INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juli 2002

Onsdag, July 31, 2002

SYNDENS SVIK (Hebr. 3,13)

Av Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid

Magnus Hodnekvam (MH) skriver i Dagen den 29/7 at jeg liker å "sette merkelappar". Men det jeg liker er å bidra til "at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse." 1. Tim. 2,4.

Den norske presteforening kan beskrives på følgende måte: "For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred." Jer. 6,13-14 Myndighetene i dag følger nazistenes eksempel: Stortinget, Kongen, regjeringen og domstolene ødelegger Den norske kirke (Dnk) og folket ved å gjøre Dnk til et sted hvor løgnen er fredet.

Hvorfor legger ikke prestene ned den statlige delen av sitt embete i protest, slik som kollegene deres gjorde under krigen? Hvorfor følger de ikke Børre Knudsens eksempel? Er det fordi de ikke tror at Herren er rik nok til å forsørge dem?

MH spør om også mitt gamle parti er gått over i Satans tjeneste. Ja, kuppmakerne som overtok ledelsen i Kristent Samlingsparti gikk i Satans tjeneste da de bestemte seg for at partiet skal stå for noe av sannheten, men ikke for hele sannheten. De følger ikke Guds Ord og Herrens apostel som skriver at "Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene." Ap. gj. 20,20.

Jeg har ikke svertet noen, slik som MH hevder. Dersom jeg skulle ha kommet i skade for å gjøre, si eller skrive noe som er galt, er jeg alltid villig til offentlig å ta det tilbake og be om tilgivelse!

MH stiller meg noen spørsmål. Disse er jeg villig til å svare på etter beste evne (Matt. 21,24) dersom MH først svarer på følgende spørsmål: Er en prest i Dnk en lærer i den betydningen av ordet som vi finner i 1. Tim. 2,12 (i tillegg til hva han ellers måtte være)? Hvis svaret er nei, imøteser jeg en begrunnelse. Hvis svaret er ja, er neste spørsmål: Hva er da begrunnelsen hvis MH mener at kvinner likevel kan være prester?


Tirsdag, July 30, 2002

LØGNENS FAR

Av Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid

I Altaposten den 22/7 og Finnmark Dagblad den 23/7 skriver Gunder Gundersen at det er løgn og svada å fremsette "den påstand at staten og kirken forfølger de bibeltro prester." Videre: "når man mange ganger nok gjentar en løgn, så blir den til slutt en sannhet." Ja, men den løgnen som er blitt gjentatt er den som Gundersen selv presterer, nemlig: "Talefrihet har de (bibeltro prestene) hatt så meget de ville." At prestene ikke har hatt talefrihet kan han få bekreftet til overmål ved f. eks. å lese dommen i saken mot Ludvig Nessa. Nessa ble avsatt ene og alene på grunn av at han forkynte Guds Ord slik som det står, både fra prekestolen, i intervjuer og i skrift. Det paradoksale er at stat og kirke dømte ham fordi han forkynte det som stat og kirke hadde pålagt ham gjennom ordinasjonsløftet! Her ser vi at det er løgnens far som står bak dommen!

At staten og kirken forfølger de bibeltro prestene har vi også mange andre eksempler på. Børre Knudsen forsto at loven som tillater at barn i mors liv fritt kan drepes er inspirert av Djevelen. Loven representerer dyreplageri anvendt på mennesker, den fører mange sjeler til helvete, og den undergraver foryngelsen av befolkningen. Resultatet kan bli at muhammedanerne overtar Norge etter hvert. Børre Knudsen hadde profetisk og historisk klarsyn. Han så at den åndelige situasjonen var den samme som under nazismen. Derfor fulgte han det handlingsmønsteret som det store flertallet av prester og biskoper fulgte den gang. Han nedla den statlige delen av sitt embete og arbeidet som prest uten lønn. Dette burde alle prester og biskoper ha gjort! Men Børre Knudsen er blitt forfulgt til denne dag - det var endog teologen og KrF-mannen Kjell Magne Bondevik som iverksatte avskjedsdommen mot ham! Både Børre Knudsen og Ludvig Nessa har sittet i fengsel på grunn av troskap i prestetjenesten. Og så sier man at de ikke er blitt forfulgt! Løgn og atter løgn!

Blant andre forfulgte prester finner vi f. eks. Per Kørner, Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo som alle er blitt påført store plager av stat og kirke fordi de har vært tro mot Guds Ord. Hvis Thorsen og Lyngmo ikke hadde frasagt seg tilsynet fra biskop Ola Steinholt, ville de ha brutt sitt ordinasjonsløfte. I følge Bibelen og Augustana har de nemlig plikt til å bryte med vranglærerende biskoper. Siden de ikke fikk noen bibeltro biskop selv om de ba om det, var det helt riktig av dem å velge kirkens lederskikkelse Børre Knudsen til biskop.

Gundersen synes å mene at det er umulig å unngå synd, og at vi derfor skal godta synden. Jesus sier noe helt annet, nemlig: "Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen." Matt. 5,48. Mennesker som ikke er villige til å bøye seg for Bibelens lære burde i det minste være så ærlige og redelige at de ga avkall på å være prester og biskoper! "Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For dere vet at vi skal få desto strengere dom." Jak. 3,1.


ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 12: FRELSENDE TRO INNEBÆRER EN NY FØDSEL OG ET NYTT LIV OG ER EN GAVE FRA GUD

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 12 som har tittelen:

Avsnitt I L: FRELSENDE TRO INNEBÆRER EN NY FØDSEL OG ET NYTT LIV OG ER EN GAVE FRA GUD

Vår argumentasjon ovenfor kan kanskje bane vei for kristen tro. Men kristen blir man ved å bli født på nytt av vann og Ånd (Joh. 3,5). Man er ikke nødvendigvis noen kristen fordi om man tror at Gud eksisterer og tror at Bibelen er Guds Ord. Det må en omvendelse til. (Ap.gj. 2,38.) Det er nødvendig å presisere dette for at ikke det vi har skrevet ovenfor skal bli misforstått. I Rom. 10,17 står det: "Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." Og i Ef. 2,8: "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave."


Søndag, July 28, 2002

Dagen og Grunnloven

Av Jørgen Høgetveit

På lederplass i Dagen (24.7) gjentar redaktøren sine spesielle meninger omkring Børre Knudsen dommen og Grunnlovens § 2. Red. skriver en kommentar om Aftenpostens kirkemedarbeider som går til en "durabelig forsvarskamp for statskirkeordningen" og "slett ikke uten bakenforliggende motiver." I den anledning kommer et nytt kraftig angrep på Grunnlovens § 2, et angrep som undertegnede tok kraftig fatt i for kort tid siden, men hvor red. strøk mitt ønske om en utfyllende debatt. På denne bakgrunn fristes en til å spørre om hvilke "bakenforliggende motiver" Dagen måtte ha for sitt negative engasjement i Grunnlovssaken? Debatten ønsket man tydeligvis ikke, men nå fortsetter man angrepet på Gr.l. - uvisst av hvilke grunner. Red. skriver: "Men det er jo litt sent å hisse seg opp i år 2002, når det faktisk var i 1983 det kristne verdigrunnlaget ble fjernet fra Grunnloven. For det var det." Videre skriver han: "Og en enstemmige høyesterettsdommer i grunnlovsrelaterte saker er samtidig pr. definisjon gjeldende autoritative fortolkning av Grunnloven" Han påstår at Balsfjorddommen er "gjeldende rett".

Hvor har redaktøren dette fra? Hvem har def. dette? Det står ingensteds i Grunnloven. Konf. pkt. D om den "Dømmende makt" fra § 86 t.o.m. § 91. Om de - etter min mening - rettspositivistiske dommere i H.r. har tiltatt seg en makt de ikke har rett til, blir det ikke mer Grunnlovsendring av det. For det red. påstår her - er at Grunnloven er forandret på et helt grunnleggende punkt, nemlig verdifundamentet, eller som Gr.l. § 112 uttrykker det i pkt. D. "Alminnelige bestemmelser" hvor det står: "Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grunnlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandrer denne Konstitusjons Aand, -" Denne Aand er verdigrunnlaget og "den evangeliske luthersk religion" og nettopp det kristne menneskesyn som er grunnlaget for alle de menneskeretter som er nedfelt i §§ 96 og utover. Om dette skrev prof. Robestad i sin Kirkerett i 1957 at den norske stat er konfesjonsbundet, dvs. bundet til den "evangelisk lutherske bekjennelse".

Videre er det soleklart at "Den dømmende makt" selvsagt ikke har noen som helst rett til å avsi en dom som strider mot Grunnlovens grunnlegende bestemmelser og dermed tro at de forandrer loven til "gjeldende rett". De har tvert imot - etter min mening - foretatt en Grunnlovsstridig handling og burde snarest mulig få kjenne de juridiske konsekvenser av det, men Grunnloven står der fortsatt. En rimelig tilsvarende parallell har man i USA - hvor div. presidenter igjen og igjen prøver å få innsatt nye dommere i de høyeste embeter - for å komme fosterdrapet til livs.

Dernest er H.r. like selvsagt ikke "Den lovgivende makt" , det er Stortinget. "Maktfordelings-prinsippet" er en bærebjelke i Grunnloven som det stadig prosederes på. I disse dager leser jeg nettopp igjennom en Høring om "Jordskifterettens stilling og funksjoner" NOU 2002:9 av 3 juni - (ca. 150 s.) hvor man på bakgrunn av Domstolskommisjonen og brev fra Advokatforeningen ser grundig på om Jordskifteretten er organisert slik at den bryter maktfordelingsprinsippet og bl.a. er for sterkt involvert med den "Utøvende makt", samt flere viktige rettsprinsipper. RETTEN i et folk - og særlig de bærende rettsprinsipper av "frihet og orden" er ikke noe man sjonglere med i tide og utide uten at folket bør reise seg i kraftig protest. Det er en grunnleggende viktig del av vår protestantiske kultur!

Avslutningsvis kan man - under henvisning til foranstående motivdebatt - ikke unnlate å undre seg over Dagens gjentatt påståelighet om dette tema, endog til i strid med sin gamle redaktørs, Bergs syn. Dette spesielt på bakgrunn av Dagens ledere den påfølgende dag hvor de skamroser paven som "Den makeløse oldingen i Vatikanet" (25.7). Kirkepolitisk er det temmelig innlysende at får man definitivt fjernet Gr.l. § 2 - og statens forankring i "den evangelisk luthersk tro" og dets verdier - vil det være en smal sak å få Den norske kirke tilbake til ROM og pavekirken. Hele det åndelig-telogiske fundament er ferdigforhandlet i og med "Joint declaration" (hvor retteferdiggjørelseslæren er ødelagt), "Porvoerklæringen" (nytt kirkesyn er akseptert) m.m. - slik at det skal bare lite til for en ytterligere tilnærming til paven og Romerkirken etter hvert som integreringen i EU og Europa fortsetter. Man merker seg også den jevne strøm av teologer over til "Den gamle katolske kirke." En liten interessant detalj er at etter en liten omvei til Bondevik, er det biskop Vagle som er blitt preses i Nidaros! Skjer dette - får vi også en helt annen stat - en stat som knapt noe sant frihetselskende menneske ønsker å leve i.


Tror ikke eller ser ikke

Eller hører ikke? Eller vil ikke? Eller kanskje du ikke har tid? Da må jeg få spørre deg: HVORFOR ikke? Jeg tror ikke på Gud, mener så mange. De virker nærmest litt stolt over å si det. (Gud står de stolte imot, leser vi.) Da kan du jo vel neppe vite spesielt mye om Ham heller? Saken er vel den at du verken ser, kjenner eller hører Den treenige og eneste sanne og levende Gud, og derfor ikke tror … Eller vil eller kan tro. Hvorfor vil du ikke se og høre (Ham), tror du? Hvordan kan du velge bort noe du ikke har kjent eller smakt? Når noen mer eller mindre skråsikkert påstår at de ikke tror på Gud, så hører jeg følgende: Jeg kjenner ikke Jesus! Og utad kan det virke som om de er totalt uinteressert i å snakke om ”dette”. Men jeg vet i min ånd at alle vil det, til syvende og sist. Alle er egentlig veldig nysgjerrige på Jesus. Men få er villig til å innrømme det. De feige vil ikke det. De vil bare fortsette å dømme Gud og de sanne kristne på verdens ynkelige og stakkarslige og aldeles feilaktige måte. De kjenner jo ikke Sannheten! Men dette er de omvendtes store utfordring: Å være et troverdig vitnesbyrd for dem.

Kristi Rognerud


Fredag, July 26, 2002

Menighetsrådet i Kautokeino

Av Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid

Klemet J. O. Hætta skriver i Altaposten 25. juli: "Halvparten av medlemmene i Kautokeino menighetsråd er valgt inn på lista til Kautokeino kirkesogn og vil presisere at de ikke står bak ønsket om å få Olav Berg Lyngmo tilbake som prest i Kautokeino."

Denne halvparten støtter den vranglærende biskopen Ola Steinholt og hans likesinnede, og er valgt inn på en liste som er satt opp nettopp for å bekjempe den bibeltro soknepresten Olav Berg Lyngmo som står fast på Bibelens lære om at homoseksuell virksomhet er en dødssynd.

Denne halvparten kan ikke ha lest Bibelen, eller enda verre: de ønsker ikke å bøye seg for Guds Ord! Følgelig har de heller ikke noe i et menighetsråd å gjøre før de har omvendt seg! "Ved loven kommer erkjennelse av synd." Står det i Rom. 3,20. Derfor bør disse lese følgende bibelavsnitt:

1. Mosebok kap 19 som viser dommen over Sodoma og Gomorra. Dommernes bok, kap. 19-20 som viser homoseksualitetens tragedie for enkeltmennesker og samfunn. 3. Mos. 18,22: "Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom." 3. Mos. 20,13: "Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!"

1. Kor. 6,9-10: "Verken horkarer ... eller menn som øver utukt med menn, ... skal arve Guds rike."

Rom. 1,26-27: "Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse."

1. Tim. 1,9-11: "En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, ... menn som ligger med menn, ... og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære."

Jud. 6-7: "... dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild."

Hvorfor stifter man ikke en ny religion og bygger et avgudstempel når man ikke vil godta Bibelen? Det er uetisk, umoralst, frekt og uforskammet av personer som Steinholt, Kjølås og halvparten av menighetsrådet å trenge seg inn i ledelsen av Den norske kirke når de ikke har noe der å gjøre! De loser mennesker til Helvetes piner i stedet for å lede dem til Himmelrikets gleder!

Men ennå er det tid til å omvende seg: "Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull." Jes. 1,18.


Torsdag, July 25, 2002

Avisen Dagen og Grunnloven

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Lederartiklene i Dagen er vanligvis meget gode. Men i en lederartikkel den 24/7-02 gjør lederskribenten en katastrofal tabbe! Han godtar at Høyesterett i 1983 fjernet det kristne verdigrunnlaget fra Grunnloven. Og han kaller de kristne verdiparagrafene i Grunnloven "innholdsløse grunnlovsparagrafer" som ikke (lenger) er verdigrunnlag for staten! Det er oppsiktsvekkende at Dagen kan skrive noe slikt! Flertallspolitikerne i Norge tråkker på Grunnloven slik som tyskerne og nazistene gjorde under krigen. Men de har ikke RETT til dette. Derfor er det helt feil av kristne mennesker å avskrive Grunnloven!

Det er forskjell på å TOLKE Grunnloven og å BORTFORTOLKE det som faktisk står der! Høyesterett har ingen rett til å se bort fra det som faktisk står i Grunnloven. Det står så tydelig at verken lekfolk eller toppskolerte jurister tidligere har trukket det i tvil. Det Høyesterett gjorde i 1983 kaller Bibelen å "bøye retten". Dommere som "bøyer retten" så de medvirker til drap på hundre tusener av uskyldige barn har ikke krav på folkets lydighet og respekt. Slike dommere er kriminelle og bør avsettes. Det burde Dagen fremholde, selv om vi ikke får gjennomslag! Hvem vil akseptere at nazidommerne som under krigen dømte gode nordmenn til døden er rette dommere?

Vi må insistere på at Grunnlovens ånd og prinsipper ikke kan forandres. Dette står klart i Grunnloven § 112. Grunnlovens ånd og prinsipper er kristne! Derfor skal kristendommen alltid være statens offentlige religion! Det finnes ikke noe bedre grunnlag for en stat! På denne måten kan vi unngå at lovverket etter hvert blir gjennomsyret av humanisme, muhammedanisme, osv.

Dagens villfarelse har sin årsak i at lederskribenten har akseptert tanken om en "konfesjonsløs stat". Men en slik stat er en umulighet! Enhver stat må nødvendigvis ha en religion eller ideologi som fastsetter hva som er godt og hva som er ondt, hva som er rett, og hva som er galt. Kristne mennesker vet at "hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden." 1. Joh. 4,3. Når slike ånder slipper til gjennom lovverket, ødelegger de all rett og orden og alt som er godt. Verken ekteskapet, hjemmet, menigheten, undervisningssystemet, næringslivet eller statsstyret kan fungere hensiktsmessig når lovverket avkristnes. Kristne av andre konfesjoner bør innse at alle er tjent med at "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion" som det står i Grunnloven § 2.

Mange bibeltro kristne har store forventninger til et skille mellom kirke og stat. Men de kommer til å bli skuffet! Bare en vekkelse blant de involverte kan redde kirken! Ved et skille vil vi ikke bli kvitt de vranglærende biskopene og prestene og styringsstrukturen som støtter vranglærerne. Forbedringen sett fra et bibeltro synspunkt vil derfor bli ubetydelig. Samtidig vil prisen for å få til et skille bli katastrofal - nemlig en fullstendig avkristning av landet, både formelt og reelt.

Det er helt feil å tro at "sovende lover" ikke har noen betydning! Da lovforbudet mot "samboerskap" ble opphevet, blomstret dette griseriet opp fra å ha et ubetydelig omfang til å bli anerkjent endog av "kristne". Dette har trolig sendt mange til helvete, og har kostet staten milliarder av bortsløste kroner. Det er svermeri å tro at Gud bare er opptatt av det som skjer i kirken og på bedehuset. Og at resten kan overlates til hedningene. Herren er Gud også i det verdslige regiment! Landets lover skal ikke være i konflikt med Herrens lov.


LESERINNLEGG: Norges Scherinovsky. Et politisk talent?

Av Bjarne Kydland

For10-12 år siden og rett før Sovjetunionens fall (?) gikk det en alminnelig skjelven gjennom Skandinavia og Europa grunnet forlydender om en viss villmann i Sovjetunionen ved navn: Scherinowski.

Han skulle ha sterke ambisjoner om og gode muligheter for å komme til makten i kommunisriket. Denne mannen skulle ingen betenkeligheter ha, eller skrupler med hensyn til hva han ville forta seg på Sovjetsunionens vegne, overfor sin definerte fiende: Europa og Amerika.

En fikk inntrykk av at for ham var atombomben intet problem. En kunne faktisk se for seg sovjetiske tropper og krigsmaskiner feie ned over Finnmark og Nord-Norge.

Det tegnet til å duke opp for Sovjets verste diktator og tyrann, gjennom tidene. Egoistisk, skruppelløs og frem for alt ansvarsløs. Til Sovjets og den øvrige verdens fordel og velsignelse ble dette foreløpig med skrekken.

I disse dager har vi hørt mye til en ung oppkomling i Ap, som alt har titulert seg for Kirke-, utdannings- og forskningsminister: Trond Giske. (TG) Det er ingen tvil om at denne, TG, også er en slik “kraft-sosialist,” som over beskrevet. Sosialismen er og har alltid, i sin grunnhått, vært av sterkt diktatorisk valør. Derfor også har Ap, inn i det norske demokratiske samfunnet, fungert presis som elefanten i porselensforretningen.

Så pass har endogtil BT og Steinar Hanson innsett. Se BT for søndag 14. juli. Her finnes en fulltreffer av en karikatur, av TG kalt: “GISKE REV.”
Hansons karakteristikk av ham er som følger: “At Giske, som en av de aller siste, offentlig mente at Jagland og Stoltenberg skulle fortsette å klore ut øynene på hverandre, var forøvrig et gjennomskuelig tegn på at hans egne interesser var viktigere enn partiets.”

Dette er et politisk talent, sier Hanson. Videre sier Hanson: “Han kan i det hele tatt virke for radikal, beregnende og skremmende for mange i eget parti.” Tenk godt over hva her sies! Indirekte sier Hanson, at endog Jens Stoltenberg kan ha betenkeligheter med Trond Giske.” Sic. Står Norges høyeste embete på spill?

Det sier også mye at den gamle stalinisten og Pol Pot-beundreren, valgkomiteens leder Gerd-Liv Valla sannsynligvis ønsker denne unge “rebellen” inn i partiets ledelse.” Dette og i følge Hanson.
Politisk talent?

Hanson sier at Trond Giske “er sin generasjons fremste politiske talent,” (sic) - - - og - - “han er imot EU.”

Hanson slutter lørdagskommentaren slik: “Og når den dagen kommer at EU-saken igjen skal reises, vil (nest)leder Giske helt sikkert fortelle oss at Europa er et helt annet enn det var i 1994.” Sic!

Kraftsosialismens avkristningsprogram.
Trond Giske er AP`s første og største talsmann for KRL-fagets videre utvikling - mot islam, vil jeg si/spørre. (?) På AUF-leiren på Utøya skal han ha uttalt så her: “Når vi overtar regjeringskontorene, er det første vi skal gjøre å si nei til ekstreme kristne skoler.” Sitat slutt.

I så måte går han 100 % inn for partikollega Edvard Bull`s program. Bull var viseformann i Ap fra 1923 til 32, og partiet har ikke endret seg en tøddel, i så måte, alle disse årene. Bull sa: “Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen.” “Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.” "Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.” Sitast slutt. Sa du “elefant”? “Hensynsløs”!

Med tanke på urhistoriens herjekonger og –fyrster ville en ha gjort en forbrytelse mot menneskerettene ved å sammenligne dem med dette. Det er også sosialismens forteneste at vi fikk noe de kaller “Fredsplan for Midt Østen.” Det er på høy tid at det norske folket, og kristenfolket ikke minst, våkner opp før det er for sent å snu.

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Onsdag, July 24, 2002

ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 11: HVA VI MENER MED AT BIBELEN ER GUDS SANNE OG UFEILBARLIGE ORD

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 11 som har tittelen:

Avsnitt I K: HVA VI MENER MED AT BIBELEN ER GUDS SANNE OG UFEILBARLIGE ORD

Med Bibelen som Guds Ord mener vi at Det gamle og Det nye testamentets kanoniske Skrifter (de 39 bøkene i Det gamle testamente og de 27 bøkene i Det nye testamente som vi finner i våre vanlige norske bibler i dag) er gitt av Den Hellige Ånd. Det vil si at de opprinnelige håndskrifter (som er gått tapt) er verbalinspirert - at ord og begreper er gitt av Ånden - dog således at Ånden har tatt hensyn til den enkelte åpenbaringsbærers språk og stil. Vi tror også at Gud har våket og våker over sitt Ord (Jer. 1,12; Luk. 21,33; Jes. 55, 10-11.) slik at senere avskrifter på grunnspråkene (som det finnes svært mange av) er fullt pålitelige når de sees i sammenheng. I oversettelser, derimot, kan det selvsagt være feil. Den pålitelige oversettelse må ligge så nær grunnspråkene som mulig.

Det er et ufravikelig krav for all framtid at Kristen Framtid skal føre en politikk som ikke på noe punkt går imot Bibelen. Dette punkt i partiets program kan aldri forandres. Det er et evig prinsipp. For å bli medlem av partiet må man være en bekjennende kristen og skriftlig love å være tro mot det skrevne Skriftord slik partiets grunnprinsipper forstår dette.

For å unngå banale misforståelser, er det nødvendig å gjøre oppmerksom på at vi leser Det gamle testamente i lys av Det nye. Jesus har oppfylt seremonialloven, og vi er ikke bundet av den. Men det forhindrer ikke at den kan ha mye å gi oss av åndelige verdier. Vi som nordmenn er heller ikke bundet av den loven Gud ga for nasjonen Israel, selv om vi sikkert kan finne mye lærerikt der. Men moralloven er bindende for alle mennesker. Den kan oppsummeres i de ti bud (2. Mos. 20, 1-17; 5. Mos. 5, 6-21) eller i det dobbelte kjærlighetsbudet: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Du skal elske din neste som deg selv. (Matt. 25, 35-40.)

Guds Ord skal først og fremst leses og etterleves som det står, mer enn det skal tolkes. I våre dager brukes tolkning ofte som et påskudd for å bortforklare.

Men tolkning er noen ganger nødvendig. To viktige prinsipper er da at Skriften selv skal tolke Skriften, og at de klare bibelstedene skal kaste lys over de mer dunkle.

I hovedsak er Bibelen en meget klar bok for den som lar seg veilede av Den Hellige Ånd. Jes. 35,8: "Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill." Matt. 7,7-8: "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for."


Tirsdag, July 23, 2002

Barn har arvesynd i følge Bibelen

Av Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid

Alle mennesker er syndere fra unnfangelsen av. Vi fødes både med syndeskyld og med en natur som er fordervet av synd. Dette går fram blant annet av følgende skriftavsnitt:

Rom 5:12-19
12. Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle – 13. for vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. 14. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam – han som er et forbilde på den som skulle komme. 15. Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange. 16. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den enes synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. 17. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. 18. Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. 19. For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet.

I vers 12-14 står det at synden kom inn i verden ved ett menneske (Adam). Og at døden kom inn i verden på grunn av synden. Og at døden slik trengte gjennom til alle mennesker fordi de syndet alle. I tiden fra Adam til Moses syndet de ikke ved lovbrudd. Det fantes nemlig ingen lov. Men likevel syndet og døde de. Synden besto i at de var etterkommere av Adam, som var en lovbryter.

Slik er det også med de minste spedbarna. Selv om de ikke skulle ha syndet aktivt ved lovbrudd, har de likevel syndet, fordi de er Adams etterkommere. Hvis spedbarna ikke hadde syndet, ville de heller ikke kunne dø. Døden er nemlig syndens lønn. Rom. 6, 23. Verken Adam eller Adams etterkommere har - uten Herrens nåde - rett til å leve på Herrens jord. De er dødsdømt, og de synder bare ved å leve. (Sammenlikn med Rom. 6,4.) David uttrykker dette på følgende måte: "Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd." Salme 51,7.

"De mange er døde på grunn av den enes fall," står det i Rom. 5,15. Når de er døde, er det i følge Rom. 6,23 lønn for synden. Følgelig er de også blitt SYNDERE på grunn av Adams fall.

"Dommen kom etter den enes synd og ble til fordømmelse" (for de mange) står det i rom 5,16. Den enes synd har altså trengt gjennom til de mange.

"Døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt," står det i Rom 15,17. Men det at døden hersker er i følge Rom 6,23 et bevis på at synden hersker. Altså ser vi enda en gang at Adams synd ble vår synd.

Det hele summeres opp og settes i et enda viktigere perspektiv i Rom. 5, 18-19: "18. Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for ALLE MENNESKER, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. 19. For likesom DE MANGE KOM TIL Å STÅ SOM SYNDERE VED DET ENE MENNESKES ULYDIGHET, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet."

Arvesyndslæren - at alle ble syndere på grunn av Adams synd - er her klart uttrykt. Men enda viktigere er det at stedfortredelseslæren trer klart fram: Adam var vår stedfortreder - og falt. Jesus Kristus var vår annen stedfortreder - og seiret på korset. Den som fornekter arvesynden kan vanskelig opprettholde læren om Jesu stedfortredende liv og død for oss. Hvis det er urettferdig at vi ble syndere på grunn av Adam,er det også urettferdig at vi blir rettferdige på grunn av Jesus.

At barna skulle være syndfrie er altså en lære som ikke lar seg forene med Bibelen. Dette understrekes også av andre skriftsteder. Efes. 2,3: "Vi var av naturen vredens barn likesom de andre." Joh. 3,6: "Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd."Ordet "kjød" er her brukt på samme måte som i Rom. 8,7 hvor det står: "Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det."

Og Jesus sier i Mark. 10,18: "Hvorfor kaller du meg god? INGEN er god uten én, det er Gud."

Det samme sies i Salme 14,2-3: "Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud. De er alle veket av, alle sammen er fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste."

Dette gjentas og utdypes i Rom. 3,9-23: "Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de ALLE ER UNDER SYND, som det står skrevet: DET ER IKKE ÉN RETTFERDIG, IKKE EN ENESTE. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Gudsfrykt er det ikke for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at HVER MUNN skal lukkes og HELE VERDEN bli skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For DET ER INGEN FORSKJELL, ALLE HAR SYNDET og står uten ære for Gud."

At barna skulle være noe unntak, strider altså mot Bibelens klare ord f. eks. i Salme 14,2 og Ef. 2,3 hvor ordet BARN er uttrykkelig brukt. Men også andre skriftsteder bruker uttrykk som helt klart viser at barna er inkludert blant synderne.Mandag, July 22, 2002

LUKAS 6,46

Av Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder

”Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, men gjør ikke det jeg sier”?

Ordet er hentet fra tekstsammenhengen for søndagens tekst og gjengis på 1. side av avisa Vårt Land den 22.juli 02.

Ordet relaterer til profeten Jeremia 23 om de mange sendebud som løper omkring på egen hånd. Altså med et utidig og feilplassert budskap.

Åpner vi avisa leser vi om at sokneråd over hele landet klager over hastverk i stat/kirkesaken, mens humanetisk forbund gjerne vil raske på. Generalsekretæren der peker på rake veien for kirken ut av staten. La oss få Guds ord ut av staten raskest mulig!

Jeg spør: Hva ville den norske stat vært uten Guds ord og velsignelse?

Dagbladet sier at en stat ikke kan være kristen.

Jeg sier: En stat kan være kristen fordi den består av mennesker som kan velge Gud som sin hyrde og Guds Ord som rettesnor. Det er dette Guds fiender nå vil ha ut av vår nasjon og av vår frihetselskende grunnlov.

Jeg understreker: Det skal bli et slaveliv!

Hvor er Guds venner når nå det ene slaget står etter det andre?

Vi leser videre i Vårt Land en andakt om den dumme mann som bygde huset sitt på sand fordi han ikke ville gjøre etter det han hørte.

På sommerstevnet til FBB/SBM på Audnastrand lot biskop Arne Rudvin falle en bemerkning i et innlegg. Han sa at vi plages med en misforstått lutherdom. Det er den uforpliktende nådeforkynnelse om tro uten gjerninger.

Hvorfor er Børre Knutsen sykmeldt og overanstrengt? Hvor er alle de andre profetene? Hvorfor lytter så få til de profeter Gud har sendt? Hvorfor blir de ikke hørt? Hvorfor blir det ikke tatt konsekvens av budskapet i Guds Ord slik Daniel gjorde det som en kongens tjener?

Dette forfallet vi nå ser i vår nasjon er reelt.

Ikke bare kirkens profeter har gitt sine klare varsler. Henrik Ibsen har forutsett og beskrevet i Rosmersholm hvordan det går når trollkreftene får infiltrere kristenheten. Men i stedet for å ta advarslene på alvor, blir alt gjort om til underholdning, til et rop om brød og sirkus. For i morgen dør vi.

Oddvar Berge
Vardevakt


Ivar Kristianslund - Korreksjon av intervju

Av Ivar Kristianslund

I et intervju med meg i Fredriksstad Blad 210702, s. 17-19 får man inntrykk av at jeg har lest gjennom manuskriptet. Jeg har fått opplest deler av manuskriptet i telefonen, men i andre deler, spesielt bildetekstene, forekommer det feil, og jeg tillater meg å korrigere de viktigste.

Jeg har sagt at vi blir frelst av tro og at vi blir dømt etter våre gjerninger. Dette er Bibelens lære. Men jeg kan ikke godkjenne formuleringen: "Gud dømmer ingen ut fra deres tro, sier han (Ivar Kristianslund)." Det er heller ikke riktig at kvinnen "overhodet ikke hadde noe i partiet hans å gjøre". Faktum er at kvinner er velkomne som medlemmer både i det nye og i det gamle partiet mitt! Det er lederposisjoner de normalt ikke skal ha. I en bildetekst står det "herregud.com". Dette uttrykket er helt fremmed for meg. Min internettadresse er "ikrist.com".

Artikkelen gir inntrykk av at jeg ble presset til å gå av som formann på landsmøtet i 2001 på grunn av mitt kvinnesyn. Men avgangen og kvinnesynet har ingenting med hverandre å gjøre. Før kvinnesaken kom opp, var det jeg selv som sa at jeg ville gå av som formann for å få en bedre arbeidsdeling i partiledelsen. Jeg var nemlig førstemann på 16 stortingslister og skulle dessuten overta redaktøransvaret for en TV-stasjon. Men da hele landsmøtet samstemmig og sterkt nødet meg til å fortsette som formann, sa jeg at vi kunne overlate saken til Gud ved loddtrekning. Resultatet ble da at jeg gikk av.

Etter landsmøtet ble det foretatt et kupp i partiet på grunn av kvinnesaken. Jeg gikk da inn som formann igjen for å redde partiet. Men da fikk kuppmakerne presset meg ut ved å gå rettens vei, idet namsretten ikke tok hensyn til partiets vedtekter om bibeltroskap.

Børstad den 22/7-02
Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid


Biskoper med kurs mot helvete

Av Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid

2. Joh. 9-11: "Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger"

Rom. 16,17-18: "Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende."

2. Tess. 3,14: "Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv."

Tit. 3,10 "Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til."

Disse bibelstedene synes å være "glemt" av mange kristne som vil være bibeltro. Blant dem som "ikke blir i Kristi lære" og "volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært" har vi f. eks. alle biskopene i Den norske kirke og ledelsen i Kristelig Folkeparti. Disse går inn for kvinnelige prester og støtter prester som praktiserer homoseksualitet. Men når kristne organisasjoner og frikirkesamfunn skal markere festlige anledninger, er det ofte nettopp biskopene som blir innbudt, stikk i strid med Bibelens lære! Og hvem, blant det lege kristenfolk er det som ikke vil møte opp når en biskop skal tale?

Resultatet av denne sammenblandingen av løgn og sannhet er at man kommer under Herrens forbannelse. Joh. 14,21: "Den som har mine (Herrens) bud og holder dem, han er den som elsker meg." 1. Kor.16,22: "Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet!"Søndag, July 21, 2002

Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud!

Søndagens bibeltekster

Jer 23:16-24
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn.
Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere.
Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?
Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige.
Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt.
Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de.
Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.
Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte?
Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham? sier Herren. Fyller jeg ikke himmelen og jorden? sier Herren.

1Joh 4:1-6
Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.
På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,
og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem.
Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Matt 7:21-29
Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?
Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!
Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.
Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.
Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.
Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.
Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære.
For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.


Leserinnlegg: «NY FREMTID» NR. 2, 2OO1 - EN KOMMENTAR

Av Stein Henriksen

Tidligere har jeg kommentert punkt 1 under Artikkel 4: Redegjørelse av Stein Henriksen i Kristent Samlingspartis partiorgan "Ny Fremtid" Nr. 2, 2002. Jeg går nå over til punkt 2 og 3 i den samme artikkel.

PUNKT 1: S (S står for Sentralstyret i Kristent Samlingsparti) skriver her følgende:
Stein Henriksen sier: «Nå er det jo så at partiets statutter ikke gir noen åpning for at formannen, eller for så vidt en hver annen tillitsvalgt, egenhendig kan korte inn funksjonstiden for den stilling en er valgt til.»
Dette kommenterer S slik:
Sannheten er:
Vedtektene sier intet om at man ikke kan trekke seg midt i en periode. Dersom så skulle vært tilfelle, måtte dette ha stått klart i vedtektene eller vært en av forutsetningene da Ørnulf Nandrup ble valgt som formann. Dette er også slått fast av Namsretten.

Til dette er å si at lenge før det kom på tale med noen Namsrett, ble jeg gjort oppmerksom på det samme av en av våre advokater. Jeg har også selv erkjent sannheten i det. Jeg har derfor for lengst bekjent min feiltagelse her overfor Nandrup og beklaget det. Kristianslund er også gjort kjent med saken.
Det forundrer meg derfor at S trekker det frem her. Er en ikke enig i at et forhold som er erkjent, bekjent og beklaget er ute av verden? Selven pleier jo ellers stadig å understreke når noen har gjort noe galt, at «vi må tilgi kvarandre og be.» Men kanskje er det slik for ham at teori er èn ting, praksis noe annet. I så fall bør han og S ellers ta seg i vare. I Fadervår står det slik i den 5. Bønn: «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere,» Herrens forlatelse av vår skyld har altså som forutsetning at vi er villige til å forlate våre skyldnere. Om S ikke er villig til å forlate den som har handlet galt overfor dem, får de heller ikke tilgivelse for sine synder hos Gud. Og hva gjør en da?

Ellers er det å si at om jeg tenkte galt om ovenfor nevnte prinsipp, vil jeg holde fast ved at likesom Kristianslunds avgang som formann var ukorrekt, var valget av Nandrup det like fullt. Om det skulle blitt rett, måtte så vel avgang som valg ha gått gjennom valgnemden. Det er jo slikt en har en valgnemd
til, Derfor burde en i ettertid, når en fikk tenkt seg om, innkalt til et ekstraordinært landsmøte slik vi gikk inn for, så saken kunne blitt løst på demokratisk vis, i stedet for å bruke Namsrettens maktspråk i strid med Skriften.

PUNKT 3: (Jeg går nå over til punkt 3 under den samme artikkel)
S skriver:
Stein Henriksen sier: «Morten Selven brøt sin del av avtalen om redaktørstillingen for fjernsynskanalen.»
Sannheten er:
På grunn av Ivar Kristianslunds voldsomme og ubalanserte uttalelser om navngitte personer, i full offentlighet, tok styret i Nordisk Kristen Kringkasting ikke sjansen på å beholde Ivar Kristianslund som redaktør for TV-stasjonen. Styret delte seg i tre alternative vedtak: To, inkludert Ivar Kristianslund, stemte for at Ivar Kristianslund skulle fortsette som redaktør, 4 stemte for at han skulle avsettes, mens en (Morten Selven) stemte for at stasjonen skulle konstituere en annen redaktør til over valget, for så å ta saken opp på nytt da.

Til dette er å si: Om ovenfor nevnte begrunnelse skulle ha noe for seg, måtte Morten Selven være konsekvent i sin holdning til og sine reaksjoner overfor sterke uttrykk. Jeg vet ikke om Kristianslunds uttrykksett var injurierende, men i KS Nettavis har det over lengre tid stått en artikkel skrevet av Øyvind Mjåland der han karakteriserer Kristianslund og meg som maktmennesker. Dette har en av våre advokater, på forespørsel av meg, karakterisert som injurierende.
Siden artikkelen har stått over tid, er det naturlig å forutsette at Morten Selven er kjent med den uten å ha gjort noe effektivt for å få de injurierende uttrykkene byttet ut med andre ikke-injurierende. Om så er
tilfellet, faller hele hans begrunnelse for å gå inn for avsettelse av Kristianslund som redaktør for fjernsynskanalen. Det skal bli interessant å følge saken videre.

Men rent bortsett fra dette, synes jeg nok hele avsettelsessaken virker noe merkelig. Selven har kjent Kristianslund over lengre tid - i flere år - og det ikke bare innen partiet. Det har vært samarbeid også på andre felt og i andre sammenhenger. Om Kristianslund da har hatt for vane å bruke sterke uttrykk, må Selven ha kjent til det. Allikevel har det lenge vært på tale at Kristianslund skulle ha en lederstilling i radio-og fjernsynskanalene. Om det altså er så at bruk av sterke uttrykk er noe som hefter ved Kristianslund som person, har ikke Selven tidligere sett det som hinder for den aktuelle redaktørstillingen. Men om nå den aktuelle bruk av sterke uttrykk er situasjonsbetinget, er det enda mindre grunn til å bruke det som oppsigelsesgrunn. Når en så samtidig vet at det etter landsmøtet i 2001 dukket opp en alvorlig meningsforskjell mellom Selven og Kristianslund hva angår forholdet mellom menns og kvinners tjeneste i samfunnet, er det vanskelig å tro at ikke dette har veid vel så meget som eventuelle sterke uttrykk. Men om så er tilfellet, burde det vært sagt i all rettferdighets navn, selv om Selven da kunne kritiseres for intoleranse.

Ramsland 12. januar, 2002
Stein Henriksen
Sentralstyremedlem i Kristen Framtid.


Lørdag, July 20, 2002

Svar til Ivar Kristianslund vedrørende skilsmisse og gjengifte

Av Bjarne Kydland

Har jeg nå sagt A, i denne saken, så velger jeg i alle fall si B også. Men jeg har svært liten tro på å fortsette hele alfabetet igjennom - for å bli i dette bilde.

Dette er åpenbart et svært vanskelig felt dette, og for å være på den sikre siden - tror man - er det kunsten å være så fariseisk som overhode mulig, og samtidig minst mulig evangelisk.

Derfor hadde David evig rett da han ba så her. “La oss da helst falle i Herrens hånd! For hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.” 2. Sam. 24:14

Ja, dette er et vanskelig felt.
Derfor velger jeg å gå sakte til verks.
1) Er vi enige om at skildsmisse er en ting? og 2) skildsmisse i hor er en annen ting?

2) Er vi enige om at dette Matteus-stedet er et sted for seg, og 4) - som sådan tydelig nok til å kunne stå på egne ben? Mangen skarpskodd og bibeltro/konservativ teolog hevder nettopp dette standpunktet.

Det eneste som står i verset og som vedrører “vår” sak er disse 22 enkeltordene: “Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor.” Vedrørende resten av verset: tenk over pkt. 1 og 2 over.

Dersom vi forholder oss til dette ene verset blir saken svært så oversiktlig. Trekker en inn alle slags andre forhold og synsinger blir det f u l l f o r v i r r i n g.

Jeg synes du starter med forvirring. Du sier at Gud tillater skildsmisse ved hor. Amen og punktum ville jeg sagt der. Men i sitt hjerte tillater han det ikke likevel. Det synes meg å være din mening at dette siste også burde ha stått! (?) Slikt er kun spekulasjoner, antagelser og synsinger, og det tjener bare til tankens avsporing.

Det Ordet sier er at, “Derfor, det Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.”
Her står det indirekte at mennesket kan skille det Gud har sammenføyd. Når det nå står slik som dette da må enhver begripe at det ender opp i villeste tåkeheimen og komme med egne tanker og meninger om hva det skulle, burde, måtte ha stått i tillegg.

Ja, menneskehjertet er hardt. Gud alene kan gi et “kjødhjerte.” Esek. 11:19 og 36:26.

Vi har sett at ektefeller har funnet sammen igjen etter et brudd i hor, men vi har også sett at slike ekteskap sprenges igjen av samme individet, etter kortere eller lengere tid.

En må ikke ha for rosenrøde tanker om hva det kan komme ut av et slikt ekteskap. Ofte blir det siste verre enn det første. Slik med min kones beste venninne.

Når da Gud i sin nåde har tillatt skildsmisse i slike tilfeller så mener jeg at mennesket skal være ham hjertens takknemmelig for det.

Med hensikt vil jeg stoppe der. Kanskje skulle jeg ha stoppet mye tidligere - for tankene kan lett
“gå i badl.”

2002-07-18

Vennlig hilsen

Bjarne Kydland
Fredag, July 19, 2002

LESERINNLEGG: Den avgjørende prøven

Av Kristi Rognerud

Den avgjørende prøven på ens Bibeltroskap og kristne tro, er hvordan man forholder seg til Strandebarm prosti, rett og slett. Dette har Gud, Den Hellige Ånd vist meg igjen og igjen. Dersom du ikke kan forsvare dem, kan og vil heller ikke Jesus forsvare deg. Så enkelt. Med andre ord, Han vil se om du er i stand til å skjelne. Mellom rett og galt. Om Han har fått lære deg dette. For det er ikke vanskelig over hode å skjelne mellom sanne og falske kristne. Da.

Ett enkelt spørsmål er nok: Hvordan reagerer du når jeg sier Børre Knudsen og Ludvig Nessa (og alle de andre avsatte og forfulgte pålitelige og Bibeltro prestene) i Den norske kirke i eksil, Strandebarm prosti? Negativt eller positivt? Jeg tør garantere deg at du ikke blir frelst dersom du ikke kan eller er villig til å forsvare dem, særlig på grunn av deres uredde, utholdende og imponerende innsats for at det ufødte liv skal få leve!

Jesus sier at vi skal elske hverandre. Slett ikke bare ”våre egne”. Hver den som gjør rett, Guds vilje, er vår og Jesu bror. (Hvis ikke vi som lever skal forsvare de aller mest forsvarsløse av oss, ja hvem skal da gjøre det? Våger du å heller støtte dem som dreper eller er for drap, fortjener du vel ikke selv å få leve?) De andre synderne er våre/Hans motstandere. Vi skal imidlertid selvfølgelig også elske dem. Men det klarer vi iallfall ikke hvis vi ikke først er villig til å elske våre troverdige brødre! Da blir kjærligheten falsk. Tvers igjennom.

Noen mener at kvinneprestspørsmålet er en viktig prøve på Bibeltroskap. Det er det nok. En meget viktig prøve. Men Strandebarmspørsmålet er langt viktigere. Ditt forhold til disse prestene avslører ditt kristenliv. Om du er en som Jesus kan/vil kjennes ved, eller ikke.

Kristi Rognerud


Torsdag, July 18, 2002

KOMMENTAR TIL «NY FREMTID « NR. 2 2001

Av Stein Henriksen

Rett før jul i 2001 fikk jeg tilsendt nr. 2 av KRISTEN SAMLINGSPARTIS organ «NY FREMTID». Det fremstår nå i A 5-format, og er på 46 sider. Dette nr. 2 er forfattet av Sentralstyret i sin helhet. Innholdet er utelukkende angrep på Ivar Kristianslund, undertegnede, Per Ola Hovd og Svein Brattgjerd. Den som får tyngden av kritikken, er Ivar Kristianslund. Så kommer undertegnede, fulgt opp av Hovd og Brattgjerd. I denne omgang vil jeg vesentlig ta for meg kritikken rettet mot meg. (Sentralstyret forkortet til S.)

Under artikkel 4 nederst på side 28 under overskriften "Redegjørelse av Stein Henriksen" skriver S følgende: Stein Henriksens redegjørelse har en rekke grove feil. Stein Henriksen sier: «Før Kristianslund kom inn i Samlingspartiet Ny Fremtid, lå dette helt i ruiner etter det mislykkede valget i 1997. Medlemstallet var meget lite og gjelden tilsvarende stor. I løpet av de få årene frem til Landsmøtet i 2001 reiste Kristianslund partiet opp til å bli et landsdekkende parti med over 1000 medlemmer, og en ubetydelig gjeld.»

Dette kommenterer S slik: «Det var tidligere stortingsrepresentant Finn Thoresen som ledet partiet fra og med 1993. Den gang var partiet rimelig godt utbygd i samtlige fylker. En betydelig gjeld oppstod da Stortingets Presidentskap for første gang i historien forlot vanlig praksis som gikk ut på at alle partier med representanter på Stortinget skulle ha statstøtte. Samlingspartiet Ny Fremtid , som hadde kalkulert med slik statstøtte, satt etter valget igjen med en gjeld på nesten 1,2 mill. kroner.
Senere sentralstyrer fikk arbeidet med å slette denne gjelden. Da Ivar Kristianslund tok over som landsformann, var gjelden nede på under kr. 100.000,-. Ivar Kristianslund har i sin periode som landsformann ikke deltatt i denne nedbetaling av gjeld. Dette er utført av de samme personer som ledet nedbetalingen før Ivar Kristianslund ble landsformann. Tiden etter 1997 ble, blant annet på grunn av gjelden, en konsolideringsperiode for Samlingspartiet Ny Fremtid. Imidlertid var målsetningen hele tiden at partiet skulle være gjeldfritt og representert i samtlige fylker i 2001.

Når Stein Henriksen hevder at partiet nå har over 1.000 medlemmer, er dette helt feil. Tallet er mindre enn 400 medlemmer.

At Ivar Kristianslund har bygget opp partiet, er også en sannhet med store modifikasjoner. Det er riktig at Kristianslund foran siste valg har bidratt til å etablere stortingslister i mange fylker. Imidlertid er fylkesapparatene, med noen få unntak, meget svake, med noen få personer i hvert fylke. På Stortingslistene er det i vesentlig grad brukt personer fra andre fylker og de samme navn går igjen.»
(Som eksempel nevnes Nord-Trøndelag, der bare 3 av sju er fra Nord-Trøndelag ).

Rent generelt må man si at S i ovenfor siterte utredning fremstiller Kristianslunds innsats for partiet som temmelig marginal.. Men hvordan harmonerer det med følgende to realiteter?

1. I sin artikkel i Dagen av 11. desember 2001 skriver Nandrup om den nåværende KS-ledelsens holdning til og behandling av Ivar Kristianslund: «Vi har internt og eksternt fremhevet IK`s enorme innsats, og dette har gjentatt seg gang på gang.»
Den nåværende KS-ledelse har altså gjentatte ganger, både skriftlig og muntlig, gitt uttrykk for at Ivar Kristianslund har gjort en enorm innsats for partiet. Hvorfor kommer man da ikke frem med det her, men gir uttrykk for et motsatt syn?

2. På Landsmøtet i 2001 i Kristent Samlingsparti ble det fattet et vedtak angående kvinnens stilling i ekteskap, menighet og samfunn. Dette vedtaket gav Morten Selven sin tilslutning til skriftlig. Men ikke lenge etter erklærte han at han hadde gitt tilslutningen mot egen overbevisning, for å kunne beholde Kristianslund som formann i partiet. Man stemmer ikke mot sin overbevisning for å beholde en formann som man ikke mener har gjort særlig meget av betydning for partiet.
Altså står også dette i strid med det syn på Kristianslunds innsats for partiet som S gir uttrykk for ovenfor. Rent bortsett fra at det fremmer ikke tilliten til en person at han av rent taktiske grunner kan stemme mot sin overbevisning. For ved å gjøre det, lyver man faktisk, og synder mot det 7. bud.

Vi går nå over til enkelthetene: Jeg skriver: «Før Kristianslund kom inn i Samlingspartiet Ny Fremtid, lå dette helt i ruiner etter det mislykkede valget i 1997.» Dette er vel en litt for kortfattet måte å si det på fra min side. Bedre blir det når jeg sier at «da Kristianslund overtok stillingen som landsformann tidlig i 1998 etter Finn Thoresen på dennes anmodning, lå partiet i ruiner osv». Kristianslund hadde hatt et par år bak seg som formann i Østfold før 1997. Men at landspartiet etter valget i 1997 lå i ruiner, kan vel heller ikke S benekte. Medlemstallet lå på mellom 10 og 20 personer i følge en liste som Kristianslund mottok fra partiets generalsekretær etter at han var blitt landsformann.

På et sentralstyremøte tok en spørsmålet om å legge ned partiet, noe det virker som Finn Thoresen egentlig var for, da han heller ville arbeide gjennom Fremskrittspartiet. Denne nedleggelsen gikk Kristianslund sterkt imot, og ble da av Thoresen bedt om å overta som landsformann. Det som her er sagt, hører jo historien til. Det er ikke opplevet av meg, som på det daværende tidspunkt ikke var medlem av partiet. Jeg bygger på muntlig redegjørelse overfor meg av Kristianslund ved flere anledninger. Senest den 11. januar 2002. Jeg kan ikke se det er noen grunn for meg til å tvile på det korrekte ved Kristianslunds fremstilling. Jeg har alltid opplevet ham som en ærlig og pålitelig person. Skulle det kunne påvises noe ukorrekt ved min fremstilling nå eller senere av det historiske stoffet, må det skyldes hukommelsessvikt fra min side, da Kristianslunds redegjørelser alltid har vært muntlige.

Men tilbake til saken: Jeg har inntrykk av at det skjedde en betydelig medlemsflukt fra partiet etter valget i 1993. Dette, samt i det hele den første delen av min fremstilling, tar S i sin kommentar ikke opp, og går derved ikke imot meg her. Man forbigår det heller i taushet, og går over til å snakke om gjelden som partiet hadde opparbeidet seg før valget i 1993.

S går så over til å si litt om gjeldssituasjonen da Kristianslund tok over som formann. Gjelden var da ute av verden, sier man, på 100.000 kroner nær. Dette stemmer ikke med partiets reviderte regnskap for 1997 som i følge Kristianslund viser en samlet gjeld ved inngangen til 1998 på kr 439 423,93. Kristianslund ble valgt til formann den 23. mai 1998. En oversikt satt opp av partiets generalsekretær per 24. august 1998 viser en samlet gjeld på kr 256 759. Ved utgangen av 1998 var gjelden redusert til kr 254 079,53.

S understreker at Kristianslund ikke tok del i nedbetalingen av gjeld. Dette stemmer ikke med det Kristianslund sier. Kristianslund nedbetalte gjelden med flere mindre beløp. Kreditorene gikk hardt på ham, og han måtte blant annet møte i Sarpsborg forliksråd for partiet. En av kreditorene ville gjøre Kristianslund personlig ansvarlig for gjelden, og sørget for at Kristianslund fikk betalingsanmerkning i Brønnøysundregisteret. Dette skapte vanskeligheter for Kristianslund da han skulle oppta personlig lån. Ellers sier Kristianslund at gjelden først og fremst kom ut av verden ved at den ble ettergitt.

S går så over til å påstå at jeg her sagt at partiet pr. dato har over 1000 medlemmer. Det er konkret usant. Og jeg kan ikke begripe at en kan si noe sånt, da det strider mot det sitatet av min uttalelse om emnet som man selv innledningsvis anfører. Det jeg sier, og som S siterer, er følgende: »I løpet av de få årene frem til Landsmøtet i 2001 reiste Kristianslund partiet opp til å bli et landsdekkende parti med over 1000 medlemmer, og en ubetydelig gjeld.» Det det står her, er at partiet ved Landsmøtet i 2001 hadde over 1000 medlemmer. Tallet har jeg fra Kristianslund, et tall som han har anslått, da han aldri har tatt seg tid til å foreta en opptelling som av flere grunner var nokså tidkrevende. Jeg sier ikke at partiet i dag har over 1000 medlemmer. Generalsekretæren skriver i Ny Fremtid nr1, 2002 at partiet har rundt 600 medlemmer. Dette stemmer ganske bra med Kristianslunds anslag når man tar i betraktning den betydelige medlemsflukten som fant sted etter landsmøtet.

S går videre i sin kommentar ved å si følgende: «At Ivar Kristianslund har bygget opp partiet, er også en sannhet med store modifikasjoner. Det er riktig at Kristianslund foran siste valg har bidratt til å etablere Stortingslister i mange fylker. Imidlertid er fylkesapparatene, med noen få unntak, meget svake med kun noen få personer i hvert fylke.»

Den tiden S her henviser til, var jeg medlem av partiet i den lengste perioden, og som fylkesformann i Vest-Agder de siste årene. Jeg har altså selv kunnet iaktta liv og virke i partiet. Det jeg har sett og vært vitne til, er at Kristianslund langt mer enn noen annen har holdt valgforedrag over store deler av landet, har vært virksom som talsmann for partiet i lokale og landsdekkende media mer enn noen annen. Det er da også først og fremst Kristianslund som har opparbeidet de mange kontaktene partiet har fått rundt om i landet. Jeg vil nødig gjøre S urett, men jeg må bekjenne at jeg ikke kjenner til noen innsats av betydning for partiet fra for eksempel Selvens side. Da bortsett fra det som har med radio- og fjernsynskanalen å gjøre, samt å pleie kreditorer og å møte opp og være virksom på landsmøter og antagelig sentralstyremøter og møter i fylkesstyret for Sør-Trøndelag. Det er også Kristianslund som mer enn noen annen er forfatteren av partiets program.

S besværer seg over at fylkesapparatene er svake, og mener tydeligvis at det taler til Kristianslunds disfavør. Men å bygge opp fylkesapparatene er nå først og fremst fylkesstyrenes sak.
Og hvem har ansvaret for at det i så høy grad var rent bord rundt om i fylkene da disse apparatene skulle bygges opp? S sier jo at dette apparaturet var godt utbygd i 1993. Hvor ble det av hele denne organisasjonen og alle disse medlemmene som altså var der godt organisert før valget i 1993? Ansvaret må jo ligge på den daværende ledelsen. Hvorfor hører vi ikke noe om dette fra S's side? En grundig gjennomgang av årsakene til den fatale miseren den gang med masseflukt fra partiet burde jo vært foretatt, da det må forutsettes å ha interesse for senere tider.

Ellers taler S, og for såvidt også andre kritikere av Kristianslund om det de kaller «Kristianslunds kvinnesyn». Men det som her blir presentert , er ikke Kristianslunds syn på tjenestedelingen mellom menn og kvinner i hjem, menighet og samfunn. Det er den komiteens syn som hadde i oppdrag å komme med en innstilling i sakens anledning. Og det er først og fremst mitt syn, som jeg dog mener er Skriftens lære. Kristianslunds syn er langt mer nyansert

Dette får klare seg i denne omgang hva punkt 1 under Artikkel 4 angår. Kommentar til punkt 2 og 3 får komme neste gang.

Ramsland 12. januar 2002.
Stein Henriksen
Sentralstyremedlem i Kristen Framtid.
Onsdag, July 17, 2002

SVAR PÅ LESERINNLEGG: Nei til gjengifte!

Av Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid

Matt. 19,3-12:
"3. Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa: Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? 4. Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, 5. og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? 6. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. 7. De sa til ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi hustruen skillsmissebrev og skille seg fra henne? 8. Han sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9. Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. 10. Disiplene sa til ham: Er mannens forhold til hustruen slik, er det ikke godt å gifte seg! 11. Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ord, bare de som det er gitt. 12. For det er gjeldinger som er født slik av mors liv. Og det er gjeldinger som er gjeldet av mennesker, og det er gjeldinger som har gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som er i stand til å fatte dette, han fatte det!"

Gud har tillatt skilsmisse ved hor. Det er det ingen tvil om! (Vers 9.) Men han tillot det for våre harde hjerters skyld! (V. 8.) Derfor tror jeg at i Guds hjerte er de to ikke skilt, uansett hvorledes de innretter seg! Ekteskapet er en hellig skaperakt fra Guds side, og jeg tror ikke at Gud vil reversere denne skaperakten. Dersom man leser det som står skrevet, uten bortfortolkninger, er det helt klart at Bibelen forbyr gjengifte! Skal man gi rom for gjengifte, må man lese noe inn i Bibelen som ikke står der!

Jeg forstår veldig godt tankegangen til dem som mener at den uskyldige part har tillatelse til å gifte seg igjen etter skilsmisse. Inntil for et par år siden mente jeg det samme selv. Det ville være helt urimelig - og kanskje også umulig - om den uskyldige part ikke skulle få lov til å gifte seg, mente jeg! Det ville jo være en uholdbar katastrofe for mange "uskyldige". Selv ville jeg helt sikkert ha giftet meg igjen om jeg hadde blitt uskyldig skilt - inntil jeg skiftet syn.

Jeg er med i en bibelgruppe som sokneprest Ragnar Andersen leder. Det var i forbindelse med samtalene her at jeg ble klar over at mitt eget syn var feilaktig. Da jeg skiftet syn, fikk jeg også klarhet i bibelsteder som jeg tidligere ikke hadde forstått.

Noe av det første som hendte var at jeg ble klar over at siste setning i Matt. 19,9 skulle forstås helt bokstavelig uten unntak: "Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor."
(Se også Matt. 5,32.) Min konklusjon ble altså at alle som gifter seg med en fraskilt kvinne driver hor, uten unntak.

Videre så jeg ingen grunn til at utsagnet ikke skulle gjelde om man bytter om kjønnene. Dette bekreftes for øvrig av av Mark. 10,12: "Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor." Neste konklusjon ble da at alle, menn eller kvinner, som gifter seg med en fraskilt person, uten unntak, driver hor i følge Bibelen. Dette stadfestes også av Luk. 16,18: "HVER DEN som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og DEN SOM gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor." Dette verset er et ensomt vers som behandler problematikken, og det har ingen modifiseringer. Forbudet mot at den uskyldige part skal kunne gifte seg igjen finner vi også i 1. Kor. 7,11: "Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru."

1. Kor. 7,15 blir ofte trukket inn i gjengifteproblematikken: "Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred." Jeg tror at 1. Kor 7,15 betyr at den forlatte ektemaken er fri (ikke trellbundet) til ikke å bekymre seg om sin skilsmisse - men ikke fri til å gifte seg igjen. Den vantro kan jo komme til å omvende seg. Og da ville det jo være merkelig om også den forlatte troende ektemaken i mellomtiden har sviktet.

Jeg syntes, og synes fremdeles, at det generelle forbudet mot gjengifte er en forferdelig konklusjon!. Jeg har aldri hatt vanskeligheter med å forkynne Guds sannheter, enten det dreier seg om helvete eller hva det skulle være, men akkurat dette faller det meg meget tungt å forkynne for mine syndige medmennesker. Man kan ikke vente å finne gehør for dette, fordi det virker så urimelig for det naturlige menneske - ja, det stiller også umulige krav til den ekte troende - men ingen ting er umulig for Gud! (Luk 1:37.)

Men da jeg forsto sannheten i dette, forsto jeg også hvorfor disiplene ble så forferdet da de hørte denne læren fra sin Mester. I Matt. 19,10 står det jo: "Disiplene sa til ham: Er mannens forhold til hustruen slik, er det ikke godt å gifte seg!" Disiplenes reaksjon viser klart at jeg har oppfattet det foregående riktig. Disiplene - som de fleste av oss andre - fant det helt urimelig at den uskyldige part ikke skulle få gifte seg igjen. Men vi er mennesker, og vi har en lekse å lære av Herren, om kjærlighet!

La oss også se på Matt. 19,11-12: "Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ord, bare de som det er gitt. For det er gjeldinger som er født slik av mors liv. Og det er gjeldinger som er gjeldet av mennesker, og det er gjeldinger som har gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som er i stand til å fatte dette, han fatte det!" Jeg må innrømme at jeg aldri hadde fattet dette ord tidligere, Men nå tror jeg at jeg fatter det.

Min nye erkjennelse, sammen med min forståelse av Bibelens budskap i det hele tatt, har gitt meg en måte å tenke på som kort kan summeres opp slik: Matt. 19,6: "Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille." Selv om Gud altså tillater skilsmisse for hors skyld, slik at de to vil være skilt i menneskers øyne, så vil de likevel alltid være ett kjød i Guds øyne! Matt. 19,8: "Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik." Guds håp er at våre hårde hjerter skal smelte, og at ektefellene skal forlikes igjen!

Guds egentlige velbehagelige vilje vil alltid være at de to skal forlike seg med hverandre igjen. Alt annet er imot Guds natur! 1. Joh. 4,8: Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Gud tar tilbake det frafalne Israel som har levd i åndelig hor. Jer. 3,12: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid." 2.Tim. 2,13: "Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv." Jesus er jo vår brudgom, og menigheten er bruden. Vi skal likne Jesus - Matt. 4,19: "Jesus sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere."

Altså: Jesus elsker og lider for sin frafalne brud. Det samme skulle vi gjøre. Forholdet mellom Gud og menneske er det største, herligste, vanskeligste og farligste av alt. Det kan bare bringes i orden ved at Den Uskyldige ofrer seg selv i kjærlighet og viser nåde, tilgivelse, tålmodighet og mange andre dyder! Ekteskapet er et bilde på dette forholdet og kan nesten beskrives på samme måte. Ekteskapsproblemene og de relaterte problemene er i vår tid ofte nærmest uløselige, så vidt jeg kan se! Men Gud er uendelig nådig, og ingen ting er umulig for ham!

Et ekteskap kan svinge mellom "himmel" og "helvete". Gud gir hver enkelt av oss utfordringer. En av utfordringene (et kall) kan være å omgjøre et ekteskap fra "helvete" til "himmel". Nøkkelordet er "tilgivelse". Man skal heller ikke vente logisk og rettferdig oppførsel fra ektefellen, tror jeg. Vi oppfører oss jo heller ikke logisk og rettferdig mot Herren!

Sølibat fører til mye utukt. Derfor tror jeg at den som en gang er blitt gift skal klynge seg til dette ekteskapet som en skipbrudden på det åpne hav klynger seg til den eneste vrakresten i mils omkrets! Aller viktigst er det at hver av ektefellene gjør det man kan for at ekteskapet skal bli etter Guds vilje, og at man legger vekt på å unngå situasjoner som kan innby til hor.


LESERINNLEGG: Falske hyrder og lærere?

Av Bjarne Kydland

Jeg har påtatt meg oppgaven med å “arrestere” at Matteus-stedet 19:9 er spesilet dunkelt og uklart. Nei, sier man, det kan ikke stå alene! Det trenger “krykker”, dvs. tilleggsord, som er klare, -men som altså taler om andre og tilsvarende forhold. Når så disse “krykkene” er på plass lyder ordet omtrent slik: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, det være seg at hustruen alt har giftet seg på nytt, han driver likefullt hor.

Siste mann ut i så måte (se Dagen 6/6) er Dag Rune Lid (DRL). Blant annet sier han: “Når hyrdene (?) ikke lenger sier hva Bibelen vitterlig taler, da får vi også erfare Bibelens ord at som en sår- - - - osv. Sitat slutt.

Jeg ser av Dagen for 24/6. at Magne Rong gir Lid lovord fordi mye av det DRL sier er “rett og sant,” –mens jeg nærmest, for å sette saken på spissen, vil si at sitatet over slår kronikken ihjel.

M. Rong har også denne alvorlige og rettmessige innsigelse: “Vi må ikkje, lik farisearane, leggja tunge bører på folk, men heller ikkje tillate gjengifte av kva grunn som helst. Det strid mot vanlege folk sin rettsfølelse å påleggja ein uskuldig (sier han) å leva i sølibat resten av livet.” Sitat slutt.

Dette er “vettug tale.” Jeg har innvendinger mot andre ting som Rong har skrevet, men det ser det ut til, kan ha “kokt bort.”

Paven legger “ tunge bører” på sine undersåtter, med den følge at mange utvikler både homo- og pedofili, til stor gru og skrekk for mange barn og unge og deres pårørende.

DRL snakker om: “Teorien om at den uskyldige part kan gifte seg på nytt etter skildsmisse bygger på Matt. 19:9, - - - osv.” Bibelen selv nevner overhode ikke noe om noen en uskyldig part. Den sier rett og slett: Den som skiller seg fra sin hustru for å gifte seg med en annen, han driver hor, om ikke hun forut/først har sveket ham. Så kan en spørre: Hvem er den falske her?

Jeg har gjort det til en vane å slå opp i bøker som behandler nevnte Matteus-sted. Nå sist kom jeg over, i forretningen, boken av den bibelsterke teologen Nils Alstrup Dahl: Matteusevangeliet.

Kort fortalt sier han: “- - annerledes kan det ikke forståes. Det synes da som om dette stedet faktisk tillater ikke bare skildsmisse men også nytt ekteskap i tilfelle utroskap fra hustruens side.” Sitat slutt.

I boken Aktuelle bibelske spørsmål, del II, sier Adolf Bjerkreim: “Den uskyldige part står derimot helt fritt og gjør ingen synd ved å gifte seg igjen.” (S. 87.)

Det er dessverre blitt slik, i vår tid, at snart den halve befolkning blir skilt før eller siden. Blant disse må det nødvendigvis finnes mange “uskyldige”, -for å bruke et slitt uttrykk. Jeg mener at det er misvisende, og av den ene grunn at nidkjære sjeler vil harsellere med det for så å overhøre hele verset. Det er, som kjent, en effektivt debattmetode.

Mitt håp er at alle “uskyldige” skal slippe å bli presentert for folk som ikke leser innenboks, i tillegg til den tragedien det er å få sin familie ødelagt i hor.

Bibelen lærer dessuten at alle mennesker er avhengig av samme nåde som Røveren på Korset, som Peter og som Salomo. Les om Salomo i 2. Samuelsbok 7, 14 – 15 og i 1. Kongebok 11:6.

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Tirsdag, July 16, 2002

Rovdyrenes store VI - og manglende helhetssyn

Av Jørgen Høgetveit (sivilagronom)

Rovdyrenes store talsmann på Agder, Flor, rykker ut i Agderposten for 15. juli d.å. Nå skriver han som det store VI Rex, om ”folk flest” ”masse telefoner” og ”vanlige folk som sitter og ler”. Nå er imidlertid problemet det Flor, at man må jo forlange litt av ”vanlige folk” også, noe mer en bare latteren som fort kan bli sittende fast i halsen når en oppdager følgende omkring utmarka og hva som vil skje om rovdyrene i økende grad skal overta den:

1. Ca. 97% av Norge er utmark med stor lauv- og grasproduksjon som bare drøvtyggerne kan foredle fram til kjøtt og menneskeføde.

2. Sauen står for bortimot 23 millioner kg. kjøtt, ca 15% av det norske kjøttforbruk og gir oss det aller beste og reneste kjøtt produsert på norske utmarksbeiter hvor man overhode ikke bruker kjemikalier eller drivstoff for å produsere og høste. I tillegg kommer produksjonen skinn og ull. Videre er produksjonen av sauekjøttet relativt årsikker i motsetning til kjøttet fra viltet som svinger mer pga av årene.

3. Skog, dyrka jord og beiter står for ca. 58% av fotosyntesen og produserer alt av mat minus fisk og alt av råstoffer minus mineraler. Høstingen av dette er det miljøaktivistene angriper tankene på at det også skal produseres noe til å leve av med sitt ubalanserte vernehysteri. Det hette før, heter nå og må hete: ”protect and produce.”

4. Utmarka betyr omtrent like mye for produksjon av eggehvite i Norge som fisket for Kyst-Norge.

5. Det går ca. 2,2 millioner sauer, 350 000 rein, 60 000 storfe, 80 000 geiter og 6000 hester på beite i Bygde-Norge. Agder og Rogaland står for en ikke ubetydelig del av denne beitekulturen.

6. Fra utmarka henter vi fòr tilsvarende ¼ av totalarealene av kornarealene i Norge. Det tilsvarer ca. 800 000 da. korn.

7. Saueholdet er marginalproduksjonen for ca. 26 000 gårdsbruk og gir ca. 11 000 årsverk i distrikts-Norge.

8. Sauen er suverent den viktigste kulturlandskapspleier, med sin dyremule. Det er den og ljåen som har skapt store deler av det kulturlandskapet som turistene er interessert i. I tillegg må det være folk og liv på bygdene om turistene skal være interessert i å besøke dem.

9. Saueholdet gir også et godt utgangspunkt for produksjon av ”attåtnæringer” når man har dette gode råstoffet.

10. Når beitedyra trenges vekk – forsvinner også en rekke plantearter. En kjent svensk biolog fikk for noen år siden Nordisk Råds pris. Han hevdet at 50% av artsmangfoldet befant seg i norske skoger og 50% i resten av norsk utmark. Han advarte på det sterkeste mot å svekke norsk beitekultur fordi mange plantearter vill gå tapt. Det samme sier nå biologer fra Universitetet i Oslo. De fire, fem rovdyrartene kan knapt sies å være truede arter i forhold til flere av de artene. Arter som med sitt genetiske materiale kan vise seg å bli av uvurderlig betydning i fremtiden. De kan forsvinne ved det presset som nå legges på norsk landbruk, ikke minst pga en uvettig miljøpolitikk.

11. Bomiljøet til folk i distriktsnorge vil etter hvert bli sterkt redusert pga av rovdyrplagen. Dette har vi god dokumentasjon på fra Østfold. Og jeg tror nok at også ”vanlig folk” etter hvert vil være glad for å kunne gå trygt i skogene igjen på bær og soppsanking, samt få sin gode lammesteik utpå høsten og pinnekjøtt til jul.

12. Denne rovdyrforvaltningen bryter også dypt inn i vår rettsstat og ned på Grunnlovsgrunn med sine menneskeretter fra § 96 og utover og det menneskesyn som baserer seg på § 2 og den ”evangelisk – lutherske religion som forbliver statens offent-lige religion”. Vokter man seg ikke nå vil man etter hvert bryte ned store deler av det rettsgrunnlaget vår stat hviler på og det kommer jeg gjerne tilbake.

Den godeste Flor sammenligner ulvens herjinger i viltet og saueflokkene med noe så fredelig som at biene suger nektar av blomstene. Sammenligninger er så mangt. Flor konsentrer seg om mathentingen for ulv og bier, det samme gjør Lyngstad til en viss grad. Men trekker man andre sammenligninger ser man raskt at mennesket kan ikke suge nektar av blomster - men kjøttet kan vi høste med beitedyr og vi er sterkt avhengig av de mange andre faktorer som er nevnt over.

Skal man kalle seg økolog og naturverner samt kanskje økonom, får man i sannhetens navn også vite hva det betyr, nemlig hus-forvalter av euccos for hus og nomeini for forvaltning. Skal man forvalte i ”Det norske hus” får man ta med seg helheten og ikke herje med detaljer til man havner uti ”de store villfarelser”. Det man her vil kjempe fram er en merkelig urban uforstand og en form for ”utopisme” som har vist sin håpløshet i flere variasjoner gjennom verdenshistorien.

Hadde ikke saken vært så vidt alvorlig både for store næringsgreiner, viltet og bomiljøet for folk, samt rettssamfunnet vi skal leve i – kunne man overfor Flor og de ”vanlige folk” han menger seg med trukket på skuldrene av slik dårskap og latt dem grille i sin egen uforstand. Men saken er for alvorlig til det. Derfor forsetter næringas folk å henvende seg til forvaltning, lovgivere og stortingsfolk i håp om at de som statsmenn skal respektere Grunnloven og at den rette RETT skal seire og henvise utopistene til deres mer eller mindre forvirrede sysler.

Jørgen Høgetveit


Mandag, July 15, 2002

Når skal kristenfolket våkne?
De fleste kristenlederne i Norge sover eller gjør det som enda verre er! Herren, Israels Gud spottes i kirker og bedehus! Blasfemien florerer, og støttes av Kristelig Folkeparti, av biskopene og rådsstrukturen i Den norske kirke, av flere kristne organisasjoner og frikirkesamfunn, osv. osv. Kan man vente Guds velsignelse under slike forhold?

Herren har følgende beskrivelse av slike hyrder: "Ve de hyrder som ødelegger og sprer den hjord jeg vokter, sier Herren. Derfor sier Herren, Israels Gud, om de hyrder som røkter mitt folk: Dere har spredt mine får og jagd dem bort og ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker dere for deres onde gjerninger, sier Herren." Jer. 23, 1-2.

Jesus renset templet. Matt. 21, 12-13. Når skal kristenfolket i Norge ved Guds hjelp våkne og rense ut den gamle surdeig? 1. Kor. 5,7-11.

Nedenfor peker Olav Berg Lyngmo på grov gudsbespottelse som prester i Den norske kirke er med på! Lyngmo ble avsatt fra sin soknepreststilling på grunn av sin bibeltroskap. Vi har grunn til å gråte, til å be, og til å gjøre noe!

Ivar Kristianslund


Hallo!

Vi kom tilbake til Kautokeino i natt etter en vigsel i Utsjok i Finland, fredag 12.07.
...
Vielsen ble lagt til Finland etter ønske fra brudeparet.

Dermed kunne jeg få delta i vielsen, -

fordi jeg ble utestengt fra Dnk av biskop Øystein Larssen allerede i 1997, - og senere ble utestengelsen og tap av presterettigheter stadfestet ved dom i mai 2001. - - Køhn og Stålsett, derimot, har sine statlige fullmakter til å handle fritt etter egne ønsker, jf. Sunde- og Olsen-saken.
__________

Velkommen til Nils Jøran Riedls hjemmeside - homostoff
http://folk.uio.no/nriedl/start-gay.html

Nils Jøran Riedl, derimot, kan opptre hvor som helst, og kan samtidig presentere sin homsehoreside på internett. Kanskje biskopene har ordnet denne siden under sine "favoritter"?

Hvordan kan de "konservative" biskoper stilltiende akseptere at de homofile praktiserende prester skal beholde sine presterettigheter, mens Thorsen, Nessa, Knudsen og undertegnede skal være fratatt dem? -
Hvor er rettferdighetssansen til statens biskoper??

I studietiden satte jeg prof. Torleiv Austad meget høyt. Dengang så man frem til hans forelesninger.
Hele bispekollegiet og Lærenemda er i dag en tragedie!

Riedl ble som kjent ordinert i desember 2001 av Gunnar Stålsett.
I dag søkte jeg etter Skeive nyheter, og kom inn på homosiden til Riedl.

Jeg gikk raskt gjennom denne, og det er helt utrolig hva KrF og biskoper har akseptert i tidsåndens kirke.

Jeg vil bare tipse dere om denne siden, og hva som aksepteres av regjeringen og Dnks hyrder og lærere.

Mvh Olav Berg Lyngmo


Søndag, July 14, 2002

Dagens bibeltekster
Jes 49:13-16
Juble, dere himler! Fryd deg, du jord! Dere fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, han forbarmer seg over sine elendige.
Sion sa: Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg.
Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.
Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.

2Tess 3:6-12
Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn: Trekk dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig, og ikke etter den lære som dere mottok fra oss.
Selv vet dere jo hvordan dere bør følge vårt eksempel. For vi levde ikke utilbørlig blant dere.
Vi spiste ikke hos noen uten å betale for det, men med slit og strev arbeidet vi natt og dag, så vi ikke skulle bli til byrde for noen av dere.
Det var ikke fordi vi ikke har rett til det, men vi ville at dere skulle ha et forbilde i oss, så dere kunne etterfølge oss.
For alt mens vi var hos dere, gav vi dette påbud: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.
Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting.
Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

Matt 10:28-31
Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!
Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden.
Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen.
Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver.


Lørdag, July 13, 2002

ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 10: KRISTENDOM ER SANNHET. SERIØSE SANNHETSSØKERE VIL ENDE OPP SOM KRISTNE
Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 10 som har tittelen:

Avsnitt I J KRISTENDOM ER SANNHET. SERIØSE SANNHETSSØKERE VIL ENDE OPP SOM KRISTNE

Kristendommen er det eneste livssyn som er skikkelig forankret i historiske, etiske og fysiske realiteter! Ateister og agnostikere lukker trassig øynene for mange fakta, fordi de ikke ønsker å forlate sin gudløse "religion". I motsetning til andre livssyn, tåler kristendommen å bli angrepet, fordi den representerer realiteter og Sannheten. Derfor ønsker vi velkommen mer av saklig debatt om kristendom. (Se også Åp. 3,15-16.) Alle andre livssyn, som er i strid med Guds Ord, og som derfor i virkeligheten er bedrag, tjener på at man praktiserer såkalt "livssynsnøytralitet".

Selv om kristen tro dypest sett er en Guds gave (Efes. 2,8), ville menneskeheten vinne uendelig mye på en skikkelig opprenskning for å finne ut hva som er sannhet og hva som er løgn i livssynssammenheng. Derfor bør vi begynne å bruke vitenskapen på en objektiv og saklig måte for å søke etter sannheten også på livssynsområdet. I over hundre år har toneangivende teologer vært redde for å utfordre vitenskapen fordi de er redde på Guds vegne. Men Gud tåler meget godt en utfordring fra vitenskapen dersom den skjer på sannferdige og redelige premisser. De dominerende holdningene på livssynsområdet og innen en del vitenskaper i dag er preget av eventyr og ønsketenkning. Dette preger også de fleste media, inklusive NRK.

Kristendommens motstandere er redde for å ta en saklig debatt. I stedet kommer de med usaklige angrep. De bruker ord som vitenskap og vitenskapelig, for å kamuflere sine uholdbare påstander. Og kristne mennesker er altfor villige til å la seg bløffe!

I Norge er vi så heldige at kristendommen er statens offentlige religion. Og dette preger samfunnet på mange områder. Vi må ikke være så dumme at vi kaster ut Sannheten og innfører løgnaktige livssyn i stedet i "livssynsnøytralitetens" navn.Fredag, July 12, 2002

SNEKKEREN JESUS

Fra bladet "Troens Gode Strid", nr. 1, april 2002, side 28 sakser vi nedenstående.

Som et bilde på at vi er som forskjellige verktøy i Herrens hånd - ble dette lille poem engang fortalt:

Broder hammer er for høyrøstet.
Broder høvel er for overfladisk.
Broder tommestokk måler alltid andre med seg selv.
Broder sandpapir er for grov og sårer andre.
Broder sag avbryter og sager fort de andre av.
Broder hoggjern er klagete og 'hugger' på andre.
Broder vater er for avmålt og kritisk.
Broder syl er for skarp.
MEN SNEKKEREN JESUS BRUKER DEM ALLE!


Torsdag, July 11, 2002

Feil strategi!

Av Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid

Mange såkalte konservative kristne forsøker å "hjelpe" Herren ved å gjøre budskapet hans mer spiselig for det moderne menneske. I stedet for å gjengi Bibelens budskap om at den ER Guds Ord, sier man at Bibelen INNEHOLDER Guds Ord. Men denne djevelske holdningen gjør det umulig å vite hva man skal bry seg om av det som står i Bibelen!

I stedet for å si at menn og kvinner er forskjellige og har fått forskjellige oppgaver, sier man at de har fått forskjellige oppgaver i HJEM og MENIGHET, men at de bør tilstrebe å oppføre seg mest mulig likt ellers i samfunnet. Men resultatet av dette er at det etter hvert må gå mot likhet også i hjem og menighet. Kvinnelige prester lar seg ikke stanse med en slik holdning!

I stedet for å fastholde Bibelens skapelsesberetning, kommer man med følgende feilaktige påstand: "Bibelen forteller AT Gud har skapt himmelen og jorden, men ikke HVORDAN han har skapt." Men da gjør man utviklingslæren, som er Satans skapelsesberetning, stueren blant kristne. Man er da med på å forsøke å gjøre Gud til en løgner!

I stedet for å gjengi Bibelens ord om at de homoseksuelle skal fordømme sine lyster og vende seg til Jesus for å bli frelst fra den evige fortapelsen, forvrenger man Bibelens ord om at Gud er kjærlighet til å bety at Herren godtar synd.

Disse frontforkortelsene, som i noen tilfelle kanskje oppriktig er ment å skulle styrke kristendommen, er egentlig en katastrofe for menneskeheten. Det er Djevelen som står bak denne strategien. Det gamle ordtaket gir en utmerket beskrivelse av Djevelens arbeidsmåter: "Hvis du gir Satan lillefingeren, tar han snart hele handa!" Nei, overlat strategien i Guds rike til Gud selv! Han er allvitende, allmektig, allestedsnærværende, evig og kjærlig, mens vi er støv, og onde i oss selv! "Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet." Joh. 17,17. "Herren skal stride for dere, og dere skal være stille." 2. Mos. 14,14.Onsdag, July 10, 2002

Leserinnlegg: PÅSTAND OM UNDERSLAG

Av Stein Henriksen

I NY FREMTID NR, 2 2002 skriver SENTRALSTYRET i Kristent Samlingsparti følgende:
"Ivar Kristianslund underslår kr. 100.000,- av partiets midler." Deretter følger en utredning på ca 4 sider.

Sentralstyret påstår at det under Landsmøtet i 2001 ved akklamasjon, og på Kristianslunds forslag, ble vedtatt at partiet skulle støtte radio- og fjernsynsstasjonen "Nordisk Kristen Kringkasing" med kr. 100.000,- Kristianslund kan ikke huske at et slikt vedtak ble fattet, Svein Brattgjerd, som førte protokoll under en del av Landsmøtet, har ingenting om saken i sine notater, men mener å huske at saken om Radio- og Fjernsynskanalen var oppe til drøfting. I den forbindelse mener han å kunne gjenkalle i minnet at det var tale om et lån på kr. 100.000,- fra partiet til fjernsynskanalen. Det hele i samband med at Kristianslund skulle være redaktør for samme. For min del mener jeg å kunne huske noe lignende. Men ingen av oss kan huske at det ble fattet noe vedtak.

Før Landsmøtet, den 28/6-2001 hadde Kristianslund, som formann med prokura, tatt kr. 100.000,- ut fra partiets driftskonto og satt pengene inn på ventekonto disponert av partiet, men opprettet i Nordisk Kristen Kringkastings navn. Dette ble gjort etter henstilling fra politisk nestformann i KS, Morten Selven. Den 17. august tar han pengene på ventekontoen ut, og gir dem en trygg plassering. For å forstå grunnen til at han gjorde det, må en være klar over følgende: Det var Kristianslund som gjennom sit arbeid, var hovedårsaken til at pengene ble gitt. Han så det derfor slik at han hadde et spesielt ansvar for at de ble brukt på den måten giverne hadde ønsket.

Tiden mellom Landsmøtet og 17. august var en turbulent tid med splittelse i partiet og utspill som kunne reise tvil om hvorvidt de 100.000 ville bli brukt etter givernes ønske. På denne bakgrunn og av denne grunn var det Kristianslund sikret beløpet ved å plassere det på en trygg måte. Den 4. september, altså etter to og en halv uke, ble pengene sendt til Kristent Samlingsparti v/ Emanuel Valand. Det var samme dag som Morten Selven ved en e-post til Kristianslund, hadde garantert at beløpet skulle bli brukt til partiet og ikke til noe annet. Da overførte Kristianslund straks beløpet til partiets konto.

Et slikt handlingssett er ikke det jeg kaller underslag. Men hvis en ønsker å skade en person, gjør en akkurat slik Sentralstyret har gjort i dette tilfellet. En forteller en del av sannheten, men ikke hele. Og så henger en på det sterkt belastede uttrykket "underslag".

I 4. avsnitt på side 10 skriver Sentralstyret følgende: "På forhånd hadde han forsøkt å ta ut penger fra partiets driftskonto, men uten å lykkes. Dette fordi generalsekretær Valand, sammen med landsformann Nandrup, allerede hadde greid å få denne kontoen sperret."

Angående denne saken er dette å si: Det var i forbindelse med utgifter i samband med arbeid for partiet at Kristianslund trengte disse pengene. Som bekjent er det til bestridelse av slike utgifter en driftskonto opprettes. Hvorfor de nevnte herrer hadde sperret den, får vi overlate til dem å redegjøre for. Men en ikke uvesentlig realitet i denne forbindelse har Sentralstyret unnlatt å nevne: I den tiden han virket som formann for Kristent Samlingsparti, har Kristianslund etter egne beregninger, ved direkte utlegg og tapt arbeidsfortjeneste, spandert mellom en halv og en hel million på partiet.

Ramsland 9.juli 2002
Stein Henriksen
Organisatorisk nestformann
KRISTEN FRAMTID


Tirsdag, July 09, 2002

Presteforeningen i Satans tjeneste

Av Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid

"Presteforeningen vil at kvinner skal ha full rett til å være prester" sa formannen i Den norske presteforening i Dagsnytt 18 den 8/7 2002. Dette viser at Presteforeningen er i Satans tjeneste! For Jesus vil IKKE ha kvinner som prester i sin kirke! Han valgte bare menn til apostler, til tross for at kvinnelig prestetjeneste var vanlig i hedenske religioner. Og han sier klart i sitt ord: "En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse." 1. Tim. 2,11-14.

En prest som gjør jobben sin opptrer som lærer, og det kan altså bare menn gjøre i følge Bibelen. Begrunnelsen er skapelsen og syndefallet. Følgelig kan forbudet ikke være tidsbestemt! Forbudet står i Det nye testamente, og kan følgelig heller ikke bortforklares ved at det gjelder i den gamle pakt og ikke den nye.

Det forundrer meg at mannlige prester kan hykle ved å være med i en slik forening. De har jo avlagt et ordinasjonsløfte som innebærer troskap mot Bibelen, men samtidig bryter de løftet ved å være medlemmer av en forening som bevisst motarbeider Jesus!

At prestene har en "fagforening" som tar seg av en del praktiske spørsmål er det vel ikke så mye å si på. Men når "fagforeningen" motarbeider Jesus Kristus for å tekkes kvinnebevegelse og motepolitikere, burde prestene våkne. Hvis ikke, må vi spørre om de tilhører følgende kategori: "For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer: Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting." Fil. 3,18-19.

Herren stiller større krav til prester enn til andre: "Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For dere vet at vi skal få desto strengere dom." Jak. 3,1.Mandag, July 08, 2002

ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 9: BIBELEN VITNER OM SEG SELV AT DEN ER GUDS ORD!

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 9 som har tittelen:

Avsnitt I i: BIBELEN VITNER OM SEG SELV AT DEN ER GUDS ORD

Dette faktum er viktigere enn man i første omgang skulle tro. Det er slett ikke noe vanlig sirkelresonnement! Sett at en person viser seg å snakke sant i alt det som han uttaler seg om. Da vil vi også få tiltro til det som denne personen forteller om seg selv. Slik er det også med Bibelen. Ingen har noen sinne greid å påvise at Bibelen tar feil. Derfor er også Bibelens selvvitnesbyrd meget troverdig. Og Bibelens selvvitnesbyrd går ut på at den er Guds Ord. Uttrykket "Så sier Herren", forekommer 353 ganger i Bibelen.

2. Tim. 3,16 siteres ofte. Der står det: "Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet," Men det finnes også mange andre skriftsteder med liknende innhold, både i det nye og i Det gamle testamente. Les f.eks. Salme 119 med tilhørende henvisninger! Man kan også gjøre mange sammenlikninger mellom skriftsteder og derigjennom få bevitnet på en overbevisende måte at Bibelen er Guds Ord.


Søndag, July 07, 2002

Brev fra apostelen Johannes

2. Johannes brev, vers 9-11:
Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.

Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!

For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.


Lørdag, July 06, 2002

ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 8: BIBELENS PÅLITELIGHET KAN BEKREFTES GJENNOM ERFARING ELLER EMPIRISK TESTING

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 8 som har tittelen:

Avsnitt I H: BIBELENS PÅLITELIGHET KAN BEKREFTES GJENNOM ERFARING ELLER EMPIRISK TESTING

Jesu oppstandelse er beviset for at Jesus er Guds veldige Sønn. Det er Herren selv som sier dette i sitt Ord: "HANS SØNN … ER GODTGJORT Å VÆRE GUDS VELDIGE SØNN VED OPPSTANDELSEN FRA DE DØDE" Rom. 1,3-4. I tillegg til ordet GODTGJORT, bruker Bibelen også uttrykk som BEVIS og FULLGODT BEVIS FOR ALLE: "HAN … FREMSTILTE SEG … LEVENDE MED MANGE BEVISER" Ap. gj. 1,3. "ETTER AT HAN HAR GITT FULLGODT BEVIS FOR ALLE VED Å OPPREISE HAM FRA DE DØDE." Ap. gj. 17,31. Det er rett og slett et historisk faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde!! Derved har han bevist at han er Guds veldige Sønn!! Den som fornekter dette, fornekter fakta og har derfor en enorm bevisbyrde!

Det beste middelet til å skaffe seg kunnskap i vitenskapen er å drive med eksperimenter. Hvis du ønsker å erfare og kjenne personlig at Jesus er Guds Sønn, kan du utføre det eksperimentet som Jesus beskriver i Joh. 7,17. Der sier Jesus følgende: "Om noen vil gjøre hans (dvs. Gud Faders) vilje (som vi finner åpenbart i Bibelen), da skal han kjenne om læren (Bibelens lære, Jesu lære) er av Gud, eller om jeg taler av meg selv (dvs. taler bare som det tilhørerne holdt ham for - et vanlig menneske).

Prøv ærlig å leve etter Bibelens ord, og du vil helt sikkert bli overbevist! Mange, mange har utført dette eksperimentet gjennom historien, og kan vitne om at Guds Ord er sannhet!Fredag, July 05, 2002

ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 7: OGSÅ FORSKNING INNEN ARKEOLOGI, HISTORIE, BIOLOGI, OSV. BEKREFTER BIBELENS KORREKTHET

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 7 som har tittelen:

Avsnitt I G: OGSÅ FORSKNING INNEN ARKEOLOGI, HISTORIE, BIOLOGI, OSV. BEKREFTER BIBELENS KORREKTHET

En historisk forsker som setter seg fore å granske Bibelen på en grundig og objektiv måte vil komme til følgende konklusjon: Det finnes neppe noen annen historisk kilde av samme alder som har krav på tilnærmelsesvis så stor troverdighet som Bibelens bøker. Dette er et faktum som ingen kan benekte. Når mange historikere likevel stiller seg kritiske til Bibelen som historisk kilde, har det en bestemt grunn, nemlig at Bibelen beretter om undere. Og undere har man bestemt seg på forhånd for at man ikke vil godta. Men undere har vitterlig skjedd! Å se bort fra dette er å kutte ut kjernen i virkelighetsbildet. Jesu disipler ville heller dø enn å benekte Jesu oppstandelse. Jesus ble en gang sett av mer enn 500 menn på én gang etter oppstandelsen (1. Kor. 15,6). Paulus forteller at de fleste er i live. Med det vil han sikkert ha sagt at den som vil, kan spørre dem om Paulus snakker sant. Kan noen gi en sannsynlig forklaring på hva som egentlig skjedde dersom Jesus ikke sto opp? Man påberoper seg stadig vitenskapen. Men da må man jo fortelle oss hva som med stor sannsynlighet kan ha skjedd. Var disiplene bedragere? Ble de bedratt selv? Forsøk gjerne å komme med en teori som i hvert fall har et snev av sannsynlighet for å være riktig. Mange har forsøkt, men ingen har klart det ennå!

All menneskelig erfaring og ærlige forskning, f. eks. innen arkeologi, historie og biologi stadfester Bibelens fantastiske pålitelighet. Mens mange forskere, for eksempel tidlig på 1800-tallet, stilte seg meget kritiske til mange av Bibelens påstander, har senere arkeologisk og historisk forskning igjen og igjen stadfestet og understreket Bibelens sannhet. Riktignok finnes det neppe noe menneske som forstår alt i Guds Ord. Men vi bør huske på at vi er støv! (Salm. 103,14.) Gud, som er den egentlige forfatteren, er jo den eneste som har full oversikt over absolutt alt. Tilsynelatende motsetninger og feil har derfor alltid en tilfredsstillende forklaring. (Matt. 7,7.)


Torsdag, July 04, 2002

LESERINNLEGG: Hva er homofili?

Av Kay Rune Nersund

Den nye lederen til KrFU har skapt debatt etter at han til Dagbladet 26.juni uttalte at han tror at homofile kan bli hetrofile. KrFU-lederen presiserer imidlertid at han ikke ser på homofili som en sykdom, og at han derfor ikke anbefaler helberedelse av homofile.

Jeg forstår det slik at den nye KrFU-lederen utifra Guds Ord ikke forsvarer homofilt samliv, og det synes jeg er bra. Imidlertid så etterlyser jeg fra KrF hva de mener homofilt samliv er for noe. De fleste mener idag at homofili er en legning. Personlig liker jeg ikke den betegnelsen, ettersom det gir et inntrykk av at homofili er gitt i fra naturens side.

Jeg kan ikke se at Bibelen bruker ordet legning om homofili. I Rom. 1,26-28 betegner apostelen Paulus homofili for å være "vanærende lidenskaper" og "villfarelser" påført menneskene for sin ulydighet mot Gud. Jeg tror Paulus har rett. For vi ser at nettopp nå i avkristningstider kommer dette homofilispørsmålet på banen igjen. Dette tyder på at i tider der menneskene tjener andre guder en Den Ene Sanne Gud, da blir menneskene overgitt til vanærende lidenskaper som homofili.

Men Gud ønsker opprinnelig at mennesket skal leve i den hensikten Han har skapt oss til. Bibelen sier klart at vi er skapt til mann og kvinne. Derfor så kan umulig homofil orietering være akseptert av Gud. Gud er kun fornøyd med mennesket når Han ser det i sitt eget bilde, slik Han har skapt oss. Gud vil at en mann skal være mann, og at en kvinne skal være kvinne.

Det er defor neppe ubibelsk å kalle homofili for en slags sykdom, ettersom Bibelen bruker ordet vanærende lidenskap om homofili. Folk som idag har en lidenskap for spilleautomater blir betraktet som psykisk syke. Det sies at de lider av spillegalskap. Derfor bør også grove seksuelle utskeielser betraktes som sykelige. Nekter vi denne bibelske sannhet, så kan man heller ikke hjelpe folk ut av syndens trelldom. Imidlertid så må man ikke gå ensidig på homofili i denne sammenhengen. Alle mennesker som lever adskilt fra Gud er syke i Guds øyne. I 1.Kor. 6,9-10 så ramser Paulus opp flere forhold som diskvalifiserer til evig liv. Men i v. 11 bevitner han at folk som før levde i ulike synder alle ble renset, helliget og rettferdiggjort i Jesu navn og ved Guds Ånd. Det er viktig å presisere utifra 1.Kor. 6,11 at evangeliet gir ikke bare en erklært rettferdighet, men en tildelt rettferdighet. Dette er også forklaringen på at homofil orientering kan endres.

Kay Rune Nersund
Sundøy


Onsdag, July 03, 2002

Normisjon nord og ned? - Frikirken fri fra Bibelen?

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Normisjon og Den evangelisk-lutherske frikirke er i ferd med å forlate det reformatoriske prinsipp: Skriften alene. Dette er de dessverre ikke alene om i det norske landskapet av kristne organisasjoner og menigheter! Men det gjør ikke saken bedre! Tvert imot! Kristen-Norge er i ferd med å henfalle til avgudsdyrkelse! Man dyrker tidsånden og folkeopinionen isteden for å dyrke den levende Gud Herren, Israels Gud! Man praktiserer en tilpasningsteologi som nok kan gi en viss ytre oppslutning, men som stort sett fører folket bort fra Den levende Gud!

Kvinneprestspørsmålet har fra kompetent hold blitt karakterisert som "testfrågan på bibeltroskap". Når Normisjon og Frikirken nå svikter her, viser de at de er på vei ut for skråplanet. All tilgjengelig erfaring gjør det da rimelig å regne med at det bare er et tidsspørsmål før de vil innta ubibelske standpunkter også i synet på homoseksualitet, seksuelle forbindelser utenfor ekteskapet, skilsmisse, osv. osv. Det er den gamle sannheten om at når Satan får lillefingeren, tar han snart hele handa!

Hva må gjøres? Man må gå tilbake til prinsippet: Bibelen alene. Dessuten må man akseptere Bibelens lære om seg selv, den læren som av teologene kalles verbalinspirasjonslæren. Denne læren går ut på at hvert eneste ord i Bibelen er inspirert av Den Hellige Ånd. Dersom man ikke er villig til dette, ender man før eller siden opp i subjektivt pjatt som har lite med ekte kristendom å gjøre!


ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 6: BIBELEN - EN SERIE AV OPPFYLTE PROFETIER - MED JESUS I SENTRUM!

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 6 som har tittelen:

Avsnitt I F: BIBELEN - EN SERIE AV OPPFYLTE PROFETIER - MED JESUS I SENTRUM!

Bibelen er full av profetier som er blitt oppfylt. Allerede i 1. Mos. 3,15 finner vi en profeti om Jesus. Det finnes noe slikt som 30-40 nokså detaljerte, oppfylte profetier om Jesus i Bibelen.

Allerede mens Abraham var barnløs profeterte Gud om at han skulle bli far til mange folk. At dette ble oppfylt er et faktum.

Lenge før Israel fikk sitt land ga Gud profetene detaljerte og korrekte opplysninger om hva som skulle hende dette folket.

Da Juda rike falt og folk ble bortført til Babylon, ble det profetert at de skulle komme tilbake etter 70 år. Det skjedde.

Jesus profeterte om Jerusalems forferdelige ødeleggelse i år 70. Og det skjedde.

Også Jødenes tilbakevending til Israel i våre dager er profetert i Det gamle testamente.

Profeten Daniel profeterte detaljert om de store verdensriker som skulle komme. Profetiene er blitt oppfylt på en fantastisk måte.

Kong Nebukadnesar forteller hvorledes profeten Daniel profeterte om Kongen selv, at han for en tid skulle bli som et dyr. Også dette gikk nøyaktig i oppfyllelse. Vi nevner bare noen eksempler. Mye annet kunne legges til.


Tirsdag, July 02, 2002

OLAV BERG LYNGMO PRESISERER SIN SØKNAD PÅ SOKNEPRESTSTILLINGEN I KAUTOKEINO:
Presisering av søknaden

Journ. Tore Hjalmar Sævik har i Dagen tirsdag 2. juli 02, omtalt søknaden min på soknepreststillingen i Kautokeino. Jeg vil derfor presisere følgende: Det er som han nevner folk i Kautokeino som har bedt meg søke. Om seg selv sier disse at de er "troende", - andre igjen "vantroende". Felles for disse mennesker er at de alle tror at Bibelen er Guds Ord. Jeg ønsker å være lydig mot slike mennesker. Søknadsfristen gikk ut igjen uten at en eneste søker meldte seg. Stillingen vil bli lyst ut på nytt, og da er det en dårlig unnskyldning av stiftsdirektør Jon Birkelund å si at stillinga ikke er lyst ut for tida.

Det kan være flere grunner til at jeg sendte søknad. Selvsagt er det utenkelig for meg å gå inn i tjenesten på samme måte som tidligere, - for nå å kunne akseptere det bispekollegium som vi brøt med i 1995.

Alle Dnks biskoper har akseptert hverandres lære og vranglære. Samtlige har stilltiende akseptert det homoseksuelle samliv til Siri Sunde, Jens T. Olsen, Signe Fyhn og Nils Jøran Riedl. - Verken biskopene Bondevik, Skjevesland, Baasland eller Hagesæther har gjort opprør mot de homoseksuelle praktiserende prester. Disse prester har alle sine presterettigheter i behold i sitt homoseksuelle samliv. Deres rettigheter er ikke truet verken av kirkestatsråd eller statskirkens biskoper.

I min søknad sto det bl.a. følgende: "Fordi samtlige biskoper i Den norske kirke aksepterer homoseksuell praksis blant prester, - er vi flere, - både prester og valgmenigheter, som har valgt en annen tilsynsmann enn Nord –Hålogaland biskop".

Norges Samemisjons Finnmarksråd har brutt med nåværende biskop i Nord-Hålogaland, på grunn av hans standpunkter i homofilispørsmålet. Blant de 11 biskoper i Dnk er det derfor ikke en som er bedre enn den andre!

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Kom til Karmel!

1Kong 18,20-21:
"Så sendte Akab bud omkring blant alle Israels barn, og han samlet profetene på Karmel-fjellet.
Da trådte Elias fram for alt folket og sa: Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham! Og dersom Ba'al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke ett ord."

Ivar Kristianslund taler på gudstjenesten på Karmel i Fredrikstad søndag den 7. juli 2002 klokken 11.00. (7. søndag etter pinse.) Ludvig Nessa forretter. Alle er hjertelig velkommen! Adressen er Karmel bedehus, Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad.

PREKENTEKST, Matteus evangelium, kapittel 16, vers 24-27:
"24. Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.
25. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
26. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?
27. For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning."

LEKTIE, Josvas bok, kapittel 24, vers 19-24:
"19. Josva sa til folket: Dere vil ikke makte å tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han, han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder.
20. Når dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, da vil han vende seg bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre dere, enda han før har gjort vel mot dere.
21. Men folket sa til Josva: Nei, Herren vil vi tjene!
22. Da sa Josva til folket: Så er dere da vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham. De sa: Ja, det er vi vitner på!
23. Josva sa: Så skill dere nå av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren, Israels Gud!
24. Og folket sa til Josva: Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde."

EPISTEL, 1. Peters brev, kapittel 1, vers 15-21:
"15. Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
16. For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.
17. Når dere påkaller som Far ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighets tid.
18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene,
19. men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.
20. Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende.
21. Ved ham er dere kommet til å tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.


ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 5: JESUS GARANTERER AT BIBELEN ER GUDS SANNE ORD!

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 5 som har tittelen:

Avsnitt I E: JESUS GARANTERER AT BIBELEN ER GUDS SANNE ORD!

Guds Sønn garanterer direkte at hver bokstav i hele Det gamle testamente er Guds Ord. (Joh. 10,35; Matt. 5,18; Luk. 16,17.) Det samme har Guds profeter gjort gjennom århundrer, og de mange oppfylte profetiene, f.eks. om Jesus, om Israel og om andre historiske forhold, stadfester at dette er sannhet.

Et grundig studium av foreliggende fakta gjør det helt klart at også Det nye testamente er Guds Ord på samme måte som det gamle. (Joh. 16,13; Luk. 10,16; Joh. 17,20; Ef. 2,19-20; 2.Pet. 3,16; 2.Pet. 1,21; 2.Tim. 3,15-16; Åp. 22,18-19.)

All menneskelig erfaring og ærlig forskning, for eksempel innen arkeologien, stadfester Bibelens fantastiske pålitelighet. Og alle som har fått Den Hellige Ånd vet at det ikke finnes noen viktigere bok i menneskers eie. Derfor må Bibelen, som i sin helhet er Guds Ord, være grunnlaget hvis man ønsker å føre en god politikk.


Mandag, July 01, 2002

ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 4: JESU OPPSTANDELSE BEVISER AT JESUS ER GUDS VELDIGE SØNN!

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 4 som har tittelen:

Avsnitt I D: JESU OPPSTANDELSE BEVISER AT JESUS ER GUDS VELDIGE SØNN!

Det er Bibelen som hevder dette i Rom. 1,4 og Ap.gj. 17,31. Den som tviler kan forsøke å finne en annen forklaring på hva som skjedde med Jesus. Man vil da finne at det ikke finnes noe annet alternativ enn at han sto opp. Gud har ganske enkelt styrt historien slik at enhver "ærlig tviler" har anledning til å bli kvitt sin intellektuelle tvil. Det er nemlig et ubestridelig historisk faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde! Og dette er det viktigste faktum i historien. Alle som forsøker å motbevise dette faktum vil komme til å stange hodet mot veggen. Dermed har Gud også bevist at Maria's sønn er Guds veldige Sønn. Av dette kan man utlede logisk at hvert ord i Bibelen er Guds Ord. Og at ekte kristendom kommer fra Gud. Alle mennesker som er villige til å bruke den logiske tenkeevnen Gud har gitt dem er nødt til å erkjenne disse fakta hvis de undersøker saken grundig nok. Prøv f. eks. å gi en troverdig forklaring på hvor det ble av Jesus etter at han var gravlagt og graven ble funnet tom. Hvis du tar denne oppgaven alvorlig, vil du finne ut at det ganske enkelt ikke finnes noen annen forklaring enn at han ble levende. Alle andre tenkelige forklaringer er så usannsynlige at du ganske enkelt kan se bort i fra dem! Den allmektige, allvitende, allestedsnærværende og evige Gud har sørget for å styre historien på en så genial måte at vi mennesker er nødt til å lyve for å kunne benekte Jesu oppstandelse! Her ligger også noe av forklaringen på kristendommens enorme innflytelse i verden. Og på det faktum at kristendommen er statens offentlige religion i Norge. Men dessverre er det nok av mennesker som er villige til å lyve for å forsøke å skjule det herligste som har hendt i denne verden, nemlig Jesu stedfortredende død og oppstandelse.