. Mosebok 1.10,25 bokstavelig?: ”And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.” (Oversettelse: King James) I boken “Gud Skapte - …” skrives det at Peleg på hebraisk betyr: “plutselig deling eller kanalisering med vann”. (Og en norsk hebraisk kyndig forteller: På hebraisk: pelag (adverb) betyr: kløve seg, sprekke, revne og Peleg (subst.) betyr: bekk el. utgravd kanal.) Er K fri den tanke at dette kan henspeile på kontinentaldrift (”…for in his days was the earth divided”) på svært rask tid? Eller står bortforklaringene i kø også her?

Flere har slått fast at det bibelske, hebraiske begrepet for dag "yom" - som er innåndet av Gud - ikke betyr noe som helst annet enn dag i form en normal dag - eller døgn av 24 t. Det finnes ikke andre forståelsesformer hos gamle rabbinere tilbake til år 70. Ingen andre som kjenner språket grundig mener at 1. Mosb. er noe annet enn konkret historisk beskrivelse av det som Gud sier skjedde på den tiden. Dette er nylig sitert i Dagen og står på s. 12 i forannevnte nyutgivelse: "En av verdens fremste lærde i hebraisk sier det slik at av alle professorer i hebraisk han vet om ved de beste universitetene i verden er det enstemmighet om at 1. Mosebok 1-11 ble skrevet for å fortelle oss om en virkelig og ung skapelse av alle ting på seks vanlige dager, og en globalomspennende katastrofal vannflom." Magasinet til AiG - Creation - har en lang artikkel om det samme. At Bibelen også har andre tekster - behøver ikke prof. K. å blande inn i denne debatten - som han avslutningsvis gjør – det virker ikke sakssvarende og virker for lite gjennomtenkt.

Tillat meg - rent avslutningsvis - å oppfordre prof. K. til snart å innse at det ikke finnes hverken bibelske, vitenskapelige eller logiske argument igjen for å holde fast på "antagelsene" og de løse hypotesene av noen spekulasjoner om langtiden og hendelsene da den allmektige Gud - himmelens og jordens skaper - talte og det stod der! Det er hvile i å komme til kort i møte med Gud og det gir fremdrift også forskningsmessig, for Skaperverket åpner seg da!


Dagens bibelord
Jak 1, 19-27:
19 Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede!
[Ord 17: 27. 29: 20. Pred 5: 1. 7: 9.]
20 For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud.
21 Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.
[Rom 1: 16. 13: 12. Kol 3: 8. 1PET 2: 1.]
22 Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.
[Matt 7: 21-27. Rom 2: 13. Heb 4: 2.]
23 For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil -
24 han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut.
25 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.
[2: 12. Joh 8: 32. 13: 17. Rom 8: 2. Gal 5: 13.]
26 Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves.
[3: 2. Sal 34: 14. 39: 2. 141: 3. 1PET 3: 10.]
27 En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden.
[Job 31: 16. Matt 25: 40. Rom 12: 2.]


Torsdag, August 26, 2004

Kontinentaldrift i stor fart - Av Lars-Arne Høgetveit
Hjemmesiden til AiG (www.answersingenesis.org) forteller at det var en kreasjonist, Antonio Snider, som i 1859 først foreslo en horisontal bevegelse av kontinentene på katastrofevis samtidig med Syndefloden. Bakgrunnen for tanken om at jorda hadde vært èn landmasse fant han i 1. Mosebok 1.9-10. I Bibelen kan vi lese i 1. Mosebok 10,25 - i King James oversettelse: ”And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.”I boken “Gud Skapte – Hvordan jorden ble til”, utgitt på Lunde Forlag 2004, skrives det at Peleg på hebraisk betyr: “plutselig deling eller kanalisering med vann”.

Også verdslige forskere har vært inne på at kontinentaldriften kan ha foregått svært raskt. (Teorien om kontinentaldriften ble satt fram av den tyske geofysiker Alfred Wegener i 1912, hvor han hevdet at kontinentene lenge utgjorde en enhet, et superkontinent, Pangea.) Andre forskere igjen, betviler deler av teorien.

På Bibelens første blader omtales også en ”Pangea”:

”Og Gud sa: Vannet under himmelen samle seg til ett sted, og det tørre land komme til syne! Og det blev så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.” (1. Mosebok 1.9-10)

Kontinentaldrift omtales i Bibelen

Hjemmesiden til AiG (www.answersingenesis.org) forteller at det var en kreasjonist, Antonio Snider, som i 1859 først foreslo en horisontal bevegelse av kontinentene på katastrofevis samtidig med Syndefloden. Bakgrunnen for tanken om at jorda hadde vært èn landmasse fant han i 1. Mosebok 1.9-10.

I Bibelen kan vi lese i 1. Mosebok 10,25 - i King James oversettelse:

”And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.”

I boken “Gud Skapte – Hvordan jorden ble til”, utgitt på Lunde Forlag 2004, skrives det at Peleg på hebraisk betyr: “plutselig deling eller kanalisering med vann”.

En norsk hebraisk kyndig forteller undertegnede at på hebraisk betyr pelag som adverd:

kløve seg, sprekke, revne. Peleg, som substantiv har betydningen: bekk el. utgravd kanal.

Kan dette henspeile på kontinentaldrift (”…for in his days was the earth divided”) på svært rask tid?

Det er tydelig at den delingen av jorden som Gud gjorde etter språkforvirringen i Babel, som står i 1. Mosebok 11,1-9, gikk raskt:

”Og hele jorden hadde ett tungemål og ens tale. Og da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der. Og de sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor stein, og jordbek istedenfor kalk. Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden! Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle; dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål! Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.”

Gud styrte den raske kontinentaldriften

Som nevnt har verdslige forskere vært inne på at kontinentaldriften kan ha skjedd hurtig. Bibelen forteller oss at den skjedde hurtig. Så la oss med frimodighet fortelle våre med-vandrere hva Bibelen lærer og forskningen vil oppdage dette når tiden er moden.

I dag vil mange forskere (se bl.a. www.kommentar-avisa.no) i Norge ikke en gang tenke at største delen av kontinentaldriften skjedde på kort tid, men klynger seg til de flere millioner år – siden Gud da ikke er inne i bildet. Det er godt og vite at Gud også styrte kontinentaldriften, for Han er ingenting umulig.


KNUT S. BAKKEN, KONG SALOMO OG VÅR HERRE - Av Oddvar Berge
Mens dagens radioandaktsholder den 2308 viser til kong Salomo den vise som tross sin visdom som sitt ettermæle måtte ”se” et fallent rike, skriver Knut S. Bakken i Vårt Land om vekkelse. Han ønsker seg en vekkelse som kan åpne landet vårt for flere avgudsdyrkere og flere avguder. Slik at vi kan leve fredelig sammen mener han. Han synes å tenke at vi skal få fred ved å tone ned respekten for Den Ene Sanne Israels Gud. og tone respekten opp for spekteret av falske guder og demoner. Da skal det bli fred.

Ved siden av meg ligger en bok fra en dansk forlegger om seere gjennom historien, heriblant Anton Johannesen, kalt Lebesbymannen. Det gir kontraster å få inntrykk fra disse tre kilder samtidig.

Norge går mot sin undergang om vi ikke får vekkelse og omvendelse. Men det betinger en omvendelse til Sannheten og syndenes erkjennelse og bekjennelse slik ordet fra Ordspr. 28,13 sier og ikke en vekkelse til løgnens forførelse slik Knut S. Bakken synes å ville ha det. Han er i dette stykke på linje med kong Salomo men ikke med Vår Herre.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt, KF AA


Dagens bibelord
1 Tim 1, 12-17:
12 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjenesten,
[Apg 9: 15. Fil 4: 13.]
13 enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, fordi jeg handlet uvitende i vantro.
[Apg 3: 17. 8: 3. 9: 1. 26: 9. Gal 1: 13. Fil 3: 6.]
14 Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.
[Rom 5: 20. 2TIM 1: 13.]
15 Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.
[4: 9. Matt 1: 21. 9: 13. 18: 11. Luk 15: 2. 19: 10.]
16 Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv.
[v. 13. 1KOR 15: 9.]
17 Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet! Amen.
[Joh 5: 44. Rom 16: 27. Åp 7: 12. 15: 3.]


Onsdag, August 25, 2004

RESPEKT? - Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid i Aust-Agder
Respekt er et ord som har gått igjen i spaltene i sommer. Den ene etter den andre står frem og stiller dette begrepet i fokus, og tilknytningspunktet er vårt møte med muslimer. De skal møtes med respekt. Begrepet skurrer i mine ører.

Alle mennesker har likt menneskeverd. Det er grundig slått fast i oppfyllelsen av Joh.3,16. Alle er like høyt elsket av Gud til frelse. Men at alle ideologier skal møtes med den samme respekt kommer for meg i konflikt med Israels Guds første bud som sier: Du skal ikke ha andre guder enn Meg. Herren din Gud skal du tilbe og Ham alene skal du frykte. Gudsfrykt og respekt fremtrer for meg som likelydende. Hvis jeg skal ha respekt for den ene Gud, hvordan kan jeg da samtidig ha den samme respekt for Hans motpart som er av en totalt motsatt kvalitet?

Ordet i seg selv villeder og bør derfor erstattes med en mer presis uttrykksform som f.eks: Det er viktig at vi ser dem; Vi skal ta dem på alvor e.l. Vi skal se dem med Guds øyne, og Gud ser med tålmod og lengsel etter vekkelse og omvendelse, ikke partnerskap i gjensidig respekt. Det er å slutte fred med synden og fører ikke frem men tilbake.

Muslimenes politiske program og lære er åpenbar. Verdensherredømme ikke bare gjennom åndelige våpen men gjennom politisk makt hvor alle midler og alle våpen aksepteres. Dødens vei er den de søker fremfor livets. Det faktum gir seg av at de drives av mørkets og dødens fyrste. Guds motstander var den som brakte døden inn i verden.

Ved sin blotte eksistens representerer muslimene en trussel, fordi muslimske myndigheter setter makt bak sine krav ut fra hvor mange muslimer som bor i et landområde. Og muslimske autoriteter teller også ”frafalne” muslimer. I deres religionspolitiske øyne er en person som engang var muslim alltid muslim.

Muslimske ledere snakker om konstruktive møter i Norge og andre vestlige land. Et offentlig besøk innebærer i deres tankegang erobring og landevinning. Av indre sikkerhets og forsvarsmessige årsaker og av respekt for Grunnloven må ikke muslimer gis oppholdstillatelse i Norge. Religiøst så svekker det respekten for Sannhetens Gud å snakke om en tilsvarende respekt for løgnens gudespekter. Respekt er et villedende og unyansert ord i denne setting. Etter min oppfatning er det feighet, likegyldig snillisme og mangel på realisme som driver oss inn i denne sosialismens fallgrop. Å tro at vi skal få fred om vi bare stiller alle likt i ett og alt, det er ren dårskap og ensporet villfarelse. Muslimene må evangeliseres på sitt hjemsted, i det minste til deres ledere tillater menneskerettigetene å bli tatt på alvor og slutter å drepe og manipulere de som velger kristendommen i sine ”respektive” land.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt, KF AA


Dagens bibelord
Apg 19, 17-20:
17 Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle. Og Herren Jesu navn ble lovprist.
[2: 43.]
18 Mange av dem som var blitt troende, kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med.
19 Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger.
20 Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt.
[2: 47. 6: 7. 12: 24. Jes 55: 11.]


Tirsdag, August 24, 2004

Klipp fra www.answersingenesis.org: Noah’s Flood covered the whole earth
Noah’s Flood covered the whole earth
Many Christians today think the Flood of Noah’s time was only a local flood, confined to somewhere around Mesopotamia. This idea comes not from Scripture, but from the notion of ‘billions of years’ of Earth history.

But look at the problems this concept involves:

If the Flood was local, why did Noah have to build an Ark? He could have walked to the other side of the mountains and missed it.

If the Flood was local, why did God send the animals to the Ark so they would escape death? There would have been other animals to reproduce that kind if these particular ones had died.

If the Flood was local, why was the Ark big enough to hold all kinds of land vertebrate animals that have ever existed? If only Mesopotamian animals were aboard, the Ark could have been much smaller.1

If the Flood was local, why would birds have been sent on board? These could simply have winged across to a nearby mountain range.

If the Flood was local, how could the waters rise to 15 cubits (8 meters) above the mountains (Genesis 7:20)? Water seeks its own level. It couldn’t rise to cover the local mountains while leaving the rest of the world untouched.2

If the Flood was local, people who did not happen to be living in the vicinity would not be affected by it. They would have escaped God’s judgment on sin.3 If this happened, what did Christ mean when He likened the coming judgment of all men to the judgment of ‘all’ men (Matthew 24:37–39) in the days of Noah? A partial judgment in Noah’s day means a partial judgment to come.

If the Flood was local, God would have repeatedly broken His promise never to send such a flood again.

Belief in a world-wide Flood, as Scripture clearly indicates, has the backing of common sense, science and Christ Himself.

References and notes
Jonathan Sarfati, ‘How did all the animals fit on Noah’s Ark?’, Creation 19(2):16–19, 1997. See also John Woodmorappe, Noah’s Ark—a Feasibility Study, Institute for Creation Research, Santee, California, 1995. Return to text.
Note that the Bible talks about mountains rising (in connection with God’s rainbow promise, so after the Flood): see CEN Technical Journal 12(3):312–313, 1998. Everest has marine fossils at its peak. Therefore, the mountains before the Flood are not those of today. There is enough water in the oceans so that, if all the surface features of the earth were evened out, water would cover the earth to a depth of 2.7 km (1.7 miles). This is not enough to cover mountains the height of Everest, but it shows that the pre-Flood mountains could have been several kilometers high and still be covered. Return to text.
Some ‘progressive creationists’, who cannot accept a global Flood because of their commitment to millions of years for the ages of fossils, try to promote belief in a ‘universal’ Flood. This leads many unsuspecting evangelicals to think they believe in a world-wide Flood, but what they mean by this is that even though it was a local flood, all humanity outside of the Ark perished in it. However, it boggles the mind to believe that after all those centuries, no one would have migrated to other parts. Or that people living on the periphery of such a local Flood would not have moved to the adjoining high ground rather than be drowned.
--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/creation/v21/i3/flood.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Sal 51, 3-13:
3 Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet!
4 Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd!
5 For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg.
6 Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort - for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.
[Job 9: 2, 3. Luk 15: 21. Rom 3: 4.]
7 Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.
[58: 4. 1M 8: 21. Job 14: 4. 15: 14. Joh 3: 6. Ef 2: 3.]
8 Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet! Så lær meg da visdom i hjertets dyp.
9 Rens meg fra synd med isop så jeg blir ren! Tvett meg så jeg blir hvitere enn snø!
[2M 12: 22. 3M 14: 6. 4M 19: 18. Jes 1: 18. Heb 9: 19.]
10 La meg høre fryd og glede, la de ben som du har sønderknust, fryde seg.
11 Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!
12 Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg!
[24: 4. Esek 11: 19. 36: 26. Matt 5: 8. Apg 15: 9.]
13 Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!


Mandag, August 23, 2004

Dagens bibelord
Ordsp 28, 1-13:
1 De ugudelige flykter uten at noen forfølger dem, men de rettferdige er trygge som ungløven.
[14: 32. 3M 26: 36. Sal 53: 6.]
2 På grunn av et lands frafall blir fyrstene mange, men på grunn av en forstandig mann som eier kunnskap, blir retten stående.
3 En fattig mann som undertrykker de svake, er som et regn som skyller bort kornet, så det ikke blir brød.
4 De som ikke følger loven, roser de ugudelige. Men de som holder loven, går til kamp mot dem.
[Esr 7: 26. Sal 119: 126.]
5 Onde mennesker skjønner ikke det som er rett, men de som søker Herren, skjønner alt.
[1KOR 2: 14, 15. 1JOH 2: 20.]
6 Bedre å være en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en falsk som vandrer på to veier, selv om han er rik.
[19: 1.]
7 Den som følger loven, er en forstandig sønn. Men den som holder vennskap med svirebrødre, fører skam over sin far.
8 Den som øker sitt gods ved rente og åger, han samler til den som forbarmer seg over de fattige.
[13: 22. 2M 22: 25. 3M 25: 36. Pred 2: 26.]
9 Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en styggedom.
[15: 8. 21: 27. Sal 66: 18. Joh 9: 31.]
10 Den som fører de oppriktige vill på en ond vei, skal falle i sin egen grav. Men de ustraffelige skal arve det som er godt.
[26: 27. Sal 7: 16. 9: 16. Matt 18: 6.]
11 En rik mann er vis i egne øyne, men en fattig som er forstandig, gjennomskuer ham.
12 Når de rettferdige jubler, er alt herlighet og glede. Men når de ugudelige kommer seg opp, må en lete etter folk.
[29: 2. Pred 10: 5, 6.]
13 Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.
[Job 31: 33. Sal 32: 5. 1JOH 1: 8, 9.]


Fredag, August 20, 2004

Leserbrev fra Bjarne Kydland: NRK-tekst-TV, torsdag 19. august 2004-08-19
Kommunalminister Erna Solberg (H) gav i dag en omstridt pakistansk politiker innreisetillatelse til Norge. – Ytringsfriheten veide tyngst, sier Solberg.

Partilederen Qazi Hussain Ahmed er invitert av norske muslimer og kommer etter planen til landet denne helgen.

Men lederen for Pakistans 3. største parti er nektet innreise til Nederland og Belgia, og står derfor på lista over folk som er uønsket i Schengen-land.

Qazi Hussain Ahmed (Q.H.A.)har bl.a. erklært støtte til Talliban og Osama bin Laden.”

Dette er bare helt fantastisk og viser at det ikke bare er Kåre Willoch som er på kant med alt som norsk og norskdom heter, og mange har i ettertid trukket sterkt i tvil hvor intellektuell denne mannen er/kan være. Han har i alle fall til fulle fått overbevist det norske folket om at han står last og brast med Arafat, og dermed også med alt som en fullblods islamist kan foreta seg av ”hellighet.”og jihad, spesielt hva gjelder jøder.

Men her ser vi at den norske regjeringen, med statsministeren i spissen, går god for alt Kåre Willoch og Arafat måtte foreslå og ønske seg, i og med denne innreisetillatelsen, avslått i Schengen-landene som en fare for sikkerheten likesom hans venn Osama bin Laden er en fare for all sikkerhet. Tenk på ”nine-elleven.”

Erna Solberg skylder på ytringsfriheten og dermed har Q.H.A. fått lillefingeren. Og, sier hun, håper hun at norske muslimer vil ta avstand fra Q.H.A. og foretrekke de norske verdier. Men da måtte han først få komme til Norge. Disse muslimene kan visstnok ikke få tatt avstand fra ham der hvor han er.

Q.H.A.står for det samme som vennen, må en tro, Osama bin Laden. Kanskje blir han den neste og skal man nå endelig få tatt avstand fra ham så må han først få komme hit han og?
La det nå stå klinkende klart at denne fremgangsmåten er en hån fra regjeringen mot det norske folket.

Det var norske nordmenn som sørget for at jødemorderen Yassir Arafat fikk Nobels Fredspris (også kalt Gunnar Berge-prisen) og aldri har han myrdet flere enn nettopp etter denne seremonien. Men, hans egne landsmenn, muslimene, som bor her tillands de skal altså, i følge Erna Solberg, ta avstand fra Q.H.A., mens vi, indirekte gir ham fredsprisen. Og dette tror hun!?

Disse folkene har nordmannen gått mann av huse for å stemme inn på Tinget og resultatet er at de leder oss rett i favnen på Allah og islamistene.

Forresten er jeg stygt redd for at det har lite for seg om jeg ytrer meg noe særlig. Regjeringen har til dagen i sin midte landets mest habile og beste talsmann for godt, sundt norsk bondevett og de hører ikke på ham mer enn skulle han være gatefeier N.N. i ingenmannsland.

Hagen har på tilbørlig vis minnet regjeringen om alle disse muslimske diktaturene og ettertrykkelig spurt regjeringens medlemmer med Kjell Magne Bondevik i spissen om de kan vise til ett eneste resultat er etter vesterlandske regler og verdier.

Og Bondevik svarer: Det er ikke tilrådelig å høre på demokratiforkjemperne, eller kristenfolket, hans eget stemmeunderlag, i denne saken. Muslimene må få lov å legge frem sine synspunkter. Vi har jo ytringsfrihet her i landet. Men har tilfellet med den norske muslimjenten gått Erna Solberg og regjeringen hus forbi? Hun samler inn underskrifter for å få skjerpet blasfemilovgivingen. Hvorfor? Jo, hun vil fengsle (les gjerne drepe) alle nordmenn som ytrer seg mot Allah og hans hellige kriger (les myrderier) Min tro er at samtlige muslimer skriver under på dette oppropet. Hva tror Regjeringen, Herr Kjell Magne Bondevik?


Jo da, vi har sett det. Yassir Arafat har fått ytre seg mer enn noen og dertil fått milliarder i norske skattepenger. Resultatet er korrupsjon og kaos, død og fordervelse, og skylden? Ja, den er jødenes, sier han. På denne måten kan det se ut til at Norge har en regjering full av ”willocker,”og dermed ingen fremtid.


Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland


NYTELSESFESTIVALEN ’04 FØR OG ETTER SOMMEREN - Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid, Aust-Agder
Før sommeren.
Fokuset i nytelsesfestivalen er hele tiden innrettet på det erotiske. Summen av inntrykk forkynner at tilværelsen skal snus på hodet. Det som før var synd og hørte privatlivet til skal nå tilhøre almuen. Ordføreren vender seg personlig fra nakenscener og erotiske telt på torvet til det lekre matbordet. Han gjør buken til sin gud og forteller sine borgere at ingen oppegående av idag har lengre noe imot denne festivalen. Den som måtte bry seg med å ha motforestillinger regnes ikke lengre med i det gode selskap. Dette er sodomittiske tilstander. Det erotiske og det seksuelle tar styringen. Og eller alternativt matfatet. En dag vil dette matfatet være likt et grisetrau. Samtidig som alle skal få fråtse fritt blant syndens lekre retter, så skal en skole forbys tungetale og bønn til Gud. Hykleriets høyborg er midt iblant oss. Om noen protesterer så neglisjeres det av media som ikke vil ha sure protester. De fleste av dem vil grensesprengning og skandale.

Etter sommeren.
Det ser ut til at nytelsesfestivalen har funnet veien til det sunnere spor helt av seg selv. Fokuset på pornografi, nakenskap og det som ikke hører hjemme i det offentlige rom synes å ha tapt seg. Organisert nakenbading på offentlig sted kvalifiserer til politianmeldelse for både arrangør og kommuneledelse, men ifølge Agderposten ble det ingen suksess. Bare én møtte visstnok opp. Etter de referatene GA har gitt kan det virke som at noen har innsett hvor grensene bør være mellom offentlig og privat adferd. Det vil byen og festivalen i så fall vokse på og tjene på. Kanskje enda flere da vil kunne nyte byen og de gode retter offentlig neste år.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt, KF AA


Dagens bibelord
Jes 57, 14-16:
14 Det skal bli sagt: Bygg, bygg, rydd vei! Ta hvert anstøt bort fra mitt folks vei!
[40: 3. 42: 16. 62: 10.]
15 For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende.
[66: 2. Sal 34: 19. 51: 19. 92: 9. 97: 9. 113: 5 ff. 138: 6. 147: 3. Luk 1: 49.]
16 For ikke til evig tid går jeg i rette, og ikke for alle tider er jeg vred. For da måtte ånden vansmekte for mitt åsyn, de sjeler som jeg har skapt.
[Sal 78: 38, 39. 103: 9. Mika 7: 18.]


Torsdag, August 19, 2004

MUREN, HAAG OG VI ANDRE - Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid i Aust-Agder
Den såkalte muren i Israel har vært i fokus lenge nå. Det er underlig å tenke på at Kypros har hatt en slik ”mur” i tretti år uten at jeg har hørt om den før nylig. ”Muren” i Israel er i praksis et elektronisk gjerde som ikke er ment å skulle hindre andre enn terrorister i å ta seg frem uhindret. I så måte har gjerdet vist seg uhyre effektivt. Den som mener at terror bør være å anse som legal virksomhet bør da føre an i kampen mot fjerning av dette sikkerhetsgjerdet.

Det er litt påfallende å registrere at i den internasjonale kampen mot terror reises det nå fysiske stengsler rundt alle havneområder og andre utsatte steder. Men Israel, som er terroristenes fremste mål, skal tvinges til å fremstå fullstendig ubeskyttet.

Domstolen i Haag som ville kreve muren revet gikk samtidig inn for at barn i mors liv, altså ufullbårne foster men fullverdige liv, skulle kunne fritt avbrytes. Dette viser altså hvilke type menneskesyn som har forkjørsrett i denne domstolen som skal være Europas fremste i menneskerettighetsspørsmål.

Israel betraktes i realiteten av en rekke politiske ledere også, og ikke minst, i Norge som en så mindreverdig og uren nasjon at terror må være et fullt akseptabelt virkemiddel for å eliminere henne. Hensikten helliger tydeligvis midlet.

Vi er enda noen som ikke er rede til å aksepterer slike ubalanserte holdninger midt iblant oss.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Dagens bibelord
Joh 5, 24-29:
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.
[3: 15, 18, 36. 6: 40, 47. 8: 51. 10: 10, 28. 11: 25, 26.]
25 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.
[v. 28. 4: 23. Ef 2: 1-5.]
26 For likesom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv.
27 Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn.
[v. 22. Apg 10: 42. 17: 31.]
28 Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst.
[11: 24. 1KOR 15: 52.]
29 Og de skal komme ut, - de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.
[Dan 12: 2. Matt 25: 46. Apg 24: 15. 2KOR 5: 10. Åp 20: 15.]


Onsdag, August 18, 2004

Klipp fra www.finnmarkdagblad.no: - En stor dag!
- En stor dag!
For første gang siden 1998 har Kautokeino egen sokneprest. Under ordinasjonen i går strålte både ordfører, biskop, lensmann og ikke minst Trygve Hellesøy selv.

Av: LARS RICHARD OLSEN


Biskop Per Oskar Kjølaas sa det best da han både ordinerte og vigslet Trygve Johannes Hellesøy på samme tid i Kautokeino kirke i går:

- Det er ingen vanlig vei du har gått for å komme hit.

For det første er Hellesøy 66 år gammel, 10 år eldre enn biskopen. Han er også langt mer erfaren enn de aller fleste nyvigslede og ordinerte sokneprestene i landet. I sju år har Hellesøy jobbet som prestevikar, de to siste i Kautokeino, og det var derfor ingen nerver å spore fra prekestolen i går.

- Jesus er den eneste vei til frelse, var et av hovedbudskapene i Hellesøys overbevisende første preke som «ekte» prest.

Kautokeino hadde inntil i går vært uten fast sokneprest siden 1998, og få hadde fram til 2003 lyst til å jobbe fast i kommunen.

- Bygda har lidd uten en sokneprest, sier Hellesøy som for to år siden kom til Kautokeino.

Kirken i bygda opplevde splittelse da den forrige soknepresten, Olav Berg Lyngmo, fikk sparken. I de årene Hellesøy har vært vikarprest, har han sett at forholdene er bedret.

- Jeg føler at bygda etter hvert har falt til ro og at jeg har blitt et fjes folk kjenner igjen. Vi tjener en herre som har legedom, og jeg opplever at bygda heles, sier Hellesøy.

I kirken var flere av familiemedlemmene til Hellesøy på plass. Blant annet var sønn og prost i Indre Finnmark prosti, Arild Hellesøy, til stede. Også ordfører Klemet Erland Hætta og lensmann Nils Henriksen hadde tatt turen sammen med et par hundre andre beboere fra kommunen til den historiske gudstjenesten.

- Dette er en stor dag for deg og din familie, for Kautokeino, Indre Finnmark prosti og Hålogaland bispedømme, sa biskopen.

Det som gjorde dagen historisk var ikke bare at bygda fikk sin første sokneprest siden 1998, men også at den første presten ble vigslet i kommunen.

Det var en lettet Trygve Hellesøy som hilste på menigheten etter gudstjenesten.

- Jeg hadde sett fram til dette med stor ydmykhet og hadde ikke kvidd meg, men jeg føler meg utrolig lettet nå. Det er en styrke å bli ordinert og det vil gi en trygghet i arbeidet.

Hellesøy er utdannet adjunkt og diakon og ble tidligere i år godkjent på spesielle vilkår til prestetjeneste. Det siste året har han vært deltidsstudent ved Kirkelig utdanningssenter i Nord, og tatt den nødvendige praktisk-teologiske utdannelsen.


Klipp fra www.idag.no: Martin Luther og antisemittismen
Martin Luther og antisemittismen

(Debatt): Martin Luthers mange antijødiske utfall er stygge flekker på hans ry. Tarald Rasmussen, professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, setter dem inn i en historisk ramme: De var utslag av Luthers "fiendetenkning", og et sent ekko av en tohundreårig tradisjon.

I diskusjonen om antisemittismens historie bringes Luther ofte inn som en av de viktigste forløperne for Hitler. I forbindelse med 450-årsmarkeringen for Luthers død i år er denne koblingen flere ganger blitt trukket frem. Samme tenkemåte understøttes i den mye omtalte avhandlingen "Hitlers willing executioners" av Daniel Jonah Goldberger: Goldberger fremhever Luther som en viktig forløper for Hitler, og omtaler Luthers antisemittisme som "ferocious and influential enough to have earned him a place in the pantheon of antisemites".
Innenfor vår tradisjon er det ingen tvil om at Luther er godt kjent som antijødisk forfatter. Som teologer flest ytret han seg ofte om jødene i bibelsk tid i sine skrifter, og de omtales da gjerne som kirkens og Kristi fiender.
Men i tillegg har han skrevet tre-fire traktater som handler spesielt om jødene i hans egen samtid. Minst kjent av disse er den første ("Jesus Kristus - en jøde av fødsel" fra 1523), hvor han tar jødene i forsvar mot angrep fra de kristnes side. Mest berømt og beryktet er derimot en av de sene traktatene ("Om jødene og deres løgner" fra 1543), og her er tonen en helt annen. Her viser han ingen overb ærenhet, men fordømmer jødene i grove ordelag og unner dem alt ondt. Historisk betraktet er det likevel god grunn til å spørre om Luther fortjener sin plass i "antisemittismens pantheon". En viktig grunn til at han har havnet der, er den bruken nazistene gjorde av hans antijødiske tekster. Og det er lett å se at det passet godt for nazistene å hente frem nettopp Luther som støtte for deres antijødiske tenkning: Han var i tillegg en forgrunnsfigur for utviklingen av en tysk nasjonal identitet, både på det språklige og på det politiske område.
For nazistene var dette en optimal kombinasjon. Luthers store nasjonale og religiøse autoritet gjorde antijødiske sitater fra ham spesielt godt egnet til å gi den antisemittiske propaganda større legitimitet i bredere skikt av den tyske befolkning. Nazistene trengte ikke Luthers teologi for å begrunne sin antisemittisme, men Luther fungerte overfor ganske store deler av den tyske befolkning som en kjærkommen legitimering av den antijødiske politikken. Vi står her overfor propagandistisk historietolkning i den nazistiske tradisjon. Og den kan i dag lett snus om til anti-luthersk propaganda. Men spørsmålet om Luthers holdning til jødene trenger en annen tolkningsramme enn den som ble etablert gjennom nazistene. Ikke for å unnskylde Luther, men for å sette ham inn i den historie han hører hjemme i.
Når teologene har kommentert Luthers antijødiske utfall, har de som regel brukt to strategier:
1. Den første og enkleste går ut på å spille den tidlige Luther ut som motvekt mot den sene Luther. Tidlig på 1520-tallet skrev han at han hadde stor forståelse for at jødene ikke ville vende om til kristendommen når de så hvordan de kristne levde. Slike henvisninger kan bidra til å mildne helhetsbildet av Luthers forhold til jødene, men de sene polemiske utsagnene blir likevel ikke opphevet av de andre.
2. Den andre strategien går ut på å trekke en prinsipiell grense mellom Luthers og nazistenes antijødiske tenkning. Man sier da gjerne at 1500-tallets antijødiske tenkning var religiøst begrunnet, mens nazismens antisemittisme med sin biologiske begrunnelse var en helt annen ideologi.
Dette er en langt mer tvilsom strategi. For det første er det ingen tvil om at også 1500-tallets antijødiske tenkning var basert på mer enn bare religiøse argumenter. Den kunne også knytte sterkt an til biologisk tankegang. Dette kan man skimte hos Luther, men det utfoldes langt mer tydelig i spansk antijødisk argumentasjon på 1400- og 1500-tallet, hvor rent (spansk) blod (limpieza de sangre) uten for mye jødisk innblanding blir et sentralt kriterium for den spanske inkvisisjonens opprenskningspolitikk.
Disse to strategiene hjelper oss ikke langt nok. Et bedre historisk grep er det i første omgang å se Luthers antijødiske utsagn som et uttrykk for en bredt anlagt fiendetenkning.
Luther ytret seg ikke bare skarpt mot jødene. Han var minst like grov - både i yngre og eldre dager - i sin polemikk mot paven og Romerkirken. Han var uforsonlig i sin kritikk av muslimene. Og sist, men ikke minst: Han var hard og uforsonlig også i sitt nei til avvikerne innen egne rekker.
Kirkens fiender var alle farlige, men de indre fiendene var de aller farligste: De som under skinn av å være kirke og søke det hellige egentlig søkte egen ære og verdslige goder. Denne tilspissede kritikk traff pavekirken og avvikerne i den protestantiske bevegelse, men ikke jødene. De var for Luther ikke de verste.
Men tolkningsrammen må utvides enda mer. Jødene var gjennom middelalderen en outsidergruppe i det kristne Europa. I løpet av 1300- og 1400-tallet var de blitt fordrevet fra England, Frankrike og Spania. Tidlig på 1500-tallet fantes det fortsatt noen jøder igjen i enkelte tyske territorier, men de fleste hadde flyktet østover. Man sto ved slutten av en antijødisk bølge som hadde preget europeisk senmiddelalder. Den hadde ikke bare kommet til uttrykk i kongelige dekreter om at jødene skulle forvises. Denne politikken var i høy grad også ideologisk forberedt gjennom antijødisk propaganda. Spanske og franske dominikanere på 1200-tallet og begynnelsen av 1300-tallet hadde gått i spissen for den teologiske opptrappingen av antijudaismen. De hadde levert teologiske begrunnelser for at jødene ikke lenger fortjente den beskyttelse mot overgrep som kirken opp gjennom middelalderen tross alt hadde vært med på å gi dem.
Høymiddelalderens jøder var nemlig på nytt og på nytt blitt tatt i forsvar av paven når folkelig antijudaisme hadde funnet utløp i jødeforfølgelse og jødemord. Blant annet i forbindelse med korstogene skjedde det en rekke slike overgrep, og paven utstedte flere buller som slo fast at de kristne hadde plikt til å beskytte jødene så de ikke ble drept.
Den teologiske prototypen for å forstå jødene var her Kain fra Det gamle testamente, han som drepte sin egen bror. Jødene ble sett på som Kains etterkommere. De hadde også drept sin egen bror (Jesus), og skulle lide samme straff som Kain: nemlig fredløshet, det alltid å skulle være på vandring. Men likesom Gud "ga Kain et merke, for at ikke noen som møtte ham, skulle slå ham i hjel", gjaldt det også for jødene at det var forbudt å drepe dem (Sml. 1. Mos. 4,14f.). Senmiddelalderens dominikanere utfordret denne tenkemåten. De argumenterte for at jødene gjennom middelalderen var blitt kjettere i forhold til sine egne jødiske tradisjoner. Dette fant de bevis for i jødenes talmudiske skrifter.
Dermed hadde jødene mistet kravet på den beskyttelse som de etter gammel teologisk tenkemåte hadde hatt fra kirkens side. Den nye tenkemåte spredte seg fort utover det katolske Vest-Europa. Den var med på å legitimere utvisningen av jødene fra Frankrike og Spania, og den gjorde det også mulig å regne jødeforfølgelse inn som en av inkvisisjonens oppgaver i senmiddelalderen.
Representanter for denne teologiske dominikanertradisjon er f.eks. Raymond de Penaforte, som underviste i teologi i Barcelona midt på 1200-tallet, eller senmiddelalderens mest berømte bibelforsker, Nikolaus av Lyra, som lærte ved universitetet i Paris litt senere. Dette er teologiske tradisjoner som er grundig undersøkt i kirkehistorisk forskning de siste 20 årene. Selv om Luther i sin jødepolemikk til tider kunne være grovere i ordbruken enn disse, var han på samtidens premisser opplagt mindre farlig. Hans antijudaistiske ytringer kan snarere leses som et sent ekko av en tohundreårig tradisjon, og de er ikke relatert til noen konkret jødeforfølgelse i Sachsen. Men Raymond de Penafortes antijødiske traktater peker direkte frem mot de forfølgelsesbølgene som rammet jødene i Øst-Spania i første halvdel av 1400-tallet. Luther var heller ikke alene om å føre videre slike tradisjoner i Nord-Europa først på 1500-tallet.
Den kjente humanist-fyrsten og Luther-kritikeren Erasmus av Rotterdam blir vanligvis presentert som en forkjemper for toleranse og klassisk dannelse, og hans arv blir overlevert som en del av den humanistiske kanon. Arven fra Erasmus er ikke belastet hverken med nazistisk propaganda eller med luthersk statskirkesystem. Men når det gjaldt kritikken av jødene, lå han ikke langt unna Luther.
Han kunne f.eks. lovprise Frankrike som "den reneste og mest blomstrende delen av kristenheten fordi Frankrike er det eneste landet som ikke er infisert med kjettere, bøhmiske skismatikere, med jøder og halvjødiske marranos" (1516). Han kunne advare mot å inkludere døpte jøder i det kristne fellesskap. Og han kunne tenke seg å avstå fra hele Det gamle testamente som del av den kristne bibel for å demme opp mot samtidens interesse for det jødiske - et forslag som lå meget fjernt fra Luthers måte å tenke på.
Poenget med disse refleksjonene er ikke å avlaste Luther for det ansvar også han har for antijødiske tradisjoner innen kristendommen. Han var med på å bringe den antijødiske tenkningen videre, og det taler ikke til hans fordel. Men det blir både ideologisk og politisk feil dersom man prøver å gjøre ham til en spesielt fremstående representant for antijudaismen i kristendommen.

Tarald Rasmussen


Leserbrev fra Bjarne Kydland: ”Palestina-konfliktens kjerne”
Lars Gule (L.G.) sparer ikke på kruttet, og hvorfor skulle han det forresten? Det er åpenbart at han tror blindt på det han bærer til torgs. Bare at her går det ”over stokk og stein,” slik jeg ser det. Det er nettopp det som er skjedd i denne saken fra uminnelige tider av. Dagens BT-innlegg av L.G. kunne i så måte like gjerne vært skrevet av Arafat selv. Fra dette hold vil vi få Koranens versjon av tilværelsen, og da er Israel et ikke-land, og har aldri eksistert.

Agagitten Haman (se Esters bok) fikk imot jøden Mordekai, og av den grunn gikk han til kongen med svik og løgn, og fikk utlovet at ikke bare Mordekai skulle drepes, men hele jøde- folket. Alt dette kjenner A.G. til så godt som noen! I følge Koranen, så vidt jeg har forstått, er smitt og smule av Palestina (les jødeland) egypteren Arafats land-områder og faste eiendom, og har alltid vært det fra uminnelige tider av, fra Jerusalem til grusen i gaten.

Men, la gå, Koranen er L.G.`s retningsgivende bok, skrevet av ett eneste menneske, i løpet av 8 – 10 år kanskje, en gang mellom år 600 og 632 e. Kr., når han til forskjell for Kristus ikke bedrev jihad.

Men da skal L.G. tåle at jeg henter mine retningslinjer fra Bibelen og regner den som Overhøyheten, skrevet over et tidsspenn på ca. 1.500 år og består av 66 bøker, skrevet av flere titalls forfattere. De første skriftene er kanskje fra ca. så langt tilbake som 1.500 år før Kristus.
For å være kort (det er nesten umulig å få frem, i avisene noe som i helst, uten å kneppe livremmen til det ”helse”-skadelige) – så tar jeg for meg stort sett bare L.G.`s første lille spalte.

Snakker vi om uminnelige tider så må vi jo innse at Abraham er jødenes stamfar og jødene er Guds utvalgte folk. De fikk dette landet av Skaperen. Det er Guds land, ikke først og fremst jødenes land, og slett ikke arabernes. Araberne fikk sine svære landområder øst for Israel. I 1. Mos. 17:20 sier Gud til Ismael: ”- - -, og jeg vil gjøre ham til et stort folk.” Og i dag besitter araberne 21 nasjoner.

Abraham er altså også arabernes stamfar, og disse to folkene oppstod på samme tid.
Like fullt, i dag skal det finnes, i verden, noe slik som 1. 300 000 000 og de disponerer 21 nasjoner. Hver enkelt av disse er større enn Israel.

Diaspora har alltid betydd jødiske minoriteter utenfor Palestina. Hvorfor? Hvem drev dem ut av fedrelandet? - hvilket år? Skal tro om der ikke, før Abrahams tid og før arabernes tid også fantes masser av forskjellige folkeslag i arabernes enorme landområder? Eller var det bare i Israel der var slike folkegrupper? L.G. har likevel klokelig utelatt disse fra sinn og tanke. Han kan da ikke mene at disse svære land-områdene var folketomme!?

Antall jøder finner en først ved å dele ovennevte tall på 100, altså 13.000 000 jøder på kloden. Kan L.G. fortelle hvorfor det er slik? Tenk på Haman og drapslysten hans. Kan det også ha noe å gjøre med muslimenes Koran-lære, som forlanger å beherske hver tomme på kloden? Og de som måtte overleve jihad skal allernådigst få leve som dimmier hvis de betaler dimmi-skatt.

Til L.G.`s første spalte vil da jeg bare si: Jødene har hatt og har en liten stat, som aldri har vært i noe annet folks eie mer enn de arabiske stater har vært det foræret dem via Bibelen av ham som oppreiste både jøder og arabere.

Jeg kunne saktens fortsette, men det har nok lite for seg.

Vennlig hilsen
Bjarne Kydland


Leserbrev fra Mona Ekenes: Hva forteller Hebron massakren i 1929?
Hva forteller Hebron massakren i 1929?Det er 75 år siden massakren i Hebron: Hva har vi lært?
http://www.norskisraelsenter.no/nor/massakre/1929-75-aar-etter.php

Les hvordan jødisk naivitet og godtroenhet som brått endte i Hebron massakren i 1929:
http://www.norskisraelsenter.no/nor/massakre/1929.php

Dette skjedde før massemedienes "gullalder" og før jødene fikk løftelandet sitt tilbake. Burde ikke denne brå og brutale massakren sterkt advare resten av verden og mot et PLO-terroristanarki som er ment som et destruktivt og ødeleggende våpen innenfor Israels 100% legitime grenser? Hvem okkuperer hvem? Utfra Guds Levende og virkekraftige Ord er det ikke vanskelig for jøder ( de som kjemper for Israels eksistens og samlede landområder) og og troende kristne å forstå hvem som rettmessig hører til Israel og hvilke grenser Den Allmektige Israels Gud har fastsatt for Israel; for landet er gitt til Guds utvalgte folk: Jødene.
Benektes dette, forkastes samtidig Guds Ord som taler mer en tydelig nok om dette i Bibelen!
Enhver som kaller seg kristen og som samarbeider med de antikristelige kreftene ved at det aksepteres et PLO terrorregime innenfor Israels 100% legitime grenser, motarbeider og forkaster Guds Ord i Bibelen, dette vil medføre de konsekvenser Guds Ord selv beskriver i Bibelen som også advarer på det sterkeste kristne mot frafall og manglende gudsfrykt.

De fleste kristne avisene vitner også om en mer eller mindre halvhjertethet og en mer eller mindre lojalitet til det ødelagte Krf. Hvordan kan troende kristne våge å ha en antydning av tiltro til den falske, islam-innkluderende og terrorstøttende Krf ledelse? Burde ikke dette fjerne resten av tillitten?:

13/8/2004 kl 13:00
Regjeringen inviterte fundamentalister

Toppledere fra det islamistiske Jamaat-e-Islami-partiet besøkte Norge i juni, etter invitasjon fra regjeringen. Nå vurderer de samme politikerne om lederen for partiet bør nektes innreise til Norge.

Fra 16. til 23. juni var Abdul Malik fra det pakistanske partiet, sammen med flere fundamentalister, gjester hos den norske regjering uten at noen protesterte, skriver Aftenposten.

Leder for delegasjonen, Muhammad Haneef Jalandhary, har tidligere etterlyst vestlige lands anerkjennelse av Taliban og forsvart den harde linjen Taliban førte overfor hjelpeorganisasjoner i Afghanistan, ifølge avisen.

I Norge møtte delegasjonen blant andre statsminister Kjell Magne Bondevik og biskop Gunnar Stålsett. I pressemeldingen forut for besøket het det at «hensikten med besøket var å fremme økt forståelse mellom pakistanske og norske miljøer på tvers av kulturelle og religiøse skillelinjer som et bidrag til arbeidet for å bedre vilkårene for fred og økt toleranse både nasjonalt og internasjonalt.»

Fredag undersøker kommunalminister Erna Solberg om lederen for Jamaat-e-Islami kan få slippe inn i landet. Denne gangen er det Norges eldste moské, Islamic Cultural Center, som har invitert mannen.

©NTB

http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=17912 (En gryende oppvåkning hos Magazinets redaktører? I så fall på høy tid!))
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article262910.ece
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article263585.ece
http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=5501

Hvor mange praktiserende muslimer er medlemmer i Krf i dag? I et demokratisk land benyttes ikke slike fortielser som ellers er det ordinære i sterkt undertrykkende eneveldige eller diktatoriske styrte land!

Samtidig vil jeg spørre: Hvor er redaktørene, journalistene til avisen Dagen og de øvrige kristne avisene? Sover de? Sover de når det også gjelder dette (mest ment når det gjelder tillitten til statsministeren og dagens Krf og hva de kan bidra med, samtidig som det finnes viktige nyheter som bare kopieres uten å bli tatt et grundigere tak i. Deres internettsider gir et slikt inntrykk, internettsidene gir et klart og tydelig tegn på hva som prioriteres ):

Ny "forsvarsstrategi" er at en meget smaløyet statsminister (selv om det
ikke var sterk sol i det aktuelle øyeblikket intervjuet på Island skjedde) ønsker å trene irakiske
soldater på norsk jord, imens venter han på en åpning for dette fra NATO.
( Et innslag i TV2 nyhetene 8.aug.-04, kl. 21.00)

En presteutdannet statsminister ønsker islamske soldater til å trene på norsk jord! Da vil jeg igjen minne om Hebron massakren og islamsk erobringstrang og begjæret etter verdensherredømme! Det å være en "alliert" med islamske land kan umulig sammenlignes med det å være alliert med vestlige land. Dette er ikke noe annet enn forræderi! Hvor er de kristne avisene? Sover de?

Hvorfor var massemediene og Krf politikere sammen med Stålseth og de øvrige antikristelige støttespillerne svært rolige og forlikte når fundamentale politiske islamister som støtter talibanregimet og sharialoven, var på et tidligere besøk? Mens det blir rene opprørtilstander hvis noen offentlige personer fra Israel kommer eller når et Israelsk fotballag trenger livvakter og ekstra beskyttelse for å kunne spille fotball på norsk jord!
Bryr de "fortreffelige" massemediene og det "fortreffelige" Krf seg om hvordan mange millioner av muslimer sterkt undertrykkes og hjernevaskes av sine maktglade ledere i de mer eller mindre diktatoriske land? Hykleriet kan knapt bli tydeligere, det er en stor skam!

http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=17879
http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=17825
http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=17909

Fra Norge I Dag:
Anita A. Sæle: - Tåpelig å gå ut av regjeringen
- Det som har gjort at det er en betydelig misnøye i KrF er de ideologiske sakene som vi må bli sterkere på. Det gjelder alkohol, Israel-spørsmål, Ja til livet og familiepolitikk. Men dette kan vi bli sterkere på selv om vi er med i en regjering, sier stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle til Bergens Tidende om misnøyen i KrF.

I tillegg mener hun den dårlige kommuneøkonomien har skapt mye frustrasjon.
- Det er tåpelig å gå ut av regjeringen for å redde kommuneøkonomien. For den kan ordnes med KrF i regjeringen, sier hun.

Hun mener KrF har fått utrettet masse i regjering, uten at det har gitt utslag på gallupen.
På spørsmål fra BT om KrF bør fortsette i regjering med Høyre etter valget, svarer hun;
- Det har mye med matematikk å gjøre, men jeg ønsker i hvert fall ikke at Stoltenberg og Giske skal overta, sier hun.
http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=5510

Kommentar: Anita A. Sæle burde vite hva dette betyr: APG 5,29 Men Peter og de andre apostlene svarte: "En skal lyde Gud mer enn mennesker.

Dette gjelder like mye for alle kristne, uavhengig posisjon, yrke eller annet og derfor også kristne politikere. Hva gjorde Daniel, er ikke Daniels vitnesbyrd også til lærdom? Hva med kong David og hva skjedde med Saul da han valgte å gå sin egen veg? Er ikke disse vitnesbyrdene også ment til lærdom?:
Anita A. Sæle fortier også Krf`s stemmesanking blant de praktiserende muslimske miljøene og er med på å fortie hvor mange praktiserende muslimer som er medlemmer i Krf. Det betyr at Anita A. Sæle mister all troverdighet og bidrar til at Krf kan besitte sin destruktive regjeringsposisjon. Hvordan står det da til med gudsfrykten? Er det til Israel og Norges beste å inngå forlik og samarbeid med dem som holder seg til avguder og som bidrar til og forsvarer terroren mot Israel, jødene og kristne innen et parti som misbruker kristennavnet og bringer det i vanry? Sterkt praktiserende muslimer tar dette til inntekt for islam og forakter slike navnekristne desto mer! Jeg tror nok slik sett at en del muslimer har mer respekt for Hagen og FrP selv om Hagen skulle ytre om en viss nervøsitet (i NRK Ukeslutt, lørd.14.8) for et shariapreget og islamisert Norge og verdensbilde. Hagens ærlighet og derav mot står i stor kontrast til de feige, manipulerende og løgnaktige politikere dette gjelder, uansett hvilke partifarge eller ståsted slike politikere tilhører! Manipulerende politikere i regjering og de øvrige medansvarlige i mer eller mindre maktposisjoner forråder både Israel, sitt eget folk og land for å tjene Mammon og den antikristne åndsmakt! Men uansett forhold her på jorden er det uansett nødvendig å ta et standpunkt i tide om hvor egentlig en ønsker å tilbringe evigheten. For en må bli født på nytt igjennom Jesu Kristi Frelsesverk for å kunne bli gjenforent med Faderen og få del i det evige livet i Guds Rike. Det finnes et helvete og en evig fortapelse det er mulig å bli frelst i fra, takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors. Dette gjelder for absolutt alle folkeslag.
Det er kun Jesus Kristus som kan sette mennesker i virkelig frihet, fri fra undertrykkelse, misunnelse, hat, grådighet og uendelig mye mer! Hvor mange undertrykkes ikke av tidsåndens krav og det politisk korrekte? Som forsvarer og oppmuntrer til lovløshet og den usleste og feigeste form for krig: terrorisme som rammer ubevæpnede og intetanende mennesker uansett om det er fra de vergeløse babyer og til vergeløse eldre mennesker. Større feighet og usselhet kan knapt finnes og når redaktører, ,journalister og politikere som vet om de egentlige forholdene, forsvarer og faktisk tilrettelegger for en slik ussel og feig terrorisme avslører slike også seg selv og blir sterkt medskyldige i handlingene til slike feige terrorister!

Tar med et par eksempler:

Medier og terrorister
Publisert: 13. august 2004
Av Odd Myrland

16. juli 2004 hadde Caroline Glick en artikkel i Jerusalem Post. Den handlet om hvor nært mange medier, også vestlige, er knyttet til grupperinger som bruker terror. Det følgende bygger på denne artikkelen.

30. juni sendte Council for Protection of Journalists et brev til statsminister Ariel Sharon. De protesterte mot et israelsk rakettangrep noen timer tidligere mot en kontorbygning i Gaza. Ifølge brevet holdt flere utenlandske medieorganisasjoner hus der, blant annet BBC.

Ifølge det israelske forsvaret var det også andre som holdt hus der: TV-stasjonen for Hizbollah, Al Manar, og Hamas' kommunikasjonssenter. Hamas bruker senteret til å holde stadig kommunikasjon med terrorister, og dessuten sende ut propaganda. Det var fra dette kontoret Hamas hevdet å stå bak et angrep dagen før, hvor en 4-årig gutt og en 49-årig mann i Sderot ble drept av en Kassam-rakett.
Det er ikke noe nytt at terror-organisasjoner bruker bygninger som også brukes av medie-organisasjoner, slik at deres journalistiske virksomhet skal dekke over terror-virksomhet. Når de er forkledd som journalister, kan de reise og opptre mye friere.

Hamas-lederen på Vestbredden, Hassam Yusuf, satt på et kontor i Ramallah med skiltet "Nur Presse-kontor" til han ble arrestert av israelerne. Da USA presset den syriske diktatoren Bashar Assad høsten 2003 til å stengte hovedkvarterer for terror-organisasjoner i Damaskus, svarte han at de bare var "pressekontorer".

I begynnelsen av juli tok fotografen Mohammed Abed fra Agence France Presse et bilde av to palestinske terrorister i finlandshetter mens de satte sammen en bombe i flyktningeleiren i Rafah. Bildet var tatt fra mindre enn en meters hold. Hvordan fikk han lov til å komme så nær?

Man må kunne spørre seg hva slags forhold mediene har til terror-grupper, slike som de deler hus med og andre, og hvordan det påvirker dekningen.

http://www.israel-miff.no/nyheter/2004/08/13MedierOgTerrorister.htm

De manipulerbare nyhetene
Publisert: 20. mai 2004
Artikkelen er hentet fra Dagens lederartikkel 19. mai 2004.

Mens lokaljournalister vet at de har en betydelig gruppe lesere (eller lyttere) som kan kontrollere gjengivelsen av lokalnyhetene, ser det ut til at mye utenriksjournalistikk operere i et klima som er kjemisk fritt for kritisk publikum. Resultatet er at mye utenriksjournalistikk er lett å manipulere. Det moralske problemet med slik manipulasjon er at folk flest blir feilinformert. Og feilinformerte mennesker risikerer å foreta gale moralske bedømmelser av det de tror de vet.
Svært mye utenriksjournalistikk manipuleres ved hjelp av fortielser. Mediene kunne for eksempel ikke unnlate å nevne den gravide jødiske bosetterkvinnen som 2. mai ble skutt og drept av arabiske terrorister sammen med de fire små døtrene sine. Men mediene fortiet at terroristene etter skytingen mot bilen gikk helt bort til bilvraket og skjøt to dødelige kuler mot hodet til hver av de fire småbarna pluss to kuler mot moren. Slik arabisk grusomhet er nå systematisk fortiet.

Det samme gjentok seg da terrorister i forrige uke sprengte et israelsk militært kjøretøy i Gaza med en stor bombe. Det kostet seks israelske soldater livet. Men norske medier fortalte ikke hvordan terroristenes hjelpere straks sprang til og plukket opp likdeler fra disse fem soldatene. Likdelene ble skjult i FN-ambulanser og smuglet bort. Deretter viste arabisk TV bilder av ungdom som sparket de døde soldatenes hoder som om de var fotballer. Også denne arabiske grusomheten er i norsk utenriksjournalistikk systematisk definert som en ikke-nyhet.

Israels utenriksminister Sjaul Mofaz rykket derimot i et israelsk regjeringsmøte ut mot FN for misbruk av UNRWA-ambulanser til å smugle disse likdelene bort. FN svarte først avvisende. Men søndag kunne avisen Maariv fortelle at FN måtte gjøre kuvending og innrømme ambulanse-misbruket. FN forsvarer seg nå med at væpnede palestinaarabere hadde truet ambulansesjåførene på livet. Også dette er i Norge ikke-nyheter, kanskje fordi man i så fall også måtte ha nevnt hva slags uhyggelig inhumane behandling de israelske soldat-hodene var blitt utsatt for etter smuglingen.

De to israelske soldatene som søndag ble skutt og drept av en arabisk snikskytter mens de hjalp en gammel arabisk kvinne med å hente mat, er heller ikke viet norsk medieomtale.

Også en annen form for systematisk nyhetsfortielse må nevnes. Det ble oppdaget under en mindre gransking av avisen International Herald Tribune, som i Europa trykker nyheter fra The New York Times og The Washington Post. Granskingen viste at «noen» hos IHT sitter og omskriver den amerikanske versjonen av midtøstennyhetene til en depresisert, «europeisert» versjon som utelater deler av faktabildet. Nyhetsbildet gjøres på den måten mer ubegripelig og konfust.

Man bør derfor ikke tro at man kjenner faktaene om den amerikanske og israelske antiterrorkrigen hvis man bare kjenner den fra norske og europeiske medier. For der blir nyhetene nå manipulert.

http://www.israel-miff.no/nyheter/2004/05/20DeManipulerbareNyhetene.htm

Kommentar til Dagens lederartikkel:

Hvorfor advarer ikke avisen Dagen sine lesere også sterkt mot Krf og øvrige politikere som må ha kjennskap til dette også? Hvordan kan det være mulig å ha den minste antydning av tillitt til slike politikere? Hvordan kan slike politikere være til gavn for Israel, Norge og utenrikspolitisk? Er det ikke også på grunn av feighet og at man frykter mennesker og den motstand og isolasjon dette kan medføre, er da ikke denne frykten større enn frykten for Den Allmektige Gud?
Blir ikke leserne av slike kristne aviser manipulert via fortielser ved at det er OK å stemme på Krf, der Krf statsministeren bl.a. sender Frafjord Johnsen med "bistandsmidler", egentlig dhimmiskatt, som går direkte til å utruste terroristorganisasjonen PLO og deres terrorkrig mot Israel og jødene for å utslette dem? Hvordan våger avisen Dagen eller andre kristne aviser (eventuelle kristne tidsskrifter som støtter og reklamerer for Krf) å la være å advare på det sterkeste mot å stemme på Krf? Krf er verre enn de andre partiene fordi de seiler under et totalt falskt flagg og misbruker kristennavnet på det groveste! Betyr ikke dette egentlig at slike kristne aviser også er i strid med seg selv? Det gjør faktisk det!

Hvis menneskene i seg selv er gode, hvorfor er det da så mye krig og ondskap i verden? Det er det onde menneskene trenger å bli frelst i fra, for et rike som er i strid med seg selv kan ikke bestå, det vil slites i stykker og går til grunne.

Vil samtidig sterkt anbefale denne boken : Islam og terrorisme, skrevet av Mark Gabriel, som kan anskaffes her : http://www.norskisraelsenter.no/nor/bokogvideo.php

Det står skrevet:

DEN LEVENDE GUDS TEMPEL
2KO 6,14 - 18 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? [Beliar: jødisk navn på djevelen.] 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt: Jeg vil bo og ferdes blant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill dere fra dem, rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere, 18 jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.
2KO 7,1 Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

Hva gjør Krf i regjeringsposisjon for de ressurssvake og hva høster Krf i regjeringsposisjon?
En oversikt som Arbeidssøkerforbundet i Norge (AFO) har laget viser at Bondevik-regjeringen har fjernet hele 15 velferdsordninger.
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article264981.ece

Bondevik-regjeringen har fjernet hele 15 velferdsordninger de siste årene til tross for at statsministeren sier at han kjemper mot fattigdom. Se lista her.
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article264555.ece

Statssekretær Helge Eide (KrF) avviser at Bondevik-regjeringen har sviktet de svakeste i Norge, til tross for at regjeringen har fjernet hele 15 velferdsordninger. :
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article264830.ece

Krf er med på å berike ærgjerrige politikere og de ressurssterke samt øke Norges rikdom for å anskaffe seg maktposisjoner og politisk innflytelse internasjonalt i endetiden.

Hva med dem som beriker seg i endetiden?
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/3967564.html
http://pub.tv2.no/nettavisen/nettpaasak/article265786.ece

Hva sier Guds Ord om dem som beriker seg i endetiden?
Anbefales det fremdeles å støtte Krf?HILSEN
JUD 1,1 - 25 Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. 2 Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål!

VRANGLÆRERNE OG DOMMEN OVER DEM
3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige. 4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. 5 Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. 6 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. 7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild. 8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter. 9 Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: "Måtte Herren straffe deg!" 10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv. 11 Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne. 12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. 13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på. 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: "Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere." 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.

VÅKENHET OG OMSORG I MENIGHETEN
17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler, 18 da de sa til dere: "I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster." 19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke. 20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd. 21 Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv. 22 Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med. 23 Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet!

LOVPRISNING AV GUDS MAKT
24 Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, 25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.

SØK HERREN MENS HAN ER Å FINNE
JES 55,6 - 9 Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 7 Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. 8 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. 9 Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.

HERREN VIL SAMLE OG VELSIGNE SITT FOLK
5MO 30,1 - 20 Når alle disse ting kommer over deg, både velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt fram for deg, og du tar det til hjertet ute blant alle folkeslagene som Herren din Gud har drevet deg bort til, 2 og du så vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og adlyder ham i alt det jeg byr deg i dag, både du og dine barn, 3 da skal Herren din Gud vende din lagnad og være barmhjertig mot deg. Igjen skal Herren din Gud samle deg fra alle de folk han har spredt deg iblant. 4 Om du så er drevet bort til verdens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. 5 Herren din Gud vil føre deg til det landet som dine fedre vant, og du skal vinne det igjen. Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg tallrikere enn dine fedre. 6 Da skal Herren din Gud omskjære deg og dine etterkommere på hjertet, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og du skal få leve. [omskjære på hjertet: -> 3 Mos 26, 41.] 7 Men alle disse forbannelsene vil Herren din Gud vende mot dine fiender og mot dem som hater og forfølger deg. 8 Da skal du igjen være lydig mot Herren og holde alle hans bud som jeg gir deg i dag. 9 I alt ditt virke skal Herren din Gud gi deg rikelig av det som godt er, både barn, avkom i buskapen og grøde på jorden. For Herren vil igjen glede seg over deg og gjøre godt mot deg, likesom han gledet seg over dine fedre, 10 så sant du er lydig mot Herren din Gud og holder hans bud og forskrifter som er skrevet i denne lovboken, og så sant du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. 11 Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. 12 De er ikke i himmelen, så du må si: "Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?" 13 De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: "Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?" 14 Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.

VALGET MELLOM LIV OG DØD
15 Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. 16 Gjør du som jeg byr deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du går inn i og legger under deg. 17 Dersom du i ditt hjerte vender deg bort og ikke er lydig, men lar deg rive med, så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, 18 da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet dere drar inn i og legger under dere når dere går over Jordan. 19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan få leve! 20 Du skal elske Herren din Gud, adlyde ham og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet Herren din Gud sverget at han ville gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.

MOSES VELSIGNER ISRAEL
5MO 33,1 Dette er den velsignelsen som Moses, gudsmannen, lyste over israelittene før han døde: 2 Herren kom fra Sinai, fra Se'ir strålte han fram for dem. I lysglans kom han fra Paran-fjellet med titusener av hellige, som strømmet fram på hans høyre side. 3 Ja, han elsker sitt folk. Alle hans hellige er i hans hånd. De setter seg ved dine føtter og tar imot av dine ord. 4 Moses gav oss en lov, en eiendom for Jakobs menighet. 5 Det fremstod en konge i Jesjurun da folkets høvdinger kom sammen med stammene i Israel. 6 Måtte Ruben leve og aldri dø ut og hans menn bli mange i tall! 7 Dette sa han om Juda: Herre, hør på Judas rop, og la ham komme til sitt folk! Med sine hender strir han for det. Vær hans hjelp mot fiendene! 8 Om Levi sa han: Dine tummim og urim skal være hos din trofaste mann, han som du satte på prøve ved Massa og stridde mot ved Meriba-kilden. 9 Han sa om sin far og sin mor: "Jeg har aldri sett dem." Han kjentes ikke ved sine brødre og ville ikke vite av sine barn. For de tok vare på ditt ord og vernet om din pakt. 10 De skal lære Jakob dine bud og Israel din lov. De skal legge røkelse fram for din nese og heloffer på ditt alter. 11 Herre, velsign hans kraft og ta vel imot hans henders verk! Knus hoftene på hans motstandere og fiender, så de aldri reiser seg mer! 12 Om Benjamin sa han: Herrens yndling bor trygt og sikkert. Herren verner ham hele dagen, han bor imellom hans fjellsider. 13 Om Josef sa han: Måtte Herren velsigne hans land med det beste fra himmelen, med dugg, og med vann fra havdypet som ligger der nede, 14 med den fineste avling som modnes i sol, og det beste som gror mens månen skifter, 15 med det ypperligste fra de eldgamle fjell, det aller beste fra de evige høyder, 16 med alt godt som fyller jorden, og med velvilje fra ham som bodde i tornebusken. La dette komme over Josefs hode, over issen på ham som er høvding blant sine brødre. 17 Staselig er hans førstefødte okse, han har horn som en villokse; med dem kan han stange folkene ned like til jordens ender. Dette er Efraims titusener, Manasses tusener av menn. 18 Om Sebulon sa han: Gled deg, Sebulon, når du drar ut, gled deg, Jissakar, i dine telt! 19 De ber stammene komme til fjellet, der bærer de fram rette offer. De suger til seg rikdom fra havet og skjulte skatter i sanden. 20 Om Gad sa han: Lovet være han som lar Gad få rom! Han legger seg på lur som en løve og river sund både arm og hode. 21 Han valgte den beste del for seg selv, der fikk han lodd som en æret fører, da folkets høvdinger kom sammen. Sammen med Israel gjorde han det som er rett for Herren, det som han har fastsatt. 22 Om Dan sa han: Dan er en løveunge som springer fram fra Basan. 23 Om Naftali sa han: Naftali er mettet med Herrens velvilje og fylt av hans velsignelse. Han tar land i vest og sør. 24 Om Asjer sa han: Asjer er mest velsignet blant sønner. Han skal være sine brødres yndling og dyppe sin fot i olje. 25 Dine bommer skal være av jern og bronse. Som dine dager er, skal din styrke være. 26 Ingen er som Jesjuruns Gud. Han farer fram over himmelen og kommer deg til hjelp, han rir på skyene i sin velde. 27 En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer. Han drev fienden bort for deg og sa: "Bare rydd ham ut!" 28 Siden bor Israel trygt, Jakobs kilde har fred i et land med korn og vin, hvor duggen drypper fra himmelen. 29 Salig er du, Israel. Hvem er som du? Du er et folk som får hjelp fra Herren, ditt vernende skjold og ditt veldige sverd. Dine fiender skal krype for deg, mens du går fram over deres høyder.

!SRAELS GJENREISNING
AMO 9,11 - 15 Den dagen reiser jeg opp igjen Davids falne hytte. Jeg murer igjen dens revner og reiser det som ligger i grus; jeg bygger den som i gamle dager. 12 Så kan de ta resten av Edom i eie og alle de andre folkeslag som er nevnt med mitt navn, lyder ordet fra Herren, som fullfører dette. 13 Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skurden er slutt, og tråkker druer til kornet skal såes. Druesaften skal dryppe fra fjell og flyte i alle bakker. 14 Da vil jeg vende lagnaden for Israel, mitt folk. Byer som er revet ned, skal de bygge opp og bo i; de skal plante vingårder og selv få drikke vinen, stelle til hager og selv spise frukten. 15 Jeg planter dem atter i egen jord, de skal ikke mer rykkes opp av sitt land, som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.

DOMMEN OVER EDOM
OBA 1,1 - 15 Dette er Obadjas syner. Så sier Herren Gud om Edom: En tidende har vi hørt fra Herren, et bud er sendt ut blant folkene: "Stå opp, la oss reise oss til strid mot Edom!" 2 Se, liten gjør jeg deg blant folkene, dypt foraktet skal du være. 3 Ditt hjertes hovmod har narret deg, du som bor i fjellkløfter og har ditt tilhold i høydene, du som tenker med deg selv: Hvem kan styrte meg til jorden? 4 Om du bygger høyt som ørnen, ja, legger ditt rede blant stjernene, så vil jeg styrte deg ned derfra, lyder ordet fra Herren. 5 Om det kom tyver til deg eller røvere om natten - å, hvor du blir herjet - ville de da stjele mer enn de trengte? Om du hadde høstfolk i din vingård, ville de da ikke la det bli en etterhøst tilbake? 6 Å, hvor Esau er blitt ransaket, hans skjulte skatter oppsporet! 7 Dine paktsfeller driver deg like til grensen. Folk du hadde fred med, har sviktet deg; de har fått overtaket på deg. De som spiste av ditt brød, har satt snarer for deg og sier: "Han har ingen forstand." 8 Den dagen vil jeg sannelig utrydde de vise fra Edom og de kloke fra Esaus fjell, lyder ordet fra Herren. 9 Dine krigere, Teman, skal lammes av redsel, hver eneste mann skal bli drept og ryddes bort fra Esaus fjell. 10 For ditt voldsverk mot Jakob, din bror, skal du skjules av skam. Du skal utryddes for alltid. 11 Den dagen du holdt deg borte, den dagen fremmede røvet hans gods, da utlendinger gikk inn i hans port og kastet lodd om Jerusalem, da var også du som en av dem. 12 Du skulle ikke ha sett med fryd på din bror da ulykken rammet ham, ikke gledet deg over judeerne den dagen de gikk til grunne, og ikke brukt så store ord den tid de var i nød. 13 Du skulle ikke ha trengt inn i porten til mitt folk på ulykkesdagen. Du skulle slett ikke ha gledet deg over det de led på ulykkesdagen, og ikke strakt hånden ut for å ta deres rikdom på ulykkesdagen. 14 Du skulle ikke ha stått ved veiskillene og hogd ned dem som prøvde å komme unna, og ikke utlevert dem som slapp fra det den dagen folket var i nød. 15 For Herrens dag er nær over alle folkeslagene; som du har gjort, skal det gjøres med deg. Gjengjeldelsen kommer over ditt hode.

LOVSANG TIL HERREN SOM SKAPER OG STYRER
SLM 33,1 - 22 Rop av fryd for Herren, dere rettferdige! Det sømmer seg for de oppriktige å synge Herrens pris. 2 Lovsyng ham til lyren, og spill på tistrenget harpe! 3 Syng for ham en ny sang, spill vakkert og rop av glede! 4 For Herrens ord er sannhet, alt han gjør, kan en lite på. 5 Han elsker rett og rettferd, jorden er full av hans godhet. 6 Himmelen ble skapt ved Herrens ord, hele dens hær ved et pust fra hans munn. 7 Han samlet havvannet som i et kar, la havets dyp i opplagsrom. 8 For Herren må hele verden frykte og alle som bor på jorden, skjelve. 9 Han talte, og det skjedde, han bød, og det stod der. 10 Herren bryter folkenes planer og avverger det de har tenkt å gjøre. 11 Men Herrens plan står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. 12 Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk han har valgt til sin eiendom! 13 Fra himmelen skuer Herren ned og ser hvert eneste menneske. 14 Fra sin tronstol holder han øye med alle som bor på jorden, 15 - han som har dannet alles hjerter og merker seg alt det de gjør. 16 Stor makt gir ingen konge seier, stor styrke redder ingen mann i krig. 17 Hesten er en svikefull hjelper, den berger ingen med all sin kraft. 18 Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn, 19 så han kan fri dem fra døden og berge dem gjennom hungersnød. 20 Vi venter med lengsel på Herren, han er vår hjelp og vårt skjold. 21 Vårt hjerte gleder seg i ham, for vi setter vår lit til hans hellige navn. 22 La din miskunn være over oss, Herre! Det er deg vi venter på.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes.


Dagens bibelord
Apg 19, 8-10:
8 Han gikk så inn i synagogen og talte frimodig i tre måneder. Han førte samtaler med dem og overbeviste dem om det som hører Guds rike til.
[13: 14. 18: 26.]
9 Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien* så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus' skole.
[9: 2. 14: 4. 17: 17.] [* Den kristne tro.]
10 Dette varte i to år, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere.


Mandag, August 16, 2004

Leserbrev fra Bjarne Kydland: Faller vi for islam?
Et høyst betimelig spørsmål, av Enevald Flåten, i Dagen den 5/6. Slik jeg ser det tror jeg at vi først og fremst måtte falle for det Bibelen kaller ”den store skjøge hun som ødela jorden.” Åp. 19:2 Og så kommer slakterne eller representantene for Sverdets religion, islam.

Hvem er ”den store skjøge”? Ja, Martin Luther og reformatorene mente det var Den romersk katolske kirken, og så langt det var mulig å bedømme det for dem tror jeg at de hadde og har aldeles rett, og derfor ble også reformatorene drevet ut, og vi fikk de rene evangelikale menigheter rundt omkring i Europa.. De hadde og har den motsatte lære av katolikkene.
De evangelikale lærte og lærer Ordet alene og Troen alene, mens katolikkene på sin side var og er langt mer opptatt av sine gjerninger og påfunn, tradisjoner og helgener, avlat og relikvier. Slik fremstod den romersk-katolske læren med både Ordet og tradisjonen,
hvor tradisjonen til sist gikk av med første-prisen.

Just presis som i dag. Bibelen som Guds rene og ufeilbare ord duger ikke nå heller lenger i evangelikale sammenhenger, ifølge våre liberalteologer. I Bibelen finner en ord fra Gud, men her er mye ”fyllmasse”/menneskeord og påfunn fra urmenighetene, sier de. Og så blir det slik at det som er fyllmasse for den ene liberaleren er Guds ord for en andre, og omvendt.
Så forsker en og så forsker en til dess det blir fritt frem for kvinnelige prester og ekteskap mellom homofile menn og lespiske kvinner. Samtidig skal homofile og lespiske par fritt frem kunne velges til kirkens øverste stillinger.

I dag må vi gå ut fra at den store skjøge er den katolske institusjonen og våre dagers liberalteologer, oppstått i senere år på evangelisk mark, som MF. Og slik, mer eller mindre overalt, på gammel evangelisk mark. Det er dette siste vi nå ser foregår i stor stil, etter våre dagers oppskrift. Som sagt: Det forskes og det forskes og ”tenkeboksene” er fulle. Av hvem? Av liberalteologer som etter noen tid kommer ut med de motsatte standpunkter, med andre ord en renere og forbedret bibelforståelse, erklærer de.

Men hva er det de oppnår med denne voldsomme tenkeboksaktiviteten. Det oppnåes, som vårt åpningsord over disse linjene nettopp sa: De oppnår jordens ødeleggelse, og islams inntreden, nettopp på evangelisk mark. Islam går inn der Kristus går ut. Islam står blant annet for sterke drapsorgier. Hellig krig og erobringstokter – sverdet har fulgt denne såkalte religionen fra første dag. Muhammed døde i år 632 e. Kr. Før hans tid var jorden kjemisk ren for denne hatske form for religion.

Dette er jordens mest aggressive ideologi, og den tolererer absolutt intet, noe sted, ved sin side. Lær av Arafat. Våre politikere sier at han må på død og liv få en egen stat ved siden av Israel. Han har jo også fått fredsprisen! Tenk det sier de. De må absolutt vite bedre, men de passer vel på ikke å røpe sannheten. Arafat har aldri bedt om en stat ved siden av Israel. Altså bygger våre politikere på bevisste løgner. Også Kr.F.

President George W. Bush`s Amerika har for lengst innsett disse kalde fakta om islam og er i det lange løp blitt tvunget til å ta situasjonen seriøst, som både i 1. og 2.verdenskrig, med enorme økonomiske og menneskelige omkostninger og lidelser. Europa har for lengst valgt det andre alternativet. De toer sine hender og legger seg pannekakeflate. Europa velger heller å være rød en død, og er fullt rede i motsetning til USA dermed å oppgi sin egen ”Way of life”. De svikter gladelig sin gamle forbundsfelle og ”redningsmann”.
”Dette kom tydeligst til uttrykk gjennom EU-konstitusjonen. Av respekt for Tyrkias Allah tør de ikke å vedkjenne seg sin kristne fortid. Dermed har de overlatt til Amerika alene å beskytte Israel og den kristne verdens ”Way of life.”


Slik sett er det liberalteologene og skjøgekirken som baner vei for islam, og legger islams rute. Aldri ville islam ha kommet inn i Europa, dersom ikke Europa ved selvvalg hadde lagt forholdene til rette, i og med at Gudsnavnet blir fornektet og Grunnloven oversett. I kjemien er det noe som heter ”Horror de vacuum.”): ”Frykten for det tomme rommet”. Dette tomrommet passer islam som ”hånd i handske.” Dit går de inn.

Les til ovenstående avsnitt Salme 81, 14 – 15. Det gjelder ikke andre lover for hedningene i så måte enn for jødene: ”Å, om mitt folk ville høre på meg, om Israel ville vandre på mine veier! Snart skulle jeg da kue deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere.”
Det vi her leser sier kort og godt at, da ble dine fiender momentant utslått.

Samme Dagen-eksemplaret (se over) har en kronikk av Norvald Yri, (N.Y.)som på en grei måte analyserer og beskriver dette mulvarp-arbeidet fra institusjonen MF`s side.
”Bibelforskning på sidespor” kaller han kronikken, som er en betenkning omkring boken utgitt av Det Norske Bibelselskap med tittelen: ”Den store fortellingen,” av Reidar Hvalvik/Terje Stordalen, lærere ved Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. N.Y. sier han ville heller ha kalt denne boken ”Den store forestillingen.”

Blant annet sier han: ”Forfatterne bruker mye spalteplass på å forklare hvorfor en ikke kan tro som det står.” Han sier også at her finnes ”masse tøvprat.” Nettopp det skulle jeg tro er 100 % riktig. De har vært i tenkeboksen og der så de sett Gud i kortene og fann mye juks og fanteri.

Hva oppnår så disse geskjeftigede herrer og Bibelselskapet med boken? De oppnår det som allerede er sagt innledningsvis: De ødelegger jorden! Tømmer den for reelt innhold så til si og baner dermed veien for slakterne under Sverdets religion.

Det rare med N.Y.`s anmeldelse er det han sier på denne måten og som han gjerne skulle ha utdypet noe nærmere kanskje: Her gjengitt kortest mulig.: ”Kanskje er det nå viktigere å kjempe mot ”biblisister” som tror at Gud skapte verden på seks dager.” Hva mener N.Y.?
Han burde hurtigst få skrevet om disse sidene så vi kan få lest dem slik som de skal være!

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland.


Dagens bibelord
Matt 11, 1-6:
1 Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskrifter, da drog han derfra for å lære og forkynne i deres byer.
[Luk 7: 18 ff.]
2 Da nå Johannes i fengslet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham:
[4: 12. 14: 3.]
3 Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
[3: 11. 11: 10. Mal 3: 1.]
4 Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:
5 Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
[15: 30. Jes 29: 18. 35: 5 ff. 61: 1.]
6 Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.
[13: 57. 15: 12.]


Søndag, August 15, 2004

11. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 6, 66-69:
66 Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham.
67 Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort?
68 Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord,
[v. 63. Apg 5: 20.]
69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige!
[10: 36. Matt 16: 16. 1JOH 4: 16.]

LESETEKST, Jes 5, 1-7:
1 Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug.
[Sal 80: 9 ff. Jer 2: 21. Matt 21: 33 ff. Mark 12: 1 ff. Luk 20: 9 ff.]
2 Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakttårn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville.
3 Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn: Døm mellom meg og min vingård!
4 Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle bære gode?
5 Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård: Jeg vil ta bort gjerdet, så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren, så den blir nedtråkket.
[Sal 80: 13. Jer 12: 10. Luk 21: 24.]
6 Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den.
[7: 23 ff. Ord 24: 30 ff.]
7 For Herrens, hærskarenes Guds vingård er Israels hus. Og Judas menn er hans kjæreste plantning. Han ventet rett, men se, der er blodsutgytelse. Han ventet rettferdighet, men se, der er skrik.
[3: 14, 15. Sal 80: 9. Jak 5: 4.]

LESETEKST, Rom 11, 25-32:
25 For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn.
26 Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.
[Jes 59: 20, 21.]
27 Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder.
[Jes 27: 9. Jer 31: 33. Heb 8: 10, 12.]
28 Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld.
29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.
[4M 23: 19. Sal 110: 4. 2TIM 2: 13.]
30 Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige.
31 På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn.
32 For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle.
[v. 7 ff. Gal 3: 22. 1TIM 2: 4.]


Lørdag, August 14, 2004

GUDSTJENESTE MED SKRIFTEMÅL OG NATTVERD I BEDEHUSET, KAUTOKEINO
Søndag 15. august 2004 kl. 1100 sokneprest Per Kørner. Ta med Åndelig Sangbok. Vel møtt til samling om Guds Ord!


Klipp fra www.dagen.no: Taler Israels sak til norsk opinion
Taler Israels sak til norsk opinion

– Det er få ting som skaper så mye engasjement som debatten om Midtøsten. Derfor er det viktig å komme med saklig informasjon.

Av Ove EikjeJOBBE BEVISST: – Jeg var ivrig da jeg begynte som talsmann, men jeg visste at det ble vanskelig på grunn av den holdningen som råder i den norske opinion. Men etter hvert forstod jeg at det var viktig å jobbe be, og blant annet «selge» sitt budskap, sier Andreas Lorange, som taler Israels sak til den norske opinion.
Foto: Ove Eikje
Dette sier talsmann Andreas Lorange ved Israels ambassade til Dagen. Han har nå vært et halvt år i stillingen som Israels ansikt utad til det norske folk.
Lorange har blant tatt statsvitenskap i Tromsø, og deretter et grunnfag om Midtøsten og Nord-Afrika ved Universitetet i Oslo. Senere tok han en mastergrad i internasjonale studier og diplomati i London, med mye fokus på Midtøsten og internasjonal rett.

Tøff start
Oslo-mannen fikk ingen flying start da han begynte ved Israels ambassade den 2. mai 2002 med ansvar for handel mellom Israel og Norge.
– Dagen før hadde LO-leder Gerd Liv Valla stått på Youngstorgets talerstol og forkynt sin boikott mot israelske varer. Derfor begynte jeg i en vanskelig periode. Men jeg tror likevel at boikotten virket helt mot sin hensikt, for handelen i rene tall gikk ikke ned. Det er mulig at pro-israelske nordmenn ble mer bevisste og valgte produkter fra Israel, sier Lorange.

– Det er gledelig at handelen mellom Israel og Norge igjen stiger, selv om også kroneverdien slår noe ut, sier tallsmannen. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at i første halvår steg handelen med ti prosent, og kom opp i 305 millioner kroner.
Som en følge at det israelerne kaller Nasdaq-Nablus-effekten, kombinasjonen av vanskelig verdensøkonomi og intifada, valgte handels- og næringsdepartementet i Israel å kutte enkelte stillinger rundt i Europa.

– Jeg var en av dem som mistet arbeidet. Men siden Leif Røssaaks død hadde informasjonsstillingen ved ambassaden stått ledig, og jeg fikk spørsmål om å overta, sier Andreas Lorange. Han kan ikke få rose nok den innsatsen som Røssaak utførte for Israels sak i Norge.
Den nye talsmannen begynte i sitt arbeid i februar i år, og helt i starten fikk han delta på en info-konferanse i Jerusalem.

– Dette var første gang jeg var i Israel, og det var en mektig og sterk opplevelse. Jerusalem er et senter i verden når det gjelder religion og kultur, og på en måte er det verdens navle. Det var underlig å stå ved Vestmuren og tenke på hva denne byen har betydd.

– Hvilke forhold har du til at Israel er Bibelens land?
– Jeg har vært svært interessert i historie, også bibelhistorie, og har lest om jødefolket i Det gamle testamente. Det er umulig å ikke ha et forhold til at vår kultur ligger i kristendommen. I tillegg blir det viktig å fokusere på jødenens mulighet til selvbestemmelse i en stat der de har lange kulturelle tradisjoner, foruten historiske og religiøse røtter. De færreste kan benekte at det er en kobling mellom nettopp dette landområdet og jødene, svarer han.

Må være saklig
– Er du en ekte Israelsvenn, eller er dette bare en jobb for deg?
– Jeg er Israelsvenn, men jeg føler også at min oppgave må være en jobb. Samtidig svirrer Israel i hodet hele tiden når jeg ser nyheter, aviser og er i sosiale lag der jeg får spørsmål om hva jeg arbeider med.
I ulike debatter må jeg være helt saklig, og ikke reagere personlig, for da gjør jeg ikke jobben min. Derfor er det avgjørende at jeg ikke blir følelsesmessig påvirket, men dette er ikke alltid enkelt. Det er få ting som skaper så mye følelser blant det norske folk som debatt om Midtøsten, svarer Andreas Lorange. Og han legger til:

– Jeg var ivrig da jeg begynte som talsmann, men jeg visste at det ble vanskelig på grunn av den holdningen som råder i den norske opinion. Men etter hvert forstod jeg at det var viktig å jobbe bevisst, og blant annet «selge» sitt budskap.
– Jeg deltar blant annet med informasjon på skoler, og her forklarer jeg hvorfor Israel må gjøre som de gjør. Jeg krever ikke at elevene skal være enig med Israel. Men hvis de får en forståelse for Israels valg, er jeg fornøyd, sier Andreas Lorange, som også har deltatt i flere TV-programmer.

Stor utfordring
– Det er en stor utfordring å tale Israels sak. På tross av stor mediedekning er det vanskelig å få presentert Israels syn, og hva Israel blir utsatt for. I dagens medieverden mottar vi enorme mengder informasjon hver eneste dag. Da er det viktig at nyhetene er både presise og riktige. Et av våre problem er at mediene i stor grad utelukker viktig informasjon, som i flere tilfeller kunne forklare hvorfor Israel er nødt til å gjennomføre enkelte tiltak.

Lorange peker på at gang på gang har ambassaden forsøkt å formidle problemene relatert til manglende politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige reformer i de palestinske selvstyremyndighetene. Dette har hatt en direkte innvirkning på terroren mot Israel.
– Selv satt jeg og leste avisen International Herald Tribune i februar om kamper mellom palestinske styrker i Gaza, og om protester mot korrupsjonen. Det tok et halvt år før norske aviser nevnte det. Dette er ikke med på å gi det norske folk et riktig bilde av konflikten.

– Men det har skjedd noe interessant de siste ukene i medienes dekning av konflikten. Flere aviser her i landet har skrevet om korrupsjonen og den indre splid som pågår blant palestinske selvstyremyndigheter. Det er svært avgjørende at ulike sider av konflikten kommer fram, og den norske opinion får mulighet til å få et mer allsidig innblikk i det som skjer. Hvis dette er med og skaper en viss balanse i folks oppfatning, er det svært bra.

Nedgang i terror
Sikkerhetsgjerdet som israelske myndigheter har bygd, har fått mange spaltemeter i norske aviser, og mye kritikk har haglet mot den jødiske staten. Men gjerdet har ført til en radikal nedgang i terroraksjoner, og mange jødiske liv er spart på grunn av sikkerhetsgjerdet.
Statistikken forteller at siden intifadaen startet i september 2000 og fram til 31. desember i fjor, ble det drept 909 israelere ved terroraksjoner. Så langt i 2004 er det «bare» 69 israelere som har mistet livet.
– Selv om det er en tragedie for de som blir rammet, er dette likevel en meget positiv nedgang.
Lorange opplyser at mange selvmordsbombere er kommet fra Judea og Samaria.

Fra de begynte arbeidet med sikkerhetsgjerdet i august i fjor og fram til juni i år, er antall angrep gått ned med 90 prosent, tallet på drepte redusert med 70 prosent og antall skaded sunket med 85 prosent.
– Vi vet at sikkerhetsgjerdet påvirker dagliglivet til palestinerne, og det beklager vi. Men vi ser at gjerdet redder liv, og da må retten til liv prioriteres. Dette er tross alt den viktigste menneskeretten, avslutter Andreas Lorange.

Publisert 13.08.2004

Ansvarlig redaktør: Odd Sverre Hove
E-post: redaksjonen@dagen.no
Adresse: Postboks 2394, Solheimsviken, 5824 Bergen
Tlf. 55 55 97 00

Dagen.no er utviklet av Kommunion - mer enn kommunikasjon


Dagens bibelord
Luk 4, 23-30:
23 Da sa Jesus til dem: Dere vil sikkert si til meg dette ordspråket: Lege, leg deg selv! Alt dette som vi har hørt er skjedd i Kapernaum, gjør det også her på ditt hjemsted!
24 Men han sa: Sannelig sier jeg dere: Ingen profet blir godtatt på sitt hjemsted.
[Joh 4: 44.]
25 Sannelig sier jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang himmelen var lukket i tre år og seks måneder, da det ble stor hungersnød over hele landet.
[1KONG 17: 1, 9. 18: 1. Jak 5: 17. Åp 11: 6.]
26 Men ikke til noen av dem ble Elias sendt, bare til en enke i Sarepta i Sidons land.
27 Og mange spedalske var det i Israel på profeten Elisas tid. Men ingen av dem ble renset, bare syreren Na'aman.
[2KONG 5: 1-14.]
28 Alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette.
29 De reiste seg og drev ham ut av byen, og førte ham ut mot pynten av det fjellet som deres by var bygd på, for å styrte ham utfor stupet.
30 Men han gikk midt gjennom flokken og drog bort.
[Joh 8: 59. 10: 39.]


Fredag, August 13, 2004

Leserbrev fra Bjarne Kydland: Surrogater
Det nestbeste eller erstatninger. Det er bare det at surrogater bevisst brukt som sannhets-erstatning blir bedragerisk, ja, noe demonisk og tjener utelukkende som sannhetens motgift, for å si det slik. Sannheten blir holdt nede i urettferdighet. Rom 1:18.

Eksempel på slikt kan en lese i Bergens Tidende (BT) for tirsdag 10/8. Her svarer Midtøsten-forsker LARS GULE (L.G.) på en del spørsmål om Palestinas historie stilt av Wilfred Høsteland, samme avis 24/7. Jeg sier ikke mer om disse svarene. De kan være bra nok så langt de rekker. Mitt anliggende er et annet. Men, slik som i denne kontekst, som sannhets-surrogater tjener svarene også utmerket som en håndsrekning til alle meningsfeller, eller sagt slik: egen ”meninghet.”

”Jeg vil ikke leke med deg lenger!” sier Tuppen til Lillemor.
Egentlig er det det L.G. indirekte sier. Og nettopp den stillingtagen er blitt mer og mer gjengs i debatter nå for tiden, ikke minst i Midtøsten-debatten og lignende debatter. Det være seg omkring: Skapelse/evolusjon, homofili/heterofili, om fosterdrapet (mennesket er ikke et menneske før det i alle fall er gått halv fostertid, og selv om det alltid har bodd i kvinnens/morens/menneskets livmor), om kvinnelige prester (for nå til dags har folk med overdreven masse av grå celler funnet ut at Bibelen sier både: ”Ja –ja og Nei – nei” til kvinnelig overhøyhet i menighet og hjem. Samfunnet?) De holder sannheten nede. (Rom. 1:18.) Og det kan være i påstanden om at ”sverdets gud – Allah og Bokens Gud er en og samme person.

Her må jeg bare få utbryte: Er det ikke Fantastisk ! Men, på den annen side: Er det så rart likevel, etter at mennesket nå i 6000 år har levd i sin falne tilstand, og at i dag mer enn 1,3 milliarder mennesker er opplært til daglig å rope på Sverdets gud, Allah. Er det så rart om han snart ville avlegge dem en snar-visitt?

Og det vil jeg si, at skulle ikke jeg få tro på Israels Gud og Sønnen Jesus Kristus da hadde også jeg tørnet ”galen.” For, det jo må være sterke islett av galskap i mye av det som hevdes i holdninger og handlinger som over er antydet. For, hvorfor skulle standpunktet til Andersen borti Lakkergaten 9 være mer holdbart enn det som har vært menneskehetens aksiom i uminnelige tider. Jo, ”professor ditt og datt” har sagt det. Hvorfor har ingen sett eller hørt noe til slump og tilfeldigheter under menneskehetens vandring på jorden, ca 6000 år nå. Mennekseheten har jo kjent det skrevne ordet i tusener av år. Hvilken dato stoppet ”slumpeskuddene.” De har jo foregått i milliarder og atter milliarder av år, men, altså ikke nå lenger. Hvorfor? Hvorfor utvikler ikke våre dagers apekatter seg lenger til mennesker?
Mystisk! Spør du meg.

”Jeg vil ikke leke med deg lenger!”
Nettopp dette er skriftlig nedfelt slik, i brev-veksling mellom evolusjonsbiologene Richard Dawkins og Stephen Jay Gould, like før Gould døde i 2002. Dawkins foreslår i brev til Gould at kreasjonistene bør oversees: ”Disse menneskene har overhode ikke noe håp om å overbevise vitenskapen om sine tåpelige argumenter. (argumenter mot slump og tilfeldigheter som skal ha foregått gjennom milliarder og atter milliarder av år, men altså ikke nå lenger - min mrkn.)
Og videre skriver han: ”Det eneste som betyr noe for disse mennesker (kreasjonistene) er den anerkjennelse de får ved at vi i det hele tatt gidder å snakke med dem.” Jo-da! Fantastisk!

Folk som argumenterer og snakker på denne måten må på et eller annet tidspunkt ha innsett med seg selv, innerst inne, at de har ”satset på feil hest,” Hvorfor skulle de elles plent behandle meningsmotstanderen som spedalsk?

Evolusjonisten må gjerne, for meg, mene og tro hva han vil, men jeg vil forbeholde meg retten til å si fra hvor jeg står selv. Ellers heter det jo: Han tier og samtykker! Den gamle verden var ikke enda nådd ned til disse bunnivåer i åndslivet. Var det Voltaire som sa: ”Jeg er dypt uening i det du sier, men jeg skulle gjerne dø for din rett til å si det.” Bare en slik holdning kan det komme noe positivt utav.

Likeens mistenker jeg konstituert sjefredaktør Ole Kristian Lyngstad i Hamar Arbeiderblad for samme eksklusive holdningen over for Ester Kristoffer i Stiftelsen til støtte for Israels terrorofre. Den 15/6. skriver Dagen blant annet: ”Men det ble ikke vist noen interesse for å snakke (leke, min mrkn.) med meg,” sa Kristoffer. Og videre: ”Lyngstad tilbakebeviser også Kristoffers påstand om at hun, etter å ha ringt Hamar Arbeiderblad for å fortelle om reaksjoner mot Israel i Hamar som rystet henne, ble oppringt av redaktøren med beskjed om ikke å skjelle ut hans ansatte. Det er helt ukjent for meg at vi har svart noe sånt. Hun må i så fall dokumentere hvem som har sagt det, sier Lyngstad, som legger til at han aldri har snakket med Kristoffer.” Skal tro om Lyngstad har læst brevvekslingen mellom Dawkins og Gould?
Fremgangsmåten er i alle fall skreddersydd til darwinismens øvrige eskapader.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Luk 19, 41-44:
41 Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa:
[13: 34, 35. Joh 11: 35.]
42 Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne.
[8: 10. 5M 32: 28, 29.]
43 For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter.
[Jes 29: 3. Esek 21: 22. 23: 24.]
44 Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.
[21: 6. 1KONG 9: 7 ff. Mika 3: 12. Matt 24: 2. Mark 13: 2.]


Torsdag, August 12, 2004

"Refuting Compromise", Motbevise kompromisser - Av Jørgen Høgetveit
"Refuting Compromise", Motbevise kompromisser.

Ny glimrende bok av Jonathan Sarfati, Ph.D.
Kan bestilles på www.AnswerInGenesis.org eller www.masterbooks.net
Mykt omslag, 411 sider og pris ca. kr. 100,- pluss frakt.
En foreløpig og kort presentasjon.

Av Jørgen Høgetveit

Flaue fagfolk
Det er mange godt utdannede personer som er flaue på Bibelens vegne i forhold til faget sitt eller sitter fast på annen måte i troen på en hel Bibel. Det gjelder oftest de som har studert naturvitenskapelig fag, men også folk som har års studium bak seg i geografi, historie, samfunns- og fremtidsutvikling, osv. Dette har spredd seg dypt inn i folket.

Så gjør man forskjellige krumspring for å komme ut av erkjennelsesklemma. De oppdager ikke at de avsetter Gud og gjør sine tanker til sin avgud. De avfeier også at de gjør vold mot Bibelens selvvitnesbyrd og gjør Gud til en løgner. Noen sier hele Bibelen og kristendommen farvel, andre lager seg sin egen forståelse av en del skriftavsnitt - slik at det passer med deres menneskelig viten. Så runder man gjerne av med å avvise DE SOM TROR SOM DET STÅR som håpløse fundamentalister som leser Bibelen bokstavelig - og sier at Bibelen har bare et budskap om "tro, lære og liv" - resten er overgitt til den menneskelige fornuft.
Dette er svært utbredt og har vært det siden naturvitenskapen med Darwinismen og tilhørende ideologier begynte å trenge inn i vesten. Og det begynte faktisk med angrep på de første vers i 1. Mosebok og de forskjellige tidsteorier. Man spør umiddelbart: hvordan skal man tro på frelsens budskap når det står i en bok som ellers er full av feil.

En av de nyeste tilpassningsteorier kommer fra astronomen Hugh Ross og HANS "PROGRESSIVE KREASJONISME" som en god del kristne har slukt også her i landet og hevder at dette er godt kristendomsforsvar. Men hans lære avviker på en rekke pkt. fra Bibelens lære: ROSS LÆRER/BIBELEN LÆRER: jordens alder i billioner år / ca. 6000 år. Skapelsesdagene er lange tidsrom/ ordinære dager. Solen skapt før jorden/ solen skapte 4. dagen etter jorden. Syvende dag fortsetter/ ordinær dag av 24 t. Døden og rovdyrene på plass før mennesket/ Gud skapte alt "såre vel. Gud skapte artene (species) hver for seg/ Gud skapte dyrene etter sitt slag (ble til "species). Gud skapte Adam for 60 - 10 000 år siden/ Bibelen for ca. 6000 år siden. Fossiler i lagrekker etter år/ Bibelens forklaring er Syndefloden. Noah`s flom var lokal/ Bibelen sier global. Gud grep inn og skapte rasene/ Bibelen at Adam og Eva er utgangspunktet. (S.15.)

Dette virvar av u-bibelske kompromisser er det Sarfati tar et kraftig veldokumentert oppgjør med.

SARFATIS BAKGRUNN
Han er jøde og har sine Ph. og F.M. Ved universitet studerte han matematikk, geologi, fysikk og kjemi med svært gode resultater. Han arbeider også med formal logikk og filosofi. Han er en fremragende sjakkspiller som tre ganger har representert New Sealand i Sjakk Olympiaden og har vært nasjonal mester. Han arbeider nå heltid for AiG og har skrevet en rekke artikler samt "Refuting evolution I og II." Så det er en mann med spesielt store evner AiG har fått som medarbeider.

BOKEN INNEHOLDER
i alt 12 kapitler samt innledning og div. omtaler. I oppsummeringen er disse kp. oppgitt å inneholde. Jeg har bare skummet gjennom noen av dem - samt forklarende innledning og omtale, men det synes meget godt.

Kp. 1 drøfter bibelens autoritet og "ung jord" standpunktet mot Ross` m.fl. påstand om billioner av år. Sarfati står på en "ung jord" og skapelsesdager a 24. t. "Det betyr at Skriften må bedømme menneskets feilaktige teorier om fortiden, og ikke omvendt." Bibelens tale skal stå over vitenskapene og ikke ved siden av eller under. Bedre kan det knapt sies.

Kp. 2 drøfter dagen av skapelse og viser at "de var 24 t. lange". Man drøfter også de forskjellige tidsteorier som mennesker har produsert. Man forklarer også den rette mening av "bokstavelig" utleggelse. Her finner vi en fyldig forklaring av det sentrale ordet "yom."

Kp.3 forklarer at en overveldende del av eksegeter gjennom kirkens historie har stått for 24. t. skapelsesdag og ca. 6000 års alder.

Kp. 4 viser oss at skapelsens orden ikke kan forståes sammen med langtidstenkningen med dinosaurer etc.

Kp. 5 forteller oss at "big -bang teorien" - som er fundamental i Ross` bibelske eksegese. Teorien blir blankt avvist og alternativ forståelse fremsatt.

Kp. 6 taler om opprinnelsen til synd og død - og alt som kom etter syndefallet.

Kp. 7 forklarer i detalj om "skapt etter hvert sitt slag" som er opphavet til artene.

Kp. 8 gir oss den rette forståelsen av Syndefloden som var global og ikke lokal som Ross og hans etterfølgere i Norge synes å mene.

Kp. 9 gir oss en forståelse av historien om mennesket som startet for ca. 6000 år siden. Han finner intet "gap" og understreker Jesu egne ord i Mark 10,6 hvor det står at fra begynnelsen skapte Han dem til mann og kvinne. Her kommer en grundig gjennomgang av

Kp. 10 avviser Ross` antydninger av bibelske argument for jordens alder på billioner av år.

Kp. 11 går inn på dateringsmetoder og påviser en rekke feilkilder som gjør dem lite troverdige.

Kp. 12 motbeviser noen av de påberopte vitenskapelige bevis for en gammel jord.

HVORFOR ANGRIPE
en mann som Ross som sier seg å være ute i et ærend for å berge kristendommen i møte med vitenskapen. På en del sider innledningsvis gir han oss en rekke gode bibelske argument for at det er uhyre viktig å avvise alle kompromiss som undergraver Guds Ord. Bl.a. forsvarer han erkebiskop Ussher (ca. 1650) mot uverdige angrep av Ross. Han sier at hans sirkel av beundrere også innbefattet Sir Isaac Newton. Det er de som i dag mener at Ross "oppmuntrer en form for Gnostisisme" - dvs de gamle vranglærere som hentet sitt lys fra andre kilder enn Bibelen.

Så langt jeg har rukket å lese til nå - gir boken et meget godt og solid inntrykk. Og med bakgrunn i det en kjenner til AiG og deres mange småhefter og deres blad "Creation", vil jeg anbefale at mange skaffer seg denne boken. Den synes å ha et sant arsenal av kunnskaper som gjør at man kan følge Berøamenighetens eks. og forsvare vår tro med bibelske argumenter uten den miste forlegenhet. Tvert i mot. Vi er på sannhetens side og kan regne med at Gud kjemper for oss når vi kjemper for Hans Ord - makt og ære i vårt folk. "Troens første artikkel" skal og må gjenreises i blant oss - og denne boken er en god hjelp. Det er fundamentet både under troens og menighetenes liv og samfunnslivet som er i ferd med å bryte sammen.


Dagens bibelord
1 Mos 39, 6-10:
6 Så overlot han i Josefs hånd alt det han eide, og hadde ikke tilsyn med ham i noe, uten med den maten han selv åt. Nå var Josef fager av skikkelse og vakker å se til.
7 Og da en tid var gått, hendte det at hans herres hustru kastet sine øyne på ham, og hun sa: Kom og ligg med meg!
8 Men han ville ikke og sa til sin herres hustru: Min herre har ikke tilsyn med meg i noen ting i hele sitt hus, alt det han eier har han lagt i min hånd.
9 Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg, ingen ting har han nektet meg unntatt deg, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?
10 Dag etter dag talte hun til Josef, men han ville ikke føye henne, han ville ikke ligge hos henne og ha omgang med henne.


Onsdag, August 11, 2004

Stein og Bein - Sterk bevisføring mot utviklingslæren - Bokanmeldelse av Lars-Arne Høgetveit, cand. agric
De norske universitetsmiljøer og den menige mann kan glede seg over en fersk oversettelse til norsk av heftet ”Stein og Bein - Sterk bevisføring mot utviklingslæren”. Glede seg, fordi dr. Carl Wieland leder for Answers in Genesis i Brisbane, har skrevet et 60 siders hefte som på en enkel - men solid faglig/bibelsk grunn har
klart å belyse hva Guds Ord sier, hva forskning viser og hva utviklingslæren er. Det hersker i dag mye forvirring om emnet, også langt inn i kristne rekker.

Heftet gjennomgår de fleste områder, innen emnet, som man kommer borti i norsk skole og høyskole. Wieland er innom hvordan olje og gass ble til på kort tid, hvordan Syndfloden la igjen spor over hele verden også fossiler og at naturlig utvalg ikke er det samme som evolusjon.

Om genetikken skriver han: ”Moderne genetikk viser tvert i mot at alle ”menneskeraser” er ekstremt like biologisk sett. Det stemmer med det faktum at alle rasemessige karakteristikker var til stede i den ene lille populasjonen som delte seg inn i undergrupper etter Babel. Mange blir overrasket når de hører, for eksempel, at det finnes kun ett hud pigment i menneskeheten. Hvor brun du er kommer an på hvor mye du produserer av substansen melanin.”
Om radiometriske metoder skrives blant annet: ”Når kreasjonist geologer tar prøver av vulkansk stein som man vet er formet i historisk tid, og så sender inn prøvene til anerkjente laboratorier for radiometrisk datering, får man nesten utelukkende resultater i millioner av år klassen! Dette peker da sterkt mot at de underliggende antagelser for radiometrisk datering er mangelfull.”

Et av flere interessante avsnitt i heftet er dette: ”Den avdøde Dr Colin Patterson var senior paleontolog ved British Museum (natur historie) – en evolusjonist og fossilekspert. Han skrev en betydningsfull bok om utviklingslære – men når han ble spurt hvorfor han ikke viste noen bilder av overgangsformer mellom arter i sin bok, skrev han følgende:
”JEG ER FULLSTENDIG ENIG MED DERES BEMERKNINGER OM AT DET MANGLER DIREKTE ILLUSTRASJONER AV OVERGANGSFORMER I BOKA. HVIS JEG VISSTE OM NOEN, FOSSIL ELLER LEVENDE, VILLE JEG VISSTNOK INKLUDERT DEM. DU ANTYDER AT EN TEGNER KUNNE BRUKES TIL Å VISUALISERE SLIKE OVERGANGSFORMER, MEN HVOR VILLE HAN FÅ INFORMASJONEN FRA? JEG KUNNE I ÆRLIGHETENS NAVN IKKE FREMSKAFFE DET, OG HVIS JEG SKULLE OVERLATE DET TIL KUNSTNERISK FRIHET, VAR IKKE DET MISVISENDE OVERFOR LESEREN?(…)
DU SIER AT JEG I DET MINSTE KUNNE VISE ET FOTO AV FOSSILET SOM ORGANISMEN STAMMER FRA. ”JEG SKAL VÆRE ÅPEN MOT DEG – DET FINNES IKKE ET ENESTE SLIKT FOSSIL SOM MAN KAN LAGE ET VANNTETT ARGUMENT FOR.””

Heftet, oversatt av Tom Gallatin, er lettlest og egner seg som gave både til bursdag og jul, eller til elever og studenter på skoler, høyskoler og universiteter. Det er rikt illustrert og med solide fotnoter. Heftet koster kun kr 59,- (ISBN 82-92623-00-0). Det bestilles fra AKF/Krossen Media, pb. 196, 4734 Evje eller direkte på akf-evje@online.no.


Leserbrev fra Bjarne Kydland: Kjell Magne Bondevik bekrefter sin posisjon
På dagsrevyen for torsdag kveld, 5. august kom et raskt innslag som gikk på Israel og hvorvidt det var riktig eller ikke å innta den holdning til jødenes Israel, som for eksempel det Carl I. Hagen presenterte på Levende Ord, i sommer.

Kåre Kristiansen hadde også foreslått Karl Johan Halleråker og Anita Apelthun Sæle til sikker plass til Stortingsvalget for 2005. Dette for at KrF skulle fremtre noe mer troverdig, blant annet med hensynet til det å velsigne Israel, som også er Bibelens språk - og slik håpe på at konservative kristne mer ville satse på dette partiet.

Personlig mener jeg at partiet nå er kommet like langt, i dag, som homofili-aktivister og kvinnelige prester. Her finnes ingen retrett. ”Vi er kommet for å bli!”, er deres refreng.

I NRK-innslaget stod Magazinets redaktør Vebjørn K. Selbekk frem og forsvarte den klassiske linjen, som har full dekning i Skriften, og som sier: ”Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem - - - ” Jes. 40: 1 – 2.

I en lyn-frekvens ble statsministeren gitt ordet. Han fikk sagt noe à là følgende: ”Kristelig Folkeparti kan ikke ta hensyn til velgerns gunst/ikke gunst i denne saken. Vi må handle etter det som er rett og rettferdig.” (fritt gjengitt av meg) Og så vet vi det!

Her fikk han på den tydeligste måte bekreftet det store deler av velgerne lenge har vært mer eller mindre oppmerksomme på/klar over, og som pastor Olav B. Dahl (?) i Dagen for noen tid tilbake uttrykte seg slik omkring: Jeg har aldri blitt klok på hvor jeg har statsministeren når det gjelder klare bibelske anliggender!” (fritt gjengitt) Men denne gangen fikk vi tydelig høre at han svikter i det mest brennbare spørsmålet, som står til debatt i øyeblikket/for tiden. Martin Luther har uttalt seg noe slik om denne holdningen/stillingtagen: Svikter du på den aktuelle ”testfråga” ,til debatt i øyeblikket, ja så har du sviktet over hele ”fjøla.”.

I følge statsministeren, må en da tro at det rette og korrekte er å støtte Israels dødsfiender, og det har han også til fulle gjort selv, over lang tid nå, både verbalt og med klingende mynt i milliardklassen, har han foret Arafats slaktere, hvis store prosentandeler også har gått opp i kurrupsjon og drap. (dimmih-skatt)
Like fullt sier han i Jule-Magazinet for 19. desember 2003: ”Jesus baner veien!” Skal en karakterisere dette på folkelig vis og etter ”gammelt norsk bondevett” må en jo si: Dette henger ikke på greip, og minner om Arafat, som også har for vane å tale med to tunger. Her har vi meget sannsynlig en ny Willoch, noe som vil vise seg i full blomst ved pensjonering.

Konklusjon!:
I Statsministerens hode er det Arafat, Yassin og Willoch som har vurdert retten/det rette på korrekt og rettferdig måte. Statsministeren er redd for Folkeretten i Irak-spørsmålet, men bryr seg heller lite i så måte hva gjelder Israel. Landet har aldri tilhørt noen nasjon, fantes det ikke et folk kalt jøder, men var inntil for nylig en malariabefengt sump og ørken, som nå er blitt kultivert av jødene.
Men Willoch sier: ”Okkupasjon, okkupasjon, okku - - .”

Det folket som startet Kr.F-partiet, først på tredeve-tallet, og som fortsatt vil forholde seg til Guds Ord som partiets Grunnlov de er urettferdige og partiske, i følge Willoch og Statsministeren.
Nevnte Grunnlov/-bok profeterer at verden vil ende i et blodbad, og ble ikke de dager forkortet ble intet kjød frelst (”ville intet menneske bli reddet” tysk Bibel.) Mark. 13:20
Personlig tror jeg at denne profeterte fremtid nettopp vil bli islamistenes glansperiode.
De elsker døden, sier de selv, og setter i gang en drapsorgie som verden aldri har sett. Da blir det paradis for dem.
Politikerne sier: ”Fred og ingen fare!” Nettopp dette er et velkjent refreng i Norge.
Stakkers folk, sier jeg.

Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland


Fremad Kristi hærmenn - Av Jørgen Høgetveit
I mai fikk jeg inn et nummer av Newsweek 10.5.-04 som fanget min interesse. Særlig en stor - fire siders artikkel med overskriften "Onward, Christian Soldiers" om de protestantiske undergrunnsmenigheters oppstart av verdensmisjon. Det var en uhyre interessant og fyldig artikkel hvor journalisten tydeligvis hadde kommet på innsiden av disse menighetene og deres ledere. Den var også meget informativt og sympatisk skrevet.

Noe tid senere fikk jeg også to gamle hefter utgitt av Norsk Luthersk Misjonssamband som inneholdt en artikkel av far som var misjonær i Mansjuria og døde og ble begravet i Dalantun i 1939. Mor startet sin tjeneste i Kina i 1933 som sykesøster og kvinnelig misjonær. I det andre heftet var det en lengre artikkel fra 1946 av svigerfar - Arne Ljønes. Deres første- fødte ligger der ute i kinesisk jord. Artikkelen hans het: "Ved Ganges kilder" og var en fyldig artikkel med fine bilder fra tiden de oppholdt seg som flyktninger i India etter evakueringen fra Kina. Denne misjonsinnsatsen - sammen med mange andre som la ned liv og helse der ute - ga meg et ekstra incitament for å undersøke om den fremmarsjen av kinesiske kristne som Newsweek skrev om, kunne knyttes til misjonens innsats der for mange titalls år siden i det forrige århundre og med store offer.

Lokalisering av menighetene
I Newsweeks artikkel kom det fram en rekke navn som nok var en del forandret fra den tiden våre foreldre arbeidet der ute, men ikke verre enn at ved hjelp av NLMs femtiårsskrift, diverse andre bøker med navn og kart, Atlas og noen timers arbeid - fikk en klarhet i sammenhengen.
Noen navn var klart innenfor vårt felt og andre lå utenfor i naboskapet, men ga god hjelp til å avgrense eget misjonsfelt. Navn som var nevnt i Newsweeks artikkel og som lå innen vårt misjonsfelt var Henan (=Honan) og Shaanxi (=Shensi), Fengxiang (=Fanghsien). Utenfor feltet fant vi navn som Anhui - noe syd for Kinamsjonens felt, i tillegg Zhwjiang sør for Shanghai. Altså synes det som de gamle misjonsfeltene og tilstøtende områder er viktige områder for misjonsinnsatsen fra undergrunnskirken og husmenighetene. Og det er de protestantisk - evangeliske som er det kjempende kristenfolk!

Newsweek
som er et av de store ukebladene i USA og som støtter republikanerne skriver i ingressen: "Kinesiske kristne vinner sjeler tvers over "Midtens Rike" - med planer om å spre seg videre."
De forteller at studenter - fremtidige prester - bruker tre år på ulovlige seminar hvorav et av de mange finnes tvers over hele Kina med medlemmer av "Chinese Protestant undergrunn."
De forteller om en 24 år gammel kvinne som gråter når hun forteller om sin lillebror som hun ikke har sett på måneder - men likevel stråler ansiktet opp når hun sier: "Jeg er hos Jesus." Så forteller hun om sine fremtidige planer som går ut på å besøke landsbyer i Kina og vitne om Jesus så folk kan "omvendes til hennes tro", og de sikter også mot "Arabiske land".
"Tvers over Kina omvendes stadig flere folk til Jesus Kristus som deres Herre og Frelser. Antallet har vokst over år oppmuntret av den økende frihet som følger av Kinas økonomiske reformer."

Hvem vokser?
"Protestantiske grupper - og spesielt evangeliske - appellerer til mange kinesere i landdistriktene - folk som ikke har fått bli med i det kinesiske økonomiske mirakel. Nå har Kina 45 millioner kristne og hovedtyngden av dem er protestanter i flg. kinesiske akademikere. Vestlige observatører sier at antallet er mye høyere." Kjentfolk antyder 90 millioner. Nå har kineserne selv tatt over arbeidet etter de vestlige misjonærene med å vinne sjeler og tilhengere. "Og for første gang har de planer om å spre det gode budskap utenfor sine grenser." "Jeg ville ikke bli overrasket om kristenheten i Kina har vokst raskere enn alle andre steder i verden de siste 20 år, sier Daniel Bay" en historiker på kinesisk kristenhet ved Calvin College in Michigan.

Kommunistene forfølger
Kommunistene er uroet over deres vokster. "Regjeringen forbyr evangelisk kristendom og krever at de kristne skal tilbe i offisielt godkjente kirker, og kjemper med å holde orden på medlemstallet som skyter i været med rakettfart." Man antyder 6 millioner katolikker og 15 millioner protestanter. I Beijing alene pakker folk seg sammen i de 100 eksisterende kirker.
"Men undergrunnskirkene utvider seg med lynets hastighet. Noen av dem avviser all statlig kontroll. Andre er villige til å la seg registrere, men Regjeringen vil ikke akseptere dem." Myndighetene slår hardt ned på dem og " et økende antall arresteres."
Newsweek forteller at: "Undergrunnsbevegelsen er delt i fem grupper som begynner i Henan, Anhui og Zhejiang provinser og sprer seg over hele landet." Man er delvis plaget av oppsplitting og sektdannelser samt av at de må arbeide og reise i den største hemmelighet med falske identifikasjonspapirer. Noen får tappet sine telefoner og e-post etc.
Liu - som Newsweek snakker med - var den første misjonær som reiste over hele landet ved slutten av Mao`s destruktive Kulturrevolusjon.

Videre ut i verden
En av deres kristne trofaste og toppledere har videre visjoner enn å nå sine egne: "De håper på omvendelser rundt i verden." Faktum er, Paul ( en av deres ledere) er del av den første bølge av kinesiske misjonærer som utspeider muligheter for å vinne muslimske land. Under pseudonym reiste han nylig til Egypt og Jordan og sier han var lykkelig over å oppdage mange folk med svak islamsk tro. Og på de steder vil vi bygge fabrikker hvor araberne kan få arbeid, sier han. Fabrikkene vil lage virkelige produkter og profitten vil vi bruke til å underholde våre prester." De går ikke ut på gatene - men håper med sin strategi å møte en og en. Men de sikter mot "massive korstog over hele verden. "Tilbake til Jerusalem bevegelsen" kaller på kinesiske kristne for å spre evangeliet i hvert eneste land, til hver etnisk gruppe mellom Kina og Jerusalem. Deres Web-side kaller korstoget en grunn for kinesiske kristne de er villige til "å dø for."
Nå har de holdt konferanser i Milano og Paris og driver 6 trenings- og informasjons-centrer i USA og Europa." Undergrunnskirken i Kina og deres tilhengere i utlandet sender nå 36 misjonærer til buddhistiske land og de forbereder nå tusener av kinesiske misjonærer for steder som Nord Afrika og Central Asia. Denne sommer vil de finkjemme den gamle "Silkeveien" - den gamle handelsruten mellom Kina og Central Asia med sikte på å bygge hemmelige seminarer,-"
"Zhang Fuheng, en av topplederne i undergrunnskirken, sier at han allerede har sent 100 av sine folk til oversjøiske land for å forberede dem til arbeid blant muslimer i Midt Østen og andre steder." "Vårt viktigste mål nå er å spre evangeliet over hele verden."
Avsluttende vitnesbyrd

De sant troende vitner at de ikke lenger er redd for myndighetenes forfølgelse. En vitner: "Nå som jeg er en kristen, vet jeg at min tro vil sette meg i stand til å overvinne den tortur jeg måtte møte i fengsel." Og Newsweek fortsetter: "Det er denne type mot som skremmer Kommunist Partiet. De anser den protestantiske og katolske kirke som ansvarlig for sammenbruddet av kommunismen i det Østlige Europa. Partiet knuser derfor enhver bevegelse som har potensiale til å true partiets makt, spesielt hvis den organiserer folk fra forskjellige sosiale lag og geografiske områder."

Dessverre forstår ikke Partiet at en blomstrende kirke vil kunne løse en rekke av deres sosiale problemer som sårt trenges over hele Kina. Og Newsweek slutter slik: "Men selv om Beijing ikke tillater virkelig religiøs frihet, vil de kinesiske kristne fortsette å spre Ordet, hjemme og ute i verden."
Slike frukter gjør en glad og lett om hjertet og maner en til å fornye den bibelske og evangeliske arv som våre forfedre brakte det kinesiske folk med store ofre, og med nytt mot kjempe mot avkristningskreftene i en av verdens - relativt sett - største og velsignede misjonsland: Misjonsbasen Norge. Det som undrer og gjør en trist er å se at norske kristenledere orienterer seg mot den offisielle "Tre selv kirken" - isteden for å samarbeide med våre gamle forfedres trosfeller - kjemper for Guds Rikes sak.


Dagens bibelord
1 Pet 4, 7-11:
7 Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.
[5: 8. Rom 13: 12. 1KOR 7: 29-31. 10: 11. Heb 10: 25. 1JOH 2: 18.]
8 Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.
[Ord 10: 12. 1KOR 13: 4-7. Jak 5: 20.]
9 Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!
[Joh 6: 43. Rom 12: 13. Fil 2: 14. Heb 13: 2.]
10 Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.
[Luk 12: 42. Rom 12: 6. 1KOR 12: 4. Ef 4: 11. Ef 4: 11. Tit 1: 7.]
11 Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.
[5: 11. Joh 12: 50. Rom 12: 6, 7. 1KOR 10: 31. 2KOR 2: 17.]


Tirsdag, August 10, 2004

Sann vekkelse - Norges redning - Av Jørgen Høgetveit
Profeten Jeremias fikk til slutt beskjed fra Gud at han skulle ikke be mer for folket, for nå var dommen fast besluttet. Det er uhyggelig lesning! Gud så at det var bedre for folket at de ble tøylet gjennom motgang og straff - at de generasjonene som var ødelagt av frafall og forfall - døde i Babylon - enn at de fikk fortsette å ødelegge seg selv i Israel.

Noen slik beskjed kjenner jeg ikke til at noen har fått enda i Norge - selv hvor ille det står til både i samfunn og menighet. Men jeg kjenner folk som ikke lenger har frimodighet å be for annet for Norge enn vekkelse - at Guds Ord må bryte gjennom å skape syndenød og skape de blodrøde synder om til de blir som den hviteste ull. Gud er den samme og mektig til å gjøre det Han har sagt. Det kan bare Guds Ord, sann forkynnelse og bønn over Guds løfter - skape. Bønn om at det må bli en sann vekkelse fra landsende til landsende - vekkelse som bryter inn i syndelivet og gjør synd til synd mot den levende Gud - Han som er en fortærende ild mot all synd - men som redder hver og en som kommer til Jesus Kristus med sine synder - som de giftstukne i ørkenen, røveren på korset og tolleren i Tempelet.

Store vekkelser har Gud velsignet Norge med igjennom hundreårene - også i de tider som så aller mørkest ut. I nyere tid fikk vi store vekkelser - som brøt dypt i sinn, hjerte-, vilje- og tankeliv. Det omformet hele land som vi så det med Pavo i Finland, Rosenius i Sverige, Læstadius på Nordkalotten og Hans Nielsen Hauge i Norge. Og over i den angloamerikanske verden fikk vi store vekkelser ved en rekke kjente predikanter - ikke minst i England, men i USA fikk de også igjen og igjen kjenne Guds nærhet og velsignelse. Skarer vendte om til Gud og landene ble endret og misjonerende. En har blitt dypt grepet av boken om Moody og hans følgessvenn I. D. Sankey og sanger gjennom minst 30 år. De var fra USA men virket også mye i England - og samlet forsamlinger opptil 10-15 000 og skarene - også inn i universitetsmiljøene ble omvendt ved deres virksomhet. En gang var statsminister Galdstone i spissen. De stod ikke bare i èn vekkelse - men noe man heller kan benevne vekkelsesbevegelse i ca. 30 år. Også her i Norge fikk vi kjenne vekkelsen gjennom Albert Lunde som stod i store vekkelser i Oslo rundt 1900 - med en ånd så mektig over byene at "Sten og Strøm" stengte forretningen midt på dagen og holdt bibeltimer for de tilsatte og interesserte kunder!

Så kom jeg til å snakke med sangevangelisten Kjell Dahlene om dette, og det viste seg at han hadde mange av sangene som ble sunget under disse vekkelsene - og han ble bedt om han kunne plukke ut 17-18 sanger og lage en CD med kommentarer til den enkelte sang. Og når en har hørt gjennom CD har det slått en at dette kanskje kunne være et nyttig redskap til å synge vekkelsens budskap inn i det norske folk igjen? Det er i allefall en stor bønneoppgave!

Vi i Akademi for Kristen Folkeopplysning/ Krossen Media har ikke stort studio og masse flott utstyr, men det var heller ikke det som telte. Vi ønsket dette budskapet ut på en enkel og klar måte. Dahlene stilte opp med manus, trekkspill, gitar og piano og el. orgel kunne vi bidra med samt litt lånt og AKF utstyr. På en drøy formiddag var innspillingen unnagjort - og jeg vil påstå - med et velsignet resultat.

Noen av dem har fått ny oversettelse og noen også de opprinnelige melodier som Sankey brukte. Vekkelsesangene du får høre er disse:
1. Å hvilken fred ...
2. Det er en kilde fylt med blod ...
3. Ei langt fra Guds rike ...
4. Jeg har et budskap, en hilsen å bringe...
5. Stol på Jesus det er alt ...
6. Frikjøpt fra loven ...
7. Det var nitti og ni som alle lå ...
8. Ved korsets fot hos Jesus …
9. Frelsar til korset død . .
10. Er din synd som skarlagen . .
11. Just som jeg er ...
12. Nesten en kristen...
13. Ungdommens drømmer...
14. Du evige klippe...
15. Av nåde alt jeg får...
16. Farvel til sorgens og prøvelsens land ...
17. Sakte og inderlig Jesus deg kaller…
18 Jesus så inderlig kaller i dag ...

Innspillingen er frisk og variert fordi Dahlene varierer mellom fire instrumenter: gitar, piano, trekkspill og el-orgel. Han synger med KLART OG MED TYDELIG TEKSTUTTALE SÅ BUDSKAPET KOMMER HELT KLART FRAM. I tillegg synger han med ET FOREDRAG SOM BARE DEN HAR SOM BRENNER FOR EVANGELIET - som han har gjort gjennom et langt liv som bibellærer og forkynner. FORTELLINGENE MELLOM HVER SANG ER KORTE OG KONSISE OG BÆRER TYDELIG PREG AV AT VI HAR MED EN SOM ER INTERESSERT I VEKKELSESHISTORIE OG HAR SKREVET FLERE BØKER OM EMNET. Det er ikke lagt til noe forstyrrende elementer av komp.o. a. DU FÅR KLAR OG GOD ÅNDELIG SANG ”TIL FØYELIGE MELODIER” SOM BÆRER BUDSKAPET UT. DET ER OGSÅ DET SOM LIGGER DAHLENE PÅ HJERTET! Vi har allerede fått hyggelig respons fra de få som til nå har hørt CD - de bestilte øyeblikkelig flere stykker.

Så håper vi mange vil være med å bære vekkelsens budskap kledd i toner som Moody og Sankey velsignet vår forfedre med - de og deres gjerninger vi er pålagt ikke å glemme!
NÅ KAN VI TILBY DEG DETTE PÅ CD TIL KR. 120,- PLUSS FRAKT OG FOR DE SOM FORETREKKER KASSETTER KAN VI KANSKJE ORDNE DET OGSÅ. DA BLIR DET 2 KASSETTER A. KR. 60,-. ADR. ER: AKF/KROSSEN MEDIA, PB. 196. 4734 EVJE , TLF. 379-31 053 FAKS: 379-30157.


Dagens bibelord
1 Kor 4, 1-5:
1 Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter.
[Ef 3: 2. Tit 1: 7. 1PET 4: 10.]
2 Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.
[Luk 12: 42.]
3 Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer.
4 For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren.
[Sal 35: 24. 130: 3. Rom 3: 20.]
5 Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud.
[Matt 7: 1. 25: 31. Luk 8: 17. Rom 2: 16. 2KOR 10: 18. Åp 20: 12.]


Mandag, August 09, 2004

Odd Einar Dørum og De ti bud - Av Lars-Arne Høgetveit
Vurderer å forby flere knivtyper melder Aftenposten den 8.8.04.:
”Knivdrapet på trikken og knivdebatten i etterkant, har fått justisminister Odd Einar Dørum til å reagere. Nå vil han se på om flere typer kniver skal forbys.
- På basis av de tragiske begivenhetene og debatten som er reist, vil vi be politidirektoratet se på om vi skal fremme ytterligere tiltak mot ulovlig bruk av kniv, sier Odd Einar Dørum til Aftenposten.”

Det er litt trist å se hvor lite fokus en justisminister har på det forebyggende arbeidet i Norge. Odd Einar Dørum setter, litt panisk, fokus på knivtyper – hvilket ikke er den utløsende faktor for slike drap. Han vet hva som er problemet, det er den innvendige kontrollen hos enkelt personer som ikke er god nok – som får slike dødelige følger.

Hvordan får man økt den innvendige kontrollen da – og klarer mennesket det selv? Nei vi klarer det ikke selv, men vi har fått kjøreregler og de skal være obligatoriske i norsk skole.
De burde også nå justisminister ta initiativ til at ble slått opp på plakater på bussholdeplasser, busser, tog og i annonser på NrK radio og TV. Det er eneste veien ut av det uføre Norge nå ytterligere plasserer seg i.

Det at det kan synes at andre kulturer som kommer til Norge har et mer liberalt syn på å ta liv, bør få den konsekvens, at de får utdelt kjørereglene i Norge ved ankomst til landet. Disse kjørereglene vil også lette presset betydelig på det psykiatriske tilbudet her til lands. Det har vi i Norge fått dokumentert gang på gang, når vi selv har fulgt kjørereglene. Kjørereglene er faktisk også nedfelt i § 2 i vår Grunnlov, så JUSTISMINISTER HAR ET SOLID JURIDISK GRUNNLAG for en massespredning! Les også mer om dette på www.kommentar-avisa.no.

Kjørereglene
1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
3. Du skal holde hviledagen hellig.
4. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren
din Gud gir deg.
5. Du skal ikke slå i hjel.
6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
- Du skal ikke drive hor.
7. Du skal ikke stjele.
8. Du skal ikke tale usant om din neste.
9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller ansatte eller noen som hører
til hos ham.


Dagens bibelord
Sal 67, 1-8:
1 Til sangmesteren. Med strengespill. En salme. En sang.
2 Gud være oss nådig og velsigne oss! Måtte han la sitt åsyn lyse hos oss! - Sela -
[4: 7. 31: 17. 80: 3, 8, 20. 119: 135. 4M 6: 24, 25.]
3 så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle hedninger.
[25: 10. 98: 2. Jes 60: 3.]
4 Folkene skal prise deg, Gud! Folkene skal prise deg, alle sammen.
[66: 4. 117: 1. Jes 2: 2.]
5 Folkeslag skal fryde seg og juble. For du dømmer folkene med rettferd, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.
[9: 9. 71: 11-14. 96: 7-13. 98: 9. Jes 58: 11.]
6 Folkene skal prise deg, Gud! Folkene skal prise deg, alle sammen.
7 Landet har gitt sin grøde. Gud, vår Gud, vil velsigne oss.
[65: 10. 85: 13. 3M 26: 4.]
8 Gud vil velsigne oss, og alle jordens ender skal frykte ham.


Lørdag, August 07, 2004

Dagens bibelord
Matt 25, 14-30:
14 For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom.
[Luk 19: 12 ff.]
15 Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent - hver av dem etter som de hadde evne til. Så drog han utenlands.
16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til.
17 Han som hadde fått to, gjorde det samme, og tjente to til.
18 Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger.
19 Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem.
20 Da kom han fram som hadde fått de fem talenter. Han hadde med seg fem talenter til, og sa: Herre, du gav meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til! 21 Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
[24: 47.]
22 Så kom han fram som hadde fått de to talenter, og sa: Herre, du gav meg to talenter, se, jeg har tjent to talenter til!
23 Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
24 Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde.
25 Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt.
26 Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde.
27 Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom.
28 Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talenter.
29 For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
[13: 12. Mark 4: 25. Luk 8: 18. 19: 26.]
30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.
[8: 12. 13: 42, 50. 22: 13. 24: 51.]


Fredag, August 06, 2004

10. SØNDAG ETTER PINSE: Kristianslund taler på Kolbotn
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer lekmannsgudstjeneste på Menighetshuset i Kolbotn førstkommende søndag. Bernt Aarseth forretter. Ivar Kristianslund preker. Ved pianoet: Gunnhild Bovim. Kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!

Menighetshuset ligger sentralt i Kolbotn, like ved Kolbotn kirke.

1O. SØNDAG ETTER PINSE 2004

PREKENTEKST, Apg 20, 17-24:
Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste.
18 Da de var kommet, sa han til dem: Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia.
[v. 16. 19: 10.]
19 Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer.
[v. 3. 9: 16.]
20 Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene.
21 Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.
[Mark 1: 15. Luk 24: 47. Rom 1: 16. 1KOR 15: 2.]
22 Og se, bundet av Ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der.
[19: 21. Rom 8: 28.]
23 Jeg vet bare at Den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg.
[21: 4, 11, 33. 14: 22.]
24 Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.
[12: 13. Gal 1: 1. Fil 1: 21. 2TIM 4: 7. Tit 1: 3.]


LESETEKST, Jes 10, 1-3:
1 Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.
[5: 23. Mika 7: 3.]
2 Slik driver de småfolk bort fra domstolen og raner retten fra de fattige i mitt folk, og de gjør enker til sitt bytte og plyndrer de farløse.
[1: 23. 2M 23: 6. 5M 16: 19. 24: 17. 27: 19. Ord 18: 5.]
3 Hva vil dere gjøre på hjemsøkelsens dag? Ødeleggelsen kommer fra det fjerne. Hvem vil dere flykte til for å få hjelp? Og hvor vil dere gjøre av deres skatter?
[Ord 1: 26, 27. Jer 5: 31. 9: 9.]


LESETEKST, Luk 12, 42-48:
42 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid?
[Matt 24: 45 ff. 1KOR 4: 2.]
43 Salig er den tjener som herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer.
[v. 37.] 44 Sannelig sier jeg dere: Han skal sette ham over alt han eier!
[Matt 25: 21, 23. 2PET 3: 4.]
45 Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte: Min herre dryger med å komme! - og han gir seg til å slå tjenerne og pikene og ete og drikke og fylle seg,
46 da skal denne tjeners herre komme en dag da han ikke venter det og i en time som han ikke vet. Og han skal hogge ham i sønder og gi ham del med de vantro.
[Matt 24: 36.]
47 Den tjener som kjente sin herres vilje og ikke stelte i stand eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag.
[5M 25: 2. Jak 4: 17. 2PET 2: 21.]
48 Men den som ikke kjente den, og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Hver den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som har fått mye betrodd, av ham skal dess mer fordres.
[3M 5: 17. 4M 15: 29.]


GUDSTJENESTER MED SKRIFTEMÅL OG NATTVERD I BEDEHUSET, KAUTOKEINO
Søndag 8. august 2004 kl. 1100 sokneprest Olav Berg Lyngmo. Søndag 15. august 2004 kl. 1100 sokneprest Per Kørner. Ta med Åndelig Sangbok. Vel møtt til samling om Guds Ord!


Leserbrev fra Bjarne Kydland: Elisabeth Reehorst`s teori i spørsmålet om Palestina består ikke testen
Elisabeth Reehorst (E.R.) avlegger Bergens Tidende (B.T.) en lynvisitt den 24/7. og tar for seg ”Spørsmålet om Palestina.”
Jeg hadde nettopp lest Dagen-kronikken av 8/7. av Jostein Andreassen (J.A.) angående evolusjonsspørsmålet. Han sier: ”Evolusjonsteorien består ikke testen”, og er et gjensvar til Erik Tunstad`s (E.T.) fra 23/6, som sier ”Evolusjonsteorien består testen.” Jeg måtte tenke på disse motsetningene da jeg leste E.R.`s utsagn, for ikke å si utgytelser, som det kan gå 24 av på dusinet.

Hele J.A.`s kronikk kunne, tror jeg, med en del omarbeiding tjene vårt formål her, men jeg tenker nå særlig på hans lange innledning, hvor han blant annet sier: ”I en liten aviskronikk kan det hele komme til å minne om bordtennis, der det hele tiden slås utfordrende baller over til motparten”.

Slik som her J.A. med overbevisende tyngde gjendriver E.T.`s teori om slumpetreff og tilfeldigheter i spørsmålet om skapelsen/evolusjonen, vil jeg si at her har vi nok en tydelig ”testfråga” hva angår spørsmålet om Gud ikke Gud.

E.R. er fryktelig redd for at ”man ser bare det en vil se, og forsikrer leseren om at hun er klar over at grunnlaget for Israels sterke stilling blant kristenfolket skyldes en bok som ble skrevet for flere tusen år sident.” Akk, ja!

J.A. tar for seg brytningene i synet på skapelse/evolusjon og viser blant annet til: ”100 personer som 1. oktober samme år rykker inn en to-siders annonse i avisen ”The Weekly Standard” med overskriften: ”En vitenskapelig dissens fra darwinismen.” Og dette var ikke bare kreasjonister, men professorer ved og hadde doktorgrader fra de fleste universiteter i USA,- - - - - . ”

Nok en ”testfråga” eller bedre kanskje, nok en ”ping-pong-ball” til E.R.:
Hvorfor finnes det ca. 1.300 000 000 arabere og bare 13.000 000 jøder, som dertil er spredt over store deler av verden? ”En bok som ble skrevet for flere tusen år siden vil gi deg svaret. Ta og les! Den sier blant annet at disse to folkene oppstod samtidig og har Bibelens Abraham som stamfar. Var det kanskje bare araberne som fikk seg tildelt landområder? Eller var det også jødene?

Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
2 Joh 1, 4-11:
4 Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, etter det bud vi har fra Faderen.
[2KONG 20: 3. 1KOR 13: 6. 3JOH 3, 4.]
5 Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det er det vi har hatt fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.
[Joh 13: 34. 15: 12. 1JOH 2: 7. 3: 11, 23. 4: 21.]
6 Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det.
[Joh 15: 10. 1JOH 5: 3.]
7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.
[Matt 24: 5, 24. 2PET 2: 1. 1JOH 2: 18, 22. 4: 1.]
8 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!
9 Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.
[1JOH 2: 23. 3JOH 11.]
10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!
[Rom 16: 17. 1KOR 16: 22. 2TESS 3: 14. Tit 3: 10.]
11 For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.
[1TIM 5: 22. Jud 23.]


Torsdag, August 05, 2004

Dagens bibelord
1 Tess 5, 14-24:
14 Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle!
[Matt 18: 14. Rom 14: 1. 15: 1. 2TESS 3: 6, 15.]
15 Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle.
[Ord 17: 13. 20: 22. Matt 5: 39. Rom 12: 17. Heb 12: 14.]
16 Vær alltid glade!
[Fil 3: 1. 4: 4.]
17 Be uten opphold!
[Luk 18: 1. Ef 6: 18. Kol 4: 2.]
18 Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.
[Ef 5: 20. Kol 2: 7. 3: 15.]
19 Utslokk ikke Ånden!
[1Kor 14: 35. Ef 4: 30.]
20 Ringeakt ikke profetisk tale,
[Apg 13: 1. 1KOR 14: 1, 3, 5, 39.]
21 men prøv alt, hold fast på det gode.
[1KOR 12: 10. 14: 29. 1JOH 4: 1.]
22 Hold dere borte fra all slags ondt.
[Job 1: 1, 8. 2: 3. 1PET 2: 1.]
23 Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!
[3: 13. Rom 15: 33. 1KOR 1: 8. Fil 1: 6. Kol 1: 22.]
24 Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det.
[1KOR 1: 9. 10: 13. 2TESS 3: 3.]


Onsdag, August 04, 2004

Leserbrev fra Bjarne Kydland: ”En bærekraftig palestinsk stat.”
Det er Trond K. Botnen (T.K.B.), leder av Norges Fredslag som etterlyser en slik stat for Yassir Arafat, og det er sikkert at valgte Fredslaget ærlighet og sannhet i denne saken så hadde de heller ikke noe mer å skrive om, og folk flest kunne fått overta lange spaltemeter til noe mer samfunds-byggende aktiviter. Med ærlighet og sannhet måtte Fredslaget fortelle folket at Arafat aldri et øyeblikk har ønsket seg en slik stat, ved siden av Israel. Se Arafats Charter, et manifest som T.K.B. ikke kan ha lest. Dessforuten var jo Arafat i Camp David, sammen med Bill Clinton og Ehud Barak lovet seks- åtte-og-nitti prosent av det som T.K.B nå etterlyser, men Arafat sa Nei! Så reiste han hjem og startet jødemyrderier i stor skala, og har på den måten utvirket byggingen av et sikkerhetsgjerde i Israel. Og EU-samfunnet hyler. Arafat har jo ikke lenger fritt frem for sine bombe-belte-menn og kvinner, mot lille utryddelses-truede Israel

Det som forundrer meg mest av alt er at vestlige mennesker, som ikke har vokst opp under disse verdens mest brutale diktaturer, med daglige Koran-indoktrineringer fra barnsben av - at disse kan innta slike rabiate holdninger som her er gitt uttrykk for og dermed bli fullt ut medansvarlig i massemyrderier på helt uskyldige mennesker, for at islamisten skal oppnå sitt paradis.

Det sies av bl.a. fredsforsker Waage at Israel har verdensrekord i å trosse FN-resolusjoner. Da må en spørre: Har andre nasjoner i det hele tatt fått slike selvutslettende resolusjoner mot seg? Og hva så? Si nå at Israel føyde seg etter disse FN-resolusjonene, så vil kanskje T.B.K. fortelle verden hvor staten Israel og jødene i dag befant seg. Hvilke andre stater er utryddelsestruet av et FN, hovedsakelig bestående av muslimske diktaturer og deres medløpere i vest?

Hitler sendte jødene opp gjennom Auschwizpipene, en aktivitet som toneangivende islamister benekter noen gang har funnet sted. Samtidig hører vi sterke beklagelser fra samme panelet over at Hitler ikke fikk fullført gassingen. Og EU samtykker og klapper i hendene. Norge ikke minst. Vi gav ham Nobels Fredspris, også kalt Gunnar Berge prisen.

Får T.B.K. det som han vil, vil omsider det Bibelen kaller Den Store Trengsle (Åp. 7:14) oppstå. En periode som aldri har funnes på jorden før og heller aldri vil oppstå igjen. Se Matt. 24:21: ”for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli.” Dette må bli islamistenes glansperiode bestående av drapsorgier, for nå skal muslimene storme paradiset.

Våre politikere har mottatt sterke advarsler gang på gang, men deres refreng er og blir: ”Fred, fred, og ingen fare!” (Jørgen Holst) Nettopp det refrenget er også velkjent fra all norsk historie, ikke minst fra tredveårene. Jo, nå skal EU sikre Europa freden!

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Direktesalg og WTO - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
De til nå siste WTO (World Trade Organization) forhandlingene ble avsluttet 01.08.2004 norsk tid og alle WTOs 147 medlemsland stemte ja til den nye prinsippavtalen for liberalisering av verdenshandelen, inkludert Norge. I Norge er det nå som sedvane ikke enighet om hva den nye avtalen innebærer for norsk landbruk. Fra regjeringshold blir betydningen tonet ned. Men det vi vet historisk fra den norske regjering er at det fra det hold drives et økt rasjonalisering og effektiviseringspress som går på tvers av tilrådninger fra mye fagfolk. Produksjonsformer som man nå fremelsker gir økt smittepress noe også den økte verdenshandelen med mat og økt turisme gir. Effektivitetspresset og usikkerheten om rammebetingelser, både nasjonale og de globale, gir økte psykiske problemer i en allerede hardt prøvet bondestand - ikke bare i Norge. Sist men ikke minst, advarte WWI (World Watch Institute) i Bondebladet (22.07.04) om matmangel om 2 år, hvilket også er omtalt 29.07.04 i www.kommentar-avisa.no. Dokumentasjonen på disse forhold er lang, men jeg vil i fortsettelsen isteden peke på en viktig sak!

1. Av totalmarkedet for frukt og bær, grønnsaker og potetsektoren hadde disse en omsetning regnet i forbrukerpris på kr 15,5 milliarder i 2003. Av dette utgjorde norsk produsert vare i produsentpris kr 1,8 milliarder og import vare i importverdi kr 3,8 milliarder – til sammen kr 5,6 milliarder. Kjedene sto for 72,5% av omsettingen.

2. Antall produsenter var i 2002 for poteter 7 1217 stk (150 000 da) og for grønnsaker 1 753 stk (60 000 da). (Gartneryrket nr.5-04)

Den observante leser vil nå ha sett at differansen mellom forbrukerpris og produsentpris inklusive importverdi er kr 9,9 milliarder. Produsentprisen har altså steget ca 2,8 ganger når forbrukerprisen er klar!

Her ligger det er stort potensial for økt inntjening på produsentnivå, i en allerede presset produksjon!

Det er ut i fra disse tallene klart at det ikke er produsent som henter ut den største inntekten av den jobben han gjør største delen av, men grossister, videreforedlere og detaljist.

Dette er ikke en god situasjon og dette gapet bør minskes drastisk så inntjeningen økes for produsent.

En norsk landbruker i dag har en lønnsevne per time, om vi eksemplifiserer med Vestfold fylke, på kr 66,- og med en nettoinvestering i jordbruket på kr minus 14 000,-. (Tall fra de årlige driftsgranskningene fra Nilf.)

Veien videre, noen muligheter

1. www.direktemat.com er en hjemmeside som det anbefales å ta en kikk på. Legg merke til prisen for produktene sammenlignet med dagens produsentpris, se og lær. Dette kan kalles direkte salg og slakteriet hjelper deg med sin kompetanse og krav til hygiene.

2. Opparbeid deg en fast kundekrets, det gjør det hele enklere. Mange forbrukere setter stor pris på en slik direkte kontakt. Bondens Marked er eksempel på en slik type virksomhet, som du kan lese om på www.bondensmarked.no .

3. Videreforedling. Her bør det være muligheter:

Eksempelvis for røyking av lammekjøtt, grønnsaksblandinger etc. Tar du en kikk på hjemmesiden til Matforsk har de blant annet aktuelle korte kurs (1-3 dager) om videreforedling og alternative markedskanaler.

Dette var noen eksempler på veien videre. Undersøk dette og gjør et lite regnestykke på hva dine muligheter kan utgjøre i kroner og øre. Ta gjerne kontakt med noen som allerede driver slik virksomhet og hør deres erfaringer.

Husk også at for eksempel direkte salg og videreforedling underbygger din egen bedrifts fremtid (også Samvirket pga at de også vil forsvinne om bonden gjøre det) og frigjør deg mer fra internasjonaliseringen, fordi forbruker veldig ofte ønsker å kjøpe trygg mat lokalt. Salmonella infeksjonene i Europa er høye, sett ut i fra hva tilfellet er for norsk produsert og foredlet mat, dette er en del norske forbrukere klar over – og den klarheten vil øke – i takt med matsmitten.


Dagens bibelord
1 Joh 5, 1-5:
1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.
[2: 22, 23. 3: 9. 4: 2. Joh 1: 12, 13. 3: 3. 8: 42.]
2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud.
3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.
[Joh 14: 15, 21, 23. 15: 10. 2JOH 6. Matt 11: 30.]
4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.
[Joh 16: 33.]
5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?
[4: 4, 15. Rom 8: 37. 1KOR 15: 57.]


Tirsdag, August 03, 2004

Dagens bibelord
Jak 1, 21-25:
21 Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.
[Rom 1: 16. 13: 12. Kol 3: 8. 1PET 2: 1.]
22 Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.
[Matt 7: 21-27. Rom 2: 13. Heb 4: 2.]
23 For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil -
24 han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut.
25 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.
[2: 12. Joh 8: 32. 13: 17. Rom 8: 2. Gal 5: 13.]


Mandag, August 02, 2004

Dagens bibelord
Jer 23, 13-18:
13 Hos Samarias profeter har jeg sett dårskap. De profeterte ved Ba'al og førte mitt folk Israel vill.
14 Men også hos Jerusalems profeter har jeg sett grufulle ting. De driver hor og farer med løgn. Og de styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap. De er alle sammen blitt for meg som Sodoma, og dets innbyggere som Gomorra.
[5: 30. Jes 1: 10. 3: 9. Esek 13: 22.]
15 Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, om profetene: Se, jeg gir dem malurt å ete og beskt vann å drikke. For fra profetene i Jerusalem har gudløshet gått ut over hele landet.
[8: 14. 9: 15. Esek 13: 2.]
16 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn.
[14: 14. 27: 9, 14. Esek 13: 2, 3, 6. Matt 7: 15.]
17 Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere.
[6: 14. 8: 11. Amos 9: 10. Mika 3: 11.]
18 Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?
[Job 15: 8. Amos 3: 7.]


Søndag, August 01, 2004

9. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 7, 21-29:
21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
[Jes 29: 13. Luk 6: 46. 13: 26 ff. Rom 2: 13. Fil 2: 13. Tit 1: 16. Jak 1: 22 ff. 2: 14 ff.]
22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?
[1Kor 13: 2.]
23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!
[25: 12, 41 ff. Luk 13: 27.]
24 Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.
[Luk 6: 47 ff. 8: 21. Rom 2: 13. Jak 1: 22-25.]
25 Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.
26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.
27 Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.
[Ord 10: 25. Esek 13: 10-15.]
28 Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære.
[13: 53 ff. 22: 33. Luk 4: 32.]
29 For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
[Mark 1: 22. Joh 7: 46.]

LESETEKST, Jer 23, 16-24:
16 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn.
[14: 14. 27: 9, 14. Esek 13: 2, 3, 6. Matt 7: 15.]
17 Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere.
[6: 14. 8: 11. Amos 9: 10. Mika 3: 11.]
18 Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?
[Job 15: 8. Amos 3: 7.]
19 Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige.
[25: 32. 30: 23 ff. Sal 11: 6. Amos 1: 14.]
20 Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt.
21 Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de.
[14: 14. 28: 15. 29: 9.]
22 Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. 23 Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? 24 Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham? sier Herren. Fyller jeg ikke himmelen og jorden? sier Herren.
[16: 17. 49: 10. 1KONG 8: 27. Sal 139: 7 ff. Amos 9: 2 ff.]

LESETEKST, 1 Joh 4, 1-6:
1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.
[Matt 7: 15. 24: 4, 24. Apg 20: 29. Ef 5: 6. 1TESS 5: 21. 2PET 2: 1. 2JOH 7.]
2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,
[2: 22. 5: 1. Jes 7: 14. 9: 6. Dan 7: 13-14. 9: 25. 1TIM 3: 16.]
3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
[2: 18, 22. 2TESS 2: 3-7. 2JOH 7.]
4 Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
[5: 4. 2KONG 6: 16. Joh 16: 33.]
5 De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem.
[Joh 3: 31. 15: 19.]
6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.
[Joh 8: 47. 10: 27. 14: 17. 1TIM 4: 1.]