INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
April 2004

Fredag, April 30, 2004

Ivar Kristianslund deltar i ukeslutt på NRK radio P1 og P2 i morgen (lørdag) mellom klokken 12.30 og 13.30.
Emnet er EU-utvidelsen og Antikrist.


Ytringsfrihet - Grunnloven § 100 - lurt likevel? - Av Jørgen Høgetveit
Av div pressemeldinger og mediaytringer fra "pålitelig" hold har mange med glede mottatt meldingen om at man ikke skulle stryke blasfemi -, sedelighets- og injuriebestemmelsene i Gr.l. § 100. Dessverre antok man at regjeringen med dette ville fastholde prinsippene i en av de mest grunnleggende lover for det norske folkestyret og Kristen-Norge og som det kostet mye kristen kamp å få på plass i Gr.l. (En viser til Akademi for Kristen Folkeopplysnings artikkel som legges ved distribusjonen av denne artikkelen: "Ytringsfrihet og møterett, en kristenrett". Konf. også vår nyutgivelse av "Kampen for menneskerttene" av cand theol Sigurd Opdahl) Men en viss gnagende uro har ført til at jeg gikk direkte til kildene og der finner en at saken langtfra er så enkel som den er fremstilt i media. I utgangspunktet hadde en liten tillit til både komiteen og tidsånden om at man ville få noen bedre Gr.l., styrking av ytringsfriheten og § 100 enn den man allerede hadde. Tidligere Gr.l. var skapt av folk med en langt bedre forståelse for prinsipper og sammenhenger i Gr.l. enn man kan forvente av dagens folk. I kildene ser en tvert imot at en er i ferd med å undergrave ytringsfrihetens lovbasis og praksis.
Alle som er opptatt av denne viktige sak bør nå gå til Internett Norges lovsider, Departementene, Justistdep. og klikke seg inn på "Styrking av ytringsfriheten" Pressemelding Nr.: 23 2004 Dato: 19.03.2004. Her finner du hele meldingen og "Faktaark". Det siste er mest interessant for den gir uttrykk for Regjeringens framlegg til Stortinget. Faktaarket starter slik: Regjeringen fremmet 19. mars 2004 en stortingsmelding om ytringsfrihet (St.meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100.) I meldingen blir det gjort rede for regjeringens syn på hvilket grunnlovsforslag som bør vedtas og det foreslås ulike lovtiltak som omhandler ytringsfrihetens rolle og vilkår. Samtidig tilrettelegges grunnlaget for Stortingets behandling av grunnlovssaken. " Og her kommer alvoret inn. De tingene en er blitt opplyst om i pressen finner man riktignok i utredningen på dette faktaarket, MEN IKKE I "GRUNNLOVSFORSLAGET SOM BØR VEDTAS-".

Under har man "klippet og limt" inn teksten i Gr.l. § 100 av 1814 og Regjeringens forslag - og her er DET SOLID SPRIK BÅDE I MELLOM DISSE TO LOVTEKSTER, OG DEN NYE TEKSTEN OG HVA MAN HAR BLITT OPPLYST. Og en bør ikke la seg lure av at det står en del positivt i uttalelsen - MEN SOM IKKE STÅR I DET KONKRETE LOVFORSLAG. DET ER PRIMÆRT AT "LOVENE SKAL REGJERE, IKKE MENNESKENE" FALSEN. INGEN LOV, INGEN FORBRYTELSE OG STRAFF - SIER GAMMEL ENGELSK RETT.

Gr.l. av 1814 § 100. : "Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsetligen og aabenbar enten selv har visst, eller tilskyndet andre til Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen, Sædelighed eller de constitutionelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende Beskyldninger mod nogen. Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte."

REGJERINGENS TILRÅDING OM HVILKEN GRUNNLOVSBESTEMMELSE SOM BØR VEDTAS:
"Ytringsfrihed bør finde Sted.
Indskrænkninger i Friheden til at meddele eller modtage Oplysninger, Ideer eller Budskap om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, kunne ikke opstilles, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse.
Statens Myndigheter kunne ikke udøve Forhaandscensur og anden Forhaandskontrol af Ytringer, med mindre tungtveiende Hensyn gjøre det tilbørligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. Forhaandscontrol af trykt Skrift bør ikke finde Sted.
Disse Grundsætningers Anvendelse paa kommercielle Ytringer og de Indskrænkninger de bør undergaa, fastsættes ved Lov.
Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ut fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.
Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale."

DETTE STÅR BL.A. I FRAMLEGGET TIL STORTINGET, MEN IKKE I LOVTEKSTEN:
"Regjeringen drøfter videre om det vil være adgang til å forby andre typer ytringer etter den nye grunnlovsbestemmelsen. En ny grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet bør ikke være til hinder for å gripe inn mot kvalifisert krenkende blasfemiske ytringer. ”Blasfemiparagrafen” i straffeloven § 142 bør bli stående. Det er heller ikke ønskelig å vedta en grunnlovsbestemmelse som låser fremtidige stortingsflertall til en liberalisering av dagens lovgivning om pornografiske ytringer. Regjeringen ønsker heller ikke å legge frem noe forslag om lovendring for å liberalisere pornografidefinisjonen. Det må være opp til domstolene å trekke grensen for hva som regnes som pornografi ved å ta hensyn til de til enhver tid rådende moral- og rettsoppfatninger.
Det bør også være rom etter en ny grunnlovsbestemmelse for en viss skjerping av dagens forbud mot å utbre film, videogram o.l. der det i underholdningsøyemed er gjort utilbørlig bruk av voldsskildringer.
Regjeringen mener at flertallet både må og kan tåle en vidtgående ytringsfrihet fra revolusjonære grupperinger, separatister og motstandere av norsk sikkerhetspolitikk.
I stortingsmeldingen gjennomgås på denne bakgrunn noen straffebestemmelser som er satt til vern av rikets sikkerhet, og det gis på enkelte punkter signaler om endringer som bør gjøres i noen av bestemmelsene som følge av vedtakelse av en ny grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet. "

Leser man grundigere igjennom hele lovtenkingen - også den som er kommet fra Regjeringen - merker man seg at man har glidd bort fra § 2 "den evangelisk-lutherske" (Religionen, bestemt form entall!!) basis som 1814 sikter til i § 100 og blasfemibestemmelsen. Nå reguleres grensene bort fra Den enste og levende sanne Gud til en mer beskyttelse av andres avguderi -
Sentralt i den nye lovtenkning er nå "- SANNHETSSØKNING, DEMOKRATIET OG INDIVIDETS FRIE MENINGSDANNELSE" som selvsagt ikke er det samme som at man enkelt sier at "Trykkefrihet bør finne sted", "frimodige ytringer" for deretter og verne kilden til denne grunnleggende menneskerett (Gud § 2), og hans skapning mennesket og medmennesket (sedelighet og injurier). SANNHETEN MÅ FORANKRES DER ellers flyter det. OG DE FRIESTE OG MEST VELORDNEDE DEMOKRATIER MED VELSTANDSSAMFUNN HAR VI I DE PROTESTANTISKE KULTURER PÅ EVANGELISK- LUTHERSK GRUNN. (Olav Valen-Senstad, Max Weber, m.fl.) Ergo har man i lovteksten fjernet også basis for det de sier seg å verne, styrke og gi større frihet. Man dreier også lovgivningen mot rasismetenking og synes ikke å forstå at den gamle sikringen (sedlighet og injurie) også sikrer andre raser en skikkelig kristelig oppførsel mot andre og fremmede folk. Svekker man dette, undergaver man også den generelle individsikringen. Man aner en globalisering av lovgivningstenkingen med alt det inneholder. Dette er ekstra farlige i en tid med økende antisemittisme og gryende kristendomsforfølgelse. Menneskerettene er oppstått på kristen protestantisk grunn!

I en tid hvor fagfolkene mulebindes av "Ny kommunelov av 1992" og rådmannsstrukturen - rundt omkring i kommunene - og sivilombudsmannen etterlyser fagfolkenes faglige innsikt i den offentlige debatt for å styrke den, - kan man heller ikke se at Regjeringen har gjort noe med lovteksten for å styrke denne ytringsfriheten - på tross av gode signaler.

MANGT MER KUNNE SIES OM YTRINGSFRIHETEN" PÅ BAKGRUNN AV GJENNOMLESNINGEN AV DISSE SIDENE. OG JEG VIL ANBEFALE FLEST MULIG Å ARBEIDE SEG GJENNOM DETTE STOFFET MED 1814 GRUNNLOVENS PRINSIPPER OG FORMULERINGER SOM DET FASTE PUNKT OG REFERANSERAMME - SNAREST MULIG GI SIN "FRIMODIGE YTRING" TIL KJENNE OVERFOR STORTINGETS PARTIER. EN VIL ANTA AT MANGE AV OSS BØR VÅKNE OPP - FØR VI OG DE SKJÆRER AV DEN FRIHETENS GREIN VI ALLE KLAMRER OSS TIL OVER EN AVGRUNN AV VERDENS RELIGIONER OG TOTALITÆRE STATER MED DERES RETTSSYSTEMER. DET SYNES MEG AT DETTE LOV-PRODUKTET ER I SLEKT MED KRL-FAGET. OG SLIKE ENDRINGER AV EN SENTRALPARAGRAF SOM § 100 OG DENS GR.L. ÅND OG BOKSTAV - BØR SENDES TILBAKE TIL REGJERING OG DEPARTEMENT FOR KVALITETSSIKRING I RELASJON TIL GR.L. ÅND OG VERDIFUNDAMENT. (§§ 2 OG 112.) MAN BØR IKKE LA SEG AVFEIE MED AT EN DEL AV DETTE STÅR I FORARBEIDENE, REGJERINGENS FRAMLEGG TIL STORTINGET OSV. NÅR DET IKKE STÅR I SELVE LOVTEKSTEN.


Dagens bibelord
Hebr 10, 19-25:
19 Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.
[4: 16. Ef 2: 18. 3: 12.]
20 Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød.
[9: 8. Matt 27: 51. Joh 14: 6.]
21 Og vi har en stor prest over Guds hus.
[4: 14. Sak 6: 11, 12.]
22 Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann.
[4: 16. Ef 3: 12. 5: 26.]
23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet.
[3: 6. 4: 14. 11: 11. 1KOR 1: 9.]
24 Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,
25 og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.
[3: 13. 1KOR 10: 11. Kol 3: 16.]


Torsdag, April 29, 2004

Til kommunalminister Erna Solberg
Undertegnede er blitt bedt om å formidle dette åpne bervet til kommunalministeren med kopi til statsminsiter og justisminister.
Det er sendt dem samt i denne forsendelsen til en rekke aviser og andre.

De sistnevnte bes å maile brevet med sin tilslutning ( se under) direkte til:
Kommunalminister Erna Solberg og til alle dere måtte ha på mailinglisten og be dem gjøre det samme.

Kopi klikkes inn til Olav Andreas Dovland. (Se adr. over) Kommunalministeren har mailadr.: postmottak@krd.dep.no
Med vennlig hilsen
Jørgen Høgetveit


Til kommunalminister Erna Solberg

Oslo

PROTEST MOT OPPRETTELSE AV SHARIARÅD
Dette er annen gang kommunalministeren forsøker å opprette et shariaråd i Norge. Forrige gang var sommeren 2003. En rekke protester, bl. a. fra Human Rights Service, førte til at planen ble skrinlagt. Som borger av kongeriket benytter jeg min rett og plikt til å si fra: Erna Solberg, det du holder på med å gjøre strider mot vår Grunnlov!

Norge skal styres etter norsk lov. Kommunlaministeren, og regjeringens medlemmer, må sette seg godt nok inn i hva en shariadomstol i Norge etter hvert vil brukes til. Det neste kravet kan være at islamske arvelover må aksepteres. i Norge. Eller retten for muslimske menn til å ha flere koner. Vi vil ikke ha islamsk jus som gjeldende rett i Norge. Lovforslaget om et shariaråd kan ikke være forenlig med Norges Grunnlov. Vil ikke muslimer og imamer rette seg etter norsk lov må de snarest mulig vises ut av landet.

Følgende Koranord (Einar Bergs oversettelse) er tekster som imamene forkynner i moskeene, i koranskolene og i muslimske grunnskoler, og samtlige tekster er etter en alminnelig vurdering lovstridige i vårt land: Kp. (sure) 2.187; 5.37; 8.12; 9.73; 9.29. Det kan vises til flere surer. Jeg nevner at oversettelsen av 8.12 er gal. Det arabiske ordet skal oversettes med drep, eller hugg hode av, ikke med å slå over nakken! N.J.Dawoods oversettelse er korrekt.

Stans islamiseringen av Norge! Planen om shariaråd må skrinlegges nå, og for alltid! Den dagen islam er sterk nok vil det komme verre ting enn et shariaråd.

Kopi sendes til statsministeren og justisministeren. Jeg ber om bekreftelse på at min henvendelse er mottatt, også fra statsministeren og justisministeren.

Med hilsen

Olav Andreas Dovland, pensjonert sokneprest

Østlia 8, 1592 Våler

Undertegnede slutter seg til denne uttalelsen:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fornavn/etternavn, adr. postnr. possted Tlf. og mailadr.


Dagens bibelord
Joh 10, 11-16:
11 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.
[15: 13. Sal 23: 1 ff. 80: 2. Jes 40: 11. 53: 6. Esek 34: 11-16, 23. 37: 24. Luk 15: 4-7. Heb 13: 20. 1PET 2: 25. 5: 4. Åp 7: 17.]
12 Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre.
[Matt 7: 15. Apg 20: 29.]
13 For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene.
14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,
[v. 11, 27. 2TIM 2: 19.]
15 likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene.
[15: 13. Matt 11: 27.]
16 Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.
[11: 52. 17: 20. Esek 34: 23. 37: 24. Ef 2: 13 ff. 1PET 2: 25.]


Onsdag, April 28, 2004

Noah–The Man Who Trusted God
Creation Magazine

Noah–The Man Who Trusted God

By fleshing out the details with reasoned imagination, the Bible’s true account of the Flood comes vividly alive …
by Renton Maclachlan
First published in:
Creation 21(2):44–47
March–May 1999

Every day he was appalled. Every day things became worse. Yesterday it was old Zack down the road, beaten up and killed for a few lousy flakes of gold. Last month, a whole village had been destroyed by a gang of thugs. If things carried on this way, no wonder God would have to act, as he had told Noah a long time ago.

Then there was his family’s safety. His three boys had married nice girls, and it was good they lived in the family compound and worked the family business. Security in the compound had been ‘beefed up’ over the years.

It was just incredible how quickly people had removed God from their thinking. It was only about 1,600 years since the first man, the grand old man of the race, had been created by God in a state of perfection. But Adam and his wife had rebelled against God, and his children and their descendants had also, to varying degrees. Now, it seemed, the rejection of God was everywhere you turned, and it was being lived out in all sorts of horrible ways.

It had been many decades now since God had told Noah that He would not put up with such evil forever. In fact He had set 120 years as the limit, without saying what would happen. Clearly He had something big in mind, and now whatever it would be was getting much closer.

Noah knew that God was God, so He should be served, trusted and obeyed. Noah did exactly that. He did all his business honestly and truthfully because he knew God — and his enterprises prospered, bringing him great wealth. He was true to his wife because he knew God. And he worked to suppress evil as best he could — all because he knew God. But fewer and fewer cared — in fact, by now Noah did not know anyone outside his family who really trusted God.

Then God spoke to Noah again, and this time it really blew his mind.1 He told Noah to build a really massive boat — more like a multi-deck barge, actually.

It was to be much bigger than any boats that had ever been built. He was to do this because God said He was going to wipe out all people and land-dwelling animals by flooding the entire Earth. God would send to Noah some of all the types of land animals,2 so the new world could be repopulated after the Flood.

Noah’s construction company had built some big things in his time, but nothing like this. Plans were drawn up to the dimensions God had given him, and materials purchased. The whole neighbourhood, in fact the whole country got to hear of it. ‘Noah’s folly,’ they called it — but at least it meant there was no unemployment in the area. Workers were happy — Noah was a good boss, and they didn’t care what old Noah spent his money on, as long as some of it went their way.

So month after month, which stretched into year after year, the boat was built. New technologies were developed, like the tree resin waterproofing system that Noah insisted on.3 But Noah had to be crazy! He was not even building the vessel by a river, and there was no launching ramp to any water. It was just stuck there, out in the countryside, a huge structure weighing thousands of tonnes — with the cranes and scaffolding and workshops all around it.

Noah said that the boat didn’t need to be taken to water — because the water was going to come to it. Who ever heard such a thing? When pushed by reporters, he couldn’t even tell when, or from where, the water was going to come.

The years came and went and it was getting close to being finished. The thousands of animal stalls and cages were going in. Sub-contractors and sawmills were running overtime, and hardware suppliers had never had it so good.

‘Mad old Noah’ had employed stock feed researchers to work on food requirements and food production techniques. The farmers, too, were busy, producing stockpiles of grain and other produce. Systems of drying and preserving food were researched and refined. As the construction of the huge vessel approached completion, transport firms hauled the mountains of food to the site. It was then craned on board and stored in the special food holds. Food hoppers, water piping and troughs were installed, along with the waste disposal systems.

Even if he was crazy, one thing you had to say about Noah was that he did things in a big way. Many wondered what they would do for a job once it was all finished. Noah kept on saying that there was no point worrying about unemployment, because unless you were on board the boat when the water came, you’d be dead.

When everything was finished, and all the food was stored, Noah had all the cranes, workshops, barns and silos taken down and carted away. He said that when the water came, he did not want to be ramming any building with the boat as it went out of the yard. There would be no future in getting holed in the first few minutes of the trip!

One day Noah announced there were seven days to go. If anyone wanted to join him and his family and miss out on the great dying, then they were quite welcome. A number of his friends were tempted, but weren’t really convinced, and didn’t want to be seen as fools like Noah.

Sure, he was a nice guy and a good friend. He talked too much about God, but he was honest, thoughtful, and he always helped you when you needed it. Seven days to go and not an animal in one of the cages on board that boat! He had to be nuts.

Some began having second thoughts when animals started arriving. Then the countryside seemed to turn into a walking zoo. Animals, including many they had never seen before — and birds flying in from all directions.

It was as though they all had compasses zeroed in on the boat out in the middle of Noah’s property. And they kept on pouring in, day after day. It was rather unnerving. There were no herds of animals. Occasionally there were seven of each type, but in most cases just two — a male and a female. And they were all young — no older than a year or two, so even the brachiosaurs were not much bigger than horses.

After three days, a carnival atmosphere had developed, with fast food stalls and buskers on the main road feeding and entertaining the thousands of onlookers.

And now the day had arrived, and the roads were packed with people who had come to have a real laugh at old Noah. But if the past week had been unnerving with all the animals arriving, it was positively weird today because there were no more — not one!

Just then, Noah came to the great side door, as if to make a speech. ‘See you tomorrow, Noah!’ someone called out. Everyone joined in the laughing and jeering. When it died down, Noah spoke.

‘I want to thank those who helped me so much in working on this project. I am deeply grateful. I’ve talked to many of you over these past years about why this boat has been built. I’ve told you that God is patient and kind and does not want anyone to perish, but that His patience was running out. I have urged you to turn from your rebellion against God and from your selfish ways, and to trust God and to join me when the day arrives.

‘Relatives, friends and neighbours, the day has arrived! You can come and join me and my family now if you believe what God has said. If not, I’m sorry but I have to say goodbye. You will never see me again.’

And he went out into the crowd and shook hands with those he’d known for so many years. He tearfully hugged his brothers and sisters, who also thought he was crazy. His grandfather Methuselah hadn’t thought so. He had encouraged him greatly in building the boat, but had died just a few weeks ago at the age of 969. His name meant ‘when he dies, it shall come’ — that made sense now.

As Noah went through the door opening, one of his design engineers called out, ‘How are you going to lift the door shut? You’ve got the bolts and locks for when it’s up and shut, but how will you shut it?’ ‘Yeah! How are you going to shut the door, Noah? How ya gonna shut the door?’ the crowd chimed in, amidst swelling, mocking laughter.

And then slowly a hush fell over the crowd as first one person — and then another — saw it. The end of the massive door that was resting on the ground began to lift by itself, swinging up slowly and silently until it thudded shut into its opening. In the dead quiet that followed, they distinctly heard Noah and his sons fitting the bars and catches to it.

‘Whew, that makes you think, doesn’t it?’ someone said. ‘Spooky,’ said another. But as time went on and nothing more happened, the carnival atmosphere and jeering returned. ‘See ya in the morning, Noah!’

What was that? Did the ground move? There it was again. A mild but distinct movement under-foot. Suddenly pandemonium broke loose! The ground shook and swayed, throwing everyone off their feet. Huge cracks snaked across the countryside. Water began shooting out of the ground like massive fountains, and fire and steam could be seen pouring out of the distant hills.

Panic shot through the crowd as they bounced helplessly on the ground. One of the engineers vividly remembered Noah’s insistence that the ship be built dozens of times stronger than he thought it ever needed to be — but that thought drowned as a wall of water hit him and the others and swept them all away. The sky was now black, and incredibly violent rain began. And in the deepening, surging waters Noah’s boat began to float.

After nearly six weeks, the endless din of pounding rain stopped. Four months later, they felt a bump as the vessel ran aground. Their five month ride on a world without land had finally come to an end. But it wasn’t over yet! Now they could feel earthquakes again, which seemed to go on continually. For seven more months they waited, in which time the land began to appear from beneath the water4 and the shaking gradually diminished. The world destroying cataclysm — God’s judgment on a wicked world, was over.

Three hundred and seventy-one days later, over a year after the door was shut, they opened it and came out along with the animals. They were in a new world.

The buzzing of insects filled the air. Plants were sprouting here and there from under the mud alongside the occasional bone of a dead animal. Many of the hillsides were already draped in vegetation; some of the faster-growing tree varieties were already quite tall. Countless dead things lay buried in the kilometres of mud and sand, already hardening, beneath their feet. But apart from those who had ridden on the Ark with them, there were no people — and no land animals.2

Noah trusted what God said about the Flood, even when no one had ever seen such a thing. Because he trusted God, Noah built the Ark, and in doing so, he and his family became the only ones who were not destroyed.

And because he trusted God all of us are here — because all of us, even the world’s sceptics, are descendants of the families of Noah’s three sons, Shem, Ham and Japheth.

The Great Flood shows us what God thinks of sin. We need a refuge just as Noah and his family did. The refuge God has made available for us is Jesus Christ, who died to take away sin. Just as Noah trusted God, make sure you trust in Jesus, so you can be free from the judgment of God on those who rebel against Him.

References and notes
The Lord spoke in reference to the Flood in Gen 6:7 and Gen 7:13–21. Following the structure of Genesis first proposed by P.J. Wiseman, and mentioned favourably by Dr Henry Morris and others, these two instances of God speaking are in two different documents. The first document is attributed to Noah, and runs from Gen 5:1b–6:8. The second (6:9–10:1a) is attributed to ‘the sons of Noah’. The first makes no specific reference to the Flood or the Ark. The 120 years is mentioned in connection with God’s patience wearing thin; I believe it refers to the time left before God acted in judgment, not to human lifespans. Neither Shem, Ham, nor Japheth was born at the time of this communication from God, as Gen 5:32 indicates they were born after Noah was 500 years old. The details about the Flood and the Ark are given in the next document, apparently after the sons had married (6:18). See also Did Moses really write Genesis?. Return to text.

The Bible indicates that it was only to be land animals which breathed through nostrils (Gen 7:22). Thus this probably included only vertebrates, i.e. not insects and the like, who could survive outside the Ark on rafts of matted vegetation, driftwood, pumice and the like. Return to text.

In Genesis 6:14, God told Noah to ‘cover’ the Ark with ‘a covering’ (lit. Hebrew — kaphar), which has been translated ‘pitch’. Bituminous pitch comes from Flood-buried organisms (mainly plants), so would not have existed then. But for centuries, people have boiled tree resin with charcoal to make waterproofing nautical ‘pitch’. See Walker, T., The Pitch for Noah’s Ark, Creation 7(1):20, 1984. Return to text.

Psalm 104:8, referring to God’s promise never to let water cover the earth again, indicates massive earth movements after the Flood; with mountains rising and ocean basins deepening as the waters drain into them. See Taylor, C.V., Did mountains really rise according to Psalm 104:8? CEN Technical Journal 12(3):312–313, 1998. Return to text.


--------------------------------------------------------------------------------

RENTON MACLACHLAN

has been promoting creation science for about 20 years. He is married to Merilyn, who home-schools their three daughters. He directed Inter-School Christian Fellowship summer camps for a decade, and has a concern to publicly challenge non-Christian thought. Return to top.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/creation/docs/4199cen_m1999.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Jes 40, 9-11:
9 Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!
10 Se, Herren Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.
[59: 16. 62: 11. 63: 5. Rom 2: 6 ff.]
11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.
[46: 4. Sal 23: 1 ff. 80: 2. Jer 31: 10. Esek 34: 11 ff, 23. 37: 24. Joh 10: 11 ff. 1PET 2: 25.]


Tirsdag, April 27, 2004

Dagens bibelord
Sal 119, 171-176:
171 Mine lepper skal flyte over av lovsang, for du lærer meg dine forskrifter.
172 Min tunge skal synge om ditt ord, for alle dine bud er rettferd.
173 La din hånd komme meg til hjelp! For jeg har valgt dine befalinger. 174 Jeg lengter etter din frelse, Herre, og din lov er min lyst.
175 La min sjel leve og lovprise deg, og la dine dommer hjelpe meg!
176 Jeg har faret vill. Oppsøk din tjener som et tapt får! For jeg har ikke glemt dine bud.
[Jes 53: 6. Jer 50: 6. Esek 34: 5, 6.]


Mandag, April 26, 2004

Det tidligere sokneprestembetet i Kautokeino lyses nå ut igjen som soknepreststilling i Kautokeino: Trygve Hellesøy vil søke og få stillingen, i følge Altaposten!
Den som søker må anerkjenne biskop Per Oskar Kjølaas som "rettelig kalt biskop", selv om Kjølaas går inn for homopraksis i norske prestegårder!

Slik lyder stillingsutlysningen:

Arbeidsgiver Kautokeino prestegjeld
Postboks 790
9001 TROMSØ
Arbeidssted GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO
Kontaktperson Se stillingsomtale

Stillingsomtale og kvalifikasjoner
Soknepreststillingen i Guovdageaidnu/Kautokeino menighet under Indre Finnmark prosti er ledig. Vi søker etter en prest med trygg forankring i luthersk kirkeforståelse og teologi, en som vil vektlegge samisk tradisjon, sjelesorg og forkynnelse og har interesser for flerkultur og flerspråklighet. Indre Finnmark prosti er prioritert i forbindelse med trosopplæringsprosjektet og der alle prestegjeldene blir involvert. Guovdageaidnu/Kautokeino prestegjeld omfatter kommunen med samme navn og er om lag 9700 km. Innbyggertallet er ca. 3200. Kommunen er to-språklig, og gudstjenester og kirkelige handlinger forrettes normalt på både norsk og samisk. Menigheten betjenes av sokneprest, kateket, kirketjener, menighetssekretær, organist og kirkeverge. I Masi er det kirketjener og organist. Det er kirketolk ved kirkene i Kautokeino og Masi. Kirketolkene fungerer også som språklig konsulent for soknepresten.Presteboligen eies av Opplysningsvesenets Fond og er fra 1954. Den er på halvannen etasje med grunnflate 110 m og har en alminnelig god standard. Stillingen lønnes etter stillingskode 0930 - sokneprest, lønnsspenn 50-60. Pensjonsinnskudd. Virkemiddelordning for Nord-Troms og Finnmark gjelder, med avskrivning av studielån, skattefordeler, økt barnetrygd og mulighet til 3 måneders studiepermisjon hvert 3. år. I tillegg kommer en ekstra permisjonsuke ( ferieuke) som gis alle prester i tjeneste i Nord-Norge. Arbeidsveiledning tilbys. Kautokeino prestegjeld ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet. Prester uten kunnskap i nordsamisk, er forpliktet til å lære seg språket slik at de kan forrette gudstjenester og kirkelige handlinger på nordsamisk, dvs en fordypning tilsvarende semesteremne. Permisjon med lønn gis til dette formål. Bindingstid/plikttjeneste etter eventuell språkpermisjon vil være det dobbelte av permisjonslengden. Den norske målformen er bokmål. Søkere må opplyse om de kan nytte begge norske målformer og nordsamisk.Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenestebolig og husleie samt om avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, tjenestedistrikt og bopel. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kautokeino menighetskontor tlf. 78 48 61 29, eller Nord-Hålogaland bispedømmekontor tlf. 77 60 39 60. Send søknad med vitnemål, attester og referanser som må være kommet inn innen søknadsfristen 12. mai 2004.

* Den Norske Kirke

Kilde: Norsk Lysingsblad, 13.04.04.

Søknadsfrist 12-05-2004
Registrert 13-04-2004
Utgår 12-05-2004
Ref.nr. 2041 04 04 000002
Kilde Norsk lysingsblad 2004-04-13


Evolusjon og dinosaurer i FV - Av Jørgen Høgetveit
I Fædrelandsvennen (FV) 21.4. d.å. skriver Børre Nylehn (B.N.) følgende om evolusjonslæra og dinosaurer: "Det er for eksempel
Dokumentert hinsides enhver tvil at dinosaurene fantes og så døde ut for ca. 70 millioner siden. Senere vant pattedyrene fram, og det ble utviklet en mengde arter. Den som "motbeviser" dette, er forblindet."
Etter denne kraftsalven av merkelige holdninger til beviser - undres en på hva B.N. sier til følgende?
1. I flg Jobs (ca. år 1000 f.Kr. kanskje før Moses) utsagn i GT kp. 40, v. 27-28 og 10 og kp. 41 skildres det her dyr av dimensjoner - som riktignok en god del teologer forstår på en høyst merkelig måte - men som er et bilde av et dyr som sterkt minner om en dinosaur.
2. Kikk også i de Apokryfiske bøker, "Tilføyelser til Daniels bok" og du vil finne en beretning om babylonerne som holdt et dragelignende dyr i fangenskap og tilbad det som sin avgud. De ville tvinge Daniel til å tilbe - men han drepte det på sin kloke måte. (Kp. III, v. 35-27)
3. På portene til det gamle Babylon kan man se avbildet et stort øgleaktig dyr i de såkalte sirrusrelieffer (gående slange) om hvem den kjente danske forfatter Paul Hoffmann P.H. (jurist og oldtidskjenner) skriver at den utmerker seg : "ved samme anatomisk-organiske livfuldhed som nogle relieffer av urokser, der finnes sammen med dem på Ishtarporten, og tilsvarende relieffer af løver på murene langs den processionsgade inden for porte - alle tre dyr rigssymboler, sinbilder på utæmmelig og frygtindgydende kraft." P.H. "Dinosaurer og syndefloden" Fredericia 1996, s. 27. Se også s. 33 f. hvor
4. PH sier også at (s.33) "meget tyder på, at Babylons sirrush selv stadig finnes i Afrika - likesom Babylons løve" Han nevner nemelig verifiserbare beretninger om kjempedyr i "sø- og sumpområdene i Centralafrika " - "ca 10 m lange dyr, halvt drage og halvt elefant, med slangehals, et enkelt horn og en lang muskuløs hale.
5. På s. 36 gjengir PH om en svensk oppsynsmann i Kongo på jaktekspedisjon i 1932 som fortalte til avisen "Rhodesia Herald" sammen med boyen så et uhyre på "omkring 16 m lengde, med firbenaktig hoved og hale." De var kun 25 m. unna og var skrekkslagne. (se www.mokelembembe.com)
6. Trippeldoktoranden Wilder Smith sier at om man finner dinosaurusspor ved siden av menneskespor raser hele evolusjonslæra. Det har man gjort en rekke steder.
7. Det er funnet en rekke steder i USA hvor ersjonskrefter eller bulldosere har avdekket menneskeføtter og dinosauravtrykk i eller ved siden av hverandre. I Rhodesia og Arizona har man funnet rissninger av slike kjempedyr i huler og dalsider.
Avslutningsvis vises det til en større artikkel i siste nr. av LYS som gis ut her på Sørlandet og artikkelen: "Så, Job dinosaurer?", samt følgende kreasjonisthjemmesider http://genesis.s, http://www.answersingenesis. org/home.-aspx, http://www.creationevidence.org/, http://www.creationresearch.org/, http://www.icr.org/ , http://emporium.turnpike.net/C/cs/links.htm, http://www.answersingenesis.org/Danish/ som måtte kunne hjelpe de fleste "forblindede". Kikk også innom den nystartede Nettavisen: Kommentar-Avisa.no og du vil finne en rekke debattartikler om saken. Evulusjonismen er nå på vikende front i store deler av utlandet . Endatil Scientific American har begynt å måtte ta dem på alvor - og vi kommer etter her Nord også - om enn sakte!


Dagens bibelord
1 Joh 5, 1-5:
1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.
[2: 22, 23. 3: 9. 4: 2. Joh 1: 12, 13. 3: 3. 8: 42.]
2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud.
3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.
[Joh 14: 15, 21, 23. 15: 10. 2JOH 6. Matt 11: 30.]
4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.
[Joh 16: 33.]
5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?
[4: 4, 15. Rom 8: 37. 1KOR 15: 57.]


Søndag, April 25, 2004

2. SØNDAG ETTER PÅSKE: Dagens bibeltekster
LESETEKST, Sal 23, 1-6
1 En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.
[34: 10. 78: 52. 80: 2. 1M 48: 15. Jes 40: 11. Joh 10: 11 ff. 1PET 2: 25.]
2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.
3 Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
5 Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
[92: 11. Luk 7: 46.]
6 Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
[15: 1. 27: 4.]

LESETEKST, Hebr 13, 20-21
21 Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde,
[Jes 40: 11. Esek 34: 23. Joh 10: 11. Apg 2: 24. 1PET 2: 25. 5: 4.]
21 må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.
[Rom 16: 27. Fil 2: 13. 2TIM 4: 18.]

PREKENTEKST, Joh 21, 15-19
15 Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam!
[Matt 16: 17.]
16 Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!
[Luk 22: 32. Apg 20: 28. 1PET 5: 2.]
17 Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!
[Åp 7: 17.]
18 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.
[13: 36. 2PET 1: 14.]
19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg!


Lørdag, April 24, 2004

Ivar Kristianslund taler i Tønsberg søndag 25. april kl. 11
2. søndag etter påske

DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Hotell Maritim i Tønsberg førstkommende søndag. Ivar Kristianslund preker. Organist: Inger Lund Thorsen.

Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Hotell Maritim har adresse: Storgaten 17.

Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST, Joh 21, 15-19
15 Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam!
[Matt 16: 17.]
16 Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!
[Luk 22: 32. Apg 20: 28. 1PET 5: 2.]
17 Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!
[Åp 7: 17.]
18 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.
[13: 36. 2PET 1: 14.]
19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg!

LESETEKST, Sal 23, 1-6
1 En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.
[34: 10. 78: 52. 80: 2. 1M 48: 15. Jes 40: 11. Joh 10: 11 ff. 1PET 2: 25.]
2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.
3 Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
5 Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
[92: 11. Luk 7: 46.]
6 Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
[15: 1. 27: 4.]

LESETEKST, Hebr 13, 20-21
21 Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde,
[Jes 40: 11. Esek 34: 23. Joh 10: 11. Apg 2: 24. 1PET 2: 25. 5: 4.]
21 må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.
[Rom 16: 27. Fil 2: 13. 2TIM 4: 18.]


Dagens bibelord
Esek 34, 11-16:
11 For så sier Herren Herren: Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem.
12 Som en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde.
[30: 3. Luk 15: 4. Matt 9: 36. 18: 12.]
13 Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor.
14 På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell.
[Sal 23: 2. Joh 10: 9.]
15 Jeg vil selv være hyrde for min hjord og selv la den hvile, sier Herren Herren.
16 De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er.
[Jes 40: 11.]


Fredag, April 23, 2004

Dagens bibelord
Rom 8, 37-39:
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.
[Joh 16: 33. 1KOR 15: 57. Fil 4: 13. 1JOH 5: 4, 5. Åp 12: 11.]
38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt,
[1Kor 3: 21. Ef 6: 12. Kol 2: 15. 2TIM 1: 12.]
39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
[5: 8.]


Torsdag, April 22, 2004

Dagens bibelord
1 Kor 15, 51-58:
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet,
52 i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.
[Matt 24: 31. 1TESS 4: 16.]
53 For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.
[Rom 2: 7. 2KOR 5: 4.]
54 Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier.
[Jes 25: 8. Hos 13: 14.]
55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?
[Heb 2: 14.]
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.
[Rom 5: 12 ff. 7: 7 ff.]
57 Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!
[Rom 8: 37. 2KOR 2: 14. 1JOH 5: 5.]
58 Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.
[2KRØN 15: 7. Heb 6: 10. 2PET 3: 14.]


Onsdag, April 21, 2004

Dagens bibelord
2 Tim 1, 7-10
7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.
[Ord 24: 10. Rom 8: 15. 2KOR 4: 1.]
8 Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet, i Guds kraft!
[2: 9. Rom 1: 16. Ef 3: 1. Fil 1: 7. Kol 4: 18.]
9 Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av.
[Rom 8: 28. 16: 25. Ef 1: 4. 2: 8, 9. 1TESS 4: 7. Tit 1: 2.]
10 Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet,
[Jes 25: 8. Rom 16: 26. Kol 1: 26. Tit 1: 2. Heb 2: 14.]


Tirsdag, April 20, 2004

Dagens bibelord
Joh 20, 26-29:
26 Åtte dager deretter var hans disipler igjen inne, og Tomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa: Fred være med dere!
27 Deretter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender. Og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende!
28 Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud!
29 Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.
[1PET 1: 8.]


Mandag, April 19, 2004

Leserinnlegg fra Mona Ekenes: “Ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.”5MO 30,14
Guds Ord er meg kjært, jeg kan ikke noe for det, slik er det. Troen er kun gitt av ufortjent nåde og til Guds Ære, slik kan vi av bare nåde gå inn i de ferdiglagte gjerningene som også er til Guds Ære! Jeg sier ikke om meg selv at jeg har forstått alt , men jeg sier som Paulus at jeg strekker meg etter det. For det er slik Jesu kjærlighet også gir oss mer tro når vi tar i mot den tro og den eller de gavene vi allerede har fått og bruker dem, for Jesus drar oss til seg og gjør det slik at vi blir grepet og preget av Ham, alt av ufortjent nåde!. Dette betyr også å få vokse av ufortjent nåde i Kristus Jesus. Derfor:

MTT 6,33 “Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”

Ingen kan dra oss ut av Herrens hånd, hvis vi ikke egentlig ønsker og velger det selv. Det er Jesus som legger en sterk trang og et sterkt behov etter Ham i våre hjerter, når Han ser at vi egentlig av et oppriktig hjerte vil og ønsker å tilhøre Ham. For Jesus vet hvem vi egentlig er og hvem vi egentlig tilhører. Jesus kjenner oss helt og fullkomment, 100 % mer enn det svært minimale vi selv makter å gjøre, derfor stoler jeg 100% på Guds Ord og prøver alt på Guds Ord. Det blir det samme forholdet som om vår tro hadde vært som et sennepsfrø, da kan troen flytte fjell!

MTT 17,20 "Fordi dere har så lite tro," svarte han. "Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.”

Så lenge Gud har gitt oss fri vilje er det også muligheter til frafall, derfor er kristne også kalt til å rettlede hverandre etter Guds Ord. For selv om Ordet er oss nær: 5MO 30,14 “Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.” Så er vi ikke spart for å møte fristelser, forfølgelser og motgang: For vår tro, lydighet og troskap skal også prøves!

Globaliseringen betyr at verden klargjøres til å underlegges Antikrist og de antikristelige kreftene kun til en fastsatt tid. Slik skal også ondskapen i all dens gru avsløres og få sin dom og sin straff i alle evighets evigheter og den evige straff er til skrekk og gru i alle evigheters evighet. For at dette aldri i alle evigheters evigheter skal kunne skje engang til!

Siden dette ligger så sterkt på hjertet å minne hverandre om, da har jeg også tro på at vi trenger å bli minnet om dette. Ikke minst når en ser den store og voksende tafattheten og frafallet som preger mange kristne i særdeleshet her i landet. For det er forhold som det også gjentatte ganger trengs å bli minnet om:

HERREN VIL SAMLE OG VELSIGNE SITT FOLK

5MO 30,1 - 14 Når alle disse ting kommer over deg, både velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt fram for deg, og du tar det til hjertet ute blant alle folkeslagene som Herren din Gud har drevet deg bort til, 2 og du så vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og adlyder ham i alt det jeg byr deg i dag, både du og dine barn, 3 da skal Herren din Gud vende din lagnad og være barmhjertig mot deg. Igjen skal Herren din Gud samle deg fra alle de folk han har spredt deg iblant. 4 Om du så er drevet bort til verdens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. 5 Herren din Gud vil føre deg til det landet som dine fedre vant, og du skal vinne det igjen. Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg tallrikere enn dine fedre. 6 Da skal Herren din Gud omskjære deg og dine etterkommere på hjertet, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og du skal få leve. [omskjære på hjertet: -> 3 Mos 26, 41.] 7 Men alle disse forbannelsene vil Herren din Gud vende mot dine fiender og mot dem som hater og forfølger deg. 8 Da skal du igjen være lydig mot Herren og holde alle hans bud som jeg gir deg i dag. 9 I alt ditt virke skal Herren din Gud gi deg rikelig av det som godt er, både barn, avkom i buskapen og grøde på jorden. For Herren vil igjen glede seg over deg og gjøre godt mot deg, likesom han gledet seg over dine fedre, 10 så sant du er lydig mot Herren din Gud og holder hans bud og forskrifter som er skrevet i denne lovboken, og så sant du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. 11 Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. 12 De er ikke i himmelen, så du må si: "Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?" 13 De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: "Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?" 14 Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.

VALGET MELLOM LIV OG DØD

5MO 30,15 - 20 Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. 16 Gjør du som jeg byr deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du går inn i og legger under deg. 17 Dersom du i ditt hjerte vender deg bort og ikke er lydig, men lar deg rive med, så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, 18 da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet dere drar inn i og legger under dere når dere går over Jordan. 19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan få leve! 20 Du skal elske Herren din Gud, adlyde ham og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet Herren din Gud sverget at han ville gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.

ISRAEL OG EVANGELIET

RMR 9,30 - 33 Hva skal vi da si? Jo, hedningene som ikke strevde etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. 31 Israel strakte seg etter loven med dens rettferdighet, men de nådde ikke opp til loven. 32 Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. De støtte mot snublesteinen, 33 slik det står skrevet: Se, jeg legger på Sion en snublestein og en klippe til fall. Men den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

RMR 10,1 - 21 Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst. 2 For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand. 3 De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. 4 Kristus er lovens ende, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud. 5 Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Den som holder loven, skal leve ved den. 6 Men rettferdigheten av tro sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si for å hente Kristus ned - 7 eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. 8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. 9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? 15 Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap! 16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. 18 Har de ikke hørt? kunne en spørre. Jo, sannelig: Deres røst er nådd ut over hele jorden, deres ord til verdens ende. 19 Men kanskje Israel ikke har forstått, vil noen si. For det første sier Moses: Jeg vil egge dere til misunnelse mot dem som ikke er et folk, gjøre dere harme på et uforstandig folk. 20 Og Jesaja går så langt at han sier: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. 21 Men til Israel sier han: Hele dagen rakte jeg hendene ut til et ulydig og gjenstridig folk.

FRELSE FOR HEDNINGENE - FRELSE FOR ISRAEL

RMR 11,1 - 36 Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han står fram for Gud og anklager Israel? 3 Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. 4 Men hva er Guds svar til ham? Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Ba'al. 5 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde. 6 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers ville jo nåden ikke være noen nåde. 7 Hva så? Det Israel strever etter, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet, 8 slik det står skrevet: Gud har gitt dem en sløvet ånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører, helt til denne dag. 9 Og David sier: La deres bord bli en snare og felle, så de snubler og får sin straff. 10 La det bli mørkt for øynene på dem, så de ikke kan se, og la deres rygg være bøyd for alltid. 11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, ved at de falt kom frelsen til de andre folk, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og tapet av dem er blitt til rikdom for de andre folk, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? 13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt; 14 jeg gjør det med det håp at jeg kan gjøre mine landsmenn misunnelige og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde! 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er grenene det også. 17 Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg! 19 Du sier kanskje: "Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn." 20 Javel, men de ble brukket av på grunn av vantro, og du blir stående på grunn av tro. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! 21 Sparte han ikke de naturlige grenene, skal han heller ikke spare deg. 22 Så ser du altså at Gud er både god og streng. Streng er han mot dem som er falt, men mot deg er han god, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers skal du også bli hogd av. 23 Men også de andre skal bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro. Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24 Du ble hogd løs fra et vilt oliventre og mot naturens orden podet inn på det gode treet. Hvor mye mer skal ikke de naturlige grenene bli podet inn på sitt eget oliventre, de som av naturen hører til der? 25 Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob, 27 og dette er den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder. 28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud - for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn. 32 Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle. 33 Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier! 34 Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? 35 Hvem gav ham noe først, så han skulle få vederlag? 36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet! Amen.

DE KRISTNES LIV

RMR 12,1 - 21 Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. 2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. 3 I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. 4 Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. 5 På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. 6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den slik som troen tilsier; 7 den som har diakontjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal ta seg av læren, 8 og den som rettleder, skal ta seg av dette; den som gir av det han eier, skal gjøre det av et udelt hjerte. Den som er forstander, skal være det med iver, og den som gjør barmhjertighet, skal gjøre det med glede. 9 Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere til det gode. 10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11 Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen. 13 Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14 Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15 Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16 Vis enighet, streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17 Gjengjeld ikke ondt med ondt, legg vinn på å gjøre det som er rett for alle mennesker. 18 Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. 19 Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. 20 Men det står også: Er din uvenn sulten, så la ham få mat, er han tørst, så la ham få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. 21 La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

FORHOLDET TIL STYREMAKTENE

RMR 13,1 - 14 Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom. 3 De styrende er ikke til skrekk for den gode gjerning, men for den onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros av dem. 4 Styremakten er en Guds tjener, til beste for deg. Gjør du det onde, har du grunn til å være redd. Det er jo ikke for ingen ting at den bærer sverd. Den er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. 6 Dere betaler jo også skatt. Og myndighetene er Guds tjener og er satt til å ta seg av dette. 7 Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære.


KJÆRLIGHETEN - OPPFYLLELSEN AV LOVEN

8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 9 For budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke begjære, eller hvilket bud det kan være, de sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. 10 Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. 11 Dere vet hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. 12 Natten er snart slutt, dagen er nær. La oss da legge av mørkets gjerninger og ta på oss lysets våpen. [dagen: Herrens dag. -> 1 Kor 1, 8.] 13 La oss leve sømmelig som ved høylys dag; ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, i strid og misunnelse. 14 Men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekkes begjær.

SAMHOLD I MENIGHETEN

RMR 14,1 - 23 Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. 2 Én har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker. 3 Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som lar være å spise, skal ikke dømme den som gjør det. Gud har jo tatt imot ham. 4 Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, blir en sak mellom ham og hans herre. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe. 5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. 6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8 Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. 9 Derfor døde Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11 for det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal love Gud. 12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. 13 La oss altså ikke dømme hverandre! Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle. 14 I troen på Herren Jesus vet jeg, ja, er fullt viss på at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent. 15 Og hvis du sårer din bror med det du spiser, handler du ikke i kjærlighet. Den som Kristus døde for, må du ikke føre i fortapelse med det du spiser. 16 La ikke det gode dere eier, bli utsatt for spott. 17 For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. 18 Den som tjener Kristus på denne måten, er til behag for Gud og aktes av mennesker. 19 Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet. 20 Ødelegg ikke Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det blir noe ondt for den som spiser og kjenner det som et fall. 21 Derfor er det riktig ikke å spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre andre ting som fører din bror til fall. 22 Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke fører dom over seg selv med det han velger. 23 Men den som er i tvil når han spiser, han er dømt, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd.

RMR 15,1 - 22 Vi som er sterke, må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. 2 Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp. 3 For Kristus tenkte ikke på seg selv; han oppfylte det som står skrevet: På meg falt hånsordene fra dem som håner deg. 4 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. 5 Måtte Gud selv, som er kilden til tålmod og trøst, hjelpe dere til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. 6 Da kan dere enig og samstemmig prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. 7 Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot oss, til Guds ære. 8 Jeg sier dere at Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise at det Gud har sagt, er sant, og for å stadfeste de løfter som var gitt til fedrene. 9 Men de andre folk skal prise Gud for hans miskunn, slik det står skrevet: Derfor vil jeg prise deg blant folkene og lovsynge ditt navn. 10 Videre heter det: Gled dere, folkeslag, sammen med hans folk. 11 Og igjen: Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle stammer. 12 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp. 13 Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

PAULUS' TJENESTE OG VIDERE PLANER

14 Mine brødre, jeg tviler ikke på at dere er fylt av godhet og selv har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. 15 Likevel har jeg til dels skrevet nokså skarpt for å minne dere om det dere før har hørt. Jeg gjør det i kraft av den nåde Gud har gitt meg: 16 å være Kristi Jesu prest blant folkeslagene. Min hellige tjeneste er å forkynne evangeliet, så folkeslagene blir et offer som Gud gjerne tar imot, innviet ved Den Hellige Ånd. 17 I Kristus Jesus kan jeg være stolt og glad fordi jeg har denne tjeneste for Gud. 18 Men jeg våger ikke å tale om annet enn det som Kristus har gjort gjennom meg for å føre folkeslagene fram til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og handling, 19 ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft. Så har jeg da fullført forkynnelsen av Kristi evangelium fra Jerusalem av og helt rundt til Illyria. 20 Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal bygge på en grunnvoll som andre har lagt. 21 Det står skrevet: De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå. 22 Det er dette som gang på gang har hindret meg i å komme til dere.

EFE 2,8 - 10 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

GUD VÆRE LOVET FOR NÅDEN I KRISTUS!

EFE 1,3 - 23 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. 4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. 5 I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, 6 til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn. 7 I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde, 8 som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og innsikt, 9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet 10 om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. 11 I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. 12 Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. 13 I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, 14 og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.

TAKK OG BØNN

15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner. 16 For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

FRA DØD TIL LIV

EFE 2,1 - 22 Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. [herskeren i luftens rike: djevelen. Se 6, 12.] 3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre. 4 Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7 Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

KRISTUS FORENER HEDNINGER OG JØDER

11 Dere som en gang var hedninger, ble kalt uomskårne av dem som kalles de omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd. 12 Husk da at dere en gang var uten Kristus; dere var utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i paktene og løftet og var derfor uten håp og uten Gud i verden. 13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. 14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte, fiendskapet. [det gjerde som skilte: I templet i Jerusalem var det en mur mellom "hedningenes forgård" og det indre tempelområde.] 15 Ved å gi sitt legeme avskaffet han loven med dens bud og forskrifter. Slik skulle han stifte fred og skape ett nytt menneske av de to. 16 I ett legeme skulle han forsone dem begge med Gud da han døde på korset og der drepte fiendskapet. 17 Så kom han og forkynte det gode budskap om fred, for dere som var langt borte, og for dem som var nær. 18 Gjennom ham har vi begge i én Ånd adgang til Faderen. 19 Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, 22 og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

PAULUS, HEDNINGENES APOSTEL

EFE 3,1 - 21 Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som for dere hedningers skyld nå er Jesu Kristi fange. 2 Dere har hørt om den nåde Gud har gitt meg: å være en forvalter hos dere over den hemmelighet 3 som ble kunngjort for meg i en åpenbaring. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, 4 og når dere leser det, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi hemmelighet. 5 Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: 6 At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet - i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet. 7 Og jeg ble en tjener for evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og gav meg sin nådegave. 8 Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelige rikdom 9 og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. 10 Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. 11 Dette var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. 12 I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. 13 Derfor ber jeg dere: Mist ikke motet fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere!

BØNN OM STYRKE OG INNSIKT

14 Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, 15 han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. 16 Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, 17 så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. 20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

KIRKENS ENHET OG DE MANGE TJENESTER

EFE 4,1 - 32 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. 2 Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. 3 Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: 4 Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, 5 én Herre, én tro, én dåp, 6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. 7 Nåden er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi gave blir tilmålt. 8 Derfor står det: Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene gav han gaver. 9 At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned i jordens dyp. 10 Og han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. 11 Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. 12 Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, 13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. 14 Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. 15 Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16 Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.

DET GAMLE OG DET NYE MENNESKE

17 Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, 18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. 19 Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger. 20 Men slik har dere ikke lært Kristus å kjenne! 21 Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus: 22 Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. 23 Dere må bli fornyet i sjel og sinn 24 og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. 25 Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. 26 Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. 27 La ikke djevelen slippe til. 28 Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. 29 La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. 30 Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag. 31 Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

EFE 5,1 - 20 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud. 3 Hor, all slags urenhet og pengejag må det ikke engang være tale om hos dere; slikt sømmer seg ikke for kristne. 4 Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud! 5 For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike. 6 La ingen narre dere med tomme ord! For det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7 Gjør ikke felles sak med dem!

LYSETS BARN

8 En gang var dere selv mørke, men nå - i Herren - er dere lys. Lev da som lysets barn! 9 Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. 10 Prøv hva som er til glede for Herren! 11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, irettesett heller. 12 Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. 13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. 15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, 16 så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. 17 Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, 19 og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! 20 Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


www.answersingenesis.org: Dealing with the heart of the problem
Creation Magazine

Creation Archive > Volume 25 Issue 4 > Dealing with the heart of the problem


First published:
Creation 25(4):16–18
September 2003
Browse this issue
Subscribe to Creation Magazine

Dealing with the heart of the problem
Speaking with leading heart and lung surgeon Andrew Hodge
by Gary Bates

Creationist surgeon Dr Andrew Hodge M.B., B.S., FRACS, is Head of the Cardiothoracic Surgical Service at the Fremantle Hospital in Western Australia. A specialist in coronary bypasses, valve replacements and lung cancer, he is a busy man—heart and lung diseases are a major health problem all over the world. Much of this he attributes to genetic inheritance as a continuing and increasing effect of the Curse (because of sin) which affects us all. But he notes that the problems are much worse in those with poor dietary habits and lifestyle, especially smoking.


Dr Andrew Hodge, assisted by his daughter Dr Meredith Hodge, performs open heart surgery (pictured joining a coronary bypass conduit onto the heart).
As a Christian, Andrew feels that he is in a privileged position to assist not only the physical, but also the spiritual healing of his patients. It is not always easy to witness to folk during ward rounds, with nurses and other hospital staff looking on, so he will often return privately to some patients to read the Bible and pray, and hopefully lead them to salvation. He explains that when many of his patients are faced with the prospect of death, they often ask him, ‘Why does God allow this to happen?’ Despite their questioning, however, they often try to avoid coming to terms with whether there is life after death, and resist coming to Christ. He says, ‘So many people believe that they are “good” and that if they die, God will understand.’ He also notices that many people do not think of God as personal, believing instead in a New Age god who is in ‘everything’.

Besides the individual’s personal pride and poor appreciation of their sinfulness, Andrew attributes much of this thinking to a lack of foundational Christian teaching, and the influence of evolutionary belief. This undermines the authority of the Bible, belief in a Creator, and consequently the need for redemption.

Andrew can relate to this first-hand. He grew up in a ‘religious’ home, was sent to Sunday school and resided at a Christian university college, at which he actually won a prize for church attendance! But, Andrew notes, ‘I was not a Christian. Even though I was attending church, there was a huge vacuum in my life. Later, my wife Pauline and I turned to Eastern philosophy and even considered Mormonism. We were hungry to know God.’

Shortly afterwards, a flyer appeared in their letterbox advertising a Sunday school in a nearby house. In the garage, the local pastor ran services for the parents every second week. Andrew says, ‘I heard the gospel for the very first time—and responded. Right there in my seat Jesus came into my life as Saviour and Lord and filled my heart to overflowing with Himself.’

However, Andrew still had problems with evolution theory and how it ‘applied’ to the Bible. Then one day, a medical sales representative invited him to coffee to meet another medical doctor—but one who believed in a ‘24-hour, six-day creation’. Andrew says, ‘That doctor was none other than Carl Wieland,1 then still practising. I remember he showed me a photo of a polystrate fossil (see ‘Layering long ages to rest’, below) and it challenged my thinking about the millions of years.’

Today, Andrew is a deacon in his home church, where he also leads the worship and runs a small group Bible study of his own. ‘We’ve just finished the Ken Ham 12-part video series in our group, using the study guide with it. It’s been excellent’, he says. Andrew mentioned that over the years he has received many questions about evolution and creation. He has also experienced ridicule from his peers in the medical profession. Recently, a surgeon-in-training was very vocal about his knowledge and support of evolution theory. Andrew challenged him and gave the young man copies of AiG’s CD-ROMs, Creation and Project 3:15. After a while, the opponent became less vocal, finally admitting that he accepted evolution ‘by faith’.

Layering long ages to rest
A fossil (such as a fossilized tree trunk) that extends through several layers of rock is called a polystrate (‘many layers’) fossil. The layers are generally presumed to have taken thousands, or even millions, of years to have been laid down through slow gradual processes. Some long-age theorists concede that the individual layers were laid down rapidly, but even then there is a problem for long-age beliefs. If there were millions of years separating the layers (whether they formed rapidly or slowly), the top of the tree would not remain standing for millions of years, as it would not be covered, and thus would not be preserved by fossilization/petrification. This is powerful evidence for the notion that the entire sequence of layers did not take more than a matter of months to a handful of years (at most) to build up around the tree.

Importantly, Andrew explained that in all of his practice and research as a doctor, he could not think of one single example where a belief in evolution had advanced medicine or the care of individuals. ‘It’s just the opposite’, he says, citing abortion and euthanasia as examples of the tragic influence of evolutionary beliefs. His own research is relevant to creation/evolution. It involves developing suitable replacement valves for the human heart. He says, ‘Most people think that we are closely related to the apes, but we use pig valves. Because of a fundamentally good created design (and for commercial reasons) they are an adequate match to human valves.’ He explained that scientists have tried to manipulate pig DNA to more closely match human DNA. But there has been a high rejection and failure rate using the organs from these engineered animals.

Interestingly, Andrew is involved in research which is looking at using heart valves from kangaroos in his native Australia. He says, ‘A replacement valve lasting around 20 years will need to beat an incredible 850 million times. The regulatory authorities are satisfied with pig valves that are expected to last for approximately 300 million beats.’ Kangaroos are very robust animals that have less fat and the design of their valves reflects this. They should provide a better option. He still expresses awe at the incredible design and construction of such organs, declaring, ‘You can truly see the hand of a master craftsman in such things.’

He says that his belief in the Creator has enabled him to completely immerse himself in the Scriptures. Knowing he can trust them completely helps him in trying to transmit his trust in God to many of his patients. He says that many express comfort in knowing a Christian is operating on them, but is amazed at how few will acknowledge God for themselves.

Andrew has seen God do wonderful things in people’s lives. One terminally ill lung cancer patient in his 50s asked his GP where his heart was located. Then, visiting a building site, he picked up a powerful nail gun, and shot a nail into his chest to try to end his life. The nail just missed his heart, but went through his lung and out through his back. ‘Ironically, his cancer actually prevented his lung from collapsing and killing him’, says Andrew.

During this man’s consequent hospitalization, Andrew says he ‘shared God’s love for him, and the need for salvation. He did not come to Christ there and then, so I left a Bible by his bedside. In the morning, when I returned, he had a radiant smile on his face. He said to me, “I did business with God last night.” He had committed his life to the Lord, and he died a few weeks later.’ He’ll be with the Lord for eternity.

I was greatly encouraged by my time with Andrew, hearing of his commitment to his patients and to Christ. Thanks, Andrew.Recommended Resources

Walking through Shadows

Vestigial Organs are Fully Functional

Why is there Death & Suffering?


Note
Founding editor of Creation magazine, CEO of AiG-Australia. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/creation/v25/i4/problem.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Joh 20, 19-25:
19 Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!
[Matt 28: 16 ff. Mark 16: 15 f. Luk 24: 36-49. 1KOR 15: 5.]
20 Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren.
[16: 20, 22.]
21 Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.
22 Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!
23 Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.
[16: 19. 18: 18.]
24 Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom.
[11: 16.]
25 De andre disiplene sa da til ham: Vi har sett Herren! Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro!
[v. 20.]


Søndag, April 18, 2004

SØNDAG ETTER PÅSKE: Dagens bibeltekster
LESETEKST, Sal 116, 1-9:
1 Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.
[18: 2. 66: 19.]
2 For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
3 Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg, nød og sorg fant jeg.
[18: 5, 6.]
4 Men jeg påkalte Herrens navn: Å, Herre, frels min sjel!
5 Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig.
[86: 5, 15. 103: 8. 145: 17. 2M 34: 6.]
6 Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg.
[22: 25.]
7 Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg.
[42: 6. 62: 2 ff.]
8 For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall.
[56: 14. 86: 13.]
9 Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land.

LESETEKST, 1 Kor 15, 12-21:
12 Men når det blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde?
[Matt 22: 23. Apg 17: 32. 23: 8. 2TIM 2: 18.]
13 Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått.
14 Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet.
15 Da blir vi stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår.
[Apg 2: 24, 32. 4: 33.]
16 For dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått.
17 Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder.
[v. 14. Rom 4: 25.]
18 Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus.
19 Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.
20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.
[Apg 26: 23. Kol 1: 18. Åp 1: 5. 14: 13.]
21 For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.
[1M 3: 19. Rom 5: 12, 18.]

PREKENTEKST, Joh 21, 1-14:
1 Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten:
[6: 1.]
2 Simon Peter, Tomas, som ble kalt tvilling, Natanael fra Kana i Galilea, og Sebedeus-sønnene og to andre av hans disipler var sammen.
[1: 46 ff. 20: 24. Luk 5: 10.]
3 Simon Peter sa til de andre: Jeg går av sted for å fiske! De sier til ham: Vi går også med deg! De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting.
[Luk 5: 5.]
4 Da det alt led mot morgen, stod Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus.
[20: 14. Luk 24: 16.]
5 Jesus sier da til dem: Barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk? De svarte ham: Nei.
6 Han sa til dem: Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk! De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det.
[Luk 5: 4-7.]
7 Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg - for han var naken - og kastet seg i sjøen.
8 Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen, og de slepte garnet med fiskene etter seg.
9 Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på, og brød.
10 Jesus sier til dem: Kom hit med noe av fisken dere nå fikk!
11 Simon Peter gikk da om bord og drog garnet på land. Det var fullt av stor fisk, et hundre og femtitre stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet.
12 Jesus sier til dem: Kom og få dere morgenmat! Men ingen av disiplene våget å spørre ham: Hvem er du? For de visste at det var Herren.
13 Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken.
[6: 11. Luk 24: 30.]
14 Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde.
[20: 19, 26.]


Lørdag, April 17, 2004

KLIPP FRA www.vartland.no: Sprik om Stålsetts etterfølger
kirke og organisasjon


Sprik om Stålsetts etterfølger


Presteforeningsleder Kåre Skråmestø sier at mange prester er mektig irritert over Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons engasjement om ny Oslo-biskop. Nå lanserer prestene deres egne bispefavoritter. (Håvard Sæbø)

Biskopen må::

• Ha gode lederegenskaper, så han eller hun kan være en god leder for ansatte i kirken, spesielt prestene.
• Ha høy teologisk kompetanse og faglig tyngde.
• Ha erfaring med og evne til kommunikasjon i det offentlige rom.
• Være lojal og solidarisk overfor bispekollegiet og Kirkemøtet.

Slik sammenfatter Presteforeningsleder Kåre Skråmestø kvalifikasjonskriteriene som flest Oslo-prester har prioritert i forbindelse med rekruttering av ny biskop i hovedstaden.
- Et viktig moment for mange er at biskopen er til stede for dem han eller hun har lederansvar for, og har hjerte for menighetene og prestene. Å være kollegial og lojal overfor sine medarbeidere, med evne til å gi tydelige tilbakemeldinger, kombinert med humør og evne til å inspirere, er viktig for mange, sier Kåre Skråmestø.

Når det gjelder behovet for en biskop med faglig tyngde, blir dette definert slik:
• Høy kompetanse innenfor de sentrale områder av teologien.
• Evne til å utvise åndelig lederskap.
• Erfaring fra prestetjeneste, helst menighetserfaring.
• Visjonær, med blikk for kirkens fremtid.

Oslo-prestenes bispefavoritter:
- Professor Trond Skard Dokka
- Domprost Olav Dag Hauge
- Prost Trond Bakkevig
- Generalsekretær Helen Bjørnøy
- Direktør Erling Pettersen
- Biskop Ole Chr. Kvarme
- Prost Liv Rosmer Fisknes
- Rektor Halvor Nordhaug
- Biskop Laila Riksaasen Dahl
- Biskop Finn Wagle
- Generalsekretær Helga Haugland Byfuglien

Andre forslag:
- Domprost Tor B. Jørgensen
- Generalsekretær Ørnulf Steen
- Generalsekretær Geir Gundersen
- Prost Ingrid Vad Nilsen
- Biskop Odd Bondevik
- Sogneprest Kåre Skråmestø
- Sogneprest Anne Dahlen
- Professor Gunnar Heiene
- Sogneprest Jens-Petter Johnsen
- Kapellan Hjalmar Kjelsvik
- Domprost Dag Nordbø
- Bymisjonsprest Kari Veiteberg
- Forstander Kjell Nordstokke
- Avdelingsdirektør Anne-Lise Brodtkorb


Prestene i Oslo bispedømme vil ta initiativet i jakten på biskop Gunnar Stålsetts etterfølger. Men presteskapet har store problemer med å samle seg om én kandidat.

Jan Arild Holbek

– Det er et voldsomt sterkt engasjement blant prestene om hvem som skal bli ny Oslo-biskop, sterkere enn forrige gang. Men ønskene spriker i alle retninger. Det er ingen kvinne eller mann som utmerker seg slik at man kan si: «Dette er hun eller han vi vil ha til biskop!» Tvert imot er det nærmest slik at hver prest vil ha sin biskop, sier sogneprest Kåre Skråmestø, leder av Presteforeningens stiftsstyre i Oslo.

Undersøkelse.
Presteforeningen i Oslo bispedømme har på eget initiativ gjennomført en omfattende prosess der så godt som alle de 150 menighetsprestene i foreningens har uttalt seg om prioriterte kvalifikasjonskrav for en ny Oslo-biskop. Dessuten har prestene kommet med forslag på ett navn hver som de ønsker seg som ny biskop.

Prestene har totalt foreslått 25 forskjellige personer.
– Når det gjelder kriterier, er presteskapet rimelig enige om mye. Men når det kommer til personvalget, er det ingen som utmerker seg veldig sterkt. Presteskapet klarer ikke å samle seg om en eller noen få kandidater, sier Skråmestø til Vårt Land.
Dette kan ha to årsaker, fremholder PF-lederen i Oslo:
– Enten kan dette være uttrykk for at Den norske kirke står overfor en lederkrise. Men grunnen kan også være at det finnes så mange geistlige lederkandidater at det er vanskelig å velge.
Fordi innsamlingen av materialet har foregått på litt ulike måter, mener Skråmestø det ikke er saklig grunnlag for å rangere kandidatene etter stemmetall.

11 toppkandidater.
Men han peker på at følgende 11 personer (nevnt i alfabetisk rekkefølge) er nevnt flest ganger av prestene:
Professor Trond Skard Dokka, domprost Olav Dag Hauge, prost Trond Bakkevig generalsekretær Helen Bjørnøy, direktør Erling Pettersen, biskop Ole Chr. Kvarme, prost Liv Rosmer Fisknes, rektor Halvor Nordhaug, biskop Laila Riksaasen Dahl, biskop Finn Wagle og generalsekretær Helga Haugland Byfuglien.
Dessuten er følgende personer en eller fleres toppkandidat til det ledige bispeembetet i Oslo:
Domprost Tor B. Jørgensen, generalsekretær Ørnulf Steen, generalsekretær Geir Gundersen, prost Ingrid Vad Nilsen, biskop Odd Bondevik, sogneprest Kåre Skråmestø, sogneprest Anne Dahlen, professor Gunnar Heiene, sogneprest Jens-Petter Johnsen, kapellan Hjalmar Kjelsvik, domprost Dag Nordbø, Bymisjonsprest Kari Veiteberg, avdelingsdirektør Anne-Lise Brodtkorb og forstander Kjell Nordstokke

Det er grunn til å merke seg at tre av personene som ikke sto på kandidatlisten fra Kirkens arbeidsgiverorganisasjons sekretariat, direktør Erling Pettersen og biskopene Ole Christian Kvarme og Laila Riksaasen Dahl, er med i Oslo-prestenes (store) bispekandidat-tetsjikt.
Derimot har ikke menighetsprest Per Arne Dahl, som KA hadde med på sin liste, fått geistlig oppslutning i Oslo.

Presteirritasjon over KAs engasjement:
• Fagforeningslederen for prestene i Oslo legger ikke skjul på at Presteforeningen nå går offentlig ut fordi mange prester er mektig irritert over Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons engasjement om ny Oslo-biskop.

KAs liste.
Forrige fredag skrev Vårt Land om dokumentet fra sekretariatet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon om kriterier ved bispevalg generelt og i Oslo bispedømme spesielt - og om kandidatlisten som sekretariatet hadde utarbeidet.
– Mange av oss ble sinte da vi leste om KAs engasjement. Jeg oppfatter dette som en del av et maktspill som foregår. KA bruker sin påvirkningskraft og vil gjerne være med på å bestemme hvem som blir ny Oslo-biskop, sier Skråmestø.

Taktisk tidspunkt.
– Og det valgte tidspunktet for å gjøre dokumentet kjent, kunne ikke vært mer taktisk lurt: For tiden foregår det bispeavstemninger på menighetsmøter og i alle menighetsråd i Oslo bispedømme, og mange menighetsmøter ble avviklet nettopp forrige søndag, bemerker PF-leder Kåre Skråmestø.

Sist endret: 03. April 2004 09:47KLIPP FRA www.dagbladet.no: Oppjusterer troen på helvete
Oppjusterer troen på helvete

I mars viste en undersøkelse fra Visendi at bare 2,7 prosent av oss tror på helvete. Misjonssambandets blad Utsyn syntes tallet var for lavt, og bestilte en ny undersøkelse. Nå viser det seg at 11 prosent av oss tror på helvete.
Fredag 16. april 2004 4:13,
oppdatert 4:15

På 90-tallet trodde 15 prosent av oss på evig pine i skjærsilden. En undersøkelse Visendi gjorde for Avisenes Pressebyrå viste i mars i år at helvete taper terreng, og at bare 2,7 prosent av oss tror på helvete.

Redaksjonen i Misjonssambandets blad Utsyn trodde ikke på tallene om at så få tror på helvete, og bestilte ny undersøkelse. Nå viser det seg at det egentlig er 11,3 prosent av oss som har tro på at helvete finnes, skriver Vårt Land.

Årsaken til de store avvikene i de to undersøkelsene er at svaralternativene ikke var gjensidig utelukkende. Avisenes Pressebyrå som bestilte den første undersøkelsen beklager at en unyansert framstilling kan ha bidratt til forvirring.

Misjonssambandet ville imidlertid fått problemer med å forklare hvorfor man driver med misjon og vekkelsesaksjoner dersom tallene fra den første undersøkelsen var korrekte. Men selv med 11,3 prosent oppslutning om helvete viser det seg nå at tre fjerdedeler av de spurte ikke tror på helvete. 13,1 prosent vet ikke hva de tror. Utsyn-redaktør Espen Ottosen tror flere av oss egentlig tror på helvete.

- Hadde vi skiftet ut ordet helvete med fortapelse, ville nok oppslutningen vært langt høyere, sier han til Vårt Land.

(NTB)


--------------------------------------------------------------------------------

Artikkelen kan også leses på nett: http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/04/16/395903.html
Dagbladet © 2004


Dagens bibelord
2 Kor 4, 13-15:
13 Men siden vi har den samme troens Ånd, slik det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg! - så tror også vi, og derfor taler vi.
[Sal 116: 10. Rom 10: 9, 10.]
14 For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere.
[Apg 2: 24. Rom 8: 11. 1KOR 6: 14. 1TESS 4: 17.]
15 For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere, til Guds ære.
[1: 6, 11. Kol 1: 24. 2TIM 2: 10.]


Fredag, April 16, 2004

Ivar Kristianslund taler i Fredrikstad søndag den 18. april kl. 11
Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad søndag den 18. april 2004 klokken 11. Nessa forretter og Kristianslund preker.

Karmel ligger meget sentralt i Fredrikstad, inntil hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, nær rundkjøringen like nord for jernbanen, mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole, nær kinoen Røde Mølle. Innkjørselen er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en "smal vei" sydover fra Freskoveien.

Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST, Joh 21, 1-14:
1 Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten:
[6: 1.]
2 Simon Peter, Tomas, som ble kalt tvilling, Natanael fra Kana i Galilea, og Sebedeus-sønnene og to andre av hans disipler var sammen.
[1: 46 ff. 20: 24. Luk 5: 10.]
3 Simon Peter sa til de andre: Jeg går av sted for å fiske! De sier til ham: Vi går også med deg! De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting.
[Luk 5: 5.]
4 Da det alt led mot morgen, stod Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus.
[20: 14. Luk 24: 16.]
5 Jesus sier da til dem: Barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk? De svarte ham: Nei.
6 Han sa til dem: Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk! De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det.
[Luk 5: 4-7.]
7 Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg - for han var naken - og kastet seg i sjøen.
8 Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen, og de slepte garnet med fiskene etter seg.
9 Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på, og brød.
10 Jesus sier til dem: Kom hit med noe av fisken dere nå fikk!
11 Simon Peter gikk da om bord og drog garnet på land. Det var fullt av stor fisk, et hundre og femtitre stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet.
12 Jesus sier til dem: Kom og få dere morgenmat! Men ingen av disiplene våget å spørre ham: Hvem er du? For de visste at det var Herren.
13 Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken.
[6: 11. Luk 24: 30.]
14 Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde.
[20: 19, 26.]

LESETEKST, Sal 116, 1-9:
1 Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.
[18: 2. 66: 19.]
2 For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
3 Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg, nød og sorg fant jeg.
[18: 5, 6.]
4 Men jeg påkalte Herrens navn: Å, Herre, frels min sjel!
5 Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig.
[86: 5, 15. 103: 8. 145: 17. 2M 34: 6.]
6 Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg.
[22: 25.]
7 Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg.
[42: 6. 62: 2 ff.]
8 For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall.
[56: 14. 86: 13.]
9 Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land.

LESETEKST, 1 Kor 15, 12-21:
12 Men når det blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde?
[Matt 22: 23. Apg 17: 32. 23: 8. 2TIM 2: 18.]
13 Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått.
14 Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet.
15 Da blir vi stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår.
[Apg 2: 24, 32. 4: 33.]
16 For dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått.
17 Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder.
[v. 14. Rom 4: 25.]
18 Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus.
19 Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.
20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.
[Apg 26: 23. Kol 1: 18. Åp 1: 5. 14: 13.]
21 For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.
[1M 3: 19. Rom 5: 12, 18.]


KLIPP FRA www.answersingenesis.org: Arguments we think creationists should NOT use
Arguments we think creationists should NOT use

The primary authority for Answers in Genesis is the infallible Word of God, the Bible (see Q&A Bible). All theories of science are fallible, and new data often overturn previously held theories. Evolutionists continually revise their theories because of new data, so it should not be surprising or distressing that some creationist scientific theories need to be revised too.

The first article on this page sums up what the creationists’ attitude should be about various ideas and theories. The other articles provide examples of arguments that should no longer be used; some arguments are definitely fallacious, while others are merely doubtful or unsubstantiated. We provide brief explanations why, and/or hyperlinks to other articles on this Web site with more detailed explanations. We don’t claim that this list is exhaustive—it will be updated with additions and maybe deletions as new evidence is discovered. Many of these arguments have never been promoted by AiG, and some have not been promoted by any major creationist organization (so they were not directed at anyone in particular), but are instead straw men set up by anti-creationists.

It is notable that some skeptics criticise creationists when they retract doubtful arguments, but these are also the same people who accuse creationists of being unwilling to change their minds!

Persisting in using discredited arguments simply rebounds—it’s the truth that sets us free (John 8:32), not error, and Christ is‘the truth’ (John 14:6)! Since there is so much good evidence for creation, there is no need to use any of the ‘doubtful’ arguments.

This page also shows why it is important for people to stay up-to-date with sound creationist literature, since these publications (e.g. Creation magazine, and TJ) have already revealed the fallacious nature of some of these arguments.

*For AiG’s point-by-point response to Kent Hovind’s attempted critique of this page, see Maintaining Creationist Integrity.


--------------------------------------------------------------------------------

What is important for creationists to defend, and what should be held more loosely?
‘Hanging Loose’: What should we defend?
Which arguments should definitely not be used?
‘Darwin recanted on his deathbed’. Many people use this story, originally from a Lady Hope. However, it is almost certainly not true, and there is no corroboration from those who were closest to him, even from Darwin’s wife Emma, who never liked evolutionary ideas. Also, even if true, so what? If Ken Ham recanted Creation, would that disprove it? There is no value to this argument whatever.

‘Moon-Dust thickness proves a young moon’. For a long time, creationists claimed that the dust layer on the moon was too thin if dust had truly been falling on it for billions of years. They based this claim on early estimates—by evolutionists—of the influx of moon dust, and worries that the moon landers would sink into this dust layer. But these early estimates were wrong, and by the time of the Apollo landings, NASA was not worried about sinking. So the dust layer thickness can’t be used as proof of a young moon (or of an old one either). See also Moon Dust and the Age of the Solar System (Technical).

‘NASA computers, in calculating the positions of planets, found a missing day and 40 minutes, proving Joshua’s “long day” and Hezekiah’s sundial movement of Joshua 10 and 2 Kings 20.’ Not promoted by major creationist organizations, but an hoax in wide circulation, especially on the Internet.

Essentially the same story, now widely circulated on the Internet, appeared in the somewhat unreliable 1936 book The Harmony of Science and Scripture by Harry Rimmer. Evidently an unknown person embellished it with modern organization names and modern calculating devices.

Also, the whole story is mathematically impossible—it requires a fixed reference point before Joshua’s long day. In fact we would need to cross-check between both astronomical and historical records to detect any missing day. And to detect a missing 40 minutes requires that these reference points be known to within an accuracy of a few minutes. It is certainly true that the timing of solar eclipses observable from a certain location can be known precisely. But the ancient records did not record time that precisely, so the required cross-check is simply not possible. Anyway, the earliest historically recorded eclipse occurred in 1217 BC, nearly two centuries after Joshua. So there is no way the missing day could be detected by any computer. See also Has NASA Discovered a ‘Missing Day’? for historical and scientific documentation that this alleged discovery is mythological.

Note that discrediting this myth doesn’t mean that the events of Joshua 10 didn’t happen. Features in the account support its reliability, e.g. the moon was also slowed down. This was not necessary to prolong the day, but this would be observed from Earth’s reference frame if God had accomplished this miracle by slowing Earth’s rotation. See Joshua’s long day—did it really happen?

‘Woolly mammoths were snap frozen during the Flood catastrophe’. This is contradicted by the geological setting in which mammoths are found. It’s most likely that they perished toward the end of the Ice Age, possibly in catastrophic dust storms. Partially digested stomach contents are not proof of a snap freeze, because the elephant’s stomach functions as a holding area—a mastodon with preserved stomach contents was found in mid-western USA, where the ground was not frozen. See also technical PDF article.

‘The Castenedolo and Calaveras human remains in “old” strata invalidate the geologic column.’ These are not sound examples—the Castenedolo skeletal material shows evidence of being an intrusive burial, i.e. a recent burial into older strata, since all the fossils apart from the human ones had time to be impregnated with salt. The Calaveras skull was probably a hoax planted into a mine by miners. For the current AiG view on human fossil stratigraphy, see Where are all the human fossils? from the Answers Book.

‘Dubois renounced Java man as a “missing link” and claimed it was just a giant gibbon.’ Evolutionary anthropology textbooks claimed this, and creationists followed suit. However, this actually misunderstood Dubois, as Stephen Jay Gould has shown. It’s true that Dubois claimed that Java man (which he called Pithecanthropus erectus) had the proportions of a gibbon. But Dubois had an eccentric view of evolution (universally discounted today) that demanded a precise correlation between brain size and body weight. Dubois’ claim about Java man actually contradicted the reconstructed evidence of its likely body mass. But it was necessary for Dubois’ idiosyncratic proposal that the alleged transitional sequence leading to man fit into a mathematical series. So Dubois’ gibbon claim was designed to reinforce its ‘missing link‘ status. See Who was ‘Java man’?

‘The Japanese trawler Zuiyo Maru caught a dead plesiosaur near New Zealand’. This carcass was almost certainly a rotting basking shark, since their gills and jaws rot rapidly and fall off, leaving the typical small ‘neck’ with the head. This has been shown by similar specimens washed up on beaches. Also, detailed anatomical and biochemical studies of the Zuiyo-maru carcass show that it could not have been a plesiosaur. See Live plesiosaurs: weighing the evidence and Letting rotting sharks lie: Further evidence that the Zuiyo-maru carcass was a basking shark, not a plesiosaur

‘The 2nd Law of Thermodynamics began at the Fall’. This law says that the entropy (‘disorder’) of the Universe increases over time, and some have thought that this was the result of the Curse. However, disorder isn’t always harmful. An obvious example is digestion, breaking down large complex food molecules into their simple building blocks. Another is friction, which turns ordered mechanical energy into disordered heat—otherwise Adam and Eve would have slipped as they walked with God in Eden! A less obvious example to laymen might be the sun heating the Earth—to a physical chemist, heat transfer from a hot object to a cold one is the classic case of the Second Law in action. Also, breathing is based on another classic Second Law process, gas moving from a high pressure to low pressure. Finally, all beneficial processes in the world, including the development from embryo to adult, increase the overall disorder of the universe, showing that the Second Law is not inherently a curse.

Death and suffering of nephesh animals before sin are contrary to the Biblical framework above, as are suffering (or ‘groaning in travail’ (Rom. 8:20–22)). It is more likely that God withdrew some of His sustaining power (Col. 1:15–17) at the Fall so that the decay effect of the Second Law was no longer countered.

‘If we evolved from apes, why are there still apes today?’ In response to this statement, some evolutionists point out that they don’t believe that we descended from apes, but that apes and humans share a common ancestor. However, the evolutionary paleontologist G.G. Simpson had no time for this ‘pussyfooting’, as he called it. He said, ‘In fact, that earlier ancestor would certainly be called an ape or monkey in popular speech by anyone who saw it. Since the terms ape and monkey are defined by popular usage, man’s ancestors were apes or monkeys (or successively both). It is pusillanimous [mean-spirited] if not dishonest for an informed investigator to say otherwise.’

However, the main point against this statement is that many evolutionists believe that a small group of creatures split off from the main group and became reproductively isolated from the main large population, and that most change happened in the small group which can lead to allopatric speciation (a geographically isolated population forming a new species). So there's nothing in evolutionary theory that requires the main group to become extinct.

It’s important to note that allopatric speciation is not the sole property of evolutionists—creationists believe that most human variation occurred after small groups became isolated (but not speciated) at Babel, while Adam and Eve probably had mid-brown skin color. The quoted erroneous statement is analogous to saying ‘If all people groups came from Adam and Eve, then why are mid-brown people still alive today?’

So what’s the difference between the creationist explanation of people groups (‘races’) and the evolutionist explanation of people origins? Answer: the former involves separation of already-existing information and loss of information through mutations; the latter requires the generation of tens of millions of ‘letters’ of new information.

‘Women have one more rib than men.’ AiG has long pointed out the fallacy of this statement, which seems to be more popular with dishonest skeptics wanting to caricature creation. The removal of a rib would not affect the genetic instructions passed on to the offspring, any more than a man who loses a finger will have sons with nine fingers. Any skeptic who tries to discredit the Bible with this argument must be a closet Lamarckian, i.e. one who believes Lamarck’s thoroughly discredited idea of inheritance of acquired characteristics! Note also that Adam wouldn’t have had a permanent defect, because the rib is the one bone that can regrow if the surrounding membrane (periosteum) is left intact. See Regenerating ribs: Adam and that ‘missing’ rib.

‘Archaeopteryx is a fraud’. Archaeopteryx was genuine (unlike Archaeoraptor, a ‘Piltdown bird’), as shown by anatomical studies and close analysis of the fossil slab. It was a true bird, not a ‘missing link’.

‘There are no beneficial mutations.’ This is not true, since some changes do confer an advantage in some situations. Rather, we should say, ‘We have yet to find a mutation that increases genetic information, even in those rare instances where the mutation confers an advantage.’ For examples of information loss being advantageous, see Beetle Bloopers: defects can be an advantage sometimes, New eyes for blind cave fish? and Is antibiotic resistance really due to increase in information?

‘No new species have been produced.’ This is not true—new species have been observed to form. In fact, rapid speciation is an important part of the creation model. But this speciation is within the ‘kind’, and involves no new genetic information. See Q&A: Speciation.

‘Earth’s axis was vertical before the Flood.’ There is no basis for this claim. Seasons are mentioned in Genesis 1:14before the Flood, which strongly suggests an axial tilt from the beginning. Some creationists believe that a change in axial tilt (but not from the vertical) started Noah’s Flood. But a lot more evidence is needed and this idea should be regarded as speculative for now. Furthermore, computer modelling suggests that an upright axis would make temperature differences between the poles and equator far more extreme than now, while the current tilt of 23.5° is ideal. The Moon has an important function in stabilizing this tilt, and the Moon’s large relative size and the fact that its orbital plane is close to the Earth’s (unlike most moons in our solar system) are design features.

‘Paluxy tracks prove that humans and dinosaurs co-existed.’ Some prominent creationist promoters of these tracks have long since withdrawn their support. Some of the allegedly human tracks may be artefacts of erosion of dinosaur tracks obscuring the claw marks. There is a need for properly documented research on the tracks before we would use them to argue the coexistence of humans and dinosaurs. However there is much evidence that dinosaurs and humans co-existed—see Q&A: Dinosaurs.

Darwin’s quote about the absurdity of eye evolution from Origin of Species. Citing his statement at face value is subtly out of context. Darwin was talking about its seeming absurdity but then said that after all it was quite easy to imagine that the eye could be built step-by-step (in his opinion, with which AiG obviously disagrees—see Darwin v The Eye and An eye for creation).

‘Earth’s division in the days of Peleg (Gen. 10:25) refers to catastrophic splitting of the continents.’ Commentators both before and after Lyell and Darwin (including Calvin, Keil and Delitzsch, and Leupold) are almost unanimous that this passage refers to linguistic division at Babel and subsequent territorial division. We should always interpret Scripture with Scripture, and there’s nothing else in Scripture to indicate that this referred to continental division. But only eight verses on (note that chapter and verse divisions were not inspired), the Bible states, ‘Now the whole earth had one language and one speech’ (Gen. 11:1), and as a result of their disobedience, ‘the LORD confused the language of all the earth’ (Gen. 11:9). This conclusively proves that the ‘Earth’ that was divided was the same Earth that spoke only one language, i.e. ‘Earth’ refers in this context to the people of the Earth, not Planet Earth.

Another major problem is the scientific consequences of such splitting—another global flood! This gives us the clue as to when the continents did move apart — during Noah’s Flood — see below on plate tectonics.

‘The Septuagint records the correct Genesis chronology.’ This is not so. The Septuagint chronologies are demonstrably inflated, and contain the (obvious) error that Methuselah lived 17 years after the Flood. The Masoretic Text (on which almost all English translations are based) preserves the correct chronology. See Williams, P., Some remarks preliminary to a Biblical chronology, CEN Technical Journal12(1):98–106, 1998.

‘There are gaps in the genealogies of Genesis 5 and 11 so the Earth may be 10,000 years old or even more.’ This is not so. The language is clear that they are strict chronologies, especially because they give the age of the father at the birth of the next name in line. So the Earth is only about 6,000 years old. See Biblical genealogies for exegetical proof.

‘Jesus cannot have inherited genetic material from Mary, otherwise He would have inherited original sin.’ This is not stated in Scripture and even contradicts important points. The language of the NT indicates physical descent, which must be true for Jesus to have fulfilled the prophecies that He would be a descendant of Abraham, Jacob, Judah and David. Also, the Protevangelium of Gen. 3:15, regarded as Messianic by both early Christians and the Jewish Targums, refers to ‘the seed of the woman’. This is supported by Gal. 4:4, ‘God sent forth His Son, coming (genomenon) from a woman.’ Most importantly, for Jesus to have died for our sins, Jesus, the ‘last Adam’ (1 Cor. 15:45), had to share in our humanity (Heb. 2:14), so must have been our relative via common descent from the first Adam as Luke 3:38 says. In fact, seven centuries before His Incarnation, the Prophet Isaiah spoke of Him as literally the ‘Kinsman-Redeemer’, i.e. one who is related by blood to those he redeems (Isaiah 59:20, uses the same Hebrew word goel as used to describe Boaz in relation to Ruth). To answer the concern about original sin, the Holy Spirit overshadowed Mary (Luke 1:35), preventing any sin nature being transmitted. See also The Virginal Conception of Christ for a defence of this foundational doctrine and further discussion of these Biblical passages.

‘The phrase “science falsely so called” in 1 Timothy 6:20 (KJV) refers to evolution.’ To develop a Scriptural model properly, we must understand what the author intended to communicate to his intended audience, which in turn is determined by the grammar and historical context. We must not try to read into Scripture that which appears to support a particular viewpoint. The original Greek word translated ‘science’ is gnosis, and in this context refers to the élite esoteric ‘knowledge’ that was the key to the mystery religions, which later developed into the heresy of Gnosticism. This was not an error by the KJV translators, but an illustration of how many words have changed their meanings over time. The word ‘science’ originally meant ‘knowledge’, from the Latin scientia, from scio meaning ‘know’. This original meaning is just not the way it is used today, so modern translations correctly render the word as ‘knowledge’ in this passage.

Of course AiG believes that evolution is anti-knowledge because it clouds the minds of many to the abundant evidence of God’s action in Creation and the true knowledge available in His Word, the Bible. But as this page points out, it is wrong to use fallacious arguments to support a true viewpoint. On a related matter, it is linguistically fallacious to claim that even now, ‘science really means knowledge’, because meaning is determined by usage, not derivation (etymology).

‘Geocentrism (in the classical sense of taking the Earth as an absolute reference frame) is taught by Scripture and Heliocentrism is anti-Scriptural.’ AiG rejects this dogmatic geocentrism, and believes that the Biblical passages about sunset etc. should be understood as taking the Earth as a reference frame, but that this is one of many physically valid reference frames; the centre of mass of the solar system is also a valid reference frame. See also Q&A: Geocentrism, Faulkner, D., Geocentrism and Creation , TJ15(2):110–121; 2001.

‘Ron Wyatt has found Noah’s Ark’ This claimed Ark shape is a natural geological formation caused by a mud flow.

‘Ron Wyatt has found much archaeological proof of the Bible’ There is not the slightest substantiation for Wyatt’s claims, just excuses to explain away why the evidence is missing.

Many of Carl Baugh’s creation ‘evidences’. Sorry to say, AiG thinks that he’s well meaning but that he unfortunately uses a lot of material that is not sound scientifically. So we advise against relying on any ‘evidence’ he provides, unless supported by creationist organisations with reputations for Biblical and scientific rigour. Unfortunately, there are talented creationist speakers with reasonably orthodox understandings of Genesis (e.g. Kent Hovind) who continue to promote some of the Wyatt and Baugh ‘evidences’ despite being approached on the matter (ed. note: see our Maintaining Creationist Integrity, our response to Hovind’s reply to this article).

‘Missing solar neutrinos prove that the sun shines by gravitational collapse, and is proof of a young sun.’ This is about a formerly vexing problem of detecting only one third of the predicted numbers of neutrinos from the sun. Also, accepted theories of particle physics said that the neutrino had zero rest mass, which would prohibit oscillations from one ‘flavour’ to another. Therefore, consistent with the data then available, some creationists proposed that the sun was powered one-third by fusion and two-thirds by gravitational collapse. This would have limited the age to far less than 4.5 billion years.

However, a new experiment was able to detect the ‘missing’ flavours, which seems to provide conclusive evidence for oscillation. This means that neutrinos must have a very tiny rest mass after all—experimental data must take precedence over theory. Therefore creationists should no longer invoke the missing neutrino problem to deny that fusion is the primary source of energy for the sun. So it cannot be used as a young-age indicator—nor an old-age indicator for that matter. See Newton, R., Missing neutrinos found! No longer an ‘age’ indicator, TJ16(3):123–125, 2002 (to be posted).

‘Einstein held unswervingly, against enormous peer pressure, to belief in a Creator.’ However, in the normal meaning of these terms, Einstein believed no such thing.

What arguments are doubtful, hence inadvisable to use?
Canopy theory. This is not a direct teaching of Scripture, so there is no place for dogmatism. Also, no suitable model has been developed that holds sufficient water; but some creationists suggest a partial canopy may have been present. For AiG’s current opinion, see Noah’s Flood—Where did the water come from? from the Answers Book.

‘There was no rain before the Flood.’ This is not a direct teaching of Scripture, so again there should be no dogmatism. Genesis 2:5–6 at face value teaches only that there was no rain at the time Adam was created. But it doesn’t rule out rain at any later time before the Flood, as great pre-uniformitarian commentators such as John Calvin pointed out. A related fallacy is that the rainbow covenant of Genesis 9:12–17 proves that there were no rainbows before the Flood. As Calvin pointed out, God frequently invested existing things with new meanings, e.g. the bread and wine at the Lord’s Supper.

‘Natural selection as tautology.’ Natural selection is in one sense a tautology (i.e., Who are the fittest? Those who survive/leave the most offspring. Who survive/leave the most offspring? The fittest.). But a lot of this is semantic word-play, and depends on how the matter is defined, and for what purpose the definition is raised. There are many areas of life in which circularity and truth go hand in hand (e.g. What is electric charge? That quality of matter on which an electric field acts. What is an electric field? A region in space that exerts a force on electric charge. But no one would deny that the theory of electricity is thereby invalid and can’t explain how motors work.) — it is only that circularity cannot be used as independent proof of something. To harp on the issue of tautology can become misleading, if the impression is given that something tautological therefore doesn’t happen. Of course the environment can ‘select’, just as human breeders select. Of course demonstrating this doesn’t mean that fish could turn into philosophers by this means — the real issue is the nature of the variation, the information problem. Arguments about tautology distract attention from the real weakness of neo-Darwinism — the source of the new information required. Given an appropriate source of variation (for example, an abundance of created genetic information with the capacity for Mendelian recombination), replicating populations of organisms would be expected to be capable of some adaptation to a given environment, and this has been demonstrated amply in practice.

Natural selection is also a useful explanatory tool in creationist modelling of post-Flood radiation with speciation [see Q&A: Natural Selection].

‘Evolution is just a theory.’ What people usually mean when they say this is ‘Evolution is not proven fact, so it should not be promoted dogmatically.’ Therefore people should say that. The problem with using the word ‘theory’ in this case is that scientists use it to mean a well-substantiated explanation of data. This includes well-known ones such as Einstein’s Theory of Relativity and Newton’s Theory of Gravity, and lesser-known ones such as the Debye–Hückel Theory of electrolyte solutions and the Deryagin–Landau/Verwey–Overbeek (DLVO) theory of the stability of lyophobic sols, etc. It would be better to say that particles-to-people evolution is an unsubstantiated hypothesis or conjecture.

‘There is amazing modern scientific insight in the Bible.’ We should interpret the Bible as the author originally intended, and as the intended readership would have understood it. Therefore we should be cautious in reading modern science into passages where the readers would not have seen it. This applies especially to poetic books like Job and Psalms. For example, Job’s readers would not have understood Job 38:31 to be teaching anything about gravitational potential energy of Orion and Pleiades. Rather, the original readers would have seen it as a poetic illustration of God’s might, i.e. that God, unlike Job, could create the Pleiades in a tightly-knit cluster which is what it looks like; while God created Orion as a well spread out constellation, again something well beyond Job’s ability. Similarly, Job 38:14 is not advanced scientific insight into the Earth’s rotation, because the earth is not being compared to the turning seal but to the clay turning from one shape into another under the seal.

‘The speed of light has decreased over time’ (c decay). Although most of the evolutionary counter-arguments have been proven to be fallacious, there are still a number of problems, many of which were raised by creationists, which we believe have not been satisfactorily answered. AiG currently prefers Dr Russell Humphreys’ explanation for distant starlight, although neither AiG nor Dr Humphreys claims that his model is infallible. See How can we see distant stars in a young Universe? from the Answers Book.

‘There are no transitional forms.’ Since there are candidates, even though they are highly dubious, it’s better to avoid possible comebacks by saying instead: ‘While Darwin predicted that the fossil record would show numerous transitional fossils, even 140 years later, all we have are a handful of disputable examples.’ See also Q&A: Fossils.

‘Gold chains have been found in coal.’ Several artefacts, including gold objects, have been documented as having been found within coal, but in each case the coal is no longer associated with the artefact. The evidence is therefore strictly anecdotal (e.g. ‘This object was left behind in the fireplace after a lump of coal was burned’). This does not have the same evidential value as having a specimen with the coal and the artefact still associated.

‘Plate tectonics is fallacious.’ AiG believes that Dr John Baumgardner’s work on Catastrophic Plate Tectonics provides a good explanation of continental shifts and the Flood. See Q&A: Plate Tectonics. However, AiG recognises that some reputable creationist scientists disagree with plate tectonics.

‘Creationists believe in microevolution but not macroevolution.’ These terms, which focus on ‘small’ v. ‘large’ changes, distract from the key issue of information. That is, particles-to-people evolution requires changes that increase genetic information, but all we observe is sorting and loss of information. We have yet to see even a ‘micro’ increase in information, although such changes should be frequent if evolution were true. Conversely, we do observe quite ‘macro’ changes that involve no new information, e.g. when a control gene is switched on or off.

‘The Gospel is in the stars.’ This is an interesting idea, but quite speculative, and many Biblical creationists doubt that it is taught in Scripture, so we do not recommend using it.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/dont_use.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Leserinnlegg fra Bjarne Kydland: Hvem er jødene?
Jødene er Guds folk og Israel er først og fremst Guds land. Men, jeg tror, for en utdyping av svaret at det kan være fruktbart å trekke frem, i telegramstil, noe av jødenes og arabernes forhistorie.

Her finnes flust av nordmenn som mener at de har nok kunnskaper spesielt om jødene, ved blant annet å høre på Kåre Willoch, (eller, skal vi kanskje si Yassin den II?), hvis kunnskaper kan se ut til å strekke seg i høyden til 1948, 1967 og senere, om Intifadaens såkalte start-årsaker. Og mange er meget stolte over disse sine willochske Midtøsten-kunnskaper..

Min påstand er at det er få i Norge, ikke minst grunnet NRK også , som har noen avklaret forestilling om hvem jødene er, eller kanskje er det slik at de er likegyldige om svaret? Eller er det slik som Esters bok beretter om Haman, i kapitel 3:8: Her klager Haman til kong Ahasverus på jødene, om at de er et spesielt folk og har sine egne helt fremmedartede og forskjellige lover enn alle andre folk,” Ikke minst forskjellige fra araberverdenens lover. Straffelovene spesielt. ”De bor for seg selv og de holder seg ikke etter kongens lover.” osv.

Likevel, så sent i menneskehetens historie som nå, i våre dager, har særlig Europa og USA tatt kraftig farge av den judeo-kristne humaniteten, på alle livsområder. Israel regjeres demokratisk i et hav av islamistiske diktaturerstater, fra Marokko til India, fra Kazakstan til Etiopia, et enormt, nærmest rektangulært område, bestående av 25- 30 stater.

I dette ”havet” er Israel ”Nålen i høystakken.” Denne ”nålen” er ”en torn i kjødet” for alle islamister, for hevder de: Det som kalles Israel og Jerusalem har til alle tider vært arabernes land.

Isak og Ismael stammer fra samme tidsperiode, fra Abraham, ca fra det 21. århundre f. Kr. Hvorfor er så jødene i dag bare noen få millioner sammenlignet med arabernes mer enn milliarder? Har de vært hundset og jaget, forfulgt og drept like siden Haman ba kong Ahasverus om å få ryddet dem totalt av veien. Han mislyktes totalt, som alle andre har gjort i ettertid. Dette første storstilte forsøket fant sted på 400-tallet f. Kr.

I våre dager tok Hitlers gassovner 6 millioner eller mer, og nå er det spesielt islamistene og bombemorderne som står for drapsorgiene. Det er klart at det kunne ikke bli milliarder av jøder etter slike pogromer, og de fortsetter.

Araberne skriker opp om flyktninger som de selv har skapt og deretter plassert i store flyktningeansamlinger/leire for å avle og rendyrke terrorismen. Israel på sin side består også hovedsakelig av flyktninger fra nord og sør, fra øst og vest. Ikke minst fra islamske nasjoner, men som på humanitært og fornuftig vis etablerer seg i ordinære samfunn. Hvor kom de fra? Jeg bare spør.

Ut fra Bøkenes Bok har de, tilliks med sine halvbrødre, araberne levd på jorden siden omkring 2200 år før Kristus, altså nå ca. 4200 år. I dag finnes noen få millioner jøder, på verdensbasis, 10-12 millioner kanskje, og, det finnes over en milliard arabere og palestinere. Hvorfor?

Abraham fikk sitt kall fra Gud ca. 75 år gammel, i året 2093 f. Kr., iflg. Illustrert NORSK BIBELLEKSIKON. Det gikk 1656 år fra Adam til Syndfloden (Noa og sønner Sem, (semitter), Kam og Jafet) Det gikk 427 år fra Syndfloden til Abraham Det gikk 126 år fra Adam døde til Noa ble født.
Noa levde 350 år etter Syndfloden og døde 2 år før Abraham ble født.

Slik har ”opptakten” og utviklingen blant jøder og arabere vært, i hovedtrekk. Og Opphavsmannen har gitt sine direktiver, som gjelder like mye i dag som i begynnelsen. Blant annet står det i Hebreerne 10 ff:
”Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt.” Sitat slutt.

Vi fører videre betraktningene vedrørende forhold og årsaker til den store differansen i antall jøder og arabere i verden i dag og til alle tider. En palestina-arbisk enke, Mona Abu Hin, mistet for knapt ett årstid siden mann og hus og mannens to brødre, etter disses omfattende mordaksjoner blant jøder. Denne kvinnen sier: Sitat: ”I dag er israelerne redde. De tør ikke gå på skole, arbeid eller restaurant. De har et miserabelt liv. Det har ikke vi. Vi frykter intet og gjør som vi vil. Det kan ikke jødene gjøre, sier hun.”

I alle fall de siste to-tre setningene her er langt på vei hele sannheten, sagt av en palestina-arabisk morderenke. Israel må bruke milliarder på selvforsvar, mens palestina-araberne tilsvarende ikke behøver bruke ”2 flate øre” på å forsvare seg og sine, som ikke direkte gjør seg skyld i drap på jøder. Ingen jøde kunne finne på å gå inn i palestinske byer med bombebelte om livet. Her kommer også sikkerhetsgjerdet inn.

Ikke en gang den mye omtalte jødiske forretningsmannen Goldstein kunne ha skutt til døde de seksten bedende araberne, i Hebron, for noen år siden, sier de som kjente ham.. Men her har Goldstein i ettertid fått skylden, likesom jødene fikk skylden for å ha drept en gutt hvis far og sønn hadde søkt tilflukt ved en vannhydrant, under skuddveksling i Gaza. Det er påvist at gutten nettopp ble skutt av sine egne, palestinaarabere, uten at norske aviser, eller NRK har brydd seg om å rette opp løgn-historien.

Det er sant at palestinerne setter opp hus hvor og når som helst, uten kommunale reguleringer eller tillatelse. De setter opp store flotte og rommelig boliger for seg og sine. De har en raus økonomi, blant annet foræret dem av vår minister Hilde Frafjord Johnsen, og palestinerne gjør akkurat som de finner for godt. Slikt kan ingen jøde gjøre, men må følge byråkratiet til siste komma og punktum.
Våkner en israeler midnattstid med en islamist på soverommet kan han ikke forta seg noe som helst, uten først å kunne bevise at islamisten var ute etter hans liv. Dette samtidig med Arafats instruksjoner som lyder: Drep alle jøder hvor og når det byr seg .

Følgende er fortalt fra et universitet, i Lakish-området. Denne dagen var 500 studenter samlet til forlesningstime. To av dem, en palestinaarabisk kjemi-studine og en -student hadde til denne forelesningen, utfra sine kjemikunnskaper klargjort en bombe og ville sprenge så mange medstudenter som mulig. De kom så lang som til yttergangen, da eksploderte bomben plutselig og deres kjøtt og ben og blod lå strødd, og måtte samles opp og rommet spyles og rengjøres. Deres palestinske medelever ble straks arrestert, men dagene derpå var alle sammen tilbake i klasserommene.
I Salme 119:70 a leser vi slik: ”Deres hjerte er følelsesløst som en fettklump.” Slike ”fettklumphistorier” og, dessverre, Israels påfølgende forsiktighet er det mange av i dagens Israel.

Hvem er jødene? Kan de ha noen liknamenter med kristne. Nei ! Endog det kristne Europa fikk under Verdenskrigen i 1939 – 1945 til fulle vist sine islamistiske tilbøyeligheter, og i dagens situasjon merkes heller ingen forskjell på europeere og islamister. EU og Norge, med Bondevik i spissen applauderer palestinernes såkalte rettigheter, idet Israel ikke engang skal ha lov til å ha et forsvarsgjerde mot vandrende bomber.

Paulus kan trygt si som berettet i Rom 11:13 ff.: ”Til dere hedninger vil jeg si: - - - - - .”

Gud, Den Allmektige har viselig ordnet det slik at jordens mektigste nasjon USA stiller opp i FN-avstemmingene som den guddommelige beskytter for sitt folk og land. Salme 121:4: ”Se han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.”

Ikke mange sidene er skrevet i vår Bibel før vi finner skriftstedet 1. Mosebok og 12. kapitel: ”Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

Da skjønner vi at dette lille folket er nok, for ”Min kraft fullendes i skrøpelighet.” 2. Kor. 12:9.
Samme forholdet finner vi igjen i tilfellet med Gideon, i Dommernes bok kap. 6 og 7. Gideon hadde 32.000 mann/soldater, men Gud gav ham beskjed om at 300 mann holder.
Dette er jødene. De er den rake motsetning til hedningene, the gojims.

Med hilsen Bjarne Kydland


Fader Vår - Av Jørgen Høgetveit
I Aftenposten og Fædrelandsvennen har det vært en del større oppslag over nyoversettelse av en del av NTs evangeliene. Det er prof. Hans Kvalbein ved MF som står for det meste av presentasjonen - og bl.a. av nyeoversettelsen av Fader Vår. For å gjøre det ekstra forståelig og hverdagslig for den jevne mann i dag - som jo alltid er det fordummende argument - lyder nå nyoversettelsen slik: "VÅR FAR I HIMMELEN. LA NAVNET DITT HELLIGES. osv. Mens 1978/85 oversettelsen lyder: "FADER VÅR, DU SOM ER I HIMMELEN. LA NAVNET DITT HOLDES HELLIG." Og så 1930 oversettelsen som sier: "FADER VÅR, DU SOM ER I HIMMELEN. HELLIGET VORDE DITT NAVN." For det første har man altså beholdt denne håpløse "La" formen - som sier det samme som for eks. La kongen leve - som altså er vårt mer eller mindre kraftig ønske om at Kongen bør få leve, mens man i 1930 versjonen BER GUD HELLIGE NAVNET SITT FOR OSS. DET BLIR JO STRAKS NOE ANNET.

Men så kommer vi til den videre debatten mellom Kvalbein (H.K.)og Langslet (L.R.L) hvor LRL kritiserer HK for at man til stadighet skal forandre - i motsetning til at hos katolikkene har de beholdt 1930 formen og har masse gode argumenter for det. Til dette er HK vågal nok til å utfordre den gamle konservative politiker på hjemmebane - ved å sitere en av konservatismens fedre Edmund Burk som sier at man BØR "FORANDRE FOR Å BEVARE" - og i denne sammenheng Fader Vår til "Vår far". LRL sier at han "ikke har sett ett godt argument for at Fadervår ikke lar seg bevare, dersom teksten ikke blir endret slik HK foreslår." Han stiller spørsmål ved om HK virkelig tror at bønnene vil forsvinne eller bli uforståelig om man ikke innfører hans form? Han sier han har fått en rekke støtteerklæringer for den gamle formen og synes ikke Fadervår skal endres hvert 20. år. i en tid da det "føles godt at noe står fast." Han kritiserer sterkt denne forferdelige "la,la,la-formen". Men så kommer LRL virkelig inn på hjemmebane i det han siterer E. Burk men nå mot unødvendige endringer: "En generell trang til forandringer er vanligvis et produkt av selvisk mentalitet og forsnevrede synspunkter." Man har ikke registrert noe svar på dette fra prof. HK.

Imidlertid fortsetter LRL i Aft den 14.april som igjen viser at han er på sin historiske hjemmebane når han forsvarer de gamle former som man ikke trenger forandre. Folk forstod og forstår formene før og nå. Han viser til at en av debattantene (Petter Moen) sier at "Fadervår" dukket opp i 1904, mens "Noen litterære eksempler viser den ubrutte tradisjon: I Petter Dass` "Katekismesanger (fra slutten av 1600-tallet) har første sang om Herrens bønn overskriften "Fader vor du som est i Himmelen". Holberg brukte navnet "Fader-vor" i en rekke av sine skrifter. Ibsen bruker det både i "Peer Gynt" og "Brand", Asbjørnsen i Eventyrland , osv." "Å kunne mer enn sitt Fadervår" er en eldgammel vending, man finner hos Holberg. I 2004 har Inge Lønning, med treffsikker ironi, lansert avløserformelen "kunne mer enn sitt Vårfar". Den har sikkert en stor framtid." Så langt LRL.

Norges Kommentar Avis
Rent generelt er det underlig at man i Bibelselskapet og MF igjen og igjen driver - og jeg vil si - tukler med de bibelske tekster - under ly av man må følge språkutviklingen o.a. merkverdigheter overfor oss dumme lekfolk. Det er jo ikke lenger siden enn i 1978 at man ga ut deres versjon av hele Bibelen - som i tillegg til at den var full av feil (over 300) også hadde en sterkt liberal ideomatisk oversettelse. I Akademi for Kristen Folkeopplysning på Evje, har vi hele debatten fra den tiden - samt boken til Toralv Gilbrant: "Hva har skjedd med Bibelen?" Og det er ikke småtteri som har skjedd til det verre. Så har man drevet på å lage en mer konkordant (ord for ord) oversettelse for å rette opp noe av tilliten igjen (?) - men det bibeltroende lekfolk synes mer og mer å holde seg til NB 1988 av Wisløff, Berg og Gilbrandt som i betydelig grad var konkordant og dessuten lå nær opp til 1930 oversettelsen, og det bør man tydeligvis fortsette med. Det er ikke ofte jeg henter argumenter fra katolsk eller strengt konservativt politisk hold, men denne gangen synes jeg man har funnet en del saklige gullkorn.


Leserinnlegg fra Lars Høknes: Visjon Norge, en gave fra himmelen?
Mange vil nok merke i fremtiden at en Norsk kanal med et kristent fortegn har dukket opp på satelitthimmelen, og meget snart også i Telenor sitt kabel-TV nett.

Dette virker utvilsomt som en gledelig og etterlengtet nyhet, men ved et nærmere ettersyn er denne kanalen gjennomsyret av en lære totalt fremmed for de fleste i tradisjonelle evangeliske menigheter.

Visjon Norge (VN) er kanskje Norges fremste, og mest klare avlegger av ”Latter rain” (sildigregn\sent regn\høstregnet) bevegelsen, heretter kalt LR. Tanken bak LR-teologien er at i de siste tider vil Gud gjennopprette embetsgavene, det VN som resten av LR-bevegelsen refererer til som ”den femfoldige tjenesten”. LR mener at enhver menighet burde bli styrt av et menighetråd bestående av minst en evangelist, en apostel, en pastor, en profet og en forkynner. Har du ingen av disse gavene, så har du heller ingenting i et menighetstyre å gjøre.

Et av deres fremste mål for dette året pga. en profeti jeg vil komme tilbake til, er å få flest mulig menigheter og enkeltpersoner til å adoptere denne forståelsen.

Tanken bak LR er at man skal gjøre Bruden (Guds menighet) klar for opprykkelsen, og klare til en vekkelse de tror vil komme i de siste tider. Derfor prøver de i disse tider å reise det de kaller en hær med et ”profetisk kall” utifra det som står i Joel 3 og utover, samt i Apostlenes Gjerninger. Denne profetiske endetidsvekkelsen mener VN vil inntre i 2006 etter en profeti av nå avdøde Kenneth E. Hagin, (gjerne kalt Dad Hagin) som delvis er bekreftet av Kenneth Copeland, som nå har tatt over avdøde Kenneth E. Hagins rolle som bevegelsen mest fremtredende leder.

Et annet ledd i å gjøre Bruden klar, er at Bruden skal ta over så mange av samfunnets institutisjoner som mulig. Dette vil man fra VN’s side merke meget klart til neste år da det er valg, ettersom Hagins profeti for 2005 var at dette ville bli et år med dom over folk og nasjoner.

Da vil Hanvold etter eget utsagn, hvis politisk reklame er lovlig få kristenfolket til å skifte fra KrF til Kystpartiet, der hans venn, og gamle medarbeider Frank Kaleb Jansen er blitt nestleder.

Jeg fikk muligheten til å under en to-ukers periode å observere hva som foregikk på denne bedriften. På en dag alene hørte jeg 5 profetier fra samme mann (som ble sendt på TV). To forskjellige profetier med forskjellig innhold handlet om store vekkelser som var fremfor døren i Norge. En annen handlet om at en mann som fulgte med i denne sendingen, som hadde forlatt sin tjeneste, snarlig måtte vende tilbake til tjenesten om han ikke ønsket en snarlig død.

Tidligere er det hevdet at alle psykiske sykdommer som F. eks schizofreni er demonbesttelser.

Før sendingen gikk de runder rundt studio, skrek, ropte og kom tidvis med tungetale for å komme i ”profetisk henrykkelse”.

Jeg gjengir her ikke annet enn det VN selv sier. Selv sier VN-sjef Jan Hanvold at Rodney Howard Browne som gjerne titulerer seg som ”Den Hellige Ånds bartender” er hans hovedinspirasjon og selve grunnen til at VN i dag eksisterer. RHB er kjent for sine utaleser som at vi må begynne å be til Maria.

Til tross for at kanalen vil oppfattes som tverkirkelig består den største variasjonen blant programlederne og de ansette i hvilken trosmenighet de er medlem av. Den harde kjernen er medlem av Jan Hanvolds menighet Powerhouse som holder til i samme lokaler som TV-stasjonen.

Dette er bare en liten oppsummering, skulle jeg skrevet alt jeg kunne skrevet, ville det blitt en avhandling. Min konklusjon er derfor å fråråde alle som leser dette, i å sende penger til denne kanalen på bagrunn av Jesu ord i Matt.24.23-29.

”Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: «Han er ute i ødemarken», så gå ikke dit ut, eller: «Han er inne i huset», så tro det ikke. 27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles.”

Til slutt vil jeg gjerne gjengi Kenneth E. Hagins profeti som for VN er selve ledesnoren slik at dere selv som Berøa-folket kan høre det som blir sagt, for å så gå hjem og granske skriftene:

“2003 — et år med forberedelse og gjenopprettelse. 2004 - et år med mer, altså mer forberedelse og gjenopprettelse. 2005”, — da brast han i gråt, og klarte lenge ikke å si noe, så kom det: “2005 - et år med dom, dom over enkeltmennesker, samfunn og nasjoner. 2006”, - nå lysnet han og smilte, lo og strålte: “Den siste herlighet (The latter glory)”

mvh.

Lars HøksnesDagens bibelord
Åp 1, 9-20:
9 Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og riket og tålmodet i Jesus, jeg var på den øy som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.
[6: 9. Rom 8: 17. 2TIM 2: 12.]
10 Jeg var borttrykket i Ånden på Herrens dag. Og jeg hørte bak meg en veldig røst, likesom av en basun, som sa:
[4: 2. 10: 3, 8.]
11 Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.
[2: 1, 8, 12, 18. 3: 1, 7, 14. Jes 30: 8. Kol 2: 1.]
12 Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull.
[v. 20. Sak 4: 2.]
13 Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under brystet.
[2: 1. 15: 6. Dan 7: 13. 10: 5.]
14 Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og hans øyne som en ildslue.
[2: 18. 19: 12. Dan 7: 9.]
15 Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn. Og hans røst var som bruset av vannmasser.
[2: 18. 14: 2. 19: 6. Esek 1: 7, 24. 43: 2.]
16 I sin høyre hånd hadde han sju stjerner og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd. Og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft.
[1: 20. 2: 1, 12, 16. 3: 1. 19: 15. Jes 49: 2. Matt 17: 2. Ef 6: 17. Heb 4: 12.]
17 Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:
[Dan 8: 17. 10: 9.]
18 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.
[1: 8. 20: 1. Job 12: 14. Sal 68: 21. Jes 41: 4. 44: 6. Matt 14: 27. Rom 6: 9.]
19 Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette,
[v. 11. 4: 1.]
20 og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gullysestaker: De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter.
[v. 12, 16. 2: 1. Mal 2: 7.]


Torsdag, April 15, 2004

Leserinnlegg fra Kristi Rognerud: Det ER fullbrakt!
- er den største og viktigste setningen som er uttalt på jord. - Fordi det var Jesus, Guds stedfortredende sonofferlam, som ropte det ut … da Han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. På gresk: Det ER fullført. Og det har varighet i all tid framover. Det beskriver ikke bare at noe har hendt: At Jesus døde. Men at det Han fullførte gjelder; fra da av og i all framtid! Tyngdeloven gjelder. Uansett om du liker den eller ei. Sentrifugalkraften gjelder. Prøv om du kan oppheve den! Det ER fullbrakt! Det ER fullendt! Det Er utført! Vi som nå (i påsken) har hørt lidelsesberetningen lest, vi vet hva som er fullbrakt. Vi har hørt at Jesus lot seg fange og binde - uten motstand. At Han lot seg spotte, slå, spytte på - uten motstand. At Han lot seg korsfeste - uten motstand. At Han døde. At Han var virkelig død. For vannet og blodet skilte seg, da soldatene stakk Ham i siden.

Reaksjonene kan være forskjellige. Jødene frydet seg. Endelig er vi kvitt Ham! Romerne var vel lettet? Ferdige med den interne krangelen med jødene. Disiplene forsvant, de fleste av dem. Unntatt Johannes. Noen kvinner sto der, hørte vi. Blant andre Jesu mor. Noen blir harme når de hører om Jesus, og den urettferdigheten som det virkelig var. Mange blir fylt av medlidenhet og sorg når en ser hva Jesus måtte lide. Grotesk. Slik som mange andre med Ham led, da de ble korsfestet. Noen ble bekymret, for med Jesu død var deres håp gått under. Et par dager senere gikk to bekymrede menn fra Jerusalem til Emmaus. De talte sammen, står det, om det som hadde hendt. Da kommer det en fremmedkar som slår følge med dem og sier: Hva er det dere går og samtaler om på veien? Da sto de stille, og så bedrøvet opp. ”Er du den eneste som oppholder seg i Jerusalem, og som ikke vet hva som har skjedd der i disse dager? (Fra Einar Bryn, Strandebarm prosti, sin Langfredagspreken i år.)

Kanskje er det flere interesserte ”fremmedkarer” rundt om i dag?

Måtte alle våkne og se hvem Jesus virkelig er, og hva Han virkelig har gjort for oss! Hvorfor vil så mange ikke vite av Jesus? Hvorfor vil de ikke prøve å se om Han er den Han sier at Han er? Å bare late som om en kjenner Ham, holder jo ikke. Da vil selvfølgelig heller ikke Han vite av oss. På dommens dag. La endelig ikke alle vranglærerne i Den norske kirke villede deg! Hvem er vranglærer? - Jo, det er hver den som ikke forkynner eller vitner om Guds ord, slik ”det står skrevet”. Den som legger noe til, eller trekker noe fra, er en vranglærer.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Apg 10, 34-43
34 Peter begynte da å tale, og han sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk,
[5M 10: 17. 2KRØN 19: 7. Job 34: 19. Rom 2: 11. Gal 2: 6. Ef 6: 9. Kol 3: 25. 1PET 1: 17.]
35 men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.
[Jes 56: 6, 7.]
36 Det ord som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus - han er alles Herre -
[Joh 16: 33. Rom 5: 1. Kol 1: 20. Ef 2: 14, 17.]
37 det kjenner dere, dette ordet som er gått ut over hele Judea. Det hadde sin begynnelse fra Galilea, etter den dåp som Johannes forkynte -
[Matt 4: 12 ff. Luk 23: 5.]
38 og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.
[Sal 45: 8. Jes 61: 1. Matt 3: 16. 4: 23. 12: 28. Luk 4: 18. Joh 3: 2. Kol 2: 9, 15.]
39 Vi er vitner om alt det han gjorde både i jødenes land og i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre.
[1: 8. 5: 32. Joh 15: 27.]
40 Ham oppreiste Gud på den tredje dag og lot ham åpenbare seg,
[2: 24. 5: 30. 1KOR 15: 4-7.]
41 ikke for hele folket, men for de vitner som forut var utvalgt av Gud - for oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var oppstått fra de døde.
[1: 22. Luk 24: 30, 48. Joh 21: 9, 12. 1KOR 15: 5 ff.]
42 Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde.
[17: 31. Joh 5: 22, 27. Rom 14: 9. 2KOR 5: 10. 2TIM 4: 1. 1PET 4: 5.]
43 Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.
[Jes 53: 5, 6. Jer 31: 34. Esek 34: 15, 16. Dan 9: 24 ff. Hos 1: 7. Mika 7: 18. 1PET 1: 10, 11.]


Onsdag, April 14, 2004

Partipolitisk maktovergrep mot oss samer! (Artikkelen er publisert her tidligere.)
Partipolitisk maktovergrep mot oss samer!

Vi er forholdsvis mange som samles til gudstjenester og møter i Kautokeino Bedehus. Det har vi gjort helt siden KRISTELIG FOLKEPARTI ved statsråd Jon Lilletun, avskjediget soknepresten vår ved kgl. res. i 1998. Da kalte vi presten til å gjøre tjeneste i en valgmenighet.
KrF har sørget for at prester som vil holde fast på Guds Ord og Den evangelisk-lutherske bekjennelse, er blitt fratatt både stillinger og presterettigheter, og de er dermed stengt ute fra kirkehus, også i Kautokeino.
Folk i bedehusmenigheten får dermed ikke benytte de prester de ønsker, for eksempel ved begravelser i Kautokeino kirke. Vi blir pådyttet prester vi ikke ønsker. Løsningen for oss vil være å benytte Kautokeino Bedehus. Problemet er at bedehuset er altfor lite. Vi har behov for minst 100 sitteplasser i tillegg. Begravelser her i kommunen samler mye folk.
Mange henvendelser om vår nød er gått ut, også til KrF siden overgrepet mot oss skjedde i 1998. Men vi blir ikke hørt. KrF har kneblet oss fullstendig! Forventninger til KrFs nyvalgte leder, Dagfinn Høybråten er heller ikke for store! Bare FrP og Kystpartiet har hatt interesse av å hjelpe oss ved å stille spørsmål om saken i Stortinget.
Vår nød vil vi nå igjen sende ut til kristenfolket i Norge. Finnes det penger på fonds eller andre steder, man kan søke på, for å få utvidet bedehuset? Kanskje finnes det en kristen arkitekt som kunne se på hustegningen for å vurdere en eventuell utvidelse. Skulle noen ha ønske om å støtte oss økonomisk, kan penger sendes til Kautokeino Bedehusforening, 9520 Kautokeino. Bankkonto: 4901 10 37762.

Kautokeino, 3. februar 2004.

For et enstemmig styre i
Kautokeino Bedehusforening

Anne Hætta Øverli (Sign.)
Mathis Mathisen Sara (Sign.)


STOR OPPSLUTNING OM BEDEHUSMENIGHETEN I KAUTOKEINO I PÅSKEN!
Gudstjenestene i Kautokeino Bedehusmenighet, påsken 2004:

For 18. gang har vi feiret påskehøytiden i Kautokeino,
herav 6. gang i Kautokeino Bedehus.

Det ble holdt gudstjenester i bedehuset samtlige helligdager kl. 1100, med godt frammøte.

Det ble etter tradisjonen fra den gang vi var i kirken, forrettet skriftemål og nattverd både skjærtorsdag og 2. påskedag.

Langfredag kom prestevikar Trygve Hellesøy (65) til gudstjenesten. Det er han som har overtatt prestegården i Kautokeino og sokneprestembedet. Han skal i følge media ordineres til prest i løpet av kommende sommer. Det betyr at han får samtlige presterettigheter i Den norske kirke!

1. påskedag var det høytidsgudstjeneste med kirkekaffe.
Det ble tatt i bruk 10 nye sammenleggbare bord. Vi fikk bekreftet at 10 bord er altfor lite, og at plassen i bedehuset er for liten.

2. påskedag ville det ha vært umulig å ha kirkekaffe på grunn av plassen. Det møtte opp over 85 mennesker, og av disse var det 73 nattverdgjester.

Neste gudstjeneste blir sannsynligvis 2. mai 2004.


Dagens bibelord
Jes 25, 8-9:
8 Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt.
[Sal 126: 5. 1KOR 15: 26, 54. 2TIM 1: 10. Åp 7: 17. 21: 4.]
9 På den tid skal de si: Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.
[65: 18. Sal 42: 6, 12. 48: 15.]


Tirsdag, April 13, 2004

KLIPP FRA www.dagbladet,no: Gjør døren høy og porten vid: Helen Bjørnøy (50) kan bli Oslos neste biskop
TEKST: KJARTAN BRÜGGER BJÅNESØY FOTO: SCANPIX

Gjør døren høy og porten vid: Helen Bjørnøy (50) kan bli Oslos neste biskop.


Kongelig hjelp: Dronning Sonja er en trofast støttespiller for Kirkens Bymisjon og Helen Bjørnøy.

SMAK PÅ ORDENE «Generalsekretær i Kirkens Bymisjon» og «Prest fra Sunnmøre». Tenker du da på en kvinne trippende på høyhælte, spisse støvletter? En kvinne kledd i svart haremsbukse av silke, og en liten turkis topp med en dyp utringning? Ikke det? Men sånn er det altså.
Helen Bjørnøy ser yngre ut i virkeligheten enn på tv.

DA GENERALSEKRETÆREN FYLTE 50 år i februar, var Gunnar Stålsett, Jonas Fjeld, Kristin Halvorsen og Atle Brynestad på gjestelista. Bymisjonen har venner du kjenner både til høyre og venstre.
- Vi har kontakt med personer jeg er uenig med i mange spørsmål, men for meg er det viktig å skape engasjement for det vi er enige om.

FRA DET ÅPNE kontorlandskapet i Tollbugata 3 har Helen Bjørnøy utsikt til både horer og halliker, børs og boms. Et par sprøytekast unna ligger Plata, de narkomanes samlingsplass i Oslo. For fem år siden kom Helen Bjørnøy fra stillingen som lektorved Høgskolen for diakoni og sykepleie i Oslo. Ålesunderen var omtalt og utskjelt i offentligheten lenge før det.
- Du var tidlig ute og støttet selvbestemt abort?
- Ja, det gjorde jeg allerede i studietida på 70-tallet.
- Du er for homofilt partnerskap?
- Ja. Det kom sterkt til syne da jeg hadde gudstjeneste for Siri Sunde samme dag som hun inngikk partnerskap. Men det var basert på et tidligere standpunkt.
- Du gikk tidlig ut og sa at maktovergrep i Guds navn var et problem?
- Ja. Makt og seksualitet henger alltid nøye sammen. Og vi må være ekstra oppmerksomme i kristelige miljøer. Det er mange av de samme vibrasjonene som settes i gang i et menneskes liv når det er snakk om religiøsitet og seksualitet. Man hengir seg til Gud, og man hengir seg til hverandre.
- Du er for Blitz?
- Ja.
- Du er for sprøyterom?
- Ja.
- Du drikker rødvin?
- Ja.
- Og nå kan du bli biskop?
For første gang venter Helen Bjørnøy med å svare. - Eh ... Det viktigste for meg er å, eh ...
- Prøver du å vike unna spørsmålet?
- Ja.

NESTE ÅR GÅR biskop Gunnar Stålsett av for aldersgrensen på 70 år. Bispekampen 2005 er allerede i gang. Oslo bispedømmeråd har bedt menighetsrådene om å lansere tre kandidater innen 20. april. Helen Bjørnøy er blant favorittene.
- Jeg vil ikke snakke så mye om det, sier hun.
- Men hva tenker du om det?
- Veldig lite. Det overlater jeg til andre. Jeg er litt usikker på om favorittstempelet er medieskapt. Men det er hyggelig å bli nevnt. Det forteller at Kirken i dag er blitt et annet sted der mørkemanntradisjonene ikke er toneangivende.
- Tror du mange vil sette kirkekaffen i halsen om du blir ny biskop?
- Ja, det tror jeg nok.

GENERALSEKRETÆREN RETTER PÅ de horninnfattede brillene og legger den ene beinet galant over det andre. Hun ble ordinert til prest i 1981. Nære mannlige studievenner vendte henne ryggen da de skjønte at hun på alvor ville bli noe så skamløst som en kvinnelig prest. Da gråt Helen Bjørnøy. Nå fnyser hun.
- Den konservative delen av Kirken er ikke verdt å bruke energi på lenger. Jeg gidder ikke.
- Har du gitt opp?
- Nei, men kampen er over. Og den er vunnet.
- Sier du at Kirken er tømt for mørkemenn?
- Det er bare krampetrekninger igjen. Jeg mener det dypt og inderlig når jeg sier at jeg ikke har tenkt å bruke mer tid på Kirkens konservative menn. Det er waste of time. Jeg har vært sint, engasjert, og jeg har grått.
- Kirkens konservative menn har kanskje grått en skvett over deg også?
- Nei. Forskjellen er nemlig at de bruker en teologisk tradisjon som skiller mellom sak og person. Og det er en av de største løgnene det norske folk har trodd på. Hvordan kan en kvinnelig prest ikke ta det personlig når det handler om henne som person, identitet og kjønnsforståelse?
Helen Bjørnøy er nå veldig nær noe som må kunne kalles sint, selv om hun nettopp sa at hun ikke skulle bli det. Den sunnmørske dialekten ruller rundt i rommet. Hun sier det ikke direkte, men det er tydelig at hun nå snakker om Misjonsforbundets diskriminering av homofile.
- Erfaringene kvinnelige prester har tilegnet seg, må brukes til å hjelpe andre. Jeg blir så veldig frustrert over dem som i fullt alvor tenker at en overfor homofile skal si at en må skille mellom sak og person. Det går faktisk ikke an.
- Hva med tausheten til Bondevik og Høybråten når det gjelder Misjonsforbundets diskriminering av homofile?
- Jeg synes det er feigt og er overrasket over at de velger en så lettvint løsning.
- Du sa du var ferdig med å være sint?
- He-he. Jeg kødda, jeg var visst ikke helt ferdig. Men jeg vil heller bruke tida mi på å støtte de homofile, enn at Bondevik og Høybråten skal få min oppmerksomhet. For meg handler dette om dype sannhetsspørsmål, hele troen min er basert på det. Jeg er sikker på at kampen for rettferdighet har den sterkeste livskraften i seg.

DU SKIFTER IKKE fra kort skjørt til prestekjortel, drikker rødvin, støtter horer, homser og hanekammer uten at det blir bråk. Selv ikke i år 2004. Helen Bjørn-øy har fått brev. Mange sinte brev.
- Jeg har fått brev om at jeg skal brenne i helvete, at jeg er en utro tjener og en falsk profet. Ofte når jeg leser sånne brev, synes jeg mest synd på avsenderen. Kanskje er det en forsvarsmekanisme at jeg problematiserer mer avsenderens liv enn mitt eget.
- Hvordan går det inn på deg?
- Det er ikke hyggelig. Det mest ubehagelige er leserbrev i avisene, først og fremst fordi barna mine kan lese dem. Det kom en del da jeg var kandidat til å bli biskop i Tunsberg. Folk jeg ikke kjenner beskrev meg som ubrukelig, selvopptatt og en egotripper i djevelens ærend. Men husk at jeg nå er 50 år. Det var nok verre for ti år siden.

HELEN BJØRNØY ER oppvokst i Ålesund med tre søsken. Mora var lærer og aktiv KrF-politiker. Faren jobbet i kommunen. Det var himmelhøyt under taket hjemme hos familien Bjørnøy.
- Jeg er oppvokst i en veldig hyggelig familie, hadde en god og uproblematisk oppvekst. Både mor og far var opptatt av kirke og samfunn.
Helen var aktiv i friidrett, best på 60-meteren. Aktiv i speideren, best på samling av dyrelorter. Etter gymnaset reiste hun til Oslo. Det er minst to grunner til å stusse over at hun i 1974 begynte på Menighetsfakultetet:
Hun var en radikal sunnmøring, stemte SV, men valgte et konservativt mannsdominert studium.
Hun hadde dysleksi, men valgte likevel et studium fylt med latinsk, gresk og hebraisk.
- Jeg tror det har noe med den sunnmørske staheten som gjorde at jeg aldri hoppet av. I etterkant har jeg tenkt at jeg aldri skulle begynt på Menighetsfakultetet. Det var et møte med en konservativ teologisk tradisjon jeg var totalt uforberedt på. Jeg sleit med språk, men dysleksien har jeg aldri brukt mye energi på.
- Hvorfor ville du bli prest?
- Det var et kall, en indre overbevisning. Det er ikke knyttet til noe fornuft.

I 1984 FØRTE kallet henne til prestejobb i Tromsø domkirke. Helen Bjørnøy var 30 år og allerede helt grå i håret da hun traff mannen i sitt liv, ikke helt tam han heller. Den fire år yngre Torstein Lalim fra Stavanger var mannen som tok over som prest i Balsfjord etter at Børre Knudsen ble forvist.
- Vi matchet hverandre. Det handler litt om at han også tålte bråk. Han er en veldig trygg person, sterk både psykisk og fysisk.
De to giftet seg etter fire måneder. Selvfølgelig beholdt hun pikenavnet. På sju år fikk de fire barn som nå er 11 til 18 år. De to første kom på rappen, mens Helen var hjemmeværende prestefrue i Balsfjord. Turen gikk så til Drammen, der familien fortsatt bor. Da barna var små, jobbet begge foreldrene som prester. Det er derfor Helen Bjørnøy nå holder en forsvarstale uten å ha blitt angrepet:
- Vi har levd i en privilegert situasjon, hatt fleksible jobber, barn i barnehage og hjelp to kvelder i uka og hver søndag. Det er ikke mulig å ha fire barn og to jobber uten at andre ting må reduseres på. Vi har hatt veldig liten tid til egendyrking. Men sånne ting høres så blærete ut. Jeg har fått tilfredsstilt så mange sider av meg selv i jobbsammenheng. Virkeligheten er ikke sånn for mange andre.
- Nå svarte du uten å få spørsmål?
- Ja, jeg skjønner. Det kom på autopilot. Men portettintervjuer handler ofte om superkvinner som behersker alt. Det er jo ikke sånn, alle sliter med sitt.

DEN KOMPLETTE LISTA er altfor lang, men her er noen smakebiter fra Helen Bjørnøys verv i styrer, utvalg og råd:
Nestleder i NEI til EU før avstemningen i 1994. Medlem i Pressens Faglige Utvalg. Kirkelig Ressurssenter for mishandlende kvinner. Kringkastingsrådet. Senter mot etnisk diskriminering. Regjeringens ekspertutvalg i alkoholspørsmål. Leder for Buskerud SV. Helse Sør. Ja, du leste riktig. Utskjelte Helse Sør med den administrerende direktøren med den gullkantede pensjonsordningen. Helseministeren Høybråten kastet til slutt hele styret.
- Det var trist å slutte, for jeg hadde lyst å være med i det styret. Men det var rett av Høybråten å kaste styret da det ble uenighet om direktørens rolle.
- Visste du om hans pensjonsordning?
- Ja. Men jeg kom først inn i styret i fjor sommer, og var ikke med på å inngå avtalen.
- Var det en urimelig avtale?
- Ja. Men jeg stiller meg like spørrende til at administrerende direktør hadde inngått tilsvarende avtaler med mange andre.
- Er det lett for dine nærmeste å takle alle dine verv og engasjement?
- Nei, det tror jeg ikke. Men mannen min, Torstein, tåler det.
- Har du et markeringsbehov?
- Jeg har nok det. Jeg liker å være leder, liker å lykkes og oppnå resultat. Jeg kjenner meg veldig trygg på at Torstein vil jeg skal lykkes.Jeg opplever fremdeles at han er en fantastisk flott fyr å være gift meg.

VI GÅR NED ei trapp, ut ei dør, femten skritt på asfalten og inn i nabolokalet. Adressen er den samme, virkeligheten en helt annen.
- Se, hvor fint det er blitt. Noen mener det er for fint for gjestene. Kan du tenke deg?
Helen Bjørnøy finner en ledig plass i Møtestedet kafé, en samlingsplass for byens narkomane, uteliggere og prostituerte. Her er friske tulipaner, slitne sjeler, møbler fra Fretex, et piano fra en forlegger, middag til ti kroner og kaffe til to. Da Bymisjonen for halvannet år siden jaktet på lokale til å starte kafeen, var det ingen, absolutt ingen, som ville leie ut da de fikk nyss om formålet.
- Det er veldig trist at det skal være sånn, sier Helen Bjørnøy. Etter avslag på avslag kjøpte like godt Kirkens Bymisjon hele bygården i Tollbugata og flyttet hovedkvarteret fra Maridalsveien.

KIRKENS BYMISJON HAR 1450 ansatte og 1850 frivillige fordelt på 70 store og små institusjoner og virksomheter. Bare i Oslo er det 1100 ansatte fordelt på 40 tiltak. Blant mye driver de barnehjem, sykehjem og rusavvenningsklinikker. Bare i Oslo er budsjettet på en halv milliard kroner. Store deler av virksomheten drives for offentlige midler og innsamlinger. Til høsten er det tv-aksjon.
- Må de ansatte ha en kristen tro?
- Nei. Noen er muslimer, andre er humanetikere. Kirkens Bymisjon har som oppdrag å være opptatt av de svakeste i samfunnet. Det er absolutt ingen grunn til å tro at muslimer, humanetikere eller andre har et mindre engasjement enn kristne når det gjelder svakere stilte.
- Hvor viktig er forkynnelsen for Kirkens Bymisjon i humanitært arbeid?
- I vårt arbeid knyttet til rusmisbrukere, barnehjem og sånne ting, driver vi ikke med forkynnelse. Det er viktig for meg å være tydelig på at det er ingen betingelse å få servert Guds ord for å få god behandling. Vi driver ikke med den sammenblandingen.
- Bibelen sier at «gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler». Kommer du ikke i konflikt med egen tro når dere ikke forkynner?
- Jeg mener det der er en teologisk misforståelse. Det å hjelpe mennesker, enten fordi de har rusproblem, er prostituert eller har psykiske lidelser, er en forpliktelse uten betingelser.
- Med Jesus som en liten bonus?
- Alle skal få hjelp til å jobbe med eksistensielle spørsmål. Men vi må ha respekt for at det finnes forskjellige måter for hver enkeltes livsvei og lengsel etter svar. Derfor er det naturlig at vi også har andakter, lystenning og annet for dem som ønsker det. Helt frivillig.

PÅ NABOBORDET HAR en ung mann sovnet med ansiktet parkert i en vaffel, og hånda fastlåst rundt et melkeglass. Bymisjonens gatelege kommer med en utstrakt hånd. Her er kjente ansikter som daglig er så se tiggende på Karl Johan. Nå om våren blir de flere.
- Er tigging blitt et problem i Oslo?
- Nei. Jeg skjønner ikke at folk synes det er et problem. Dette handler først og fremst om at det berører noen borgerlig fintfølenhet; ubehaget ved å se at det finnes fattige her i Norge. Vi vil helst ikke bli minnet på det. Men fattigdommen forsvinner ikke selv om vi presser den ut av sentrumsgatene.
- Gir du penger til tiggere?
- Ja, jeg gir til de fleste. Og ja, jeg vet pengene går til rus. Men de blir ikke kvitt rusproblemene om jeg lar være å gi penger. Da begår de enten kriminelle handlinger, eller prostituerer seg.

HELEN BJØRNØY ER kjapt på banen som forsvarer for de svakeste stilte. Hver dag kler hun seg klar til å møte offentligheten. På tv og radio raste hun da Statens tobakksskaderåd ville stoppe utdelingen av tobakk til de fattigste jula for to år siden. Minst like sint var hun da politiet i Oslo tegnet opp en gul strek som de narkomane ikke skulle tråkke over på Plata. Sist sett sint var generalsekretæren da politiet stengte biltrafikken rundt Kvadraturen som er hovedstadens horestrøk.
Medarbeidere forteller at når det koker som verst, får faste uttrykk en litt fremmed form. Da snakker Bjørnøy om «prossuerte» og «helsosial». Det har blitt mye om de «prossuerte» i det siste.
- Å tro at man løser et sosialt problem med å stenge biltrafikken er så naivt og borgerlig at jeg ikke finner ord.

KANSKJE BLIR DE «prossuerte» neste tema i andakten hun holder for de ansatte hver mandag morgen. Det er helt frivillig - både for prest og menighet.
- Er det ikke vanskelig å snakke om Guds vilje i en så urettferdig verden?
- Nei. Jeg er ikke i tvil om hva som er Guds vilje. Det som er mer trøblete å snakke om er hva som er så vanskelig med at vi mennesker skal forstå det.

DET NÆRMER SEG lunsj, det blir trangere om plassene rundt oss. Latteren er løs, tårene aldri langt unna. Askebegrene fylles. Snart skal Helen Bjørnøy signere søknaden om dispensasjon fra røykeloven.
- Jeg tar det som en selvfølge at vi får dispensasjon. Det blir da veldig merkelig om folk skal få lov å sette seg et skudd ute, men ikke ta seg en røyk inne? Jeg tror til og med helseminister Høybråten kommer til å støtte oss.
- Du er evig optimist?
- Det er bare fantasien som tenker at det ikke skal gå, sier Helen Bjørnøy og folder hendene rundt kaffekoppen.
- Det må da finnes noe sunn fornuft?•
kjartan.brugger.bjanesoy@dagbladet.no

Første gang publisert: lørdag 10. april 2004


Utskriftsvennlig versjon

tips en venn om denne artikkelen

Lesertoppen siste uke
• Kuler og krutt
• Mordmysteriet mot en løsning
• Jakten på piratene
• Texas i Australia
• Papp til påske
• Tomine til topps
• Ut av skyggen
• - Holdt tilbake informasjon
• 48 uvirkelige timer
• Her er atomtabbene


Arkiv
Vil du lese eldre saker i Magasinet? Du finner dem i arkivet!


Ansvarlig redaktør THOR GJERMUND ERIKSEN Leder for Magasinet JANE THRONDSEN
Postadresse PB 1184 Sentrum, 0107 Oslo Telefon 22 31 05 57 Telefaks 22 31 05 22
E-post magasinet@dagbladet.no Respons respons@dagbladet.no Magasinet har ikke ansvar for ubestilt materiale.

Dagbladet.no © 2004


Hvor finansieres terrorisme fra og hvor mange terrorister finnes i Europa? - Av Lars-Arne Høgetveit
Søndag 4.4.2004 smeller det igjen i Spanias hovedstad, bare noen uker etter at 191 sivile mistet livet i et Al-Qaeda angrep i Madrid. I London er man engstelige for de samme tilstander og ellers i Europa jobber nå myndigheter på spreng for å sikre seg mot terrorisme.
I PÅSKEUKA KOMMER MELDINGEN OM AT EN ANONYM FRANSK KILDE HEVDER AT FAREN FOR ET KJEMISK TERRORANGREP I EUROPA ER STØRRE ENN MANGE TROR. OG DENNE ANONYME TJENESTEMANN SIER AT EUROPEISKE SIKKERHETSTJENESTER UNDERVURDERER TERRORISTENE, I FØLGE AVISEN FINANCIAL TIMES. KILDEN SIER AT DET FINNES AVANSERTE PLANER SOM IMPLEMENTERER KJEMISK TERRORISME OG TERRORISTENE ER MEGET GODT ORGANISERT.

FINANSIERING
Det at terroristene besitter både kunnskap og penger er terroristgruppen Hamas et godt eksempel på. Hamas terrorismen finansieres bl.a. ved hjelp av “legale fond” som var ”ment for veldedighets organisasjoner”. På denne måten prøver man å skjule de finansielle kilder.
DAAWA er en muslimske institusjon som skal hjelpe trengende. Daawa bygger på konseptet til ZAKKAT (veldedighet – en av de fem pilarene til Islam) og SADAQAT (donasjoner). Zakkat krever at det gis en bestemt % av ens inntjening til de trengende. Men Daawa støtter dem som stotter terrorisme, for eksempel vil skoler som er støttet økonomisk med innsamlede midler undervise hellig krig som er en del av ideologien til den islamittiske terrorist organisasjonen.
På kartet ser du litt av denne finansielle struktur: (Dessverre kan vi ikke gjengi kartet av tekniske grunner. Red. Anm.)


(Bilde: Kilde, http://www1.idf.il/DOVER/site/mainpage.asp?clr=1&id=7&docid=26239)


TERRORISTER I EUROPA
I Europa regner en i dag med at det befinner seg mange hvilende terroristceller.
I følge fransk kontraspionasje har Al-Qaeda alene i Frankrike rekruttert mellom 35,000 and 45,000 mann og organisert dem i militære enheter som jevnlig møtes til trening med våpen og eksplosiver. Det skal finnes en nasjonal fransk kommando.
I Tyskland har Al-Qaeda rekruttert mellom 25,000 30,000 mann. Den britiske innenriks etterretningen MI5 estimerer at 10,000 troende har blitt med i Storbritannia.

Al-Qaeda er mye mindre aktiv I Italia, men i Italia trenger de ikke mye slike mannskaper siden man allerede har mye styrker på Balkan, Albania, Kosovo og Makedonia. Her i fra transporteres lett våpen, penger og falske dokumenter til de europeiske baser.
I Belgia, Sveits, Holland, Sverige og Norge er det et udefinert antall medlemmer i dette nettverk.
Før drev kontraspionasjen og lette i tradisjonelle muslimske miljøer som moskeer, islamske kultursentre og muslimske immigrasjons steder, men i dag letes det langt bredere og naive europeere som har konvertert til Islam er også gjenstand for etterretningen. Disse er langt vanskeligere å avsløre pga sitt europeiske utseende. Deres ”islamske liv” leves ofte komplett i undergrunnen og dermed finnes ikke deres telefon nummer, adresse etc. De lever som ”vanlige” europeere. Man regner med at disse hvite islamister i dag utgjør omkring 25% av den totale rekruttering. (Kilde: www.debkafile.com)

RELATERTE ARTIKLER:
Spania rammet av terrorbølge (11.03.04)
Israel raider terrorfinansene (03.03.04)


Dagens bibelord
1 Kor 15, 1-8:
1 Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i.
[Joh 17: 8. Gal 1: 11, 12. Fil 4: 9. 1TESS 2: 13.]
2 Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere - om dere da ikke forgjeves er kommet til troen.
[1: 21. Rom 1: 16. Gal 3: 4. Åp 3: 11.]
3 For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene,
[11: 23. Sal 22: 16, 17. Jes 53: 5, 8, 9. Dan 9: 24, 26. Sak 13: 7. 2KOR 5: 15. 2PET 1: 19.]
4 og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene,
[Jes 53: 9. Jon 2: 1, 11. Matt 27: 59, 60.]
5 og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv.
[Matt 12: 40. Luk 24: 34. Joh 2: 22. 20: 19.]
6 Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.
[Mark 16: 14. Luk 24: 34, 36. Joh 20: 19, 26. Apg 7: 56.]
7 Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene.
8 Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster.
[Luk 24: 50. Apg 26: 14.]


Mandag, April 12, 2004

2. PÅSKEDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 20, 11-18:
11 Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven.
[Mark 16: 9 ff.]
12 Da får hun se to engler i skinnende hvite klær, som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene.
13 De sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!
14 Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus.
[Mark 16: 9-11.]
15 Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!
16 Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester.
17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.
[3: 13. Heb 2: 11.]
18 Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren! Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne.
[Mark 16: 10.]

LESETEKST, Sal 16, 8-11:
8 Jeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes.
[121: 5. Apg 2: 25-28.]
9 Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære* fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet.
[* min sjel.]
10 For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse.
[49: 16. 86: 13. Apg 13: 35.]
11 Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet.
[17: 15. 21: 7. 116: 9.]

LESETEKST, 2 Kor 5, 14-21:
14 For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss: Når én er død for alle, så har de alle dødd.
15 Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.
[Rom 6: 11. 14: 7, 8. 1KOR 6: 19. 1TIM 2: 6. Heb 2: 9.]
16 Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi og kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik.
17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.
[Jes 43: 19. Rom 8: 1. Gal 6: 15. Ef 4: 24. Åp 21: 5.]
18 Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste.
[3: 6. Rom 5: 10. Kol 1: 20. 1JOH 4: 10.]
19 Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen.
[Rom 3: 25.]
20 Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!
[Jes 52: 7. Luk 10: 16. Ef 6: 20.]
21 Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.
[Jes 53: 6, 9, 12. Rom 5: 19. 8: 3. Gal 3: 13. 1PET 2: 22, 24.]


Søndag, April 11, 2004

1. PÅSKEDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 20, 1-10:
1 Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven.
[Matt 28: 1 ff. Mark 16: 1 ff. Luk 24: 1 ff.]
2 Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
[v. 13. 13: 23.]
3 Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven.
[Luk 24: 12.]
4 De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven.
5 Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn.
6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der,
7 og at svetteduken, som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv.
8 Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Og han så og trodde.
9 For de hadde ennå ikke forstått Skriften, at han skulle stå opp fra de døde.
[Matt 22: 31, 32. Apg 2: 24-27. 1KOR 15: 4, 5.]
10 Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen.

LESETEKST, Jes 25, 8-9:
8 Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt.
[Sal 126: 5. 1KOR 15: 26, 54. 2TIM 1: 10. Åp 7: 17. 21: 4.]
9 På den tid skal de si: Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.
[65: 18. Sal 42: 6, 12. 48: 15.]

LESETEKST, Rom 6, 9-11:
9 For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham.
[Åp 1: 18.]
10 For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud.
[Heb 7: 27. 9: 28. 1PET 3: 18.]
11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
[Gal 2: 19. 1PET 2: 24.]


Lørdag, April 10, 2004

Verdens korn - vårt daglige brød - Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
Vårt daglige brød vil stort sett si tilgang på korn. Store deler av husdyrholdet hviler også på korn - særlig de hvite kjøttslagene. Kornet kommer fra 5-6 grasarter som hvete, bygg, mais, ris, rug m.fl. Hveten er særlig viktig for dens gode bakeegenskaper. Produksjon av dette er igjen helt avhengig av jordbruksarealer med tilgang på næring og vann og et rimelig godt klima for å gi den nødvendige fotosyntesen , samt en bondestand som kan drive denne naturbruk på en god og fornuftig måte.

Kornet i nedtørket tilstand med en fuktighetsprosent på under 17% kan lagres over lang tid. Det er lett i forhold til verdien av det og kan fraktes rimelig over store avstander. Kornet regnes derfor som "gullstandarden" i den biologiske produksjon som hele verdens befolkning er totalt avhengig av. Derfor ser en prisene på korn rase oppover på verdensbørsene så fort det er snakk om underskudd av betydning for de betalingssterke landene. De andre får sulte eller skaffe seg nødhjelp så lenge det er korn å få tak i da. For å gi Norge en rimelig matvare-sikkerhet sørget man for etter krigen å ha for 9 og 12 mnd. forbruk av korn til dyra (kraftfor) og korn til menneskemat. Dette ble for få år siden kuttet til 3 og 6 mnd - hvilket betød at kornsiloene var tomme da høsten satte inn i Norge. I 2003 kuttet man alt til kornlagring for matvaresikkerhet på Norges statsbudsjett!

Samtidig har man tømt sukkerlagrene fra 12 mnd. til 1 mnd. og det samme regner med har skjedd med de fleste andre lagre av livsnødvendigheter. Samtidig har man bygd ned forsvaret av landet kraftig - så vår bærekraft og evne til å ta vare på vår befolkning i en evt. krisetid er drastisk redusert. Det burde bygges en kraftig folkeopinion for å få dette på plass igjen. Vi lever ikke i fredelige og forutsigbare tider. Dessuten vil man se at Norges politikk er brutal i forhold til verdens befolkning som ikke har kjøpekraft i forhold til oss når vi melder oss på kjøpers marked. Ved å lese stoffet under - skjønner du den harde konklusjonen.

World Watch Inst. følger utviklingen av verdens naturressurser og produksjonen på dem nøye. Og deres leder ved den norske avdeling - Magnar Norderhaug er en flittig bidragsyter til norsk presse - stort sett alltid med kortfattede men meget velinformerte artikler til poenget og hovedsaken.
Den 22.3.-04 hadde han igjen en artikkel om kornsituasjonen i verden: "Nok mat? I korte trekk informerer han om følgende:
1. Verdens kornavlinger ble tredoblet fra 631 til 1839 millioner tonn fra 1950 til 2000.
2. Fra 1960 er verdensbefolkningen økt fra 3,0 til 6,2 milliarder og veksten fortsetter med 70 millioner i året.
3. De kornproduserende arealer ble fra 1950 til år 2000 redusert fra 0,23 til 0,11 hektar
(Gange med 10 gir da.)
4. Arealavkastningen har helt til nå økt, men nå minker den bl.a p.g.a. mangel på vann til jordbruksvanning. Grunnvannet synker med 2-3 m. i året. Jeg har selv opplevd at for eks i Mali var grunnvannet sunket til 10 m. under det tidligere nivå.
5. Jordbruket har utviklet seg gjennom århundrene med rimelig stabilt klima, men ikke nå lenger p.g.a. luftforurensingen.. En rekke land har flommer og tørke og mer ekstremt vær.
6. Siden 1970 har korneksporten i verden ligget på rundt 200 millioner tonn pr år, men økt forbruk i eksportlandet truer nå med å minke den eksporten. Matvaresikkerheten er truet.
7. Kornlagrene er nå i ferd med å tømmes og er de minste på 30 år.
8. Konsekvens: vil du ha mat må du skaffe deg penger.
9. Kinas økonomi vokser svært raskt og de melder seg etterhvert på det krympende verdensmarked med korn. De ønsker seg en bedre spiseseddel med mer kjøtt som igjen krever korn og de har altså en økende økonomi til å tilfredsstille sine ønsker.
10. Land uten penger vil i økende grad bli overlatt til sulten.
Så langt Norderhaug og selv tilføyer vi endel tall.

11. En omstilling av spisevanene i verden - særlig vesten - med mindre bruk av animalske proteiner ville kunne spare kanskje 1/4 part av kornforbruket som nå går i dyremulen og gir bare rundt 25 % igjen i kjøtt/melk. Her er en viss reserve om omstillingen er mulig.
12. Samtidig trappes landbruket ned i land etter land i den vestlige verden. Bl.a. har Norge som målsetting å komme ned fra 65 000 bønder til 20 000 i løpet av få år. Og nå er vi oppe i en avviklingsrate på ca. 4000 til året.
13. Nordisk Råd ga for en del år siden ut en bok fra tre av nasjonenes Dep. som sa at fram til 2010 ville man ta ut av drift fra 9 - til 45 millioner da dyrka jord alt etter rammebeting-elsene. Dvs 1 til 5 ganger Norges samlede jordbruksareal. Samtidig bygger vi ned store arealer hvert år - helst i de beste klimasoner som kan produsere korn. Norge har ikke reserver igjen av kornjord som kan dyrkes.


PÅSKEAFTEN: Dagens bibelord
Mark 15, 42 - 16,1:
42 Det var alt blitt kveld. Og da det var beredelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten,
[5M 21: 22, 23. Matt 27: 57 ff. Luk 23: 50 ff. Joh 19: 38 ff.]
43 kom Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre, som selv ventet på Guds rike. Han tok mot til seg og gikk inn til Pilatus og bad om Jesu legeme.
44 Men Pilatus undret seg over at han alt skulle være død. Han kalte til seg høvedsmannen og spurte om det var lenge siden han døde.
45 Da han hadde fått det å vite av høvedsmannen, gav han legemet til Josef.
46 Så kjøpte Josef linklede, tok Jesus ned og svøpte ham i linkledet. Han la ham i en grav som var hogd ut i berget, og rullet en stein for inngangen til graven.
[Jes 53: 9.]
47 Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.
Mark 16,
16,1 Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham.
[Matt 28: 1 ff. Luk 24: 1 ff. Joh 20: 1 ff.]


Fredag, April 09, 2004

LANGFREDAG: Dagens bibeltekster
Joh 18, 1-40:
1 Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med sine disipler over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk han og hans disipler inn.
[2SAM 15: 23. Matt 26: 36, 47 ff. Mark 14: 32, 43 ff. Luk 22: 39, 47 ff.]
2 Men også Judas, som forrådte ham, kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med sine disipler der.
3 Judas hadde nå fått med seg vaktstyrken og tjenerne fra yppersteprestene og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen.
[Matt 26: 47-56. Mark 14: 43-50. Luk 22: 47-53. Apg 1: 16.]
4 Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og sa til dem: Hvem leter dere etter?
5 De svarte ham: Jesus fra Nasaret. Jesus sier til dem: Det er meg! Men også Judas, som forrådte ham, stod der sammen med dem.
6 Da han sa til dem: Det er meg, vek de tilbake og falt til jorden.
7 Da spurte han dem igjen: Hvem leter dere etter? Og de sa: Jesus fra Nasaret.
8 Jesus svarte: Jeg sa dere at det er meg! Er det da meg dere leter etter, så la disse gå!
9 - for at det ord som han hadde sagt, skulle bli oppfylt: Jeg mistet ikke noen av dem som du har gitt meg.
[17: 12.]
10 Simon Peter hadde et sverd, og han trakk det, slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Tjenerens navn var Malkus.
11 Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg?
12 Vakten og høvedsmannen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham.
[Matt 26: 57 ff. Mark 14: 53 ff. Luk 22: 54 ff.]
13 De førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var yppersteprest dette året.
14 Det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var til gagn at ett menneske døde for folket.
[11: 49 ff.]
15 Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne disippelen var kjent med ypperstepresten, og gikk inn med Jesus i yppersteprestens gård.
[Matt 26: 58. Mark 14: 54 ff. Luk 22: 54 ff.]
16 Men Peter stod utenfor ved døren. Den andre disippelen, som var kjent med ypperstepresten, gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren, og fikk Peter inn.
17 Piken som var dørvakt, sier da til Peter: Er ikke du også en av disiplene til denne mannen? Han svarer: Det er jeg ikke!
18 Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kullild, fordi det var kaldt, og de stod og varmet seg. Men også Peter stod der sammen med dem og varmet seg.
19 Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære.
20 Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i templet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt.
[Jes 45: 19.]
21 Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg, om hva jeg har talt til dem! Se, de vet hva jeg har sagt.
22 Men da han hadde sagt dette, gav en av vaktene som stod der, Jesus et slag i ansiktet og sa: Er det slik du svarer ypperstepresten?
[2M 22: 28.]
23 Jesus svarte ham: Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt! Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da?
24 Annas sendte ham så bundet til Kaifas, ypperstepresten.
[v. 13. Matt 26: 57. Mark 14: 53. Luk 22: 54.]
25 Men Simon Peter stod og varmet seg. De sa da til ham: Er ikke du også en av hans disipler? Han nektet og sa: Det er jeg ikke.
[Matt 26: 69 ff. Mark 14: 66 ff. Luk 22: 55 ff.]
26 En av yppersteprestens tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogd øret av, sier: Så jeg ikke deg i hagen sammen med ham?
[v. 10.]
27 Da nektet Peter igjen. Og straks gol hanen.
[13: 38. Matt 26: 34. Mark 14: 30. Luk 22: 34.]
28 De førte så Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske.
[Matt 27: 1-2, 11 ff. Mark 15: 1 ff. Luk 23: 1 ff, 13 ff.]
29 Pilatus gikk da ut til dem og sa: Hva slags anklage fører dere mot denne mann?
30 De svarte og sa til ham: Var han ikke en ugjerningsmann, da hadde vi ikke overgitt ham til deg.
31 Pilatus sa da til dem: Ta ham dere, og døm ham etter deres lov! Jødene sa til ham: Vi har ikke rett til å ta livet av noen.
[19: 6. Apg 18: 15.]
32 Det var for at det ordet skulle bli oppfylt som Jesus hadde sagt da han gav til kjenne hva slags død han skulle dø.
[3: 14. 8: 28. 12: 32 ff.]
33 Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg og sa: Er du jødenes konge?
[12: 13. Matt 27: 11 ff. Mark 15: 2 ff. Luk 23: 3 ff.]
34 Jesus svarte ham: Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg dette om meg?
35 Pilatus svarte: Jeg er vel ikke en jøde! Det er ditt eget folk og yppersteprestene som har overgitt deg til meg. Hva har du gjort?
36 Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.
[6: 15. 1TIM 6: 13.]
37 Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.
38 Pilatus sier til ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham.
39 Men det er jo den skikk hos dere at jeg gir dere en fange fri i påsken. Vil dere nå at jeg skal gi dere jødenes konge fri?
[Matt 27: 15 ff. Mark 15: 6 ff. Luk 23: 17 ff.]
40 Da ropte de igjen: Ikke ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver.
[Apg 3: 14.]
Joh 19, 1-42:
1 Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke.
[Matt 27: 26.]
2 Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hans hode, og de hengte en purpurkappe om ham.
[Matt 27: 27-30. Mark 15: 16-19.]
3 Så trådte de fram for ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de slo ham i ansiktet.
[v. 22.]
4 Pilatus gikk da ut igjen og sa til dem: Se, jeg fører ham ut til dere, for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham.
5 Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det menneske!
6 Da nå yppersteprestene og tjenerne fikk se ham, ropte de: Korsfest! Korsfest! Pilatus sier til dem: Ta dere ham og korsfest ham! For jeg finner ingen skyld hos ham.
[18: 31.]
7 Jødene svarte ham: Vi har en lov, og etter den loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds Sønn.
[5: 18. 10: 33. 3M 24: 16. Matt 26: 63 ff.]
8 Da Pilatus hørte dette ordet, ble han enda mer redd.
9 Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus gav ham ikke noe svar.
10 Pilatus sier da til ham: Svarer du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg?
11 Jesus svarte: Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgav meg til deg, større synd.
12 På grunn av dette prøvde Pilatus ennå å gi ham fri. Men jødene skrek opp og sa: Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn! Hver den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.
[Apg 17: 7.]
13 Da nå Pilatus hørte de ordene, førte han Jesus ut, og satte seg på dommersetet på et sted som blir kalt Steinlagt, på hebraisk Gabbata.
14 Men det var beredelsesdagen i påsken, omkring den sjette time. Og han sier til jødene: Se deres konge!
15 Men de ropte: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste deres konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.
[18: 37. Luk 23: 21.]
16 Da overgav han ham til dem, for at han skulle korsfestes.
17 De førte så Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata.
[Matt 27: 31 ff. Mark 15: 21 ff. Luk 23: 26 ff.]
18 Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom.
[Sal 22: 17.]
19 Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der stod det skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge.
[Matt 27: 37. Mark 15: 26. Luk 23: 38.]
20 Denne innskriften leste da mange av jødene. For stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen. Og innskriften var på hebraisk, latin og gresk.
21 Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: Jødenes konge. Men skriv at han sa: Jeg er jødenes konge!
22 Pilatus svarte: Det jeg skrev, det skrev jeg.
23 Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en del til hver soldat. De tok også kjortelen. Men kjortelen var vevd i ett stykke ovenfra og helt ned.
[Matt 27: 35. Mark 15: 24. Luk 23: 34.]
24 De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den! - for at Skriften skulle bli oppfylt, som sier: De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kjortel. Soldatene gjorde da dette.
[Sal 22: 19.]
25 Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalena.
[Matt 27: 61. Mark 15: 40. Luk 23: 49.]
26 Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn!
[2: 4. 13: 23.]
27 Deretter sa han til disippelen: Se, det er din mor! Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.
28 Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sier han: Jeg tørster!
29 Det stod et kar der, fylt med vineddik. De satte da en svamp, fylt av eddik, på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans.
[Sal 69: 22. Matt 27: 48. Mark 15: 36. Luk 23: 36.]
30 Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd.
[Sal 22: 32. Luk 23: 46.]
31 Det var beredelsesdagen. For at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset sabbaten over - for denne sabbat var stor - bad jødene Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned.
[5M 21: 22, 23. Luk 23: 54.]
32 Soldatene kom da og brøt benene på den første og den andre som var korsfestet sammen med ham.
33 Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben.
34 Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann.
35 Og den som har sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han taler sant, for at også dere skal tro.
[21: 24. 3JOH 12.]
36 For dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et ben skal brytes på ham.
[2M 12: 46. 4M 9: 12. Sal 34: 21.]
37 Og igjen sier et annet skriftord: De skal se hen til ham som de har gjennomstunget.
[Sak 12: 10.]
38 Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler - men hemmelig, av frykt for jødene - spurte deretter Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned.
[Matt 27: 57 ff. Mark 15: 42-47. Luk 23: 50-56.]
39 Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til Jesus om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund.
[3: 1, 2. 7: 50.]
40 De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen med den velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves.
41 På det sted hvor Jesus ble korsfestet, var det en hage. Og i hagen var en ny grav, som ingen ennå var blitt lagt i.
[Jes 53: 9.]
42 Der la de da Jesus, fordi det var jødenes beredelsesdag, for graven var nær ved.


Torsdag, April 08, 2004

SKJÆRTORSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Jes 53, 1-5:
1 Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret?
[52: 10. 59: 16. Sal 44: 4. 71: 18. Matt 13: 58. Joh 1: 5, 11. 12: 38. Rom 10: 16.]
2 Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham.
[11: 1, 10. 52: 13, 14.]
3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.
[49: 7. 50: 6. Sal 22: 7. Mark 9: 12. Joh 7: 47, 48.]
4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
[Matt 8: 17. Joh 1: 29. 1PET 2: 24.]
5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
[Sak 13: 6, 7. Rom 4: 25. 2KOR 5: 21. Gal 3: 13. 1PET 2: 24.]

LESETEKST, 1 Kor 11, 23-26:
23 For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød,
[15: 3. Matt 26: 26-28. Mark 14: 22-24. Luk 22: 17-20. Gal 1: 12.]
24 takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!
[Sal 111: 4.]
25 Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg!
26 For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.
[Matt 26: 29. Apg 1: 11.]

LESETEKST, Joh 13, 1-15:
1 Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste.
2 De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham.
[Matt 26: 20 ff. Mark 14: 17 ff. Luk 22: 3, 22 ff. Apg 5: 3.]
3 Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud.
[3: 35. 8: 42. 16: 28. Matt 28: 18.]
4 Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne, og tar et linklede og binder det om seg.
5 Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg.
[Luk 7: 44. 1TIM 5: 10.]
6 Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: Herre, vasker du mine føtter?
7 Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.
8 Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg!
9 Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet!
10 Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.
[15: 3.]
11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene.
[6: 64, 70.]
12 Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: Forstår dere hva jeg har gjort med dere?
13 Dere kaller meg Mester og Herre. Og med rette sier dere det, for jeg er det.
[Matt 23: 8, 10. 1KOR 8: 6. 12: 3.]
14 Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter.
[Matt 20: 26-28. Luk 22: 27. 1JOH 2: 6.]
15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.
[1PET 2: 21. 5: 3.]


GOD PÅSKE!
EN VELSIGNET PÅSKEHELG MED GUDS FRED ØNSKES ALLE VÅRE LESERE!
1 Joh 2, 1-2: Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

Ef 1, 3: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.

Matt 21, 9: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!


Onsdag, April 07, 2004

Jesus Christ on the infallibility of Scripture
Jesus Christ on the infallibility of Scripture
by Dr David Livingston

6 April 2004

There is considerable debate these days concerning the inerrancy (infallibility) of Scripture. The authority of God’s Word is the main issue. But, if one yields to the authority of Jesus Christ (Yeshua HaMoshiach), he must, in turn, yield to Christ’s view of the Scripture itself. Anyone and everyone who claims to be a Christian (a believer under the authority of Christ) must hold to the same view He did! What was it?

I. Negative aspects (an argument from silence—but a loud silence!)
Jesus (Yeshua) never belittled Scripture (as some modern critics do), or set it aside (as the Jewish leaders of His day had done with their Oral Traditions), or criticized it (although He criticized those who misused it), or contradicted it (although He rejected many interpretations of it), or opposed it (although He sometimes was free or interpretive with it), nor spoke in any way as ‘higher’ critics do of the Old Testament (Tanakh).

II. Christ’s use of Scripture
As L. Gaussen has asserted, ‘We are not afraid to say it: when we hear the Son of God quote the Scriptures, every thing is said, in our view, on their divine inspiration—we need no further testimony. All the declarations of the Bible are, no doubt, equally divine; but this example of the Savior of the world has settled the question for us at once. This proof requires neither long nor learned researches; it is grasped by the hand of a child as powerfully as by that of a doctor. Should any doubt, then, assail your soul let it behold Him in the presence of the Scriptures!’1

He knew the Scriptures thoroughly, even to words and verb tenses. He obviously had either memorized vast portions or knew it instinctively: John 7:15.2

He believed every word of Scripture. All the prophecies concerning Himself were fulfilled,3 and He believed beforehand they would be.4

He believed the Old Testament (Tanakh) was historical fact. This is very clear, even though from the Creation (cf. Genesis 2:24 and Matthew 19:4, 5) onward, much of what He believed has long been under fire by critics, as being mere fiction. Some examples of historical facts:

Luke 11:51—Abel was a real individual
Matthew 24:37–39—Noah and the flood (Luke 17:26, 27)
John 8:56-58—Abraham
Matthew 10:15; 11:23, 24 (Luke 10:12)—Sodom and Gomorrah
Luke 17:28–32—Lot (and wife!)
Matthew 8:11—Isaac and Jacob (Luke 13:28)
John 6:31, 49, 58—Manna
John 3:14—Serpent
Matthew 12:39–41—Jonah (vs. 42—Sheba)
Matthew 24:15—Daniel and Isaiah
He believed the books were written by the men whose names they bear:

Moses wrote the Pentateuch (Torah): Matthew 19:7, 8; Mark 7:10, 12:26 (‘Book of Moses’—the Torah); Luke 5:14; 16:29,31; 24:27, 44 (‘Christ’s Canon’); John 1:17; 5:45, 46; 7:19; (‘The Law [Torah] was given by Moses; Grace and Truth came by Jesus Christ.’)5
Isaiah wrote ‘both’ Isaiah’s: Mark 7:6–13; John 12:37–41 [Ed. note: Liberals claim that Isaiah 40-66 was composed after the fall of Jerusalem by another writer they call ‘Deutero-Isaiah’. The only real ‘reason’ for their claim is that a straightforward dating would mean that predictive prophecy was possible, and liberals have decreed a priori that knowledge of the future is impossible (like miracles in general). Thus these portions must have been written after the events. However, there is nothing in the text itself to hint of a different author. See The Unity of Isaiah. In fact, even the Dead Sea Isaiah Scroll was a seamless unity. But as Dr Livingston said, since Jesus affirmed the unity of Isaiah, the deutero-Isaiah theory is just not an option for anyone calling himself a follower of Christ.]
Jonah wrote Jonah: Matthew 12:39–41
Daniel wrote Daniel: Matthew 24:15
He believed the Old Testament (Tanakh) was spoken by God Himself, or written by the Holy Spirit’s inspiration, even though the pen was held by men: Matthew 19:4, 5; 22:31, 32, 43; Mark 12:26; Luke 20:37.

He believed Scripture was more powerful than His miracles: Luke 16:29, 31.

He actually quoted it in overthrowing Satan (Hasatan)! The O.T. Scriptures (Tanakh) were the arbiter in every dispute: Matthew 4; Luke 16:29, 31.

He quoted Scripture as the basis for his own teaching. His ethics were the same as what we find already written in Scripture: Matthew 7:12; 19:18, 19; 22:40; Mark 7:9, 13; 10:19; 12:24, 29–31; Luke 18:20.

He warned against replacing it with something else, or adding or subtracting from it. The Jewish leaders in His day had added to it with their Oral Traditions: Matthew 5:17; 15:1–9; 22:29; (cf. 5:43, 44); Mark. 7:1–12. (Destroying faith in the Bible as God’s Word will open the door today to a ‘new’ Tradition.)

He will judge all men in the last day, as Messiah and King, on the basis of His infallible Word committed to writing by fallible men, guided by the infallible Holy Spirit: Matthew 25:31; John 5:22, 27; 12:48; Romans 2:16.

He made provision for the New Testament (B’rit Hadashah) by sending the Holy Spirit (the Ruach HaKodesh). We must note that He Himself never wrote one word of Scripture although He is the Word of God Himself (the living Torah in flesh and blood, see John, chapter 1). He committed the task of all writing of the Word of God to fallible men—guided by the infallible Holy Spirit. The apostles’ words had the same authority as Christ’s: Matthew 10:14, 15; Luke 10:16; John 13:20; 14:22; 15:26, 27; 16:12–14.

He not only was not jealous of the attention men paid to the Bible (denounced as ‘bibliolatry’ by some), He reviled them for their ignorance of it: Matthew 22:29; Mark 12:24.

Nor did Jesus (Yeshua) worship Scripture. He honored it—even though written by men.

The above leaves no room but to conclude that our Lord Jesus Christ (Yeshua HaMoshiach) considered the canon of Scripture (Tanakh) as God’s Word, written by the hand of men.

Although some religious leaders profess to accept Scripture as ‘God’s Word,’ their low view of ‘inspiration’ belies the fact. They believe and teach that Scripture is, to a very significant degree, man’s word. Many of their statements are in essential disagreement with those of Jesus Christ (Yeshua HaMoshiach). From the evidence of their books, we conclude that some Christian leaders are opposite to Christ in His regard for the authority, the inspiration, and the inerrancy of Scripture.

And now, the most important point.

III. Jesus Christ was subject to Scripture
Jesus (Yeshua) obeyed the Word of God, not man. He was subject to it. If some leaders’ view of inspiration were true, Jesus (Yeshua) was subject to an errant, rather casually thrown-together ‘Word of Man.’ Jesus (Yeshua) would have been subject, then, to the will of man, not the will of God.

However, in all the details of His acts of redemption, Jesus (Yeshua) was subject to Scripture as God’s Word. He obeyed it. It was His authority, the rule by which He lived. He came to do God’s will, not His own, and not man’s. Note how all of His life He did things because they were written—as if God had directly commanded. He fulfilled Old Testament (Tanakh’s) prophecies about Himself. The passages are found all over the Old Testament (Tanakh). We cite here only a very few quoted in the New Testament (B’rit Hadashah): Matthew 11:10; 26:24, 53–56; Mark 9:12, 13; Luke 4:17–21; 18:31–33; 22:37; 24:44–47.

He Himself is the Word of God. All the words from His lips were the Word of God. (John 3:34). If He had desired, He could have written a new set of rules and they would have been the Word of God. But, He did not. He followed without question the Bible already penned by men.

This is the sensible thing for every believer to do. May all who read this adopt Jesus’ (Yeshua’s) attitude and become subject both to Him as Living Word (living Torah) and to the Bible as the infallible, written Word of God.

Additional recommended resources
The Online Bible CD-ROM
Many Infallible Proofs
The Defender’s Study Bible
The Bible Comes Alive
Footnotes
Gaussen, L., The Plenary Inspiration of the Holy Scriptures, (Chicago: The Bible Inst. Colportage Association, n.d.), p. 93.
Jesus need not verify every passage in the Canon or else we would find the whole Old Testament (Tanakh) requoted in the New Testament (B’rit Hadashah), which is unnecessary. He verifies enough of it to assure us of complete approval of it all, including passages from all but a few books. Yet those also were in His Canon. He did not refute any of them.
A good summary of fulfilled prophecy, see: Wenham, J.W., Our Lord’s View of the Old Testament, London: Tyndale Press (1953), pp. 23, 24.
See: Matthew 26:53–56; Luke 24:25–27; John 5:39–47.
The Pentateuch (Torah) is but one book in five parts. Meredith Kline’s Treaty of the Great King has demonstrated convincingly that it was written by one person as a unity. Therefore, Christ’s reference to any part of it as written by Moses infers He believed it was all written by Moses.
The holy Scriptures … make you wise to accept God’s salvation (Hebrew Yeshua) by trusting in Christ Jesus (Hebrew Yeshua HaMoshiach). The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives; it straightens us out and helps us do what is right. It is God’s way of making us well prepared at every point, fully equipped to do good to everyone. – II Timothy, Chapter 3, Verses 15–17, Living Bible


--------------------------------------------------------------------------------

(This paper is an excerpt from Dr Livingston’s M.A. Thesis titled, ‘A Critique of Dewey Beegle’s book titled: Inspiration of Scripture’. Copyright 2003 David Livingston, reproduced with permission.)

We encourage our readers and subscribers to check out Dr Livingston’s website at: ancientdays.net.

Return to top.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0406scripture.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Påskens budskap og Norges tilstand - Leserinnlegg fra Mona Ekenes
Påskens budskap og Norges tilstand

Den nye Hydro logoen:
Klipp: (Publisert 02.04.2004)
De hvite seilene mot blå bakgrunn i Hydros nye logo danner

ordet Allah på arabisk. – Tilfeldig, hevder Norsk Hydro. – En forlengelse av Statoils

smøring av iranske myndigheter, sier eksil-iraner Saki Rahman.
Av David StenerudNorWatch
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1214&back=1

Her er flere linker angående oljefondet:
Oljefondet shopper i våpen:
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1200&back=1

Elleve milliarder i våpen.
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1209&back=1

Oljemilliarder i korrupt våpensektor
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1186&back=1

Derfor øker våpeninvesteringene
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1211&back=1

Tredoblet tobakksinvesteringene
(Publisert 03.03.2004)
Samtidig med at helseminister Høybråten har kjørt en knallhard anti-røyke-kampanje, har

statsrådkollega Foss vært ansvarlig for en nær tredobling av Oljefondets

tobakksinvesteringer.
Av David Stenerud
NorWatch
http://www.norwatch.no/index.php?back=2&artikkelid=1201

Hydro og Norsk Folkehjelp:
Minerydder bare for Hydro
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1198&back=1

Norsk Folkehjelp uttaler seg ikke til pressen om Iran uten å konsultere Norsk Hydro.
http://www.norwatch.no/index.php?artikkelid=1199&back=1

Hvorfor bringer ikke de kristne ukeaviser og dagsavisen Dagen nyheter fra denne

internettavisen? Denne internettavisen var helt ukjent for meg ut fra det jeg kan huske,

inntil jeg hørte nyheten om logoen til Hydro på radio NRK 2 Dagsnytt Atten i dag kl.18.15,

6.4-04.
Dette nettstedet www.norwatch.no avslører forhold som de andre mediene tier om eller dysser

ned, her er det litt av hvert å finne. Bl.a. forhold angående Norsk Folkehjelp og Hydro som

var ukjente for meg.

Mer om det politiske Norge:

Dette debattinnlegget er høyst aktuelt:
Stortingets makt korrumperer.
http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=4768
"EØS - avtalen et psykopatisk overgrep" mot Norges befolkning
http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=4723

Avisen Dagens leder:
Menighet eller parti?
http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5701

Med tanke på Norges offentlige fattigdom kontra oljefondet og drapet på den kristne

politimannen under rans raidet i Stavanger. Politiet har svært vanskelige kår når det

gjelder å bekjempe og oppklare forbrytelser:
Tar seg ikke råd til DNA-register
http://pub.tv2.no/TV2/nyhetene/article208501.ece

Når en ser hva norske myndigheter invester i, så er det ikke i mennesker men kun i makt og

kapital økende prosjekter. Myndighetene sørger for at det er mange nok som har det svært

bra, så lenge disse er friske og ressurssterke, for å sikre seg nok velgere.. Men når denne

situasjonen endres, vil noen av disse også få erfare at det er en enorm forskjell på det å

være frisk og ressurssterk og det å bli en del av alle dem som trenger helsevesenet eller

andre hjelpetiltak.
Det er også en stor skam og en skandale at politiet ikke får nok ressurser også til å

beskytte seg i den økende utsatte stillingen disse har fått i årenes løp. Mens ærgjerrige

advokater sammen med domstolene gjør sitt ytterste for at kjeltringer og mordere slippes fri

og bidrar sterkt til øket lovløshet her i landet. For det er de lovløses rettigheter som

tilgodesees framfor ofrenes rettigheter om å bli vernet. Når politiet samtidig blir sterkt

hemmet p.g.a manglende ressurser er dette egentlig en stor skandale, som også blir neddysset

av mediene; som i slike tilfeller godt kunne ha brukt det som kjennetegnes som

tabloidoverskrifter. De aller fleste mediene er derfor sterkt med på å bidra til øket

lovløshet. Noe som blant annet gradvis har medført at politiet i dag er svært ressursvake

samtidig som de må forholde seg til et rettsvesen som hovedsakelig ivaretar lovbrytere. Som

resulterer i at store mengder anmeldelser forkastes eller henlegges, noe som tilslutt fort

kan ende i anarkistiske tilstander.
Når myndighetene inkludert et parti som bruker kristennavnet tillater og selv bidrar til

øket lovløshet ved å sterkt å skjære ned på bevillinger til dem som er satt til å

opprettholde lov og orden, da har myndighetene selv gjort seg lovløse. Anarki betyr å være

uten styre, lovløshet og forvirring, hva preger Norge mest i våre dager? Er det ikke nettopp

manglende styre som har blitt overlatt til kapitalkreftene og lovløshet og forvirring?
Når Den Allmektige Gud forkastes tjenes isteden Satan og ondskapens krefter.

MTT 6,19 - 24 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor

tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll

eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For hvor din skatt er, der vil

også ditt hjerte være. 22 Det er øyet som gir legemet lys. Er ditt øye friskt, blir hele

ditt legeme lyst. 23 Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er

mørke, hvor dypt blir da ikke mørket! 24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og

elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både

Gud og Mammon.

Flere forhold som viser Norges tilstand:
VOLDSEPISODE:
Oslo-politiker anmeldt av journalist:
Klipp: - Jeg har aldri opplevd maken, ikke engang i Pakistan. Jeg har skrevet om hvordan

Oslopolitikere med pakistansk bakgrunn driver regelrett korrupsjon for å få stemmer, og de

svarer med trusler og vold, sier Virk til Journalisten.
http://pub.tv2.no/nettavisen/it/article207644.ece

OPPHOLD:
Terrorister kan få bli i Norge.
Klipp:
Norske utlendingsmyndigheter vurderer om de skal gi varig oppholdstillatelse til to

terrorister.
Etter det VG forstår, er begge sakene sendt fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Kommunal-

og regionaldepartementet (KRD) med beskjed om at begge har begått så alvorlige forbrytelser

at de ikke har krav på asyl i Norge. Ingen, verken i direktoratet eller i departementet, vil

kommentere saken.

Opplært av Taliban
Ifølge VG har den 32 år gamle tsjetsjeneren fortalt norske myndigheter at han har vært

medlem av den beryktede krigsherren Arbi Barajevs gerilja som skal ha begått minst 170 drap,

både på vestlige og russiske statsborgere. Mannen har forklart at han er opplært av Taliban.
(NTB)
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article209758.ece

Det Norske Forsvar - på vaklende føtter. Et ledd i Guds dom?
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler%20Startside/Det%20Norske%20Forsvar.htm

Erkebiskop Carey og «islamske kirkeledere»
http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=4742

Faste i Bibelens lys
http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5708

«Hva min frelse kostet
http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5710

Mer enn martyrlidelser
http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5711JESUS BER FOR ALLE SINE
JOH 17,1 - 26 Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: Far, timen

er kommet. La din Sønn bli forherliget, så Sønnen kan forherlige deg. 2 For du har gitt ham

makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.

3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt,

Jesus Kristus. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg

å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før

verden ble til. 6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De

var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. 7 Nå vet de at alt det du har

gitt meg, er fra deg. 8 For jeg har gitt dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem. Nå

vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. 9 Jeg ber

for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. 10 Alt

mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er forherliget gjennom dem. 11 Jeg blir

ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt

navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett. 12 Da jeg var hos

dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem

gikk fortapt, uten den ene som hørte fortapelsen til, så Skriften skulle bli oppfylt. 13 Nå

kommer jeg til deg. Men dette sier jeg mens jeg er i verden, for at de kan eie min glede i

fullt mål. 14 Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av

verden, likesom jeg ikke er av verden. 15 Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden,

men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av

verden. 17 Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet. 18 Likesom du har sendt meg til

verden, har jeg sendt dem til verden. 19 Jeg innvier meg for dem, så de også skal være

innviet ved sannheten. 20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord

kommer til tro på meg. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i

deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har

gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i

dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt

meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de

som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du

elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg,

men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt

navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og

jeg selv kan være i dem.

JESUS BLIR TATT TIL FANGE
JOH 18,1 - 40 Da Jesus hadde sagt dette, gikk han ut sammen med sine disipler. De gikk over

Kedron-bekken og inn i en hage som lå der. 2 Judas, han som forrådte ham, kjente også til

stedet, for Jesus og disiplene hadde ofte kommet sammen der. 3 Judas hentet nå vaktstyrken

og noen av overprestenes og fariseernes menn, og de kom dit med fakler, lamper og våpen. 4

Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og spurte dem: "Hvem leter

dere etter?" 5 "Jesus fra Nasaret," svarte de. "Det er meg," sier Jesus. Forræderen Judas

var også der sammen med dem. 6 Da Jesus sa: "Det er meg" , vek de tilbake og falt til

jorden. 7 Igjen spurte han: "Hvem leter dere etter?" "Jesus fra Nasaret," sa de. 8 "Jeg har

sagt dere at det er meg," sa Jesus. "Leter dere etter meg, så la disse andre gå!" 9 Slik

skulle det ord bli oppfylt som han hadde sagt: "Av dem du gav meg, har jeg ikke mistet en

eneste." 10 Simon Peter hadde et sverd, og nå trakk han sverdet, hogg etter

øversteprestens tjener og kuttet det høyre øret av ham. Tjeneren hette Malkus. 11 Men Jesus

sa til Peter: "Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke drikke det beger Faderen har gitt

meg?"

JESUS FOR ØVERSTEPRESTEN. PETERS FORNEKTELSE
12 Soldatene, offiseren og jødenes menn grep nå Jesus og bandt ham 13 og førte ham først til

Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var øversteprest det året. 14 Det var Kaifas som

hadde gitt jødene det råd at det beste var at ett menneske døde for folket. 15 Simon Peter

og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne andre disippelen kjente øverstepresten, og

han kom inn på gårdsplassen foran øversteprestens bolig sammen med Jesus, 16 mens Peter ble

stående utenfor ved porten. Disippelen som kjente øverstepresten, gikk ut og snakket med

tjenestepiken som holdt vakt ved porten, så Peter fikk komme inn. 17 Da sa tjenestepiken til

Peter: "Er du også en av disiplene til denne mannen?" "Nei," svarte han, "det er jeg ikke."

18 Det var kaldt, og tjenerne og vaktene hadde tent en kullild og stod og varmet seg. Peter

ble også stående der og varme seg sammen med dem. 19 Øverstepresten spurte nå Jesus ut om

hans disipler og om hans lære. 20 Jesus svarte: "Jeg har talt åpent og fritt til alle.

Alltid har jeg undervist i synagoger og i templet, der alle jøder kommer sammen; i det

skjulte har jeg ikke talt. 21 Men hvorfor spør du meg? Spør heller dem som har hørt meg, hva

jeg har talt til dem. De vet hva jeg har sagt." 22 En av vaktene som stod der, gav ham da et

slag i ansiktet og sa: "Er det slik du svarer øverstepresten?" 23 Jesus sa til ham: "Har jeg

sagt noe galt, så før bevis for det! Men var det rett, det jeg sa, hvorfor slår du meg da?"

24 Annas sendte ham så bundet til øverstepresten Kaifas. 25 Imens stod Simon Peter og

varmet seg. Da sa de til ham: "Er du også en av disiplene hans?" Men han nektet og sa: "Nei,

det er jeg ikke." 26 En av øversteprestens tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogd

øret av, sier: "Så ikke jeg deg i hagen sammen med ham?" 27 Men Peter nektet igjen. Og

straks gol hanen.

JESUS FOR PILATUS
28 Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv

gikk de ikke inn i borgen; de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise

påskemåltidet. 29 Pilatus gikk da ut til dem og sa: "Hva er anklagen som dere fremfører mot

denne mannen?" 30 De svarte: "Var ikke denne mannen en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham

til deg." 31 "Ta ham dere, og døm ham etter deres egen lov!" sa Pilatus. Men jødene svarte:

"Vi har ikke rett til å henrette noen." 32 Slik skulle det ord gå i oppfyllelse som Jesus

hadde sagt for å gi til kjenne hva slags død han skulle få. 33 Pilatus gikk da inn i

borgen igjen, kalte Jesus fram for seg og sa: "Er du jødenes konge?" 34 Jesus svarte ham:

"Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det?" 35 "Er vel jeg jøde?" sa Pilatus.

"Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?" 36 Jesus

svarte: "Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn

kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra."

37 "Så er du da konge?" sa Pilatus. "Du sier det," sa Jesus. "Jeg er konge. For å vitne om

sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten,

hører min røst." 38 "Hva er sannhet?" sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og

sa til dem: "Jeg finner ingen skyld hos denne mannen. 39 Men det er jo vanlig at jeg gir

dere en mann fri til påske. Vil dere at jeg skal frigi jødenes konge?" 40 Da ropte de igjen:

"Ikke ham, men Barabbas!" Men Barabbas var en røver.

JOH 19,1 - 42 Pilatus grep nå Jesus og lot ham piske. 2 Soldatene flettet en krone av

torner og satte den på hans hode, og de la en purpurkappe om ham. 3 Så trådte de fram for

ham og sa: "Vær hilset, du jødenes konge!" Og de slo ham i ansiktet. 4 Pilatus gikk igjen ut

av borgen og sa til jødene: "Jeg fører ham nå ut til dere for at dere skal forstå at jeg

ikke finner noen skyld hos ham." 5 Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen.

Og Pilatus sa til dem: "Se det mennesket!" 6 Men da overprestene og deres menn fikk se ham,

ropte de: "Korsfest! Korsfest!" Pilatus sa: "Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos

ham." 7 Jødene svarte: "Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har

gjort seg selv til Guds Sønn." 8 Da Pilatus hørte dette, ble han enda mer redd. 9 Og han

gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus: "Hvor er du fra?" Men Jesus gav ham ikke noe svar.

10 "Svarer du meg ikke?" sa Pilatus. "Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt

til å korsfeste deg?" 11 Jesus svarte: "Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var

gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg, større skyld." 12 Etter dette

forsøkte Pilatus å gi ham fri. Men jødene ropte: "Gir du denne mannen fri, er du ikke

keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren."

JESUS DØMMES
13 Da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg på dommersetet, som

stod på et sted som heter Helleplassen, på hebraisk Gabbata. 14 Det var helgaften før påske,

omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: "Se, her står deres konge!" 15 Men de

ropte: "Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!" "Skal jeg korsfeste deres konge?" spurte

Pilatus. "Vi har ingen annen konge enn keiseren," sa overprestene. 16 Da overgav han Jesus

til dem, for at han skulle korsfestes.

JESUS BLIR KORSFESTET OG DØR
17 Så førte de Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter

Hodeskallen, på hebraisk Golgata. 18 Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en

på hver side og Jesus mellom dem. 19 Pilatus hadde skrevet en innskrift og satt på korset.

Den lød: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. 20 Mange av jødene leste denne innskriften, for

stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og

gresk. 21 Jødenes overprester sa da til Pilatus: "Skriv ikke jødenes konge, men at han sa:

Jeg er jødenes konge." 22 Pilatus svarte: "Det jeg skrev, det skrev jeg." 23 Da soldatene

hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og delte dem mellom seg. Hver av de fire

soldatene fikk en del. De tok også kjortelen, som var uten sømmer, vevd i ett stykke ovenfra

og helt ned. 24 Da sa de til hverandre: "La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om

hvem som skal ha den." Slik skulle dette skriftordet bli oppfylt: De delte mine klær mellom

seg og kastet lodd om min kappe. Dette gjorde soldatene. 25 Ved Jesu kors stod hans mor,

morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. 26 Da Jesus så sin mor og

ved siden av henne den disippel han hadde kjær, sa han til sin mor: "Kvinne, det er din

sønn." 27 Deretter sa han til disippelen: "Det er din mor." Fra den stund tok disippelen

henne hjem til seg. 28 Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli

oppfylt, sa han: "Jeg tørster." 29 Det stod et kar der med eddikvin. De fylte en svamp med

den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. 30 Da Jesus hadde fått

eddikvinen, sa han: "Det er fullbrakt!" Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd. 31 Det var

helgaften, og de døde måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten

var en stor høytidsdag. Jødene bad derfor Pilatus om at bena måtte brytes på dem, og likene

bli tatt ned. 32 Soldatene kom da og brøt bena først på den ene og så på den andre som var

blitt korsfestet sammen med Jesus. 33 Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de

brøt ikke hans ben. 34 Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det

ut blod og vann. 35 Og den som har sett det, han har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er

sant. Han vet at han taler sant, så også dere skal tro. 36 Dette skjedde for at det

skriftordet skulle gå i oppfyllelse: Ikke et ben skal brytes på ham. 37 Og et annet

skriftord sier: De skal se på ham som de har gjennomboret.

JESUS BLIR GRAVLAGT
38 Josef fra Arimatea bad nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu legeme. Josef var

disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Pilatus gav ham lov, og

han kom og tok legemet ned. 39 Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus om natten. Han

hadde med seg en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund. 40 De tok da Jesu legeme og

svøpte det i linklær med den velluktende salven i, slik det er jødisk skikk når noen

begraves. 41 Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage og i den en ny grav, som

ingen ennå var blitt lagt i. 42 Der la de nå Jesus, fordi det var helgaften for jødene, og

graven var så nær.

DEN TOMME GRAV
JOH 20,1 - 10 Tidlig om morgenen den første dag i uken, mens det ennå var mørkt, kom Maria

Magdalena til graven. Da så hun at steinen foran graven var tatt bort. 2 Hun løp av sted og

kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sa: "De

har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham." 3 Da gikk Peter og

den andre disippelen av sted ut til graven. 4 De løp sammen, men den andre disippelen løp

fortere enn Peter og kom først fram til graven. 5 Han bøyde seg inn og så linklærne ligge

der, men han gikk ikke inn i graven. 6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så

linklærne som lå der, 7 og kledet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med

linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. 8 Da gikk også den andre disippelen

inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. 9 Hittil hadde de ikke forstått

det Skriften sier, at han skulle stå opp fra de døde. 10 Disiplene gikk så hjem.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


Dagens bibelord
Matt 26, 1-5:
1 Og det skjedde da Jesus hadde endt hele denne talen, da sa han til sine disipler:
[Mark 14: 1 ff. Luk 22: 1 ff.]
2 Dere vet at om to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen overgis til å bli korsfestet.
[2M 12: 1 ff. 3M 23: 5, 6.]
3 Yppersteprestene og folkets eldste kom nå sammen i huset til ypperstepresten, som hette Kaifas.
[Joh 11: 47 ff.]
4 De rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel.
5 Men de sa: Ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket.


Tirsdag, April 06, 2004

Politidrap i Stavanger - Av Jørgen Høgetveit
Det ufattelige har skjedd i Norge. Politimann i tjeneste er rått skudd ned med tungt utstyr uten sjanse til å redde eller forsvare seg. Hvem har ansvaret for slikt? Det må man søke oppover i rekkene for å fine svaret på - kanskje til justisministerens pult og de bevilgende myndigheter? Hvorfor hadde ikke mannen i det minste SKUDDSIKKERT GLASS I BILEN? Hvorfor var ikke KOMMANDOBILEN såpass armert at den kunne stå mot AG3-kuler evt. maskinpistoler?

Man visste at det ville komme et attentat antagelig i Stavanger - selvsagt mot store pengetransporter. Man visste at man har med topptrente og velorganiserte bander å gjøre etterhvert både fra innland og utland. Man vet selvsagt ikke når og hvor disse vil slå til, men man vet at de er ute etter de store gevinster. Hvorfor har man da ikke sikret seg med 2 - 3 skarpskyttere på tak eller i leiligheter rundt inntaket - så man er klar om det verste ville skje? Det må da i det minste være godt lønnsomt skulle man tro.

Når politifolkenes ledelse igjen - for ente gang - reiser kravene om mer og bedre utstyr og bevæpning - er NRK sin vante tro ute og skaffer "balanse" i synspunktene ved å intervjue folk som understreker at det er viktig å ha et ubevæpnet politi for å holde volden ned. "Vold skaper vold" sier de, akkurat som det er politiet som medvirker til vold. Hvor lenge skal man akseptere denne - i beste fall - tåpelige naiviteten som nå svekker både vårt nasjonale forsvar og vårt politi og deres muligheter til å opprettholde ro og orden - samt sikre sine egne liv? Det er soleklart at mange av de fine folkene etter hvert gir opp og søker seg bort fra politiet fordi verken de eller familiene deres vil ofre seg til ingen nytte. Da får vi kanskje inn folk i politirekkene som vi ikke ønsker og som det er farlig å væpne og vi blir alle taper. Derfor bør det bli et folkekrav at politiet vi nå har må få det utstyret de ber om og som de trenger både for å beskytte sine egne liv og våre felles verdier - samt holde volden i sjakk med passende maktmidler. Det er lett å sitte på avstand å bestemme når en ikke selv må bære offeret. Forstår ikke toppene dette - må de skiftes ut ved første anledning!


Dagens bibelord
Matt 21, 12-17:
12 Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker,
[Mark 11: 15 ff. Luk 19: 45 ff. Joh 2: 13 ff.]
13 og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule!
[Jes 56: 7. Jer 7: 11.]
14 I templet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem.
15 Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna, Davids sønn! - da ble de harme.
16 Og de sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har dere aldri lest: Fra umyndiges og diebarns munn har du beredt deg lovprisning?
[Sal 8: 3.]
17 Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet han.


Mandag, April 05, 2004

One million visits in only one month!
One million visits in only one month!
by Mark Looy, AiG-US

FOR IMMEDIATE RELEASE

Florence, Kentucky (3 April 2004) —One of the world’s most-visited religious websites—www.AnswersInGenesis.org—had over one million visits last month. That’s an exciting new record for Answers in Genesis (AiG), the world’s largest apologetics ministry.

Updated daily with at least two major new features, the site draws 35,000 – 50,000 visits per day from people worldwide. It is now widely recognized as the most-accessed source for up-to-date information on science and Bible issues. In March, the site had just over 1,057,000 visits (plus many millions more ‘hits,’ another popular but less accurate measure of site popularity).

If there is anything in the news about supposed life on Mars, the latest ‘ape-man’ claim, significant news about social issues like abortion and ‘gay’ marriage, or creation/evolution controversies in the classroom, the AiG site offers a quick, well-researched reply, often within hours of a breaking story.

Ken Ham, President of AiG-US, declared ‘I’m thrilled that God has blessed us with this attractive and easy-to-use site. It’s an incredible tool. It’s always fresh and new, and it helps us show that the Bible is true from the very first verse.’ Ham, who moved with his family from Australia in 1987, is now one of the most sought after Christian speakers in North America. ‘Everywhere I go, I have people tell me they now treat the site like a newspaper—they log on every day for the latest information.’

One of the most popular sections of AnswersInGenesis.org is the main article on the home page (a new article is posted every weekday, and one for the weekend), as well as the Q&A section, where the most-asked questions about Genesis (dinosaurs, Cain’s wife, carbon dating, etc.) are answered from the Bible and from observational science. The ministry’s online store now receives thousands of orders every month for specialized books, DVDs, and other materials on subjects ranging from Adam to aliens.

A weekly cartoon entitled After Eden—with a unique and humorous message, yet with a serious biblical truth—is also a very popular feature. AiG’s daily radio program Answers … with Ken Ham is streamed on the site and is heard on about 700 stations around the world.

The website is continually upgraded, and additional staff is recruited to keep AnswersinGenesis.org on the cutting edge of technology.

In 1995, a volunteer board member developed the original version of the site for what was then a fledgling young ministry. That board member, Carl Kerby, happily turned design and development responsibilities over to those more capable, as soon as funds were available to hire them. ‘Our aim for excellence in all we do for the Lord is reflected in this website,’ said Kerby. ‘Our Internet team has grown significantly. These young men and women are helping to build what we are convinced is the most dynamic and strategic site for evangelizing non-Christians and discipling believers.’

AiG is also using the site to help draw attention to its large Creation Museum being built near Cincinnati, Ohio. Recent photos of the construction progress can be found on the website. AiG-US is currently based in Florence, Kentucky, just south of Cincinnati.


# # #

We want your feedback. AiG welcomes your comments, questions and concerns. While we cannot promise a response to all emails, we offer this forum as an opportunity to make your voice heard. Send Feedback …


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0403visitors.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Luk 19, 41-44:
41 Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa:
[13: 34, 35. Joh 11: 35.]
42 Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne.
[8: 10. 5M 32: 28, 29.]
43 For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter.
[Jes 29: 3. Esek 21: 22. 23: 24.]
44 Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.
[21: 6. 1KONG 9: 7 ff. Mika 3: 12. Matt 24: 2. Mark 13: 2.]


Søndag, April 04, 2004

PALMESØNDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 12, 12-24:
12 Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem.
[Matt 21: 1 ff. Mark 11: 1 ff. Luk 19: 29 ff.]
13 Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!
[3M 23: 40. Sal 118: 26. Matt 23: 39.]
14 Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet:
15 Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole.
[Jes 40: 9. 62: 11. Sak 9: 9. Sef 3: 14.]
16 Dette skjønte ikke hans disipler fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.
[2: 22.]
17 Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lasarus ut av graven og oppvakte ham fra de døde, vitnet om det.
18 Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet.
19 Fariseerne sa da seg imellom: Dere ser at dere ikke oppnår noe! Se, all verden løper etter ham!
20 Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere.
21 Disse kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus.
[1: 44.]
22 Filip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Filip går og sier det til Jesus.
[1: 40, 43, 44.]
23 Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet, da Menneskesønnen skal bli herliggjort!
[13: 1, 32. 17: 1, 5.]
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.
[Rom 14: 9. 1KOR 15: 36.]

LESETEKST, 2 Mos 12, 21-28:
21 Da kalte Moses sammen alle Israels eldste og sa til dem: Gå og hent småfe for deres familier og slakt påskelammet!
22 Og dere skal ta en isopkvast, dyppe den i blodet som er i skålen, og stryke noe av blodet i skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut gjennom sin husdør før om morgenen.
23 For Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere.
[v. 12, 13. 11: 4. Heb 11: 28.]
24 Adlyd nå dette påbud! Det skal være en forskrift for deg og for dine barn til evig tid.
25 Når dere kommer inn i det land Herren skal gi dere, slik som han har sagt, da skal dere ta vare på denne tjenesten.
26 Og når deres barn sier til dere: Hva er meningen med denne skikken?
[10: 2. 13: 8, 14, 15. Jos 4: 6.]
27 - da skal dere si: Det er påskeoffer til Herren, som gikk forbi Israels barns hus i Egypt og sparte våre hus da han slo egypterne. Og folket bøyde seg og tilbad.
28 Israels barn gikk da bort og gjorde dette. Som Herren hadde sagt til Moses og Aron, slik gjorde de.

LESETEKST, Hebr 2, 14-18:
14 Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,
[Jes 25: 8. Hos 13: 14. Joh 1: 14. 2TIM 1: 10.]
15 og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.
[Luk 1: 74. Rom 8: 15.]
16 For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av.
[Jes 41: 8, 9.]
17 Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder.
[4: 14-16. 5: 1, 2. 1JOH 4: 10.]
18 For ved at han selv har lidt og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.
[4: 15. Matt 4: 1 ff.]


Lørdag, April 03, 2004

Påsken 2004: Klargjørende presseklipp om "Passion of the Christ" - Av Jørgen Høgetveit
Påsken 2004 nærmer seg og har og vil i betydelig grad domineres av filmen til Mel Gibson "Passion of The Christ." som nå er blitt en større kassasuksess enn "Ringens Herre" som fikk 11 Oskarpriser. Nå er det mange som har sett den: Filmen har begynt å synke inn og gir tanker og etter hvert flere og flere grundige kommentarer. NKA har klippet med seg en del av disse som fanger særlig interesse. Innledningsvis viser vi til arkivet og det store oversiktsintervjuet journalist Svein Willy Sandnes hadde med undertegnede om filmen for noen uker siden. Det gir den prinsipielle bakgrunn og helhetstenkning omkring film og virkemidler. Men så tilbake til kommentarene: (Intervjuet er dessverre sterkt kuttet i Norge I dag)

Dagen 29.3.-04 har en helsides oppslag med headingen: "Blanda kjensler for Gibsons Jesus-film." De har bl.a. uttalelser av Dag Kjær Smemo i Bibelselskapet, generalsekretær Geir Magnus Nyborg i Familie og Medier. Videre har vi fanget opp en kommentar av Jan Otto Johansen i Aft. 30.3.-04 som vi tar med pga. opplysningene i relasjon til katolisismen, Utsyn Påskenr. -04, samt en del opplysninger fra teologisk hold som selv har sett filmen.

Vi starter med Dagen: Smemo "spør om det er nødvending med så sterke virkemidler i bruk for å fortelle en ny generasjon om Jesu lidelse. " Han fremholder at man må vite mye om Bibelen for å forstå mye av det som blir sagt i filmen, og "da trenger en ikke å være overtydelig". Han sier: "Men jeg mener det er bedre å lese originalen." Han advarer mot å tro at "filmen er det ultimate evangeliseringsmetode, og " oppfordrer kristne til heller å invitere naboer hjem for å snakke om Jesus."

Geir Magnus Nyborg "har vært i tvil om det er rett å invitere til filmvisning i Familie og Medier sitt navn." Han hadde store forventinger til filmen fordi den ble "tilrådd av Billy Graham. Men etter å ha sett filmen første gang, kjente jeg meg syk og kvalm i seks timer etterpå,-" Det positive han mener å se er "en intens interesse for boka og mannen bak filmen."
"Teologene Smemo og Nyborg gjorde avslutningsvis oppmerksom på at filmen bærer tydelig preg av katolsk teologi." Dette siste er meget interessant og bekrefter tanker en ga uttrykk for i den forannevnte intervju om filmen.

Misjonsbladet Utsyn sier også en del om filmen over to sider i sitt påskenummer. De nevner innledningsvis en rekke bibelsteder fra GT som vitner om at dette skulle skje med Jesus etter profetiene. De påpeker at det særegne ved Jesu korsdød ikke er pinslene - noe mange har opplevd. Så fortsetter de: "Det spesielle var at Jesus ble forlatt av Gud og straffet for all verdens synder. Hva dette innebærer, er det vanskelig å beskrive. Men da Jesus ropte "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" skjedde det noe helt unikt. Da ble Jesus forlatt av Gud på en måte som vi aldri skal oppleve. Vi som tror på at Jesus døde for vår skyld, vil aldri bli glemt av Gud. Heller ikke når vi dør. Da Stefanus ble steinet til døde, kunne han se "Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd." Ap.gj. 7,55. På korset ble Jesus "gjort til synd" sier Paulus i 2. Kor. 5,21." Dette er for så vidt ingen kommentar og vurdering av budskapet i filmen, men en god fremstilling av hva som skjedde ved Jesu død og indirekte kan man da trekke den konklusjonen at filmen ikke får det sentrale i fokus, noe som er korrekt så vidt vi har oppfattet budskapet i filmen.
Jan Otto Johansen skriver i Aft. 30.mars -04 interessante sider ved saken. Han opplyser en del om den katolske kirkes befatning med Gibson og filmen. Han ref. en katolsk talsmann som sier at "filmen er en evangelisk fremstilling av Kristi lidelse og død,-"( Joaquin Navarro-Valls.) Dette ble fulgt opp av de engelsk katolske biskoper som lovpriste filmen som en "positiv og tillitsvekkende gjengivelse av evangeliene." " Dette ble ytterligere fulgt opp ved at paven "ga Mel Gibson sin velsignelse" hvilket kunne oppfattes som en offentlig velsignelse av filmen.
Han siterer The New York Review som taler om "ytterliggående katolske kretser som støtter Mel Gibson,-" og flere andre går ytterligere lengre i sin omtale av kretsene omkring han og som står "høyt i kurs i de mest konservative kretser i Vatikanet."
JOJ skriver at Gibson selv ikke er antisemitt og "han er i tvil om filmen i seg selv kan karakteriseres som antisemittisk. Men den skaper inntrykk som meget lett kan utarte til antsemititisme. Her ser jeg en parallell til de store europeiske pasjonsspill som utløste antisemittiske stemningsbølger. De nyanser filmen måtte ha i sin fremstilling av jødene blir borte. Jeg kan godt forstå jødiske talsmenn som frykter at filmen tegner bilde av jødene som Kristi drapsmenn." (Uth. av red.) En del av JOJs kommentarer for øvrig vitner etter vår mening om noe lite innsikt i de miljøene han omtaler, men han har alltid vært en velorientert jødevenn og i relasjon til den siste informasjonen man har skaffet, er det interessant.

Den siste informasjonen er innhentet fra teologisk velinformet hold og bekrefter det som de fleste av de foran siterte fremholder, nemlig at "filmen bærer tydelig preg av katolsk teologi".
Til NKA sies det at Mariafiguren i filmen har en sentral og fremtredende rolle. Hun opptrer med ro og verdighet som lite står i forhold til det grusomme som skjer med hennes sønn og som en naturlig mor ville reagere kraftig på.
Dernest fremholdes det at man har fokus på lidelsen - slik som man i den katolske kirke har
Krusifikset - ikke det tomme kors - som peker hen seieren og mot den oppstanden Frelser. Det er typisk - som man ser det i de katolske land - at de store pasjonsspill og feiringene foregår på langfredag, mens de evangeliske feierer den oppstandene Frelser på Påskemorgen. I filmen er det - typisk nok - bare en liten sekvens fra graven og den oppstandene Kristus.

Det nevnes også noen merkelig innslag bl.a. at Maria kommer med håndklær og tørker opp Jesu blod. Har det noe med at blodet ikke må spilles - som kan minne om at ikke noe av nattverdvinen må spilles? Tanken føres også hen på relikvier eller liknende? En mann tørker blodet av Jesu ansikt og håndkledet kan en etterpå se Jesu ansikt. Det etterlater undring i retning av Torinokledet og andre slike underlige fortellinger om Jesu blod og Den hellige gral etc. En kan ikke se at dette omtales i evangeliene.

Dagen 1.april 2004 har nok et oppslag av mange. Dette merker seg ut fordi det er faktaorientert med klare pkt fra en som var "lamslått over kor mykje som var lagt til, kor mykje som var tatt bort og kor mykje som ganske enkelt var forvridd." Det er Ove Heradstveit som skriv.
1. Han gjør oss spesielt oppmerksom på monologen som avviker fra det bibelske materialet.
2. I Getsemanekampen står det "Ein kvinneleg Satan i bakgrunnen medan Jesus bed, og stiller spørsmålet om han verkeleg trur at "ein person kan bere all verdens synd."
3. Han nevner også episoden med Maria og håndklærne "som ikkje er henta frå bibelen. Når Gibsonmøter kritikk for dette svarer han: "men jeg tror ikke at jeg har forrådt noe.
4. "Seinare står Maria og lar Jesu blod regne over seg, når han på korset får eit spyd stukke inn i sida." Han kommenterer det slik. "I desse døma går Maria "mellom" mennesker og Jesu "blod". Mange gonger gjennom filmen blir ho framhevet på ein overraskande måte.
5. "Ho kjemp springande til hjelp, når Jesus mista alle krefter og ligg utslått på Via Dolerosa med korset over seg." Det klippes inn en sene far Jesu barndom hvor mor - Maria hjelper. "Først på dette tidspunkt får Jesus nye "krefter" til å "fullføre lidelsen."
6. Når Judas kysser Jesus får leppene hans sår og skorper, ("som om han skulle ha kyst noko ureint.") Så kommer noen barn til som plager han om disse sårene, "og som endrar seg i andletet og blir som demonar."
7. Røveren som spotter får besøk av en ravn som "høgg inn auga på røvaren." Og Jesu høyre øye blir slått så hardt at han resten av filmen blir enøyd.
8. Endelig siteres skuespilleren som uttalte: Jeg spilte kanskje Jesus, men jeg følte meg som en satan." www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=219586)
Han konkluderer med at med hensyn til Bibelavvik ble det "to nedslående timar. Dømene eg har kome med her, er kun eit lite knippe".


Norge Kommentar-Avis
vil - som jeg lovet i innledningsintervjuet - fortsette å prøve å trenge inn i denne begavede og meget konservative katolikks filmproduksjoner - en verden av sterke effekter og klare grunnholdninger som kommer til uttrykk i symbol ladede storfilmer som når millioner påvirkes av. Filmer som griper massene til tårer og dypet av deres sjelsliv, men med hva slags budskap? Hvor ligger fokus? Det er kanskje typisk at katolikkene altså uttaler: "positiv og tillitsvekkende gjengivelse av evangeliene." Man har en sterkere og streker opplevelse av at selve hovedsaken i evangeliet avstreifes - at Jesus gikk inn under Johannesdåpen og hele verdens syndebyrde - at han levde et fullkomment liv som han ofret, frivillig overgav i kampen hvor svetten falt som blodsdråper inntil han gjennom mange pinsler korsfestes og forlates av Gud for at hver den som tror på Han ikke skal forlates. Mens det endegyldige beviset på Jesu seier - oppstandelsen, også avstreifes. I tillegg kommer de andre opplysningene.
Når man så minnes at den som legger til og trekker fra tekst minnes man J.Åp. 22, v. 18-19 om den som legger til eller trekker fra Guds Ord skal få de plager som er "skrevet i denne bok" og Gud skal "ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad,-" da forsterkes ytterligere alvoret. Man minnes Jesu egne Ord om de mange messiaser som ikke er den sanne Messias - og man advares mot å gå derut!
Mesterlig gjort - men en vil anta at den er desto farligere for den som utsetter seg for filmen og ikke makter å avsløre budskapet i detalj og skape distanse til effektene. Selv anbefalte jeg ikke å se den. Og det er tydelig mange som allerede er overkjørt og ikke makter å beholde avstand og vurderingsevne til filmen - men blir sugd inn i dens verden. Og man merket seg at Kåre Kristiansen var av samme mening.


Hvor mange kristne ønsker egentlig å vokse åndelig? - Leserinnlegg fra Mona Ekenes
I verden ønsker barna å bli voksne fortest mulig, men gjenspeiler det samme seg fra kristenhold? Er det ikke slik at de fleste kristne står på stedet hvil og synes dette fungerer meget bra? Men da blir det et unormalt kristenliv uten framdrift og ansvarforpliktelser, noe som medfører sløvhet og en falsk trygghet og frafall. For der veksten knebles stanser den normale veksten og kristenlivet fungerer unormalt, noe som gir et vitnesbyrd om at det å vokse som kristen er egentlig noe negativt.

Burde ikke dette være en kraftig påminnelse og et vitnesbyrd om hva det bl.a. betyr vokse som kristne, disse fattige kristnes store vitnesbyrd er meget sterke og kraftfulle:

(Sender med dette en takk til avisen Dagen for å bringe videre disse svært sterke vitnesbyrdene:)

Fattige kristne i Kenya gir tiendeGivergleden er stor blant Pokot-folket i Vest-Kenya. Selv om mange av de kristne er svært fattige, gir de tiende til kirkens arbeid.

Av Ove Eikje

VITNETRANG: – Nasjonale kristne fra flere etablerte menigheter går videre med evangeliet, og det er en utrolig vitnetrang blant dem, forteller misjonær Morten Egeland, som bor på kurssenteret i Kapenguria.

Foto: OVE EIKJE

– Pokotene gir mye i kollekt, og i fjor samlet de selv inn dobbelt så mye som de får i støtte fra Misjonssambandet. Gavene har økt med 20-30 prosent fra år til år, forteller misjonær Morten Egeland til Dagen. Han har ansvar for nybrottsarbeidet i Pokot ut fra kurssenteret i Kapenguria.

Det er nå elleve misjonærer fra Norsk Luthersk Misjonssamband i Pokot, hvor det er ca. 11.000 kristne fordelt på omkring 200 menigheter.

– Flere gir tiende til misjonsarbeidet. Nasjonale ansatte i den lutherske kirken i Pokot trekker ti prosent av lønnslippen, og disse midlene går tilbake til virksomheten i Guds rike. «Vi er heldige som får beholde 90 prosent av lønnen», sier de. I tillegg til tiende gir de ofte kollekt ved gudstjenestene.

Misjonærer til Sudan

Morten Egeland kan fortelle at pokotene har stor tillit og avhengighet til Gud, og de stoler på at Han går med dem fra dag til dag.

– Over halvparten av kirkens arbeidere har ikke fått lønn i flere måneder på grunn av knappe ressurser. Men de jobber likevel videre som evangelister. Det er ni nasjonale prester i arbeid, og omkring 40 evangelister med noe teologisk utdannelse, forteller misjonæren, som kommer fra Spydeberg i Østfold.

– Nasjonale kristne fra flere etablerte menigheter går videre med evangeliet, og det er en utrolig vitnetrang blant dem, opplyser han.

Pokot-folket brenner også for at mennesker i andre land skal få høre om Jesus, og de har nå krysset landegrenser for å drive misjon.

– De kristne har sendt fire av sine egne til Sudan. Det var forbønnshandling for dem, og pokotene vil holde kontakt med sine utsendinger. Disse arbeider i dag som lærere og evangelister i den lutherske kirke i Sudan.

Til nye områder

Egeland arbeider i det nord-vestre bispedømmet av Evangelical Lutheran Church Kenya (ELCK). Dette omfatter hele Pokot og deler av området mot Turkana. Arbeider strekker seg stadig utover til nye områder.

– Vi har team med nasjonale medarbeidere blant nomade- og krigerfolket i Øst-Pokot. Det er også i gang et arbeid blant slette-pokotene, og her er det dannet fire-fem menigheter. Blant disse er det to evangelister som er tre uker i arbeid og en uke hjemme. De nye områdene strekker seg helt inn i Uganda. Her er det ingen grensestasjon, så vi har også beveget oss inn i nabolandet, forteller Morten Egeland, som legger til at han trives svært godt i Pokot.

Strategien har vært å trekke misjonærene noe tilbake fra ulike stasjoner, og de fleste av dem bor i dag på kurssenteret i Kapenguria. Herfra drives virksomheten ut til de omkring 340.000 pokotene

Publisert 30.03.2004

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5674

Her i landet selges bedehus eller vanskjøttes og forfaller samtidig med det kristne frafallet, der de fleste har det økonomisk så bra at de ikke føler seg like avhengige av Gud for å overleve i verden. Enda verre står det til med mange av de gamle kirkene som staten ikke “har råd” til å vedlikeholde med et Krf i regjering og en utdannet prest som statsminister, i et av verdens aller rikeste land! Dette er også en stor skam som gir et negativt vitnesbyrd om at det er lite lønnsomt å ivareta kirker og bedehus der kristne samles og for å kunne ta i mot flere nye kristne. Dette er et tydelig ytre tegn på at det å være kristen betyr at vi ikke lenger trenger å ha noen faste møtesteder, unntatt når det gjelder arbeidskirker men ikke rene bedehus. Glemt eller forkastet er Jesu egne Ord:

MTT 21,12 -17 Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, 13 og sa til dem: "Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule." 14 På tempelplassen kom blinde og vanføre til ham, og han helbredet dem. 15 Men overprestene og de skriftlærde så underne han gjorde, og barna som ropte i helligdommen: "Hosianna, Davids sønn!" De ble forarget 16 og spurte ham: "Hører du hva de sier?" Jesus svarte: "Ja, men har dere aldri lest: Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!" 17 Da gikk han fra dem og ut av byen til Betania, hvor han ble natten over.

Det gjelder like mye for de hedningkristne at Guds Hus skal være et bønnens hus :

JES 56,1 - 8 Så sier Herren: Hold lov og rett og gjør det som rett er! For min frelse er nær, den kommer, og min rettferdighet skal åpenbares. 2 Salig er den som gjør det jeg vil, hvert menneske som står fast ved det, så han holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og vokter sin hånd fra å gjøre noe ondt. 3 Den fremmede som har sluttet seg til Herren, skal ikke si: "Herren vil skille meg ut fra sitt folk." Og den som er gjeldet, skal ikke si: "Jeg er bare et tørt tre." 4 For så sier Herren: De gjeldinger som holder mine sabbatsdager, som velger å gjøre det jeg vil, og holder fast ved min pakt, 5 dem gir jeg minnesmerke og navn i mitt hus og innenfor mine murer. Jeg gir dem det som er bedre enn sønner og døtre: et evig navn, som ikke skal slettes ut. 6 Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil tjene Herren og elske hans navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, 7 dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt hus der de kan be. Deres brennoffer og slaktoffer skal bli mottatt vel på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. 8 Ja, så lyder ordet fra Herren vår Gud, som samler de fordrevne av Israel: Enda flere vil jeg føre sammen foruten dem som alt er samlet.

Et av mange angrep på kristne i dag er å gjøre kirker og bedehus til noe annet og mer tidsåndpreget enn det å bevare og beholde kirker og bedehus etter Guds vilje. Dette er et stort frafallstegn som er forårsaket av et manglende ønske om en normal vekst i kristenlivet.

Dette får store negative ringvirkninger som de fattige kristne i Kenya er velsignet fri i fra og som gir et helt og et totalt annet vitnesbyrd enn de til sammenligning rike kristne i de vestlige og “demokratiske”( eg. ment som ateistiske land og mest det europeiske vesten, som anser evolusjonslæren som “fakta“ og derav forkaster og motarbeider Guds Ord i Bibelen), der Norge er blant de verste slik sett. Et forhold som også bl.a. forklarer dette:

(Kun et utdrag, men journalisten gir et ganske tafatt inntrykk i forhold til dette, noe som tydelig viser at avisen Dagen heller ikke her gjør jobben sin, men bidrar til utvanning av kristenlivet og kristen stagnasjon i et overflodssamfunn. For det holder ikke hovedsakelig å kritisere de ikke kristne, for dem skal Herren dømme. Men kristne skal ta vare på hverandre også ved å advare og si i fra i henhold til Guds Ord i Bibelen. Det er faktisk omsorg for dette livet og ikke minst med tanke på evigheten! Kristne skal også lære å kunne bedømme om hva som er rett og galt, fortielser om synd fører til sløvhet og likegyldighet. Dette avslører også tydelig en manglende nestekjærlighet men viser isteden en tydelig selvdestruktiv egoisme, selvgodhet og likegyldighet):

– Drar NRK ned i møkkakjelleren

– KrFU er ikke imot erotikk, og det er ikke ulovlig med erotiske skildringer. Det ligger svært lite informasjon ute om hvilke tekster Petre vil bruke, og om hva som skal fremføres. Jeg kan derfor ikke kommentere programmet bare utfra noen spissformuleringer, sier Hansen.

Det var i går ikke mulig å få kommentar fra noen av de ansvarlige for programmet og kanalen.

Publisert 30.03.2004

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5672

Nesten ingen nordmenn tror på helvete!

På 90-tallet trodde 15 prosent av landets befolkning at det fantes et helvete. Nå er tallet

på 2,7 prosent. Dette går fram av en undersøkelse som meningsmålingsbyrået Visendi har utført for Avisenes Pressebyrå

Tekst: Oddvar Johansen

Et landsrepresentativt utvalg på 1360 personer ble spurt om de trodde på helvete. Når så

mange svarte nei på spørsmålet er det en fare for at det også er bekjennende kristne i

gruppen av de spurte som ikke tror på helvete. Dette er i så fall en oppsiktsvekkende

utvikling.

Undersøkelsen er også slått opp i aviser i våre naboland, som mener resultatet er

oppsiktsvekkende. Svensker og dansker har gjennom mange år regnet Norge for et mer kristelig land enn sitt eget hjemland. Nå er denne oppfatningen i ferd med å snu.

http://www.k-s.no/index.cgi?art=5321


Dette innlegget er bl.a. ment til å vise den store kontrasten til de fattige men samtidig så ufattelig mye åndelig rikere de kristne i Kenya er i forhold til de kristne her i et av verdens aller rikeste land. Kontrasten mellom de åndelige ufattelige rike kristne kenyanere og de ufattelige fattige åndelige kristne her i landet er meget stor.

Det er faktisk helt normalt og helt nødvendig for kristne å ønske og håpe på nåde og miskunn til å vokse og bli voksne åndelig. Alt av bare nåde!

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


Evangelistic ‘Olympics’ website launched!
Evangelistic ‘Olympics’ website launched!
by Carl Kerby, AiG–US speaker

30 March 2004

AiG web visitors worldwide might want an update on how Gospel Literature Services (GLS)—in partnership with Answers in Genesis—is gearing up for a special outreach to the Summer Olympic Games in Athens this August.

First, for those who have already supported the AiG/GLS Olympics outreach, our heartfelt thanks. Because of your financial contributions, AiG will be able to translate and print our fascinating, compact book Answers to the 4 Big Questions—a wonderful witnessing tool—in as many as 14 languages!

Using the excellent translators made available through GLS, AiG will be able to print this booklet in so many languages and hand them out free to international visitors gathering in Athens later this year. We also plan to post these translated materials as a free download on this site. We pray that these resources in so many languages will be greatly used by God and will have a major impact worldwide.

Another way for us to help you present the vital creation/gospel message is for you to attend our first-ever ‘Creation College’ in West Harrison, Indiana, USA, just west of Cincinnati, Ohio in July. You’ll be trained to give life-changing presentations for your Sunday school classes, Bible studies, youth group meetings, etc.
Think of it: ‘The 4 Big Questions’ will also be available in languages like Chinese (two versions), Greek, Bulgarian, Russian, etc. as a download so that AiG friends ministering across the globe may use them free of charge to pass on to unsaved family and friends. (See below for complete list of languages.) All of this is possible because God has prompted His people to pray and financially support this special evangelistic outreach to Athens … and to the world through the web.

(Please be aware that AiG also has other free downloads, such as our over 200 free graphics. You may download these and incorporate them into your own Genesis presentations. We want to be very active in equipping you to do creation evangelism.)

What happened four years ago at the Olympics?
As a result of the AiG/GLS joint ministry at the Sydney, Australia Olympic Games four years ago, dozens of people wrote to us and declared that they received Christ. Also, at least five churches were started by local Christians who got excited about their faith after using ‘The 4 Big Questions’ tools and other AiG resources. We pray, of course, that the same will be true in Greece this year—and perhaps many more salvation testimonies and new churches will result.

Evangelistic resource
Answers to the 4 Big Questions
The four most-asked questions have been taken from the popular Answers Book and made into an attractive oversized booklet … great for witnessing!

ORDER YOUR COPY TODAY

Right now, the Bible-believing churches in Greece need our prayer support. Christians in that secularized country must continually struggle as they preach the gospel to hard hearts. These believers would be encouraged to know that their Christian brothers and sisters all over the world are praying for them. Indeed, AiG/GLS will be working with these Greek Christians to help equip them to be a part of our Olympics outreaches, and as they carry on long after the Olympics.

‘Creation evangelism’ is a powerful tool that Greek Christians are just now getting exposed to. Last year, while doing an advance trip to see what we might be ‘getting ourselves into,’ I had the privilege of sharing with local pastors and Christian leaders how powerful the AiG creation/gospel message is in knocking down stumbling-blocks about biblical reliability during witnessing opportunities. One leader was astounded, and told me, ‘This is it! This is the piece we’re missing!’ He asked if he could be my ‘student.’

As a result of sharing with these various leaders, AiG has been invited to teach at the only conservative Bible college in all of Greece.

Friends, I can’t tell you how encouraged and thrilled we all are by this. It’s not because of anything special about our ability to make all these arrangements, but it’s all to do with God providing this unique message and a-tried-and-true approach to evangelism. In fact, it was the approach used by the Apostle Paul 2,000 years ago in Athens itself when he preached on Mars’ Hill. Let me explain.

As Ken Ham shares in his book Why Won’t They Listen? the Western world is like the Greeks that Paul preached to in the first century. If we want to communicate the gospel effectively today, we have to assume that there’s little Christian basis in Western nations. One of the major reasons Christians are failing to communicate effectively with the lost is because they don’t recognize that there has been a foundational change in society, from one based (over 100 years ago) on the Bible being authoritative, to one based on the Bible just being another religious book.

Furthermore, like the Greeks, there is little concept of what sin is. So an effective way to present the gospel and the need of salvation is to start with the origin of sin, as taught in Genesis chapter 3. We can’t assume that people today know about the Fall and what the Cross is all about. Also, we often need to share that the Bible is a reliable book and it is the very Word of God.

Just as Paul used different methods of communicating the gospel to different groups in his day (Greeks and Jews), we need to have the same approach in our world today. By and large, the world is biblically illiterate—they are ‘Greeks’ with no understanding of the Fall, our sin, the atonement of Christ, etc. We need to find different ways to communicate to a world that no longer considers the Bible to be absolute truth.

One truly effective way in sharing the gospel is to show that the Bible is not a fairy tale or just another religious text, but that it is real history—starting from the very first verse—and that Genesis is the foundational book to all the major Christian doctrines.

New website!
GLS has just launched a fascinating new website for those of you interested in keeping up-to-date on our combined outreach in Greece: www.glsonline.org/olympics. Live video/audio feeds—as well as daily reports—will be posted there during the entire 12 days the team is ministering in Athens. Even now, though, please take a peek at the site to learn how to pray more intelligently for AiG and GLS.

Here are the languages for which Answers to the 4 Big Questions is being translated through the generosity of God’s people, and will be distributed at the Olympics:

Spanish, French, Russian, Chinese (traditional & simplified), Greek, Macedonian, Romanian, Bulgarian, German, Hungarian, Danish, Italian, Korean

In fact, may I ask that you consider ‘adopting’ a team member and praying for him/her on a daily basis, starting today? That would be so appreciated. Thank you.

Maybe you’ve been thinking about joining us on this amazing ministry opportunity? There are only 30 spots left in this evangelistic trip to Athens. If you’re willing to share your faith one-on-one, please consider signing up—it may be your once-in-a-lifetime trip to Greece, some 2,000 years after Paul presented the precious gospel message to the Greek people. Check out The 2004 Olympics Tour for more information

Don’t wait to sign up—the cutoff date is approaching.

[If you are unable to travel to Greece but would like to be a part of this amazing outreach, please consider financially or prayerfully taking a part in AiG's ministry.]

Additional recommended resources
Why Won't They Listen?
The Answers Book
Sample Booklet Pack (13 booklets)
The Lie: Evolution

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0330olympics_site.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Joh 12, 1-13:
1 Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lasarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde.
[Matt 26: 6 ff. Mark 14: 3 ff.]
2 Der holdt de et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var en av dem som satt til bords sammen med ham.
3 Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardus-salve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft.
4 Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham:
5 Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?
6 Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjerte, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den.
[13: 29.]
7 Jesus sa da: La henne være! Hun har gjemt den til dagen for min gravferd!
8 For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 9 En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lasarus, som han hadde oppvakt fra de døde.
[11: 43, 44.]
10 Men yppersteprestene la planer om også å drepe Lasarus,
11 fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus.
[2: 23. 7: 31. 11: 42, 45.]
12 Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem.
[Matt 21: 1 ff. Mark 11: 1 ff. Luk 19: 29 ff.]
13 Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!
[3M 23: 40. Sal 118: 26. Matt 23: 39.]


Fredag, April 02, 2004

"Vitenskapen" skjelver for Skapelsen - Av Jørgen Høgetveit
Det har vært en stor opplevelse å få se inn i de bibeltro websider som man finner ute i verden,
gjennom en rekke adresser - IT-adresser - som vi tidligere har offentliggjort i flere sammen-henger. På www.ikrist.com har det også dukket opp adskillige informerende artikler fra utlandet som en vil tro har blitt til stor nytte for studerende ungdom som blir utsatt for den iskalde hedenske vind fra de mange undervisningsinstitusjoner rundt om i Norge - hvor man nesten ikke møter alternative synsmåter.

Interessant er det også å merke seg den nesten hysteriske nidkjærhet som man prøver å bekjempe kreasjonistene med både her i landet og i utlandet. Kort nevner en boken som ble skrevet av vel utrustede kreasjonister. En bok som ga en alternativ tolking - bibelske synspunkt - på hvordan "Great Canyon" var skapt. Jeg har nettopp fått tak i en meget interessant video om St Helen. Filmen viser hvordan slike landskapsrivende og byggende krefter kan skje uhyre hurtig. Og Syndefloden kan ha forårsaket "Great Canyon". Men når de skriver dette i en bok og prøver å selge den ved inngangen til disse enorme formasjonene kommer reaksjonene. Boken er utstilt sammen med et overveldende flertall av den motsatte litteratur - likevel hyler den vitenskapelige verden opp, og forlanger boken fjernet fordi den kan føre folk på avveier. FOR SÅ VIDT ET TRIST TEGN, MEN SAMTIDIG ET GODT SIGNAL OM AT MAN ER I FERD MED Å RIVE DEM UT AV SIN SØVN.

Men det var ikke dette jeg hadde tenkt å konsentrere meg om i denne artikkelen, men heller lederen i siste nummer av "Creation" som jeg så vidt nevnte i min forrige artikkel. De har en rekke interessante artikler som er kort omtalt www.Kommentar-Avisa.no under "Klipp og Kommentar." Her slår de fast at ut fra gammel rabbinsk tenkemåte om GT betyr dag en dag a 24 t. og at jorden er ung, på vei mot 6000 år. De har rikholdige drøftinger på denne saken og begrepet "yom". En annen artikkel har bl.a. overskriften "New evidence (bevis) for a young earth.". Denne artikkelen dreier seg bl.a. om "A young age for `ancient` granites", altså alderen til den "millioner år gamle granitt" som de nå omtaler med "Nye bevis for en ung jord.".

Men så til lederen og spetakkelet med bl.a. et av USA`s og verdens mest velrenommerte
vitenskapelige tidsskrift. De skriver på s. 6: "KREASJONISTBEVEGELSEN BEGYNNER Å FÅ EN KRAFTIG OG STOR EFFEKT PÅ VESTLIG KULTUR, MER ENN MANGE FOLK TENKER OVER. HVORFOR SKULLE ELLERS NOEN EVOLUSJONISTER VÆRE SÅ MILITANT OPPTATT AV HVA SOM FOREGÅR? TIL OG MED STØRRE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFT ANGRIPER NÅ RUTINEMESSIG KREASJONISTENE; SOM FOR EKS. SCIENTIFIC AMERICAN OG DERES ’15 SVAR PÅ KREASJONIST NONSENS’. ’UHELDIGVIS’ STIGER SKEPSISEN MOT EVULOSJONISMEN MER ENN MAN SKULLE TRODD." "DETTE NUMMER AV CREATION VISER IGJEN AT BIBELEN GIR OSS DEN BESTE FORKLARINGEN FOR OPPRINNELSEN AV MENNESKEHETEN OG UNIVERSET. FAKTUM ER AT DE VITENSKAPELIGE BEVIS MER OG MER UNDERGRAVER UTVIKLINGSTEORIEN." Så lister de opp de aktuelle artiklene i dette nummer som virkelig er meget nyttige og konkluderer: "MATERIALET I DETTE NUMMER VIL STYRKE DIN TRO OG GI RELEVANT AMMUNISJON TIL Å DELE MED VENNER, ARBEIDSKAMERATER OG VÅRE KJÆRE."


Dagens bibelord
Joh 18, 33-40:
33 Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg og sa: Er du jødenes konge?
[12: 13. Matt 27: 11 ff. Mark 15: 2 ff. Luk 23: 3 ff.]
34 Jesus svarte ham: Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg dette om meg?
35 Pilatus svarte: Jeg er vel ikke en jøde! Det er ditt eget folk og yppersteprestene som har overgitt deg til meg. Hva har du gjort?
36 Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.
[6: 15. 1TIM 6: 13.]
37 Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.
38 Pilatus sier til ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham.
39 Men det er jo den skikk hos dere at jeg gir dere en fange fri i påsken. Vil dere nå at jeg skal gi dere jødenes konge fri?
[Matt 27: 15 ff. Mark 15: 6 ff. Luk 23: 17 ff.]
40 Da ropte de igjen: Ikke ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver.
[Apg 3: 14.]


Torsdag, April 01, 2004

Noah’s Flood and the Gilgamesh Epic
Noah’s Flood and the Gilgamesh Epic
Jonathan Sarfati

29 March 2004

Hardly anything in the Bible has been attacked as much as God’s cataclysmic judgment of Noah’s Flood. This started with a Scottish physician called James Hutton (1726–97), who decreed in 1785, before examining the evidence:

‘the past history of our globe must be explained by what can be seen to be happening now … No powers are to be employed that are not natural to the globe, no action to be admitted except those of which we know the principle’ (emphasis added).1

This was not a refutation of biblical teaching of Creation and the Flood, but a dogmatic refusal to consider them as even possible explanations—just like the scoffers Peter predicted in 2 Peter 3.

However, disbelief in the Flood has become so entrenched that even many ostensibly Christian colleges don’t teach it. However, Jesus taught the Flood was real history, as real as His future second coming:

‘Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying and being given in marriage up to the day Noah entered the Ark. Then the Flood came and destroyed them all.’ (Luke 17:26–27)

In this passage, Jesus straightforwardly talks about Noah as a real person (who was His ancestor—Luke 3:36), the Ark as a real vessel, and the Flood as a real event. So those of a broadly conservative theological disposition will not deny the Flood completely, but will claim that it was merely a local event, usually in Mesopotamia (ancient Iraq).2 However, the liberals, who care nothing for Jesus’s words, go even further. A very common view is that the biblical story of Noah’s Flood was not historical at all, and was borrowed from flood legends in Mesopotamia.

The Gilgamesh Epic
In 1853, the archaeologist Austen Henry Layard and his team were excavating the palace library of the ancient Assyrian capital Nineveh. Among their finds were a series of 12 tablets of a great epic. The tablets dated from about 650 BC, but the poem was much older. The hero, Gilgamesh, according to the Sumerian King List,3 was a king of the first dynasty of Uruk who reigned for 126 years.4

However, in the legend, Gilgamesh is 2/3 divine and 1/3 mortal. He has enormous intelligence and strength, but oppresses his people. The people call upon the gods, and the sky-god Anu, the chief god of the city, makes a wild man called Enkidu with enough strength to match Gilgamesh. Eventually the two fight, but neither can win. Their enmity becomes mutual respect then devoted friendship.

The two new friends set off on adventures together, but eventually the gods kill Enkidu. Gilgamesh grievously mourns his friend, and realises that he too must eventually die. However, he learns of one who became immortal—Utnapishtim, the survivor of a global Flood. Gilgamesh travels across the sea to find Utnapishtim, who tells of his remarkable life.

The Gilgamesh Flood
In reality, it was Utnapishtim’s flood, told in the 11th tablet. The council of the gods decided to flood the whole earth to destroy mankind. But Ea, the god who made man, warned Utnapishtim, from Shuruppak, a city on the banks of the Euphrates, and told him to build an enormous boat:

Recommended by Ken Ham
The True Story of Noah’s Ark
Spectacular artwork depicting the ark, its interior and the pre-Flood and post-Flood world. Based accurately on the biblical account—fascinating, stimulating, entertaining and convicting.

ORDER YOUR COPY TODAY

‘O man of Shuruppak, son of Ubartutu:
Tear down the house and build a boat!
Abandon wealth and seek living beings!
Spurn possessions and keep alive living beings!
Make all living beings go up into the boat.
The boat which you are to build,
its dimensions must measure equal to each other:
its length must correspond to its width.’5

Utnapishtim obeyed:

‘One (whole) acre was her floor space, (660’ X 660’)
Ten dozen cubits the height of each of her walls,
Ten dozen cubits each edge of the square deck.
I laid out the shape of her sides and joined her together.
I provided her with six decks,
Dividing her (thus) into seven parts.’ …6

Utnapishtim sealed his ark with pitch,7 took all the kinds of vertebrate animals, and his family members, plus some other humans. Shamash the sun god showered down loaves of bread and rained down wheat. Then the flood came, so fierce that:

Recommended resource
Noah’s Ark: A Feasibility Study
An in-depth study that provides detailed answers to the major criticisms of Noah’s Ark.

ORDER YOUR COPY TODAY

‘The gods were frightened by the flood,
and retreated, ascending to the heaven of Anu.
The gods were cowering like dogs, crouching by the outer wall.
Ishtar shrieked like a woman in childbirth,
the sweet-voiced Mistress of the Gods wailed:
“The olden days have alas turned to clay,
because I said evil things in the Assembly of the Gods!
How could I say evil things in the Assembly of the Gods,
ordering a catastrophe to destroy my people!!
No sooner have I given birth to my dear people
than they fill the sea like so many fish!”
The gods—those of the Anunnaki—were weeping with her,
the gods humbly sat weeping, sobbing with grief(?),
their lips burning, parched with thirst.’5

However, the flood was relatively short:

‘Six days and seven nights
came the wind and flood, the storm flattening the land.
When the seventh day arrived, the storm was pounding,
the flood was a war—struggling with itself like a woman
writhing (in labor).’5

Then the ark lodged on Mt Nisir (or Nimush), almost 500 km (300 miles) from Mt Ararat. Utnapishtim sent out a dove then a swallow, but neither could find land, so returned. Then he sent out a raven, which didn’t return. So he released the animals and sacrificed a sheep. This was not too soon, because the poor gods were starving:

‘The gods smelled the savor,
the gods smelled the sweet savor,
and collected like flies over a (sheep) sacrifice.’

Then Enlil saw the ark and was enraged that some humans had survived. But Ea sternly rebuked Enlil for overkill in bringing the flood. Whereupon Enlil granted immortality to Utnapishtim and his wife, and sent them to live far away, at the Mouth of the Rivers.

Here is where Gilgamesh found him, and heard the remarkable story. First Utnapishtim tested Gilgamesh’s worthiness for immortality by challenging him to stay awake for 7 nights. But Gilgamesh was too exhausted and quickly fell asleep. Utnapishtim asked his wife to bake a loaf of bread and place it by Gilgamesh every day he slept. When Gilgamesh awoke, he thought he had just been asleep for a moment. But Utnapishtim showed Gilgamesh the loaves at different stages of aging, showing that he had been asleep for days.

Gilgamesh once more lamented about his inevitable death, and Utnapishtim took pity on him. So he revealed where he could find a plant of immortality. This was a thorny plant in the domain of Apsu, the god of the subterranean sweet water. Gilgamesh opened a conduit to the Apsu, tied heavy stones to his ankle, sunk deep down, and grabbed the plant. Although the plant pricked him, he cut off the stones, and rose.

Unfortunately, on the return journey, Gilgamesh stopped at a cool spring to bathe, and a snake carried off the plant. Gilgamesh wept bitterly, because he could not return to the underground waters.

Comparison of Genesis and Gilgamesh8
Genesis Gilgamesh
Extent of flood Global Global
Cause Man’s wickedness Man’s sins
Intended for whom? All mankind One city & all mankind
Sender Yahweh Assembly of “gods”
Name of hero Noah Utnapishtim
Hero’s character Righteous Righteous
Means of announcement Direct from God In a dream
Ordered to build boat? Yes Yes
Did hero complain? No Yes
Height of boat Three stories Seven stories
Compartments inside? Many Many
Doors One One
Windows At least one At least one
Outside coating Pitch Pitch
Shape of boat Oblong box Cube
Human passengers Family members only Family & few others
Other passengers All kinds of land animals (vertebrates) All kinds of land animals
Means of flood Underground water & heavy rain Heavy rain
Duration of flood Long (40 days & nights plus) Short (6 days & nights)
Test to find land Release of birds Release of birds
Types of birds Raven & three doves Dove, swallow, raven
Ark landing spot Mountains—of Ararat Mountains—Mt Nisir
Sacrificed after flood? Yes, by Noah Yes, by Utnapishtim
Blessed after flood? Yes Yes

Which came first?
We can see from the table that there are many similarities, which point to a common source. But there are also significant differences. Even the order of sending out birds is logical in Noah’s account. He realized that the non-return of a carrion feeder like a raven proved nothing, while Utnapishtim sent the raven out last. But Noah realized that a dove was more logical—when the dove returned with a freshly picked olive branch, Noah knew the water had abated. And its non-return a week later showed that the dove found a good place to settle.

Enemies of biblical Christianity assert that the biblical account borrowed from the Gilgamesh epic. Followers of Christ cannot agree. So in line with the Apostle Paul’s teaching in 2 Corinthians 10:5, it’s important to demolish this liberal theory.

Genesis is older
It makes more sense that Genesis was the original and the pagan myths arose as distortions of that original account. While Moses lived long after the event, he probably acted as the editor of far older sources.9 For example, Genesis 10:19 gives matter-of-fact directions, ‘as you go toward Sodom and Gomorrah and Admah and Zeboiim’. These were the cities of the plain God destroyed for their extreme wickedness 500 years before Moses. Yet Genesis gives directions at a time when they were well-known landmarks, not buried under the Dead Sea.

It is common to make legends out of historical events, but not history from legends. The liberals also commonly assert that monotheism is a late evolutionary religious development. The Bible teaches that mankind was originally monotheistic. Archaeological evidence suggests the same, indicating that only later did mankind degenerate into idolatrous pantheism.10

For instance, in Genesis, God’s judgment is just, he is patient with mankind for 120 years (Genesis 6:3), shows mercy to Noah, and is sovereign. Conversely, the gods in the Gilgamesh Epic are capricious and squabbling, cower at the Flood and are famished without humans to feed them sacrifices. That is, the human writers of the Gilgamesh Epic rewrote the true account, and made their gods in their own image.

The whole Gilgamesh-derivation theory is based on the discredited Documentary Hypothesis.9 This assumes that the Pentateuch was compiled by priests during the Babylonian Exile in the 6th century BC. But the internal evidence shows no sign of this, and every sign of being written for people who had just come out of Egypt. The Eurocentric inventors of the Documentary Hypothesis, such as Julius Wellhausen, thought that writing hadn’t been invented by Moses’ time. But many archaeological discoveries of ancient writing show that this is ludicrous.

All people groups remember a global Flood
Liberals often claim that the Gilgamesh epic was embellished from a severe river flood, i.e. a local flood. This might work if there were similar flood legends only around the ancient near east. But there are thousands of such flood legends all around the world—see the chart below for some examples.11

Even the Australian Aborigines have legends of a massive flood, as do people living in the deep jungles near the Amazon River in South America. Dr Alexandra Aikhenvald, a world expert on the languages of that region, said:

‘… without their language and its structure, people are rootless. In recording it you are also getting down the stories and folklore. If those are lost a huge part of a people’s history goes. These stories often have a common root that speaks of a real event, not just a myth. For example, every Amazonian society ever studied has a legend about a great flood.’12

This makes perfect sense if there were a real global Flood as Genesis teaches, and all people groups came from survivors who kept memories of this cataclysm.

Ark shape

--------------------------------------------------------------------------------

Diagram showing how resistant the Ark was to capsizing. After Henry Morris, The Biblical basis for modern science.
Click on picture for high resolution (126 kb).
--------------------------------------------------------------------------------

The Ark was built to be tremendously stable. God told Noah to make it 300x50x30 cubits (Genesis 6:15) which is about 140x23x13.5 metres or 459x75x44 feet, so its volume was 43,500 m3 (cubic metres) or 1.54 million cubic feet. This is just right to keep the boat from capsizing and to smooth the ride. There are three main types of rotation in ships (and planes), about three perpendicular axes:

Yawing, rotation about a vertical axis, i.e. the bow and stern move alternately left to right.

Pitching, rotation about a lateral axis, an imaginary line left to right, i.e. the bow and stern move alternately up and down.

Rolling, rotating about the longitudinal axis, an imaginary line from bow to stern, tending to tip the boat on its side.

Yawing is not dangerous, in that it won’t capsize a boat, but it would make the ride uncomfortable. Pitching is also an unlikely way to capsize a boat. In any case, the enormous length of the boat would make it align parallel to the wave direction, so these disturbances would be minimal.


Rolling is by far the greatest danger, and the Ark solves that by being much wider than it is high. It would be almost impossible to tip over—the Ark could tip over 60° and still right itself. Furthermore, Korean naval architects have confirmed that a barge with the Ark’s dimensions would have optimal stability. They concluded that if the wood were only 30 cm thick, it could have navigated sea conditions with waves higher than 30 m.13 Compare this with a tsunami (‘tidal wave’), which is typically only about 10 m high. Note also that there is even less danger from tsunamis, because they are dangerous only near the shore―out at sea, they are hardly noticeable.

Dr Werner Gitt showed that the Ark had ideal dimensions to optimize both stability and economy of material—see his DVD from the 2004 Supercamp (to be released in August).

Contrast that with Utnapishtim’s ark—this was a huge cube! It is harder to think of a more ridiculous design for a ship—it would roll over in all directions at even the slightest disturbance. However, the story is easy to explain if they distorted Genesis, and found that one dimension is easier to remember than three, ‘its dimensions must measure equal to each other’, and it seems a much nicer shape. The pagan human authors didn’t realize why the real Ark’s dimensions had to be what they were. But the reverse is inconceivable: that Jewish scribes, hardly known for naval architectural skills, took the mythical cubic Ark and turned it into the most stable wooden vessel possible!

Genesis is the original
The Gilgamesh Epic has close parallels with the account of Noah’s Flood. Its close similarities are due to its closeness to the real event. However, there are major differences as well. Everything in the Epic, from the gross polytheism to the absurd cubical ark, as well as the worldwide flood legends, shows that the Genesis account is the original, while the Gilgamesh Epic is a distortion.

References
Hutton, J., ‘Theory of the Earth’, a paper (with the same title of his 1795 book) communicated to the Royal Society of Edinburgh, and published in Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1785; cited with approval in Holmes, A., Principles of Physical Geology, 2nd edition, Thomas Nelson and Sons Ltd., Great Britain, pp. 43–44, 1965. Return to text.
For refutations of the local flood compromise, see Anon., Noah’s Flood covered the whole earth, Creation 21(3):49, June–August 1999. Return to text.
López, R.E., The antediluvian patriarchs and the Sumerian king list, TJ 12(3):347-357, 1998. Return to text.
Heidel, A., The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, University of Chicago Press, p. 3, 1949. Return to text.
The Epic of Gilgamesh, Tablet XI, , 12 March 2004. Return to text.
The flood narrative from the Gilgamesh Epic, , 12 March 2004. Return to text.
At least for the real Ark of Noah, this pitch would have been made by boiling pine resin and charcoal. Indeed, the major pitchmaking industries of Europe made pitch this way for centuries. See Walker, T., The Pitch for Noah’s Ark, Creation 7(1):20, 1984. Return to text.
Adapted from Lorey, F., The Flood of Noah and the Flood of Gilgamesh, ICR Impact 285, March 1997. Return to text.
Grigg, R., Did Moses really write Genesis? Creation 20(4): 43–46, 1998. Return to text.
Schmidt, W., The Origin and Growth of Religion, Cooper Square, New York, 1971. Return to text.
From Monty White. Return to text.
Barnett, A., For want of a word, New Scientist 181(2432):44–47, 31 January 2004. Return to text.
Hong, S.W. et al., Safety investigation of Noah’s Ark in a seaway, TJ 8(1):26–36, 1994. All the co-authors are on the staff of the Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering, in Daejeon. They also analyzed other possible threats to the Ark, such as deckwetting frequency, acceleration at various points and slamming frequency. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0329gilgamesh.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Statsministeren, regjeringen, markedskreftene og den fiendtlige politikken mot Israel - Leserinnlegg fra Mona Ekenes
Avisen Dagens leder 28.3.“undret” seg over den store forskjellsbehandlingen når det gjelder fordømmelsene mot Israel og kampen mot Osama Bin Laden: http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5665

Tror neppe at Dagens ansvarlige redaktør er så “blåøyd” at kapitalkreftenes makt utelukkes som en meget sterk årsak til det å være politisk korrekt Israel fiendtlig. Hvorfor gjeldene Dagens leder gir et ganske naivt inntrykk, kan nok ha flere årsaker. Men når politikken mot Israel innebærer meget sterke kapitalinteresser, innebærer dette faktisk et Judas-forhold. Er det dette forholdet avisen Dagen er lite lysten til å publisere?

Hvorfor er de største norske selskaper som Statoil m.fl. sterkt engasjert i svært oljerike land med politikere som oppfølgere og støttespillere? Krf-politikere som besitter posisjoner utgjør heller ingen hindringer i dette forholdet, men disse gjør dette forholdet mye verre fordi de misbruker samtidig kristennavnet for å gi disse forholdene et “hederlig“ inntrykk.

MTT 26,14 -16 Men en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, gikk da til overprestene 15 og sa: "Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?" De betalte ham tretti sølvpenger. 16 Og fra den stund søkte han en anledning til å forråde ham.

LUK 22,3 - 6 Da fór Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv. 4 Han gikk av sted og snakket med overprestene og offiserene ved tempelvakten om hvordan han kunne utlevere ham til dem. 5 De ble glade og ble enige om å gi ham penger. 6 Judas godtok dette, og fra da av søkte han en anledning til å forråde Jesus en gang han ikke hadde mengden omkring seg.

Israel og jødene opplever i dag et tydelig forræderi, det er politisk korrekt å kjempe mot terrorismen fra al Quaida, mens Israel blir sterkt fordømt og forhindret i å forsvare befolkningen og sine rettmessige landområder.Det kan ikke vises tydeligere at det er politisk korrekt å erstatte Israel med et Arafat-terriorregime også p.g.a. det svarte gullet og alt dette innebærer.

Det kan heller ikke skjules lenger at den økte innvandringen av islamister vil medføre at kristne også skal fortrenges, i et land der statsministeren er utdannet prest og fra et parti som misbruker kristennavnet og har islamske medlemmer i partiet.

Hilsen Mona Ekenes.


Dagens bibelord
Luk 22, 1-6:
1 Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid, som blir kalt påske.
[2M 12: 14 ff. Matt 26: 1 ff. Mark 14: 1 ff. Joh 11: 55. 13: 1.]
2 Og yppersteprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket.
[19: 47, 48. 20: 19. Matt 12: 14.]
3 Da fór Satan inn i Judas, med tilnavnet Iskariot, han som var en av de tolv.
[Joh 13: 2, 27.]
4 Han gikk av sted og talte med yppersteprestene og høvedsmennene om hvordan han skulle forråde Jesus til dem.
5 Da ble de glade, og de ble enige med ham om å gi ham penger.
6 Han godtok tilbudet, og søkte en anledning til å forråde ham til dem når ikke folkemengden var til stede.
[Mark 14: 2.]