INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juni 2002

Søndag, Juni 30, 2002

PRESTEAVSKJEDSSAKEN: Mulighet til retrett

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Vi hører ofte om korrupsjon, vanstyre, bestikkelser, uforstand, lovløshet, partiskhet, vilkårlighet, og andre uhumskheter i andre land. Heldigvis har vi i det store og hele en bedre moralsk og forvaltningsmessig standard i Norge enn dette. Men på ett område kan Norge konkurrere med nær sagt et hvilket som helst land når det gjelder etisk og forvaltningsmessig lavmål, nemlig i behandlingen av prester i Den norske kirke! Den grunnlovsstridige presteavskjedssaken i Nord-Hålogaland er et grellt eksempel. Sokneprest Olav Berg Lyngmo anket til Høyesterett, men saken ble avvist. Det kan man forstå! Man ønsket vel ikke å rydde opp i lovløsheten blant annet fordi Høyesterett selv har brutt Grunnloven i forbindelse med Børre Knudsen-saken.

Enhver person med den minste sans for rettferdighet, logikk og konsekvent handling vil forstå at personalpolitikken i Den norske kirke er en skandale! At man ikke kan fordra bibelsk kristendom er én ting. Men å favorisere liberale prester og å forfølge bibeltro prester på en så uforskammet og frekk måte som man gjør i den norske kirke er langt verre! Det representerer så grove brudd på Bibelen, norsk lov, rimelig personalpolitikk og alminnelig folkeskikk at det er vanskelig å tenke seg at noe så tvers igjennom utilbørlig skulle kunne skje i noen annen sammenheng!

Olav Berg Lyngmo har nå søkt på den soknepreststillingen han er blitt avsatt fra. Noen annen søker er ikke å oppdrive etter 5 utlysninger. Lyngmo er usedvanlig godt kvalifisert for stillingen, og menighetsrådet, som hele tiden har ønsaket å beholde ham, ønsker ham tilbake.

Nå bør alle som har vært eller vil bli involvert i denne saken kjenne sin besøkelsestid. Dersom man ikke, med rette, ønsker å bli stemplet som Djevelens trofaste tjenere, bør man nå ansette Lyngmo!


Kristendom og humanisme, Jon Lilletun?

Av Lars-Arne Høgetveit

Parlamentarisk leder i KrF, Jon Lilletun, skriver i avisen Dagen den 29. juni 2002 følgende: «…er det avgjerande at vi har eit klart verdigrunnlag som utgangspunkt for engasjementet vårt. Det beste grunnlaget finn eg i den kristne og humanistiske kulturarven vår. Det sentrale her er respekten for det einskilde mennesket og menneskeverdet.»

Hvorfor skiller mange bekjennende kristne ikke lenger mellom kristendom og humanisme, men rører begrepene sammen i en åndelig suppe? Fra leksikon leser jeg følgende: «Humanisme (av latin huma`nus, menneskelig)». Så enkelt er det - humanismen står for det menneskelige og kristendommen for det Guddommelige og dermed er mennesket skapt i Guds billede og det er kilden til vår verdensanskuelse og menneskeverdet.

Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith (Dagen 29. juni 2002) utfyller hvordan humanismen tenker om menneskeverdet: «Både juristen og humanisten Smith er overbevist om at menneskerettighetene bør anvendes på en sterk og formålsbestemt måte i norsk rettspleie. Økt gjennomslag for menneskerettighetene og en internasjonalisering av rettskildene har da også stått sentralt i Høyesteretts virke de senere år. - Ved å gi menneskerettighetskonvensjonen forrang fremfor norsk rett har vi vist nasjonens verdigrunnlag, sier Smith.»

Smith antyder her at Norge ikke tidligere har vist nasjonens verdigrunnlag. Men det er jo åpenbart feil: I § 2 i den norske Grunnloven av 1814 ligger Norges verdigrunnlag helt blottlagt: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

(Et annen sak er at Høyesterett IKKE har fulgt Grunnlovens § 2 i mange saker, og det er meget alvorlig!) For en jurist må det være noe merkelig å ikke nevne «De Ti Bud», som implisitt er innvevd i Den Norske Grunnlovens § 2. Den evangelisk-lutherske Religion har sitt fotfeste i Bibelens Ord om Gud som Skaper/Opprettholder og om mennesket som det fremste i Hans Skaperverk. Et menneske er mer verdt enn hele verden - det er verdigrunnlag det! Det konstituerer et evigvarende menneskesyn og ikke relativistens kvasi- syn på mennesket.

Den sveitsiske jurist Dr. Peter Salladin har sett slik på dette, sitat: «Vi må se i øynene at de filosofiske grunnstener som tradisjonelt ligger under ideen om menneskerett, nemlig opplysningstidens, liberalismens og utilitarismens filosofiske systemer, disse grunnstener holder på å smuldre og er ikke lenger troverdige. Etter to verdenskriger og utallige eksempler på umennskelighet kan vi ikke lenger klynge oss til den antropologiske optimisme som disse systemer hviler på, uten å ofre vår intellektuelle og moralske redelighet. Men dermed blir hele ideen om menneskerett hengende i luften. Og den åpenbare mangel på basis vil nødtvungent føre til et fullstendig tap av troverdighet. Dersom det ikke lar seg gjøre å legge en ny basis.»

Denne basis fortelles det om i Bibelen: «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» 1.Korinterbrev 3.11. Bygger vi oss opp en tilværelse basert på humanisme og humanistiske tankebyggninger som har vist sin mangel på bærekraft - er det ikke vanskelig å se sannheten i at «Da vi ble troløse mot Himmelen, forrådte vi jorden». (K.Bjørnebo)

En mangel på en bærekraftig basis vil etterhvert gi seg utslag på alle våre samfunnsområder. Og på veien bort fra en basis bygd på Sannhet vil man etterhvert miste både trosfriheten og ytringsfriheten.

Jeg håper ikke enda flere lar seg lokke ut i humanismens villfarelse, selv om det kan tenkes å være godt ment fra politisk hold. Det er ikke kristendom å blande det menneskelige med det Guddommelige - da blir det ugudelighet. I det perspektiv blir politikk meget alvorlig, spesielt når ideologien ikke er klar med hensyn til hva som er Bibelens menneskesyn.Totalitært tenkt Storting!

Av Lars-Arne Høgetveit

De siste årene i Norge har bydd på store åndelige ødeleggelser. Ødeleggelsene har gitt seg utslag i hjem, skole og samfunn. Langt inn, også i kristne kretser, ser en at Jesu Ord om de siste tider blir mer og mer aktuelle. Jesus spør seg til og med “mon jeg finner troen på jorden når jeg kommer igjen?”

Oppe i alt dette skal jeg ta frem ett ord som gir mye håp - fra 1. Pet. 5,8. “Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke; ”. Sånn jeg ser det er det verre når djevelen angriper så listig (som en lysets engel) at ingen forstår at det er han, enn når han brøler. Før kom nemlig angrepene på Bibelen og Jesus mer skjult, i dag er de langt enklere å avsløre - vi ser det nesten daglig at man er direkte på jakt etter kristenmannsblod. Man er så direkte i sin blasfemi og sin iver etter å rive ned samfunnet at man kan se på det som om en har kommet ett langt skritt nærmere forløsningen og Jesu gjenkomst. Og dermed vil angrepene på det kristne tilta fordi man aner at man er i ferd med å tape slaget mot Herren. “Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.”, står å lese i Esaias 41,10.

Det er allikevel bekymringsfullt, når Stortinget nå på 3dje året saumfarer Den Norske Grunnlov, en av de beste i verden. Vi vet hva som er Stortingets hovedangrepspunkt. DET SIKTES MOT Å FJERNE GRUNNLOVENS PROTESTANTISKE KRISTNE BASIS I § 2, SOM KLART STRIDER MOT ARBEIDERPARTIETS IDÉGRUNNLAG. (Tidligere Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl startet dette revisjons arbeidet i 1999.) Dette mål uttales ikke offentlig, men hør på dette :

På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i sin bok "Kommunisme og religion", utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok :" Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak." Og videre " BARNA SKAL GJØRES TIL SOCIALISTER, OG DET ER LÆRERNE SOM SKAL GJØRE DEM TIL DET. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst." Og til sist " Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk."

Det er de færreste politiske partier som i dag ikke er enige med denne ideologi som Kolle Grøndahl forfektet, gjennom sitt angrep på Grunnloven. Man vil bl.a. få inn ordet parlamentarisme i Grunnloven, men Grunnloven bygger jo nettopp ikke på parlamentarisme men på GENUIN MAKTFORDELING. Sverdrup (parlamentarismens far) sa nettopp “all makt skal samles i denne sal”. Dette er MOT Grunnlovens ide om spredning av makten i den lovgivende makt(Stortinget), den utøvende makt(Regjering, politi etc.) og den dømmende makt(Domstolene). Dette er mot Grunnlovens Ånd! (Det er ikke tillatt å forandre Grunnlovens Ånd i følge § 112. Redaktørens anmerkning.)

Og det skal ikke være slik det er i ferd med å bli i dag der Storting, Regjering og Domstolene synes å jobbe veldig tett sammen, og der Stortinget til sist har det avgjørende ord! (Vi så det i Børre Knudsen dommen; da vek domstolene for retten nedfelt i den norske Grunnlov, fordi man anså abortloven gitt av Stortinget for å være retten.) Da, ved en slik rendyrket parlamentarisme, vil et simpelt flertall kunne gi alvorlige konsekvenser for den innbygger av Norge som ikke har samvittighet til å følge Stortingsvedtaket. F.eks. ett vedtak som sier at det ikke er tillatt å lese aftenbønn for sine barn, fordi det skader barnet - det er nok ikke så langt fram det nei?

Men snart kommer Jesus tilbake og da skal hvert menneske tie. Da skal hvert menneske måtte bøye seg for Herren. Men før det ønsker vi alle(?) å fortsette å feire en meningsfull 17. mai i fred og frihet.
Jeg vil oppfordre alle stortingsrepresentanter (og andre) å ta tak i dette utspillet om revisjon av Grunnloven fra Stortingspresidenten og legge det dødt, selv om den nå er arbeidet med i 3 år.

Det finnes i steden et hav av positive nasjonsbyggende forhold å ta tak i, bl.a. det og langt sterkere profilere det kristne menneskeverd/synet inn i den norske skolens lærebøker! Dette ville gi seg gode utslag når elevene kommer ut i samfunnsbyggende posisjoner senere, det være seg i hjem og samfunn!


AFTENPOSTEN SKRIVER: Kautokeino ønsker seg oppsagt prest tilbake. LES ARTIKKELEN HER:
Kautokeino ønsker seg oppsagt prest tilbake

Etter fire år uten fast prest ønsker et flertall i menigheten i Kautokeino den avskjedigede presten Olav Berg Lyngmo tilbake.

OLE MAGNUS RAPP
Tromsø

- For oss er den åndelige kontakten viktig. Jeg ønsker Olav Berg Lyngmo tilbake, sier Ellen Marja Turi Gaup, som er leder i Kautokeino Menighetsråd.

Hele menighetsrådet er ikke enig, men alle er enige i at bygda snarest må få en prest som flest mulig kan samles om.

Turi Gaup har 17 år bak seg i menighetsrådet, og hun savner det åndelige fellesskap med en prest som forstår samisk språk og kultur. Hun er også skuffet over at menighetsrådet ikke ble hørt under oppsigelsen av presten. De støttet nemlig sin prest, og det er flertall for å få ham tilbake.

For fire år siden ble Berg Lyngmo suspendert, for så å bli sagt opp og fratatt kappe og krave. Han hadde da brutt den åndelige kontakt med biskopen på grunn av sterk uenighet i homofilisaken.

Siden da har bispedømmet lyst ut den ledige prestestillingen fem ganger, uten at noen har tatt jobben. Menigheten har hatt besøk av sporadiske vikarprester.

Samtidig samler den oppsagte presten Berg Lyngmo en stadig større menighet i bygdas bedehus. Her følges liturgien fra 1920, og gudstjenestene gjennomføres uten noe moderne krimskrams.

- Vi er en valgt menighet som holder oss til Olav Berg Lyngmo. Hittil har han ikke fått lønn fra oss. Men blir det nødvendig, så samler vi inn penger, sier Anne Hætta Øverli, som er leder i Kautokeino bedehusforening. Foreningen har enstemmig krevd Berg Lyngmo tilbake i prestestillingen.

Skal en ny prest ansettes, vil menigheten stille flere bastante krav. - Han må være en en kvinnes mann. Med andre ord må han være gift med en kvinne, og ikke fraskilt eller gjengift. Presten må holde seg til liturgien fra 1920, og til salmer som vi setter pris på, sier Anne Hætta Øverli.

- Jeg vet ikke om det finnes slike prester rundt om i landet. I alle fall har vi en slik her i bygda, og han ønskes tilbake, sier hun.

- Jeg går gjerne tilbake til prestestillingen, men vil kun ha en administrativ kontakt, ikke åndelig, med biskopen, sier Olav Berg Lyngmo. Han ser at menighetslivet i bygda mangler intensitet, og er glad for at menigheten har tatt klar avstand fra den nye og liberale teologien.

Seniorrådgiver og stiftskapellan Gunnar Farsund ved Nord-Hålogaland bispedømmekontor viser til at Olav Berg Lyngmo er fratatt sine presterettigheter, og at han dermed ikke er aktuell for den ledige prestejobben i Kautokeino.

Kilde: Aftenposten.
--------------------------------------------------
Kommentar:

Stiftskapellan Gunnar Farsund som nevnes nederst i Aftenpostens artikkel, har fulgt Statens rettssak mot Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen både i Herredsretten og Lagmannsretten. Han støtter homoseksuelt samliv, og har undertegnet oppropet "Størst av alt er kjærligheten". Han er således på kollisjonskurs med både Bibelen og menigheten i Kautokeino.

Det var Farsund som var uønsket i Kautokeino som vikar. I den sammenhengen var biskop Ola Steinholt så uforskammet at han kalte kretsen rundt Olav Berg Lyngmo for "brune krefter", ifølge Finnmark Dagblad.

Ivar Kristianslund


Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier? Luk. 6,46.

I dag, på denne vakre søndagen som Herren har gitt oss, samles folk til gudstjenester og møter over hele Norge. Blant predikantene finner vi både kvinnelige prester og folk som praktiserer homoseksualitet. Vi finner folk som lever i "samboerskap" og folk som godtar fosterdrap. Men åndens frukter uteblir!

"For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred. De skal bli til skamme, for de har gjort avskyelige ting. De skammer seg ikke, og vet ikke hva det er å rødme av skam. Derfor skal de falle blant dem som faller. På den tid jeg hjemsøker dem, skal de snuble, sier Herren.

Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den. Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd! Men de sa: Vi vil ikke gi akt.

Derfor hør, dere hedningefolk, og vit, du menighet, hva som skjer iblant dem. Hør, du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av deres onde råd. For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov." Jer. 6, 13-19.

"Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke er rett, det taler de. Det er ingen som angrer sin ondskap og sier: Hva har jeg gjort! Alle sammen stormer fram som en hest styrter av sted i krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.

Hvordan kan dere si: Vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss? Sannelig, se, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den. De vise blir til skamme, de blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra?

Derfor vil jeg gi deres hustruer til andre, deres marker til nye eiermenn. For både små og store søker alle sammen urettferdig vinning. Både profeter og prester farer med løgn, og de leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred.

De skal bli til skamme, for avskyelige ting har de gjort. De skammer seg ikke, og vet ikke hva det er å rødme av skam. Derfor skal de falle blant dem som faller. På den tid de blir hjemsøkt, skal de snuble, sier Herren." Jer. 8,6-12.

"Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud. På forskjellige veier løp du om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre, og på min røst har dere ikke hørt, sier Herren.

Vend tilbake, frafalne barn! sier Herren. For jeg er deres herre. Jeg vil ta dere, én av en by og to av en ætt, og føre dere til Sion. Og jeg vil gi dere hyrder etter mitt hjerte. De skal vokte dere med forstand og visdom. Jer. 3,12-15.

Alle de siterte ord er første gang uttalt i Israel. Men de har like fullt et budskap til Norge i dag! For "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." Heb. 13,8. "Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir." Rom. 15,4.

Ivar Kristianslund


Lørdag, Juni 29, 2002

Olav Berg Lyngmo søker soknepreststillingen i Kautokeino som han ble avsatt fra! LES SØKNADEN HER:
Olav Berg Lyngmo
Boaronjárga 5
Postboks 177
9521 Kautokeino 28. juni 2002.


Nord – Hålogaland Bispedømmeråd
Conrad Holmboes vei 20

9011 Tromsø


SOKNEPRESTSTILLINGEN I KAUTOKEINO - SØKNAD

Etter anmodning fra folk i Kautokeino, søker jeg med dette på stillingen som sokneprest i Kautokeino. Stillingen er som kjent lyst ledig fire eller fem ganger.

De som anmoder meg å søke sier at de er ”troende” eller ”vantroende”. Felles for disse mennesker er at de tror at Bibelen er Guds Ord.

KrF-regjeringen gikk til avskjedssak mot sokneprest Thorsen og undertegnede, ved kgl. res. i juli 1998, fordi våre samvittigheter ut fra Guds Ord ikke kunne akseptere biskoper som går inn for homoseksuell praksis blant prester. – Som ventet vant regjeringen saken mot oss. Men Guds Ord står likevel fast til evig tid!

Den tiden da Arvid H. Nergård var biskop i Nord-Hålogaland, var det ikke problemer i prestetjenesten. Vanskelighetene oppsto etter at bispemøtets mindretall fikk aksept for sitt homofili-liberale syn våren 1995.

Fordi samtlige biskoper i Den norske kirke aksepterer homoseksuell praksis blant prester, - er vi flere, - både prester og valgmenigheter, som har valgt en annen tilsynsmann enn Nord –Hålogaland biskop.

Den norske kirke må kunne gi rom for dem som fortsatt har Kirkens gamle syn, og ikke bare for de homofili - liberale. Undertegnede og mine prestebrødre er som kjent fratatt presterettighetene, fordi vi har protestert på de nye ordninger som er innført i strid med Guds Ord. – Følgende ubibelske ordninger er innført og godtatt:

 Allerede for flere år siden ble det foretatt velsignelseshandling over homofilt partnerskap i Markus kirke i Oslo. Den ene av de to som forrettet var Liv Rosmer Fisknes. Pussig nok hadde Andreas Aarflot glemt sin egen uttalelse om den saken da han vitnet i Hålogaland Lagmannsrett i des. 2000.

 Siri Sunde ble gjeninnsatt som kapellan i Nordre Land av Köhn etter at hun inngikk homoseksuelt partnerskap. – Helen Bjørnøy foretok forbønns- og velsignelseshandling over Sundes partnerskap, 28. juni 1997. Det hele skjedde i strid med Skriften, Bekjennelsen, Dnks ordninger og Kirkemøtets vedtak. Liturgien til hendelsen var på forhånd sendt til Sigurd Osberg, som bare meddelte at han "tok den til etterretning". Mer stoff om dette finnes i Vårt Land av 11. juli 1997. Nå er Helen Bjørnøy bispekandidat til Tunsberg. Samtlige av de ovenfor nevnte har sine presterettigheter i behold. De har fritt spillerom fordi de har støtte av de politiske partier på Stortinget.

 Gunnar Stålsett medvirket til at den homofilt samboende presten Jens T. Olsen ble kapellan i Majorstuen menighet. – I desember 2001 ordinerte Gunnar Stålsett teologen Nils Jøran Riedl som lever i homoseksuelt partnerskap. Alt dette er godtatt av biskoper og kirkeledelse! Åpen splittelse er ikke registrert!

 Homofilt partnerskap ble også inngått av Signe Fyhn i Lilleborg menighet. Både stab og menighetsråd, prost Ingar Seierstad og biskop Gunnar Stålsett ble orientert om saken før inngåelsen av partnerskapet (V.L.jan. 2001).

 Det finnes også andre prester i Dnk som lever i homoseksuelt partnerskap, -”illegalt”, - uten at dette er kjent for allmuen.

På den liberale side er altså følgende akseptert: Brudd med Skrift og Bekjennelse, samt brudd med Dnks ordninger og Kirkemøtets vedtak. – De prester og biskoper som bryter disse, beholder sine presterettigheter. De er vernet av bispe- og statsmakt og politiske vedtak. – De som derimot har markert sin bibeltroskap i handling ut fra Skrift og Bekjennelse, risikerer avskjed og tap av presterettigheter, i verste fall fengsel.

I tilknytning til nærværende søknad:
Jeg behersker begge målformer, bokmål og nynorsk. Dessuten fører jeg samtaler på samisk. Etter feltpresttjeneste var jeg sokneprest i Nordkapp fra januar 1981, til jeg i desember 1986 tiltrådte Kautokeino sokneprestembete.

På bakgrunn av ovennevnte, antas det at nødvendige attester m.v. allerede foreligger hos de kirkelige myndigheter.

Med vennlig hilsen


Olav Berg Lyngmo (Sign.)


Søknaden sendes per telefaks.
Originalsøknaden sendes tjenestevei via prosten i Indre Finnmark prosti.


ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 3: EVOLUSJONSTEORIEN HAR VIST SEG HELT UHOLDBAR!

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 3 som har tittelen:

Avsnitt I C: EVOLUSJONSTEORIEN HAR VIST SEG HELT UHOLDBAR!

Ingen kan forklare tilværelsens og universets tilblivelse. Hva er tid, hva er rom, hva er materie og energi osv. Og hvor kom alt fra? Noen forsøker å starte med "The big bang" (den store eksplosjonen). Om vi er så imøtekommende at vi aksepterer at det finnes noe som kan eksplodere, hvorfor skulle en eksplosjon skape orden og system? Dersom avstanden mellom jorda og sola hadde vært, relativt sett, bare litt mindre, ville alt på jorda ha brent opp. Hadde den vært litt større, ville alt ha frosset til is. Mange liknende forhold som vitner om nøyaktig planlegging kunne nevnes.

Men om vi i utrolig velvillighet aksepterer at dette skyldes tilfeldigheter, hvor kom så livet fra? Selv det enkleste liv er utrolig mer komplisert enn man tidligere forestilte seg. Om vi aksepterer det utrolige, at liv skulle ha blitt til av seg selv, hvorledes har mangfoldet av liv blitt til? Evolusjonsteorien kan i hvert fall ikke forklare det!

Som vitenskapelig teori betraktet er evolusjonslæren avlegs og burde ha vært forkastet for lenge siden. Et organ som for eksempel øyet eller øret er meget komplisert. Evolusjonsteorien har ingen forklaring på hvorledes det har oppstått. Det er utenkelig at det kan ha forekommet mutasjoner som er så omfattende at individer plutselig er utstyrt med øyne som de kan se med! Like utenkelig er det at øyet skulle ha utviklet seg gradvis! Øyet fungerer jo ikke med mindre det er ”fullt utviklet”. Og det er ingen fordel i ”kampen for tilværelsen” å ha et ”nesten utviklet øye” som det ikke går an å se med. Naturen er full av det vi kan kalle ”undere”. Se på en maurtue eller et bisamfunn. Studer de vandringene over umåtelig store avstander som foretas av fugler og fisker og andre dyr med utrolig presisjon uten menneskelige kart og kompass. Se hvorledes organismer av forskjellig slag hjelper hverandre med hensyn til næringstilførsel og befruktning.

Dersom plassen tillot det, kunne vi nevne dusinvis av eksempler på slike fenomener i naturen som ganske enkelt ikke kan ha oppstått ved evolusjon. Hvorledes har trekkfuglenes fantastiske navigasjonssystemer utviklet seg? Det finnes eksempler på vandringer som er så utrolige at man bare må måpe når man får det beskrevet. Og hva var det som fikk biene til å spesialisere seg og samarbeide om et felles mål?

Observasjonene i naturen stemmer meget dårlig med evolusjonsteorien. Det finnes alternative teorier, basert på Bibelen, som står langt sterkere, også rent vitenskapelig sett. Men det faller utenfor rammen av denne serien å gå nærmere inn på dette.Fredag, Juni 28, 2002

ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 2: NATUREN, SAMVITTIGHETEN OG MUNTLIGE OVERLEVERINGER VITNER HELT KLART OM EN SKAPER OG HERRE

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 2 som har tittelen:

Avsnitt I B: NATUREN, SAMVITTIGHETEN OG MUNTLIGE OVERLEVERINGER VITNER HELT KLART OM EN SKAPER OG HERRE

Det fantastiske skaperverket som vi er en del av bærer meget sterkt preg av intelligent planlegging. Derfor har mennesker til alle tider i hele verden vært klar over at det finnes guddomsmakt. Tenkene mennesker som bruker sin observasjonsevne kan vanskelig komme til noen annen konklusjon. Hvis vi godtar Bibelens historieberetninger, som det er all grunn til å gjøre, må vi dessuten regne med at hele menneskeheten har fått overleveringer om Gud fra Adam og Noah som er alle menneskers stamfedre. Og kanskje fra andre som Gud kan ha åpenbart seg for utenom Israels folk eller jødene. Eksempler er Jetro, Mose svigerfar som var prest i Midian (2. Mos. 3,1), og Melkisedek som var prest i Salem. (1. Mos. 14,8.) Men gudsbildet er blitt pervertert (fordreid) gjennom tidene. Derfor finner vi mange gudsoppfatninger i verden i dag. Men alle mennesker har en samvittighet som vitner om at mennesket er noe langt mer enn et dyr. Skyldfølelsen og oppfatningen om at det er behov for ofring går igjen. I følge Bibelen har Gud utvalgt Israel som redskap for sin åpenbaring. Og han har utvalgt Jesus som det fullkomne offerlam for verdens synd.

Geologiske observasjoner over hele verden vitner om en storflom av den typen som er beskrevet i Bibelen under Noah. Muntlige overleveringer fra alle kanter av verden vitner om det samme. Mange av overleveringene har klare likhetstrekk med Bibelens beretning. Alle observasjoner, all menneskelig erfaring og all upartisk forskning peker i retning av at universet - både makrokosmos (himmellegemene) og mikrokosmos (atomene) og alt liv - er planlagt og formet av et intelligent vesen. Å nekte for at det finnes en Gud virker langt tåpeligere enn å påstå at det ikke står noen intelligens bakom en avansert datamaskin! Evolusjonsteorien (utviklingslæren eller darwinismen) møter uoverstigelige vanskeligheter når den skal forklare fakta. Men de ledende meningsdannerne i samfunnet klynger seg til evolusjonsteorien eller evolusjonstroen som en religion. De er nemlig totalt uvillige til å godta alternativet som er tro på Skaperen.

Alle som gir seg tid til å undersøke og tenke objektivt må innrømme at det må stå en Gud bak skaperverket nettopp slik som Bibelen forteller oss. I følge Bibelen er det bare dåren som sier i sitt hjerte: "Det er ingen Gud." (Salme 14,1.) Bibelen sier også følgende om mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet, slik som den norske "åndseliten" gjør i dag: "det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning." (Rom. 1,18-20.)

I følge Bibelen er Gud mer vitenskapelig i god betydning av ordet enn alle vitenskapsmenn. Han har gitt bevis for sin egen eksistens. (Rom. 1,20.) Han har gitt bevis for Jesu guddom. (Rom. 1,4 og Ap.gj. 17,31.) Han har gitt bevis for sin egen pålitelighet. (5. Mos. 18, 21-22.) Han har gitt oppskrift på et eksperiment som vil bekrefte Bibelens sannhet. (Joh. 7,17.) Hvorfor overser man alt dette og mer til? Hva kan "vitenskapen" stille opp mot dette?


Torsdag, Juni 27, 2002

ARTIKKELSERIEN OM KF'S POLITIKK. Artikkel nr. 1: Vi må bygge politikken på fjellgrunn!

Artikkelseriens tittel: UTGANGSPUNKTET FOR KRISTEN FRAMTIDS POLITIKK

I en serie artikler framover vil vi presentere utgangspunktet for den politikken som partiet Kristen Framtid vil føre. Artiklene er skrevet av partiets formann, Ivar Kristianslund. Kapittel I presenterer partiets ideologiske grunnlag og gir en begrunnelse for og presisering av dette. Vi presenterer i dag artikkel nr. 1 som har tittelen:


Avsnitt I A: VI MÅ BYGGE POLITIKKEN PÅ FJELLGRUNN! Matt. 7,25-27.

Det viktigste som har hendt i historien hendte for nesten 2000 år siden - i hvert fall hvis vi kan stole på Bibelen, og det skal vi begrunne senere i denne artikkelserien at vi kan. Da ble Guds og jomfru Maria's veldige Sønn, Jesus Kristus, vekket opp av døden av sin egen rettferdige og kjærlige Far. Gud Fader beviste på denne måten at han hadde godtatt Sønnens blodige offer på Golgata som betaling for menneskenes synder Rom. 4,25.

Dette gjør det mulig å unngå den evige pine og i stedet arve evig liv i ubeskrivelig herlighet. Matt. 25,46; Joh. 3,16; Rom. 8,18. I følge Bibelen, er dette det gledeligste som har hendt i historien. Rom. 8,32; Fil. 4,4. Mennesket kan bli født på nytt og begynne et nytt og meningsfylt liv i denne vanskelige verden som ligger i det onde. 1.Joh. 5,19. Dette livet blir ikke avsluttet ved døden, men fortsetter i evig herlighet! Joh. 3,36.

Ut fra dette er det er viktig for hvert eneste menneske å ta stilling til noen grunnleggende spørsmål: Kan vi stole på Bibelen? Er Jesus Guds evige Sønn som han så tydelig gjør krav på å være?

Å drive politikk uten å ta stilling til disse spørsmål kan etter vår mening sammenliknes med å kjøre bil med bind for øynene. Politiske beslutninger blant "dyr" (aper?) som er opptatt av å nyte og å overleve og som blir borte for alltid når de dør er én ting. Tilsvarende beslutninger blant mennesker som er skapt i Guds bilde for å gjøre Guds vilje og som skal møte Gud på dommens dag (Heb. 9,27) er noe helt annet!

Vi er blitt hellig overbevist om at Jesus er Guds Sønn - den Frelser som Det gamle testamente ga detaljerte profetier om århundrer i forveien. Og at Bibelen er til å stole på. I det følgende skal vi kort peke på noen begrunnelser for dette. Sekretariatet kan vise til litteratur som gir mer detaljer for den spesielt interesserte.

Men det er viktig å presisere at det til syvende og sist bare er Den Hellige Ånd som kan overbevise et menneske og vekke det opp fra den åndelige død. Vår argumentasjon er bare en tilrettelegging. Vi pløyer og harver - Guds Ords sanne forkynnere sår - Og Gud selv gir spiring og vekst!

Vårt ønske og vår bønn til Gud er dette: Måtte alle ta umaken med å undersøke selv om Guds Ord er sannhet! Bibelen forteller at alle mennesker av naturen er åndelig døde og blinde. Efes. 2,1-5. Matt. 15,14. Derfor ødelegger de både sitt eget og andres liv og ender i evig fortapelse dersom de ikke vekkes opp før det er for sent. Efes. 5,14. Joh. 3,16.

Historien viser hjerteskjærende eksempler på at politiske ideologier og politikere kan påføre menneskeheten ufattelig mye lidelse og død og legge rike landskaper øde. Verken intelligens, faglig dyktighet, mesterlig politisk håndverk, talegaver, sjarm eller statsmannskunst er noen garanti for at man får en god politikk. Nei, grunnmuren - ideologien som politikken bygger på - er avgjørende for resultatet.

I denne artikkelserien ønsker vi i korte trekk å begrunne at bibelsk kristendom er det beste fundament et folk kan bygge sin politikk på. Måtte det norske folk i tide innse at dette er sannhet!


Onsdag, Juni 26, 2002

EU vil likestille partnerskap og ekteskap

EU-parlamentet oppfordrer medlemslandene til å likestille homofilt partnerskap med ekteskap.
Det omstridte forslaget ble nylig vedtatt med 246 mot 141 stemmer, melder Vårt Land.

Den svenske kristendemokraten Lennart Sacredeus var en av dem som stemte i mot de delene av forslaget, som inneholdt konkrete oppfordringer til EUs medlemsland om å likestille homofile og heterofile samboerskap med det etablerte ekteskapet. Spørsmålet om ekteskap og partnerskap var et punkt blant mange i en rapport som tar for seg generelle menneskelige rettigheter.

– Dette er nasjonale spørsmål og burde ikke være med når man vurderer menneskerettigheter i Europa, sier Sacredeus.Tirsdag, Juni 25, 2002

EN FORENKLET SKISSE AV FEMINISMENS ONDE SIRKEL

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen framtid

En gang var det et ideal blant unge kvinner å følge Herrens formaning om å være "sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn." Titus 2,5. Dette hadde de lært av eldre kvinner som var "lærere i det gode" Tit 2:3, og som lærte "de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn." Tit. 2,4.

Men så kom feministene! De var inspirert av Satan, og brukte Djevelens gamle kvinnelist: "Har Gud virkelig sagt?" 1. Mos. 3,1. De oppfordret kvinnene til ulydighet mot mennene, til å drive hor og til å drepe ufødte barn! Kvinner ble lokket, truet og mobbet ut av hjemmet, og ofte også ut av ekteskapet. Mange kvinner var ulykkelige over dette! De ville heller ha fulgt sin natur og vært hjemme hos sine barn og sin mann, men presset ble for stort for veldig mange.

Hva ble resultatet av feminismen? Hustruen ble overbelastet og stresset. Ektemannen ble også misfornøyd og irritert. Samlivet og seksuallivet ble ikke så idyllisk som før. Utroskap og skilsmisse ble mer vanlig. Feministene sørget for at lover og regler og sosiale institusjoner oppfordret og stimulerte til skilsmisse. Barna fikk lide for alt dette, og ble i det hele tatt overlatt mer til seg selv og til tilfeldighetene. Det viktigste i et barns liv nest etter Jesus - nemlig en kjærlig mor som aldri er langt borte - ble tatt fra dem.

Alt dette ledet til tilpasningsproblemer, rusproblemer, seksuelle utskeielser, fosterdrap, sinnslidelser, kriminalitet, sykdom, selvmord, osv. osv. i stadig stigende grad, både hos barn og voksne.

Alle disse problemene måtte det offentlige forsøke å løse. Å løse slike problemer ved hjelp av offentlige tiltak er mye dyrere for fellesskapet enn å la den bibelske familien fungere. Feministene som hadde stor politisk innflytelse og som ønsket å ødelegge det bibelske familieidealet sørget for at skattesystemet og det økonomiske systemet i det hele gjorde det vanskelig for en mann å førsørge en hjemmeværende hustru.

Har ekteparet vunnet økonomisk på at feministene har flyttet hustruen vekk fra hjemmet og ut i arbeidslivet? Neppe noe nevneverdig. Det koster å ha barn i barnehage, eller lignende. Vanligvis får også familien dyrere forbruksvaner når hustruen arbeider utenfor hjemmet, uten at velferden, reelt sett, øker så mye. En betydelig økonomisk ulempe for familien er også de sosiale kostnadene som følger med ødeleggelsen av hjemmet og som veltes tilbake på familien av det offentlige. Den skisserte utviklingen har ført til at hustruen i dag vanligvis "må" arbeide utenfor hjemmet for at endene skal møtes. Noe forenklet kan vi derfor skissere følgende "onde sirkel":

1. Hustruen presses ut av hjemmet av feminismen.
2. Familien, dvs. ektefellen og barna forsømmes som en følge av punkt 1.
3. Punkt 2 medfører en rekke problemer som må løses og betales av det offentlige.
4. Familieøkonomien svekkes betraktelig som en følge av at familien må være med på å betale kostnadene under punkt 3.
5. Det er ikke lenger økonomisk "mulig" å leve i det tradisjonelle familiemønsteret med en hjemmeværende hustru som en følge av punkt 4. Hustruen har altså ikke lenger noe "reelt valg". Hun er "nødt til" å arbeide utenfor hjemmet. Nå må "alle" hustruer arbeide utenfor hjemmet, og vi er tilbake til punkt 1 i mye sterkere grad enn opprinnelig.

Selvsagt er fremstillingen ovenfor noe forenklet. Ikke alle ektepar får barn. Ikke alle hustruer som arbeider utenfor hjemmet forsømmer sine barn, osv. osv. Men skissen viser noe som er nokså typisk, og meget vesentlig.

Når den onde sirkelen har virket en tid, volder den enorme ødeleggelser i samfunnet. Det verste er all synden som følger med denne livsstilen. Å se bort fra Herrens bud fører aldri til noen velsignelse. Tvert imot kan det føre til forbannelse bort fra Herrens åsyn i all evighet for den som ikke omvender seg og tar imot frelsen i Jesus Kristus.

Herren har gitt oss dette bud: "Dere skal være fruktbare og bli mange! Myldre på jorden og bli tallrike på den." 1. Mos. 9,7. Når vi i vårt tynt befolkede land ikke en gang greier å opprettholde befolkningen fordi vi ikke vil føde barn, er det helt klart at vi ikke gjør Herrens vilje! Derfor må vi ikke bli overrasket om Herren tar fra oss landet, og om dette skjer på en voldelig måte hvor våre etterkommere blir drept!

Den livsstilen som feminismen fremmer fører også til at altfor få av våre unge menn er skikket til å forsvare landet. Når politikerne i tillegg bygger ned forsvaret på samme måte som før 1940, må vi ikke bli forundret om 1940 gjentar seg, men denne gang på en langt verre måte!


Mandag, Juni 24, 2002

ULVER - MED OG UTEN FÅREKLÆR

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Vi har dessverre lenge hatt ulver i fåreklær i Den norske kirke. Men etterhvert har vi også fått et økende antall ulver med 4 føtter uten fåreklær i norske beiteområder og skoger. Bern-konvensjonen er viktig i denne sammenheng, og omkring den har det vært mye hemmelighetskremmeri fra norske myndigheters side. Her er norske næringsinteresser tydeligvis blitt tatt på sengen. I Sarpsborg, hvor jeg bor, har ulven allerede drept mange sauer. Rovdyrromantikerne vil gi ulven og andre store rovdyr fast plass i Østfold og mange andre steder hvor beitebruk er en viktig næringsvei. En slik rovdyrpolitikk går Kristen Framtid (KF) sterkt i mot.

Den norske rovdyrpolitikken er forkastelig av mange grunner:

(1) Det kan dokumenteres at ulv har drept barn bl.a. i Sverige, Finland, India og Sovjet. Vi ønsker ikke å eksperimentere med våre barns liv!

(2) I Norge har husdyreiere alltid drevet et humant husdyrhold. Å ale opp rovdyr for å slippe dem løs på sauer og andre beitedyr er en grov form for dyreplageri som ikke er et kristent land verdig. I Bibelen blir vi oppfordret til å ha omsorg for vår buskap (Ordspr. 27, 23.)

(3) Det er en kjent sak at f. eks. en enslig bjørn eller en ulveflokk kan være farlig også for voksne mennesker. Nordmenn elsker naturen og er vant til å føle seg rimelig trygge i skog og mark. De har alltid hatt en selvfølgelig rett (naturretten) til å forsvare liv og eiendom dersom de skulle bli angrepet av rovdyr. Nå har vi fått en rovdyrpolitikk som reduserer naturopplevelsen for mange og gjør dem redde og usikre. Myndighetene vil til og med innskrenke nødvergeretten. Å drepe et rovdyr blir oppfattet av myndighetene som en av de største forbrytelser som kan begås. De samme myndigheter er ansvarlige på drapet av 14-15 tusen nordmenn hvert år! Vi ser tydelig at satan har stor innflytelse på politikken! I hedensk tid ble barna satt ut til skogens rovdyr. Men nå er det hedenske leger som tar livet av Jesu minste små.

(4) Beiteeiendom og beiterettigheter er gamle rettigheter som går flere hundre, ja tusen år tilbake i tiden. Å frata eierne slike rettigheter er en form for tyveri. Selv om noe blir erstattet, blir det aldri full erstatning. For det første innebærer det det masevis av frustrasjon og arbeid med dokumentasjon, osv. dersom man skal få erstatning. For det andre er det f. eks. mange som midlertidig ikke bruker beiter som det blir aktuelt å bruke igjen når forholdene forandrer seg. Og de får ingen erstatning. Denne rovdyrpolitikken er således i strid med budet: Du skal ikke stjele. Og den er i strid med bl.a. § 101 og § 105 i Grunnloven.

(5) I Norge er utmarksbeite langt viktigere enn i de fleste andre land. Rovdyrpolitikken er med på å avfolke bygder. Flere bønder har allerede forlatt sine gårder på grunn av dette.

(6) Jakt har vært en viktig aktivitet i Norge til alle tider. Rovdyra tar viltet og undergraver også på denne måte økonomien til personer som har jaktrettigheter.

(6) Rovdyrpolitikken har mange ringvirkninger og har negative virkninger også på andre næringer som ikke er nevnt her.

(7) Vi lever i en urolig og ustabil verden. Vi som husker 2. verdenskrig har følt på kroppen hva matmangel er for noe. I en krisesituasjon vil mye av landbruket bryte sammen p.g.a. mangel på driftsmidler. Men utmarksbeite og jakt gir opphav til meget vesentlige matreserver som ikke er så sårbare i kristider.

Kristen Framtid forlanger at Norge sier opp Bern-konvensjonen dersom den ikke kan praktiseres på en måte som er forenlig med Grunnloven og kristendommen. I følge Grunnlovens § 2 og § 112 skal kristendommen alltid være statens offentlige religion. Gud har i sitt evige ufeilbarlige Ord gitt oss i oppdrag å være fruktbare og bli mange og å råde over alt dyreliv. (Se 1. Mos 1,28.)

Gud skapte opprinnelig både menneskene og rovdyra som planteetere. (Se 1. Mos. 1,29-30.) Men det skjedde en dramatisk ødeleggelse av skaperverket først ved syndefallet (Se 1. Mos. 3,14-19.) og deretter ved syndefolden. (Se 1. Mos. kap. 6-9. Se også Jes. 11,6-8.)

Den rovdyrpolitikken som praktiseres i dag bygger på hedenske filosofier som evolusjonisme og sosialisme. At det tapes mange beitedyr av årsaker som mennesker ikke har herredømme over er noe helt annet enn at mennesket med vilje utsetter beitedyr for dyreplageri ved en uvettig rovdyrpolitikk.

Vi ønsker ikke å utrydde rovdyrene. De bør tas vare på i dyreparker og spesielle områder hvor man ikke får slike skadevirkninger som er omtalt ovenfor. Dette er fullt mulig. Men vi ser ingen grunn til at det skal opprettholdes såkalte levedyktige stammer av rovdyr i områder hvor det går ut over menneskets Gudgitte kulturoppdrag.

Dagens rovdyrpolitikk er et direkte resultat av åndelig frafall og hedensk tenkesett! Rovdyrplage er i Bibelen beskrevet som en straff fra Gud. (Se 3. Mos. 26, 22 og 26,6; Esek. 5,17; 14,15 og
14,21.)


Søndag, Juni 23, 2002

KRISTEN FRAMTID

Partiet KRISTEN FRAMTID er stiftet med Ivar Kristianslund som
formann.

Det skjedde på Bildøy ved Bergen den 27. oktober i 2001.

Stifterne er tidligere ledere i Kristent Samlingsparti med professor Ivar Kristianslund i spissen.
Grunnen til at vi forlot Kristent Samlingsparti er flere, hvorav de viktigste er følgende:
1. Ulikt syn på Bibelens lære om forholdet mellom menns og kvinners oppgaver i samfunnslivet.
2. Den ting at partiledelsen ikke rettet seg etter partiets statutter i sin måte å lede partiet på.
3. En etter vårt syn ukristelig måte å behandle den forrige formannen Ivar Kristianslund på. Det var han som først og fremst hadde bygget opp partiet til det det var sommeren 2001. Likevel har han ikke fått den ringeste takk for det, men tvert om blitt gjenstand for en meget stygg forfølgelse i offentlige media.

13-11-2oo1

Per Ola Hovd. Pol. nestformann. Sign.
Trygve Einar Gjerde. Org. nestformann. Sign.
Svein Brattgjerd. Sekretær. Sign.
Stein Henriksen. Kasserer. Sign.


Lørdag, Juni 22, 2002

KRISTEN FRAMTID STARTER MEDLEMSVERVING!

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Partiet Kristen Framtid ble startet 27. oktober 2001. Men først nå vil vi for alvor begynne med utadrettet virksomhet. Ledelsen ønsket å gå sakte og grundig til verks. Nylig er partiet blitt registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, og vi har nå opprettet bankkonto i Postbanken med nummer 0539.0963833 hvor gaver og medlemskontingent kan innbetales.

Både kvinner og menn som aksepterer partiets lover og som undertegner partiets medlemserklæring kan bli medlemmer av partiet, forutsatt at de er norske statsborgere og over 18 år. Men bare lutherske kristne menn kan bli tillitsvalgte.

Partiet ønsker å være tro mot Bibelen som er Guds inspirerte og ufeilbarlige Ord. Det finnes forskjellige meninger om hva bibeltroskap innebærer. Vi legger til grunn den tradisjonelle lutherske kristendomsforståelse, slik den kommer til utrykk i de skriftene som fra gammelt av har vært bekjennelsesskrifter i Den norske kirke. Men selvsagt er det Bibelen selv som er kilden og øverste norm for tro, lære, liv og bekjennelse.

Vi er overbevist om at Norge kan bli rikelig velsignet av Herren dersom vi vender tilbake til ham. I dag er folket og landet i ferd med å bli ødelagt. Vi ønsker helhjertet å la Bibelen være ufravikelig norm både i hjem, i menighet og i samfunnets lovgivning og forvaltning. Norges grunnlov av 17. mai 1814 - den som vi feirer hvert år - er et utrolig godt utgangspunkt for en åndelig gjenreisning av Norge. Kristendommens motstandere har planer om å ødelegge Grunnloven i løpet av meget kort tid. Dersom de lykkes, vil det være en katastrofe for landet. Kristen Framtid - som er det eneste partiet som både er helhjertet kristent og konfesjonsbundet luthersk - vil bli et utrolig viktig våpen i forsvaret av kristendommen i politisksammenheng. Dersom du vil være med oss i dette arbeidet, vil vi gjerne høre fra deg!


Hvordan bli medlem av Kristen Framtid?

Kristen Framtid er et politisk parti som arbeider for å styrke kristendommens stilling i Norge. Vi bygger på Bibelen som er Guds Ord. Dette er det primære prinsipp. Som det første avledede prinsipp bygger vi på Grunnloven av 1814, med unntak av jødeparagrafen. Som det annet avledede prinsipp skal Kristen Framtid bare ha lutherske kristne menn som tillitsvalgte på alle nivåer i partiet.

Både menn og kvinner kan være medlemmer av partiet. Men bare lutherske kristne menn kan være tillitsvalgte. Om medlemsskap i partiet sier partiets lover spesielt følgende:

§ 5. MEDLEMSKAP
Medlem kan den være som er en bekjennende kristen, vil være tro mot det skrevne Skriftord slik partiets grunnprinsipper forstår dette, og likeledes vil stå på Grunnloven.

Medlemmet må være norsk statsborger, være over 18 år, ha betalt medlemskontingent, og må forplikte seg til å arbeide etter partiets lover og det til enhver tid gjeldende program. Intet medlem kan være med i andre politiske partier, i hemmelige organisasjoner eller ordener eller delta i okkult virksomhet.

Det enkelte medlem må rette seg etter følgende: Alle vedtak som er fattet i henhold til partiets lover må respekteres og følges. Det gjelder både organisasjonssaker og politikk. Intet medlem kan arrangere/delta i møter eller komme med uttalelser til massemedia i den hensikt å skape en opposisjon til lovlig fattede vedtak. All intern diskusjon og meningsutveksling skal skje innenfor rammen av partiets lovfestede organer.

Hvis du ønsker å bli medlem av Kristen Framtid, kan du gå fram på følgende måte:
1. Les gjennom partiets lover som du finner i en egen artikkel i denne nettavisen i dag.
2. Undertegn medlemserklæringen som du finner vedlagt nedenfor, dersom du finner å kunne gjøre dette, og send den til Kristen Framtid, Ryenveien 33, 1719 Greåker.
3. Send medlemskontingenten (og eventuell gave til partiet) til Kristen Framtid, Ryenveien 33, 1719 Greåker. Konto nr. 0539.0963833.

Medlemskoningenten er kr 200,- per år, med unntak av studenter, pensjonister og familiemedlemmer som betaler kr 100,- per år i medlemskontingent.

Sentralstyret i Kristen Framtid har i møte den 2. februar 2002 vedtatt at følgende erklæringer skal undertegnes av dem det gjelder:

ERKLÆRING
SOM MEDLEM I KRISTEN FRAMTID FORPLIKTER JEG MEG TIL:
1. Å vise troskap mot Bibelen og den lutherske kristendomsforståelse.
2. Å være lojal mot partiets lover.
3. Å respektere det program som til enhver tid gjelder uten å gå til media med eventuell uenighet som måtte forekomme på enkelte punkter.
4. Under en eventuell konflikt ikke å blande det offentlige rettsvesen inn, men heller søke løsning innad i partiet.

(Skriv tydelig nedenfor, bruk gjerne trykte bokstaver.)


Yrke/tittel (Kan utelates): ..........................

Fullt navn: ........................................

Fullstendig postadresse: .............................

Boligkommune: .......................................

Fødselsdato: ...............................

Eventuelt telefonnummer og mobilnummer: ..............

Eventuelt telefaksnummer: .....................

Evtentuell E-postadresse: ....................


Sted, dato: ...............................

Forpliktende underskrift: .........................


Praktiske opplysninger om partiet Kristen Framtid

Adresse: Ryenveien 33, 1719 Greåker
Telefon: 69147149 - 90957002
Telefaks (avtales): 69146170
E-post: ivar-kr@online.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene: 984 291 485
Driftskonto i Postbanken: 0539.0963833

Sentralstyre:

Sentralstyret består fra 2. februar 2002 av følgende personer:
Formann: IVAR KRISTIANSLUND
Adresse: Ryenv. 33, 1719 Greåker. Tlf. 69147149 - 90957002. E-post: ivar-kr@online.no.
Politisk nestformann: PER OLA HOVD
Adresse: Hovd vestre, 7690 Mosvik. Tlf./fax: 74064146 - 95102643.
Organisatorisk nestformann: STEIN HENRIKSEN
Adresse: Ramsland, 4510 Spangereid. Tlf./fax: 38258064. E-post: aleteia@frisurf.no.
Sekretær: SVEIN BRATTGJERD
Adresse: Kollerudvn 26, 3031 Drammen. Tlf. 32884846. E-post: svei-bra@online.no.
Sentralstyremedlem TRYGVE EINAR GJERDE
Adresse: 5440 Mosterhamn. Tlf. 53426206.

Kasserer: Arne Rolfsnes, Dårråvegen 13, 2827 Hunndalen. Tlf. 61183730 - 92624815.

Medlemskontingent

Medlemskoningenten er kr 200,- per år, med unntak av studenter, pensjonister og familiemedlemmer som betaler kr 100,- per år i medlemskontingent.


Lover for Kristen Framtid

LOVER FOR DET POLITISKE PARTIET KRISTEN FRAMTID
Stiftet 27. oktober 2001 i Bergen

DEL 1 - IDEOLOGI

§ 1. VI BYGGER PÅ BIBELEN SOM ER GUDS ORD.
DETTE ER DET PRIMÆRE PRINSIPP.

Med Bibelen som Guds Ord mener vi at Det gamle og Det nye testamentets kanoniske Skrifter (39 Bøker i GT og 27 bøker i NT) er gitt av Den Hellige Ånd. Det vil si at de opprinnelige håndskrifter er verbalinspirert - at ord og begreper er gitt av Ånden, dog således at Ånden har tatt hensyn til den enkelte åpenbaringsbærers språk og stil.

Vi tror også at Gud har våket og våker over sitt Ord slik at senere avskrifter på grunnspråkene er fullt pålitelige når de sees i sammenheng.

Den pålitelige oversettelse må ligge så nær grunnspråkene som mulig. § 1 kan aldri endres.

§ 2. SOM DET FØRSTE AVLEDEDE PRINSIPP BYGGER VI PÅ GRUNNLOVEN AV 1814, MED UNNTAK AV JØDEPARAGRAFEN.
Som følge av det står vi på maktfordelingsprinsippet, hva samfunnets styrelse angår, der de tre statsmakter - den lovgivende, den utøvende og den dømmende - er selvstendige i forhold til hverandre. § 2 kan aldri endres.

§ 3. SOM DET ANNET AVLEDEDE PRINSIPP SKAL KRISTEN FRAMTID BARE HA LUTHERSKE KRISTNE MENN SOM TILLITSVALGTE PÅ ALLE NIVÅER I PARTIET.
Lutherdommen er her forstått ut fra Christian den V's Norske Lov av 1688. Felleserklæringen om Rettferdiggjørelsen, Porvoerklæringen og Leuenbergkonkordien avvises. § 3 kan aldri endres.

UTDYPING AV DE 3 HOVEDPRINSIPPENE
1. Kristendommen i luthersk forståelse skal være statens offentlige religion. Det gir Grunnlovens § 2 klart uttrykk for. Den lutherske forståelse vil etter Christian den 5.'s Norske Lov av 14. april 1688 - en lov som fortsatt gjelder - si den kristendomsforståelse som stemmer med Den Hellige Bibelske Skrift, Den Apostolske, Nikenske og Athanasianske Trosbekjennelse, Den uforandrede Augsburgske Bekjennelse av 1530 og Luthers Lille katekisme. At denne kristendomsforståelse skal være statens offentlige religion, betyr at statens lover skal gis i overensstemmelse med den, at Norge skal styres i overensstemmelse med den, og at alle barn hvis foreldre bekjenner seg til den, skal oppdras og undervises i overensstemmelse med den.

2. Etter Grunnlovens § 1 er Norge "et frit, selvstendigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk." Ut fra 1. Mos. 11, 6-9 og Ap.gj. 17, 26-27 er det Guds hellige vilje med menneskene etter syndefallet at de skal leve i nasjonalstater med hvert sitt språk. All den stund det er to nasjoner innen norsk riksområde, den norske og den samiske, må forholdet mellom dem ordnes slik at hver av dem kan leve sitt nasjonale liv. Grunnlovens § 110 A av 25/5-1988. Tilsvarende gjelder ikke innvandrere som har kommet inn på 1900-tallet og senere, da disse ikke har noe historisk betinget forhold til landet, og heller ikke kan påberope seg det i fremtiden.

3. Ut fra Grunnlovens § 1 avviser vi EU-, EØS- og SCHENGEN-AVTALEN for alltid.

4. På samme grunnlag ønsker vi innstramming i innvandringspolitikken. Med basis i Grunnlovens § 2 avviser vi fremmede religioner og ideologier som kan true kristendommens stilling.

5. Vi går inn for helhjertet støtte til Israel og dets rett til det hellige land Gud gav Abraham, Isak og Jakob. 1. Mos. 15, 18-20; 17,21 og 35,12.

6. Vi vil ha et sterkt forsvar til vern av det land Gud har gitt oss.

7. Vi vil ha rettssikkerhet og likhet for loven.

8. Statsmaktene skal innskrenke sin virksomhet til å trygge borgerne mot ytre og indre fiender og å sikre den enkeltes velferd.

9. Vi ønsker et fritt næringsliv. Grunnlovens § 101.
10. Den private eiendomsrett og odelsrett skal vernes. Grunnlovens § 104 og 107.

11. Tale- og trykkefrihet må opprettholdes. Men blasfemi og pornografi skal ikke beskyttes av tale-, trykke og ytringsfriheten. Grunnlovens § 100.

12. Menn og kvinner er likeverdige, men ikke like. De har derfor ulike oppgaver i hjem, menighet og samfunn. På basis av Bibelens ord om skaperordning og syndefall kan ikke en kvinne i samfunnsliv, menighet og hjem innta slike posisjoner at hun blir mannens herre eller lærer. Likestillingsideologien avvises som den demoniske åndsimpuls den er.

13. Hjemmet vernes som samfunnets konstituerende og sentrale kjerne, og herunder det monogame ekteskap mellom én mann og én kvinne levet i troskap livet ut. Barna oppdras til tro og gudsfrykt og herigjennom til dugelige mennesker for Gud og sin neste. Vi avviser såkalt "samboerskap", "partnerskap", og andre ikke-ekteskapelige samlivsformer som egentlig er en form for hor. Skilsmisse uten for hors skyld, samt gjengifte etter skilsmisse, er i strid med Bibelen, og godtas ikke blant partiets medlemmer. Personer som er skilt kan ikke bli tillitsvalgte i partiet, uansett om de er skyldige eller uskyldige i skilsmissen.

14. Retten til liv skal sikres juridisk fra unnfangelse til naturlig død, slik som Grunnlovens § 2 forutsetter.

15. Fosterdrap er synd og må straffes strengt. Det samme gjelder incest og praktisering av pedofili, homoseksualitet, nekrofili, omgang med dyr og andre seksuelle abnormiteter.

16. Skolen må i sin kristendomsundervisning lære bibelsk kristendom, samtidig som den bibelske åpenbaring må være det fundament skolens undervisning i alle fag bygger på.

17. Bare menn har stemmerett innad i partiet.

Utdyping av paragrafene 1, 2 og 3 kan ikke innskrenkes og/eller endres.

PRAKTISK DEL
§ 4.
Partiets navn: KRISTEN FRAMTID
Forkortet: KF

§ 5. MEDLEMSKAP
Medlem kan den være som er en bekjennende kristen, vil være tro mot det skrevne Skriftord slik partiets grunnprinsipper forstår dette, og likeledes vil stå på Grunnloven.

Medlemmet må være norsk statsborger, være over 18 år, ha betalt medlemskontingent, og må forplikte seg til å arbeide etter partiets lover og det til enhver tid gjeldende program. Intet medlem kan være med i andre politiske partier, i hemmelige organisasjoner eller ordener eller delta i okkult virksomhet.

Det enkelte medlem må rette seg etter følgende: Alle vedtak som er fattet i henhold til partiets lover må respekteres og følges. Det gjelder både organisasjonssaker og politikk. Intet medlem kan arrangere/delta i møter eller komme med uttalelser til massemedia i den hensikt å skape en opposisjon til lovlig fattede vedtak. All intern diskusjon og meningsutveksling skal skje innenfor rammen av partiets lovfestede organer.

§ 6. TILLITSVALGTE
Tillitsvalgt kan bare mannlige medlemmer bli. Det gjelder Landsmøtet, Sentralstyret, og Sekretariatet. Likeledes fylkesstyrer og lokallag. De som nomineres til stortingsvalg, fylkestings- og kommunevalg, samt naturligvis stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, medlemmer av fylkesting og kommunestyrer må være menn. Unntatt fra denne regelen er rene kvinnegrupper av ulike slag.

En tillitsvalgt må være en bekjennende kristen som er tro mot Skriften i den forståelse av bibeltroskap som grunnprinsippet gir uttrykk for. Han må ikke i sitt liv slå munnens bekjennelse i hjel. Videre må han være norsk statsborger og helst fylt 21 år. Likesom for medlemskap gjelder det også her at han ikke må være medlem, ha tilhørighet/tilknytning til hemmelige nasjonale eller internasjonale organisasjoner eller ordener eller delta i okkult virksomhet.

Som tillitsvalgt har en både rett og plikt til å kommunisere ad tjenestevei etter de lover som til en hver tid gjelder for slik kommunikasjon.

Valgbar til verv i fylkeslag og lokallag er de menn som er bosatt i vedkommende fylke/område. Når særlige grunner foreligger, kan man her gå over fylkes- og kommunegrenser.

§ 7. ORGANISASJON
KRISTEN FRAMTIDS ORGANISASJON er bygget opp av:
1. LANDSMØTET
2. SENTRALSTYRET
3. FYLKESSTYRENE
4. LOKALLAGSSTYRENE

LANDSMØTET

LANDSMØTETS OPPGAVE

LANDSMØTET ER DET SENTRALT INFORMATIVE OG RÅDGIVENDE ORGAN I FORHOLD TIL SENTRALSTYRET INNEN LOVGIVNING OG POLITIKK.

Landsmøtet skal:
1. Godkjenmne innkalling og sakliste.
2. Velge 2 ordstyrere og 4 referenter og 2 til å underskrive protokollen.
3. Behandle de saker som Sentralstyret legger fram.
4. Behandle de lovforslag som fremmes.
5. Uttale seg til Sentralstyret om aktuelle politiske spørsmål, program, delprogram, ressursbruk og organisasjon.
6. Godkjenne regnskapsfører og velge revisor.
7. Godkjenne regnskap og diskutere økonomiske disposisjoner.
8. Diskutere Sentralstyrets årsmelding.
9. Fastsette medlemskontingenten.

UTSENDINGER TIL LANDSMØTET
1. Sentralstyret.
2. 2 representanter fra hvert fylkeslag.
3. Partiets stortingsrepresentanter.
4. Dersom partiet har partisekretær som ikke er medlem av Sentralstyret, har partisekretæren tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
5. I tillegg kan Sentralstyret invitere observatører og gjester. Fylkeslagene kan sende det antall observatører som Sentralstyret bestemmer.

INNKALLING TIL LANDSMØTE
Sentralstyret innkaller til landsmøte når det er behov for det. Skriftlig innkalling og årsmelding med regnskap sendes landsmøtedeltakerne minst 4 uker før landsmøtet.

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Dette sammenkalles skriftlig av Sentralstyret med minst 4 ukers varsel når 2/3 av stortingsgruppen eller et flertall av fylkesstyrene krever det.

LEDELSE AV LANDSMØTET
Landsmøtet ledes av sittende formann for partiet (som er identisk med Sentralstyrets formann) inntil dirigenter er valgt. Dirigentene avgjør spørsmål om begrenset taletid og strek for debatt.

FREMMING AV SAKER FOR LANDSMØTET
Fylkeslag og lokallag som ønsker å fremme saker for Landsmøtet, må sende det de vil ha frem til Sentralstyret skriftlig innen 2 måneder før landsmøtet holdes. Sentralstyret forelegger sakene med innstilling. Saker som kommer inn senere enn fristen, må ha 2/3 flertall på landsmøtet for å bli tatt opp.

SENTRALSTYRET

SENTRALSTYRET ER PARTIETS HØYESTE ORGAN.

SENTRALSTYRETS OPPGAVER

SENTRALSTYRET ER PARTIETS LOVGIVENDE ORGAN.

Sentralstyret skal:
1. Behandle og eventuelt vedta de lovforslag Landsmøtet fremmer.
2. Behandle og eventuelt vedta de øvrige saker og forslag som oversendes fra Landsmøtet.
3. Lede det løpende politiske og organisasjonsmessige arbeidet i partiet.
4. Forberede behandling av saker som skal opp på landsmøtet.
5. Forberede innkalling til og dagsorden for landsmøtet.
6. Fastsette arbeidsoppgavene for sekretæren.
7. Engasjere redaktør for partiets medier.
8. Godkjenne - eventuelt avvise - det valgte lederskap på fylkes- og lokalplan.
9. Ved tvistesaker og stridsspørsmål har Sentralstyret domsmyndighet.

For vedtak kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

SENTRALSTYRETS MEDLEMMER
1. Sentralstyret består av 5 menn som konstituerer seg selv, og inntil 5 varamenn.
2. Av varamennene møter bare den varamann som er trådt inn i stedet for et medlem.
Sentralstyret er selvsupplerende. Sentralstyret velger også sine varamenn. Sentralstyret konstituerer seg på nytt i januar 2. hvert år, 1. gang i januar 2004. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de faste medlemmene er til stede. Møtene i Sentralstyret ledes av partiformannen. Er han borte, overtar 1. Nestformann. Er også han borte, overtar 2. Nestformann. Møtene i Sentralstyret kan avholdes ansikt til ansikt eller som telefonmøter. Det skal alltid, uansett møteform, utsendes innkalling med saksliste, fortrinnsvis også med innstilling i rimelig tid foran hvert møte. Unntak dog for tidligere kjente saker, samt utsatte møter og saker.

SEKRETÆRENS OPPGAVER
Partisekretæren har ansvaret for å føre møteprotokollen for Landsmøtet og Sentralstyret. Dessuten skal sekretæren føre og oppdatere partiets medlemsregister, samt stå til rådighet for formannen.

PARTIORGANET
Mediet på papir, elektronisk eller på annen måte utgis av Sentralstyret med partiformannen som ansvarlig redaktør. Sentralstyret velger redaktør. Den økonomiske siden ved mediadriften ligger under Sentralstyret.

§ 8. LOVENDRINGER
Med 2/3 flertall kan Landsmøtet komme med forslag til lovendringer. Men det er bare Sentralstyret som kan fatte bindende vedtak om det, da med enstemmig vedtak. De 3 første grunnleggende prinsippene kan ikke endres.

§ 9. EKSKLUSJON
Medlemmer og tillitsvalgte som arbeider og/eller lever i strid med partiets grunnprinsipper, kan utelukkes fra partiet. Det samme gjelder personer med tilknytning til organisasjoner og miljøer som klart er i strid med Bibelen, som for eksempel sosialisme i alle tre former: Marxisme/kommunisme, nazisme og sosialdemokrati. Samt antikristelige religioner og ideologier som islam og feminisme. Dessuten hemmelige nasjonale og internasjonale organisasjoner og ordener eller deltagelse i okkult virksomhet. Vedtak om eksklusjon tas av Sentralstyret etter at det er gitt anledning til redegjørelse fra den eller de personer det gjelder. Mens saken er under behandling i partiet, er den eller de det gjelder, suspendert fra alle verv.

Medlemmer av Sentralstyret kan bare ekskluderes etter innstilling fra 4/5 av medlemmene i Sentralstyret.

Innklaging til Sentralstyret om eksklusjon må gjøres skriftlig. Sentralstyret vil deretter gi vedkommende person eller gruppe skriftlig melding om det fremsatte eksklusjonsforslaget, med 3 ukers frist for å gjøre sitt syn gjeldende skriftlig overfor Sentralstyret. Sentralstyret gjør deretter sitt vedtak i saken.

§ 10. MISBRUK AV PARTINAVNET
Sentralstyret har myndighet til å tilbakekalle lokallags eller fylkeslags rett til å bruke partinavnet.

§ 11. ARBEID PÅ FYLKES- OG LOKALPLAN

FYLKESLAGENES NAVN ER: Navnet på partiet med tillegg av "i" og navnet på vedkommende fylke.

FYLKESSTYRET
Formann for og andre tillitsmenn og medlemmer i Fylkesstyret velges på årsmøtet i fylkeslaget eller utpekes av Sentralstyret. Valget av tillitsmenn i partiet må godkjennes av Sentralstyret, som også har rett til å avsette dem og utpeke nye. I fylker der partiet ikke har noen organisasjon kan Sentralstyret om formålstjenlig utnevne et fylkesstyre.

Fylkesstyret bør ha møte minst 2 ganger i året. Det innkalles skriftlig av formannen med minst 14 dagers frist. Fylkesstyret med formann sitter i 2 år, men kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger. Styret består normalt av formann, nestformann, sekretær og kasserer. Men det kan organiseres etter lokalt behov.

FYLKESSTYRETS OPPGAVE
Det er fylkesstyret som leder arbeidet i fylket. Her dreier det seg om gjennom skrift og personlig kontakt å spre kjennskap til partiet og det det står for mest mulig. Herunder å verve nye medlemmer. I et valgår gjelder det å få så mange til å stemme på partiet som mulig

LOKALLAGET
Det kan ha en kommune eller en større eller mindre enhet som sitt arbeidsfelt. Partimedlemmer som bor innenfor rammen av lagets område, kan bli medlemmer. Lokallagsstyret bør ha samme oppbygging som fylkesstyret. Lokallaget sender formannen samt en tillitsmann til fylkeslagets årsmøte og liknende. Sentralstyret har samme rettigheter overfor lokallagsstyrene som overfor fylkeslagsstyrene.

§ 12. MEDLEMSKAP I PARAPLYORGANISASJON
Om KF ønsker medlemskap i overbygninger som inkluderer andre organisasjoner, må dette forelegges Sentralstyret og eventuelt vedtas enstemmig der. Forutsetningen for at slikt medlemskap skal kunne komme på tale, er at det ikke er i strid med partiets grunnprinsipper. Observatørstatus kan vedtas av Sentralstyret, dersom slik status ikke er i strid med partiets grunnprinsipper.

§ 13. INTERNASJONALT SAMARBEID
Om KF ønsker å delta i samarbeid med andre internasjonale organisasjoner, må dette vedtas av Sentralstyret enstemmig.

§ 14. KRISTEN FRAMTIDS FORMÅL
Kristen Framtid skal drive politikk og annen virksomhet med det hovedformål å stanse avkristningen og å bidra til å kristne Norge på nytt.

§ 15. KRISTEN FRAMTIDS SETE
Kristen Framtid har sete i Sarpsborg kommune.

§ 16. EIERSKAP
Kristen Framtid er et selveiende politisk parti.

§ 17. SIGNATUR
Sentralstyrets formann alene er tildelt Kristen Framtids signatur.

§ 18. PROKURA
Sentralstyrets formann og den som til enhver tid er valgt til Kristen Framtids kasserer av Sentralstyret skal ha prokura i fellesskap. Kassereren behøver ikke nødvendigvis å være medlem av Sentralstyret.

Ivar Kristianslund (Sign.)
Per Ola Hovd (Sign.)
Stein Henriksen (Sign.)
Trygve Einar Gjerde (Sign.)
Svein Brattgjerd (Sign.)


Fredag, Juni 21, 2002

JUKS OG FORFALSKNINGER I DEN NORSKE KIRKE - VIL HERREN VELSIGNE SLIKT?

Sokneprest Olav Berg Lyngmo i Kautokeino ble avsatt på feil grunnlag!

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Det var Biskop Ola Steinholt som fikk regjeringen ved kirkeminister Jon Lilletun og statsminister Kjell Magne Bondevik, begge fra Kristelig Folkeparti, til å reise den skitne avskjedssaken mot sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen. Biskopen tålte ikke at de to prestene holdt seg trofast til Bibelen, bekjennelsesskriftene, ordinasjonsløftet og norsk lov. Han forlangte i stedet at de skulle godta ham som sin rette biskop, til tross for at han er en grov vranglærer. KrF-politikerne - Bondevik er endog teolog - bøyde seg for Steinholt og den verdslige opinionen i stedet for å bøye seg for Herren! Det finnes en rekke andre prester i Den norske kirke som bryter både Bibelens lære, kirkens ordninger og norsk lov, men disse prestene har biskopene og KrF-politikerne fredet! Er det noe rart at mange mennesker har avsky for kristendommen når man ser hva slags mennesker som styrer i kristne sammenhenger?

Mens avskjedssaken gikk sin gang, skrev biskop Steinholts medarbeider, kirketjener Klemet J. M. Hætta noen groteske anonyme trusselbrev som han ga inntrykk av å komme fra Lyngmos tilhengere. På denne måten greide han å sverte Lyngmo og meningsfellene hans i media og å gi Steinholt argumenter for å avsette Lyngmo!

Lyngmo så seg nødt til å politianmelde saken, og det endte med at Klemet J. M. Hætta tilsto overfor politiet. Men det er aldri blitt foretatt noen offentlig opprydning i saken! Hvem var det som presset K.J.M. Hætta? Hva visste Steinholt? Hvordan kan det ha seg at en person som driver med bevisst og ondskapsfull forfalskning får fortsette i kirkelig tjeneste som om ingen ting skulle ha hendt? Skal kristenfolket finne seg i at biskopene og politikerne gjør den norske kirke til et tilholdssted for bedragere? Er det Jesus eller Satan som skal være Herre i den norske kirke?

Les mer om saken i det åpne brevet i dagens utgave av vår nettavis!


Åpent brev til kirketjener Klemet J. M. Hætta, Kautokeino,

med kopi til Nord–Hålogaland biskop og prosten i Indre Finnmark prosti.

Kjære broder!

Styret for Kautokeino Bedehusforening har i møte den 8. april d. å., besluttet å ta saken opp med deg vedrørende de såkalte ”falske brevene”. Det ble enstemmig vedtatt å skrive et åpent brev til deg med kopi til prost og biskop, der vi ber om en endelig opprydning i saken.

Ut fra Guds Ord og våre samvittigheters skyld, kan vi som bekjenner troen, ikke bare ”glemme” saken. Både vi som urettmessig er beskyldt for å stå bak disse grove trusselbrev, og du som har skrevet disse, kjenner jo til hva Guds Ord sier.

I Matt. 5:23-25 leser vi: ”Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noe imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror, og kom så og bær ditt offer frem! Skynd deg å være føyelig mot din motstander så lenge du er med ham på veien”. Videre står det skrevet: ”Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin neste, fordi vi er hverandres lemmer! Om dere vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over deres vrede”, Ef. 4:25-26.

Nå kjenner vi til at brevsaken ble anmeldt av Lyngmo fordi du selv ikke ville. Det var jo rimelig at du ikke ville anmelde siden du selv hadde skrevet disse, i følge tilståelse hos politiet. Men siden det fra politiets side ikke ble gjort noe mer, og disse grove, ærekrenkende beskyldninger har vært i media, med fete overskrifter i avisene, mener vi at det som er beskyldt offentlig må også trekkes tilbake offentlig.

Biskop Steinholt brukte bl.a. nevnte brev med beskyldninger som ”bevis” for å fjerne Lyngmo, sitat: ”Det er Strandebarmerne og Lyngmos venner som skriver slik!” – Og: ”Denne beskjeden har kirkeverge Anders A. Gaup i Kautokeino fått flere ganger fra sogneprest Olav Berg Lyngmos støttespillere. Nå velger han å fortelle om truslene”.

Falskheten har forårsaket lidelser, og har skapt et dårlig rykte på bedehusmenigheten. Fremdeles er det uskyldige mennesker som spør om ikke sannheten i saken snart skal komme frem offentlig. Dette er en alvorlig sak som faktisk har evighetskonsekvenser dersom vi tror at hele Bibelen er Guds Ord. Det tror vi vel?

Derfor utfordrer vi deg (som den skyldige som har tilstått, dog ikke tilstått ovenfor de som er rammet). Du skriver forresten i et brev om de oppklarte anonyme brev at du ”har vært så presset fra alle sider”.
Vi mener at det er på tide å få saken ut av verden, og etter vår oppfatning kan ikke det skje uten at du, og eventuelle medskyldige, står frem og offentlig bekjenner og ber om tilgivelse. Og da er vi skyldige å tilgi i følge Guds Ord som sier: ”Ta dere i vare! Om din bror synder, da irettesett ham; og om han angrer det, da tilgi ham!” Luk.17:3.

Som forannevnt er dette en meget alvorlig sak, derfor er óg hovedhensikten med dette brevet å få saken oppgjort slik at vi kan tilgi hverandre av hjertet, og dermed få et godt forhold til hverandre. Da først kan vi glemme saken!

Saken er så viktig da det jo angår vår sjels salighet. En dag skal vi alle stilles frem for den rettferdige dommer, hvis øyne er som ildsluer. Da blir det store spørsmål: Har vi vår sak i orden, både med Gud og mennesker? Må Gud hjelpe oss!

Kautokeino, 19. juni 2002.

Med vennlig hilsen for
Kautokeino Bedehusforening

Anne Hætta Øverli
Sara Bæhr Buljo
Aslak Persen Bals
Berit Turi Mortensen
Nils Mathisen Sara


Kopi: Dagen, Norge IDAG, FD og andre.


Tirsdag, Juni 18, 2002

AVGUDSDYRKELSE BLANT KRISTNE

AVGUDSDYRKELSE BLANT KRISTNE
Av Ivar Kristianslund
Formann, Kristen Framtid
(Skrevet 22. januar 2001.)

I det gamle Israel var avgudsdyrkelse svært vanlig. Man dyrket guder av sølv, gull eller tre i tillegg til, eller i stedet for, den sanne og levende Gud Herren, Israels Gud. Blant avgudsdyrkerne finner vi Guds betrodde personer, som Rakel (1. Mos. 31, 19), kong Salomo (1. Kong. 11,4-14) og mange andre konger. Avgudsdyrkelse er hovedsynden som vekker Herrens sorg og vrede. (2. Kong. 17, 6-18.) Avgudsdyrkelse i Herrens tempel var spesielt provoserende.

En avgud behøver ikke å være et bilde av fast materiale. Jesus omtaler Mammon (penger eller eiendom) som en avgud. (Matt. 6,24.) Men også tanker og forestillinger kan være avguder. (Matt 3,7-12 og 2. Kor. 10,5.) En avgud er noe som vi setter mer lit til enn vi gjør til Herren og hans Ord.

Avgudsdyrkelse er meget utbredt i Den norske kirke (Dnk) og i en del frimenigheter og bedehus i dag. Avguder laget av håndverkere har liten tiltrekningskraft på moderne nordmenn. Men forførende tankekonstruksjoner er populære! Avgudsprodusentenes geniale knep er å anvende Herren som modell og å lage en forfalsket utgave av ham! Nordmenn har nemlig en viss ærefrykt for Herren og er tilbøyelige til å tro at han eksisterer. Men de synes at han er altfor streng og umoderne!

Folk forstår ikke at det eneste logisk holdbare er enten å godta Herren slik som Bibelen fremstiller ham, eller å forkaste ham i sin helhet. Det har sammenheng med at noen bevisst forsøker å føre andre vill. Satan ønsker å rote til kirken og kristendomsundervisningen mest mulig. Målet er å gjøre det hele til en grøt som ingen tror på fordi det blir så ulogisk at det ikke "henger på greip". Dette er tragisk. For faktisk er ingen annen bok så pålitelig som Bibelen!

Avgudene produseres av teologiske professorer o.l. som lever av dette. Oppdragsgiverne finnes innen politikk, filosofi, "vitenskap", feminisme, homoseksuelle miljøer, osv. Disse forteller hva de mener er galt med Herren og bestiller en falsk herre med de ønskede egenskaper. Avgudene produseres ved at man tar bort noe av det som den levende Gud sier i sitt Ord. Man kan skrelle bort mye eller lite, alt etter oppdragsgiverens behov. Folk elsker disse avgudene fordi de ikke er så strenge og kompromissløse som Herren er.

Avgudene brukes til å døyve samvittigheten hos mennesker som ønsker å leve i sin synd uten å ta et oppgjør med Herren. Alle avguder fører oss bort fra Herren som er den eneste som kan frelse!

Etter Darwins tid lagde man seg en avgud som likner på Herren, men som ikke greide å skape alt av intet på 6 dager. Denne avguden har skapt mye forvirring og vantro hos barn og ungdom. For å tilfredsstille bibelkritikken, lagde man en utgave av Herren som taler så uklart at enhver kan tolke avgudens tale som man vil. Denne avguden har fått mange til å slutte å lese i Bibelen.

På biskop Schjelderups tid lagde man en avgud som ikke har uttalt det som Jesus sier i Matt 25,41 og andre steder. Det var viktigere å "avskaffe" helvete enn å tro den levende Guds Ord.

En meget populær avgud er en utgave av Herren som godtar fosterdrap.

Populær er også avguden som godtar kvinnelige prester, i strid med bl.a. 1. Tim 2, 12. For å gi plass til denne avguden innførte man "kjøreregler" i Dnk slik at prestene kunne dyrke hver sin gud uten å komme i konflikt med hverandre. Slike "kjøreregler" er helt i stil med fariseernes "forskrifter" i Mark. 7,13 som setter Guds Ord til side.

Denne avguden banet vei for en avgud som godtar sodomi. Herren fordømmer dette på det strengeste. Se 3. Mos. 18,22; 20,13, 1. Kor. 6,7-10, Rom. 1,24-28, 1. Tim. 1,10. I denne sammenheng snakker noen om å "godta to syn" i Dnk. Man ønsker altså at avgudens syn skal likestilles med Herrens syn. Djevelen gleder seg sikkert over dette forslaget, for det er egnet til å føre mange homoseksuelle kirkegjengere til helvete.

Man har lenge dyrket en avgud som tillater skilsmisse av andre grunner enn hor. Videre har man nå også begynt å dyrke en avgud som tillater seksuelt samliv utenfor ekteskapet. Også disse avgudene er egnet til å føre mange mennesker i fortapelsen foruten at de ødelegger mange menneskeliv her i tiden.

En avgud som stadig blir mer populær er en gud som setter ordningene i kirken over Herrens lære og som ønsker å erstatte Herrens trofaste tjenere med utro bedragere som dyrker avgudene. Denne avguden er egnet til å ødelegge kirken totalt over noen tid.

Før skjedde avgudsdyrkelsen ofte i Herrens tempel. Nå skjer den helst i kirker og bedehus. Blant de ivrigste avgudsdyrkerne finner vi biskopene i Dnk, flertallet i Lærenemda, medlemmer av Kirkerådet og Kirkemøtet, teologiske lærere, ledere i kristne organisasjoner, frikirkepastorer, osv.

I Juda oppsto det av og til en gudfryktig konge som renset templet og landet for avgudsdyrkelse. Når skal det skje en opprenskning i Norge? Må vi vente til Herren har straffet oss med krig eller annen katastrofe?

"Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall. – Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud." Les Jer. 3,20-25!Mandag, Juni 17, 2002

HVA KAN HVER ENKELT GJØRE HELT KONKRET I DAGENS ÅNDSKAMP?

Av Ivar Kristianslund, Formann i Kristen Framtid
(Fra et brev, skrevet som svar på spørsmål den 2. juni 1998.)

Hjertelig takk for telefonsamtalen. Bl.a. på grunn av landsmøtet i Samlingspartiet Ny Fremtid hvor jeg ble valt til formann, og andre gjøremål i kjølvannet av dette, har jeg ikke fått tid til å skrive før nå. Men det er nyttig også for meg å tenke gjennom dine spørsmål i mer detalj.

Bønn er viktig, og her kan alle delta. Spesielt er det viktig å be om visdom og veiledning fra Den Hellige Ånd, og å be for sine åndelige motstandere. Vi må aldri glemme at Gud elsker dem som står ham imot, også vranglærerne, og at vi skal likne Jesus i det vi gjør. Alt skal skje i kjærlighet. Men det er nødvendig å si klart fra hva som er sannhet og hva som er løgn.

Når vi gjør det, vil vi ganske sikkert bli anklaget for dømmesyke. Denne anklagen er et av de sterkeste våpenene de falske profetene har. Mange kristne vitner er blitt bragt til taushet på denne måten. Et aktuelt skriftsted er følgende: “Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye? Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye! Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye.” (Matt. 7,1-5.)

Dette skriftstedet bør imidlertid sees i sammenheng med et annet: “Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt.” (1. Kor. 11,31.) Vi bør altså alltid først og fremst anvende Skriften på oss selv og søke frelse av nåde. Deretter kan vi også anvende skriften på andre. Men jeg må alltid betrakte meg selv som den største synderen. (1. Tim, 1,15.) Det er nemlig bare Jesus som er hevet over oss andre. (Rom. 3, 22-23.) Han alene er satt til dommer.

Men skriftstedet ovenfor sier faktisk at vi kan bli i stand til å dra flisen ut av vår brors øye etter at vi har dratt bjelken ut av vårt eget øye. Derfor bør vi gjøre det! Vi bør fortelle ham at han har en flis i øyet og tilby ham hjelp så han kan få den ut. Vi kan gjerne fortelle ham om vår egen bjelke samtidig.

Selv om vi altså ikke skal dømme (som vel betyr å anvende Guds Ord på andre uten å anvende det på oss selv), har vi både rett og plikt til å bedømme og å advare. Esek. 3,18: “Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd.” Andre skriftsteder som kan belyse spørsmålet om å dømme er 1.Kor. 10,15, 1. Kor. 11, 13, Joh. 7,24 og Ap.4,19.

Det er også viktig at vi har gode kunnskaper. Vi bør drive kontinuerlig bibelstdium. Videre bør vi ha best mulige faktakunnskaper om alle samfunnsforhold som står i direkte inngrep med kristendommen. Vi bør f.eks. kjenne Grunnlovens bestemmelser om kirke og kristendom.

Vi bør være klar over at folk påvirker hverandre. Mennesker har en tendens til å mene det som de tror andre mennesker mener. Dersom kristendomsmotstanderne er verbalt meget aktive, mens de kristne sier og skriver lite eller ingenting, vil kristendommen, menneskelig sett automatisk bli trengt tilbake. Den tradisjonelle holdningen fra Bedehuset, at man skal vitne for sine medmennesker, er derfor meget viktig.

Men dette prinsippet kan utvides til også å gjelde i mer profane sammenhenger. Ved f.eks. å bruke uttrykket “såkalt samboer” og gi uttrykk for at vi misliker det, i stedet for å bruke ordet samboer på en selvfølgelig måte, får vi gitt uttrykk for at denne levemåten ikke er akseptabel verken fra et kristelig eller et almenmenneskelig synspunkt. Spesielt er det viktig at eldre kristne veileder de yngre og mer umodne.

At folk ikke synes å høre på oss er ingen grunn til å tie stille. Det er et faktum at mange blir påvirket i ettertid, selv om de i øyeblikket viser motvilje. Oponionsdannelse er utrolig viktig. Og her kan alle delta innen sitt nærmiljø. Selv gamle og syke mennesker kan gjøre utrolig mye gjennom sin samtale med andre mennesker. Heb. 10,35: “Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!”

Vær klar over at når media får noen telefonoppringninger som reaksjon på sine programmer, blir selv et relativt lite antall oppringninger betraktet som “telefonstorm”. De regner nemlig med at det statistisk står et stort antall personer bak hver oppringning. Derfor kan det være svært nyttig om man sørger for at flere ringer inn og sier sin mening når det sendes tvilsomme programmer eller når man oppfordres til meningsytringer.

Avisartikler er også viktige. For å få inn artiklene er det viktig å skrive kort og aktuelt. Pass gjerne på å skrive noe som har nyhetsverdi. F.eks. i forbindelse med et møte eller en begivenhet. Skriv heller flere korte artikler enn en lang. Aldri mer enn 1,5 A4 side. Helst bare 1/2 side. Man kan f.eks. henge seg på en lederartikkel og korrigere synspunktene i denne. Dersom redaksjonen nekter å ta inn dette, kan man ringe og spørre om de driver med sensur. Da vil de vanligvis bli forlegne.

Det er viktig at man skriver slik at alle forstår det. Bruk korte og enkle setninger. Ha en klar disposisjon. Unngå fremmedord. Tenk over om leserne har forutsetning for å forstå det som skrives. Skriv gjerne krasst, men unngå å “ta mannen i stedet for ballen”. “Sannheten tro i kjærlighet” (Ef. 4,15) er et passende motto her. Vær forberedt på angrep. Sørg for at alt som skrives kan forsvares.

Sørg for at manuskriptet er klart og tydelig, helst skrevet med skrivemaskin eller datamaskin. Vent ikke at redaksjonen skal rette ortografiske feil og feil i navn, osv. Artikkelen skal være ferdig til trykking når den leveres. Få gjerne andre til å lese gjennom artikkelen før den sendes til redaksjonen. Send gjerne artikkelen til flere forskjellige aviser og blader dersom det er naturlig. Har man gruppefaks på en PC er dette meget enkelt.

Eldre mennesker er ofte flinke til å skrive innholdsmessig, men skriver på en slik måte at redaksjonen finner det hjelpeløst. Derfor er det ofte hensiktsmessig at flere samarbeider om en artikkel. Den yngre kan f.eks. bruke PC-en og forbedre språket i en artikkel som er skrevet av en moden kunnskapsrik person som kanskje er noe klossete på det formelle. Omvendt kan en eldre person bringe mer omtenksomhet inn i en artikkel som er skrevet i ungdommelig overmot.

Ofte kan det være nyttig å søke råd hos en bibeltro teolog dersom man får en debatt om bibelske spørsmål. La ikke en person skrive alt for ofte om samme emne slik at folk blir lei det, men skift mellom personer og emner over tid.

Det er veldig lurt å lære av sine motstandere. Det er sikkert mange flere kristne i Norge, som føler seg mer eller mindre forpliktet av Bibelen, enn det er homofile. De homofiles organisasjoner har klart å forandre samfunnet totalt ved å få innført Partnerskapsloven. Enda mer bemerkelsesverdig er det at de har greid å få Den norske kirkes ledelse til å akseptere et syn på homofili som er det stikk motsatte av det Jesus står for og som har vært Kirkens syn i 2000 år. Dette har de greid ved å arbeide systematisk og målbevisst med å påvirke mennesker og institusjoner.

Dersom kristne mennesker er like målbevisste og systematiske, kan de greie mye mer, og med motsatt fortegn. Husk også at “Gud er attåt.” Derfor er det ingen grunn til mismot. 2.Tim. 1,7: “For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.”

Vi bør være oppmerksomme på det faktum at de fleste mennesker er feige og redde for å si ting som oppfattes som upopulære. Dette gjelder også mange mennesker som betrakter seg som kristne. Dette faktum er en av grunnene til at avkristningen har gått så glatt og så langt.

Nå bør vi benytte oss av dette faktum i motsatt retning. Ved å konfrontere mennesker med sannheten på en overbevisende måte, kan vi faktisk “skremme” oponionen i riktig retning. De fleste mennesker tør ikke å forsvare standpunkter som åpenbart er feilaktige.

Vi som tror at Bibelen er Guds sanne og ufeilbarlige ord har sannheten på vår side. Derfor bør vi være mer på offensiven. Vi bør f.eks. utfordre folk til å forklare hvor det ble av Jesus dersom han ikke sto opp fra de døde. Gud har ordnet det slik at det ikke er mulig å forsvare noe annen påstand enn at han faktisk sto opp. Gud har ved en historisk hendelse, nemlig ved oppstandelsen, bevist at Jesus er Guds sønn. (Rom. (Rom. 1,4.) Dette bør vi stadig holde frem.

Og Jesus garanterer for Bibelens pålitelighet. Jeg skal ikke gå i detalj om dette her. Hovedpoenget er at Bibelen i dag må være utgangspunktet for all sann kristendom. Den må være norm for tro, lære, bekjennelse og liv. Alt som er i strid med Bibelen er av det onde.

Det skjer mye beklagelig på kristenfronten i dag. Det er viktig at alle mennesker, spesielt de som har mest innflytelse på de enkelte sakene, stilles på valg og stilles til ansvar. La oss f.eks. ta spørsmålet om en mulig avsettelse av Olav Berg Lyngmo i Kautokeino. Siden det er en Kr.F. statsråd som “har ballen” er alle i Kr.F. automatisk involvert. Man støtter nemlig eventuelt et parti som avskjediger Lyngmo. Alle kommunestyremedlemmer, lokallagsledere, fylkestingsmedlemmer, stortingsrepresentanter og for den saks skyld vanlige medlemmer og folk som har stemt på partiet bør stilles spørsmål, både offentlig og privat.

Man kan f.eks. stille spørsmålet: Mener du at det er riktig å avskjedige Lyngmo og å la Steinholt fortsette? Dersom de svarer ja, har de vist at de ikke vet hva kristendom er. Noen vil kanskje si at Lilletun er nødt til å handle slik. Men er han virkelig det? Dersom Lilletun gjør det han er pliktig til i følge Grunnloven, Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter, vil nok mange politikere frese og bruke store ord, men de har ingen saklige argumenter. Derfor er det ikke noe å bry seg om. Dersom kristne politikere manner seg opp til å si sannheten og å stå på den, kan vi stanse avkristningen ved Guds hjelp.

Andre mennesker som bør stilles til ansvar offentlig for det som foregår er f.eks. medlemmer av menighetsråd og bispedømmeråd, o.l. Man kan f.eks. spørre dem om de mener at Bibelen gir rom for to syn på homofili. Man kan f.eks. også spørre dem om Stålsett, Steinholt, Osberg og Rosemarie Køhn står for et bibelsk syn. Videre kan man spørre dem om det er i overensstemmelse med Bibelen og Grunnloven at slike biskoper får fortsette som biskoper. Dersom f.eks. menighetsrådsmedlemmer tør å stå frem og hevde at disse biskopene bør avsettes, vil det kunne skape debatt og vekke noen. Dersom ingen tør å si noe, vil avkristningen bare fortsette på en stadig frekkere måte.

Organisasjonene som kaller seg organisasjoner innen Den norske kirke har også et stort ansvar. Mange ledere på alle plan er temmelig lunkne. De samarbeider med vranglærere, f.eks. ved bispevisitaser, i misjonsabeid, osv. på en måte som neppe lar seg forsvare ut fra Bibelen. Det som skjer er at organisasjonene blir mer og mer infiltrert av liberal teologi. Her er det nødvendig at enkeltmennesker tar ansvar og sier i fra.

De enkelte ledere bør konfronteres med sine forsømmelser og synder. Her, som i andre sammenhenger hvor det ikke er offentlig kjent hva som foregår og hvor de involverte kanskje ikke selv er klar over hva de er med på, bør man for sikkerhets skyld velge Bibelens fremgangsmåte selv om det ikke gjelder synd direkte mot oss selv (Matt. 18, 15-17.): Først bør man irettesette dem privat, deretter bør man om nødvendig ta en eller to andre med seg, og deretter bør man gå ut offentlig dersom det blir nødvendig.

Også frikirkesamfunn av forskjellige slag bør utfordres på liknende måte. Også her finner man ledere som er temmelig lunkne og feige. De bør f.eks. utfordres til å si offentlig og klart i fra hva Bibelen sier om fosterdrap og homofili. Og de bør oppfordres til å støtte bibeltro prester i Statskirken.

Skolene er viktige holdningsskapende institusjoner. Vi bør ikke sitte stille og se på at ungdommene indoktrineres med bibelkritikk og evolusjonsteori. Såvel skolestyrene som lærerne bør stilles til ansvar for de skolebøkene som brukes og det som doseres. Bibelkritikken starter på et fullstendig feilaktig grunnlag. Og evolusjonsteorien mangler fullstendig vitenskapelig sannsynliggjøring. Både Grunnloven og skoleloven gir oss full juridisk rett til å stanse denne indoktrineringen.

Grunnloven er et av de viktigste hjelpemidlene vi har i kampen mot avkristningen på det juridiske, kirkepolitiske og utdanningspolitiske området. Det er meget viktig at kristne mennesker stadig viser til Grunnloven slik at den ikke får lov til å sove. Her har vi også forbundsfeller hos mange ikke-kristne som er interesserte i å bruke Grunnloven som vern mot EU og mot Islam.

Merk at § 112 sier at Grunnlovens prinsipper og ånd ikke kan forandres. Vi har altså rett til å hevde at Norge alltid skal være et kristent land. De politikerne som går inn for avkristning vil helst late som om Grunnloven ikke gjelder lenger. Skriv gjerne av en del viktige paragrafer, kopier dem opp og del dem ut. Dersom vi får hele folket til stadig å snakke om Grunnloven, kan politikerne ikke se bort fra den.

Det er ikke alltid behagelig å engasjere seg i slik virksomhet som er beskrevet ovenfor. Men det er nødvendig dersom avkristningen skal kunne stanses og reverseres. Noen må være villige til å ta på seg renovasjonsarbeidet.

Ofte blir det hevdet av bibeltroende kristne at det ikke nytter, fordi det er forutsagt at det skal bli avkristning i de siste tider. Det får så være, men Gud har ihvertfall aldri bedt oss som er kristne å stå for avkristningen. Vårt kall er å arbeide og å kjempe for Herrens sak uavhengig av om vi ser resultater eller ikke. (Luk. 12, 42-43.)

Og vi bør ikke glemme at det har sett mørkt ut før også Vi kan jo f.eks. tenke på hva Martin Luther og Hans Nielsen Hauge opplevde.

Dette er noen tanker skrevet ned i all hast. Mye annet kunne sikkert ha vært føyd til. Lykke til med arbeidet!

Personlig har jeg fått et kall til også å arbeide på den politiske fronten. Selv om åndskampen er åndelig, må vi også utkjempe den på det politiske plan. Det er utrolig viktig hva slags lover vi har og hva slags undervisning våre barn og barnebvarn får. Dette og mer til blir bestemt på den politiske arenaen. Ved å arbeide i politikken får vi en mer spesiell inngang i media. Dessuten blir vi en trussel mot den politikken som føres, selv om vi er små. Endog små partier som ikke er representert i de styrende organer er en trussel for etablerte partier ved at de kan ta stemmer fra dem. Derfor er det feil å si at små partier ikke har noen innflytelse. Jeg vedlegger noen brosjyrer som forteller litt om hva vi driver med.

Vennlig hilsen
Ivar KristianslundSøndag, Juni 16, 2002

Gled dere i Herren!! - Brev fra apostelen Paulus

Fil 4:4-9:
Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær!

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!

Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.


Lørdag, Juni 15, 2002

RUSGIFT OG VÅR SVAKE BROR

Av Ivar Kristianslund
Formann, Kristen Framtid

Åslaug Mjøs fra Hordaland Fråhaldsting fremmet en klok målsetting i Dagen den 27. mars 2001: "Vi må bli fleire i samfunnet som prioriterer rusfrie samvær og - rusfrie møteplassar, - og det må bli fleire menneske som ikkje brukar rusgifter når dei vil oppleva noko ekstra bra" Hun spør: "Vert du med?" Ja, Kristen Framtid blir med!

Selv har jeg alltid vært totalavholdsmann. Kristne som tar seg et glass bør lære av Paulus: Personlig hadde han ikke noe problem med å spise kjøtt med ukjent opprinnelse, som kanskje kunne være rester fra en ofring til avguder. Han visste nemlig at det bare finnes én levende Gud. Avgudene eksisterer ikke! Likevel sier Paulus: "Men ikke alle har denne kunnskap. Noen har til nå vært vant til avgudene, og eter derfor kjøttet som avgudsoffer. Og så blir deres svake samvittighet uren." Ut fra dette, trekker han følgende konklusjon: "Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøt for min bror." Les alt i 1. Kor. 8, 1-13!

Skriftavsnittet kan delvis anvendes på alkohol og andre rusgifter i stedet for kjøtt. Om du, kjære medkristne mener at du kan nyte alkohol med god samvittighet, så ikke gjør det likevel, av hensyn til din svake bror! Praktiser heller kristen kjærlighet overfor din neste! Hent inspirasjon i 1. Kor. 13. Hvis du føler at du MÅ drikke, så les heller 1. Kor 10,23 og Ef. 5,18!

Kristen Framtid går inn for at det ikke skal serveres alkohol for offentlige midler eller ved tilstelninger hvor en offentlig institusjon er arrangør eller medarrangør. Videre skal idrettsforeninger og andre institusjoner som mottar offentlig støtte forplikte seg til å avstå fra alkoholservering i hele sitt miljø.Fredag, Juni 14, 2002

Sørgedag

Av Kristi Rognerud

Det er visst ikke mange av oss som sørger over at ufødte mennesker aldeles iskaldt og bevisst virkelig drepes fordi Gud skapte dem. Og ga oss dem. I tillit. For at vi skulle passe på dem. Foreldrene, politikerne, samfunnet. Jesus ser hvem av oss som svikter. Hvem som ikke bryr seg. I dag, den 13. juni, for over to tiår siden ble altså den tragiske abortloven vedtatt i Norge. Politikerne sa: Drap på – små - barn er tillatt. Ikke på store. Er det å undres over at forvirringen er stor? Når Djevelen får være herre. Heldigvis gir ikke Jesu sanne disipler, Børre Knudsen og Ludvig Nessa, i Strandebarm prosti, opp kampen og omsorgen for det livet som ingen andre vil kjempe for! I dag gikk de igjen i Sørgetog fra Stortinget til ”Det ufødte barns grav”. Jesus så selvfølgelig dette.

Kristi Rognerud


Kjære statsminister!

Av Kristi Rognerud

HVORFOR? Tillat meg å spørre: Hvorfor tenker dere politikere så utrolig lite og dårlig? Fordi det er så veldig populært og vanlig? Hvorfor tror dere at dere kan ha to tanker i hodet samtidig? Det er jo helt tydelig at dere ikke klarer det. Og du sier at du er en kristen. Hvorfor viser du meg ikke det? At du er omvendt. Født på ny. At Jesus er din Herre. Hva sier Den Hellige Ånd at vi skal gjøre med og for Hans minste små? Er ikke det at vi skal beskytte, verne om, forsvare og hjelpe dem minst like mye som alle andre?

Forklar meg hvorfor hus og trær kan fredes, men ikke det ufødte liv? Hvorfor er du med og legger til rette for fosterdrap? Hvorfor lar du de viktige sakene ligge? Snart får du ikke flere sjanser til å be Gud om tilgivelse for alle drapene som er begått under din styrelse. Bli voksen og vis ansvar! Tror du ikke Hans aller skjøreste, mest hjelpeløse og forsvarsløse små levende menneskebarn som de drepte, med fullt overlegg, med dere politikeres klare godkjennelse, også KrF’s, vil dømme deg på den siste dag? Kan du virkelig bære en slik tanke? Er dette Hans vilje, mener du?

Og se hva Jesus sier i Dommen om sine minste brødre? Matt.25,31-46. Hvilken myndighet hadde du til å avsette Bibeltro prester? Hvordan skal du forklare dette overfor Jesus? Ved å skylde på flertallet? Håper ikke det. Enhver skal dømmes etter sine gjerninger. Åp.20.12-15. Spørsmålet er: Har vi del i den første oppstandelse eller den annen død?

Kristi Rognerud

Sørgedag

Det er visst ikke mange av oss som sørger over at ufødte mennesker aldeles iskaldt og bevisst virkelig drepes fordi Gud skapte dem. Og ga oss dem. I tillit. For at vi skulle passe på dem. Foreldrene, politikerne, samfunnet. Jesus ser hvem av oss som svikter. Hvem som ikke bryr seg. I dag, den 13. juni, for over to tiår siden ble altså den tragiske abortloven vedtatt i Norge. Politikerne sa: Drap på – små - barn er tillatt. Ikke på store. Er det å undres over at forvirringen er stor? Når Djevelen får være herre. Heldigvis gir ikke Jesu sanne disipler, Børre Knudsen og Ludvig Nessa, i Strandebarm prosti, opp kampen og omsorgen for det livet som ingen andre vil kjempe for! I dag gikk de igjen i Sørgetog fra Stortinget til ”Det ufødte barns grav”. Jesus så selvfølgelig dette.

Kristi Rognerud


Torsdag, Juni 13, 2002

Et verdig sørgetog!

Anført av biskop Børre Knudsen og prestene Ludvig Nessa og Einar S. Bryn vandret et stille sørgetog i dag fra Stortinget via Regjeringsbygget og andre offentlige bygninger til Det ukjente barns grav på Vår Frelsers gravlund. Hensikten var å markere sorg - fortvilelse over de hundretusener av barn som er blitt brutalt drept i mors liv på norske sykehus for våre skattepenger på grunn av den barbariske og grunnlovsstridige "Lov om svangerskapsavbrudd" av 13. juni 1975. Tenk at Norge kunne synke så dypt og vedta en slik nazilov!

Guds Ord og kristne salmer og sanger blandet seg i dag med larmen fra Oslos gater. Det ble stanset, først og fremst for å lese fra Bibelen, flere ganger under vandringen. Sørgetoget var et fint kristent vitnesbyrd om at Herren vil at vi ikke bare skal være Ordets hørere, men også dets gjørere. (Jak. 1,22.) Alle som fikk kontakt med sørgetoget fikk i sannhet noe å tenke på! Det er oppbyggelig å se norske prester gå ut på gatene og forkynner Guds sanne Ord! I stedet for å stå inne i kirkene og dysse folk ned i åndelig søvn ved å forkynne vranglære, slik som det er blitt vanlig å gjøre nå.

Forsøket på å fire flagget foran Regjeringsbygget på halv stang ble stanset av tre vakter før man kom i gang. Men de tre fikk mye å tenke på! De måtte jo stå der og høre på ypperlig skriftlesning! De menige deltakerne i sørgetoget hadde også litt av hvert å si dem. Det så ut til å gjøre inntrykk! Man skal være temmelig forherdet eller dum for å ikke forstå at det er en forferdelig synd å drepe ufødte barn! I følge Norges grunnlov er det selvsagt også helt ulovlig!

Ivar Kristianslund


Onsdag, Juni 12, 2002

HUSK SØRGETOGET FRA STORTINGET I MORGEN, TORSDAG KL 16.00

Toget arrangeres av antiabortorganisasjonen til Børre Knudsen og Ludvig Nessa. Men dette bør støttes av alle som er glade i barn. Og av alle som sørger over at våre små barn blir drept. Ludvig Nessa skriver: "Kle deg til sorg og be med noen venner. Ta gjerne med en rose som kan legges på graven."

Ivar Kristianslund


Kristen Framtid vil oppheve abortloven

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Journalist Andreas Vistnes hadde en meget leseverdig artikkel på s. 3 i Dagen den 30. mai, 2000. Men han tar feil når han skriver følgende: "Det synes som alle politiske parti har hamna på at dagens abortlov nok er den beste, trass alt." Han overser da at det partiet som jeg er formann for (nå Kristen Framtid) forstår at det gigantiske norske folkemordet er en katastrofe.

Ja eller nei til gasskraftverk er "peanøtter" sammenliknet med fosterdrapsloven. Ut fra Bibelen må vi regne med at kongenes Konge og herrenes Herre holder hele det norske folk ansvarlig for det norske folkemordet. (Se Matt. 25, 44-46.) Kanskje noen få ildsjeler av typen Børre Knudsen og Ludvig Nessa går fri i denne sammenheng. Men det kan ikke være tvil om at vi som nasjon i et land med demokratisk styresett har et kollektivt ansvar for barnedrapene. Det er jo våre skattepenger som brukes til å betale drapsmennene. Og dette er et soleklart brudd på Grunnloven som Stortinget er forpliktet til å rette seg etter.

Herren lar seg neppe avfeie med at det hjerteløse stortingsflertallet ønsker å ta smålige hensyn til "kvinnens selvbestemmelsesrett" fremfor å ta hensyn til barnets Gudgitte rett! Og at resten av Stortinget, Kongen og Høyesterett regner saken som avgjort og lar Grunnloven sove. Bibelen sier klart at det et menneske sår skal det og høste. (Gal. 6,7.) Og at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. (Ap. gj. 5,29.) Vi har alminnelig verneplikt i Norge. Derfor burde vi vite hva mobilisering er. Det er anslått at tyskernes og nazistenes udåder under 2. verdenskrig kostet ca. 10 000 nordmenn livet. Krigen varte i 5 år. Følgelig blir det gjennomsnittlig ca 2000 per år. Altså små tall sammenliknet med Stortingets drap på 14-15000 per år.

Mitt inntrykk fra forskjellige sammenhenger er at gjennomsnittlig ca. 10 % av alle nordmenn bekjenner seg som kristne på en såpass markert måte at de deltar nokså regelmessig i kirker og bedehus. 10% av en befolkning på 4,5 millioner blir 450 000 mennesker. Sett at disse menneskene reiste stille og fredelig på lovlig vis inn til Oslo og vandret i retning av Stortinget samtidig som alle sammen sa stille og rolig: "La barna leve! La barna leve! La barna leve!" Altså en helt lovlig og verdig markering. Da tenker jeg at stortingspolitikerne ville få "bakoversveis". Hvorfor gjør ikke "kristenfolket" noe slikt?

Selvsagt er det noen som er gamle, syke, eller har annen gyldig grunn. Men resten? Selv om bare 50 000 av de 450 000 gjorde noe slikt, ville det være mer enn nok. De kunne jo også avløse hverandre over tid. Konklusjonen må vel bli at "kristenfolket" er for late, eller for gjerrige, eller for redde, eller for likegyldige, eller for ukjente med Bibelen og Grunnloven, eller hva? Mange reiser jo ellers kloden rundt for å få seg en ferie.

Tirsdag den 13. juni 2000 (og torsdag den 13. juni i 2002) skal Børre Knudsen og Ludvig Nessa arrangere en fredelig markering mot fosterdrapsloven (et sørgetog) slik som de har gjort hvert år i det siste. Det blir fremmøte foran stortingsbygningen klokken 15 (i 2002 klokken 16.00), og man kommer til å gå til Det ukjente barns grav på Vår Frelsers gravlund. Da har kristenfolket en anledning til å vise at de verken er late, gjerrige, redde, uvitende eller likegyldige!

Før valget høsten 1997 møtte jeg Kjell Magne Bondevik på et KrF-møte i Moss. Forsamlingen hadde litt av hvert å spørre Bondevik om, men det dreide seg om økonomiske forhold som lønninger, pensjoner og trygder. Da jeg på en rolig og saklig måte spurte Bondevik om han hadde innsett at han gjorde en stor synd da han avsatte Børre Knudsen fra soknepreststillingen i Balsfjord, skrek noen kvinner nede i salen at jeg ikke skulle få lov til å si mer. Det fikk jeg da heller ikke. Likevel ble jeg ved møtets slutt overrakt en blomsterbukett som var blitt til overs etter at Bondevik og andre hadde fått hver sin, så det var nok ikke alle som var enige med kvinnene.

Kristen Framtid kommer til å arbeide kompromissløst mot abortloven helt til den er blitt opphevet! Vi betrakter det som en katastrofe for Norge at vi har fått fosterdrapsloven, partnerskapsloven, den Gudfiendlige likestillingsideologien som ødelegger ekteskapet, en skole som forfører barna som Jesus er så glad i, svik mot Israel, løgnaktige og forførende media, ødeleggelse av kirken og mange andre former for avkristning.

Det norske folk oppfører seg slik i dag at vi ikke lenger kan regne med Guds velsignelse over landet og folket. Derfor må vi være forberedt på straffedommer fra Gud, slik som man erfarte det i Sodoma og Gomorra og i Israel. Kristen Framtid er også opptatt av alle andre saker som behandles i politisk sammenheng. Vi går f. eks. klart imot EU-medlemsskap, og vi ønsker å melde Norge ut av EØS. Sveits er et tankevekkende eksempel på at dette er god politikk. Men vi ønsker å legge oss på hjerte ordene i Matt. 6,31-33: "Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" Dersom kristenfolket søtter oss og setter oss i vippeposisjon, skal vi sørge for å bruke vår innflytelse til å bekjempe ugudeligheten og å fremme et styre som Gud kan ha behag i.

Å få avskaffet fosterdrapsloven i Norge er slett ikke så vanskelig som Djevelen vil ha oss til å tro. I flere land har kristne mennesker gått i spissen og har fått avskaffet både slaveri og rasediskriminering. Nå er det fosterdrapet som står for tur. Nordmenn er ikke dumme. Dersom noen forklarer dem klart nok hvor galt det er, vil de nok forstå at de ikke kan fortsette med å drepe sine egne barn! Og dersom barna er til så stor plage for dem, kan noen da fortelle oss hvorfor de ikke kan adoptere dem bort?

Tune den 30. mai, 2000
Ivar Kristianslund

(Artikkelen er noe oppdatert den 12. juni 2002.)


Tirsdag, Juni 11, 2002

DOMMEN MOT ABORTMOTSTANDERNE - EN PILATUS-DOM

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Den 17. oktober 1995 var jeg tilstede under hele rettssaken mot sokneprest Børre Knudsen og residerende kapelan Ludvig Nessa i Tønsberg Byrett. Rettens formann, byrettsdommer H. Thorbjørnsen skal ha ros for måten han administrerte rettssaken på. Men dommen som han og meddommerne, Lars Vadder og Judith Nylén avsa vil jeg karakterisere som en Pilatus-dom. Pontious Pilatus visste at det ville være riktig å avvise anklagene og å frikjenne Jesus. På samme måte visste dommerne i Tønsberg at barn i mors liv blir brutalt drept på Vestfold Sentralsykehus og at de to prestene aksjonerte for å forsøke å hindre det. De burde derfor ha frikjent de to offervillige mennene.

Under rettssaken så vi en film som viste et levende barn på 12 uker i mors liv. En lege som vistnok selv er aborttilhenger kommenterte det vi så. "Nå leker barnet", sa han, og vi så hvorledes barnet beveget sine armer og ben som var like menneskelige som dine og mine. "Nå hviler barnet etter leken", sa han, og vi så hvorledes barnet falt til ro. Dette var noe annet enn det tøvet vi ofte hører, nemlig at et foster er en celleklump eller en del av morens kropp. Dommernes problem er det samme som Pilatus-problemet, nemlig at de ikke tør å ta konsekvensen av det de vet.

Min anklage vil trolig bli forsøkt imøtegått ved å si at vi har en abortlov som er gyldig norsk lov og at dommerne dømte riktig etter denne. Ja, dersom man godtar disse premissene, var dommen kanskje ikke så gal. Men hvis lovgivere, abortleger, aktor og dommere vil bruke denslags argumentasjon, kommer de i omtrent samme bås som nazistene som myrdet jøder under siste verdenskrig. Også disse kunne jo vise til lover og myndigheter som de sto under, og som de måtte respektere.

For øvrig har vi en grunnlov som fastslår at den evangelisk-lutherske religion forblir statens offisielle religion. Alle som kan lese og som er villige til å ta konsekvensen av det de leser vet at abortloven er i strid med den evangelisk- lutherske religion.

I bedrifts- og næringslivssammenheng er det blitt vanlig å snakke om etikk (moral) i en rekke sammenhenger, f.eks. når studenter skal undervises, og godt er det. Men hvor blir det av etikken når man brutalt dreper 15000 forsvarsløse barn i Norge hvert år? Har det norske folk mistet både hode og hjerte siden de gjennomfører dette gigantiske norske folkemordet? Er vi blitt et folk av drapsmenn og tøffelhelter?

Ute i gangen, før rettssaken begynte, stilte jeg aktor, politiadjutant Henrik Horn følgende spørsmål: "Hva ville du gjøre dersom du og din kone ventet barn, og hun, mot din vilje ville drepe fosteret." Den sympatiske unge mannen så på meg og tenkte seg om, men dessverre ble han svar skyldig.

Noen argumenterer med at aborttallene var store før den nåværende fosterdrapsloven ble innflørt og at de ikke er blitt så mye større etterpå. De mener altså at vi skal legalisere forbrytelser hvis dette ikke fører til at antall forbrytelser øker noe særlig. Denne statistikkmoralen er helt forkastelig.

Hvis vi skal følge statistikkmoralen, kan vi jo like gjerne legalisere voldtekt også. Det er en kjent sak at myndighetenes manglende vilje til å rydde opp i voldtektsmiljøet i Oslo fører til at disse forbryterne kan operere temmelig fritt. Dersom voldtekt ble legalisert, og man samtidig gjorde voldtektsforbryterne fredløse, slik at hvem som helst kunne drepe dem, er det ikke sikkert at antall voldtekter ville stige nevneverdig. Men er det et slikt samfunn vi vil ha i Norge?

Ikke få nordmenn er i ferd med å vokne opp og begynner nå å bli lei av vanstyret på mange viktige områder i Norge. Den politiske arenaen får oss til å tenke på eventyret om keiserens nye klær. Vanvittige ideer blir akseptert fordi få tør å skille seg ut ved å kalle en spade en spade. Biskop Sigurd Osberg i Tunsberg bispedømme som vitnet i saken avslørte seg også som en representant for de forvirrede. Han kunne gå med på å bruke ordet "avlive", men ville ikke bruke ordet "drepe" om fosterdrap.

Hykleriet i Norge er hårreisende. Vi har fått barneombud, men hva gjør barneombudet for å redde de 15000 uskyldige barna som drepes hvert år? Sett at jeg var et uønsket foster, og at jeg kunne velge. Da ville jeg foretrekke å være et foster i vikingtiden fremfor å være et foster i 1995. I vår tid ville jeg nemlig ha blitt drept på en barbarisk måte med metallpinner og utsuging foretatt av en lege på et norsk sykehus. I vikingtiden ville jeg ha blitt satt ut i skogen, men da ville det i hvertfall ha vært en viss sjanse for at noen ville ha funnet meg og ville ha forbarmet seg over meg.

I min ungdom arbeidet jeg blant annet som slakter. Dersom jeg hadde drept griser eller storfe på samme barbariske måte som leger ved norske sykehus dreper ufødte barn, ville jeg ha blitt anklaget for dyreplageri og stilt for retten og fått min straff. Hvorfor må vi drepe så mange barn når adoptivforeldre står i kø for å få adoptere barn, og folkemengden står i fare for å gå ned på grunn av liten reproduksjon?

Norge trenger flere vettuge, modige og offervillige mannfolk av samme kaliber som Børre Knudsen og Ludvig Nessa. Uten slike menn og kvinner vil vår stolte nasjon og vårt kjære fedreland gå utfor stupet før eller senere. Vi må ikke glemme at det finnes andre goder i livet enn materiell velstand og seksuell nytelse.

Børstad den 19/10-1995

Ivar Kristianslund


Mandag, Juni 10, 2002

HUSK SØRGETOGET FRA STORTINGET TORSDAG 13. JUNI KL. 16.00!

Få med deg venner og bekjente! Barnedrapene angår oss alle og må stanses! Norge kriger mot Herren, Israels Gud, himmelens og jordens skaper! Det er det samme som å ødelegge seg selv! Vi har grunn til å gråte over oss selv og våre barn!

Ivar Kristianslund


Den offisielle kirken og Israel

Av Bjarne Kydland

Det er en kjent sak for den historisk interesserte, at alle store kirkesamfunn fra tidlig kristen tid med overlegg stort sett har ignorert både jødene som Guds utvalgte folk og deres løftesland. Ignoreringen skjøt fart i og med at den hedningekristne kirken tiltok i styrke og utbredelse ute blant folkene, rundt regnet fra det tredje århudrets begynnelse da de store forfølgelsene tok slutt og Konstantin den Store anerkjente kirken inn i verdenssamfunnet.

Jødeforfølgelsen tok ikke slutt
Kirkens lære kom nå til å gå ut på at de hedningekristne kirkesamfunnene i dag erstatter jødenes stilling under Guds verdenstyre - slik jødene rangerte før Kristi framtreden. Læren må nødvendigvis forståes slik at Guds Ord og Guds hensikt med jødene var et feilslag. Derfor fant kirkefedrene at de ville gi en assistanse. Dermed oppstod denne læren på tross av Ordet, både i GT og NT.

Tusenårsriket
Logisk nok tok den liberalteologiske læren samme veien i spørsmålet om “riket for Israel”, tusenårsriket. Dette er et rike som aldri vil oppstå, lærer kirken.

Læren er nylig bekreftet i en bok kalt: ”Fremtid og håp. En oversikt over Bibelens budskap om endetiden,” av liberalteologen Karsten Valen, lærer ved Fjellhaug Misjonshøgskole.

Boken er anmeldt av Dagenredaktøren Johannes Kleppa for 30. mai, med headingen: Lærerikt om endetidsbudskapet. Riktig nok vil ikke Kleppa selv gå god for amillianismen (intet tusenårsrike). Likefullt kaller han boken “lærerik”.

Her får en bekreftet at liberalteologer huserer like inn i hjertet av Misjonssambandet.
Begge disse eksemplene som her er henvist til er etter min mening høgkvalifisert vranglære, som er og har vært til stor ødeleggelse for forholdet jøde – kristen, gjennom all historie.
Det utrivelige er at en legmann må påpeke forholdene, mens de som sitter med ansvar i Dagen, i misjonsorganisasjoner og i kirken forblir tause, eller likegyldige?

All historie har vist og viser at Gud oppfyller hver tøddel han har sagt. Det er da på høy tid at kristen-norge går til frontalangrep på disse åpenbare villfarlser og vranglærer, i liberalteologiens navn.

Bjarne Kydland


Søndag, Juni 09, 2002

Lovet være Gud! - Brev fra apostelen Peter!

1. Peters brev 1,1-25:
Peter, Jesu Kristi apostel – til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia,
utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål!
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,
til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene –
dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.
Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser.
Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.
Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede,
når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.
Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få,
idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.
Det ble åpenbaret for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen – dette som englene trakter etter å skue inn i.
Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.
Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet.
Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.
Når dere påkaller som Far ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighets tid.
For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene,
men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.
Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende.
Ved ham er dere kommet til å tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.
Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet!
For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.
For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av.
Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet.


Lørdag, Juni 08, 2002

Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn! Klag. 2,19.
Melodi: Jeg er havren, jeg har bjeller på.

1. Kjære Jesus, du er alt for meg!
Jeg kan ikke leve uten deg!
Ensom går jeg på den smale vei.
Trøst meg ved ditt navn og døm meg ei!

2. Kjære Gud, må jeg av deg bli brukt,
i din vingård, bære åndens frukt!
La meg ei av verden bli oppslukt!
Åndens innsegl pryde meg så smukt!

3. Takk for at du skapte meg, O Gud!
Hjelp meg så jeg holder dine bud!
Gjør meg ren og from som Kristi brud!
La meg stå i himlen i ditt skrud!

Skrevet av Ivar Kristianslund på 1980- eller 1990-tallet.


Fredag, Juni 07, 2002

EN MORS LIDELSER - PÅFØRT AV KrF OG AV FALSKE BISKOPER

Vranglærerne som bryter Bibelens bud og politikerne som bryter Norges Grunnlov påfører oss mange slags lidelser og plager som ikke er synlige for folk flest. Brevet som vi gjengir nedenfor gir et eksempel på dette. Skal vi bare glemme teologenes ugjerninger når det er gått en tid og late som om ingen ting er skjedd? Nei, sier Bibelen! Når skal biskopene og politikerne omvende seg og slå inn på en bibeltro kirkepolitikk?

Ivar Kristianslund

--------------------------


Lavine Lyngmo
Prestjordveien 11
8530 Bjerkvik 30. april 2001.


Kjell Magne Bondevik
Stortinget

Oslo

Det er tungt å måtte skrive disse ord til deg. Men saken er den at du har skjenkt meg mange tunge stunder med gråt og tårer.

Du og Lilletun suspenderte min kjære sønn (Olav) fra sitt sokneprestembete, som var en bibeltro prest. Han sa da han var fem år: mamma jeg skal bli prest. Selv har jeg vært syk siden jeg var 44 år. Men Olavs kall og tjeneste har holdt meg oppe.

KrF har jeg stemt på hele tiden, men jeg og min kjære mann har meldt oss ut av partiet. KrF er ikke et kristent parti lenger.

For det første må jeg spørre hvordan du kunne gjøre denne ugjerning? En som kaller seg kristen kan ikke gjøre noe slikt. Dere i KrF burde skamme dere dypt.

Dere utnevnte en vranglærer til Oslo bispestol, og gjorde ingen ting da frk. Køhn lot Siri Sunde fortsette som prest etter inngåelse av partnerskap. Dere gikk ikke av på viktige kirkelige saker, men på en gasskraftsak.

Husk at også dere skal stilles for Herrens dom en gang. Da spørs det hvor ”høy i hatten” du blir.

Den 2. april så jeg i avisen Dagen at du hadde fått utmerkelse som årets ”studiegruppedeltaker” for Norsk Kristelig Studieråd. Det er helt hårreisende!
Du er prest, men hvordan kan du være en kristen?

Du og Lilletun har hørt løgnen, men ikke sannheten. Håper at du og ditt parti ikke mer kommer til makten. Dere fikk en sjanse, men misbrukte den.

Når du leser dette brev, håper jeg at du kan få kjenne noe av den samme smerte som jeg har hatt!

Med hilsen

Lavine Lyngmo


Torsdag, Juni 06, 2002

Johan Arndt’s advarsel mot likestillingsloven

Av Trygve Einar Gjerde
Sentralstyremedlem i Kristen Framtid

Johan Arndt som var Luthers etterfølger i det store reformasjonsverk, hadde på et sykeleie i 1605, da han var blitt skamslått av en rå soldat, følgende drøm:

« Jeg drømte,» begynte Arndt sin fortelling, «at jeg var på en lang reise i et land som ennå var fullstendig udyrket. Jeg bar en stor vandringsstav og en pilegrimsdrakt og gikk hurtig og utrettelig opp de bratteste fjell. Da kom jeg til slutt inn på en vidstrakt fjellslette, som var omgitt av mektige trær rundt omkring. Jeg følte meg nå trett og satte meg i det bløte graset, hvis blomsterprakt overgikk all skjønnhet som mitt øye noensinne hadde sett.

Plutselig fikk jeg øye på et høyt kors foran meg, og på det hang Guds døende sønn. Øynene hadde han lukket, men fra sidene hans rant fremdeles enkelte bloddråper. Da jeg i smertelig andakt var liksom hensunken i dette syn, oppsto det en støy på begge sider. En stor flokk mennesker viste seg og dannet en ring om korset, og midt i kretsen reiste det seg en dommerstol, som en mann med et selsomt utseende steg opp på. «Tal!» ropte han til mengden, «hvem er det som henger på korset der oppe?»

Og nå hørtes de forskjelligste stemmer om hverandre. Men mannen på stolen vinket med hånden, påbød stillhet og befalte at hver enkelt skulle avgi sin stemme.

«Han er tømmermannens kjødelige sønn,» sa nå den ene.
«Han er Marias naturlige barn,» sa en annen.
«Han bedrar seg selv og holder seg for Guds sønn,» sa en tredje.
«Ja, han er det som alle vi andre er,» sa en fjerde.
«Han er inntatt, av jødiske fordommer,» sa en femte.
«Han fornedrer mennesket under dets verdighet,» sa en sjette.

Nå trådte det fram mange unge kvinner, som var halvt kledd som menn. De rakte opp hendene og sa, den ene etter den andre:

«Han innskrenker kvinnens naturlige frihet.»
«Han gjør ekteskapet til et tvangsforbund.»
«Han vil oppdra våre barn til svake uslinger.»
«Han utelukker kvinnen fra folkets råd.»
«Han gjør menneskeheten til kristelige tjenere.»

«Vil hans ord,» spurte mannen på stolen, «bestå i all evighet?» «Aldri!» ropte mengden. «Menneskeheten vil vel bære disse lenker en lang tid, men den frie kjærlighet vil gjøre den fri fra troens trykk! Nå oppsto en stillhet, og alle så opp til korset. Da smilte Herren mildt, men med dyp smerte. Så bøyde han sitt hode og døde.

Da folkemengden så det, fór en mektig skrekk gjennom dem, og før de virkelig kunne fatte hva som skjedde, var alle jagd bort liksom av en stormvind, og ingen kunne sees på noen kant. Den døende Frelsers smil hadde fordrevet korsets fiender.

Men domstolen var blitt stående, og en engel steg opp på den og bredde ut vingene sine. De vokste som vingene på den nyfødte sommerfugl, og bredde seg snart så vidt ut at de dekte hele jorden og nådde helt til himmelen. De lot det bare være plass til korset. Og over dette strålte et gyllent lys, hvis glans ikke har sin like på jorden. Og engelen rakte opp sin høyre hånd og sa:

«Se det Guds lam som bærer all verdens synder! Han vil komme for å dømme de levende og de døde! Derpå hørte jeg en himmelsk sang, liksom av tusen og atter tusen stemmer. De sang Johannes’ ord: «Verdens riker er blitt vår Herres og hans Salvedes, og han skal regjere i all evighet!»

Og da det nå lød et mektig amen gjennom det uendelige himmelrommet så jorden skalv, sank jeg ned på kne og sang med i de himmelske hærskarers store halleluja.
Da våknet jeg.”

Vi ser av denne drøm at den er gått bokstavelig i oppfyllelse. Nå er det Jesabels ånd som råder, Joh. Åp. 2, 20 – 23. Dette ser vi også klart når det gjelder de falske ånder som har sneket seg inn i Kristent Samlingsparti, men dommen over dem står i det 22. og 23. v.
Trygve Einar Gjerde
Mosterhamn.


Onsdag, Juni 05, 2002

Luthers advarsel mot Likestillingsloven

Av Trygve Einar Gjerde
Sentralstyremedlem, Kristen Framtid

I Luthers forklaring over 1 Mosebok finner vi følgende om hans forklaring over 3,16 på s.154, punkt 203 og 204:

”Men foruten smerten med å bære og føde barn kommer nå også det til, at Eva er under mannens makt, mens hun før var ganske fri og ikke i noen ting mannen ulik, men delaktig i alle Guds gaver. Denne straff er også kommet frem av arvesynden, og en kvinne bærer den med likeså liten lyst som de andre besværligheter, som er lagt på kjødet. Derfor forblir regimentet og herredømmet hos mannen, hvem kvinnen etter Guds bud må være lydig og underdanig. Han er den styrende i huset og i Staden, fører krig, forsvarer sitt, pløyer, sår, bygger, planter osv. Derimot må en kvinne sitte hjemme og være bunden til huset, likesom Paulus av den grunn (Tit. 2,5) kaller henne huslig. Hedningene har avtegnet Venus (Skjønnhetens gudinne) slik; at hun står på et muslingskall, slik at likesom muslingen bærer sitt hus med seg, slik skal kvinnen alltid være hjemme og passe husets saker, mens hun er utelukket fra de alminnelige embeter og styrelser i de ting som er utenfor hjemmet og offentlige, og hun må holde seg til den huslige gjerning.

Men var Eva blitt stående i sannheten og uskyldigheten, så hadde hun ikke bare ikke behøvet å stå under mannens makt og styrelse, men hadde også vært en medhjelp i styrelsen, som nå alene tilhører mennene. Men nå er kvinnene vanligvis ille tilfreds med dette besvær og utålmodige over det, og streber av naturen etter det som de har tapt ved synden. Og kunne de ikke annet, så legger de likevel for dagen utålmodighet og knurren og andre unoter, selv om de likevel ikke klarer å bekle mannlige embeter, lære og styre; men føder barn, ernærer og oppdrar dem, det kunne de og i det er de mestere. Slik straffes Eva; men, som ovenfor sagt, det er lutter vennlig straff, når man vil se hen til det evige livs håp og morsæren som Gud har latt henne beholde.”

Når vi nå har lest dette av Den Hellige Ånds høyt opplyste Herrens vitne, så må vi tenke over hva likestillingsloven bringer oss og hva ånd den er av. Den er de små rever som er kommet inn i vingården og eter på vintreets røtter (Høys. 2,15). Men disse rever som er i KS tenker ikke på at når vintrærne visner så har de ikke lenger noe å skjule seg bak. Da blir de åpenbare, da biter de hverandre i halen. Revefar vil neppe den dag kunne skjule seg under Hamars bispestol, selv om han søkte det. Det er ikke for ingen ting at kvinnen Jesabel (likestillingsideologien) har tatt sete akkurat her.
Trygve Einar Gjerde
5440 Mosterhamn

Redaksjonens tilføyelse: 1. Mosebok 3,16:
"Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg."Tirsdag, Juni 04, 2002

NRK2-melding 3. juni om “Verdens dårlighet”

Av Bjarne Kydland

"120.000.000 barn, på verdensbasis, har intet skoletilbud!” Det er ikke vanskelig å skjønne nøden og lidelsene bak et slikt antall barn. Verre enda blir det når meldingen samtidig kan bekrefte at verdenssamfunnet har tilstrekkelige midler, kr 100.000.000.000,- for å avskaffe denne nøden. (Kr 100 milliarder.)

Sendingen oppfordrer samfunnet til å sette utdanning øverst på dagsordenen. Her er i grunnen intet å være uenige om. Har samfunnet råd til dette, og så lar det skure, da kan en jo spørre: Hva er det som styrer dette samfunnet? Generelt har både jeg og millioner andre lurt på dette i årevis, forhåpentligvis har milliarder lurt på fenomenet.

Samtidig bruker vi, ble det sagt, kr. 600.000.000.000,-på forsvaret. Hvor mye brukes på krigen, kan en spørre.

Dernest bruker verdenssamfunnet årlig milliarder (Kr. 20.000.000.000,- ?) på en egyptisk mord-kommandant i Israel i et forsøk på å drepe en hel nasjon, eller ca. 5 millioner jøder. Hitler klarte 6.000.000. Dette er en nasjon hvorfra enda ca. 15-20 millioner mennesker har sitt slektsmessige opphav, etter gammelt. Verden har visst ikke lært noe som helst, og må være tvunget til å gjenta samme orgie/Holocaust.

Finnes her enda politikere som vil og kan forstå at denne politikken vil føre til total-ruin, under Guds forbannelse? Finnes det enda politikere som tror at Israel/jødene kan bekjempes?

Her finnes mange profetiske utsagn om den ting. F.eks. Jer.30:11: “Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har spredt deg iblant. Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte. Men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være.”

Burde ikke verdenssamfunnet bevilge nasjonen Israel å få leve? Og enda prioritere det til liks med utdanning? Bare da, må en tro, “angrer” Herren sin beslutning. I prinsippet er alle de 120 millioner barnene dødsens dersom nasjonen Israel ikke får innvilget sin søknad om fred.

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Mandag, Juni 03, 2002

Ny makuleringsmaskin til statsråden?

Av Olav Berg Lyngmo

Protester og underskriftsaksjoner er ikke uvanlig i forskjellige sammenhenger. En slik underskriftsaksjon ble satt i gang i 1999 med krav om å få fjernet to damer fra kirkelige stillinger. Årsaken til aksjonen var som kjent på grunn av følgende:
Siri Sunde inngikk homoseksuelt partnerskap med Eleanor Brenna, og deretter ble ”fru” Sunde gjeninnsatt av frk. Köhn som kapellan i Nordre Land. - Stikk i strid med Guds Ord! - Se: http://www.skeivenyheter.no/kirkesaker_2000.html .

Daværende kirkestatsråd Jon Lilletun (KrF) aksepterte Köhns avgjørelse med en passiv og ”ærbødig respekt”! - Hvem hørte advarende trusler fra Lilletun om rettssak mot Köhn og Sunde? – (Mot oss finnmarksprester, derimot, som Lilletun aldri møtte, hadde han sterkeste sort lut av det ”kristelige” slaget!)

Etter de opplysninger jeg har fått, hadde ikke Lilletun tid til å møte aksjonskomiteen for å motta nevnte underskrifter. Derfor ble Carl I. Hagen kontaktet av komiteen. Han var villig til å motta listene hvis han fikk noe skriftlig om saken fra Lilletun. – Men da hadde Lilletun merkelig nok tid selv.

Daværende leder av KS, prof. Ivar Kristianslund holdt en tale til Lilletun under overleveringen, og sa bl.a. følgende: ”Å la disse kvinnene beholde stillingene er spesielt urimelig på bakgrunn av at du har reist avskjedssak mot to sokneprester i Finnmark. Du er selvfølgelig helt klar over at disse prestene ikke har gjort noe annet "galt" enn å være trofaste mot det ordinasjonsløftet de har avlagt.

Det er nå opp til deg å ta stilling til om Den norske kirke skal være den eneste samfunnsinstitusjonen hvor troløse tjenere får fortsette med sine foresattes velsignelse, mens trofaste tjenere blir straffet med avskjed. Du har et stort ansvar! Jeg vil minne deg om det som Jesus sier i Matt: 7,22-23: ”Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! - Dersom du avskjediger Finnmarksprestene og beholder de to kvinnene gjør du helt opplagt urett, Lilletun. …”

Senere var det vel ingen som hørte noe til ”listesaken”? - Om det følgende er fleip eller fakta, vet jeg ikke: Kirkestatsråden måtte for anledningen investere i en ny og bedre makuleringsmaskin for å bli kvitt listene?
Den 27. mai 2002 ble atter en underskriftsaksjon overlevert i Deptet. Denne gang gjaldt det bl.a. presterettigheter. - Delegasjonen møtte opp hos statssekretær Berit Øksnes Gjerløw, fordi kirkestatsråd Valgerd Svarstad Haugland ikke hadde tid(?) til prosjektet. – Det er vel å forvente at også disse underskrifter blir gjort ”stum” i den samme makuleringsmaskin?

De homoseksuelle praktiserende prester har som kjent sine presterettigheter i behold, men ikke de prester som sto på kirkens gamle syn og som Lilletun og Co fikk fjernet. – Et spørsmål til KrF-ledelsen: ”Er det verre å ordinere en prest til biskop mot kirkens ordninger enn å innsette en samlevende homofil prest til menighetstjeneste mot de samme ordninger? Er det verre å vigsle Børre Knudsen til biskop enn ved selvtekt å gi kirkelig velsignelse til en samlivsform som strider mot Guds bud og kirkens ordninger? Hvilket ordningsbrudd er verst?” (FBB-utt. våren 2001).

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


STANS DRAPSLEGENE!

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Jeg oppfordrer alle til å gjøre sitt ytterste for å stanse fosterdrapene ved norske sykehus! Vi kan ikke lenger bare overlate redningsaksjonene til Børre Knudsen og Ludvig Nessa! De to heltene trenger hjelp fra alle oss andre, så snart som mulig! Drapslegene og deres hjelpere ved sykehusene må ikke få lov til å operere fritt lenger! La barna leve!

Lov om svangerskapsavbrudd (Abortloven, Fosterdrapsloven) er (1) UKRISTELIG. Du skal ikke slå i hjel! Den er (2) UMORALSK. Drep ikke dine egne barn! Den er (3) UNØDVENDIG. Barna kan lett adopteres bort i stedet! Abortloven er (4) UØKONOMISK. Vi trenger arbeidskraften som fjernes ved drap. Vi dreper dem som skulle stelle oss når vi blir gamle! Fosterdrapsloven er klart (5) UNASJONAL. Den svekker Norges livskraft og forsvarsevne. Vi kan bli utslettet som nasjon hvis den ikke oppheves. Attpåtil er loven ganske enkelt (6) ULOVLIG. Den er ikke gyldig lov i Norge fordi den er klart i strid med Grunnloven. I følge Grunnloven § 2 er nemlig kristendommen Statens offentlige religion. Kristendom og fosterdrap har alltid vært like uforenlige som ild og vann. Alt i alt er Fosterdrapen en (7) MOTBYDELIG lov. De som støtter denne loven, aktivt eller passivt, er kyniske og barbariske egoister - drapsmenn og drapskvinner som ikke har sans for menneskeverdet! Det er en skam at mennesker i et så opplyst land som Norge stemmer på partier som går inn for noe så uetisk som "Lov om svangerskapsavbrudd"! endog navnet på loven - svangerskapsavbrudd - representerer en løgn. Faktum er at barna i mors liv - Guds skapninger - blir pint i hjel av kynisk helsepersonell! "Det er typisk norsk å være god." Var det ikke det hun sa, drapskvinnen Gro Harlem Brundtland, som sto i spissen for å innføre denne uloven og som nå er leder for Verdens helseorganisasjon?

Kristen Framtid (KF) går inn for å avskaffe denne uloven straks!Søndag, Juni 02, 2002

GUDS ORD

Av Bjarne Kydland

Det finnes bare en eneste faktor i tilværet som er fullt ut bestemmende og tellende, under alle skiftende tider og omstendigheter: Faktoren kalles Guds Ord, eller Bibelen! Til det, Ordet, er tillegg eller fradrag utålelige Se Åp. 22:19.

Flere lærere ved kristne institusjoner vil åpenbart ikke godta Bibelens selvåpenbaring. Bibelske personer, som f.eks. Salomo ba slik: “Men bor da Gud virkelig på jorden? Se, himlene og himlenes himler rommer deg ikke! Hvor meget mindre da dette hus som jeg har bygd.” Og Salme 33:9 sier: “For Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.” I Dan. 4:35 står dert: “Gud gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden.”

I sum finnes intet alternativ til Guds Ord og Hans vilje, med evnen til å fremme alt liv. Dette skjønner endog de onde ånder. Jak, 2:19. Og onde er de fordi de ødelegger alt liv. Satans hensikt med menneskenes første foreldrepar Adam og Eva gjalt og gjelder, i dag som da, at det skal såes tvil og forvirring om hva Gud har forordnet, sagt og lovet.

Satan streber etter selv å bli den bestemmende, den fullt ut tellende og suverene. Dette ville han overfor mennesket prøve å oppnå via lureri og bedrag og dermed gjøre menneskene underdanige, noe som gav og vil gi uant ødeleggende ringvirkninger på alt liv. Et verdenssamfunn hvis grunnmur er blitt en “hengemyr”, med akselererende fatale følgeriktige konsekvenser.
Det mest avgjørende for ham var å komme raskt i gang.

Det første anslags tidspunkt
Etter å ha lest skapelsens versjon to, i 2 kapitlet - om kvinnen som blir dannet av Adams ribben og ledet til mannen - så sier han (v. 23): “Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; . . .”
Straks! 3. verset etter Adams gledesutbrudd er slangen på plass. 1. Mos. 3,1: “Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud hadde gjort, og han sa til kvinnen: “Har Gud virkelig sagt: . . . osv. Tydeligere kan det aldri understrekes hva slangen fra Eden holder for å være det mest vesentlige for menneskenes velbefinnende: Ordet fra Guds munn. Han begynner slik: Har Gud virkelig sagt: . . . osv.

Hva vil slangen oppnå? Han sår tvil, ringakt og forakt for det som alene holder verden oppe - alt liv og menneskeliv inntakt, nemlig Ordet fra Guds munn. Vi husker hvordan det gikk våre første foreldre og vi vet hvordan det har gått i all ettertid. Guds Ord og Guds folk, spesielt jødene er ringaktet og foraktet i verden, og Ordet sier da også at snart vil alle folkene legge seg åt Israel. (Sak. 12:3) Jødene er allerede i dag inne i sitt andre Holocaust.

Summen
- av satans anslag er at det oppstår tvil om Guds Ord, og Hans evne og vilje til å reagere. Ja endog om Han i det hele tatt finnes. Hvor er deres Gud? Salme 79:10. Motsatt, når mennesket tror på Gud for Kristi skyld vil det alltid gå som det gikk Paulus : “. . . slik tror jeg alt som står skrevet i loven og profetene.” Ap.gj.24:14 b.

Som spebarnet legger han seg bekymringsløst og fortrøstningsfullt i Guds favn, og “vet” at han får det han trenger og er lovet. For: “Min nåde er deg nok.” “Vær ikke bekymret for morgendagen.” Matt. 6:34.

Nå om dagen
-strømmer det på av bøker, fra institusjoner tradisjonelt ansett som kristne og lærere her, som åpenbart går slangens ærender. De sår tvil om Bibelen, som Guds Ord, “sju ganger renset” Salme 12:7.

I 1999 kom en slik bok fra Det teologiske Menighetsfakultet med tittelen “Den store fortellingen,” skrevet av Reidar Hvalvik og Terje Stordalen - to lærere ved fakultetet. I praksis stilles her det samme slange-spørsmålet. Bokens epilog sier: “Det vi derimot ofte møter i bibeltekstene, er menneskelige stemmer som vitner om hva Gud har sagt og gjort. Selve åpenbaringen ligger her før og utenfor teksten, og bevitnelsen eller gjenfortellingen (sic: det er skjedd før nedtegnelsen?) bærer alle tegn av å være menneskelig tale.” Med andre ord var det et menneske som bedrog Adam og Eva. I henhold til mange teologer har disse menneskene aldri eksistert, men bedrageren har eksistert? Eller er han også fiktiv?

Slike eksempler finnes “en mass”, men den våkne leser må ha sett akselerasjonen i slik litteratur. Som jeg her en gang tidligere skrev: De tror ikke på Bibelen med på egne “grå celler.” En vits kan her tjene til en påminnelse om menneskelig hovmot: To venner samtalte slik: “Jeg går meg en tur og lufter vettet.” Den andre: "Ja, det er snart gjort!"

Det var mye bedre om slike lærere gikk seg en tur enn at de fornekter Guds Ord. De vører ikke Skriftens selvvitnesbyrd overhode, og det med vilje: “Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann.” 2. Pet. 3:5. En ting oppnår de i alle fall, overfor ubefestede sjeler og unge mennesker: De sår tvil om Bibelen, om Ordet.

Avisen Dagen gav nylig anmeldelse av boken: Framtid og håp. En oversikt over bibelens budskap om endetiden. Boken er skrevet av lærer ved Fjellhaug Misjonshøgskole, Karsten Valen. Ut fra de betenkeligheter som anmelderen likevel har funnet nødvendige, kommer denne boken også, etter undertegnedes vurderinger, inn i kategorien av bibelfornektende bøker.
Jeg er redd vi skal få se mye mer av dette slaget. Slikt kalles egentlig “hjernespinn.” eller helt bortkastede anstrengelser. Gudsordet har aldri slått feil: “Se på jødene.” Eller også Luk. 16;17: “Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.”

Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland


Lørdag, Juni 01, 2002

HVORFOR ER ADAM ANSVARLIG FOR SYNDEN?

Av Ivar Kristianslund, fomann i Kristen Framtid

Vi leser følgende i 1. Mos. 3,6: "Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt." Her står det altså tydelig at det var KVINNEN, Eva som spiste først av den forbudte frukten.

Men i Rom. 5,12-19 står det helt tydelig at synden kom inn i verden ved ett menneske - en MANN - nemlig Adam! Finnes det noen annen forklaring på dette enn at Herren ser på mannen som den ansvarlige lederen for menneskets bruk av Guds skaperverk? Og at mannen må ta ansvaret for kvinnens handlinger siden han er kvinnens herre? Denne forklaringen stemmer med 1. Kor. 11,9 og 1. Mos. 2,18, hvor det står at kvinnen ble skapt for mannens skyld. Kvinnen er jo også tatt av mannen. (1. Mos. 2, 21-22.) Hva hvis vi teoretisk tenker oss den muligheten at bare Eva, men ikke Adam, hadde spist av den forbudte frukten? Da ville vel Gud likevel ha sagt at synden kom inn i verden ved Adam, fordi Adam er ansvarlig for sin medhjelpers handlinger. Legg i denne sammenheng merke til 1. Mos. 2,15 hvor det står: "Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den." (Mennesket betyr her Adam - mannen. Eva - kvinnen - var ikke skapt enda.) Hvorfor i all verden skulle Adam (mannen) vokte haven? Hvem skulle han vokte den mot? Kanskje mot Eva - og senere generasjoner av kvinner og barn - dersom de hadde fått bli i haven. Hva var viktigere enn å sørge for at ingen spiste av kunnskapens tre? Kan vi si at den første Adam sviktet sin vokteroppgave og selv ble en tyv?