INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juli 2005

Lørdag, July 30, 2005

Har KrF og Ap samme kirkepolitikk? - Av Olav Berg Lyngmo
Før stortingsvalget bør KrFs gjenværende kjernevelgere være orientert om partiets ”kristelige” politikk. Den ble profilert i 1998, og er helt på linje med Aps standpunkter. – Nevnte år ble Stålsett utnevnt til biskop av Bondevik I - regjeringen. Partiet kjente Stålsetts ønske om å ordinere homofile praktiserende, for dermed å tildele kirken flere slike prester. Samme år suspenderte KrF to prester i Finnmark som ut fra ordinasjonsløfte og samvittighet ikke kunne akseptere en homofili – liberal biskop. KrF sørget for at disse prester fikk behandling i norsk rettsvesen. Prestene ble fratatt sine presterettigheter på livstid! Det kan KrF takkes for! – Ut fra Grunnloven kan nåværende kirkestatsråd Svarstad Haugland gi presterettighetene tilbake. Men det vil hun ikke!

Parallelt med rettssakene mot de nevnte prester, har KrF vært målløs mens Stålsett og frk. Köhn har ordinert homofile praktiserende. Statsråd Lilletun aksepterte Köhns informasjon om at Siri Sunde kunne fortsette kvinneprest – ordningen i et lesbisk (homofilt) praktiserende samliv. – Skulle noen fortsatt være i tvil om KrFs kirkepolitikk? Partiet bærer navnet ”kristelig”. Men det finnes like mye ”kristendom” i andre partier!

Finnmark–prestene vant i Alta Herredsrett, men KrF – statsråd Lilletun syntes dette var forsmedelig. Lilletun kunne henlegge den videre rettssak, men det gjorde han ikke. Samtidig ville det være for avslørende at han som KrF – statsråd skulle anke denne saken til Lagmannsretten. KrF kunne ikke ”tape ansikt” hos sine kjernevelgere. Derfor valgte KrF – regjeringen å gå av på en gasskraftsak. Samtidig overlot Lilletun ”prestesaken” fra Herredsretten til sin etterfølger, Aps Trond Giske. – Giske anket saken til Hålogaland Lagmannsrett. Først etterpå, - etter ankefristen, fikk Giske stadfestet ankesaken hos kongen i statsråd.

KrF har helt åpenbart bevist sin støtte til den homofili–liberale kirke. Her kan også nevnes økonomisk reisestøtte til homofile prester og støtte til ”homopride” i Oslo. Dessuten har KrF en mediapolitikk som diskriminerer flere kristne aviser. Homoavisen Blikk, med mindre enn 600 registrerte abonnenter, får nå kr 1.7 mill i pressestøtte (altså, kr 2.833,- pr abonnement), Norge IDAG med 11000 abonnenter får kr 900.000,- (bare kr 82,- pr abonnement).

KrF har gitt opp kampen mot partnerskapsloven, og som regjeringsparti administrerer KrF dagens fosterdrapslov (abortlov) under navnet ”kristelig”. Partiet har vist i praksis at det på ingen måte er ”kristelig”.

Olav Berg Lyngmo,
Kautokeino


Dagens bibelord
Jes 5, 1-7:
1 Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug.
[Sal 80: 9 ff. Jer 2: 21. Matt 21: 33 ff. Mark 12: 1 ff. Luk 20: 9 ff.]
2 Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakttårn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville.
3 Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn: Døm mellom meg og min vingård!
4 Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle bære gode?
5 Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård: Jeg vil ta bort gjerdet, så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren, så den blir nedtråkket.
[Sal 80: 13. Jer 12: 10. Luk 21: 24.]
6 Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den.
[7: 23 ff. Ord 24: 30 ff.]
7 For Herrens, hærskarenes Guds vingård er Israels hus. Og Judas menn er hans kjæreste plantning. Han ventet rett, men se, der er blodsutgytelse. Han ventet rettferdighet, men se, der er skrik.
[3: 14, 15. Sal 80: 9. Jak 5: 4.]


Fredag, July 29, 2005

KrF HAR UFARLIGGJORT ABORTLOVEN I FOLKS ØYNE OG ER DIREKTE MEDANSVARLIG FOR BARNEDRAPENE
Abort-motstandernes stortingskandidater utfordrer Kristelig Folkeparti:

KrF HAR UFARLIGGJORT ABORTLOVEN I FOLKS ØYNE OG ER DIREKTE MEDANSVARLIG FOR BARNEDRAPENE

Kristelig Folkeparti bidro sterkt til å roe ned motstanden mot fosterdrapsloven ved å avsette Børre Knudsen på begynnelsen av 1980-tallet. På denne måten la partiet til rette for barnedrapene. Ved å gå inn i en regjering som aksepterer abortloven har KrF faktisk også medvirket aktivt til drap! Skal KrF fortsette slik, eller vil partiet omvende seg? Dette er spørsmålet fra Abortmotstandernes stortingskandidater. Kristne velgere som er blitt narret til å stemme på KrF bør nå tenke over hva de har vært med på! Abortloven må fjernes! Abort-motstandernes stortingskandidater vil samle alle seriøse abortmotstandere og sette inn en spydspiss mot abortloven. Professor Axel Valen-Sendstad har uttrykt det slik: ”Uenighet i andre saker mellom oss av politisk, religiøs o.a. karakter bør foreløpig vike når vi har med et så livsviktig spørsmål for vårt lands moralske integritet å gjøre. Når drapsloven er fjernet, kan vi igjen gå til vårt politiske arbeid i de forskjellige partier med glede.”

ABORTLOVEN AV 13/6-1975 VAR EN KATASTROFE FOR NORGE og ble vedtatt med knapt flertall. Sosialistene var pådrivere og fikk vedtatt en lov som folkeflertallet var i mot. Tilhengerne av loven benyttet seg i stor stil av fordummende løgnpropaganda om at fosteret bare er en celleklump og en del av morens kropp, mens det i virkeligheten er et selvstendig individ med alle menneskelige anlegg.

ABORTLOVEN ER EN KRIMINELL PRAKSIS
Fosterdrap har vært ulovlig i Norge i tusen år. Abortloven er helt klart ugyldig, da den er i strid med Grunnloven § 2 som fastslår at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Topp kompetente jurister slår fast at Grunnloven står over enhver annen lov. Abortloven er altså ikke ”norsk lov” men en kriminell praksis som stortingsflertallet har innført og som regjeringen praktiserer. Ethvert menneske med sine sunne sanser i behold må innse at abortloven er uforenlig med den evangelisk-lutherske religion. Og hvorledes skal man kunne oppdra barn som man har avlivet?

Grunnloven slår videre fast i § 6 om arvefølgen til Kronen at ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar (hun eller) han fødes til Verden.” Helt uavhengig av religion og kirke slår altså Grunnloven fast at den ufødte er et menneske med menneskerettigheter og har krav på rettsbeskyttelse. Dette er selvsagt ingen overraskelse for den som har litt innsikt i biologi og som har et normalt forhold til våre etterkommere. Abortloven er altså en blodtørstig gjøkunge i det norske lovverket. Den strider mot Guds bud, mot Grunnloven, mot naturretten, mot menneskerettighetene, mot naturlige menneskelige følelser og all menneskevennlig etikk, ja, den strider faktisk mot all sunn fornuft. Det er rett og slett galskap å ha en slik lov!!

BEGYNNELSEN PÅ SLUTTEN FOR VÅR KULTUR
Abortloven i Norge og tilsvarende lover i andre land truer nå faktisk hele den vestlige sivilisasjonen. Den etiske siden av saken er selvsagt katastrofal, da det ikke er tvil om at Gud vil straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Men den befolkningsmessige virkningen er også meget alvorlig, da den undergraver landenes økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. Alle sider ved vårt daglige liv blir påvirket av fosterdrapene. Mest iøynefallende er at de barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere.
DE KRIMINELLE FIKK FLERTALL PÅ STORTINGET
Da abortloven ble vedtatt, ble Norge en kriminell stat som nekter mennesker den mest grunnleggende av alle rettigheter, nemlig retten til å leve. I dag er det ikke noe politisk parti på Stortinget som går helhjertet inn for å stanse barnedrapene. KrF skulle være et unntak, men er partiet det?

KRISTELIG FOLKEPARTIS STANDPUNKTER I ABORTKAMPEN
På papiret er KrF motstander av fri abort, og har alltid vært det. Mange av partiets politikere har gjort en utmerket innsats mot abort. Men i 1983 brøt KrF sitt Tønsberg-vedtak og dannet regjering sammen med personer som hadde vedtatt den kriminelle praksisen som kalles abortloven. Det innebærer at KrF medvirker til abort samtidig som de sier at de ikke ønsker det.
KrF godtar visstnok abort ved alvorlig sykdom, varig sykdom, incest og voldtekt. Men dette er ikke bibelsk holdbart. Det er utillatelig å søke løsning på problemer ved å drepe uskyldige mennesker. KrF skriver også i sitt program at ”Vi jobber også for å redusere antallet aborter gjennom å gi informasjon om og gjøre tilgjengelig prevensjonsmidler.” Men denne aktiviteten øker utvilsomt umoralen, og det er slett ikke sikkert at resultatet blir færre aborter. Hvorfor ikke heller informere om hva den evangelisk-lutherske religion og Bibelen har å meddele om seksuallivet? I 1996 sa Valgerd Svarstad Haugland følgende i en stortingsdebatt: ”Jeg tror flere typer p-piller er et greit og uproblematisk prevensjonsmiddel” Både hun og Dagfinn Høybråten har gått inn for utdeling av gratis prevensjon. Et viktig faktum er at alle typer p-piller kan drepe fosteret. Spiralen kan også virke slik. KrF medvirker altså til langt flere barnedrap enn det som den offisielle statistikken viser.
KrF’s SAMARBEID MED DE KRIMINELLE HAR ØDELAGT ABORTKAMPEN!
Mange kristne har stolt på at KrF skulle lede abortkampen på den politiske arenaen. Og de ledende politikerne i KrF forsøker å gi inntrykk av at KrF kjemper med nebb og klør mot abortloven. Men sannheten er helt annerledes. I praksis ga KrF opp kampen mot abortloven i 1983 da partiet dannet regjering sammen med kriminelle. Dette innebar at også KrF ble ukristelig og kriminelt. Da kirkeminister Kjell Magne Bondevik begikk den ugjerningen, helt uberettiget og unødvendig å avsette abort-motstander-høvdingen Børre Knudsen fra sokneprest-stillingen i Balsfjord, var KrF’s status klar: KrF var i praksis blitt et redskap for abort-tilhengerne. Bondevik var i sterk grad med på å forvirre og forføre kristenfolket ved å misbruke statsmakten til falskelig å stemple barnas fremste forsvarer, Børre Knudsen, som en lovbryter. Knudsen mistet oppslutning, også blant bekjennende kristne og kristne organisasjoner og menigheter. Den uro som Knudsen og andre rettmessig hadde skapt omkring den ulovlige og blodige abortloven, og som burde ha vært opprettholdt for å skape en opinion mot loven og for å advare mot så grov synd - den uroen bidro Bondevik sterkt til å fjerne. Selv om Bondevik og KrF sier at de er abortmotstandere, skåret de med vilje det selvmålet som førte til at abortmotstanderne tapte kampen om opinionen. Drapsmennene og drapskvinnene fikk nå den ro som de så sårt trengte for nesten uforstyrret å kunne fortsette sin avskyelige virksomhet. Børre Knudsen hadde brukt samme strategi overfor den kriminelle statsmakten som praktisk talt alle prester og biskoper brukte mot nazistene under krigen, nemlig å legge ned den statlige delen av presteembetet sitt og nekte å ta imot lønn fra staten.
Abort-motstandernes stortingskandidater vil nå ha omkamp om abortloven som de med Guds hjelp skal vinne. Så får vi se hvilken side KrF og andre partier stiller seg på.


HVA GJØR KrF?
Det tragiske er at partiet med navnet kristelig er blitt en slags garantist for at det egentlig ikke er så alvorlig å bryte Grunnloven og budet om at du ikke skal slå i hjel! I sitt program skriver partiet at ”KrF vil grunnlovsfeste retten til liv og styrke rettsvernet for både det fødte og det ufødte mennesket.” Men dette er bare egnet til å narre velgerne. Retten til liv er jo allerede grunnlovsfestet i § 2 som er en av de prinsipielle paragrafene i Grunnloven som dreier seg om Grunnlovens ånd og som derfor ikke kan forandres i følge § 112. Hvorfor følger ikke KrF § 2 i Grunnloven?

KrF sier at de vil fremme forslag mot abortloven i Stortinget hver periode. Men hva hjelper det når partiet selv har sørget for å roe ned opinionen mot loven slik at forslaget aldri vil få flertall?

I forbindelse med regjeringsforhandlingene i 1997 sa daværende leder for KrF følgende: ”Vi hadde ikke fått i stand disse forhandlingene om vi hadde gått inn i dem med krav om lovendring på disse [abort/partnerskap] områdene.” Og i 1998 sa lederen for KrF-kvinnene, Randi Gran Tørring følgende: ”Vi må leve med den nåværende abortloven.” Det går altså fram at KrF har slått seg til ro når det gjelder abortloven. Et fruktbart initiativ for å få opphevet loven må derfor komme fra Abort-motstandernes stortingskandidater.

KrF’s HOLDNING TIL ABORT I INTERNASJONAL SAMMENHENG
Journalist Jostein Sandsmark i avisen Dagen har i en rekke artikler dokumentert at Bondevikregjeringen har ført en meget klandreverdig politikk, sett fra et anti-abort standpunkt, i FN og andre internasjonale sammenhenger. Vi skal ikke gå inn på detaljer her, men dette representerer en meget alvorlig svikt hos KrF!

HVA SKULLE KrF HA GJORT?
KrF burde ha stilt seg i spissen for kristenfolket og alle andre med et normalt syn på fosteret, i en uforsonlig og uoppgivelig kamp mot den hedenske og grunnlovsstridige abortloven. Partiet burde ha forsvart og rost Børre Knudsen i stedet for å avsette og isolere ham. KrF burde ha innsett at å samarbeide med morderpartiene er like utillatelig som det var å samarbeide med nazistene under krigen. Hvis KrF hadde brukt maksimal energi på å holde abortsaken varm og stadig drevet folkeopplysning om at abortloven ikke er til å leve med for noen, ville abortloven ikke ha kunnet bestå! Det er elementær kristen lære at alle som medvirker til å praktisere abortloven mister sin salighet. abortsaken burde derfor alltid være en topp-prioritert hjertesak! Gal 5, 19-21: ”Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som . . . mord, . . . Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.” KrF burde ha forstått at kampen mot abortloven er en kamp som det ikke er tillatt å tape!

KrF’S ANSVAR
Statsministeren har det overordnede ansvaret for alt som foregår under regjeringens ledelse. Helseministeren har et tilsvarende ansvar for sitt departement. Derfor kan verken statsminister Bondevik eller helseminister Høybråten eller partiet KrF som fikk dem inn i disse stillingene fraskrive seg ansvaret for fosterdrapene som foregår på norske sykehus. Det nytter ikke å si: ”Vi er mot abort! Vi er uenige i fosterdrapene!” De vet at abort er galt, og de har frivillig påtatt seg å administrere drapene ved å legge til rette pengemidler, personell, utstyr, lokaliteter, regelverk, osv. i forbindelse med den kriminelle praksisen på sykehusene. Følgelig er de selv kriminelle. Slik er det i enhver organisasjon, privat eller offentlig: Når det gjøres noe galt i organisasjonen, har lederen ansvaret. Han kan ikke alltid lastes for det som gjøres, men han har ansvaret uansett. Hvis han vet at det gjøres noe alvorlig galt, og han lar det fortsette, er han ille ute. Enda verre er det hvis han faktisk administrerer det som er galt. Å medvirke til en straffbar handling er i seg selv vanligvis straffbart. Det er ingen som helst tvil om at KrF medvirker til drap ved sin regjeringsdeltakelse.

KrF HAR MISTET DET ETISKE OG KRISTELIGE GANGSYNET
Et foster har krav på samme beskyttelse som et født menneske. Det er det ingen tvil om. Man kan ikke løse sosiale, medisinske økonomiske eller andre problemer ved å ta livet av uskyldige barn. HERREN SER PÅ FOSTERET SOM ET FULLVERDIG MENNESKE. Se Salme 139,16 og Forkynneren 6,3. BIBELEN KALLER FOSTERET ET BARN. Se Job 3,16; Jesaia 13,18 og Lukas 1,44. JESUS HAR SELV VÆRT ET FOSTER FOR Å FRELSE OSS. Se Lukas 1,35. ET FOSTER KAN BÅDE BLI FYLT AV DEN HELLIGE ÅND OG FRYDE SEG. Se Lukas 1,15 og 1,44. Hvorledes kan KrF få seg til frivillig å påta seg ansvaret for fosterdrapene i Norge ved sin statsminister og til dels helseminister?

Å drepe 14 tusen barn i året ble for statsminister Bondevik ikke mer problematisk enn at han, sammen med sin helseminister Dagfinn Høybråten, kunne ta ansvaret for det hele! Til sammenlikning stilte Bondevik kabinettspørsmål da det ble snakk om å bygge et gasskraftverk! De kriminelle politikerne som går inn for å likvidere uskyldige barn blir av KrF betraktet som ”ansvarlige”. Vårt samfunn blir av Bondevik karakterisert som et ”velferdssamfunn”! En teolog og prest som bekjenner seg som en kristen og leder et parti med kristennavnet kaller drapssamfunnet et velferdssamfunn! Da er det nødvendig å få noe helt nytt inn i politikken! Morderne er en del av etablissementet som Høybråten og Bondevik har hatt hovedansvaret for! KrF tar heller imot ordre fra kriminelle stortingsrepresentanter enn å ta imot ordre fra Herren Jesus Kristus! I ord er KrF mot abort, men i handling er de for. Statsministeren har det utøvende ansvaret for drapet på et antall ufødte barn som hvert år tilsvarer innbyggertallet i en norsk by! (For eksempel en av byene Mandal, Egersund eller Grimstad). Vi mangler bortimot en halv million barn og unge mennesker i Norge! (Da har vi ikke regnet med de mange, mange tusen som drepes av p-piller, spiraler, angrepiller og annen djevelskap.) Herren forbarme seg over oss! Sal 106, 38: ”De utøste uskyldig blod, sine sønners og døtres blod, som de ofret til Kana'ans avguder, og landet ble vanhelliget ved blod.”

Det er en grov villfarelse å tro at Guds bud ikke gjelder for politikere! En av tidenes største politikere, profeten Daniel, valgte å bli kastet i løvehulen framfor å tilbe kongen i 30 dager. Mon tro om ikke KrF ville ha valgt å tilbe kongen for å få anledning til å utrette andre gode ting? Men Daniel vant, også politisk, på sin respekt for hver tøddel i Guds ord. Han regnet med Herrens frelse i liv eller død. Gjør KrF det?

KrF’s UNNSKYLDNINGER
KrF unnskylder seg med at partiet får utført så mye annet godt og riktig ved å gå i regjering sammen med morderne. Dette er ingen holdbar unnskyldning! For det første ville et KrF uten barneblod på hendene ha vært et politisk samlepunkt for kristenfolket som ved Herrens hjelp trolig ville ha utrettet langt mer godt enn folk flest kan forestille seg. For det andre er det en grotesk synd å være med på å drepe ca 14000 uskyldige mennesker år etter år uten å se noen ende på det. Man kan ikke sone en slik synd ved å gjøre noe godt i andre sammenhenger. Bare Jesu eget blod er en soning for synd.

Man unnskylder seg også med at drapene ville ha skjedd i alle tilfelle. Den som unnskylder seg slik, trenger å få justert sin samvittighet etter Bibelen! Det er ikke tilstrekkelig å telle lik. Det har også betydning hvem som er morderne.

ABORT-MOTSTANDERNE SKAFFER OSS NYE, STØDIGE POLITIKERE. Mange velgere er nå gått lei av stortingspolitikere som man ikke kan stole på. Ludvig Nessa og Børre Knudsen er topp-kandidater på Abort-motstandernes lister i alle fylker. De er kloke, dyktige og gudfryktige menn som har vist i praksis at de ikke er værhaner som skifter mening når det blåser. Begge har stått stødig som klippen i kampen uansett hvor mye de har måttet lide. De har ofret det meste i en utrettelig kamp mot den barnefiendtlige og bloddryppende abortloven. Begge har mistet sine prestestillinger i Den norske kirke fordi de helt rettmessig og lovlig har arbeidet for å redde liv. Og begge to har sittet i fengsel av samme grunn. Den eneste måten å få opphevet abortloven på er å få slike menn inn på Stortinget hvor de kan tale barnas sak.

ABORT-MOTSTANDERNES STRATEGI ER DEN ENESTE SOM FØRER FRAM. Den går ut på å få Abortloven opphevet ved å drive sannferdig folkeopplysning blant velgerne og på Stortinget. Samvittighetene må uroes, spesielt på Stortinget hvor lovløsheten er blitt vedtatt. Nå må noen sørge for at det blir så mye uro omkring abortloven i alle sammenhenger at politikerne blir nødt til å oppheve den. Abort-motstanderne vil bare bruke lovlige virkemidler. Men de vil bruke uvanlige virkemidler for å sørge for å få fram sannheten om fosterdrapet. Løgnpropagandaen har fått råde grunnen alt for lenge! Ludvig Nessa og Børre Knudsen er de rette til å lede denne kampen.

HVA MÅ KrF GJØRE?
For å få opphevet abortloven er det nødvendig at i det minste alle bekjennende kristne blir klar over at abort er en dødssynd. Når et parti som kaller seg kristelig tar på seg å administrere denne ugudelige loven blir folk forført og forvirret! For å unngå å bli anklaget for bedrageri må KrF nå enten forandre navn eller erklære at partiet ikke lenger vil delta i en regjering som godtar abort. Kristendom er uforenlig med drap på uskyldige mennesker! Det var å håpe at KrF lar seg advare og slutter med sine syndige og kriminelle handlinger. Det er Djevelen selv som står bak abortloven! Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Sammen med det frafalne norske folk må KrF og partiets velgere nå bryte med ham og omvende seg for å få stanset barnedrapene. Jes 1, 15: ”Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod.”

ABORT-MOTSTANDERNE STILLER STORTINGSLISTER I 7 FYLKER, nemlig Oslo, Akershus, Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Ludvig Nessa og Børre Knudsen er topp-kandidater i alle fylkene.

VIL DU STØTTE VÅRT ARBEID ELLER FÅ MER INFORMASJON?
Ta kontakt med Abort-motstandernes stortings-satsing c/o Odd Kleiven, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. Hvis man har e-post, kan man sende brev til ln@kirken.com eller ivar-kr@online.no. Økonomisk støtte kan sendes til konto nr. 0539 3457513. Vår hjemmeside er www.abort.no. Andre aktuelle sider er www.ikrist.com, og www.abortionNO.org.

I.K.


Olsok - Hellig Olavs dødsdag: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Luk 22, 24-27:
24 Det ble også en trette blant dem om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst.
[9: 46. Mark 9: 34.]
25 Da sa han til dem: Folkenes konger hersker over dem, og de som bruker makt over dem, kalles velgjørere.
[Matt 20: 25-28. Mark 10: 42-45.]
26 Men slik er det ikke blant dere. Den største blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som tjeneren.
[9: 48. 1Pet 5: 5.]
27 For hvem er størst, han som sitter til bords eller han som varter opp? Er det ikke han som sitter til bords? Men jeg er som en tjener blant dere.
[12: 37. Matt 20: 28. Joh 13: 4-14.]

LESETEKST, Sal 33, 12-22:
12 Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom!
[144: 15. 5M 7: 6.]
13 Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn.
14 Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden.
[11: 4. 14: 2. 102: 20. 1Kong 8: 39, 43.]
15 Han er den som har skapt deres hjerter - alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger.
[119: 73. Job 10: 8. Ord 21: 1.]
16 En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft.
17 Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.
[20: 8. 147: 10. Ord 21: 31.]
18 Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn,
[32: 8. 34: 16. Job 36: 7. 1Pet 3: 12.]
19 for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live under hungersnød.
[34: 10. 37: 19. 111: 5. Job 5: 20.]
20 Vår sjel venter på Herren! Han er vår hjelp og vårt skjold.
[115: 9. 130: 5. 1M 15: 1. 5M 33: 29. Jes 8: 17.]
21 Ja, i ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn.
22 Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg!

Ef 2, 11-14:
11 Kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet.
[5: 8. 1Kor 12: 2.]
12 Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden.
[4: 18. Rom 9: 4. 1Tess 4: 13.]
13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.
14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet,
[Jes 9: 6. Mika 5: 4. Luk 2: 14. Joh 10: 10. Gal 3: 28. Kol 1: 20.]


Torsdag, July 28, 2005

Klipp fra www.idag.no: Ny kamp om abortloven - Av professor Aksel Valen-Sendstad
Ny kamp om abortloven
(Debatt): Den siste tiden er vi gjennom mediene blitt gjort kjent med at en gruppe har tatt initiativ til en fornyet kamp mot [drap av ] vergeløse barn i mors liv. Det er ugudelig og strider mot Guds grunnlov for det politiske arbeidet. Å drepe småbarn i mors liv er grunnlovsstridig, menneskefiendtlig og tilsidesetter de elementære menneskerettighetene. Loven motsier grunnlaget i den kristne kultur og er ikke vårt demokratiske land verdig.

Når det nå blåses til fornyet kamp mot denne umenneskelige lov, er det fordi ingen politiske partier har gjort eller gjør noe for å avskaffe loven. Enten fastholder man loven og lukker øynene for forbrytelsene mot småbarna, eller så taler man fagre ord uten handling.

Derfor vil man nå ta i bruk et utradisjonelt men lovlig og demokratisk kampmiddel ved å stille en abortmotstandsliste i alle fylker med henblikk på valget til høsten, med det eneste formål å få opphevet abortloven. Man oppfordrer folk fra alle partier som av kristne og humanistiske grunner ønsker abortloven opphevet, å støtte opp om denne aksjonen. Det trengs 500 underskrifter i hvert fylke. Ved å skrive sitt navn på listen hjelper man til å få den godkjent. Det er ingen annen (politisk) forpliktelse knyttet til listen enn abortsaken.

Da det er tale om ett eneste formål med disse listene, som er opphevelse av abortloven, er initiativet først og fremst kristelig, moralsk og tverrpolitisk. Den eneste målsettingen er ved det kommende stortingsvalg å få inn sterke og pålitelige krefter på tinget som med mot og kraft kan begrunne og målbære det ufødte barns rett til livsvern uten hensyn til egen popularitet og stilling.

Argumentene om at det er andre viktige politiske saker enn abortspørsmålet som man må ta hensyn til, er bortforklaring av alvoret. Andre viktige politiske saker bør først komme på tale når det grunnleggende moralske og politiske spørsmål er løst på en verdig måte: At samfunnet ved lov sørger for å beskytte og verne menneskets liv fra unnfangelse til død. (mennesket skapt i Guds bilde, det femte bud, kjærlighetsbudet). Om samfunnet vårt ikke sørger for det, vil lysestaken bli flyttet fra vårt folk og åndelig mørke komme over oss og ødelegge oss.

Uenighet i andre saker mellom oss av politisk, religiøs o.a. karakter bør foreløpig vike når vi har med et så livsviktig spørsmål for vårt lands moralske integritet å gjøre. Når drapsloven er fjernet, kan vi igjen gå til vårt politiske arbeid i de forskjellige partier med glede.


Aksel Valen-Sendstad, Professor em.


Dagens bibelord
1 Pet 4, 7-11:
7 Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,
8 og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.
9 Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!
10 Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde:
11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.


Tirsdag, July 26, 2005

Klipp fra the Conservative Republican Newsletter: Roe is not the Law!
Roe is not the Law!

Richard Engle, President
National Federation of Republican Assemblies

It seems as though conservative leaders are falling over themselves to support Judge Roberts for the U.S. Supreme Court. I don’t share their confidence in his abilities as a jurist as I am less than sure he is literate.

Here is a man that openly claims to be a “strict constructionist” of the constitution and yet he told the U.S. Senate, “Roe vs. Wade is the established law of the land…”

It simply is not so. Under our Constitution the legislative powers are vested in the Congress. There is no federal law not crafted in the halls of Congress excepting the Constitution itself. Read it for yourself and see.

In the heated battle over the subject of abortion the very nature of our Republic is at stake. Don’t get me wrong; abortion is a vitally important subject and Roe vs. Wade needs to be overturned. It is a terribly bad decision but it is not a law.

Ever since Marbury vs. Madison the subject of judicial review has been debated and still today the idea is argued. Even accepting the authority of the Federal courts to determine that a law is entirely contrary to the confines of the Constitution, it does not allow the courts to write new law.

Roe created the situation in which all laws prohibiting or restricting abortion were hereby no laws at all. It did not create any law it only abolished others.

Now, I know that some will suggest that this is a technical matter over words. I would suggest however, that words mean things. If they don’t then we have no ability to communicate.

He could have expressed his respect for the Supreme Court and stated that he could work within the confines of that decision. He could have acknowledged that he would not work to overturn or evade that decision in the position he was nominated for.

Instead he is on record saying that the Supreme Court’s decisions are or can become the “established law of the land”.

We simply cannot abide that kind of perversion of our Constitution.

Would you like to post your comments on this article? Click Here to go to this article on our website now and scroll to the end of the article.


Dagens bibelord
Sal 8, 1-10:
1 Til sangmesteren. Etter Gittit*. En salme av David.
2 Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!
3 Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.
4 Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der -
5 hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham!
6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham.
7 Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter:
8 Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr,
9 himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.
10 Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden!


Lørdag, July 23, 2005

Dagens bibelord
Luk 16, 1-13:
1 Men han sa også til sine disipler: Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham, det ble sagt at han sløste bort hans eiendom.
2 Mannen kalte ham da til seg og sa: Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger!
3 Da sa forvalteren til seg selv: Hva skal jeg gjøre, nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for.
4 Nå vet jeg hva jeg skal gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg er blitt avsatt.
5 Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han: Hvor mye skylder du min herre?
6 Han sa: Hundre fat olje. Da sa han til ham: Her har du ditt gjeldsbrev. Sett deg nå ned, skynd deg og skriv femti!
7 Deretter sa han til en annen: Og du, hvor mye skylder du? Han sa: Hundre tønner hvete. Han sier til ham: Ta gjeldsbrevet ditt og skriv åtti!
8 Herren roste den urettferdige forvalteren fordi han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn.
9 Og jeg sier dere: Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger!
10 Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.
11 Dersom dere ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere de sanne skatter?
12 Og har dere ikke vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom?
13 Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon.


Fredag, July 22, 2005

Kristianslund taler i Fredrikstad søndag den 24. juli kl. 11
Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad 10. søndag etter pinse, søndag den 24 juli 2005 klokken 11. Ludvig Nessa forretter og Ivar Kristianslund preker.

Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og kinoen Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien som krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en kort smal veistubb sydover fra Freskoveien.

Alle er hjertelig velkommen! Det blir kirkekaffe.

PREKENTEKST, Matt 25, 14-30:
14 For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom. [Luk 19: 12 ff.]
15 Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent - hver av dem etter som de hadde evne til. Så drog han utenlands.
16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til.
17 Han som hadde fått to, gjorde det samme, og tjente to til.
18 Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger.
19 Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem.
20 Da kom han fram som hadde fått de fem talenter. Han hadde med seg fem talenter til, og sa: Herre, du gav meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til!
21 Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! [24: 47.]
22 Så kom han fram som hadde fått de to talenter, og sa: Herre, du gav meg to talenter, se, jeg har tjent to talenter til!
23 Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
24 Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde.
25 Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt.
26 Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde.
27 Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom.
28 Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talenter.
29 For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. [13: 12. Mark 4: 25. Luk 8: 18. 19: 26.]
30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. [8: 12. 13: 42, 50. 22: 13. 24: 51.]

LEKTIETEKST, Ordsp 2, 1-6:
1 Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg,
2 så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, [4: 20. 22: 17.]
3 ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, [Ef 1: 17. Jak 1: 5.]
4 dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, [3: 14. 8: 11. Matt 13: 44.]
5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.[1: 7.]
6 For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand.

EPISTELTEKST, 1 Kor 3, 10-17:
10 Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. [15: 10. Ef 2: 20.]
11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. [Jes 28: 16. 1Pet 2: 4 ff.]
12 Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostbare stener, eller med tre, høy, strå,
13 da skal det verk enhver har utført, bli åpenbaret. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verk er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. [4: 5. Dan 7: 9, 10. Mal 3: 2. 4: 1. 2Tess 1: 8.]
14 Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. [Dan 12: 3.]
15 Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.
16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? [6: 19. 2Kor 6: 16. Ef 2: 21. Heb 3: 6. 1Pet 2: 5.]
17 Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.


Dagens bibelord
Luk 12, 42-48:
42 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid?
[Matt 24: 45 ff. 1Kor 4: 2.]
43 Salig er den tjener som herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer.
[v. 37.]
44 Sannelig sier jeg dere: Han skal sette ham over alt han eier!
[Matt 25: 21, 23. 2Pet 3: 4.]
45 Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte: Min herre dryger med å komme! - og han gir seg til å slå tjenerne og pikene og ete og drikke og fylle seg,
46 da skal denne tjeners herre komme en dag da han ikke venter det og i en time som han ikke vet. Og han skal hogge ham i sønder og gi ham del med de vantro.
[Matt 24: 36.]
47 Den tjener som kjente sin herres vilje og ikke stelte i stand eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag.
[5M 25: 2. Jak 4: 17. 2Pet 2: 21.]
48 Men den som ikke kjente den, og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Hver den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som har fått mye betrodd, av ham skal dess mer fordres.
[3M 5: 17. 4M 15: 29.]


Torsdag, July 21, 2005

Dagens bibelord
1 Kor 15, 6-11:
6 Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.
[Mark 16: 14. Luk 24: 34, 36. Joh 20: 19, 26. Apg 7: 56.]
7 Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene.
8 Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster.
[Luk 24: 50. Apg 26: 14.]
9 For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.
[9: 1. Apg 8: 3. 9: 1, 3-5. Gal 1: 13. Ef 3: 8. 1Tim 1: 13, 15.]
10 Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle - det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
[3: 10. Rom 15: 18, 19. 2Kor 11: 23. 12: 11, 12. Ef 3: 7, 8.]
11 Enten det nå er jeg eller de andre: Dette forkynner vi, og slik kom dere til troen.


Onsdag, July 20, 2005

ABORTLOVEN – EN KRIMINELL PRAKSIS! - Av Ivar Kristianslund
Abortloven er ikke gyldig lov i Norge. Den er bare en kriminell praksis. Enhver lov som er i strid med Grunnloven er ugyldig. Abortloven er helt klart ugyldig, da den er i strid med Grunnloven § 2 som fastslår at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Ethvert menneske med sine sunne sanser i behold må innse at Abortloven er uforenlig med den evangelisk-lutherske religion. Og hvorledes skal man kunne oppdra barn som man har avlivet?

Grunnloven slår videre fast i § 6 om arvefølgen til Kronen at ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar (hun eller) han fødes til Verden.” Helt uavhengig av religion og kirke slår altså Grunnloven fast at den ufødte er et menneske med menneskerettigheter og har krav på rettsbeskyttelse. Dette er selvsagt ingen overraskelse for den som har litt innsikt i biologi. Abortloven er altså en blodtørstig gjøkunge i det norske lovverket. Den strider mot Guds bud, mot Grunnloven, mot menneskerettighetene, mot naturlige menneskelige følelser og all menneskevennlig etikk, ja, den strider faktisk mot all sunn fornuft. Da den i sin tid ble vedtatt, var det da også ved hjelp av løgnaktig og fordummende propaganda.

Abortloven i Norge og tilsvarende lover i andre land truer nå faktisk hele den vestlige sivilisasjonen. Den etiske siden av saken er selvsagt katastrofal, da det ikke er tvil om at Gud vil straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Men den befolkningsmessige virkningen er også meget alvorlig, da den undergraver landenes økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. Mest iøynefallende er at de barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere.

Partiene på stortinget, inklusive KrF, regner tydeligvis med at Abortloven er kommet for å bli. KrF er riktignok nødt til å si at de ønsker å oppheve loven, men dette er mest spill for galleriet. Det var daværende kirkeminister og nåværende statsminister Kjell Magne Bondevik fra KrF som sørget for at sokneprest Børre Knudsen ble avsatt fra sin soknepreststilling i Balsfjord på grunn av Knudsens utrettelige og lovlydige kamp mot abortloven. På denne måten sørget Bondevik for at abortmotstanderhøvdingen Knudsen urettmessig ble stemplet som en lovbryter og mistet oppslutning, også blant bekjennende kristne og kristne organisasjoner og menigheter. Den uro som Knudsen og andre rettmessig hadde skapt omkring den ulovlige abortloven, og som burde ha vært opprettholdt for å skape en opinion mot loven og for å advare mot så grov synd - den uroen bidro Bondevik sterkt til å fjerne. Selv om Bondevik og KrF sier at de er abortmotstandere, skåret de med vilje det selvmålet som førte til at abortmotstanderne tapte kampen om opinionen. Abortmotstanderne som stiller stortingsliste vil nå ha omkamp som vi med Guds hjelp skal vinne. Så får vi se hvilken side KrF stiller seg på.

Kjell Magne Bondevik kalte så sent som den 31/1-2005 Norge et velferdssamfunn på radio. Hva mener mannen egentlig? Er han ikke klar over at han som statsminister har det utøvende ansvaret for drapet på et antall ufødte barn som hvert år tilsvarer innbyggertallet i en norsk by? (For eksempel en av byene Mandal, Egersund eller Grimstad). En teolog og prest som bekjenner seg som en kristen og leder et parti med kristennavnet kaller drapssamfunnet et velferdssamfunn! Da er det nødvendig å få noe helt nytt inn i politikken! Børre Knudsen og Ludvig Nessa har ofret det meste av sine egne goder for å redde barna. Slike menn kan vi stole på. Derfor vil vi ha dem inn på Stortinget.


Dagens bibelord
2 Tim 1, 3-6:
3 Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i mine bønner, natt og dag.
[Apg 23: 1. Rom 1: 8, 9. Ef 1: 16. Fil 3: 5.]
4 Når jeg minnes dine tårer, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.
[Apg 20: 37. Rom 1: 11. 15: 23. 1Tess 2: 17.]
5 For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Lois og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg.
[Apg 16: 1. 1Tim 1: 5.]
6 Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse.
[Apg 6: 6. 1Tim 4: 14.]


Tirsdag, July 19, 2005

En artikkel som avisen Dagen ikke tok inn: KRISTENLEDERE OG POLITIKK
AD: Retur av lesarinnlegg til Dagen

Takk for at du sender lesarinnlegg til Dagen. Debattsidene våre er mykje lesne, og mange deltek i debattspaltene med stort engasjement.

I høve til storleik og opplag mottek Dagen svært mange debattinnlegg, kvar veke og månad, heile året. Av omsyn til spalteplassen og aktualiteten kan vi ikkje ta inn alle innlegga vi får tilsende, sjølv om dei sakleg sett er greie og interessante. Vi vurderer då ut frå kva vi finn mest interessant ut frå Dagens prioriterte stoffområde og lesargrupper.

Innlegget du har sendt oss, vurderer vi slik at vi ikkje tek det inn. Det fylgjer difor i retur. I høve saker som er mest aktuelle i Dagen for tida, finn vi det rett å nedprioritera innlegg som tek opp meir generelle spørsmål.

Vi ønskjer gode, opne og friske spalter for lesarinnlegg av ulik lengde og karakter frå Dagens lesarar. Difor har vi sett opp retningsliner for lesarinnlegg, og difor gjer vi våre prioriteringar i kva innlegg vi tek inn.

Ver framleis velkomen som skribent i Dagen!


Med venleg helsing
Johannes Kleppa
-redaktør-

HER FØLGER ARTIKKELEN:

KRISTENLEDERE OG POLITIKK

Det er de ugudelige partiene som får bestemme hva debatten skal dreie seg om også når menigheter innbyr til debatt. Det er de "seriøse" og "respekterte" morderne som legger premissene for hva som skal debatteres. Norske kristenledere mangler evne til å tenke i nye baner for å få slutt på galskapen.

Ludvig Nessa som er førstemann på Abortmotstandernes liste og som faktisk er en av de få seriøse toppkandidatene til stortinget i Norge var ikke velkommen til debatten ved Levende Ord. Drapspartiene, inklusive KrF som administrerer drapene får dermed anledning til å sole seg i sin egen fortreffelighet. Kristenfolket forføres til å stemme på dem slik at barnedrapene kan få fortsette uten forstyrrelse.

Men våkne kristne velgere gjennomskuer det politiske spillet og stemmer på Abortmotstandernes liste ved høstens stortingsvalg. Bare ved å utfordre morderne på stortinget kan man få opphevet abortloven. Barn som drepes trenger verken barnehager, skoler eller andre goder. "Så lenge det er liv er det håp." 5 Mos 27, 25: "Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod!" Måtte Herren forbarme seg over oss og sende vekkelse over Norge!

Ivar Kristianslund
Tune i Østfold
www.ikrist.com


Dagens bibelord
Joh 20, 11-18:
11 Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven.
[Mark 16: 9 ff.]
12 Da får hun se to engler i skinnende hvite klær, som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene.
13 De sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!
14 Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus.
[Mark 16: 9-11.]
15 Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!
16 Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester.
17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.
[3: 13. Heb 2: 11.]
18 Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren! Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne.
[Mark 16: 10.]


Mandag, July 18, 2005

Leserbrev fra lars-Arne Høgetveit: Den fæle Kristendommen
Gud forbyr oss:

- å ha andre guder en Han og ikke tilbe eller tjene dem

- å misbruke Guds navn

Gud ber oss:

- å komme hviledagen i hu, så den holdes hellig

- å hedre vår far og mor

- og ikke slå i hjel (inkl. og ikke drepe barnet i mors liv)

- og ikke drive hor (som samboerskap, homofili, gjengifte etc)

- og ikke stjele

- og ikke si falskt vitnesbyrd mot vår neste

- og ikke begjære vår nestes hus eller hustru eller noe som hører vår neste til

Innen for disse rammer gir Kristus oss frihet under ansvar hvilket kan utledes bl.a. at Han forbyr konemisshandling, flerkoneri og baksnakking. Det er heller ikke rom innenfor sann Kristendom til å drikke seg full å misshandle både kone og barn ved våre høytider så som til jul, isteden bør juleevangeliet leses i hvert et hjem for å minnes Han som døde på et kors og fra sin grav sto opp fra døden igjen den tredje dag.

Tenk hvilken forferdelig Gud som har skapt oss! Tenke seg til og ville spare oss for drap, konemisshandling, utroskap, tjuveri og gi oss en dag i uka som vi kan hvile på å lese og høre Hans Ord. Tenk hvilken enklere jobb de som driver med slektsgranskning får om man ikke kan gifte seg igjen om kona/mannen ikke er død og tenk hvor små familier det blir om det ikke det er rom for ”mine barn” og ”dine barn”. Det blir ikke lett om alt skal følge Guds Ord der det kreves at èn kone og èn mann offentlig skal gi til kjenne at de lever sammen, i Norge, i form av en vigselattest.

Tenk også å forby oss å kle oss ut som selvmordsbombere (også barn) og ta livet av vår neste og isteden bl.a. be oss ta i mot den gave det er å få barn og gjerne flere og oppfostre dem i troen på Kristus og stå Djevelen i mot i tanker, ord og gjerninger.

Som du ser er det ikke måte på hva Kristus har gitt oss av retningslinjer. Og på toppen av det hele hevder Kristus å ha skapt himmel, jorden og menneskene på seks vanlige dager og at darwinismen er en hypotese og avgudstro inspirert fra Djevelen som bare har til hensikt å stjele og myrde. Kristus sier også at Han gav oss menneskeverdet – hvilken påstand!

Men har du noen gang regnet på hva samfunnet ville spart på om Guds forbud og påbud var Norsk forsøkt praksis? Bl.a. ville våre sosialbudsjetter gått i god ballanse og samfunnet ville blitt et samfunn der flere barn gledet seg til jul uten fyllebråk.

Kristus har sagt at ”den ydmyke gir han nåde” – det betyr enkelt at om du innrømmer for Gud at Han har rett i at du er en synder da gir Han deg syndenes forlatelse slik Han selv sier i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 16:

“For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv!”

Det har konsekvenser for den enkeltes økonomi, levestandard, nasjonaløkonomien og evigheten (frelst eller fortapt) om du gir Gud rett i at du er en synder. Han som elsker Synderen, men hater synden. Han ønsker ikke at mennesker skal misshandles innenfor husets fire vegger eller skytes på åpen gate i landets hovedstad, men ber deg innstendig å åpne opp for Sannheten fra Himmelens Gud. Du treffer allikevel Gud på Dommens dag om du vil eller ikke vil, men om du vil tro på Ham avgjøres her i livet før du dør.


Dagens bibelord
Sal 1, 1-6
1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
[26: 4, 5. 112: 1. 119: 1. Ord 4: 14. Jer 15: 17.]
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
[119: 16, 35, 97. 5M 6: 6, 7. 11: 18, 19. Jos 1: 8.]
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.
[92: 15. 1M 39: 3. 2Krøn 31: 21. Jer 17: 8. Esek 47: 12.]
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort.
[35: 5. Job 21: 18. Jes 17: 13.]
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.
[Matt 25: 32-41, 46.]
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.
[37: 18, 20. Job 23: 10. Ord 10: 25, 28. 2Tim 2: 19.]


Søndag, July 17, 2005

Klipp fra www.idag.no: Tysklands vekst og fall (storken kommer ikke lenger til Europa)
Tysklands vekst og fall (storken kommer ikke lenger til Europa)
Den store engelske historikeren Edvard Gibbon skrev en berømt bok om Romerrikets vekst og fall. Tiden er snart inne til å skrive om Tysklands vekst og fall.

Årsaken til at Tyskland, Europas økonomiske motor, trues av nedgang, og dermed EU som helhet, er de problemer som kommer av høye aborttall og noen av Europas laveste fødselstall.
Men siden hele Europa følger etter Tyskland (1,4 barn per kvinne), særlig i sør (Italia, Spania, Hellas) der «mamma mia» er en utdøende rase, og der en mangler en nordisk familiepolitikk med støtte til barneomsorg.

I Tyskland regner man med at den gamle urskogen, der germanerne engang slo romerne, snart dekker store deler av landet. Økonomisk nedgang og demografisk svikt er de to tsunamiene som kan feie landskapene øde.
Det kommer en nedgang uten sidestykke, siden Svartedauden tok halvparten av befolkningen i Europa rundt 1350, skriver internasjonale magasiner.

Men befolkningsnedgangen i vårt århundre er selvforskyldt. Den har mange navn: Abortideologien, materialismen, avkristningen og familiesvekkelsen. Det trengs en familie for å holde oppe et folk, kan vi si med en liten variant på Hillary Clintons boktittel.
Vi er stolt som kristne over å ha kjempet Ja til Livet-kampen for å redde Europa.
Men foreløpig oppnådde vi ikke annet enn å bli utskjelt – fordi vi fortalte sannheten.

EU blir det riket, etter Romerriket, som vil oppleve en tilbakegang som vi må tilbake til de gamle siviliasjoners død for å se maken til. Det merkelige er at det skjer i vårt århundre.
Europa mister 41 millioner mennesker fram til 2030, skriver Newsweek. Da begynner den virkelige nedgangen. I Tyskland har man bare sett toppen av isfjellet. Men det er alvorlig nok allerede. For 30 år siden var det fire aktive i yrkeslivet for hver pensjonist. Snart er det bare en aktiv i yrkeslivet per pensjonist. Hvordan skal han eller hun betale pensjonene og ha penger igjen etter skatt? Det må gå galt.

Og det er det vi alt ser – selv om vi er i en forholdsvis beskjeden begynnerfase på en utvikling som kommer for fullt fra år 2040 og utover i vårt århundre. Demografene sier at Tyskland må ha en innvandring på 170 millioner mennesker for å holde hjulene igang. Tallet fra Der Spiegel er sjokkerende. Det er nesten uforståelig. Men å erstatte de som faller ut av samfunnsmaskineriet, når du har fått familieoppløsning med et lav-mønster for fødsler, er meget komplisert.

Skuten kan ikke snu fort. Du blir avhengig av kunstig ånderett lenge. Og det er neppe noen nasjoner som kan tilføre så mye friskt blod til Europa – bortsett fra at islam kanskje kan klare å overta med sine befolkningsoverskudd.
Sånn er befolkningsvitenskapen – eller den demografiske vitenskap. Når politikerne vil snu – er det for sent.

Amerika har derimot sett en renessanse for kristen vekkelse. Immigrasjonen har også vært skyhøy. Sammen er disse to faktorene dynamitt. Det spansktalene vekkelsesfolket (mange fra Mexico) fyller parkene i USA med sine glade Jesus-sanger. De fant et nytt land og en Frelser. Amerika vil etter midten av århundret øke sitt folketall opp mot det de 25 land i EU har til sammen i dag – etter utvidelsen – 450 millioner.
EU vil komme til å senke sitt folketall ned mot det USA har i dag, fra 450 til 300 millioner.

Ekspertene ser at med dagens produktivitet og befolkningsutvikling kan USA firedoble sin velstand, på samme tid som EU dobler. USA kan skape 10-talls millioner nye arbeidsplasser (60 millioner de siste 20 år), mens EU faller bak, og skaper mye mindre vekst og rikdom, også på grunn av en arbeidsledighet på over 10 prosent.
Men den viktigste årsak til Tysklands fall, som nå forutsies, er ikke økonomisk.
Den er at storken ikke kom. Tyskerne forgubbes. De får ikke nok barn.

Tenk på de gode gamle dager da storken kom som den skulle, skriver ukebladet Stern. Hvem var det som bandt storkens nebb?

Tyskland tar den nye debatten alvorlig.
Norske politikere later som om demografi og abort ikke har noe med hverandre å gjøre. Det er lov å være uvitende i Norge.
Som kristne vet vi at Ja til Livet – er seierstoget for Europa. Det er den saken vi vinner uten å gjøre noenting. Folk våkner selv opp når pensjonene forsvinner og det er ingen til å pleie bestemor, som en forside i et tysk magasin sa nylig. Men gjør vi noe, går det bedre. Om 20 år har vi vunnet debatten - uansett.

Finn Jarle Sæle
14.07.2005 10:00


9. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 7, 15-20:
15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.
[Rom 16: 17. 2Tim 3: 5. 1Joh 4: 1.]
16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?
[12: 33. Gal 5: 19-23. Jak 3: 12.]
17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.
[12: 33. Luk 6: 43. 1Joh 3: 9.]
18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.
19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
[3: 10. Luk 13: 7.]
20 Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.

LESETEKST, Mi 3, 5-7:
5 Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noe å tygge med sine tenner: Fred! Men mot dem som ikke gir dem noe i munnen, roper de ut en hellig krig.
[Jes 56: 11. Jer 6: 14. Esek 13: 10, 16. Sef 3: 4.]
6 Derfor skal det bli natt for dere uten syner og mørke uten spådom. Solen skal gå ned over profetene, og dagen bli svart over dem.
7 Seerne skal skamme seg, og spåmennene blyges. De skal legge hånden på munnen alle sammen, for det kommer ikke noe svar fra Gud.
[3M 13: 45. Sal 74: 9. Sak 13: 4.]

LESETKST, Gal 1, 6-9:
6 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,
7 skjønt det ikke finnes noe annet - det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.
[Apg 15: 1, 24.]
8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!
[1Kor 16: 22. 2Kor 11: 4, 14.]
9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!
[5M 4: 2. Ord 30: 6. 1Kor 16: 22.]


Lørdag, July 16, 2005

Klipp fra www.dagen.no: – Katastrofe med KrF på sidelinja
– Katastrofe med KrF på sidelinja

Sarons Dal-sjef Aril Edvardsen fryktar for dei kristne verdiane dersom KrF ikkje får noko å seia etter stortingsvalet

Av Øystein VikGLAD: – Eg er glad for å gi KrF ein talarstol i Sarons Dal. Høybråten er fri til å seia kva han vil, og er invitert her som ein kristen, seier Aril Edvardsen.
Foto: Øystein Vik
Aril Edvardsen har tidlegare utbasunert si støtte til Arbeidarpartiet. No kan det synast som om Edvardsen har snudd på flisa, og kallar det ei «katastrofe dersom landet får eit redusert Kristeleg Folkeparti».

– Dersom me kjem i den situasjonen at dei raud-grøne får fleirtal, eller Høgre og Framstegspartiet får fleirtal åleine, vil KrF koma i ein ubetydeleg posisjon. Det vil vera ei katastrofe for dei kristne verdiane, seier Edvardsen til Dagen.

Demokrati
Den profilerte kristen-leiaren seier sjølv at han «prøver å halda seg i skinnet for ikkje å blanda seg inn i valkampen».

– Men det er kanskje det eg gjer no, medgir Edvardsen.
At staten er sekulær, og at me lever i eit demokrati, meiner Edvardsen fleire kristne burde innsjå. Det medfører blant anna at KrF ikkje kan vera kompromisslause i alle spørsmål, meiner han.

– Folk må forstå at Bondevik ikkje kan styra landet etter Bibelen. Han er statsminister for heile landet, også dei homofile og lesbiske. Det må han ta omsyn til, og kristenfolket må ikkje forlanga for mykje.
I følgje Edvardsen kunne han ha fått alle dei norske topp-politikarane til Sarons Dal i sommar. Likevel er det berre KrF-leiar Dagfinn Høybråten som har fått innpass hos Edvardsen. Han skal tala søndag.

– Eg er glad for å gi KrF ein talarstol. Høybråten er fri til å seia kva han vil, og er invitert her som ein kristen.

Edvardsen markerte for nokre månader sidan si støtte til partnerskapslova. Likevel, han er ikkje noko tilhengjar av ei såkalla kjønnsnøytral ekteskapslov, og går langt i å antyda at det er ei slik sak som kan vera «katastrofal».

– Eg frykta at kampen om kjønnsnøytralt ekteskap skulle koma. Men samliv mellom to av same kjønn kan aldri kallast eit ekteskap, meiner Edvardsen.

Framstegspartiet som forkjempar for kristne verdiar har Edvardsen ingen tru på, og han synest ikkje noko om det han omtalar som «hyllest» av Frp i aviser som Dagen og Magazinet.

– Me kan enda opp med eit mindre KrF på grunn av at avisene rosar Frp og trakkar ned KrF.

Ikkje Frp
Nyleg hadde Levende Ord ein debatt der representantar frå alle parti var til stades, og Frp-formann Carl I. Hagen hausta stor applaus frå kyrkjelyden. I følgje valforskar Frank Aarebrot er Levende Ords agenda fylt med Frp-politikk.

– Då sa Aarebrot at han ikkje var sikker på at Jesus frå Nasaret ville vera samd i all denne politikken. Der er eg heilt på linje med Aarebrot, seier Edvardsen og åtvarer med det mot Frp som representant for kristne verdiar.

Ofte kjem det brev til Sarons Dal frå kristne som ber Edvardsen om å «reisa inn til Oslo og Stortinget og reinsa ut». Edvardsen meiner dette syner ei stor misforståing av kva demokrati innebær.
– Forventar dei at eg skal ta med meg geveær og reisa inn til Oslo, spør Edvardsen.

Då abortkampen stod på sitt høgaste på 70-talet kom det store protestar frå Sarons Dal mot sjølvbestemt abort.

– Eg aksepterer likevel at me har den abortlova me har i dag. Me var i mindretal i den kampen, og det er det demokrati handlar om, seier Edvardsen.

Publisert 16.07.2005


Klipp fra www.magazinet.no: Kristenfolket og politikken
11/7/2005 kl 22:48
Kristenfolket og politikken


Kristenfolket utgjør en voldsom politisk kraft, skriver redaktør Vebjørn K. Selbekk.

I år blir konkurransen om de kristne stemmene hardere enn noen gang. Men hvor engasjert er bredden av det norske kristenfolket egentlig i den politiske virkeligheten?

Pastor Erik J. Bedsvaag etterlyste i Magazinet nylig et større politisk bevissthet og engasjement blant kristne. Det er et anliggende vi støtter.

Kristent samfunnsengasjementet og politisk deltagelse utfordres nemlig nå fra flere hold. Dels finnes det sterke politiske krefter som prøver å marginalisere den kristne samfunnsinnflytelsen mest mulig. Særlig de sosialistiske partiene har en drøm om å forvise kristne verdier og moral til samfunnets politiske skammekrok.

Rød-grønne politikere og ditto presse har aldri vært så aggressive mot kristne standpunkter som det vi har opplevd den siste fireårsperioden. Det er ikke usannsynlig at det hele vil toppe seg i en valgkamp der kjønnsnøytral ekteskapslov og adopsjon for homofile kan bli viktige politiske krav.

Men også innefra blir kristent politisk engasjement ikke alltid verdsatt så høyt som det burde. En teologisk teori som vi av og til treffer på, går ut på at vi som kristne ikke bør engasjere oss så mye i politikk. Jesus gjorde ikke det, blir det hevdet. Ikke Paulus heller.

Vi mener dette er en type argumentasjon som faller på sin egen urimelighet. Vi må huske at samfunnsforholdene i den nytestamentlig verden var annerledes enn de vi lever under. Paulus og Jesus kjørte jo ikke bil heller, men vi har foreløpig ikke hørt noen som hevder at vi utelukkende skal benytte oss av apostlenes hester som fremkomstmiddel av den grunn.

Vi nyter godt av en politisk frihet som var helt ukjent på Jesu tid. Norge er et demokrati og hvis ikke vi benytter de politiske virkemidlene for å påvirke samfunnet i den retningen vi ønsker, er det andre som står klare til å lede nasjonen mot en helt annen kurs.

To hendelser det siste drøye halvåret viser hvilken forskjell vi kan utgjøre dersom vi står imot både ytre og indre press i retning av kristenpolitisk abdikasjon.

De fleste politiske analytikere er enige om at det var kristenfolket som vant det amerikanske valget for George W. Bush. De kristne velgermassene ble mobilisert i en grad få inntil da hadde trodd var mulig.

Det som skjedde i i Italia nylig er også meget interessant. Den katolske kirke oppfordret til boikott av en folkeavstemning om en ny liberal lov om bioteknologi. Bare 26 prosent av velgermassen møtte frem, og landet beholder dermed sin strenge lovgivning på dette området.

Kristenfolket utgjør en voldsom politisk kraft. La oss mobilisere den.Adresse: Stortingsgt. 8, 0161 Oslo - tlf: 22 40 21 10 fax: 22 42 55 30 Les mer i ukens papirutgave!

© Magazinet 2005
Ansvarlig redaktør: Vebjørn Selbekk


Dagens bibelord
Matt 13, 24-30:
24 En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.
25 Mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten, og gikk så bort.
26 Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra?
28 Han sa til dem: Dette har en fiende gjort. Da spurte tjenerne ham: Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?
29 Han sa: Nei, for da ville dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset sammen.
30 La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.
[3: 12.]


Fredag, July 15, 2005

Klipp fra www.dagen.no: Sterk uenighet i vurderingen av politikerdebatt
Sterk uenighet i vurderingen av politikerdebatt

- Noen mener at vi burde hatt en enda breiere debatt på onsdag, men slik valgte vi å ha det, sier Enevald Flåten.

Av Øystein LidMÅ STÅ OPP: Enevald Flåten sier at det er kristenfolket som må stå opp for de kristne verdiene og sette standarden og så må politikken bygges rundt det. På bildet ser vi Knut Arild Hareide på talerstolen.
Foto: Øystein Lid
- Vi har en dyp respekt for alle politiske parti, og da må ulike syn få komme til i en slik debatt.

– Gjelder denne respekten et parti som SV også?

– Absolutt, vi må respektere ulike meninger selv om vi kanskje er uenige, sier Flåten. Pastoren peker på at også venstresiden i politikken har positive sider.

– Det fins en del bibelsk funderte sannheter også på venstresiden. Det gjelder vern om barn, bistand, fattige. Vi tror også på solidaritet. Men slik det har blitt i samfunnet er det få faste sannheter igjen. Disse må vi få tilbake, for bibelen er veldig klar på at sannheter finnes.

Flåten sier også at det er kristenfolket som må stå opp for de kristne verdiene og sette standarden og så må politikken bygges rundt det.

– Tror du onsdagens fokus på verdier vil bli retningsgivende for valgkampen?

– Jeg er overbevist om at vi startet valgkampen. Du kan aldri komme bort fra verdispørsmålene, sa pastoren.

Uenighet
En ringerunde avslører vidt varierende synspunkter på debatten som ble holdt i regi av menigheten Levende Ord.

– Jeg stiller ikke opp på Levende Ord igjen uten å få garantier om å få komme til orde, sier Høyres Peter Gitmark. I den forbindelse syntes Gitmark det var ekstra rart at Frank Aarebrot etter møtet kritiserte ham for å være uærlig i homofilispørsmålet.

– Aarebrot kritiserer meg for å ikke ha sagt noe om hvor Høyre står i dette spørsmålet, men det blir meningsløst når jeg ikke fikk komme til orde.

Anita Appelthun Sæle (Kr.f.) er enig i at Høyre burde ha få kommet mer til orde, særlig når friskolespørsmål ble diskutert.

– Det hadde ført til en langt livligere debatt, særlig siden Gitmark har en kristen bakgrunn og personlig kjennskap til saken om Levende Ords friskole i Kristiansand.

Sæle mente ellers at debatten tok opp noen av de viktigste verdispørsmålene i samfunnet.

Det er Senterpartiets Rune Skjælaaen dypt uenig i.

– Jeg er kritisk til de snevre debattemaene som ble tatt opp. Skulle verdispørsmål være på dagsordenen måtte jo spørsmål som hvordan vi kan ta oss av de svake i samfunnet, internasjonal solidaritet, asyl- og flyktningpolitikk, hvordan vi kan skape et rettferdig skattesystem være fremme.

Carl I. Hagens opptreden
Peter Gitmark er mest kritisk til Carl I. Hagens opptreden på Levende Ord.

– Hagen vridde sine synspunkter slik at de passet til den forsamlingen han var i. Maken til populisme har jeg ikke sett på lenge. Hagen var verre enn vanlig.

Appelthun Sæle mener tvert om at Carl. I. Hagen gjorde en god figur.

– Jeg er ikke enig i politikken hans, men jeg syns han gjorde en meget god jobb med å svare på tøffe spørsmål ut fra sitt eget partiprogram.

Publisert 15.07.2005


Leserbrev fra Odd S. Beverfjord: Forførelse og avkristning
Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. 2Pet 2:1-3


--------------------------------------------------------------------------------

KATHRYN KUHLMAN

Denne artikkelen om Kathryn Kuhlman er i hovedsak et oversatt utdrag av David W. Cloud’s historie om Pinsebevegelsen (Way of Life Literature, Port Huron MI, 1998)


Den meget inflytelsesrike helbredelse-forkynner, Kathryn Kuhlman (1907-1976), begynte like etter siste verdenskrig å forkynne at helbredelse var inkludert i Jesu frelsesverk.

I 1947 forkynte hun at miraklet fra pinsefestens dag, da Den Hellige Ånd ble utgytt og den kristne menighet ble født, skulle bli opplevd og gjentatt også i vår tid. Hun hevdet at kristne i dag kunne utføre de samme mirakler som Jesus gjorde, og endog større mirakler. ”Alle menigheter skulle oppleve miaklene fra pinsefestens dag. En hver menighet skal kunne se helbredelsene som vi finner i Apostlenes gjerningers bok.”[i] Hun utga et hefte med tittelen, ”The Lord’s Healing Touch.” (Herrens helbredende berøring.)

Imidlertid var Kuhlman, forståelig nok, aldri i stand til å gjøre de mirakler Jesus gjorde. Det ble påstått at der fant sted dokumenterte, organiske helbredelser i noen av Kuhlmans møter, men de var svært få sammenlignet med påstandene, og så visst ikke flere enn de helbredelser som erfares av kristne som ber for helbredelse og setter sin lit Gud og hans fullkomne vilje.

I sin bok, “Healing: A Doctor in Search of a Miracle”, vier Dr. William Nolen et helt kapitel til sine erfaringer med undersøkelsen av Kuhlmans helbredelses-kampanjer. Dr. Nolen opplevde Kuhlman som en sympatisk person, men han kunne ikke dokumentere medisinsk et eneste tilfelle hvor der var blitt utført en fysisk helbredelse, selv om det ble hevdet at slik helbredelse var skjedd i et stort antall tilfeller. På den tiden da undersøkelen ble utført, var Dr. Nolen overlege ved kirurgisk avdeling ved Meeker Regionsykehus (Meeker County Hospital) i Litchfield, Minnesota. En journalist som dekket Kuhlmans helbredelses-kampanje i Pittsburgh’s Carnegie Music Hall i 1948, kunne bevitne: ”For hver eneste som tilkjennega at de var blitt helbredet, så var det et tyvetalls flere som gradvis hadde forsvunnet ut i mørket, like fortvilt og nedtrykt som da de kom.”[ii]

Kurt Koch var en kjent evangelisk kristen som forsket på okkultisme. I sin bok, Occult ABC beskriver han sin undersøkelse omkring Kathryn Kuhlmans forkynnelse og virksomhet. Han fulgte omhyggelig opp en liste over 28 tilfeller med angivelig helbredelse som skulle ha funnet sted i Minneapolis, Minnesota. Disse tilfellene ble overlevert ham av Kuhlmans organisasjon som de beste eksempler på helbredelse som hadde skjedd under hennes forkynnelse og virksomhet. Det følgende er et sammendrag av Koch’s kjennelse: ”Ti hadde ikke blitt helbredet, syv hadde erfart en forbedring i deres situasjon, elleve hadde sykdommer hvor det psykologiske kan spille en rolle i helbredelsen. I sin helhet av denne omfattende rapporten finnes det ikke et eneste klart tilfelle av helbredelse fra en organisk sykdom”.[iii]

Kulhman lærte at folk kunne bli helbredet for deretter å miste sin helbredelse dersom de lot være å komme opp til podiet og vitne om sin helbredelse.

I de senere år av sin virksomhet var Kuhlman svært økumenisk. Hun trakk til seg en mengde mennesker fra forskjellige kirkesamfunn, for så å anmode dem om ikke å forlate deres kirker, men i stedet dra tilbake for å være helbredende kraft i deres respektive menigheter. Kuhlman forkynte også forsettlig et positivt budskap [et New Age konsept, kjent som "Positive Cofession"], og nektet å eksponere læremessige feil eller advare mot drikking og andre sosiale onder. Hun menta at forkynnelsen av et ”positivt” evangelium ville kunne utrette mer. Hennes levnetsskildrer sier Kuhlman har fått æren av å hjelpe til med å bygge broer mellom protestanter og katolikker.[iv]

Kuhlman var sterkt påvirket av Maria Woodworth-Etter og talte i hennes menighet i Indianapolis. Den ubibelske og farlige praksisen med å ”falle i ånden” forekom hyppig i begges disse kvinners virksomhet.

Trosforkynner og “healer” Maria Beulah Woodworth-Etter (1844-1924) hadde en vidstrakt betydning innen Pinsebevegelsen i dens første tid. Dictionary of the Pentecostal and Charismatic Movements sier at ”hun var en monumental skikkelse når deg gjaldt å spre Pinsebevegelsens budskap.”

Hennes møter var kjennetegnet ved “spirit slaying” (bli ”slått av ånden” eller ”falle i ånden”), profetering,[v] transer, og vanlig øredøvende karismatisk forvirring og spetakkel. ”Hun falt ofte i transer under møtene og ble stående som en statue i en time eller mer, med hendene løftet mens møtet fortsatte.”[vi] Hun ble kalt ”transe-evangelist” og ”voodoo-prestinne.”[vii] Hun profeterte falskt at området San Francisco Bay ville bli ødelagt av et jordskjelv og en tidevannsbølge i 1890. Hun talte i en mormonerkirke i Nebraska i 1920 etter å ha blitt invitert.

To leger i St. Louis prøvde å få henne tvangsinnlagt som sinnssyk under et møte un holdt der i 1890.

Maria Beulah Woodworth-Etter ble født i Lisbon, Ohio og de første 35 årene av hennes liv var vanskelig og tragisk. Fem av hennes seks barn døde, og hennes første mann ble tatt i utroskap. I fortvilelse søkte hun til Kvekerne og ble forkynner i et vekkelsesmøte. I 1912, i en alder av 68, sluttet Woodworth-Etter seg til den voksende Pinsebevegelsen og hun tok imot en invitasjon fra pioneren i Pinsebevegelsen, F. F. Bosworth, tidlig leder av ”Assemblies of God”, om å tale i hans menighet i Dallas TX. Hun ble der i seks måneder og fikk lovende omtale i Pinsebevegelsens tidskrifter fra USA og helt til England.

Maria Beulah Woodworth-Etter ble en av de mest kjente Pinse-forkynnere på begynnelsen av 1900-tallet, og hennes virksomhet gjorde det lettere for senere kvinnelige forkynnere og ”healere”, som Aimee Semple McPherson og Kathryn Kuhlman.

Endog Kathryn Kuhlman's pinsevenn-forfatter av hennes biografi, avdøde Jamie Buckingham, som var svært sympatisk innstilt overfor Kuhlman, kunne ikke skjule hennes umåtelig overdrevne kjærlighet til dyre klær og smykker og hennes luksuslevnet. Hennes forkynnervirksomhet tok inn fra to til tre millioner dollar årlig.

Mens Kathryn Kuhlman i midten av 1930-årene var pastor for menigheten Denver Revival Tabernacle, med plass til 2000 mennesker, involverte hun seg i et utenomekteskapelig seksuelt forhold (hor) med en gift predikant, Burroughs Waltrip, som deretter forlot sin kone og to barn og giftet seg med Kuhlman. Den romantiske affearen mellom Kathryn Kuhlman og Burroughs Waltrip varte i to-tre år før de giftet seg.

Sommeren 1935, to år før Waltrip ble skilt i juni 1937, ble Kathryn Kuhlman og Waltrip oppdaget mens de kysset og klemte hverandre (”klinte”) på kirkekontoret før gudstjenesten. De to ble gift i oktober 1938. Noen få år etter sitt illegitime ekteskap forlot Kuhlman sin ektemann, Burroughs Waltrip, idet hun hevdet at Gud hadde gitt henne valget mellom kjærligheten til sin mann og kjærligheten til Gud og hans kall.

Waltrip’s første kone ble etterlatt alene med forsørgelsen og oppfostringen av hennes to sønner, og for å betale sin manns gjeld. Han dro ikke tilbake for å besøke dem og lot være å betale det bidrag til sine barn som retten hadde fastsatt. Etter skilsmissen fra Kathryn Kuhlman, forsvant Waltrip ut av syne. Hans bror fant senere ut at han hadde dødd i et fengsel i California, dømt for å ha tatt penger fra en kvinne.

Kathryn Kuhlman døde i 1976 av hjertesykdom.

Kathryn Kuhlman ga falskt håp, noe som er verre enn ikke noe håp i det hele tatt.

Den multilammede Joni Eareckson Tada regner opp sine erfaringer:

“Og så, da jeg ble utskrevet fra sykehuset, kjørte mine venner meg til Washington D.C. slik at jeg kunne være den første i køen ved døren når den berømte troshelbrederen, Kathryn Kuhlman kom til byen. Frøken Kuhlman føk inn på podiet i sin hvite kappe, og mitt hjerte hoppet mens jeg ba, ”Herre, bibelen sier at du helbreder våre sykdommer. Jeg er rede til at du får meg ut av denne rullestolen. Vil du være så snill?”[viii]

Tada forteller videre:

“Gud svarte: Jeg forlot aldri min stol. Siste gang jeg trillet bort fra en Kathryn Kuhlman kampanje var jeg nummer femten i køen av tretti rullestolbrukere som ventet på å komme ut ved stadium-heisen. Alle av oss forsøkte å komme foran de med krykker. Jeg husker at jeg kastet et raskt blikk rundt meg og så på alle de skuffede og forvirrede menneskene og jeg tenkte. Dette bildet stemmer ikke. Noe er galt her. Er dette den eneste måten å behandle lidelse på – forsøke desperat å fjerne den?[ix]

Tada deler de triste ettertankene av helbredelseskampanjene:

“Jeg undrer meg på hvor mange de menneskene med nedslåtte ansikter ved heisen etter helbredelses-kampanjen som fortsatt tror på Gud? Det var nesten tretti år siden. Venter de forstatt i kø? ’Langvarig venting gjør hjertet sykt,’ og et hjerte kan briste bare så mange ganger.”[x]

Mens Kathryn Kuhlman var lagt inn på sykehus ble hun gjenopplivet av sykehusbetjeningen to ganger, men det forstørrede hjertet hun hadde gått med i mer enn 20 år måtte til slutt gi opp.

Kathryn Kuhlman trakk inn en årlig inntekt på 1 million dollar og døde med et hvelv med dyre smykker.[xi]

Joni Eareckson Tada vil få sine smykker i himmelen.

----

Oversetters kommentar

Et velkjent bedragersk og psykopatisk trekk man hører fra karismatiske ”helbredere” og såkalte trosforkynnere når helbredelsen uteblir, er at de beskylder offeret for ikke å ha tro. Den som kjenner Bibelen vil straks kunne avsløre trosforkynnernes og karismatikernes menneskeforakt, falskhet og hykleri. I evangeliet etter Johannes leser vi om da Jesus vekket Lasarus i Betania opp fra de døde. Lasarus hadde vært død i fire dager og hans jordiske legeme hadde begynt å gå i forråtnelse. Det var ingen hjernevirksomhet. Man kan spørre disse falske tros- og helbredelsespredikantene hva eller hvem det var som oppvakte Lasarus – om det var Lasarus’ tro eller Gud, Herren. Den som kjenner Herren vil straks avsløre de karismatiske forkynnerne som falske forkynnere. De er ikke sendt av Gud.

Et annet eksempel finner vi i Evangeliet etter Markus, da Jesus helbredet en døvstum. Guds Ord sier at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord (Rom 10:17). Den døvstumme hadde ikke hørt om Jesus. Å hevde noe annet ville være kun spekulasjoner. Og spekulasjoner er ikke sannhet. Han kunne ikke ha fått tro av forkynnelsen. Den døve var døv.

Et tredje eksempel finner vi evangeliet etter Johannes, kapitel 9. Der leser vi om da Jesus helbredet et blind som ikke visste hvem Jesus var. Så hva eller hvem var det som helbredet den blinde – den blindes tro eller Gud? Et annet særtrekk vi vi finner hos karismatirne, i tillegg til å påføre andre skyld, er at deres ubotferdighet. Når deres falske lære fra tid til annen blir avslørt og åpenbart, så later de som de aldri har forkynt det. De bekjenner ikke sine synder og ber om tilgivelse. Det gjør aldri maktmennesker og psykopater. For noe annet enn maktmennesker og psykopater er disse trospredikantene og ”helbrederne” ikke. Og maktmennesker er alltid, uten unntak, moralsk degenerert og korrupt.De falske trospredikantene og ”healerne” legger sin falske lære – sine synder – i et skrin og låser igjen. De gjemmer sine synder og tror at menigheten vil glemme deres løgner. Der ligger deres synder helt til regnskapets dag.

Hva sier Guds Ord om disse trospredikantenes og helbredernes endeligt? Det kan vi lese om blant annet i evangeliet etter Matteus, hvor Jesus sier: ”Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!” (Matt 7:21-23)

“Slått av ånden” er den demonisk inspirerte forestillingen innen den karismatiske tros-bevegelse at Den Hellige Ånd slår mennesker slik at de faller til gulvet. Det har skjedd at mennesker er blitt drept av fall til gulvet i disse okkulte, hedenske seansene.

Avdøde John Wimber, grunnlegger av Vineyard-bevegelsen hevdet at åndelige ledere alltid faller fremover, mens vanlig kirkegjengere faller bakover. Han skal også at var vitne til at en mann ble omvendt etter at han var blitt løftet opp og slengt ti meter tvers over rommet og kastet i veggen. Dette er et utslag av sterkt demonisk aktivitet.

Rodney Howard-Browne, grunnlegger av den okkulte, hellig latter-vekkelsen, eller rettere sagt, latter-forbannelsen, som vi finner i blant annet Toronto og Pensacola og andre menigheter som er forgiftet av denne okkulte slangegiften, sier han har sett folk bli løftet opp og kastet som en klesfille over tre benkerader. I tillegg til dette lærer han om ”Hellig Ånd lim” hvor folk blir stående fast til gulvet i timevis, uten å kunne røre seg.

Da Jesus og apostlene forkynte og helbredet var det ingen som ble slengt tvers over rommet og kastet i veggen av Den Hellige Ånd eller ble stående limt fast til gulvet. Da den Hellige Ånd kom over apsotlene på pinsdagen eller over Kornelius og hans hus, ble ikke folk kastet omkring. Disse ble stående og tale fremmede tungemål og språk som de ikke kjente, og deres tale var konsist og rasjonell (Apg 2:11-14; 10:44-46). Heller ikke i menigheten i Korint, hvor Åndens gaver var virksom, var det ingen som ble stående fast på gulvet, eller slengt tvers over rommet og i veggen. Gud er ikke opphavsmann til uorden og forvirring, men orden og fred (1Kor 14:33). Hver inspirert profet eller den som hadde et budskap i tunger i menigheten i Korint skulle vente på sin tur til å tale, stå opp og tale, og så sette seg ned (1Kor 14:26-32).

Tok Kathryn Kuhlman et oppgjør med sin synd? Bekjente hun for Gud og mennesker (Waltrips kone og barn og menigheten) at hun hadde gjort det som var ondt i Herrens øyne? Bekjente hun at det hun hadde gjort var avskyelig og en vederstyggelighet i Herrens øyne? Ba hun om tilgivelse i Kristus Jesus for å få del i frelsesverket på Golgata idet hun lærte frelse å kjenne ved syndenes forlatelse? Dersom svaret på disse spørsmålene er nei, dersom Kathryn Kuhlman ikke tok et oppgjør med sin synd og ikke vendte om fra sine onde gjerninger før hun døde, da vil det på regnskapets dag bli gjort opp. For det er menneskets lodd å en gang dø og deretter dom. Det er for sent å vende om etter døden.

Slik som alle Kuhlmans etterfølgere, trospredikantene, pengepredikantene og tros-helbrederne som vi har blant oss i dag i karismatiske menigheter og menigheter de har infiltrert med sin slangegift, så forkynte hun en annen Jesus og et annet evangelium og førte mennesker utenom Golgatas kors – til fortapelsens avgrunn.

Odd S. Beverfjord


--------------------------------------------------------------------------------

[i] Kathryn Kuhlman, sitert fra Jamie Buckingham, Daughter of Destiny, side 104

[ii] Wayne Warner, The Woman Behind the Miracles: Kathryn Kuhlman, s. 145

[iii] Kurt Koch, Occult ABC, Grand Rapids: Kregel Publishers, 1981

[iv] Wayne Warner, The Woman Behind the Miracles: Kathryn Kuhlman, s. 163

[v] Se Matt 24:11

[vi] Dictionary of Pentecostal, p. 901

[vii] Voodoo, eller Vodu, er en hedensk religion som kommer fra Vest Afrika og ble brakt til Haiti i der 16 århundret av slaver fra det som nå er Togo, Benin og Nigeria. Slavene kunne ikke prakstisere sin religion åpenlyst og var derfor tvunget til offentlig å adoptere de franske katolske nybyggeres praksis. På den måten ble svart magi i voodoo blandet med katolske religioese ritualer.Vodu er et afrikansk ord som betyr ”guds ånd”. I dag er voodoo, slik vi finner den i Vestindia og mange latinamerikanske land, særlig Brasil, en blandig av katolisisme og svart magi.

[viii] Joni Eareckson Tada og Steven Estes, When God Weeps. Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1997, pg. 19 (uthevelser i originalen).

[ix] Ibidum.

[x] Ibidum, s. 20

[xi] Se nærmere, Jamie Buckingham, Daughter of Destiny. Plainfield, N.J.: Logos International, 1976


Dagens bibelord
1 Joh 4, 1-8:
1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.
[Matt 7: 15. 24: 4, 24. Apg 20: 29. Ef 5: 6. 1Tess 5: 21. 2Pet 2: 1. 2Joh 7.]
2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,
[2: 22. 5: 1. Jes 7: 14. 9: 6. Dan 7: 13-14. 9: 25. 1Tim 3: 16.]
3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
[2: 18, 22. 2Tess 2: 3-7. 2Joh 7.]
4 Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
[5: 4. 2Kong 6: 16. Joh 16: 33.]
5 De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem.
[Joh 3: 31. 15: 19.]
6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.
[Joh 8: 47. 10: 27. 14: 17. 1Tim 4: 1.]
7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.
[2: 29. 3: 9. 5: 1, 2. Joh 13: 34. 17: 3.]
8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
[v. 16.]


Torsdag, July 14, 2005

Vil KrF rydde opp før valget? - Av Olav Berg Lyngmo
I 1998 sørget KrF for å innprente partinavnet i norsk kirkehistorie på en markant måte!

Da ble den homofili – liberale Gunnar Stålsett utnevnt til biskop, og hans åndsfrende, biskop Ola Steinholt fikk hjelp av KrF til å avskjedige sokneprest Arne Thorsen og undertegnede. Vi to ble omsider fradømt våre embeter, - OG FRATATT VÅRE PRESTERETTIGHETER PÅ LIVSTID!

Sistnevnte biskop ville også avsette det lovlig valgte menighetsråd i Kautokeino, fordi rådet hadde brutt med den vranglærende biskop. Men det fantes ikke lovhjemmel til å fjerne menighetsrådet!

Nevnte menighetsråd ønsket å møte statsråd Jon Lilletun i juni 1998, for å unngå avskjedssak. Etter flere henvendelser lyktes det for rådet å få et møte med ham i Oslo. Men tidligere menighetsrådsleder (kirketjeneren) som tapte valget høsten 1997, møtte ikke. Han fikk derimot separat møte med Lilletun etterpå, sammen med kirkevergen.

Jeg møtte aldri Lilletun. Han hadde tydeligvis ikke ønske om noe møte. Derimot møtte Lilletun slike som sto på den motsatte side i åndskampen. Blant andre en som hadde produsert egne, løgnaktige anonyme brev som skapte groteske avisoverskrifter i media. Var tanken med denne eventyrlige falskheten å hjelpe biskopen til å fremskynde en avskjedssak? Det klarte han i så fall! Etter at suspensjonen og avskjedssaken var avgjort hos kongen i statsråd, ble de falske kriminelle brev oppklart av politiet. Brevforfatteren var ovennevnte menighetsrådsleder som hadde separat møte hos Lilletun!

Etter innrømmelsen, skrev han tilståelsesbrev til flere av oss. Brevsaken ble merkelig nok ikke lagt frem av vår advokat under rettssakene. Poeten kan selv fortelle om han var alene om forfatterskapet. Saken ble henlagt av politiet. Var det fordi biskopens venner måtte tas ekstra godt vare på? Samtlige dokumenter i saken foreligger! Vil KrF rydde opp i denne falske brevsaken før valget?

Kautokeino, 6. juli 2005


Olav Berg Lyngmo


Dagens bibelord
Jak 2, 14-22:
14 Mine brødre! Hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?
[Matt 7: 21. Gal 5: 6. Tit 3: 8.]
15 Dersom en bror eller søster ikke har klær, og mangler mat for dagen,
[1Joh 3: 17, 18.]
16 og en av dere sier til dem: Gå bort i fred, varm dere og spis dere mette! - men ikke gir dem det legemet trenger, hva gagner da det?
[Dom 18: 6. Mark 5: 34.]
17 Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv.
[v. 26.]
18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger!
19 Du tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde ånder tror det - og skjelver.
[Matt 8: 29. Mark 1: 24. Luk 4: 34. Apg 19: 15.]
20 Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig.
21 Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret?
[1M 22: 9, 10, 12.]
22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene.
[Heb 11: 17.]


Tirsdag, July 12, 2005

Leserbrev fra Odd S. Beverfjord: Avkristningen av Norge
Til partiet Kristen Framtid


På din webside står det at partiet Kristen Framtid har som hovedformål å bidra til at avkristningen av Norge kan stanses og at Norge kan kristnes på nytt.

Dersom dette skal gjennomføres så må kristne begynne å gjøre rent i eget hus. Det er blant kristne evangeliet nå må forkynnes. De som kaller seg kristne må vende om, bekjenne sine synder og lære frelse å kjenne ved syndenes forlatelse og få del i Guds frelsesverk på Golgata – i Jesu Kristi korsfestelse, død og oppstanelse. Ingen vei går utenom Golgatas kors. Guds Ord sier at de siste tider, før Jesu gjenkomst, skal kjennetegnes ved mange falske lærere og falske profeter og forførere som forkynner demoners lærdommer. Det vil bli et stort frafall. Ordet som står skrevet i den greske teksten i 2Tess 2:3 er ”apostasia”. Det betyr frafall fra sannhet, svikte, forlate, gi avkall på (Strong’s). I 1Tim 4:1 er ordet ”aphistemi” brukt. Det betyr å aktivt fremkalle avsky. De gir korsets fiender årsak til å vemmes over kristendommen og avsky Ordet om korset.

Vi lever nå i den største forførelse i Herrens menighets historie. Mange, kanskje millioner kristne, er forført av falske forkynnere og falske profeter som Guds Ord advarer oss mot i Matt 7:15; Matt 24:11,12; Matt 24:24; Mark 13:22; Apg 20:29,30; Rom 16:8; 1Pet 2:1-3; 2Tess 3:1-12; 1Tim 4:1-3; 2Tim 4:3,4.

Ordet om korset forkynnes ikke lenger i menighetene. Det er en annen Jesus og et annet evangelium som nå forkynnes av pengepredikanter og falske profeter – de som har magen til gud og er drevet av sin egen demoniske lyst etter penger og makt. De volder splittelse og anstøt imot den lære som apostlene fikk i oppdrag å forkynne. ”For de tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.” (Rom 16:17,18)

Læren som nå forkynnes er fra New Age, som ”Mind Creates Reality”, ”Posistive Confession” og ”Name it and Claim it”. Dette er nyhedenskap og okkulte trosteknikker. Vi finner dem i Pinse-karismatiske menigheter og i andre menigheter som er forgiftet av denne sataniske slangegiften. Og vi finner den i hinduisme og Islam og Voodoo og i alle primitive hedenske religioner. Det er demoniske lærdommer som kan føres tilbake til det gamle Babylon.

Vi er inne i den største forførelsen i kristentidens historie. Kristne lærer ikke lenger å bekjenne sine synder og lære frelse å kjenne ved syndenes forlatelse. Derfor er kjærligheten død. For den som har fått mye tilgitt elsker mye, men den som ikke har fått noe tilgitt har ingen kjærlighet (Luk 7:47).

Den som vil vite hvor mye nåde en har fått kan sette seg ned og telle antall synder en har fått tilgivelse for. Den som har fått flest synder tilgitt har fått størst nåde. For der hvor synden er stor er nåden større. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde (Joh 1:16).

Ordet om korset vil ikke krisne lenger høre. Det er blitt til anstøt. Kristne velger å gå utenom korset. Men det fører til fortapelse.

I ”Vekter! Hvor langt på natt?” finner du en tale av pastor David Wilkerson jeg oversatte for lenge siden og har skrevet kommentarer til. Det er ikke hyggelig lesestoff for de som hater sannhet og elsker løgn. Som pastor Wilkerson sier: "Noen av dere vil ikke motta det. Den som har fôret din sjel med Benny Hinn’s, Copeland’s og Hagin’s taler, lybånd og videoer, vil ikke komme til å like det som er skrevet her." Den karismatiske "vekkelsen" med inntrodusering av "Mind Creates Reality", "Name It and Claim It", "Positive Confession" og andre New Age teknikker, okkultisme og hedenskap har ført mange i fortapelsen av våre dagers falske profeter og forføre. Dette er nyhedenskap og okkulte trosteknikker. Vi finner dem i Pinse-karismatiske menigheter og i andre menigheter som er forgiftet av denne sataniske slangegiften. Og vi finner den i hinduisme og Islam og Voodoo og i alle primitive hedenske religioner. Det er demoniske lærdommer som kan føres tilbake til det gamle Babylon.

Det uhyggeligste er læren om at Jesus døde åndelig og ble født på ny i helvetet. De fornekter den Herre som kjøpte dem (2Pet 2:1). De ser ikke forskjell på Guds engler og demoner. De ser ikke forskjell på vekkelse og forførelse. For de mangler evnen til å prøve ånder (discernment). De tror det er av Gud fordi det føles godt for menneskets kjødelige natur. De har ikke fått Den Hellige Ånd, om de taler aldri så mye i tunger og tror seg "åndsdøpt". (Også Knutby-pastoren talte i tunger og var "åndsdøpt".) Det er ikke så merkelig, for satan skaper seg ofte om til en lysets engel. Disse karismatiske cirkusdirektørene gir korsets fiender årsak til å spotte Gud og håne Kristus. Men det er vanskelig for stolte mennesker å innrømme at de har tatt feil og blitt forført.

"Vekter! Hvor langt på natt?" har jeg sendt til mange og fått tilbakemelding med takk for informasjonen. De som står i kristen ledelse trenger denne informasjonen, for de har et hyrdeansvar. Det er ikke noen glede å stå i en slik tjeneste - å advare. Jeg får mange fiender blant "kristne" (falske kristne) og jeg blir ofte avvist, foraktet og utstøtt. Men Den Hellige Ånd driver meg.

For Golgatas skyld,

Odd S. Beverfjord

p.t. Bolivia


Vekter! Hvor langt på natt?
(Jes 21:11)

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme . . . --2Tess 2:3

Våkne opp, dere eldste! Våkne opp, dere pastorer! Våkne opp, dere hyrder! Se på menigheten. Ta på dere byrden. Bær den. Hvorfor skulle vi ta på oss byrden av høytidssamlingens vanære? Joel sa, ”fordi såkornet er råttent og kornet er utskjemt.” -David Wilkerson


Introduksjon til Carl Giordanos artikkel, ”David Wilkerson angriper trosforkynnere” og David Wilkersons tale "Høytidssamlingens vanære og skam"

"La dem stå opp på talerstolen i forsamlingen og bekjenne sine synder for Gud og mennesker, vende om og rødme i ansiktet av skamfølelse over sin egen synd og dårskap og de vederstyggeligheter de har gjort for Herrens åsyn, og gråte over alle de sjeler de har ført i fortapelsen!"

Bibelen, Guds Ord sier at falske forkynnere, falske profeter, forførelse og frafall fra troen skal være noen av de tegn som skal kjennetegne endetiden. Vi lever nå i de siste tider. Hvem er disse falske forkynnerne og hvor langt er frafallet kommet?

Noen av de som tilhører den rest som ennå ikke har bøyet kne for Ba'al har over en tid gjentatt sin advarsel mot falske profeter og forførere. Blant disse er evangelist, Carl Giordanos i Dallas, Texas, og den kjente pastoren og evangelisten, David Wilkerson. I et menighetsbrev datert 21 juni 1999 skriver David Wilkerson, ”Peter advarte mot falske profeter som ville stå frem og ved griskhet vil de med oppdiktede ord utnytte dere til sin egen vinning...” Og Carl Giordanos sier de er Satans tjenere, hvilket er en helt korrekt betegnelse.

Da pavekirken kom med avlatslæren ble kristne så opprørt over den avskyelige læren og pavens tilbud om å betale for syndenes forlatelse at det førte til Reformasjonen. Dersom dette hadde skjedd i dag er det lite trolig at noen kristne hadde reagert i det hele tatt.

Dagens kristne har alt lenge kjøpt syndsforlatelse og billett til himmelen av falske predikanter og tror seg frelst. "Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten." (2Tess 2:11,12)

I dag har vi blant oss forførere som selger velsignelse og helbredelse, og kristne kjøper det. Våre dagers selvrettferdige kristne er blitt forført også av den falske læren om tiende, vrakgods fra den hedenske romersk-katolske kirkes avlatslære. Pastoren forkynner at hans menighetslem må gi tiende for å bli velsignet. Guds velsignelse kan kjøpes for penger. I utgangspunktet så eier Gud ti prosent av vår inntekt, mener de, og som skal innbetales til pastoren for å få Guds velsignelse. Denne falske læren tar som utgangspunkt at ingen kristne er oppriktige når de gir sitt liv til Jesus, han som kjøpte oss til seg med sitt blod, men at man inngår en fordelaktig avtale med Gud om å gi ti prosent til kirken v/ pastoren mot at han velsigner som en gjenytelse.

Vår tids evangeliske kristne følger de kristenledere som har forrådt reformasjonen og forakter de martyrer som ble brent på bålet av den katolske kirke og ga sitt liv for at de skulle få Bibelen og høre evangeliet. De er blitt som Judas, han som forrådte Herren Jesus. De har forrådt de millioner kristne som er blitt forfulgt, torturert, brent levende på bålet, myrdet og drept av den hedenske katolske kirke fordi de var tro mot Herren Jesus Kristus og evangeliet.

Våre dagers forførte kristne, som elsker løgn, forstår ikke at når en gir sitt liv til Jesus, så eier Jesus alt vi har. Vi gir ikke ti prosent, men hundre prosent. Alt vi har, vårt liv og vår inntekt og vår eiendom, tilhører Herren, for at vi skal disponere det i samsvar med hans vilje, idet vi vandrer i de gjerninger Gud har lagt til rette på forhånd (Ef 2:8-10) For det er han som har gitt oss det vi har. Vi kan ikke gi noe til vår Skaper og Herre som ikke han først har gitt oss (se 1Krøn 29:10-16). Men våre dagers selvrettferdige kristne forstår ikke at våre gode gjerninger ikke er vår gave til Gud, for å kjøpe velsignelse.


All vår [egen] rettferdighet er som skitne klesplagg. Jes 64:5

:

Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Åp 7:14; Åp 22:14:

De forstår ikke at våre gode gjerninger er Guds gave til oss - noe han gir oss for at vi skal forherlige hans navn (jfr. Ef 2:10) Våre dagers forførte, selvrettferdige og selvopptatte kristne tror de kan forhandle seg frem til en gunstig avtale med Gud og gi ti prosent. Men Gud skal ha hele vårt liv og hundre prosent av det vi eier, slik han leder oss ved Den Hellige Ånd. Falske profeter og pengepredikanter og trosforkynnere skal ikke ha noen ting av det som hører Herren til. Og "pastorer" som forkynner den falske læren om tiende skal ha null prosent.

". . alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!" sier Herren gjennom sin tjener, profeten Jesaias (Jes 55:1).

Men nå selger falske profeter sin nye vin for penger, og selvopptatte og grådige kristne som elsker løgnen, kjøper. Og pastorer sier du må gi tiende for å få Guds velsignelse. Du må betale ti prosente av din inntekt. Dersom du innbetaler ti prosent av din brutto inntekt til pastoren, så vil Gud gi deg en brutto velsignelse. Betaler du ti prosent av din netto inntekt så vil du få en netto velsignelse. I 1Tim 4:1 kaller Gus Ord dette for demoners lære (Doctrines of Devils). Mange pastorer som ikke kjenner Guds Ord (de aller fleste) blander sammen Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt til en "åndelig" lapskaus og lirer av seg noe religiøst svada etter kollekten. Rekkefølgen er: Først kollekt (betalingen), deretter talen og velsignelsen (varen).

"Ånden og bruden sier: "Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!" (Åp 22:17)

Men trosforkynnerne sier, "Kom og gi penger til meg. Gi ikke penger til de fattige, men til de rike. Så skal dere bli velsignet", og selger sitt eget merke av livets vann (i.e. dødens vann) for penger til åndelig og moralsk degenererte kristne som er villig til å betale - de som er kommet så langt på forførelsens og frafallets og fordervelsenes vei at de tror frelsen kan kjøpes for penger.

”Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger!" Apg 8:20

Den åndelige og moralske fordervelsen blant kristne er langt verre i dag enn den var på Luthers tid før reformasjonen. På Luthers tid førte den falske avlatslæren til Reformasjonen. De kristne våknet. I dag bekjenner ikke kristne sine synder, men betaler for frelse og velsignelse, for de er så moralsk fordervet at de har ingen syndserkjennelse. De kristne vil ikke våkne, for de tror på den okkulte hedenske læren om at "mind creates reality", som trosforkynnelsens far, okkultisten og New Age læreren Kenneth Hagin har videreformidlet til kristne. Det blir sant fordi man tror. Positive bekjennere bekjenner ikke synd. Det er negativ bekjennelse. De har således ikke bruk for Guds nåde og heller ikke bruk for Gud. Det er ikke troens opphavsmann og fullender (Heb 12:2) som har skapt deres tro (Ef 2:8), det er deres tro som har skapt deres imaginære gud - deres avgud.

Fordi lovløsheten (umoralen, løgnen, etc.) har tatt overhånd, er kjærligheten blitt kald hos de fleste. (Matt 24:12) Menighetene er så infisert av Slangens gift, spydd inn i den av trosforkynnerne, at verkbyllen stinker av forråtnelse.

"Såkornet er råttent og kornet er utskjemt." Joel 1:17

Er det noen som har hørt Benny Hinn, Åge Åleskjær eller Ulf Ekman tale ut fra Lukas 16:19-25 eller 1Joh 1:8-10 eller Luk 24:47? Er det noen som har hørt om en trosforkynner, healer, pastor, kristenleder eller kirkeleder som har bekjent sine synder? Har noen av trosforkynnerne og helbredelsespredikantene advart mot falske profeter og falske lærere, slik Jesus og apostlene gjorde?

Nei, en tyv advarer ikke mennesker mot tyveri (jfr. Joh 10:10). Falske profeter og falske lærere og falske pastorer og forførere advarer ikke mot mot bedrageri, forførelse og villfarelse. De oppsøker ikke de fortapte, og de bortdrevne fører de ikke tilbake, de sønderbrutte forbinder de ikke, men styrker de fete og sterke. For de er ikke ikke hyrder, men falske lærere og falske pastorer. De er forførere og løgnere. De er pengegriske og grådige ulver som har bøyet kne for Ba'al.
Men så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig:

"I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende." Jes 57:15

"De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er." Esek 34:16

Disse to skriftstedene, Jes 57:15 og Esek 34:16, samt Lukas 16:19-25 og mange andre, har karismatikerne og trospredikantene strøket ut av sin bibel for de passer ikke med deres teologi og grådighetsevangelium.

Djevelen, løgnens far har fått muslimer til å tro at de vil få 72 jomfruer som de kan ha samleie med når de kommer til sitt imaginære ”Paradis”. Nå har djevelen fått super-karismatiske kristne(?) kvinner til å tro at de vil få ha samleie med Jesus når de kommer til himmelen. Det dreier seg om karismatiske ”ånsdøpte” kvinner som taler i tunger som et tegn på at de tilhører karismatikernes og trosforkynnernes åndsklasse A (de som tror seg ”åndsdøpt” og taler i tunger), den frelste klasse som, i motsetning til vanlige kristne, angivelig har fått den Hellige Ånd.

Sannheten er nok at disse innbilske og selvopptatte karismatikere ikke kjenner Gud og har ikke fått den Hellige Ånd og de fleste av dem er ikke frelst, om de taler aldri så meget i tunger og tror seg ”åndsdøpt”. De er forført av djevelen og tror Løgnen. Det tragiske er at de ønsker å tro på løgner. (Se 2Tess 2:9-12)

Gud har sendt Den Hellige Ånd, Sannhetens Ånd, Talsmannen for å overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. (Joh 16:8) Karismatikere tror Gud har sendt sin Ånd for at de skal tale i tunger og tro seg "åndsdøpt" og fylle dem med innbilskhet (selvfølelse, selvtillit, etc.), slik at de skal kunne føle seg høyt hevet over kristne som ikke taler i tunger. Det er så forblindet av "positiv bekjennelse" og andre hedenske trosteknikker og djevelens løgner og sitt eget hovmod at de er ute av stand til å se sin synd, bekjenne sine synder og bli frelst idet de lærer frelse å kjenne ved syndenes forlatelse og får del i Guds frelsesverk på Golgatas kors og Jesu oppstandelse. Og de elsker å bli forført av falske og løgnaktige pastorer, predikanter og trosforkynnere som gir seg ut for å være profeter.

”Pastoren” i Toronto Airport Vineyard menighet, John Arnott har skrevet en bok, The Father’s Blessing. I et kapitel med tittelen ”Jesus ønsker en kjærligetsaffære med deg”, forteller John Arnott at Jesus imøtekom en kvinnes dypeste behov og begjær.

Hennes vitnesbyrd er at ”Jesus” lekte med håret hennes og imøtekom hennes dypeste [seksuelle] behov og begjær. Det inkluderer ganske sikkert samleie.

Dette er himmelen for kvinner innen den forførte karismatiske leir, senter- og trosmenighetene: samleie med Jesus!!

Er det vakkert? Er det tiltrekkende? Jeg beklager om jeg skulle ha kommet i skade for å støte noen med de ord jeg bruker, men i motsetning til karismatiske trosforkynnere, så har jeg ikke for vane å pakke løgn, åndelig søppel og demoners lære inn i vakkert gavepapir. Og la oss også få det helt klart, John Arnott er “pastor” i Toronto Airport Vineyard menighet, der den såkalte Toronto-vekkelsen, eller korrekt sagt, Toronto-forbannelsen, begynte.

John Arnotts kone, Carol Arnott, forteller i sitt vitnesbyrd at hun hadde en intim stund sammen med en figur hun sier var ”Jesus” før hun og denne figuren giftet seg.

Carol Arnott's "vitnesbyrd" om Jesus er satanisk blasfemi! Og det er sirkusdirektøren for Toronto-vekkelsen (Toronto-forbannelsen), John Arnott som har skrevet boken hvor slike ”vitnesbyrd” blir spredt.

Carol Arnott hadde ikke samleie med den hun trodde. John Arnotts kone hadde samleie med en demon på sin visjonære reise som utga seg for å være Jesus! Hadde Carol Arnott kjent Jesus så ville hun ikke blitt lurt av Satan til å ha samleie med en demon i sine seksuelle fantasier. Det er tydelig at hverken John Arnott eller hans kone kjenner Jesus. De har ikke evig liv. De er ikke frelst. For det står skrevet: ”Dette er det evige liv, at de kjenner deg, deg eneste sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus Kristus.” (Joh 17:3)

Kvinner i den karismatiske leir har redusert Herren Jesus Kristus til et seksualobjekt. Og det blir applaudert av karismatiske pastorer. Så langt er frafallet kommet. Hvor mange kvinner er det i de karismatiske menighetene som drømmer om å ha samleie med Jesus i sine seksuelle fantasier? Alle? Eller er det noen som ennå ikke har mistet forstanden?

Dette er Toronto-vekkelsen: Seksuelt begjær, hor, grådighet etter penger, maktarroganse, demonisk massesuggesjon, dyrisk oppførslel og pornografisk blasfemi – og den har spredt seg over alt og gjennomtrengt Herrens menighet med sin slangegift.

Den Allmektige skal angivelig ha formanet Arnott med disse ordene: ”Er det greit for deg om jeg bare elsker min menighet for en stund?”

Gud har altså ikke elsket sin menighet alltid - er det slik å forstå? Nå vil han altså ifølge John Arnott elske menigheten en stund. Hvor lenge? Og hva vil Gud gjøre etter at han har elsket menigheten en stund - slutte å elske og begynne å hate, eller ganske enkelt la være å bry seg? Hva sier Guds Ord? Guds Ord sier:

"I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder." 1Joh 4:10

Og hva sier Toronto-vekkelsem? Den sier: I dette er kjærligheten, at John Arnott's kone fantaserer om å ha samleie med Jesus!!

Og hva mer sier Guds Ord om kjærlighet? Guds Ord sier:

"Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. . . ." Jer 31:3

"Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." Rom 8:35-3

På samme måte som Benny Hinn og alle andre falske forkynnere, pastorer og predikanter og "kristne" løgnere, så gir Arnott sine egne tanker til Gud. De koker opp noe i sin egen syke hjerne og tror det er noe Gud har sagt til dem. De skaper sin egen gud etter sine egne tanker - en gud de kan manipulere med som de vil. Og de vet ikke at de er forført av djevelen. Det er ikke Gud som ikke har elsket menigheten hvor John Arnott er "pastor", men John Arnott selv. Det er John Arnott som ikke har elsket menigheten. Fordi han er leiekar og ikke hyrde (Joh 10:13).

De karismatiske trosforkynnerne og pastorene er maktmennesker og de har ikke kjærlighet til mennesker, men kun forakt. De er ekstremt selvopptatte, innbilske og arrogante maktmennesker. Og maktmennesker er alltid, uten unntak, moralsk korrupt og degenerert. Det som kjennetegner dem er maktbegjær (begjær etter å ha makt over mennesker), arroganse, upålitelighet, svik, løgnaktighet og menneskeforakt.

John Arnott hevder at Gud beskyldte ham for å være strebersk når han forsøkte å forkynne evangeliske budskap. Det er ikke tvil om at ”pastor” John Arnott får sin forkynnelse fra Satan. Han er under demonisk kontroll. Og ”kristne” elsker det! De reiser både til Toronto og Pensacola for å høre demonisk forkynnelse og se djevelen når han står frem i en engels skikkelse. Kristne elsker løgn og hater sannhet.

Denne Toronto-forbannelsen er djevelskapen som “kristne” elsker og reiser til Toronto og Pensacola for å være med på! Det er ikke bare det at ”kristne” ikke ser forskjell på demoner og Herrens engler, de elsker demoner! De elsker Satan! Frafallet er kommet så langt at ”kristne” elsker Satan og forakter Gud!

Trosforkynnerne selger velsignelse og helbredelse for penger. De befinner seg i samme tilstand som magikeren Simon i Samaria. Apostelen Peter sa til ham: ”Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt! For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og i urettferdighets lenker.” (Apg 8:20-23)

Paul Crouch, direktør i TBN, skal ha sagt i et av sine TV-programmer “Tving Gud til å utføre mirakler ved å plante tusener av dollar og din siste dollar ... Har du et barn som er syk? Gå ikke til Jesus i bønn, men plante harde kontanter i TBN, og Gud vil gjøre ditt barn friskt.”

Her taler Satan direkte gjennom Paul Crouch i TBN: ”Gå ikke til Jesus i bønn.” Det er ganske uhyggelig. Men det verste er at kristne ikke lenger hører forskjell på Guds røst og Satans røst. De kjøper ”velsignelse” og hører ikke Guds røst som sier:

”La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.” (2Tess 2:3)

”Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.” (2Tess 2:9-12)

Alt er nå langt på vei lagt til rette for Antikrists fremtreden. Dette er de siste tider. Men la oss få disse ”pastorene” og sataniske trosforkynnerne, disse maktsyke, arrogante, perverse løgnerne og djevelens disipler, de som er forbannet (ref. Gal 1:8,9), ut av Herrens menighet!

Og glem ikke at blant andre Åge Åleskjær, Enevald Flåten og Ulf Ekman tilører dette ondskapens og løgnens ”pastorat” og propaganderer denne sataniske Toronto-vekkelsen. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, samt 33.grad (Scottish Rite) frimurer Robert Schuller og andre falske lærere og falske ”profeter” og frimurere er Åge Åleskjærs, Enevald Flåtens og Ulf Ekmans ”herlige brødre”! Vi skal vite hvor vi har dem.

Du som er kalt og utvalgt av Gud, brenn deres bøker, videoer og artikler og hold deg langt borte fra dem! Som evangelist Carl Giordanos sier, ”hvis du er en av de mange forførte så må du STOPPE NÅ, før du ender opp i HELVETET sammen med dem!”

Vend om til Gud og be om tilgivelse i Jesu navn. For vi har en Fader i himmelen som hører bønner og tilgir synder for Jesu skyld, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.

Sammen med den romersk-katolske kirke og New Age tilhører de karismatiske trosforkynnerne Skjøgekirken, MYSTERIUM BABYLON, DEN STORE, MOR TIL HORENE STYGGHETENE PÅ JORDEN (Åpenbaringens kapitler 17 og 18 og 19:1-3), og Herren byder og advarer:

"Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager." Åp 18:4

For dommen over den katolske kirke kommer. Den vil ikke utebli:

Deretter hørte jeg likesom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: "Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! For sanne og rettferdige er hans dommer. For han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horeliv, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd." Og de sa annen gang: "Halleluja! Røken av henne stiger opp i all evighet." Åp 19:1-3

For over 800 år siden, i Irland, forutsa en biskop, Malachi, den eksakte dag og time da hans liv ville ta slutt. Under en pilgrimsreise til Rom falt han i ekstatisk transe da han fikk se byen, og i korte tre-ords fraser – en kodet liste – forutsa han de neste 112 pavene inntil dommens dag.

Listen var forsvunnet i århundrer i Vatikanets arkiver. Da publikum endelig ble gjort oppmerksom på den, fant man ut at alle profetiene hadde gått i oppfyllelse helt til, og inkludert, nåværende pave. Sammen med den var en ominøs advarsel. Det vil bli bare to paver til etter Johannes Paul II.

Den siste paven vil være Peter romeren, med det samme navn som den første pave. Den siste paven vil vitne om Romas ødeleggelse. Malachi profeterte at de syv høyders by vil bli fullstendig ødelagt og den forferdelige dommer vil dømme folket.

Den Romersk-katolske Kirke er omtalt som Mysterium Babylon i Åpenbaringsboken.
Peter LaLonde forklarer (Omega Letter, Special Report: Babel Becomes One, 1990):

Attalus, pontifex (hedensk høyesteprest) og konge av Pergamos, døde i 133 fKr. og testamenterte sitt religiøe supremati og lederskap av det babylonske presteskap til Rom. Da etrurianerne [folk fra Etruria] kom til Italia fra Lydia (en region i Pergamos), brakte de med seg den babylonske religion med alle dens ritualer. De innsatte også en pontifex (høyesteprest) som var øverste leder for presteskapet.

Senere aksepterte romerne denne pontifex som deres borgerlige hersker. Julius Ceasar ble gjort til Høyeste Pontifex av den Babylonske Orden, og ble dermed arvtager til rettighetene og titlene etter Attalus, pontifex av Pergamos, som hadde gjort Rom til sin arving. Slik ble den første romerske keiser øverste leder av det babylonske presteskap, og Rom ble Babylons arvtager og etterfølger.

De romerske keisere holdt frem med utøvelsen av sin tjeneste som Den Høyeste Pontifex inntil 376 A.D., da keiser Gratian, av kristne grunner, avstod fra den. Som følge derav ble Damascus, biskopen av Rom, valgt til den stillingen. På det tidspunktet hadde han allerede vært biskop i 12 år – helt siden 366 A.D. Interessant nok, Damascus hadde oppnådd stillingen som biskop gjennom innflytelsen til munkene av Mt. Carmel, en av den babylonske religions høyskoler og opprinnelig grunnlagt av Jesabel-prestene. På den måten, i 378 A.D., ble den øverste leder for Den Babylonske Orden leder for den Romersk-katolske Kirke. Som et resultat ble Rom og Babylon forenet til ett religiøst system - MYSTERIUM BABYLON, DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE.

Blant falske trosforkynnere er nå det nye at du ikke kan komme inn i Guds rike uten at du kommer som et lite barn. Folk tar på seg bleier under ytterklærne slik at de kan gjøre fra seg og urinere i buksa under møtene og være barn for å bli godkjent av Gud og kvalisifisere seg til frelse. Og de onde og perverse trosforkynnerne ler av forsamlingen og er stolte av seg selv over å kunne ha slik makt over mennesker at de får folk til å gjøre så mange dumme ting. Og Satan og hans demoner gapskratter sammen med sine tjenere, de falske, løgnaktige, maktsyke og ondskapsfulle trosforkynnerne.

Slik bruker Satan disse karismatiske trosforkynnerne til å gjøre kristendommen og de kristne til latter for verden. Djevelen og hans demoner har det skikkelig gøy.

Nå har disse slangene fått lov å spy sin gift inn i Herrens menighet og forgifte kristne lenge nok. De har ført nok skam og vanære over Guds hus og Herrens menighet og gitt ugudelige og Kristi fiender årsak til å spotte Gud.

La disse ondskapsfulle, maktsyke, arrogante, grådige løgnerne selge sin ”velsignelse” og helbredelse, la dem riste, skrike, denge og slå, le hysterisk, bjeffe som hunder, grynte som griser, hvese som slanger, oppføre seg som ville dyr, drite i buksa som spedbarn og rave rundt som fylikker, la dem slenge med den ”salvede” jakken sin, bli slått av ”ånden” og falle til gulvet – i helvetet!

De har selv valgt det, ”fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.”

Eller la dem stå opp på talerstolen i forsamlingen og bekjenne sine synder for Gud og mennesker, vende om og rødme i ansiktet av skamfølelse over sin egen synd og dårskap og de vederstyggeligheter de har gjort for Herrens åsyn, og gråte over alle de sjeler de har ført i fortapelsen! For ennå er det nådens tid.

Men for de stolte, innbilske og arrogante karismatiske ”pastorene” og trosforkynnerne er nok det å ydmyke seg for Gud og innrømme at de har gjort det som er ondt i Herrens øyne og bekjenne sine synder, en alt for høy pris å betale for syndenes forlatelse og Guds frelse. De er sleipe som slimete åler og kan aldri tale ærlig og oppriktig, hverken for Gud eller mennesker. Disse falske "profetene" og "evangelistene" er fanger av sin stolthet og korrupte moral og forblindet av sine storhetstanker om sin egen innbilte fortreffelighet, og ”deres fortapelse sover ikke” (2Pet 2:3).

For Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde.

Odd S. Beverfjord


David Wilkerson angriper trosforkynnere
(David Wilkerson Blasts Faith Teachers)
Av Carl Giordano (Dallas, TX)

Oversatt til norsk av Odd S. Beverfjord

I denne artikkelen tar Carl Giordano utgangspunkt i en artikkel i Charisma Magazine for oktober 1999 med omtale av en preken av pastor David Wilkerson, og et oppfølgende menighetsbrev fra samme. Talen hvor David Wilkerson sier sannheter om trosforkynnerne er gjengitt i sin helhet etter Carl Giordanos artikkel. David Wilkersons tale har tittelen, ”The Reproach of the Solemn Assembly”, som jeg på norsk har gitt tittelen, ”Høytidssamlingens vanære og skam!” Etter oversettelsen av David Wilkersons tale finnes min personlige kommentar med overskriften ”Sirkus Karisma”. –O.S.B.

(Charisma Magazine, oktober 1999)

I en preken holdt for seks måneder siden og som er i bredt omløp på kassettbånd, går pastor David Wilkerson i New York sterkt i rette med fremgangsteologien, ”hellig latter”, og glansen omkring evangelisten Benny Hinn.

I sin tale den 11 april, med tittelen ”Reproach of the Solemn Assembly", advarte Wilkerson sin 7000 medlemmer store Times Square Church og ba dem brenne alle bøkene skrevet av propagandister for disse doktrinene. Han ba også sine menighetslemmer om å holde seg unna evangelist Rodney Howard-Browne's Good News korstog som skulle finne sted i New York i tiden 7 juli til 14 august.

I sin tale rettet Wilkerson anklager om blasfemi mot fremgangsteologien til bibellærer Kenneth Copeland og omtalte trosforkynner Kenneth Hagin Sr. ”Det er et amerikansk evangelium oppfunnet og spredt av rike amerikanske evangelister og pastorer”, sa Wilkerson.

Wilkerson beskrev hvordan en av talerne ved en av Copelands konferanser skrøt av at han eide en hund til 105.000 kroner ($15,000), en ring til 225.000 kroner ($32,000) og skulle selge sin 750 kvadratmeter (8000 square-foot) store bolig for å kjøpe et enda større. Wilkerson sier han reagerer mot tanken om at den Hellige Ånd ikke kan utgytes før man befant seg i pengestrømmen.

Wilkerson angrep også manifestasjoner som er vanlig i moderne vekkelser og sa, ”Jeg gråter når jeg ser disse videoene som blir sendt til meg fra hele landet. Hele grupper av kropper rykker og kaster seg uten kontroll, faller til gulvet, ler hysterisk, sjangler rundt som fylliker ... Hva som helst som ikke finnes i Skriften må avvises ubetinget -- forkastes totalt!

Han (Wilkerson) oppga Benny Hinn og Rodney Howard-Browne som eksempler på disse som har gjort seg skyldig i forvrenginger av den Hellige Ånds manifestasjoner...”

(slutt sitat Charisma Magazine)


- - - -


I et menighetsbrev datert 21 juni 1999 skriver David Wilkerson, ”Peter advarte mot falske profeter som ville stå frem og ved griskhet vil de med oppdiktede ord utnytte dere til sin egen vinning...”

Griskhet (pleonexia) er sykelig, overdrevent begjær. Det er en stadig gripen etter mer, etter det som er større, mer luksuriøst. Det er en felle hvori en mengde kristne blir fanget i disse ville tider. Peter advarte oss mot begjærlige pastorer som ville bruke Ordet til å utnytte troende – grådide predikanter som ville lage en falsk doktrine av begjær og griskhet.

Noen sendte meg en videotape fra en konferanse sponset av en velkjent tros- og fremgangsforkynner. Jeg ble forferdet av hva som ble lært. Jeg hadde vanskelig for å holde meg rolig. Det var blasfemi! En predikant skrøt og sa, ”Jeg bor i et hus på 8000 kvadratfot [sirka 750 m2]. Jeg skal bygge et enda større nå. Et som kong Salomo ville vært stolt av. Jeg kjøpte nettopp en hund for femten tusen dollar. Ser du denne praktfulle ringen på min finger; Jeg var på Jamaica og betalte bare 32,000 dollar for den. Jeg vil du skal vite at når folk i min hjemby går forbi mitt herskapshus og ser min Rolls Royce stå der i innkjørselen, da vet de at der er en Gud i himmelen.”

Jeg holdt på å gråte fordi hele tiden mens han talte løp folk opp til plattformen og stappet penger i lommene hans.

En annen taler advarte forsamlingen, ”Gi aldri til de fattige, gi bare til de som er velsignet. Du vil bli velsignet selv bare når du gir til den som er velsignet. Det er sløsing med penger å gi til de fattige.”

Disse grådige menn skrøt av deres hus til mange millioner dollar, smykkesamling, jetfly til mange millioner dollar, og luksusbiler. En skrøt av at han hadde ti millioner dollar (70 millioner kroner). De utga seg alle for å være rike. Det tragiske var – folk elsket det! Det holdt på å bli utnyttet av et pervers evangelium.

Guds ord sier om disse rike, grådige predikantene at dommen over dem er nær og deres fortapelse sover ikke” (Se 2Pet 2:3). De er blitt skrålende og arrogante i sin grådighet. De sier nå at du ikke bli fylt av den Hellige Ånds med mindre du har fremgang. Det er blasfemi!

Mine kjære, hør ikke på dette falske evangeliet. Det er satanisk. Det kommer fra menn som er overfladiske, lettsindige og fjollete, grådige etter mer. Profeten Jesaias gjennomskuer dem: ”Ja, grådige hunder er de, de blir aldri mette. De er hyrder som ikke har forstand. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning, fra den første til den siste.” Jes 56:11

Slutt sitat David Wilkerson


- - -


Du som leser dette – hvis du er en av de mange forførte som støtter disse rike predikantene, da må du STOPPE NÅ før du ender opp i HELVETET sammen med dem! Stikk i mot det disse SATANS TJENERE sier, så vil du bli FORBANNET hvis du gir penger til dem! Ordspråk 22:16 lover:

Den som undertrykker den fattige for å øke sitt gods og DEN SOM GIR TIL DEN RIKE SKAL KOMME I NØD. [original: Osheq dal lharbowt low noten l`ashiyr 'ak- lmachcowr.]

Ordet NØD, machcowr, i denne teksten betyr – YTTERST FATTIGDOM.

Så igjen, i motsetning til hva disse SATANS TJENERE sier, så sier Bibelen at dersom du gir til de rike så vil du ende opp i ytterst fattigdom. Jeg har en venn i Dallas som ble utsatt for trosforkynnernes bedragerske lære for noen år siden. Han fortalte meg:

”Carl, jeg mistet mitt hjem, min nye pick-up lastebil, min bil neste min familie, fordi jeg ga penger til disse fremgangsforkynnerne.”

En annen venn i New England mistet sitt hjem. Ha fortalte meg, ”Jeg ble ført bak lyset av disse fremgangs- og trosforkynnerne, og det kostet meg mitt hjem.”

Jesus sa: “Se til at ingen fører dere vill ... Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange...For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig...” "(Matteus 24:4,11,24).

Det følgende sitat kommer fra Cephas Ministry Newsletter datert september 1999. De siterer med den hensikt å avsløre og gjendrive et program sendt på TV-kanalen Trinity Broadcasting Network (TBN) 22 august, 1999:

“…Paul Crouch [direktør i TBN] kom med en annet interessant kommentar: “Tving Gud til å utføre mirakler ved å plante tusener av dollar og din siste dollar ... Har du et barn som er syk? Gå ikke til Jesus i bønn, men plante harde kontanter i TBN, og Gud vil gjøre ditt barn friskt.”

Som David Wilkerson så klart slo fast: ”Blasfemi”, rett og slett. Plant harde kontanter og Gud vil helbrede ditt barn? Og folk er bibelsk ignorante og lettlurte nok til å sende millioner av penger! P. T. Barnum sa det riktig: ”Det blir født en lettlurt hvert minutt”

Vi lever nå i en tid med satanisk villfarelse! Dette er Guds Ord for den tid vi nå lever i:

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. 2Tess 2:3

Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. 2Tim 3:1-7

Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike: Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. 2Tim 4:1-4

”. . det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.”

Den tiden er nå kommet.

Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. 1Tim 4:1

I Toronto, Canada har vi “Toronto-vekkelsens velsignelse” ("Toronto Blessing Revival") som har pågått i noen år. Tusener av ”kristne” og ”kristenledere” har reist i flokk til Toronto fra hele verden. Denne ”vekkelsen” viser folk som bjeffer som hunder, grynter som griser, rykker som fjols, og mange andre forskjellige, merkelige manifesasjoner. John og Carol Arnott er pastorene i Toronto Airport Vineyard menighet hvor ”Toronto-velsignelsen” har ”falt ned fra Himmelen” (eller kommet opp fra Helvetet?). I sin bok, ”Counterfeit Revival” (Den Falske Vekkelsen) gir Hank Hanegraff oss et innsiktsfull gløtt inn i ”Totonto-velsignelsen”:

“Mens de store vekkelsene var opptatt av evangeliske prioriteter, så fokuserer Den Falske Vekkelsen på det egosentriske. John Arnott hevder at Gud til og med beskyldte ham for å være strebersk når han forsøkte å forkynne evangeliske budskap. Som jeg nevnte tidligere, den Allmektige skal angivelig ha formanet Arnott med disse ordene: ”Er det greit for deg om jeg bare elsker min menighet for en stund?” [som om Gud ikke har elsket sin menighet allid?! -overs. anm.]

I en av disse falske vekkelsessamlingene forteller Arnott om en mann som ”ble sprengt, totalt sprengt – det er ikke andre ord – av Ånden. Han falt, han ristet, han skrek, han dengte og slo, han gjorde alle tingene.” Etter at han kom hjem priset hans kone entusiastisk kraften i møtet, ”Jeg sendte denne utslitte maskinen til Toronto og en elsker kom tilbake hjem til meg.”

Hanegraff fortsetter: “Skjelden er den selvtilfredstillende orienteringen i Den Falske Vekkelsen mer fremtredende enn i Arnott’s bok, The Father’s Blessing (Faderens velsignelse). I et kapitel med tittelen ”Jesus ønsker en kjærligetsaffære med deg”, beskriver Arnott hvordan Jesus viste seg for en kvinne og oppfylte hennes fantasier. Jesus lo med kvinnen mens de løp rundt sammen med armene utstrakt som fly; Jesus lå på marken sammen med kvinnen og lekte Lego; så lekte Jesus med håret hennes og imøtekom hennes dypeste [seksuelle] behov og begjær.

På lignende vis, i en av Carol Arnott’s visjoner, gir Jesus henne en bukket med liljer hvoretter de ’løper og leker og har en vinduderlig, intim stund sammen.’ Deretter blir Carol og Jesus gift. Carol forteller at under bryllupsfesten stod hun på en åpen plass da Jesus gikk bort til henne og sa, ”Carol, kan jeg få den første dans?” Carol strålte mens kardinaler (en slags spurvefugler) og blue jays (en type fugler av kråkefamilien) ’tok opp mitt slør og jeg danset med Jesus.’” (sitat fra Counterfeit Revival funnet på side 114 i boken. Dokumentasjonen kommer fra John Arnott’s bok The Father’s Blessing, sidene 20, 26, 163-165 og fra et lydbånd, John Arnott, Discovery Church, Orlando, Florida, 29 Januar 1995)

De ovennevnte såkalte “visjoner” som disse to merkelige kvinnene hadde om dem selv og Jesus er ikke noe mindre enn pornografisk blasfemi! Kanksje vi skulle forandre merkelappen på denne ”vekkelsen” og kalle den ”Toronto-forbannelsen”.

Pengegraving, pengeelsking, rike forkynnere – englefjær, gullstøv, fester, dyriske lyder, pornografiske åpenbaringer om Jesus – ”Åh, vi har en vekkelse!” Sannheten er ikke bare at vi ikke har noen vekkelse, de som står i ledelsen for denne ”vekkelsen” kjenner ikke en gang Gud, heller ikke hva som kjennetegner Guds hellighet.

”Vekkelseslederne” fortelles oss at ”vekkelse er her!” Gud sier oss gjennom sin profet Jeremias, ”..jeg vil ødelegge mitt folk, fordi det ikke vender om fra sine veier. Jer 15:7

“Åh, broder Carl,” roper noen, “Gud vil ikke ødelegge oss – Guds folk, Guds folk, vi er Guds folk!!” Gud selv svarer:

Fest ikke lit til løgnaktige ord, når folk sier: Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel! Se, dere fester lit til løgnaktige ord – til ingen nytte.

Hva så? Dere stjeler, slår i hjel, driver hor, sverger falskt og brenner røkelse for Ba'al og følger andre guder, som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står fram for mitt åsyn i dette hus som er kalt ved mitt navn, og sier: Vi er frelst! – og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting!

Er da dette hus som er kalt med mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren. Gå til min bolig som var i Silo, der jeg lot mitt navn bo i den første tiden. Se hva jeg har gjort med det på grunn av mitt folk Israels ondskap.

Og nå, fordi dere gjør alle disse gjerninger, sier Herren, enda jeg talte til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke, og jeg kalte på dere, men dere svarte ikke, så vil jeg gjøre med det hus som er kalt med mitt navn, og som dere setter deres lit til, og med det sted som jeg gav dere og deres fedre, slik som jeg har gjort med Silo. Jeg vil kaste dere bort fra mitt åsyn, slik som jeg har kastet bort alle deres brødre, hele Efra'ims ætt. Jer 7:4,8-15

[Efra'im er bilde på den frafalne. Se også Jer 31:20 og Hos 14:5. –overs. anm.]

I det gamle testamentets dager truet Gud sitt folk Israel: ”Jeg vil ødelegge mitt folk...” (Jer. 15:7). ”Jeg vil kaste dere bort fra mitt åsyn. . . (Jer. 7:15).

I disse det nye testamentets siste dager, tordner han igjen: “jeg vil spy deg ut av min munn.” (Åp 3:16)

Det er nå eller aldri for Guds folk. Enten sover de og drømmer videre eller de våkner opp og ser virkeligheten i øynene. Men på en eller annen måte så vil de bli vekket opp av sin bevisstløse tilstand av en indre rørelse eller av en ytre rystelse; av en innvendig standhaftighet eller utvendig forfølgelse; ved å bedømme seg selv, eller bli dømt. Enten det blir det ene eller et andre, de kristnes fredelige søvn nærmer seg nå en brå slutt.


***********

“Våkne opp, dere eldste! Våkne opp, dere pastorer! Våkne opp, dere hyrder! Se på kirken. Ta på dere byrden. Bær den. Hvorfor skulle vi ta på oss byrden av høytidssamlingens vanære? Joel sa, ”fordi såkornet er råttent og kornet er utskjemt.” -David Wilkerson

Høytidssamlingens vanære og skam!
(The Reproach of the Solemn Assembly)

av David Wilkerson

Avskrift fra lydbånd med opptak av en “Message at Times Square Church”

Oversatt til norsk av Odd S. Beverfjord etter en engelsk avskrift fra lydbandopptak.

Sefanja 3:18 – ”Dem som sørger for høytidens skyld, samler jeg. De er fra deg, vanære tynger på dem.”

Dette er en profeti av Sefanja som består av to deler. Det har å gjøre med Israels barn . . og med det åndelige Sion (som er Jesu Kristi menighet i de siste dager). Først og fremst talte han til jødene – at Gud skulle samle sammen de fordrevne . . . men han skulle føre tilbake kun de som var fortvilet og sørget over den elendige situasjonen i Israel. . . . Han ville komme i hu alle som var tynget av vanæren. . . av alt det redselsfulle og gruoppvekkende som foregikk i Guds hus. Til de som var tynget av det, sa han: ”Jeg vil samle dere.” Til disse ga han store løfter. . .

Denne profetien er også til Jesu Kristi menighet i de siste tider. I det gamle testamentet ble Israels barn kalt til høytidsfest i syv dager. Den åttende dagen ble kalt en høytidssamling. Det var da de samlet seg til et spesielt møte hvor de la alt til side og rettet sitt blikk mot deres himmelske Far og priste og tilba ham. Det står skrevet: ”Den åttende dagen skal dere ha en høytidssamling”. Gjennom hele det gamle testamentet representerer høytidssamlingen den menigheten som er utvalgt av Gud med behov for å møte Herren.

Dette er Jesu menighet i de siste dager. Ifølge Sefanja kommer Guds Hus i de siste dager til å bli vanæret. Det hebraiske ordet her betyr ”skam og vanære”.

Det vil være skam og vanære i Guds hus. Vi snakker ikke her om den frafalne, liberale moderne kirke. . . Herren sa han vil ta seg av den kirken på dommens dag. Vi kan be for dem, men vi skal ikke sørge over det som ikke er kirken.

Gud ser etter det folk som er full av sorg og gremmes over den vanære som blir fostret i Jesu Kristi menighet i disse siste tider. Jeg taler om den menighet som ble skapt på pinsedagen. Jeg taler om den menighet som ble født under under Paulus’ og apostlenes forkynnelse. Den menigheten som ble født i læren om Jesus Kristus som Herre og Gud. Den menigheten av gjenfødte kristne er under angrep. Den menigheten lider under vanære.

Det er blitt profetert at i denne tid med vanære, skam og skandale vil Gud oppreise en hellig rest, noen gjenværene, som vil sørge og gråte over denne tilskitningen. . .

God vil la det være en rest som ikke vil sitte rolig mens alt dette invaderer menigheten. Gud sier: ”Jeg vil la det være et folk som ikke vil være tilfreds med å gå sin egen lystige vei og ikke bryr seg om hva som skjer mens disse sjarlataner og penge-gale falske profetene kommer inn i Guds hus og bryter ned alt innen rekkevidde.

Gud vil samle seg et folk som vil sørge over dette. . . . Om du virkelig elsker Herren og du elsker hans menighet, da kan du ikke se på som rettskaffent det som skjer i dag (og jeg vil nevne ved navn disse skjenslene denne morgen). Dersom du etter å ha hørt hva jeg har sagt om denne skjenselen, kan gå ut av denne kirken og si til deg selv, ”Jeg står fast på Matteus 16:18 ’dødsrikets porter skal ikke få makt over denne kirken’, jeg vil ikke bekymre meg, Gud har alt under kontroll”.

Det er ikke nok. Gud bruker mennesker. Gud bruker mennesker til å utføre hans arbeide. Han sender ikke engler. Engler gråter over det, men Gud bruker ikke engler til å gjennomføre hans forsett. Han bruker sorgtyngede gråtende menn og kvinner. . . . Dommen står ved døren, Jesus kommer. Herrens dag er nær.

Våkne opp, dere eldste! Våkne opp, dere pastorer! Våkne opp, dere hyrder! Se på kirken. Ta på dere byrden. Bær den. Hvorfor skulle vi ta på oss byrden av høytidssamlingens vanære? Joel sa, ”fordi såkornet er råttent og kornet er utskjemt.”

Et evangelium blir forkynt som får alt det kommer i berøring med til å visne bort. Alt som er grønt og gudfryktig og rent visner bort. Såkornet er råttent . . . . det er hungersød, for Herrens rene ord blir ikke forkynt. . . . der er ingen beitemark. Hjordene er forlatt og sultne. Elvene tørker ut. En fremmed og ukjent ild fortærer pastorene. Esekiel sier at hyrder tråkker ned de gode beitemarkene og spiser det beste selv.

Hva er de skammelige og vanærende ting som foregår i Jesu Kristi menighet i dag?

Det er først og fremst det råtne såkornet som blir forkynt av grådige ”hyrder”. Dette er kjent som fremgangsevangeliet.

Dette er en av de største vanærene noen gang begått i Jesu menighet i kirkens historie. Dette perverterte ”evangeliet” forgifter store mengder mennesker – til og med i Kina, Afrika og over hele verden. Det er et amerikansk evangelium oppfunnet og spredt av rike amerikanske ”evangelister” og ”pastorer”.

Rik!

Det alarmerer meg at så mange mennesker kan lytte til lydbånd og se videoer som kommer ut av disse fremgangskonferansene uten å gråte over dem. Denne giften har spredd seg over hele verden. Cuba er i ferd med å åpnes og de klør etter å komme seg inn der med sitt fremgangsevangelium og si til dem, ”dere har vært fattige nok nå, Gud vil at alle kubanere skal bli rik.”

I forrige uke fikk jeg en video som nylig var tatt opp i Kenneth Copeland’s møter. Jeg hørte på talerne og jeg ble målløs.

Forsamling, les det nye testamentet og du vil se at apostelen Paulus nevnte de falske profetene ved navn. Jeg sier deg at dersom du kan lytte til det jeg vil i deg uten å gremmes, da er du blind. Du er åndelig blind. Ditt hjerte er hårdt. Et hjerte med et skjold rundt som hindrer det rene evangeliet i å trenge gjennom det. Ditt sinn er blitt så gjennomdampet og oppløst av dette forvirrede evangeliet at du ikke kan forkynne sannheten. Du kan ikke vise dem noe annet i Skriften fordi de har et skjold over hjertet. Hårdhjertet.

Noen av dere vil ikke motta det [jeg sier]. Hvis du har fôret din sjel med Copeland’s og Hagin’s lybånd og videoer, så vil du ikke komme til å like det du får høre nå. Forsamling, jeg er en hyrde [d.v.s. pastor], jeg er blitt kalt av Gud. Jeg ga denne menigheten et løfte. Så lenge vi står på prekestolen, hvis vi så noen ulver i fåreklær komme for å røve flokken, så ville vi stå opp og rope ut og advare mot dem. Det er opp til dere å gjøre noe med det.

Denne uken satt jeg og lyttet til talerne på denne konferansen og jeg be så skjokkert og såret. Herrens byrde ble lagt på meg. Derfor er det jeg forkynner dette budskapet. Gremmes over det.

Jeg siterer ord for ord hva som ble sagt. Talerne hadde vanskelig med å komme seg frem fordi alle menneskene løp til og stappet sine penger i lommene deres. Grunnen til at de gjør det er den nye læren som sier, ”gi ikke til de fattige, gi bare til de som er velsignet. Du vil bli velsignet selv bare når du gir til den som er velsignet. Det er sløsing med penger å gi til de fattige. Hvis du vil bli velsignet, da må du finne den mest velsignede evangelist eller pastor du kan finne, fordi den som har fått mye mottar mye, den som har lite skal bli fratatt selv det han har. Hvis du finner den mest velsignede fremgangsrike forkynner og gir ham penger, så vil du bli velsignet. Han blir mere velsignet, hvis han gir til de som er mest velsignet. . . ”.

Det er et pyramide spill. Hvis disse menn [drev med dette] i den sekulære verden, ville de ha vært i fengsel. Et ponzi-spill. Pyramidespill. Mannen på toppen som fremtrer som den helligste og taler høyest. Hundrevis av mennesker løp frem til lommene bulte ut. Synderen må vel si, ”Er dette det frie evangeliet? Dollarsedler?”

Hør hva som ble sagt. Taleren gikk opp og han sa, ”Hvis en fattig enke rekker til deg fem dollar (35 kroner) da bør du ta imot. Elias tok enkens siste måltid. Du er den velsignede, du fortjener det, du tar det.

Den samme taleren sa, ”Jeg bor i et hus på 8000 kvadratfot [sirka 750 m2]. Jeg skal bygge et enda større nå. Et som kong Salomo ville vært stolt av. Jeg kjøpte nettopp en hund for femten tusen dollar. Ser du denne praktfulle ringen på min finger; Jeg var på Jamaica og betalte bare 32,000 dollar for den. Jeg vil du skal vite at når folk i min hjemby går forbi mitt herskapshus og ser min Rolls Royce stå der i innkjørselen, da vet de at der er en Gud i himmelen.”

Si meg nå, hva er evangeliet? Si ikke at du ikke kan gråte over dette.

En av talerne stod opp og sa, ”Vi gjorde en avtale med broder Copeland at i de neste 365 dagene skulle ingen av oss ha det vondt en eneste dag. Vi kommer ikke til å ha et øyeblikk med nedtrykthet og motløshet. Vi kommer aldri til å bli syk eller i nød for noe. Vi skal glede oss over all velsignelsen. Vi avviser all lidelse, all smerte, alle økonomiske problemer.” Det er greit hvis du befinner deg på toppen av dynga.

Her er det som gremmer meg mest. Dette ble forkynt. ”Den Hellige Ånd kan ikke bli utgytt over deg uten at du først er i pengestrømmen. Den Hellige Ånd kan ikke gjøre sitt verk før du har fremgang.”

Tenk over dette! Hvordan påvirker det deg? Hva gjør det med deg når du ser fattige mennesker som lever fra hånd til munn plutselig sier, løp etter pengene”, og mennesker løper vilt omkring overalt mens de sier at de krever rikdommene?

Deretter får jeg se folk smyge seg som slanger ut av stolene sine og ned på gulvet. Jeg ser evangelisten stå opp og hvese som en slange og folk som faller over alt. Forsamling, hva er det som foregår?

Høytidssamlingens vanære og skam!

Profeten kalte dem grådige hunder, ugudelige vektere. Forsamling, hvis du hadde Guds hjerte og Herrens byrde så ville du ha ropt ut som Jesaias, de er blinde vektere, de vet intet, de er stumme hunder, som ikke kan gjø, de elsker å sove og drømme, de er grådige hunder som aldri kan få nok.

”Jeg har et hus på 750 kvadratmeter og skal selge det og bygge et som kong Salomo kunne bo i....”

De får aldri nok.

Han [Jesaias] sa, ”De er hyrder som ikke har forstand. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning. .” Jeremias sparte ikke på ordene. Han sa, ”Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill.” Du sier, ”Pastor, du har ingen rett til å tale så sterkt om dette emnet.” Om du syns jeg taler sterkt, så hør på Esekiel 34:1-10.

Herrens ord kom til meg, og det lød så:

Menneskesønn! Profetér mot Israels hyrder. Profetér og si til dem, til hyrdene: Så sier Herren Gud: Ve Israels hyrder, som røkter seg selv!

Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?

Dere eter fettet, og dere kler dere med ullen. Det fete slakter dere, hjorden røkter dere ikke.

Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke legt. Det som er sønderbrutt har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hårdhet har dere hersket over dem.

Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til rov for alle markens ville dyr, og ble spredt.

Så farer min hjord vill. På alle fjell og på hver høy bakke og over hele landet er min hjord spredt. Det er ingen som spør, og ingen som leter etter dem.

Hør derfor Herrens ord, dere hyrder!

Så sant jeg lever, sier Herren Herren: Sannelig, siden min hjord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte etter min hjord, men hyrdene røktet seg selv og ikke røktet min hjord – derfor, dere hyrder, hør Herrens ord!

Så sier Herren Herren: Se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres tenner, så de ikke skal være til føde for dem.

Du tar fem dollar [35 kroner] fra en enke og du kjøper en hund for 15,000 dollar [105,000 kroner]. Du tar lønningen fra enker og fattige og forteller dem at de ikke har nok tro – derfor har de ikke fremgang. Du tar selve ullen fra fårenes rygg. Du er ikke ute etter [å vinne] sjeler [for Gud], du er ute etter penger.

”Hyrdene røktet seg selv og røktet ikke hjorden, hør derfor Herrens ord, dere hyrder. Så sier Herren Gud: Se, jeg er imot hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres tenner, så de ikke mere skal være til føde for dem.”

Jeg vil redde min hjord ut av disse menns tenner. Min Gud, hjelp oss.

For det andre, forvregningen av den velsignede Hellige Ånd. Dette er den verste vanæren. Det burde få oss til å falle med vårt ansikt ned. Måten og metodene som brukes til å presentere den Hellige Ånd for hele verden.

Det er trist å si, det er så liten dømmekraft tilbake i menigheten blant så mange pastorer og endog kristenledere. De vet ikke en gang når den Hellige Ånd blir presentert forvrengt eller spottet. Det er tusener av kristne som drar i korstog og de ser ting som de tror er av den Hellige Ånd og vet ikke en gang hva de sitter under. De klapper og priser Gud mens en mann står der og forvrenger og spotter den Hellige Ånd uten at de vet det.

Hele karismatiske trossamfunn, inkludert Assemblies of God, blir sønderrevet, bokstavelig talt revet i biter av kvasivekkelser. Alle slags ting som skjer – det er noe nytt som blir introdusert nesten hver uke. Lederne vet ikke om de skal omfavne det eller ikke. De vet ikk hva de skal gjøre. Vi mottar brev fra hundrevis av pastorer fra hele verden. De spør, ”hva er rett og hva er galt?” Hvor er lederne? Hvor er noen som kan fortelle oss?

Forsamling, det vi ser idag av det som kalles så mange vekkelser og ting som skjer som tillegges den Hellige Ånd er ikke å finne i Skriften. Hva som helst som ikke finnes i denne Boken må avvises ubetinget. Forkastes totalt!

Jeg gråter når jeg ser disse videoene som blir sendt til meg fra hele landet. Hele grupper av kropper rykker og kaster seg uten kontroll, faller til gulvet, ler hysterisk, sjangler rundt som fylliker, snor seg som slanger, hyler som ville dyr. Vi har evangelister som står og blåser på folk for å slå dem ned, som om den Hellige Ånds pust nå er legemliggjort i ham. Slenger sin skreddersydde jakke mot folk og sier det er ”Guds hånd”.

Nå har er nytt evangelium nettopp nådd Sør Amerika. Forsamling, det er obskønt og rått, men jeg må si det til dere. Når du kommder bort fra Skriftens parametre, når du står opp og sier, ”Åh, det Noe Nytt, Gud gjør noe nytt? Jeg forstår det ikke, og det er ikke i Skriften, men jeg vil ikke stå imot den Hellige Ånd.”

Forsamling, hvis det ikke finnes i denne Bok, da må du stå opp imot det. Nå er det nye at du ikke kan komme inn i Guds rike uten at du kommer som et lite barn. Folk tar på seg bleier under ytterklærne slik at de kan gjøre fra seg og urinere i buksa under møtene

Dette er det nye som skjer. Forsamling, hvor vil det ende?

En pastor sa, ”Er det kommet så langt at vi en dag får høre en evangelist stå opp og si, jeg har fått en åpenbaring fra Gud om at det nå er tid for å inkludere Maria i vår tilbedelse.” Det er hva det vil ende opp med.

En annen evangelist kaller seg selv den Hellige Ånd bartender. Han sier, ”Treng dere sammen ved bardisken og ta en drink av den Hellige Ånd.” De kaller det å drikke den nye vin. Jeg hører det ringe i mine ører profeten som sier, ”Herrens dag er nær. Ondskapen hersker. Gråt mellom forhallen og alteret. Kle dere i sekk og aske. Faste og sørge over mitt folks frafall."

Det er like før Jesus kommer. Massene er ikke nådd. Når vi ser kristne trenge seg sammen rundt det som kalles ”Hellig Ånd Bar”, rave omkring som fylliker, da kommer Joels ord til meg høyt og klart,

”Våkn opp, dere drukne, og gråt! Jamre dere over den nye vin, alle dere vindrikkere, fordi den er revet bort fra deres munn!” [KJV: Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine; for it is cut off from your mouth.]

Sjeler dør i tusentall, hva er det du ler av? Alt som er av den Hellige Ånd må kunne virke hvor som helst på jordens overflate. Du må være i stand til å ta det inn til de skjendigste og mest onde stedene. Du må bringe det til fattige nasjoner. Du må bringe det til menneskets bunnfall og det må kunne virke der. Det kan ikke virke kun i fremgangsrike Amerika. Det må kunne virke over alt på jorden.

Jeg vil se om disse menn tar dette evangeliet sitt, latterevangeliet, til Balkan nå. Gå inn i flyktningeleirene hvor hustruer gråter fordi de så deres mann bli skutt. Deres døtre er blitt voldtatt. Deres barn er sultne. De har mistet sine hjem. Gå inn der og be dem ”trenge seg sammen ved bardisken” – den Hellige Ånd vil du kal le. Denne såkalte vekkelsen kommer til Madison Square Garden i sommer. I visshet om hva du kjenner til i Skriften og bærer sorgen og byrden for høytidssamlingen, hvordan kan du så mye som tenke på å omfavne en slik doktrine?

La meg si dere hvem det er som ler. Det er verden. De ugudelige, hedningene. Det er blitt et skue til latter. I en tid så nær Herrens gjenkomst skulle Jesu Kristi menighet trekke seg tilbake i et lønnkammer for å be. Hvor den burde gråte over de fortapte. Hvor den burde ha et ønske om å forsake alt og følge Jesus. Hvor dollarseddelen aldri skulle nevnes. Den amerikanke gud. Det amerikanske avguderi. Verden ser på denne dårskapen og vet du hva de tenker nå – at den Hellige Ånd er en sirkusdierektør. Det er et karismatisk sirkus.

Jeg bryr meg ikke lenger om hva andre mener. Jeg bryr meg ikke om folk vil bli strøket av adresselisten. Jeg bryr meg om deres sjeler og det faktum at mange befinner seg i denne blindheten. Jeg har en plikt for Gud til å stå foran forsamlingen som han har satt meg til å tjene og advare dere og fortelle dere at disse er høytidssamlingens vanære og skam, og Bibelen sier du skal være bedrøvet og sørgmodig over det. De eldste skal være sørgmodig. Forsamlingen, pastorene, prestene, evangelistene, vi skulle be om disse festningsverkenes ødeleggelse.

Til slutt, den vanære og skam av nedgraderende fordervelse i menigheten. Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! (Jes. 5:20).

”Hos profetene har jeg sett grufulle ting. De driver hor og vandrer i løgn. De styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap.

Jeg fikk et brev forrige uke fra en sint kristen kvinne. Hun sa, ”Min mann, som antas å være kristen, er stor gambler, i millioner.” Hun sa, ”Jeg har vært så bekymret på grunn av de menneskene han omgåes og faren han befinner seg i. Jeg tenkte, jeg vil be han inntrengende om å snakke med pastoren.

Hun skrev, ”Broder Wilkerson, du vil ikke tro hva som hendte. Jeg er så sint, såret og forvirret. Jeg sendte min multi-million dollar gambling ektemann til min pastor.

Han sa, Jeg har søkt skriftene fra 1Mosebok til Åpenbaringen og jeg kan ikke finne en eneste ting i skriften mot gambling. Jeg ser ingen synd i det, ha det hyggelig.” Hun var målløs, ”Hvordan kan en Guds mann si slikt til min ektemann?”

Dette er nøyaktig hva Jeremias mente, ”pastorene styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap.” Han forklarer hvordan de har nedgradert demoraliseringen i sin forsamling og kaller det onde godt og det gode ondt og gjort bittert til søtt og søtt til bittert.

Han sa, ”profetene driver hor og vandrer i løgn” En hver som har synd i sitt liv vil ikke stå opp og tale om synd i leiren. Han er domfelt ved sitt eget horelevnet, sin egen synd og sitt eget onde sinn.

Jeg maler ikke hver eneste menighetsleder i dette landet med denne kosten. Majoriteten av menighetsforstandere brenner for Gud. Der er unge forstandere så rene og ekte i disse onde tider. Jeg har møtt mange av dem og jeg takker Gud for dem. Til og med i denne byen har jeg møtt noen av de mest rettskafne forkynnere jeg noen gang har møtt i hele mitt liv.

En masse menighetsledere føler det på samme måte som jeg denne morgenen og de ser etter og venter på røster som vil avsløre og eksponere det som er av det onde. ”Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord . . hvis de hadde talt det jeg virkelig har på hjertet, hvis de hadde talt Guds anke, da ville de ha ført dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.”

Du kan se om en mann kjenner Herren. Gud sier om de andre, ”Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.”

”De bærer fram sitt eget hjertes syner, jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke talt til dem. De sier til dem som forakter meg, Herren har sagt: dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt eget hjertes syner sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere.”

Skammen og vanæren som er kommet over høytidssamlingen burde være den største sorg for en hver som elsker Kristus og hans menighet. Det skulle være den største sorg i vårt hjerte – denne vanæren av Herrens navn og hans menighet. Gråt over menighetens tilstand.

Vis hvor du står og ta på deg Herrens byrde, i faste og bønn. Hvert eneste Guds barn trenger å be om alle som er fanget i denne snaren vil bli befridd. Rør ikke ved det, gå ikke nær det. Hvis du går inn bare av nysgjerrighet så vil det gripe fatt i deg fordi det appellerer til alt i kjødet. Inntil du vet hvordan du skal ta deg av kjødet i den Hellige Ånds kraft – hold deg unna det.

Sefanja sa, ”Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.”

Hvorfor? Fordi han har funnet et folk som er sorgtynget de ting som tynger hans hjerte, som bærer hans byrde, høytidssamlingens vanære og skam.

Dette kommer til å bli en kjærlighetsfelle. Du vil høre dette: ”Vi elsker alle. Gud er kjærlighet. La oss komme sammen og omfavne hverandre.”

Hvordan kan noen trekke i samme åk uten at de er enige. Hvordan kan du gå sammen med disse når du ikke er enig med deres ubibelske praksis – du kan ikke. Dette er en kjærlighetsfelle. De sier, ”Fordøm ikke noen. Døm ikke noen.”

Det er ikke hva Bibelen sier. Den sier vi skal dømme rettferdige dommer. Overbevis og irettesett med all tålmodighet. Jeg står ikke på en såpekasse, jeg står en klippe. Gud prøver å frelse deg, menighet.

Hva er Guds rikdommer i Kristus Jesus? Det er Guds fred, Guds visdom, det nære forhold til Kristus, alt det som er i Kristus er vårt. . . .

Forsamling, ta deg i vare! Ta deg i vare! Har jeg skremt deg? Er du rede til å ta på deg Herrens byrde? Du kan ikke gjøre det i kjødet. Bli alene med Gud!

Tiden er kommet for å kalle sammen til en høytidssamling. Hvis du har noen av dise båndene eller bøkene, så få dem ut av ditt hus. Ikke gi dem bort, brenn dem opp! Om noen inviterer deg til et av disse møtene, så si, ”Jeg beklager, jeg vil ikke ha en hungersnød av mangel på Guds Ord og jeg vil ikke at mitt hjerte skal visne og tørke ut. Jeg vil ha det ekte og rene Herrens Ord som vil gi meg vekst. Jeg vil ikke ha noe budskap som appellerer til kjødet eller fostre begjær i min ånd.”

Gud gir oss det vi trenger og han er en Gud som gjør mirakler, man han gjør det på sin egen måte. Ikke ved å underslå og misbruke Skriften.

Abraham så ikke til jordiske ting, han så til en by hvis byggmester og skaper er Gud.


-----

De ti horn som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i én time sammen med dyret. Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Disse skal føre krig mot Lammet. Men Lammet skal seire over dem, fordi han er herrers herre og kongers konge – seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og TROFASTE. Åp 17:12-14

*************

CIRCUS KARISMA

av Odd S. Beverfjord

Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer? --Jer 5:30-31

Da pavekirken kom med avlatslæren ble kristne så opprørt over den avskyelige læren og pavens tilbud om å betale for syndenes forlatelse at det førte til Reformasjonen. Dersom dette hadde skjedd i dag er det lite trolig at noen kristne hadde reagert i det hele tatt. Majoriteten av kristne er ikke lenger i stand til å skille rett fra galt. Når det gjelder bibelkunnskap er de nærmest analfabeter.

I dag kommer de såkalte trosforkynnerne, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, et al, med en tilsvarende lære - den læren som førte til reformasjonen - og selger velsignelse til de som vil betale. Og dem er det mange av. ”Kristne” står i kø for å kjøpe velsignelse på tilbud hos disse falske profetene og deres disipler. I Norge er denne læren representert først og fremst ved karismatiske predikanter som Enevald Flåten, Åge Åleskjær, og diverse ”pastorer” i såkalte senter-, liv- og ord-menigheter. De er Kenneth Hagins disipler. I Sverige er det Ulf Ekman. De tar på seg sin falske profetrøst når de taler og tror de er åndelig og føler seg som mektige profeter der de står på talerstolen mens maktbegjæret går til hodet på dem og gir dem rus og lystfølelse. Men det er slangens røst som høres. La det ikke være noen tvil, disse er falske lærere og falske profeter. De er ikke kalt av Gud. De er under Guds forbannelse.

Gud har ikke sendt Enevald Flåten, Åge Åleskjær og de andre. Gud har ikke talt til dem. De forkynner ikke Evangeliet om Jesus Kristus. Det forkynner ikke Guds råd. La det ikke herske noen tvil derom. De forkynner et annet evangelium, shamanistiske og okkulte trosteknikker, og derfor sier Guds Ord at de er under forbannelse.

Jesus advarer sine utvalgte mot forførelse: Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. (Matt 24:24)

Og apostelen Paulus sier at det skal komme inn grusomme ulver blant oss som ikke vil skåne oss. De skal komme fra selve Herrens menighet, blant kristne. Paulus sier. ”Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører pervers tale for å lokke disiplene etter seg.” Apg 20:29,30

I Skandinavia har de karismatiske trosforkynnerne forført mange. Men en dag skal de stå for Guds åsyn og svare for det de har gjort.

De selger ikke syndsforlatelse, slik pavekirken gjør. Synd er noe disse åndelig degenererte karismatikerne aldri taler om. De vet at de er dømt av sin egen synd, sine løgner, sin griskhet, sitt hykleri, sin falskhet. De vet at det de gjør er galt, men de makter ikke å ta et oppgjør med sin synd og bekjenne for Gud og mennesker at de har gjort det som der ondt i Herrens øyne og be om tilgivelse. Det er fanget i Satans snare. De sitter fast.

De karismatiske trospredikantene og Satan vil ikke at mennesker skal lære frelse å kjenne ved syndenes forlatelse idet de bekjenner sine synder og får del i frelsesverket på Golgatas kors og Jesu oppstandelse og får den Hellige Ånd i sitt hjerte som pant på at de er Guds barn i Kristus. De karismatiske trospredikantene har nok aldri bekjent sine synder. De er ikke frelst. De er pengegriske og grådige som vil selge velsignelse for å hope seg opp penger. For dem er velsignelse det samme som pengesedler. Guds velsignelse kan bli kjøpt for penger hos disse Løgnens barn.

Gud taler gjennom sin tjener profeten Esekiel og sier om disse perverse ”pastorene” og falske forkynnerne: ”. . i mitt folks råd skal de ikke være, og i Israels folks bok skal de ikke skrives, og til Israels land skal de ikke komme, og dere skal kjenne at jeg er Herren, Israels Gud.” Israel er her analog til Guds rike.

Apostelen Paulus sier i sitt brev til galaterne at de falske trosforkynnerne vi har iblant oss er forbannet (anathema, evig fordømt).

Apostelen Peter sier at mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte oss til sin egen vinning med oppdiktede ord, i.e. ”profetier” og ”nye evangelier”. Apostelen Peter sier om dem, ”Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke.” Skriften sier altså at Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Enevald Flåten, Åge Åleskjær, Ulf Ekman, og deres ”herlige brødre” er fortapt – deres fortapelse sover ikke.

Men mange kristne følger disse griske, maktgale, arrogante, innbilske, løgnaktige og perverse ”pastorene” og ”evangelistene”. Fordi kristne er blitt grådige, moralsk korrupt og degenerert.

Kristne er ikke lenger i stand til å skille mellom rett og galt, godt og ondt, sannhet og løgn. I sin åndelige blindhet tror de det er vekkelse. Denne stinkende, motbydelige, sataniske råttenskapen som velter ut fra karismatiske menigheter, som har spydd sin sataniske gift inn over alt, det tror de er vekkelse og fornyelse. De er blitt like blinde, falske og løgnaktige som de perverse, maktsyke og pengegale ”pastorene” og ”evangelistene” de følger. Kristne har mistet all troverdighet. De er verre enn verdens barn.

Om Benny Hinn, Ulf Ekman og de andre sier Herren: ”Løgn profeterer de i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.” (Jer 14:14) Likevel vokser Benny Hinns popularitet også i Norge. Kristne elsker løgn og hater sannhet.

Disse som skulle være verdens salt er blitt verdens gift. Profeten Mika sier at ”den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk”. Det er mildt sagt. Mika sier videre at ”deres vekteres (predikanters) dag kommer, da de blir hjemsøkt. Da blir de rådville.” Ja, da blir de rådville. For de følger ikke Jesus, men persverse maktmennesker som utgir seg for å være kristne evangelister. Og de skal en dag se døden og deretter dom.

Samtidig som arrogante og innbilske karismatikere og falske profeter proklamerer vekkelse med sin okkulte filosofi om positiv bekjennelse, ”Det blir slik du sier”, ”Mind creates reality,” så fortsetter frafallet, og kriminaliteten og korrupsjonen øker. Hva er årsaken? Herren taler gjennom blant andre sin tjener, profeten Jeremias og sier (Jer 5:25-31):

Deres misgjerninger har gjort at alt dette er kommet i ulage for dere. Deres synder har holdt det gode borte fra dere.

For det finnes ugudelige blant mitt folk. De legger seg på lur, likesom fuglefangere dukker seg ned. De setter ut snarer og fanger mennesker. Som et bur er fullt av fugler, slik er deres hus fulle av svik. Derfor er de blitt store og rike.

De er blitt feite, de glinser, de strømmer over av ondt. De dømmer ikke rett i noen sak, ikke i den farløses sak så de fremmer den. Og fattigfolk hjelper de ikke til å få sin rett. Skulle jeg ikke straffe slikt, sier Herren. Skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette?


Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer?


Gud beskriver de falske karismatiske ”profetene”: ”De er blitt feite, de glinser, de strømmer over av ondt!”


Ved sin tjener, profeten Hoseas beskriver Gud den tilstanden de falske karismatiske ”kristne” og deres falske lærere har skapt (Hos 4:1):


”Det finnes ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap i landet.”


Hvem står bak og dirigerer dette karismatiske sirkuset? Hvem er disse djevelens håndtlangere? Det er en satanisk esoterisk organisasjon knyttet til frimurerne. Det er Illuminati. Det er disse som arbeider for en ny verdensorden og en ny verdensreligion. Et ledd i dette arbeidet er å bryte ned og ødelegge kristendommen, for det sanne Jesu Kristi evangelium stenger for en ny verdensreligion.


Blant “kristne” ledere og trosforkynneres ”herlige brødre” er disse generaler i Satans hær, alle med 33. grad frimureri (Scottish Rite)


Norman Vincent Peale 33rd Degree Freemason, ex Grand Chaplain of the Grand Lodge of New York, Past Grand Prelate of the Knights Templar and Shriner. (nå død)
Robert Schuller, 33rd Degree Freemason, Pastor of the Crystal Cathedral and host of the popular "Hour of Power" television programme.
Oral Roberts, 33rd Degree Freemason, founder of Oral Roberts University.
Jesse Jackson, 33rd Degree Prince Hall Freemason

Okkultisten Robert Schuller er en av de New Age predikanter som ivrer mest etter å trekke kristne, da særlig pinsevenner, inn i den hedenske romersk katolske kirke, kvinnen som rider på Dyret, skjøgekirken (les Åpenbaringsbokens kapitler 17 og 18 om den romersk-katolske kirke), i arbeidet for å forene alle religionene til en ny verdensreligion.


Robert Schuller var hovedattraksjon da pinsevennene hadde sin verdenskonferanse i Olso tidlig på 90-tallet. Robert Schuller, en frimurer med den høyeste grad i den sataniske Scottish Rite er en av pinsevennenes store ledere! Robert Schullers venner, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, og andre kjente karismatiske religionsledere er nært knyttet til sine frimurervenner.


Pinsepastoren Robert Schuller, som pinsevenner og karismatikere nærmest forguder, tjener Antikrist, fortapelsens sønn.


Man må være temmelig blind hvis man ikke ser forbindelseslinjen mellom den nye karismatiske religionen vi finner innen trosmenighetene, New Age, Frimurerlosjene, Illuminati, Novus Ordo Seclorum (Antikrists verdensorden) og Satan.


Det ser ut til at pinsevennene mangler fullstendig evnen til å prøve åndene (1Kor 12:10). Gjennom den karismatiske "vekkelsen" er de blitt forgiftet av New Age og okkult filosofi gjennom trosforkynnernes, pengepredikantenes og falske læreres slangegift. Maktbegjær, arroganse, menneskeforakt, løgnaktighet og manipulasjon er blitt deres varemerke. Og de vil gjerne ha det slik. De vil ha det som gir næring til kjødet, men vil ha en fin fasade mens de taler i tunger og tror seg ”åndsdøpt”. Hykleri er også deres varemerke.


Tidlige grunnleggere av Mormoner-religionen som Joseph Smith, Brigham Young, Sidney Rigdon og senere mormonere som Spencer Komball var alle frimurere med høy grad. Grunnleggeren av religionen Jehovas Vitner, Charles Taze Russell, var også 33. grad frimurer.


Andre frimurere grunnla sataniske kulter (kanskje ikke fullt så ”herlige brødre”?)


Aliester Crowley, 33. grad frimurer (Scottish Rite), selvproklamert 666 Beast (Dyret), lærte menneskeorfring, en ondsinnet og hensynsløs satantilbeder, øverste satanist i det tyvende århundre.
Gerald B. Gardner, grunnlegger av den moderne Wiccan (hvit heksekraft) renessanse.
Dr. Wynn Westcott, medlem av Societas Rosicruciana og grunnlegger av den okkulte ”Order of the Golden Dawn” (Den gyldne morgens orden).

Den demoniske åndsmakt som står bak Illuminati/Freemasonry og de sataniske kulter er den samme demoniske åndsmakt som står bak den karismatiske ”vekkelsen” slik denne ”vekkelsen gir seg utslag i å hvese som slanger, kropper som rykker og kaster seg uten kontroll, faller til gulvet, hysterisk ukontrollert latter, sjangle rundt som fylliker, sno seg som slanger, hyle som ville dyr. Arrogante, innbilske og maktsyke ”evangelister” og ”pastorer” som står og blåser på folk for å slå dem ned, som om den Hellige Ånds pust nå er legemliggjort i denne falske forkynneren.


Dette er ikke vekkelse. Det er Satan og hans demoner som er i ferd med å bryte ned kristendommen og evangeliet om Jesus Kristus. Kristne i disse karismatiske menighetene er ikke lenger i stand til å skille mellom Herrens engler og demoner. Og de vil ha det slik. For sannheten hater de.


Men heldigvis er det en rest blant oss som ennå ikke har bøyet kne for Ba’al. Blant dem er David Wilkerson og kretsen av eldste omkring ham i hans menighet og mange andre av Herrens trofaste tjenere, i hvem det ikke er svik. La oss be om at Gud reiser disse opp og gir vekkelse gjennom de som står fast på klippen, Jesus Kristus, som kan skille mellom godt og ondt, rett og galt, sannhet og løgn. For vi har ennå blant oss kristne som har fått nådegaven til å prøve ånder og som ser forskjell på Herrens engler og Satans demoner.


Selv er jeg blitt frosset ut og hatet av ”kristne” fordi jeg taler sannhet om disse trosforkynnerne og de karismatiske menighetene. Men det er bedre å bli hatet for å si sannheten, enn å bli elsket for å si en løgn.


Det er bedre å stå alene med sannheten, enn å ta feil med mengden. Det er bedre å bli utstøtt for sannhetens skyld enn å være forenet i løgnen.


For ”jeg vet at min Gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud . . . "

For han som er mektig til å verne om oss så vi ikke snubler, og til å stille oss ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår Frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen.

”Salige er de som tvetter sine kjortler [i Lammets blod ved å bekjenne sine synder], så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Men utenfor er hundene [ref. Jes 56:10,11; Sal 22:17] og trollmennene [ref. 5Mos 18:10-14; Jes 47:12,13] og de som driver hor [1Kor 6:9] og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn.” Åp 22:14,15


Herren kommer!


Men utenfor er hver den som elsker løgn og hver den som taler løgn!


"Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!" Åp 22:20


Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle Guds folk, de kalte og utvalgte og trofaste.

Maranatha!


Odd S. BeverfjordDagens bibelord
1 Kong 17, 1-6:
1 Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab: Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener: Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord!
[Luk 4: 25. Jak 5: 17.]
2 Og Herrens ord kom til ham, og det lød så:
3 Gå herfra og ta veien mot øst og gjem deg ved bekken Krit øst for Jordan.
4 Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat.
5 Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit øst for Jordan og oppholdt seg der.
6 Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.


Mandag, July 11, 2005

Klipp fra www.magazinet.no: Frp er verdiverstingen
11.07.2005 09:45
- Frp er verdiverstingen

LEDER. Liv Kjersti Skjeggestad er generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd.
FOTO: RUNE BORGSØ
- Frp kommer dårligst ut i viktige livsvernspørsmål, og det bør kristne velgere være oppmerksomme på, mener generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad.
Frp kommer dårligst ut i verditesten som organisasjonen Menneskeverds har gjort av politiske partier i forhold til livsvernsaker.

Ap og SV kommer også dårlig ut i denne undersøkelsen, der Menneskeverd har innhentet opplysninger til verdibarometeret fra de politiske partiene.

- KrF kommer ikke overraskende best ut. De ønsker å verne om livet fra unnfangelsen til en naturlig død. De mener livet starter ved unnfangelsen og ønsker legge dette til grunn for sin politikk. Partiet vil ikke åpne opp for forskning på befruktede egg, påpeker Liv Kjersti Skjeggestad.

Høyre god andreplass

Tett etter kommer Høyre med sin restriktive holdning til bioteknologi og utvidelse av abortloven. Høyre har markert seg tydelig i valgkampen i motstand mot sorteringssamfunnet.

Høyre mener abort er problematisk i forhold til prinsippet om rett til liv, men ønsker likevel støtte opp om kvinnens rett til å bestemme innenfor lovens rammer på 12 uker. De ønsker ikke åpne opp for forskning på befruktede egg eller at genfeil skal være kriterium for abort.

Frp, Ap og Sv verst

Frp fristiller sine politikere i livsvernspørmål.

- De ønsker også å åpne opp for forskning på befruktede egg, sier Skjeggestad som utpeker Frp til verdiverstingen.

- Ap og Sv kommer også dårlig ut, mens Senterpartiet er noe bedre. Ap fikk knapt flertall i sitt eget parti for å beholde abortgrensen ved tolv uker, som den er i dag.

De vil ikke sette noen grense for når et foster skal regnes for å være et fullverdig menneske og er for forskning på befruktede egg. SV er det eneste partiet som ønsker gå inn for utvidet abortgrense til 16 uker.

Rød-grønne alternativet

-SVog Ap avslører seg som ganske nær Frp i disse sakene, sier Skjeggestad. Hun mener at om det rød-grønne regjeringsalternativet vinner valget til høsten, vil det få alvorlige konsekvenser for viktige og grunnleggende verdispørsmål.

Hun trekker frem at Aps Karita Bekkelem Orheim vil arbeide for at alle gravide kvinner skal få ta blodprøver for å genteste sine foster.

– Dette er kun for å sjekke om det er genetiske feil ved fosteret som vil bli kriterier for abort, mener Skjeggestad. Hun mener dette er å innføre sorteringssamfunnet.

Bør være viktig

Skjeggestad påpeker at disse grunnleggende verdisakene bør være avgjørende for hvordan kristne velgere stemmer på politiske partier.

- Livets ukrenkelighet og alle menneskers rett til liv bør være de viktigste sakene som kristne burde være opptatt av når de går til valgurnene, mener Skjeggestad.

Rune Borgsø


Dagens bibelord
1 Kong 19, 1-8:
1 Akab fortalte Jesabel om alt det Elias hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd.
[18: 40.]
2 Da sendte Jesabel en budbærer til Elias med disse ord: Gudene la det gå meg ille både nå og siden om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv som det er gjort med deres liv.
3 Da ble Elias redd, han gjorde seg i stand og drog av sted for å berge livet. Og han kom til Be'er-seba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake.
4 Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa: Det er nok! Ta nå mitt liv, Herre! For jeg er ikke bedre enn mine fedre.
[Jon 4: 3, 8.]
5 Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham: Stå opp og et!
6 Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake, stekt på hete steiner, og at det stod en krukke med vann. Og han åt og drakk og la seg ned igjen.
7 Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa: Stå opp og et! Ellers blir veien for lang for deg.
8 Da stod han opp og åt og drakk. Og styrket ved denne maten gikk han førti dager og førti netter, til han kom til Guds berg, Horeb.
[2M 24: 18. 34: 28 ff. 5M 4: 10-15.]


Lørdag, July 09, 2005

Klipp fra www.abortionno.org: Abortion Facts
Abortion Facts

The following is a list of useful abortion statistics as well as some facts on abortifacients. All abortion numbers are derived from pro-abortion sources courtesy of The Alan Guttmacher Institute and Planned Parenthood's Family Planning Perspectives.
WORLDWIDE

Number of abortions per year: Approximately 46 Million
Number of abortions per day: Approximately 126,000

Where abortions occur:
78% of all abortions are obtained in developing countries and 22% occur in developed countries.

Legality of abortion:
About 26 million women obtain legal abortions each year, while an additional 20 million abortions are obtained in countries where it is restricted or prohibited by law.

Abortion averages:
Worldwide, the lifetime average is about 1 abortion per woman.

© Copyright 1999-2000, The Alan Guttmacher Institute. (www.agi-usa.org)

UNITED STATES

Number of abortions per year: 1.37 Million (1996)
Number of abortions per day: Approximately 3,700

Who's having abortions (age)?
52% of women obtaining abortions in the U.S. are younger than 25: Women aged 20-24 obtain 32% of all abortions; Teenagers obtain 20% and girls under 15 account for 1.2%.

Who's having abortions (race)?
While white women obtain 60% of all abortions, their abortion rate is well below that of minority women. Black women are more than 3 times as likely as white women to have an abortion, and Hispanic women are roughly 2 times as likely.

Who's having abortions (marital status)?
64.4% of all abortions are performed on never-married women; Married women account for 18.4% of all abortions and divorced women obtain 9.4%.

Who's having abortions (religion)?
Women identifying themselves as Protestants obtain 37.4% of all abortions in the U.S.; Catholic women account for 31.3%, Jewish women account for 1.3%, and women with no religious affiliation obtain 23.7% of all abortions. 18% of all abortions are performed on women who identify themselves as "Born-again/Evangelical".

Who's having abortions (income)?
Women with family incomes less than $15,000 obtain 28.7% of all abortions; Women with family incomes between $15,000 and $29,999 obtain 19.5%; Women with family incomes between $30,000 and $59,999 obtain 38.0%; Women with family incomes over $60,000 obtain 13.8%.

Why women have abortions
1% of all abortions occur because of rape or incest; 6% of abortions occur because of potential health problems regarding either the mother or child, and 93% of all abortions occur for social reasons (i.e. the child is unwanted or inconvenient).

At what gestational ages are abortions performed:
52% of all abortions occur before the 9th week of pregnancy, 25% happen between the 9th & 10th week, 12% happen between the 11th and 12th week, 6% happen between the 13th & 15th week, 4% happen between the 16th & 20th week, and 1% of all abortions (16,450/yr.) happen after the 20th week of pregnancy.

Likelihood of abortion:
An estimated 43% of all women will have at least 1 abortion by the time they are 45 years old. 47% of all abortions are performed on women who have had at least one previous abortion.

Abortion coverage:
48% of all abortion facilities provide services after the 12th week of pregnancy. 9 in 10 managed care plans routinely cover abortion or provide limited coverage. About 14% of all abortions in the United States are paid for with public funds, virtually all of which are state funds. 16 states (CA, CT, HI, ED, IL, MA , MD, MD, MN, MT, NJ, NM, NY, OR, VT, WA and WV) pay for abortions for some poor women.

© Copyright 1998, The Alan Guttmacher Institute. (www.agi-usa.org)
© Copyright 1997, The Alan Guttmacher Institute. (www.agi-usa.org)
© Copyright 1995, Family Planning Perspectives
© Copyright 1988, Family Planning Perspectives


The Pill – Progesterone only, low dose combination pills
The Physician’s Desk Reference lists the above hormonal contraceptives as having three mechanisms of action: 1) Prevent ovulation, 2) Thicken the cervical mucous to prevent sperm from entering the uterus and fallopian tube, and 3) Alter the lining of the uterus so implantation cannot take place. The third action, if and when it occurs, is abortifacient (meaning a human life has begun but cannot continue to develop without the nourishment provided through the mother’s uterine wall). Although pro-life physicians continue to debate if and how often hormonal contraceptives interfere with the implantation of an embryo, it is important to educate ourselves and our clients about this potential action of the Pill. Those who seek to protect the sanctity of human life from the point of fertilization should be cautious about taking any drug which could end the developing child’s life.

For further research, download or purchase the helpful booklet Does the Birth Control Pill Cause Abortions?

Norplant
This implant is placed under the skin of the arm for up to a 5 year period. The progesterone hormone’s effect is to suppress ovulation, but after 2 years, there is a greater chance of break-through ovulation and fertilization. The hormone may prevent implantation of the embryo.

Depo-Provera
This Progesterone (hormone) derivative is injected every 3 months to prevent a woman from ovulating, but it also alters the uterine lining. Break-through ovulation and fertilization may occur, though less frequently than with Norplant. The hormone may prevent implantation of the embryo.

Morning after pill
Large doses of existing birth control pills (or another drug levonorgestrel, known as Plan B) are given up to 72 hours after intercourse to attempt to prevent the implantation of the embryo. A second dose is given 12 hours after the first one. The action of these large doses of hormones birth control pills work to prevent ovulation and/or fertilization.

RU-486
When a woman is given RU-486 (also called Mifepristone), it kills her baby by interfering with progesterone, the hormone which keeps the baby implanted in the wall of the mother’s uterus. Two days later, the woman returns to the clinic to receive a prostaglandin drug which induces labor and expels the dead embryo (RU-486 is used until 7 weeks after the first day of her last menstrual period). If the baby hasn’t been expelled by the time the woman makes her third visit to the doctor, she will require a surgical abortion procedure (5-8% likelihood). Raymond, Klein & Dumble, the pro-abortion authors of RU486 Misconceptions, Myths and Morals, (IWT Pub, 1991) stress that RU-486 is not safe for women and list the following contraindications (reasons a person should not take RU-486): under age 18 or over 35; menstrual irregularities; history of fibroids, abnormal menstrual bleeding or endometriosis cervical incompetence, previous abortion, or abnormal pregnancies; pelvic inflammatory disease; recent use of IUD or the pill 3 months.

Methotrexate & Misoprostol
Two drugs that were developed for cancer (methotrexate) and ulcer (misoprostol) treatment are now being used in combination to kill babies. Methotrexate is used to poison the baby and then Misoprostol empties the uterus of the baby. Keep in mind that Methotrexate is a chemotherapy drug with the potential for serious toxicity, which can result in the death of the mother as well as the baby. (Methotrexate & Misoprostol to Terminate Early Pregnancy, R. Hausknecht, New England Journal of Medicine, Vol.333, No. 9, 8/31/95, Pg. 537 and “Methotrexate & Misoprostol,” M. Creinin et al., JAMA, Oct. 19, 1994 and Physicians Desk Reference)

CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © 2003 Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.Dagens bibelord
Matt 10, 28-31:
28 Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!
[Luk 12: 4 ff.]
29 Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden.
30 Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen.
[Luk 21: 18. Apg 27: 34.]
31 Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver.
[6: 26. 12: 12. Luk 12: 24.]


Fredag, July 08, 2005

Klipp fra www.vartland.no: Innvandrere vil ikke ha Kari og Ola
Innvandrere vil ikke ha Kari og Ola
Stadig flere med innvandrere gifter seg med andre fra samme land som dem selv, framfor etnisk norske. Og jo lenger de har vært i landet, jo større er sjansen for at de reiser utenlands for å finne den rette.

Heidi Marie Lindekleiv

Dette går fram av en rapport fra Human Rights Service (HRS). Tallene baserer seg på ekteskapsstatistikk fra 1996 til 2004, og omhandler innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Blant annengenerasjons innvandrere er det mennesker fra India, Pakistan og Tyrkia som er beregningsgrunnlaget.

Her er de viktigste funnene:
* Blant annengenerasjons innvandrere er 95 prosent av ekteskapene som er inngått, med en person fra samme opprinnelsesland eller med samme landbakgrunn, men bosatt i Norge.
* Det er vanligere blant førstegenerasjonsinnvandrere enn blant annengenerasjons å gifte seg med etnisk norske. Mens 6 prosent av kvinnene og 7 prosent av mennene av førstegenerasjon finner seg norsk ektefelle, er det tilsvarende tallet for annengenerasjon 2 prosent av kvinnene og 3 prosent av mennene.
* Antallet mannlige første- og annengenerasjons innvandrere som fant seg norsk kone har sunket fra 34 prosent til 28 prosent. Særlig er det få fra Vietnam, Sri-Lanka, Pakistan og Somalia som gifter seg med norske kvinner.

Segregert.
Disse funnene er ikke enestående for Norge. Nylig meldte dansk presse om den samme tendensen, og HRS sier at også i Tyskland og Nederland blir flerkulturelle ekteskap sjeldnere.
- Det samme ser vi i andre land i Europa. De blir på en måte mer og mer opptatt av sin egen opprinnelse, og for pakistanere ser vi at jo flere de har blitt, jo mer konkurranse har det vært om å være mest mulig pakistansk. Dermed blir samfunnet mer og mer segregert, sier daglig leder Rita Karlsen i HRS.
- Men er det et gode at man gifter seg med en person med en annen bakgrunn?
- Vi synes det bør være et godt integreringstegn. Det bør være like naturlig at datteren din i niende klasse forelsker seg i en hvilken som helst gutt på skolen. Men vi stiller spørsmål om hvor frivillig mange av disse ekteskapene er, og hvilket press som ligger bak.
Leder i Anti-rasistisk senter Nadeem Butt reagerer kraftig på at ekteskap skal regnes som et tegn på integrering.
- Det er verken et mål på vellykkethet eller mislykkethet av integrering. Integrering regner man utfra helt andre faktorer. Nemlig hva slags barndom en person har, hvilken utdanning man får, jobbmuligheter og evne til å delta aktivt i samfunnet, sier Butt.

Truet.
Danske Inger Abildgaard har skrevet boken «Grenseløs Kjærlighet» om flerkulturelle ekteskap. Hun mener de tilsvarende danske tallene viser et økende behov for etniske minoriteter til å holde sammen:
- De unge opplever stadig stor motstand fra familiene sine mot at de gifter seg utenfor deres etniske gruppe, fordi det svekker gruppens posisjon i landet. Mange innvandrere føler seg truet av den gjeldende politiske retorikk, men også av den danske kultur som sådan, og derfor søker de tilbake til røttene, sier hun til Kristeligt Dagblad.
Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet tallene i Human Rights Service sin rapport, men er kritisk til måten HRS har analysert dem.
- Det er vanskelig å si noe om ekteskapsmønsteret til annengenerasjons innvandrere, fordi denne gruppen fremdeles er såpass ung i alder, og det er en stor andel som ennå ikke har giftet seg. Tallene kan ikke bare ta utgangspunkt i de som har giftet seg, sier Lars Østby i SSB.

Publisert: 08. Juli 2005 06:00


ABORT-MOTSTANDERNE OG KrF
HVORFOR STILLER ABORT-MOTSTANDERNE EGEN LISTE?
Enhver lov som er i strid med Grunnloven er ugyldig. Abortloven er helt klart ugyldig, da den er i strid med Grunnloven § 2 som fastslår at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Ethvert menneske med sine sunne sanser i behold må innse at Abortloven er uforenlig med den evangelisk-lutherske religion. Og hvorledes skal man kunne oppdra barn som man har avlivet?

Grunnloven slår videre fast i § 6 om arvefølgen til Kronen at ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar (hun eller) han fødes til Verden.” Helt uavhengig av religion og kirke slår altså Grunnloven fast at den ufødte er et menneske med menneskerettigheter og har krav på rettsbeskyttelse. Dette er selvsagt ingen overraskelse for den som har litt innsikt i biologi. Abortloven er altså en blodtørstig gjøkunge i det norske lovverket. Den strider mot Guds bud, mot Grunnloven, mot menneskerettighetene, mot naturlige menneskelige følelser og all menneskevennlig etikk, ja, den strider faktisk mot all sunn fornuft. Da den i sin tid ble vedtatt, var det da også ved hjelp av løgnaktig og fordummende propaganda.

Abortloven i Norge og tilsvarende lover i andre land truer nå faktisk hele den vestlige sivilisasjonen. Den etiske siden av saken er selvsagt katastrofal, da det ikke er tvil om at Gud vil straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Men den befolkningsmessige virkningen er også meget alvorlig, da den undergraver landenes økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. Mest iøynefallende er at de barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere.

Partiene på stortinget, inklusive KrF, regner tydeligvis med at Abortloven er kommet for å bli. KrF er riktignok nødt til å si at de ønsker å oppheve loven, men dette er mest spill for galleriet. Det var daværende kirkeminister og nåværende statsminister Kjell Magne Bondevik fra KrF som sørget for at sokneprest Børre Knudsen ble avsatt fra sin soknepreststilling i Balsfjord på grunn av Knudsens utrettelige og lovlydige kamp mot abortloven. På denne måten sørget Bondevik for at abortmotstanderhøvdingen Knudsen urettmessig ble stemplet som en lovbryter og mistet oppslutning, også blant bekjennende kristne og kristne organisasjoner og menigheter. Den uro som Knudsen og andre rettmessig hadde skapt omkring den ulovlige abortloven, og som burde ha vært opprettholdt for å skape en opinion mot loven og for å advare mot så grov synd - den uroen bidro Bondevik sterkt til å fjerne. Selv om Bondevik og KrF sier at de er abortmotstandere, skåret de med vilje det selvmålet som førte til at abortmotstanderne tapte kampen om opinionen. Vi som stiller liste vil nå ha omkamp som vi med Guds hjelp skal vinne. Så får vi se hvilken side KrF stiller seg på.

Kjell Magne Bondevik kalte så sent som den 31/1-2005 Norge et velferdssamfunn på radio. Hva mener mannen egentlig? Er han ikke klar over at han som statsminister har det utøvende ansvaret for drapet på et antall ufødte barn som hvert år tilsvarer innbyggertallet i en norsk by? (For eksempel en av byene Mandal, Egersund eller Grimstad). En teolog og prest som bekjenner seg som en kristen og leder et parti med kristennavnet kaller drapssamfunnet et velferdssamfunn! Da er det nødvendig å få noe helt nytt inn i politikken!
Vi innser at partiene på Stortinget ikke av eget initiativ vil oppheve abortloven. Vi innser også at andre partier med mange programposter heller ikke vil bli i stand til å oppheve loven. Skal vi oppnå å få opphevet loven, må det en spydspiss til. Vi må konsentrere oss om bare denne loven i denne omgang. En krig vinnes ved å seire i ett slag ad gangen. Siden loven er så tvers igjennom motbydelig, og siden det faktisk ikke finnes gyldige argumenter for å beholde loven, kan vi håpe på å få stor oppslutning om våre lister. Gjennom vår aktivitet, kan vi også komme til å forandre opinionen i andre partier og i folket. Holdningen til Abortloven er også ”en testfråga” på holdningen til en rekke andre sentrale etiske spørsmål. En kamp om Abortloven er derfor også et godt middel til å få verdispørsmål på dagsordenen i samfunnet.


Støtt svenske prester som ønsker å lyde Gud mer enn mennesker og som derfor forfølges av den vranglærende ledelsen i Svenska Kyrkan!
Nåd och frid!

Vi i stödförening för evangelisk-luthersk gemenskap rf. kan med tillfredsställelse konstatera att snart 600 personer har visat sitt stöd till prästerna Juhana Pohjola och Sakari Korpinen genom att skriva under namninsamlingslistan. Av de som skrivit under är nästan 500 från Finland, varav en femtedel är svenskspråkiga. Drygt 30 personer från Sverige har skrivit på och omkring 60 från övriga världen. Av de som hittills skrivit under har omkring 100 personer uppgett att de är präster eller teologer.

Vi sänder nu detta meddelande till samtliga som skrivit under, dels som en bekräftelse men också som en påminnelse om att det ännu går att få med flera understödare. Insamlingen pågår till augusti och det skulle vara bra om vi fick ihop ännu fler namn så att vi uppnår 1000-strecket. Både Pohjola och Korpinen har överklagat domkapitlens beslut till förvaltningsdomstolen.

Information om bakgrunden till namninsamlingen finns på:
www.logosmappen.net/pk
Själva databasen finns på adressen:
http://213.250.84.126/fmi/iwp/cgi?-db=Pohjola-Korpinen&-loadframes

Om några av era vänner har problem med inmatning av sina underskrifter, det kan t.ex. vara fråga om att de har för gamla dataprogram så kan ni själva mata in deras namn med deras tillåtelse.

Låt oss be för alla som kämpar för Kristi evangelium mvh Roger Pettersson Carlborgsvägen 5, FIN-64200 Närpes tel. +358503435781 rogeruspetri@hotmail.com


Du er du og du duger? - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no 7.7.-05
I skoler og søndagsskoler og familiesamlinger hører man stadig vekk disse tankene og sangene – samt påfølgende klappsalver for de små og yndige barna. (Den straffedømte, begavede misjonær Skrefsrud sa: ”Ingen klappsalver i Gud forsamling” – hvorfor skal vi se under.) Vi ønsker at de små skal vokse opp til voksne mennesker med selvtillit og kraft til hverdagens utfordringer. Og vi er overbevist om at mangel på selvtillit er ødeleggende - for vi har jo lest masse psykologi som forteller oss hvor ødeleggende mindreverdkomplekser og lignende er. Det har noe å gjøre med grunntryggheten til å møte verden med all dens ondskap og undertrykkelse. Men er dette veien å gå – å innbille barna en identitet og personlighet som er forankret i dem selv og som blir verdifull og trygg ved velvillige foreldres klappsalver? (Du sier det for å trøste du, sa pjokken likeglad.)

Jeg har i den senere tid lest en god del historie og der møtt personligheter som kom fra små kår i sterkt klassedelte samfunn – de skulle i aller høyeste grad ha grunn til å føle seg små og som en stor nullitet. På toppen av dette var de runnen av en kultur som talte om menneskets totale syndeforderv og et ”mørkemannssyn” fra Bibelbeltet og det ”mørke fastland” på Sør-Vestlandet. Kunne det bli sterke familie- og samfunnsbyggere av slike folk da? JA, DET VAR NETTOPP DET DET BLE – MENS VÅR KULTUR AVLER DET MOTSATTE MED ALL VÅR SELVDIGGING. Og en ting til som slår meg, både i britisk og norsk historie er hvor mange – ikke alle - av de virkelig store samfunnsbyggere som var det man i dag vil kalle skoletapere eller selvlærte – men som gikk sine egne veier som originale banebrytende personligheter. Dette pekte både sir. Winston Churchill og Jørgen Løvland – og jeg kunne nevnt en rekke andre navn.

Mange av disse lærte seg endog å lese og skrive selv – og etter hvert som de voks i tanker gjerninger og ord og fikk mer og mer makt og ansvar – stod de med selvsagt ro og møtte fiender og venner med et åpent blikk og et rolig sinn. Hvorfor? Hvor hentet de sin trygghet og kraft fra? Aldeles ikke fra vennligsinnede klappsalver. Den fikk de ikke – kanskje ikke før de lå i graven. Mange stod i motstand store deler av livet – og slik surrogatmat som ”Du er du og du duger” ville bare ha vært den rene giftblanding for å bygge en sterk identitet og personlighet. Nei, de søkte tilflukt lengre inn og forankret sin sjel og ånd i dype sannheter som: i mitt kjød bor intet godt – jeg er i dypet ond og ugudelig – men de fikk møte en personlighet som var bare god og som rettferdiggjør den ugudelige. De fikk åndelig mat som satte dem i stand til å vokse i nåde og kjennskap til Han som elsket oss slik at Han satte livet sitt til på vanærens – ja forbannelsens tre for å redde sin skapning – det lille ugudelige jeg. Denne ble stakkarene frelst og reddet av og likedannet med – og bygde opp sin nye identitet (å identifisere) – personlighet (person-lik) i sammen med. Og daglig styrkes de av håpet om at en dag skulle de - etter fullgjort gjerning - sitt kall og sin plikt - stå hjemme i saligheten og bli likedannet med Han som hadde vært deres personlighetskjerne. Denne Annen Adam som ved Den Hellige Ånd ved troen hadde fått bo i deres hjerter fra den dagen de ble tegnet med det hellige korsets tegn på sin panne og sitt bryst som et vitnesbyrd om at de skulle høre den Herre Jesus Kristus til. Og de ble værende hos Han, og ble oppdradd og opplært i den kristne forsakelse og tro, og bekreftet denne tro ved de store veiskiller i livet og i sitt daglig Bibel- og bønneliv. Og fra den klippegrunn kunne ingen rokke dem hverken i medgang eller motgang, klappsalver og utpiping og direkte forfølgelse. De møtte det med Stefanusro.

En selvlærd bondegutt - O.G. Ueland - stod med rolige milde øyne overfor de sprenglærde mot-standere i Stortingets haller – og lot seg ikke rokke fra sannhets og rettferdighets grunn, men han var ikke flasket opp på surrogater og sjelegift. Og en skare av slike folk kunne nevnes fra Bibelen selv og fram igjennom og langt inn i vår historie inntil opplysningstiden med psykologien, da all menneske-kunnskap ble dyrket framfor Skaperen. Han fikk æren, og våre nasjoner velsignelsen og gavnet! Men da den nye tid kom med sin menneskedyrking, begynte det å gå galt med det meste. Det gikk som nok en stor selvlærd mann sa det da krigen brøt løs: ”Gud hjelpe. Dei hev mista vitet og Vår Herre”! (J.Løvland) Og ser en seg rundt i dag blant mange av de topp utdannede generasjoner som er flasket opp på den nevnte tenkemåte, spør en - hvor er de henne med trygghet og kraft til kampen for et land i fullt frafall og forfall. Ja, enhver får svare for seg, men jeg vet at mang en stridsmanns selvtrygghet bygd på egen dugelighet og rettferdighet hadde fort gått i grus om en ikke hadde en nådeklippe å sette bena på i kamptummelens tid. En visshet om at visdommen, kraften og dugeligheten kom fra Han som aldri forlater et eneste slag med tap og også har makt til å vende det onde til det gode. HAN DUGER!


Dagens bibelord
Sal 147, 1-11:
1 Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er herlig, lovsang sømmer seg.
[33: 1. 92: 2. 135: 3.]
2 Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han.
[51: 20. 102: 17. 106: 47. Jes 11: 12. 56: 8.]
3 Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår.
[34: 19. Job 5: 18. Jes 61: 1. Esek 34: 16.]
4 Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn.
[1M 15: 5. Jes 40: 26.]
5 Stor er vår Herre, han er rik på kraft, hans forstand er uten mål.
[145: 3. Jes 40: 28. Rom 11: 33.]
6 Herren holder de saktmodige oppe, men de ugudelige bøyer han til jorden.
[37: 24. 146: 8, 9. Luk 1: 52.]
7 Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar.
8 Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene.
[104: 3, 13, 14. Job 26: 8. Apg 14: 17.]
9 Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker.
[104: 27 ff. 136: 25. 145: 15, 16. Job 39: 3.]
10 Han har ingen glede av hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben.
[33: 16-18.]
11 Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn.


Torsdag, July 07, 2005

FAKTA OM LIVET (Kilde: Aksjon La Barna Leve, nr 27, juni 1998.)
# Livet starter ved befruktningen

# Eggcellen og sædcellen er kjønnsceller med 23 kromosomer som hver for seg bare kan leve i et begrenset tidsrom. Straks disse to smelter sammen dannes et nytt individ med 46 menneskelige kromosomer, som kan leve til det dør gammelt og matt av dage.

# Etter bare 5-9 dager etter befruktningen graver barnet seg inn i livmorslimhinnen.

# Det lille barnet stanser morens menstruasjonssyklus.

# Tre uker gammelt begynner pumpebevegelser i hjertet, i løpet av fire til syv uker dannes den voksne firekammerstrukturen i hjertet. Barnet pumper blod i et lukket blodsystem som kan ha et helt annen blodtype enn mors.

# Tre til fire uker gammelt begynner øynene å dannes.

# Fire til fem uker gammelt kan barnet ha målbare hjernebølger.

# Seks til syv uker gammelt begynner barnet å bevege seg. Vanligvis kjenner ikke mor disse bevegelsene før ti uker senere, dette fordi innsiden av livmoren er uten følelse og barnet må dermed ha en viss størrelse og vekt for å påvirke utsiden av livmoren og strukturene rundt.

# Ved åttende uke, slutten av den såkalte embryonale periode, er alle kroppsystemer til stede.

# Ved niende uke er fingeravtrykk synlige på barnets fingre.

# Ved ellevte uke er alle kroppens systemer i funksjon. Ingenting nytt utvikles, barnet vil bare vokse og modnes frem mot fødselen.

12.svangerskapsuke er grensen for fri abort i Norge.


Jesu sanne kirke og Frikirkens fall - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no 6.7.-05
Er Jesu Kristi sanne kirke på jord en organisasjon? Nei. Hva er den da? Den er etter Jesu eget Ord et felleskap av de som tror Bibelens lære og står på den grunn. Slik definerer Augustana § 7 den sanne kirke bl.a.: ”Likeså lærer de at det alltid vil være og forbli en hellig og kristelig kirke. Men kirken er forsamlingen av alle troende der evangeliet læres på rent vis og sakramentene forvaltes rett i overensstemmelse med evangeliet.” Frafallne kirker definerer ut fra organisasjon og bispeembetet – det ytre ramme.

Sentralt i den falske kirke er falsk lære og kvinnekulten som vi har det helt tilbake til den babelske kulten av kvinne/barn som vi senere finner det i en rekke religioner også i den katolske kirke med Mariakulten. Dette i strak motsetning og fortrengsel for Gud som Far og Sønnen/Jesus Kristus.

FOR DET FØRSTE fører dette til en falsk kristendom og kirke hvor man ikke får del i frelsen gjennom en rett bibelsk lære og også det rette jordiske liv.
FOR DET ANDRE blir livet preget av falske forbilder og modeller som preger sinnet slik at farsbildet og farskulturen svekkes og kvinnedyrkelsen trer frem i en form og en makt kvinnen ikke skal ha.
FOR DET TREDJE fører dette til en feil kjønnsidentitet - forvirring i begrepene mann og kvinne og hvilke funksjoner de skal ha på alle plan. Vi ser det tydelig i den likhetskulturen som nå utvikler seg og har erobret kirken og med en sikker osmoseeffekt – ikke minst ved hjelp av teologen og politikerne - tyder inn i organisasjonene. Siste tilfellet er nå Frikirken som har gitt opp kampen mot kvinne som hyrder og lærere. Det som den kjente biskop Bo Giertz omtalte som selve testfrågan på Bibeltroskap!
Dette er arven fra Babel som Bibelen profeterer skal komme igjen i de siste tider og til slutt skape ”Den store skjøge” og forvirre kongene på jorden.

Sammenligner vi det med en rekke samtidige kulturfenomen i dagens Norge og Europa så ser vi jo hvor disse åndstankene kommer fra og hva de fører til. Fracis Scheafer sier i sin bok ”Skjebnetime” at aksepterer man denne likehetstenkningen vil det sikkert føre til homofili og fosterdrap. Og det har vi fått i kjølvannet av tilsettelsen av den kvinnelige sogneprest Bjerkås og etter hvert Likestillingsloven. Logikken er klar sier F.S: Er mann og kvinne like spiller det ingen rolle hvem som ligger med hvem - - og når graviditet oppstår må beviset på ulikhet fjernes for å fastholde likeheten.

Samtidig bør det også bemerkes at det er skremmende å se hvilke holdninger til retten og regler som fører til denne kvinnekulten som bryter fram i org. Både Stavangervedtaket i NLM hviler på klare brudd på regelverket – og nå gjør Frikirken en lignende operasjon under henvisning til saken og nødvendigheten og at flertallet mener det er rett – altså å bryte reglene og retten for org. Flertallet så vel som mindretallet kan aldri overkjøre retten! Det er diktaturets kjennemerke.

Hva gjør så Guds sanne kirke – Hans mange små barn som trenger åndelig mat fra evangeliet og sakramentene og samfunn med hverandre – på tvers av kirker og organi-sasjoner. Ja, hva gjør vi? Ja, vi ser det allerede - at man begynner å finne hverandre og etter hvert må en kunne danne løse nettverk som kan hjelpe hverandre på mange måter på veien til himmelen og i tjenesten for Herren. Derfor oppfordrerer vi i AKF til å ta kontakt med den enkelte en har tillit til for å be fram hjelp og løsninger for de tusen hjem som i dag blir mer og mer åndelig hjemløse og sørgende for sin og barnas framtid.


Dagens bibelord
Filem 1, 4-7:
4 Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner.
[1Kor 1: 4. Fil 1: 3, 4. 1Tess 1: 2.]
5 For jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige.
[Kol 1: 4. 1Tess 3: 6.]
6 Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.
[Fil 1: 5.]
7 For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror.
[v. 20. 2Kor 7: 4, 13. 2Tim 1: 16.]


Onsdag, July 06, 2005

Klipp fra www.vartland.no: Frikirken sa ja til ordinasjon av kvinner
Frikirken sa ja til ordinasjon av kvinner

Om kvinner kan bli pastorer i engasjerte deltakerne på synodemøtet i Frikirken. Avstemningen ga som resultat et ja med visse begrensninger. (KPK-foto: Frikirken.)

Større bilde

Med 136 stemmer, og knapt to tredjedels flertall, vedtok Frikirkens synodemøte sent tirsdag kveld å åpne for å ordinere kvinner.

Jan Arild Holbek, Stavanger
janah@vl.no

Men fram til i hvert fall 2011 «bør det være menn enten som hovedpastor eller leder av eldsterådet» i den enkelte Frikirkemenigheten, heter det i vedtaket som til slutt oppnådde det nødvendige to tredjedels flertall.

Det opprinnelige forslaget fra Kristiansand frikirke og Oslo Vestre Frikirke om rett og slett å åpne for ordinasjon av kvinner, fikk ikke stor nok tilslutning.
Det var forslaget som synodeformann Arnfinn Løyning kom med i vinter, og som i tillegg til å vedta nyordningen om ordinasjon også legger opp til en videre bibelstudier og dialog om «de apostoliske formaninger om hodestrukturen i hjem og menighet som Guds gode vilje for oss i dag», som samlet synodemøtet.

Løynings forslag innebærer at åpningen for ordinasjon av kvinner til eldste - og dermed også pastorer - de nærmeste årene skal praktiseres på en forsiktig måte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
- Mitt forslag er ikke et kompromiss, presiserte synodeformann Arnfinn Løyning flere ganger i debatten.

-Jeg sier ja til ordinasjon ut fra en overbevisning, men samtidig tar jeg på alvor at Bibelens ord om kefale, «hodestrukturen», er forpliktende for oss. Jeg er usikker på hvor dette tegnet skal være i kirken i dag, men nå håper jeg vi legger ordinasjonssaken bak oss, understreket Løyning.

Synodevedtaket ble gjort etter at debatten om ordinasjon av kvinner og spørsmål om Frikirkens forfatning hadde pågått hele tirsdag.
Det var spenning til siste slutt, og et stort engasjement der en svært stor del av delegatene deltok i plenumsdebatten.

Den Evangelisk Lutherske Frikirkes representative forsamling tok seg god tid til å få fram ulike sider ved en sak som betyr mye for mange mennesker i kirkesamfunnet.
Debatten viste at det er svært delte meninger både om selve hovedspørsmålet, og om viktigheten av å få en snarlig avklaring av selve saken.
For mange var det overordnede hensyn å bevare den kirkelige enheten, mens andre mener dette hensynet vektlegges på en måte som forutsetter en kompromissvilje som bryter med Guds ord om forholdet mellom kvinner og menns tjenester i menigheten.

Flere av debattantene - med ulikt syn på spørsmålet om ordinasjon av kvinner - henviste til «for Evangeliets skyld» som begrunnelse for sitt eget ståsted.

Synodemøtet understreket i et vedtak at «i spørsmålet om ordinasjon av kvinner er det viktig at det fortsatt vises respekt for de ulike standpunkt som finnes i vår kirke».

Det viser videre til at det i Frikirkens forfatning heter at Bibelen og den lutherske bekjennelse er «den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv».
Dypt inntrykk på mange i forsamlingen gjorde innlegget fra Sverre Jølstad, som var synodeformann i 1985 da spørsmålet om kvinneordinasjon kom opp for fullt for første gang.
- Den gang uttalte jeg at dette var et testspørsmål på bibeltroskap. Jeg ville ikke uttrykke meg slik i dag. Og jeg ber dere som jeg rammet med den uttalelsen for 20 år siden, om tilgivelse, sa Sverre Jølstad som var blant dem som anbefalte synodemøtet å vedta forslaget fra synodeformann Arnfinn Løyning,
- Når jeg stemmer for dette forslaget, er det for at vi ikke skal reise hjem som en splittet kirke, sa Jølstad i debatten på Synodemøtet i Stavanger.

Publisert: 06. Juli 2005 08:31


Klipp fra www.frikirken.no: Frikirken åpner for ordinasjon av kvinner
Frikirken åpner for ordinasjon av kvinner

05/07-05 - Ole Angell, Frikirken

Med 136 stemmer vedtok Frikirken sent tirsdag kveld å åpne for å ordinere kvinner. Vedtaket ble gjort etter at debatten hadde pågått hele tirsdag og mer enn 50 utsendinger hadde hatt ordet.

Vedtaket innebærer at Frikirken fram til synodemøtet i 2011 skal arbeide med hvordan man skal forstå Bibelens ord om mann og kvinne i vår tid. Frem til den tid bør det være menn enten som hovedpastor eller leder av eldsterådet i menigheten.

Ikke et kompromiss
-Mitt forslag er ikke et kompromiss, presiserte synodeformann Arnfinn Løyning i debatten.

-Jeg sier ja til ordinasjon ut fra en overbevisning, men samtidig tar jeg på alvor at ordene om kefale er forpliktende for oss. Jeg er usikker på hvor dette tegnet skal være i kirken i dag, men nå håper jeg vi legger ordinasjonssaken bak oss.

-Jeg har manet til bønn i den prosessen vi har vært i. På det ekstraordinære synodemøtet understreket jeg at jeg ville takke Gud for resultatet og det skal vi gjøre, sa Arnfinn Løyning og ledet forsamlingen i bønn.


Den Evangelisk Lutherske Frikirke © 2005

Ansvarlig redaktør • Design/Teknikk


Litt om abort sett i lys av Bibelen som er Guds Ord
HERREN SER PÅ FOSTERET SOM ET FULLVERDIG MENNESKE:
Sal 139, 16 Da jeg bare var et FOSTER, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.
Fork 6, 3 Om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode og han heller ikke får noen gravferd, da sier jeg: ET UFULLBÅRET FOSTER er bedre stilt enn han.

BIBELEN KALLER FOSTERET ET BARN:
Job 3, 16 eller jeg hadde ikke vært til, likesom et nedgravd, UFULLBÅRET FOSTER, - lik et BARN SOM ALDRI SÅ LYSET.
Jes 13, 18 Deres buer feller GUTTENE. Over FOSTERET I MORS LIV forbarmer de seg ikke, med BARN har deres øye ingen medynk.
Luk 1, 44 For se, da lyden av din hilsen nådde mitt [Elisabeth’s] øre, sprang BARNET [Døperen Johannes] i mitt liv av fryd!

JESUS HAR SELV VÆRT ET FOSTER. DET VAR PÅ DENNE MÅTEN HAN SOM VAR GUD BLE ET MENNESKE. DERSOM MARIA HADDE TATT ABORT, VILLE HUN IKKE HA BLITT MOR TIL FÅR FRELSER:
Luk 1, 35 Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.

ET FOSTER KAN FÅ DEL I DEN STØRSTE AV ALLE ÅNDELIGE OPPLEVELSER, NEMLIG Å BLI FYLT AV DEN HELLIGE ÅND:
Luk 1, 15 For han [Døperen Johannes] skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og HAN SKAL BLI FYLT AV DEN HELLIGE ÅND LIKE FRA SIN MORS LIV,

ET FOSTER KAN FRYDE SEG:
Luk 1, 44 For se, da lyden av din hilsen nådde mitt [Elisabeth’s] øre, SPRANG BARNET [Døperen Johannes] I MITT LIV AV FRYD!

DEN HELLIGE TREENIGE GUD HAR FASTSATT DØDSSTRAFF FOR Å DREPE ET MENNESKE OG DERMED ET FOSTER (MEN DEN SAMME GUD ER NÅDIG MOT DEN BOTFERDIGE I KRISTUS JESUS):
2 Mos 20, 13: Du skal ikke slå i hjel.
1 Mos 9, 6 Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han mennesket.
2 Mos 21, 12 Den som slår en mann så han dør, skal visselig lide døden.
2 Mos 21, 14 Men om noen med overlegg dreper sin neste med svik, da skal du ta ham, om det så er fra mitt alter: Han skal dø.
Matt 26, 52 Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd tilbake på plass. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd.
Rom 13, 4 For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde.

Nå må vi få slutt på nedslaktningen av barn i Norge! Abort-motstandernes lister ved Stortingsvalget til høsten er tuen som skal velte det store lasset som kalles abortloven. Blir du med på dette prosjektet som går ut på å redde uskyldige barn?

Ta kontakt med Abort-motstandernes stortings-satsing, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. E-post: ivar-kr@online.no. Gavekonto: 0539 3457513. Hjemmesider: www.abort.no, www.ikrist.com. www.kirken.com. www.abortion.org.


Fredsforhandlinger med ”Gud attåt”- Statsmenn med dimensjoner - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no 5.juli -05
Men husk at ”Gud er attåt” fikk en av eidsvollsmennene med seg fra en bonde som skysset han til Eidsvoll i 1814. Og det ble ånden i Grunnloven med den ”evangelisk lutherske religion” som fundament og etterfølgende menneskeretter. Dette som de senere høvdinger stod på like fram til Karlstadforhandlingene i 1905 hvor vi i Jørgen Løvlands brev av 24.9. 1905 får et glimt inn i dette at Gud var attåt. Jørgen Løvlands trosfundament har jeg skrevet om tidligere – og de som ikke har lest det vises til boken ”Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905”. Nå vil jeg sette fokus på en annen sentral samtalepartner på svensk side for Løvland i Karlstad. Han het landshøvding Hammarskjøld – far til senere generalsek. i FN Dag Hammarskjøld. At de samtalte sammen går fram av nevnte brev fra Løvland der han skriver: ”Da det så mest uløselig du, tog vi paa at tale paa Tomandshaand. Mest var det Michelsen og Lundeberg (landenes statsministre, min merknad) Jeg forhandlede meget med Hammarskjøld, den klogeste og modigste af Svenskene. Da vi kom saa langt, at han beklaget alle ”Militærmødre og Militærhustruer,” som i denne Tid sad rundt i Sveriges Land i Sorg og Graad, da blev Forhandlingene inderligere. Saa begynte de at ”læmpa” paa Rigsdagens ”Vilkaar” og da gikk det fort.” En fabelaktig skildring av to store modne menn som ville sitt folks vel. Men hva slags mann var Hammarskjøld? Det finner vi forklart i tidsskriftet Fast Grunn (FG) som igjen ref. til det svenske organet til Fosterlandsstiftelsen ”Budbàreren” i forbindelse med deres vidunderlige minneord om Dag Hammarskjøld, men nå gjelder altså hans far som Løvland talte med i 1905 – hvor Dag Hammarskjøld hadde sin barndom og oppvekst. F.G. skriver: ”Dag Hammarskjølds barndomsheim får vi innblikk i gjennom det en av tjenerne i huset, fru Eva Eckerwall, har fortalt fra den tiden da Dag var skolegutt. Hun skriver: ”Det rådet en meget nobel og fin ånd i det Hammarskjøldske hjem. Husandakt ble sjelden eller aldre forsømt. Hennes nåde og Bo (Dags bror) ventet alltid på statsministeren (Dags far) (etter Karlstad ble han statsminister. min merknad) om kvelden. Det fikk bli hvor sent det ville, kveldsandakten skulle de ha sammen.

Den gang jeg var hos familien, var Dag i den yngre skolealder og måtte derfor gå tidlig til sengs. Statsministeren, som hadde regjeringstømmene i en svær krise- og krigstid (1914-1917), trodde på forbønnens makt. Han ba sine troende tjenestefolk ved flere anledninger om å huske ham i bønn.

Fra sine foreldre og fra ånden i hjemmet har generalsekretæren fått den religiøse arv som gjenspeiles i hans ord da han ansatte nåværende tjenerskap: ”Jeg trenger folk som kan be til Gud”.”

Løvland ga ved flere anledninger klart uttrykk for at han regnet med ”dei truandes bøner” og Guds inngripen i de store og avgjørende saker for nasjonenes og millionenes liv og fremtid de hadde i sine hender. Han regnet det som grunnleggende og holdt det fram i private brev og i full offentlighet. To store og godt utrustede menn – men likevel med den ydmyge ånd som i bønn finner nåde og hjelp i rett tid – satt i Karlstad og mottok nettopp den hjelpen fra himmelen!


Dagens bibelord
Tit 2, 11-15:
11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker.
[3: 4. Jes 52: 10. Luk 3: 6. 1Tim 2: 4.]
12 Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er,
[Luk 1: 74, 75. Ef 1: 4. 5: 27. Kol 1: 22. 1Pet 1: 17, 18. 1Joh 2: 16.]
13 mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,
[1Kor 1: 7. Fil 3: 20. 1Tess 1: 10.]
14 han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.
[2M 19: 5. 5M 4: 20. Gal 1: 4. 2: 20. Ef 2: 10. 1Tim 2: 6. 1Pet 2: 9.]
15 Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg.
[1Kor 16: 11. 1Tim 4: 12. 2Tim 4: 2.]


Tirsdag, July 05, 2005

Kristus er oppstanden! - Leserinnlegg fra Lars-Arne Høgetveit
Når Kristus er død og ikke oppstanden er alt tillatt.

Det har seg allikevel slik at Kristus også er oppstanden, men politikken på flere områder preges av at Han ikke skulle være det.

Med denne bakgrunn er det underlig at KrF åpner for homo-adopsjon, der leder i KrF Dagfinn Høybråten åpner for at homofile kan få adoptere barn. I samme åndedrag avblåser Høybråten også partiets kamp mot partnerskapsloven, grunnen er at så mange har innrettet seg etter den i de 12 årene som er gått siden loven ble vedtatt.

Etter å ha sittet i regjering med en homofil finansminister, en liberal statsminister og selv bestyrt et departement som hadde det formelle ansvaret for Norges utøvende abortinstitusjoner - er nå Høybråten ved veis ende og hele verdiforankringen rakner. Det er dessverre ikke uventet, men tvert i mot, i samsvar med Guds Ord.

”Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.” Johannes 15,10. Og hva er ”min kjærlighet”? Jo, “For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv! ” Johannes evangelium 3,16.

Det er neppe slik at politikere som avviker fra Guds Ord etterhvert er helt klar over hva de gjør, de fanges av og i synden (synd er det som er Gud i mot). Fri fra dette kan man sleppe:

”Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare, snaren er revet i stykker og vi er unnsluppet. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Salme 124,7-8. ”Den ydmyke gir Han Nåde!” – står det et annet sted.

”Bibelen selv forteller at Gud en gang skapte en tsunami så omfattende at den skyllet bort alt liv på jorden. Alle mennesker som levde da omkom, med unntak av én familie på åtte medlemmer. Hvorfor gjorde Gud det? Fordi syndens herredømme var kommet så langt at det fordervet alt og alle.
Omtrent 2000 år før vår tidsregning la Gud to byer i aske. Som skaper og herre over naturkreftene, lot han det regne brennende svovel så alle de som levde der ble drept, så nær som én familie på fire. Hvorfor gjorde Gud det? Synden, homoseksuell adferd er spesielt nevnt, var blitt himmelropende stor og omfattende.” Alf Magnus i Mot Målet – nr. 1-2005

Denne artikkel er også send per e-post til partileder Høybråten med et ønske om en kursendring til beste for land og folk – i tråd med den bekjennelse som ligger i navnet Kristelig.


NMS og samlivsetiske spørsmål - Åpent brev fra For Bibel og Bekjennelse (FBB)
NMS og samlivsetiske spørsmål

Åpent brev fra For Bibel og Bekjennelse (FBB)

For et par år siden vedtok landsrådet i Det Norske Misjonsselskap (NMS) retningslinjer for bruk av talere og andre i organisasjonens hjemmearbeid.

Retningslinjene definerer NMS ”som ein sjølvstendig organisasjon innanfor Den norske kyrkja” og hevder det er vesentlig for NMS å profilere ”vår teologiske og kyrkjelege eigenart”. Når det gjelder de samlivsetiske spørsmål fastholdes det offisielle syn NMS har hatt til nå. Det hevdes videre at NMS står fritt til å la være å invitere til sine arrangement personer som ikke deler deres syn i teologiske spørsmål.

Ikke desto mindre gir NMS det enkelte regionstyre frihet til selv å avgjøre om det vil invitere talere til sine arrangement som ikke deler NMS’ syn i samlivsetiske spørsmål. Dette kan, ifølge retningslinjene, skje dersom de ikke misbruker NMS-arrangementet til å fremme personlige meninger som strir mot offisielle NMS-standpunkt.

Retningslinjene har som mål å ”opna for eit breiare samarbeid og enklare prosedyrer i samhandlinga innanfor Den norske kyrkja”.

Med disse retningslinjene synes NMS å definere de aktuelle konfliktene i samlivsetiske spørsmål som adiaforaspørsmål. Dernest synes organisasjonen å melde seg ut av kampen for rett lære i kirken når det gjelder samlivsetiske spørsmål.

FBB vil be NMS klargjøre hva deres teologiske egenart er som en fri konservativ evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon i Dnk når de gir tillit til forkynnere som bryter med Skriften i samlivsetiske spørsmål og bruker dem som forkynnere, tillitsvalgte og åndelige veiledere i sitt arbeid.


For sentralstyret i FBB

Olav Myklebust, formann
Ulf Asp, nestformann
Boe Johannes Hermansen, sekretær


Klipp fra www.ekteskapet.no: Kjønnsnøytral ekteskapslov?
Kjønnsnøytral ekteskapslov?

17 momenter og argumenter

Innholdet i denne artikkelen burde vise at konsekvensene av en kjønnsnøytral ekteskapslov kan bli mer gjennomgripende og dramatiske enn mange kanskje har tenkt gjennom. Det er mye som tilsier at norske politikere bør ta seg tid til en omfattende og langvarig debatt omkring saken, og ikke trumfe den gjennom etter overflatisk behandling på landsmøter og noen kjappe debatter i valgkampen. Bør det ikke i hvert fall nedsettes et utvalg som utreder alle aspekter og konsekvenser før man innfører en så omfattende lovendring? Vil ikke noe annet være uansvarlig?

1)

En kjønnsnøytral ekteskapslov betyr at man oppløser mor-far-barn-relasjonen som samfunnets grunncelle. Man hevder i realiteten at foreldres kjønn er irrelevant og uten betydning for barns oppvekst og utvikling. En slik forståelse kolliderer med biologiske realiteter, årtuseners erfaring, hundre års barnepsykologisk forskning og sunn fornuft. Både forskningen og erfaringen sier at mor og far har hver sine unike bidrag å gi i et barns oppvekst og at de ikke kan erstatte hverandre. Er man villig til å ofre denne innsikten på alteret til den politiske korrekthet?

2)
Et samliv mellom personer av samme kjønn kan aldri frambringe barn og tilhører derfor en annen kategori enn samliv mellom mann og kvinne. Å sidestille ekteskap og partnerskap ved å innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov vil være en tilsløring av realitetene og en manipulering med definisjoner. På sikt vil en slik lovgivning endre samfunnets samlivsverdier, struktur og kulturgrunnlag på en gjennomgripende måte. Har norske politikere tenkt gjennom konsekvensene av å relativisere og omdefinere den viktigste byggeklossen i samfunnet?

3)
Kjønnsnøytral ekteskapslovgivning vil gjøre det lovstridig å favorisere én «ekteskapsform» framfor en annen. Dette vil få dramatiske konsekvenser for hele samfunnets forståelse av samliv, familie og barns oppvekst. Ikke minst vil det merkes i skolene og i barnehagene, der all undervisning og omtale av mor-far-barn vil bli konsekvent likestilt med mor-mor-barn og far-far-barn.

Et lite eksempel: For barnehagelærere vil det trolig bli politisk ukorrekt, og kanskje lovstridig, å oppmuntre til mamma-pappa-leker uten samtidig å legge til rette for mamma-mamma eller pappa-pappa-leker. Helt fra de første barneårene vil slike forhold bidra til forvirring og usikkerhet omkring kjønn og legning, identitet, roller og selvbilde. Ønsker norske foreldre dette for sine barn? Det er ikke usannsynlig at kjønnsnøytrale ekteskapslover vil føre til en markert økning i antall foreldre som ønsker å ha barna sine i private barnehager og skoler …

4)
Et samlet bispemøte – inkludert Rosemarie Køhn og Gunnar Stålsett – avviste kjønnsnøytrale ekteskapslover på Bispemøtet i november 2004. Slike lover vil bryte radikalt med kristen samlivsetikk og vil sannsynligvis aldri få gjennomslag i kirken. Kjønnsnøytrale ekteskaplover vil trolig føre til et anstrengt forhold og en lang rekke konflikter mellom kirker, menigheter og myndighetene.

5)

Foreninger, organisasjoner og institusjoner som ikke godtar kjønnsnøytrale ekteskapslover, vil etter all sannsynlighet bli anklaget for diskriminering og for ikke å følge norsk lov. På sikt vil de derfor stå i fare for å miste statsstøtte og godkjenninger og oppleve straffereaksjoner av ulikt slag. Får de rett, de som hevder at den rådende kjønnsideologien snart kan bli en alvorlig trussel mot samvittighets- og religionsfriheten her i landet?

6)
Homofile, biseksuelle og andre seksuelle minoriteter har frihet til å leve som de vil. Men har samfunnet noen forpliktelse til å gi dem rettigheter som ikke svarer til deres samlivsmessige forutsetninger, eller å likestille samlivsformene deres med ekteskapet? Det er ikke ”diskriminerende” å definere ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne.

7)

Alle rettigheter som samfunnet ønsker å gi homofile, kan regjuleres innen Partnerskapsloven. Hvis man ønsker å gjøre justeringer angående adopsjon og andre bestemmelser, kan det uten problem skje innenfor Partnerskapslovens rammer. Selv om man er positiv til Partnerskapsloven, går det samtidig fint an å si nei til kjønnsnøytrale ekteskapslover. Det er verken inkonsekvent eller diskriminerende.

8)
Det er uvisst hvor stor praktisk betydning en kjønnsnøytral ekteskapslov vil få for dem som kommer til å benytte seg av den. Kjønnsnøytrale ekteskap er kanskje først og fremst en symbolsak. Men effekten på resten av samfunnet kan bli meget stor. Det er det som gjør saken så alvorlig.

Det er god grunn til å spørre: Har norske politikere moralsk autoritet til å gjennomføre en så konsekvensrik lovendring – uten i hvert fall å ha drøftet saken til bunns i alle mulige fora over lang tid? Er det ikke uansvarlig å trumfe igjennom en slik lov, kanskje med minimalt flertall, fordi man ønsker å la pressgrupper få viljen sin i en symbolsak? Er det samsvar mellom det som noen tusen homofile vinner og det som hele samfunnet må betale i kommende generasjoner?

9)
Homofile talspersoner snakker mye om hvor ”diskriminerende” det er at de ikke får gifte seg. Er ikke dette manipulerende språkbruk? På grunn av ulike forutsetninger og utgangspunkt foregår det en saklig og velbegrunnet forskjellsbehandling på alle områder i samfunnet. En lærer får ikke jobb som kirurg. Et ektepar i 50-årene får ikke adoptere barn. Innen arbeidslivet, i frivillige organisasjoner og i hele lovverket settes det grenser og defineres rammer for hvem som har rett til hva. Også i spørsmål om barn, oppvekst og familie skjer det. Men det regnes ikke av den grunn som ”diskriminering”.

Det er ikke diskriminerende å definere ekteskapet som et forhold mellom mann og kvinne. Det er slik så å si alle kulturer og sivilisasjoner har tenkt i tusener av år. Hvis vi først begynner å endre på definisjonen av hva et ekteskap er, er det ingenting som kan hindre at andre grupper i fremtiden begynner å kreve nye endringer. Kan vi egentlig fylle ekteskapsdefinisjonen med det innhold vi til enhver tid måtte ønske? Er det diskriminerende at bifile og poly-amorøse ikke har rett til å inngå ekteskap? Vil det være diskriminerende å nekte tre lesbiske å gifte seg med hverandre?

10)
Det er tankevekkende at Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring (LLH) i sitt arbeidsprogram sier at de vil delta aktivt i ”kampen for lesbiske, homofile, bifile og skeives rettigheter”. Hvis noen tror at en kjønnsnøytral ekteskapslov vil være endestasjonen i homokampen, lever de nok i en illusjon. LLH vil ha mye å kjempe for i årene framover, ikke minst når det gjelder bifiles rettigheter. Ifølge Folkehelsas undersøkelser finnes det flere bifile enn homofile.

11)
Noen nyttige FAKTA-OPPLYSNINGER:

a) Ifølge Folkehelsas seksualvaneundersøkelse fra 2003 definerer 1,0 prosent av Norges befolkning seg som lesbiske og homofile. 1,1 prosent definerer seg som biseksuelle. Disse tallene stemmer godt overens med tilsvarende undersøkelser fra andre vestlige land. Undersøkelsen omfattet nordmenn mellom 18 og 49 år.

b) 1 prosent av Norges voksne befolkning betyr at det finnes opp mot 35 000 personer over 16 år i Norge som definerer seg som lesbiske eller homofile.

c) Ifølge den siste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå finnes det 1166 registrerte partnerskap i Norge. Det vil si at under 1 promille av voksne nordmenn lever i partnerskap. Det bor barn i 97 av disse partnerskapene.

d) ”Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring” (LLH) har i underkant av 2 000 medlemmer. Det betyr at 5-6 prosent av de homofile er organisert i LLH. Det finnes altså en stor, taus majoritet på rundt 95 prosent av de homofile som ikke nødvendigvis er enig i LLHs ideologi og kampsaker.

12)
Den internasjonale forskningen omkring barns oppvekst i homofil sammenheng er svært mangelfull. Hittil er det bare gjennomført studier med biologiske barn av lesbiske mødre, der barna som regel også kjenner sin biologiske far. Samtlige av disse studiene lider av grunnleggende metodesvakheter. Dette gjør dem uegnet til å trekke allmenne konklusjoner eller begrunne ny lovgivning. To grundige gjennomganger av flere titalls studier kan leses på www.marriagewatch.org/issues/parenting.htm

13)

Dette er noen av de graverende metodesvakhetene som preger studiene som er gjort med barn av lesbiske mødre:

Alle studiene er gjort med noen få titalls deltakere og har ingen statistisk tyngde. Et stort flertall av studiene er gjennomført av folk med en klar homopolitisk agenda, og ikke av upartiske forskere. De studiene som har en kontrollgruppe, bruker oftest grupper som ikke sier noe om forskjellen mellom vanlige familier og lesbiske par. Til og med de mest anerkjente studiene, av Susan Golombok, sammenligner barn i lesbiske forhold med barn av enslige, skilte mødre og ikke med barn som bor sammen med mor og far.

Andre svakheter er at det nesten ikke finnes lengdestudier over flere år som sier oss noe om langtidsvirkningen av å vokse opp i et lesbisk eller homofilt forhold. Omtrent alle studiene består dessuten av selv-rekrutterende deltakere skaffet ved annonser i homofile blader og verving i homofile miljøer og er altså på ingen måte representative.

Under headingen Forskning og fakta finner man mer detaljert stoff om forskningen rundt barns oppvekst i homofil sammenheng.

14)
Kjønnsnøytrale ekteskapslover innebærer at homofile par automatisk får rett til å bli vurdert som adoptivforeldre av barn fra utlandet. Disse barna befinner seg i en fundamentalt forskjellig situasjon fra biologiske barn av lesbiske mødre. Men faktum er at det ikke finnes forskning på slik adopsjon i homofil sammenheng. Av den grunn er det ingen som vet hvordan slike barn vil utvikle seg i et likekjønnet forhold. Vil det ikke være uansvarlig av norske politikere å vedta en lovendring om homofil adopsjon av utenlandske barn så lenge vi vet så lite om konsekvensene? Barn må aldri brukes som forsøksobjekter. Stebarnsadopsjon, dvs at en kvinne adopterer barnet til sin lesbiske partner, er allerede tillatt i Norge, så det er ikke den slags adopsjon diskusjonen dreier seg om.

15)
I forbindelse med debatten i Sverige for noen år siden nedsatte regjeringen et offentlig utvalg som skulle utrede spørsmålet om homofil adopsjon. Utvalget fikk en sammensetning der flertallet var preget av politisk korrekt ideologi, slik som også store deler av kjønnsforskningsmiljøet er. Utvalgets rapport og konklusjoner hadde en tydelig radikal slagside, der man i konklusjonene var mer positiv til homofil adopsjon enn forskningsmaterialet ga grunnlag for. Dette ble kritisert av mange høringsinstanser.

I sine høringsuttalelser gikk samtlige svenske adopsjonsforeninger, Barneombudet, Redd Barna, Socialstyrelsen, det statlige adopsjonskontoret NIA og en rekke fagfolk imot homofil adopsjon. En viktig grunn for denne motstanden var forskningssituasjonen – den er så mangelfull at det er uforsvarlig å bygge ny lovgivning på den. At flertallet av svenske politikere i Riksdagen ikke fulgte rådene fra det meste av fagkunnskapen, men i stedet vedtok homofil adopsjon, er i høyeste grad tankevekkende. Vil det samme skje i Norge?

Som et lærerikt eksempel for den norske debatten kan det anbefales å lese høringsuttalelsen fra den svenske Socialstyrelsen. Den finnes på www.sos.se/fulltext/108/2001-108-2/2001-108-2.htm

16)
Ingen av de landene som gir adopsjonsbarn til Norge, godtar homofil adopsjon. Det vil derfor gå mange år før det eventuelt blir aktuelt. Til gjengjeld tyder signaler fra disse landene på at det kan bli vanskeligere for vanlige ektepar å adoptere, siden Norge mister tillit og troverdighet dersom vi åpner for homofil adopsjon. Dette vil være en av mange negative konsekvenser ved å kjempe gjennom denne homopolitiske symbolsaken.

En pressemelding som ble gjengitt i bladet for det statlige adopsjonskontoret NIA i Sverige, gir en bekreftelse på mulige negative konsekvenser av å innføre homofil adopsjon: www.famratt.com/adoption/ffia1.html

17)
I årtusener har ekteskapet blitt forstått som et samliv mellom mann og kvinne. Å forandre på dette fordi noen pressgrupper krever det, betyr at man åpner opp for et gigantisk samlivseksperiment – med norske barn som forsøksobjekter. Ønsker norske politikere dette – uten at man i hvert fall først har hatt en grundig, langvarig og velinformert debatt om saken?

Berit Abrahamsen,
Øivind Benestad,
Solveig Dybing,
Reidar Harket


Dagens bibelord
Sal 119, 9-16:
9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.
10 Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud!
11 I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg.
12 Lovet være du, Herre! Lær meg dine forskrifter.
13 Med mine lepper har jeg forkynt alle lover fra din munn.
14 Jeg har gledet meg over å vandre etter dine vitnesbyrd, som over all rikdom.
15 På dine befalinger vil jeg grunne, og tenke på dine stier.
16 Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke ditt ord.


Mandag, July 04, 2005

Bispevalget i Borg - Uttalelse fra generalforsamlingen i FBB
Bispevalget i Borg

Avstemningen i forbindelse med bispevalget i Borg har passert første runde. Menighetsrådene, prestene, kateketene/diakonene/kantorene i Borg bispedømme, samt landets proster, teologiske professorer og rektorer ved de praktisk-teologiske fakultetene har nå gitt sitt votum. Det avtegner seg et bilde av hvilke kandidater disse instansene ønsker.

For Bibel og Bekjennelse (FBB) samlet til generalforsamling 2. juli på Haugetun Folkehøyskole i Fredrikstad, vil uttale:

1. Det viser seg at kandidatlisten kun inneholder én person som tydelig sier at han holder fast på det monogame ekteskap mellom én mann og én kvinne som eneste ramme for seksuelt samliv. Bibelen gir ikke rom for å utnevne en tilsynsmann for menighetene som godkjenner homoseksuelle samlivsformer.

2. En hovedoppgave for biskopen er å ta vare på det apostoliske ord. Til dette hører en kamp for et forhold mellom kjønnene i samsvar med bibelsk lære. I dagens samfunn råder det stor forvirring omkring ekteskap og samliv. Det er derfor nødvendig at kirken forkynner og veileder om dette ut fra Bibelen. På den måten støtter en også dem som ønsker å leve i samsvar med kristen etikk.

3. FBB vil gi uttrykk for skuffelse ikke minst over at så mange teologiske lærere har sett bort fra betydningen av rett lære om seksuelt samliv som grunnlag for sin stemmegivning.

4. En biskop skal føre tilsyn med prester og menigheter. Dette skal skje på grunnlag av Bibel og evangelisk-luthersk bekjennelse. FBB vil også framholde at ordinasjon av kvinner til preste- og bispetjeneste ikke er i samsvar med apostolisk lære.

5. En utnevning som ikke tar hensyn til disse forhold, vil forårsake ytterligere splittelser og nød, med fremmedgjøring som følge. Dette vil måtte føre til økt arbeid for alternative kirkelige fellesskap.


Klipp fra www.ekteskapet.no: Født sånn ... eller blitt sånn? - Media-sensasjoner som forstummet
Født sånn ... eller blitt sånn?

Media-sensasjoner som forstummet


Massemediene har ved flere anledninger de siste årene fortalt at forskere trolig hadde funnet det endegyldige svaret på årsaken til homofili. På begynnelsen av 1990-tallet ble det proklamert i media over hele verden at 'Anlegg for homofili ligger i hjernen', og et par år senere: 'Homo-genet er funnet'. Ingen av delene viste seg å holde stikk. Den aktuelle forskningen var beheftet med grunnleggende metodesvakheter, og nye undersøkelser viste at det ikke fantes grunnlag for slike påstander.

Utover på 1990-tallet var det mange som brukte hjerne- og gen-teoriene for alt de var verd. Målet var å få folk til å akseptere denne tankerekken: det som er medfødt, er naturlig; og det som er naturlig, må da være etisk forsvarlig.

Motargumenter

Et sterkt argument mot gen-teorien som hovedforklaring på homofil orientering er de undersøkelser som har vært gjort blant en-eggede tvillinger. Den hittil beste undersøkelsen ble gjennomført i Australia i år 2000.1 Av nesten 5000 tilfeldig utvalgte voksne tvillingpar som deltok, var det 49 en-eggede par hvor minst den ene var homofil. Samtlige par hadde vokst opp i samme hjem. Bare i 6 av tilfellene var også den andre homofil, dvs. 12%. Hvis homofili primært skulle være genetisk betinget, ville vi ha forventet et resultat der langt flere en-eggede tvillingpar hadde samme homofile orientering. Det må altså være andre faktorer enn gener som er avgjørende for om noen utvikler en homofil orientering.

Denne erkjennelsen har imidlertid fått liten oppmerksomhet i massemediene. Fortsatt lever derfor mange i den troen at homofili skyldes gener eller hjernestruktur.

Faktum er at sammenhengen mellom gener og menneskelig atferd på alle livsområder er mye mindre opplagt enn det mange trodde for få år siden. De fleste forskere er derfor enige om at utvikling av homofil orientering skyldes 'et komplekst samspill av biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som påvirker hverandre gjensidig'.2 Det dreier seg blant annet om faktorer knyttet til oppvekst og identitetsutvikling, om forholdet til mor eller far og til jevnaldrende av samme kjønn, om opplevelser og påvirkninger i barndom og ungdom, seksuelle overgrep fra jevnaldrende eller eldre personer, muligens en delvis eller indirekte arvelig predisposisjon, osv.


Når det gjelder en mulig sammenheng mellom overgrep og seksuell orientering, finnes det tankevekkende informasjon i en stor oversiktsartikkel over 166 studier som er gjort angående misbruk av gutter. Artikkelen viser at tenåringsgutter som er blitt seksuelt utnyttet av eldre gutter og menn, senere i livet definerer seg som homofile med opptil sju ganger større sannsynlighet enn andre gutter. 3

Som det fremgår av avsnittene ovenfor, har man lite støtte i forskningen hvis man skråsikkert hevder at homofile er "født sånn" eller "skapt sånn".
Essens eller konstruksjon?

I takt med utviklingen innen genforskningen – hvor teorien om et ‘homo-gen’ må betraktes som forlatt – er de homofiles talsmenn blitt stadig mindre ivrige etter å understreke eventuelle arvelige faktorer.4 Dette er en interessant utvikling, siden 'født sånn'-argumentet har vært et av de aller mest brukte de siste 25 årene.

En viktig grunn til at mange homofile ikke lenger påstår at de er 'født sånn', er den omfattende debatten om seksuell essensialisme og konstruksjonisme: Er vår seksuelle orientering medfødt som en uforanderlig essens i vår personlighet, eller er den konstruert på grunnlag av oppvekst, påvirkninger og personlige valg?5

Stadig flere -- både homofile og andre -- heller nå til en mer eller mindre radikal utgave av den siste teorien: I samspill med kultur og samfunn er vi selv med på å forme våre liv og våre seksuelle preferanser. Vi utvikler oss hele tiden, og vi er ikke bundet av noen medfødt legning. Enhver må ha full frihet og rett til å velge sine seksuelle uttrykksformer i ulike faser av livet – heterofil livsstil i én fase, homofil i en annen fase, kanskje biseksuell i en tredje, osv.

Et eksempel på denne tankegangen er følgende svar fra en "ekspert" i en av Dagbladets samlivsspalter, 17. desember 2004: "Vi mennesker er ofte opptatt av å klassifisere. Enten skal en være heterofil, homofil eller bifil osv. Men når det gjelder ens egen seksualitet, er den unik og kan ikke alltid klassifiseres. Det er ikke gitt hvem og hvilket kjønn en skal tenne på og fantasere om. Grensene mellom homofil, heterofil og resten av filene er flytende og kan variere i ulike faser i livet. Det er det som gjør det så spennende! Alle kan tiltrekkes av forskjellige mennesker, enten de er mann eller kvinne, gammel eller ung, lang eller tynn. Hvilke sider av sin seksualitet en velger å leve ut er opp til hver enkelt og mulighetene er flere om en ønsker det."

I alle typer ungdomsmiljøer lyder følgende budskap: "Eksperimentér! Vær fleksibel! Utforsk mangfoldet! Gled deg over ditt seksuelle potensiale!" Uten tvil virker dette budskapet tiltrekkende på mange unge. En norsk spørreundersøkelse fra februar 2003 antydet for eksempel at tre av ti heterofile jenter under 30 år (og én av ti gutter) kunne tenke seg å ha sex med en person av samme kjønn.6 Flere sexologer bekrefter at biseksualitet oppleves som trendy i mange ungdomsmiljøer.7

Queer theory

Den konstruksjonistiske retningen i seksualdebatten kalles ofte 'queer theory' eller 'skeiv teori'. I sin radikale form sier den at all seksuell atferd – også den heterofile – i utgangspunktet er en sosial konstruksjon som er lært, og altså ikke medfødt. Det finnes ikke heterofile og homofile personer, bare heterofil og homofil atferd.8 Eksperimentering, mangfold og ubegrenset valgfrihet blir viktige stikkord. Queer theory har hatt stort gjennomslag i flere akademiske miljøer de siste 10-15 årene, og en del av synspunktene siver nå ut i allmennkulturen.9

1 Bailey, Dunne, Martin, i: Journal of Personality and Social Psychology 78 (2000), s. 524-536, gjengitt i Robert A.J. Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, Abingdon Press 2001, s. 404-405.
2 Psykiater Arne Austad i boka Homofile i Kirken, Kirkens Informasjonstjeneste 1995, s. 48. En oversikt over forskningen finnes på s. 47-63.
3 Journal of the American Medical Association, W.C. Holmes m.fl., 'Sexual Abuse of Boys', JAMA 280, 1998, s. 1855-1862.
4 Se f.eks. månedsmagasinet Blikk, 3/1999, der daværende LLH-leder Knut Røang er kritisk til påstanden om at homofile er 'fødd slik'.
5 Se kapitlene 'Homoseksualitet mellom biologi og kultur' (s. 303-324) og 'Queer-teori: Asymmetriske identiteter' (s. 325-354) i Norsk homoforskning, Universitetsforlaget 2001.
6 Dagsavisen, 4. feb. 2003, www.dagsavisen.no/innenriks/2003/02/709991.shtml
7 Se for eksempel Dagbladet, 18.1.2003: "Vi leker med legninger", http://www.dagbladet.no/dinside/2003/01/18/359023.html og
Dagsavisen, 4. feb. 2003, www.dagsavisen.no/innenriks/2003/02/709991.shtml
8 Se f.eks. intervju med den amerikanske samfunnskritikeren Gore Vidal i tidsskriftet Samtiden, 3/2002, s. 5.Liknende synspunkter finner man i en brosjyre fra FN's befolkningsfond, UNFPA. Der hevdes det at "å være en mann eller kvinne er ikke grunnleggende bestemt av biologisk kjønn, men av kultur." Referert i avisen Dagen, 23. juli 2003.
9 Se f.eks. boka Homo/hetero av Nils Axel Nissen, Gyldendal 2001.


Av Øivind Benestad,
Kristiansand


Dagens bibelord
1 Pet 1, 13-21:
13 Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.
[Luk 12: 35. 21: 34. Ef 6: 14. 1Tess 5: 6, 8.]
14 Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet.
[Apg 17: 30. Rom 12: 2. Ef 2: 2. 4: 18. 5: 1.]
15 Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
[Matt 5: 48. Luk 1: 75. 2Kor 7: 1. 2Tim 1: 9. 1Joh 3: 3.]
16 For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.
[3M 19: 2. 20: 7, 26.]
17 Når dere påkaller som Far ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighets tid.
[5M 10: 17. 2Krøn 19: 7. Matt 6: 9. Rom 2: 11. 2Kor 5: 6. Fil 2: 12.]
18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene,
[Matt 20: 28. 1Kor 6: 20. 7: 23.]
19 men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.
[Joh 1: 29, 36. Apg 20: 28. Heb 7: 26. 9: 12-14. Åp 1: 5. 5: 9.]
20 Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende.
[Rom 16: 25. Gal 4: 4. Ef 1: 9. 3: 9. Heb 1: 2. 9: 26.]
21 Ved ham er dere kommet til å tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.
[Apg 2: 24. Rom 4: 24. Fil 2: 9. Kol 1: 27.]


Søndag, July 03, 2005

Hvor står kapellan Øygard i dag?
Hvor står kapellan Øygard i dag?

Mange prester i Den norske sier at de er ”underveis” i mange spørsmål. Ikke minst i homofilisaken. Etter å ha vært i ”tenkeboksen” ei stund, kommer de ut med synspunkter som ikke finner dekning i Bibelen.

Olav Øygard er kapellan i Alta. Tidligere har han vært sokneprest i Sør – Varanger og vikarprest i Kautokeino samt bispekandidat. Etter at dommen mot sokneprest Børre Knudsen falt i 1983, skrev Øygard et knakende godt innlegg i Kautokeino menighetsblad (nr. 4/1983). Har Øygard samme mening i dag? De siste årene har han stått frem som en solid støttespiller for biskopene Steinholt og Kjølaas. Øygard har også uttalt til media i forbindelse med rettssaken mot sokneprest Thorsen og undertegnede, at det beste var at vi ble fjernet fra våre stillinger!

Øygards innlegg har overskriften:

Dommen i Børre Knudsen – saken og Den norske kirke.

Fredag 12. september 1983 ble Børre Knudsen fradømt sitt embete som sokneprest i Balsfjord. Denne dommen rammer ikke bare Børre Knudsen, men hele vår kirke.

Dommen betyr at der finnes ikke noe rettsvern for foster før tre måneders alder. Dommen slår også fast at der finnes ingen overordnede normer som stortinget må rette seg etter. Etter mitt syn betyr dette at det er vanskelig å kalle Norge for en rettsstat lenger. Fundamentalt for en rettsstat er jo nettopp oppgaven å verne om liv. Nå finnes det altså en gruppe mennesker i vårt land som ikke har noe rettsvern: ufødte barn i de tre første måneder.

Den abortloven vi har, og det at den nå er stadfestet av høyesterett, er tegn på et stort moralsk forfall: i storting og regjering som styrer vårt land, men også i hele vårt folk – stortinget styrer jo på folkets vegne.

På tross av at der er slik, er det staten som utøver det øverste kirkestyre; det storting som står bak en slik ugudelig lov og den regjering som administrer loven (har ansvar for at abortinngrepene blir utført). Børre Knudsen har tydelig vist hvor uholdbart dette er. I den Augsburgske konfesjon, som hører med til de lutherske bekjennelsesskriftene og er forpliktende for vår kirke, heter det slik i artikkel 7: ”Men kirken er de helliges samfunn; hvor evangeliet læres rent og sakramentene blir rett forvaltet.” Dette kan ikke fungere rett, når denne hellige forsamling styres av et ugudelig kirkestyre; altså et kirkestyre som ikke er hellig.

Etter min mening er det nødvendig med et målbevisst arbeid for å få endret nåværende kirkeordning. Kirken selv må ha lederansvar i kirken; den kan ikke ha en ledelse som ved sine gjerninger har satt seg utenfor kirken i egentlig betydning. Det er viktig at både lekfolket og de innen kirken som har lederansvar (jeg tenker spesielt på biskopene) har dette mål klart for øyet. Det er viktig at vi kan dra samlet, i samme retning. Ingen er tjent med kirkesplittelse, og det skulle heller ikke være nødvendig i denne saken.

Den nåværende ordning er et hån mot kirken, som ifølge Guds ord er Jesu Kristi legeme. Men ordningen er også et hån mot alle de ufødte barn som hver dag blir drept – med støtte av norsk lov. Vi trenger virkelig å gå inn for Gud i bønn, både om hjelp til å se vegen videre, og for vårt folk som lever så langt fra det som er Guds vilje.

Olav Øygard (Fung. sokneprest i Kautokeino,1983).

Innsendt av Olav Berg Lyngmo


7. SØNDAG ETTER PINSE, apostelen Thomas'dag: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 5, 20-24:
20 For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike.
[18: 3. 23: 13 ff.]
21 Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.
[2M 20: 13. 5M 5: 17.]
22 Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.
[1Joh 3: 15.]
23 Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg,
[Mark 11: 25.]
24 da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer!

LESETEKST, 5 Mos 30, 11-16:
11 For dette bud som jeg gir deg i dag, er ikke for høyt for deg, og det er ikke langt borte.
[Jes 45: 19. 48: 16.]
12 Det er ikke oppe i himmelen, så du må si: Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente det ned og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det?
[Rom 10: 6-8.]
13 Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: Hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det?
14 Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det.
15 Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde.
[11: 26 ff. 28: 2 ff.]
16 Jeg byder deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne deg i det land du kommer inn i og skal ta i eie.

LESETEKST, Fil 3, 3-11:
3 For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød.
[5M 30: 6. Jer 4: 4. 9: 25. Rom 2: 29. 1Kor 1: 31. Kol 2: 11.]
4 Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød! Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer:
[2Kor 11: 8 ff.]
5 Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer,
[1M 17: 12. Apg 23: 6. 26: 5. Rom 11: 1. 2Kor 11: 22.]
6 i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte.
[Apg 8: 3. 9: 1. 1Kor 15: 9. Gal 1: 13.]
7 Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.
[Matt 13: 44. Luk 14: 33.]
8 Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus
[Jes 53: 11. Joh 17: 3.]
9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,
[Rom 1: 16-17. 3: 21, 22. 10: 3. 1Kor 1: 30.]
10 så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død -
[Rom 6: 1 ff. 8: 17. Kol 1: 24. 1Pet 4: 13.]
11 om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!
[Luk 14: 14. 1Kor 15: 22, 23.]


Lørdag, July 02, 2005

DE RØD-GRØNNE MORDERNE - Av Ivar Kristianslund
Sosialistene bærer sin røde farge – blodets farge – med rette. For ca. 30 år siden gikk de sosialistiske partiene i spissen da stortingsflertallet startet den feige borgerkrigen mot de minste og mest forsvarsløse barna i landet. Ved hjelp av løgn og bedrag av samme kaliber som det nazistene sto for under krigen, sørget de for å få vedtatt abortloven – denne grunnlovsstridige uloven som er den verste sott i Norge siden Svartedauden. Til nå har politikerne sørget for å ta livet av ca. en halv million nordmenn! Likevel lar disse hykleriske politikerne ingen anledning gå fra seg til å snakke om hvor solidariske de er og hvor opptatt de er av å beskytte de svakeste i samfunnet! Fy for et bedrag! En nøktern analyse vil vise at dette folkemordet har enorme konsekvenser for vårt samfunn på en rekke sentrale områder.

Det som er mest skremmende er likevel at sosialistene har fått med seg de fleste andre politikerne på galeien. Stortingsrepresentantene er intelligente mennesker, men likevel framtrer Stortinget nå som et galehus. Flertallet forstår ikke, eller vil ikke forstå, at livet er det mest grunnleggende av alt. Uten liv er alt annet verdiløst. Disse politikerne har kastet over bord Guds gode bud: Du skal ikke slå i hjel! Derfor arbeider de forgjeves med alt det andre de holder på med. De rammes av ordet i Mark 8, 36: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Og på dommens dag vil de møte Gal. 5,21: Mordere skal ikke arve Guds rike. Det var å håpe at de omvender seg i tide! Det finnes mennesker som kaller seg ”kristne sosialister”. Hva i all verden er det for noe rart?

Det store spørsmålet er ikke hva slags regjering vi vil få etter høstens valg. Spørsmålet er: Får vi en regjering som vil nekte å fortsette med den kriminelle praksisen som kalles abortloven? Denne loven vil etter hvert ta knekken på det norske folk dersom den ikke blir opphevet. Bare hvis vi slutter med å utøse uskyldig blod kan vi regne med Herrens velsignelse over landet. Og da har vi lagt grunnlaget for at også de andre vesentlige problemene kan bli løst på en god måte etter hvert.

For å få stanset den politiske kriminaliteten i Norge trenger vi nye og uredde politikere på Stortinget. Vi trenger folk som ikke lar seg kjøpe til å mene noe annet enn det som er rett og riktig, uansett hva slags press de blir utsatt for. Derfor er Abort-motstandernes stortingsliste med Ludvig Nessa og Børre Knudsen som toppkandidater det riktige alternativet ved stortingsvalget til høsten. Abort-motstanderne stiller liste i Oslo, Akershus, Østfold, Aust-Agder. Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.


Dagens bibelord
Matt 16, 24-27:
24 Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.
[10: 38. Mark 8: 34-38. 9: 1. Luk 9: 23 ff. 14: 27.]
25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
[10: 39. Luk 17: 33. Joh 12: 25.]
26 For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?
[4: 8. Luk 12: 20. Sal 49: 8 ff.]
27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning.
[25: 31. 26: 64. Sal 62: 13. Ord 24: 12. Rom 2: 6. 2Kor 5: 10. Åp 2: 23. 22: 12.]


Fredag, July 01, 2005

KrF HJELPER BARNEMORDERNE I NORGE! - Av Ivar Kristianslund
Den 8. juni 1983 brøt KrF sitt Tønsberg-vedtak og gikk inn i regjering sammen med personer som hadde vedtatt den kriminelle praksisen som kalles abortloven. Fra da av ble partiet et kriminelt parti som ikke har noen rett til å kalle seg kristelig. KrF burde i stedet ha stilt seg i spissen for kristenfolket, og alle andre med et normalt syn på fosteret, i en uforsonlig og uoppgivelig kamp mot den grunnlovsstridige abortloven. Men nå skjedde det tragiske at partiet med navnet kristelig ble en slags garantist for at det egentlig ikke er så alvorlig å bryte Grunnloven og budet om at du ikke skal slå i hjel! Da kirkeminister Kjell Magne Bondevik dessuten begikk den ugjerningen, helt uberettiget og unødvendig å avsette abort-motstander-høvdingen Børre Knudsen fra sokneprest-stillingen i Balsfjord, var Bondeviks status klar: Han var i praksis ingen abort-motstander, men et redskap for abort-tilhengerne. Bondevik var i sterk grad med på å skape aksept blant ”kristenfolket” for borgerkrigen mot barna ved å misbruke statsmakten til falskelig å stemple barnas fremste forsvarer, Børre Knudsen, som en lovbryter. Drapsmennene og drapskvinnene fikk nå den ro som de så sårt trengte for nesten uforstyrret å kunne fortsette sin avskyelige virksomhet.

Å drepe 14 tusen barn i året ble for Bondevik ikke noe mer problematisk enn at han kunne ta ansvaret for det hele! Til sammenlikning stilte han kabinettspørsmål da det ble snakk om å bygge et gasskraftverk! De kriminelle politikerne som går inn for å likvidere uskyldige barn blir av KrF betraktet som ”ansvarlige”. Vårt samfunn blir av Bondevik karakterisert som et ”velferdssamfunn”! Morderne er en del av etablissementet som helseminister Høybråten og statsminister Kjell Magne Bondevik har hatt hovedansvaret for! Bondevik tar heller imot ordre fra de kriminelle stortingsrepresentantene enn å ta imot ordre fra Herren Jesus Kristus!

Det er Djevelen selv som står bak abortloven! Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Sammen med det frafalne norske folk må KrF og partiets velgere nå bryte med ham og omvende seg for å få stanset barnedrapene. KrF kan ikke fortsette med å protestere for all verden, men likevel følge med på ferden! Vi trenger ikke KrF’s grunnlovsforslag om rett til liv som bare er spill for galleriet. Følg den Grunnloven vi har! Drap på ufødte barn er klart i strid med Grunnloven, og den står over alle andre lover!

For å få opphevet abortloven er det nødvendig at i det minste alle bekjennende kristne blir klar over at abort er en dødssynd. Når et parti som kaller seg kristelig tar på seg å administrere denne ugudelige loven blir folk forført og forvirret! For å unngå å bli anklaget for bedrageri må KrF nå enten forandre navn eller erklære at partiet ikke lenger vil delta i en regjering som godtar abort. Kristendom er uforenlig med drap på uskyldige mennesker! Det var å håpe at KrF lar seg advare og slutter med sine syndige og kriminelle handlinger. I motsatt fall er Abort-motstandernes stortingsliste med Ludvig Nessa og Børre Knudsen som toppkandidater det riktige alternativet ved stortingsvalget til høsten.


Dagens bibelord
Sal 119, 1-8:
1 Salige er de som går de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov.
[1: 1 ff.]
2 Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte,
3 og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.
4 Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.
5 Å, at min ferd måtte bli stø, så jeg holder dine forskrifter!
6 Da skal jeg ikke bli til skamme, når jeg gir akt på alle dine bud.
7 I hjertets oppriktighet vil jeg prise deg når jeg lærer dine rettferdige dommer å kjenne.
8 Dine forskrifter vil jeg holde, du må ikke rent forlate meg!