INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juli 2012

Mandag, July 02, 2012

ARBEIDERPARTIET INNFØRER EGEN BEGRAVELSE!
Først forsvant den "evangelisk-lutherske religion" som statsfundament, 21. mai 2012. I stedet kom det inn noe om at Norge skal bygge sitt verdifundament på den "kristne og humanistiske arv". I dag, 2. juli 2012 kom det et budskap fra den "kristelige" avisen Vårt Land om at Ap-statsråd, som også er "livssynsminister", at over Grunnlovens paragrafer, står Arbeiderpartiets sosialistiske livssyn når det gjelder gravferd: Kulturdepartementet med statsråd Anniken Huitfeldt i spissen, godt fulgt opp av statssekretær Mina Gerhardsen, har kommet med forslag om denne gravferdsliturgien.

En kan mene det en vil om Arbeiderpartiet: De holder ord når det gjelder å få fjernet kristendommens innflytelse i folket. Da det stod på som verst (dvs de siste 2 måneder før §§ 2,4 o.a. ble foreslått fjernet), siterte jeg gang på gang hva sosialistene hadde som program fra 1923. Jeg gjentar det så gjerne i dag, når vi ser hvordan dagens sosialister er trofaste i gjerning overfor det gamle programmet. Jeg siterte det så sent som 19. mai i år, men alle som støttet "kirkeforliket" fra april 2008, ville ikke se konsekvensene av sosialistenes program som holdt på å oppfylles. Her kommer det for fjerde gang, det historieprofessor og sosialist, Edvard Bull, skrev, og som var program i kampen mot kristendommen i Norge inntil 21. mai. Da hadde de fått med seg hele Stortinget, minus tre representanter fra Senterpartiet:
"1. VI SKAL GJØRE SKOLEN VERDSLIG, LIKESOM SYKEPLEIEN OG BEGRAVELSEN, EKTESKAPET OG FØDSELREGISTRERINGEN.
2. VI SKAL SLOSS UFORSONLIG MED DEN BESTÅENDE OG OFFISIELLE LUTHERDOM, SOM MED DE ANDRE FORDUMMENDE SEKTER.
3. VI SKAL HA EN PÅGÅENDE OG HENSYNSLØS KIRKEPOLITIKK, FORDI VI MENER RELIGION I OG FOR SEG ER EN PRIVATSAK. BARNA SKAL GJØRES TIL SOSIALISTER, OG DET ER LÆRERNE SOM SKAL GJØRE DEM TIL DET.
4. SKAL VI SKAPE DEN SOSIALISTISKE SKOLE, MÅ VI HA MAKTEN I SKOLESTYRENE, OG BRUKE VÅR MAKT HENSYNSLØST.
5. VI VIL BORT FRA ALT DET BARBARISKE OG FRA DEN USUNNE LÆRE OG MORAL, SOM BARNA LÆRER GJENNOM RELIGIONSUNDERVISNINGEN. SKOLEPOLITIKK ER KLASSEPOLITIKK".

Arbeiderpartiet har klart det meste. Med en gang "det evangeliske"=troskap mot Jesus Kristus", er borte, kan en gå fritt frem. De har allerede maktet å overta livssynsopplæringen. Den såkalte kristne og humanistiske arv må underlegges den sosialistiske tro. Nå er det begravelsene som skal ikles en livssynsnøytral seremoni! Og selvsagt må en ha med kultur, og til det bruket kan en engasjere forfattere og deres tekster. Foreløpig er det gjort kjent at Herbjørg Wassmo og Edvard Hoem kan bidra med tekster.

Dette har Kulturdepartementet arbeidet med i det stille! Men grunnlaget, den sosialistiske tro, ble nedskrevet bl.a. i 1920-årene! "Vi skal gjøre begravelsen verdslig ", sa Edvard Bull.

Vårt Land mener å vite at dette opplegget fra departementet kommer ganske overraskende på Human-Etisk Forbund! Det kunne vært godt å få vite hva som er overraskende på human-etikerne.
Arbeiderpartiet har arbeidet en stund med å få bedre tilgang på livssynsnøytrale rom. Nå kommer altså dette med "den livssynsnøytrale begravelse".

Foreløpig sier Dnk ved avdelingsdirektør i Kirkerådet, Paul Erik Wirgenes, at det er en ny situasjon. Og da er det interessant å få mer innsikt i hva som er departementets bakgrunn for å lansere veiledningen og tekstene. Han sier så: "Utviklingen på dette feltet går nemlig ikke i entydig retning av et livssynsnøytralt språk og uttrykk. Et pluralistisk samfunn handler ikke om å finne et minste felles multiplum, men om at tydelige trosuttrykk kan stå side om side".

I opplegget til nøytral seremoni, har departementet ønsket at dette kan være til hjelp for dem som søker alternativer til dagens kirkelige og humanistiske ordninger. Det er nå snakk om langt mer enn ordninger. Dette er til fremme av sosialistisk tro: Mennesket tilhører Staten fra fødsel til etter død.

Fjerningen av § 2 i Grunnloven av 21. mai åpner for total frihet for makthaverne til å gjøre som de vil. Og vi ser at de vil!

Jan Pedersen, Søgne.


ROPSTAD GIR IKKE INFORMASJON. FORSVARER KIRKEFORLIKET SOM ET GODE - Av Jan Pedersen.
24.mai kom lovgiver Kjell Ingolf Ropstad (KrF) med en artikkel, der han ensidig berømmer det vedtaket Stortinget gjorde 21. mai, da Grunnlovens paragrafer 2, 4 .o.a. ble radikalt forandret. Allerede dagen etter etterlyste jeg svar på en del konkrete spørsmål som har stor relevans til saken. Ropstad og de fleste i Stortinget mener Grunnlovsforandringen skapte stor begeistring.
En av de som ikke lot seg begeistre, var undertegnede som allerede 25. mai etterlyste Ropstads manglende informasjon. Slik etterlyst informasjon er det ennå ikke kommet svar på. Derimot kommer Ropstad med en helt ny artikkel i Dagen i dag 18. juni.

Den heter "Vår kristne kulturarv er fremdeles vårt verdigrunnlag". Med all godvilje kan jeg ikke se at han svarer på noen de 7 spørsmålene jeg stilte 25.5.
Slik jeg leser artikkelen er det en blanding av maktfordeling og folkesuverenitet, gjentakelse om at Grunnloven har vært under forandring i 200 år (skulle bare mangle), at kirken selv skal utnevne biskoper/ proster selv (det jeg har kalt for en linsevelling som Esau kjøpte av sin bror Jakob), kirken får gi uttrykk for at de vil ha større selvstendighet (selv om staten nok ikke tillater det), at Norge fremdeles vil bygge sitt verdigrunnlag på vår kristne og humanistiske arv. Videre gjør Ropstad mye vesen av at KrF fikk med at den kristne arv skulle være verdiforankringen. Og at SV ville fjerne dette forslaget.
Tilslutt lover Ropstad at KRF VIL FORTSETTE Å KJEMPE FOR AT KRISTENDOMMENS IMPULSER SKAL VÆRE EN DEL AV SAMFUNNET VI LEVER I.
Neste gang Ropstad og hans likemenn går ut og poengterer verdier og dets betydning, så bør de slå opp i fremmedordboken, og se hva IMPULS betyr! Stod det til meg ville jeg skrevet: KJEMPE FOR AT KRISTENDOMMENS JESUS SKAL VÆRE SAMFUNNETS HERRE I ALT VI FORETAR OSS.
Og da er jeg tilbake til 25. mai, der jeg etterlyste Ropstads informasjon. Foreløpig dekker han seg bak at når det har gått en tid fra 21. mai og frem til i dag, så har tiden vist at ( kritikk av ham som lovgiver og fordømmelse av stortingsrepresentanter) kritikken på begge punkter er feil.

Da jeg tilhørter den første gruppen: Kritisert Ropstad for manglende informasjon i den lange tiden fra april 2008 til 21. mai 2012, må jeg gjenta noen spørsmål på nytt, fordi TIDEN KAN IKKE I SEG SELV BRUKES SOM ARGUMENT FOR AT EN TAR FEIL, NÅR INTET SVAR BLIR GITT UNDERVEIS. Jeg vil si det litt provokatorisk: Ropstad ønsker at tiden skal lege (ta bort) de spørsmål en ikke vil svare på.

Men jeg må spørre på nytt:
1. Hvorfor gikk Kr.F. inn for å fjerne "evangelisk" fra § 2?
2. Hvilke orienteringer kom ut fra det "lukkede" rom i 2008 der en forhandlet seg frem til det såkalte "kirkeforlik"?
3.Etterlyste noen i KrF utredning fra departementet om stat/kirke problematikken (konf. ekspedisjonssjef em. Ole Herman Fisknes)?
4. Hvilken juridisk utredning ble foretatt om § 112 der en fikk klarlagt om Grunnlovsforandringen ikke brøt med ånd og prinsipper?
5. Hva har KrF gjort i perioden frem til 21. mai for å orientere og informere.
6. Hvilken forklaring har KrF med å forklare hvorfor ingen vil ta opp Kong Haralds Nei til å forandre §§ 2 og 4?
I min artikkel 25. mai står det langt mer som jeg ba lovgiver Ropstad svare på, enn det som nå gjentas.

Jan Pedersen, Søgne.