INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juni 2017

Fredag, Juni 23, 2017

IVAR KRISTIANSLUND PREKER I ÅS SØNDAG 25. JUNI KL 11
JUBLER DU I GLEDE OVER HERRENS TILBUD OM FRELSE?
Les Jesaia 25:6-9. Og kom til GUDSTJENESTE søndag 25/6 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås v/Ivar Kristianslund. Vi er villige til å besvare eventuelle spørsmål under kirkekaffen. Den Bibel-troende norske kirke (Bibelkirken – DBnk) - En evangelisk-luthersk menighet.

NB! Hvis du trenger veibeskrivelse eller annen hjelp, ring 90957002 eller skriv en e-post til ivar-kr@online.no.


Mandag, Juni 12, 2017

ABORTLOVEN ER INGEN LOV! DEN ER EN KRIMINELL PRAKSIS!
ABORT, LIVSSYN OG FAKTA

HVA ER ABORT (SVANGERSKAPSAVBRUDD)?
Abort er fosterdrap. Å drepe et foster er å drepe et ungt menneske som
ikke har gjort noe galt. Dette burde aldri forekomme. Så enkelt er
det!

VÅRT LIVSSYN FORMER VÅRT SYN PÅ ABORT
Ethvert menneske har et livssyn, bevisst eller ubevisst, klart eller
uklart formulert. Det finnes bare ett riktig livssyn, nemlig Bibelens
livssyn. Beviset for dette (i kortversjon) er følgende. (1) Det er et
historisk faktum at Jesus Kristus sto opp fra de døde, etter at han var
blitt korsfestet. (2) Jesus har med dette bevist at han er Guds veldige
Sønn. (3) Jesus har gitt klar beskjed om at hele Bibelen er Guds
ufeilbarlige Ord. (4) Alle som vil kan få bekreftet riktigheten av punkt
(1)-(3) ved å utføre et personlig eksperiment som går ut på å ta hele
Bibelen på alvor.

HVA ER BIBELENS LÆRE OM FOSTER OG ABORT?
Bibelen lærer at et foster er et menneske. Salme 139,16: «Da jeg bare
var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de
dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.» Et foster
kan bli fylt av Den Hellige Ånd. Lukas, 1,15. Og det kan bli helliget
og innvidd til profet. Jeremia 1,5. Eller utvalgt og kalt til apostel.
Galaterne 1,15. Et foster kan fryde seg. Lukas 1,41-44. Bibelen
bruker betegnelsen «barn» for et foster. Job 3, 16. Jes 13, 18.
Konklusjonen blir at et foster er et fullverdig menneske. Bibelen
forbyr drap på uskyldige mennesker. 2 Mos 20,13: «Du skal ikke slå i
hjel.» Gud tillater ikke at et foster drepes! Jesus har selv vært et foster.
Det var på denne måten han som var Gud ble et menneske. Dersom
jomfru Maria hadde tatt abort, ville hun ikke ha blitt mor til vår
Frelser. Abort og kristendom er like uforenlig som ild og vann!

DE GRUNNLEGGENDE LØGNENE OM ABORT
Loven om fri abort ble vedtatt på et fullstendig løgnaktig grunnlag.
Man sa at et foster bare er en celleklump, en del av morens kropp.
Alle visste at det ikke er sant. Men det var nødvendig å lyve for å få
realisert Djevelens prosjekt. Videre sa man at det var nødvendig å
drepe fostre for å løse problemer. Det var heller ikke sant. Alle
forstår at det er helt vilkårlig å si at et foster blir et menneske f.eks.
når det er 12 uker gammelt. Et foster er et menneske fra det øyeblikket
det er unnfanget. Å påstå noe annet er «nonsense».

UHOLDBARE ARGUMENTER FOR ABORT
Er det ikke bedre med en trygg abort på et sykehus enn med
amatørmessig bruk av strikkepinner? Mitt svar er: Er det ikke bedre at
politiet avliver personer som står i veien for meg, enn at jeg avliver
dem på en pinefull og uprofesjonell måte? Svaret gir seg selv.
En kvinne som frivillig ligger med en mann – noe hun ikke skal gjøre
hvis hun ikke er gift med ham – må, sammen med mannen, ta ansvar
for det barnet som kan bli resultatet. Samfunnet stiller detaljerte krav
til oss på mange områder. Et krav som burde stilles er at man tar vare
på sitt avkom, hvis man er i stand til det. I motsatt fall er adopsjon en
løsning.

Problemet blir mye større hvis en kvinne blir voldtatt og gravid. I
debatter er det uten sammenlikning denne utfordringen abortmotstanderne oftest møter. Skal ikke kvinnen få ta abort? Jeg vil
svare: Hvis noen skal dø ved en voldtekt, må det være
voldtektsforbryteren! Godtar vi ikke dødsstraff for
voldtektsforbrytere, følger det av enkel logikk og
rettferdighetstenkning at heller ikke barnet skal dø. Foreldre skal ikke
lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine
foreldres skyld. Enhver skal dø for sin egen synd. 5 Mos 24, 16. I
stedet for å drepe barnet, kan man adoptere det bort. Det er forferdelig
tungt for en mor å bære fram et slikt barn. Det kan også være grovt
krenkende for ektemann eller kjæreste, o.a.

Spesielt krenkende og lidelsesfullt er det hvis også incest er involvert,
og hvis kvinnen er nesten et barn. Mange uønskede svangerskap
kunne ha vært unngått dersom kristne normer for menneskelig atferd
hadde fått råde i større grad. De som ivrer mest for abort agiterer også
ofte mest for et løssluppent seksualliv. Men seksuallivet hører bare
ekteskapet til! Ei jente som er så moden at hun kan bli gravid, er vel
også så utviklet at hun til nød kan bære fram barnet. Hun bør få all
mulig støtte og kyndig medisinsk veiledning, og eventuelt føde barnet
ved keisersnitt. Deretter kan det være aktuelt å adoptere barnet bort.
Her i livet er det ofte slik at enkelte mennesker må lide mer enn andre.
Vi kan ikke løse slike problemer ved å drepe noen!

For øvrig resulterer voldtekt meget sjelden i graviditet. Jeg har ingen
offisiell statistikk, men viser til www.idag.no. Fra en artikkel
05.09.2005 av Aud Kvalbein (Oslo KrF) med tittelen: Abortsaken er
smertefull - men KrF gir ikke opp, siteres: ”Jeg har spurt kyndige
mennesker hvor mange tilfelle i året vi kan ha her i Norge med
graviditet etter voldtekt. Ingen vet sikkert, men man anslår under ti.”
Når abort-tilhengerne i hovedsak viser til en situasjon som gjelder ti
mennesker når de skal søke å rettferdiggjøre drapet på femten tusen,
bør alle forstå at de er på meget tynn is!

En annen ofte omtalt problemstilling går ut på at det kan være
nødvendig å ta abort for å redde morens liv. Med våre dagers
medisinske kunnskap og teknikk, er problemstillingen neppe særlig
aktuell lenger.

Det sies ofte at kvinnene få bestemme selv. Det er jo kvinnens kropp
det gjelder. Men i en abort er flere mennesker involvert.
Hovedpersonen er barnet selv, som er et selvstendig individ og slett
ikke en del av morens kropp. Dessuten har barnet alltid en far. Gud vil
at faren skal beskytte og ha omsorg for barnet. Resten av familien og
samfunnet for øvrig blir også berørt. Ved en abort blir dessuten en
eller flere personer mordere som gjør seg skyldige til evig fortapelse.
En abort er altså ingen kvinnelig privatsak.

En annen påstand er at mange foreldre ikke er skikket til å få barn. Da
er det bedre med abort. Men abort er aldri noen løsning på noe
problem av den enkle grunn at Gud har sagt: Du skal ikke slå i hjel.
Det er bedre at vi forsøker å hjelpe dem som har det vanskelig.
Omgivelsenes vurdering av hvilke ektepar som er skikket til å få barn
blir dessuten ofte gjort til skamme. Det finnes det mange eksempler
på.

Noen spør om det er riktig at kvinner skal få ødelagt helse, økonomi
og karrieremuligheter på grunn av en graviditet. Men dette spørsmålet
er preget av en moderne innstilling som ikke er fra Gud og som derfor
ikke er til velsignelse. De fleste kvinner har fått et kall fra Gud til å
gifte seg og føde barn. Økonomi og karriere er det primært
ektemannen som skal være opptatt av « ... slik at de kan lære de unge
kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene,
huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal
bli spottet.» Titus 2, 4-5.

Graviditet er en stor påkjenning, og kan være en alvorlig utfordring
for en kvinnes helse. Men det ligger også en stor velsignelse i dette:
«Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder
ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.» 1
Timoteus 2, 15. Det er vel ikke helt enkelt å forstå alt som ligger i
sitatet, men ordet indikerer i hvert fall at barnefødsel er noe stort og
viktig som gir grunn til å gi avkall på en del andre goder. En god
ektemann hjelper sin kone i denne vanskelige perioden. Bønn er
spesielt viktig i et vanskelig svangerskap. «Mine kjære! Dersom vårt
hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, og hva vi
enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det
som er til behag for ham.» 1 Johannes 3, 21-22

Hva med fostre som har alvorlige misdannelser. Er det ikke bedre at
disse får slippe å bli født enn at de skal lide et helt liv? Nei, Gud har et
langt videre perspektiv enn vi har. Vi er opptatt av tiden. Han regner
også med evigheten i sine planer. Det som skjer her i tiden har
betydning for menneskers evige frelse. Gud måler også menneskers
verdi på en annen måte enn vi gjør. Vi måler etter prestasjoner og
vellykkethet. Herren ser på hjertet. Et barn som er fullstendig
mislykket i menneskers øyne, og som kan synes å være bare til
belastning for seg selv og andre, kan inngå i Guds planer på en måte
som vi ikke forstår. Det er Gud som gir livet. Han er også den eneste
som har rett til å ta det.

Noen sier at hvis alle barn som er unnfanget hadde blitt født, ville det
blitt trangt her i verden. De glemmer da at Gud sørger for alle som
vender seg til ham og gjør hans vilje. Jesus har en plan for denne
tidshusholdningen inntil han kommer tilbake. «Her er ikke forskjell på
jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle
som påkaller ham.» Rom 10, 12. Det er ikke vår oppgave å begrense
folketallet ved å drepe noen.

Abortmotstanderne blir ofte anklaget for å gjøre det vanskeligere for
de ulykkelige kvinnene. Sannheten er den stikk motsatte. Noe av det
aller verste man kan gjøre mot en kvinne er å forlede henne til å drepe
sitt eget barn. De kriminelle politikerne som går inn for å likvidere
uskyldige barn blir betraktet som ”ansvarlige”. Vårt samfunn blir
karakterisert som et ”velferdssamfunn”! Morderne er en del av
etablissementet. Det er Djevelen selv som står bak Abortloven! Han
var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Sammen
med det frafalne norske folk må politikerne nå bryte med ham og
omvende seg for å få stanset barnedrapene. «Og når dere brer ut
hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber,
hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod.» Jesaia 1, 15.

DEN SOM MEDVIRKER TIL ABORT HAR GJORT SEG
FORTJENT TIL Å DØ
Bibelen er veldig klar på dette: «Den som utøser menneskets blod,
hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han
mennesket.» 1 Mosebok 9,6. «Den som slår en mann så han dør, skal
visselig lide døden.» 2 Mosebok 21, 12. «Men om noen med overlegg
dreper sin neste med svik, da skal du ta ham, om det så er fra mitt
alter: Han skal dø.» 2 Mosebok 21, 14.

«Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd tilbake på plass. For alle som
griper til sverd, skal falle for sverd.» Matteus 26, 52.

«For den [Øvrigheten] er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du
det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting.
For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det
onde.» Romerne 13, 4.

Men, Gud være takk! Den samme Gud som fastsetter dødsstraff for
fosterdrap er I Kristus Jesus nådig mot den botferdige synderen som
bekjenner sin synd og tror på stedfortrederen Jesus. «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur,
skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli
som den hvite ull.» Jesaia 1,18.

HVEM HAR ANSVARET FOR DRAPENE?
Jeg skal ikke forsøke å fordele skyld, men la meg nevne fire grupper
som bør spørre seg selv hva de er med på. (1) Som norske
stemmeberettigede borgere har vi alle et medansvar, i og med at vi lar
folkemordet gå sin gang, finansiert av våre skattepenger og utført på
våre sykehus, etc. (2) Men norske myndigheter har det overordnede
ansvaret. Romerne 13,4. All demokratisk politisk virksomhet blir
totalt meningsløs dersom man ikke respekterer uskyldige menneskers
rett til liv. (3) Helsepersonellet opptrer som leiemordere. (4) Barnets
foreldre og eventuelle andre som presser på for å få abort bestiller
leiemord.

ABORTLOVEN ER KRIMINELL!
Den representerer både kollektiv folkekriminalitet, politisk
kriminalitet, sykehuskriminalitet og familiekriminalitet,
Abortloven er ingen lov! Den er en kriminell praksis, innført av
stortinget i strid med Grunnloven, menneskerettighetene og all
anstendig etikk og moral! I ettertid har stortingspartiene i fellesskap
forandret Grunnloven i strid med § 112. Dermed har de «legalisert»
kriminaliteten. Men dette gjør ikke saken bedre.

Sosialistene sørger for at 1/5 av velgerne drepes før de blir født.
Omtrent ½ million barn er blitt likvidert på norske sykehus! Er det
dette sosialistene kaller solidaritet?

Fremskrittspartiet skal være mot kriminalitet, men aksepterer både
politisk kriminalitet og sykehuskriminalitet!

De øvrige partiene med KrF i spissen har frivillig påtatt seg ansvaret
for og administrasjonen av barnedrapene mens de har vært i regjering.
Selv om KrF har hatt både statsministeren og helseministeren på
samme tid, har drapene på ufødte barn gått sin gang. Å påstå at partiet
ikke har medansvar for drapene er tøv.

Grunnloven slår fast i § 6 om arvefølgen til Kronen at ”Blandt
Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit
tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar (hun eller) han fødes til Verden.”
Helt uavhengig av religion og kirke slår altså Grunnloven fast at den
ufødte er et menneske med menneskerettigheter og har krav på
rettsbeskyttelse. Dette er selvsagt ingen overraskelse for den som har
litt innsikt i biologi. Abortloven er en blodtørstig gjøkunge i det
norske lovverket som strider mot all sunn fornuft!

Når et ektepar venter barn, kan hustruen drepe barnet uten at mannen
har noe å si! Han behøver ikke en gang å bli informert. Dette kalles
likestilling! For et hykleri! Norske menn er i sannhet «tøffelhelter»!
Mens en norsk soldat gjør tjeneste for å forsvare landet mot ytre
fiender, kan han risikere at norske myndigheter sørger for å få drept
soldatens egnet barn som han hadde gledet seg til å få!

VI GÅR MOT EN KATASTROFE?
Herren Israels Gud kommer til å hevne barnedrapene hvis vi ikke
omvender oss og tror på Jesus Kristus som har betalt for våre synder
med sitt blod. ”Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å
slå noen i hjel og utøser uskyldig blod!” sier han i 5 Mos 27, 25. De
politiske partiene får bestikkelse i form av fordeler som partiene
mener å ha ved å akseptere abortloven. Helsepersonell får bestikkelse i
form av lønn.

Abortloven i Norge og tilsvarende lover i andre land truer nå faktisk
hele den vestlige sivilisasjonen. Den etiske siden av saken er selvsagt
katastrofal, både fordi mennesker blir dyriske, og fordi Gud kommer
til å straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss.
Men den befolkningsmessige virkningen er også meget alvorlig, med
en eldrebølge som undergraver landenes økonomi, forsvarsevne,
pensjonsordninger og kultur. Mest iøynefallende er at de barn som
drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe
negativt om innvandrere.

RÅD TIL KVINNENE
Abort-motstanderne blir ofte beskyldt for å legge stein til byrden for
ulykkelige kvinner. Dette er helt feilaktig. Det vi vil, er å hjelpe
kvinnene. Kort fortalt gir vi følgende råd:

Hvis du allerede har tatt abort, er det umulig å gjøre dette ugjort. Men
det er mulig for deg å få tilgivelse for den synden du har begått, og å
legge av deg den byrden av skyld som du har pådratt deg. Jesus
Kristus er din stedfortreder. Han døde på korset i stedet for deg for å
sone den straffen som du fortjener. «Dersom vi bekjenner våre synder,
er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss
fra all urettferdighet.» 1 Johannes 1,9. Du behøver heller ikke å bære
på noen byrde av skyld. «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var
skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han
naglet det til korset.» Kolosserne 2,14. La Jesus frigjøre deg, ved at du
tror på ham og kommer til ham. «Får da Sønnen frigjort dere, da blir
dere virkelig fri.» Johannes 8,36.

Hvis du ikke er gift, har vi et klart bibelsk råd til deg: Vent med
seksuallivet til du har giftet deg!

Hvis du er såkalt ”uønsket gravid”, er vårt første og absolutte råd
dette: Hva du enn gjør, så ta ikke abort! Abort er drap, uansett hva
”forståsegpåere” hevder! La barnet bli født, og be Herren om å vise
deg løsningen. Hør hva Paulus skriver: «Derfor bøyer jeg da mine
knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i
himmelen og på jorden.» Efeserne 3,14-15. Om barnet skulle mangle
en far her på jorden, så har det en Far i himmelen som sørger for sine.
Om du ikke skulle finne noen annen løsning, så står det folk i kø i
Norge for å adoptere barn.

Til slutt sier vi til alle kvinner: Hold dere unna ”angrepiller” som er
drapsvåpen og billetter til Helvete for dem som bruker dem. P-piller
kan ha samme virkning, og kan derfor komme i samme kategori. Det
er forferdelig at kvinner blir narret til å tukle med sin kropps
funksjoner på denne måten!
KONKLUSJON
Abortloven må oppheves umiddelbart. Ekteskapet må styrkes som den
eneste forsvarlige ramme for seksuallivet. Barn og ungdommer må få
lære at ekteskapet er det eneste fornuftige og tillatelige. Alle som
setter i gang graviditeter må bli lovpålagt å ta seg skikkelig av barna
sine eller å adoptere dem bort.

Tune den 1. november 2012
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D


Fredag, Juni 09, 2017

GUDSTJENESTE PÅ HERRENS DAG 11/6
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE ved Ivar Kristianslund søndag 11/6 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås. Vi er villige til å besvare eventuelle spørsmål under kirkekaffen. Den Bibel-troende norske kirke (Bibelkirken – DBnk) – En evangelisk-luthersk menighet.

NB! Hvis du trenger veibeskrivelse eller annen hjelp, ring 90957002 eller skriv en e-post til ivar-kr@online.no.

JESUS SIER: Den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort (Joh 6,37). Videre: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile (Matt 11,28)!