INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mai 2004

Mandag, Mai 31, 2004

2. PINSEDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 6, 44-47:
44 Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.
[v. 37, 39. 12: 32. Jer 31: 18.]
45 Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. - Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg.
[Jes 54: 13. Jer 31: 33, 34. Mika 4: 2. Fil 3: 15. 1TESS 4: 9.]
46 Ikke så at noen har sett Faderen. Bare han som er fra Gud, han har sett Faderen.
[1: 18. 7: 29. Matt 11: 27.]
47 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv!
[v. 40. 3: 36. 5: 24.

LESETEKST, Esek 11, 19-20:
19 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte,
[18: 31. 36: 26. 5M 30: 6. Jer 24: 7.]
20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.
[34: 30. 36: 28. Jer 31: 33. Sak 8: 8. Heb 8: 10.]

LESETEKST, Apg 2, 42-47:
42 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.
[v. 46. 20: 7, 11. Luk 24: 30. 1KOR 10: 16.]
43 Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene.
[5: 11, 12. 19: 17.]
44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.
[4: 32 ff.]
45 De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det.
[4: 34.]
46 Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold.
[1: 13. Luk 24: 53. 1KOR 10: 16.]
47 De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten.
[5: 13, 14.]


Søndag, Mai 30, 2004

1. PINSEDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 14, 15-21:
15 Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.
[1JOH 5: 3.]
16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig,
[v. 26. 15: 26. 16: 7. Luk 24: 49. Apg 2: 1 ff. Rom 8: 26.]
17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.
[7: 39. 15: 26. Apg 5: 32. 1KOR 2: 14.]
18 Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.
[v. 3. 16: 22. 20: 19 ff.]
19 Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.
[6: 57. 7: 33. 16: 16.]
20 På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere.
21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

LESETEKST, Joel 3, 1-2:
1 Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner.
[Jes 44: 3. Esek 39: 29. Sak 12: 10. Apg 2: 16, 17. 10: 44.]
2 Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager.

LESETEKST, Ef 2, 17-22:
17 Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.
[Jes 52: 7. 57: 19.]
18 For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd.
[Joh 14: 6. Rom 5: 2. Heb 10: 19.]
19 Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk,
[v. 12. Fil 3: 20. Kol 1: 12.]
20 bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.
[Sal 118: 22. Jes 28: 16. Matt 16: 18. 21: 42. 1KOR 3: 10. 1PET 2: 4 ff.]
21 I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren.
[4: 16. 1KOR 3: 16.]
22 I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden.
[1TIM 3: 15. 1PET 2: 5.]


Lørdag, Mai 29, 2004

KLIPP FRA www.aftenposten.no: Ny prest søker kallet i Kautokeino menighet
Ny prest søker kallet i Kautokeino menighet
Etter seks år uten fast geistlig betjening kan menigheten i Kautokeino endelig skimte konturene av ny sogneprest. Og bygdefolket gleder seg.
KURT-JOHNNY OLSEN

Rekordlang vakanse.For sjette gang i løpet av like mange år utlyses i disse dager stillingen som sogneprest i Kautokeino. For første gang på lenge øyner menigheten muligheten av igjen å få besatt stillingen, som har stått ledig helt siden Olav Berg Lyngmo ble suspendert fra embedet i juli 1998. Tre år senere ble han fradømt embedet.

Grunnen til dette var den bitre striden som fulgte i kjølvannet av at sognepresten fraskrev seg tilsyn fra biskop Ola Steinholt i Nord-Hålogaland, fordi bispen offentlig inntok en positiv holdning til homofile partnere. I strid med flertallet i bispemøte og kirkemøte mente Steinholt at homofile partnere kunne være prester, diakoner og kateketer. Situasjonen ble ytterligere tilspisset da Berg Lyngmo i april 1997 åpnet døren til Kautokeino kirke for den såkalte "bispevigslingen" av Børre Knudsen, som Berg Lyngmo og et lite knippe andre prester tok til sin "biskop".

- Seks år og like mange utlysninger senere ser vi endelig lys i tunnelen. I mellomtiden har menigheten vært betjent av hele ett dusin prestevikarer og vikarprester. Jeg kan bekrefte at det har meldt seg en søker, og at menighetsrådet allerede har innstilt vedkommende. Går alt som det skal, vil bispedømmerådet ansette søkeren 12. juni. Og 15. august er det planlagt presteordinasjon i Kautokeino kirke - den aller første i bygden noensinne, forteller en sprudlende Anders A. Gaup jr.

Men han nekter konsekvent å opplyse om hvem søkeren er: - Vedkommende har bedt om at navnet unntas fra offentlighet inntil bispedømmerådet har ferdigbehandlet saken. Og dette vil vi respektere.

Konflikten mellom den tidligere sognepresten og biskop Steinholt, utviklet seg etterhvert til å gjelde Den norske kirke, som Berg Lyngmo og endel andre mente sviktet i viktige etiske spørsmål. Striden førte til alvorlige splittelser i Kautokeino menighet. Fra flere hold rapporteres det om at forholdene er i ferd med å normaliseres. Jevnlig holder Berg Lyngmo, som er flyttet fra bygden, gudstjeneste med skriftemål og nattverd i Kautokeino bedehus for 50- 60 mennesker parallelt med høymessen i kirken noen hundre meter unna.

Kirkesøkningen er høy i Kautokeino, ifølge Gaup.


PINSEAFTEN: Dagens bibelord
1 Mos 1, 1-5:
1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
[2: 4. Sal 33: 6. 102: 26. Jes 45: 18. Jer 32: 17. Joh 1: 1, 3. Kol 1: 16. Heb 11: 3.]
2 Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene.
[5M 32: 11. Sal 104: 30.]
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.
[Sal 33: 6, 9. 2KOR 4: 6.]
4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
5 Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dagen.


Fredag, Mai 28, 2004

NRK-Finnmark: Kautokeino kan få prest igjen
Etter seks år uten fast prest har Kautokeino endelig fått en søker til menigheten.


Publisert 27.05.2004 09:16.

Menighetsrådet har allerede innstilt søkeren, og går alt som planlagt vil bispedømmerådet ansette søkeren 12. juli. Ordinasjonen er planlagt 15. august, skriver Aftenposten.

Søkeren har bedt om at navnet ikke offentliggjøres inntil bispedømmerådet har ferdigbehandlet søknaden.

Et stort antall prestevikarer har betjent menigheten i Kautokeino siden Olav Berg Lyngmo ble suspendert i 1998, og tre år senere fradømt embetet. Striden sto om prester kunne leve i homofilt partnerskap.

(NTB)


Dagens bibelord
1 Kor 12, 7-13:
7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.
8 For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd,
9 en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd.
[v. 28. 2KOR 4: 13.]
10 En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger.
[Apg 2: 4. 10: 46. 1TESS 5: 21. 1JOH 4: 1.]
11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.
[Rom 12: 3-6. Ef 4: 7. Heb 2: 4.]
12 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.
[Rom 12: 4, 5. Ef 4: 16. Kol 1: 18. 3: 15.]
13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke.
[Apg 2: 17, 18. Gal 3: 28. Ef 2: 14, 15.]


Torsdag, Mai 27, 2004

Man kan kalle det frykt - Av Emanuele Ottolenghi i Jerusalem Post
Man kan kalle det frykt

Om Europas situasjon og fremtid.

Av Emanuele Ottolenghi i Jerusalem Post

Forfatteren arbeider med Israels studier ved Oxford Universitet i England. Med velvillig tillatelse av forfatteren gjengir vi artikkel i oversettelse i Norges Kommentar Avis. Oversatt av T.G. Artikkelen gir en grunnleggende analyse av Europas situasjon og den fremtid som vi kan imøtese. Han påpeker at den "liberale elite" som dominerer politikken i disse landene styres av tankebygninger som gir lave barnetall, underskudd på arbeidskraft og fremtidig sviktende velstand. De vil løse Europas problemer med muslimsk innvandring uten å forstå de dypere forskjeller. Dette vil gå en stund, men så kommer sammenstøtet mellom kulturer, verdier, etnisiteter og religiøse tro som hører med til folkegruppenes identitet. Folkene er skapt i nasjoner og ikke Unioner. De lar seg ikke tilpasse og forandre, men fører til dype kriser og motsetninger. Da kommer frykten og deretter konkludere forfatteren slik: "Europas bristepunkt er nært forestående. Flerkulturalisme kan snart svinne hen, feid av sted med stormen som bygger seg opp." Les denne meget innsiktsfulle artikkelen med ettertanke og spre den videre. J.H. i http://www.kommentar-avisa.no/
* * * * *

Europas liberale elite mener at troen på et flerkulturelt samfunn er alternativet til Amerikas imperialistisk agenda i Midtøsten. De tviler på at demokrati kan ble eksportert til den arabiske verden, og hater Amerikas arroganse i å påtvinge andre kulturer sine egne verdier. De kritiserer den pågående amerikansk "imperialisme," mens de foreslår sin egen visjon for et flerkulturelt samfunn. Allikevel finnes det ingen garanti for at verden ville ønske den visjonen velkommen. De klarer heller ikke å se ironien av å kritisere Amerikas "siviliserende oppdrag" som lite sensitiv overfor forskjeller og så tilbyr en eurosentrisk visjon i stedet.

Som det nitende århundrets "siviliserende oppdrag" fra vesten, flerkulturelisme er imperialistisk i sitt normative universalisme. Som alle former for imperialisme skaper den motstand.

Folk gir sjelden opp verdiene sine og sitt eksklusive identitet for universalismens skyld; forskjeller er seiglivet og har en tendens til å dukke opp i en verden som ikke vil se dem, forbi de ubevoktete porter til liberalismens endetids rus.

Kanskje Europa har rett i sin skepsis til amerikanske eventyr, men det er feil å forutsette at flerkulturelisme tilbyr et bedre alternativ. Det finnes faktisk ingen flerkulturell samfunn utenfor vesten. Og til og med i Europa er flerkulturelisme under press.
Idet folk immigrerer til, blir assimilert og integrert, forandrer Europa seg: Mens homogene nasjonstater viker plass til et overnasjonalt samfunn av flerkulturelle postnasjonale stater, skaper den liberale evangelium en motstrømning, fordi den forkynner at man må inkludere alle mens den latterliggjør de rotfestet etnisk og religiøse identiteter av noen.

Det virkelige spørsmålet er ikke hvor lenge det tar før Europa kan bli et universal samfunn av ubundne individer. Heller er det spørsmål om hvor grensen går for hvor mye Europa kan tåle, eller er villig til å gi plass til ulikheter.

Sosial samhørighet hviler på felles verdier, som igjen er et produkt av felles minner. Flerkulturelisme og kulturell relativisme sletter ut fellesskapets arv til fordel for politisk korrekthet. Men kollektive fremtidsvyer kan aldri springe frem av en fornektelse av sin fortid. Et folk som glemmer sin historie vil svikte sin kollektive fremtid.

De liberale kan aldri erkjenne begrensningene og det potensielle sammenbrudd av deres verdensbilde. De begrensningene er noe som ligger i menneskets behov for gruppetilhørighet, som ofte motstår universale rop for en forent menneskehet. Beklagelig som det kan så være, en kan bare vinne over denne motstand ved å forandre menneskeheten.

Dette er dilemmaet for Europa: økt mangfold undergraver samhørighet. Folk som er mer og mer skilt av forskjellige kulturelle oppfatninger og rotfestet i spesifikk verdisystem kommer til leve ved siden av fremmede grupperinger. Mer mangfold gjør det vanskeligere å finne fellesverdier, som da sliter på fellesholdninger til samhørighet i et samfunn.
Dette vil ikke si at mangfoldet burde aktivt bekjempes ved å tvinge igjennom integrasjon, eller ved å stenge inngangsportene. Det er bare at mangfold gir næring til frykt.

Mens Europas elite taler åpenhetens språk, gir innvandringen grobunn for intoleranse. Innvandrere kommer mest fra muslimske og arabiske land. De flykter fra politisk undertrykking, fattigdom, og sosial uro til Europas trygge havn. Europa trenger dem fordi de trenger unge arbeidere til å betale velferden for sin aldrende befolkning. Tross gode økonomiske motargumenter finner noen trøst i EU utvidelsen østover: Fra denne måned unge pollaker, tsjekkere, og de fra Balkan, alle "gode kristne", kan fylle behovet for gjestearbeidere og stoppe invasjonen ved murene til festning Europa.

Man kan kalle det frykt; kalle det ubegrunnet frykt; kalle det irrasjonell angst; eller til og med rasisme. Men frykten er reell. Det kommer av vanskeligheten med å forene behovet for verdier som regnes med og moralske regler alle kan akseptere med den økende mangfold som følge av innvandring.

Det er vanskelig nok å skape og opprettholde sosial samhørighet med fellesverdier. Med så mange innvandrere som nekter å trykke til sitt bryst de universale verdier som først ga dem ly i Europa, da ser det virkelig mørkt ut.

Fordi samfunn trenger fellesverdier og fordi europeiske samfunn spriker stadig mer kulturelt sett, store kulturelle konflikter er sannsynlige når Europa prøver nå å definere sitt felles bakgrunn for moralske ideer og fellesminner som bakteppe for en felles identitet. Altfor mye mangfold kan gjøre denne oppgaven umulig.
Det som gir kulturell identitet er grunnleggende: forskjeller er reel. Når de dukker opp, tester de ens vilje til å inkludere, og avslører svakheten av menneskelige relasjoner på gruppenivå innen diverse samfunn.

Hodeplaggkontroversen i Frankrike er et slikt tilfelle. Den offisielle Frankrike ser på hijaben ikke som et symbol for kulturell eller religiøs variasjon, men som et anslag mot dens republikanske ideal av sekularisme. Budskapet er klart: du kan være forskjellig, men bare til et visst punkt. Det franske eksemplet gjelder Europa i sin helhet, som den nylige debatten om en europeisk grunnlov demonstrerer.

En henvisning til Europas kristen arv havarerte debatten. Pro-europa liberaler var imot den for ikke å provosere minoritetene; pro-europa konservative insisterte på det for å gi mening til europeisk identitet – mens de holdt Tyrkia utenfor, og muslimske innvandrere vekke. Det stille flertallet så skeptisk på det hele, ikke overbevist av behovet for å gi fra seg suverenitet til Brussel. Nå vil Tony Blair ha en folkeavstemning på grunnloven. Dette setter presedens for andre land. Europas liberale elite må møte folkets tale før de marsjerer videre. De kan få seg noen ubehagelige overraskelser.

Opposisjon til grunnloven blant befolkningen viser hvor vinden blåser. Som en italiensk kommentator nylig bemerket, "Grunnlov i den liberaldemokratiske tradisjon oppstår i den uimotståelige folkeviljen til å redefinere et lands fundamentale orden. I Europa, enten man liker det eller ikke, har ingen slik vilje trengt seg frem. Å tvinge frem saken hjelper ikke. Få lærdommer fra historie er så tydelig som den som advarer oss mot overmotet til eliten av europeere, beruset over sine store visjoner."

Dens overmot har allerede skapt sin egen bane. Over hele Europa øker støtten til den ekstreme høyre og til de innvandringsfientlige partier. Denne strømning gjenspeiler mer enn bøllete, rasistiske, høyrevridd ekstremistisk sinne. Ankomsten av innvandrerne til gjennomsekulariserte moderne samfunn vekker på nytt de dype, gamle, og varige kulturelle, religiøse, og etniske identiteter.

Under den tynne ferniss av modernitet ligger en malstrøm av eldgamle, om enn irrasjonelle, og ofte fortiet lidenskaper. Mangfoldighet i samfunnet vekker dem til liv og trykker dem mot bristepunktet. Europas bristepunkt er nært forestående. Flerkulturalisme kan snart svinne hen, feid av sted med stormen som bygger seg opp.


Torture—good guys, bad guys and Genesis by Carl Wieland
Torture—good guys, bad guys and Genesis
by Carl Wieland

25 May 2004

The images of US soldiers involved in dehumanizing humiliation of Iraqi prisoners (many innocent of any crime) have reverberated across the western world. War (and the incarceration of people) always gives opportunity for mankind’s sinful nature to come to the fore. And as many have been quick to point out, the US torture images pale against what Saddam’s henchmen were carrying out routinely, and the subsequent media beheading of an American. But ‘our side’ is not supposed to do that; we see such barbaric behavior as somehow more normal for ‘them,’ but not ‘us,’ as if we were intrinsically superior.

Science and the Bible unite to affirm that the idea of some sort of ‘racial’ predisposition—to greater or lesser cruelty, for instance—is nonsense. We are all ‘one blood,’ genetically. The thing that makes a difference for any group of people is their culture and upbringing, particularly the biblical heritage of a nation which leads to shared moral restraints.

And such a heritage can be quickly replaced by new thinking. Take pre-war Germany—a civilization with a strong biblical heritage of compassion was rapidly undermined by Hitlerism, with its Darwinian message of superior and inferior races. Ordinary ‘nice’ people, still capable of tenderly dressing a child’s grazed elbow, committed horrific acts against a group of people once they saw them as ‘less evolved/human.’

The Iraq pictures have disturbed us—the jocular ease with which death, suffering, sexual humiliation and depravity seemed to be trivialized by US guards. We cry out to ourselves, ‘Aren’t we supposed to be the good guys here?’ But ‘we’ never were ‘good guys’ or ‘superior’ in any sense other than our culture, based upon the Bible and the gospel of Jesus Christ. And the Iraq prison debacle demonstrates how that culture, that shared set of values, has undergone a drastic change right at its foundations. Ask yourself—would such widespread debasements and sexual humiliations, seemingly routine and smiled upon by superiors, have been anywhere near as likely by US troops during WWII?

Brigadier Jim Wallace, former commander of Australia’s elite SAS troops, wrote recently that the time-honored standard for a soldier to determine what to do has been, ‘Who am I and what do I believe?’ But, he said, this is now rapidly moving away from this absolute basis to ‘What is most expedient in this situation?’ Bottom line: If our cultural beliefs change, so will our behavior—and that of our soldiers.

We have, as a church, sat by for many decades while our society is taught that the Bible’s history in Genesis can’t be trusted, reassuring ourselves that ‘it’s just a side issue.’ We puzzle over how ‘nice’ people can so trivialize human life, sexuality and suffering in Abu Ghraib, yet we have let our culture tell these same people that they—and their captives—are just evolved animals, randomly reorganized pond scum. (To avoid the notion that we are ‘blaming a scientific theory,’ see Evolution and social evil.)

The very core of everything that is good about our western civilization has come from the belief that the Bible was really, truly true. To the extent that the church remained true to this, the blessings have flowed to even the majority who weren’t truly born-again—like a little bit of salt flavoring the whole stew. But if the Bible can’t be trusted about history, it can’t be trusted about morality and salvation, either (John 3:12). There is much more at stake in the battle for the authority of Genesis than even most Christians realize.

Additional information
Why is there death and suffering?
Stem cells and Genesis

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0525torture.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Fork 4, 9-12:
9 Bedre å være to enn én, for de har god lønn for sitt strev.
[1M 2: 18.]
10 Om de faller, kan den ene reise den andre opp. Men stakkars den som er alene! Faller han, har han ingen til å reise seg opp.
11 Likeså er det når to ligger sammen, så de blir varme. Men hvordan kan den som ligger alene, bli varm?
12 Om noen kan vinne over den som er alene, så kan to holde stand mot ham. Tredobbel tråd kan ikke så lett slites av.
[Sal 127: 4, 5.]


Onsdag, Mai 26, 2004

Dinosaurs and the Bible by Ken Ham
Dinosaurs and the Bible
by Ken Ham
An aura of mystery surrounds the dinosaurs. Where did they come from? Did they evolve? Did they really live millions of years ago? What happened to them? Are there any living today? Has any human being ever seen a live dinosaur?

Children and adults alike are absolutely fascinated by these mysterious monsters. Numerous books and movies have been produced to satisfy a seemingly insatiable hunger for information on these puzzling creatures. The truth of the matter, however, is that there are no real mysteries at all, once you have key information that is not generally known and is withheld from the public.

Come with me as we take a walk through history and uncover some amazing facts that will answer many of your questions about these 'terrible lizards.'

Did Dinosaurs Really Exist?
Dinosaurs certainly did roam the Earth in the ancient past! Fossils of dinosaurs have been found all over the world, and their bones are displayed in museums for all to see. Scientists have been able to reconstruct many of their skeletons, so we know much about how they may have looked.

When Were Dinosaurs Found?
The story of their discovery began back in the 1820s, when Gideon Mantell, an English doctor, found some unusual teeth and bones in a quarry. Dr Mantell realized there was something very different about these animal remains, and believed that he had found an entirely new group of reptiles. By 1841, about nine types of these different reptiles had been uncovered, including two called Megalosaurus and Iguanodon.

At this time, a famous British scientist (and creationist), Dr Richard Owen, coined the name 'Dinosauria,' meaning 'terrible lizard,' for this is what the huge bones made him think of.

What Makes Dinosaurs Different?
Other than the huge size of some dinosaurs, the major feature that really distinguishes dinosaurs from other reptiles (such as crocodiles) is the position of their limbs. Dinosaurs had posture that was fully erect, similar to that in mammals. Most other reptiles have limbs in a sprawling position. For instance, compare the way a crocodile 'walks' with that of, say, a cow. Dinosaurs would have moved like a cow, with the limbs supporting the body from beneath. Crocodiles 'waddle,' as their limbs project sideways from their body.

How Big Were Dinosaurs?
Some were as small as chickens, and others were even smaller. Of course, some dinosaurs were very large, weighing in at an estimated 80 tons and standing 40 feet high! The average size of a dinosaur, however, was probably about that of a small horse.

When Did Dinosaurs Live?
The story we have all heard from movies, television, newspapers, and most magazines and textbooks is that dinosaurs lived millions of year ago. According to evolutionists, the dinosaurs 'ruled the Earth' for 140 million years, dying out about 65 million years ago. However, scientists do not dig up anything labeled with those ages. They only uncover dead dinosaurs (i.e., their bones), and their bones do not have labels attached telling how old they are. The idea of millions of years of evolution is just the evolutionists' story about the past. No scientist was there to see the dinosaurs live through this supposed dinosaur age. In fact, there is no proof whatsoever that the world and its fossil layers are millions of years old. No scientist observed dinosaurs die. Scientists only find the bones in the here and now, and because many of them are evolutionists, they try to fit the story of the dinosaurs into their view.

Other scientists, called creation scientists, have a different idea about when dinosaurs lived. They believe they can solve any of the supposed dinosaur mysteries and show how the evidence fits wonderfully with their ideas about the past, beliefs that come from the Bible.

The Bible, God's very special book (or collection of books, really), claims that each writer was supernaturally inspired to write exactly what the Creator of all things wanted him to write down for us so that we can know where we (and dinosaurs) came from, why we are here, and what our future will be. The first book in the Bible—Genesis—teaches us many things about how the universe and life came into existence. Genesis tells us that God created everything—the Earth, stars, sun, moon, plants, animals, and the first two people.

Although the Bible does not tell us exactly how long ago it was that God made the world and its creatures, we can make a good estimate of the date of creation by reading through the Bible and noting some interesting passages:

God made everything in six days. He did this, by the way, to set a pattern for mankind, which has become our seven day week (as described in Exodus 20:11). God worked for six days and rested for one, as a model for us. Furthermore, Bible scholars will tell you that the Hebrew word for day used in Genesis 1, can only mean an ordinary day in this context.

We are told God created the first man and woman—Adam and Eve—on Day Six. Many facts about when their children and their children's children were born are given in Genesis. These genealogies are recorded throughout the Old Testament, up until the time of Christ. They certainly were not chronologies lasting millions of years.

As you add up all of the dates, and accepting that Jesus Christ, the Son of God, came to Earth almost 2000 years ago, we come to the conclusion that the creation of the Earth and animals (including the dinosaurs) occurred only thousands of years ago (perhaps only 6000!), not millions of years. Thus, if the Bible is right (and it is!), dinosaurs must have lived within the past thousands of years.

Where Did Dinosaurs Come From?
Evolutionists claim that dinosaurs evolved over millions of years. They imagine that one kind of animal slowly changed over long periods of time to become a different kind of animal. For instance, they believe that amphibians changed into reptiles (including dinosaurs) by this gradual process. This would mean, of course, that there would have been millions of creatures during that time that would be 'in between,' as amphibians evolved into reptiles. Evidence of these 'transitional forms,' as they are called, should be abundant. However, many fossil experts admit that not one unquestionable transitional form between any group of creatures and another has been found anywhere. If dinosaurs evolved from amphibians, there should be, for example, fossil evidence of animals that are part dinosaur and part something else. However, there is no proof of this anywhere. In fact, if you go into any museum you will see fossils of dinosaurs that are 100% dinosaur, not something in between. There are no 25%, 50%, 75%, or even 99% dinosaurs—they are all 100% dinosaur!

The Bible tells us that God created all of the land animals on the sixth day of creation. As dinosaurs were land animals, they must have been made on this day, alongside Adam and Eve, who were also created on Day Six (Genesis 1:24-31). If God designed and created dinosaurs, they would have been fully functional, designed to do what they were created for, and would have been 100% dinosaur. This fits exactly with the evidence from the fossil record.

Evolutionists declare that no man ever lived alongside dinosaurs. The Bible, however, makes it plain that dinosaurs and people must have lived together. Actually, as we will soon see, there is a lot of evidence for this.

What Did Dinosaurs Eat?
The Bible teaches (in Genesis 1:29-30) that the original animals (and the first humans) were commanded to be vegetarian. There were no meat eaters in the original creation. Furthermore, there was no death. It was an unblemished world, with Adam and Eve and animals (including dinosaurs) living in perfect harmony, eating only plants.

Sadly, it did not stay this way for very long. Adam rebelled against his Creator, bringing sin into the world (Genesis 3:1-7; Romans 5:12). Because of this rebellion, Adam, and thus all of his descendants (you and me), gave up the right to live with a Holy (sinless) and just God. God therefore judged sin with death.

The Bible plainly teaches from Genesis to Revelation that there was no death of animals or humans before Adam sinned. (Consider just a few of the many passages, such as: Romans 5:12; Genesis 2:17; Genesis 1:29-30; Romans 8:20-22; Acts 3:21; Hebrews 9:22; I Corinthians 15; Revelation 21:1-4; Revelation 22:3.) This means there could not have been any animal fossils (and no dinosaur bones) before sin.

After Adam's sin, animals and people started to die. It was now a different world, one of death and strife. A world that was once beautiful now suffered under the curse placed upon it by the Creator (Genesis 3:14-19). But a promise was given (Genesis 3:15) that God would provide a way for the penalty of sin to be paid so there would be a way for man to come back to God.

Why Do We Find Dinosaur Fossils?
In Genesis 6, we read that all flesh (man and animals) had 'corrupted his way upon the Earth' (Genesis 6:12). Perhaps people and animals were killing each other; maybe dinosaurs had started killing other animals and humans. In any case, the Bible describes the world as 'wicked.'

Because of this wickedness, God warned a godly man named Noah that He was going to destroy the world with a Flood (Genesis 6:13). God therefore commanded him to build a great ship (the Ark) so that all the kinds of land animals (which must have included dinosaurs) and Noah's family could survive on board while the Flood destroyed the entire Earth (Genesis 6:14-20).

Some people think that dinosaurs were too big, or there were too many of them, to go on this Ark. However, there were not very many different kinds of dinosaurs. There are certainly hundreds of dinosaur names, but many of these were given to just a bit of bone or skeletons of the same dinosaur found in other countries. It is also reasonable to assume that different sizes, varieties, and sexes of the same kind of dinosaur have ended up with different names. For example, look at the many different varieties and sizes of dogs, but they are all the same kind-the dog kind! In reality, there may have been fewer than 50 kinds of dinosaurs.

God sent two of every (seven of some) land animal into the Ark (Genesis 7:2-3; 7:8-9)—there were no exceptions. Therefore, dinosaurs must have been on the Ark. Even though there was ample room in the huge ship for large animals, perhaps God sent young adults into the Ark that still had plenty of room for them to grow.

Well, what happened to all the land animals that did not go on the Ark? Very simply, they drowned. Many would have been covered with tons of mud as the rampaging water covered the land (Genesis 7:11-12,19). Because of this quick burial, many of the animals would have been preserved as fossils. If this happened, you would expect to find evidence of billions of dead things buried in rock layers (formed from this mud) all over the Earth. This is exactly what you do find.

By the way, the Flood of Noah's day probably occurred just over 4,500 years ago. Creationists believe that this event formed many of the fossil layers around the Earth. (Additional fossil layers were formed by other floods as the Earth settled down after the great Flood.) Thus, the dinosaur fossils which were formed as a result of this Flood were probably formed about 4,500 years ago, not millions of years ago.

Have Dinosaurs Lived in Recent Times?
If the different kinds of dinosaurs survived the Flood, then they must have come off the Ark and lived in the post-Flood world.

In the Bible, in Job 40:15-24, God describes to Job (who lived after the Flood) a great beast with which Job was familiar. This great animal, called 'behemoth,' is described as 'the chief of the ways of God,' perhaps the biggest land animal God had created. Impressively, he moved his tail like a cedar tree! Although some Bible commentaries say this may have been an elephant or hippopotamus, the description actually fits that of a dinosaur like Brachiosaurus. Elephants and hippos certainly do not have tails like cedar trees!

Actually, very few animals are singled out in the Bible for such a detailed description. Contrary to what many may think, what we know now as dinosaurs get more mention in the Scriptures than most animals! So dinosaurs—all the different kinds—must have lived alongside of people after the Flood.

Are Dinosaurs Mentioned in Ancient Literature?
Interestingly, the word 'dragon' is used a number of times in the Old Testament. In most instances, the word dinosaur could substitute for dragon and it would fit very nicely. Creation scientists believe that dinosaurs were called dragons before the word dinosaur was invented in the 1800s. We would not expect to find the word dinosaur in Bibles like the Authorized Version (1611), as it was translated well before the word dinosaur was ever used.

Also, there are many very old history books in various libraries around the world that have detailed records of dragons and their encounters with people. Surprisingly (or not so surprisingly for creationists), many of these descriptions of dragons fit with how modern scientists would describe dinosaurs, even Tyrannosaurus. Unfortunately, this evidence is not considered valid by evolutionists. Why? Only because their belief is that man and dinosaurs did not live at the same time!

However, the more we research the historical literature, the more we realize there is overwhelming evidence that dragons were real beasts, much like our modern reconstructions of dinosaurs, and that their existence has been recorded by many different people, even just hundreds of years ago.

What Happened to Dinosaurs?
Evolutionists use their imagination in a big way in answering this question. Because of their belief that dinosaurs 'ruled' the world for millions of years, and then disappeared millions of years before man allegedly evolved, they have had to come up with all sorts of guesses to explain this 'mysterious' disappearance.

When reading evolutionist literature, you will be astonished at the range of ideas concerning their supposed extinction. The following is just a small list of theories:

Dinosaurs starved to death; they died from overeating; they were poisoned; they became blind from cataracts and could not reproduce; mammals ate their eggs. Other causes include-volcanic dust, poisonous gases, comets, sunspots, meteorites, mass suicide, constipation, parasites, shrinking brain (and greater stupidity), slipped discs, changes in the composition of air, etc.

It is obvious that evolutionists don't know what happened and are grasping at straws. In a recent evolutionary book on dinosaurs, 'A New Look At the Dinosaurs,' the author made the statement:

'Now comes the important question. What caused all these extinctions at one particular point in time, approximately 65 million years ago? Dozens of reasons have been suggested, some serious and sensible, others quite crazy, and yet others merely as a joke. Every year people come up with new theories on this thorny problem. The trouble is that if we are to find just one reason to account for them all, it would have to explain the death, all at the same time, of animals living on land and of animals living in the sea; but, in both cases, of only some of those animals, for many of the land dwellers and many of the sea-dwellers went on living quite happily into the following period. Alas, no such one explanation exists' (Alan Charig, p. 150).

But, one such explanation does exist. If you remove the evolutionary framework, get rid of the millions of years, and then take the Bible seriously, you will find an explanation that fits the facts and makes perfect sense:

At the time of the Flood, many of the sea creatures died, but some survived. In addition, all of the land creatures outside the Ark died, but the representatives of all the kinds that survived on the Ark lived in the new world after the Flood. Those land animals (including dinosaurs) found the new world to be much different than the one before the Flood. Due to (1) competition for food that was no longer in abundance, (2) other catastrophes, (3) man killing for food (and perhaps for fun), and (4) the destruction of habitats, etc., many species of animals eventually died out. The group of animals we now call dinosaurs just happened to die out too. In fact, quite a number of animals be come extinct each year. Extinction seems to be the rule in Earth history (not the formation of new types of animals as you would expect from evolution).

Will We Ever See a Live Dinosaur?
The answer is probably not … but, then again? There are some scientists who believe a few dinosaurs may have survived in remote jungles. We are still discovering new species of animals and plants today in areas that have been too difficult to explore until now. Even natives in some countries describe beasts that fit with what might be a dinosaur.

Creationists, of course, would not be surprised if someone found a living dinosaur. However, evolutionists would then have to explain why they made dogmatic statements that man and dinosaur never lived at the same time. I suspect they would say something to the effect that this dinosaur somehow survived because it was trapped in a remote area that has not changed for millions of years. You see, no matter what is found, or how embarrassing it is to evolutionists' ideas, they will always be able to concoct an 'answer' because evolution is a belief. It is not science—it is not fact!

What Lessons Can We Learn From the Dinosaur?
When we see the bones of dinosaurs, we can be reminded that death was not a part of the original creation. Death is actually an intruder, entering when the first man disobeyed God. The Bible tells us that because we are all descendants of Adam, we too have sinned: 'Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned' (Romans 5:12); 'For all have sinned and come short of the glory of God' (Romans 3:23). We need to recognize that the wickedness in the world is because of sin, because man rebelled against God.

We can also be reminded that God, who made all things, including the dinosaurs, is also a judge of His creation. He judged Adam's rebellion by cursing the world with death. Adam was warned about what would happen if he disobeyed God's instruction not to eat the fruit of one particular tree. 'But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die' (Genesis 2:17).

Dinosaurs can also remind us that God judged the rebellion in Noah's day by destroying the wicked world with water, resulting in the death of millions of creatures. The Bible teaches us that He will again judge the world, but next time by fire: 'But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the Earth also and the works that are therein shall be burned up' (2 Peter 3:10).

We can also be reminded that after this judgment by fire, God will make a new heaven and Earth: 'Nevertheless we, according to His promise, look for new heavens and a new Earth, wherein dwelleth righteousness' (2 Peter 3:13). And what will it be like in this new Earth? 'And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away' (Revelation 21:4).

But we are also warned that many will not be allowed into this new Earth but will suffer for eternity: 'But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death' (Revelation 21:8).

Humans, who are all sinful from conception (Psalm 51:1), cannot live with a Holy God, but are condemned to separation from God. But, God provided a wonderful means of deliverance from sin. The Bible teaches that God offered the perfect sacrifice needed to pay the penalty for man's sin. God's own Son, the one who in fact created the world (Colossians 1:16), came to Earth as a man, as a descendant of Adam, to suffer the death penalty for sin. 'But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive' (I Corinthians 15:20-22).

The Lord Jesus Christ died on a cross, but on the third day, rose again, conquering death, so that anyone who believes in Him and accepts Him into his or her life, is able to come back to God and live for eternity with the Creator. 'For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life' (John 3:16); 'If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness' (I John 1:9).

For those who do not accept by faith what Christ has done for them and do not recognize their sinful nature and need for redemption, the Bible warns that such people will live forever, but will be separated from God in a place of torment that the Bible calls Hell. But for those who commit their lives to the Lord—what a wonderful message! What a wonderful Savior! What a wonderful salvation in Christ the Creator!

If you, the reader of this web page, want to know more about how you can spend eternity with the God of creation, please click here.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs/2.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Kol 3, 12-17:
12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet,
[Matt 11: 29. Gal 5: 22. 1TESS 1: 4. 1PET 2: 9.]
13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
[Matt 6: 14. Rom 15: 7. Ef 4: 2, 32.]
14 Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.
[Joh 13: 34. 15: 12. Rom 13: 8, 10. 1KOR 16: 14. Ef 4: 3.]
15 La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!
[2: 7. Joh 14: 27. Fil 4: 7.]
16 La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.
[Apg 16: 25. 1KOR 14: 26. Ef 5: 19.]
17 Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!
[v. 15. 1KOR 10: 31. Ef 5: 20. 1TESS 5: 18.]


Tirsdag, Mai 25, 2004

Ulveelsk - med skjult agenda? - Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
Evje den 21.04.2004

I over 30 år har jeg arbeidet som avdelingsleder og jordbrukssjef i Nedre Setesdal og kommet nært inn på livet av rovdyrforvaltninga både i offentlige sentral høringer, årlige høringer, annen saksbehandling og nærkontakt med bønder som får ødelagt sitt næringsgrunnlag og livsmiljø. Dette uten at mange synes å plages særlig av deres ulykke.
De siste 10-15 årene har rovdyrplagene tiltatt og man har undret seg mer og mer hvorfor man fra vernernes side oppviser et nærmest religiøst engasjement med minimalt helhetssyn? Og enda merkeligere er at det er lite eller ikke noen fornuftige argumenter verken av verneverdi, sosialt- eller andre verdier og på annen måte - bak deres engasjement. Man nevner raskt:
1. Rovdyrøkningen vil i flg. biologen Ingløg (Nordisk Råds pris for utredning om norsk beitekultur) - føre til en dramatisk nedgang i det biologiske mangfold i innmark og utmark p.g.a. at beitekulturen holder opp en rekke av disse artene i flora og delvis fauna. Dette i strak motsetning til de fire rovdyrene - hvorav de fleste ikke er truet. De har overlevd til nå!
2. I flg. tidligere ekspedisjonssjef Lyche er Norge ikke pålagt av Bernkonvensjonen å opprettholde en dyreart (ulven) som vi ikke hadde da denne konvensjonen ble underskrevet.
3. Rovdyrene ødelegger bosetting og næring over store deler av Norge - noe som igjen reduserer sauekjøttproduksjonen (står for 15% av vårt beste kjøtt) samt fører i økende grad til gjengroing av kulturlandskapet. Ljåen og dyremulen har skapt kulturlandskapet og det vil være umulig å opprettholde det uten. Turistnæringen har allerede fått merke det.
4. Man synes helt følelseskald overfor de menneskene som blir prisgitt disse plager både mot sitt daglige arbeid, sin næring og sitt bomiljø for seg selv, ektefelle og barn. Et miljø som etterhvert blir direkte livstruende. Man undres hva slags mennesker man har å gjøre med? At flere av rovdyrene er direkte farlig for mennesker og dyr går direkte fra av betegnelsen "rov" og er bekreftet av nyere og eldre historie. Hvorfor han man båndtvang på hunder? Den behandling som Arbeidsrapport nr. 35 om "ulvens betende" fra Russland (oversatt av den svenske forsker Pålson) - fikk av Miljøvern-departementet i sin tid - etterlater stor undring om hva som egentlig skjer i Norge m.h.p. hensikten med norsk rovdyrforvaltning.
5. Ulven som finnes i skogen i Norden har Uppsala Universitet bevist med DNA-analyser, at stammer fra den russiske populasjon på fra 50 til 70 000 dyr. Stammen er overhode ikke utryddingstruet, og den gamle norske stamme er utdødd for mange år siden.
6. Hvorfor ser man ikke HELHETEN i denne rovdyrpolitikken - hva den gjør med rettssamfunnet og Distrikts-Norge og den fremtidige norske bærekraft i tilfelle ufred og en befolkning med motstand mot nasjonal oppløsning (les EU m.m.)? Eller er det nettopp det man ser - men ønsker noe annet?
7. Når de verdiskapende arealene ikke lenger nyttes til verdiskapning - kan man lett si at de brukes jo ikke likevel - så da må andre - deriblant staten og de store folkegruppers interesser overta forvaltningen av dem til sine formål for en rimelig penge om erstatning i det hele tatt. For øvrig helt i strid med Grunnlovens §§ 2 og 105. Da har vi i tilfelle et annet Norge uten den grunnleg-gende menneskerett. Tidligere statsråds Løchens antydninger om en totalitær utvikling er interessant i denne sammenheng.
8. Man er alarmert av det menneskesynet som bryter fram i lovgivning og forvaltning hvor fremtredende tjenestemenn uttaler at "Mennesket er det femte rovdyr". Vi har interessant litteratur som omtaler denne type mennesker og deres menneskesyn som klart tenderer mot det totalitære med liten sans for folket, vårt folkestyre og mindretallets RETT. Rammene og utbyggingen rundt forvaltningen av norsk utmark peker også i samme retning. Derfor spør jeg - foreligger det en skjult agenda i rovdyrpolitikken? Jeg ser dessverre andre samfunnsområder som synes å gå samme veien, men det får bli en neste runde. Uansett er vårt norske folkestyrte rettssamfunn tuftet på Grunnloven verd mange slag!


Dagens bibelord
Rom 15, 1-6:
1 Vi som er sterke, skylder å bære skrøpelighetene hos dem som er svake, og ikke være oss selv til behag.
[14: 1. Gal 6: 2. 1TESS 5: 14.]
2 Enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham.
[1KOR 9: 19. 10: 24, 33. Ef 4: 11, 12.]
3 For heller ikke Kristus levde seg selv til behag, men som det står skrevet: Hånsordene fra dem som håner deg, falt på meg.
[Sal 69: 10. 2KOR 8: 9.]
4 Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir.
[4: 23, 24. 5: 2. 1KOR 10: 11. 2TIM 3: 16.]
5 Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde,
[12: 16. Sal 133: 1. Joh 17: 21. 1KOR 1: 10. 13: 11. Fil 2: 2. 4: 2.]
6 for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.
[Ef 1: 3.]


Mandag, Mai 24, 2004

Jesus wrote all of the Bible!
Operation: Refuting Compromise

Jesus wrote all of the Bible!

‘Genesis explains the doctrine of marriage.’

by Ken Ham, President, AiG–USA

First published in
Answers Update–US
April 2004

I recently watched a prominent Christian leader on MSNBC-TV being asked about the ‘gay marriage’ issue. The interview went something like this:

TV host: ‘Did Jesus deal directly with the gay marriage issue?’

Christian leader: ‘No, but then Jesus didn’t deal directly with the abortion issue or many other issues … ’

I shook my head in dismay. A proper response could have been such a powerful witness—to the interviewer and to the potential millions of viewers watching the news program.

So how could he have responded differently? Well, consider this:

‘First of all, Jesus as the God-man did deal directly with the gay marriage issue, in Matthew 19:4–6:

‘And He answered and said to them, Have you not read that He who made them at the beginning “made them male and female,” and said, “For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh?” So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate.’

My answer would have continued:

‘Christ quoted directly from the book of Genesis as literal history, to explain the doctrine of marriage as being one man for one woman. Thus marriage cannot be a man and a man or a woman and a woman.

‘Because Genesis is real history (as has been confirmed by observational science), Jesus dealt quite directly with the gay marriage issue when he explained the doctrine of marriage.

‘Not only this, but in John, Chapter 1, we read:

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

‘Jesus, the Creator, is the Word. The Bible is the written Word. Every word in the Bible is really the Word of the Creator—Jesus Christ.

‘Therefore, in Leviticus 18:22, Jesus deals directly with the homosexual issue, and thus the gay marriage issue. This is also true of Romans 1:26–27 and 1 Timothy 1:9–10. Because Jesus in a real sense wrote all of the Bible, whenever Scripture deals with marriage and/or the homosexual issue, Jesus Himself is directly dealing with these issues.’

I also viewed the same Christian leader on CNN-TV doing an interview that in part went something like the following:

Interviewer: ‘Why are you against gay marriage?’

Christian leader: ‘Because down through the ages, culture after culture has taught that marriage is between a man and a woman.’

Well, I believe this kind of answer actually opens the door to gay marriage. How? Because it basically says that marriage is determined by law or opinion. Even in a secular context, the only answer a Christian should offer is:

‘The Bible is the Word of our Creator, and Genesis is literal history—its science and history can be trusted. Therefore we have an absolute authority that determines marriage.

‘God made the first man and woman—the first marriage. Thus marriage can only be a man and a woman, because we are accountable to the One who made marriage in the first place.’

So, why is it that we don’t see most Christian leaders giving these sorts of answers? Because, just like the Christian leader I saw on TV, the majority of them have compromised with the idea of millions of years and evolutionary beliefs in astronomy, geology and so on. As a result, the Bible’s authority has been undermined through such compromise, and it is thus not understood to be the absolute authority.


On 27 April 2004, Answers in Genesis hosted a live webcast featuring AiG author/researcher Dr Jonathan Sarfati and AiG–US President Ken Ham. (Listen here for the archived webcast.) During this live program, web visitors from around the world were encouraged to email their questions to Dr Sarfati and Mr Ham. In particular, we requested that they pose questions related to compromise within the church regarding differing views of Genesis, which is the theme of Dr Sarfati’s new book Refuting Compromise.
I believe that because of years of such compromise over Genesis and biblical authority, so many Christians cannot speak with authority as Christ did (Matthew 7:29). They don’t really understand how the literal history in Genesis 1–11 is foundational to every Christian doctrine—including marriage—and cannot in any way be compromised with man’s fallible ideas. Such compromise unlocks the door to adding man’s fallible ideas elsewhere in the Bible.

After generations of such an attitude toward the Bible, statistics (such as those from Barna Research) show clearly that the majority of Christians (and Christian leaders) no longer look on the Bible as the absolute authority. No wonder they appeal to human opinion/ ‘what the majority says’ in their answers about moral issues.

This is why AiG has launched ‘Operation: Refuting Compromise.’ See the monthly discounted resources in our bookstore that will help equip you to refute and confront compromise in the church.

NEW BOOK!
Refuting Compromise
The most powerful and scientific defense of a straightforward view of Genesis creation ever written.

ORDER YOUR COPY TODAY

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/us/newsletters/0404lead.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Unionistene i Regjeringen og på Stortinget - Av Lars-Arne Høgetveit
På 1800 tallet hadde vi i Norge unionistene (bl.a. UNIONSPARTIET ledet av grev Wedel Jarlsberg) som kjempet for at vi skulle bli værende i union, være embetsmannsstyrt osv. Niels Treschow (også stormester for frimurerne) og grev Wedel Jarlsberg gikk så langt at de ivret for svensk militær makt på norsk jord samt felles konge. Denne tvangstrøya vrengte Ola Nordmann av seg fra Danmark i 1814 og den 7. juni 1905 fra Sverige. (Siden 1380 hadde Norge vært i union med Danmark (dansketida eller ”400-års natten”), men ved Kieltraktaten den 14. januar 1814 avstod danskekongen, Frederik 6., blant annet Norge til svenskekongen. Kieltraktaten fastslår at Norge skal være et selvstendig rike, men i union med Sverige. Færøyene, Island og Grønland forsvant ut fra Norge via Kieltrakatene, og dermed restene Norges storhetstid.)
I DAG KJEMPER STORE DELER AV REGJERINGEN OG STORTINGET FOR AT VI SKAL INN I EN NY EUROPEISK-UNION DER DET OVERNASJONALE DIKTATURET ER UNDER OPPBYGGING MED EGET KONVENT (GRUNNLOV) OG EGEN PRESIDENT. STORBRITANNIA ER ANTAGELIG PÅ VEI UT!

Den norske Grunnlovs ideologiske forankring i § 2 er ikke unionistisk, men nasjonal (se Apostelgjerningene 17, 26-27). Og i §1 og §108 står følgende om vårt land:
§ 1. Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.
§ 108. Ingen Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideicommisser maae for Eftertiden oprettes.
(GREVSKAP: brukt om landområde underlagt en greve. BARONI: eiendom som gir tittelen baron, den laveste høyadelige tittel og i Sverige tiltaletittel for friherre. STAMHUSE: en fast eiendom hvor den aktuelle besitters disposisjonsrett er innskrenket, og som arves etter bestemte regler (Jarlsberg skal vist være eneste av dette slag i Norge). FIDEICOMMISSER: at testator innsetter flere arvinger etter hverandre, slik at den som er innsatt som første arving, etter en viss tid eller under en viss betingelse (oftest ved sin død) skal overlate arven til den neste av de innsatte (en fideikommissar). red. anm.)

Om § 108 skrives det: ” Klassekampen i Norge ble avlyst før enn den egentlig kom i gang. Grunnen til dette er at landet vårt har vært et ganske så egalitært (Ega`l vil egentlig si jevn, med ensartet preg; og bygger på prinsippet om alles likeverd, red. anm.) samfunn. Vi har ikke hatt en utpreget adel som i andre land, for eksempel Sverige. Og det vi hadde ble avskaffet da Grunnloven ble snekret sammen i 1814:
§108: ”Ingen Grevskaber, Baronier, Stamhuse og Fideicommisser maae for Eftertiden oprettes”. Sannsynligvis var dette kroken på døra for etablering og videreføring av adel eller et aristokratisk borgerskap, selv om det blir hevdet at Norge i perioden 1884-1920 (1945) kan kalles ”Borgerskapets periode”. Grunnen til det er at enkelte historikere, blant dem professor Ole Kristian Grimnes, har påpekt at i disse tiårene ble vi blant annet styrt av redere, nemlig Christian Michelsen, Gunnar Knudsen og Johan Ludwig Mowinckel, og at disse representerte det norske borgerskapet. Men selv dette borgerskapet var svakt og ubetydelig sett i forhold til resten av Europa. At det kun var i underkant av 2000 embetsmenn gjennom hele perioden fra 1814 til ca.1900 sier sitt. Derfor har det ikke stått så sterke strider mellom arbeidere og bønder på den ene siden og borger- skapet på den andre, unntatt den bitre striden rundt parlamentarismen i årene fram til 1884.” (Kilde: http://folk.uio.no/stianhal , oppgave i politisk teori ved UiO)

I Norge har vi ingen tradisjoner for slike overnasjonale tanker og lover som ute i fastlands Europa. Vi har ingen ”feudal arv”, men tvert i mot et gammelt rettssystem med ting som sto over kongen i vikingtida og senere med kristningen av Norge kom det kristne menneskesynet inn. Svartedauen ryddet ut mye av de ledende høvdingeslekter og bidro til mindre strid. Ser vi på den norske bondestanden hadde de mindre landbruks eiendommer som var spredd lokalt, og ikke ”feudalt”, og dermed var maktfordelingen et faktum, noe den ikke var ute i Europa.

Slik vi ser det i dag bør ingen lenger være i vil om at EU med sine institusjoner har et overnasjonalt mål! Maktspredning er langt på vei blitt et fremmedord i EU og EØS sammenheng, men burde ikke være et fremmedord i norske politiske partier.
Et slikt syn, som nå vokser frem blant flere norske politikere, kan vise seg konkret å rammes av Grunnlovens §86 og §87 der Odelstinget, som er påtalemyndighet i Riksretten, kan felle sin dom over medlemmer av regjering, høyesterett eller Storting, som avhender norsk selvråderett og ødelegger Grunnlovens ord om at Norge skal være et ”frit, uafhængigt og udeleligt Rige.” §86 lyder slik: ” Den, der adlyder en Befaling, hvis Hensigt er at forstyrre Storthingets Frihed og Sikkerhed, gjør sig derved skyldig i Forræderie mod Fædrenelandet.”

GRUNNLOVSFEDRENE VISSTE HVA MENNESKET VAR I STAND TIL OG INTET UNNTAK BLE GJORT, MHT STRAFFEANSVAR, FOR EN PERSON SOM ER GITT MYNDIGHET I EN REGJERING, I HØYESTERETT MHT EMBEDSFORBRYTELSER ELLER I STORTINGET MHT UTØVELSE AV FORBRYTELSER. DET ER GRUNN TIL Å MINNE OM Å BE OM AT DEN STATSMANNSKUNST SOM JØRGEN LØVLAND UTVISTE MED BASIS I NORGES GRUNNLOVS § 2 OG OPPLÆRT AV ERIK PONTOPPIDAN, IGJEN BLIR RÅDENDE BASIS FOR RETTSOPPFATNINGEN I NORGE. EN ANNEN OPPFATNING ÅPNER, SOM VI HAR SETT, FOR RIKSRETT.

Relatert stoff:
Norsk fossekraft truet
Tomtefesteloven og Grunnlovens § 105
Kampen om Norges utmark
17. mai og Grunnloven, vår store arv


Leserinnlegg fra Kristi Rognerud: Alle tar anstøt
- Iallfall før de er omvendt. Også etterpå? Er dette virkelig mulig? ”Og Jesus sa til dem: Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes.” ”Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.” Hvem er det som vil slå hyrden eller Jesus? Jo, det er faktisk altså Herren Gud. Fordi: ”… Og jeg vil igjen ta meg av de små.” Sakarja 13,7. Peter likte ikke ”slike” ord, så han mente visst at Jesus tok feil der. Det står: ”Men Peter sa til ham: Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det!” Kunne ikke vi sagt eller tenkt akkurat det samme? Noen av oss? Vi er liksom så sikker på at JEG ville aldri ta anstøt, absolutt ikke! Eller hører vi, i ydmykhet, hva Jesus sier her? I kapitlet foran (Mark.13) blir vi særlig oppfordret til å våke og være på vakt. Var Peter dummere enn deg og meg? Peter er nok et bilde på mange kristne. Vi kan sikkert bli litt ”selvgode” også, ikke bare virke slik? Peter er en vekker for oss, tror jeg. Da Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes opp på fjellet hvor Han ble forklaret eller herliggjort for deres øyne, og Elias viste seg for dem sammen med Moses, sier den samme Peter til Jesus: ”Rabbi, det er godt at vi er her; la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias! Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt:” Står det. Hva hadde vi sagt i Peters sted? Trolig det samme. Tilbake til Markus 14: ”Jesus sa da til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter tok enda sterkere i og sa: Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg.” ”Det samme sa de alle.” Som kjent fornektet Peter Jesus tre ganger før hanen gol for annen gang. Da han mintes Jesu ord, gråt han. Kan noen svare meg på når Peter ble omvendt? For det ble han jo. Var det før eller etter Jesu korsfestelse? Kanskje er ikke dette så viktig å vite, i grunnen? Luk.22,32: ”Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.”

Kristi Rognerud


Klipp fra Framtid i Nord om kirkejubileet i Skjervøy, m.m.

Skuffet over biskopen
JAN R OLSEN
4.2.2003 09:01

Biskopens ja til den lesbiske kapellan Anniken Urianstad skuffer den læstadianske menigheten i Nord-Troms.

–Hvis man skal ta Guds ord på alvor, så er det viktig at noen påpeker synden, sier predikant medlem i Bispedømmerådet, Hans Nic. Nilsen fra Storfjord.

Uønsket

I går ga biskop Per Oskar Kjølaas uttrykk for sitt syn i den omstridte saken der vikarprest i Indre Troms prosti, Anniken Urianstad, har bestemt seg for å inngå partnerskap med en annen kvinne.
Dermed vil også Kjølaas være uønsket i Skibotn bedehuskapell, akkurat som tidligere biskop Ola Steinholt var det. Felles for dem begge er at de er positive til homofile prester i partnerskap.
-Vi snakker ikke om legning, men tjenester som skal gjøres i kirka og utøvelsen av den, sier Nilsen.


Klar for kirkefesten

GLEDER SEG: Kirkeverge Jon O. Andreassen (t.v.) og menighetsrådsleder Kartein Henriksen ser fram med glede til helgas kirkejubileum på Skjervøy.
Foto: KJETIL NIELSEN SKOG
KJETIL NIELSEN SKOG
13.9.2003 04:00

SKJERVØY: Denne helga skal man feire at kirka på Skjervøy fyller 275 år. Det skjer med egen konsert, jubileumsmesse og stor fest i idrettshallen.

I dag starter kirkejubileumet på Skjervøy i gang. Med konsert i kirka klokken 14.00, åpnes ferieringen av at Nord- Hålogaland Bispedømmes eldste trekirke fyller 275 år.

Jubileumsmesse

I tillegg til lørdagens konsert, skal det også holdes en jubileumsmesse, en kolossal kirkekaffe og egen utstilling.
– Messen blir selvsagt i kirka, der sokneprest Sverre J. Alfsen skal være liturger, sammen med prost Sigvald B. Mikkelsen og biskop Per Oscar Kjølaas. De skal, sammen med et eget kor, og den øvrige menigheten sørge for den kirkelige rammen, forteller kirkeverge Jon O. Andreassen.

Mange gjester

Kirkekaffen, selve jubileumsfesten med andre ord, skal holdes i idrettshallen. Årsaken er at Henriksen og Andreassen tror på et stort frammøte.
– Vi håper jo på 2-300 gjester. Vi har allerede invitert en rekke personer, og så regner vi med at mange fra prestegjeldet også kommer.
På gjestelista står ordførere og menighetsrådsledere fra hele prostiet, samt to tidligere prester, Ola Drevatne og Kjell Skog. I tillegg kommer altså biskop Per Oscar Kjølaas.
– Som vi har sagt tidligere valgte vi å skille jubileet fra den uenigheten vi har med biskopen om homofili. Dette er to forskjellige saker, og selv om jeg personlig ikke er enig med Kjølaas i homofilisaken, er han min øverste, kirkelige sjef.

Eget tidsskrift

Menighetsrådet har også fått utarbeidet et eget jubileumstidsskrift.
– Helge Guttormsen har gjort en fantastisk jobb med å hente inn bilder og informasjon. Tidsskriftet skal vi selge, og jeg antar det vil bli en utmerket julegave til venner og familie utenfor Skjervøy.
Man har også hentet fram en rekke gjenstander som tidligere har vært i bruk i kirka. Disse skal danne grunnlaget for en utstilling i idrettshallen.
– Det er blant annet en kalk og et gammelt glassmaleri. Det siste antar vi ble brukt som vindu, og det har ligget i kirketårnet i mange år.


Framtid i Nord
Framtid i Nord
Sjefredaktør: Inge Bjørn Hansen
Adm.dir: Dag Norvang
Web-ansvarlig: Inge Bjørn Hansen
e-post: desken@finord.no
Telefon: 77766900 Telefax: 77765277
Adresse:Sentrum 15, 9151 Storslett


Bispen får komme likevel
KJETIL NIELSEN SKOG
21.8.2003 04:00

SKJERVØY: Menighetsrådet i Skjervøy har snudd, og vil likevel invitere biskop Per Oscar Kjølaas til høstens kirkejubileum på Skjervøy.

Når Skjervøy Kirke skal feire sitt 275 års jubileum, vil biskop Per Oscar Kjølaas likevel være tilstede. Menighetsrådet i Skjervøy snudde tirsdag sitt vedtak fra juni. Den gang sa rådet, med fem mot tre stemmer, og etter råd fra sogneprest Sverre J. Alfsen, at man ikke ønsket å invitere biskopen.

Menighetsrådet er intolerant!

INTOLERANT: Åshild Simonsen (Ap) gikk til kraftig angrep på menighetsrådet i Skjervøy, og deres beslutning om ikke å invitere biskopen til høstens kirkejubileum.
Foto: KJETIL NIELSEN SKOG
KJETIL NIELSEN SKOG
21.6.2003 04:00

SKJERVØY: Menighetsrådet fikk krass kritikk, og ble kalt intolerante fra kommunestyrets talerstol av APs ordførerkandidat, Åshild Simonsen.

Ikke uventet ble bispestriden i Skjervøy også tema i fredagens kommunestyre. Arbeiderpartiets Åshild Simonsen stilte spørsmål til ordfører Roy Waage om formannskap og kommunestyre kunne stå som vertskap for biskop Per Oscar Kjølaas under kirkejubileet i Skjervøy i september.

Intolerant

Simonsen mente menighetsrådet hadde utvist intoleranse gjennom sitt flertallsvedtak om ikke å invitere biskopen.
– I dag er det de homofile. Neste gang er det kanskje hudfargen som ikke passer og der etter er det alt annet. Slik fungerer intoleransen. Husk at det er Gud som dømmer, og ikke vi mennesker! Vi skal vise medmenneskelighet.
Ordfører Roy Waage ville imidlertid ikke at kommunestyret skulle overprøve menighetsrådet.
– Det er kirkas jubileum og det er dens styre som lede dette. Imidlertid har jeg stort håp om å klare å løse dette.
Åshild Simonsens påstand om intoleranse ønsket ikke Waage å kommentere.
- – Det får være hennes syn. Imidlertid er dette helt klart en sak som opptar mange, og skjervøyfolket fortjener et kirkejubileum som skal feire 275 unike år. Det er mye historie knyttet til denne kirka, ei historie som stadig utvides.

Optimist

Roy Waage deltok i menighetsrådets møte, og utgjorde mindretallet som ønsket å invitere Kjølaas.
– Biskopen er vår biskop. Vi har ikke bedt om noen annen, tross vanskelige saker. Derfor må han også inviteres.
Dagen etter at menighetsrådets flertall sa nei, trakk Skjervøy kommunes medlem i arrangementskomiteen seg. Torleif Nordfjærn fant ikke vedtaket i samsvar med sin overbevisning. Dette beklager nå ordføreren.
– Jeg mener han var for snar med i trekke seg. Imidlertid har jeg fått en lovnad fra Nordfjærn om at han likevel vil fortsette i komiteen, så fremt dette ordner seg, noe jeg også er sikker på det gjør.
Torleif Nordfjærn bekrefter overfor «FiN» at han har gitt et slikt signal til Waage.
– Men det er under forutsetning at biskopen blir invitert betingelsesløst til jubileet. Kun da tar jeg plass i komiteen igjen, fastslår kultur- og undervisningssjefen.

Framtid i Nord
Framtid i Nord
Sjefredaktør: Inge Bjørn Hansen
Adm.dir: Dag Norvang
Web-ansvarlig: Inge Bjørn Hansen
e-post: desken@finord.no
Telefon: 77766900 Telefax: 77765277
Adresse:Sentrum 15, 9151 Storslett
Søk i Framtid i Nord:


Kommunen ut av komiteen

TREKKER SEG: Kultur- og undervisningssjef Torleif Nordfjærn trekker seg fra jubileumskomiteen med umiddelbar virkning.
Foto: KJETIL NIELSEN SKOG
KJETIL NIELSEN SKOG
19.6.2003 04:00

SKJERVØY: Kultur- og undervisningssjef Torleif Nordfjærn trekker seg fra jubileumskomiteen for kirkejubileet i Skjervøy.

Nordfjærn betegner seg selv som kommunens representant i komiteen. Utmeldelsen kommer som en direkte følge av beslutningen om ikke å invitere biskop Per Oscar Kjølaas. Nordfjærn har informert kirkevergen, samt rådmann Reidar Mæland om sin beslutning.

Ikke forenelig

– Jeg finner ikke videre deltakelse i komiteen forenelig med min stilling og overbevisning. Da jeg sa ja til å delta i komiteen på direkte forespørsel fra ordfører Roy Waage, gikk jeg ut fra at Skjervøy kirkes jubileum er en begivenhet som angår alle i Skjervøysamfunnet, sier og skriver Nordfjærn i sin melding om fratredelse.
Torleif Nordfjærn er ikke medlem av statskirken, noe han tolket som et tegn på frisyn.
– At jeg var ønsket i jubileumskomiteen, tolket jeg som et tegn på at også menighetsrådet delte det syn at jubileet angår oss alle uansett personlig overbevisning.


Dagens bibelord
Joh 17, 18-26:
18 Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden.
[20: 21.]
19 Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.
[1KOR 1: 2, 30. Heb 2: 11. 10: 10, 14.]
20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,
21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.
[v. 11. 10: 38. Gal 3: 28. 1JOH 1: 3. 3: 24.]
22 Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett,
23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.
[14: 20. 16: 27.]
24 Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.
[v. 5. 12: 26. 14: 3. 1JOH 3: 2.]
25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg.
[v. 8. 7: 28, 29. 8: 55. 16: 27, 30. Matt 11: 27.]
26 Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.
[15: 9.]


Søndag, Mai 23, 2004

6. SØNDAG ETTER PÅSKE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 17, 9-17:
9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.
[Luk 22: 32.]
10 Alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Og jeg er herliggjort i dem.
[16: 15.]
11 Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett.
[10: 30.]
12 Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten fortapelsens sønn - for at Skriften skulle bli oppfylt.
[6: 39. 13: 18. Sal 41: 10. Apg 1: 16 ff.]
13 Men nå kommer jeg til deg. Og dette taler jeg i verden for at de skal ha min glede fullkommen i seg.
[15: 11. 16: 5, 28.]
14 Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden.
[3: 31. 8: 23. 15: 18, 19.]
15 Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.
[Matt 6: 13. 2TESS 3: 3. 1JOH 5: 18.]
16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.
17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.
[Sal 119: 142, 160.]

LESETEKST, Sak 14, 7-9:
7 Det skal komme én dag - Herren kjenner den - det skal verken være dag eller natt, men mot kveldstid, da skal det bli lys.
8 På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til havet i øst og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik.
[Esek 47: 1. Joel 3: 23. Åp 22: 1.]
9 Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én og hans navn ett.
[Sal 97: 1. Joh 17: 3. Ef 4: 5.]
[Sal 119: 142, 160.]

LESETEKST, Ef 4, 1-6:
1 Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med,
[3: 1. Rom 12: 1.]
2 med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet,
[1Kor 13: 4. Kol 1: 11. 3: 12. 1TESS 5: 14.]
3 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.
[Fil 1: 27. Kol 3: 14.]
4 Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall.
[Rom 12: 5. 1KOR 12: 12, 27.]
5 Det er én Herre, én tro, én dåp,
[1Kor 8: 6. 12: 5.]
6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.
[Mal 2: 10. Rom 11: 36. 1KOR 8: 4, 6.]


Lørdag, Mai 22, 2004

Film og skuespill om den hellige Gud er klare endetidstegn! - Av Trygve Einar Gjerde
Den Herre Jesus Kristus sier om de siste tider: FOR FALSKE MESSIASER OG FALSKE PROFETER SKAL STÅ FREM OG GJØRE TEGN OG UNDER FOR Å FORFØRE DE UTVALGTE, OM DET VAR MULIG. Mark. 13, 22.
Dette ord går til fulle i oppfyllelse i vår tid! Det ser vi ikke minst ved alle de filmer og skuespill og bedragelige lærdommer som fremstår som ”sannhet”, enda det er en djevelsk løgn!

Hvordan kan et syndig menneske ”spille” den hellige og syndefrie Jesus Kristus? Finst det større frekkhet og blasfemi? Kan vel verden bedras og forføres på en frekkere og verre måte enn dette? Guds Hellige Ord står evig fast og er alene sannheten om Gud, om menneskene, om universet og om djevelen. Dette Ord blir skammelig satt til side ved film og skuespill, i stedet etteraper en Ordet ved å fremstille Gud, menneske og djevelen etter sitt eget tykke og ved hjelp av den falne Adams ætt. Nei og nei, for en forførelse og blasfemi! Måtte Gud forbarme seg over kristenheten, at vi får den samme motbydelighet mot dette som de første kristne, som Paulus (Ef. 5, 4) og som vår reformator Luther.

Nå sier noen: Ja, men etter den siste ”Jesusfilm” så er det skjedd store ting, mennesker blir ”frelst” og de bekjenner sine synder! (og en tid etter tilbakekaller de!) Ja, det skjer, men det er ikke på grunn av, men på tross av. Jesus sier: Salige er de som ikke ser, men dog tror! (Joh. 20, 29). Gud har alltid vendt det onde til det gode så langt det er mulig, slik at forstandstroen, som higer etter det synlige, det å se og oppleve, den kan nok ved Guds gode Hellige Ånd med tid og stunder bli ryddet bort og det blir født en sann levende tro i hjertet. Vi må dessuten også ha i våre tanker at djevelen har ikke noe imot at synderen ”skifter ham” om det bare blir på en måte slik at han ikke mister menneskets hjerte, men beholder det under løgnen og forførelsen.

Hva bør så du og jeg gjøre mot dette? For det første må vi alvorlig innfor Guds ansikt søke ved bønn og Guds Ord en klar veiledning. Dernest bør vi med all vår omgang med andre mennesker frimodig stå på Guds Ord og advare for dette bespottelige uvesen. Vi bør også bruke media, som aviser og lignende for å si imot det. Være lys og salt! Om hver kristen i Norge ikke skrev mer enn to linjer imot dette, så skulle avisene bli fulle av vitnesbyrd mot dette uvesen! Men tror du det finnes så mange som er imot det blant de som bekjenner troen? Ja, det vil jeg inderlig håpe. Jeg vil si som min kjære avdøde broder i Herren, Matheus Holte, alltid sa: ”Jeg tror det vokser meget godt i Guds kirkeaker enda!” Det er heller ikke min og din sak å undersøke dette, for Gud har det alt i sin allmakts Hånd. Jeg synes at det er langt alvorligere gudstjenester både i de svenske, danske, tyske og engelske kirker enn i de norske. I byen Celle, der Johan Arndt holdt sin siste preken, er nesten alle hus i den gamle bydelen smykket med bibelvers på husveggene! Jeg tror ikke det hadde blitt tålt i Norge. Da hadde røster hevet seg i protest: Vi må ikke støte muslimene med Guds Ord på husveggene! Og biskop og prest hadde vel sagt: Guds Ord er for hellig til at man kan male det på veggen, og dessuten kan verdens barn støte seg på det! Nei, la oss pakke det inn i bomull og sølvpapir! I bomull for at det skal være mykt og behagelig, i sølvpapir for at det skal få et falskt skinn!

På Johan Arndts tid og utover, var respekten for Guds Ord i Celle så stor at de malte det på veggene, så at hvor de vendte blikket hen i denne byen, så så de Guds Ord. Det var som etter Mose befaling i 5 Mos. 6, 8 – 9! Likevel tror jeg Gud vil få den rikeste høst av sjeler i Kina, dette veldige land, der nå kristendommen under martyriet sprer seg med stor fart. Men ikke bare det at de sanne kristne i Kina utviser en så stor nidkjærhet for Guds sak, at vi neppe finner det noe annet sted på vår jord. De kristne her har i sannhet vendt tilbake til urmenigheten. Her er ikke spesielle ”barnemøter”, ”ungdomsmøter” og møter for de eldre. Nei de er alle ett, små og store sammen, og like andektige barn og ungdom som de voksne. Slik var det i den første kristenhet, også blant haugianerne i lang tid. Men i dag, hvor finner vi det i Norges land, ikke blant mange, men det finnes! Husk det kjære venner, at alle som ved Guds nåde får komme til den salige Himmel, de skal alle være ett, der skal en ikke skille det opp i båser for barn, unge og voksne slik vi nå ser i kristenheten her til lands, og som har vært til stor skade og har nesten totalt utarmet de forskjellige organisasjoner som driver med dette ”sorteringsarbeidet”. Vi må gi barna og de unge av samme ”matfat” som vi voksne får av, men på en slik måte at barna og de unge får åndelig næring av det, ellers vil vi snart miste de unge. De vil søke til stadig mer opplevelser, underholdning, film, teater og lignende. Har de fått smaken på dette, så vil det bli vanskelig å vinne dem tilbake. Men vi ser at det også på dette område går i oppfyllelse det Frelseren sa, og som er et sikkert endetidstegn: EN BROR SKAL OVERGI BROR TIL DØDEN, OG EN FAR SITT BARN, OG BARN SKAL SETTE SEG OPP MOT FORELDRE OG SLÅ DEM I HJEL. Mark. 13, 13.

Trygve Einar Gjerde,
544o Mosterhamn


Norsk fossekraft truet - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Nettavisen melder 16.05.04 at: ”Utlendinger kan kjøpe norske fosser

Regjeringen vil at utlendinger skal få kjøpe norske fosser. Snikprivatisering, raser SV.

Regjeringen har kommet med et forslag som endrer konsesjonsloven slik at statlige eierskap av flere norske fosser i framtiden ikke vil være sikret, skriver Dagsavisen.

Det reagerer SVs stortingsrepresentant Ingvild Vaggen Malvik kraftig på:

- Med et pennestrøk og i et hastverksarbeid vil regjeringen endre loven som beskytter norske fosser mot privatisering. Dermed snik privatiserer regjeringen det norske folks eiendom og naturressurser slik at de forsvinner for godt, sier hun.

I dag må det søkes om konsesjon for å bygge ut vannfall over en størrelse på 1.000 naturhestekrefter. Regjeringen forslår å heve denne grensen til 4.000. Slik vil flere fosser kunne unndras konsesjonsbestemmelsene og hjemfallsretten.

Blir forslaget vedtatt, mener Vaggen Malvik det vil gi fritt leide til private aktører og utenlandske selskaper som vil kjøpe seg opp i norske vannfall.

Saken skal opp til behandling i Stortinget førstkommende onsdag.” Se høringsbrev fra regjeringen.

Norges Kommentar Avis

Fra historien har vi lært at mellom 50 og 70 % av norsk eiendom på 13-1400 -tallet var på den katolske kirkes hender - noe som da førte mye av norske ressurser ut av landet. Først i 1905 fikk Norge sin fulle selvstendighet og med den har vi fått ett lovverk som gir oss mer handlefrihet nasjonalt. Konkret har Konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19 og industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917 nr. 16 regler om konsesjonsplikt for erverv.

Disse lovene satte opp regler for innenlands eierskap versus utenlands eierskap. Og regler for jordeie for innenbygdsboende versus utenbygdsboende. De som bodde nærmest ressursene skulle ha forvalteransvaret. De så oftest best hva den riktige naturforvaltningen var.

Konsesjonsloven (1974) gir også en sikring mot at for eksempel gårdsbruk blir spekulasjonsobjekter, og forebygger at det er mulig å kjøpe og eie en gård uten å drive den. Altså, den tar vare på naturforvaltningen som vi alle lever av!

Som vi ser, er vårt norske lovverk nøye gjennomtenkt, med en historisk arv og oversikt som basis!

Hvorfor driver så regjeringen frem det ene forslaget etter det andre som legger seg på kollisjonskurs med innholdet i dagen vi skal feire i morgen den 17. mai?!

Leser du litt i ”Relatert stoff” under ser du en trend i regjeringens internasjonaliserings arbeid og der i gjennom å legge Norge ut på salg! Vi vet at EU, da spesielt Frankrike og Tyskland, for mange år siden har kastet sine øyne på norsk olje og gass! Hvorfor skal vi hjelpe dem med å selge ut vår nasjonale arv som vi trenger for å leve her oppe i ”steinrøysa”?

Den internasjonaliseringen vi nå er vitne til i fra regjeringshold varsler ikke godt for Norge!

Forvaltningen av norske ressurser var ment å drives lokalt etter de lover som fedrene har kjempet frem! Disse lover har vist sin bærekraft i det kristne Norge.

Det norske Storting som får saken om utvidet konsesjonsgrense for norske vannfall på bordet onsdag bes avvise forslaget fra Den norske regjering!

Relatert stoff:

Tomtefesteloven og Grunnlovens § 105

Ytringsfriheten - Gr.l. §100 - lurt likevel?

Kampen om Norges utmark

Beredskap og norsk matvaresikkerhet


Ta en titt på linkene "smugler-ruter" og "funnet" i oppslaget under fra www.kommentar-avisa.no.
Ta en titt på linkene "smugler-ruter" og "funnet" i oppslaget under fra www.kommentar-avisa.no.
Dette er informativt stoff som er folkeopplysende! Send gjerne stoffet videre!

"Israelske operasjoner i Gaza (20.05.04) Hva skjer virkelig i Gaza som norske media "orienterer" om hver time? Se på Det israelske forsvars engelskspråklige hjemmeside, her finner du mer nyansert informasjon om temaet. Fasiten på dekningen av hendelser er her ikke lagt, slik den er i flere norske medier, før sakene er grundig etterforsket av det eneste demokrati i Midtøsten. Les også om smugler-ruter for raketter og eksplosiver fra Sinai til Gaza og hva man har funnet."


mvh

Lars-Arne Høgetveit
Sem i Vestfold

PS. Skulle ikke linkene over virke som ment, finner du oppslaget direkte på www.kommentar-avisa.no for 20.05.04.


www. answersingenesis.org: Seven C’s of History by Ken Ham & Stacia McKeever
Seven C’s of History
by Ken Ham & Stacia McKeever

Most people look at the Bible as a book that contains many interesting stories and theological teaching. While this is true, the Bible is so much more—it’s a history book that reveals the major events of history that are foundational to the Bible’s important messages.

Sadly, generations have been brought up to see the Bible as just a book of teachings that is not connected to physical reality, and by and large deals with only abstract, spiritual things.

This limited viewpoint helps explain why there are so many questions about how the Bible can explain dinosaurs, fossils, death and suffering and many other topics that relate to our real world.

This online ‘booklet’ will outline the major events of the past (and even the future). Frankly, they will be quite different from what is presented in most schools, TV programs and science museums. In fact, the 7 C’s presented here will be the theme of the large Creation Museum being built near Cincinnati, Ohio.


In the Creation Museum’s planetarium, visitors will be shown that the big bang theory is wrong, for the Bible teaches that the sun was created after the earth—the big bang, on the other hand, teaches that the sun came before the earth. There are many other problems with big bang cosmology that even secular scientists quibble about.
Creation
‘In the beginning God created the heavens and the earth’ (Genesis 1:1).

The first ‘C’ of our ‘walk through history’ is the creation of all things. In the book of Genesis (which means ‘beginnings’), God tells us He created everything in six days.

Let’s take a quick look at what happened on each of those days.

Day 1—God said, ‘Let there be light,’ and there was! He separated the light from the darkness and called the light ‘Day’ and the darkness ‘Night.’ This light came from a source other than the sun—the sun wasn’t created until Day 4.

Day 2—God made an expanse (something ‘stretched out,’ like space) and separated the waters above the expanse from the waters below.

Day 3—God caused the waters under the expanse to come together, so that dry ground appeared. Then He told the land to bring forth plants and trees.

DNA is the molecule of heredity, part of a staggeringly complex system, more information-dense than that in the most efficient supercomputer. Since the information in our DNA can only come from a source of greater information (or intelligence), there must have been something other than matter in the beginning.

The future Creation Museum will use the science of ‘information theory’ to help people understand that code systems (and all life is built on a code) always arise from an intelligence. Information only arises from previously existing information, and genes contain massive amounts of information. So ‘In the beginning God created …’ is confirmed by observational science.

This ‘other source must have no limit to its intelligence—in fact, it must be an ultimate source of intelligence from which all things have come. The Bible tells us there is such a source—God. Since God has no beginning and no end and knows all (Psalm 147:5), it makes sense that God is the source of the information we see all around us! This fits with real science, just as we would expect.

Day 4—God made the sun, the moon and the stars. These were to serve as signs to mark seasons, days and years. The sun and moon were to rule the day and night, which cycle began on Day 1.

Day 5—God created the animals that live in water and those that fly in the air.

Day 6—God created the land animals, including the dinosaurs, and—His most special creation—humanity. Adam and Eve were the first people—the great, great, great … grandparents of us all! For food, God gave them—and the animals—plants to eat.

When God had completely finished creating, He labeled all He had done as ‘very good.’ Imagine a place with no death, no violence, no disease, no sickness, no thorns, no fear!

Day 7—God ‘rested’ from—or stopped—His work of creation. Now God keeps upholding His creation (Colossians 1:17).

God created all things in six days and rested on the seventh. This became the first ‘week.’ Today, most people follow this example by working for six days and resting for one.

In the Creation Museum, we will demonstrate that the science of radiometric dating—when properly interpreted—does not show that the earth is billions of years old. For example, rocks and other samples known to be very young, when sent to secular dating laboratories, routinely give ‘ages’ of ‘millions of years.’

The museum will also show that, contrary to common belief, dinosaurs did not evolve into birds, and that the science of genetics overwhelmingly supports the biblical account of created kinds—not the supposed evolution of new kinds.

Corruption
‘But you shall not eat of the tree of knowledge of good and evil. For in the day that you eat of it you shall surely die’ (Genesis 2:17).

We’ve seen that in the beginning, God created the heavens and the earth, and everything was very good (Genesis 1–2). The next ‘C’ in the Creation Museum will be ‘Corruption,’ and is found in Genesis 3.

Why does God allow death and suffering?

What about those we love who get sick and die? God warned Adam that if he ate of the forbidden fruit, he would die. Romans 5:12 tells us that Adam’s sin (and our sin through Adam) causes us all to die.

A fascinating Creation Museum exhibit will give answers to questions such as: Why do bad things happen to good people? How can a God of love allow sickness, suffering and death? Also, those Christians who accept millions of years will be challenged concerning their compromise of God’s Word, for the Bible clearly teaches that death, disease and suffering are a consequence of sin, and thus there couldn’t have been millions of years (as supposedly portrayed in the fossil record) of death before sin.

As terrible as things can get, however, they are not permanent parts of creation. We look forward to the last ‘C’ of history—Consummation—when the Curse will be no more, and the last enemy (death) will be overcome.

The Creation Museum will also show visitors that the ape-like creatures (e.g. the famous australopithecine ‘Lucy’), touted as our evolutionary ancestors, are nothing of the sort. Neandertal man, too, was not some brutish subhuman species. For instance, scientific evidence, such as CAT scans of the skulls of australopithecines, confirms that these creatures were not even upright-walking, as evolutionists claim.

From perfection …
For a while, things were perfect in the Garden of Eden. As we will show in a wonderfully designed area of the museum, Adam and Eve lived in a beautiful garden (planted especially for them by God). They could eat of any tree in Eden, except one. This first couple had a perfect relationship with their Creator, a perfect marriage and a perfect place to live. The animals, which Adam ruled over, got along perfectly. But something obviously corrupted this ‘very good’ world, turning it into the world we see today, which is full of sickness and death.

To imperfection …
Adam and Eve both knew they could eat from any tree in the Garden of Eden except the one known as the ‘Tree of the Knowledge of Good and Evil.’ God had forbidden them to eat of it, telling them that if they ate of it, on that day, ‘dying, you shall die’ (the literal Hebrew used).

The devil, a real being, had taken the form of a serpent. He knew what God had said, but he caused Eve to question God’s words by asking, ‘Did God say you weren’t to eat of any tree of the garden?’ and then lying, ‘You won’t really die.’ Eve believed the serpent, rather than God, and ate the forbidden fruit.

Then she gave some to Adam, who hadn’t been deceived by the serpent but ate it willingly (1 Timothy 2:14). This caused them both to immediately die spiritually (be separated from God) and to begin to die physically, on that very day.

Because of his disobedience (sin), all of his descendants (you and I) are born with sin in our nature. Because of Adam’s sin, our bodies will die. Because of Adam’s sin, God cursed His precious creation. The world we see today, while reflecting God’s original creation, has been corrupted by sin.

The one who was to come …
The good news of this sad tale is that God did not abandon His creation after Adam’s sin! He promised that one day He would send a Savior, the ‘seed of a woman,’ to ‘bruise’ (crush, break) the head of the serpent (Genesis 3:15). This Savior, Jesus Christ, was indeed born of a woman without a human father, about 4,000 years later. Christ died on the Cross, and rose again to save His people from their sins, so indeed dealing a death-blow to (crushing the head of) the devil (serpent).

Catastrophe
‘And every living thing which was on the face of the earth was destroyed, from man to cattle, and to the creeping things, and the fowls of the heavens. And they were destroyed from the earth, and only Noah was left, and those that were with him in the ark’ (Genesis 7:23).

God created a perfect world in six normal-length days (Genesis 1–2), but Adam disobeyed God’s command not to eat the forbidden fruit and brought corruption and death into the world (Romans 5:12). Adam’s sin passed to his children, his children’s children and so on. This brings us to the third ‘C’ of history found in Genesis 6-9.

As time went by, people began to invent new machines, explore new places, try new ideas. Because their hearts were wicked, though, they did things that displeased their Creator. They didn’t listen to their ancestor Adam when he would have told them what had happened in the Garden of Eden, and how they needed to obey and worship only the Lord.

This grieved God so much that He determined to destroy everything with the breath of life in it. Only one righteous man, Noah, found favor in His eyes. God told Noah that He would send a great flood to judge the entire globe by covering it with water.

Parrots and antelopes and … dinosaurs?
God provided a way for Noah, his wife, his three sons, their wives, the land animals and birds (the fish and other sea creatures could survive in the water) to survive this catastrophe by building a huge Ark.

Noah and his family worked on the Ark for many years, probably warning those around them about God’s judgment that was coming. Nobody but his family believed. When they finished building, God brought two of every animal (including dinosaurs!) and seven of some, to the Ark.

Did you know: water covers 70% of the earth’s surface? Yet many deny the earth was completely covered in water at one time. Did you also know: no (liquid) water has to this point been found on Mars? Yet many believe water shaped the surface of the Red Planet (Mars) in the past. Why would people deny a huge flood on Earth and promote one on Mars? 2 Peter 3:5–6 reminds us, ‘For this is hidden from them by their willing it, that the world that then was, being flooded by water, perished.’

People will learn that when the present earth’s topography is leveled, there is currently enough water to cover the earth to a depth of 1.7 miles. At the end of the Flood, mountains were raised (explaining why there are marine fossils on the top of Mount Everest) and ocean basins lowered—allowing the water to run off and form the present oceans.

The Creation Museum will powerfully show that there was plenty of room in this huge vessel for tens of thousands of animals … even dinosaurs (the average dinosaur was only the size of a sheep, and Noah didn’t have to take fully grown adults of the large dinosaurs). A museum exhibit about the processes associated with ‘natural selection’ and ‘speciation’ will throw much light on such questions. Noah actually only needed about 16,000 animals on the Ark to represent all the distinct kinds of land-dwelling animals.

After all were on board, the ‘fountains of the great deep’ broke up and the ‘windows of heaven’ opened. These provided the water that would cover every spot on the whole earth.

We’ve all seen the damage a local flood can do—ripping up trees, depositing layers of mud, destroying everything in its path. Now imagine the damage done by a flood covering the entire planet!

Nothing would be the same after the waters had left and the earth had begun to dry. Everything must have looked very strange to Noah and his family as they came off the Ark!

After leaving the Ark, Noah built an altar to the Lord, sacrificing one of each of the clean animals. God promised never to flood the entire earth again. The sign of this promise is the rainbow we see today.

The Creation Museum will showcase evidence from such places as Mount St Helens in Washington State, showing how multiple layers of sedimentary rock (similar in a way to some of the layers at Grand Canyon) and canyons, too, can form quickly—not needing the supposed millions of years usually attributed to such features.

Confusion
‘Come, let us go down and there confuse their language, so that they cannot understand one another’s speech. So the Lord scattered them abroad from that place upon the face of all the earth. And they quit building the city’ (Genesis 11:7–8).


The Creation Museum will ‘bring to life’ key events from Christ’s earthly ministry.
The disobedient descendants of Noah decided to stay in one place, building a tall tower that they hoped would help keep them all together.

When the Lord saw their disobedience, He was displeased—as He is with all disobedience—and He confused the language of the people so they couldn’t understand each other (until this time, they all spoke one language). In this way, the Creator scattered them over all the earth.

The several different languages created suddenly at Babel (Genesis 10–11) could each subsequently give rise to many more. Language gradually changes, so when a group of people breaks into several groups that no longer interact, after a few centuries, they may each speak a different (but related) language. Today, we have thousands of languages but fewer than 20 language ‘families.’

Now, wait a minute …
If Adam and Eve were the first humans … and if all humans died except Noah, his wife and their three sons and daughters-in-law during the global Flood … and if we’re all descended from the same two people; then why do we look so different from each other?

Actually, this ‘C’ (Confusion) has a lot to do with answering this question, and the future Creation Museum will provide a highly visual exhibit that will illustrate this important point. It will also answer basic questions such as where Cain’s wife came from (hint: originally, close relatives could marry, because the human gene pool became more corrupt over time due to mutations and copying mistakes—all a result of sin and the Curse).

Did you know: hundreds of ‘flood legends’ have been found throughout the world? In fact, most of today’s people groups tell stories that sound very similar to what we read in Genesis. Why? It makes sense that, as the people split up after Babel, they took with them the tales their ancestors had passed on to them about the great catastrophe of Noah’s day.

The true account was preserved by God and written down by Moses in Genesis so that all would remember what had happened and would learn to obey Him.

God created Adam and Eve with the ability to produce children with a variety of different characteristics. This ability was passed on through Noah and his family.

As the people scattered, they took with them different amounts of genetic information for certain characteristics—e.g. height, the amount of pigment for hair and skin color (by the way, we all have the same pigment, just more or less of it), and so on. From this one event, the tribes and nations of the world have resulted. Because we all came from Noah’s family a few thousand years ago, we’re all related!

The Creation Museum will show how the recent Human Genome Project supports this biblical teaching that there is only one biological race of humans. The basic principles of genetics explain various shades of one skin color (not different colors) and how the distinct people groups (e.g. American Indians, Australian Aborigines, etc.) came about because of the event at the Tower of Babel. The creation and Flood legends of these peoples, from all around the world, also confirm the Bible’s anthropology to be true.

Christ
‘And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, “Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel,” which being interpreted is, God with us. ’ (Matthew 1:21–23).

God’s perfect creation was corrupted by Adam when he disobeyed God. This disobedience brought sin and death into the world. Because of Adam’s disobedience, and because we have all sinned personally anyway, we are all deserving of the death penalty and need a Savior (Romans 5:12).

God did not, however, leave His precious—but corrupted—creation without hope. He promised to send Someone one day who would take away the penalty for sin, which is death (Genesis 3:15; Ezekiel 18:4; Romans 6:23).

God slew an animal(s) in the Garden of Eden (a lamb/sheep?) because of the sin of Adam; subsequently, Adam’s descendants sacrificed animals. Such sacrifices could only cover sin—they looked forward to the time when the ultimate sacrifice would be made by the One whom God would send (Hebrews 9).

When God gave Moses the Law, people began to see that they could never measure up to God’s standard of perfection (Romans 3:20)—if they broke any part of the Law, the result was the same as breaking the whole lot (James 2:10)!

They needed Someone to take away their imperfection and present them faultless before God’s throne (Romans 5:9; 1 Peter 3:18).

God’s gift to us
Just as God has a purpose and plan for everything and everyone, so He sent His promised Savior at just the right time (Galatians 4:4). There was a problem, however. All humans are descended from Adam, and therefore all humans are born with sin. God’s chosen One had to be perfect, as well as infinite, to take away the infinite penalty for sin.

God solved this ‘problem’ by sending His Son Jesus Christ—completely human and completely God. Think of it: the Creator of the universe (John 1:1-3, 14) became part of His creation so that He might save His people from their sins!

Jesus was born to a virgin over 2,000 years ago in a town near Jerusalem called Bethlehem, as the prophets Isaiah (7:14) and Micah (5:2) had foretold 700 years previously. His parents took Him to Egypt to escape the anger of King Herod, and the family later settled in Nazareth.

Jesus fulfilled more than fifty prophecies made about Him centuries before, showing He was the One promised over 4,000 years before by His Father (Genesis 3:15). While He spent over thirty years on earth, He never once sinned—He did nothing wrong. He healed many people, fed huge crowds and taught thousands of listeners about their Creator God and how to be reconciled to Him. He even used the book of Genesis to explain that marriage is between one man and one woman (Matthew 19:3-6, quoting Genesis 1:27 and 2:24).

Jesus Christ came to earth so that we might have eternal life with Him!

Cross
‘Christ Jesus … who, being in the form of God … , was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross’ (Philippians 2:5–8).

Just as ‘science’ cannot prove that Jesus rose from the dead, it cannot prove that God created everything in six days. In fact, the Creation Museum will show that ‘science’ can’t prove any event from history, because it’s limited in dealings about the past. Historical events are known to be true because of reliable eyewitness accounts. Similarly, there are reliable eyewitness accounts that Jesus’ tomb was empty after three days, and that He later appeared to as many as 500 people at once (1 Corinthians 15:6).

Most importantly, we know that both the Resurrection and creation are true because God, the most reliable eyewitness of all, who never lies and knows everything, tells us in His Word that these things happened!

Similarly, the future exhibits in the Creation Museum will challenge people in these ways: the secular history of millions of years isn’t true, and evolutionary geology, biology, anthropology, astronomy, etc., do not stand the test of observational science. On the other hand, the Bible’s history, from Genesis 1 onward, is true; the Bible’s geology, biology, anthropology, astronomy, etc., are confirmed by observational science.

Therefore, the fact that the Bible’s history is true should challenge people to seriously consider the Bible’s message of salvation that’s based in this history. People will be challenged concerning where they stand in relation to Jesus Christ—and where they will spend eternity.

The first Adam
Our first ‘parent,’ Adam, did not lead the perfect life he should have. He disobeyed his Creator’s command not to eat from the Tree of the Knowledge of Good and Evil. Because of God’s judgment on this one act of rebellion, the entire creation, which was originally perfect (Genesis 1:31), became subject to death and corruption. Because of Adam’s sin, and because we sin personally, we all die (Romans 5:12–19).

The Last Adam
Around 4,000 years after Adam disobeyed, God sent the perfect sacrifice, in the form of His Son, Jesus Christ, to take away the sin of the world, fulfilling the promise God made in Genesis 3:15. Jesus is called the ‘Last Adam’ in 1 Corinthians 15:45, and He came to restore the fellowship with the Creator that was broken by Adam’s sin.

Adam disobeyed God’s command not to eat the forbidden fruit; Jesus fulfilled the Creator’s purpose that He die for the sin of the world.

The first Adam brought death into the world through his disobedience; the Last Adam (Jesus Christ) brought eternal life with God through His obedience (1 Corinthians 15:21–22).

Because God is perfectly holy, He must punish sin—either the sinner himself, or a substitute to bear His wrath.

God Himself made the first sacrifice for sin by killing an animal (this was the first death in God’s creation) after Adam disobeyed (Genesis 3:21). But we don’t have to offer animal sacrifices for sin any more. This is because the Lamb of God (John 1:29; Revelation 5:12) was sacrificed once for all (Hebrews 7:27). Jesus bore God’s wrath on our sin by dying in our place (Isaiah 53:6). So all those who believe in Him will be saved from the ultimate penalty for sin (eternal separation from God), and will live with Him forever.

Jesus Christ, the Creator of all things (John 1:1–3; Colossians 1:15–16), was not defeated by death. He rose three days after He was crucified, showing that He has power over all things, including death, the ‘last enemy’ (1 Corinthians 15:26)!

This is why the Apostle Paul wrote, ‘O death, where is your sting? O grave, where is your victory? … But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ’ (1 Corinthians 15:55, 57).

When we believe in Christ and understand what He has done for us, we are passed from death into life (John 5:24). The names of those who receive Him are written in the Lamb’s Book of Life (Revelation 13:8; 17:8)—when they die, they will go to be with Him forever (John 3:16)!

Did you know?

‘But, beloved, be not ignorant of this one thing: that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day’ (2 Peter 3:8).

Some people use the above verse to claim that each of the ‘days’ mentioned in Genesis 1 could have been a thousand years long, rather than normal length.

However, the verse says one day is ‘as’ (i.e. ‘like’) a thousand years.

This is a figure of speech called a ‘simile,’ and it teaches that God is outside of time because He is the creator of time. It is not defining day, because it doesn’t say ‘a day is a thousand years.’ In fact, the figure of speech is so effective here precisely because the word ‘day’ is literal and contrasts so vividly with (a literal) 1,000 years.

It is always important to read Scripture passages ‘in context.’ This means paying special attention to the verses surrounding the passage you’re studying. In context, Peter is saying in 2 Peter 3:8 that, although it may seem a long time to us until the Lord keeps His promise and comes again, it is not very long at all to the Lord.

Consummation
‘Then I saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth passed away’ (Revelation 21:1).

In the beginning, God created a perfect world. It was a beautiful place—full of life, without death, disease, pain or suffering. Adam’s disobedience changed all that. When he ate the fruit God had told him not to eat, sin and death entered the world (Romans 5:12). This corruption changed the world so much that what we see today is only a reflection of the world that was. As we have stated, Adam’s sin led to the catastrophe of Noah’s day, the confusion at Babel and the death of Christ on the Cross.

Is there an end in sight?
Death has been around almost as long as humans have. Sometimes it might seem as if it’s always been a part of God’s creation. Romans 8 tells us that the whole of creation is suffering because of Adam’s sin. It might appear that there is no end to the suffering brought about by this act of disobedience. Of course, none of us can say that we have not also disobeyed God in our own lives (Romans 3:23; 1 John 1:10), so all of us in a sense share in the blame for what we see around us.

God, however, in His great mercy, has promised not to leave His creation in its sinful state. He has promised to do away with the corruption Adam brought into the world. He offers us this salvation through His Son. Also, He has promised to remove, in the future, the Curse He placed on His creation (Revelation 22:3)!

He will make a new heaven and a new earth one day—one which we can’t even begin to imagine (2 Peter 3:13). In this new place there will be no death, no crying, no pain (Revelation 21:4). Nobody will be sad.

As those who have repented and believed in what Jesus did for us on the Cross, we can look forward to this new heaven and earth, knowing we will enjoy God forever in a wonderful place. The corruption that was introduced in the Garden of Eden will be taken away by God, giving us, once again, a perfect place to live!

Creation Museum
These 7 C’s of history will be the theme of the major Creation Museum under construction in Northern Kentucky and west of the Cincinnati Airport. To follow (or perhaps assist in) the construction progress of this Bible-upholding, evangelistic center, go to www.CreationMuseum.org.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0519_7CsBooklet.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Joh 17, 1-8:
1 Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg,
[12: 23.]
2 likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham.
[3: 35. 10: 28.]
3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
[Jes 53: 11. 1JOH 5: 20.]
4 Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.
[4: 34. Heb 5: 9.]
5 Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til!
[v. 1. 1: 1, 2. 8: 58. Apg 3: 13.]
6 Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker du gav meg av verden. De var dine, og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord.
[6: 37. Sal 22: 23, 26. Heb 2: 12.]
7 Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg.
8 For de ord som du gav meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg.
[16: 27, 30.]


Fredag, Mai 21, 2004

Dagens bibelord
Sal 47, 1-10:
1 Til sangmesteren. Av Korahs barn. En salme.
2 Klapp i hendene, alle folk! Juble for Gud med fryderop!
[66: 1. 89: 16. 98: 8.]
3 For Herren, Den Høyeste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.
[66: 3. 68: 36. 95: 3. 97: 9. Mal 1: 14.]
4 Han legger folk under oss, folkeslag under våre føtter.
[18: 48.]
5 Han utvelger vår arvedel til oss, en herlighet for Jakob, som han elsker. Sela.
6 Gud fór opp under jubelrop, Herren under basuners lyd.
[68: 19. 98: 6.]
7 Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!
8 For Gud er all jordens konge, syng en sang med visdom!
9 Gud er konge over folkene, Gud har satt seg på sin hellige trone.
[22: 29. 1KRØN 16: 31.]
10 Folkenes fyrster samler seg med folket til Abrahams Gud. For skjoldene på jorden hører Gud til, han er høyt opphøyet.
[72: 11. 97: 9. 102: 16, 23. Jes 2: 3.]


Torsdag, Mai 20, 2004

KRISTI HIMMELFARTSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Apg 1, 1-11:
1 Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære,
[Luk 1: 3.]
2 inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt.
[Mark 16: 19. Luk 24: 50, 51.]
3 For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidt. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.
[Luk 24: 36. Joh 20: 19, 26. 21: 1.]
4 Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg.
[Luk 24: 49. Joh 14: 16, 26. 15: 26.]
5 For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.
[2: 1-4. 11: 16. Jes 44: 3. Joel 3: 1. Matt 3: 11. Joh 1: 26, 33.]
6 De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?
[Luk 24: 21.]
7 Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt.
[Matt 24: 36. Mark 13: 32.]
8 Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.
[Matt 28: 19. Luk 24: 48, 49.]
9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.
[Mark 16: 19. Luk 24: 51.]
10 Mens de stod der og stirret opp mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem,
[Matt 28: 3. Mark 16: 5. Luk 24: 4. 1PET 3: 22.]
11 og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!
[Matt 16: 27. Mark 16: 19.]

LESETEKST, Sal 110, 1-4:
1 Av David. En salme. Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!
[Dan 7: 13, 14. Matt 22: 44. Apg 2: 34, 35. 1KOR 15: 25. Ef 1: 20-22. Heb 1: 13.]
2 Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine fiender!
[2: 6, 8, 9. 45: 7. 72: 8.]
3 Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.
[96: 9. 2SAM 17: 12. 1KRØN 16: 29. Mika 5: 6.]
4 Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.
[1M 14: 18 ff. Sak 6: 13. Heb 5: 6, 10. 6: 20. 7: 17, 21.]

LESETEKST, Ef 1, 17-23:
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,
[Jes 11: 2. Kol 1: 9.]
18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
[2Kor 4: 4, 6.]
19 og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.
[3: 7, 20. 6: 10. 2KOR 13: 4. Fil 3: 21.]
20 Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,
[Sal 110: 1. Apg 2: 24, 32. Rom 8: 34. 1KOR 15: 25. Heb 8: 1.]
21 over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.
[2: 2. 3: 10. 6: 12. Fil 2: 9. Kol 1: 16. 2: 10]
22 Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten.
[4: 15. Sal 8: 7. Matt 28: 18. Kol 1: 18.]
23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
[4: 12, 16. 5: 30. Rom 12: 5. 1KOR 12: 12, 27. Kol 1: 19-24.]


Onsdag, Mai 19, 2004

Klipp fra Framtid i Nord: Liberale Læstadianerledere?
Liberale Læstadianerledere?
Andreas Esbensen
16.8.2001 11:08

Under denne overskrift refererer en innsender i avisen «Dagen» 16. juli til professor Nergård (biskop Nergård?) som har hevdet at prost Kjølaas nyter tillit i læstadianske kretser.

For de luthersek læstadianers vedkommende innskrenker sådan tillit seg til at de ikke har boikottet ham, i det de ikke anså ham for å være verre eller bedre enn presteskapet forøvrig.
At han fikk endel støtte som bispekandidat skriver seg fra vår vurdering av kirkeministerens holding. Giske tør være desperat nok til å utnevne en kvinnelig biskop og man anså derfor den samisktalende Kjølaas som den eneste mulighet til å forhindre sådan ulykke.
Men denne situasjonen forelå før Kjølaas offentliggjorde sin holdningsløse standpunkt til homofilien. Etter dette har den luthersk-læstadianske menighet i et menighetsmøte i Skibotn 16. juni erklært ham som diskvalifisert, hvilket er gjort kjent i bladet «Under vandringen» juni-nummer. Samme sted er det også opplyst at vi har oppfordret departementet til å utnevne prost Brundtland.
Den samme innsender, Johan A. Johansen, klandrer også vår passivitet i Lyngmo-striden. Undertegnede vil heller karakterisere vår «unnfallenhet» som hensynsfullhet. Vi ville ikke dolke Lyngmo i ryggen for den gode saks skyld. Men da saken nå er avgjort, kan det sies rett ut at hans avsettelse er selvforskyldt. Hans tilhengere i og utenfor Kautokeino terper i det uendelige på den uhyrlige forfølgelse av en rett-troende prest. De hopper over det klare faktum at Lyngmo overhodet ikke er avsatt på læremessig grunnlag, men for embedsforsømmelse. Han burde etter undertegnedes og manges overbevisning, ha samlet seg et solid våpenarsenal og hudflettet Steinholt hver eneste visitas-dag uken igjennom i Kautokeino forsamlings påhør. Og slik skulle samtilige lutherske prester opptrre overfor sine vranglærende overordnede. Musene i fabelen var for feige, ingen torde henge bjellen på katten.
Vel nok ville antagelig de villfarende ledere overfor sådan motstand også yppe seg med rettslig forfølgelse, mendet ble eventuelt på teologisk basis. O hvilke mangfoldigheter av råttenskap ville ikke da avdekkes! I dag innsvøpes den blinde hop innen vår kirke i den vrangforestilling av homofili, abort og muligens kvinnelige prester utgjør hele vranglærre-spekteret. I så fall må både paven, gjendøperne og andre ville ånder anses som rettroende. Vår velsignede konkordiebok befatter seg imidlertid med ganske andre lærestykker.
Ja, når sant skal sies, er egentlig homofilien ikke noe teologisk anliggende, men henhører under menneskets anatomi og utgjør en dermed forbundet abnormitet. Ingen vranglærer i kirkens historie er sunket så dypt under dyrets nivå at de har forsvaret denslags, såvidt jeg har kjennskap til. Paulus stempler dem som aksepterer slik unatur, som verre enn skjendighedernes utøvere (Rom 1,32). Det er fine bispeemner vi tilbys!


Dagens bibelord
Ef 1, 16-23:
16 holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner.
[Rom 1: 8, 9. Fil 1: 3, 4. Kol 1: 3.]
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,
[Jes 11: 2. Kol 1: 9.]
18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
[2Kor 4: 4, 6.]
19 og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.
[3: 7, 20. 6: 10. 2KOR 13: 4. Fil 3: 21.]
20 Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,
[Sal 110: 1. Apg 2: 24, 32. Rom 8: 34. 1KOR 15: 25. Heb 8: 1.]
21 over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.
[2: 2. 3: 10. 6: 12. Fil 2: 9. Kol 1: 16. 2: 10]
22 Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten.
[4: 15. Sal 8: 7. Matt 28: 18. Kol 1: 18.]
23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
[4: 12, 16. 5: 30. Rom 12: 5. 1KOR 12: 12, 27. Kol 1: 19-24.]


Tirsdag, Mai 18, 2004

Luther - antisemitt?
Luther - antisemitt?

Artikkel i LYS nr. 3. 2002 (litt utvidet per 18.05.-04)

Mange ganger har jeg hørt unyanserte uttalelser om at Luther var en kraftig antisemitt. En usvikelig jødevenn som Per Faye Hansen, skriver om dette i «For jøde først og så for greker» Karmel 1945:
«Jødehaterne har alltid prøvd å ta Luther til inntekt for sine grusom-heter, idet de har løsrevet fra sin sammenheng forskjellige krasse og affektbetonte uttalelser fra hans bordtaler og ellers. Heinz Caspari setter den protestantiske antisemittisme i forbindelse med disse Luthers kraftuttrykk og formaninger. Sikkert har de også i misforstått og forvrengt utgave spilt en skjebne-svanger rolle som propagandaskryt. Men at Luther ikke var noen antisemitt, fremgår allerbest av hans første bok om jødene. «At vår Herre Jesus Kristus var født jøde.» Denne lille boken er av dem som har gavnet jødene mest og dempet lidenskapene med kjærlighet til Jesu brødre. Luther har også uttalt like krasse ord mot tyrkerne og andre kristusfiender, ord som viser at Luthers motiver alltid var av evangelisk art. Det var altså p.g.a. spotten og forakten mot Kristus at Luther angrep jødene og anbefalte noen av datidens voldsmidler mot de hårdnakkede. - - Evangeliets interesser var for Luther alltid det primære. Hans beklagelige og misbrukte vredessentenser får man i rettferdighetens navn skrive på hans koleriske temperaments og tidens brutalitets konti.»

Lys kommenterer:
Faye-Hansen skal i allefall ikke beskyldes for ikke å være orientert og ville jødenes vel på mange måter. Dette er skrevet i 1945 - altså etter at den forferdelige behandlingen av jødene måtte være kjent selvsagt også for han. Selv hadde han risikert livet for å redde jødene ut av Norge sammen med Arthur Berg under krigen. Han var også første mann på plass i Israel fordi han trodde profetiene om jødenes hjemkomst. De kom og han tok i mot dem. Det er derfor all grunn til å lytte til hans ord i denne saken - slik at man i rettferdighetens navn - taler rett om disse eksplosive tingene. At nazistene gjerne misbrukte utsagn av en autoritet som Luther - forundrer ingen. De misbrukte også Guds navn på sine bandolær m.m.:”Got mit uns”.

Man bør også legge til at Luther hadde kraftsalver også mot bønder som gjorde opprør uansett hvor godt det var begrunnnet. Han avskydde opprør og at innsatte myndigheter ble foraktet og nedkjempet – og gjorde det vel med solid erfaring i hvor farlig det var når samfunnet havnet i kaos.Det var jo forferdelige tider da og det som fulgte etter på ”Det boldige Kontinent.” (A. Ebban) Luther burde selvsagt ikke brukt slike forferdelige uttrykk som bordtalene hans vitner om. På den annen side vet en ikke sikkert om dette er Luthers ord. Talene ble skrevet ned av velyndere som vel kunne bli mer ”katolsk enn paven” uten særlig korrektur etterpå.

Og når det gjelder pavemakten og katolisimen ville jeg både før og i denne tid være mye mer engstelig for deres holdninger til jødene – enn det evangelisk-luthersk kristenfolk. Det er typisk at i Paris hvor hugenottene var slaktet ned av katolikkene fra 1524 og katolikkene dominerte, der var ( Drefues) og er jødehatet verst også i dag. De evangeliske-lutherske – er de som per i dag er blant de ivrigste til å trøste og hjelpe Herrens folk – riktignok dreier ikke det seg om kirkefolket i synderlig grad, men lekfolket har solid tradisjon for å slå ring om jødene ut i fra både menneskelig og stats- og menneskerettslig motivering og ut fra en konkret forståelse av profetiene. Og en ser hvor lite befestet jøde-vennskapet er blant grupperinger i Norge - som for eksempel hos Åge Åleskjær og Arild Edvarsen - hvor teologien er høyst sviktende. Både Arthur Berg og Per Faye Hansen og deres forsamlinger et godt vitnesbyrd om at de evangelisk-lutherske som ikke er innvadert av "erstatningsteolgien" står fast.

Vi i Lys/AKF brukte selv Arthur Berg ved flere av våre seminarer hvor han flere ganger talte om ”ertstatningteologien” og dens farer. Avslutningsvis er det dessuten rett å minne om at Luther gjenoppdaget evangeliets lys som betydde mye for retten og menneskerettene i en rekke protestantiske land i Europa og dermed også for en bedre behandling av jødene. Det er både Danmark, Sverige, England og USA vitner om. Dog må vi aldri glemme at bare Gud er Gud og Luther var et feilende menneske som alle oss andre, men det gir hverken Gudshater som nazistene eller oss noen som helst rett til å bruke hans evt. hatske ord mot jødene. Det forbyr Skriften – og vi vil stå på ”Ordet alene”!

INTERESSANT BOK OM «CONSERVATIVE PARTY ATTITUDE TO JEWS 1940-1950» AV HARRY DEFRIES
Sist nummer av «The Inter. Jerusalem Post» har en interessant helside om denne boken som i det vesentligste skriver om England og de konservatives holdning til jødene.
Det fremholdes at de var «Pro-Zionist for their own reasons» - (Pro Sionister av egne grunner).
Og det er det nok liten tvil om at etterat oljen ble oppdaget i araberverdenen ble britisk politikk mye orientert ut fra egeninteresser. Likevel hadde de en viss gentleman opptreden - motivert av flere ting. Bl.a. forteller Faye Hansen at kjemiprof. Chajim Weizmann hjalp britene med kruttproduksjonen da de var i en alvorlig knipe under krigen. Loyd George - andre sier W.S. Churchill - spurte hva han ønsket som takk for hjelpen. Han svarte et hjemland for «det jødiske folks gjenfødelse i eget land.» Det ble lovet av utenriksminister Balfour ved et brev til lord Rothschild 2.nov. 1917.

Anmelderen skriver: «WS Churchill var en stor forsvarer av Zionismen, men det tjente også til å mørklegge opposisjonen til hans kolleger.» J.H.


Dagens bibelord
2 Kor 1, 8-11:
8 For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet stod til å redde.
[Apg 19: 23. 1KOR 15: 32.]
9 Vi regnet oss alt som dødsdømte, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som oppvekker de døde.
[Jer 17: 5, 7. Rom 4: 17.]
10 Han fridde oss og frir oss fra så svær en dødsfare, og vi har det håp til ham at han også heretter vil fri oss.
[2TIM 4: 18.]
11 Også dere må komme oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan lyde rikelig takk for oss, for den nåde som er oss gitt.
[4: 15. 9: 11. Rom 15: 30. Fil 1: 19. Filem 22.]


Mandag, Mai 17, 2004

17. - mai - tale i Konsmo - Av Jørgen Høgetveit
Til lykke med dagen!

Vi har en arv, en rik og stor arv - som skapte og stadig nyskaper Norge i den utstrekning vi tar vare på arven og lar den forme oss. Grunnlovsfedrene kalte den Konstitusjonen fordi den konstituerer Norge, den sier hva Norge og det norske folk er. Den ble også kalt Restaurasjonen fordi den forteller hva Norge var, hva som ble restaurert - gjenoppbygget av kristenrett - fra eldgamle tider. Professor Fløystad fortalte om en mann som sa: "Jeg har ingen fremtid" Hvorfor? "Jo, fordi jeg har ingen historie." Merkesteinene som peker fremover - er vår historie. Har man en fortid - har man også en fremtid.

Det er all grunn til å lykkeønske hverandre på en dag som denne - hvor vi i frihet og fred minnes undertegningen av Norges frihetsbrev, Grunnloven av 1814, for øvrig det samme året Hans Nilsen Hauge ble satt fri etter 10 års justismord på denne mannen som Arne Garborg sa skapte det nittende århundre i Norge.

Grunnloven fornyet arven og ga oss kristenretten, en frihet og orden som få andre land kjenner i en slik helhet og fylde som vi fikk den, fordi retten i det norske hus var bygd på sannhets grunn, på bibelsk grunn.

Ganske kort om hva Grunnloven forteller oss. I § 1 sier den at "Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige", altså den bibelske tanken om nasjonalstaten - hvor det norske folk kunne bygge, bo og drive sin næringsvirksomhet - noe som langt fra har vært - eller er selvsagt.

I § 2 slår den fast vårt evangelisk lutherske verdigrunnlag - en tale om menneskets verd i Gud og derfor med en rett til alle de menneskeretter som vi finner fra § 96 og utover. Prof. Robbestad sa i sin "Kirkerett" fra 1957 at den norske stat er konfesjonsbundet, uansett hvor mye man vil hevde noe annet.

§ 96 sier at "Ingen kan dømmes uten efter lov, eller straffes uten efter dom. Pinligt forhør maa ikke finde sted." Rettsstaten er opprettet som sikrer borgerne mot vilkårlig maktbruk.

§ 97. "Ingen lov maa gives tilbakevirkende Kraft." Du skal vite hva loven krever og kun dømmes etter den!

§ 100 som gir oss en grunnleggende viktig rett til å tale fritt og holde møter slik at tanker kan deles og spres til beste for folket. En grunnleggende rett for folkestyret og kristenliv og misjonsarbeid.

§ 101 som vokter det frie næringslivet, så folk kan få brukt sin ressurser og skaffe seg et utkomme.

§ 102 "Husinkvisitioner maa ikke finde sted, uden i kriminelle Tilfælde" Ingen myndighet kan banke på din dør om natten - så sant du befinner deg på rett side av loven.

§ 105 sikrer eiendomsretten, en basis av liv og eiendom for den enkelte og hans familie,

§ 107 med Odels- og åsetesretten som ikke må oppheves og som sikrer spredning av de verdiskapende arealene i landet ,

§ 112 taler om at ingen forandring av Gr.l. må skje som "forandrer denne Konstitusjons Aand." Og det er altså ånden i §2.

Men dette vårt frihetsbrev inneholder uendelig mye mer om kristenretten som skapte det "norske hus" og formet vårt samliv i vårt forhold til Gud, vårt forhold til medmennesker - og naturen på en god, fri og velordnet måte.

Vi skal ikke se oss mye rundt i verden før vi oppdager at dette er en heller sjelden blomst - som trenger sterkt vern.

Retten i Gr.l. hviler også på en gjennomført maktfordeling, ikke bare i den lovgivende-, dømmende - og utøvende makt, men også i fordelingen av de verdiskapende arealer m.m. Den er grunnleggende viktig fordi mennesket er en fallend skapning. Hvis den går tapt - er alt tapt sa Montesquieu han som formulerte sannheten etter sitt opphold i England. Den hviler videre på Falsens - en av Gr.l. fedrenes ord om at "lovene skal regjere ikke menneskene", og flere andre grunnleggende prinsipper som sørger for at rett-ferdighet skjer fyldest og det blir fred.

Hele dette fundament av rett, frihet og orden som bygde det norske hus - er unik i verdens sammenheng. Vi befinner oss i de evangeliske protestanters rike som vokter over menneskets verd og ressurser. Den kjente teologen Olav-Valen Senstad - som i 1942 reiste det norske presteskap mot nazimakten ved å skrive "Kirkens Grunn" - sier at denne ånd og rett gir oss folkestyret i sam-funnet, i menigheten det alminnelige prestedømme og i økonomisk henseende velferds-staten. Det er noe helt annet enn det vi finner i statene med arven fra Paris og Moskva, eller fra Rom. Det er de skandinaviske og angloamerikanske stater som er mest preget av dette ut fra sin åndelige arv.

Hvor fikk så Norge en slik rik velsignelse fra? Mange av våre grunnlovs-fedre var barn av vekkelsene ved Hans Nielsen Hauge (Norges Luther) - som eide den kjærlighet som "gledet seg ved sannhet" som "Kjærlighetens Høysang" sier det. Og denne sannhet frigjorde og frigjør både den enkelte og hele nasjoner når den får grep i hjertene. Denne sannhet skal vi komme tilbake til senere - de har sine dypeste røtter langt tilbake i vår historie og de protestantiske nasjoners historie og helt tilbake til Jerusalem. Og det er ekstra grunn til å dvele ved de lange linjer i år - dvele ved tusenårs-perspektivene - nå som vi er på vei inn i et nytt årtusen. Ja, -

"Tusen år med Jesus Kristus - gikk vårt folk i tro -

synd ble byttet ut med nåde - retten her fikk sette bo.

Tusen år på livets stier - livets vei mot evighet -

salig ble vår gang på jorden - sakte blomstret hellig fred." J.H

En kjent journalist i Norge - Fredrik Ramm - klynget seg til denne tusenårige historie i norsk nasjonallitteratur da krigen kom til oss i 1940. Han skrev "Av kristen rot" hvor han skildrer den guddommelige forsonings røde tråd fra Edda til datidens litteratur. Han minte oss om det som ga oss menneskeligheten i en tid med barbari til oss.

I. Hvordan hadde vi det i Norge før år 1000?

Men bakenfor det årtusen vi nå forlater - hvordan var Norge da - før kristenretten kom til Norge - før år tusen og i vikingetiden? Hva slags folk var vi da? Hvordan stod det til med retten, den sanne rett - den som skapte friheten og folkelykken?

I Flatøyrboka, islandsk Kongs- og ættesoge fra ca. 1390 fortelles det om Torgeir Håvarsson som en dag kom gående over Kvasafjell. Der møtte han en gjeter. Han trakk sverdet og hogg han ned. Da han kom ned i dalen spurte de hvorfor han gjorde det. Jo, svarte han - "han stod så lageleg til for hogg". Menneskeverdet, menneskets verd i Gud - hadde enda ikke festet grep i hjertene i dypet på det folk som fikk troen og retten ved kristningskongenes og Ynglingekongenes inntog - for sakte voks vi som nasjon ut av hedenskap og råskap.

Det var en maktens tid - der makten og ikke sannhet og rett rådde grunnen. Hadde du makten - så hadde du også retten. Den sanne lov og rettferdige rett som er grunnleggende viktig for at vi skal få det gode liv - hadde ikke inntatt folket og hjertelivet.

Norge hadde ingen statsmakt og ordnet rett. Familiemakt i ætta, sed og skikk styrte retten med makt og blodhevn, selv om vi hadde et visst tingsystem.

Avguderiet satt dypt i form av bloting av dyr og mennesker. Blodet ble ofret for godt år og fred. Satanismen var utbredt. Snorre forteller om trefninger mellom kristningskongene og seidemennene, datidens satanister og trollmenn.

Da Olav Tryggvason (970-1000) begynte å bygge kirker, møtte hedenskapet det med kirkebranner.

Det var rik og fattig, det var træl og undertrykt. Når man red til Tinget for å avgjøre rett og galt - slepte man en stakkars træl med seg som ble blotet og døde for godt ting! Menneskeverd og menneskeretter var det lite tale om.

Det var frilleliv hvor kvinna ikke var vernet av paradisets ektestand - med en kvinne og en mann - men hun ble brukt og utnyttet til de mange formål. Man kjente lite til denne grunnleggende samfunnsordning, - ekteskapet - mini-menigheten og minisamfunnet hvor den rette frihet og orden festes og læres videre til storsamfunnet og til de kommende generasjonene. Alle opprørske

ideologier - tankebygninger - som havner først i kaos og senere despoti og undertrykkelse - begynner alltid med å rive ned ekteskapet og hjemmet.

Barnet ble knesatt hos høvdingen til vurdering av om det var liv laga - eller var vanskapt og fikk tommelen ned - og mor måtte gå den tunge veien til skogen og rovdyrene - med sitt livs frukt.

Villskap, vold og dop preget våre gamle vikingfedre på deres herjinger rundt i Europa. Sir Winston Churchill var imponert over deres båter, deres dyktighet til sjøs, krigsstrategi, m.m., men han omtaler dem som noen av de verste saltvannsbanditter verden har sett.

Helt annerledes ble det da kristningskongene, Ynglingeætta steg i land i Norge med Håkon Håkonsson, Olav Tryggvason, Olav Haraldson m.fl.

Da kom "Det store sedskiftet" - det ble en ny sed og skikk - en annen rett og folkeskikk! Kamp ble det - i syndefallets verden - òg fullkomne var heller ikke disse kongene - som vel heller ikke vi er, men det brant en ild i hjertene deres etter at det norske folk måtte finne inn på livets, sannhetens, rettens, for-soningens og salighetens vei. De ville at vi skulle bo sammen som kristne i det "norske hus."

Hellig Olav formulerte denne kristenretten som ble vedtatt på Moster i 1024 slik: "Det er det første i vår lov - at vi skal bøye oss mot øst og be til Kvite Krist om godt år og fred - at vi må holde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være vår alles ven." De samme tankene ble det første i vår Grunnlov (§2) over 800 år senere, riktignok da med luthersk merke.

Frelsen, retten og livet var på vei inn i vårt folk. Men det tok tid, "sakte ble landet vårt eget" som historikeren Sverre Steen formulerte det. Men vi fikk etter hvert en lovgivning og rettstenkning med den rette frihet og orden som voks fram på denne grunn.

Nå ble det ikke slik som profeten Hoseas sier det i kp.10: "Og retten skyter opp som giftige urter på markens furer", eller som Jeremias 2 skildrer frafallet i v. 8: "Og de som syslet med loven kjente meg ikke,-" Vi fikk det norske ordet som sa: "Med lov skal landet byggjast og ikkje med u-lov øydast." Det var altså noe som var usanne u-lover og ødet folkelykken og landet

Vi fikk et fritt, men likevel velordnet samfunn hvor "lovene regjerte - ikke makten og menneskene".

Vi fikk selvstyre i landet hvor ressurser av alle slag kom folket til gode og etter hvert ble rimeligere fordelt - ikke minst ved skikkelig eiendomslover som Odelsloven (Gulatingsloven 1350) m.fl.

Det ble slutt på frillelivet. Ekteskapet kom på plass og første ektefødte sønn i lovlig ekteskap ble arving til garder og tronen. Det ble slutt på frille-sønnenes og småkongenes uendelige kriger og herjinger om makten. De syntes jo de fleste at de hadde arverett til småtronene - og hadde stor vilje til å slåss for den.

Det ble slutt på å ofre en træl for godt ting - nå skulle en træl settes fri for at retten skulle seire på Tinget. Det ble respekt for menneskelivet!

Det ble slutt på å vurdere barnet ut fra funksjonsdyktighet - og barmhjertigheten seiret - intet menneskeliv, ingen træl eller andre skulle ofres til avgudene eller rovdyrene.

Vi fikk to vakre bibeloversettelser på gammalnorsk, mye rik litteratur kom i oversettelser - og gode kontakter hadde vi både i vester- og østerled - både mot Gardarriket i Russland, Miklagard (Konstantinopel) og Jorsal (Jerusalem) og mot vest til kelternes rike, England, Skottland og Irland og den kristne arven derifra - Norge blomstret. Sir Winston Churchill sier i sitt 4-binds verk om de engelsktalende folks historie - at disse folkene fikk en rik rettsarv fra Norge, og vi fikk uendelig mye fra dem.

Norge og kristenretten ble utbygd av Magnus Lagabøter og flere andre - og ble innført i de mange lagtingslovene rundt i landet - men vi hadde sterke krefter mot oss - spesielt sydfra - fra den katolske verden i Europa - og de festet sitt grep - og det hele kulminerte i at Nidarosdomen brant rundt 1350 - som det endelig tegn på at Norges storhet, folkelykke og selvstyre var slutt.

Og vi gikk etter hvert inn i en firehundreårsnatt med kriger, tap av selvstyre, pest (1349), tap av våre ledende slekter og kontroll over våre naturressurser. Det ble en kolossal nedtur for vårt kjære Norge.

Men det lysnet - "men Gud du i nåde til oss såg, Din kjærleik oss ikkje gløymde", Ordets ljos nådde Noregs fjell, og etter hvert "lempet Herren det så stille at vi vant, vi vant vår rett". Dette er ikke nasjonalromatisk svada dere - men blankskurte sannheter!

Kampen startet i den unge munken Martin Luthers hjerte. Hvor finner jeg en nådig Gud, spurte han i nød. Hans hjerte ble satt i frihet ved ordene i Rom. 1: Han ble frelst av nåde ved tro på Jesus Kristus - og ikke av gjerninger - for at ikke noe kjød skulle rose seg. Han slo fast som den ufravikelig grunnvoll : Troen alene, på nåden alene på Ordet alene - da han stod overfor de mektige herrer i den katolske kirke og fyrstene i Worms og forlangte frihet for sin tro og samvittighet og retten til å lyde Gud mer enn mennesker. Vi hører ekkoet fra Jerusalem og aposteltiden. Troens frihet ved evangeliets gjenoppdagelse var et faktum. Den første og grunnleggende menneskerett var på plass.

Den kjente kirkehistoriker Ivar Welle sier i sin biografi om denne kampen:

"Denne sannhet fikk verdensomspennende følger. Før hadde virkelig tankefrihet, talefrihet, religiøs toleranse, frihet i samfunnet, og all annen frihet vært umulig så langt kirkens myndighet strakte seg. Nå ble det annerledes. Visstnok kom Luther selv ikke synderlig lenger enn til å kreve å leve i den religiøse frihet, men ettersom den fikk virke fulgte all slags annen frihet etter."

Men røttene til den sanne frihet for folk og land går lengre tilbake enn dette. Sporet til dette finner vi i blant de protestantisk og engelsktalende folk i USA i deres "Bell Garden".

En dag i juni 1776, etter flere århundre med offisiell berøvelse av menneskerettighetene, klang det høytidelig fra en klokke i Philadelphia i USA. Den skulle gjøre kjent Den amerikanske Uavhengighetserklæring som garanterte rettigheter til alle folk , som ble skapt like". På overflaten av klokken, siden kjent som "Frihetsklokken", stod de ordene fra 3. Mosebok skrevet: "Utrop frihet i landet, for alle dem som bor der." Det var TORAHens Ord, altså Mose-bøkenes lovgivningssystem som ble samlet i ordene fra 3. Mosebok kp.25 v.10.

Her finner vi også lovene om sabbaten og hviledagen, Herrens dag for frihet og fornyelse av legem, sjel og ånd.

De nevner sabbatsåret - det syvende år - igjen til å frigjøre og fornye mennesket.

Og så det store jubelåret hvert 50ende år - som vi har rester av i vår Odelslov - som sa at all jord - de verdiskapende arealer - som av mange grunner kunne ha gått ut av slekten - skulle leveres tilbake til slekten og gjeld skulle strykes. En radikal sunnhetsregel for det frie samfunn, som både gjeldsslaver og u-lands folk kunne trenge i dag. Vi skulle ikke ha noen monopoli-sering og storopphopning av kapital og undertrykkelse av medmennesket. Det samme finner vi igjen i Grl. § 108 som legger ned forbud mot å danne grevskaper og baronier. Norge har hytter og hus, men ingen borge som på Kontinentet. Norge er fritt og det er vårt, vi trenger ikke adelskap, men gode ledere på troens og rettens grunn.

I tillegg var det fullt opp av grunnleggende regler for rett mat, god hygiene og regler i sosial og økonomisk henseende - som skapte frihet, orden og fred.

Derifra spredte de Gudgitte tanker om menneskets verd, frihet og retter seg til den nye verden som steg fram, også med senere president Jefferson - Uavhengighetserklæringens far - som tok med seg tankene til revolusjonens Paris, hvor de nok skrev det i sine offentlige erklæringer - men ikke i sine hjerter - og frigjøringen der ble maktens og urettens blodbad med guilliotinens hoderulling.

President Mitterand ringt fru Thatcher i 1989 og ba henne ned til deres store feiring av revolusjonen i 1789. Fruen sa nei takk med beskjed om "at det ble så lite brorskap av det!" De ville fremme "menneskenes brorskap med våpenmakt" som Churchill formulerte det.

En Bell Garden ble også bygd i Jerusalem -og en Frihetsklokke - en kopi av klokken i USA hengt opp. Da var ringen sluttet tilbake til det landet hvor vi venter Fredsfyrsten, og de gamle profeter sier at lov skal utgå fra Jerusalem og Han skal dømme rettferdig mellom folkene. Da blir det frihet og fred i denne arme menneskehet.

II. Hvordan har vi tatt vare på denne kristenrett,

denne frihet og orden som ble fornyet i 1814 og realisert i århundret som fulgte.

Da stortingspresident, statsminister og vår første utenriksminister Jørgen Løvland fra nabogarden hjemme stod på Eidsvoll i 1914 innledet han slik:

"Her i dag for 100 år sidan sette det norske folket seglet under den grunnlovi, som var ferdug dagen fyrr, med å velja sin eigen konge og dermed kunngjera for al verdi, at no stod Norigs gamle rike atter fullskjipa og tok romet sit att millom dei sjølvstendige, frie og sjølvstyrde rikje. Her og i dag.

Det var Norigs store Magna Charta Libertatis, som var kunngjort av det suveræne folk. I dag for 100 aar sidan. Dette er den største og fagraste minnestund med hev upplivt."

Arven han mintes var arven fra kristenrettens England fra 1215 som pekte fram mot protestantenes kristenrett og fram til USAs "Bills of rights" og Uavhengighetserklæringen og det kristne menneskesyn og menneskerettene - og ikke et ord om det som så ofte feilaktig gis æren - den franske revolusjon i 1789. Han minnes Sverdrup som sa: "Gjenreist er altså inden Norges enemerker Norges gamle kongestol."

Han valgte selv navnene på konge og kronprins: Håkon og Olav!

Så minnes han grunnlovsfedrene og sier: "Dei spyr: "Den arven me gav dykk, - korleis hev De vakta han, korleis hev Di brukt han? Og Guds skje lov! Me kan hugheilt møta fram til reikenskap". - - "Det heile Eidsvollsverk, grunnlovi og Norigs fulle sjølvstøda er livande, "so naar fedrene sjaa at på jordi, dei kann kjenna sitt folk og sit land," siterte han Ivar Aasen. Og han rundet av sin mektige tale om grunnlovsfedrene slik: "Deira tru er ikkje sviki. Gud hev halde si hand yver Noreg i 100 aar. Gjev anden fraa Eidsvollstinget altid maa vera livande i det norske folket! Me samlar oss i den gamle bøni: Gud signe fedralandet!"

Hvilken ånd talte han om tror dere? Jo, mannen som stod Haugianerne nær, kjente justismordet mot H.N.Hauge, hadde sett deres kamp for ytringsfriheten og andre retter og mot Konventikkelplakaten for at Ordet skulle få fritt løp i Norge - lært politikk av haugianeren og stortings-mannen Notto Jørgensen Tvedt fra Evje. Løvland talte om Grl. § 2 om "den evangelisk lutherske religion som forbliver statens offentlige religion - og de foreldre der bekjenne seg til denne - ere forpliktet til at oppdrage deres børn i samme." Han talte om den Ånd som Grl. § 112 sier ikke kan forandres. Det var Ånden som hadde satt sine dype og historiske spor i Norges historie, litteratur og folkeliv gjennom tusen år. Kan vi tale som Løvland når vi nå stiger fram mot 2014 - eller er ånden, loven og retten grunnleggende forandret - og er det da Norge?

Så har jeg fortalt dere mye Norgeshistorie på denne 17.mai - historie som ser tilbake på den veien vi gikk som folk. For den som ikke kan sin historie er dømt til å gjøre dens dumheter om igjen. Selv om vi har fått mye moderne innretninger, så er "menneskehjertet så evig og uforanderlig det samme" som Sigrid Undset formulerte det. Og den samfunnsbevisste lytter - om han la øret til - har også hørt en viss analyse av vår egen tid og en del om fremtiden - om den arv vi har og den vei vi bør gå.

Takk for at jeg fikk komme til dere på denne velsignede dagen - måtte vi alle være frontkjempere for det Norge - vårt norske hus - vi har snakket om i dag.

Ora et labora. Be og arbeid!

La oss samle oss i vår bønnesang for land og folk i fedrenes ånd:


”Gud signe vårt dyre fedreland - og lat det som hagen bløma,

lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma,

lat folket som brødre saman bu, som kristne det kan seg søma."

Vil Gud ikkje vera bygningsmann - Me fåfengd på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land , Kan vaktmann oss ikkje tryggja.

So vakta oss Gud så me kan bu - i heimen med fred og hyggja!”

(Evje den 17.04.2000)


GRUNNLOVSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Sal 121, 1-8:
1 En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra?
[23: 1. Jes 40: 26.]
2 Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.
[124: 8. 146: 5, 6.]
3 Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre.
4 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.
5 Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd.
6 Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten.
[Jes 4: 6. 49: 10. Jon 4: 8. Åp 7: 16.]
7 Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel.
8 Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.
[113: 2. 115: 18. 5M 28: 6.]

LESETEKST, Fil 3, 12-16:
12 Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
[1TIM 6: 12.]
13 Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det.
[Luk 9: 62.]
14 Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.
[1KOR 9: 24. 1TIM 6: 12. 2TIM 4: 7. Heb 3: 1. 6: 1.]
15 La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette.
[1KOR 2: 6. 14: 20. Jak 1: 5.]
16 Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.
[Rom 12: 16. 15: 5. 1KOR 1: 10. Gal 6: 16.]

LESETEKST, Joh 12, 35-36:
35 Jesus sa da til dem: Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.
[1: 9. 8: 12. 11: 10. 12: 46.]
36 Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn! Dette talte Jesus, og gikk bort og skjulte seg for dem.
[Ef 5: 8. 1TESS 5: 5.]


Søndag, Mai 16, 2004

5. søndag etter påske: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 6, 6-13:
6 Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.
[2KONG 4: 33. Jes 26: 20. Dan 6: 11.]
7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.
[Luk 11: 2 ff. 1KONG 18: 26 ff. Pred 5: 1.]
8 Vær ikke som dem! For deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere ber ham.
[v. 32.]
9 Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.
[3M 22: 32. Sal 115: 1. Esek 36: 23. Luk 11: 2.]
10 Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.
[3: 2. 26: 42. Luk 22: 42.]
11 Gi oss i dag vårt daglige brød.
[Ord 30: 8.]
12 Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
[18: 21 ff. Sal 32: 5. Ef 4: 32.]
13 Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.
[Mark 14: 38. 1KOR 10: 13. 2TESS 3: 3. 2TIM 4: 18. Jak 1: 13 ff.]

LESETEKST, Dan 6, 4-12:
4 Daniel utmerket seg framfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket.
5 Da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett. For han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham.
[Sal 94: 21. 1PET 2: 20. 3: 17.]
6 Da sa disse menn: Vi finner ikke noen grunn til anklage mot denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.
7 Så stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham: Kong Darius leve evig!
[2: 4. 3: 9. Sal 59: 4.]
8 Alle riksrådene i riket, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud: Hver den som i løpet av tretti dager ber til noen gud eller til noe menneske, uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen.
9 Konge, utsted nå et slikt påbud! La det bli satt opp skriftlig, så det etter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles.
[Est 1: 19. 8: 8. Sal 118: 8.]
10 I samsvar med dette lot så kong Darius det bli satt opp et skriv med et slikt påbud.
11 Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort.
[Sal 37: 32, 33. 55: 18.]
12 Da stormet disse menn inn og fant Daniel mens han holdt på å be og bønnfalle sin Gud.

LESETEKST, Rom 8, 24-28:
24 For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp - hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser?
[2Kor 4: 18. 5: 6, 7.]
25 Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet.
[Gal 5: 5. Heb 11: 1.]
26 Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.
27 Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige.
[1KRØN 28: 9. Sal 7: 10. 139: 1. Jer 11: 20. 17: 10. Apg 1: 24.]
28 For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.
[Ef 1: 11. 3: 11. 2TIM 1: 9. Jak 1: 12. 2: 5.]


Lørdag, Mai 15, 2004

Våg å ta lærdom av historien! - Leserinnlegg fra Mona Ekenes
Dette gjelder like mye kirkens historie! Det finnes oppriktige og ærlige kristne som synes det er vondt og smertelig å bli påminnet om bl.a. Martin Luthers holdning til jødene og hvilke store forfølgelser og antisemittisme dette medførte og fremdeles medfører. Ja, det er både vondt og smertelig, men sannheten kan ingen av oss fornekte. Hvis sannheten om Martin Luther fornektes og skjules da kan vi vi jo heller ikke ta lærdom av at slike holdninger ikke på noen måter kan aksepteres! Dette er svært alvorlig, noe historien også burde ha lært oss! Paulus skriver også ledet av Den Hellige Ånd:

RMR 11,1 - 6 Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han står fram for Gud og anklager Israel? 3 Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. 4 Men hva er Guds svar til ham? Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Ba'al. 5 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde. 6 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers ville jo nåden ikke være noen nåde.

Hva med forholdet kong David og Saul? Saul ble jo også utrustet og salvet til oppgaven å være Israels konge. Dette burde være en sterk påminnelse om hvor viktig ydmykhet, gudsfrykt og lydighet er. For når Gud gir seg direkte til kjenne og gir klare befalinger, da burde vi vite at det er til gavn for oss mennesker og at det er av Guds kjærlighet. For Gud er kjærlighet. Vi har fått Guds Ord i Bibelen, forkast derfor ikke Guds Ord! Det er ikke de mange forskjellige tolkningene av Guds Ord vi skal forholde oss til, det er selve Ordet vi skal forholde oss til og ta på alvor! Når Saul forkastet Guds Ord, ble han selv forkastet:

HERREN FORKASTER SAUL

1SA 15,1 - 35 Samuel sa til Saul: "Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Lyd nå Herrens ord. 2 Så sier Herren, Allhærs Gud: Jeg vil straffe amalekittene for det de gjorde mot Israel, at de la hindringer i veien for israelittene da de drog opp fra Egypt. 3 Dra nå ut og slå amalekittene. Bannlys alt som hører dem til, og vis ingen barmhjertighet. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!" 4 Saul kalte folket til våpen og mønstret dem i Tela'im. Det var to hundre tusen mann, og av dem var ti tusen fra Juda. 5 Da Saul kom til amalekittenes by, la han folk i bakhold nede i dalen. 6 Til kenittene sa han: "Skill lag med amalekittene og dra bort, så jeg ikke gjør ende på dere sammen med dem. For dere gjorde vel mot israelittene da de drog opp fra Egypt." Da skilte kenittene lag med amalekittene. 7 Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sjur, som ligger øst for Egypt. 8 Han fanget amalekittkongen Agag levende. Hele folket bannlyste han og hogg dem ned med sverd. 9 Men Saul og hans menn sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet, gjøfeet og lammene. De sparte alt som var noe verd, og ville ikke bannlyse det. Men alt fe som var verdiløst og dårlig, slo de med bann. 10 Da kom Herrens ord til Samuel: 11 "Jeg angrer at jeg gjorde Saul til konge; for han har vendt seg bort fra meg og ikke gjort etter mitt ord." Samuel ble harm og ropte til Herren hele natten. 12 Morgenen etter stod han tidlig opp for å møte Saul. Da ble det meldt til Samuel: "Saul kom til Karmel og reiste seg et minnesmerke der. Deretter brøt han opp og drog nedover til Gilgal." [Karmel: ikke det kjente fjellet med dette navn (1 Kong 18, 19 ff), men en by vest for Dødehavet, sør for Hebron.] 13 Da Samuel kom til Saul, sa Saul til ham: "Velsignet være du av Herren! Jeg har gjort etter Herrens ord." 14 Samuel sa: "Hva er det da for breking som låter for ørene mine, og hva er det for rauting jeg hører?" 15 "Det er noen dyr de har tatt med fra amalekittene," svarte Saul. "Folket sparte det beste av småfeet og storfeet for å ofre det til Herren din Gud, men resten har vi bannlyst." 16 Da sa Samuel til Saul: "Hold opp! Jeg skal kunngjøre deg hva Herren har talt til meg i natt." "Tal!" svarte Saul. 17 Samuel sa: "Selv om du har så små tanker om deg selv, er du likevel høvding for Israels stammer. Herren salvet deg til konge over Israel. 18 Han sendte deg av sted og sa: Gå og bannlys amalekittene, dette syndige folket, og strid mot dem til du har gjort ende på dem! 19 Hvorfor adlød du ikke Herrens ord, men kastet deg over byttet og gjorde det som var ondt i Herrens øyne?" 20 Saul svarte: "Jeg adlød Herrens ord og gikk den veien Herren sendte meg. Jeg førte Agag, amalekittkongen, hit, og gjorde ende på amalekittene. 21 Men folket tok en del småfe og storfe av byttet, det beste av det som var bannlyst, for å ofre det til Herren din Gud her i Gilgal." 22 Da sa Samuel: "Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer og villighet bedre enn fett av værer. 23 Trass er jevngodt med spådoms-synd, gjenstridighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge." 24 Da sa Saul til Samuel: "Jeg har syndet; for jeg har overtrådt Herrens ord og dine påbud. Jeg var redd folket og gav etter for dem. 25 Men tilgi nå min synd, og bli med meg tilbake, så jeg kan tilbe Herren." 26 Samuel svarte: "Jeg blir ikke med deg tilbake. For du har forkastet Herrens ord, og Herren har forkastet deg; du skal ikke lenger være konge over Israel." 27 Dermed snudde Samuel seg og ville gå. Men Saul grep fatt i kanten på kappen hans, så den revnet. 28 Da sa Samuel til ham: "I dag har Herren revet kongedømmet over Israel fra deg og gitt det til en annen, en som er bedre enn du. 29 Han som er Israels ære, lyver ikke og angrer ikke. For han er ikke et menneske så han trenger å angre." 30 Saul svarte: "Jeg har syndet. Men vis meg likevel ære mens de eldste i folket mitt og hele Israel er til stede. Bli med meg tilbake så jeg kan tilbe Herren din Gud." 31 Da fulgte Samuel Saul tilbake, og Saul tilbad Herren. 32 Deretter sa Samuel: "Før Agag, amalekittkongen, hit til meg." Skjelvende kom Agag fram for ham og sa: "Sannelig, døden er bitter!" 33 Samuel svarte: "Som ditt sverd rev barna bort fra mødrene, skal din mor bli barnløs, mer enn andre kvinner." Så hogg Samuel Agag ned for Herrens åsyn i Gilgal. 34 Samuel gav seg på vei til Rama, og Saul drog hjem til Sauls Gibea. 35 Og Samuel besøkte ikke Saul mer så lenge han levde, for han sørget over Saul. Men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel.

Nyhetsbildet favoriserer og belønner islamsk terror og blir støttet også oppmuntret fra kirkelig og politisk hold, bl.a. ved at Israels landområder og grenser som er gitt av Israels Gud forkastes og fornektes! Samtidig belønnes islamsk terrorisme ved å bli tildelt Israels rettmessige landområder og Israel nektes å forsvare sine rettmessige landområder! Som en ekstra belønning støttes også islamsk terrorisme økonomisk med store beløp uten å ta hensyn til de allerede enorme økonomiske ressursene brutale terroristledere og for eksempel PLO`s terrorregime besitter, som heller ikke kommer deres landsmenn til gode. For det handler om mest mulig propaganda, krigsopprustning og terrorkrig, mens mesteparten av verden beriker seg mer eller mindre på arabernes svarte gull! De globale markedskreftene ville jo kapitulert i mangelen på alle ringvirkningene det arabiske svarte gull gir. Det å forsvare Israels fiender ved å toe sine hender og ved ord er mer enn nok til å oppildne og øke den groteske islamske terrorkrigen mot Israel, faktisk også den økende globale islamske terrorkrigen! Hvor mye blod har ikke flommet nettopp fordi islamsk terrorisme belønnes og forsvares? Forsvarer en terrorisme blir en også ufravikelig

medskyldig i dens destruktive og onde terror!

Islamsk terrorisme er en direkte religionskrig, der Israel, jøder og kristne først forsøkes tatt og de islamske terroristene har allerede begynt et målrettet terroroffensiv mot resten av verden, for det islamske formålet er et verdensherredømme. De antikristelige kreftene vil ta overhånd inntil en fastsatt tid der Antikrist til slutt vil stå fram for en kort periode og få verdensherredømme. Samlet en periode på 7 år. Det islamske kampbrølet “jihad” kan nå høres globalt og øker i omfang mens verdens ugudelige forblindes av Den Allmektige Gud til sin egen fortapelse og undergang.

Uten omvendelse og Guds tilgivelse, miskunn og nåde finnes det ikke håp eller noen framtid hos Jesus og Faderen! Hvorfor trenger menneskeheten en Frelser som helt frivillig og etter Guds vilje, led en stedfortredende straff og sonte menneskehetens synder på Golgata kors, hvis det ikke er noe svært ondt og forferdelig vi mennesker trenger å bli frelst i fra? Jesu seier på Golgata kors vitner også om at det er et evig Guds Rike å komme til og en evig forferdelig fortapelse å kunne bli frelst i fra. Jesus Kristus er den eneste som kan gi mennesker evig liv og gir mennesker ufortjent og av bare miskunn og nåde mulighet til å oppleve å bli født på nytt og bli innlemmet i Guds Rike allerede her på jorden.

Karmel Israel - Nytt og NIS (Norsk Israelsenter) er blant de mest ærlige og oppriktige norskspråklige informasjonskilder på internett (takk og lov for at det er flere, selv om disse ikke nevnes her og nå):

Muslimer saget av hode på jøde

Amerikaneren Nicholas Berg (26) som ble myrdet i Irak sist helg av muslimske terrorister, har satt sinnene i kok i USA. Berg, som var jøde, ble kidnappet i april, og henrettet forrige helg angivelig som ”straff” for at neon få amerikanske soldater mishandlet irakske terrorister i fengsel i Bagdad. Muslimene sagde av hodet på Berg med en alt annet et skarpt sverd. Deretter la de bilder og video av henrettelsen ut på Internett slik at verden kunne se drapet. For to år siden myrdet de en annen jøde på samme måte. Han var journalist i Wall Street Journal og var på oppdrag i Pakistan.

http://www.karmel.net/

Muslimske partnere for fred? Islams sverd svever igjen.

Igjen har muslimer slaktet en jøde i Allahs navn. Nicholas Berg ble slaktet i Irak av Osama Bin Ladens terrorist, Ahmed al-Zarkawi, en 35 år gammel jordansk araber.
Berg var en amerikansk jøde. Han var 26 år gammel da han ble slaktet.

Bergs mordere filmet halshuggingen på video og distribuerte den på Internett. Lørdag 8.5.2005 ble Bergs lik funnet.

Bildene er meget sterke, men vi som er voksne må se dem for å forstå hvilken åndelig og fysisk fare Israel og andre ikke-muslimske land står overfor.
Se filmen: http://norskisraelsenter.no/video-sound/Nicholas-Berg-slaktet-i-Irak.wmv
Se bilder: (VG) http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=227234

Morderne erklærte at halshuggingen er "hevn for amerikanske overgrep mot irakiske fanger i Abu Ghraib-fengselet". Vi avviser denne unnskyldningen pga. følgende:
1) Muslimer har bestandig unnskyldninger for grunnen til at de dreper andre. De tar aldri feil og tar aldri selvkritikk og legger all skyld på andre.

2) Vi glemmer ikke at muslimer halshugget også en annen jøde, journalisten Daniel Pearl. 22.2.2002 mottok FBI en videotape som ble sendt til dem. Opptaket viser hvordan Pearl blir henrettet: http://www.bicat.net/spiegel/pearl/index.html.
Se VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=6172733

3) Vi glemmer ikke de mange tilfellene der muslimske ekstremister slaktet tusenvis av sine brødre i Marokko de senere år. Ofte ble mange titals sivile halshugget samtidig, blant dem kvinner og barn.

4) Henrettelse ved halshugging er lett å finne i muslimske land, særlig i araberlandene.

5) Muslimer er forpliktet til å drepe jøder overalt. Islam krever å finne alle jødene og drepe dem. Se feks Hadith, bok 41, nr. 6984: http://www.sahihmuslim.com/sps/smm/ .

Så ikke fortell meg at slakteriet i Allahs navn er en "reaksjon", "hevn" eller "resultat" av en eller annen sak. Ikke fortell meg heller at "alt blir bedre dersom jødene i Israel gir araberne land".

Hadde Norges statsminister vært leder for den jødiske minoriteten i Midtøsten, kunne da Bondevik stolt på disse slakterne og gitt dem enda mer land "for å sikre freden"?

Hvorfor nevnes det ofte ikke at både Pearl og Berg var jøder?
Hvorfor bruker norske media så liten plass for å dekke disse historiene?
Hvor mye plass brukes på USAs og Storbritannias tortur av fanger, i forhold til muslimenes massakre på sivile?


Vennligst informer folk du har kontakt med.
Vennligst kontakt mediene og politikere

Ha en god helg og shabbat shalom

For NIS, Erez Uriely

Hitler i Ramallah: Mein KampfHitlers bok og visjon ga ham stor respekt i den arabiske verden allerede i 1920-årene. Hitler fikk navnet Abu-Ali, og flere


Adolf Hitlers 'Mein Kampf' 1999-utgave er trykt i Ramallah, et palestinsk selvstyreområde.

arabere mente at han egentlig var araber.

Nazibevegelsen i Tyskland har inspirert til opprettelse av lignende bevegelser og nazipartier i arabiske land. Det nasjonalsosialistiske Baath-partiet er en direkte etterfølger og er etablert i flere land. Flere arabere sier at sionismen er fra Allah (også i Skandinavia). Sionismen samler jødene, og da kan muslimene utslette dem og fullføre Hitlers jobb.

En arabisk sang, som var registrert av en fransk offiser i Libanon (ca 1940; på arabisk).

Bala Missou, bala Mister,

Bissama Allah, oria alard Hitler.

Norsk:

Ikke mer Monsieu (herre på fransk), ikke mer Mister (herre på engelsk),

I himmelen Allah, på jorden Hitler.

Sangen referer til den franske og britiske okkupasjonene av Midtøsten og arabiske land, som også araberne mislikte. Stormuftien og flere arabiske ledere favoriserte nazistene framfor de allierte.

Legg merke til at sangen tyder på at pro-nazistisk atmosfære eksisterte i araberverdenen før 1967 og 1948, som mange tror at årsaken til jødehatet.

(kilde: The Mufti and the Fuhrer", Joseph B. Schechtman, Thomas Yoseloff Publisher, 1965 (engelsk).)

En relatert bok, av Dr. Abu-Mazen sammenligner sionisme med nazisme


http://www.norskisraelsenter.no/nor/terrorisme/meinkampf.php

http://www.norskisraelsenter.no/nor/antisem/index.php

Kirkens kamp mot jødene har mange ytringsformer

Av Erez Uriely, leder for Norsk Israelsenter - mot antisemittisme (NIS)

(03.05.2004)


"Når folk kritiserer sionismen, så mener de jødene - ta ikke feil av dét!"

(Martin Luther King Jr., "Brev til en antisionistvenn" Saturday Review, august 1967)

I avisen Vårt Land den 6.5.2004 kommer Mellomkirkelig råd (MKR)s generalsekretær Olav Fykse Tveit med sitt foreløpig siste angrep på jødene i Israel og dem som forsvarer jødene, inkludert NIS. I følge MKR støtter vi Israel på en "..så ukritisk og ensidig" måte som han mener er umoralsk og ukristen.

Norsk Israelsenter - mot antisemittisme (NIS), den fremste organisasjonen som bekjemper jødehat i Norge, er ikke som MKR, en "kristen" organisasjon. MKR burde ha gått på Guds veier slik de er beskrevet i Bibelen. Dessverre har 1900 år med erstatningsteologien omdannet nestekjærligheten til systematiske forsøk om å bli kvitt alt jødisk, både åndelig og fysisk. Hvor ofte kommer MKR eller Kirken med positiv omtale av Israel?

MKR støtter jødemorderne, terroristorganisasjonen PLO, som også er involvert i internasjonal kriminalitet, inkludert kidnapping, utpressing og ulovlig handel med narkotika og våpen. MKRs uttalelser mot den jødiske staten, er alt annet enn en "kristen" handling. Sammen med Syria massakrerte PLO ca. 100.000 kristne i Libanon, tvangsislamiserte Betlehem, og undertrykker kristne i det muslimskokkuperte Midtøsten og Nord-Afrika. Dette har IKKE ført til voldsomme protester fra MKR, som et sentralt organ for Den norske kirke.

Når har MKR kritisert den korrupte Arafat som har stukket unna betydelige bistandsmidler? Hvordan kan MKR støtte et slikt tyranni på en så ukritisk måte? Det finnes intet belegg for dette i Det nye testamentet, men kun i de Moskva-orienterte ideologier. Fanatikere er de som tidligere støttet Lenin, Stalin, Pol-Pot og som i dag støtter Arafat.

Samarbeid mellom antijødiske kristne og muslimer er ingen nyhet. MKR ved generalsekretær Tveit og biskop Ole Christian Kvarme var blant dem som besøkte den greskortodokse patriarken Irineos. Patriarken viste hva han mener om jøder, inkludert i et brev (17.6.2001) til Yassir Arafat, der han støtter krigen mot jødene: "Du (Arafat) er klar over de følelser av avsky og mangel på respekt som alle Den hellige gravs fedre har overfor etterkommerne til korsfesterne av vår herre Jesus.... nærmere bestemt korsfesterne av ditt folk. Sionistiske, jødiske erobrere av Det hellige landet, Palestina".

24.3.2004 traff MKR og biskop Kvarme den arabiske biskopen Munib Younan, som ved flere anledninger har kommet med løgnaktige påstander om jødene "som er årsaken til palestinernes lidelse".

Et kjent ordtak sier: "Fortell meg hvem som er dine venner og jeg skal fortelle deg hvem du er." MKR, biskop Kvarme, eller andre 'samvittighetsfulle kirkeledere' har ikke kommet med offentlig kritikk av Irineos, eller av Arafats holdning til jøder, muslimer eller kristne. Jødenes fiender må ikke kritiseres!

Den 17.2.2004 misbrukte MKR religionen og støttet i Jesu navn muslimenes "Jihad" mot den jødiske staten: "For Han, Kristus, er vår fred, han som gjorde dei to til eitt og reiv ned det gjerdet som skilde, fiendskapen." (Ef. 2,14).... "Vi ber om at alt som skaper fiendskap, vert rive ned"". Dvs. at Kirken bruker Skriften for å kalle til fysisk riving av beskyttelsesgjerdet, det jødene opprettet for å berge siviles liv! Dette virker kjent, ikke bare fra korstogstiden. Krystallnatten begynte på Martin Luthers fødselsdag og hans skrifter (særlig verket "Om jødene og deres løgner", 1543), ord for ord, var inspirasjon og hjelp til Holocaust.

Før og under Holocaust ble Europas jøder kritisert for at de ikke bodde i Jødeland (Palestina). Etter Holocaust flyktet jødene til Verdens største asylmottak og flyktningleir: Jødeland, det land de i århundrer ble nektet adgang til, stort sett av muslimer, men også av kristne. Jødehaterne tilpasset seg raskt og begynte nå å kritisere jødene, nettopp "fordi de befinner seg i Jødeland...!

Dagens "kritikk av Israel" rettes diskriminerende mot jødene. Den rettes ikke mot andre land, heller ikke mot undertrykkelsesregimer i regionen, men mot den eneste stat i Midtøsten som (tross krigstilstand, inkl. terrorisme) gir araberne menneskerettigheter og behandler dem som likeverdige. Denne urimelige kritikken er antijødisk.

For å legitimere dagens jødeforfølgelse foregår det nå i Norge febrilske forsøk på å omdefinere begrepet jødehat. Man "hvitvasker" seg ved å fortelle at man er imot jødehat. Den diskriminerende "kritikk av dagens israelske politikk" erklæres som legitim, mens jødevenner og jødene i Israel svertes. Hovedidéen bak er at all kritikk mot Israel skal være legitim og at antisionismen ikke skal oppfattes som jødehat. Dette har vi liten sans for. Hvem er det som best føler hva som er jødehat og som opplever hvor diskriminerende denne påpyntede ordbruken er? Jødehatet har i sannhet mange ytringsformer!

For å rettferdiggjøre jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig har "Holocaust-revisjonister" (f.eks. David Irving) prøvd å omskrive historien og pynte på ordbruk og definisjoner. Også under Holocaust ble Israel-vennlige kristne kritisert og t.o.m. sendt i døden, sammen med jødene. Kirkeledelsen bærer ansvaret for den atmosfære som muliggjorde utallige jødeforfølgelser, inkludert Holocaust. Nestekjærligheten må inkludere alle mennesker på Jorden, også Israels folk. Det er fortsatt ikke for sent å korrigére de jødefiendtlige holdningene.

http://www.norskisraelsenter.no/nor/antisem/kirke/2004-05-10-MKR-mot-definisjon-av-antisemittismen.php

KN viser sympati til antijødiske selvmordterrorister

Sønnen ble selvmordsbomber

Publiseringsdato 15.05.2002

Palestinske Mohammad valgte martyr-døden. Møt familien hans, settlere og soldater, samt et sykehus vi støtter driften av.

Les reportasjen fra Jerusalem, Betlehem og okkuperte palestinske områder. Bildene finner du nedenfor.

Samlesiden om Kirkens Nødhjelps arbeid i Midtøsten

actl-intl.org

Doua´a Kirresh (19) viser i et kort øyeblikk sin fortvilelse over tilstanden til sin mor Khadijeh Dar Yasseen på Augusta Victoria sykehuset i Jerusalem. Den 43 år gamle moren

til en palestinsk selvmordsbomber var meget syk. Hun måtte ha dialysebehandling annenhver dag. Konflikten mellom israelere og palestinere gjorde det svært vanskelig for henne å komme seg til sykehus. Hun døde noen dager senere. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Khadijeh Dar Yasseen (43) i sitt hjem i flyktningleiren Doha i Betlehem. Sønnen hennes, Mohammad Shomaly, ble drept da han forsøkte å sprenge en bombe i det jødiske settlementet Efrat den 22 februar. Khadijeh er meget syk. Hun har tre sønner til. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)

To av sønnene til Khadijeh, Ramzy (29), til v. og Anwar (24) Ramzy sier at han ikke kan forstå at broren Mohammad er død, og at han fortsatt venter at han skal komme tilbake. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Khadijehs mann Abu Ramzy (54) med en datter og et barnebarn. Han sier han ikke vet hvorfor sønnen valgte å utføre en selvmordsaksjon. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Khadijehs mann, Abu Ramzy (54) med noen fotografier av sønnen Mohammad, to måneder etter at 26-åringen ble drept i forsøket på å sprenge seg selv i luften i det jødiske settlementet Efrat. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Khadijehs eldste sønn, Ramzy (29) arbeidet sammen med broren Mohammad som bygningsarbeider i det jødiske settlementet Efrat i åtte år. For to måneder siden dro Mohammad til Efrat og forsøkte å sprenge seg selv i luften inne i supermarkedet der. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Khadijeh er svært syk, og har problemer med å gå. En av døtrene hjelper henne i familiens hus i flyktningleiren Doha i Betlehem. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Khadijehs sønn Raouf (24) viser videoopptaket hvor broren Mohammad (26) sier at han vil bli martyr. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Khadijeh viser identifikasjonspapirene sine til en israelsk soldat ved Qalandya-sjekkpunktet på veien mellom hennes hjem i Betlehem og sykehuset i Ramallah. Den 43 år gamle moren til en palestinsk selvmordsbomber var meget syk. Hun måtte ha dialysebehandling annenhver dag. Konflikten mellom israelere og palestinere gjorde det svært vanskelig for henne å komme seg til sykehus. Hun døde noen dager senere. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Jødiske settlere i Efrat holder vakt. Bare noen kilometer i unna ligger den palestinske flyktningleiren Doha. Det var derfra Khadijehs sønn Mohammad kom for å forsøke å gjennomføre en selvmordsaksjon den 22 februar. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)


Barn går forbi en væpnet vakt utenfor supermarkedet i det jødiske settlementet Efrat. Det var her Khadijehs sønn Mohammad forsøkte å sprenge seg selv og bygningen da han ble skutt og drept av en settler. (Foto: Morten Hvaal / Media 19)

http://www.norskisraelsenter.no/nor/antisem/KN/ble-selvmordbomber.php

http://www.norskisraelsenter.no/nor/antisem/KN/2004-03-NIS-brev-til-oppdr-giv.php

Tali og hennes 5 barn ble myrdet av arabiske terrorister under Arafats kommando 02.05.2004

http://www.norskisraelsenter.no/nor/terrorisme/2004-Tali-and-4-children-murdered.phpIS

Sammenlign hva Hitler og nazistene gjorde mot jødene og hva Martin Luther skrev i 1543:

«Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folk? Jo, ta deres bøker! Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff! Brenn synagogene og riv husene deres og la alt ødelegges! Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land. Om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre, bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige, djevelske last, jødene!» (Kirkens åndelige veileder, Martin Luther, 1543, i hans bok "Om jødene og deres løgner"). : http://www.fordham.edu/halsall/basis/1543-Luther-JewsandLies-full.html

Hvordan kan såpass mange kristne egentlig fornekte dette forholdet som medfører at de som forsvarer slikt fører skam over seg? Når Gud har utvalgt Israel og jødene først så er det fordi Han ville det slik for fedrenes skyld. Den Allmektige Gud har gitt jødene oppgaver og kristne sine oppgaver. Sammen skulle vi også vitnet til verden om dette forholdet: Se hvor godt det er når brødre bor fredelig sammen! Faktisk så skjer også dette Guds underverk i dag, jøder og troende kristne lever fredelig sammen i og utenfor Israel, samtidig som vi forsvarer og støtter Israels og jødenes fullkomne rett til å eksistere. Dette skjer til tross for mye og sterkt økende anti Israelsk holdning fra store deler av verden samlet sett, samtidig også fra kristenhold. For frafallet er også stort blant kristne som har fått alt det som verden begjærer og higer etter for kjær. De dette gjelder fra kristenhold bringer jo seg selv i skam og vanry, selv om mange ikke er villige til verken å se eller innrømme dette!

NÅR KRISTUS ÅPENBARER SEG

1JO 2,28 - 29 Ja, mine barn, dere må bli i ham. Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer. 29 Dere vet at han er rettferdig, og da skjønner dere også at det er den som lever rett, som er født av ham.

1JO 3,1 - 17 Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. 2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. 3 Enhver som har dette håp til ham, renser seg, likesom Kristus er ren.

Martin Luther skrev i 1543:

«Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folk? Jo, ta deres bøker! Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff! Brenn synagogene og riv husene deres og la alt ødelegges! Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land. Om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre, bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige, djevelske last, jødene!»

Hvor mange bud bryter Luther bl.a. ved disse ordene og hvilke flere hundreårige jødeforfølgelser, som igjen er sterkt økende, medførte bl.a. Luthers holdning til jødene? Er det ikke mye bedre at en blir konfrontert med slike spørsmål i tide? For det er vel ikke meningen at kristne skal føre hverandre på villspor og tildekke alvoret og de konsekvenser dette medfører? Vi følger den vi tilhører. Hører vi Jesus til følger vi også Ham, hører en djevelen til følges han. Det finnes ingen midt i mellom som kan følges, det er og blir et enten eller. Det nytter heller ikke å tjene to herrer samtidig, en vil elske den ene og forakte den andre.

Guds kjærlighet gjør det slik at troende kristne sterkt ønsker og vil at så mange som mulig skal bli frelst og bevart for Jesu Kristi Frelsesverk skyld, jøde først og så greker. Dette betyr jo at troende kristne ønsker og vil etter Guds gode vilje og til Guds Ære at så mange som mulig skal bli frelst og bevart uavhengig folkeslag. Samtidig som vi vet at Jesus også er en jøde av Davids ætt og kom til jødene først og Evangeliet ble også forkynt til jøder først! For Jesu Kristi Frelsesverk gjelder alle mennesker globalt. Samtidig har Gud gjort det slik at hedningkristne også er kalt til å vise jødene ekstra stor takknemlighet for den oppgaven og utvelgelsen jødene har fått, har nå og vil ha også i framtiden! Hedningkristne kan ikke bli eller være noe annet enn de innpodete grenene, jødene er de naturlige grenene, dette forholdet bør hedningkristne gi akt på! For det er Den Allmektige Gud som har gjort det slik og dette er etter Hans gode vilje!

Når gudsfrykt og ydmykhet erstattes med ulydighet og hovmod (erstatningsteologien) går det forferdelig galt. For Den Allmektige Gud står de stolte og hovmodige i mot! Den Allmektige Gud har fastsatt at hovmod står for fall, da er det også slik!

HVEM ER GUDS BARN?

4 Den som synder, bryter loven, for synd er lovbrudd. 5 Og dere vet at han åpenbarte seg for å ta bort vår synd, han som selv er uten synd. 6 Den som er i ham, lever ikke i synd. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. 7 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som lever rett, han er rettferdig, likesom Kristus er rettferdig. 8 Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. 9 Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud. 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. 11 For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. 12 Vi må ikke ligne Kain; han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige. 13 Det må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere. 14 Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker, er fremdeles i døden. 15 Den som hater sin bror, er en morder; og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. 16 Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene. 17 Men den som ser en bror lide nød og lukker hjertet til for ham når han selv har mer enn nok å leve av, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg?

Enda en gang må jeg minne om dette:

RMR 1,16 - 17 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.

RMR 10,12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham.

FRELSE FOR HEDNINGENE - FRELSE FOR ISRAEL

RMR 11,1 - 36 Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han står fram for Gud og anklager Israel? 3 Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. 4 Men hva er Guds svar til ham? Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Ba'al. 5 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde. 6 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers ville jo nåden ikke være noen nåde. 7 Hva så? Det Israel strever etter, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet, 8 slik det står skrevet: Gud har gitt dem en sløvet ånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører, helt til denne dag. 9 Og David sier: La deres bord bli en snare og felle, så de snubler og får sin straff. 10 La det bli mørkt for øynene på dem, så de ikke kan se, og la deres rygg være bøyd for alltid. 11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, ved at de falt kom frelsen til de andre folk, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og tapet av dem er blitt til rikdom for de andre folk, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? 13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt; 14 jeg gjør det med det håp at jeg kan gjøre mine landsmenn misunnelige og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde! 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er grenene det også. 17 Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg! 19 Du sier kanskje: "Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn." 20 Javel, men de ble brukket av på grunn av vantro, og du blir stående på grunn av tro. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! 21 Sparte han ikke de naturlige grenene, skal han heller ikke spare deg. 22 Så ser du altså at Gud er både god og streng. Streng er han mot dem som er falt, men mot deg er han god, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers skal du også bli hogd av. 23 Men også de andre skal bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro. Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24 Du ble hogd løs fra et vilt oliventre og mot naturens orden podet inn på det gode treet. Hvor mye mer skal ikke de naturlige grenene bli podet inn på sitt eget oliventre, de som av naturen hører til der? 25 Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob, 27 og dette er den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder. 28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud - for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn. 32 Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle. 33 Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier! 34 Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? 35 Hvem gav ham noe først, så han skulle få vederlag? 36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet! Amen.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


Dagens bibelord
Joh 16, 23b-28:
23b Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn.
[14: 13, 20. 15: 16.]
24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.
[14: 14. 15: 11.]
25 Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen.
[Sal 78: 2. Matt 13: 34 ff.]
26 På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere.
27 For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud.
[17: 8, 25.]
28 Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.
[8: 42. 13: 3.]


Fredag, Mai 14, 2004

‘Black Sea flood’ mistake?
‘Black Sea flood’ mistake?
From D.O. of Ontario, Canada (indented text). The response by Dr Tas Walker, Answers in Genesis–Australia immediately follows his letter.


--------------------------------------------------------------------------------

‘Why could not this black sea flood been a part of the biblical global flood. the scientists maybe saying otherwise, but i see this as evidence that there was a biblical global flood and this little area is just one part that it affected. to dismiss that aspect by you, i think is wrong. hopefully other sites will be found around the globe and that in turn will give more proof of the biblical account. thank you’


--------------------------------------------------------------------------------

Thank you for your email about the Black Sea flood. You seem concerned that we are dismissing evidence for a worldwide Flood as described in the Bible.

On the contrary we do not dismiss the evidence for Noah's Flood. We know that there was a worldwide Flood because the Bible describes it, and does so in considerable detail. And we find evidence around us that fits with what the Bible says. For example, all over the world, even on the highest mountains we find the remains of dead creatures that have been buried in mud and sand laid down by huge watery catastrophe. These fossils are of marine and terrestrial animals and are buried everywhere. We also find lots of vegetation that has been buried by the Flood, and this has turned to coal and oil and we use it for fuel. We have published lots of articles in our Creation magazine and the TJ describing this evidence and showing how it fits the biblical record of Noah's Flood.

However, evolutionary scientists dismiss this clear evidence for the worldwide Flood because they do not believe the Bible is historically reliable. They are committed to interpreting the evidence using slow-and-gradual processes over millions of years. There are lots of problems with this interpretation, as we point out in Creation magazine and the TJ.

When it comes to the Black Sea flood, it is clear (as described in our web article), that the Black Sea flood does not match Noah's Flood as recorded in the Bible. In spite of this, the secular scientists are keen to link this with Noah's Flood. Again, this is because they do not regard the Bible as historically accurate. Even though the Black Sea flood was not a global flood, but just a local flooding of a small area around the Black Sea, they are quite happy to say the Black Sea flood was Noah's Flood. They say that the Bible got it wrong. Not so. They are the ones who got it wrong. They have dismissed the evidence for the real, global, Flood of Noah, and wrongly linked a local flood that occurred many hundreds of years afterwards.

Thanks for your email. I hope this answers your question.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/feedback/negative9-14-2000.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Leserinnlegg fra Kristi Rognerud: HVILKE VIDUNDERLIGE ORD!
Ta dem endelig til deg: ”I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som Han er, slik er også vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! - og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal også elske sin bror.” 1. Joh. 4,10-21.

Her har vi med agape-kjærlighet å gjøre. På-tross-av-kjærlighet. Ikke eros-kjærlighet eller på-grunn-av-kjærlighet. Jesus har agape-kjærlighet. Mens vi syndige mennesker har medfødt eros-kjærlighet. Eller egoistisk kjærlighet. Se på ekteskapene som oppløses! De er misfornøyd med ektefellen. Derfor går de. ”Som venner”. Hvilken unnskyldning! Tenk om Jesus skulle eller ville gjøre det samme med oss!

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Ef 3, 14-21:
14 Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen,
[v. 1. Fil 2: 10.]
15 han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.
16 Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske,
[Rom 9: 23. 2KOR 4: 16. Kol 1: 11. 1PET 5: 10.]
17 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,
[Joh 14: 23.]
18 for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er,
[v. 19. Job 11: 8-9. Rom 16: 25. Kol 1: 23. 2: 2.]
19 og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.
20 Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss -
[1: 19. Rom 16: 25. Fil 2: 13. Kol 1: 29.]
21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.
[Rom 11: 36. 16: 27.]


Torsdag, Mai 13, 2004

What basis, morality?
What basis, morality?
By guest columnist Janine M. Ramsey, Cincinnati, Ohio, USA

11 May 2004

The April 2004 cover of Discover magazine poses the question, ‘Are Right and Wrong Wired Into Our Brains?’ The article’s author details the work of postdoctoral researcher, Joshua Greene, who has been studying the biochemical reactions within people’s brains when they are faced with moral decisions.

As a result of his study, Greene has discovered that clusters of neurons in the brain begin to react under an MRI scan when people are making moral judgments. From his perception of this biochemical reaction, Greene hypothesizes that our moral judgments are not based solely upon reason alone but also upon emotion. Furthermore, Greene believes that such responses are the result of millions of years of evolution and that, ‘A lot of our deeply felt moral convictions may be quirks of our evolutionary history.’1

Is Greene right? As the magazine asks, ‘Are right and wrong wired into our brains?’ The inquiry is a false one. Rather than questioning whether or not evolution has hardwired morality into our brains, the researcher should be questioning how the evolutionary hypothesis can claim anything is right or wrong at all.

For an evolutionist, life exists merely as a result of chance mutations occurring within a chemical ‘soup.’ The same primordial soup that produced human beings produced plant life, animals and all of the seemingly infinite varieties of things which we observe on earth. In such a system, there is indeed no basis for determining value for anything aside from the shifting sands of human opinion. For example, one may believe that sending airplanes into skyscrapers is evil and wrong, and another may believe that it is pleasing to God and correct. But, without a higher moral code than just one’s own beliefs, how could anyone be able to say that he or she is right and another individual is wrong? There can be no such universal principles as ‘right’ or ‘wrong’ in an evolutionary system as there is no higher authority for such principles than man himself—who is no more valuable than his own opinion would deem him to be.

Greene seems to recognize this problem within his evolutionary framework when he addresses people’s questions concerning morality by stating that it is simply another biochemical process. According to Greene, ‘People sometimes say to me, “If everyone believed what you say, the whole world would fall apart. If right and wrong are nothing more than the instinctive firing of neurons, why bother being good?”’

Disturbing as that question is, Greene still insists that this is what the research indicates. ‘Once you understand someone’s behavior on a sufficiently mechanical level, it’s very hard to look at them as evil,’ he says. ‘You can look at them as dangerous; you can pity them. But evil doesn’t exist on a neuronal level.’2

Greene is right. Good and evil cannot possibly exist within a world that defines everything by chance. In his evolutionary belief system, only (fallible) human preference can determine ideals of right and wrong, and such preferences may shift from society to society.

Biblical Christians have a much more satisfying and rational point of view.

In the beginning, a holy and immutable (unchanging) God created human beings with a sense of right and wrong built into their very being. This sense of right and wrong is known as God’s moral law. God, the moral lawgiver, also revealed His moral standards more perfectly and directly following creation, by way of the Ten Commandments revealed to the children of Israel and subsequently in the New Testament through Jesus Christ.

Although man’s moral intuition has been severely damaged through the effects of sin (from the Curse of Genesis 3), each human being can see right and wrong; we are all without excuse before God and man for our evil actions.

Evil and good do objectively exist because they emanate from an unchanging, omniscient (all-knowing), and holy God. These are not subjective opinions invented and written down by man. Rather, they express the innate characteristics of God Himself that He has built into every human being, and every human being is responsible to live up to those standards.

But, evolutionary ‘science’ will likely never recognize this simple truth. While continuing in its quest to overturn the existence of God in the mind of society, it is inadvertently revealing the truth regarding the ghastly implications of evolutionary philosophy. With the Discover magazine article, we are witnessing the ‘leading edge’ of evolutionary research drawing towards the inevitable and logical conclusion that in a world without a God there is no objective basis for moral truth. There is only human preference. A frightening, anarchical proposition.

The question is, will society continue to blindly follow this flawed theory of origins and life?

References
Carl Zimmer, Whose Life Would You Save? Scientists say morality may be hardwired into our brains by evolution. Discover, p. 60, April 2004. Return to text.
Ibid, p. 64. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0511basis.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Ta ikke anstøt! - Leserbrev fra Kristi Rognerud
Jesus sier: ”Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.” Matt.11,6. Her snakker Han ikke kun om selv, men også om alle de sanne kristne/troende. Til alle tider. De som tar sitt kors opp og følger etter Ham. I ett og alt. De som setter Sannhetens Gud, den levende, foran alt annet i denne verden. Det er bare disse som er salige. Iflg. Den Hellige Ånd. Når Han sier: ”meg” så mener Han sannelig også ”mine”. Hvem er ”mine”? Jo, det er alle de som virkelig kjenner Ham, og som Han kan kjennes ved. - Hver den som forkynner Ordet, altså HELE Ordet, slik det står skrevet. Det tragiske i dag er at en på ingen måte kan stole på de mange som utgir seg for å være hyrder eller prester! En må prøve dem først. Mot Guds eget ord. Da vil en fort se at de svært sjelden er troverdige. Det er sjokkerende å oppdage at ufattelig mange av dem jo åpenbart slett ikke kjenner Jesus. Men de tror selvsagt sjøl at de gjør nettopp det! Har du hørt uttrykket: ”Min Jesus?” Min Jesus er sånn eller slik! Min Jesus tåler at jeg bestemmer, liksom. Min Jesus lar meg få leve i min synd. Nei, nei. Han lar seg ikke tilpasse. Takk og pris. Huff, da skulle det bli surrete og vinglete, da! Noen mener jo det, og andre noe HELT annet. Huttetu. Nei. Det er vi som må tilpasse oss Ham. Søke/oppsøke Ham. Og slik lære Ham å kjenne. Ellers går det dårlig med oss. Ingenting er sikrere enn det. Vi kan nemlig ikke skylde på noen andre enn oss selv, heller, når vi på gjenkomstdagen får vår rettferdige dom. ”Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har øre, han høre!” Matt.13,41-43. Les også Mark.9. Dette er så alvorlig. Bli opplyst! Lev livet i lyset!

Kristi Rognerud


Europas deling, forening, historien og sir W. Churchills rolle - Av Jørgen Høgetveit
KRIGSSITUASJONEN OG MAKTESLØSHET
I en - til en hyggelig forandring mot de vanlige "flak", finner en en lang, kunnskapsrik og velskreven artikkel av Per Nyholm i Jyllands-Posten gjengitt i Fædrelandsvennen 30. april d.å. Over hele to sider og en tredje side med info om alle EU-landene - får man det man ofte savner i dagens media - sakene (nå EU) satt i en vid historisk kontekst. Så langt så meget vel, men noe av hovedrammen i artikkelen rundt delingen av Europa er i flg. mine kilder direkte feil. Det gjelder det som skrives om Churchills møte med Stalin i Kreml i 1943 og "Det freidige dokument"- det andre møte med Stalin. Det første var i Teheran nov 1943 mellom de tre store: Churchill (Ch), Roosevelt (Ro) og Stalin (St). I dette møtet var Ch. redd at St. skulle slutte en separat fred med Hitler mens vestmaktene kjempet en desperat kamp som ikke kunne vinnes uten at man beholdt St. mot Hitler. St. hadde jo før vært inne på å overlate Ukraina til Hitler mot at han ikke skulle invadere Sovjetunionen, og tanken var fremdeles ikke fjern for St.

Allerede under Teheranmøtet var USA’s makt i ferd med å overgå britenes - og Roosevelt forstod at det etter hvert bare ble to stormakter: Sovjet og USA. I tillegg viste Ro. svak interesse for hvordan det skulle gå med Sentral- og Øst- Europa, noe som overrasket Ch. stort. For tross alt å beholde Sovjet på rett side - ofret man Øst Polen til Sovjet som noe av krigens pris.

Etter Teheranmøtet forteller en av Ch. medarbeidere at Ch. sa at O. Cromwell (ca. 1650) var en stor mann, men han glemte å gi akt på Frankrikes vekst til stormakt. Vil de si det samme om meg sa Ch med henvisning til Sovjets fremvokster i stridens hete - en stormakt som han nå fryktet, men som Ro hadde liten forståelse for.

Ch som den meget kunnskapsrike og langtskuende historiker han var - så nå fram mot ETTERKRIGSSITUASJONEN FOR SENTRAL- OG ØST- EUROPA MED FRYKT.

"DET FREIDIGE DOKUMENT"
Så kommer han altså til Moskva i oktober 1944 "På en bølge av håp om seier" og er tungt opptatt av fremtiden. Han vet at britene ikke lenger er noe mer enn en 1/2 stormakt og at makten ligger i Sovjet og USA - og derfor legger han frem dette "Freidige dokument" som fordeler makten i disse områdene mellom hovedsakelig sovjetisk og britisk innflytelse. Det som da skjedde er ikke slik som Nyholm skildrer saken. Og min kilde er BBC som intervjuer den russiske tolken som var til stede ved møtet mellom St og Ch. Ch la fram dokumentet skrevet på et lite ark som sa at i Romania skulle Sovjet ha 90 % og Eng. 10 % osv med avslutning med Hellas hvor britene skulle ha 90 % og Sovjet 10 %. Det som deretter fulgte var at Ch spurte om de skulle ødelegge papiret "for siden ville folk tenke hvor kynisk vi avgjorde skjebnen til millioner av mennesker." St svarer: "Det er deres papir. De sa at noen i London funderer på det, så hvorfor ødelegge det. Ta det med hjem".

Dette "Freidige dokument" er langt fra et uttrykk for Ch ønske om å overgi disse nasjonene - man skal huske at han på slutten av 1. v. krig ønsket å gå inn på Baltikum med ca. 20 000 mann og knuse marxistene- leninistene i starten, men han fikk ikke Lloyd Georg med seg. Nå erkjente han fortvilelsens maktesløshet i møte med St. I Teheran hadde de jo allerede gitt fra seg Øst-Polen for å holde Sovjet i krigen på deres side. Dette dokumentet sier BBC`s intervjuobjekter "VISTE HVOR STERK HANS URO VAR. Landene i Sentral- og Sør- Europa ville snart bli okkupert og gjort til Sovjetsattelittstater. Samtidig prøvde Ch å bevare en slags prosentvis britisk innflytelse. Og det var absolutt vitalt for han å holde kommunistene borte fra Hellas hvis ikke britenes innflytelse over Middelhavet skulle trues." På slutten av krigen (i 1944) ble det borgerkrig i Hellas og Ch. sendte tropper dit. Ch reiste fra familien til Hellas på selve julaften for å redde Hellas fra kommunistene. Sovjet intervenerte ikke. Det ble Ch. utbytte av "Det freidige dokument", mens St`s tropper bredte seg over hele Sentral- og Øst- Europa. Kun Ro støtte evt. atomvåpen kunne stoppet St. Men atomvåpenet skulle brukes mot Japan og kunne umulig brukes mot en alliert.

ROOSEVELT’S MANGLENDE FORSTÅELSE FOR KOMMUNISTFAREN
Da de tre store igjen møttes på JALTA, KRIM FEBRUAR 1945 sa Ch.: Vi hadde verden for våre føtter. 25 millioner mann lystret våre ordre. Vi så ut som venner. Det ble det siste møte. Roosevelt var dødssyk og hadde 6 uker igjen å leve. HER SKJEDDE TRAGEDIEN. ST ØNSKET kontroll over Sentral Europa. RO ØNSKET Sovjets hjelp mot Japan og CH. ØNSKET en best mulig avtale for Polen. St lovet hjelp til Japan og lovet at Frankrike skulle regnes blant seierherrene. Ch. sloss for Polen, men tapte. Og hans medarbeider forteller at de opplevde han melankolsk og deprimert under konferansen på Jalta. Han syntes det gikk galt. Han følte at "hans tenner var dradd ut", Sovjet og USA var nå gigantene og britene juniorpartner. I tillegg lot Ro seg smigre av St. og det var flere møter mellom dem hvor Ch. ikke var til stede. St skulle ha antydet at de trengte ikke denne gamle imperialist og krigshisser blant fornuftige forretningsfolk. Ch. var isolert og svekket uten støtten fra USA. "I KVELD" SA HAN TIL SIN DATTER DA KONFERANSEN VAR SLUTT - " VIL MØRKE SENKE SEG OVER MER LIDELSE ENN NOENSINNE." Tragedien var Ro sykdom og manglende forståelse av kommunistfaren. Han lovet St at så snart krigen var vunnet, skulle amerikanske tropper trekkes ut av Europa, noe som selvsagt lød som musikk i St.s ører. Han ville ikke demobilisere. General Marshall var kanskje den som først forstod at de skulle lyttet til Ch., men da var det for sent.

ETTERKRIGSSITUASJONEN - CHURCHILL FIKK RETT IGJEN
Ch. ble da selvsagt den første som ved den store talen i Missouri i mars 1946 kunne tale om "jernteppet" som nå senket seg gjennom Europa. Han hadde forstått hvilken vei det gikk fra tidlig i 1943 - men hatt FOR SMÅ MENN rundt seg i denne uhyggelige kamp for sivilisasjonens fremtid og alt som gjorde livet verdt å leve for frie velordnede nasjoner.

Ch. var bitter da dette var over. Han uttalte at vi startet krigen mot Hitler ved hans angrep på Polen i 1939 og skal "AVSLUTTE DEN MED BARBARENE I HJERTET AV EUROPA". Og mot sin livskveld var han dypt nede. Da en av hans medarbeidere oppmuntret han ved å minne han om Nobels litteraturpris han hadde fått, masse utmerkelser og blitt kalt DEN "VESTLIGE SIVILISASJONS REDNINGSMANN" sa han: JA, JEG HAR ARBEIDET HARDT FOR Å OPPNÅ INGENTING. Hans medarbeider trodde han siktet til dette tapet mot de totalitære krefter som han hadde bekjempet hele sitt liv med hele den kraft som lå i hans historiske arv og sivlisatoriske bakgrunn som brite og en Churchill - og den var ikke liten. Det kan enhver forsikre seg om ved å lese det utall av biografier som er skrevet om han, samt hans store verk om den andre verdenskrig, men kanskje enda mer de fire bind som HETER "HISTORIEN. SAGAEN OM DE ENGELSKTALENDE NASJONER." - som avslører en mann som tenkte usedvanlig vidt og langt - ikke kort og trangt - allerede lenge før den 2. verdenskrig.

På denne bakgrunn er det ikke riktig å konkludere som Nyholm i Jyllands Posten synes å gjøre - i sin ellers vel skrevne artikkel - når han avrunder med disse linjer: "Av Churchills like deling av makten i Ungaren var ikke det minste spor. Kommunistene tilkjente seg selv over halvdelen av stemmene og hersket uinnskrenket i Ungaren som andre steder inntil 1989 - den kanskje største katastrofe i Europa siden 30 årskrigen og Middelalderens pestepidemier." Men dette kan man knapt klandre Ch. for. "Det freidige dokument" var nok utrykk for noe helt annet enn det Nyholm synes å mene.

CHURCHILL OG DET FORENEDE EUROPA
I tillegg til det som nå er fortalt - var Ch som alltid først ute med å vise barmhjertighet mot en slått fiende med bl.a. mat og ulltepper etc. Senere talte han HÅPETS ORD til fienden i sin store tale til Europa: FOREN DERE OG DERE VIL BLI STERKE IGJEN. Men selvsagt ønsket han ikke England med i dette. Det hadde en annen åndsarv - tenkte videre og lengre. Følger man Englands historie - som Ch kjente meget godt - ser man at spesielt fra King James/ Thydals Bibel, O. Cromwel og Ussher og videre gjennom århundrene til John Churchill (1704) og sir Winston Churchill - har de en helt annen og sterk protestantisk basis. Og det britiske folk har i betydelig grad kjempet mot Kontinentets katolske fundament, arv og barbari på denne basis - selv om de i dag er noe svekket på øye der vest i havet. Her finner man antakelig - selv om de færreste kommentatorer våger å røre ved den - årsaken til Englands ryggende holdning til integrasjonen i EU. Denne verden er en annen enn det "gamle Europa". (Rumsfield) Og slik tror jeg dette vil fortsette, sammen med store deler av den nordisk protestantiske verden utenfor det forenede Europa. Et Europa som i sin historie har vist liten respekt for individet og folkestyret. England har i strak linje fra ca. 1650 reist seg og kjempet - mot Europas forferdelige åndelige arv av katolsk fascisme bl.a. nettopp i den tredveårskrigen Nyholm sikter til, hvor katolikkene fra 1618-48 desimerte den tyske protestantisk befolkning fra ca. 18 millioner til ca. 6, samt i 1524 på Bartholomeusnatten drepte 100 000 av franske protestanter (hugenottene) - en ideologi som kanskje mye forårsaket både den franske revolusjon og kanskje også Tysklands fem store kriger etter ca. 1850. Vi glemmer heller ikke den franske revolusjon og de etterfølgende Napoleonskriger, og Vischyreg svik i 1940..

Menneskerettene har aldeles ikke sitt utgangspunkt her på Kontinentet og Paris - som mange ynder å fremholde 1. og 17. mai - men tvert imot i den angloamerikanske verden med røtter ned i Magna Charta (1215) og USA forfatning. (Jefferson satt som ambassadør i Paris da den franske forfatning ble skrevet titalls år senere (1789), men i Paris ble det blodbad, lange kriger og ikke menneskeretter og fred)

Det viser hvor avgjørende viktig det er IKKE Å DRIVE EN OVERFLADISK SAMLINGSPOLITIKK som ikke får med seg både den historiske og åndelige virkelighet som ligger i bunnen av et hvert regime og den FRIHET OG ORDEN som skapes i gode rettssamfunn og hvor individets ressurser får gode rammer for å skape velstandssamfunn, som i de nordiske og de anglo-amerikanske langt på vei protestantiske samfunn. (Max Weber) Dette så - så vidt jeg skjønner Churchill - og prøvde av all makt å redde stumpene av det - når Europa - dette "blodtørstige kontinent" (A.Ebban) lot sivilisasjonen gå under for n`te gang. Både hans solide bakgrunn og mange av hans taler fra krigens dager - tyder på dette. Det var nok heller ikke et slikt Europa han forestilte seg og selvsagt ville holde britene langt unna. I sin tale i Albert Hall 14.mai 1947 om Europas forening var det langt fra han at britene skulle være med, men de skulle spille "EN AVGJØRENDE ROLLE - SOM ET MORALSK, KULTURELT OG ÅNDELIG BEGREP. - - VÅR OPPGAVE GÅR UT PÅ Å LEGGE GRUNNLAGET, SKAPE ATMOSFÆREN OG GI DEN FØRSTE IMPULS." (V.Cowless) At sosialistene treder inn i EU og endog til på 1. mai forundrer ikke, selv om de også gjør det vaklende.

Nå frykter jeg, at det som har skjedd i europeisk åndeliv - som få akter på - bortsett fra når de på en forskrudd måte feirer økumenisk gudstjeneste 1. mai 2004 - med katolikker, kristne protestanter og MUSLIMER! - VIL DANNE GRUNNLAGET for at det igjen går galt. Man skaper ikke fred og velstand og en fremtid for Europa med overfladisk samrøre av nasjoner på en uåndelig grunn, manglende folkestyre og respekt for nasjonenes selvstendighet og kulturelle bakgrunn. International Herald Tribune ( 30.04.2004) skriver om en del av disse faktorer under overskriften: "Europa kommer sammen i frykt og skrekk" og nevner et enormt integrasjonsproblem bl.a. av innvandrere m.m., demografiproblemer av dimensjoner, en solid identitetskrise, religionskamp, terrorisme, demokratisk underskudd, et voksende og overhåndtagende byråkrati, sentralisme, stor økonomisk ulikhet mellom nasjonene, uløst Balkankrise, voksende uoverenstemmelse over Atlanteren m.m.
Jeg frykter heller at man fort vil oppleve at:


Lysene slukkes nå over Europa,
ød`lagt til grunnen - rettferdighets verk.
Sprengt er nå freden - bygget av troen
murer av samhold som gjorde den sterk.

Bibelens budskap er plukket i stykker,
innbilsk, hovmodig av menneskemakt,
Barna får stener og døende giften,
borte er brødet og vintreets saft.

Vend da tilbake ò arme fortapte,
vend dog tilbake til Fredsfyrstens hus
det som Han skapte - den evige bolig,
full av forsoning og lovsangens brus.

Kanskje skal lyset flamme her nordfra
himmelens nordlys i natten gir tro,
at det fra himlen -og kampen kan komme,
lys fra det høye som sjelen gir ro.J.H.


Dagens bibelord
1 Tess 3, 11-13:
11 Må han selv, vår Gud og Far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere!
12 Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til hverandre og til alle, likesom vi har til dere,
[4: 9, 10. Fil 1: 9. 1PET 1: 22. 4: 8.]
13 slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.
[1KOR 1: 8. Ef 1: 4. Fil 2: 15. Kol 1: 22. 2TESS 1: 7, 10. 2: 17. Åp 14: 5.]


Onsdag, Mai 12, 2004

Dagens bibelord
Ef 4, 32-32:
4 Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!
[Matt 6: 14. Fil 2: 1. Kol 3: 13. 1PET 3: 8.]
Ef 5, 1-2
1 Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn,
[Matt 5: 45-48. 1PET 1: 15, 16.]
2 og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
[Joh 13: 34. 15: 12. Gal 2: 20. Tit 2: 14. Heb 8: 3. 9: 14. 10: 10.]


Tirsdag, Mai 11, 2004

Joshua ‘s Long Day. Did it really happen — and how?
Joshua ‘s Long Day
Did it really happen — and how?
by Russell Grigg

First published in:
Creation 19(3):35-37
June–August 1997

The key question in any discussion about the meaning of difficult Bible passages is: What did the author intend to convey? Joshua records in great detail the occupation of Canaan by Israel and the allotment of the land among the tribes, around 1400 BC, so the author is obviously writing a historical account of what happened. The occasion of the long day was during a battle between the combined armies of the five Amorite kings and the army of Israel, early in the campaign.1 With the help of God, the Israelites were winning the battle and needed more time on this day to complete the victory.

Joshua 10:11–13 reads: ‘And it came to pass, as they fled from before Israel, and were in the going down to Beth-horon, that the Lord cast down great stones from heaven upon them unto Azekah, and they died...Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and He said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher?2 So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.’

It appears to have been midday or after (Hebrew: sun in the midst of the sky).3 And the author is telling us that the sun did not proceed to set for a period of a completed day, which many commentators take to be approximately a 24-hour period, rather than just a daylight period.

Many cultures have legends that seem to be based on this event. For example, there is a Greek myth of Apollo’s son, Phaethon, who disrupted the sun’s course for a day. Since Joshua 10 is historical, cultures on the opposite side of the world should have legends of a long night. In fact, the New Zealand Maori people have a myth about how their hero Maui slowed the sun before it rose, while the Mexican Annals of Cuauhtitlan (the history of the empire of Culhuacan and Mexico) records a night that continued for an extended time.4

It should also be noted that the Amorites were sun and moon worshippers. For these ‘deities’ to have been forced to obey the God of Israel must have been a devasting experience for the Amorites, and this might well have been the reason why God performed this particular miracle at that time, i.e. near the beginning of the occupation of the land of Canaan by the Israelites.5

Geocentrism and the language of appearance
Joshua’s command to the sun to stand still does not support geocentrism, i.e. the idea that the sun moves around the Earth. The Bible uses the language of appearance and observation.6

Today people do exactly the same thing. For example, scientists who prepare weather reports for TV announce the times of ‘sunrise and sunset’. In fact, the mention of the moon also standing still seems to confirm both the divine authorship of the account and the fact that it is the Earth which moves. Since all Joshua needed was extra sunlight, and most ancients believed the sun moves, not the Earth, a human author of a fictitious account would only have needed to refer to the sun stopping. (See also Q&A: Galileo, Geocentrism, and Joshua’s long day.)

NASA and the missing day
A rumour surfaces from time to time that scientists ‘using computers’ at NASA to check planetary positions discovered that a day was ‘missing’ from history.

This story is an ‘urban myth’. The alleged research seems never to have been published—no wonder, because to make such a calculation one would need to know the planets ‘ positions before any missing day, as well as after. This is impossible.

Similar considerations apply to the book Joshua’s Long Day, written in 1890 by Charles Totten, purporting to prove that a day went missing, without reproducing his calculations. All such calculations can show only where the sun and moon should have been at any time in the past (based on where they are now, assuming the rates of movements have not changed), not where they actually were. (See also Q&A: Galileo, Geocentrism, and Joshua’s long day.)

What actually happened?
Suggested answers may be divided into three main categories:

1. Some form of refraction (bending) of the light from the sun and the moon. According to this view, God miraculously caused the sunlight and moonlight to continue in Canaan for ‘about a whole day’. Supporters of this view point out:7

a. It was light that Joshua needed, not a slowing of the Earth.

b. God promised Noah that ‘while the Earth remaineth...day and night shall not cease’ (Genesis 8:22). This could be seen to mean that God promised that the Earth would not stop rotating on its axis until the end of human history. (However, it would not seem to preclude a temporary slowing down of the Earth ‘s rotation.)

c. Some form of light refraction appears to have been what happened in the reign of Hezekiah when the shadow on Ahaz’s sundial retreated ten degrees (2 Kings 20:11)—an event that appears to have occurred only in the land of Palestine (2 Chronicles 32:31).

2. A wobble in the direction of the Earth’s axis of rotation.

This involves a precession8 of the axis of the Earth, wobbling slowly so as to trace an ‘s’-shaped or circular path in the sky. Such an event could have made it appear to an observer that the sun and the moon were standing still, but need not have involved any actual slowing of the rotation of the Earth.

One suggestion was that this was caused by the orbits of the Earth and Mars being close together on this date.1 One problem is that these authors postulate an ancient orbit for Mars different from its present one, and there is no proof that this ever happened. Other suggested causes have included impacts of asteroids on the Earth.

3. A slowing of the Earth’s rotation.

According to this view, God caused the rotation of the Earth to slow down so that it made one full revolution in about 48 hours rather than 24. Simultaneously God stopped the cataclysmic effects that would have naturally occurred, such as monstrous tidal waves. Some people have objected to this on the erroneous assumption that, if the Earth slowed down, people and loose objects would fly off into space. In fact, the apparent centrifugal force (tending to throw things off the Earth) is only about one-three-hundredth of the gravitational force. If the Earth stopped rotating (whether suddenly or not), this outward ‘force’ would cease and we would actually be held more firmly by gravity.

The Earth at the equator moves at about 1,600 km/h (1,000 mph). The velocity needed to escape from the Earth’s gravity is about 40,000 km/h (25,000 mph). If the Earth was spinning as fast as this, we would all fly off into space anyway, regardless of whether the Earth stopped suddenly or not!

What about the momentum of people and objects travelling at 1,600 km/h on the Earth? Answer: A car travelling at 100 km/h can be stopped comfortably for the occupants in a few seconds; something travelling at 1,600 km/h could stop comfortably for passengers in a few minutes.

This scenario need only imply that God slowed the rotation of the atmosphere, oceans, and Earth simultaneously to prevent any tidal-wave effect, and any heat build-up inside the Earth due to friction from still-rotating liquid layers of the Earth’s core. And after the long day was over, the whole process would need to start up again.

It is certainly not impossible for God to have done all this, despite representing a major interruption of the natural order of things with respect to the Earth set up by God in Genesis 1.

Conclusion
Christianity is a religion of the miraculous—from God’s creative acts of Genesis 1 to the wonderful events of Revelation 22. The Bible does not tell us how any of these happen, other than that God wills them to happen and they do. He may use (intensify) some existing natural law (as in Noah’s Flood), or all participation of nature may be excluded (as in the Resurrection). Often the miraculous effect lies in the providential timing of natural events (as in God’s partition of the Red Sea by a strong wind that blew all night—Exodus 14:21).

Miracles rest on testimony, not on scientific analyses. While it is interesting to speculate on how God might have performed any particular Biblical miracle, including Joshua’s long day, ultimately those claiming to be disciples of Jesus Christ (who authenticated the divine record of the Bible) must accept them, by faith.9 There is not one logical, scientific reason to claim that, given a God powerful enough to create a universe in six days, Joshua’s long day ‘could not have happened’. Those who balk at this account are almost invariably those who have already rejected 6-day creation through compromise with evolution ‘s fictitious long ages, and have thus rejected the authority of the Bible.

References and notes
Donald Patten, Ronald Hatch, Lorenc Steinhauer, The Long Day of Joshua and Six Other Catastrophies, Baker Book House, Michigan, 1973 give the date as ‘circa October 25, 1404 bc’. Other commentators give a slightly different date, e.g. C.A.L. Totten, July 22, 1443 bc. Return to text

The book of Jasher (KJV) or Jashar (some modern translations) was an ancient collection of poems written to honour Israel’s leaders (cf. 2 Samuel 1:17–27). Joshua’s words to the sun (which appear to be quoted from this book) are in poetic form and are printed in this way in most modern Bible versions. This use of poetry here does not invalidate a literal interpretation of the event, any more than those Psalms which describe events in David’s life invalidate the literalness of the events they poetically portray. In any case, verse 13b reverts to Hebrew prose to describe what happened in answer to Joshua’s prayer. Return to text


It would have made no sense early on the morning of a battle, with a whole day ahead, for Joshua to have prayed for a lengthening of the daylight. Return to text


Immanuel Velikovsky, Worlds In Collision, Dell, New York, 1950, p. 61 note 3. See also other historical references to long days or nights in this book. Return to text


Instead of, for example, using hornets (Exodus 23:28), or confusing the enemy (2 Kings 7:6). Return to text


In this connection, Henry Morris writes, ‘All motion is relative motion, and the sun is no more "fixed" in space than the Earth is. ...The scientifically correct way to specify motions, therefore, is to select an arbitrary point of assumed zero velocities and then to measure all velocities relative to that point. The proper point to use is the one which is most convenient to the observer for the purposes of his particular calculations. In the case of movements of the heavenly bodies, normally the most suitable point is the Earth ‘s surface at the latitude and longitude of the observer, and this therefore is the most "scientific" point to use. David [Psalm 19:6] and Joshua are more scientific than their critics in adopting such a convention for their narratives. ’—Henry Morris with Henry Morris III, Many Infallible Proofs: Practical and Useful Evidences for the Christian Faith, Master Books, Arizona, 1996, p. 253. Return to text


For example, John C. Whitcomb, ‘Joshua’s Long Day’, Brethren Missionary Herald, July 27, 1963, pp. 364–65. Return to text


Precession: the motion of the axis of rotation of a spinning body about a line that makes an angle with it, so as to describe a cone. Return to text


‘To say that "miracles cannot happen" is not a scientific assertion. It is a faith statement on exactly the same level as when a Christian says that "Jesus performed miracles" ’—Hugh Silvester, ‘Miracles’, Eerdmans Handbook to Christian Belief, Michigan, 1982, p. 90. Return to text


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs/243.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


NRK og flere tegn i tiden - Leserbrev fra Mona Ekenes
Jøder som forsvarer Israel, kristne og Israelvenner burde ikke lenger la seg intervjue av NRK eller andre medier som forvrenger intervjuet i ettertid, unntatt på direktesending. Noe lignende har også skjedd i TV 2 tidligere, men NRK er verre fordi den fungerer samtidig som en tvungen lisensbetalt statskanal. NRK er et tydelig eksempel på akseptable offentlige holdninger orientert ut fra et populistisk akademisk og venstrevridd miljø. Der flere av disse også fascineres og tiltrekkes av bl.a. frimureriet og det islamske terrorveldet (også av økonomiske årsaker), dette miljøet tiltrekkes også av New Age. Der Jesus forkastes med bevisst vitende og vilje åpnes det fort for onde åndemakter (de antikristelige kreftene), dette vises jo tydelig i Sodoma og Gomorra lignende tilstander, der anarkiet og ondskapen rår.
Fra 68-generasjonen (X-generasjonen) begynte å bli strategisk plassert i det offentlige samt i mediene og i det politiske miljøet, opphørte etter hvert Norge å være et kristent land. Dette gav seg også et utslag i at Norge som offentlig var mer Israelvennlig forholdsvis fort skiftet til å bli Israel-fiendtlig (Rød Larsen og hans kamerater var og er fremdeles svært aktive), noe som bl.a. medførte at en brutal terroristleder fikk en Nobel “Fredspris”. Dette forholdet medførte også samtidig en økende motstand også til kristne og forkastelse av de kristne verdiene.
Tar med et par eksempler angående NRK:

– GROTESK FRAMSTILLING AV NRK
– Dette er en grotesk framstilling fra NRKs side, og de driver med bevisst feil- propaganda om Israel!
Av Ove Eikje
FEIL: – Sannheten er at NRK i beste sendetid har sendt feilinformasjon om venner av Israel i Norge, understreker Karl Johan Hallaråker.
Det uttaler generalsekretær Karl Johan Hallaråker til Dagen. Han går spesielt i rette med det som Dagsrevy-sjef Annette Groth sa i gårsdagens avis om det aktuelle innslaget i Lørdagsrevyen. Her ble psykolog Ester Kristoffer og andre venner av Israel presentert som aktører i israelsk konspirasjon.

OPPSIKTSVEKKENDE
Groth mener at reportasjen verken var bevisst eller manipulerende redigert, og hun legger til:
– En kan jo snu det på hodet og si at denne gruppen får komme til orde i beste sendetid i NRK.
– Jeg vet nesten ikke hvilket ord jeg skal bruke om en slik argumentasjon, men dette var tydelig tale fra henne. At sjefen i Dagsrevyen uttaler dette, er rett og slett oppsiktsvekkende. Sannheten er at NRK i beste sendetid har sendt feilinformasjon om venner av Israel i Norge, understreker Hallaråker.
Han ble selv intervjuet av NRK, men dette ble ikke brukt i innslaget. Det er forøvrig ikke riktig at han trakk seg fra programmet på grunn av at det lå en skjult agenda bak.

KUTTET UT INTERVJU
– Jeg har ikke fått noen forklaring på at de kuttet ut intervjuet med meg. I tillegg vil jeg også kreve en forklaring på det som ellers kom fram i programmet.
– Det er nemlig ikke noen kontakt mellom kristne venner av Israel om et opplegg for hemmelig nettverk i konspirasjon med israelske myndigheter, slik det ble påstått, sier Hallaråker.
Han peker videre på at NRK misbrukte psykolog Ester Kristoffer totalt, og i tillegg kom de med påstander om at det stod hemmelige menn bak.
– Det hører med til hverdagen i et sivilisert land at det er kontakt mellom ambassader og ulike land uten at dette har noe med et hemmelig nettverk å gjøre, sier Hallaråker. Han forventer nå at det blir en skikkelig debatt om denne feilpropagandaen som her er avdekket i NRK.

UNDERLIG
Generalen i Indremisjonsforbundet synes det er underlig at ikke andre større medier tar fatt i denne manipulasjonen fra NRKs side overfor norske israelsvenner.
– Hvis andre grupper hadde blitt utsatt for noe liknende, ville nok både avisene i Akersgata og TV2 satt søkelyset på det. Men når konservative kristne blir behandlet på en slik måte, er det en tydelig taushet, og dette er virkelig til ettertanke, sier Karl Johan Hallaråker.
Publisert 27.04.2004
http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5789

NRK-REPORTSASJE: DEN NORSKE VERSJONEN AV SIONS VISE PROTOKOLLER?
Kronikk av Ester Kristoffer:
Jeg gikk i god tro. Reporteren hadde fortalt meg at han ønsket å intervjue noen av Israels venner. Bakgrunnen for dette var en økende bekymring for antisemittisme i dette landet. NRK hadde kritisk vurdert sin egen rolle for denne utviklingen og var nå opptatt av å nyansere bildet av Israel ved å intervjue noen av Israels venner. Reporteren gjentok sine vennligsinnede intensjoner for en gruppe på ca 15 personer.
Jeg fikk vite at flere ledere for organisasjoner og menigheter med vennlige innstillinger til Israel ble intervjuet av NRK for dette programmet. Disse trakk sine intervjuer underveis, fordi de luktet at det forelå en underliggende skandaløs agenda. Det var med forskrekkelse jeg mottok disse informasjonene.
Flere har spurt meg om jeg er redd for media. Jeg kritiserer media i spesifikke situasjoner for at de ikke har presentert et relevant israelsk perspektiv i konflikten. Dette har jeg gjort mens jeg gang på gang har presisert at jeg ikke tar stilling til ulike oppfatninger i den israelske politikken. Jeg er psykolog og ønsker å delta i et forskningarbeid i Israel. I en slik forbindelse vil jeg fortsatt ha gode kontakter blant kommunister i Israel, blant ultraortodokse som ikke går i det militære i Israel og blant bosettere i Israel, og blant palestinere som opplever overgrep både av israelere og av sine egne i Israel, uten at jeg tenker å indikere enighet med noen av partene.
Jeg har derimot tatt stilling til deler av media med henvisning til en rekke spesifikke situasjoner for en ensidig og til dels feilaktiv fremstilling av konflikten, hvor jeg opplever at ulike israelske politiske oppfatninger og perspektiv ikke blir hørt.
Bør jeg være redd for å kritisere media? Jeg har svart at jeg nekter å tro at media er en instans som ikke tåler kritikk av seg selv, og som kan personforfølge de som kritiserer dem. Jeg bor ikke i et land hvor media er en fryktinngytende instans for å fremme diktaturet, og kneble ytringsfriheten. Media er ikke vår tids Bresjnev og Ceauvscesceu som vi må adlyde, og som vi ikke kan diskutere med på et saklig nivå. Jeg er ikke redd for media.
Heretter kommer jeg til å slutte meg til ledere for kristne menigheter og organisasjoner som advarer enhver person som har noen positive oppfatninger om Israel om å la seg intervjue på NRK, hvis det ikke skjer på direkten. Det vennligsinnede intervjuet som jeg deltok på blir av mange jøder i Norge oppfattet som det ”mest anitsemmittiske innslaget NRK noensinne har hatt.” ”Den norske versjonen av Sions Vise Protokoller”. ”Manipuleringer av verste merke”. ”En katastrofe for det jødiske folk”.
Etter et døgn med gråt og mangel på søvn har temperamentet vokst. Antiisraelske innslag i NRK og i flere norske aviser er nå blitt stå grove, at noe må gjøres.

HVA ER AKSJON BUSS?
Aksjon buss er en gruppe mennesker som har tatt initiativet til et folkemøte mot terror og til en samling mot anitsemittisme som går av stabelen i Bergen 31. Mai og i Mjøsregionen 5. Juni. I tillegg henter vi en bombet buss fra Israel som etter planen skal stå på Youngstorget. Folkemøtet mot terror fokuserer på terror generelt og har med innslag fra terrorisme fra flere land. Blant annet får vi intervju av en muslim som opplevde terror på Bali. Folkemøtene tar ikke stilling til politiske og religiøse aspekter ved Midt-Østen konflikten. Dette går klart fram både muntlig og skriftlig i henvendelser til NRK.

HVA NRK FORTALTE OM OSS.
Jeg reagerer på NRKs reportasje på følgende grunnlag:
1. NRK fortalte at initiativet at den Israelske Ambassaden tar initiativ til et stort hemmelighetsfullt nettverk som de sender informasjon til og støtter opp om, for å påvirke folk til å støtte Israelsk Politikk. Herunder ble vi presentert. Dette skjer til tross for at vi overhodet ikke kjenner til et tilsvarende nettverk, og at vi vet ikke om noe slikt eksisterer. Vi er kun en gruppe mennesker som har tatt initiativ til et folkemøte mot terror, hvor vi tar avstand fra terror som våpen. Vi tar ikke for øvrig ikke stilling til israelsk politikk. Initiativene kommer fra oss, og ikke på noen måte fra den israelske ambassaden. Vi har kun tatt kontakt med ambassaden på eget initiativ for å få hjelp med noen praktiske anliggender. Alle som deltar sammen med oss er personer som står åpent fram med navn. Ingen har bedt om å få sine identiteter skjult.
2. Jeg formidlet at Jahn Otto Johansen vil delta på et av våre arrangementer. Jeg formidlet også bidrag fra en annen navngitt person med tilknytning til NRK. Samtidig fortalte jeg fra samtaler med general major Tryggve Thellefsen og hans kone, som har tjenestegjort som øverstkommanderende ved de Fredsbevarende styrkene i Sinai ørkenen, og om enkelte andre positive tilbakemeldinger fra personer i forsvaret som framstår med navn. På bakgrunn av dette formidler journalisten at nettverket består av innflytelsesrike personer som har tilknytning til NRK og forsvaret. Uten å gjengi navnene.
3. Det ble filmet på vårt gruppemøte. Enkelte valgte å ikke være til stede, enten fordi de ikke fant det nødvendig i forhold til de oppgavene de skulle gjøre i prosjektet, eller fordi de var skeptiske til NRK som institusjon, fordi de trodde at NRK ikke kan presentere venner av Israel på noen positiv måte. Begrunnelsen for manglende deltagelse på gruppemøte ble klart formidlet. NRK tok dette til inntekt for at personene er hemmelige og ikke vil framstå med navn.
4. Jeg er ikke med i noen menighet eller kristen organisasjon og er tilbakeholden med hva jeg tror på i offentlige sammenhenger. Det blir formidlet av NRK at Kirken generelt sett er skeptisk til Israelsk politikk, men at det er en rekke frikirker og kristne organisasjoner som Kirken ikke har kontroll over. Så kommer jeg inn. En prest formidler skepsis mot kristne som støtter israelsk politikk. Så kommer jeg inn igjen. Det er ingen ting av det jeg formidler som tilsier at jeg har noe i denne sammenhengen å gjøre. Jeg bare er der. NRK etterlater derved et inntrykk av at jeg representerer kristne menigheter og organisasjoner som støtter Israelsk politikk, hvorav begge deler er feil.
5. Jeg forteller at de som deltar i prosjektet er noen sekulære, noen jøder og flere kristne med ulik bakgrunn. Jeg blir spurt om hvilken rolle de kristne har for prosjektet, og svarer at det er vanskelig å tenke seg et slikt prosjekt uten den støtten vi har fått fra kristne. Kun den siste setningen ble brukt og etterlater et inntrykk av at det er kristne som støtter Israelsk politikk som organiserer seg. Dette er fullstendig feil, og dette ble NRK gjort ettertrykkelig oppmerksomme på.
6. Vi forteller at vi har et fond som skal støtte terrorofre i Israel. Vi vil tilføre psykologisk hjelp og behandling for folk som har vært utsatt for terror. Det være seg Israelere eller arabere. NRK formidler at dette fondet egentlig er til et inntekt for et hemmelighetsfullt nettverk, som skal støtte israelsk politikk, konspirert av israelske styresmakter.
7. Vi ble fortalt at NRK ville gjøre et nummer at vi hadde mottatt støtte fra Fritt Ord, Med Frances Seiersted i ledelsen som har ledet Nobelkomiteen i mange år. Dette ble ikke nevnt. Det ble heller ikke noen andre forhold som kunne bidratt til å legitimere vårt prosjekt.
8. Reporteren brukte også ved flere tilfeller setninger som han ba meg gjengi, og på flere spørsmål godtok han ikke svarene og spurte på nytt og på nytt i en slags utmattelses strategi for å få et svar som passet ham. Ved dette brukte jeg ordet nettverk, som ikke er negativt i seg selv, og det er også riktig at mange av de som støtter opp om folkemøtene er kommet til oss via bekjente og kontakter. Likevel er dette med flere andre ord, begreper som jeg ikke ville funnet på av meg selv, og som jeg i ettertid reagerer på at ble lagt i min munn fordi de er gjengitt i en sammenheng hvor de blir forstått negativt.

KONKLUSJON.
Reportasjen kan godt framstilles som den norske versjonen av Sions Vise Protokoller. Den fremstiller at Israelske myndigheter er initiativtagere og konspiratorer for et hemmelighetsfullt nettverk, med mystiske innflytelsesrike personer som ikke framstår med navn, som utnytter godtroende mennesker som i sin vesentlighet er lavkirkelige kristne, som samler inn penger for å forsvare israelsk politikk. Reportasjen oppfattes som det mest ekstreme hva gjelder antisemittisk propaganda som NRK noensinne har vist.
Vi er en stiftelse med en gruppe mennesker rundt oss som ønsker å fokusere på terror, og stå opp mot antisemittisme. Vi trodde begge deler var legalt. Noen av oss har samtidig kritisert media i spesifikke sammenhenger for ensidighet i sin dekning av Midt-Østen konflikten. Reportasjen indikerer derimot konspirasjonsteorier som oppfattes som klassisk antisemittiske, og reportasjen oppfattes som en hevnaksjon for folk som kritiserer media.
Mange oppfatter at reportasjen er den verste i sitt slag hva gjelder antisemittisk tankegods, og hva gjelder personangrep grunnet at media blir kritisert. Særlig reagerer vi på reporterens mange forsikringer om at hans hensikt var å fremstille Israels venner på en positiv måte, for å avdempe antisemittiske tendenser i Norge.
http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=4901


NÅR ÅNDEN BLIR UTØST
JOE 3,1 - 5 En gang skal det skje at jeg utøser min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord; de gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. 2 Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min Ånd i de dager. 3 Jeg lar jærtegn vise seg på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler. [jærtegn: varsler før Herrens dag.] 4 Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. 5 Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna, slik Herren selv har sagt. Blant dem som har berget seg, er de som Herren kaller.

Det er noe som forundrer meg: Hvorfor er det så stille rundt et ganske spesielt fenomen: Tre kometer er synlige fra jorden samtidig i disse dager: Bradfield (kjennetegnes ved en enorm hale. Lett synlige Bradfield og den mye mindre synlige Linear sees samtidig ved det blotte øyet før soloppgang, Linear nærmer seg jorden), Linear og Neat. Hvorfor er astronomene så tause om dette svært unormale fenomenet? Eller er det mediene som er tause?
Blod, ild og røyksøyler minner om krig, vulkanutbrudd og enorme skogbranner eller oljebrønnbranner. Solen forvandles og månen blir som blod. Det kan være flere årsaker til dette, hvis det skjer p.g.a. enorme skogbranner eller annen sterk forurensing. Men det har også vist seg tegn ved en økende frekvens av sol-, og måneformørkelser, da mørkner også solen og månen blir som blod. Det er også en sterk og unormal kraftig solaktivitet, til tross for at solflekkaktiviteten normalt sett skulle være på retur. I fjor høst var det flere unormale kraftige solutbrudd, fremdeles bryter det stadig ut nye historisk kraftige solutbrudd som Soho`s internettsider godt dokumenterer. Dette påvirker også været her på jorden sammen med den øvrige forurensingen. Uværfrekvensen er også økende med større tørke og flomkatastrofer. Enorme skogbranner herjer, skogbrannene har allerede begynt i California godt over en måned tidligere enn normalt for skogbranner og etter en lengre tørkeperiode.
Fra samme dag EU utvidelsen skjedde, har regn og tordenværsbyger rammet det aller meste av Europa daglig også fremdeles. Nå har uværet kommet hit og har medført kraftig flom og jordras flere steder. Dette vidtrekkende uværet sørget for at det også ble svært vanskelig å få se og fotografert den mer unike måneformørkelsen 4. mai.
Linker:
http://www.astronomi.no/maane040504.html
http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/bradfield_0404/bradfield_0404.html
http://www.space.com/spacewatch/comet_double_040319.html
http://www.space.com/php/multimedia/imagedisplay/img_display.php?pic=comet_2001Q4_orbit_030516_02.jpg&cap=The%20orbit%20of%20comet%20NEAT%20C/2001%20Q4,%20as%20seen%20from%20above%20the%20solar%20system.%20The%20paths%20of%20Earth%20and%20the%20other%20inner%20planets%20are%20shown,%20too.
http://www.space.com/spacewatch/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/old/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/old/05dec2003/index.html
http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/
Lunar Eclipse Gallery
May 4-5, 2004
http://science.nasa.gov/spaceweather/eclipses/gallery_04may04_page2.html
Mye tordenvær daglig i Europa siden EU-utvidelsen (Danmarks metrologiske lynside går 7 dager tilbake, men denne lynsiden viser hovedsakelig Danmark):
http://www.wetterzentrale.com/pics/Rsfloc.html

TRENGSLENE BEGYNNER
MTT 24,3 - 51 Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: "Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?" 4 Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Messias." Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. 9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

DEN STORE TRENGSEL
15 "Den ødeleggende styggedom", som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted - forstå det, den som leser! Når dere ser det, ["den ødeleggende styggedom": Uttrykket er hentet fra Dan 11, 31; 12, 11. Syrerkongen lot i 167 f. Kr. reise et hedensk alter foran templet i Jerusalem. Slik ble dette gjort urent, og all gudstjeneste måtte stanse. En tilsvarende krenkelse av templet skal skje, og templet skal bli ødelagt.] 16 må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. 22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.

NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER
23 Om noen da sier til dere: "Se her er Messias", eller: "Der er han", så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: "Han er ute i ødemarken", så gå ikke dit ut, eller: "Han er inne i huset", så tro det ikke. 27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. 29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre.

LÆR AV FIKENTREET!
32 {Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren. 34 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

VÆR BEREDT NÅR HERREN KOMMER!
37 Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. 40 Da skal to menn være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 42 Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. 44 Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. 45 Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? 46 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han! 47 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 48 Men dårlig er denne tjeneren om han sier til seg selv: "Det varer lenge før min herre kommer", 49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og ete og drikke sammen med drukkenbolter. 50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 51 og hogge ham ned. Han skal dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner.

LIGNELSEN OM BRUDEPIKENE
MTT 25,1 - 13 Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. 6 Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." 9 "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" 10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. 11 Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!" 12 Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke." 13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.

TRENGSLENE BEGYNNER
LUK 21,7 - 38 De spurte da: "Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at det forestår?" 8 Han svarte: Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: "Det er meg", og "Tiden er nær". Men følg dem ikke! 9 Og når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje; men det betyr ikke at enden kommer straks. 10 Og han fortsatte: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike; 11 det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder pest og hungersnød, og det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen. 12 Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, overgi dere til domstolen i synagogene og kaste dere i fengsel; dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. 13 Da skal dere få vitne for dem. 14 Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. 15 For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. 16 Men dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere skal bli drept. 17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; 18 men dere skal ikke miste et hår på hodet. 19 Holder dere ut, skal dere nå fram til livet.
JERUSALEMS ØDELEGGELSE
20 Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at byen snart skal bli ødelagt. 21 Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke dra inn i byen. 22 For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal bli oppfylt. 23 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vredesdommen skal ramme dette folk. 24 De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi.

MENNESKESØNNEN KOMMER
25 Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.

LÆR AV FIKENTREET!
29 Han fortalte dem en lignelse: Se på fikentreet og alle de andre trærne! 30 Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. 31 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.
VÅK OG BE!
34 Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen. 37 Om dagen var Jesus i templet og lærte folket, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over. 38 Og fra tidlig om morgenen flokket folk seg om ham på tempelplassen for å høre ham.

Guds fred!
Hilsen Mona Ekenes


Dagens bibelord
Joh 13, 34-35:
34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.
[15: 12, 17. 1PET 1: 22. 1JOH 2: 7. 3: 11, 23. 4: 21. 2JOH 5.]
35 Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.
[1JOH 3: 14. 4: 7.]


Mandag, Mai 10, 2004

Dagens bibelord
Rom 6, 1-11:
1 Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større?
[3: 8. Gal 2: 17.]
2 Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?
[1Pet 2: 24. 4: 1.]
3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?
[Gal 3: 27.]
4 Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.
[8: 10, 11. Ef 4: 22-24. Kol 2: 12. 3: 1. 1PET 1: 3.]
5 For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.
[Fil 3: 10, 11.]
6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.
[Gal 2: 20. 5: 24.]
7 For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.
[1PET 4: 1.]
8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.
[2TIM 2: 11.]
9 For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham.
[Åp 1: 18.]
10 For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud.
[Heb 7: 27. 9: 28. 1PET 3: 18.]
11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
[Gal 2: 19. 1PET 2: 24.]


Søndag, Mai 09, 2004

4. SØNDAG ETTER PÅSKE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST,1 Joh 4, 10-16:
10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
[v. 19. 2: 2. Joh 15: 16. Rom 3: 24. 5: 8. 2KOR 5: 19.]
11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.
[Matt 18: 33. Joh 15: 12, 13. Rom 13: 8.]
12 Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.
[2: 5. 2M 33: 20. 5M 4: 12. Joh 1: 18. 1TIM 1: 17. 6: 16.]
13 Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd.
[3: 24. Joh 17: 21. Rom 8: 9.]
14 Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser.
[1: 2. Joh 1: 14. 3: 17. 4: 42. Gal 4: 4, 5.]
15 Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.
[2: 23. 5: 5. 2M 3: 14. Jes 9: 6. Matt 16: 16. Mark 14: 62. Rom 10: 9.] 16 Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.
[v. 8.]

LESETEKST, Jes 1, 18-20:
18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
[43: 25. 44: 22. Sal 51: 9. Åp 7: 14.]
19 Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting.
[3M 25: 18. 5M 30: 15, 16. Ord 1: 33.]
20 Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt.
[58: 14. 3M 26: 14, 17, 25. 4M 23: 19.]

LESETEKST, Joh 15, 10-17:
10 Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.
[1JOH 5: 3.]
11 Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen.
[16: 24. 17: 13. 1JOH 1: 4.]
12 Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.
[13: 34.]
13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.
[10: 11, 15. Rom 5: 8. Ef 5: 2. 1JOH 3: 16.]
14 Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere.
[Matt 12: 50.]
15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere.
[8: 26.]
16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.
[v. 7. 14: 13. 16: 23.]
17 Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.
[v. 12. 13: 34.]


Fredag, Mai 07, 2004

Anti Israel - Leserinnlegg fra Bjarne Kydland
Den anti-israelske og islamske holdningen i politikk og samfunnsliv er for lengst injisert ved osmose-effekt, i det norske samfunnet med all sin tunge forbannelse, som også i Europa (les: EU) for øvrig. Regjering og Storting er ikke minst infiserte. Bare George W. Bush`s USA`s ser ut til å holde sin sti mye ren for den islamske forbannelsen - og Blair`s England. I dag snakker man i samfunnsdebatten om det demokratiske og demokrati, til det gløder rødt, men bak kulissene arbeides det febrilsk i motsatt retning. Her applauderes islamismen og dermed Allah - og regjeringen støtter årlig Israels dødsfiende med millionbeløp.

Likevel, så sent som i går kveld (27. apr.) stod Heriksen Våge og motdebattant Gule frem på TV. De kunne umulig klare å bli enige seg imellom om hvem av dem som vel var den beste PLO-sympatisør og ”rævedilter” her til lands.. En mistenker den ene for å mislike synspunktene og handlingene til Johan Jørgen Holst. Hun klarte ikke å finne igjen brevene hans, i arkivene, fortalte hun bedrøvet. Antakelig har Holst hatt syn for Israels rettighet til fortsatt å få leve. Arabernes hjemmelagede menneskerettigheter måtte antagelig vike, i Holst` omdømme.

Disse anti-israelske holdningene viser nå også sterkere og sterkere igjen over hele EU. Europa klarer ikke få med en enda setning i EU-konstitusjonen / Grunnloven, som samtidig kan minne om fortidens Europa, under judeo-kristen innflytelse og amerikansk beskyttelse. Uten Amerika ville Europa for lengst ha vært ”slaktet og partert” - av Hitler og Islam i ”skjønn” forening.. Men som det heter: Utakk er verdens lønn! Og nå, i ettertid har de lagt seg flate for islam.

Blant annet har jeg hørt denne bekymringen: Hva ville Allah (les islamistene) ha sagt dersom Guds navn skulle figurere i EU`s Grunnlov. Plutselig er visst ikke Gud og Allah samme personen lenger. Ifølge Arild Edvardsen er det for blasfemi å regne, at en regner disse som motsetninger. Men det viser seg med all tydelighet nå om dagen at der Guds Sønn, Kristus går ut der går selveste Allah inn. ”Allah har ingen sønn.” (Koranen, Sverdets religion.)

I følge boken ISLAM OG TERRORISME, av den forhenværende islamistiske professoren, som siterte Koranen på rams som 12-åring, og som nå kaller seg Mark Gabriel, er det de som i dag påberoper seg å elske døden heller enn livet, som vet best og forstår mest av Koranens egentlig lære: Nettopp Sverdets religion og intet mindre.

Bibelen lærer i 2. Kor. 3:15: ”LIKE TIL VÅRE DAGER LIGGER ET SLØR OVER DERES HJERTE NÅR MOSES BLIR OPPLESt.” Et tilsvarende slør ligger over våre politikeres hjerter når Koranen blir sitert. De tror ikke på det som Arafat og likesinnede lærer og som de også praktiserer, eller er det nettopp det de gjør? Så gir de ham da også Nobels Fredspris. (les: Gunnar Berges fredsspris.)


Dagens (28. apr.) utgave av bladet DAGEN har en lederartikkel kalt: ”KrF som verdiparti.” og som meget klarsynt ”fotograferer” dette partiets totale forvirring, med tanke på dets kristne formålsparagraf.
Partiets største forsømmelse er likevel utelatt fra lederen: KrF er fullstendig islamisert, og Sannheten skjult. Eller har ikke redaksjonen innsett det? Det er på dette punktet at tampen brenner i dag.


Med hilsen
Bjarne Kydland


Stortinget 7. juni 2004 Grunnloven § 93 - Folkeaksjonen mot EU-medlemskap
Erna Solberg (H) foreslår å endre Grunnloven (grl.) § 93 slik at Norge kan innlemmes i EU-staten. Hun foreslår at kravet om for ¾ kvalifisert flertall erstattes med 2/3, at vi kan slutte oss til EU selv om EU ikke lenger gjelder for et saklig begrenset område og at EU heretter kan forandre den norske grunnlovs bestemmelser. Dersom forslaget blir vedtatt 7 juni 2004 og Norge senere slutter seg til EU vil Norge

aldri mer kunne inngå avtaler med andre land fordi vi da har gitt fra oss myndigheten til EU (EU-Grunnlov artikkel 12 (2): "enekompetanse til at indgå internationale aftaler").
ikke ha noen garanti for at vi kan holde nye folkeavstemninger om EU. Vi får stemme om EU inntil vi sier ja. Deretter er det slutt.
bli innlemmet i en annen stat, uten at grunnlovens regler om Norges frihet og selvstendighet (§ 1) er endret.
Dette er en dramatisk endring av grunnloven ved hjelp av en liten tilføyelse til § 93.

Slutt deg til aksjonen og videresend teksten til noen av dine bekjente! Ved å sende kopi av din e-post til: rtty@c2i.net kommer ditt navn på en liste som vil bli oversendt Stortinget med krav om at forslaget blir avvist.

Takk for din støtte,

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap: http://landsforraderi.123webhotell.no

Vedlegg: En mer utførlig fremstilling av Erna Solbergs grunnlovsforslag, utarbeidet av en jusprofessor.


Hvem er Jesus? - Harry Potter bøkene i lys av Guds Ord - Av Lars-Arne Høgetveit
Det skal skrives litt om farene ved Harry Potter bøkene i denne korte artikkelen. Men FØRST vil jeg si litt om Jesus, for kjenner du Ham som er Veien, Sannheten og Livet – KAN DU VURDERE BÅDE BØKER OG FILM UT I FRA GUDS ORD, BIBELEN!

Å kjenne Jesus er din redning for tid og evighet. En redning fra den evige fortapelse med et evig liv i Himmelen for den som tror på Jesus. Det er hva det står i Bibelen: ”FOR SÅ HAR GUD ELSKET VERDEN AT HAN GAV SIN SØNN, DEN ENBÅRNE, FOR AT HVER DEN SOM TROR PÅ HAM, IKKE SKAL FORTAPES, MEN HA EVIG LIV!” Johannes evangelium kapittel 3 vers 16. Kjenner du Jesus og har fått del i Hans tilgivelse for din synd, vet du hva Sannhet er.

Hvem er så Harry Potter? Og hva forkynner denne historien, skrevet av Jane K. Rowlings (født i England), til deg som ungdom?
Mitt kjennskap til disse bøker er at besvergelser, mystikk og trolldom står sentralt.
Bibelen forteller oss at vi mennesker ikke skal drive med dette! I 5. Mosebok 18,10 sier Gud selv, ved Moses: -” Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler ELLER ER EN TROLLMANN,…” Harry Potter er en trollmann og Gud advarer oss kraftig mot dette, les også Galaterbrevet 5, 20. Gud vet hvor stor påvirkning djevelen har på deg som menneske og advarer deg derfor mot trolldom.

Harry Potter-bøkene er ren trolldomskunst. De er håndbøker for okkult (dvs hemmelig/ skjult) praksis, ritualer og filosofi - alt sammen maskert som ”uskyldig fantasi”. På denne måten blir millioner av unge indoktrinert/ hjernevasket i wicca-okkultismen (dvs okkultisme som har med heksekunst å gjøre). Som ”uskyldig moro” imiterer unge ordene, klesdrakten og manerene til trollmennene i denne hedenskapen. Tordenkilens merke preget i Potters panne, er også et kjent hedensk symbol. Vi finner tordenkile-symbolet i flere religioner, som også blir kalt ”Den sataniske S”. Også en rekke okkulte rockegrupper skal bruke tordenkilen på sine plate/CD-covere.

Mitt råd til deg er Å LESE GUDS ORD HVER DAG – der lærer du Jesus å kjenne han som overvant djevelen og alt hans verk. Til deg som er foreldre, ta en kikk på www.innsyn.com/innsyn/1-02/harry_potter.htm - og du vil finne skremmende informasjon om denne forførelsen. Dine ungdommer trenger Guds Ord!


Dagens bibelord
Sal 16, 5-11:
5 Herren er min tilfalne del og mitt beger. Du bevarer min arvedel.
[73: 26. 119: 57. 142: 6. Klag 3: 24.]
6 En arvedel er tilfalt meg på liflige steder. Ja, jeg har en herlig arv!
7 Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd - også om nettene minner mine nyrer meg.
8 Jeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes.
[121: 5. Apg 2: 25-28.]
9 Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære* fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet.
[* min sjel.]
10 For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse.
[49: 16. 86: 13. Apg 13: 35.]
11 Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet.
[17: 15. 21: 7. 116: 9.]


Torsdag, Mai 06, 2004

NRK – Et fristed for useriøs journalistikk, seksuell perversitet og kriminell ”opplysningsvirksomhet” - Av Ivar Kristianslund
I slutten av forrige uke ble jeg oppringt av NRK Ukeslutt. EU skulle utvides med 10 land, og på spørsmål bekreftet jeg at jeg delte det syn mange kristne har, at EU etter hvert kan komme til å danne grunnlaget for Antikrist.

Sist lørdag ble programmet sendt. Bare noen få setninger ble gjengitt av et forholdsvis langt intervju. Setningene var klippet og limet og det var også konstruert utsagn som ikke var kommet fra meg på denne måten. Det hele var dessuten flettet inn i en sammenheng med spåkoner og annet med show-preg.

Jeg har såpass humoristisk sans at jeg tåler å bli gjort litt narr av. Men skulle ikke NRK egentlig informere lytterne om fakta?

La meg samtidig ta opp et annet forhold ved NRK. Vi vet alle at barn i 3-4 års alderen eller der omkring synes det er veldig morsomt å si ”bæsj” eller ”tiss”. De ler voldsomt etter å ha sagt disse ordene mens andre hører på. I NRK finnes det medarbeidere som aldri har kommet over dette barnestadiet! De tror at folk synes det er morsomt når de viser fram penis eller akterspeilet eller hva det skal være! Stakkars NRK som har så liten dømmekraft! Heldigvis har jeg ikke TV selv, så jeg slipper å se på denslags bleie-show.

Enda mer alvorlig er NRK’s såkalte ”seksualopplysning” som er pervers og direkte kriminell etter norsk lov. Det samme gjelder den øvrige pornografien i NRK. Det å flytte grenser i gal retning er tydeligvis et hovedmål for NRK. Det gjelder å bruke banneord og tabuord og blasfemiske ytringer slik at folk skal venne seg til å godta dette.

I NRK er det visstnok bare andaktene og Gudstjenestene som sensureres. Guds uforfalskede Ord vil man ikke sende, men ellers kan man gjerne sende all slags ”dritt”.

I forholdet til Israel driver NRK med ren historieforfalskning!

Men kan man vente noe annet med en frimurer i sjefsstolen? Avhoppere fra hemmelighetskremmeriet i frimureriet beretter at når man kommer høyt nok opp i gradene går frimureriet over til ren satansdyrkelse!


Dagens bibelord
Rom 5, 1-5:
1 Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.
[Jes 9: 6. Apg 10: 36. Ef 2: 14.]
2 Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet.
[Joh 10: 9. 14: 6. Ef 2: 18. 3: 12. Heb 10: 19. 1PET 3: 18.]
3 Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet,
[Fil 1: 29. Jak 1: 2, 3.]
4 tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.
5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.
[Sal 119: 116. Heb 6: 18, 19. 1JOH 4: 16.]


Onsdag, Mai 05, 2004

Dagens bibelord
Joh 8, 12:
Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
[1: 4, 5, 9. 9: 5. 12: 35, 36, 46. Jes 9: 2. 49: 6. 60: 1, 3. Matt 5: 14.]


Tirsdag, Mai 04, 2004

Dagens bibelord
Sal 107, 1-7:
1 Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid!
[106: 1.]
2 Så skal de si, de som Herren har gjenløst, de som han har forløst av nødens hånd,
[106: 10. Jes 35: 10.]
3 de som han har samlet fra landene, fra øst og fra vest, fra nord og fra havet.
[5M 30: 3, 4. Jes 11: 12. 43: 5, 6. Esek 11: 17. 20: 34.]
4 De fór vill i ødemarken, på ørkenstier, de fant ikke en by de kunne bo i.
5 De var sultne og tørste, deres sjel vansmektet i dem.
6 Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler fridde han dem ut. 7 Og han førte dem på rett vei, så de gikk til en by de kunne bo i.
[68: 7.]


Mandag, Mai 03, 2004

Dagens bibelord
Jes 9, 2-7:
2 Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.
[42: 6. 60: 1. Luk 1: 79.]
3 Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.
[26: 15. 35: 10. 65: 18. Sal 119: 162.]
4 For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag.
[10: 26. 14: 5, 25. Dom 7: 22 ff.]
5 For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden.
[Sal 46: 10.]
6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
[1M 49: 10. Dom 13: 18. Mika 5: 4. Sak 9: 10. Luk 1: 31. 2: 7, 11. Joh 3: 16. Rom 8: 32. Ef 2: 14 ff.]
7 Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.
[37: 32. 2KONG 19: 31. Sal 8: 7. 72: 5, 7 ff. Dan 7: 14. Luk 1: 32. 1KOR 15: 27.]


Søndag, Mai 02, 2004

3. SØNDAG ETTER PÅSKE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 14, 1-11:
1 La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!
[v. 27. 12: 44.]
2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.
[Luk 16: 9. 2KOR 5: 1. Heb 6: 19, 20.]
3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.
[14: 18. 17: 24. 1TESS 4: 17.]
4 Og dit jeg går, vet dere veien.
5 Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?
6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
[1: 4, 14. 10: 9. 11: 25. Jes 35: 8. Heb 10: 20.]
7 Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.
[8: 19. 12: 45.]
8 Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!
[2M 33: 18.]
9 Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?
[v. 18. 12: 45. Kol 1: 15.]
10 Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.
[v. 20. 5: 19. 7: 16. 8: 28, 38. 10: 38. 17: 21.]
11 Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.
[5: 36. 10: 25, 38.]

LESETEKST, Sal 126, 1-6:
1 En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende.
[14: 7. 85: 2. Esr 10: 8. Jer 29: 14. Hos 6: 11.]
2 Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!
3 Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade.
4 Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!*
[* som når uttørrede bekker fylles når regnet kommer.]
5 De som sår med gråt, skal høste med fryderop.
[6: 9. 30: 6. Matt 5: 4. Luk 6: 21. Gal 6: 8, 9.]
6 De går gråtende og bærer den sæd de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.

LESETEKST, 2 Kor 4, 14-18:
14 For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere.
[Apg 2: 24. Rom 8: 11. 1KOR 6: 14. 1TESS 4: 17.]
15 For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere, til Guds ære.
[1: 6, 11. Kol 1: 24. 2TIM 2: 10.]
16 Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.
[v. 1. Ef 3: 16. 4: 23, 24.]
17 For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål.
[Sal 30: 6. Matt 5: 12. Rom 8: 18. 1PET 1: 6.]
18 Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.
[Rom 8: 24. 1PET 1: 8.]


Lørdag, Mai 01, 2004

SKANDALØS KORRUPSJON I DEN NORSKE KIRKE! - KIRKELEDELSEN HAR EN SKJULT AGENDA!
http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/05/11/94122.html

Mandag, 11. mai 1998
07:38
Slagmark etter opprørspresten

TROMSØ (Dagbladet): Mens statsråd Lilletun grubler over skjebnen til opprørspresten Olav Berg Lyngmo, ligger menigheten hans i Kautokeino som en slagmark. Sykmeldinger, politianmeldelser, trusler, permisjoner, knuste vennskap og slektsbånd preger hverdagen.

Av PER LARS TONSTAD

- Jeg ble kalt for Satans tjener, sier kirketjener Klemet J.M. Hætta. Han var formann i det forrige menighetsrådet.

Hætta tilhører de gudfryktige og bibeltro læstadianerne og vil gjerne beholde Olav Berg Lyngmo som sin prest. Samtidig vil han overholde norsk lov og aksepterer Ola Steinholt som sin biskop, men ikke som sin åndelige leder.

Syk av problemene

Sjøl ikke en kirketrofast mann som Klemet J. M. Hætta finner nåde blant dem som kjemper beinhardt i fronten for Lyngmo. Nå er Hætta sykmeldt, og sier til Dagbladet at de store problemene i menigheten var en del av årsaken til at han ble syk.
Han er fortsatt medlem av menighetsrådet, men har flere ganger fått høre at han ikke behøver å møte i rådet. Hætta har heller ikke deltatt på noen av møtene.
Både Hætta og andre ansatte har anmeldt trusler og ubehagelige henvendelser pr. post og telefon til politiet. Sakene er henlagt.

Biskop Ola Steinholt sier at beskrivelsen av Kautokeino menighet som en slagmark er dekkende.

KrF-bråk uansett

Kirkestatsråd Lilletun vil møte kritikk uansett hvilken avgjørelse han fatter. Nederlaget i regjeringen ved utnevnelsen av Oslo-biskop har fått konservative kristne til å heise kampfanen til fordel for Strandebarm-prestene.


Dagens bibelord
Luk 6, 31-35:
31 Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.
[Matt 7: 12.]
32 Om dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som elsker dem.
[Matt 5: 46.]
33 Og om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme.
[14: 12. 3M 25: 35.]
34 Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen.
[Matt 5: 42.]
35 Men elsk deres fiender! Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen! Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.
[Sal 37: 26. Matt 5: 44, 45.]