INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juni 2009

Tirsdag, Juni 23, 2009

Ivar Kristianslund preker i Oslo 28. juni 2009 KL. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm prosti) v/ sokneprest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo på 4. søndag etter pinse, 28. juni. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Ved pianoet: Ingeborg Bryn. Det blir kirkekaffe. Stedet liger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse (trikkelinje 18 eller 19). Fra Holtet sentrum går man et kort stykke mot Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!


Torsdag, Juni 18, 2009

Gudstjeneste ved Ivar Kristianslund på Karmel i Fredrikstad søndag 21. juni 2009 kl 1100
Den norske kirke i eksil (tidligere kalt Strandebarm prosti) ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 3. søndag etter pinse, 21. juni 2009 klokken 1100. Ivar Kristianslund forretter og preker. Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og kinoen Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien som krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien. Du er hjertelig velkommen! Det blir kirkekaffe. Gudstjenesten kan også følges direkte på internett på www.kirken.com.


NilS-PETTER ENSTAD’S KLOVNER
Å være klovn er vel et ærlig yrke til glede for mange. Men ”politisk klovn” er en nedsettende betegnelse. Enstad har kalt listetoppene på Abort-motstandernes liste politiske klovner uten noen begrunnelse. I MA 08.06.09 hevder han at begrunnelsen ligger i ordet politisk. Dette er ingen begrunnelse, men en lek med ord!

Enstad skriver mye, men unngår å svare på spørsmål. Derfor gjentar jeg et spørsmål han har fått minst 2 ganger før: ”Hvem har det konstitusjonelle og moralske ansvaret for de abortene som ble foretatt på norske sykehus mens Kjell Magne Bondevik var statsminister og Dagfinn Høydebråten helseminister?”

Kanskje Enstad også kan fortelle hvorfor KrF ikke forlanger opphevelse av Abortloven og reversering av den ugudelige ekteskapslovgivningen for å inngå i regjeringssamarbeid med andre partier. KrF stiller jo ellers mange krav. Videre, vil Enstad benekte at KrF er villig til å svekke den kristne forankringen i Grunnlovens § 2?

Enstad hevder at han ”åpenbart har bedre kontakt med så vel den politiske som den sosiale virkelighet” enn jeg har. Men har han kontakt med den biologiske og åndelige virkelighet som åpenbarer at et foster er et menneske, skapt av Herren i Guds bilde? Alle som medvirker til å ta livet av et foster, enten direkte eller indirekte, vil bli stilt til ansvar for dette av den levende Gud. Mange nordmenn rammes av karakteristikken som profeten Jesaia gir i Jes 13,18: ”Over fosteret i mors liv forbarmer de seg ikke, med barn har deres øye ingen medynk.” Det er farlig!

Enstad vil inntil videre drive kamp mot abort på det holdningsskapende planet. Men det har det kristne Norge gjort med flid og dyktighet i 1000 år. En viktig del av dette arbeidet har vært å kriminalisere fosterdrap. Men så kom løgnen om at et foster ikke er et menneske - med fri abort i kjølvannet. Enstad og KrF ufarliggjør barnedrapene ved å bekjempe personer som sier klart at abort er mord. Velgere som stemmer på morderpartiene (dvs. alle partiene på stortinget) fordi de er store, og unnlater å stemme på Abort-motstanderne fordi de er få, er en fare for demokratiet!

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


Lørdag, Juni 06, 2009

HISTORISKE OVERLEVERINGER SETT I BIBELENS LYS - Av Ivar Kristianslund
1. Innledning
Bibelen er den viktigste kilde til historisk kunnskap om verdens første årtusener. Men dessverre blir Bibelen ofte oversett eller latterliggjort i historiske sammenhenger. I tidligere tider var mange opptatt av å datere viktige hendelser ut fra Bibelens tidsangivelser (Bibelens kronologi).. Et meget grundig forsøk på dette ble gjort av den kunnskapsrike erkebiskop James Ussher (”Archbishop of Armagh and Primate of Ireland”) på 1600-tallet. Hans verk The Annals of the World ble publisert i 1658 – to år etter hans død, etter at det var utgitt på latin i 1654. Ussher’s kronologi var høyt ansett, og har vært trykt i margen på engelsk-språklige bibler. Opplysningene i det følgende bygger på en utgave som er revidert og oppdatert av Larry og Marion Pierce og trykket av forlaget Master Books i USA i 2003. Dette er et veldokumentert verk på 960 sider i stort format, og det medfølger en diskett.

Å arbeide med bibelsk kronologi er ingen enkel sak. Derfor kan man vel ikke utelukke at det kan forekomme feil i Ussher’s bibelforståelse og kronologi. Men det er grunn til å anta at slike feil i tilfelle er av liten betydning relativt sett. Hvis man aksepterer Bibelen som pålitelig, kan man antagelig også, i store trekk, akseptere Ussher’s kronologi.

Ussher daterer verdens skapelse til år 4004 f. Kr. Det betyr at jorda er ca 6000 år gammel. I det følgende skal vi, basert på Annals of the World, oppgi tidsangivelser som e.b. (etter begynnelsen, dvs. regnet fra år 4004 f.Kr.) Men samtidig skal vi også bruke den vanlige tidsangivelsen før Kristus (f.Kr.).

2. Lang levealder bringer historien nærmere og fremmer vekst på alle områder
Menneskehetens felles stamfar, Adam, levde i 930 år. Bibelen forteller oss at både levevilkårene og levealderen ble radikalt forandret etter floden. Vi vet ikke så mye om Adams helse, yrke, bosted, osv., men det er ikke vanskelig å forestille seg at han trolig fungerte som et levende leksikon. I nesten tusen år kunne Adam fortelle sine etterkommere om Herren, om skapelsen, om Edens hage, om syndefallet, om utdrivelsen fra Eden, om gudsdyrkelse, om oppfinnelser, om næringsliv, om konflikter, om naturkatastrofer, om personer, ja kort sagt om det meste som hadde hendt blant mennesker i løpet av 930 år. Jeg vil tro at Adam var en yndet foredragsholder!

Mulighetene for befolkningsvekst og kulturell og økonomisk utvikling var enorme under slike vilkår. I vår tid er en person kanskje voksen i 20-årsalderen og ferdigutdannet i 25-års alderen. 40 år senere er han kanskje mest opptatt av å nyte livet og skaffe seg selv tidsfordriv. På Adams tid kunne den modenhet og fagkunnskap som en person tilegnet seg være til nytte i flere hundre år. På den annen side lå det også godt til rette for opphoping av ondskap. Syndefloden illustrerer dette.

Metusalah levde fra 687-1656 e.b. eller 3317-2349 f.Kr. Han ble 969 år gammel – det eldste menneske som noensinne har levd – og han døde i det året Syndfloden kom, dvs. i år 1656 e.b. eller år 2349 f.Kr. Hele 243 år av levetiden til Metusalah var samtidig med Adams siste leveår. Bortsett fra eventuelle praktiske hindringer, hadde Metusalah således god anledning til å snakke med sin 4-tippoldefar Adam om alt det som hendte i begynnelsen. Han kunne også fortelle det han hørte videre til sin sønnesønn Noah og til sine oldebarn Sem, Kam og Jafet, som alle overlevde syndefloden og som ble stamfedre til alle verdens forskjellige folkeslag.


3. Sem, en mann med vidt historisk overblikk
Sem levde fra 1558-2158 e.b. eller fra 2446-1846 f.Kr. Sem ble 600 år gammel før han døde. Hele 98 år av Sems levetid var i tiden før Syndefloden. Vi må derfor regne med at Sem hadde et inngående kjennskap til leveforholdene før Syndfloden. Personlig holder jeg det for overveiende sannsynlig at menneskeheten før Syndfloden hadde utviklet et slags skriftspråk. Det ville være høyst merkelig om man, under så gunstige betingelser som er skissert ovenfor, ikke hadde utviklet et skriftspråk i løpet av 1656 år. Men dette er selvsagt spekulasjoner. Går man videre med spekulasjonene, kan man tenke seg at Noah og hans sønner ikke bare hadde dyr i arken, men også nedtegnelser om for eksempel metallurgi, byggeteknikk, navigasjon, historie, osv. Arken var jo et kjempestort skip, og det ville heller ikke være unaturlig om de hadde med seg redskaper, modeller, osv. Alt dette er som sagt spekulasjoner, men kanskje vi her kan finne noe av forklaringen på den fantastiske dyktighet som visse folk hadde allerede et par tusen år f.Kr., for eksempel på byggekunstens område.

Sem levde også under språkforvirringen i forbindelse med byggingen av Babels tårn. Ussher daterer språkforvirringen til år 1762 e.b. eller år 2242 f.Kr., dvs. 106 år etter Syndfloden. Sem levde så lenge at han kunne snakke med for eksempel både Abraham og Isak. Han kunne fortelle dem om skapelsen og syndefallet som han hadde fått fortalt fra Adam selv med bare Metusalah som mellomledd, og han kunne fortelle om syndfloden og språkforvirringen som han selv hadde opplevd. Han hadde også rikelig tid til å belære dem og andre om tekniske og kulturelle forhold i tidligere tider.

Var Melkisedek, kongen i Salem, identisk med Sem? Melkisedek framtrer som noe mystisk, men helt klart en svært sentral person i dyrkelsen av Herren på sin tid. Melkisedek var ”prest for Den Høyeste Gud.” Samtidig var han konge i Jerusalem som historisk har vist seg å være en svært vanskelig by å innta militært. Han var en mann som endog en Gudbenådet og mektig mann som Abraham underordnet seg, noe som kommer til uttrykk ved at Abraham ga ham tiende av alt. Navnet Melkisedek (Rettferdighets konge) kan vel like gjerne være en tittel som et navn. Hvis vi gjetter på at Melkisedek er identisk med Sem, så er det ikke noe mer enn ren gjetning, men personlig tror jeg at det er en god gjetning. (For øvrig har jeg fått idéen fra andre.) Det er klart at en mann som Sem nødvendigvis ville være en høyt æret og respektert mann, hvis vi forutsetter at han holdt fast ved sin Gudstro, noe vi ville vente på bakgrunn av alt det han fikk oppleve. Naturlig nok ville han også være en mektig mann. Sem var jo verdens eldste mann på den tiden, og var stamfar for semittene. Samtidig hadde han en erfaringsbakgrunn som ingen i verden tilnærmelsesvis kunne måle seg med. At Skriften ikke identifiserer Melkisedek, kan skyldes at Herren i denne sammenheng ønsker å framstille Melkisedek som et forbilde på Jesus, uten å blande inn forstyrrende betraktninger over Sem’s øvrige særegenheter som Noah’s eldste sønn.

4. Fra Sem til Moses – en mulig overleveringsrekke
Isak levde fra år 2108-2288 e.b. eller fra år 1896-1716 f.Kr. Han ble 180 år gammel. 50 år av Isaks levetid faller sammen med Sem’s siste leveår. Sem var nr. 11 i rekken av far - sønn etter Adam, mens Isak var nr. 22. Her er det altså mulig med overlevering hvor man hopper over mange ledd.
Levi levde fra år 2248-2385 e.b. eller fra år 1756-1619 f.Kr. Han ble 137 år gammel, og var Isaks sønnesønn. 40 år av Levi’s levetid falt sammen med Isak’s siste år.
Kahat levde fra år 2298-2431 e.b. eller fra år 1706-1537 f.Kr. Han ble 133 år gammel, og var Levi’s sønn. 87 år av Kahat’s levetid falt sammen med Levi’s siste år.
Amram levde fra år 2376-2513 e.b. eller fra år 1628-1491 f.Kr. Han ble 137 år gammel, og var Kahat’s sønn. 55 år av Amram’s levetid falt sammen med Kahat’s siste år. Amram levde også de siste 9 år av sin bestefar Levi’s siste år.
Moses levde fra år 2433-2553 e.b. eller fra år 1571-1451 f.Kr. Han ble 120 år gammel, og var Amram’s sønn. 80 år av Mose levetid falt sammen med Amram’s siste år.

5. Moses skrev Mosebøkene
Hvor fikk Moses sin historiske informasjon fra? Det vet vi ikke. Men bibelmaterialet og kronologien gir flere muligheter. Informasjonen kan ha blitt overlevert muntlig eller skriftlig eller kan ha blitt åpenbart direkte fra Herren. Det riktige er kanskje en kombinasjon av disse forklaringene.

Uansett forklaringsmåte, så garanterer Jesus selv for at Mosebøkene er skrevet av Moses, og at de er Guds ufeilbarlige og pålitelige ord.


Fredag, Juni 05, 2009

ARBEIDERPARTIET – UGUDELIGHETENS FANEBÆRER
Arbeiderpartiet har vært det ledende politiske partiet for å avkristne Norge, selv om partiet også har gjort mye bra. Etter krigen har seksuallivet, hjemmet, skolen, statskirken og samfunnet ellers i meget stor grad blitt avkristnet takket være partiets innsats. SV er vel enda verre, men er av nyere dato og har mindre innflytelse. Man burde ha merket seg Bibelens ord i Apg 5,39: ”Ta dere i vare så dere ikke må finnes i strid mot Gud!” Men ennå er det håp, for Gud vil ”at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” 1 Tim 2,4.

Ap har innført løgn og drap som en fast del av statsforvaltningen. Det er en grov løgn at et foster ikke er et selvstendig menneskelig individ, men en del av kvinnens kropp. Alle kompetente personer vet dette, men mange er likevel med på å lyve. Drap av ufødte mennesker har vært kriminelt i Norge i tusen år, og er det fremdeles i følge Grunnloven. Men Ap har innført en kriminell praksis med løgn og drap som hovedingredienser. Derfor vet vi at djevelen dypest sett er partiets sjefsideolog. Jesus Kristus beskriver tilhengerne hans slik i Johannes 8,44: ”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

Ap har gjort det mesterstykket å få med seg de andre partiene på stortinget på de fleste av sine ugjerninger. Endog KrF som opprinnelig svarte til navnet sitt, har nølende og med etterslep blitt med på veldig mye ugudelig. Hvem skulle tro at en statsminister og helseminister fra KrF frivillig ville ta på seg det moralske og konstitusjonelle ansvaret for å drepe ca 14000 ufødte barn i året?

Det sies at det er mange kristne i Ap. Noen sier endog at Ap er Norges største kristne parti. Hvis det finnes kristne som er medlemmer av eller stemmer på dagens Ap, er de i tilfelle åndelig og politisk bevisstløse. De trenger Jesu forbønn: ”Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.” Luk 23,34.

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


Tirsdag, Juni 02, 2009

NILS-PETTER ENSTAD GIR SEG IKKE!
I Moss Avis 26.03.09 (jeg er nettopp blitt oppmerksom på det) kaller Enstad dem som fronter Abort-motstandernes liste KLOVNER, uten noen som helst begrunnelse. Det er drøyt av en journalist!

Videre belærer han meg om at det er flertall for abortloven på stortinget i dag – underforstått, da må vi bare akseptere den! Han liker ikke at jeg stempler alle som er ansvarlige for abortloven og dens utøvelse som ”forbrytere”. Men jeg bare konstaterer det faktum at det er en forbrytelse å drepe uskyldige barn, uansett om det er aldri så ”lovlig”. Vår Grunnlov, som er øverste lov i Norge, er klar: Kristendommen forblir statens offentlige religion. Den som tror at fosterdrap kan forenes med kristendom, vet ikke hva kristendom er! Partiene på stortinget – inklusive KrF - har skumle planer om å svekke Grunnlovens kristne forankring i kommende stortingsperiode. Noen har vel forstått at de selv er forbrytere. For øvrig har ikke Enstad svart på mitt spørsmål om hvem som har det konstitusjonelle og moralske ansvaret for de abortene som ble foretatt på norske sykehus mens Kjell Magne Bondevik var statsminister og Dagfinn Høydebråten helseminister.

Det er ikke sant at jeg stempler alle og enhver som mener noe annet enn meg som ”forbrytere”. Det ordet reserverer jeg for personer som har fortjent det. Enstad er for gammel til å bli abortert, så han sitter trygt. Men sett at det hadde blitt stortingsflertall for at alle med etternavn som begynner på E skulle drepes. Ville Enstad da ha bøyd seg lydig for stortingsflertallet og ”norsk lov”?

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


STORTINGETS SVIK MOT DE HOMOFILE
I FB 26.05.09 skriver IHK at jeg mobber og diskriminerer homofile. Men jeg vil gi dem et normalt liv og redde dem fra evig fortapelse og pine. Bibelen og erfaringen viser at homofili er en sykdom/synd som det er mulig å helbredes/frelses fra. Jeg har møtt et lykkelig ektepar med barn som fortalte om dette. Hun hadde vært lesbisk, og han homofil. Gud har ikke skapt mennesker med syndig legning! Synden kom ved syndefallet. Jesus elsker syndere, men sier: ”Gå bort og synd ikke mer!”

Djevelen unner ingen gleden ved et normalt ekteskapelig samliv. Derfor bruker han politikere, teologer og pressgrupper som forfører homofile til å leve et trist liv i synd i stedet for å søke helbredelse og frelse. Stortingsflertallet er blitt forført. De homofile burde ha fått hjelp til å bli fri. Stortingsvedtak kan ikke gjøre det unormale normalt, like lite som de kan oppheve tyngdekraften. Å gjøre det perverse til norm for alle er galskap.

Når man ønsker seg barn og ikke får det, bør man be Herren om hjelp! Bibelen beretter om mange som fikk barn som svar på bønn. Homofile har ingen rett til å få barn på annen måte enn den normale: å gifte seg med en person av motsatt kjønn.

JP bør lese om Sodoma og Gomorra, i 1. Mos 19, spesielt v. 24-25: ”Da lot Herren det regne ned over Sodoma og Gomorra svovel og ild fra Herren, ut av himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene, og alt som grodde på marken” Les også kommentaren i Jud 1,7: ”likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.” Norge har en sikkerhetsrisiko! Herren kan komme til å behandle oss som Sodoma og Gomorra!

JP tror at keiser og kirkemøte har gitt oss Bibelen etter eget forgodtbefinnende. Dette er helt misforstått! Kirkemøtet i Nikea stadfestet det som var kjent lokalt fra begynnelsen, at Nytestamentet er gitt av Gud ved apostlene og deres medarbeidere, mens andre skrifter var falske.

JP skriver om synd begått av ”Kirken”. Jeg er enig i mye. Jesus sier i Mark 10,18: ”Ingen er god uten én, det er Gud.” Jakob skriver i Jak 1,22: ”Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.” ”Kirken” er ofte på kollisjonskurs mot Kirkens Herre. Det ser vi klare eksempler på også i Borg bispedømme. Alt som er i strid med Bibelen er vranglære. Titus 3,10: ”Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til.”

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


PRESSEMELDING
Fredrikstad, 28. mai 2009
Fra det politiske partiet Abort-motstanderne
Adresse: Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad
Hjemmeside: www.abort.no
Formann: Ludvig Nessa, telefon 90661001, e-post lnessa@online.no
Generalsekretær: Ivar Kristianslund, telefon 90957002, ivar-kr@online.no; www.ikrist.com.


BARE ØSTFOLDINGER KAN STEMME MED GOD SAMVITTIGHET!

Det gamle Haugianerfylket Østfold er det eneste fylket i landet hvor man har mulighet for å stemme med god samvittighet ved stortingsvalget til høsten. Der stiller nemlig Abort-motstanderne liste. Så vidt vi vet er alle andre partier enten FOR abort, eller de er villige til å sitte i regjering og godkjenne at regjeringen administrerer drap på en meget vesentlig brøkdel av de barna som blir unnfanget her i landet. Dermed blir disse partiene, inklusive KrF og Kristent Samlingsparti, medskyldige i barnedrapene. Også alle velgere som stemmer på slike partier blir medskyldige i drap!

Det er trist at Norge er blitt så barnefiendtlig at dyr og fisker faktisk har mye bedre rettsbeskyttelse enn barn. Men det er tross alt et lyspunkt at østfoldingene har mulighet for å markere at barna bør få leve, og at ingen kvinne har rett til å bestemme over barnets kropp.

Fylkesvalgstyret har nå godkjent Abort-motstandernes liste. De 3 første på lista er Ludvig Nessa, Ivar Kristianslund og Per Kørner.