INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
April 2008

Onsdag, April 23, 2008

KRISTI HIMMELFARTSDAG, 1. MAI 2008: GUDSTJENESTE I OSLO
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – (Tidligere kalt STRANDEBARM PROSTI) v/ sokneprest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd i Kongsveien 82 på Holtet på Kristi Himmelfartsdag, 1.mai klokken 11. Ved pianoet: Else Bovim. Det blir kirkekaffe. Du er hjertelig velkommen!

Fra Holtet sentrum går man et kort stykke på Kongsveien mot Oslo Sentrum, og finner da Kongsveien 82 på høyre side.


Onsdag, April 16, 2008

4. SØNDAG ETTER PÅSKE, 20. APRIL: GUDSTJENESTE I OSLO
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – (Tidligere kalt STRANDEBARM PROSTI) v/ sokneprest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd i Kongsveien 82 på Bekkelagshøgda den 20. april klokken 11. Ved pianoet: Gunnhild Bovim. Det blir kirkekaffe. Du er hjertelig velkommen!
Fra Holtet sentrum går man et kort stykke mot Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side.


Fredag, April 11, 2008

HURRA FOR KONG HARALD – BE FOR KONGEN!
De politiske partiene på stortinget legger i disse dager felles planer om å avkristne Grunnloven og folket. De ønsker også å avkristne Kong Harald og senere konger ved å fjerne § 4 i Grunnloven. Denne lyder slik: ”Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.” I følge Dagbladet 11. april hadde Kongen et sterkt ønske om at denne paragrafen ble opprettholdt. Resultatet hos partiene ble et kompromiss hvor 1. ledd beholdes. Dagbladet gjør nærmest narr av Kongen med overskriften: ”Ønsket ikke religionsfrihet.” Men som vanlig har vel ikke Dagbladet fått med seg hovedpoenget som vi finner i Johannes evangelium 8,36: ”FÅR DA SØNNEN FRIGJORT DERE, DA BLIR DERE VIRKELIG FRI.” Det var å ønske at maktfordelingsprinsippet som Grunnloven ga oss i 1814 ble gjeninnført, slik at vi kunne bli befridd for stortingsdiktaturet som undergraver rettsstaten og forfører folket. I.K.


SITATER MED KOMMENTARER FRA VIKTIGE PARAGRAFER I NORGES GRUNNLOV (slik den offisielt er formulert etter forandringer fram til mars 2008)
§ 1.
Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.


§ 2.
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

KOMMENTAR: Enhver stat må ha en etisk målsetting. Denne paragrafen legger bl.a. grunnlaget for den etikken som statsstyrelsen skal bygge på. Den kristne etikken er god for alle mennesker, uansett livssyn, og har gitt inspirasjon til tanken om menneskerettigheter.
I motsetning til andre religioner og livssyn, kan holdbarheten av kristen tro verifiseres empirisk (stadfestes erfaringsmessig) av det enkelte menneske som våger å ta Jesus på alvor. Når man er blitt hellig overbevist om at Jesus er veien, sannheten og livet, er det etisk og logisk nødvendig å oppdra barna i den samme tro.


§ 4.
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

KOMMENTAR: Ved innføringen av parlamentarismen har stortinget på helt ulovlig vis fratatt Kongen mye av muligheten til å følge denne paragrafen, og forført ham til å begå synd mot Guds hellige bud.

§ 6.
Blandt Arveberettigede regnes ogsaa DEN UFØDTE, (uthevet her) der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.

KOMMENTAR: Denne paragrafen viser at det er i strid med Grunnloven å hevde at et foster ikke er et menneske. Abortloven strider mot en rekke paragrafer i Grunnloven og er derfor klart ugyldig.

§ 9.
Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget FØLGENDE ED: « JEG LOVER OG SVÆRGER, AT VILLE REGJERE KONGERIGET NORGE I OVERENSSTEMMELSE MED DETS KONSTITUTION OG LOVE; SAASANDT HJÆLPE MIG GUD DEN ALMÆGTIGE OG ALVIDENDE! » (Uthevet her.)
Er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eden skriftlig i Statsraadet, og gjentages høitideligen af Kongen paa første Storthing.

KOMMENTAR: Her trekkes den allmektige og allvitende Gud inn, ikke bare i forbindelse med kirkestyrelsen, men i hele statsstyrelsen. Dette er ett av flere fakta som viser at dommer Aasland tar fullstendig feil når han i høyesterettsdommen mot Børre Knudsen hevder følgende: ”Det er ingen holdepunkter for at Grunnloven §2 annet ledd og §4 etablerer skranker for Stortingets utøvelse av alminnelig lovgivningsmyndighet.”

§ 12.
Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer.
AF STATSRAADETS MEDLEMMER SKULLE OVER DET HALVE ANTAL BEKJENDE SIG TIL STATENS OFFENTLIGE RELIGION. (Uthevet her.)

KOMMENTAR: Denne bekjennelsesplikten er viktig på mange måter. Selv om det er upopulært å si det, er det et faktum at kristendom er sannhet og godhet, mens alle andre religioner og livssyn i beste fall er villfarelser. Absolutt alle som bor i Norge vil dypest sett tape på det hvis det kristne livssyn kommer i mindretall i statsstyrelsen.

§ 16.
KONGEN anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og PAASER, AT RELIGIONENS OFFENTLIGE LÆRERE FØLGE DE DEM FORESKREVNE NORMER. (Uthevet her.)

KOMMENTAR: Disse NORMER, som det tydeligvis også er vist til i Grunnlovens § 2 ved ordet ”forbliver”, finner vi i Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1667 2-1. som fremdeles er gjeldende lov i Norge. Der står det: ” Den Religion skal i Kongens Riger og Lande alleene tilstædis, som overeens kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundre og tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse, og Lutheri liden Cathechismo.”
Siden bekjennelsesskriftene er sekundære i forhold til Bibelen, er det altså Bibelen som er den øverste norm for biskoper, prester, mv. i følge Grunnloven.

§ 112.
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. DOG MAA SAADAN FORANDRING ALDRIG MODSIGE DENNE GRUNDLOVS PRINCIPER, MEN ALENE ANGAA MODIFIKATIONER I ENKELTE BESTEMMELSER, DER IKKE FORANDRE DENNE KONSTITUTIONS AAND, (uthevet her) og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

Kommentar: Grunnlovens ”Principer” og konstitusjonens ”Aand” er uttrykt spesielt i de første, grunnleggende paragrafene. Det er derfor rett og slett grunnlovsstridig å avkristne Norge ved innføring av ”fri abort”, ved ødeleggelse av kristendomsundervisningen i skolene, ved å sette Bibelen til side i Den norske kirke, ved å lage en tøvete ekteskapslovgivning, osv. osv.

ADVARSEL! ! Norske politikere setter seg i Guds sted på flere og flere områder. Måtte de i tide omvende seg og ta til seg følgende advarsler:
Jes 5,20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!”
Jes 10,1: ”Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.”

Ivar Kristianslund
www.ikrist.com


Onsdag, April 09, 2008

OBS! OBS! STATSKUPP I NORGE!! SLAGET STÅR NETTOPP NÅ OM EKTESKAPET! - Støtt aksjonsuka mot ny ekteskapslov i Oslo 9.-15. april 2008
Norges Grunnlov av 1814 slår ettertrykkelig fast at Norge skal være en kristen stat. Det betyr at den kristne moral skal være statens moral, og at det norske folk skal oppsedes i den kristne tro. Dette er ikke noen vilkårlig indoktrinering, men det er en god og logisk følge av det faktum at Jesus Kristus er Veien, Sannheten og Livet. Jesus, Marias sønn har bevist at han også er Guds veldige Sønn ved å stå opp fra de døde etter at han frivillig døde for å betale for all verdens synd med sitt dyrebare blod. Ingen seriøs historiker har noen sinne greid å rokke ved dette HISTORISKE FAKTUM. Troen på den levende Frelser Jesus Kristus har bare godt å gi til absolutt alle mennesker. Avkristning er derfor alltid en tragedie!
Grunnloven slår fast at bare kristne menn kan være konger i Norge (§ 112), og at kongen stadig skal bekjenne seg til, håndheve og beskytte den evangelisk-lutherske religion (§ 4). Kongen plikter å påse at prester og biskoper følger de dem foreskrevne normer (§ 16). Den øverste normen er Bibelen. Dette er slått fast i § 2 som med ordet ”forbliver” viser tilbake til Kong Christian den femtes norske lov av 1687 som fremdeles er gjeldende lov i Norge.

Det foregår et statskupp i Norge som går ut på å reversere kristningen av Norge. Dette er det mest dramatiske som har skjedd i Norge i løpet av de siste ca 1000 år! Men det er få som forstår det! Begynnelsen var innføringen av parlamentarismen i 1884 som satte Grunnloven og maktfordelingsprinsippet til side. Kongen ble ”puttet i lommen” på stortinget. Stortingspolitikerne fikk mulighet til å avkristne kirken, skolen og dermed hele folket. Dette ble akseptert av veldig mange, fordi vi var i en spesiell situasjon på grunn av unionen med Sverige. De negative følgene ble heller ikke så store til å begynne med, fordi kristendommen hadde sterk rot i Norge.

Verre ble det etter 2. verdenskrig da avkristningen skjøt fart for alvor. Ekstreme politikere som hyller djevelinspirerte ideologier har fått stor makt. Etter hvert har de sørget for at svært mange av de viktigste posisjonene i landet er besatt av mennesker som slipper Satan løs.

Det et er ikke sikkert at politikerne selv forstår hva som er målet for det som de driver med. De har nemlig forkastet Jesus, og da har de Djevelen til far. Men målet er klart for den som har åndelige øyne å se med. Nedenfor er Djevelens mål satt opp i 4 punkter.

(1) JESUS OG HANS ORD SOM ER BIBELEN SKAL UT AV DEN NORSKE KIRKE. Jesus skal erstattes med Judas-biskoper og Judas-prester som er lydige mot stortinget og Djevelen,

(2) JESUS SKAL UT AV NORSKE SKOLER. Jesus skal erstattes med en religions- og livssynsblanding som har som understrøm at egentlig vet vi intet annet enn det som ”vitenskapen” forteller oss. Derfor må vi anse alle livssyn og religioner som likeverdige. En slik skole er Satan meget godt fornøyd med, for den ødelegger den frelsende troen på Jesus.

(3) DET GUDGITTE OFFENTLIGE EKTESKAPET MELLOM ÉN MANN OG ÉN KVINNE, SOM ER LOVLIG GIFT MED HVERANDRE, SKAL AVSKAFFES. Det er spesielt viktig at seksuallivet avkristnes, for når det skjer så får Djevelen, som er denne verdens fyrste, det som han vil. Da blir trofastheten erstattet med troløshet. Kjærligheten blir erstattet med hat. Livet blir erstattet med død. Gleden blir erstattet med sorg. Freden blir erstattet med strid. Arbeidet blir erstattet med ørkesløshet. Orden blir erstattet med kaos. Barna og ungdommen blir ødelagt, slik at vår kultur går under. Det gode livslange ekteskapet blir litt etter litt gradvis erstattet med alle grader og former for horeri som helt løse forbindelser, heteroseksuelt samboerskap, homoseksuelt partnerskap og en tøvete ekteskapslov som gradvis vil åpne for alle former for seksuelt anarki. Målet er: Har du lyst, har du lov, uansett konsekvenser.

(4) JESUS SKAL UT AV DET NORSKE SAMFUNNET. Lovverket skal avkristnes. Levemåten skal avkristnes. Tanker og følelser skal avkristnes. Det skal banes vei for endetidens Antikrist som vi kan lese om i Bibelen. Antikrist betyr mot Kristus eller i stedet for Kristus.

Djevelen er kommet meget langt med sine planer i løpet av de siste 30-40 år. La meg sitere fra et nyhetsbrev fra Aksjon Nytt Liv av Ludvig Nessa, datert 5. juni 2004:

”På denne dagen [13. juni] i 1975 brøt helvete løs for alvor i vårt land. Abort ble legalisert av Stortinget. Fra nå av kunne mødre nesten helt fritt drepe sine egne barn i mors liv. Og fra 1978 var det helt fritt Vi hadde fått såkalt ”fri” abort.
Folkemordet som fulgte har kostet minst 3-400 000 småbarn livet. Straffen henger nå over oss. En flodbølge, kalt eldrebølgen, bygger seg opp. Den kommer om noen få år til å rokke vårt samfunn i dets grunnvoller.
For å holde hjulene i gang, har vi importert 3-400 000 mennesker fra fjerne himmelstrøk. Minst 100 000 av dem viser seg å være muslimer. De kan brått bli en svøpe i Guds hånd, en femtekolonne i vår midte. For Gud lar seg ikke spotte.” Så langt Ludvig Nessa.

Grunnloven slår fast at et foster er et menneske (§ 6). Dette er for øvrig noe som alle vettuge mennesker vet! Hvordan kan da det norske folk sitte stille og godta at et antall ”uskyldige” barn som tilsvarer folketallet i en vanlig norsk by myrdes hvert år? Det er bare én forklaring, nemlig at folkeflertallet i Norge er djevelens lydige tjenere som vil bli dømt til evig fortapelse på dommens dag! Det nytter ikke å skylde bare på politikerne, for vi har demokrati i Norge. Vi bør heller ikke bli overrasket om vi kommer til å oppleve noe liknende som Sodoma og Gomorra opplevde (se 1. Mosebok kapittel 19). Måtte det norske folk omvende seg til Jesus mens det ennå er tid!

I disse dager gjør Satan et nytt, bedrøvelig framstøt gjennom regjeringen Stoltenberg. Regjeringen foreslår en pervers ekteskapslov som er en djevelsk karikatur av en sann ekteskapslov. Forslagsstillerne forstår ikke eller vil ikke forstå hva et ekteskap er for noe. Ektefellenes kjønn skal ikke lenger ha noen betydning!! Dessverre ser det ut til at stortinget kommer til å vedta dette forslaget. Det vil på litt sikt bety undergang for vår kultur. Øivind Benestad har ledet et utrettelig og imponerende arbeid for å stanse denne galskapen. Han har gjennom lang tid, ved hjelp av objektivt informasjonsmateriell, på en overbevisende måte vist hvilke forferdelige konsekvenser denne loven vil få. I dag begynner en aksjonsuke i Oslo med daglige arrangementer. Hovedarrangementet blir en stor MARSJ lørdag 12. april kl 13.00 fra Universitetsplassen med FOLKEMØTE på Youngstorget ca 14.30-16. Selv om aksjonen først og fremst bruker alminnelige fornuftige argumenter og i liten grad argumenterer spesifikt kristelig, fortjener denne aksjonen støtte fra alle normale mennesker, både blant kristne og ikke kristne. Du finner mer, meget nyttig informasjon på følgende nettsteder: www.JatilEkteskapet.no, www.MorFarBarn.no og www.BevarEkteskapet.no.

Ivar Kristianslund


Torsdag, April 03, 2008

2. SØNDAG ETTER PÅSKE, 6. APRIL: KRISTIANSLUND TALER I OSLO
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – (Tidligere kalt STRANDEBARM PROSTI) v/ sokneprest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd i Kongsveien 82 på Bekkelagshøgda den 6. april klokken 11. Ved pianoet: Gunnhild Bovim. Det blir kirkekaffe. Du er hjertelig velkommen!

Fra Holtet sentrum går man et kort stykke mot Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side.

DAGENS PREKENTEKST, Sal 23,1-6: En salme av David.
Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. 2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. 3 Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. 5 Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. 6 Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.


LESETEKST, Hebr 13,20-21: Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, 21 må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.

LESETEKST, Joh 21,15-19: Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam! 16 Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får! 17 Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får! 18 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg!