INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2006

Lørdag, Februar 25, 2006

FASTELAVNSSØNDAG: Kristianslund taler på Kolbotn
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Menighetshuset i Kolbotn førstkommende søndag. Bryn forretter. Kristianslund preker. Det blir kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!
Menighetshuset ligger sentralt i Kolbotn, like ved Kolbotn kirke.


Torsdag, Februar 02, 2006

Uttale mot homofili fra Akademi for Kristen Folkeopplysning
VRANGLÆRE SKAL IKKE DISKUTERES, men avvises som stridende mot Skriften. Homofili – eller sodomi som det også kalles med henvisning til Guds dom over Sodoma – strider mot Skriftens tale om at Gud skapte til mann og kvinne i Paradiset og henviste de to til hverandre til å være ett inntil døden skiller dem ad. Et livslangt samliv. (Konf. 1. Mos. 1,26- 28; og videre om homofili 1.Mos.19,1-11; 3.Mos. 18,22; 3. Mos. 20,13; Dom 19,22; Rom.1, 18-27; 1.Kor.6,9-10; 1.Tim.1,9-10). Etter syndefallet ble dette forholdet innskjerpet og forsterket som den eneste og rette skaperordning mellom èn mann og èn kvinne, det ”første riket” med lovgivende og dømmende og utøvende makt, som alle senere samfunn må bygge på om de skal bestå.


DEN FRAFALLETS UTVIKLINGEN som nå kulminerer i Den norske kirke – er bare slutten på en lang utvikling hvor man har gitt vranglæren rom. Avgjørende var den aksept av likestillingen som ble innført ved vigslingen av fru Bjerkås til prest av biskop Schjelderup i Hamar 1961. Når det ikke lenger skilles mellom mann og kvinne, og man ønsker likestilling på alle plan fører dette med usvikelig sikkerhet fram til at fosteret må fjernes som jo er den fremste dokumentasjon på kvinnelighet – og er kvinne og mann like, er det det samme hvem som ligger med hvem. Dette er en klar DØDSKULTUR som vi daglig kan observere også i vårt norske samfunn med oppløste hjem og et dramatisk synkende barnetall. Tapet av de mange barn gjør at vi nå importerer arbeidskraft med hedenske religioner og kulturer som står for helt andre verdier enn det norske folk har nytt godt av og som skaper en fremtid med liten bærekraft.


AT NÅ OGSÅ LÆRENEMNDA i Den norske kirke er kløyvd på midten i synet på homofilie, understreker bare denne uhyggelige utvikling i det norske samfunn. At man skal kunne leve med to syn på denne sak, vitner egentlig om en aksept av det andre syn i praksis – og fordømmes av Skriftens ord i Rom. 1, v. 32. som taler om de som ”holder med dem som gjør det.” Vi har hatt de samme tankene i praksis når det gjelder kvinneprestspørsmålet – og det har ført til en stadig bredere aksept av kvinneprester og fortrengning av prester med et annet syn. Vi ser samme tragiske utvikling i Sverige hvor hundretusener nå forlater kirken.


NOEN HEVDER AT DETTE SYNET ER KIRKESPLITTENDE. La det være klart at Jesu Kristi sanne kirke er en usynlig størrelse av bibelsk troende over den hele jord – og kan ikke splittes. Vi har Jesu egne ord for at ”dødsrikets porter skal ikke få makt over den” ( Matt. 16,18). Og med den utviklingen vi nå ser i DNK – som bærer alle tegn på en frafallskirke – den kirken som i sin tid var stiftet på ”Skriften alene, nåden alene ved troen alene” (Luther) er ikke lenger en skrifttro kirke, men er blitt en skjøgekirke som den fremstår i Joh.Åp. kp.17 og på full fart tilbake til ROM. Det ser vi av deres læremessige avtaler som ”Felleserklæringen om rettferdiggjørelse, Poorvoerklæring, planer om gjenreisning av erkebiskop sete i Nidaros – samt en rekke andre tilpasninger i Norge. Deres ytre motstand mot seksuell pervertering undergraves av deres praksis i det man bl.a. ser i USA for tiden. Derfor roper vi med Skriften til kristenfolket i Norge: Gå ut fra henne – for at I ikke skal få del i hennes synder.


DNK HAR GJENTAGENDE GANGER BLITT VELSIGNET AV LEKFOLKETS og vekkelsesfolkets arbeid helt tilbake til da prester og embedsfolk forferdelig forfulgte Hans Nielsen Hauge, en Ludvig Hope m.m.fl. Ingen av de gikk likevel ut av DNK p.g.a. forståelsen de hadde av kirken som organisasjon og den store betydning Kirken hadde for det norske samfunn og statens forpliktelse på de kristne verdier. Nå er situasjonen en annen. Vi skal fremdeles kjempe for DNK at den skal komme på rett kurs igjen og at den norske stat skal holde fast på Grunnloven og dens RETTE RETT av frihet og orden som den ”evangelisk – lutherske” forankring har gitt oss alle, men vi kan ikke lenger ta ansvaret ved et medlemskap i DNK som fører en så bibelstridig lære og praksis. DET ER MED DYP SORG VI ROPER DETTE UT TIL DET NORSKE FOLK. OG OPPFORDRER ALLE TIL BØNN FOR VÅRT FOLK OG LAND OM VEKKELSE OG OMVENDELSE OG NYTT LIV OM GUD ENDA GIR DENNE VERDEN MER TID. BE OM AT VI IGJEN MÅ FÅ HYRDER SOM ”LÆRER OG LEVER VEL” OG HOLDER FAST PÅ HELE SKRIFTEN OG VÅR BEKJENNELSE I TROENS TRE ARTIKLER - OG ET FOLK SOM VENDER TILBAKE TIL HERREN. INGENTING ER UMULIG FOR GUD! HAN SITTER PÅ TRONEN ENNU – OG SÅ LENGE HAN SITTER DER, ER DET INGEN GRUNN TIL MISMOT!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cand. theol. Stein Henriksen (form.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jørgen Høgetveit (sek.)


Leserinnlegg fra Oddvar Berge: STAT KIRKE – NASJONAL ENHET
Vår nasjonale, offisielle, statlige kirke – den norske statskirke.
(Noen kaller institusjonen staskirke. Det kan vi gjøre om vi vil gjøre ære på Gud. Men noen revisjoner er muligens påkrevd først, eller hva?)

Norge er samlet til en nasjon – en storfamilie. Det er hva vi har forholdt oss til i tusen år sånn om lag.

For to hundre år siden var vi tallmessig i underkant av en million innvånere til sammen. På den tid fremsto Hans Nielsen Hauge, Henrik Wergeland, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Edvard Munch, Ivar Aasen m.fl., men disse teller blant våre fremste av våre nasjonsbyggere i denne tidsepoke.

Disse baserte sine byggverk på Snorre og på luthersk protestantisme mot pavekirken. Sagaen og Bibelen var fundamentene for frihetslinjen de skulle stake ut. Sagaen og Bibelen er derfor byggestener som må ligge grunnmursfaste og ikke rokkes om vi skal forbli i vår tradisjon og trekke ut nyttige lærdommer av den. (Rocke = rykke bort).
Norge er til nå som en stor familie. En familie består av far, mor og barn. En samlet nasjon består av statsoverhode og en øverste prest for den tro og lære nasjonen bekjenner seg til. Disse, stat og kirke, konge og primas, er i norsk statsforfatning å ligne med far og mor i en familie, - ektemann og ektehustru. Slik kan vi noen av oss se dem for oss i Ibsens fremstillingsverk.

Norge har valgt å forholde seg til Gud og Bibelen alene som retningsgivende trosgrunnlag. Den fremste forkjemper for en frittstående og fritt tilgjengelig Bibel var Martin Luther, derfor har den evangelisk lutherske frihetskamp mot pavekirken fanebåret Norges kirkeretning. I dag er kampen høyaktuell også mot profeten Muhammed og islam med sine fotsoldater.

Som garantist for denne frihet mot pavekirken og mot islamittisk overkjøring står kongen. Han skal se til at vi har en kirke som lærer rett og som lever vel. Har vi en slik kirke, har vi nemlig også Kongenes Konge i ryggen. Kongen utnevner derfor biskoper blant prestene som gjør tjeneste i kirken vår.

Ansvaret for hva slags biskoper kirken og nasjonen får ligger derfor på kirken selv og dens læresteder og opplæringsstasjoner. Ved at ingen sunn kirketukt utøves, og ved at hvem som vil nær sagt kan bli prester, så legges landet åpent for verdsliggjøring av ikke bare kirken, men også av nasjonen. Og ikke bare for verdsliggjøring, men for det svarteste og mest formørkede hedenskap.

Ved å avvikle statskirkeordningen og ved å la en fortsatt fri kirkelig utfoldelse innenfor statskirkeordningen holde frem, ved å splitte stat og kirke i den særegne norske historietradisjon, så sprenges nasjonen og både kirke og konge vil brått kunne bli en saga blott. Da har Guds fiende nådd sitt mål for det særegne annerledeslandet Norge.

Jeg tror ikke vi som nasjon er tjent med en slik utvikling. Jeg tror kirken må ta sitt ansvar som kirke, kongen må ta sitt ansvar som konge, sin vetorett, og stille folket på valg. Dersom ikke kongen nå samler folket under sine vinger, så spres vi som får uten hyrde. Dersom ikke kongen makter å utnevne nye embedsmenn som kan få kursen justert for nasjonens langsiktighet, så trenger vi en ny kong Sverre som kan trekke linjene opp på ny. En stille revolusjon har nullstilt kongen og samlet all makt på en hånd. Har vi i dag et reelt og sunt tremaktsfordelingsprinsipp, eller er vi i virkelighetens verden fravristet det nødvendige og sunne tremaktsprinsippet med lovgivende, utøvende og dømmende makt? Har Grunnlovens absolutter noen virkekraft? Har slagordet ”all makt i denne sal” umyndigjort våre viktigste byggestener, selve vår hovedgrunnvoll? Et flertall tar regjering uten å være bundet av styringsprinsipper knyttet til fastliggende absolutter som de ti bud. Rettssikkerheten er truet fra mange kanter og enhver lære kreves likestilt. Viker vi unna her er det den visse død og den sikre undergang på sikt. Historien bekrefter det. Vår nåværende frihet utenfor union er bare to hundre år fra fire hundre år i en dyp og mørk dal. Vi ser da bort fra 2. verdenskrig som er et helt annerledes kapitel i historien.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


SV og Israel - Av Trygve Einar Gjerde
SV har i den senere tid mer åpenlyst enn før nedkalt djevelens forbannelse over Israel. Dette gjør de fordi de ikke kjenner Herren, Israels Gud. De har ingen ting lært av sine forgjengere som tidligere har forsøkt seg på det samme.

Guds Ord sier helt klart at de som forbanner Israel, skal Gud forbanne, 1 Mos. 12, 3, og dem som velsigner Israel skal Gud velsigne. Dette løfte ble gitt til Abraham, og Gud har stått ved sitt løfte. Da Farao ville forbanne Israel og utrydde dem og trodde han kunne gå over det tørrlagde Rødehavet slik som Israel. Så var det Farao med sin hær som ble forbannet, ved at Gud Herren lukket havet igjen over dem. Da Bileam ble bedt av Balak, kongen i Moab, om å forbanne Israel, Gud gjorde det slik at han i stedet måtte velsigne Israel. Dette gjentok seg tre ganger. Ja, Gud ved sin engel tok til og med Bileams esel i bruk for å stoppe denne forbannelse fra Bileam, og eselet talte til Bileam, 4 Mos. 22, 28, så Bileam ble ydmyket. Her ser vi at Gud gir et esel større kunnskap om dette enn Han gir SV, for de fortsetter hardnakket sin forbannelse. De burde jo vite om alle de konger som har forsøkt dette før dem, ja, ikke minst Hitler, Mussolini, Quisling, araberlandene rundt Israel de siste 40 år og ikke minst erkekjeltringen Arafat! Det gikk ille med dem alle sammen! Esaias 61. kp. forteller at det skal komme en hevnens dag over Israels forbannere, på grunn av alle de sørgende. Ja, disse vanvittige som er Israels motstandere, skal få dobbel lut av Guds Vrede. Men Israel skal få DOBBEL LODD I SITT LAND, EVIG GLEDE SKAL BLI DEM TIL DEL. FOR JEG, HERREN, ELSKER RETT OG HATER RAN OG URETTFERDIGHET. TROFAST VIL JEG GI DEM DERES LØNN, OG EN EVIG PAKT VIL JEG SLUTTE MED DEM. DERES ÆTT SKAL BLI KJENT BLANT FOLKENE, OG DERES ETTERKOMMERE BLANT FOLKESLAGENE. ALLE SOM SER DEM, SKAL KJENNE AT DE ER EN ÆTT SOM HERREN HAR VELSIGNET. Es.61, 7 – 9; Sak. 9, 12

Så får dere i SV bare fortsette på deres undergang, men jeg vil være et Herrens ”esel” mot dere og advare dere, for det som møter dere i evigheten, unner jeg ikke noen. Gud har lukker deres øyne for at dere ikke skal se, Han har lukket deres ører for at dere ikke skal høre, Han har lukket deres hjerter og forstand så dere ikke skal kunne ta imot kjærlighet til sannheten så dere kan omvende dere, men dere vil fortsette deres vanvittige løp mot undergangen og fortapelsen. MEN DERE ER ADVART! Amen!

Trygve E.Gjerde
5440 Mosterhamn


Hør Guds kall! - Av Kristi Rognerud
- Kjenner du Jesus? Er du klar til å møte Ham? Hvis du døde i kveld. Gjør opp eller omvend deg mens det ennå er nådetid! Og du fremdeles har en unik frelsessjanse. Hør og besvar endelig Guds kall! Med et JA kom! Det er din evige tilværelse det gjelder. Vær et forbilde for egne og andres barn, særlig, ved å gi Gud rett! Har en lært å stole på Jesus, og våger å bekjenne Ham, har man alltid en overmåte god Venn, uansett, om en ser Ham eller ikke. Slutt å opponere mot Ham, bøy deg isteden for Hans store omsorg for akkurat deg! Vet du ikke hvor ubegripelig verdifull du er for Jesus, da la Ham få vise deg det! Du må altså aktivt svare Ham ja. Aldeles frivillig. Vil du ikke vedkjenne deg Ham, kan Han jo ikke tvinge deg inn i sitt rike: Himmelen.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Matt 5,13-16:
13 Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
[Job 6: 6. Mark 9: 50. Luk 14: 34, 35.]
14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
[Jes 33: 15-16. Mark 4: 21. Luk 11: 33. Joh 8: 12. Ef 5: 8. Fil 2: 15.]
15 Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset.
[Mark 4: 21. Luk 8: 16. 11: 33.]
16 Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.
[Joh 15: 8. Ef 5: 8. Fil 1: 11. 2: 15. 1Pet 2: 12.]