INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juni 2012

Tirsdag, Juni 19, 2012

IVAR KRISTIANSLUND OG PER HÅKONSEN TALER I OSLO SØNDAG 24.06.2012 KLOKKEN 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm prosti) v/Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo på 4. søndag etter pinse, 24. juni 2012 klokken 11. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Olav Jensvoll. Etter kirkekaffen holder Per Håkonsen foredrag. Emnet for foredraget er avkristningen av Norge.
Stedet ligger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse (trikkelinje 18 eller 19). Fra Holtet sentrum går man et meget kort stykke i retning Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!


Fredag, Juni 15, 2012

Ivar Kristianslund preker i Skien søndag 17. juni
Den norske kirke i eksil (tidligere kalt Strandebarm prosti) ved prest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Tollnes Bedehus i Skien førstkommende søndag, 17. juni 2012, som er 3. søndag etter pinse. Erik Høiby forretter. Ivar Kristianslund preker. Tollnes bedehus ligger i Wesselvegen 18 i Skien, ca. 200 meter fra grensen til Porsgrunn.
Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Bedehusets 100 års jubileum vil også bli markert.
Du er hjertelig velkommen i Jesu navn! Ta gjerne noen med deg!


Onsdag, Juni 06, 2012

Ivar Kristianslund preker i Fredrikstad søndag 10. juni
Den norske kirke i eksil ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 2. søndag etter pinse, 10. juni 2012 klokken 1100. Ludvig Nessa forretter. Ivar Kristianslund preker. Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien. Denne krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien. Du er hjertelig velkommen! Ta noen med deg! NB! GUDSTJENESTEN KAN OGSÅ FØLGES DIREKTE PÅ INTERNETT PÅ www.kirken.com.


Tirsdag, Juni 05, 2012

UHELDIG UTTALELSE FRA FORENINGEN FOR BIBEL OG BEKJENNELSE (FBB) OM 21. MAI - Av Ivar Kristianslund
I avisen Dagen 25. mai 2012 leser jeg en artikkel av "Knut Alfsvåg leder, for FBBs teologiske nemnd". Det oppfattes av meg, og trolig for de fleste andre, som en uttalelse fra FBB om de teologiske sidene ved 21. mai.

Jeg synes det er skremmende at leder for FBBs teologiske nemnd ytrer seg på denne måten! Betegnelsen "For Bibel og Bekjennelse" skaper forventning om at man baserer seg på Bibelen og bekjennelsesskriftene i sin teologi. I en analyse fra Alfsvåg synes jeg at følgende elementer burde ha kommet fram:

1. Grunnloven av 1814 er ikke i strid med verken Bibelen eller bekjennelsesskriftene.

2. Det viktigste som skjedde 21. mai er at Grunnloven § 2 ble totalt ødelagt, sett fra et bibelsk ståsted. Bibelen og bekjennelsesskriftene ble fjernet totalt som grunnlag både for staten og for kirken. Oppdragerplikten, som er pålagt foreldrene i Bibelen, ble fjernet. Resultatet er at staten trolig snart vil forby foreldrene å oppdra barna på den måten som Bibelen pålegger dem.
3. I et demokrati har en kristen plikt til å fortelle sine medborgere at det er Gud som er opphavet til alle gode lover. Selv om det finnes bare én kristen person i et slikt land, har han ikke rett til, på Guds vegne å si: Det er urimelig å kreve at lovene skal stemme med Bibelen. Om lovene stemmer med Bibelen nå, så må vi se å få forandret dem, så flertallet får det slik som de vil ha det. En slik tale er ikke Guds røst, men Djevelens stemme!

4. Det problematiske med statskirken er ikke ordningen. Problemet er falske bekjennelser blant politikere, biskoper, proster og prester. Hvis alle hadde gjort det som de høytidelig har forpliktet seg til å gjøre, hadde det hele fungert brukbart, om enn med en del kamp.
5. Et skille mellom stat og kirke kan skje uten å røre § 2 i Grunnloven. Det går meget godt an å ha en statsreligion, uten å ha en statskirke.
6. Å skille stat og kirke er i og for seg et adaforum. Det tillatt etter Bibelen å ha forskjellige meninger om dette. Et skille kan tenkes å ha både positive og negative følger, sett fra de bibeltroendes ståsted. Men basert på 21. mai-opplegget, hvor også § 2 raseres, er det opplagt at de negative følgene vil bli de aller sterkeste. Og de vil etter hvert bli meget dramatiske!

7. Den viktigste potensielle positive virkningen av et skille er at uredelige politikere får mindre mulighet til å fremme djevelens planer med kirken.
8. Sett fra de bibeltroendes synspunkt er det liten grunn til å anta at kirken vil bli bedre etter 21. mai. Dette er begrunnet i noen av de følgende punktene.
9. De nåværende biskopene i Den norske kirke består, så vidt man kan se ut fra Bibelen, utelukkende av vranglærere. Disse fortsetter som biskoper, også etter at skillet er gjennomført.
10. Etter skillet skal kirkens ordninger reguleres av en kirkelov. Det nye er at nå kan hedninger av alle slag være med på å forme og vedta kirkeloven. Slik var det ikke før!

11. Staten skal fortsatt ha arbeidsgiveransvar for biskoper, proster, prester, etc. Staten vil neppe godta at statsansatte «diskriminerer» etter kjønn og seksuell legning. Menn som vil følge Bibelen vil derfor neppe bli ansatt i kirken.
12. Valgdeltakelsen ved de kirkelige valgene skal økes betraktelig. Dermed er det meget god grunn til å tro at velgerne gjennomsnittlig blir «mindre kristelige» enn før.
13. Fortsatt er det staten som skal finansiere kirkens drift. «Opplysningsvesenets fond», som egentlig er kirkelig eiendom, beholdes av staten.

14. Det er dramatisk at kirken ikke lenger er forpliktet på Bibelen og bekjennelsesskriftene. Det er opp til biskopene, prostene, prestene og kirkedemokratiet å bestemme hva kirken skal stå for med hensyn til tro, lære og bekjennelse. Det vil utvilsomt bli hevdet at det er slik «Norges Folkekirke» skal fungere. Man vil også ganske sikkert hevde at «En evangelisk-luthersk kirke» ikke er identisk med «Den evangelisk-lutherske Religion». På denne måten blir forpliktelsene i Christian den femtes norske lov fjernet.

15. Kjernen i «Kirkeforliket» synes å være følgende: Politikere, kanskje spesielt fra KrF, har satt seg som mål å skille kirken fra staten. Dette har vært sett på som et overmåte viktig politisk mål. Dette målet har man oppnådd ved å «selge» § 2 i Grunnloven. Kristendommens fiender har gjort en usedvanlig god handel. De «kristne politikerne» har «kjøpt katta i sekken», eller knapt nok det!

16. Det virker som om Alfsvåg er opptatt av «kirkelig strategi». Men dette er ikke hovedsaken i statskuppet. Hovedsaken er at Herren, Israels Gud jages ut av «det verdslige regiment» i Norge. Samtidig jages han formelt ut av Den norske kirke, hvor han reelt allerede er så godt som utestengt.
17. Det som skjedde 21. mai er helt klart i strid med Grunnloven § 112. Det dreier seg altså om et kriminelt statskupp som kristne mennesker ikke burde være med på!!
18. Grunnlovsfedrene forutsatte ikke partisystemet. Det er uverdig og sannsynligvis ulovlig å forandre Grunnloven ved å foreta en «handel» mellom partiene og binde representanter til å stemme mot sin eventuelle overbevisning.


Lørdag, Juni 02, 2012

DEN NORSKE KIRKE ER LIKEGLAD - Av Jan Pedersen
Så kom det ENDELIG: En jorurnalist gikk til Norges fremste autoritet på kirkespørsmål: Tidligere ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet, Ole Herman Fisknes. En Vårt Land jorurnalist har spurt Fisknes om situasjonen i Den norske kirke etter 21. mai vedtaket, der § 2 i Grunnloven ble opphevet, og erstattet med en ny lov. Overskriften forteller om Fisknes’ reaksjon: "Fillerister ny kirkeordning".

Dette gjelder bare kirkeordningen. Hva han måtte mene om saksgangen i forbindelse med "kirkeforliket" i 2008, manglende saksutredning i den forbindelse, statsråd Trond Giskes "manipulering" med de parlamentariske lederne osv., det har ingen journalist, så vidt jeg vet, gått inn på!

Men la oss holde oss til Fisknes’ uttalelser om det som skjer etter den nye lovgivning: Staten bestemmer fortsatt i saker der det f.eks. blir aktuelt å frata en person retten til å virke som prest. Den nye "kirkemakt" er overført fra statlig til kirkelige organer, MEN SÅ ER PARAGRAF 32 i kirkeloven UENDRET!! Her slår loven fast at det er departementet som har myndighet til å ta "kappe og krave" fra en prest i Den norske kirke. I Aftenposten 30.5. har Ingvill Thorson Plesner, som er forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, skrevet en artikkel, "Ingen fri folkekirke", der hun mener den nye paragrafen er verre innenfor den nye ordningen. Nå kan f.eks. en kirkeminister som er muslim, humanetiker o.l. (en som ikke bekjenner den evangelisk-lutherske religion) avskjedige en prest.
Til dette punktet sier Fisknes at den er blitt komplett umulig, denne nye kirkeordningen. Selve den umulige situasjonen skyldes nok at Den norske kirke styres av en sekulær stat. For fra 21. mai kan en person med hvilket som helst livssyn bli minister med arbeidsgiver-ansvar for prestene i Dnk. Og mer presist kan ikke kirkeordningen beskrives, enn det den hederskronte ekspedisjonssjefen Ole Herman Fisknes gjør, da han sier: "Vi har fått en kirkeordning som strider mot sunn fornuft, elementær logikk og grunnleggende menneskerettighetsprinsipper. Men i den norske kirke er de likeglade." Og på spørsmålet hvorfor, svarer han:" De har lullet seg inn i en forestilling om at dette er første skritt på veien mot en fri folkekirke. Men ingen vet hva som skjer etter stortingsvalget i 2013."

At Ole Hermann Fisknes er modig, det visste jeg. Da det ble kjent at han gikk ut mot statsråd Trond Giske og mente at hele prosessen med "kirkeforliket" i 2008 var Giskes verk, så avslutter han nå i VL i intervjuet med på nytt å si: "Giske måtte ta skylden for å ha brakt Den norske kirke i en "totalt uakseptabel situasjon" gjennom kirkeforliket på Stortinget i 2008."

Ennå en gang anklager jeg mediene, og da spesielt de "kristelige" avisene for en nesten øredøvende taushet fra aprildagen 2008, "kirkeforliket" 13.juni 2008 og frem til de 2 siste månedene før 21.mai 2012.

At partiene hadde behov for denne TOTALE TAUSHET, det skjønner jeg. For bare det å bringe inn et relevant spørsmål, kunne jo fort bli oppfattet som utbryting! Se bare på den straffeeksersis som gikk ut over de 3 SP-representantene som brøt ut nå ved innstillingstider.

Ennå en gang opplever vi at det gjelder en lov for Loke og en annen for Tor. Da den forfalskede ekteskapsloven ble lagt frem og så vedtatt i 2008, skrek man opp i visse kristelige/borgerlige kretser om at det var altfor lite utredning (var det 3 uker dep. hadde brukt?). Da så en av Norges viktigste Grunnlovsparagrafer skulle behandeles, kom det ikke en eneste utredning!! Alt ble ordnet på "kammerset". Og da vi etterspurte om hva som hadde skjedd, så vet vi hva som ble svart. Intet svar, bortsett fra sluttresultatet: Enstemmig kirkeforlik!

Pressen og partiene sviktet også Kong Harald. I stedet for å følge opp det den kjente kulturpersonlighet, Finn Jor, skrev i boken om "Kong Haralds Nei", så fortiet en dette!
I debatten (den korte tid den varte, ca 2 måned før 21. mai) ble det aldri fra KrF, FrP og de andre partiene gitt noe svar på om § 2 egentlig var et fundament for Norges retts-og trosgrunnlag, og IKKE BARE ET SPØRSMÅL OM SKILLE MELLOM STAT OG KIRKE. Dette ville ingen gå inn på.

Selv har jeg ment at dette var en seier for sosialistenes bevisste kamp fra 1920-30 årenes ideologi, som ville fjerne kristendommens innflytelse i folket, og at når den åndelige kraft var borte i Statskirken, da kunne den få sin frihet. Men at de lyktes så til de grader at så å si hele Stortinget sa ja, det er det bare en bevegelse som skal gratuleres med: Sosialistene!

Nå begynner allerede problemene å melde seg for Dnk, fordi en ikke har villet bruke tid på utredning. Tenk om en hadde hørt litt på dem som har erfaring i dette? Tenk om en hadde spurt Ole Herman Fisknes til råds?

Men ennå er det mye ugjort gravearbeid å utføre. Kanskje jeg skal stille bare ett spørsmålet til KrF denne gang:
Hvordan begrunnet dere å ikke støtte Kong Harald i hans nei til å fjerne § 2, da han ut fra § 4 var pålagt å håndheve og beskytte den evangelisk-lutherske religion?

Jan Pedersen, Søgne.