INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juli 2006

Torsdag, July 20, 2006

Kristianslund taler i Fredrikstad søndag den 23. juli kl. 11
Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og kinoen Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien som krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en kort smal veistubb sydover fra Freskoveien.

Alle er hjertelig velkommen! Det blir kirkekaffe.

PREKENTEKST, Matt 16,24-27:
24 Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.
[10: 38. Mark 8: 34-38. 9: 1. Luk 9: 23 ff. 14: 27.]
25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
[10: 39. Luk 17: 33. Joh 12: 25.]
26 For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?
[4: 8. Luk 12: 20. Sal 49: 8 ff.]
27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning.

LESETEKST, Jos 24,19-24:
19 Josva sa til folket: Dere vil ikke makte å tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han, han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. [2M 23: 21. 34: 14. 3M 19: 2. 20: 7.]
20 Når dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, da vil han vende seg bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre dere, enda han før har gjort vel mot dere.
[23: 15, 16. 5M 4: 25, 26. 1Sam 12: 15.]
21 Men folket sa til Josva: Nei, Herren vil vi tjene!
22 Da sa Josva til folket: Så er dere da vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham. De sa: Ja, det er vi vitner på!
23 Josva sa: Så skill dere nå av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren, Israels Gud!
[1Sam 7: 3. Sal 119: 36. 141: 4. Esek 20: 7.]
24 Og folket sa til Josva: Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.
[2M 19: 8. 24: 3, 7.]

LESETEKST, 1 Pet 1,15-21:
15 Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
[Matt 5: 48. Luk 1: 75. 2Kor 7: 1. 2Tim 1: 9. 1Joh 3: 3.]
16 For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.
[3M 19: 2. 20: 7, 26.]
17 Når dere påkaller som Far ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighets tid.
[5M 10: 17. 2Krøn 19: 7. Matt 6: 9. Rom 2: 11. 2Kor 5: 6. Fil 2: 12.]
18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene,
[Matt 20: 28. 1Kor 6: 20. 7: 23.]
19 men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.
[Joh 1: 29, 36. Apg 20: 28. Heb 7: 26. 9: 12-14. Åp 1: 5. 5: 9.]
20 Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende.
[Rom 16: 25. Gal 4: 4. Ef 1: 9. 3: 9. Heb 1: 2. 9: 26.]
21 Ved ham er dere kommet til å tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.
[Apg 2: 24. Rom 4: 24. Fil 2: 9. Kol 1: 27.]


DEN LOVFORKASTENDE FORKYNNELSE - Av Trygve Einar Gjerde
Gid du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger. Es. 48, 18. Da djevelen kom til Eva og Adam i Edens hage, kom han i en slanges skikkelse. Han kom for å forføre dem bort fra Herrens Bud om at de ikke skulle røre kunnskapens tre, 1 Mos. 2, 16 – 17. Men djevelen forførte Eva med de ord: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? 1 Mos. 3, 1. Eva og Adam åt av treet og syndefallet vare en realitet. Synd går på det å bryte Guds Bud, Guds hellige Lov som tilkjennegir Guds hellige vilje med oss mennesker.

Nå oppstår det falske hyrder som er djevelånder og sier det samme som slangen i Edens hage. De forkaster Guds Bud, Hans hellige vilje. De forkaster Det Gamle Testamentet og det av Det Nye Testamentet som de synes ikke passer. De beholder gjerne Joh. 3, 16, den lille Bibel. Men de får her problem med det lille ord ”tror”, for det gjør også djevelen, men den troen sitter i hode og ikke i hjertet, og han skjelver for den Allmektige Gud. Jak. 2, 19; Mark. 1, 24. Jesus sier at: Men det er letter at himmel og jorden forgår, enn at en tøddel av loven faller bort. Luk. 16, 17; Mat. 5, 17–18.

Gjennom hele Det Nye Testamentet blir det regnet opp en mengde med synder, alle disse synder er mot Guds hellige Bud, Mat. 15, 19; Mark. 7, 21 – 22; Luk. 21, 34; Rom. 1, 26 - 32; 1 Kor. 6, 9 - 10; Gal. 5, 19 – 21; Ef. 5, 5; Kol. 3, 5 – 6; Åp. 21, 8 og 27; 22, 11 – 15. Var Budene borte ja så var selvsagt også disse synder borte, derfor er de falske hyrder og djevelånder som forkaster Guds hellige Bud og vilje, og dommen i Åp. 22, 19 rammer slike.

Nå er det sommertid og det en kaller ”agurktid” i pressen og da kommer gjerne alt grumset til overflaten. Det er vel heller ”slange” agurktid for de falske hyrder og deres forførende tale på de mange sommerstevner og andre sammenhenger. De vil gjerne bedra så mange som mulig med sin søte tale som klør tilhørerne i ørene. Men de sanne Guds barn lar seg ikke forføre av slike søte ord. De vet at det sanne Evangelium er lys og salt og at der forkynnes det omvendelse og syndenes forlatelse! Luk. 24, 47. Mens de som plukker Guds Ord fra hverandre, de sitter igjen med et åndelig ”lappeteppe” som åpenbarer deres falskhet og bedrag og deres åndelige nakenhets skam! Fly disse sier Guds Ord, så dere ikke får del i deres synder. Åp. 18, 4; 1 Tim. 6, 10 – 11.
Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn


Lørdag, July 01, 2006

JESU, GUDS SØNNS BLOD RENSER OSS FRA ALL SYND!!
1 Joh 1,6-7: Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.