INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2012

Torsdag, Mars 29, 2012

STANS STATSKUPPET FØR DET ER FOR SENT!!
En enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomite foreslår i disse dager at stortinget skal vedta den største grunnlovsforandringen i historien. Forslaget er identisk med en avtale som alle partiene på stortinget er blitt enige om. Forandringene er helt klart i strid med § 112 i Grunnloven, og er derfor ulovlige. Likevel vil de bli vedtatt, fordi partiene har bestemt seg for å praktisere styreformen STORTINGSDIKTATUR som betyr at man i paksis ser bort fra Grunnloven og fra Konstitusjonens maktfordeling mellom storting, konge og domstoler. Partiene benytter seg av det faktum at folket vanligvis ikke reiser seg i tide, men sover til det er for sent.
Planen er at kuppet skal gjennomføres ved vedtak på stortinget den 21. mai 2012. Det må ikke skje!!! Tro ikke på alle løgnene som vil bli servert i denne sammenhengen.
Konsekvensene av kuppet er at Norges tusenårige historie som en kristen nasjon vil bli avsluttet i løpet av kort tid. Men det vil også få veldig mange andre konsekvenser. Blant annet har de spede stemmene som ønsker at Norge skal bli en muslimsk stat i realiteten vunnet en kjempeseier!
Ingen må la seg forlede av politikernes argumentasjon i denne saken som er meget snedig og falsk. Det som nå skjer er like alvorlig som det som skjedde i 1940! KrF spiller en liknende rolle i denne sammenhengen som nazistenes Nasjonal Samling med Vidkun Quisling spilte i 1940-45. Den gangen ble dette kalt landssvik. Vi ble tatt på senga i 1940 på grunn av politikeres udugelighet. La det ikke skje igjen!
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr.Scient. Ph.D.


Onsdag, Mars 28, 2012

BISKOP SOMMERFELDT BØR SØKE AVSKJED!
Biskopen har flere ganger (sist på Sytten Tretti på P4 13.03.2012) gitt offentlig uttrykk for at han ikke tror på Bibelen. Med forakt snakker han om å «tro på en bok». Han selv «tror på Jesus», sier han. Men hvilken Jesus er det han tror på når det ikke er Bibelens Jesus? Sannheten er at det ikke finnes noen annen guddommelig Jesus enn Bibelens Jesus. Og det er Jesus som har gitt oss Bibelen. Jesus sier om Det gamle testamente (Joh 10,35): «Skriften kan ikke gjøres ugyldig». Se også Joh 5,46-47. Det nye testamente er gitt oss gjennom Jesu apostler og deres nærmeste medarbeidere. Disse har sin autoritet direkte fra Jesus. Jesu apostel Paulus presenterer Jesu bibelsyn på følgende måte (2 Tim 3,16-17): Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Når mennesker tror at himmelen og jorden ble skapt på 6 dager for ca 6000 år siden og at Noas ark er en virkelighet, så betegner Sommerfeldt dette som «kunnskapsløshet». Ja, til og med en kunnskapsløshet som bekymrer biskopen. Sommerfeldt mener altså at Jesus var kunnskapsløs. For Jesus trodde at himmelen og jorden ble skapt på 6 dager. Han trodde at Adam og Eva var historiske personer. Jesus trodde at Noah var en historisk person og at vannflommen dekket hele kloden. Han trodde at Gud lot ild og svovel regne over homo-byen Sodoma. Jesus trodde ikke som Sommerfeldt at det finnes to forskjellige skapelsesberetninger i 1 Mos 1 og 2.
Den «kunnskapsløse» Jesus har dokumentert at han er Guds veldige (se Kol 1,13-20) Sønn ved å stå opp fra de døde. Oppstandelsen er et historisk faktum i følge alle historiske kriterier. Norske historiebøker utelater dette sensasjonelle faktum fordi det strider mot de naturlovene som Jesus selv har skapt og er herre over.

En prest eller biskop i Den norske kirke er ved sitt ordinasjonsløfte bundet til «Den evangelisk lutherske religion» som er meget presist definert i Kong Christian Den Femtis Norske Lov fra 1687. Her er Bibelen overordnet norm. «Skriften alene» er et kjent program innen den genuine lutherdommen. At denne religion skal fortsette å være statens og kirkens offentlige religion er slått fast en gang for alle i Grunnloven § 2.
Det er en ærlig sak å si at bibelsk kristendom er noe tull, hvis man mener det. Men det er uetisk og livsfarlig å bruke Den norske kirke til å freme private meninger i opposisjon mot kirkens Herre.

Jeg vil anbefale biskopen å gjøre fire ting: (1) Som en redelig mann bør han trekke seg fra sin stilling som biskop, siden han ikke godtar kirkens lære. (2) Han bør foreta et grundig studium av Bibelen på originalspråkene, under bønn om Den Hellige Ånds veiledning. Da vil han begynne å se hvilken fantastisk dyp, innholdsrik, pålitelig og presis bok Bibelen er. (3) Han bør sette seg inn i grunnprinsippene i vitenskapelig metodelære. Da vil han finne ut at all menneskelig erkjennelse, også den «vitenskapelige» til syvende og sist bygger på tro, og at trosdelen er spesielt stor i forbindelse med områder som evolusjon, datering og bibelkritikk. (4) Han bør heve blikket videre ut og høyere opp enn til den subjektive «julenisseteologien» ved teologiske fakulteter i Norge (og andre land). Da vil han finne at det er veldig mange, meget høyt kompetente vitenskapsmenn innen de forskjelligste vitenskaper som tar hvert eneste ord i hele Bibelen bokstavelig på alvor i Bibelens sammenheng. Det er farlig å være overfladisk når man leser Bibelen! Da Jesus ba for sine disipler like før korsfestelsen, sa han (Joh 17,17): «Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.»

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
Predikant i Den norske kirke i eksil


Torsdag, Mars 22, 2012

DAGRUNN ERIKSEN FORVRENGER GRUNNLOVEN
I følge Dagen 17.03.2012 uttaler Dagrun Eriksen (DE) følgende: «Paragraf 2 i Grunnloven er blitt tolket som en verdiparagraf. Men i realiteten er formuleringen en paragraf som binder kirken til staten.» Hun sier altså her at § 2 ikke er en verdiparagraf. Men i neste avsnitt sier hun det stikk motsatte. Her er det viktig for henne at § 2 skal være en verdiparagraf «også i framtiden». Da må den ha vært det før!
Ja, i sannhet, § 2 er en verdiparagraf! I det følgende vil jeg underbygge dette ved å referere til paragrafnummer i den opprinnelige grunnloven av 1814. (Se www.lovdata.no.) I § 2 er det nevnt tre forhold som ikke har noe som helst med kirkeordningen å gjøre. Det står heller ikke noe der som binder kirken til staten. Hvis DE er uenig med meg, har hun valget mellom ett av to: Enten må hun fortelle oss hvor vi finner verdiparagrafen i Grunnloven, eller så påstår hun altså at Grunnloven aldri har hatt noen verdiparagraf, og det høres jo veldig rart ut!
Det er ikke § 2, men § 15 og § 16 som binder kirken til staten. At § 2 er en verdiparagraf går også klart fram av § 8, § 11, § 12, §15, §44 og §93. Da Høyesterett avsa sin dom over abortmotstanderen Børre Knudsen, foretok retten den samme forfalskningen av § 2 som den DE står for. Det var ikke mulig å felle Knudsen på annen måte! Grovt regnet er en halv million ufødte babyer hittil blitt myrdet for statens regning som en følge av denne uprofesjonelle og tvers igjennom falske tolkningen!
Det er riktig som DE hevder at forandringen kaster Luther ut av Grunnloven. Men Bibelen blir kastet ut sammen med Luther! Norsk lov bestemmer nemlig at Bibelen skal være høyeste norm for Den evangelisk lutherske religion. Det nye verdigrunnleget «vor kristne og humanistiske arv» åpner for abort, homoekteskap og mye annen djevelskap som ikke har noe som helst med kristendom å gjøre. Derfor er det klokt av alle kristne å holde på Luther i grunnlovssammenheng! For øvrig er den foreslåtte forandringen ulovlig fordi den «motsier Grunnlovens prinsipper og forandrer Konstitusjonens ånd» (§ 110).
Tune den 17. mars 2012
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.


STANS STORTINGETS STATSKUPP!
Grunnloven § 2 lyder slik: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.»

§ 2 er bærebjelken i vårt samfunnssystem og rettssystem. Den evangelisk-lutherske religion er klar og forutsigbar. Den er forankret i fakta, forpliktet på Bibelen og systematisk framstilt i bekjennelsesskriftene. Men stortingspartiene har avtalt å forandre § 2 i inneværende semester. Bestemmelsen om statens offentlige religion skal fjernes. Upresise og uforpliktende honnørord som alle kan godta skal inn i stedet. Dermed åpnes det for lovgivning som folket ikke er tjent med. Men denne grunnlovsendringen «motsier Grunnlovens prinsipper og forandrer Konstitusjonens ånd». Slike forandringer er ulovlige i følge Grunnloven § 112. Det som stortinget planlegger er derfor et statskupp.

Statskupp? Store ord! Ja, men ikke for store. Kuppet er i praksis gjennomført, men nå ønsker stortinget å legalisere sin kriminalitet. Statsmaktene har brutt Grunnloven bl.a. ved følgende grove overgrep mot befolkningen: (1) Ca ½ million ufødte nordmenn er blitt myrdet ved Abortloven. (2) De overlevende har ikke fått den kristendomsundervisningen de har krav på, men har fått «stener i stedet for brød». (3) Det norske folk er blitt forført i Den norske kirke ved statsansatte vranglærere. (4) Staten har systematisk undergravd ekteskapet og folkets seksualmoral på mange forskjellige måter. Alle disse overgrepene har ført til mange personlige tragedier. Utrolig mye lidelse og sorg og enorme økonomiske kostnader er resultatet.

MAKTFORDELING OG GRUNNLOVSTROSKAP ELLER STORTINGSFDIKTATUR?
Enhver som har statsmakt kan komme til å misbruke den. Maktfordelingen mellom stortinget, Kongen og domsstolene skulle hindre dette. Men nå godtar Kongen og domsstolene stortingets grunnlovsbrudd. Et meget knapt stortingsflertall vedtok f.eks. gjennom Abortloven at et mindretall på ca 15000 skal myrdes årlig!

GRUNNLOVEN STÅR OVER ALLE LOVER
Enhver velferdsstat må nødvendigvis ha en grunnleggende og tidløs formulering om hva som er godt og ønskelig på den ene siden, og hva som er ondt og uønskelig på den annen side. Finnes det noe bedre uttrykk for dette enn Den evangelisk-lutherske religion? I utenomkirkelig sammenheng er det de 10 bud og nestekjærlighetsbudet som er sentrale. De fleste nordmenn ser meget positivt på disse budene.
UHOLDBARE BEGRUNNELSER
Forandringen av § 2 og beslektede paragrafer begrunnes med den planlagte forandringen i forholdet mellom stat og kirke. Men de to forandringene er i realiteten logisk atskilte. Koblingen er en følge av statsmaktenes klare feiltolking av § 2 da Abortloven ble innført. KrF opptrer ekstremt uklokt i denne saken. Kongen, derimot har motsatt seg at § 16 oppheves. En annen grunn til at man vil forandre § 2 er idealet om «livssynsnøytralitet».
Et livssyn er en religion eller en annen oppfatning av livets opprinnelse, mål og mening. Med «livssynsnøytralitet» menes gjerne at alle livssyn skal behandles likt. Å gjennomføre dette fullt ut er umulig. Det er også innlysende at nøytraliteten fungerer tilfredsstillende bare hvis minst én av to betingelser er oppfylt: (1) Alle livssyn er like sanne og gode. (2) Det er fullstendig uvesentlig hvilket livssyn lovgivningen preges av. Når vi tester disse to forutsetningene på Adolf Hitler og Mor Theresa, blir konklusjonen at idéen om livssynsnøytralitet er et bedrag.
ØDELEGGELSEN AV § 2 BANER VEI FOR TOTALITÆRE REGIMER
Det er allerede reist krav om sharialovgivning i Norge. Våre etterkommere kan komme til å lide under en slik svøpe hvis vi er dumme nok til å fjerne kjærligheten og sannheten fra Grunnloven! Da vil ikke bare pinsevenner og baptister, men også human-etikere og ateister ønske seg tilbake til den konfesjonsbundne lutherske staten. Men da er det for sent!
Ivar Kristianslund
Publisert i Fredrikstad Blad 02.03.2012 og i andre aviser.


ØVRIGHETEN ER FORPLIKTET PÅ BEGGE LOVENS TAVLER - Av Ivar Kristianslund
Noen mener at øvrigheten bare er forpliktet til å holde bud nr 4-10 ( Luthers nummerering). Disse budene gjelder forholdet til vår neste. Bud nr 1-3 gjelder vårt forhold til Gud. De sistnevnte budene hører hjemme i det åndelige regimente, mener man. Å kreve at staten skal respektere bud 1-3 er å blande sammen det åndelige og det verdslige regimente, hevdes det.
Man glemmer da at alle mennesker står ansvarlige overfor Gud. Øvrigheten er ikke en upersonlig institusjon som står ved siden av Gud. Nei, øvrigheten består av enkeltpersoner som er Guds tjenere i sin utøvelse av myndighet. De skal tilbe Gud også ved sitt arbeid og lyde ham mer enn mennesker. En dag skal de avlegge regnskap overfor oppdragsgiveren.
I en gammel salme finne vi følgende kloke strofe: «Tvang til tro er dårers tale.» Øvrigheten skal ikke tvinge fok til å bli kristne. Troen kommer av forkynnelsen. Rom 10,17. Troens forkynnelse har det åndelige regimente hovedansvaret for. Øvrigheten skal la de ikke-kristne få være i fred og gi dem lik behandling i alt som hører legemet til. Men øvrigheten skal, når den utfordres, gi klart til kjenne at Jesus er veien, sannheten og livet.
Det er øvrighetens oppgave så vidt mulig å få folk til å leve i overensstemmelse med Guds bud i det ytre. Derfor skal alle lover som øvrigheten gir harmonere med de ti bud. I den grad det er hensiktsmessig, skal synd straffes. Legemsbeskadigelse, drap, visse former for hor, tyveri, løgn og bedrageri er synder som det er naturlig for øvrigheten å straffe.
Øvrigheten skal ikke prøve å være livssynsnøytral. Det er verken ønskelig eller mulig. Øvrigheten skal ha en klar kristelig profil. Det er nemlig forskjell på sannhet og løgn. Gud dømmer den skyldig som støtter løgnen. Grunnloven § 2 i sin nåværende form er et meget godt fundament for øvrigheten.


Onsdag, Mars 21, 2012

Toregimentslæren og Grunnloven §2 (Dagen 06.02 og 10.02):
Jesu ord: «Mitt rike er ikke av denne verden» (Joh 18,36) beskriver nåderiket i det åndelige regiment som også er et evig rike. Men disse ord betyr ikke at det verdslige regiment skal overlates til Djevelen! Nei, Romerne 13, 1-7 om øvrigheten viser tydelig at det verdslige regiment er Guds regiment hvor Guds lov skal gjelde.

En konge, statsminister, stortingsmann, dommer, eller annen person med innflytelse i det verdslige regiment bør gå helhjertet inn for at Guds 10 bud skal gjelde også i dette regiment. I Norge vil han da naturligvis bli kalt en trangsynt mørkemann og moralist. Det er bl.a. i slike situasjoner jeg mener at det ikke er forbudt å forkynne evangeliet også i det verdslige regiment. Det kan bli nødvendig for en tjenestemann å fortelle kolleger at Jesus er veien, sannheten og livet, siden loven på en måte bare er halve sannheten. Kraften til å holde loven ligger jo i evangeliet!

Grunnloven § 2 representerer ikke i seg selv en sammenblanding av regimentene. Det § 2 gir klart uttrykk for er to forhold:
(1) Den kirken som norske konger grunnla for tusen år siden skal fortsatt være evangelisk- luthersk. Det betyr i følge Christian den femtes norske lov at Bibelen skal være øverste norm.
(2) I det verdslige regiment skal ingen lov være i strid med Bibelens moral. Kort uttrykt skal lovene harmonere med de 10 bud og nestekjærlighetsbudet.

Det finnes ingen fornuftig grunn til å fjerne disse bestemmelsene fra Grunnloven. Fjerningen er dessuten ulovlig i følge § 112. Grunnlovsendringen vil nemlig forandre Grunnlovens prinsipper og ånd.


TOREGIMENTSLÆREN – HVA GÅR DEN UT PÅ?
Luthersk lære skiller mellom to atskilte ”regimenter”, det åndelige regiment og det verdslige regiment. Toregimentslæren handler om forholdet mellom kirkens eller menighetens oppgaver og rettigheter på den ene side og statens eller samfunnets oppgaver og rettigheter på den annen side. Læren retter seg vel først og fremst mot katolisismen, hvor man har ment at kirken står over staten og at kirken også skal ha verdslig makt, slik at den for eksempel kan innsette og avsette konger.

Det er ikke tvil om at læren har sin basis i Bibelen. Men den er utformet i et miljø og på en tid da man for eksempel ikke hadde demokrati. Derfor er det relevant å spørre hva toregimentslæren egentlig går ut på hvis man skal prøve den på Bibelen og skrelle av eventuelt fremmed tankegods og anvende den i Norge i dag.

Det første vi da bør slå fast, er at Gud er Gud i begge regimenter. Han er suveren livgiver, hersker, lovgiver og dommer som både stat og kirke er skyldig til å adlyde blindt.

Deretter er det naturlig å peke på, at i det åndelige regiment skal både lov (Guds bud, krav, trusler og dom over synderen) og evangelium (Guds løfter for tid og evighet, Guds frifinnelse fra syndeskyld og dom for den som tror på Jesus Kristus) forkynnes og etterleves.

I det verdslige regiment skal primært Guds lov forkynnes og etterleves. Staten skal lage lover som ikke er i strid med Bibelen og gjerne begrunne dem ut fra Bibelen. Overtredelse av statens lover skal straffes. Tilståelse og bekjennelse av synd fritar ikke automatisk fra straff, slik som forholdet er i det åndelige regiment. Men det er intet forbud mot å benåde forbrytere når staten finner grunn til å gjøre det. Det er heller ikke noe forbud mot å forkynne Guds evangelium i det verdslige regiment. Men dette er ikke statens primære oppgave. Primært er det kirken eller menigheten som har ansvaret for dette. (Dessuten ligger det naturligvis et vitneansvar på hver enkelt kristen.)

I det gamle Israel hadde Gud påbudt at alle skulle være gudfryktige (kristne), i det minste i det ytre. De som ikke ville bøye seg for Guds lov i det ytre skulle om nødvendig utryddes. Se for eksempel 5 Mos 17, 2-7. I de nytestamentlige hedningnasjonene lærer Det nye testamente oss at åpenbare syndere og gudsfornektere skal få lov til å leve side om side med kristne. Et spørsmål som melder seg da er følgende: Hvorledes skal kristne mennesker som har politisk makt eller innflytelse forholde seg til disse? Det er vel dette spørsmålet toregimentslæren først og fremst forsøker å svare på.

At kristendommen skal være statens offisielle religion og prege statens politikk på alle områder er etter mitt syn helt bibelsk, og ikke i strid med toregimentslæren. Begrunnelsen for dette overfor ikke-kristne er at kristendommen kan bevises å være sannheten, så langt et i det hele tatt lar seg gjøre å bevise noe her på jord. Kristendommen er dessuten kjærlighetens religion, og når den er offisiell religion, er det til fordel for alle mennesker. Uansett hvorledes man snur og vender på det, så må staten nødvendigvis ha et ideologisk grunnlag. Den må definere hva som skal regnes som godt, og hva som skal ansees som ondt, og da er Bibelen den beste veiviser.

Det må være en fullstendig misforståelse når KrF, som har ”kristelig” i partinavnet, nå synes å ha pålagt seg selv den restriksjonen at Bibelen aldri skal siteres i politisk sammenheng.

Ut fra min bibelforståelse mener jeg at ingen skal tvinges til å tro. Det er sant at religion er en privatsak i den forstand at enkeltmennesker skal ha frihet til å tro og mene akkurat hva de vil. Staten skal derfor ikke tvinge noen til å få kristendomsundervisning, til å gå på gudstjenester, til å lese i Bibelen, eller lignende. (Men foreldre har rett til å gjøre dette.)

I det offentlige rom blir saken annerledes. Det er ikke i strid med toregimentslæren at kristendommen skal prege det offentlige rom slik at blasfemi mot den sanne Gud skal være forbudt, at pornografi og utukt skal være forbudt og at vi skal ha helgefred på søndager, osv. Videre bør ”samboerskap” og homoseksuell praksis være forbudt. Dette kan begrunnes også ut fra fornuften, da det åpenbart følger uheldige virkninger av dette. Blasfemiske ”bønnerop” fra moskeer bør heller ikke tillates.

Det bør altså være full religionsfrihet i den private sfære så lenge det ikke åpenbart skader menneskers helse, liv og eiendom. Men hva med bygging av for eksempel moskeer? Skal vi ikke i religionsfrihetens navn tillate dette? Til dette vil jeg egentlig si nei, selv om det er vanskelig å reversere den skaden som allerede har skjedd. Foruten det faktum at Islam er en villfarelse, er argumentasjonen følgende. (1) Historisk sett er religionen helt ny her i landet. Innvandrerne var klar over at de kom til et kristent land, og må ta konsekvensen av dette. (2) Islam er en voldelig religion med en målsetting om å undertvinge alle andre religioner. (3) Moskeer blir vitterlig brukt til våpenlagre, og lignende i mange land. (4) En speilvending av Islams typiske holdning til andre religioner tilsier at bygging av moskeer skal forbys i Norge.

I et moderne demokrati er det ikke i strid med toregimentslæren at kristne mennesker bruker sine demokratiske rettigheter og sin overbevisningskraft til å påvirke samfunnet i kristen retning på alle områder. Men Herren tvinger ingen til å omvende seg. Derfor skal heller ikke vi gjøre det.

Axel L. Saxe synes i Dagen 18.01.2012 å argumentere for å oppheve § 2 i Grunnloven fordi den ikke etterleves. Men her snur han tingene helt på hodet! For § 2 er den beste og viktigste i hele loven. Men de tre statsmaktene har begått kriminelle handlinger ved å bryte Grunnloven. Dette burde det norske folk ikke finne seg i!

Ivar Kristianslund
Publisert i Dagen 06.02.2012.


LIVSSYNSNØYTRALITET ER UMULIG - Av Ivar Kristianslund
LIVSSYNSNØYTRALITET ER ET UKLART, FORFØRENDE OG UNYTTIG BEGREP!
Et livssyn er en religion eller en annen oppfatning av livets opprinnelse, mål og mening. Eksempler er ateisme (man hevder at Gud ikke eksisterer), agnostisisme (man vet ikke om Gud eksisterer), humanisme (mennesket forsøker å overta Guds plass). «Livssynsnøytralitet» er et ord som klinger fint i ørene på mange toneangivende personer i Norge.
De som ivrer sterkest for «livssynsnøytralitet» legger i dette at alle religioner og øvrige livssyn skal behandles likt. Og de vil ha andre til å tro at dette er en edel og upartisk holdning.
Legg merke til at den slags livssynsnøytralitet fungerer tilfredsstillende bare hvis minst en av følgende to betingelser er oppfylt: (1) Alle livssyn er faktisk like sanne og gode. (2) Det er fullstendig uvesentlig og uinteressant hvilket livssyn man har. Men det er innlysende at ingen av de to forutsetningene er oppfylt. Konklusjonen blir derfor: Denne form for livssynsnøytralitet bør bekjempes!
La oss illustrere dette. Vi tar for oss noen personligheter som f. eks. Hans Nielsen Hauge, Vidkun Quisling, Fritjof Nansen, Saddam Hussein, Martin Luther, Adolf Hitler, Albert Schweitzer, Josef Stalin, Mor Theresa og Florence Nightengale. Det finnes kanskje både sannhet og løgn, godhet og ondskap i alle de livssyn som disse menneskene representerer. Men det er innlysende at: (1) Noen av disse livssyn representerer mer av sannheten og godheten enn andre. (2) Det er slett ikke uvesentlig og uinteressant hvilke av disse livssyn som får dominere enkeltmennesker og samfunn!
HVA ER "NØYTRALITET"? OFTE ER DET FEIGHET ELLER PARTISKHET
I en konflikt mellom to land eller to personer er nøytralitet - kort uttrykt - at man lar være å hjelpe noen av partene. Men ved ikke å gripe inn gir man den ene parten større sjanse til å vinne enn dersom man hadde tatt parti. Dersom man er vitne til at en 30 år gammel mann forsøker å voldta en 12 års gammel jente, vil nøytralitet være meget kritikkverdig. I virkeligheten må nøytralitet ofte karakteriseres som feighet eller partiskhet.
Nøytralitet i forhold til en konflikt mellom to nasjoner, to personer eller to livssyn vil oftest bety støtte til urettferdigheten eller løgnen. (Selv om det i visse tilfelle etter en totalvurdering kan være klokt å ikke blande seg inn.) De nasjoner som var nøytrale i forhold til Hitler gjorde det lettere for ham å vinne. Hvis to av dine venner er anklaget for mord og det er klart at en av dem er den skyldige, vil du i realiteten støtte den skyldige dersom du stiller deg "nøytral" i forhold til spørsmålet å finne sannheten.
LIVSSYNSNØYTRALITET ER UMULIG
Å være livssynsnøytral, i den forstand at man ikke påvirker resultatet, er ganske enkelt en umulighet! La oss illustrere dette ved et enkelt bilde: En lokomotivfører blir ringt opp på toget og fortalt at et møtende tog nærmer seg med full hastighet, slik at det brygger opp til en forferdelig kollisjon i løpet av få minutter. Han mener at beskjeden like gjerne kan være falsk som ekte og spekulerer på hvorledes han skal forholde seg nøytral til budskapet. Han kan la være å bry seg om oppringningen. Er dette nøytralitet? Eller han kan ta sine forholdsregler for å unngå kollisjon. Er dette nøytralitet? Nei, han er nødt til å ta stilling til budskapet. Slik er det også med det kristne budskapet!
Jesus illustrerer dette ved to utsagn: (1) «Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.» (Matt 12:30.) (2) «For den som ikke er imot oss, er for oss.» (Mark. 9,40.) En sammenlikning av disse to skriftstedene viser at det bare gis to muligheter. Altså: Hvis du ikke er med Jesus, er du imot ham. Og hvis du ikke er imot Jesus så er du med ham. Du er låst fast! DET NYTTER IKKE Å SI AT DU IKKE TAR STILLING TIL JESUS! Vi kan konkludere med at ordet nøytralitet brukt i livssynssammenheng er et BEDRAG!


SÆDDONASJON ER UKRISTELIG!
Olav Moe (OM), Leder i Østfold KrF, skriver mye godt og riktig om det motbydelige griseriet som kalles sæddonasjon i en kronikk i FB 04.01.2012. Det er ufattelig at norske politikere har innført en ordning som krenker menneskeverdet så grovt! Man har så å si flyttet fjøset og inseminørene inn på soverommet! At KrFs familiepolitiske talsmann nylig fremmet forslag om avvikling av sæddonasjon er et lyspunkt. Men jeg savner klarere tale fra KrF.

For det første gir Olav Moe inntrykk av at sæddonasjon var OK på 1930 tallet da ordningen ble etablert. Mener han virkelig dette? Eller er ytringen bare et ledd i et politisk spill?

For det andre må man ha lov til å vente at et parti som kaller seg kristelig sier klart i fra at sæddonasjon er ukristelig! Når en mann leverer sæd til en kvinne som han ikke etter Bibelen er lovlig gift med, er dette rett og slett en form for hor, altså brudd på budet ”Du skal ikke drive hor.” 2. Mosebok 20,14.

Jeg har inntrykk av at KrF i de senere ti-år har sluttet å argumentere ut fra Bibelen. Tankegangen synes å være at man ikke kan argumentere ut fra Bibelen overfor mennesker som ikke tror på Bibelen. Derfor må man forsøke å få med seg de politiske motstanderne ved å bruke argumenter som de kan godta. Dette er en farlig taktikk. Les Esekiel 3,18! Man synes å glemme at Gud en gang skal dømme alle mennesker etter deres gjerninger. Åpenbaringen 20,12-13.

Guds eksistens er upåvirket av vår tro eller vantro. Petter Dass sier det så treffende: Gud er Gud om alle land lå øde, Gud er Gud om alle mann var døde.” Stortingsflertallet makter ikke å fjerne Herren Gud ved å ignorere ham! Det kommer en dag da selv stortingsrepresentantene fra alle partier skal bøye kne for Herren. ”For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud.” Romerne 14,11. Og hva sier denne allmektige Herre i Himmelen?

”Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der.” Salme 24,1. Sæden er altså Guds eiendom! Hvis mennesker tar seg til rette og disponerer sæden på en måte som er i strid med Guds vilje, vil alle som er involvert i prosjektet få sin straff i sin tid, dersom de ikke bekjenner sin synd og omvender seg. ”Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.” Galaterne 6,7-8.

Ivar Kristianslund
Publisert i Fredrikstad Blad 11.01.2012.


ARVESYND OG ARVEMEKANISMER
Gud skapte mennesket i sitt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Han velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Og Gud så at alt det han hadde gjort var overmåte godt. 1. Mosebok 1,27-31. Ingen var homofile eller lesbiske!

Da vår stamfar Adam spiste av den forbudte frukten, inntrådte syndefallet. 1. Mosebok 3, osv. Gudsbildet ble ødelagt. Menneskets forstand ble formørket. Efeserne 4,18. Arvesynden ble et faktum. 1. Peter 1,18. Alle mennesker er født med en syndig natur. Med synden kom også sykdom, forstyrrelser i arveanlegg, lidelse og død.

Jon Faller (JF) skriver: ”Det er vel kjent at det kan oppstå avvik i antall og struktur i kromosomenes verden” Ut fra dette presenterer han en teori om at homofili og lesbiskhet skyldes forstyrrelser i arveanlegg, på liknende måte som tilfelle er med Downs syndrom. Indirekte innrømmer han at homofili og lesbiskhet i likhet med Downs syndrom er unormalt. På bakgrunn av at homofili og lesbiskhet utvilsomt er unormalt eller sykelig, er det hårreisende når stortingsflertallet har lovfestet at disse avvikene er helt normale, med alle de onde følgene dette får! Forferdelig er det også at stortinget legger til rette for at stadig flere med Downs syndrom blir myrdet før de blir født! Slik inkonsekvens og ondskap skyldes bl.a. arvesynd og formørket forstand!

Siden Downs syndrom beror på kromosomfeil, stiller JF meg følgende spørsmål: ”Vil du på samme måte i tråd med Guds kjærlighet advare mennesker med Downs? Slik at de ikke lever sitt liv og oppfører seg etter sine naturlige genetiske forutsetninger, men vender om i tide for å unngå evig fortapelse?” La meg besvare spørsmålet i 3 punkter:

(1) Bibelen formaner ikke bare homofile, men absolutt alle mennesker til å omvende seg og tro på evangeliet om Jesus Kristus. Begrunnelsen kan gis med to henvisninger. (a) Alle har samme behov for frelse: ”Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.” Romerne 3,21-24. (b) Alle som ikke tror på Jesus vil gå evig fortapt: ”Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.” Markus 16.16.

(2) Homofile og lesbiske har et spesielt syndig begjær som alle mennesker med normal seksualdrift er spart for. Bibelen forteller at homoseksuell praksis fører til evig fortapelse. Derfor er det en kjærlighetsgjerning å gi homofile en spesiell advarsel som andre ikke trenger.

(3) Jeg kjenner ikke til at mennesker med Downs syndrom har noe syndig begjær som er spesielt for disse. Følgelig er det heller ikke behov for noen spesialadvarsel til denne gruppen.

JF’s artikkel begynner slik: ”Vi takker Ivar Kristianslund for at han så greit viser oss hvordan en religiøs hjerne fungerer. Her kommer en kort forklaring på hvordan det fungerer i virkeligheten.”

Jeg oppfatter dette som ironi. Meningen synes å være: Ivar Kristianslund har en religiøs hjerne. Derfor forstår han ikke virkeligheten. Til dette vil jeg svare: (1) Jeg har en helt alminnelig hjerne som ikke er spesielt religiøs. Min evne til å forstå er helt normal.(2) Mener JF at døden og dommen, Himmel og Helvete ikke har med virkeligheten å gjøre? Hva bygger han i tilfelle denne oppfatningen på?

Ivar Kristianslund
Svar til Jon Faller, Fredrikstad Blad 19.12.2011.


BIBELEN ER FAKTABOKEN
Gud har gitt oss Bibelen som et lys på livsveien. Salme 119,105. Den som forkaster Jesu ord vil selv bli evig forkastet. Johannes 12, 48-50. Biskoper, prester, menighetsråd og andre kristenledere har et spesielt ansvar. ”Ikke mange av dere må bli lærere! For dere vet at vi skal få desto strengere dom.” Jakob 3,1. Tenk deg at Ivar Kristianslund hadde meldt seg inn i Human-Etisk forbund for på denne måten å lure sine kristne standpunkter bakveien inn i forbundet. Da ville Kristianslund bli fordømt som uredelig og uetisk. Slik er det også når mennesker tar på seg kristne lederverv uten å ville bøye seg for Bibelen. Det er juks og uredelighet! Jesus sier det slik: ”Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.” Åpenbaringen 3,16. Det store frafallet i våre dager er forutsagt i Bibelen. Menneskene har ”skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.” 2. Timoteus 3,1-5.

En kort historisk skisse: Gud skapte mennesket fullkomment og syndfritt i sitt eget bilde. Alt var godt! Gud ønsket å ha mennesket som sin omgangsvenn. Men han ville ikke omgås en robot. Han skapte mennesket med fri vilje, og med mulighet til å omgås Gud i lydighet eller i opprør. Menneskets første stedfortreder, vår stamfar Adam, valgte med åpne øyne å gjøre opprør mot Gud. 1. Mosebok 3,6. Da begynte elendigheten. Menneskets Gudsbilde ble ødelagt, jorden ble forbannet, synden og døden fikk herredømme, osv. Fra da av er alle mennesker av naturen onde og syndige. ”Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.” Efeserne 2,3. Når jeg forsøker å formidle Bibelens budskap til FB’s lesere er det derfor helt naturlig at ”dette krenker den alminnelige dannelsesforståelse”, som Jeppe Pettersen (JP) skriver.

Gud er rettferdig. Derfor må han straffe synden. (Ikke alle forstår dette!) Men Gud elsker sine syndige skapninger med en evig kjærlighet. Løsningen på ”Guds dilemma” er at Gud sender sin egen sønn som vår annen stedfortreder. Jesus levde et fullkomment liv i stedet for oss. Han døde og opplevde den forferdelige Gudsforlattheten i stedet for oss. Dette fantastiske frelsesverket blir gitt oss gratis. Vi får det ved å tro det. Gud gir oss til og med troen, ved at vi leser eller hører Bibelens ord. Jeppe Pettersen forstår ikke dette vidunderlige påskebudskapet. Det er tragisk! Måtte Herrens Ånd i sin nåde forklare det for ham. Jeg vil gjerne hjelpe, men er maktesløs.

Når noe i Bibelen skal tolkes som en liknelse, går dette klart fram av sammenhengen. Å tolke påskefortellingen bare som ”en liknelse om personlig endring” er meningsløst! Nei, her skildres tilværelsens viktigste historiske begivenheter! Heller ikke juleevangeliet skal fortolkes som en liknelse. Nei, beretningen er historisk og faktisk. Jesus hadde ingen jordisk far, bare stefaren Josef. Jomfru Maria ble faktisk gravid uten å ha samleie med en mann. Dette sørget Gud selv for. På denne måten ble Jesus født uten arvesynd. Han kunne bli vår stedfortreder fordi han er et sant menneske som deg og meg, men likevel uten synd. Hans liv og død fikk uendelig verdi fordi han er sann Gud på samme måte som Faderen og Den Hellige Ånd.

Du finner profetier om dette i Bibelen fra begynnelsen av. Her er et lite utsnitt av en profeti om Jesus som ble skrevet mange hundre år før Jesus ble født. Du kan slå opp og lese mer selv: ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.” Jesaia (Esaias) 53,5-6.


Ivar Kristianslund
Svar til Jeppe Pettersen, Fredrikstad Blad 07.12.2011.


GUD ER KJÆRLIGHET
Kjærlighetens Gud er en realitet. Det er et historisk faktum at Jesus Kristus ble korsfestet, døde, og ble begravd. Deretter sto han opp fra graven, lys levende. Dette er langt bedre bevitnet enn noe annet fra den tiden. Jesus er ”godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde.” Romerne 1,4. Alle burde tro på Jesus! Han lar oss forstå at hele Bibelen er Guds sanne og ufeilbarlige ord. Her finner vi veien til frelse og evig liv. Bibelen besvarer de fleste vesentlige spørsmål og skisserer tilværelsens historie fra evighet og til evighet. Kristendommen står i en særklasse over alle religioner og livssyn. Disse er konstruert av begrensede mennesker som vet lite, spesielt om Himmelen og Helvete.

Den Hellige Ånd overbeviser hvert menneske som tar imot frelsestilbudet. Jesus sier at hvis noen vil prøve å gjøre Guds vilje, så skal han kjenne om Jesu lære er av Gud eller om Jesus bare taler som et menneske. Johannes 7,17. Mennesker som bekjenner sin synd og tror på syndenes forlatelse for Jesu skyld kan vitne om at Jesus virkelig er Veien, Sannheten og Livet. De er født på nytt, har fått Den Hellige Ånd, og er ikke lenger åndelig blinde. De har erfart at Bibelen er pålitelig. Troen hos disse menneskene er ikke ”antagelse”. ”Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.” Hebreerbrevet 11,1. Jeppe Pettersen (JP) hevder at ”tro er uvisshet”. Men da beskriver han den ikke-troendes ”tro”. Den frelsende tro er en gave fra Gud som vi får ved å lese i Bibelen eller høre kristen forkynnelse. Romerne 10,17. Efeserne 2,8. Den som lukker forkynnelsen ute, lukker også troen og den gode Gud ute. ”Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” 1. Timoteus 2,4.

Sannheten er åpenbart i Bibelen av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd gjennom profeter, apostler og evangelister. Bispekollegiet forkaster bibellære og forkynner vranglære som leder til fortapelse. Stortingsflertallet forfører våre barn gjennom skoleverket, ødelegger ekteskapet og godkjenner abort, homoseksualitet, samboerskap, osv. Likevel synes de å tro at de skal unngå evig fortapelse og pine. Men Den allmektige, allvitende, allestedsnærværende, evige og kjærlige Gud vet at disse syndene er onde og skadelige. Han ”har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde.” Apostlenes gjerninger 17,31.

JP ønsker at Gud var annerledes, men Gud er fullkommen og god. Matteus 5,48. Gud truer ikke, men han advarer i kjærlighet. Vårt eneste håp og vår eneste eksistensberettigelse ligger i å ha tillit til Gud. ”Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.” Hebreerbrevet 11,6. Adam og Eva levde i fullkommenhet, men lot seg forføre til å tvile på Guds ord. Job var en fantastisk rettskaffen mann, men Gud ville prøve Jobs tro. Det var forferdelig smertelig, men endte godt!

Gud er ikke urettferdig. Alle mennesker er av naturen Guds motstandere. Efeserne 2,3. Hvis Gud slipper uomvendte syndere inn i Himmelen, vil idyllen bli fullstendig ødelagt! Den som ikke vil motta frelse gratis fortjener å gå fortapt. 2. Peter 2,13. Jesus er vår stedfortreder! Han har tatt den straffen som vi fortjener og har levd et hellig liv i stedet for oss. Jesus har betalt vår syndeskyld med sitt eget blod! For en kjærlighet! Vi blir frelst ganske enkelt ved å tro på Jesus, og det er ikke vanskelig for den som vil. ”Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt! Åpenbaringen 22,17.

Ivar Kristianslund
Svar til Jeppe Pettersen, Fredrikstad Blad 05.12.2011.


GUDDOMMELIGE FAKTA ELLER RELIGIØS ØNSKETENKNING?
Ellen Franksdatter (EF) skriver at hun ”sidestiller Bibelen, Koranen og andre hellige skrifter”. Dessverre gjør mange det! At skriftene er uforenlige som ild og vann, bekymrer visst ikke. I forbindelse med ”religion og livssyn” er det mange som ”kobler ut forstanden”. Men Herren Gud, som har gitt oss forstanden, vil at vi skal bruke den. Riktignok sier Bibelen at vi ikke skal stole på vår forstand. Men dette gjelder når forstanden advarer oss mot å stole på Herren! Ordspråkene 3,5. Bibelen legger avgjørende vekt på sannhet og dokumentasjon. Oppfylte profetier er viktige!

”Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.” 5. Mosebok 18,21-22. Fredrik den store spurte en gang hoffpresten sin om han med få og enkle ord kunne bevise Guds eksistens. Hoffpresten svarte: ”Jødene, Deres Majestet!” Abraham, som ble født for nesten fire tusen år siden fikk fantastiske løfter av Herren. Han skulle få land, etterkommere, og ikke minst - han skulle bli stamfar til verdens frelser som kalles Messias eller Kristus: ”Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.” 1. Mosebok 12,3. Studer profetiene og oppfyllelsen, helt til vår tid!

I Norsk Studiebibel er det listet opp 37 meget konkrete profetier om Kristus i Det gamle testamente som er oppfylt på Jesus i Det nye testamente. Her har vi håndfaste bevis på Bibelens guddommelige opprinnelse. Hvilket annet ”hellig skrift” har noe liknende?

Koranen ble skrevet mange hundre år etter Bibelen. Begge bøker omtaler Abraham og Jesus. Bibelen forteller at Gud ba Abraham om å ofre sønnen Isak (Israels stamfar). Koranen derimot plasserer Ismael, arabernes stamfar, i Isaks sted. Bibelen forteller at Jesus er Messias, Guds sønn og verdens frelser. Koranen forteller at Jesus bare er en profet, men ikke så stor som Muhammed. Hva er dette? Plagiat? Forfalskning? Bibelen sier: ”Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.” Åpenbaringen 22,18-19. ”Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,” 1. Johannes brev, 4,1-2.

Bibelen lærer at alle mennesker er onde i seg selv, og at ingen er god uten én, det er Gud. Matteus 7,11. Markus 10,18. Mange, tydeligvis også EF, har vanskelig for å forstå dette. La oss ta et eksempel. Hvis jeg raner en bank ved å lemleste og drepe bankansatte, vil de fleste karakterisere meg som ond. Men sett at jeg bruker det store pengebeløpet til å hjelpe fattige mennesker som lider nød. Da vil de fleste av disse menneskene si at jeg er en god mann. I hvert fall hvis de ikke vet hvor pengene kommer fra.

Å være god i menneskers øyne er ikke nødvendigvis det samme som å være god i Guds øyne. ”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra.” Jakob 1,17. ”Hva har vel du som du ikke har fått?” 1. Korinterbrev 4,7. Den kjærlige Gud har skapt oss og gitt oss alt mulig godt. Han oppholder oss og gir oss syndenes forlatelse og evig liv gjennom sin Sønn Jesus Kristus. Hvis vi ikke er villige til å tro på og være lydige mot ham, da er vi ikke gode, uansett hvorledes vi lever. Da er vi onde!

Ivar Kristianslund
Svar til Ellen Franksdatter, Fredrikstad Blad 17.12.2011.


OMVEND DERE OG TRO PÅ EVANGELIET!
Slik forkynner Jesus. Markus 1,15. Den som tror på evangeliet får syndenes forlatelse og mye annet godt. Dette er ikke slitsomt. Nei, Jesus gir hvile! Matteus 11.28. Bibelen gir veiledning. Ellen Franksdatter (EF) synes å likestille Koranen og andre såkalte hellige skrifter med Bibelen. Det blir helt galt. Sannheten finner vi i Bibelen! Koranen kolliderer fullstendig med Bibelen. Koranens Allah har ikke noen sønn, og kan umulig være den samme som Bibelens Gud. Hele Bibelen handler indirekte om Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Om du blir frelst eller går evig fortapt avhenger av din holdning til Jesus: ”Og det er ikke frelse i noen annen [enn Jesus]. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.” Apostlenes gjerninger 4,12. Mitt råd til EF er å bruke Bibelen som eneste primærkilde til kunnskap om Gud. Alt som strider mot Bibelen skal forkastes. Hun sier at jeg kan gå inn i hjertet mitt og finne Gud der. Men Jesus mener noe annet! Han sier: ”For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent.” Matteus 15,19-20.

FB 22.11.2011, s. 48 skriver følgende om biskop Atle Sommerfeldt: ”Jeg innrømmer åpent at jeg for eksempel forsvarer homofilt samliv, sier han.” Hvis FB skriver riktig, så farer biskopen med vranglære. Derfor vil jeg i all ydmykhet be Atle Sommerfeldt om å bøye seg for Bibelen og offentlig ta avstand fra denne uttalelsen. Hvis han ikke gjør det, så har menigheten plikt til å vise ham fra seg: ”Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til.” Titus 3,10. Det er sikkert godt ment fra biskopens side, men man hjelper ikke de homofile ved å lose dem inn i evig pine. Jeg traff en gang et lykkelig kristent ektepar med barnevogn. Hun var tidligere lesbisk, og han var tidligere homofil, sa de begeistret.

EF prøver å problematisere Bibelen. Det er riktig at Bibelen er skrevet av mennesker, men ”aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2. Peter 1,21. Oversettelse er kun et praktisk problem, da hele Bibelen er tilgjengelig på grunnspråkene hebraisk, arameisk og gresk. Bibelen skal leses som den står, mer enn den skal tolkes. I den grad tolkning er nødvendig, så skjer det først og fremst ved at Bibelen tolker seg selv. Den Hellige Ånd gir veiledning.

Jesus sier: ”Ingen er god uten én, det er Gud.” Markus 10,18. Hvis EF vil ta til seg dette, så vil hun automatisk få svar på mange av sine spørsmål. Alt det som Gud sier og gjør er godt. Det er aldri godt å gjøre noe som Gud forbyr. Seksuelt samliv er dypest sett godt bare når det skjer mellom én mann og én kvinne som er gift med hverandre i et livslangt ekteskap, og når de to etter Bibelen har lov til å være gift med hverandre. All annen seksuell aktivitet er ond!

Jeg skrev kortfattet: ”Begjær er også synd.” Sammenhengen var om det er tilrådelig at to mennesker bor sammen når de er homofile og av samme kjønn. Men det seksuelle begjæret mellom en mann og en kvinne som er lovlig gift med hverandre er slett ikke synd! Bibelen stempler det heller ikke som synd om et slikt ektepar har seksuelt samliv i en situasjon hvor de ikke er i stand til å få barn. Se 1. Korinterbrev 7,3 og Ordspråkene 5,18-19. Av plasshensyn utbroderte jeg ikke grunnen til at jeg selv giftet meg. Jeg skrev ”blant annet”. Her var selvfølgelig det som EF savner inkludert.

Den som har tatt imot Jesus lever i nåden. Romerne 8,1. Han behøver ikke å gå rundt og frykte for at han har glemt å bekjenne en eller annen synd. Se Salme 19,13 og Johannes 13,10.

Ivar Kristianslund
Svar til Ellen Franksdatter, Fredrikstad Blad 06.12.2011.


JEG ADVARER!
”Kanskje du skulle overlate til din Gud å dømme?” Dette skriver Ellen Franksdatter (EF) til meg i FB 25.11. Et klokt råd! Jeg dømmer ikke. Derimot advarer jeg alle som har kurs mot evig fortapelse og pine. Å advare slike er kjærlighet! Bibelen sier til Israels vekter, som er et forbilde for alle: ”Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! - og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd.” Esekiel 3,18. Dette er alvorlige ord, bl.a. til biskop Atle Sommerfeldt. At homoseksuell praksis leder til evig fortapelse for den som ikke omvender seg går meget klart fram mange steder i Bibelen. Av plasshensyn siterer jeg bare ett sted: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” 1. Korinterbrev 6,9-10. Også såkalt ”Samboerskap” fordømmes her.

EF skriver at ”synd er å påføre andre smerte.” Dette er en dårlig definisjon som også rammer dyktige og kjærlige leger. Bibelens definisjon er at synd er å bryte Guds lov. (1. Johannes 3,4). Videre slår Bibelen fast at Guds lov er god. (Romerne 7,16; 1. Timoteus 1,8). Guds lov sier at homoseksualitet er en vederstyggelig synd. Følgelig er det godt for et menneske å unngå homoseksualitet.

I norsk dagligtale er det ikke uvanlig å bruke ordet ”elske” for det å ”ha sex”. Bibelen forteller at ”Gud er kjærlighet” 1. Johannes 4,8. Noen kortslutter da med den meget grove villfarelsen at ”sex” i alle slags former er en slags gudsdyrkelse. Da er det nyttig å vite at det norske ordet ”kjærlighet” kan gjengi tre forskjellige ord fra Det nye testamente. Det aller viktigste av de tre er det greske ordet ”agape”. Dette er et meget sentralt ord som betegner den kjærligheten som Gud har og som han også kan plante inn i de troendes hjerter. Ordet brukes neppe om seksuelt begjær. Agape er en kjærlighet som gir selv om den ikke får noe igjen. Ordets dype innhold kommer fram i ”Den lille Bibel”: ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” Johannes 3,16.

En vanlig villfarelse er å tenke på ”sex” og si at ”størst av alt er kjærligheten”. Bibelordet som misbrukes her er: ”Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.” 1. Korinterbrev 13,13. Her er det igjen ordet ”agape” som er brukt. Det samme ordet bruker Jesus i følgende skriftsted: ”Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.” Johannes 15,13.

For kort å besvare tre direkte spørsmål. (1) ”Er det greit for deg, Kristianslund, om to mennesker av samme kjønn lever sammen hvis de ikke har sex?” Svar: Hvis de har homofil legning, er det ikke tilrådelig. Begjær er også synd. Jesus lærer oss å be: ”Led oss ikke inn i fristelse.” (2) ”Giftet du deg bare for å kunne ha sex innen innenfor samfunnets grenser, Kristianslund?” Svar: Jeg giftet meg bl.a. for å få barn og for samtidig å være under Herrens velsignelse og ikke under Herrens forbannelse. (3) ”Kanskje du skulle ta en pause fra Bibelen og heller søke Gud gjennom ditt eget hjerte og sjel!” Svar: Jeg tar ingen pause fra Bibelen som er mitt eneste håndgripelige holdepunkt i livet. Jesus ba slik til sin Far: ” Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.” Johannes 17,17.

Ivar Kristianslund
Svar til Ellen Franksdatter, Fredrikstad Blad 29.11.2011.


UKJÆRLIG BISKOP?
I følge Fredrikstad Blad 10.11.2011 mener biskop Atle Sommerfeldt at ”det skal være plass for samboende homofile i kirkelige stillinger.” Ordet ”biskop” betyr ”tilsynsmann”. Bibelens kvalitetskrav til en biskop er også at han skal være ”dyktig til å lære andre”. (1. Timoteus 3,2.)

Det første biskopen burde lære de homofile samboende er ikke at de skal søke kirkelige stillinger. Nei, kjærlighetens budskap er at homoseksualitet er en unormal vederstyggelighet som ødelegger mennesker. De som praktiserer dette skal omvende seg, bekjenne sin synd og ta imot Guds nåde i Kristus Jesus. Han er en soning for våre synder. Og han som har skapt alt har også makt til å forandre mennesker!

En person som har en homofil legning behøver ikke å være noen større synder enn hvem som helst annen. Alle har vi syndige tilbøyeligheter! Men den som forsvarer sin synd og lever ut sin legning i praksis vil i følge Bibelen gå evig fortapt, hvis han ikke omvender seg og tror evangeliet.

Bibelen er tindrende klar på følgende: (1) Den som praktiserer homoseksualitet på en eller annen måte vil gå evig fortapt hvis vedkommende ikke omvender seg og tror på Jesus. (2) Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Men alle mennesker vil ende opp enten i evig fortapelse og pine eller i evig herlighet og glede hos Jesus.

En biskops uttalelser bør reflektere tonene i det følgende: Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 7 Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. (Jesaia 55,6-7.)

Ivar Kristianslund
Fredrikstad Blad 23.11.2011.


Onsdag, Mars 14, 2012

Ivar Kristianslund preker i Fredrikstad søndag 18. mars
Den norske kirke i eksil ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 4. søndag i faste (midfaste), 18. mars 2012 klokken 1100. Ludvig Nessa forretter. Ivar Kristianslund preker. Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien. Denne krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien. Du er hjertelig velkommen! Ta noen med deg! NB! GUDSTJENESTEN KAN OGSÅ FØLGES DIREKTE PÅ INTERNETT PÅ www.kirken.com.


Fredag, Mars 09, 2012

IVAR KRISTIANSLUND OG PER HÅKONSEN TALER I OSLO 11.03.2012 KLOKKEN 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm prosti) v/Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo på 3. søndag i faste, 11. mars 2012 klokken 11. Einar Bryn forretter og Ivar Kristianslund preker. Ved pianoet: Else Bovim. Etter kirkekaffen holder Per Håkonsen foredrag: «Lebesbymannen i vår tid» - hvem var Lebesbymannen – hva lærte han og hvilke spådommer kom han med?

Stedet ligger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse (trikkelinje 18 eller 19). Fra Holtet sentrum går man et meget kort stykke i retning Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!