INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2008

Lørdag, Mars 22, 2008

DEN NORSKE KIRKE I EKSIL, OSLO – GUDSTJENESTER I PÅSKEN
Gudstjenester alle helgedager kl. 11 i påsken. Skjærtorsdag: Ragnar Andersen. Langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag: Ivar Kristianslund. Adressen er Kongsveien 82 på Holtet i Oslo. Stedet liger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!


Mandag, Mars 03, 2008

"SELVMORDSBOMBERE" PÅ STORTINGET - Av Ivar Kristianslund
KRISTENDOM ER SANNHET. SERIØSE SANNHETSSØKERE VIL ENDE OPP SOM KRISTNE

Kristendommen er det eneste livssyn som er skikkelig forankret i historiske, etiske og fysiske realiteter! Ateister og agnostikere lukker trassig øynene for mange fakta, fordi de ikke ønsker å forlate sin gudløse "religion". I motsetning til andre livssyn, tåler kristendommen å bli angrepet, fordi den representerer realiteter og Sannheten. Derfor ønsker vi velkommen mer av saklig debatt om kristendom. (Se også Åp. 3,15-16.) Alle andre livssyn, som er i strid med Guds Ord, og som derfor i virkeligheten er bedrag, tjener på at man praktiserer såkalt "livssynsnøytralitet".

Selv om kristen tro dypest sett er en Guds gave (Efes. 2,8), ville menneskeheten vinne uendelig mye på en skikkelig opprenskning for å finne ut hva som er sannhet og hva som er løgn i livssynssammenheng. Derfor bør vi begynne å bruke vitenskapen på en objektiv og saklig måte for å søke etter sannheten også på livssynsområdet. I over hundre år har toneangivende teologer vært redde for å utfordre vitenskapen fordi de er redde på Guds vegne. Men Gud tåler meget godt en utfordring fra vitenskapen dersom den skjer på sannferdige og redelige premisser. De dominerende holdningene på livssynsområdet og innen en del vitenskaper i dag er preget av eventyr og ønsketenkning. Dette preger også de fleste media, inklusive NRK.

Kristendommens motstandere er redde for å ta en saklig debatt. I stedet kommer de med usaklige angrep. De bruker ord som vitenskap og vitenskapelig, for å kamuflere sine uholdbare påstander. Og kristne mennesker er altfor villige til å la seg bløffe!

I Norge er vi så heldige at kristendommen er statens offentlige religion. Og dette preger samfunnet på mange områder. Vi må ikke være så dumme at vi kaster ut Sannheten og innfører løgnaktige livssyn i stedet i "livssynsnøytralitetens" navn.

LIVSSYNSNØYTRALITET, LOGIKK OG RELIGIONSFRIHET

LIVSSYNSNØYTRALITET ER ET UKLART, FORFØRENDE OG UNYTTIG BEGREP!
Med et livssyn mener vi i det følgende en religion. Eller en annen oppfatning av livets opprinnelse, mål og mening som f. eks. ateisme (dvs. man hevder at Gud ikke eksisterer), agnostisisme (dvs. man vet ikke om Gud eksisterer), humanisme (dvs. at mennesket forsøker å overta Guds plass), osv. "Livssynsnøytralitet" er et ord som klinger fint i ørene på mange toneangivende personer i Norge - også blandt mange kristenledere.

Ordet blir ofte brukt når man skal utforme undervisningspolitikk, mediapolitikk, kirkestyre, osv. Men sannheten er at dette ordet har et meget uklart og forførende innhold. De som ivrer sterkest for "livssynsnøytralitet" synes å legge i dette ordet at alle religioner og øvrige livssyn skal behandles likt. Og de vil ha andre til å tro at å behandle alle livssyn likt er en edel og upartisk holdning. Ja, mange forlanger rett og slett at en slik livssynsnøytralitet skal praktiseres i for eksempel i politikk og undervisning.

Jeg er enig i at den slags livssynsnøytralitet kunne tenkes å fungere tilfredsstillende, men kun forutsatt at minst ett av følgende to punkter er oppfylt: (1) Alle livssyn er faktisk like sanne og gode. (2) Det er fullstendig uvesentlig og uinteressant hvilket livssyn man har. Men det er innlysende at ingen av de to punktene er oppfylt. Konklusjonen blir derfor: Den form for livssynsnøytralitet som er beskrevet ovenfor bør bekjempes!

La oss forsøke å illustrere dette. Vi kan ta for oss noen kjente personligheter som for eksempel Hans Nielsen Hauge, Vidkun Quisling, Fritjof Nansen, Saddam Hussein, Martin Luther, Adolf Hitler, Albert Schweitzer, Josef Stalin, Mor Theresa og Florence Nightengale. Det er tenkelig at det kan finnes både sannhet og løgn, godhet og ondskap i alle de livssyn som disse menneskene representerer. Men det er helt klart at: (1) Noen av disse livssyn representerer mer av sannheten og godheten enn andre. (2) Det er slett ikke uvesentlig og uinteressant hvilke av disse livssyn som får dominere enkeltmennesker og samfunn!

HVA ER "NØYTRALITET"? OFTE ER DET FEIGHET ELLER PARTISKHET
La oss se litt på hva ordet "nøytralitet" innebærer. I en konflikt mellom to land eller to personer er nøytralitet - kort uttrykt - at man lar være å hjelpe noen av partene. Men legg merke til at dette ikke betyr at man ikke er med på å påvirke utfallet. Ved ikke å gripe inn gir man den ene parten større sjanse til å vinne enn dersom man hadde tatt parti. Dersom man er vitne til at en 30 år gammel mann forsøker å voldta en 12 års gammel jente, vil nøytralitet være en meget kritikkverdig holdning. I virkeligheten må nøytralitet ofte karakteriseres som feighet eller partiskhet.

Nøytralitet i forhold til en konflikt mellom to nasjoner, to personer eller to livssyn vil i realiteten alltid bety støtte til urettferdigheten eller løgnen. (Selv om det i visse tilfelle etter en totalvurdering kan være klokt å ikke blande seg inn.) De nasjoner som var nøytrale i forhold til Hitler gjorde det lettere for ham å vinne. Hvis to av dine venner er anklaget for mord og det er klart at en av dem er den skyldige, vil du i realiteten støtte den skyldige dersom du stiller deg "nøytral" i forhold til spørsmålet å finne sannheten.

Blant mennesker i Norge som går inn for livssynsnøytralitet finner man sjelden overensstemmelse mellom liv og lære. Mennesker som sier at man ikke skal prakke kristendom på folk er ofte meget opptatt av å prakke på oss andre sitt eget livssyn. Man vil ha kristendommen ut av politikken og ut av undervisningssystemet. Men samtidig er man opptatt av å trekke alle andre tenkelige og utenkelige dimensjoner ved menneskelivet inn i politikken og undervisningssystemet.

Etter min mening ville det beste vi kunne gjøre med oljepengene være å bruke dem til å bringe evangeliet om Jesus Kristus ut til alle folkeslag. Noen bedre U-hjelp enn dette finnes ikke - også om man bare er opptatt av å skape velstand i dette livet! Men dersom noen hadde foreslått dette i stortinget, ville det ha blitt et ramaskrik: U-hjelpen skal være livssynsnøytral! Men de samme menneskene har få eller ingen betenkeligheter med å eksportere norsk umoral, norsk prevensjons- og fosterdrapspropaganda, likestillingsideologi, drikkeskikker, røkevaner, osv. til U-landene.

Her hjemme tåler de ikke å høre snakk om kristendomsundervisning i skolen. Men de synes det er i orden at barna læres opp til å drive hor og begå fosterdrap, og at de tvinges til å danse! Gjennom lovgivning, beskatning, NRK og offentlig støttet "kunst" tvinger de også på oss ødeleggelse av ekteskapet, kjønnskvotering, lovprisning av homoseksualitet osv. - uten å la seg stanse av tanken om livssynsnøytralitet. Norske kvinner som ønsker å føde barn og å være hjemme og oppdra dem er blitt mobbet og fratatt økonomiske goder av politikere i årtier.

Faktum er at her i Norge brukes ordet livssynsnøytralitet først og fremst når man ønsker å kvitte seg med kristen påvirkning av folket! Når ordet får gjennomslag, blir resultatet nesten alltid mer avkristning.

LIVSSYNSNØYTRALITET ER UMULIG
Å være livssynsnøytral, i den forstand at man ikke påvirker resultatet, er ganske enkelt en umulighet! I livssynssammenheng (og i en rekke andre sammenhenger som gjelder menneskelige holdninger) finnes det nemlig ikke noe nullpunkt eller nøytralitetspunkt slik som det gjør i kjemien hvor man kan definere en nøytral (verken sur eller basisk) oppløsning.

La oss illustrere dette ved et enkelt bilde: En lokomotivfører blir ringt opp på toget og blir fortalt at et møtende tog nærmer seg med full hastighet, slik at det brygger opp til en forferdelig kollisjon i løpet av få minutter. Han mener at beskjeden like gjerne kan være falsk som ekte og spekulerer på hvorledes han skal forholde seg nøytral til budskapet. Han kan la være å bry seg om oppringningen. Er dette nøytralitet? Eller han kan ta sine forholdsregler for å unngå kollisjon. Er dette nøytralitet? Nei, nøytralitet er en umulighet. Han er nødt til å ta stilling til budskapet.
Slik er det også med det kristne budskapet!

Nøytralitet er en umulighet! Jesus illustrerer dette ved de to følgende utsagn: (1) "Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer." (Matt 12:30.) (2) "For den som ikke er imot oss, er for oss." (Mark. 9,40.) En sammenlikning av disse to skriftstedene viser at det bare gis to muligheter. Altså: Hvis du ikke er med Jesus, er du imot ham. Og hvis du ikke er imot Jesus så er du med ham. Du er låst fast! DET NYTTER IKKE Å SI AT DU IKKE TAR STILLING TIL JESUS!

Uansett hvorledes din holdning er, så vil den plassere deg i én av to kategorier. Enten er du Jesu fiende, eller så er du Jesu venn! Noen tredje mulighet finnes ikke. Vi kan konkludere med at ordet nøytralitet brukt i livssynssammenheng er et BEDRAG!

LIVSSYN ER VIKTIG - ALLE BØR SØKE ETTER DET RETTE LIVSSYN
I Norge synes det å være en utbredt oppfatning at livssyn er noe som du krydrer tilværelsen med dersom du har sans for slikt. Ellers kan du gjerne la være å bry deg om livssyn, for det er egentlig ikke så viktig, mener man.

Men faktum er at livssyn på mange måter er enda mer vesentlig, både for enkeltmennesker og for samfunnet, enn f. eks. så viktige ting som økonomi og utenrikspolitikk. Alle mennesker har vel egentlig et livssyn, selv om de ikke på langt nær alltid gir uttrykk for det. Vårt livssyn bestemmer våre holdninger og handlinger. Og disse er meget viktige, både for oss selv og andre.

Dersom man forsøker å stille seg nøytral i forhold til livssyn, støtter man, som vi har sett, de falske livssyn og angriper dermed det rette livssynet. Personer som sier at de ikke har noe livssyn eller som sier at de er livssynsnøytrale er derfor fiender av sannheten og rettferdigheten, i hvert fall indirekte. Alle rettskafne mennesker bør oppfatte det som en plikt å søke å finne det rette livssyn. Livssynslathet er det samme som menneskefiendlighet. Nøytralitetsbegrepet brukt i livssynssammenheng tjener bare til å tilsløre de faktiske forhold.

TRO OG VITEN - MISBRUK AV BEGREPER
Det er et ubestridelig faktum, at all menneskelig erkjennelse, selv den mest "opplagte" ting, til syvende og sist bygger mer eller mindre på tro. Kun ett lite og banalt eksempel til illustrasjon her: Selv om man mener å vite hvem man har til mor og far, kan man, teoretisk og spissfindig betraktet, aldri være helt sikker. Men dersom man har anledning til å drive med en eller annen form for "eksperimenter", vil man ofte ha mulighet for å gjøre trosdelen mindre og mindre, slik at man til sist kanskje er villig til å se helt bort fra den og si at man vet.

Et enkelt "eksperiment" i vårt eksempel kunne være å se seg i speilet noen ganger og sammenlikne med foreldrene. Et litt mer komplisert eksperiment kunne være å ta noen blodprøver.

I vår kultur har man i flere menneskealdre narret oss ved å stille "tro" og "viten" opp mot hverandre på en meget forførende måte: Med "tro" mener man da kristendom (eller religion), og ofte legger man ikke noe særlig mer i ordet enn naiv gjetning. Med "viten" mener man vitenskap, og vanligvis legger man betydningen "ugjendrivelige fakta" i dette ordet.

Men faktum er at det er mer berettiget å snakke om sikker viten innenfor kristendommen enn innenfor vitenskapen. (Se f. eks. Heb. 11,1.) Riktignok er det innenfor de eksperimentelle vitenskaper ofte, for praktiske formål, berettiget å snakke om "sikker viten". Men i andre vitenskaper som for eksempel paleontologi, historisk geologi og historisk-kritisk teologi er "tro" (i betydningen gjetning) gjerne et langt mer dekkende ord. Mange "resultater" fra de sistnevnte vitenskaper er mer enn tvilsomme.

Men de vitenskapene som i stor grad bygger på gjetning låner glans fra de eksperimentelle vitenskapene som folk med rette beundrer. På denne måten får man i de gjetningsbaserte vitenskapene mulighet til å markedsføre "resultater" som ikke er verd det papiret de er skrevet på!

DET ER MULIG Å BLI SIKKER I LIVSSYNSSPØRSMÅL!
I kunnskapssamfunnet av i dag mener man at det omtrent ikke finnes grenser for menneskenes mulighet for å skaffe seg kunnskap. Derfor er det et paradoks at mange inflytelsesrike personer vil ha oss til å tro at det er umulig å finne ut hvilket livssyn som er det rette. Man klynger seg panisk til "livssynsnøytraliteten". I virkeligheten representerer slike personer en fare for menneskeheten. Man bedrar seg selv og er med på å føre andre ut i elendigheten fordi man tar parti mot Sannheten.

BIBELEN ER SANNHET - KRISTENDOM ER DET RETTE LIVSSYN
Ærlige sannhetssøkere vil ende opp som kristne! Bibelen er åpenbaring fra Israels Gud. Han er evig, allmektig, allestedsnærværende, allvitende, kjærlig, sann og nådig. Derfor er han den eneste blandt alle levende som både kan og vil tale bare sannhet med oss! Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord! Kristendommen er derfor det eneste livssyn som er skikkelig forankret i historiske, fysiske og etiske realiteter. Men ateister, agnostikere og humanetikere lukker trassig øynene for de vesentligste fakta, fordi de ikke for noen pris vil forlate sin gudløse religion.

KRISTENDOMMEN TÅLER Å BLI UTFORDRET!
I motsetning til andre livssyn, tåler kristendommen å bli angrepet, fordi den representerer Sannheten. Derfor skulle vi gjerne hatt mer av saklig debatt om kristendom. (Se også Åp. 3,15-16.) Alle andre livssyn, som i virkeligheten er bedrag, tjener på at man praktiserer såkalt "livssynsnøytralitet". Selv om kristen tro dypest sett er en Guds gave (Efes. 2,8), ville menneskeheten vinne uendelig mye på en skikkelig opprenskning for å finne ut hva som er sannhet og hva som er løgn i livssynssammenheng.

Vi bør nå begynne å bruke også vitenskapen på en objektiv og saklig måte for å søke etter sannheten også på livssynsområdet. I over hundre år har toneangivende teologer vært redde for å utfordre vitenskapen fordi de er redde på Guds vegne. Men Gud tåler meget godt en utfordring fra vitenskapen dersom den skjer på sannferdige og ikke løgnaktige premisser.

De dominerende holdningene på livssynsområdet og innen en del vitenskaper i dag er preget av eventyr og ønsketenkning. Kristendommens motstandere er redde for å ta en saklig debatt. I stedet kommer de med usaklige angrep. De bruker ord som vitenskap og vitenskapelig for å kamuflere sine uholdbare standpunkter. Og kristne mennesker er altfor villige til å la seg bløffe! De vender seg fra Sannheten og tror på eventyr som "Big bang" og Darwinismen. Disse eventyrene er i virkeligheten Satans versjon av skapelsesberetningen!

Gud er mer "vitenskapelig" i god betydning av ordet enn alle vitenskapsmenn. Han har gitt bevis for sin egen eksistens. (Rom. 1,20.) Han har gitt bevis for Jesu guddom. (Rom. 1,4 og Ap.gj. 17,31.) Han har gitt bevis for sin egen pålitelighet. (5. Mos. 18, 21-22.) Han har gitt oppskrift på et eksperiment som vil bekrefte Bibelens sannhet. (Joh. 7,17.) Og han har gitt oss selve sannheten. (Joh. 17,17.) Hvorfor overser man alt dette og mer til? Hva kan "vitenskapen" stille opp mot dette?

I Norge er vi så heldige at kristendommen er statens offentlige religion som preger samfunnet på mange områder. Nå må vi ikke være så dumme at vi kaster ut Sannheten og innfører løgnaktige livssyn i stedet i "livssynsnøytralitetens" navn.

RELIGIONSFRIHET MÅ TA UTGANGSPUNKT I SANNHETEN!
Men de som ikke er av Sannheten skal behandles på en kjærlig måte! Den religionsfriheten som Kristen Framtid går inn for kan utdypes slik: Jesus, som har åpenbart seg for oss i Bibelen ved Den hellige Ånd, er Sannheten. (Se Joh. 14,6.) Og Gud har vært så god mot Norge at han har gitt oss Sannheten som grunnlag for vår konstitusjon. Vi har fått en grunnlov som i § 2 sier at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion. Og i følge Grunnlovens § 112 skal kristendommen alltid være statens offentlige religion.

Jesus sier: "Hver den som er av sannheten, hører min røst." (Joh. 18,37.) Det følger altså av dette at ikke alle er av sannheten. Men Gud elsker verdens mennesker! (Joh. 3,16.) Og i 1. Tim. 2, 3-4 står det at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse! I Matt. 13, 24-30 og 36-43 sier Jesus at i denne verden (ikke i menigheten!) skal ugresset og hveten få vokse sammen inntil dommen kommer. Av dette slutter vi at alle mennesker skal få lov til å dyrke sin religion fritt så lenge de ikke direkte skader andres liv, eiendom eller religionsfrihet.

En kjødelig konflikt mellom kristendommen og religionene vil skade kristenlivet på samme måte som luking av ugresset vil skade hveten. Men vi ønsker ikke å late som om ugresset er like velkomment som hveten. Vi ønsker ikke å så mer ugress. Derfor vil vi bruke Grunnloven og våre demokratiske rettigheter til å gi hveten bedre kår enn ugresset!

Vi vil tilstrebe at dette gjøres på en kjærlig og forståelsesfull måte. Men vi kan ikke tillate at Herren, Israels Gud spottes fra høytalere i det offentlige rom i vårt kjære kristne fedreland. Herren er en nidkjær Gud som vil komme til å straffe blasfemi, og det kan ramme alle som bor i dette landet.

Det synes som om store deler av det norske samfunn, inklusive ledelsen i Kristelig Folkeparti og mange kirkesamfunn og kristne organisasjoner, er tilhengere av religionsfrihet etter følgende definisjon: Alle religioner er like sanne og like gode og alle mennesker (staten) har plikt til å sørge for at alle religioner får like gode kår. Men denne holdningen er jo likeverdig med å dyrke ugress like aktivt som man dyrker hvete. Med andre ord: Dette er galskap!

Om noen påstår at 2+2=3, bør vi være snille mot vedkommende. Kanskje vi til og med skal tillate at vedkommende lærer sine barn dette. Men det ville være dumt å si at staten skal likestille dette med den vanlige matematikken som sier at 2+2=4!