INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mai 2002

Fredag, Mai 31, 2002

Bibelske fakta om vranglære

Bibelsitater med uthevelser (STORE BOKSTAVER) og sluttkommentar av Ivar Kristianslund, Formann i Kristen Framtid:

5M 18:21-22
Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt?
NÅR DET ORD PROFETEN TALER I HERRENS NAVN, IKKE SKJER OG IKKE GÅR I OPPFYLLELSE, DA ER DET ET ORD SOM HERREN IKKE HAR TALT. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

Esek 13:6-8
Deres syner var tomhet, og deres spådommer løgn, de som sier: Så sier Herren! – enda Herren ikke har sendt dem. Og så håper de på at deres ord skal bli stadfestet.
Er det ikke tomme syner dere har skuet, og løgnaktige spådommer dere har uttalt? Dere sier: Så sier Herren! – enda jeg ikke har talt.
Derfor sier Herren Herren: Fordi dere taler tomhet og skuer løgn, se, DERFOR VIL JEG KOMME OVER DERE, SIER HERREN HERREN.

Matt 7:15
Vokt dere for de falske profeter! DE KOMMER TIL DERE I FÅREHAM, men innvendig er de glupende ulver.

Matt 18:15-17
Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror.
Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn.
Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. HØRER HAN HELLER IKKE PÅ MENIGHETEN, DA SKAL HAN VÆRE FOR DEG SOM EN HEDNING OG EN TOLLER!

Rom 16:17-18
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. VEND DERE FRA DEM!
For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.

1Kor 5:9-11
Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer.
Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere – da måtte dere jo gå ut av verden.
Men det jeg skrev til dere, VAR AT DERE IKKE SKULLE HA SAMKVEM MED NOEN SOM KALLER SEG EN BROR, MEN ER EN HORKAR ELLER PENGEGRISK ELLER AVGUDSDYRKER ELLER BAKTALER ELLER DRANKER ELLER RØVER. ET SLIKT MENNESKE SKAL DERE IKKE ENGANG SPISE SAMMEN MED.

1Kor 16:22
Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet! Maran ata*!

2Kor 6:14-17
Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke?
Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro?
Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk.
GÅ DERFOR UT FRA DEM OG SKILL DERE FRA DEM, SIER HERREN, OG RØR IKKE NOE URENT! DA VIL JEG TA IMOT DERE.

2Tess 3:14-15
Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. HA IKKE SAMKVEM MED HAM, FOR AT HAN MÅ GÅ I SEG SELV.
Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror.

2Tim 3:5
De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. SLIKE SKAL DU VENDE DEG FRA.

2Joh:9-11
Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.
Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, DA TA IKKE IMOT HAM I DERES HUS OG HILS HAM IKKE VELKOMMEN!
FOR DEN SOM HILSER HAM VELKOMMEN, BLIR MEDSKYLDIG MED HAM I HANS ONDE GJERNINGER.

Jud:17-19
Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt!
For de sa til dere: I den siste tid skal det komme SPOTTERE SOM FARER FRAM ETTER SINE UGUDELIGE LYSTER.
DISSE ER DET SOM SKAPER SPLITTELSE, de er sjelelige* mennesker som ikke har Ånden. *1.Kor. 2,14.

SLUTTKOMMENTAR: Etter mitt skjønn syndes det grovt mot disse bibelsteder i den norske kirke, i norske frimenigheter og i norske kristelige organisasjoner! MAN BRYR SEG IKKE OM Å SKILLE SEG FRA VRANGLÆRERNE. Vranglærerne får i stedet lov til å spre sin dødelige gift i forsamlingene. FORSAMLINGENE BLIR MEDSKYLDIGE I VRANGLÆREN I FØLGE 2. Joh. 11. Resultatet er at Guds sanne Ord og Den Hellige Ånd fortrenges, og Satan overtar styringen av sjelene! Åp 2:20 "Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer."

Når skal norske kristne manne seg opp til å ta et upopulært oppgjør med vranglæren?

1Kong 18:21
Da trådte Elias fram for alt folket og sa: HVOR LENGE VIL DERE HALTE TIL BEGGE SIDER? Dersom Herren er Gud, så følg ham! Og dersom Ba'al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke ett ord.

Jos 24:15
Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i! MEN JEG OG MITT HUS, VI VIL TJENE HERREN.

Ivar Kristianslund


Torsdag, Mai 30, 2002

BIBELSKE FAKTA OM HOMOSEKSUALITET

1. Mosebok kapittel 19: Dommen over Sodoma og Gomorra.

Dommernes bok, kapittel 19-20: Homoseksualitetens tragedie for enkeltmennesker og samfunn.

3. Mos. 18,22: "Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom."

3. Mos. 20,13: "Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!"

1. Kor. 6,9-10: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike."

Rom. 1,27: "På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse."

1. Tim. 1,9-11: "En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære – etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd."

Jud. 6-7: "Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild."

Jes. 1,16-20: "Rens dere og tvett dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre det som er ondt! Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt."

DISSE SKRIFTSTEDENE VISER AT BISPEKOLLEGIET I DEN NORSKE KIRKE FORKASTER JESU ORD OG GODTAR SATANS SYN PÅ HOMOSEKSUELT SAMLIV! SKRIFTEN VISER KLART AT BISPEKOLLEGIET SAMARBEIDER MED SATAN OM Å FÅ SJELER TIL HELVETE!

Ivar Kristianslund


Onsdag, Mai 29, 2002

DET UFØDTE BARNS GRAV

Vi kan vel være enige om at Israel kan betegnes som et barn som har overlevd tross forsøk på abort både før, under og etter fødselen så og si. Vi kan vel også si at Jesu liv var sterkt truet både før, under og etter fødselen.

Noen overlever kun fordi Gud på en spesiell måte vil demonstrere og tydeliggjøre seg selv. Alle mennesker har Han imidlertid gitt et prinsipielt rettsvern fra unnfangelsen av. Derfor sier han til oss som enkeltpersoner: Du skal ikke slå i hjel. Deri ligger også et ansvar i forhold til hverandre som enkeltpersoner. Til et vern om livet.

Noen enkeltpersoner har stilt seg i brodden for dette vern om livet i Norge etter at rettsvernet for menneskefostre ble fjernet fra norsk lov.
Den 13. juni hvert år markeres denne nød ved Det ukjente barns grav i Oslo. I den anledning har Kristen Framtid ved Ivar Kristianslund sendt ut følgende oppfordring på nettavisen ikrist.com for videreformidling:

MØT OPP PÅ STORTINGET TORSDAG 13. JUNI KL 1600!
Anti-abort-organisasjonen til Børre Knudsen og Ludvig Nessa arrangerer da sitt årlige sørgetog fra Løvebakken på Stortinget, forbi regjeringsbygget i Akersgata og videre til Det ukjente barns grav på vår Frelsers gravlund.

Vær med i dette rolige og verdige sørgetoget! Hensikten er å markere sorgen over de mange hundre tusen barn og ungdommer som skulle ha vært levende og aktive iblant oss. Disse har i stedet havnet i avfallsbøtter og forbrenningsovner eller i en grav!
Vi MÅ nå få slutt på dette meningsløse og groteske norske folkemordet! De som er ansvarlige for drapene er forbrytere som burde ha vært straffet! Både Stortinget, Regjeringen og Høyesterett er straffskyldige i denne sammenhengen. Norges Grunnlov er krystallklar på dette punktet! Fosterdrap er en forbrytelse! Folket farer vill, og vil bli stilt for Guds domstol om det ikke omvender seg!

Ta med deg venner og bekjente og fyll opp en bil! Kanskje dere kan kombinere dette med et annet ærend i Oslo. Det er viktig å minne om at det er vår neste som blir ofret på egoismens alter. Bibelen viser oss klart at barneofringer er en vederstyggelighet for Herren! Hvor lenge vil han tåle dette uten å straffe Norges befolkning?

Oddvar Berge
Kristen Framtid, Aust-Agder


Tirsdag, Mai 28, 2002

HVA SIER BIBELEN OM FOSTERET?

Bibelsitater og kommentarer med STORE BOKSTAVER av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid.

Job 3,16: "…eller jeg hadde ikke vært til, likesom et nedgravd, ufullbåret foster, – lik et barn som aldri så lyset." ET FOSTER ER ALTSÅ ET BARN I FØLGE BIBELEN!

Salme 139,16: "Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet." GUD SER FOSTERET OG HAR PLANLAGT DETS LIV!

Pred. 6,3: "Om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode og han heller ikke får noen gravferd, da sier jeg: Et ufullbåret foster er bedre stilt enn han." OGSÅ ET FOSTER HAR ET SELVSTENDIG LIV I FØLGE BIBELEN!

Jer. 1,4-5: "Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene." GUD KAN HELLIGE ET FOSTER OG SETTE DET TIL PROFET! HVOR MANGE HELLIGE PROFETER HAR NORSKE MYNDIGHETER DREPT?

Luk. 1,13-15: "Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarias! For din bønn er hørt. Din hustru, Elisabet, skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv, …" ET FOSTER KAN ALTSÅ BLI FYLT AV DEN HELLIGE ÅND. NÅR MAN DREPER ET FOSTER KAN MAN ALTSÅ BEGÅ DRAPSFORSØK MOT DEN HELLIGE ÅND!

Luk. 1,41-44: "Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd. Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv! Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!" JA, TENK DET! ET FOSTER, FYLT AV DEN HELLIGE ÅND KAN SPRINGE AV FRYD!

2. Mos. 20,: "Du skal ikke slå i hjel." SELVSAGT SKAL DU HELLER IKKE SLÅ I HJEL ET FOSTER!


Sterk i skrøpelighet!

Alle mennesker kjenner sikkert av og til på at de ikke får til forskjellige ting like bra eller fort som ”de andre”, og virkelig ønsker at de var mye bedre. Eller er det bare jeg som gjør det? Neppe. Vi har nok alle et eller annet å bale med som de andre ikke har. Og Djevelen og djevelens folk aksepterer iallfall ikke din svakhet. Ta endelig ikke ham/dem alvorlig. Gå til Jesus! Hva sier Han? Jeg tror faktisk at vi skal være kjempetakknemlig til Gud for våre skrøpeligheter! At vi ser dem. For først når vi gjør det, ser vi virkelig hvor avhengig vi er av Jesus. Og det tør vi gjerne innrømme først da. Det er simpelthen nødvendig for oss å se hvor små og hjelpeløse vi er i forhold til Ham, for å få et rett syn på og forhold til Frelseren, frelsen og frelsesverket. ”Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!” 2.Kor.12,9-10. Bli sterk i skrøpelighet! Les også 1.Kor.1,26-31.

Kristi Rognerud


Søndag, Mai 26, 2002

MØT OPP PÅ STORTINGET TORSDAG 13. JUNI KL. 16.00!

Anti-abort-organisasjonen til Børre Knudsen og Ludvig Nessa arrangerer da sitt årlige sørgetog fra Løvebakken på Stortinget, forbi Regjeringsbygget i Akersgata og videre til Det ukjente barns grav på vår Frelsers gravlund.

Vær med i dette rolige og verdige sørgetoget! Hensikten er å markere sorgen over de mange hundre tusen kjære barn og ungdommer som skulle ha vært levende og aktive iblant oss. Disse har i stedet havnet i avfallsbøtter og forbrenningsovner eller i en grav!

Vi MÅ nå få slutt på dette meningsløse og groteske norske folkemordet! De som er ansvarlige for drapene er forbrytere som burde ha vært straffet! Både Stortinget, Regjeringen og Høyesterett er straffskyldige i denne sammenhengen. Norges grunnlov er krystallklar på dette punktet! Fosterdrap er en forbrytelse! Folket farer vill, og vil bli stilt for Guds domstol om det ikke omvender seg!

Ta med deg venner og bekjente og fyll opp en bil! Kanskje dere kan kombinere dette med et annet ærend i Oslo. Det er viktig å minne om at det er vår neste som blir ofret på egoismens alter. Bibelen viser oss klart at barneofringer er en vederstyggelighet for Herren! Hvor lenge vil han tåle dette uten å straffe Norges befolkning?

Ivar Kristianslund


Lørdag, Mai 25, 2002

HOMOFILI OG BIBELFOBI

De homofilt praktiserende har én stor skrekk: Bibelen! For den dømmer dem til evig fortapelse. Uten omsvøp. I klare ordelag! Derfor har de ett mål: Å få erklært de aktuelle bibelsteder som døde og maktesløse. Det er bare én måte å gjøre dét på: Å få alle bibeltroende til å svikte sin tro. Og for å få dét til, må man infiltrere og påvirke den kristne menighet. Det siste våpenet man har tatt i bruk i den sammenheng er trusselen om selvmord. Et meget effektivt våpen! Men er det etisk forsvarlig?

Det tenkende menneske vet at enten så er de kristnes Gud død, og da er kristendom noe tull, eller så lever han. Til denne dag har intet menneske greid å sette opp noen forklaring på hvor det ble av Jesus dersom han ikke sto opp fra de døde. Mange har prøvd, men det er ganske enkelt umulig å sette opp en logisk holdbar forklaring som har fnugg av sannsynlighet for å være riktig. Det intellektuelt ærlige menneske er derfor nødt til å godta det historiske faktum at Jesus sto opp. Men Bibelen sier at dét beviser at Jesus er Guds Sønn. Og Jesus har gitt klart uttrykk for at Bibelens ord er Guds Ord.

Den intelligente vet, at en Gud som er laget av mennesker er null verd! Å lage seg en Gud med menneskemeninger er derfor idiotisk. Følgelig er de homofilt praktiserende fanget i en knipetang: Enten må de velge den uintelligente løsningen og kjempe mot Gud sammen med Jesu motstandere, eller så må de kapitulere overfor Gud.

Kjære homofilt praktiserende venn! La meg starte med en bekjennelse. Jeg tilstår at jeg i løpet av mitt liv tidligere har hatt forakt for deg. Jeg ber deg og Gud om tilgivelse for det! Jesus har lært meg å elske alle syndere og å vokte meg for å forakte dem, selv om det de gjør er aldri så sykt. Jeg regner også med, at i utgangspunktet - uten omvendelse og tro på Jesus Kristus som frelser - så er jeg minst like syndig som deg!

Men tenk deg om! Hvis jeg skal være kjærlig mot deg, bør jeg ikke da advare deg mot fortapelsen? Dersom jeg mot bedre vitende forteller deg at du kan fortsette med din praksis, kan ikke også jeg da ende opp som en selvmordskandidat? Vi vet jo hvorledes det gikk med Judas som forådte Jesus!

Staten har kjøpt 4 biskoper og en rekke prester som er villige til å bryte sitt ordinasjonsløfte som går ut på at de skal holde seg til Bibelen. De fleste andre biskopene er så forvirrede av menneskefrykt, eller hva det måtte være, at de ikke riktig vet hva de skal mene. Hva vil skje den dagen Gud viser alle disse biskopene og prestene at de er Guds motstandere? Vil vi få enda flere selvmordskandidater?

Det sies om den homofile gutten som tok sitt liv, han det er laget film om, at han ba til Gud uten å bli bønnhørt. Men apostelen Johannes skriver i 1. Joh. 5,14: "Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss." Gud gir alltid et nådig svar på bønner fra hjelpeløse syndere som kapitulerer for Ham. Men han bestemmer selv når, og hvorledes han vil svare. Rom. 11:33: "Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier." La oss derfor alle vende oss til Gud og bekjenne våre synder! Det finnes ingen annen vei! Og Han støter ingen ut! (Joh. 6,37.)

Tune den 10. april 2000
Ivar Kristianslund


Fredag, Mai 24, 2002

Et stjerneeksermpel

Av Bjarne Kydland

I Bergens Tidende (BT) for 23. mai finner vi et stjerneeksempel på resultatet av et politisk tabu eller ukorrekthet.

Elevene i klasse 8A, ST. PAUL SKOLE går i rette med Trond Giske og hans kraftsosialisme. Hans tanke og ønske om “skolen som gir alle en mulighet” - og Takk for det 8-klassinger!

Den ideologien som Giske og hans meningsfeller står for er det mest håpløse og trøstesløse som noen gang har rammet vårt folk og land - og som nå også rammer Israel, i full tyngde. I så måte er jeg fullt ut enig med BTs Olav Kobbeltveit, i BT for samme dag: “Pinlig norsk krangel.”

Her sier han blant annet: “Men i Norge er utanriksministeren og leiaren i utanrikskomiteen sysselsette med ein ørkeslaus krangel om kven som er flinkast til å driva fredspolitikk i Midtausten.” En helt riktig observasjon, bare med et lite aber: “Disse gutta” har aldri drevet noen fredspolitikk. Aldri har det vært drept så mange jøder som under den såkalte “fredsprosessen.” (Les: Den sosialistiske fredsprosessen.)

Konstateringen er et absolutt politisk tabu og ukorrekt for norsk presse og NRK. Dersom deres stilletiende hensikt var å fortelle det norske folket hvilket fantastisk fredsarbeide sosialistene har utført i Midtøsten fra første stund av, da var denne sendingen helt genial. Det er nemlig slik det foregår i dag. Den enkelte “klanen” gir hverandre “laurbær og poklaer” og fredspriser.

Anna Kvannmo lider de store sjelekvaler fordi Peres fikk fredsprisen sammen med morder-kommandanten Yasser Arafat, som i følge henne sikkert fått den alene.
Dette er dagens politikere: A/S LØGN OG BEDRAG. Det er dette 8.-klassen har misforstått, og med god grunn. Slikt er et politisk tabu, eller som det heter: “politisk ukorrekt” å mene noe om, i alle medier.

Trond Giske bryr seg døyten om hvorvidt skolen gir oss et forvridd verdensbilde eller ikke. Når Trond Giske taler som han gjør bunner det heller i ønske og tanker om å omdanne norsk skole etter muslimske tilstander og mønster. I muslimsk skole finner en slik likhet som Giske attrår. Alle er muslimer og alle muslimer hater de “vantro.” Alle er like fra A til Å.

Det er altavgjørende at det norske folket skjønner disse terminologier. Det er helt avgjørenede for om vi skal kunne bevare Norge for norske Nordmenn, eller om vi skal slå over i fult diktatur. Alle som ikke er for diktaturet er i muslimske øyne umodne og sekunda mennesker. Det er uttalt at disse “skal tas.” Til den oppgaven duger kun Løgn og Vold.

Nobelprisvinner Aleksander Solsjenitsyn uttrykker dette slik: “La oss ikke glemme at vold ikke kan eksistere i kraft av seg selv, den er uløselig forbundet med løgnen. Disse to er sammenknyttet rent organisk på det mest intime. Vold har intet annet å skjule seg bak enn løgnen, og løgnen har intet annet å støtte seg til enn vold. Enhver som en gang har proklamert vold som sin metode, vil uvegerlig måtte velge (bruke) løgnen som prinsipp.”


Torsdag, Mai 23, 2002

Melding om utmeldelse av Fellesforbundet (LO)

Når gammelkommunisten, og leder for LO, Valla, nå går ut og oppfordrer til boikott av Israel og israelske varer, viser det at hun ikke bare viderefører gammelt, kommunistisk arvegods, men at hun også har begynt på Hitlers vei med: ”Kaufen nicht bei Juden ” . . . Denne vei som senere førte til Holocaust hvor 6 millioner jøder ble drept.

Araberstatene med kommunistiske våpen, har forårsaket 5 kriger mot Israel siden 1948. Utallige terrorangrep mot jødisk liv og eiendom er utført siden 1880. Araberstatene, som uten unntak er diktaturregimer, har drevet med boikottaksjoner, terror og hatkampanjer mot, det eneste demokratiet i Midt-østen - Israel - en stat på størrelse med Hedemark fylke.

De gjenlevende og nye nasistene har grunn til å fryde seg. Valla og LO er kommet i godt selskap. Må det være tillatt å forlate dette selskap . . .

Svein Brattgjerd


Onsdag, Mai 22, 2002

Stålsett opptrer som en liten antikrist!

Av Ivar Kristianslund, formann, Kristen Framtid

Antikrist betyr en som er imot Kristus. Det finnes én stor og mange små antikrister. (Se 1.Joh. 2,18.)

Gunnar Stålsett har tidligere gått inn for at kirken skal velsigne det som Kristus karakteriserer som en synd som leder til evig fortapelse, nemlig homoseksuelt samliv. Biskopen har også gått inn for å fjerne den kristne formålsparagrafen i skolen. I tillegg vil Stålsett i innføre Likestillingsloven i Den norske kirke.

Jesus Kristus, som Stålsett har betaling for å tjene, sier det stikk motsatte i sitt Ord: "Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet." (1. Tim 2,12.) Jesus er helt konsekvent: Han valte bare menn til apostler. Til tross for at det var helt vanlig med kvinner som prestinner innen hedenske religioner på den tiden. Og at Jesus var omgitt av mange gudfryktige kvinner som fulgte ham og tjente ham med det de eide. Det er altså helt feilaktig å si at Jesus ville ha valt kvinner i dag!

Det er ille nok hvis Stålsett og de politikerne på Stortinget som er åndelig blinde får innført Likestillingsloven i Den norske kirke. Men de kommer ikke til å gi seg med dette. Når "tiden er moden" kommer de til å tvinge Likestillingsloven inn i alle frikirkesamfunnene og de kristne organisasjonene. Vi kjenner jo Satans argumentasjon fra andre sammenhenger: Alt skal være likt!

Det er på tide at det norske folk reiser seg og krever Stålsett fjernet fra bispestolen! En som opptrer som en liten Antikrist, og vil diktere andre til ikke å følge Jesus, har ikke noe å gjøre som biskop i en kristen kirke! Det gjør ikke saken bedre at Stålsett har hatt sterk tilknytning til minst én tvilsom internasjonal organisasjon. Stålsett bør for øvrig få følge av sine bispekolleger når han blir avskjediget. Ingen av statsbiskopene fyller Bibelens forutsetninger for å være biskop!

Politikerne må våkne og forstå at Den norske kirke skal være en kristen kirke, slik som Grunnloven bestemmer. Det er uansvarlig av stortinget å tvinge folk til å måtte velge mellom lydighet mot Gud og lydighet mot øvrigheten. De diktatoriske tendensene i Norge blir mer og mer tydelige. Den friheten vi hadde blir mer og mer tatt fra oss.

Stortingsrepresentanter, regjering og domstoler respekterer ikke Norges grunnlov. I følge Grunnloven skal kirken bygge på Bibelen. Men teologer og politikere setter seg opp mot dette. Dermed gjør de opprør både mot vår forfatning og mot Gud selv.

Åndsfriheten er i høyeste grad truet. De trangsynte likestillingsideologene ønsker å tvinge alle andre til å bli lik dem selv. Flertallet av norske foreldre har sagt tydelig ja til spørsmålet: "Vil dere at dette barn skal oppdras i den kristne forsakelse og tro." Og Grunnloven sier at de som bekjenner seg til den evangelisk-lutherske religion er pliktige til å oppdra sine barn i denne. Likevel vil ikke stortinget la barna få en kristen oppdragelse!

I stedet blir barna påtvunget en forvirrende blanding av godt og ondt fra de er 6 år gamle i det nye "kristendomsfaget". Her kan man virkelig snakke om åndstvang og brudd på menneskerettigheter!

Kommunistiske og nazistiske holdninger har gjenoppstått innenfor de politiske partiene på stortinget. Vil du ikke følge de moteriktige åndsretningene, så skal du! Du får ikke lov til å tenke selv og til å følge Den levende Gud. Nei, i Norge vil man at stortinget skal være gud. Vi er på vei mot et stortingsdiktatur!

De sosialistiske partiene har hatt avkristning ved tvang som ideologi helt fra begynnelsen. Dessverre har de andre partiene fulgt i sosialistenes fotspor. I dag er det liten forskjell på partiene på stortinget. Alle er de med på å vedta lover som er i strid med Grunnlov og Bibel.

Det eneste partiet som helhjertet går imot lovløsheten og avkristningen av Norge i dag på alle områder, også når det gjelder forholdet mellom mann og kvinne, er Kristen Framtid. Vi vet at "gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer." (1.Tim .4,8.)


Tirsdag, Mai 21, 2002

VELLYKKET PINSESTEVNE!

Strandebarm prostis pinsestevne på Rønningen folkehøyskole i Oslo ble en god opplevelse for deltakerne! Frammøtet var også meget bra. Både på ettermiddagsmøtet 1. pinsedag og på gudsjenesten på Norrøna Hotell 2. pinsedag var det vanskelig å finne ledige plasser. Prost Per Kørner talte over Joh. 14, 15-21 1. pinsedag og biskop Børre Knudsen talte over Joh. 3,16-21 2. pinsedag. Disse benådede forkynnerne ga tilhørerne rikelig og god åndelig næring!

Ettermiddagsmøtet 2. pinsedag ble ledet av Ludvig Nessa som også talte sammen med Kørner og Knudsen. Temaet var den bekjennende kirke som ble belyst fra flere sider. Dette høyaktuelle og vekkende emnet ble satt i det rette bibelske og historiske perspektiv på en måte som ga ettertanke og inspirasjon til tjeneste.

Stevnet fikk en verdig og interessant avslutning med bibellesning og bønn og tale av Einar Bryn på ruinene av Mariakirken i Oslo.: "Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd." (Salm. 34,19). La oss ta vare på den gode fedrearven! "Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller!"

I vår forvirrede tid ligger Den norske kirke åndelig talt i ruiner! Selv om frammøtet var godt, sitter man derfor igjen med et spørsmål: Hvorfor løper ikke folk mann av huse for å høre slike forkynnere som ikke bare er ordets hørere, men også dets gjørere? (Jak. 1,22.) Strandebarm prosti arangerer gudstjenester over hele landet der behovet melder seg.

Ivar Kristianslund


Mandag, Mai 20, 2002

Stålsett kan belære!

Av Olav Berg Lyngmo

Her i Indre Finnmark brukes gjerne på den kaldeste årstid dobbelt sett startkabler eller slepetau for å få en bil i gang, og til og med "startgass" på de kaldeste vinterdager. Man må vite hvordan disse ting brukes for å kunne kneble langvarig sprengkulde og motorer som ikke har vært forberedt på klimaendring.

Slik er det også med biskop Gunnar Stålsett. Han er som kjent fra Finnmark. Han vet å ordne seg for å få hjulene i gang på trege og "forfrosne" bispekamerater og partifeller. Ved hjelp av statskirke-ordningen, tidsånden og kristelige åndsfrender ved kongens bord, har Stålsett fått fart i folkekirka. Kursen synes å være satt mot det ytterste mørke.

På eget initiativ og med "starthjelp" fra sine nærmeste likesinnede, fikk Stålsett fart i frk. Köhns pionertiltak. Det som Köhn gjorde i "fru" Sunde-saken, har Stålsett innført som en permanent ordning for teologene Jens T. Olsen og Nils J. Riedl. – I dag utføres homoseksuell praksis i minst fire forskjellige prestegårder tilhørende Den norske kirke. Nyordningen er stilltiende akseptert av de øvrige 10 statsbiskoper, og mesteparten av presteskapet.

Stålsetts "konservative" bispekolleger må være naive. De kunne ikke vente seg annet ut fra bispemøtevedtaket våren 1995. Stålsett skylder 1995-biskopene stor takk for det vedtaket de gjorde den gang. Ut fra den bestemmelsen (som ikke er bygget på Guds Ord), kan Stålsett med god samvittighet kjøre sitt eget løp. Han har tatt med seg de mest "konservative" kolleger på slep, ettersom ingen av dem har kuttet drahjelpen!

Under innvielsen av Mortensrud kirke åpnet Stålsett for at også muhammedanere (muslimer) skulle kunne feire sine fester i menighetshuset. Dette i følge Dagens nettavis 4. mai d.å. Stålsett har tidligere i intervjuer fortalt om sin læstadianske bakgrunn. - Jeg vil låne noen ord fra en god venn som uttrykte det omtrent slik: ”Kanskje Stålsett blir den første ”kristne imamen” med læstadiansk bakgrunn?”

Flere overraskelser kommer nok rundt neste sving! - Kanskje kirkelig "velsignelse" av andre ubibelske forhold, - med biskopelig medvirkning? – Heller ikke da blir det vel splittelse blant de statsutnevnte biskoper!

Det er forresten rart å tenke på at både Stålsett og Aarflot har vært ledere av FBB!? - At det går an!

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Søndag, Mai 19, 2002

SØRGETOG

Kle deg til sorg og be med noen venner.
Ta gjerne med en rose som kan legges på graven.

Fra Stortinget til Det ukjente barns grav torsdag 13. juni kl. 16.00.

Fredrikstad 13. mai 2002
Ludvig Nessa (Sign.)

Aksjon Nytt Liv, Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad
Børre Knudsen Ludvig Nessa

Telefon: 69307252. Mobiltelefon: 90661001.
Fax: 69314080. Postgiro: 7877.06.85892


Lørdag, Mai 18, 2002

Jerusalemkorrespondent i Dagen hjemkalles?

Av Lars-Arne Høgetveit

Uten at temaet i leserbrevet under, så vidt jeg har sett, har vært debattert i avisspaltene til Dagen får jeg følgende tilbakemelding fra sjefredaktøren den 16. mai. «Jeg har for to dager siden satt stopp for all debatt i Dagens spalter vedrørende Dagens Jerusalemskontor. Det rammer også dette innlegget fra Deg.» Derfor kan du lese innlegget her.

Av Lars-Arne Høgetveit, 1640 Råde

I fjor omtrent på denne tiden trykket Dagen et leserinnlegg fra undertegnede vedr. at avisen ville hjemkalle sin korrespondent i Israel, stasjonert i Jerusalem. Den gangen skulle man spare penger, og samtidig ønsket man å dekke Israels stoff fra kilder på Internett.

Nå leser vi i Karmel Israel-nytt (nr. 9, 15.mai 2002) at Dagen har stoppet et oppslag laget av Jerusalemkorrespondenten om FNs Terje Rød Larsen, i det Rød Larsen saken var i ferd med å komme til overflaten tipset fra en mangeårig Dagen kilde i Israel, David Bedein. Det kan vel neppe kalles en god vurdering gjort på Dagen huset, av desken eller sjefredaktøren, når saken like etter eksploderte som en kjempesak i verdenspressen? Og Norberg sier til Karmel Israel-nytt at: «…det virker som om Dagen foretrekker å oversette gamle nyheter fra Internett fremfor å drive oppsøkende journalistikk. - Dette er ikke første gang Dagen rammes av trykkevegring. Jeg tipper at Dagen skriver indignerte kommentarer når saken har stått på Internett og er blitt gammel. Dersom denne nyheten hadde vært avhengig av Dagen ville vel saken aldri blitt kjent, sier Norberg.»
En korrespondent på stedet der det skjer kan være av meget stor viktighet mht å kunne få rask og troverdig informasjon spesielt i disse tider, spesielt mht å komme på baksiden av nyhetene med «gravende» journalistikk.

Med bakgrunn i den kraftige kritikken fra Norberg om Dagens nyhetsformidling fra Israel som trykkes i siste nummer av Karmel Israel-nytt er det nok mange som lurer på om Dagen har begynt å pusse støvet av sine gamle planer (som ble endret i fjor etter påtrykk fra mange lesere av Dagen?) om å hjemkalle sin korrespondent i Jerusalem?

Min erfaring, fra min kontaktflate, er at mange av Dagens lesere nettopp ønsker en bibeltro journalist av Norbergs kaliber stasjonert i Israel, en mann som driver oppsøkende journalistikk og har vinklinger som også gir leserne et lys over profetiene. Han har flere ganger stilt sentrale spørsmål direkte til terroristlederen Yasser Arafat, selvfølgelig da med fare for sitt eget liv. Det finnes neppe journalister innad på Dagen huset som ville gjøre det samme?

Dagens lesere har krav på en velinformert journalist stasjonert i Israel - som beveger seg langt utover den (for alle) tilgjengelige informasjon fra Internett og NTB, som Dagen i stor grad ser ut til å mene kunne erstatte en bibeltro journalist i Jerusalem. Det betyr at NTB meldinger og informasjon fra Internett aldri kan erstatte en kristen journalist i begivenhetenes sentrum. Dagens lesere har krav på en slik dekning av en slik viktig sak.

Jeg vil fremdeles råde Dagen, om de har andre planer, til å opprettholde sitt kontor i Jerusalem. Det er helt nødvendig i en tid som denne å støtte jødene og informere hedningene om hva som er i ferd med å skje i Israel. Det skaper stort håp for den som tror på Jesus at Han ganske snart kommer igjen og vil regjere fra nettopp Jerusalem. Vi ser det profetert i bibelens profetier og Norberg peker på nettopp dette på en praktisk måte som gir de kristne håp om at det skal bli lys over jord når Sannhet og rettferdighet igjen går ut i fra Jerusalem. Og gjennom Norbergs dekning av hendelsene i Israel - pekes det også fremover mot Det nye Jerusalem.

Jeg og flere med meg regner med at Dagen raskt og enkelt kan redegjøre for sine lesere hva slags planer de har for Dagens Jerusalem kontor.


Fredag, Mai 17, 2002

GRUNNLOVENS PRINSIPPER OG KONSTITUSJONENS ÅND

Viktige grunnlovsparagrafer med kommentarer (STORE BOKSTAVER) av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

KOMMENTAR: LEGG FØRST OG FREMST MERKE TIL AT GRUNNLOVENS PRINSIPPER OG KONSTITUSJONENS ÅND IKKE KAN FORANDRES I FØLGE § 112! GRUNNLOVENS PRINSIPPER OG KONSTITUSJONENS ÅND FINNER VI SELVSAGT SPESIELT I DE FØRSTE PARAGRAFER, SLIK SOM § 1-4. HER HAR DET VÆRT STERKE ANGREP, OG FLERE VIL KOMME I DE ALLER NÆRMESTE ÅRENE.! DET ER FÅ SOM ANER HVOR VERDIFULL GRUNNLOVEN ER! DERFOR ER DET VIKTIG AT DU STØTTER KRISTEN FRAMTID I Å FORSVARE GRUNNLOVEN!

Grunnlovens § 1: Kongeriket Norge er et frit, selvstendigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.
KOMMENTAR: DENNE PARAGRAF FORBYR EU-MEDLEMSSKAP (OG MYE ANNET AV SAMME SLAG) EN GANG FOR ALLE. Å GÅ INN FOR EU-MEDLEMSSKAP ER Å GÅ INN FOR LANDSFORÆDERI!

Grunnlovens § 2: "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."
KOMMENTAR: DEN FØRSTE SETNINGEN ER TILFØYET FOR IKKE LENGE SIDEN, OG ER OVERFLØDIG, DA SANN EVANGELISK LUTHERDOM INNBEFATTER RELIGIONSFRIHET! HOVEDINNHOLDET AV DENNE PARAGRAF ER ALTSÅ AT DEN EVANGELISK-LUTHERSKE RELIGION ALLTID SKAL DANNE GRUNNLAGET FOR NORSK LOVGIVNING OG STATSSTYRE! MEN VÆR PÅ VAKT! STERKE KREFTER GÅR INN FOR Å ERSTATTE KRISTENDOMMEN MED ATEISME, AGNOSTISISME OG ETTER HVERT OGSÅ MUHAMMEDANISME (SHARIA-LOV).

Grunnlovens § 3: Den utøvende Magt er hos Kongen.
KOMMENTAR: HER HAR MAN SVEKKET DEN OPPRINNELIGE KRISTELIGE FORMULERINGEN HVOR DET STO: "Den udøvende Magt er hos Kongen, hvis tittel er: Vi N.N., af Guds Naade og etter Rigets Constitusjon Norges Konge." TANKEGANGEN BAK KONGEN AV GUDS NÅDE ER BL.A. AT KONGEN ER FOLKETS REPRESENTANT, GITT OSS AV GUD, OG AT VI KAN BE FRAM GODE KONGER. (1. Tim. 2,2.) TIDLIGERE STO DET OGSÅ I GRUNNLOVEN AT KONGEN SKULLE KRONES OG SALVES!

Grunnlovens § 4: "Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne."
KOMMENTAR: DENNE UTROLIG VIKTIGE PARAGRAF BØR DU GJØRE KJENT FOR FLEST MULIG. ETTER GRUNNLOVEN ER DET BARE KRISTNE MENN SOM KAN BLI KONGER I NORGE! DETTE ER HELT LOGISK, OG I TRÅD MED NORGES HISTORIE.

Grunnlovens § 6: "... Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar han efter Faderens Død fødes til Verden. ..."
KOMMENTAR: HER SER VI TYDELIG AT FOSTERDRAP (ABORT) ER I STRID MED GRUNNLOVEN! FLERTALLET PÅ STORTINGET OG I HØYESTERETT ER FORBRYTERE - DRAPSMENN OG DRAPSKVINNER!

Grunnlovens § 9: "Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflegger han for Storthinget følgende Ed: 'Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriket Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende!' "
KOMMENTAR: PÅ DENNE BAKGRUNN ER DET GROTESK AT STORTINGET HAR PRESSET KONGEN TIL Å UNDERTEGNE DE UGUDELIGE LOVENE OM FOSTERDRAP, PARTNERSKAP, OSV.!

Grunnlovens § 12: "...Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halveAntal bekjende sig til Statens offentlige Religion. ..."
KOMMENTAR: HER ER DET SELVSAGT IKKE NOK MED EN FORMELL BEKJENNELSE NÅR MAN I LIVET BEKJENNER DET MOTSATTE VED Å GÅ INN FOR FOSTERDRAP, PARTNERSKAP, OSV.

Grunnlovens § 16: "Kongen ... paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer."
KOMMENTAR: DERSOM DETTE HADDE BLITT PRAKTISERT, HADDE DEN NORSKE KIRKE VÆRT ANNERLEDES! DE FORESKREVNE NORMER ER SELVSAGT FØRST OG FREMST BIBELEN, OG DERETTER BEKJENNELSESSKRIFTENE OG ORDINASJONSLØFTET. FORMALISTENE I KIRKEDEPARTEMENTET LEGGER I STEDET HOVEDVEKTEN PÅ SEKUNDÆRE BESTEMMELSER.

Grunnlovens § 27: "... Medlem af Statsraadet, der ikke bekjender sig til Statens offentlige Religion, deltager ikke i Behandlingen af Sager, som angaa Statskirken."
KOMMENTAR: IGJEN KREVES DET SELVSAGT EN REELL, OG IKKE KUN EN FORMELL BEKJENNELSE!

Grunnlovens § 30: "...Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pliktig til med Frimodighet at sige sin Mening, hvilken Kongen er forbunden at høre. Men det er denne forbeholdt at fatte beslutning efter sitt eget Omdømme.
Finder noget Medlem af Statsrådet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, eller øiensynligen er skadelig for Riget, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Odelstinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
KOMMENTAR: DA VRANGLÆREREN GUNNAR STÅLSETT BLE UTNEVNT TIL BISKOP, SA KRF-STATSRÅDENE AT DE VAR IMOT UTNEVNELSEN, MEN AT DE DESSVERRE KOM I MINDRETALL I REGJERINGEN. DET VAR IMIDLERTID INGEN AV DEM SOM KOM MED NOEN PROTOKOLLTILFØRSEL! DERFOR ER DE MEDSKYLDIGE I UTNEVNELSEN, OG HAR SÅLEDES FORBRUDT SEG MOT GRUNNLOVEN!

Grunnlovens § 44: "Den Prins, som i de udi  41 anførte Tilfælde forestaar Regjeringen, skal for Storthinget skriftlig aflægge følgende Ed: 'Jeg lover og sværger at ville forestaa Regjeringen i Overensstemmelse med Konstituajonen og Lovene, saa sandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende'"
KOMMENTAR: HER SER VI AT HØYESTERETT ER "HELT PÅ JORDET" NÅR RETTEN HEVDER AT PARAGRAF 2 I GRUNNLOVEN BARE HAR BETYDNING FOR KIRKEN OG IKKE FOR STATSSTYRELSEN ELLERS!

Grunnlovens § 100: "Trykkefrihet bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift, af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsætligen og aabenbare har enten selv vist, eller tilskyndet Andre til, Ulydighed mod Lovene, Ringeakt mod Religionen, Sædelighed eller de konstitutionelle magter, ..."
KOMMENTAR: PORNOGRAFI OG BLASFEMI HAR INGEN EKSISTENSBERETTIGELSE, DA DET IKKE TJENER NOEN POSITIV HENSIKT! DE SOM SPRER SLIKT KAN SELVSAGT IKKE PÅBEROPE SEG YTRINGSFRIHETEN!

Grunnlovens § 112: "Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriket Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie ordentlige Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie ordentlige Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.
KOMMENTAR: SE KOMMENTAR I BEGYNNELSEN AV ARTIKKELEN.


Torsdag, Mai 16, 2002

PINSESTEVNE 1. OG 2. PINSEDAG, 19. mai 2002

Velkommen til

PINSESTEVNE 1. OG 2. PINSEDAG, 19. mai 2002!

1. PINSEDAG:
Sted: Rønningen folkehøyskole, Myrerskogveien 52b, Oslo.

Kl 11.00 Gudstjeneste ved prost Per Kørner.

Salg av middag og kaffe mellom møtene.

Kl 17.00 Festmøte:
Biskop Børre Knudsen:
"Bekjennende kirke - det reformatoriske alternativ"
Prost Per Kørner:
"Bekjennende kirke - en misjonskirke"
Kapellan Ludvig Nessa:
"Bekjennende kirke - samfunnets samvittighet"

2. PINSEDAG
Kl 11.00 Gudstjeneste på Norrøna hotel 2. etg., Grensen 19, Oslo.
Biskop Børre Knudsen taler.
Bønn ved kirkeruinene i Middelalderbyen. "Det sønderbrutte vil jeg forbinde" Esek. 34,16.
Arne Thorsen og Einar S. Bryn deltar under stevnet.

Overnatting med frokost på Rønningen:
enkeltrom/ oppredd seng, kr 335,-
dobbeltrom/ oppredd seng kr 190,-
(noe mindre om en vil bruke sovepose.)

Gode forbindelser med bil/buss/trikk.
MED BIL: Kjør til Ring 3. Ta av mot Kjelsås, følg Grefsenveien, ta Myrerskogveien til Rønningen.
MED BUSS: Gå av ved Rønningen folkehøyskole.
56 (Filipstad) Torshov Solemskogen.
TO MULIGE TRIKKER:
Gå av på Grefsen stadion, gå noen meter tilbake og gå følg Myrerskogveien til Rønningen, ca 10 minutter å gå!
12 Majorstuen Kjelsås o/ Torshov.
15 Majorstuen Kjelsås o/ Sinsen.

Ønsker du å bestille overnatting eller ha mer informasjon?
Ønsker du skyss?
Kontakt: Einar S. Bryn, Ormsundveien 29, 0198 Oslo,
Telefon/fax 22293190.

DEN NORSKE KIRKE I EKSIL - STRANDEBARM PROSTI, OSLO


Frihet, likhet og brorskap

Av Jørgen Høgetveit

I disse maidager vil mang en taler tale store ord om Grunnloven, menneskerettene fra Paris med deres berømte slagord: frihet, likhet og brorskap. "Frihetsropet" er heller et opprørsskrik - med røtter ned i rebellen fra Babylon - Nimrod - og hans Gudsopprør som har gått gjennom de store riker til vår dag. Dernest er det et direkte tyveri og sekularisering av de kristnes ord som lød slik: "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker."

Hvorfor menneskerettene ble nedtegnet i Paris i 1789 kom mer av det enkle faktum - sier mine kilder - at Jefferson fra USA satt som ambassadør i Paris og sikkert hadde en finger med i spillet i utformingen. Han hadde noen tiår tidligere forfattet amerikanernes frihetsbrev med menneskerettene. Disse hadde igjen dype røtter ned i kristen britisk tenkning - noe som lå langt unna de opprørske drapsmenn i Parisopprøret.

Derfor svarte også fru Thatscher nei takk til invitasjonen fra president Mitterand - da han ba henne ned til feiringen av revolusjons-jubileet i 1989 - med disse velvalgte ord: Det ble så lite brorskap av det!

Menneskerettene hadde ingen grobunn i sjelene i Paris - der ble det opprør og blodbad til det gikk videre i de store Napoleonskrigene framover på attenhundretallet som bl.a. britene stoppet. Den samme "jernlady" uttalte i en nylig utkommet bok, at alle problem som hun hadde møtt i sin tid stammet fra Kontinentet, og hadde funnet sin løsning utenfra. Underforstått hos britene og amerikanerne, de engelsktalende folk. Fullkomne folk - langt derifra - men det er dog forskjell på et folk som har dype kristne røtter og folk som følger ånden fra opprørere og voldsmenn.

Britene unngikk revolusjon og blodbad p.g.a. sine store forkynnere som løste de sosiale problemene. Mange av dem ble ledende statsmenn og skaffet fram rett og rettferdighet på kristen basis. Charles Dikens skriver i "De to byer" om forskjellene mellom Paris og London.

Det var å håpe at man kunne få slutt på de mange overfladiske maitalene her i Norge som høyst urettmessig heller vil prise opprørsarven fra 1. mai - enn arven vi feirer 17. mai med Grunnloven og § 2 - den som har helt andre og mye dypere og bedre røtter.Onsdag, Mai 15, 2002

GRUNNLOVENS KIRKEPOLITIKK

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Kristen Framtid vil ha Bibelen som øverste norm i Den norske kirke (Dnk) slik Bibelen og Grunnloven bestemmer. Se Grunnloven § 2, 4, 9,12, 16 og 27. Grunnloven § 4 slår fast at bare en kristen mann kan bli konge i Norge. Eidsvoldsfedrene fant dette helt naturlig, siden de innså det faktum at kristendommen representerer den eneste fullkomne moral og sannhet. Man forutsatte selvfølgelig også at folket ville be for Kongen slik at han kunne bli frelst og bevart og få visdom og kraft fra Gud. (1. Tim. 2,2; Joh. 15,7.)

Grunnloven § 16 pålegger Kongen å påse at kirkens lærere følger Bibelen. Luther sier at "alle kristne har makt og rett til å dømme om all lære". Derfor har Grunnloven satt Kongen personlig til vokter av biskopenes og prestenes lære og liv. Kongen er landets fremste legmann. Man trenger ikke å være teolog for å se at alle statsbiskopene bryter Guds Ord på det groveste i spørsmålene om homoseksuelt samliv og kvinnelige prester! Det er nok å være lesekyndig. Det er Kongen! Men Stortinget har gjort opprør mot Grunnloven gjennom parlamentarismen. Kristen Framtid vil gjenreise Grunnloven. Parlamentarismen er ikke gjeldende rett i Norge! Den representerer et maktovergrep!

Grunnloven § 27 krever at bare bekjennende kristne statsråder kan delta i behandlingen av kirkesaker. Det kreves ikke bare medlemsskap i Dnk, men bekjennelse. Derfor hadde f.eks. Trond Giske ikke rett til å være kirkeminister. Han lever i "samboerskap" og er ikke villig til å bekjenne at Jesus har stått opp fra de døde! Det er en skandale at partiene på stortinget lar slike statsråder ødelegge Dnk og skolen!

Avkristningen av Dnk og samfunnet for øvrig har tre årsaker: (1) Korrupsjon i Stortinget, Regjeringen og domstolene. (2) Utro biskoper, prester, teologer og tillitsvalgte. (3) Likegyldige legfolk som er mer opptatt av Mammon enn av Jesus når de går til valgurnene. De har glemt Jesu Ord i Matt 6,33: "Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!"

KrF's politikk ødelegger Dnk. En kirkestatsråd skal påse at prester og biskoper følger Bibelen. Kirkeminister Kjell Magne Bondevik fra KrF gjorde det stikk motsatte da han avsatte sokneprest Børre Knudsen og godkjente kvinnelige prester. Da han ble statsminister, og Jon Lilletun ble kirkeminister, fulgte disse KrF-politikerne oppfordringen fra en vranglærende biskop og reiste en skitten avskjedssak mot to bibeltro sokneprester. De vanæret ordet "kristelig" i partinavnet. De burde ha avsatt vranglæreren Steinholt. Det kunna ha skjedd umiddelbart, uten rettssak, i følge Grunnloven § 22.

KrF vil følge "kirken selv" i stedet for å foreta en selvstendig vurdering som Kongen og Regjeringen har plikt til i følge Grunnloven. Siden ledelsen i "kirken selv" stort sett er utro tjenere, fører KrF's politikk med logisk nødvendighet til avkristning av kirken. KrF bruker en tøvete argumentasjon om at de ved dette skal få også Arbeiderpartiet til å følge "kirken selv". Sannheten er at Arbeiderpartiet gjør det som fører til sterkest og raskest avkristning av kirken og folket uten å bry seg om verken Grunnloven eller KrF.


Tirsdag, Mai 14, 2002

STORTINGETS HISTORIEFORFALSKNING

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Det er et ubestridelig historisk faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde. Og dette er det viktigste faktum i historien. Alle som forsøker å motbevise dette faktum stanger hodet mot veggen. Dermed har Gud også bevist at Maria's sønn er Guds veldige Sønn. Av dette kan man utlede logisk at hvert ord i Bibelen er Guds Ord. Og at ekte kristendom kommer fra Gud. Alle mennesker som er villige til å bruke den logiske tenkeevnen Gud har gitt dem er nødt til å erkjenne disse fakta hvis de undersøker saken.

Her ligger også noe av forklaringen på kristendommens enorme innflytelse i verden. Og på det faktum at kristendommen er statens offisielle religion i Norge. Norges storting har valt å overse disse fakta. Stortinget driver systematisk historieforfalskning og avkristning stikk i strid med Grunnloven. Dette er åpenbart til stor skade for folk og land.

Avkristningen er politisk mulig fordi stortinget gjennom generasjoner har satt Grunnloven til side og har arbeidet for å fjerne kunnskapene om sann kristendom i folket. Størstedelen av folket vet ganske enkelt ikke hva sann kristendom er for noe. Stortinget er i ferd med å erstatte kristendom med humanetikk, ateisme, agnostisisme, islam og andre villfarelser. Og dette skjer uten at folket har gjort et bevisst og intelligent veivalg.

Det hele er egentlig en forførelse. Og denne forførelsen stammer fra Satan. Han som er denne verdens fyrste, og som styrer verden med løgn og drap. Stortinget styrer i dag Norge med kurs mot helvete. Katastrofen er uunngåelig hvis kursen ikke legges om!

Djevelen har gitt oss en falsk skapelsesberetning som kalles evolusjonsteorien eller utviklingslæren. Evolusjonsteorien er en kjempebløff som har gjort det langt lettere å drive bibelkritikk. Bibelkritikken har vært den viktigste drivkraften i avkristningen. Avkristningen har ført til et enormt moralsk forfall. Det moralske forfallet fører til ødeleggende sosiale og økonomiske problemer. Disse vil igjen føre til at vår kultur går under dersom ikke Norge blir kristnet på nytt.

De stortingsrepresentantene som ønsker å bli tatt alvorlig bør nå gi til kjenne hva de mener om Jesus Kristus. Hva skjedde med ham etter at han ble gravlagt? En person som ikke er villig til å gi et velbegrunnet svar på dette spørsmålet, som er det viktigste av alle spørsmål, er uskikket til å være med i Norges nasjonalforsamling. Det er nemlig livsfarlig for et folk å ha ledere som legger til side et budskap som går ut på at hvert eneste menneske i verden enten går mot evig herlighet eller mot evig pine. Det minste man kan forlange av folkets ledere er at de forsøker å gjøre seg opp en selvstendig og grundig gjennomtenkt mening om budskapet.

Tune den 8. mars 2000
Ivar Kristianslund


Mandag, Mai 13, 2002

Åpent brev til statsministeren

Av Bjarne Kydland

Referat fra NRK-1 tekst-TV Lørdag 2002-04-06

Wiesenthal senteret ut mot Norge.
Simon Wiesenthal-senteret i USA anklager norske myndigheter for å spille på lag med terrorister, og nordmenn flest for skinnhellighet i Midtøstensaken.

Nordmenn er arrogante og mangler forståelse for hva som skjer i Midtøsten, skriver senteret i et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik.

Anklagen er svar på kritikk av Israels overgrep mot sivile palestinere.

Senteret, som klarlegger naziforbrytelser, reagerer særlig på kritikken fra medlemmer av Nobelkommiteen.

Skal vi nå bruke NRK`s reportasjeteknikk i en kommentar til dette blir det slik:

Siden, i samme tekst-TV og samme dato kommer NRK med det vi kan kalle motmeldinger og som skal tjene til deres rettferdiggjørelse, av seg selv og egne trosfeller.

Blant annet refererer NRK til folk som selv er jøder og som skal ha kritisert egne myndigheter for det de kaller overgrep mot potensielle nye selvmordkandidater og deres bakmenn.

Mord som rettes mot busserpassasjerer, restaurantgjester og andre store sivile ansamlinger, der hele småbarnsfamilier og familieselskaper blir utryddet, og hvor de såkalte kritiske jødene garantert må regne med tap av både eget og familiemedlemmers liv. Hva skal regnes som overgrep mot slike ting?

Denne NRK-praksisen bare understreker, på kraftig vis hva Wiesenthal-senteret nettopp sa: “- - norske myndigheter, TV og presse spiller på lag med terrorister, og nordmenn flest er skinnhellige og arrogante og mangler forståelse for det som skjer.”

Et kraftig bevis på dette er nettopp den tingen at disse pro-palestina-arabiske krefter i Norge går selv, på indirekte vis, ut fra tanken om at nordnmenn flest er slike, som mangler forståelse, og at nordmenn ikke eier en selvstendig tanke i hode, eller har evne til å mene noe som helst om terroren i Midtøsten. Dette er propagandaminister Gøbbels “fakter” om igjen, “Anno år 2002.”

Et nytt Auschwitsch, ikke i fjerne skoger, men midt i hjertet av Israel, ikke med gassovner denne gangen, men med eksplosive beholdere fyllt opp med spiker og jernsplinter.

Det disse kreftene angriper er ikke først og fremst jødene og deres hjemland, men Den Allmektige selv. Han har en gang for alle bundet seg selv til dette folket.

Derfor sier Bibelen at både Den Allmektige og jødene står trygt, og skal bli stående til en velsignelse for alle folk og nasjoner. Historieforfatteren sier det slik: (sitert etter minnet) Jødene ble beskyldt for alt som gikk galt i et samfunn. De ble offer for fanatisk sjalusi, grunnet deres store dyktighet. Utallige er de fabrikerte løgnene om barnedrap, trolldom osv, som rammet dem. Så ble de fordrevet og drept. Etter noen tid måtte samme samfunnet kalle tilbake nye jøder, for det viste seg at det faktisk var de som hadde holdt samfunnet flytende. Gud sa: “I deg skal alle jordens folk velsignes.”

Det er den som ikke har fått med seg dette - det er han/hun som ikke forstår noe som helst, og som er den arrogante og skinnhellige, sett fra en jødisk synsvinkel - fra de som “har skoene på.” Det er nemlig komplett umulig å forstå historien uten Gud og uten jøder, dvs uten Bibelen. “For fra Sion skal lov utgå, og Herrens Ord fra Jerusalem.” Mika 4:2.

Ingen - ikke engang Satan kan hindre dette, men nettopp det har vært og er hans hensikt fra uminnelige tider og derfor vil han ha mer og mer Israel, til dess intet Israel finnes mer. Det vil si: Det vil intet Ord komme fra Jerusalem. Og da har vi “Dødens fred.”/Satans fred, og Guds velsignelse borte.
Slik som dette kan jødenes anklage rettet til Norges stasminister, på sett og vis bli utlagt.

Så blir spørsmålet: Forstår han anklagen, eller er han like skinnhellig og arrogant som anklagen lyder på? Var det kan hende statsministeren som utløste brevet?

Som Norges statsminister skal du være statsminister for alle, men vi er nok mange som synes du er svært så forståelsesfull overfor de “skinnhellige og arrogante.” Om så skjer er vi som folk under Guds forbannelse, som meget vel kan bety at Norge forsvinner fra kartet, slik som det historisk har framstått. Vi er da også vitner til at myndighetene har lagt alt til rettes for Allah.

Historien har mange eksempler på at forbannelsen rammer jødenes fiender. Her må vi be om en total omlegging av Norsk politikk og legge oss fullt på linje med USA. Det finnes bare en mulighet for Norge, som samtidig har velsignelsen i seg. Et annet valg vil alltid bli “Barabbass”.

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Søndag, Mai 12, 2002

Noen må våke

Av Bjarne Kydland

Tittelen er saktens pretensiøs, men jeg mener å ha godt belegg for den. Jeg mener at endatil Kongens Råd sover og begriper lite angående konsekvensene av egen politikk på dette aktuelle feltet som er emne for denne artikkelen. Av og til kan en lure på om kunnskapsmangelen også er fullt bevisst, på en måte, og dermed ikke kan unnskyldes av noe som helst.
Jeg er av den formening, som også Bibelen angir at: “enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn.” (Matt. 18:16b) Vitnene er mange, men jeg vil nå benytte det sist påtrufne. I Dagen for i dag, 25. febr. finner vi reportasjen: “Muslimsk vekkelse blant arabere.”

Artikkelen er skåren rett ut av dagens virkelighet, og er rapportert av Vidar Norberg via “en analytiker ved et forskningssenter i Israel.” Dette er en virkelighet som dagens politikere ikke forstår eller kanskje riktigere: ikke ønsker å forstå? Den er for rå og hinsides alle begreper. Reportasjesitatet lyder slik: “Den muslimske vekkelsen er ikke bare antijødisk, men også antikristelig. Problemet er at svært få i Vesten forstår det.” Sitat slutt.
Dette er en voldsom anklage. Men den er helt korrekt. Med Vesten, her nevnt, ville jeg sagt Europa/EU. USA forstår langt mer, ikke minst etter 11. september.

Samme uforstand er i høyeste grad tilfellet også med Bondevikregjeringen. Partiene i Bondevikregjeringen har, i motsetning til den forrige (Stoltenberg) ikke samme målsetning som muslimene. Denne har en kristen formålsparagraf, noe à là Grunnloven, men praksisen er “helt på tryne”, vil jeg si. Velgerne blir nødt til å spørre seg selv: Er praksisen bevisst eller er den helt ubevisst? Enten den nå er bevisst eller ubevisst så vil det lede vårt folk og land ut i de største forbannelser som noen gang har rammet dette landet og folket. Det lar seg bare ikke gjøre ustraffet å behandle den uskyldige part tilliks med det Pontius Pilatus gjorde for 2000 år siden. Israel har ikke okkupert noens land eller hovedstad!

Hvordan begrunnes denne min påstand. Den begrunnes med et ord fra Bibelen: Gal. 6:7: “Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte.” De mest “høyttravende” og “gløgge” pleier da å spørre/svare: Skal vi blande kristendom og politikk? Jeg svarer med en replikk jeg hørte fra president George W. Bush`s munn under en av hans pressekonferanser: “Vent, så skal du få se!” (underforstått hva sluttproduktet blir.)

Derfor blir også et par setninger i Lars Ove Stava`s debattinnlegg i BT samme dag (25.) så helt forfeilet: Han sier bl.a.: “Israel har siden dette, altså i over 50 år, vært truet av araberne, som ikke kan godta en ikkemuslimsk stat i sitt område.” Sitat slutt. Mitt svar: 1) Israel er aldri vært noe annet folks område. 2) Muslimer godtar ikke anderledes troende (les “de vantro”) hvorenn de måtte befinne seg på jordens overflate. Alle, absolutt alle “vantro” og er derfor truet. Muslimer eier ikke ydmykhet eller takknemmelighet. De forlanger å få utføre sitt liv og sin tro uansett landets lover. Den dagen de er sterke nok vil landets lover bli tilsidesatt øyeblikkelig. Dette er deres egne uttalte og nedskrevne mål og hensikter. Men, Vesten sover som den berømte Tornerose. Hun sov i 100 år. Det som her er beskrevet ser det ut til at våre politikere rett og slett ikke forstår dusten av. Til en motsetning forstår det amerikanske folket dette meget godt - og med landets president i spissen. Muslimene sier at Bush er umoden. Saken er bare den at alle som ikke tenker og handler som muslimer bedømmes av de samme som umodne. Allah er størst!

Som nevnte reportasje bekrefter er ikke Islam bare antijødisk, (lørdagsfolket), men også antikristent (søndagsfolket). Derfor heter det slik i Islams Charter: “Først skal vi ta lørdagsfolket, og deretter søndagsfolket.” Våre politikere gjør det særdeles enkelt for dem. De gir dem endatil milliarder så prosessen kan gå fortere, enda de meget vel kunne ha hjulpet egne såkalte flyktninger. Jo, det er så gresselig synd på dette folket, de som sitter på brorparten av verdens oljerikdommer. Hvis spesiale er å drepe både “lørdagsfolk” og “søndagsfolk.”

Når Vesten slik forakter og forkaster Gud og hans utvalgte folk, sender Han dem åtseletere. Difor blir siste setningen hos Lars Ove Stava (BT) også feilaktig: “Hadde de (jødene) hatt det (sitt eget land under 2. verdenskrig) ville de også hatt et sted å flykte til, og mange av de 6 millioner som ble drept av nazistene kunne vært reddet.” Denne forestillingen er ren utopi.

Det som Vesten (les Europa) ikke har forstått eller vil forstå er den tingen at Islam sikter mot verdensherredømme. Shilan Shorsh`s debattinnlegg i BT samme dag: (25) “Les Koranen” har sine problemer han også, naturlig nok. Men spørsmålet er: Hvordan vil han løse dem? Og han svarer: “Vi må endre dette systemet.” Osama Bin Laden sendte 4-fire store fulllastede amerikanske pasasjerfly mot hjertet av USA, og drepte dermed ytterligere 3-4000 mennesker. Han ville også endre et umodent system.

Men, Amerika til forskjell for Europa har innsett og forstått denne drapsgale terroren. USA`s Justisminister John Ashcroft uttrykker seg slik i så måte: “Kampen mot terrorismen er tuftet på en rotfestet gudstro.” (VÅRT LAND, BT) Amerika velger ikke å spotte Gud. EU legges åpent “som en låvedør” for Antikristens inntreden på scenen.

Dette er Norge og EU anno 2002. Og politikerne skjønner det ikke, eller også foretrekker EU å leve på sine livsløgner. De får seg ikke til å tro at Islam står rett foran sin spesielle misjon, som tar freden fra jorden slik at de slakter hverandre. (Åp. 6:4) Aldri har det vært brukt så store beløp på sikkerhet som i dag. Aldri i fredstid har det vært drept så mange jøder som under Osloavtalen, kalt Fredsavtalen -der den ene vinneren sogar sitter i husarrest i Ramalla.

Det er nå først og fremst om å gjøre at våre folkevalgte våkner dersom de har tenkt å unngå en Pontius Pilatus-skjebne for både fedreland og regjering.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Lørdag, Mai 11, 2002

Interessant artikkel om justisministeren i USA
Ikke verst at den mest populære justisministeren i USA, er en konservativ kristen fra Radoy ved Bergen i Norge.

Daniel :-)

Klikk paa denne linken fo aa lese artikkelen online:
http://www.dagbladet.no/magasinet/2002/05/09/329648.html

Eller les den nedenfor:

Aldri før har USA hatt en mer populær justisminister enn John Ashcroft (60). Og aldri før har de hatt en så mørkeblå en.

EN JEG KJENNER
ved et lokalt postkontor her i byen som synes Amerika er inne i en farlig høyrekurve, avleverte en finte om justisminister John Ashcroft da jeg var innom forleden. En kunde i luka ved siden av som ikke ville ha moderne, selvklebende frimerker, men sånne til å slikke på, irettesatte ham straks og høylytt: «Etter mitt syn er John Ashcroft den beste justisminister dette landet noensinne har hatt, og jeg synes ikke det er riktig at en person som lønnes av staten skal rakke ned på ham i arbeidstida.»

76 prosent av det amerikanske folket mener i en meningsmåling noenlunde det samme som frimerkekjøperen. Ashcroft er den mest populære justisministeren, og trolig den mest høyrevridde, som har sittet i embetet. Han har klart å skremme noen av sine tidligere allierte, liberalistene. De er jo imot all statlig inngripen, uansett om den kommer fra høyre eller venstre. Ashcroft er bare imot det som kommer fra venstre.

Hvis jeg fikk sjansen til å få vedtatt bare en eneste lov, skulle det være å grunnlovsfeste retten til liv for alle ufødte barn, sier Ashcroft til The New Yorker og markerer sitt dypfølte engasjement i abortmotstanden.

Drømmen er at han skal få delta når president George Bush får sjansen til å utnevne en ny dommer i USAs høyesterett som snur flertallet på fem mot fire som i dag opprettholder retten til selvbestemt abort. Dette handler om en trossak for pinsevennen Ashcroft.

FAREN ROBERT var en av lederne i menigheten Guds forsamlinger, og John vokste opp i Springfield i Missouri, der menigheten har sitt hovedkvarter. Ashcrofts bestefar var innvandrer fra Nord-Irland. Etter en alvorlig arbeidsulykke ble bestefaren omreisende predikant.

På åttitallet var Guds forsamlinger en av de raskest voksende menighetene i USA, blant annet på grunn av TV-predikantene Jim og Tammy Bakker og Jimmy Swaggart. Veksten stoppet opp da de to første ble grepet i svindel og Jimmy Swaggart havnet i dametrøbbel.

Det har ikke rokket ved troen til John Ashcroft. Han sier at som pinsevenn var han «et rart dyr» da han studerte juss ved Yale. Men hvis du krummet nakken og løp noen over ende på fotballbanen, oppnådde du å få respekt. Folk ble villige til å godta dine særegenheter uten fordommer.

Som guvernør i Missouri forbød han alkoholservering i guvernørboligen. I justisdepartementet har han montert et forheng foran artdecostatuen av Fru Justitia slik at hennes ene, blottede bryst ikke skal komme på TV sammen med ham noen gang.

SOM JUSTISMINISTER og sjef for den største kriminaletterforskning i amerikansk historie har han lyktes i å svekke hevdvunne demokratiske rettigheter og rettsbeskyttelse ved å bulldosere gjennom historiske utvidelser av påtalemaktens fullmakter.

Ashcroft deler sitt univers inn i to: det gode og det onde. Med denne innstillingen møtte han sine kritikere i Kongressen da han la fram fullmaktslovene han kalte «USA Patriot Act». Alle som kritiserte ham og hans forslag, sa Ashcroft, bisto nasjonens fiender, og satte dermed likhetstegn mellom kritikk av justisministeren og landsforræderi.

Senatorer som Edward Kennedy, Patrick Leahy og Dianne Feinstein lot seg kue og sa ikke noe. Ashcroft fikk det meste som han ville.

«På mange måter har Ashcroft skapt det mest politiserte justisdepartementet siden jeg kom hit. Jeg mener det er under departementets verdighet,» sier senator Patrick Leahy fra Vermont.

Vedtaket av fullmaktslovene var en søt hevn fra året før. Det rystet og sjokkerte Ashcroft at 42 av hans tidligere kolleger i Senatet stemte imot ham. De første månedene i Bush-regjeringen holdt han en lav profil og dro hjem til farmen i Missouri torsdag ettermiddag og dukket ikke opp igjen i Washington før en gang utpå mandagen. Han har samlet rundt seg en indre sirkel av politiske medarbeidere fra høyresiden i partiet, og holder departementsjuristene på armlengdes avstand.

Terrorangrepene snudde opp ned på alt. Ashcroft fikk telefonen den 11. september på en sikker linje mens han satt i et fly sammen med noen av sine nærmeste medarbeidere. Vår verden er blitt helt forandret, sa han da han la på røret.

Det hadde han rett i. I departementets budsjett som han hadde lagt fram dagen før, foreslo Ashcroft mange påplussinger. Ingen av dem hadde noe med antiterrorvirksomhet å gjøre.

Til The New Yorker sier han at oppgaven nå er «å redde uskyldige liv fra framtidige terrorhandlinger».
Hvis du venter til du kan ilegge straff for en forbrytelse som angrepet på The World Trade Center, vil det være mange tusen mennesker som først må dø. Ingen ting kan gjøre opp for noe slikt. Dette forsterkes når gjerningsmennene med hensikt utsletter seg selv idet de gjennomfører forbrytelsen.

JOHN ASHCROFT RANGERER nå blant Bush-regjeringens tungvektere sammen med visepresident Dick Cheney, forsvarsminister Donald Rumsfeld og den nasjonale sikkerhetspolitiske rådgiver Condoleezza Rice.

Det preger Ashcroft at terrorangrepene der nær 3000 mennesker døde, skjedde mens han var justisminister. Presidenten ga ham marsjordren «John, du må bare sørge for at dette ikke skjer igjen». Ashcroft jobbet døgnet rundt og opptrådte ustoppelig i alle TV-kanaler med nye utspill, advarsler, kommentarer og forsikringer i tida etter angrepene.

FBI og påtalemyndigheten ble omprogrammert fra å finne de skyldige i en terrorhandling til å avsløre dem før terrorangrepet kunne settes i verk. 1200 mennesker ble satt i fengsel, selv om bare et dusin av dem er konkret mistenkt for å ha tilknytning til al-Qaida eller Taliban.

Folk som sitter i fengsel, kan ikke myrde uskyldige, eller bistå i terrorhandlinger, sier Ashcroft, som før forvandlingen mente at hemmelig bevisførsel var et overgrep mot borgernes rettigheter. Nå nekter han å utlevere dokumenter selv om hans departement har tapt i retten.

Parallelt med felttoget mot terroren har Ashcroft kommet godt i gang med å sikre presidentens høyre flanke ved å fremme hjertesakene derfra.

I JUSTISDEPARTEMENTET er det mange som mener Ashcroft feier til side juridiske vurderinger og standpunkter som er blitt opprettholdt både av republikanske og demokratiske regjeringer gjennom flere tiår. For ett år siden skrev Ashcroft et brev til årsmøtet i National Rifle Association. Der sto det at den ferske justisministeren mener at den amerikanske grunnlovens «Second Amendment» gir hver enkelt amerikaner rett til å eie og bære skytevåpen. Inntil da var justisdepartementets mening at grunnloven bare beskytter en rett til å eie våpen knyttet til delstatenes organiserte heimevern. NRA jublet over kuppet fra Ashcroft, som er livslangt NRA-medlem.

Det hagler nå med søksmål mot departementet fra organisasjonene som forsvarer de demokratiske rettighetene og individets rettssikkerhet i USA. Ashcrofts justisdepartement har allerede lidd et par sviende nederlag. Men justisministeren har altså folkeflertallet i ryggen.

The New Yorker spekulerer rundt at Ashcroft blir visepresident dersom Dick Cheneys mange hjerteinfarkt hindrer ham fra å stille opp i 2004. Det takker nok Ashcroft ja til. Han forsøkte seg som presidentkandidat mot Bush. Da sa han i en valgkamptale at «det har aldri vært større behov for å heise fanen for ufortrøden konservatisme enn akkurat nå». Han fikk støtte fra de kristne fundamentalistene, men trakk seg før det ble alvor. I stedet forsøkte han å bli gjenvalgt som senator fra Missouri med tidligere guvernør Mel Carnahan som demokratisk motkandidat. Det ble en brutal valgkamp mellom to tidligere guvernører og høyprofilerte politikere i delstaten.

TRE UKER før valgdagen styrtet Mel Carnahans tomotors Cessna-fly med sønnen Randy ved spakene. Carnahan, sønnen og en medarbeider ble drept. Det var for seint å trekke Carnahans navn fra valgseddelen. I stedet erklærte Jean Carnahan at hun ville ta imot en utnevnelse i mannens sted dersom han vant. Ashcroft ble slått med femti tusen stemmer av en mann som hadde vært død i tre uker.

Seks uker seinere utnevnte Bush ham til justisminister. For Ashcroft bekrefter det at han styres av høyere makter. I alle disse tilfellene lå den en kime til større muligheter, sier han. Du vet, min bror sier at jeg er den heldigste mannen i verden. Han sier til meg at «hvis du faller i kloakken, vil du komme ut gomlende på et skinkesmørbrød». Etter hver korsfestelse følger en oppstandelse, har han også sagt.

Ashcroft utfordrer selvsagt ikke Bush i 2004, men i 2008 er han bare 66, og etter Ronald Reagan er ikke det noen alder for en amerikansk president. Jeg er ingen Reagan, sier Ashcroft når The New Yorker spør.
Det er sant nok, men er egentlig ikke svar på spørsmålet, og han har jo allerede tenkt tanken på å se seg selv i Det hvite hus.

halvor.elvik@dagbladet.no

Første gang publisert: torsdag 09. mai 2002


Fredag, Mai 10, 2002

Svensk lovforslag vil gjøre det straffbart å være en kristen!!
Sent: 09.05.02 15:15
Subject: Fw: Anti-hetslagen mot homosexuella

Läs noga och skicka vidare...
Se även http://dagen.com/portal/text.asp?alt=visa&TextID=14341

Fick detta mail till mig från Lena Grunnan, som skriver:
Kan bara säga att om detta blir verklighet så har för mig förföljelsen mot dom kristna börjat. Men vi får inte glömma att Herrens hand vilar över allt.

Min personliga inställning när det gäller denna debatt är: Hata synden men älska syndaren.

Bäste kristne vän
Om riksdagen den 15:e maj 2002 antar den lag som utvidgar begreppet hets mot folkgrupp till att gälla även homosexuella så innebär detta därmed att det blir straffbart att predika Guds ord i våra kyrkor. Det blir också straffbart att hjälpa homosexuella i förbön och befrielse.

Straffskalan är redan klar. Den som i uttalande eller i annat meddelande som spridits hotar eller utrycker missaktning för "homosexuella" (t.ex. påstår att det är synd), döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. BrB 16:8.

Justitiekanslern Göran Lambertz är åklagare i mål som rör yttrande och tryckfrihet och därmed landets främste expert i denna fråga. Han menar att läsa Bibeln inte kan vara något brottsligt. Problemet uppstår om predikanten menar att vi bör leva efter Bibelns bud.

Professor Madeleine Lejonhufvud är professor i straffrätt vid Stockholms Universitet. Hon menar att så länge man bara återger och förklarar bibeltexterna som historiska dokument gör man sig inte skyldig till något brott. Gränsen till brott går förmodligen när man hävdar den bibliska synen också idag.

Vi kan anta att den som vid upprepade tillfällen håller fast vid och påstår att en homosexuell livsstil är synd eller någon gång skulle påstå detta från en talarstol måste ha uppfyllt alla rekvisit för att kunna dömas till fängelse. I det fallet vederbörande tar tillbaka sitt uttalande eller ändrar sin uppfattning är nog brottet att betrakta som ringa och kan i stället räkna med att komma undan med endast böter alternativt villkorlig dom. Det vill säga de som inte står upp för sin tro kan slippa fängelse som påföljd.

RFSU, RFSL och liknade organisationer kommer om denna lag blir antagen direkt attackera de kristna ledarna och övriga kristna som håller fast vid bibelns ord för att få dem dömda och straffade.

Vi har i vårt land varit allt för ljumma när det gäller att be för våra ledare i regeringen och riksdag (Tim 2:1-4) varför djävulen fått detta tillfälle till att nu kriminalisera vår tro. Till en början bara i en
fråga, men om han lyckas med denna fråga så kommer han även försöka inom andra områden, var så säker. Trots detta kallar få till bön och fasta utan vi kristna sitter stilla och verkar inte bry oss. Om det inte kallas till bön i din församling, bönegrupp eller cellgrupp för detta får du själv agera, om du tycker det är viktigt.

Två saker kan du göra som verkligen påverkar:
1. Be att lagen inte antas
2. Vidarebefordra detta mail till tio av dina kristna vänner så att även de ber och sprider informationen vidare.

Den 15 maj är det omröstning i riksdagen, så tiden är knapp.

Med vänlig hälsning
Kjell-Roger Holmström


Torsdag, Mai 09, 2002

Les her hva Altaposten skriver om Kautokeino

– Kautokeino et religiøst minefelt

MINEFELT: Det blir ikke lett for å finne en ny prest som vil komme til Kautokeino menighet, tror kapellan Claes Mørch i Porsanger menighet.
Foto: Stine Sand Eira
Stine Sand Eira
7.5.2002 11:10

- Kautokeino menighet er et religiøst minefelt som skremmer prester fra å søke seg dit, sier kapellan Claes Mørch i Porsanger Menighet. Han vurderte stillingen som prest i bygda, men tok ikke sjansen. Det gjør ikke andre prester heller, og snart lyses stillingen ut for femte gang.

I fjor vurderte Claes Mørch (33) å søke prestestillingen i Kautokeino. Han var interessert i den samiske kulturen, og hadde lyst til å bosette seg i et samisk miljø. Etter å ha forhørt seg med tidligere vikarprester, bestemte han seg for ikke å søke.

– Striden i Kautokeino menighet er noe alle prester kjenner godt til, så i utgangspunktet var jeg skeptisk til å søke tjeneste der. Samtidig var jeg veldig lysten på å være prest i en samisk bygd. Jeg valgte derfor å forhøre meg med andre som har fungert som vikarprester der. Etter å ha snakket med disse, droppet jeg å søke. Jeg tror man skal være en spesiell prest for å kunne være i Kautokeino, sier Mørch.

Kristendommen står sterkt i bygda, og innbyggerne er landets ivrigste kirkegjengere. Det er også en oppfatning blant mange at bibelen skal tolkes bokstavelig, og at homofili og abort derfor er synd.

Som følge av rettssaken mot tidligere sokneprest Olav Berg Lyngmo er menigheten delt i to- noen går i kirka, mens andre går til bedehuset hvor Lyngmo har sitt virke.

Slik har det vært siden Lyngmo ble avskjediget i januar i fjor, og siden den gang har det kun vært vikarprester i bygda. Hittil har bare en person søkt stillingen som prest i Kautokeino, men han fikk avslag fordi han hadde tatt utdannelsen i Finland.

Konservativ gudstro

Kapellanen har vanskelig for å skjønne hva slags prest som klarer å overleve i den splittede menigheten. Spesielt unge prester vil ha problemer, fordi de er langt mer liberale, tror Mørch.

– Det skal godt gjøres for menigheten å finne en prest som er villig til å akseptere situasjonen. Hvem kan klare å samle menigheten under et tak, og godta den konservative gudstroen som er der? Menigheten må gå i seg selv, foreta en selvransakelse.

- De må spørre seg selv om hva slags prest de er ute etter. For eksempel burde de snakke med tidligere vikarprester for å høre hva de syntes om å tjenestegjøre der. Hva som var bra og hva som var dårlig. Slik situasjonen er nå, vil ingen komme. Det må ryddes mark for at en ny prest skal kunne slå seg til ro. Kanskje skjer ikke det før det kommer en samisk prest, som kjenner forholdene godt.

- Kan det rett og slett være snakk om en kulturkollisjon når prestene har så store vanskeligheter med å tilpasse seg forholdene i Kautokeino?

– Både ja og nei. Det hadde nok vært en fordel for en kommende prest at han fikk en grundig innføring i situasjonen der borte. Men på den annen side; det har jo gått bra med norske prester i andre samiske bygder. Det er nok den spesielle situasjonen i Kautokeino, med en konservativ gudstro og en splittet menighet, som er problemet.

- I tillegg til splittelsen i menigheten, må også en kommende prest godta de samiske tradisjonene. Menigheten krever mye av sin prest, og det skal en sterk rygg til for å tåle det, tror Mørch.

– Selvfølgelig har jeg respekt for de samiske tradisjonene, og at slektsbåndene er sterke. Men menigheten bør spørre seg selv hva som er viktigst- er det tradisjonene eller guds ord? En begravelse kan ta flere timer fordi alle navn fra blomsterkransene skal leses opp, og det er lange taler. I en slik sammenheng blir en prest bare en seremonimester. Når alle talene og opplesningene er ferdige og det endelig er prestens tur, så blir det ingenting igjen til forkynnelsen. Dette er et paradoks, fordi religion og læstadianisme står sterkt i bygda. Læstadianerne er jo veldig opptatt av ordet, men ordet drukner i alt det andre – storfamilien og tradisjonene. Det er spennende å dra veksler mellom de samiske tradisjonene og kristendommen, men det ene må ikke sluke det andre. Fokus bør være kirkens budskap.

- Hva tror du må skje for at Kautokeino får søkere til prestestillingen?

– De må enten få tak i en spesiell prest som er villig til å godta alle tradisjonene og den spesielle situasjonen som råder i menigheten. Som sagt tror jeg det blir svært vanskelig. Eller så må de være villige til å tilpasse seg, og kanskje gjøre om litt på tradisjonene.

- I dag vegrer prestene seg for å søke, fordi de er redde for å skape mer splid. Det er så mye såre følelser i forbindelse med kirkesplittelsen. Det skal ikke så mye til før noen føler at deres tro blir trampet på. Det er veldig trist at situasjonen er som den er, for hvis det er en menighet som virkelig trenger en prest, som ser opp til og som bruker presten, så er det Kautokeino.


Onsdag, Mai 08, 2002

HOLD DEG UNNA ALKOHOL!

Av Ivar Kristianslund

Jeg tror at Kay Rune Nersund har rett i at det ikke er noe prinsipielt forbud i Bibelen mot å drikke alkohol. (Se Nersunds artikkel i dag.)

Jeg pleier å si at dersom jeg hadde landet på en øde øy hvor jeg holdt på å tørste ihjel, og jeg fant en flaske vin, ville jeg drikke den med god samvittighet! Gud har gitt oss frihet, slik at vi også kan drikke surmelk, tvilsom saft og hva det måtte være, uten først å foreta en kjemisk analyse med tanke på alkoholinnhold, for samvittighetens skyld.

Likevel er jeg glad for at jeg, etter råd fra min far, hele livet har vært totalavholdsmann, og jeg vil anbefale alle å være avholdende fra det vi oppfatter som alkoholholdig drikk (øl, vin, brennevin, hjemmebrent, rusbrus, osv.) Det er så mye annet godt å drikke i dag, at det er helt unødvendig å nyte slike ting! Vil man drikke vin av helsemessige eller andre grunner, finnes det i dag et rikelig utvalg av alkoholfri vin. I melkedisken finner du mange steder meierienes druesaft som er rimelig og meget god!

Det finnes mange gode bibelske argumenter for en slik livsstil. Vi kan bare tenke på nasireerne, som var innvidd til Gud på en spesiell måte. Gud hadde foreskrevet at disse ikke skulle nyte sterk drikk. (4. Mos. 6,2-3.) I en preken som jeg har holdt, og som er gjengitt her i nettavisen mandag den 1. april 2002, vil du finne flere bibelske argumenter for totalavhold!


Forholdet til alkohol

Av Kay Rune Nersund

Alkohol er er blitt brukt til alle tider i ulike kultursammenhenger. Forholdet til alkoholen er imidlertid ganske forskjellig i fra kultur til kultur. Hos noen utvikles en trang til å bruke alkohol (alkoholisme), hos andre er alkolholdig drikk nærmest å regne som en del av "føden/helsen", mens andre igjen drikker alkohol for å bli fulle.

I Norge så har jeg inntrykk av at mange ser ganske ensidig på bruk av alkohol. Alkohol blir forbundet med fyll. Punktum! Derfor så er det også ganske vanlig i en del kristne miljøer å fordømme alkoholbruk som synd. Men blir dette en riktig arrgumentasjon?

Det er ganske riktig å erklære det som syndig å ha det som formål å drikke seg i en sådan tilstand at man mister kontrollen. Om et slikt forhold til alkohol sier Bibelen: "Vinen er en spotter, sterk drikk en bråkmaker. Hver den som føres vill av den, er ikke vis". (Sal. Ordspk. 20,1). Men det finnes imidlertid mange som har et helt annet formål ved alkoholbruk enn fyll.

F.eks. så er det i dag mange leger som mener at alkohol i små mengder kan være sunt. Dette stemmer overens med Paulus formaning til Timoteus: "Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mages skyld og for dine daglige skrøpeligheter" (1.Tim. 5,23). I mange land er det også vanlig å bruke vin daglig til maten, uten at det kan påvises noen varige mèn.

Hvis man vil prøve å finne sjeler, så må man argumentere riktig i forhold til hva som er Guds Ord. Alle som studerer de kristnes hellige bok vil finne at det ikke er foreskrevet noe eget bud mot alkohol. Det som blir fordømt er drukkenskap og usømmelig adferd i forbindelse med alkoholbruk. I forbindelse med alkohol kan man derfor si at det er hensikten ved bruken som avgjør hvorvidt det er syndig eller ikke. Man kan ikke ta enhver konsumert dråpe under samme kam og fordømme det, det blir helt feil.

Men i dag så er imidlertid mange nordmenns forhold til alkohol så usunt at det kan være på plass med noen kristne fomaninger. Hvorfor er det så vanlig å bruke alkohol til rus i vår kultur? Jeg tror at alle mennesker grunnleggende søker et høyere stadium.

Kirkefader Augustin hadde den tanke at mennesket innerst inne lengter etter det høyeste gode. Men dette gode finner ikke mennesket før det finner Gud. "For du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg". Folk som lever uten Gud tyr i villfarelse til alkohol/narkotika for å nå "høyere".

Men enhver vil nok oppdage at alkoholen er falsk, og sender oss rett ned i kjelleren dagen derpå. Det folk i vår kultur trenger å oppdage er at det høyere stadium som vi søker og trenger er samfunn med Gud. "Bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden". Apostelen Paulus.

Kay Rune Nersund


Den norske kirke, garantisten for åndelig død?

Av Bjarne Kydland

En skal helst kunne dokumentere sine bange anelser og tunge påstander.

Til det er kan en bare bruke noen få eksemplarer av vår kristne presse fra de seneste dagene. La meg først få slå fast en gang til: Denne gamle kirken lider av dødelige ulivssår, og det synes meg at de som har tatt mest skade på sin sjel er denne kirkens øverste daglige ledere, biskopene selv, alle som en, samt ansatte ved denne kirkens læreinstitusjon MF.

Dette synes meg å ligge i selve sakens/kirkens natur fra eldgamle tider. Legg merke med Kirkens Mor, katolisismen. Med andre ord er det de personer som har satset mest - et langt liv i fult engasjement på innredningen av steril formalisme, innsnevret intellektualisme, sekularisert rasjonalisme, fornekting av under, av syner, av åpenbaringer, av engler og demoners eksistens, ja endog til tider med fornektelse av livets to utganger. Kirkens folk er skadet proporsjonalt med deres prosentvise andel av det totale engasjement.

De forklarer verden ut fra et verdslig ståsted, og vender seg mot det overnaturlige. Samtidig er det disse som mest hårdnaket, og til alle tider har påstått at hedningekirken, etter Jesu oppstandelse er det egentlige Israel - de egentlige jødene. Likeså at den nyopprettede staten Israel bare er en stor tilfeldighet og misforståelse, som Arafat uhindret må få lov til å utslette ved hjelp av mest mulig rå terror. Det er en stor uting at jødene skal ha lov å forsvare sitt folk og hjem.

Til denne kirken går mange alvorlig søkende mennesker med håp om å finne evig føde og hvile for sin sjel. Det er bare et Guds under som kan hindre dem fra biskopers og prestelæreres tunge skjebne.

Dokumentasjoner tatt ut av publikasjoner fra de siste dagene:

Norge IDAG, 2 april. Olav Berg Lyngmo, Kautokeino, beretter om biskop Ola Steinholt, som benytter seg av “annonyme injurierende brev med falsk avsender.”
Denne biskopen, som i praksis samtlige de andre biskopene, er tilhenger av homofilt praktiserende i kirkens vigslede stillinger, og arbeider for snarest å få dem inn i kirkelige posisjoner. Noe som selvsagt også ble resultatet, i og med prost Kjølås som etterfølger.

Dagen 26. april: Karl Johan Halleråker: “Punktum for Menighetsfakultetet.” Han sier dette i og med at fakultetet vil sette punktum for saken som personalsak. Denne saken refererer seg til Henriksens “tredje vei” som skal åpne for full legitimering av homofilt samboende i vigslede stillinger bl.a.

Dagenlederen for 27. april presiserer også at det er ment som et punktum for saken som personalsak, men ikke for sakens reelle innhold. Siden, med Henriksens teologi innenfor MF, skal det skje en drøfting av grunnlagsspørsmålene i teologien, særlig i etikken. Med et slikt utgangspunkt, sier Dagen, kan en videre drøfting umulig føre til tydelig bibeltroskap. (sic) Det vil bare, sier Dagen, gjøre MFs ståsted og profil enda mer uklar og utflytende.” Kommentar: Stø kurs mot villfaring og heresi. (Jmfr. Jens Stoltenbergs motto: “Vi skal føre samme politikken som vi alltid har ført.) Det samme er biskopenes uuttalte motto her. Stø kurs mot bibelforaktende teologi.

Dagen for 30 april: Den meget omstridte presten, Helge Hognestad, som i 1989, av Oslo biskopen ble løst fra sitt ordinasjonsløfte, og siden gjeninnsatt av Hamar biskop Køhn, går nå inn for å sløyfe syndsbekjennelse i gudstjenesten. (sic)

Dagen 3. mai: “Fem nominert til Tunsbergbiskop.” Kommentar: Flere kvinner og mer liberalitet.
Den mest liberale skal være Torstein Lalim. Han var avløser for Børre Knutsen, som ble avsatt av Bondevik.

Dagen for 4. mai: Den vel mest liberale og politiserende biskopen av alle, Gunnar Stålsett, vil overlate kirken til muslimene og Allah achbar!

Dermed er dette anliggende godt og vel dokumentert, mener jeg.

Det som vi til for bare få år tilbake mente var en kristen bastion her i landet er i full oppløsning. De som beskjeftiger seg med dette vesenet vil mer og mer ta skade på sin sjel, tilliks med denne kirkens øverste representanter, biskopene og prestelærerne.
Det er ikke lenger slik at villfarelsen kommer i små og nesten umerkbare porsjoner. Alle sluser er åpnet. Fadervår skal forandres og syndsbekjennelsen skal ut og muslimene skal inn. (sic.)

Spørsmålet er: Kan denne dekadansen vendes om? Kanskje andre har synspunkter på nettop det?

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Tirsdag, Mai 07, 2002

TABLOID 290402

Av Oddvar Berge

Pål T. Jørgensen hadde kalt inn Ivar Kristianslund og Stig Utnem for å kommentere at biskop Stålsett av kristne betegnes som hykler, forfører, antisemitt, morder o.l.

Stig Utnem avsluttet programmet med å svare på et spørsmål fra Ivar Kristianslund om hva han bygget sin kristne tro på. ”Jeg bygger den på de samme ord av Jesus som Stålsett bygger på” sa Utnem, nemlig ”salig hver den som skaper fred”.

Det høres jo fint ut.

Men løsrevet fra sin sammenheng kan dette føre galt av sted. Jesus sier nemlig også at mange falske messiaser skal stå frem og føre mange vill. Det skjer ved misbruk av hans ord. Det skal være mye tale om fred, sier Jesus, men det er likevel ingen fred. Å slutte fred med synden som disse gjør, bringer nemlig ingen sann fred, bare forførelse, livsløgn og bedrag.

Ivar Kristianslund sier i prinsippet ingenting mer enn hva Hans Nielsen Hauge sa i sin bok Verdens daarlighed.

Hauge ble sperret inne fordi han sa sannheten. Likevel vil alle i dag ha ære og ros av hans navn og virksomhet. Men det samme såkorn som han benyttet vil de ikke bruke.

Denslags har alltid blitt betegnet som hykleri, villfarelse og forførelse.

Oddvar Berge,

Kristen Framtid, Aust-AgderMandag, Mai 06, 2002

Egypt blir dømt!

Av Jørgen Høgetveit

Den mektige staten Egypt med rundt 60 millioner innbyggere langs en av verdens lengste elver skal en gang dømmes av Gud og folket spredes til utlendighet i 40 år. Så vidt jeg vet har ikke det skjedd i historisk tid, så det må høre fremtiden til. Egypt er det eldste av verdens store riker som omtales i Bibelen - og de har hatt stor betydning for Israel på mange måter. Ikke minst var de vuggen til Israel da det ble et stort folk fra ca. 1762 f.Kr. og fire hundre år fremover. Her utførte Josef Guds store redningsaksjon med matlagring da antageligvis vannet fra Blå Nilen tørket inn, flommen og det fruktbare slammet fra Etiopias høyland uteble. Men de var også bærer av ånden og kulturen fra Babylon - Nimrods diktatoriske opprørsånd - deres trolldom og magi - som alle de senere riker ble besmittet av og som stadig truet jødene med sin påvirkning. Deres trollmenn var det Moses og Aron kom i konfrontasjon med og som fulgte dem i åndelig styrke nesten til "døra". De gjorde vann til blod, stokker ble til slanger osv., inntil Gud ga sine tjenere den makt som gjorde at de måtte innrømme at Israels Gud var den største og fridd sitt folk ved blodet på dørstolpene. Han som forherdet Faraos hjerte slik at han stikk i strid med all fornuft forfulgte jødene ut i underets åpnede Rødehav - og gikk under med hele sin hær.

Men de synes ikke å ha lært av historien eller latt seg advare av profetiene for fremtiden. For flere av profetene taler om tunge slag mot dette landet. Esaias sier i kapittel 43 der det tales om de etiopiske jøders hjemkomst - noe som skjedde i 1975, 1984 og 1991 - da titusenvis av falashaene ble tatt hjem til Israel fra områdene rundt Blå Nilens kilder: Tanasjøen i Etiopia. I den sammenheng står det i v. 3: "jeg gir Egypten til løsepenger for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted". Men selv om jødene er kommet hjem, fortsetter egypterne å plage dem, det skal koste dem dyrt.

Går vi så til Esekiel 29,9-14 sies det at Egypt skal bli til en øde ørken, full av grusdynger, fra Migdol til Syene og like til Etiopias grense." Ca 80% av vannet i Nilen kommer fra Tanasjøen og tilstøtende elver til Blå-Nilen, renner inn i Hvit Nilen ved Kartum, går gjennom The Sudds og inn i Egypt. Mange ganger har Etiopia hatt planer om å skaffe seg kontroll over vannet. Sist de gjorde det sa deres farao - A. Nasser - at meg tilhører Nilen og det blir krig hvis dere rører vannet i den.

Det er to ting som fører til at landet dømmes i henhold til profetene. Det ene er - i flg. Esek. 29,6 at de er en "rørestav mot Israels hus" og at de sier at "Strømmen hører meg til, jeg har gjort den".
I vår tid - da dette begynner å skje - er det all grunn til å holde øye med disse to signalene fra profetene, for "vi skal skjønne det når det skjer". Med hensyn på "rørestaven for Israels hus" har Egypt som den sterkeste makt i Midt Østen flere ganger vært en sentralmakt i kampen mot Israel, inntil de ble så rundjult at de mistet både Sinaiørkenen og stormaktene måtte stoppe Israel fra å gå like til Kairo. Da fant de ut at det var best å prøve seg på diplomatiet og fredsavtaler som de holder så måtelig.

Men under bordet organiserte de PLO - for som prof. Stave ved Arieh Center for Policy Research sa til Dagen 13.4.-02: "Oslo er første fase for den totale krig mot Israel. Det er Egypt som står bak PLO. Når palestinaaraberne får sin egen stat vil Egypt, Syria og Irak komme til Tel Aviv med sine armeer". USA presset Egypt til å innrømme at de visste om våpentransporten på Katarina A. med 50 tonn raketter og sprengstoff fra Iran. De har latt PLO bruke sitt territorium i Sinai til å smugle våpen i underjordiske tuneler inn i Gaza i en årrekke. Og så er det sikkert en masse man ikke vet, men dette er noe man vet sikkert og nok til å kalle dem en "rørestav mot Israels hus" - ikke minst de som er unnsloppet fra Etiopia. Og når Nasser altså har uttalt seg slik han gjorde om Guds skaperverk, at Nilen hører han til - så har han etter Skriften utfordret Skriften og profetene på det sterkeste - til å bestå profetprøven: at det skjer det som er sagt.

Ta også en kikk på hva Bibelen sier om Eufrat og Tigris i endetiden. Profetene talte om kampen omkring vannkildene i Midt-Østen - lenge før moderne strateger begynte å studere saken. Vil du vite mer om dette - kan du kontakte undertegnede vedrørende et tre timers foredrag om "Jesu Ord om endetiden, de historiske røtter for vår tid, og det som skal skje heretter." som også har en fyldig litteraturliste til videre lesning.

Så kjenner vi altså hva Ordet fra Han som har all makt i himmel og på jord sier om saken - og holder øye med det til det skjer. Da løfter vi våre hoder - for det er nok et signal på Hans komme.

Evje 03.05.2002
Jørgen Høgetveit


Søndag, Mai 05, 2002

Joh. 21,15-19. Preken av Ivar Kristianslund

2. søndag etter påske (Kolbotn, 14.4.02)
Prekentekst: Joh.21,15-19

Kjære menighet. Nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be sammen: Ja, kjære Gud i himmelen. Takk for at vi får samles om Ditt Ord. Takk, Jesus, for at Du døde for våre synder. Takk, Hellige Ånd for at Du vil forklare Ordet for oss. Herre, må Du nå la det skje at Du i Din nåde vil tale til denne menigheten gjennom meg, Herre. Skyv meg til side, Herre, og tal Du, Herre, så Dine tjenere kan høre. La dette samværet bli til frelse og helliggjørelse, Herre, så vi alle en gang kan samles hjemme hos Deg. Amen.

Dagens tekst står skrevet i Johannes’ evangelium i det 21. kapittel, og vi leser fra det 15. vers, i Jesu navn: ”Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atter sier han til ham annen gang: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sa til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg.” Amen.

Dette var Ditt hellige ord, Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Hvilken opplevelse! Tenk å få spise frokost sammen med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus! Tenk om vi kunne vært med på det! Det har jeg ofte tenkt, og det har kanskje du også tenkt? Eller få være med Emmausvandrerne og høre Jesus legge ut fra Skriften om det som er skrevet om Ham. (Luk. 24,13-.) Det måtte være vidunderlig. Men det skal bli en virkelighet for oss alle, vi som tror på Herren Jesus Kristus. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i Guds rike, sier Jesus. (Luk. 13,28-29.) Tenk hva vi har å se fram til, vi som tror på Herren Jesus Kristus! Og måtte alle tro og få del i dette, og måtte de som tror bli fylt av Den Hellige Ånd, være vitner og bringe det vidunderlige evangeliet om Jesus ut til våre medmennesker! Men også i dag kan vi ha samfunn med Jesus gjennom Hans ord og sakramentene. Jeg har lyst til å lese litt fra Johannes 6. fra vers 48, hva Jesus sier der, og legg nøye merke til hva Han sier: ”Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er det brødet som er kommet ned fra himmelen for at dere skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi er mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv.” - Og litt lenger nede: ”Dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod har dere ikke evig liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham.”

Jesus vil at vi skal bli i Ham og Han i oss, og at Hans ord skal bli i oss. Det er et inderlig samfunn med seg Han innbyr oss til, noe som ikke jeg greier å forklare, det kan bare Den Hellige Ånd forklare for deg og for meg. Men det er noe der; å ha et inderlig samfunn med Jesus, å være ett med Ham. Hans ord, det er mat. I Bibelen så står det flere steder om en profet som ble bedt om å spise en bokrull. (Esek. 2,8-3,3.) Og jeg har tenkt på det. Når jeg leser Bibelen, så kan det gjøres på minst to måter. Jeg kan lese - og så liksom forsvinner det vekk, eller jeg kan ta det til meg. ”Mine ord er liv” sier Jesus. (Joh. 6,36.) Det er liv i Guds ord. Så la oss hver dag be Den Hellige Ånd om å forklare Ordet for oss - at vi kan ta det til oss og leve ved det. ”Hør”, står det, ”så skal eders sjel leve”. (Jes. 55,3.) Det er livssalige ord som Jesus talte. Aldri har noen mann talt slik, sa de om Jesus. (Joh. 7,46.) Men det kan ikke forklares, det må blott erfares, så vi kan få samfunn med Jesus. Hans blod det renser oss fra all synd. (1. Joh. 1,7.) Det er vidunderlig!

Teksten, den handler jo blant annet om Peter. Han hadde opplevd mye med Herren. Han hadde opplevd mye. Han hadde en gang sagt til Herren: ”Herre, gå bort fra meg for jeg er en syndig mann.” (Luk. 5,8.) Han hadde sett hva slags mann han hadde for seg. - Gud selv. Han hadde vært på Forklarelsens berg, hvor han ville bygge hytter og gjerne ville bli. (Matt. 17,4.) Det er godt å være sammen med Herren, det hadde Peter erfart. Han hadde gått på vannet! Tenk, en vanlig mann, å gå på vannet! Men da han så på vannet og den urolige sjøen istedenfor å se på Jesus selv, så ble han redd, og da begynte han å synke. (Matt. 14,28-31.) Det forteller oss noe. Se på Jesus! Løft ditt øye og se på Jesus! Akkurat som Israelsfolket i ørkenen. De ble bedt om å se på slangen som Moses hadde opphøyet når de blir bitt av slanger. Se på slangen på stangen, da skal du leve! Se på Jesus, den korsfestede og oppstandne Jesus, så skal du leve evig! (Joh. 3,14-15; 4. Mos. 21, 8-9.) Så Peter, han hadde opplevd mye. Han hadde også forsøkt å irettesette Jesus en gang. Han sa: ”Herre, dette må ingenlunde hende deg!” (Matt. 16,22.) Da var Peter litt for stor. Han var ikke klar over helt hvem han hadde foran seg. Vi kan lære mye av Peter, av hans høye stunder og hans fall. Det er slike ting som også vi får oppleve mer eller mindre av i vår vandring med Jesus. Men Peter, han var frelst. Han var frelst før påske den gangen da Jesus ble korsfestet, for Jesus sa: Dere er alle rene, riktignok med unntak av Judas. Dere er alle rene. (Joh. 13, 10-11.) Så Peter, han var frelst, det var han. Men så vet vi hva som skjedde i yppersteprestens gård. Noe forferdelig, noe helt forferdelig. (Mark. 14, 66-72.) Og slike ting skjer dessverre også med deg og meg. Og derfor er det en fin trøst å lese om denne beretningen. - Hvordan Jesus møter Peter etter oppstandelsen.

Og vi hørte her i en av tekstene om den gode hyrde, ja i begge tekstene hørte vi om hyrden, ikke sant? (Salm 23,1-6; Heb. 13,20-21.) Jesus - Han er den sanne, gode hyrde. (Joh. 10,11.) Og Han gir disiplene både mat for kroppen og mat for sjelen. Og det gir Han også i dag til deg og meg: vi som vil følge Jesus, vil tro på Ham og vil legge våre liv i Hans hender. Han har omsorg for oss! (1. Pet. 5,7.) Vi har sikkert mange prøvelser. Dere som sitter her, dere har sikkert massevis av prøvelser av forskjellig slag. Det har vi alle. Og det er greit å være en kristen når du sitter på gudstjenesten og hører prekenen. Det er verre når hverdagen kommer! Det har sikkert også du erfart - ofte veldig vanskelig. Veldig vanskelig i våre dager. Men gi ikke opp! Gi ikke opp! Jesus har lovet: Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt. 28,20.) I verden har dere trengsel, sier Jesus, men jeg har overvunnet verden. (Joh. 16,33.) Han er god, Han gjør alle ting vel. (Mark. 7,37.) La oss sette vår lit til Ham, legge våre liv i Hans hender, vandre med Ham, være Hans vidner, gjøre Hans vilje!

Han stiller spørsmål til Peter: ”Elsker du meg mer enn disse?” Han tok ganske godt i - ”mer enn disse”. Ja, Peter hadde jo sagt at: ”Om alle forlater deg, så skal ikke jeg forlate deg.” (Matt. 26,33.) Så Peter hadde jo selv gitt uttrykk for at han elsket Jesus mer enn de andre. Når Jesus spør om noe, så er det ikke for det at Jesus ikke vet svaret. Han vet alltid svaret. Det kan vi se mange eksempler på i Bibelen. (Joh. 6,6; Joh. 4,16-18.) Han vet alltid svaret! Men når Han spør Peter, så er det for å få Peter til å begynne å tenke. Elsker du meg mer enn disse? Stakkars Peter, stakkars Peter! Det var ikke lett for ham å si at han gjorde det etter at han hadde svikta mer enn de andre. Men Peter, han visste det: Jeg elsker deg, Herre ! Ikke sant, det visste han? Han trodde på Jesus. Han hadde opplevd mye med Jesus. Og uansett hvor ødelagt hans eget liv var, så visste han det: Jeg elsker deg, Herre! Og det så vi da de fikk denne mengden med fisk, 153 fisker. Fiskeren Peter, han brydde seg ikke om verken båten sin eller fangsten! Han bandt om seg, hoppa i sjøen, og svømte i land. Det er Herren, sa Johannes. Er det Herren, tenkte Peter, da må jeg møte Herren! Det er viktigere enn alt annet. Måtte Gud gi oss alle å få det sånn at jeg må møte Herren! Jeg må være sammen med Herren! Det er viktigere enn alt annet. Så Peter han elsket Jesus, men han sa det beskjedent. Han sa: Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og Herren - Han gir da Peter en oppgave igjen: ”Fø mine lam.” Og Gud, Han vil at du og jeg skal arbeide i hans vingård. (Matt. 20,4-7.) Han har lagt gjerninger ferdige for oss for at vi skal vandre i dem. (Ef. 2,10.) Om vi ikke er så dyktige, om vi ikke er så gudfryktige: Herren, Han kan bruke oss. Han kan til og med bruke et esel. Herren har bruk for det, ble det sagt, da de kom og skulle løse eselet. (Luk. 19,31.) Han kan bruke meg, Han kan bruke deg. La Ham bruke oss!

Men Jesus, Han spør igjen, for annen gang: Simon, Johannes’ sønn - Han bruker ikke ordet Peter her, klippen, Han bruker det andre navnet. Elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Det var viktig for Jesus å få Peter til virkelig å tenke gjennom det: Elsker jeg Jesus? Det er det viktigste spørsmålet av alle egentlig! Elsker jeg Jesus? Hvis jeg ikke elsker Jesus, ja da har jeg ingen fremtid, da har jeg ingen ting. For Gud er kjærlighet (1. Joh. 4,8), og for å ha samfunn med Herren så må vi elske Ham. Det er jo det første bud. (Matt. 22,37-38.) Du skal elske Herren din Gud over alle ting, ikke sant, og da kan vi også elske vår neste. Og Han elsket oss først. Vi elsker fordi Han elsket oss først. (1. Joh. 4,19.) Hvis vi får se Hans kjærlighet, for jeg har ofte forsøkt - jeg tenker jeg burde forstå mer av hvor stor kjærlighet Gud har til meg. Han har skapt meg, gitt meg alle muligheter i denne fine verden, og jeg har ødelagt alt. Han har frelst meg og gitt med nye muligheter, og jeg faller, og Han reiser meg opp igjen. Hvilken nåde! Hvilken kjærlighet! Jeg skulle ønske jeg kunne se det, og forstå det mer enn jeg gjør. Jeg prøver å lese og prøver å få se mer inn i det, en fantastisk kjærlighet! Ja, det var viktig for Jesus å spørre Peter for å få ham til å tenke og ransake seg selv. Er jeg glad i Jesus? Og han svarer igjen: Ja, Herre, jeg har deg kjær. Men så kommer enda en tredje gang! Kanskje det har sammenheng med Peters tre fornektelser, jeg vet ikke, men tredje gang: Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær? Og da blir Peter bedrøvet. Han hadde jo sagt det to ganger. Men la oss ikke bli bedrøvet om Herren ransaker oss. La oss ikke bli bedrøvet, for Han gjør det ikke av ondskap. Han gjør det til vårt beste. Ransak dere selv om dere er i troen, står det. Ransak dere selv om dere er i troen! Det måtte da være at dere ikke består prøven. (2. Kor. 13,5.) Vi trenger å ransake oss selv hver eneste dag, og leve i en daglig omvendelse! For vi er onde av natur. (Mark 10,18.) Vi er blitt en ny skapning når vi er født på nytt. (2. Kor. 5,17.) Det er en kamp mellom den gamle Adam og det nye mennesket som er født. (Rom. 7,14-25.) Vi må ransake oss selv. Vi må tåle at Herren setter sitt skarpe lys på oss og ser etter hvordan det er i mitt hjerte. (1. Joh. 1,6-7.) Herre, du vet alt, sier Peter. Du vet at jeg har deg kjær! Jesus sier til ham: Fø mine får. Vi bør også spørre oss selv om vi elsker Jesus. Som jeg har nevnt allerede; det er det store spørsmålet. For kristendom - sann kristendom - det er kjærlighet! Det er det det dreier seg om! Gud er kjærlighet. Og hvis vi er Guds barn, så elsker vi! Da oppfyller vi de to første bud. Vi elsker Gud over alle ting, og vi elsker vår neste som oss selv. (1. Joh. 3,14; 4,8.)

Jesus sa: Dette å elske Herren, det er det største bud, og så er det ett som er like stort, og kjærligheten er lovens oppfyllelse. (Rom. 13,10.) Hvis vi har kjærlighet til Gud og vår neste, da oppfyller vi loven. Og vi kan jo lese i 1. Kor. 13 om hvordan kjærligheten er. Den er helt utrolig! Sånn skal vi være, sånn at verden kan se og si om oss: Se hvor de elsker hverandre. Og når vi møter verden i vanskeligheter, når vi blir forfulgt, så skal vi ikke la oss overvinne av det onde, men isteden overvinne det onde med det gode. (Rom. 12,21.) Når du blir skjelt ut og løyet på, og mishandlet av dine medmennesker, for det blir sikkert du også av og til, så vend det andre kinn til! (Matt. 5,39.) Vis kjærlighet. Det gjorde Jesus. Han som ikke skjelte ut når Han ble utskjelt, og ikke truet når Han led. (1. Pet. 2,23.)

Men Jesus hadde noe mer å si Peter der ved stranden den morgenen. Han hadde noe mer, og noe kanskje langt alvorligere. Og det var kanskje derfor Jesus måtte spørre tre ganger: Elsker du meg? For hva sier Han videre? Han sier: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Han bandt jo om seg og kastet seg i sjøen og gikk til Jesus nå, ikke sant? Men, sier Jesus, når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Og hvor var det? Jo, historien forteller at Peter, han ble korsfestet. Han ble korsfestet, og det står det i vers 19: Dette sa Han for å gi tilkjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Han skulle korsfestes Peter, og det er en hard dom for en mann i sin beste alder å høre - at du skal korsfestes. Det er noe å leve med det! Peter, han levde resten av livet med en dødsdom, han. Han skulle korsfestes. Det var ikke lett. Og for å bære det så trengte han å elske Herren. Og sånn er det med deg og meg. Vi skal kanskje også lide meget. Det var mange som måtte lide mye. Det står jo om Paulus: Herren sier: Jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. (Ap. gj. 9,16.) Tenk på det! Paulus han led mye for Jesus. Og han sier til sin bror Timoteus: Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann! (2. Tim. 2,3.) La oss ta til oss det vi også. Lid ondt som en god Jesu Kristi stridsmann! Og Paulus sier et annet sted i Kolossenserbrevet: Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus’ lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød for hans legeme; som er menigheten. (Kol. 1,24.)

Kjærlighet, det fører ofte til lidelse. Det gjorde det for Jesus. ”For så har Gud elsket verden at Han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” (Joh. 3,16.) Jesus måtte lide fordi Han elsket deg og meg. Men, som kristne, vi skal ikke søke lidelsen. Det har vært mye misforståelser gjennom tiden. Vi vet at noen har pint seg selv og plaget seg selv: for å lide. Det er ikke sånn Han har ment. Noen av oss slipper kanskje å lide så veldig mye. Men det Han har ment, tror jeg, ut fra Skriften, det er det at vi skal vandre i de gjerningene Herren har lagt ferdig for oss. Og hvis det innebærer lidelse, så skal vi ta lidelsen. Vi skal ikke søke lidelsen. Det er ikke noe mål i seg selv å lide. På ingen måte. Nei, vi skal gjerne leve et godt og behagelig liv i denne verden, men hvis det blir nødvendig å lide, så skal vi lide. Noen skal reise på den andre siden av kloden, og ofre alt, og være misjonærer. Måtte Gud velsigne dem som gjør en stor gjerning. Men det er ikke alle som skal gjøre det. Kanskje en del av oss skal leve som ordinære mennesker utapå. Men vi skal gi alt til Herren, være beredt til å gi alt til Ham, se på alt vi har som Hans eiendom, stille alt til rådighet, og om nødvendig være villig til å lide. Og det er ikke sånn at vi skal gjøre dette av tvang, altså!

- Det er kjærligheten som skal drive oss. Det er det som er kristendom, vet du, ikke å bli drevet av bud. Vi skal holde budene, det er ikke det jeg mener. Du skal holde budene, kanskje du til og med må anstrenge deg en del ganger. Du blir fristet og må anstrenge deg for å holde budene. Men grunnleggende sett, så er det kjærligheten til Jesus som driver deg til å oppfylle Guds lov, og til å være hans vitne. Som disiplene sa: Vi kan ikke la være å vitne om det vi har hørt og sett. (Ap. gj. 4,20.) Vi kan ikke, det er ikke mulig! Vi har sett at Jesus lever, ikke sant? Og sånn er det med deg og meg som er blitt frelst og født på ny, og som har fått se at Herren er god. Vi kan si med, Job, var det vel som sa det, at jeg VET at min gjenløser lever. Og som den siste skal Han stå frem på støvet. (Job 19,25.) Vi VET at Jesus lever! -- og alt annet er underordnet, dypest sett. Selv om vi nok har våre vanskeligheter av og til, så innerst i vårt hjerte; det nyfødte mennesket, det nye menneske, det vet at: har jeg Jesus, så har jeg alt! Om jeg eide alt i denne verden, ikke sant, det var ingen ting hvis jeg ikke har Jesus. Det er vidunderlig å leve med Jesus! Og det er trist å se på de mange rundt omkring som ikke bryr seg om Jesus!

Jeg har tenkt over Satan. Han må være en fantastisk tusenkunstner, som greier å snu det sånn opp ned. Altså det som er så fantastisk ved å leve med Jesus, det framstilles som en forferdelig trist og tvangsaktig ting, mens det å leve ute i verden, som er bare elendigheten, det framstiller han som noe herlig. Han er en løgner, en fantastisk løgner. Så måtte sannheten, Guds ord, få nå våre medmennesker, og fortelle hvordan det egentlig er, så menneskene kunne komme til Jesus! Jesus vil at vi skal bli i Ham og Han i oss, at Hans ord skal bli i oss. Da kan vi be om hva vi vil, og vi skal få det. (Joh. 15,5-7.) Det er fantastiske løfter som Herren har gitt oss når det gjelder bønn. Det er så fantastisk at jeg greier ikke å forstå det, jeg. Men når Han har sagt det, så er det sant! Så la oss legge alle våre begjæringer fram for Herren i påkallelse og bønn med takksigelser! (Fil. 4,6.) La oss prise Ham hver dag for Hans store kjærlighet, Hans store nåde! Samfunnet med Jesus, vet du, vi har vanskelig for å fatte hva det egentlig er. Og det var vel vanskelig for Peter også.

Altså Jesus, Han var vel en nokså alminnelig mann å se på. Men, altså, denne mannen, en ordentlig ekte mann, Han var og er samtidig den levende, allmektige, evige, allvitende, allestedsnærværende Gud! Hvordan går det an å fatte det? Du ser en person, og så er det Han som har skapt alt og Han oppholder alt. Alle ting er blitt til ved Ham. Alle ting står ved Ham. (Kol. 1,17.) Det er helt ufattelig, helt ufattelig. Så vi burde bruke mer flid på å forstå, trenge mer inn i Jesus: hvem Han er. Lese Hans ord og få tak i hvem Han er, få samfunn med Ham. Og du vet, Peter, han begynte å ane noe av det. Det er derfor han ble så ivrig. Han kasta seg i vannet og svømte inn. Jeg ser for meg denne Peter, hvordan han i full fart kom inn på land, for han måtte til Herren, han måtte til Herren!

Jeg går og rusler om dagen, og så tenker jeg på litt av hvert. Og her en dag jeg gikk og dro noe fór inn til et fórbrett, så var det plutselig en setning fra Det gamle testamente som kom til meg. Det var Rebekka som sa det: Jeg vil også gi kamelene dine å drikke. (1. Mos. 24,46.) Du vet, det er Bibelen. Det er Guds ord alt sammen, og hver setning har noe å gi. Og denne setningen, den kom for meg: Jeg vil også gi kamelene dine å drikke. Dere husker at Abraham, han skulle hente en kone til sin sønn Isak i sitt hjemland, og så sendte han sin tjener, det var vel Elieser han het. Og Elieser, han ba til Herren: La det være sånn at når jeg kommer til brønnen, og pikene kommer der for å hente vann, så sier jeg: La meg få noe vann å drikke. Og den som da sier: Ja, du skal få drikke, og jeg vil også gi kamelene dine å drikke, hun skal det være som du har utsett til hustru. (1. Mos. 24, 12-14.) Altså denne tjeneren, han var sikkert opptatt av å få en from kvinne som kunne bli hustru for hans herres sønn Isak. Og da denne ba Rebekka om vann, så fikk han det. Det var vel på en måte kanskje alminnelig høflighet. Men så sa hun: Jeg vil også gi kamelene dine å drikke!

- Det slo meg at det er dette kjærlighetsoverskuddet … Du gjør ikke bare det du blir bedt om, men du gjør lite grann mer! Hun hadde sikkert et godt forhold til sin Herre og Frelser, og hun var god av hjertet; ville gi, ville hjelpe. Jeg vil også gi kamelene dine å drikke. Og sånn er det med den som er født av Gud. Han gjør ikke bare et minimum når han blir bedt om noe, men vil gjerne gi kjærlighet, ha et tjenersinn! Men la oss også være klar over det: Denne fine, unge piken, Rebekka, som både var klok og gudfryktig og vakker. Hun hadde dessverre et tilbakefall senere. Hvis du husker fortellingen om Esau og Jakob. Hun ble jo mor til Esau og Jakob, og hun var ganske ondskapsfull da hun lærte opp sin sønn Jakob til å narre sin far og sin bror. (1. Mos. 27.) Det er i grunnen fælt å tenke på! Denne fine, gudfryktige unge jenta som fikk et så stort kall: bli stammor for hele Israelsfolket, hadde en så fin begynnelse, og oppførte seg fælt på sine eldre dager.

Og Peter, som vi hører så fint om her … Paulus måtte jo en gang irettesette ham fordi han hyklet, ikke sant? (Gal. 2,11-16.) Vi kan alle ha våre tilbakefall. Den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller. (1. Kor. 10,12.) Vi kan ikke vandre i egen kraft. I oss selv er vi ingen ting. Han må bære oss, Han må lede oss. Uten meg kan dere intet gjøre, sier Jesus. (Joh. 15,5.) Så vi må holde oss nær til Ham hver dag! Peter, han ville gjerne slåss for Jesus. Han hadde et sverd, og da yppersteprestenes tjenere og soldatene kom, så grep Peter sverdet. Nå skulle han slåss, ikke sant, nå skulle han slåss for Messias! Han hogg det høyre øret av tjeneren Malkus. (Joh. 18,10-11.) Det er ikke alle som er modige nok til å slåss. Det er ikke det. Det er ikke alle som vil det. Men Peter ville det. Han var en modig mann, og en trofast mann. Han ville tjene Herren. Men det var ikke på den måten Jesus hadde ment at han skulle tjene Ham. Det må vi også huske på. Det skal ei skje med kraft og makt, men med ditt ord som du har sagt. Å kjempe i kjødelighet med Jesus, det hjelper ikke. Nei, Jesus ville nok at Peter skulle kjempe på en annen måte; gjennom lidelsen. Og det er vanskeligere. Det er faktisk vanskeligere det! Han skulle følge i sin Herre og Mesters fotspor og bli korsfestet. Og historien forteller, jeg vet ikke hvor pålitelig den er. Det er jo mange ting man hører, og noe av det er kanskje noe man har føyet til. Men i hvert fall har jeg hørt det har vært sagt, og det er godt mulig at det er sant, at da Peter skulle korsfestes, så ba han om å bli korsfestet med hodet ned, for han mente han var ikke verdig til å bli korsfestet på samme måte som sin Herre og Frelser, Jesus Kristus. Da hadde han lært noe gjennom livet. Da hadde han lært at vi har en Herre, en Gud, en Frelser. Vi er intet! Vi har fått alt av bare nåde! Vi har ingen ting å rose oss av. ”Om noen rose seg, han rose seg i Herren.” (1. Kor. 1,31.)

Så, kjære menighet, fatt mot! Gled deg i Herren! (Fil. 4,4.) Du har bare gleder å hente! Kanskje du må lide, kanskje du må korsfestes, ja faktisk. Hvis du vil leve etter Guds plan med deg. Det står at alle som vil leve gudfryktig i Herren Jesus skal bli forfulgt. (2. Tim. 3,12.) Så kanskje du må oppleve sånne ting, men frykt ikke! Som vi hørte her: Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, sa David, frykter jeg ikke for ondt. Ja, det behøver ikke du gjøre heller, uansett hva som hender deg, uansett! Og jeg har opplevd litt sjøl gjennom livet. For en del år tilbake så var jeg veldig deprimert, faktisk. Og grunnen til det var at jeg så avkristningen omkring meg. Jeg syntes det var så fælt. Og jeg kom også i opposisjon til en del mennesker på grunn av at jeg var opptatt av dette med å stanse avkristningen og så videre. Men så var det en ting som jeg etter hvert fikk oppleve, og som har vært til god hjelp for meg siden også. Du vet, du kan ha venner, og du kan ha folk som er fiendtlige mot deg, - og du kan ha venner som forlater deg. Men så fikk jeg oppleve det som er uttrykt i en sang, en sangstrofe som dere alle sammen kan. ”Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds Sønn.” Altså denne realiteten som denne sangstrofa uttrykker, det ble liksom noe som jeg fikk tatt til meg for alvor. Ikke bare sånn at jeg hører det og synes det er bra og sånn, men at jeg liksom fikk tatt det til meg som noe som virkelig var en del av meg. Altså: Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Det vil altså si at om du ikke har en eneste venn her i verden! Som kristen så kan du komme på kant med mange mennesker i forskjellige sammenhenger, og det kan være veldig trist å være alene. Men når du har ÉN venn: Jesus … Han svikter deg ikke! Da har du nok. Det var det jeg fikk ta til meg for mange år tilbake. Jeg har én venn: Jesus, og da har jeg nok! Og jeg VET at jeg har en venn. Jeg vet at Han svikter meg ikke. Det var en veldig trøst. Når jeg da får andre venner, og jeg har fått veldig mange andre venner, så er det liksom, det er bonus det, vet du! Ekstra. Det er noe du kan glede deg over, en ekstra bonus at du har andre venner. Så kan du fryde deg over det. Men det er DEN ENE som du skal sette din lit til! Og Han lever! Det er det sikreste historiske faktum i historien, at Jesus lever! Det er en sannhet. Og det er mye slags kristendom i våre dager, og det fins vel kristne hvor en liksom ikke regner med det engang - at Han lever. Men Han lever! Han er lys levende den dag i dag. Og vi skal leve. (2. Kor. 13,4.) Vi skal leve evig. La oss fryde oss i Herren og takke og prise Ham!

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
Amen.

(Anne-Mari og Kristi Rognerud har skrevet av talen etter lydopptak. Manuskriptet er kontrollert og lett redigert av Ivar Kristianslund som også har føyd til hvor de fleste bibelsitatene er å finne.)


Lørdag, Mai 04, 2002

Jødene - lakmuspapiret på verdensfreden

Av Jørgen Høgetveit

Lakmuspapiret er et indikatorpapir vi bruker i kjemien bl.a. til å fastslå hvilken pH vesken har. I overført betydning kan en bruke jødene som et slikt lakmuspapir på hvordan det står til med fredsutsiktene i verden. Eller som Dagbladjournalist Karl Emil Hagelund skrev i boken "Israel elsket og hatet" i 1983: "Vi skal derfor huske på at når et land begynner en konsekvent utryddelse av sine jøder, når deres eiendommer beslaglegges og synagogene rives ned, da bør landets naboer beskikke sitt bo. Da er det aggresjonen som er ute og går, en aggresjon som før eller senere - når jødene er utryddet - vil trenge seg ut over landegrensene."

Allerede tidlig innså han at: "Ropet mot jødene er varselsignalet, symptomet på at noe er galt i samfunnet." På slutten av krigen skriver Sigurd Hoel fra Sverige: "Om Nazi-Tyskland blir slått på alle fronter, om alle nazi-ledere tar livet av seg eller blir hengt, om Tyskland blir okkupert og landets krigsindustri nedlagt, om alle de okkuperte landene får sin frihet igjen, men antisemittismen seirer, slik at den blir verdensomspennende, slik at den som en gift smyger seg inn i alle lands anskuelse, da har nazismen likevel seiret. Antisemittismen er som et frø som inneholder alle nazismens kromosomer . . . Får det frøet leve, finnes det jordsmonn slik at det kan begynne å spire, da kommer det til å vokse opp en ny skog, der nazister fritt kan drive jakt på hederlige folk. Og Hitler og Goebbels kan storle i gravene sine."

Og Hitler hadde planene og vurderingene klare, men folk trodde han ikke når han sa: "Dere skal få se på hvor kort tid vi alene på grunnlag av vår kamp mot jødene skal omstyrte hele verdens begreper og verdiskala. Har en engang for alle fått raseprinsippet til å vinne innpass ved å blottstille jødene, så går det øvrige ganske hurtig."

Nå dukker Berlesconi opp i Rom, Italia, le Pen i Frankrike og Heidemann i Østerriket, gamle facsistiske land - med en nifs historie. En nazifascistisk bølge reiser seg full av aggresjon og jødehat på nytt i Europa. Tillat meg å sitere noen verselinjer jeg skrev i april for to år siden:

"Lysene slukkes nå over Europa",
ød`lagt til grunnen - rettferdighets verk.
Sprengt er nå freden - bygget av troen,
murer av samhold som gjorde den sterk.

2. Bibelens budskap er plukket i stykker,
innbilsk, hovmodig av menneskemakt,
Barna får stener og døende giften,
borte er brødet og vintreets saft."

Her ligger den åndelige forklaringen er jeg redd.
Hele den onde åndsarven fra Babylon med giftige avlegger inn i de store verdensriker - ikke minst via Romer-kirken til vår tid - våkner til live nok en gang. Derfor spurte den kjente britiske forfatteren H.G. Wells den 27. oktober 1942 i The Times: "Hvorfor bomber vi ikke Rom" - den by og med ideologien og pavestol hvor den katolske fascisme oppstod - og ga et Hitler Tyskland som bare var en kopi i følge kirkehistorikeren Ivar Welle. (Dette foreligger det meget god dokumentasjon på.)

Men det er ikke bare i utlandet denne forferdelige åndsmakt igjen reiser sitt giftige hode. Etter min mening finner vi den igjen mange steder, ikke minst i Oslopressa - både i den som tidligere har et ille rulleblad, men også andre aviser. En tenker ikke minst på Aftenposten og Nationen. Per Ole Johansen har i boken "Oss selv nærmest" og Jan Otto Johansen i "Det hendte også her" trukket fram opplysninger som er lite flatterende for de nevnte organ. De ble for en tid tilbake konfrontert med sin fortid, og Aftenposten syntes på lederplass lite villig til å innrømme sin brøde. Nationen derimot la seg flat for kritikken, men nå ser det ut som de igjen begir seg inn på ville veier nettopp i disse spørsmål. Den 13. april på ledersiden blir Sharon avbildet med krumnese, feit leppe, bind for øynene - blindt skytende og uttalende: "Hvem tør kaste den siste sten?" Bak lyser Davidstjernen, bloddryppende ?. Den 10. april skriver M. Fyhn fra USA om jødene som utgjør 2% av USAs 281 millioner og har "viktige og godt synlige posisjoner i finans- og næringsliv, i politikken, og i mediene både på eier og journalistsiden" Vel, noen små merkelige avvisninger av merkelig utsagn som at Sharon skal ha sagt: "vi kontrollerer Amerika" forekommer, men etterlater det budskapet som tegneren har fått frie hender til å utforme under. Her ser vi en diger feit Sharon med et fult blikk, ropende på hjelp, mens har tar kvelertak på en liten forskrekket Arafat. Bak styrter cowboy-Busch til med revolverbelte. Man kan selvsagt se det komiske i det, men saken er for alvorlig til det, og man spør seg selv om hvorfor ikke bildet er tegnet med motsatt budskap. Og hvorfor nevner ikke Fyhn med et ord den store muslimske befolkning i USA og deres store investeringer både der og i Vesten ellers. Det er heller ikke opportunt å nevne at av 19-20 selvmordsbombere var 18 av dem fra Saudi-Arabia. Heller ikke tegnes det et bilde som får fram araberverdenens store arealer, folk og krigermakt.

Nationen 6.4.02. Arafats hode på ambolten. En stor fet og utflytende Sharon fester en tang i Arafats øre og denger løs. En minitegning over viser en hakekorsmann kastende sten i et annet hode. Assosiasjonene gir seg selv. Og artikkelen er etter min mening ikke det minste balansert. Aftenposten 3.5. fikk rimeligvis flere skarpe innlegg som nettopp påpeker parallellene til antisemittismen i førkrigstiden - hvilket det også etter min mening er. Det lover ikke godt for Norge - når man summerer opp resten av Norges merittliste de siste årene med Olsoavtalen m.m. Det lover ikke godt verken for oss eller verdensfreden.


Fredag, Mai 03, 2002

Jødene er spesielle

Av Bjarne Kydland

Opplyste nordmenn skulle ha klart for seg at jødene er et helt spesielt folk - fra en vinkel sett med samme spesialitet som Bibelen selv har.

Jødene er Guds folk og deres land er Guds land. Intet annet folk er av Gud benevnt å være Hans folk og Hans land. Men da kan det bare ikke nytte å fjerne dette folket, og det har heller aldri lykkes noen verdensmakt å gjøre det. Historien kjenner mange slike forsøk.

Enn i dag er det, mer enn noen tid fullt politisk korrekt å fjerne Israel, men er umulig. Merk deg gjerne det.

Verden som sådan hadde slett ikke vært ille faren f.eks. om Norge ikke fantes i det hele tatt. Aller minst jødene - og da med tanke på Oslo-avtalen, som aldri har vært tenkt å skulle tjene jødenes sak, men heller at Israel “opphører å eksistere som en jødisk nasjon.” (Se forrige art. av undertegnede.)

Oslo-avtalen er, fra ende til annen bygget opp omkring løgn og atter løgn. Slik: Jødene har slått seg ned i egypteren Arafats hjemland, og han bruker de mest sataniske terrormetoder for å drive dem ut av hver kvadratmeteren. Jeg siterer her hva Nobelprisvinneren Alexander I. Solsjenitsyn sier om vold og løgn. Han har, til “siste blodsdråpe” følt på egen kropp og sjel hva løng og terror/vold utretter. Det sørget Stalin for.

Sitat: “La oss ikke glemme at vold ikke kan eksistere i kraft av seg selv, den er uløselig forbundet med løgnen. Disse to er sammenknyttet rent organisk på det mest intime. Vold har intet annet å søke skjul bak enn løgnen, og løgnen har intet annet å støtte seg til enn volden. Enhver som en gang har proklamert vold som sin metode, vil uvegerlig måtte velge løgnen som prinsipp.” Sitat slutt.

“Når han taler løgn, taler han av sitt eget, . . .” Joh. 8:44.

Jødene er den kanal Gud har brukt og bruker for å nå resten av jordens befolkning med velsignelse. Se dette løftet i 1. Mos. 12:3.

Fra jødene kom Jesus, jødenes Konge. Se også Romerne 9,4: “Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivingen, gudstjenesten og løftene.”

Hva som tilhører hedningene i denne sammenhengen se Rom. 11,24: “For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen var vilt og i strid med naturen ble podet inn i et edelt (dyrket) oliventre, . . .” Altså, hedningene ville stå totalt ribbet tilbake uten denne jødenes velsignelses-rikdom fra oven.

Jødene har gått i Guds spesialskole i snart 4000 år -fra Abrahams tid. Den gangen, som nå, gikk det stort sett på løgn og vold i de fleste andre samfunn, mer eller mindre overlatt til seg selv som hedningefolkene var. Men litt omsenn fløt porsjoner av jødenes velsignelser over til andre folk, som Gud hadde sagt og lovet. Jødene ble da som nå drevet fra samfunn til samfunn, fra nasjon til nasjon, og de førte med seg, til barbarene, samme “know how” over alt.

Men, folkene ser ikke ut til å ha bruk for denne velsignelsen, og derfor, når de mange ganger nok, både direkte og indirekte har gitt uttrykk for sin selvtilstrekkelighet så får de omsider det de tror er det beste. De får Barabbas, han som også jødene i sin tid valgte, og som i våre dager er representert ved Arafat. Jødene valgte Barabbas i stedet for Jødenes Konge og Himlenes Rike.

Hva sa Jesus? “Fader, forlat dem for de vet ikke hva de gjør.” Luk. 23:34. Akkurat det samme sier han til folkeslagene, i dag. Men jeg tror Han gråter. Joh. 11,35: “Jesus gråt.”

Derfor har både jødene og hedningene tunge tider i vente. Hvorfor? De lar seg forføre av Løgneren som ut fra prinsipp benytter seg utelukkende av løgn og vold og atter vold.

Hva hedningefolkene angår så sier de, som det er skrevet i Åp. 13,4: “Hvem er som dyret?”
Terrorismens endeligt kan en lese om i Sakarias 14,12-15.

Bjarne Kydland


Hvem er jødene?

Av Bjarne Kydland

Norsk presse og NRK, med Arbeiderpartiet i spissen arbeider febrilsk på fremstillingen om Israel og jødene som en forbannelse “for alle jordens slekter” og gjør dermed fellessak med Allahs sammensvorne. Denne framstillingen tok fart i 1970-71. Da ble det gitt en avgjørende uttalelse på landsmøtet i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) om Midt-Østen, med følgende ordlyd:

”AUF vil støtte de krefter som kjemper for nasjonal og sosial frigjøring av det palestinske folk. Forutsetningen for varig fred må være at Israel opphører å eksistere som en jødisk stat, og at det opprettes en progressiv palestinsk stat hvor alle etniske grupper kan leve sammen side om side under full likestilling.”

Ap-ungdommen på den tiden var nettop de som i senere år har utgjort norske regjeringer: Bjørn Tore Godal, Reiulf Steen, Terje Rød-Larsen, Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg - og nå også Kåre Willoch - Høyre, for å ha nevnt noen volds- og terrormedløpere. Arafat mangler bare Hitlers Chaplinkost under nesen.

Uttalelsen går “hånd i hanske” med Det palestinske nasjonal-charter i sin originale versjon fra ca. tre år tidliger, fra 1968. Se charterets 33 artikler i Dagen for 26/2. Denne uttalelsen har de senere årene mer og mer blitt “det politisk korrekte” her til lands. De norske medeløperne her utgjør flere ganger så mange som i 1940-45 tok parti for Hitler.

Vi må være sjeleglade for at Israels Venner på Stortinget ser hvor galt dette bærer hen og at de slik har gitt uttrykk for den holdningen en finner i USA, som har avsverget alle former for terrorisme og terrornasjoner, også vold og terror mot jødefolket og deres hjem.

Hva sier Guds ord om samme folket?
Guds ord sier det motsatte av “det politisk korrekte.” Jødene er og skal være en velsignelse for alle folk og nasjoner: “Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.” 1. Mos. 12:3b.

Den ovenfor omtalte Goebbels-kampanjen/løgnkampanjen om Israel rider det norske folket spesielt. Osloavtalens “smeder” har aldri tenkt en eneste vennlig tanke om jødene eller deres hjemland. Denne frekke muslimske tenke- og handlemåte har festet seg mer og mer, slik at muslimsk ungdom kan gå til frontalangrep på fredelige norske borgere, midt på lyse dagen, midt i vår egen hovedstad mens politiet står og ser på.

Jeg utfordrer alle nordmenn av god vilje om å uttrykke sin mening om terroristenes herjinger blant det fredselskende jødiaske folket. Det mest plagede folk av alle.

For å ha en grunn til deres hovedinteresse sier terroristene: Det landområde dere har slått dere ned på, det er vår rettmessige eiendom.

Ynkelig skuespill
Det er et ynkelig skuespill en er vitne til om dagen, der en kan høre fra landsende til landsende at jødene på urett vis har okkupert andre folks land og hovedstad. Det blir klokelig nok aldri fortalt oss hvem disse andre er eller når de grunnla sin hovedstad eller sitt land. Arafat er egypter, og i jødenes flere tusenårige fravær fra området har forskjellige nasjoner hatt dominans her.

Dette at landet rettmessige tilhører et eller annet annet folk har hedningene selvsagt “kokt på spiker.” Samtidig går de ut fra som Goebbels, at hvis løgnen bare repeteres og repeteres mange ganger og lenge nok, så vips blir den automatisk en stor sannhet. Aktiviteter som dette har Gud lovet å ta seg av. Se bibelord hos Sakarias 14:12.

Den offisielle kirken fungerer på samme måte. Denne kirken, med paven i spissen har i hele sin historie lært oss at det er de ville oljekvistene, innpodet på det jødiske oliventreet, som er det egentlige oliventret, etter Jesu oppstandelse. Men roten er og blir jødisk, og fra Jerusalem skal all lov utgå, i ikke fjern framtid.

At det forefinnes så mye tåkeprat og heresi om disse tingene fra den offisielle kirke skal prester, biskoper og paver få svare for, lenge før politikere, tror jeg. En gartner kjenner til dette med poding, men det gjør ikke teologene i forholdet hedning/jøde.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Torsdag, Mai 02, 2002

BOYKOTT LO!!

Av Ivar Kristianslund

LO-leder Gerd Liv Valla har i en 1. mai-tale oppfordret folk til å boykotte israelske varer. Alle rettskafne mennesker bør svare ved i stedet å boykotte LO! Er du medlem av LO eller organisasjonens underavdelinger, så meld deg ut snarest mulig! Kanskje du da kan unnfly den forbannelsen som følger med å plage Guds utvalgte folk!

La ikke dine egne faglige interesser gjøre deg medansvarlig for ondskap mot Israel, som bare kjemper for å få lov til å eksistere!


Hemmelig møte med daværende statsråd Lilletun?

Av Olav Berg Lyngmo

I april 1998 ble vi gjennom media gjort kjent med at Kautokeino menighetsråd hadde et møte med statsråd Jon Lilletun i Oslo.

Men det var også et annet treff samme dag hos statsråden med kirketjener og kirkeverge, - et møte som kanskje ikke så mange kjenner til. Derimot har Lilletun aldri villet møte eller snakke med Arne Thorsen og undertegnede.

Før nevnte møte, sendte kirketjeneren i Kautokeino brev til Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet med følgende spørsmål:
”… jeg vil kaste den tanke om ikke jeg og kirkevergen får også møte statsråden før det møtet dere skal ha med deler av menighetsrådet, slik at jeg får legge fram mitt syn og kirkevergen får legge fram de ansattes syn. … Jeg håper at dere vil innvilge dette, da jeg mener at mindretallet også får anledning og de ansatte i Kirka får lov og legge fram sitt syn, for utfallet av denne sak kan innvirke på om de ansatte vil slutte eller ikke.”

Jeg vil tillate meg å stille noen spørsmål til kirkevergen: Hvorfor var det så viktig for dere to alene å snakke med statsråden? Hvorfor bad dere ikke om å få delta sammen med menighetsrådet? - Det må være naivt å tro at dere hadde samme hensikt som menighetsrådet, se sitatet fra kirketjenerens brev. Hadde dere noe å si til statsråden som ikke tålte dagens lys? Viste dere ham de før omtalte ”anonyme trusselbrev”? Jeg har skriftlig fått bekreftet at iallfall en av dere allerede da kjente en ”anonym” brevforfatter? Vedkommende har tilstått for ca. 3 ½ år siden. I avisintervju med dere, ble uskyldige anklaget for å stå bak de falske brev. Er det ikke på tide å fortelle hvem skribenten er? Uskyldige mennesker i Kautokeino har fortsatt skylda hengende over seg. Hvorfor skulle noen benytte skitne utenforliggende triks i en så alvorlig teologisk debatt?

Dessuten kom biskopen med beskyldninger om valgfusk. Han skriver at ingen var villige til ”å stille opp som vitner” om valgjukset. Men ”både kateketen og kirkevergen i menigheten hevder at det foregikk valgfusk da det nye menighetsrådet ble valgt”, i følge Aftenposten. Hvorfor hevdet kirkevergen dette? Kateketen var ærlig og beklaget senere sin uttalelse i Finnmark Dagblad. Valget til nytt menighetsråd (1997) ble på grunn av beskyldningene gjennomgått (i jan. 1998) under ledelse av fungerende prost Hellesøy. Alt ble funnet å være i orden.

Hva har dere to, - kirketjener og kirkeverge, nå i ettertid tenkt å gjøre med de nevnte misvisende avisoppslag? Det er fremdeles uskyldige som spør om ikke sannheten i saken snart skal komme frem. Dere sitter fortsatt trygt i deres stillinger, - og biskopen har fått ”hjelp” med sin sak. Dere to har derfor ingen ting å tape ved å fortelle helheten i saken. Og uansett: Den skade som offentlig er begått i aviser mot uskyldige, bør offentlig trekkes tilbake. Da først kan saken avsluttes.

Olav Berg Lyngmo


Biskoper og politisk makt

Av Olav Berg Lyngmo

Jeg skylder Fremskrittspartiet (FrP) stor takk for at Arne Sortevik tok opp presterettigheter og avskjedssak i spørretimen i Stortinget. Unnvikende eller misforståtte svar ble for øvrig gitt av statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

FrP fremstår i mange saker på Stortinget som KrF i tidligere tider. – KrF er totalt forandret i løpet av noen tiår. – FrP hjelper der KrF svikter! – Et eksempel på dette er saken omkring de muslimske bønnerop, som KrF aksepterte. – FrP derimot, nektet med utgangspunkt i Grunnloven. Ved flere anledninger har FrP-formann Carl I. Hagen nevnt de kristne verdier som vårt samfunn må bygge på.

Ingen partier på Stortinget våger nevne årsaken til at Norge må importere arbeidskraft bl.a. fra muslimske land. Årsaken er 14-15000 fosterdrap i Norge hvert år. Mange som i dag skulle arbeide i helsesektoren, ble tatt av dage før de så dagens lys. Hos muhammedanere (muslimer) er det derimot ikke fosterdrap. Nevnte gruppe øker raskt i antall, og får etter hvert mer å si i vårt land. Hvis utviklingen fortsetter, vil dette kanskje om noen år medføre at kirkehus blir omgjort til moskeer? - Muslimer er jo velkomne som medlemmer i KrF. – Det er ikke umulig at KrF-laget i Oslo på sikt kan få et flertall av muslimer. Da må vel partinavnet bli forandret? Den som lever får se!

I flere saker ser vi at KrF har bevart betegnelsen ”kristelig” i partinavnet, men veket bort fra innholdet i sin kirkepolitikk. Den KrF–politiker som best har klart å bevise dette er Jon Lilletun da han var kirkestatsråd. Han fikk sin ”tilmålte tid” i ”grevens tid”, slik at våkne KrF-velgere endelig kunne se kamuflasjen bak ordet ”kristelig”. Jeg er selv en av dem som våknet omsider. Et parti kan best avsløres når det får ”kinkige” saker å behandle mens det sitter i regjeringsposisjon. Tiden vil vise hvordan FrP vil takle kirkelige saker når partiet kommer med i en regjering. Men da kan selvsagt de kirkelige saker være borte fra politisk håndtering.

Ved kongelig resolusjon gikk Bondevik-regjeringen, i juli 1998, til avskjedssak mot Arne Thorsen og undertegnede. I avskjedspakka lå også ”tap av presterettigheter”, godt skjult og innpakket for dem som ikke kjenner kirkens ordninger.

Vedrørende presterettigheter, mistet jeg faktisk disse i en biskopelig ”domstol” allerede i april 1997, altså over ett år før jeg ble suspendert. Biskop Øystein I. Larsen i Sør-Hålogaland nektet meg å ha samisk-norsk gudstjeneste i Bjerkvik kirke. Initiativet til gudstjenesten kom for øvrig fra stedets menighetsråd. Biskopens brev ble sendt med kopi til samtlige biskoper samt Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet. Jeg tolker brevet som en dom, og dermed tap av presterettigheter.

Men man kan vel ikke mistenke biskop Larsen for forskjellsbehandling. Han har sikkert utmålt samme ”takhøyde” for meg som for sine kolleger i Oslo og Hamar. Lignende brev som biskopen sendte meg i 1997, har han vel også sendt sin kollega på Hamar etter at den lesbiske samboende presten Siri Sunde ble gjeninnsatt? - Og samme brev har kanskje biskop Larsen sendt kollega Stålsett etter at Nils J. Riedl (som lever i partnerskap), ble ordinert i desember 2001? For biskop Larsen driver jo neppe med ulik behandling overfor prester og bispekolleger – eller gjør han?

Jeg har fått spørsmål om jeg vil søke om å få mine presterettigheter tilbake. Til dette vil jeg svare: Så lenge tilsynsmonopolet fra staten (les: statsbiskopene) ikke er opphevet, får jeg ikke rettighetene tilbake uten å måtte akseptere biskopenes ubibelske syn som likeverdig med det Bibelen lærer. Samtlige elleve biskoper holder trofast sammen. Splittelse mellom dem på grunn av synet på homofil praksis synes å være umulig ut fra bispemøtevedtaket våren 1995. - Men Guds Ord sier noe annet enn bispemøtevedtaket (2. Johs. 1:10-11, Titus 1:7-9 og 3:10). Ut fra nevnte vedtak viser det seg at en biskop kan lære og gjøre akkurat hva han vil uten at dette får konsekvenser for hans stilling. Men protesterer en prest med ord og handling på biskopenes vranglære, får det fatale følger for presten.

Det er gledelig at andre ønsker mine presterettigheter tilbake. Det er satt i gang en underskriftsaksjon over hele landet etter initiativ fra venner i Masi (Kautokeino). Hvis kampanjen skulle føre frem, vil dette føre til bedre ordninger i Den norske kirke for de gammeltroende mange steder. Det er å håpe at tilsynsmonopolet kan oppheves (sml. Telenor)! Kanskje blir det bedre hvis FrP kommer med i en regjering og får kirke- og kulturministeren. Da vil vi muligens få presterettighetene tilbake og bedre ordninger uten problemer. - FrP ønsker ikke forskjellsbehandling mellom prester og biskoper, i følge Finnmark Dagblad 13.02.02.

Kirkestatsråd Trond Giske gav presterettighetene tilbake til Helge Hognestad. Giske ventet vel ikke på råd fra kirkelige organer? Han hadde selv makt til å ta denne avgjørelsen. Dersom Thorsen og undertegnede hadde vært liberale, - og fra nå av akseptert biskopers vranglære og systemet med kirkens gamle og nye ordninger, (det nye: homoseksuell praksis for prester), hadde sikkert statsråd Haugland gitt oss presterettighetene tilbake, slik Giske gjorde.

Men prester som protesterer på kirkestyrets ubibelske ordninger får ikke bruke kirkene. Det har vi nok av eksempler på. - Per Körner er ansatt i Bergen krets av Norges Samemisjon (NSM). Han har sine presterettigheter, men slipper ikke inn i kirkehus som prest. Han benyttes bare som predikant uten ”kappe og krage”. – Er også NSMs egne kirker i Finnmark stengt for Kørner? Det kan sikkert generalsekretær Gamlemshaug svare på! Kørner har mange venner i Kautokeino og familie i Karasjok. Likevel blir Kørner ikke sendt med prestekjole til Indre Finnmark under de årlige vinterstevner. Derimot brukes det gjerne predikanter som kan delta sammen med de prester som administreres av biskopen i Tromsø.

Jeg tror mange prester frykter biskopene. Det har jeg selv fått erfare. For en tid tilbake ble jeg invitert til å tale i en nær venns begravelse i en kirke i Oslo. Menighetens sokneprest forrettet. Et viktig spørsmål fra han var: Blir du å opptre i prestekjole?
Ved en senere anledning tok jeg kontakt med prost Tore Kopperud. Jeg spurte om det var mulig å få låne en kirke i hans prosti (i Oslo) for å forrette ”velsignelse av borgelig inngått ekteskap”. Som forventet var dette ikke mulig. - Det er tydelig at prester har stor respekt for systemet og frykt for bispemakten. Pensjonerte biskoper som i sin tjenestetid hadde klare synspunkter, er helt forstummet! Hva er årsaken?

Olav Berg Lyngmo
prest i Kautokeino valgmenighet


Onsdag, Mai 01, 2002

Israel, Sharon og Sørlandsmakta

Av Jørgen Høgetveit

Trekløveret Ørnhøi, Skjevesland og Hoven bruker Fædrelandsvennen for det den er verd til å sverte Israel. Samtidig stryker FV sentrale avsnitt av mine svar om kristenfolket og Israel - svar som de selv hadde bedt om! Politikeren taler moral til NATO, biskopen politikk til Sharon og sjefredaktøren passer ytringsfriheten! Maktkonstellasjonen minner faretruende om profetforfølgelsene i GT, fariseerne og myndighetene i NT, eller samme grupperinger på Hans Nielsen Hauges tid. Sistnevnte måtte bygge landet med en hesblesende gjeng i hælene av lensmenn og prester, media var heldigvis ikke så utviklet på den tiden. Men det snudde til det bedre etter 10 års justismord. Hva skal man som en lekmann kalle en slik: regiments-blanderisuppe av verste slag? Nå er det altså Guds land og folk som får unngjelde.

Videre minner de mange utlegninger igjen om utsagn i den vestlige sivilisasjons fundament; Skriften - når den sier at "fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, sender Gud dem kraftig villfarelse så de tror løgnen."

Biskopen skal vi i denne omgang forbigå i bortimot stillhet. Som "politiker" i fullt ornat med beskjed til Sharon at han bør gå av - kaller han i verste fall på smilet. Vi lytter heller til lekfolkets mange predikanter som taler om "Israels samling og Jesu gjenkomst." GT lovet at han skulle komme 300 ganger, og GT og NT taler om Kristi annet komme 500 ganger. Profeten sier at utgangen av Egypt skal blekne mot hjemkomsten nå - og at verdensrikene skal knuses ved hans mektige komme. Så ber vi om at Norge må komme seg ut av den onde spiralen som "fredsmekler" med "Trojanske hester" inn i Israel - fører oss inn i med verdensbrann som konsekvens.

Mer interessant er Ørnhøi som skriver følgende i FV 27.4.d.å,: "Hadde vestlig utenrikspolitikk vært preget av konsekvens og moral, ville NATO i dag ha bombet Israel." Han fortsetter med å male ut styrkene som ville ha samlet seg rundt det lille landet for å bombe det til en grushaug som de gjorde det i Kosovo og jeg tilføyer - araberne gjorde det i Jenin. Han ser ingen forskjell på Sharon som rep. for det eneste demokratiske regime i Midt-Østen og bin Laden og Milosevic. Ørnhøi er heller ikke fjern fra jødekonspirasjonstanken om jødenes store makt i USA. De har dog bare 2% av befolkningen! Hva med arabermakt i USA? For sikkerhets skyld presenteres han av FV i et helsides oppslag som journalist og historiker. Da hadde man kanskje forventet at han hadde hatt en viss peiling på Ustafas allianser av muslimer og katolikker i Serbia under krigen som tok livet av 750 000 serbere på den grusomste måte, allianser man skimter også i Israelkonflikten. (Fyldig dok. foreligger) Problemene begynte på Balkan da muslimene krysset Bosporusstredet og knuste Konstantinopel i 1453 og gjorde verdens største kristne kirke - Sofiakatedralen om til en moské. Både før og senere truet de den vestlige sivilisasjon både på 700 og 14-1500tallet - og var altså i full sving under siste verdenskrig. Alliansen serber - russer var så sterk med sine ortodokse røtter - at hadde det ikke vært for en klok, eldre britisk general, så hadde general Clark allerede da satt verden i brann med en tredje verdenskrig. Det var noe historikk her som NATO overså - som ikke unnskyldte grusomheter på begge sider, men som burde manet til en helt annen forsiktig og klok politikk enn å starte en bombing av områdene med klart brudd på folkeretten. Historieløshet, svak eller ingen rettsforankring og sviktende faktagrunnlag er uhyre farlig i slike områder.

Nå skisserer Ørnhøi en visjon av hva NATO burde gjøre om man hadde hatt noe moral og vært konsekvent. Vel, det er aldri for sent å snu om en har gjort noe uklokt, det vitner om større moral enn å fortsette i samme gale lei. Selv om overskriften lyder: "Nei til bombing av Tel Aviv" så dobbeltkommuniserer han når det sies: "Ingen forskjell: Verken moralsk eller folkerettslig er det noen forskjell på Sharon, Milosevic og Taliban". Konsekvensen av likheten mellom Sharon og Milosevic er jo nettopp at Israel bør bombes, som i Kosvo og Afganistan! Han anviser her en underlig vei som enn venn av meg fryktet i forbindelse med Kosovobombingen: nemlig at man ville gjenta det samme mot Israel - når bare tiden var moden.

At en slik utvikling vil bli heiet fram fra det mer eller mindre katolsk-fasistiske Europa - forundrer ikke - og er forutsagt i profetiene, men at Europa bare 60 år etter en industriell masseslakt av jøder og egen ruin - våger å sette i gang nok en gang, skremmer. De gamle strukturer synes å dukke opp igjen. Jeg skal gjerne gi Ørnhøi rett i at "opinionen er i bevegelse". Det har ikke minst mediavenstre satt i sene - nettopp med slike uhyrlige sammenstillinger som de tre nevnte. Bin Laden representerer et diktatur med røtter ned i muslimsk fundamentalisme og sharialovgivning - som uten forvarsel med selvmordskandidater - 18 saudiere - knuser tusener av menneskeliv og bygninger uten krigserklæring i en fredelig stat - selv om SV er lite glad i USA.

Milosevics bedrifter skulle det være unødvendig å gjenta her. Det rulles opp for retten. Uten snev av tvil plasserer han Sharon i dette fellesskapet! En mann valgt på demokratisk vis, som har deltatt i omtrent samtlige av Israels forsvarskriger, påklistret løgnene om Sabra og Shatilla som alt tyder på at Syria har ansvaret for - en mann som med stor tilbakeholdenhet har forsvart sitt folk mot selvmordsbombere som sender sivile, kvinner og barn som kjøttslintrer opp etter veggene, mens Ørnhøi ? og Hanna Kvanmo (SV) fremdeles synes det er OK med fredspris til verdens verste terrorist, Arafat - men Peres bør miste den! Ikke noe rart at nazijegrene i Wiesentalsenteret reagerer kraftig og sender et harmdirrende brev til statsminister Bondevik og utber seg en forklaring.

Jeg avslutter dette med å sitere Sigurd Hoel fra 1945: "Om Nazi-Tyskland blir slått på alle fronter, om alle naziledere tar livet av seg eller blir hengt, om Tyskland blir okkupert og landets krigsindustri nedlagt, om alle de okkuperte landene får sin frihet igjen, men antisemittismen seirer, slik at den blir verdensomspennende, slik at den som en gift smyger seg inn i alle lands anskuelse, da har nazismen likevel seiret. Antisemittismen er som et frø som inneholder alle nazimens kromosomer . . . Får det frøet leve, finnes det jordsmonn slik at det kan begynne å spire, da kommer det til å vokse opp en ny skog, der nazister fritt kan drive jakt på hederlige folk. Og Hitler og Goebbels kan storle i gravene sine. ." Denne Hitler som sa at kampen mot jødene "skal omstyrte hele verdens begreper og verdiskalaer. Har en engang for alle fått raseprinsippet til å vinne innpass ved å blottstille jødene, så går det øvrige ganske hurtig".

Når Akersgata igjen tegner karikaturer som minner farlig om mellomkrigstidens antisemittiske tegninger og følger opp med konspiratoriske analyser om jødenes pengemakt etc. - og som i Ørnhøis sammenstillinger - da har man etter min mening for lengst passert grensen over mot antisemittismen, en spesielt farlig og ondsinnet form for rasisme. Det begynner med jødene, så kommer turen til oss. Når synagoger brennes, jødene trues på livet, jødisk eiendom beslaglegges osv. da er det stormvarsler i samtiden.

Dagbladjournalisten K.E. Haglund skriver i boken "Israel - elsket og hatet" (Gyldendal 1983) at før hvilte Israelvennskapet i Norge på tre pilarer: Kristen-Norge, Arbeiderpartiet og LO. "I dag er de to politiske pilarene i ferd med å forvitre en del, mens den tredje, kristenfolket, synes å støtte like fast opp om Israel som før." Det er det vi ser nå - og for Norges skyld gjelder det ikke å la mediavenstre - over 70% av journalistene - igjen vinne denne krigen og sende jødene i massedød om de makter det. Om FV gir spalterom i samsvar med Grunnlovens § 100 - ser vi fram til en grunnleggende debatt - som hever seg over de blotte og bare påstander!

Koklebygda den 28.04.02.
Jørgen Høgetveit


Støtte til Israel!

Rundt 2000 israelsvenner møtte lørdag 20. april fram foran Stortinget for å vise Israel sin støtte og omsorg i denne vanskelige tid for land og folk. Det blir ikke stilt spørsmålstegn ved menneskerettigheter når palestin/arabiske selvmordsterrorister sprenger israelere, ja hele familier i luften. Når Israel går inn i områdene hvor terroristene søker tilflukt, ofte blant sivilbefolkningen, blir det ropt høyt om menneskerettigheter. Når selvstyremyndighetene ikke selv tar terroristene må Israel gå inn og hente dem ut. Ville vi her i Norge godta at terrorister drepte våre landsmenn uten at våre politikere reagerte?

Politiet gjorde en flott jobb med vakthold rundt støtten til Israel lørdag den 20. april, men et apropos - hvorfor må politiet forsvare de som ønsker å støtte Israel?

Norske borgere burde i høyeste grad kunne gi sin støtte i ytringsfrihetens navn. Norske borgere våkn opp! - vil vi at fremmede nasjoner skal bestemme hva vi nordmenn skal støtte?

Drammen den 25/4-2002
Berit og Svein Brattgjerd

Innsender: Berit Brattgjerd