INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2005

Mandag, Februar 28, 2005

Dagens bibelord
Luk 4, 16-21:
16 Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem.
[Matt 2: 23. Apg 13: 14, 15. 15: 21.]
17 De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet:
18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,
[Jes 42: 7. 61: 1, 2. Matt 11: 5. Apg 10: 38.]
19 for å forkynne et nådens år fra Herren.
[3M 25: 10. 2KOR 6: 2.]
20 Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham.
[Matt 26: 55. Apg 6: 15.]
21 Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.
[Matt 5: 17.]


Fredag, Februar 25, 2005

Klipp fra www.idag.no: KrF mellom barken og veden
KrF mellom barken og veden

Man kan lett bagatellisere Ludvig Nessas og Børre Knudsens valgliste mot abort til stortingsvalget. Men alle medier hadde saken èn time etter at vi hadde lagt den ut på nettavisen vår. Vi har knapt sett en nyhet spre seg som en slik ild på internettavisene som denne.

Interessen er stor i folkedypet for de to legendariske prestene. Om man er enig og uenig, har de en stor respekt. De stod for en overbevisning. De avspeilte en side ved Jesus. De var profeter for Sannheten.


FERSK OG VIKTIG NYHET FRA www.dagen.com: Arne Olsson fråntagen sitt prästämbete
Arne Olsson fråntagen sitt prästämbete

Domkapitlet i Karlstad beslutade vid sammanträde igår att Missionsprovinsens biskop Arne Olsson inte längre har behörighet att utöva sitt prästämbete i Svenska kyrkan. Enligt domkapitlets uppfattning har Arne Olsson brutit mot de löften han avgav vid sin prästvigning att vara lojal mot Svenska kyrkans ordning.

Domkapitlet i Karlstad beslutade vid sammanträde igår att Missionsprovinsens biskop Arne Olsson inte längre har behörighet att utöva sitt prästämbete i Svenska kyrkan. Enligt domkapitlets uppfattning har Arne Olsson brutit mot de löften han avgav vid sin prästvigning att vara lojal mot Svenska kyrkans ordning.

Domkapitlet konstaterar i sitt beslut att Missionsprovinsen inte erkänns av kyrkan som en provins, stift eller sammanslutning inom ramen för Svenska kyrkan, och att Missionsprovinsen skapat ett sammanhang där man valt egen biskop och vigt egna präster, som enligt sina egna uppgifter står utanför kyrkoordningen. Det biskopsval och den prästvigning Missionsprovinsen genomfört har skett på ett sätt som inte är i överensstämmelse med den ordning som föreskrivs i Svenska kyrkan. Arne Olsson står som präst under tillsyn av biskopen och domkapitlet i Karlstad, och biskop har i samtal anmodat honom att avsäga sig prästämbetet för det fall han önskade vigas till biskop i Missionsprovinsen. Att Arne Olsson har gjort tydligt att han, oavsett samtycke, har för avsikt att fortsätta sin gärning som biskop i Missionsprovinsen, visar enligt domkapitlets bedömning på en bristande respekt för prästlöftena och kyrkans ordning som inte är acceptabel. Eftersom biskopsämbetet har en central ställning i Svenska kyrkan bedömer domkapitlet Arne Olssons beslut att låta sig väljas och vigas vid sidan av kyrkans ordning som särskilt allvarligt.

Arne Olsson, som var närvarande vid domkapitlets sammanträde, försvarade sig med att hans handling stod i överensstämmelse med portalparagrafen i kyrkoordningen, som säger att Svenska kyrkans lära ”är grundad i Guds heliga ord, såsom det är oss givet i Gamla och Nya Testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken”.

Även domkapitlet hänvisar i sitt beslut till bestämmelserna i kyrkoordningen, närmare den paragraf som anger under vilka förutsättningar en präst kan fråntas sin behörighet. Ett av skälen som där anges handlar om en präst kan fråntas sin behörighet om han eller hon bryter givna prästlöften. Men enligt Arne Olsson kunde han 1962 med gott samvete lova ”att troget efterleva kyrkans lag och ordning”. Då hade kyrkan nämligen en samvetsklausul, beslutad av kyrkomötet 1958, som gav rätt åt dem som inte accepterade kvinnoprästreformen att vara och bli präster. Visserligen har Svenska kyrkan sedan dess ändrat sin lag och ordning, men den har enligt Arne Olsson aldrig återkallat löftet i samvetsklausulen och själv har han aldrig avkrävts något löfte att följa den nuvarande behörighetsbestämmelsen. ”Jag avvisar den också som i grund illegitim, därför att den inte har något stöd i Guds ord”, sade Arne Olsson. Domkapitlet medger att vigningslöftena delvis formulerades på något annat sätt i 1942 års kyrkohandbok än i dag, men hävdar i sitt beslut att det sakliga innehållet i den nu aktuella delen är oförändrat.

Enligt Arne Olsson löser beslutet att frånta honom behörigheten problemet med kvinnoprästmotståndet, eftersom de flesta som motsätter sig att prästämbetet ges till kvinnor inte finns med i Missionsprovinsen, utan fortfarande finns kvar i Svenska kyrkan och står under kyrkoordningens regler.

I en kommentar till beslutet säger biskop Esbjörn Hagberg:

– Arne Olsson genom att låta sig väljas och vigas till biskop med motiveringen att kunna viga till präster dem som inte accepterar Svenska kyrkans ordning där både män och kvinnor kan vara präster. Ett sådant handlande i strid mot kyrkans ordning kan inte accepteras.


– Beslutet var väntat och vi ser vi med oro och sorg på hur Svenska kyrkans ledning steg för steg marginaliserar dem, som företräder biblisk, apostolisk tro och genuint kristet liv. Vi menar att beslutet är till mer skada för Svenska kyrkan än för Missionsprovinsen, säger provinssekreterare Bengt Birgersson.

Daniel Wärn

Publiceringsdatum:
2005-02-25
Avdelning:
Nyheter, Tro o kyrkanotiser
Källa:
dagen.se


Dagens bibelord
Mark 9, 17-29:
17 En i folkemengden svarte ham: Mester, jeg har ført til deg min sønn, som er besatt av en stum ånd.
18 Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det.
19 Han sa da til dem: Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg!
20 De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten så han falt til jorden, veltet seg og frådet.
[1: 26.]
21 Og han spurte hans far: Hvor lang tid har det vært slik med ham? Han svarte: Fra barndommen av.
22 Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.
23 Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.
[6: 5, 6. 11: 23, 24. Joh 11: 40.]
24 Straks ropte guttens far: Jeg tror! Hjelp min vantro!
25 Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham!
26 Da skrek den høyt og slet hårdt i ham og fór ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa: Han er død.
[1: 26.]
27 Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han stod opp.
28 Da han var kommet inn i hus, spurte hans disipler ham i enrom: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?
29 Han sa til dem: Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.


Torsdag, Februar 24, 2005

”OG HERREN VILLE IKKE TILGI.” - Av Stein Henriksen
Disse ulykkesbringende ordene står skrevet i 2. Kongebok kapitel 24 vers 4. og den situasjonen de er talt inn i, er forholdene i Juda rike under kong Jojakim. Jojakim var sønn av Josias. Den Juda-kongen som fullstendig hadde utryddet avgudsdyrkelsen fra Juda rike, og som ble karakterisert som den beste kongen i Israel siden David. Men før Josias kom til makten, hadde hans far Amon og hans farfar Manasse vært konger i Juda. De var ugudelige, og spesielt Manasse, som styrte i 55 år, hadde drevet omfattende avgudsdyrkelse. Den gav seg spesielt utslag i barneofringer, og det i et slikt omfang at Jerusalem ble fylt av de uskyldiges blod. Det var på grunn av dette Herren ikke ville tilgi. Men dette gjaldt folket, som var blitt forført av kongen. Det gjaldt ikke den enkelte. Manasse selv ble omvendt, da han kom i fangenskap, og fikk sine synder tilgitt. Men over Judas folk og rike som helhet ble den Guds vrede værende, som noe senere førte folket i fangenskap i Babel for sytti år, og Jerusalem lagt i ruiner.

Hvordan var så egentlig tilstanden i Juda på denne tiden? Det forteller Jesajas 3. kapitel noe om. For her står det slik: ”Blant folket skal den ene undertrykke den andre, hver mann sin neste. Den unge skal sette seg opp mot den gamle, den æreløse mot den som er høyt aktet.” ”Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere. Den vei du skal gå, har de ødelagt.”

Det som skildres her, både i 2. Kongebok og hos profeten Jesaja, minner sterkt om situasjonen i vår tid, og det både i vårt land og i mange andre. Feminismen, dyrkelsen av kvinnekjønnet, presses frem både av den bibelfornektende teologi og sosialistene. På deres program står den ting å løfte kvinnen opp til ledende stillinger både i samfunnet og i kirken. Kvinnen tas bort fra hjemmet, og får sitt virkefelt utenfor innenfor mannens område. Egentlig læres det at menn og kvinner er så like at de både kan og bør inneha de samme posisjonene i samfunn og kirke. Men er de like, er det egentlig en meningsløshet at kvinnen skal føde barn når mannen ikke gjør det. Og i seksuallivet må det være greitt om menn har seksuelt forhold til menn og kvinner til kvinner, siden begge kjønn er like. En ser altså at ut fra en slik tankegang fødes både fosterdrapet og homoseksualiteten. På samme linje ligger det kvinnelige presteskap, de kvinnelige predikanter og ledere av legfolket, de kvinnelige samfunnstoppene. Og alt dette har som sin forutsetning at kvinnen trekkes bort fra hjemmet og ekteskapet, vekk fra barna.

Det fører til kraftig reduksjon av kjernebefolkningen, og truer pensjonsordningen og omsorgen for barna og de svake i samfunnet.

Men det mest alvorlige ved saken er at dette er synd mot Gud og i strid med Hans åpenbarte vilje for skapelse og syndefall.

Dette førte til Herrens vrede og dom over Israel i svunnen tid, med erobring av landet og ødeleggelse av Jerusalem og Samaria.

Det er ingen grunn til å tro at det vil gå vårt folk bedre når en gjør seg skyldig i de samme syndene.

Derfor er det grunn til å våkne opp før det er for sent.

Stein Henriksen
Org. Nestleder i KF


Klipp fra www.magazinet.no: Paven sammenligner abort med Holocaust
23/2/2005 kl 10:32
Paven sammenligner abort med Holocaust


Pave Johannes Paul II sammenligner i en ny bok abort med Holocaust.

I «Erindring og Identitet», pavens femte bok, hevder han både Holocaust og abort er et resultat av at regjeringer bryter med den guddommelige lov, melder BBC.

Paven skriver at både abort og massemordet på seks millioner jøder er et resultat av at folk tilraner seg «Guds lov» under dekke av demokrati.

De omstridte påstandene er blant pavens refleksjoner rundt de ideologiske konflikter i det 20 århundre, som danner basis for boka.

I boka skriver pave Johannes Paul II også om attentatet mot ham i 1991. Paven antyder at den tyrkiske attentatmannen ikke handlet alene.

©NTB


Hvorfor dreper vi barna? - Av Jørgen Høgetveit
Legalisert fosterdrap er nytt her i Norge – bare 30-40 gammelt - før demte kristendommen i landet opp mot en slik landsødeleggende katastrofe. Men som Olav Valen-Sendstad sier om sosialismens ødeleggelse av samfunnet og vår administrasjon og den katolske kirketenknings ødeleggelse av den evangelisk lutherske kirke – AT DET VAR UMULIG OM EVANGELISK KRISTENDOM VAR LEVENDE BLANT OSS. FRAFALLET FRA DEN LEVENDE GUD ER ÅRSAKEN og dyrking av avguder – fostredrapet og mye mer er KONSEKVENSER AV FRAFALLET. Og det første som disse totalitære krefter ødelegger nå sann kristentro forsvinner er Guds ordning i samfunnet fra Paradisets dager: FAMILIEN. Det er det første riket med lovgivende, dømmende og utøvende makt innenfor Gudgitte rammer for familien – og det er de rammer som ideologiene setter for å rive foreldrene fra hverandre og barna ut av deres omsorg og oppdragelse.

Dette så Hans Nielsen Hauge fra bibelsk basis, og mye av hans gjenreisningsarbeid av Norge gikk ut på å bygge gode trygge ekteskap og familier som hadde overskudd av bærekraft for barn og næringsliv. Nå svikter det meste.

Før det kommer en forkynner som med hellig alvor taler om frafallet og ødeleggelsen av familien som likestillingsloven introduserer med ”det nye kjønnsrollemønster” (ca. 1976) – vil intet snu med alle de andre tiltak mot fosterdrap, sodomi etc. etc.. Som Wisløff sa en gang: De kristne hjem har betydd mer for kristenlivet i Norge enn alle våre møter og arrangementer til sammen. Det er korrekt vurdert! Før vi slutter med å snakke om ordningsspørsmål i nesten alle sammenhenger – og igjen begynner å forkynne Gud som også Skaper og opprettholder som han presenterer seg i Ordet – og ikke som den forkvaklede vitenskap og teologi doserer den – vil intet snu. Gud venter på at Hans hellig Ord sant og klart blir satt på denne grunnleggende nød – og Han venter bare på at nødskriket skal vende seg til Han i ydmyk bønn om nåde og nytt liv for land og folk – ellers går misjonsbasen Norge under!


Dagens bibelord
Apg 1, 21-26:
21 Derfor bør en av de menn som fulgte med oss hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss,
[Luk 1: 2. Joh 15: 27.]
22 like fra han ble døpt av Johannes til den dag han ble tatt opp fra oss - en av disse menn bør sammen med oss være vitne om hans oppstandelse.
[4: 33. 5: 32. 10: 41. 13: 31.]
23 Så stilte de fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias.
24 Og de bad og sa: Herre, du som kjenner alles hjerter! Vis oss hvem av disse to du har utvalgt
[Sal 139: 1 ff. Jer 17: 9, 10. Joh 2: 25.]
25 til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted.
26 Så kastet de lodd mellom dem. Loddet falt på Mattias, og han ble regnet som apostel sammen med de elleve.
[Ord 16: 33.]


Onsdag, Februar 23, 2005

Arbeidet med å samle inn underskrifter er allerede i gang i 7 fylker. I de fleste andre fylker er det like før man starter opp.
Vi regner med at innen utløpet av inneværende uke vil listematerialet, som man kan skrive under på for at vi skal få 500 underskrifter, være tilgjengelig i alle landets 19 fylker.

Begeistringen er stor blandt de hengivne abort-motstanderne som forstår alvoret og muligheten. Men som vanlig er det en del perfeksjonister som trenger mer tid enn vi har til rådighet. Og en del pessimister som mener at det ikke nytter. Og enkelte forsiktige og redde kritikere som sitter på gjerdet inntil de ser hvilken vei vinden blåser. Men selvsagt finnes det også rettsindige mennesker som av forskjellige gyldige grunner ikke kan være med på dette.

Men uansett: Abortlovens dager er talte! Du kan være med på å forkorte den tiden da barnedrapene får fortsette! Har du samvittighet til å la være?


STØTT ABORT-MOTSTANDERNES STORTINGS-SATSING!
SKAFF DEG INFORMASJON!

Adresse: Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad.
Telefon: 69314510.
e-post: ivar-kr@online.no.
Konto som økonomisk støtte kan sendes til: 0539 3457513.
Hjemmesider: Fortløpende informasjon på www.ikrist.com. Grunnleggende stoff på www.kirken.com og www.abortion.org.

Vi trenger medarbeidere i alle kategorier i alle fylker.
Man kan støtte oss på mange måter, for eksempel:

1. Ved å få tak i andre som kan støtte oss på én eller flere måter.
2. Ved å stå på stortingsvalglisten i ett eller flere fylker.
3. Ved å være tillitsvalgt eller vara-tillitsvalgt for listen i et fylke.
4. Ved å samle inn underskrifter. (Vi trenger 500 underskrifter i hvert fylke.)
5. Ved å skrive artikler, snakke med folk, osv. for å fremme saken.
6. Ved å hjelpe til på stands, med utsendelse av materiell, eller på annen praktisk måte.
7. Ved å be for arbeidet.
8. Ved å gi pengegaver til arbeidet
9. Ved å stemme på vår liste ved valget.

Husk at hurtig hjelp er den beste hjelp, i og med at vi har en tidsfrist å slite med!


STORMANGREPET MOT ABORTLOVEN PLANLEGGES NÅ NØYE!
I går reiste Ludvig Nessa til USA hvor han skal være fram til 10. mars. Han skal sette seg grundig inn i de metodene som har vært brukt for å snu opinionen i USA i favør av å verne livet til de ufødte barna. Det viser seg nemlig at når folk får se sannheten om fosterdrapet – at det er et grotesk dyreplageri anvendt på mennesker – får de avsky for det holocaust som etterkrigstidens politikere har satt i gang blant sine egne ufødte landsmenn.

Amerikanernes metoder går i kortet ut på å drive folkeopplysning uten å tilsløre sannheten. De har skaffet seg ”filmer” av fosterets utvikling fra et meget tidlig stadium og fremover. Disse ”filmene” er skaffet til veie ved meget avanserte medisinske metoder som er helt nye og gir langt tydeligere bilder enn tidligere. Vi var selv så heldige å få se dette da den amerikanske abort-motstander-lederen Cunningham besøkte Kolbotn før jul. Han sa faktisk at vi var de første som fikk se dette. Amerikanerne har også skaffet seg filmer som viser saklig og nøkternt hvorledes fosteret faktisk pines i hjel ved en abort. Under valgkampen før presidentvalget kjørte de rundt med store vogntog hvor plakater med slike blodige bilder var festet på sidene av kjøretøyet. Virkningen var enorm! Et eksempel: Cunningham fortalte om en kvinne som var rasende på ham. Hvorfor? Hun hadde sett bildene, og derfor greide hun ikke å ta abort! Egentlig ønsket hun altså å forbli uvitende slik at hun kunne drepe barnet sitt med god samvittighet, men etter å ha sett fakta kunne hun ikke få seg til å begå det drapet som hun ønsket å utføre!

Da norske politikere fikk vedtatt Abortloven, var det klart flertall i befolkningen mot denne kriminelle loven som faktisk er ugyldig i Norge fordi den er et klart brudd på Grunnloven. Men med forførende propaganda i gammel nazi-ånd greide det kriminelle politikerflertallet å forføre folket.

Abort-motstanderne i Norge med Børre Knudsen og Ludvig Nessa i spissen satser nå på, med Guds hjelp, å reversere denne ulykksalige utviklingen. Det verste er at vi er kommet under Guds dom på grunn av barnedrapene! ”Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord!” Men ikke-kristne vil også forstå tragedien etter hvert som eldrebølgen slår innover oss, pensjonene spises opp, og folk fra andre land befolker våre byer og bygder, mens vi selv dør ut som nasjon. Den kultur som man var så glad i vil ubønnhørlig bli erstattet av fremmede kulturer om ikke så veldig lenge, dersom man ikke snur nå.

Ludvig Nessa regner med å få med seg materiale fra USA som kan brukes i Norge, tilpasset norske forhold. Stormangreper mot Abortloven i Norge vil nemlig skje fra to kanter. Det ene framstøtet er politisk, og skjer ved at målbevisste abort-motstandere velges inn på Stortinget. Det andre framstøtet er å vinne opinionen i folket ved faktaopplysning. Den fordummende propagandaen om at et foster er ”en slimklump” eller ”en del av morens kropp” skal få dødsstøtet! Det er jo bare uopplyste mennesker uten peiling på biologi, eller bevisste bedragere, som kan få seg til å si noe slikt i våre dager! Det er dette siste framstøtet Nessa nå er i USA for å forberede. Ta for øvrig en titt på www.kirken.com og www.abortion.org.

Det er mange i Norge, også blant kristenledere, som sitter på gjerdet i abort-kampen. Motløshetens ånd, som ikke er fra Gud, har tatt overhånd. Men mange vil sikkert komme ned av gjerdet på den rette siden, når de ser alvoret. Spørsmålet nå er enkelt: Er du for eller imot Abortloven. Dette vil bli hovedtemaet i høstens stortingsvalg.

Ivar Kristianslund


Dagens bibelord
Sal 130, 1-8:
1 En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på deg, Herre!
[69: 3. Klag 3: 55. Jon 2: 3.]
2 Herre, hør min røst! La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst!
3 Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?
[76: 8. 143: 2. Job 14: 17. Hos 13: 12. Nah 1: 6. Åp 6: 17.]
4 Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg.
[86: 5. Jes 55: 7. Jer 33: 8. Dan 9: 9.]
5 Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord.
[27: 14. 33: 20. 40: 1. Jes 8: 17.]
6 Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen.
7 Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham.
8 Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger.


Tirsdag, Februar 22, 2005

Dagens bibelord
Kol 4, 2-6:
2 Kol 4, 2-6 Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud.
[Luk 18: 1. Rom 12: 12. Ef 6: 18.] 3 Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for dens skyld jeg er i lenker.
[2KOR 2: 12. Ef 1: 9, 10. 3: 4-6. 6: 19. 1TESS 5: 25. 2TESS 3: 1.] 4 Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør.
[Ef 6: 20. Tit 1: 13.] 5 Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.
[Ord 11: 30. Ef 5: 15, 16. 1TESS 4: 12.] 6 La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.
[Matt 5: 13. Mark 9: 50. Ef 4: 29.]
[Luk 18: 1. Rom 12: 12. Ef 6: 18.]
3 Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for dens skyld jeg er i lenker.
[2KOR 2: 12. Ef 1: 9, 10. 3: 4-6. 6: 19. 1TESS 5: 25. 2TESS 3: 1.]
4 Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør.
[Ef 6: 20. Tit 1: 13.]
5 Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.
[Ord 11: 30. Ef 5: 15, 16. 1TESS 4: 12.]
6 La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.
[Matt 5: 13. Mark 9: 50. Ef 4: 29.]


Mandag, Februar 21, 2005

Dagens bibelord
Sal 27, 7-14:
7 Herre, hør min røst når jeg roper, vær meg nådig og svar meg!
8 Mitt hjerte holder fram for deg (ditt ord): Søk mitt åsyn! - Herre, jeg søker ditt åsyn.
[34: 5. 105: 4. 5M 4: 29.]
9 Skjul ikke ditt åsyn for meg! Bortstøt ikke din tjener i din vrede. Min hjelp har du vært. Slipp meg ikke og forlat meg ikke, min frelses Gud!
10 For min far og min mor har forlatt meg, men Herren vil ta meg opp.
11 Herre, lær meg din vei, og led meg på den rette sti for mine fienders skyld.
[25: 4, 10. 26: 12. 86: 11.]
12 Overgi meg ikke til mine fienders mordlyst! For falske vitner står opp imot meg, de fnyser av vold.
13 Å, om jeg ikke trodde at jeg skulle se Herrens godhet i de levendes land!
[31: 20. 116: 9. 142: 6. Jes 38: 11. Jer 11: 19.]
14 Vent på Herren! Vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!
[31: 25. 37: 34. 130: 5. Ord 20: 22.]


Søndag, Februar 20, 2005

Kristi Rognerud: Bare troverdige menn
- kan og skal kjempe ”offentlig” på vegne av kvinnen og barnet. Da de vet at det er hans gudgitte oppgave å vise omsorg og ta sitt spesielle ansvar, nemlig å gå ut i striden, møte den ubarmhjertige verden: for deres skyld. Det er dessverre ytterst sjelden man finner sanne og ansvarlige menn i dag. Mitt inntrykk er at de har gjort seg selv til nesten ynkelige og større eller mindre diltende dotter. De tør jo ingenting! Forunderlig merkelig. De er livredde for å miste populariteten hos kvinnene. Alle ser vel at det er hun som er fristerens nærmeste allierte! Og mannen sier: Kvinnen frister meg, og jeg gjør som hun vil. Uansett om Gud sier det er galt eller ikke. Jeg vil gjøre kvinnen du ga meg til lags. Også når hun gjør urett. Enkelte kvinner fristes kanskje mer enn andre av den onde til å tro at hun har rett/fått makt til å drepe det ufødte barnet hun bærer på. Hvis hun måtte finne på å ønske det. Og hun lar seg jo lett overbevise. Djevelen vet hva han gjør, når han går til den svake kvinnen. Slik blir galt rett for henne, og rett blir galt. Men det er altså slik: Jesus godtar aldri fosterdrap eller provosert abort. Dette er stor synd og skam. En ufattelig tragedie. Vi har bare ett å gjøre, nemlig omvende oss. Slike syke ideer må helbredes. Av Jesus selv. I disse dager blir man oppfordret til å underskrive på abortmotstandernes listeforslag til stortingsvalget den 11. og 12. september d.å. Og ikke minst stemme på dem. Hvem kan si nei til dette? Kristne eller ikke-kristne. Må Herren Gud velsigne den enkelte forsvarer!

Kristi Rognerud


Lørdag, Februar 19, 2005

Hvorfor bare menn? - Av Nils Borge Teigen og Olav Berg Lyngmo
Noen har reagert på at bare menn står på Abortmotstandernes liste. Til det er å si at det viktigste er ikke antall menn eller kvinner, men selve saken, livet for det ufødte barn. Men det er en stor styrke at det er menn som stiller seg i frontlinjen her. For mannen har fått et særskilt ansvar for å beskytte mor og barn. For Gud har nemlig satt ham til å vokte hagen med det liv som kvinnen bærer (1. Mos.2:15).

Nils Borge Teigen, Lebesby

Olav Berg Lyngmo, Kautokeino
Tillitsmenn for Abort-motstandernes liste i Finnmark


Dagens bibelord
Sal 142, 1-8:
1 En læresalme av David, da han var i hulen. En bønn.
[57: 1. 1SAM 22: 1.]
2 Med min røst roper jeg høyt til Herren. Med min røst ber jeg ydmykt til Herren om nåde.
3 Jeg utøser min sorg for hans åsyn. Jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.
4 Når min ånd svikter i meg, kjenner du min sti. De har lagt skjulte snarer for meg på veien der jeg skal vandre.
[77: 4. 140: 6. 143: 4.]
5 Se til min høyre side, se etter: Det er ingen som kjennes ved meg. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel.
[31: 12. 38: 12. 88: 9, 19.]
6 Jeg roper til deg, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min lodd i de levendes land.
[16: 5. 27: 13.]
7 Gi akt på mitt klagerop, for jeg er i stor nød! Fri meg fra mine forfølgere, for de er blitt for sterke for meg!
8 Før meg ut av fengslet, så jeg kan prise ditt navn! De rettferdige skal samle seg omkring meg når du gjør vel imot meg.
[25: 17. 143: 11.]


Fredag, Februar 18, 2005

Dagens bibelord
Luk 7, 36-50:
36 En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet.
37 Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve.
38 Hun stilte seg bak Jesus, ved hans føtter, og gråt. Hun begynte å væte føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven.
[Joh 12: 3.]
39 Men da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han ved seg selv: Var denne mann en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne.
[7: 16. 15: 2. Joh 4: 19.]
40 Da svarte Jesus og sa til ham: Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa: Mester, si det!
41 En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham fem hundre denarer, den andre femti.
[16: 5.]
42 Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest?
[Matt 18: 25, 27. Kol 2: 14.]
43 Simon svarte og sa: Jeg antar, den som han ettergav mest. Han sa til ham: Du dømte rett!
44 Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du gav meg ikke vann til føttene. Men hun vætte mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår.
[1M 18: 4. 19: 2. 43: 24. Joh 13: 5 ff. 1TIM 5: 10.]
45 Du gav meg ikke noe kyss. Men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn.
[Rom 16: 16.]
46 Du salvet ikke mitt hode med olje. Men hun salvet mine føtter med salve.
47 Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.
48 Og han sa til henne: Dine synder er deg forlatt.
[5: 20. Matt 9: 2.]
49 Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv: Hvem er denne, som endog tilgir synder?
50 Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!
[8: 48. 17: 19. 18: 42. Matt 9: 22. Mark 5: 34. 10: 52.]


Klipp fra www.dagen.no: Kvinner utelukket av abort-motstanderne
Kvinner utelukket av abort-motstanderne

Ingen kvinner får stå på listen som abort-motstanderne i Østfold skal stille til stortingsvalget i høst.

Av Thor Christian SkavlemHØYE AMBISJONER: Abort-motstanderne, som stiller til Stortinget med kjendiser som Ludvig Nessa, Per Kørner og Børre Knudsen, er overbevist om at de vil komme inn på Stortinget etter høstens valg.
Foto: Dagen-arkiv
– Vi vil ha djerve menn som kan stille i bresjen for å komme på Tinget for å tale imot fosterdrapet, forklarer en av initiativtagerne, Ivar Kristianslund – tidligere formann for Kristent Samlingsparti. Han tilføyer at de kristne menn som stiller på listen, må regne med å bli spottet og hundset med av mediene. Derfor vil de spare kvinnene for den påkjenningen det vil være å stå på denne listen.

– Men saken angår jo kvinner. Derfor er kvinner velkommen til å støtte opp om arbeidet vårt. Det er mye praktisk som må gjøres før vi klarer å havne på Stortinget. Kvinnene presses jo til å bli mordere av leger, sosionomer og annet helsepersonell. Og gifte menn må betale skatt som blant annet går til å lønne leger som dreper deres barn mot deres vilje, sier Kristianslund. Også han selv er å finne blant de som stiller på liste i Østfold. Nå jobber de for harde livet for å samle nok underskrifter.

– Hvor realistisk er det at dere vil klare å samle inn 500 navn for å få et listeforslag godkjent, slik valgloven krever?

– Det er meget realistisk, kommer det kontant fra Kristianslund i det han viser til at han for noen dager siden ble oppringt av en mann i Østfold som hadde klart å samle inn 121 navn.

– Så hvis kristne våkner opp av sin tunge søvn, vil det bli mulig for oss å stille lister over hele landet og å få både Ludvig Nessa og Børre Knudsen inn på Stortinget.

Drap på byer
– Men er det bare abortsaken dere vil fokusere? Dere må jo ta stilling til økonomi, samferdelsspørsmål etc?

– Dette er ikke bare en sak. Vi snakker om en katastrofe, fordi abort forårsaker drap på så mange menneskeliv som innbyggere i en middels stor norsk by hvert eneste år. Hadde man forstått at det er her er drap på hele byer, ville man ikke ha snakket om økonomi eller kommunikasjoner. Først må vi få opphevet abortloven, så får alt det andre komme i etterkant, sier Kristianslund.

Ansvarlig for barnedrap
Kristianslund har i mange år vært aktivt engasjert i Kristelig Folkeparti. Det er det forlengst slutt med.

Han er ikke engang partimedlem.

Kristianslund gir tidligere kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik det glatte lag for avsettelsen av sogneprest Børre Knudsen i Balsfjord for at han la ned deler av presteembetet i kampen mot abortloven.

Han trekker også frem Finnmarskprestene Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo som Bondevik og statsråd Jon Lilletun fikk avsatt på 1990-tallet, fordi de la seg ut med biskopen i Nord-Hålogaland i homofilispørsmålet.

– Det er statsminister Kjell Magne Bondevik og Kristelig Folkeparti som har det øverste utøvende ansvaret for barnedrapene her i landet, slår Kristianslund fast.

Av andre kjente navn som vil stå på Abortmotstandernes liste i Østfold er Ragnar Andersen, Per Kørner og komponisten Egil Hovland.

Publisert 18.02.2005

Les også:
Nessa vil på Stortinget (2005-02-11 02:07:00)
NRK truer Nessa med rettssak (2005-01-07 02:15:00)
Svensk kirke stenger Børre Knudsen ute (2004-10-09 02:00:00)
Børre angrer ingenting (2003-07-18 02:05:00)
Nessa og Knudsen med hemmelig opptak (2001-08-30 02:00:00)

Ansvarlig redaktør: Odd Sverre Hove
E-post: redaksjonen@dagen.no
Adresse: Postboks 2394, Solheimsviken, 5824 Bergen
Tlf. 55 55 97 00

Dagen.no er utviklet av Kommunion - mer enn kommunikasjon


Onsdag, Februar 16, 2005

VIL DU HJELPE TIL MED Å AVSKAFFE ABORTLOVEN?
Abort-motstanderne tar sikte på å stille lister i samtlige fylker. Interesserte som vil hjelpe og støtte oss, eller har spørsmål, bør snarest ta kontakt med vårt sekretariat. Adresse: Abort-motstandernes stortings-satsing c/o Odd Kleiven, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. Eller du kan sende e-post til ivar-kr@online.no.

Man kan støtte oss på mange måter, for eksempel:
1. Ved å få tak i andre som kan støtte oss på én eller flere måter.
2. Ved å stå på stortingsvalglisten i ett eller flere fylker.
3. Ved å være tillitsvalgt eller vara-tillitsvalgt for en liste.
4. Ved å samle inn underskrifter. (500 underskrifter i hvert fylke.)
5. Ved å skrive artikler, snakke med folk, osv. for å fremme saken.
6. Ved praktisk innsats på stands, ved utsendelse av materiell, osv
7. Ved å be for arbeidet.
8. Ved å gi pengegaver til arbeidet
9. Ved å stemme på vår liste ved valget.
Husk at hurtig hjelp er den beste hjelp, i og med at vi har en tidsfrist å slite med!


Ludvig Nessa, Børre Knudsen og Ivar Kristianslund står øverst på Abort-motstandernes stortingslister
Kristen Framtid støtter som parti den aktuelle saken, kampen mot fosterdrapsloven.

Vi konstaterer at vår formann er med som en del av den aktuelle listen, og kan ikke se at hans engasjement er i strid med partiets lover og program. Dette ble vedtatt.

Det kan ellers opplyses at det ikke foreligger noen planer om at Kristen Framtid skal stille egne lister ved dette stortingsvalget.


HVORFOR STILLER ABORT-MOTSTANDERNE EGNE LISTER VED STORTINGSVALGET?
Enhver lov som er i strid med Grunnloven er ugyldig. Abortloven er helt klart ugyldig, da den er i strid med Grunnloven § 2 som fastslår at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Ethvert menneske med sine sunne sanser i behold må innse at Abortloven er uforenlig med den evangelisk-lutherske religion. Og hvorledes skal man kunne oppdra barn som man har avlivet?

Grunnloven slår videre fast i § 6 om arvefølgen til Kronen at ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar (hun eller) han fødes til Verden.” Helt uavhengig av religion og kirke slår altså Grunnloven fast at den ufødte er et menneske med menneskerettigheter og har krav på rettsbeskyttelse. Dette er selvsagt ingen overraskelse for den som har litt innsikt i biologi. Abortloven er altså en blodtørstig gjøkunge i det norske lovverket. Den strider mot Guds bud, mot Grunnloven, mot menneskerettighetene, mot naturlige menneskelige følelser og all menneskevennlig etikk, ja, den strider faktisk mot all sunn fornuft. Da den i sin tid ble vedtatt, var det da også ved hjelp av løgnaktig og fordummende propaganda.

Abortloven i Norge og tilsvarende lover i andre land truer nå faktisk hele den vestlige sivilisasjonen. Den etiske siden av saken er selvsagt katastrofal, da det ikke er tvil om at Gud vil straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Men den befolkningsmessige virkningen er også meget alvorlig, da den undergraver landenes økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. Mest iøynefallende er at de barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere.

Partiene på stortinget, inklusive KrF, regner tydeligvis med at Abortloven er kommet for å bli. Derfor må vi ha inn en helt ny type stortingsmenn.


Dagens bibelord
1 Mos 4, 1-10:
1 Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått* en mann ved Herren.
[* på hebraisk ligner dette ordet på navnet Kain.]
2 Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker.
3 Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde.
4 Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer,
[2M 34: 19. Heb 11: 4.]
5 men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg.
6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?
7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.
[Job 11: 14, 15. Rom 6: 12, 16.]
8 Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.
[Matt 23: 35. 1JOH 3: 12.]
9 Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?
10 Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden.
[9: 6. Heb 12: 24.]


Mandag, Februar 14, 2005

Legene må utfordres! - Av Kristi Rognerud
- Spør dem: Er du for eller imot abort? Når du får et unnvikende svar, som jeg nettopp fikk, da har en jo ikke noe annet valg enn å velge vedkommende bort! Min (daværende) lege ble tydelig overrasket og brydd. Men hun kunne eller ville altså ikke gi meg et klart svar. Isteden ble jeg omtrent skjøvet ut av døren med: ”Dette får vi diskutere en annen gang!” Å? Jeg ba da ikke om noen diskusjon! Jeg spurte om et enkelt svar.

Hvordan kan en egentlig stole på leger som ikke sier konsekvent nei til å drepe ufødte barn? Hvis ikke de skal engasjere seg for de aller minste og svakeste og mest forsvarsløse av oss alle, hvem skal da gjøre det!? Da jeg skulle betale sa jeg til kassedama: ”Jeg blir så fortvila når leger ikke sier konsekvent nei til abort!” Hvilket intelligent svar en fikk tilbake: ”Det er lov å ta abort her i landet!” Ja, det er tragisk, svarte jeg og gikk. Men er loven rett?

Ingen med en smule visdom og forstand kan mene at drap av et aldeles hjelpeløst lite (ufødt) barn på noen måte kan forsvares. Hvorfor i all verden reagerer og protesterer ikke de kloke legene? Kanskje de ikke finnes lenger? Kan det være at de ikke tør si nei? For da mister de vel jobbene sine. Det er åpenbart ikke rom for drapsmotstandere i Norge.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
1 Pet 5, 8-11:
8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
[Luk 21: 36. 1TESS 5: 6. 2TIM 4: 17.]
9 Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser.
[Ef 4: 27. 6: 11, 13, 16. Jak 4: 7.]
10 Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.
[1: 6. 2KOR 1: 21. 4: 17. 1TESS 2: 12. 5: 24. 2TESS 3: 3. Heb 10: 37.]
11 Ham tilhører makten i all evighet! Amen.
[4: 11. Rom 11: 36.]


Lørdag, Februar 12, 2005

ANGÅENDE PROGRAMMET ”REDAKSJON 1” 31. JANUAR I ÅR - Av Olav Andreas Dovland
Gratulere med stillingen som hysj-hysj-sjef. Jeg så selv ikke programmet, fordi jeg prioriterte håndballfest. Med Willoch i manesjen får jeg dessuten økt adrenalinproduksjon.

”Vold som virkemiddel er i strid med islam” sa Willoch. Dette er en ekstremt pinlig uttalelse. Den viser at :

Willoch ikke kan ’Mekka-Medina’ historien;
at han ikke vet hvorfor Mekka-Medina historien er så avgjørende nettopp for utviklingen av voldsreligionen;
at han ikke kjenner sverdverset, sure 9.5;
ei heller at ca. 60 prosent Koranen er oppfordringer til hat, terror og drap, og det i Allahs navn;
Willoch er åpenbart ikke klar over at han selv, så vel som Holme, Djupedal, programlederen, Kongehus, folk og Storting, bispene og prestene inkludert, altså oss vantro i følge islam, kalles for ape og svin, sure 5.62-65;
Willoch kan heller ikke kjenne til skrekkverset, sure 8.12ff;
Willoch kan heller ikke ha lest sure 9.123: drep hedningene, ligg på lur, fang dem, legg bakhold etc;
Willoch burde vite at Koranen og islam er gjennomsyret av jødehat, sure 9.14f.
Siste observasjon: Hvis Kåre Willoch har lest Koranan overhodet, så må han ha lest den meget overflatisk.

Willoch påstår at årsak til terrorisme er at Vesten undertrykker muslimske land, tråkker på deres kultur og religion, overgrep etc; grusomme overgrep mot muslimenes samfunn. Alt dette er feil, det er tvetydig, og formuleringene er upresise. Kjenner da ikke Willoch til islams blodige 1400 år gamle historie. Hva betyr muslimenes land for eksempel? De er alle arabiske stater, riktignok med ulik grad og styrke av islam. Muslimenes samfunn – hva eller hvor er er det? Verre enn verst er at Willoch bruker Palestina-navnet som om det fantes eller finnes et land som heter Palestina. Det finnes heller ikke, eller fantes, et folk som heter palestinere. De er arabere med en bostedstilknytning til Israel og jødenes land tilbake til 1880-årene. Jødene ble kalt for palestinajøder, og araberne palestinaarabere, et navn araberne hatet frem til 1967. Da oppsto myten om et palestinsk folk. Araberen Musa Alami skriver at det arabiske folk var ”i stort behov av en ’myte’ til å fylle deres samvittighet og fantasi”. Musa Alami: ”The Lesson of Palestine”, sitert Joan Peters ”From Time Immemorial”, s. 13. I følge Alami ville en ”indoktrinering av ’myten’ om palestinsk nasjonalitet skape ’identitet’ og ’selvrespekt’”, ibid. Det er ironisk at Arafat var ikke araber, men egypter. Men han kalte seg for palestiner.

Professor Philip K. Hitti, en ledende arabisk historiker, sa da han vitnet under ed for The Anglo-American Committee of Inquiry i 1946: ”Sir, det finnes ikke noe Palestina i arabisk historie, absolutt ikke”. Han uttalte seg sterkt negativt til at navnet Palestina blir brukt på kart.

Så en kommentar til det med islam og terrorisme. Jeg regner med at Sikkerhetspolitiet har nær kontakt med muslimske miljøer. Når imamer eller andre påstår at islam er en fredens religion, så trenger det en forklaring. Når en muslim og en europeer snakker om fred, så legger de helt ulike begrepsinnhold i ordet fred. Islam lærer om to hus. Krigens Hus og Fredens Hus. Den freden imamen snakker om, er den freden som finnes i Fredens Hus, som er den tilstand som inntrer når et vantro folk eller en vantro stat underlegges islam. Krigens Hus består av alle vantro, det er enhver ikke-muslim på denne moder Jord. Referer islams uhyggelige lærepunkt som lover selvmordsbombere direkte adgang til det islamske Paradis. Jeg registrerer at i debatter, avisinnlegg, media, så kan jeg knapt huske at noen har satt søkelys på terrorister, feige som de er med maske på Før de skjærer hode av et uskyldig offer holder de frem Koranen sammen med offer/ofrene. De avskyelige bildene farer verden over. Han som var hovedmannen bak attentatet på Tvillingtårnene brukte Koranen og koranord. Det er en religionskrig vi er vitne til, slik det har vært i 1400 år. Vi vet hva som skjer i Sudan. Der har islam og muslimer myrdet omkring to millioner kristne de siste få tiårene. Islam er ikke fred. Islam er krig – krig med våpen. En imam sa forresten for kort tid siden: ”Nå trenger vi ikke bruke våpen lenger for å islamisere Europa. Europa er islamisert. Vi bruke demografiens lover som våpen”. I Holland snakkes det lavt blant politikerne nå hvorvidt Holland er blitt en islamsk koloni.

Jeg finner noen uttalelser fra programmet ganske utrolige, urovekkende, kunnskapsløse og desinformerende, for eksempel at panelet var enig om at islam er fredens religion! Islam er Krigens Hus – Dar al Harb! Den som ikke er klar over dette er en sikkerhetsrisiko i vår nasjonalstat. Jeg anbefaler til lesning de to bøkene av Mark Gabriel, ”Islam og Terrorisme” og ”Islam og Jødene”

Olav Andreas Dovland


Dagens bibelord
Ef 6, 10-18:
10 For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!
[1: 19. 1KOR 16: 13. 2TIM 2: 1.]
11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.
[Rom 13: 12. 2KOR 6: 7. 10: 4, 5. 1PET 5: 8.]
12 For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
[2: 2. Luk 22: 31. Kol 1: 13. 2: 15. 1PET 5: 8.]
13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.
[5: 16. 2KOR 6: 7. 10: 4.]
14 Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje.
[Jes 11: 5. 59: 17. Rom 13: 12. 1TESS 5: 8. 1PET 1: 13.]
15 Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.
[2: 17. Jes 52: 7. Apg 10: 36. Rom 10: 15.]
16 Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med.
[1PET 5: 9. 1JOH 5: 4.]
17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
[1TESS 5: 8. Heb 4: 12. Åp 1: 16.]
18 Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige,
[Matt 24: 42. 25: 13. Luk 18: 1. Kol 4: 2. Jud 20.]


Fredag, Februar 11, 2005

KrFs ”homopris” - Av Olav Berg Lyngmo
KrFs ”homopris”

Mange har med vantro og stor forbauselse registrert at Svarstad Haugland i 2004 bevilget kr 50.000 til homofile prester slik at disse kunne treffes. Saken er så hårreisende at en ikke har ord for det – tenk femti tusen kroner for at homofile prester kunne få fortsette sin ubibelske gjerning. Aldri har vel statsråder gitt penger for å støtte bibeltroskapen her i landet, heller det motsatte! Haugland og KrF må virkelig kunne sies å være medskyldige i de homofiles utbredelse i kirken.

Geistlige kan skille seg og gifte seg på nytt så mange ganger de vil. Det finnes flere eksempler på det. Likevel blir disse godtatt som prester, domproster og eventuelle bispekandidater. De kan også være frimurere. Støtter de i tillegg homofilt samboerskap for prester, synes de å være ekstra kvalifisert som domprost eller biskop. Slik bør Helen Bjørnøy være ekstra kvalifisert som har velsignet Siri Sundes lesbiske samliv med liturgi godkjent av biskop Sigurd Osberg. – Som kjent har KrF aldri ført sådanne ultraliberale til domsstolene. Men derimot bibeltroskapen, - som er blitt slaktet av ugudelige og verdslige dommere.

Det er med skuffelse man registrerer hvordan bispekollegiet, hjulpet av politiske strømninger, lever i et mørkt selvbedrag.

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Klipp fra www.dagen.no: Nessa vil på Stortinget
Nessa vil på Stortinget

– Vi har som eneste mål å abortere abortloven, og vi håper å stille lister i alle fylkene.

Av Ove EikjeTOPPKANDIDATER: Ludvig Nessa skal stå som toppkandidat på «Abortmotstandernes liste» i fylker over hele landet. På de neste plassene finner vi Børre Knudsen, Ivar Kristianslund, Per Kørner, Ragnar Andersen og Egil Hovland.
Foto: Dagen-arkiv
Dette uttaler Ludvig Nessa til Dagen. Han vil nå arbeide for å komme inn på Stortinget under høstens valg.
Nessa skal stå som toppkandidat på «Abortmotstandernes liste» i fylker over hele landet. På de neste plassene finner vi Børre Knudsen, Ivar Kristianslund, Per Kørner, Ragnar Andersen og Egil Hovland. Disse blir listetopper i alle fylker, og så blir det videre supplert med lokale navn fra de enkelte fylker.

Trenger 500 underskrifter
– Jeg håper at vi makter å få vår liste i flest mulig fylker. Men det er på den annen side nok med en fylkesliste, for da er vi med på løpet. Vi vil gjerne gi de mange hjemmesitterne og alle som er frustrert over andre politiske partier et alternativ ved høstens valg, sier Ludvig Nessa.
For å få godkjent en liste til stortingsvalget trenger man 500 underskrifter i hvert fylke, og fristen er 31. mars.
– Vi har i alle år blitt kritisert for våre metoder i abortkampen, og nå vil vi forsøke en måte som er allment akseptert. Når vi bare setter fokus på denne ene store saken om abortloven, er det fordi vi mener at alle andre spørsmål blir meningsløse når barn blir drept i mors liv. Hva skal vi med alle slags rettigheter når barn blir drept?
– Flere store kulturer er tidligere gått til grunne, og kanskje vi er på samme vei selv også. Her er det tsunamien som kommer, så får vi kaste fra oss alt annet som en vil gjøre når flodbølgen er i ferd med å skylle inn over oss. Derfor konsentrerer vi oss om den ene nødvendige saken – å redde liv – sier Ludvig Nessa.
Han legger til at dette er ikke partipolitikk, men det gjelder kun abortloven.
– Derfor vil vi fokusere enfoldig på den ene grunnleggende og viktige ja til livet-saken. Bakgrunnen er at vi har allerede fått en veldig skjev befolkningssammensetning som stadig forverres her i landet. Det er en grusom tsunami som er i ferd med å bygge seg opp, og det er eldrebølgen.

Sunn fornuft
Myndighetene har så vidt begynt å forberede seg på situasjonen ved å forandre på pensjonsordningen og flikke litt på innvandringspolitikken. Men de politikerne vi har hatt til nå, har i stor grad ført både land og folk til stupet av avgrunnen. Det er kanskje for sent å gjøre noe, men klokken er i alle fall fem på tolv, mener Ludvig Nessa.
– Hva vil skje hvis du kommer inn på Stortinget?
– Ja, det kan vi gjerne spekulere i, smiler Nessa, og legger til:
– Enten kan vi som kommer inn følge sunn fornuft og stemme så godt vi kan på aktuelle saker – eller rett og slett avstå fra å stemme i alle andre saker enn abortloven. Den videre strategi er ikke klargjort enda.
Men uansett hvis noen kommer inn, vil vi ha en «senator i det romerske senat» på samme måte som mannen som alltid avsluttet sine innlegg i senatet, uansett hva saken dreide seg om, med frasen: «For øvrig er det min mening at Kartago bør ødelegges».....

Publisert 11.02.2005
02.2005

Nessa vil på Stortinget
11.02.2005

Får ikke utvide abortgrensen nå
11.02.2005

Spansk livsvernkritikk av ny grunnlov for EU
10.02.2005

Ansvarlig redaktør: Odd Sverre Hove
E-post: redaksjonen@dagen.no
Adresse: Postboks 2394, Solheimsviken, 5824 Bergen
Tlf. 55 55 97 00

Dagen.no er utviklet av Kommunion - mer enn kommunikasjon


Klipp fra www.f-b.no: Abortmotstandere stiller egen stortingsliste
Abortmotstanderne Ludvig Nessa (t.v.) og Børre Knudsen. Arkivfoto: Lasse Eriksson


Abortmotstandere stiller egen stortingsliste


Abortmotstanderne Ludvig Nessa og Børre Knudsen vil på Stortinget. Målet er å omstøte dagens abortlov.

NTB
09. Februar 2005 22:30 Oppdatert 09. Februar 2005 22:40

Tips noen om denne saken!
Skriv ut saken uten bilde med bilde


Ludvig Nessa og Børre Knudsen tar mål av seg til å stille som første-og annenkandidat på lister i alle 19 fylker i høs-tens stortingsvalg, skriver den kristne avisen Norge IDAG.


Hove trakk seg
Tidligere leder i Kristent Samlingsparti, Ivar Kristianslund, skal være med på det nye initiativet. Dagen-redaktør Odd Sverre Hove hadde også sagt ja, men i en e-post til NTB opplyser han at han nå har trukket seg som kandidat.
– Grunnen er at jeg er sjefredaktør i Dagen. Dagens sta-tutter pålegger meg som sjef-redaktør å sikre at avisen er partipolitisk uavhengig. Det er et hensyn som jeg er kommet til at jeg bør gi første prioritet, skriver Hove i e-posten.


30 års kamp
Børre Knudsen gir seg ikke tross 30 års abortkamp. Han var sogneprest i Balsfjord da Stortinget vedtok lov om selvbestemt abort – foster-drapsloven, som Knudsen kaller den.
Protestpresten sa fra seg den statlige delen av embetet og lot seg vigsle til «biskop» i sitt eget Strandebarm prosti i Kautokeino i 1997. Med sterke virkemidler ledet han og Lud-vig Nessa siden en rekke anti-abortaksjoner og demonstrasjoner.
Knudsen og Nessa jobber nå for å samle 500 underskrif-ter i hvert fylke innen fristen 31. mars, slik loven krever for at de skal kunne stille til valg.
Selv om de ikke skulle lykkes, kan abortloven uansett bli et hett tema i valgkampen. Sterke krefter både i Sosialis-tisk Venstreparti og Arbeider-partiet kjemper for å utvide retten til selvbestemt abort fra 12. til 16. uke, uten dagens krav til behandling i nemnd.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


Dagens bibelord
Jak 4, 4-12:
4 Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.
[Joh 15: 19. 17: 14. Rom 8: 7. Gal 1: 10. 1JOH 2: 15.]
5 Eller mener dere at det er tomme ord når Skriften sier: Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss?
6 Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
[Ord 3: 34. 29: 23. Matt 23: 12. Luk 14: 11. 1PET 5: 5.]
7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.
[Ef 4: 27. 6: 12. 1PET 5: 9. 1JOH 5: 18.]
8 Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!
[Sal 73: 27. Jes 1: 16. Sak 1: 3. Mal 3: 7.]
9 Klag og sørg og gråt! La latteren vendes til sorg, og gleden til bedrøvelse!
[Pred 2: 2. Matt 5: 4. Luk 6: 25.]
10 Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.
[v. 6. Luk 1: 52. 14: 11. 1PET 5: 6.]
11 Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer.
[3M 19: 16. Sal 15: 3. Matt 7: 1. Rom 2: 1. 1PET 2: 1.]
12 Én er lovgiveren og dommeren, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men du, hvem er du som dømmer din neste?
[Matt 10: 28. Rom 14: 4.]


Torsdag, Februar 10, 2005

Menneskerettene skaptes på kristen grunn GULE! - Av Jørgen Høgetveit
Den siste rest av KRL-fag skal ut av skole om HUMANETIKERNE får det som d e vil. Det eldste faget i norsk skole – er kristendomsfaget – og det igjen viser hvor avgjørende viktig de generasjoner som bygde landet mente kristendommen var for landet og folk. Grunnlovens § 2 som gjør Norge konfesjonsbundet til den evangelisk lutherske religion
(prof. Robberstad) – viser også hvordan samfunnsbyggerne tenkte den gangen om hva som måtte til for å skape det gode samfunn – som rothuggerne nå er ute etter.

La oss videre slå fast at menneskerettene som Gule prosederer på - uten nærmere presisering - er oppstått på kristen grunn og bygger på det enkle fundament av det kristne menneskesyn som sier at det enkelte menneske er mer verdt enn hele verden og derfor må ha sine klare retter og beskyttelse i en ond verden. Jeg vil anta at Gule står for det naturalistiske som i grovtekst sier at mennesket er godt 70 % vann og resten mineralstoffer og etter hvert litt humus (derav human) både før og når det vender tilbake til jord. Overskuddsnasjonen oppstod på protestantisk grunn i Holland. (Max Weber, sosiologiens grunnlegger.)

Det norske folk har en tusenårig historie som bygde på den grunn både for sin sjels frelse og for det verdigrunnlag man bygde samfunnet på – og den dag i dag bringer over 90 % barna sine til dåpen, selv om vi sviktes grusomt både av embetsverk og presteskap. Det er skammelig at vi skal love å oppfostre barna i den kristne forsakelse og tro og så bli budt det en bydes i dåps-, konfirmasjons- og skoleundervisning. Nå skal enda den siste lille rest ut av skolen på grunn av den lille kampgruppen – som kan det legale spill gjennom korridorene til man har havnet hos FN – ”samvittighetsvaskeriet” som Øverland kalte det - og som i dag består av over 60 % totalitære stater. Og disse skulle man høre på? Overhode ikke spør du meg, og det burde heller ikke det norske folk. Ønsker Gule en kristendomsfri skole – ja så la han og hans etterfølgere få friheten som før og eventuelt danne sine egne skoler eller bare ta barna ut av kristendomsfaget og la oss andre være i fred. Skal de fortsette å plage andre på den måten de driver på, ønsker vi å ha minst mulig med dem å gjøre inntil de eventuelt går i seg selv og oppfører seg som folk.

Jeg fatter ikke at kristne og andre foreldre lenger skal la seg terrorisere av disse små utgruppene som tydeligvis ikke har tenkt å gi seg med gnålet om menneskeretter som de knapt forstår opphavet til – langt mindre hva det betyr i praksis. Hadde de det gjort - hadde de oppført seg med mye mer toleranse og behagelighet.. Synes de att på til at det norske samfunn er så umulig på grunn av at det enda er igjen så mye av kristendom i jul og andre høytider samt i institusjoner og regelverk – enda så avkristnet det er – så bør de heller finne seg et annet land som smaker dem bedre, men da skal de lete lenge. Menneskeretter overlever ikke lenge i noen stat – som avskårne blomster.


Leserbrev fra Kristi Rognerud: Hva er meningen?
Hva er meningen?

- Spør mange. Når ulykker, katastrofer og sykdom rammer folkene. Ser, vet eller skjønner de virkelig ikke dette? Hvorfor gjør da jeg det? Har dette noe med vilje og åndelige øyne og ører å gjøre? Avgjort. Ulykkene og katastrofene er rett og slett nok et Guds kall til omvendelse. Man spør: Hvor er Gud? Han er i himmelen. Og Han vil at alle mennesker skal bli frelst. At de skal lukke Jesus inn. Han spør: Vil du gå fortapt eller vil du bli frelst fra fortapelsen? Den som ikke vil svare ja til frelsen, svarer Ham altså nei. Og fortapelsen og helvete venter. Og vil du ikke høre på Ham, hører du jo vanskelig Hans kall. Derfor gjelder det å jekke seg ned noen hakk og innrømme at Han, og bare Han er Gud, mens vi kun er støv. Han alene har all makt. Og Han gjør med oss som Han vil. Lever vi i strid med Hans vilje lenge nok, forherdes vi til slutt. Og da er vi simpelthen ikke lenger i stand til å forstå hva som er rett og hva som er galt. Alt er like greit. Alt er kjærlighet. Til og med å drepe sitt eget barn er helt greit. Det er min kropp, sier kvinnen, og mener at det er opp til henne å avgjøre om hun vil drepe barnet/den andre kroppen i hennes liv. Aborttilhengerne eller drapstilhengerne mener altså at bare den enkelte kvinne selv kan og er i stand til å avgjøre det bittelille totalt rettsløse barnets skjebne. DHÅ sier: Hun er ikke det. Dessverre.


BERGE FURRE I LANDVIK KIRKE - Av Oddvar Berge, fylkesformann i Kristen Framtid i Aust-Agder
Det varsles at Berge Furre skal tale i Landvik kirke. Nye premisser og et nytt fundament skal gjøre at han lettere kan slippe til nå enn før. Berge Furre er påny i vinden som den fremste forkjemper for de mest liberale kandidatene til Oslo bispestol.

Raushet kan være et stort gode. Ensidighet en større fare. Jeg stiller spørsmål ved troverdigheten til sognepresten i Landvik som gjerne tar en flørt med de grensesprengende ytterst til venstre, men lite har til overs for de trofaste lengst til høyre. Når fikk en ”kjendis” fra motsatt banehalvdel slippe til i Landvik kirke? En som er kontroversiell fordi han vil holde fast på kirkens gamle tro og bekjennelse, og sette liv og stilling inn for sin samvittighet og sin overbevisnings skyld. Jeg spør bare: Når fikk en av disse ”kjendisene” slippe til? Eller: Når skal det skje?

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Dagens bibelord
1 Sam 7, 2-6:
2 Fra den dag arken kom til Kirjat-Jearim, gikk det en lang tid - tjue år gikk det. Da sukket hele Israels hus etter Herren.
3 Og Samuel sa til hele Israels hus: Dersom dere vender om til Herren av hele deres hjerte, så få de fremmede guder og Astarte-bildene bort fra dere og vend hjertene til Herren og tjen ham alene! Så skal han fri dere av filistrenes hånd.
[1M 35: 2. 5M 6: 13. Jos 24: 14, 23. Dom 2: 13. Matt 4: 10.]
4 Da skilte Israels barn seg av med Ba'alene og Astarte-bildene og tjente Herren alene.
[Dom 10: 16.]
5 Og Samuel sa: La hele Israel samle seg i Mispa! Så vil jeg be til Herren for dere.
[Dom 20: 1. 1SAM 10: 17.]
6 Så samlet de seg i Mispa, og de øste opp vann og helte det ut for Herrens åsyn*. De fastet den dagen og bekjente der: Vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i Mispa.
[1: 15. 12: 10. Sal 62: 9. 106: 6. Klag 2: 19. Dan 9: 15.] [* til tegn på sorg over synden.]


Onsdag, Februar 09, 2005

Klipp fra www.magazinet.no: Hove trekker seg fra listen
9/2/2005 kl 22:44
Hove trekker seg fra listen


Sjefsredaktør i Dagen, Odd Sverre Hove, vil likevel ikke stille på stortingsliste hos abortmotstandere.

– Jeg har tidligere i dag sagt et innledende ja til å stå som listefyll på en av de tre nederste plassene på en uavhengig valgliste mot abortloven i Østfold fylke. Grunnen er at jeg synes det er svært viktig å få reist abortspørsmålet igjen i norsk offentlig og politisk debatt, sier Odd Sverre Hove til Magazinet.

Men etter nærmere overveielse har jeg imidlertid i kveld ombestemt meg og må trekke meg igjen fra listen sier Hove.
– Grunnen er at jeg er sjefredaktør i en kristen dagsavis, Dagen. Dagens statutter pålegger meg som sjefredaktør å sikre at avisen er partipolitisk uavhengig. Det er et hensyn som jeg er kommet til at jeg bør gi første prioritet.

– Jeg har derfor i kveld meldt fra til initiativtagerne i Østfold om at jeg må trekke meg igjen.

– Jeg ønske dem lykke til med å reise abortdebatten på nytt i norsk offentlighet. Abortdebatten er en debatt som jeg i samsvar med Dagens statutter også selv vil delta i fremover, sier Hove.

Nyheten om abortmotstandernes stortingsliste har vakt oppsikt, ikke mindre enn 18 nettaviser melder onsdag kveld om den "nye" stortingslisten.Klipp fra www.idag.no: Abortmotstanderne stiller egen liste til Stortingsvalget
Abortmotstanderne Ludvig Nessa og Børre Knudsen har fått vann på mølla etter den gryende abortdebatten. Nå stiller de som første- og andrekandidater på lister i alle 19 fylker til høstens stortingsvalg. Med seg på listen har de Dagen-redaktør Odd Sverre Hove og Ivar Kristianslund.
Publisert: 2005-02-09 18:23:00 Bjarte Ystebø, Foto: Norge IDAG TV


Leserbrev fra Bjarne Kydland: Ærlig talt
All honnør og takk til brødrene Ole Jørgen og Jens Tomas Anfindsen for deres nye islam-kritiske nettsted HonestThinking.org. Det er på høy tid at noen vil påta seg et slikt oppdrag nå, som en skikkelig motvekt til den fatale og alt ødeleggende og misvisende reportasjevridningen og virksomheten som florerer i all sekulær og profan presse og kringkasting/TV. Denne påtagelige og manipulerende virksomheten har akselerert hele tiden, i alle fall siden 1970-tallet, og mer og mer til større lidelse jødene er blitt påført, synes det meg. De siste 5 årene med voksende palestinaarabiske pogromer og utfall har ikke virket avtagende på hetsen mot Israel. Overhode ingen stagget sjikaneringsvilje, men de styggeste løgnene ”glir ned” sammen med ”Sions Vises Protokoller” Og deres nyvalgte overhode Mahmoud Abbas er meget bestemt på at det må mye mer til enda, etter en liten såkalt houdna. (Dette siste er en fullt ut gyldig islamsk læresetning, flittig brukt.) At 6 millioner jøder skulle være gasset i hjel under Den andre Verdenskrigen, sier presidenten er bare en fabrikert løgn.

Da jeg leste Magazinet Nr. 13 stusset jeg litt på headingen hvor det står: ”Utfordrer ”uærlig” islamtenkning.” og ikke rett ut: uærlig - - -.

Men faktum er jo at islam er ærligere enn noe nålevende folk på jorden, tatt i betraktning hva de er programmerte på. Hva som er deres mål og hensikter med samtlige ”vantro” ”Først Den lille Satan” og så Den store, Amerika og deg og meg.

For å gjøre en lang historie kort: Islamsk lære og praksis skal med sin sharia og diktatoriske styringsform à là jordens mest kjente og verste diktatorer gjøres gjeldende fra sør til nord og fra øst til vest. Denne målsetting gjør de intet nummer av å skjule for noen. Dette er Koranen, slik som Koranen skal forstås, i følge Mark A. Gabriel, og slik er den praktisert i Palestina. Slik også var livet til Koranens opphavsmann Mohammed. Han bedrev utstrakte herjinger og krigstokter, 70 – 80 i tallet. Slik finansierte han sine dødbringende tokter mot fredelige folk, som bare ønsket å få leve i fred og ro med sine kjære. Hadde han intet konkret å anføre mot dem ”fabrikerte” han sine påskudd etter behov. Dette er det sanne islam.
Nettopp denne bunns ærlighet og sterke utbasuneringen av mål og hensikt er i grunnen til å forundre seg over. Arafat og hans folk har konsekvent proklamert at de skal undertvinge seg alt og alle. For sikkerhets skyld lot han ikke sine ord smelle så hart her i Vesten, som hjemme blant egne landsmenn og trosfeller, men ingen, ikke en gang et noenlunde lesekyndig barn skulle kunne være i tvil om hva det islamske folket står for contra resten av verden.

Hvor ligger så ”uærligheten” eller uærligheten?
Den ligger i Vestens toneangivende politikere og mediefolk. Det skal visst nok ikke finnes et mer velvillig og fredelig folk på jorden, ifølge disse meningspåvirkerne. Slik kan disse som oftest tolkes og forstås. Dette kan nok til dels grunne seg på olje og handel for øvrig, hvor arabiske stater har store oljerikdommer og andre investeringsmuligheter. Men endog et lesekyndig barn kan se at dette bærer galt av sted der politikerne og massemediene kryper og heller ofrer ”den fattiges eneste lam.” (les: Israel)

”Se på disse jødene”, sier de. De gir ikke palestinaaraberne en fredelig dag. De setter opp murer og gjerder der det måtte passe dem. De river ned deres hjem! (les: våpenlagre og smugler-tuneller) Ødelegger jordbruksområder! Stenger infrastukturen og behandler araberne som kveg. Kirkenen Nødhjelps delegasjen fikk sagt at: ”De er ikke en gang i krig”.

Er dette sanning? Nei! Hvilken araber har det bedre enn de som har israelsk statsborgerskap?
Det ferskeste eksempel på slik håpløs PLO-propaganda er nylig servert av Marit Landrø, som var en av deltakerne ved Kirkens Nødhjelps delegasjon til palestinaarabiske selvstyreområder i fjor høst. Ho var ”rystet over Israel”, men ho er åpenbart ikke rystet over
de islamske proklamasjoner om å ”kaste jødene på sjøen.” Dette siste er nok i følge henne som det skal være, etter mitt inntrykk.

Hva er islamistenes primære mål, i dag ?
1) De palestinske islamistene forlanger at Israel løslater samtlige fengslede drapsmenn, flere tusen i tallet.

2) Islamistene forlanger sammenhengende grenser mellom Vestbredden og Gaza. Hvordan da forsvare det som blir igjen av Israel?

3) De jødiske bosettingene på Vestbredden og Gaza skal bort.

4) Og alle ”flyktninger” siden 1948 skal tilbakeflyttes til dagens Isralel. Flere 100-tusen.

”You name it.”

Når dette så er fullført da skal islam være sikret sitt 22 diktatur, og det er Den store Satans tur.

Her kommer Sakarias 12,3 inn.
For sent vil Israels fiender (”alle folkene”) innse og innrømme at her er de i ferd med å såre seg selv.
”Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.”
”Han talte og det skjedde - - - .” Salme 33,9

Med hilsen
Bjarne Kydland


Klipp fra www.answersingenesis.org: Telegraphing the wrong message
Telegraphing the wrong message
by Ken Ham, president, AiG–USA

February 5, 2005

As the world’s largest apologetics organization, Answers in Genesis is frequently interviewed by secular reporters. In fact, there has been an international reporting frenzy as a result of a recent federal court case on how evolution and alternative theories should be taught in public schools. Even though we had nothing to do with the case, the media have been calling us.

We often grimace when we see the secular media’s final reports. While some just report the facts and manage to get it right, most either come with an agenda that is overtly biased against Christians (See Jonathan Sarfati’s article, Time and Newsweek blatantly attack Christian doctrine) or they just don’t understand what we believe.

Recently an article appeared in the Sunday Telegraph, “In the beginning … Adam walked with dinosaurs,” that was probably one of the worst pieces of journalism we’ve seen in a while. This reporter either didn’t hear what we were saying or had an agenda. The article also shows you the confusion that’s out there concerning creationist beliefs.

Here is Ken’s point-by-point critique of the article (the article is indented):

With its towering dinosaurs and a model of the Grand Canyon, America’s newest tourist attraction might look like the ideal destination for fans of the film Jurassic Park.
I wouldn’t really call the museum a tourist attraction. I believe it will attract people and tourists, but it’s really a teaching center. It’s meant to engage the culture and engage the society. The museum teaches … it’s got a message ... it’s a walk through history. There will be some entertaining aspects to it, but it’s primarily a place to teach people a very important message and to challenge them.

The new multi-million-dollar Museum of Creation, which will open this spring in Kentucky,
We call it a Creation Museum, which is really just the name. It not only has the account of creation, but it also has the whole history of the world, as recorded in Genesis, leading up to the message of the Cross.

They said the museum would open this spring. But what I told them was that we are hopeful the whole museum will open in the spring 2007 and that, by mid-year of 2005, we should be able to open the planetarium, lobby, bookstore and café.

will, however, be aimed not at film buffs, but at the growing ranks of fundamentalist Christians in the United States.
The museum is meant to be an outreach to both Christians and non-Christians. It’s an outreach to the whole culture—to challenge non-Christians with the message that the Bible’s history is true and therefore it’s message of the gospel and morality is true. The museum is meant to challenge Christians who have compromised with millions of years and evolutionary ideas. It’s also to teach and equip Christians to defend their faith in today’s secular world.

It aims to promote the view that man was created in his present shape by God, as the Bible states,
Now wait a minute—I didn’t say that! The whole universe is suffering from 6,000 years of sin and the Curse. We get diseases—we get old and die. We weren’t created like this. We were created perfect originally, but we’re suffering from 6,000 years of the Curse.

rather than by a Darwinian process of evolution, as scientists insist.
Note the phrase “as scientists insist.” What this person is trying to do here is to say, “If you believe in evolution, that’s science,” and “if you believe in what these people believe, that’s not science.” But that’s not true. We have real scientists, like Dr. Jason Lisle, on staff. He was granted his Ph.D. in astrophysics by evolutionists at a well-known secular university. They agreed—he did real science.

There are many scientists who believe that God created the universe in six literal days, six thousand years ago. In fact, we have a number of scientists on staff in the U.S., Australia, and England, and many in the secular world, who agree with us. We’re going to teach lots of real science throughout the museum—the science of genetics, natural selection, information, geology and so on. I tried to explain to this reporter that it’s not science versus the Bible. We all believe the same operational science in the present. It’s a debate between two beliefs about origins, and scientists who believe the Bible can show how science confirms the Bible’s history.

Even when you explain this to reporters, they either don’t understand or don’t want to understand because they already have an agenda.

The centerpiece of the museum is a series of huge model dinosaurs,
Although the dinosaur models will certainly be a spectacular part of the museum, I wouldn’t call the model dinosaurs “the centerpiece.” Not all the dinosaurs will be huge, either. The life-size model dinosaurs will be all sorts of different sizes—from the size of a sheep to 40 feet long.

built by the former head of design at Universal Studios,
The dinosaurs were not built by the former head of design at Universal Studios—they were built by Buddy Davis. Patrick Marsh, the design director for the Creation Museum, was not the former head of design at Universal Studios. He was the art director who did the scenic design for “Jaws” and “King Kong” at Universal Studios in Florida, USA.

which are portrayed as existing alongside man, contrary to received scientific opinion that they lived millions of years apart.
Here it is again—if you believe that dinosaurs lived millions of years before man, that’s science. Obviously, the reporter has a bias and an agenda. But who was there millions of years ago to see these things? That’s one of the things I tried to explain to him—the difference between operational science (what you can observe, repeat, and test in the present) and your beliefs concerning the past.

Other exhibits include images of Adam and Eve, a model of Noah’s Ark and a planetarium demonstrating how God made the Earth in six days.
These aren’t just images—they’re actual sculptures of Adam and Eve. We’ll have more than just a model of Noah’s Ark. We’re going to show all sorts of phases of the Ark’s construction.

The planetarium is going to show much more than just how God created the universe, including the Earth, in six days. It’s going to have a variety of programs on the stars and the universe, including powerful arguments against billions of years and the big bang theory. It will also show the glory of God as we look at the universe.

The museum, which has cost a mighty $25 million
Our budget for the Creation Museum is $25 million, including the building and all its exhibits. Our exhibits (over 42 major exhibit spaces) will cost about $10 million. Actually, $25 million is not much when you consider other museums and theme parks that would spend millions on just one exhibit.

For instance, the budget for the “Jaws attraction” at Universal Studios in Florida, USA cost $22 million in 1999. The Spiderman attraction at Universal Studios recently cost over $100 million.

A little closer to home is the National Underground Railroad Freedom Center in Cincinnati, Ohio. Their total costs came to $110 million for the 158,000-square-foot-complex. And their exhibit area is actually not that much different from ours. But we’re going to have some unique elements, such as animated dinosaurs and waterfalls. We are actually able to keep our costs down through our volunteers and doing things in-house. Our budget for the whole museum is extraordinary low for the quality and number of exhibits.

will be the world’s first significant natural history collection devoted to creationist theory.
Of course, I can understand the secular world calling it a theory, but we would say it’s devoted to biblical history and true operational science.

It has been set up by Ken Ham, an Australian evangelist, who runs Answers in Genesis, one of America’s most prominent creationist organizations.
Answers in Genesis hasn’t been set up by me. Certainly, I’ve had the vision for this, but it’s all the people who have come to be a part of the organization that are making this happen.

I’m not an evangelist—I was teacher in Australia. While I’m certainly the CEO of Answers in Genesis, it’s actually run by a leadership team that includes Mark Looy, Mike Zovath, Kathy Ellis, Carl Kerby, Jim Hatton, John Pence, and Dale Mason. We also have a board of directors that meets several times a year.

He said that his aim was to use tourism, and the theme park’s striking exhibits, to convert more people to the view that the world and its creatures, including dinosaurs, were created by God 6,000 years ago.
I don’t understand how he could say that the Creation Museum is a theme park when I have never called it a theme park nor would I ever.

The statement about converting people to the view that God created dinosaurs 6,000 years ago is somewhat misleading. I explained to him that the most important thing we’re doing is helping people understand the credibility of the Bible. If its history in Genesis is true, then the rest is true.

There is an emphasis by the secular world (and I find this a lot) to look at us and say, “These are the people that believe God created in six days, 6,000 years ago.” We believe these things, but that’s not what I said is the aim of the museum. I said the primary aim is to convert people to Christianity.

“We want people to be confronted by the dinosaurs,” said Mr. Ham.
What I said was that, when people come into the lobby, they will immediately be confronted with dinosaurs and people together, a challenge to their evolutionary assumptions.

“It’s going to be a first class experience. Visitors are going to be hit by the professionalism of this place. It is not going to be done in an amateurish way. We are making a statement.”
The statement we are making is that the Bible is true—you can trust it. And they did actually get it right that it will be a “first class experience.”

The museum’s main building was completed recently, and work on the entrance exhibit starts this week. The first phase of the museum, which lies on a 47-acre site 10 miles from Cincinnati on the border of Kentucky and Ohio, will open in the spring.
I told them we trust the museum will open in the spring of 2007 and that we hope to open the planetarium, lobby, and café in the middle of this year (2005).

Market research companies hired by the museum are predicting at least 300,000 visitors in the first year, who will pay $10 each.
Our market research certainly indicated that. We actually believe there could be as many as 600,000 or more visitors in the first year, based on the support and interest we see in the museum.

Among the projects still to be finished is a reconstruction of the Grand Canyon, purportedly formed by the swirling waters of the Great Flood – where visitors will “gape” at the bones of dinosaurs that “hint of a terrible catastrophe,” according to the museum’s publicity.
Saying Grand Canyon was formed by swirling waters of the Great Flood is misrepresenting what the creationists believe. (See A canyon in six days!) Also, dinosaur bones are not associated with the Grand Canyon.

Mr. Ham is particularly proud of a planned reconstruction of the interior of Noah’s Ark. “You will hear the water lapping, feel the Ark rocking and perhaps even hear people outside screaming,” he said.
The reporter asked me to go through and describe the museum, and I said at one stage that we’re going to have a walk through of Noah’s Ark. The plans for that exhibit have since changed to something more spectacular. When I said that you might hear screams of people, it wasn’t meant, in any way, to say, “Ha, they died.” It was meant to say that this was a serious event. I think he has misinterpreted my comments to imply that I’m proud of the fact that all these people died. Well, that’s not true at all.

Our message today is that we have an Ark of salvation. You need to come into the Ark—the Lord Jesus Christ. The whole reason we were planning that kind of display was to warn people. People need to come into the Ark of salvation because there is a final judgment coming. It’s not a feeling of pride—it’s a heart-wrenching message that we have to give to people.

More controversial exhibits deal with diseases and famine, which are portrayed not as random disasters, but as the result of mankind’s sin.
He did get this part right in that it’s not God’s fault, it’s our sin which explains why there is death and disease in the world.

Mr. Ham’s Answers in Genesis movement blames the 1999 massacre at Columbine High School in Colorado, in which two teenagers killed 12 classmates and a teacher before killing themselves, on evolutionist teaching, claiming that the perpetrators believed in Darwin’s survival of the fittest.
This is one area where I find, over and over again, that secular reporters don’t want to understand or don’t listen. We have never blamed the Columbine High School massacre on evolutionist’s teaching, and we don’t blame abortion or gay marriage on evolution.

We do point out that most students today go through a government school system where they are left with the impression that there is no God, they’re just an animal, and they can do whatever they want. Then who decides right and wrong?

What we’re saying is that aborting babies or shooting people is only consistent with what they believe. Evolution’s not to blame—the ultimate blame is sin. They reject God and the Bible, and construct a morality in accord with their foundation that there’s no God. Evolution is most likely a supposed justification for saying there is no God. Just like the Israelites in the book of Judges, who had no king to tell them what to do, they do what is right in their own eyes.

Other exhibits in the museum will blame homosexuals for AIDS. In a “Bible Authority Room” visitors are warned: “Everyone who rejects his history – including six-day creation and Noah’s flood – is ‘willfully’ ignorant.”
I don’t know where he got this from. There’s no exhibit that is going to talk about AIDS in the museum. And we don’t blame homosexuals for AIDS at all. That’s preposterous. We might say that, if you are disobedient to God’s rules for marriage, then you can spread diseases. But the bottom line is that if you don’t have God’s rules in regards to marriage, then there are consequences. (See our Q&A on morality—the section on homosexuality.)

Elsewhere, animated figures will be used to recreate the Garden of Eden, while in another room visitors will see a Tyrannosaurus rex pursuing Adam and Eve after their fall from grace. “That’s the real terror that Adam’s sin unleashed,” visitors will be warned.
We’re going to have a T. rex, but we never said he’s going to be pursuing Adam and Eve!

We are going to show that everything changed after the Fall—some animals became carnivorous and violence filled the earth.

A display showing ancient Babylon will deal with the Tower of Babel and “unravel the origin of so-called races”, while the final section will show the life of Christ, as an animated angel proclaims the coming of the Savior and a 3D depiction of the crucifixion.

In keeping with modern museum trends, there will also be a cafe with a terrace to “breathe in the fresh air of God’s creation”, and a shop “crammed” with creationist souvenirs, including T-shirts and books such as A is for Adam and Dinky Dinosaur: Creation Days.

He asked me if there was going to be a souvenir shop. What I told him is that the emphasis is going to be on resources: books, DVDs, tapes, etc. I told him we want people to go away with a message—to be equipped. I said there might be some things like T-shirts there but the major part of the bookstore is resources to instruct people. With over 700 items on our resources list (books and DVDs), there’s not going to be a lot of room for souvenirs.

The museum’s opening will reinforce the burgeoning creationist movement and evangelical Christianity in the U.S., which gained further strength with the re-election of President Bush in November.
It’s interesting to me how, because President Bush was re-elected and he’s a Christian and many Christians voted for him (a lot of non-Christians also voted for him), the secular media seem almost upset that Christians are having an influence in America. It’s almost as if Christians aren’t allowed to have an influence but non-Christians are.

What AiG is all about is disseminating information, telling people the Bible is true and seeing people converted to Christ. We are not a politically motivated organization.

Followers of creationism
What does he mean by followers of creationism? We aren’t a sect. We are Christians who believe the Bible. Followers of God’s Word is the way I would put it.

have been pushing for their theories to be reintegrated into American schoolroom teaching ever since the celebrated 1925 “Scopes Monkey Trial”, when U.S. courts upheld the right of a teacher to use textbooks that included evolutionary theory.
We’ve never been a political movement. We’ve never tried to get creationism taught in schools. We believe there has to be a change in people’s hearts. These secular people are antagonistic to Christians because they reject the Christian faith. They are secularists, and they want their worldview to dominate. Are Christians not allowed to have a view? How inconsistent can they get?

A lot of people misunderstand the Scopes trial. Hollywood has misrepresented and even perverted the trial through the movie Inherit the Wind. It bears hardly any resemblance to the truth. It was really a movie done to denigrate Christians.

One of our speakers, Dr. David Menton, has written an analysis of the movie in Inherit the Wind: an historical analysis.

The statement that “U.S. courts upheld the right of a teacher to use textbooks that included evolutionary theory” is absolutely amazing because it is 100 percent untrue. The reporter needs to actually read the transcript of the Scopes trial and find out what really happened. (You can obtain this from the AiG bookstore, it’s called The World’s Most Famous Court Trial.)

In 1987, the U.S. Supreme Court reinforced that position by banning the teaching of creationism in public schools on the grounds of laws that separate state and Church.
This is not an accurate statement, and it’s not the first time the media has misreported on this. The law actually says that competing theories of origins can be taught in public schools as long as no particular religion was being established. (See “Hunting for truth” in the secular media!)

This is the reason that people are now trying to get evolution disclaimer stickers in textbooks and intelligent design taught in school—they are saying it has a secular intent and doesn’t mention God. Thus it would conform to the Supreme Courts ruling.

Since then, however, many schools–particularly in America’s religious Deep South–have got around the ban by teaching the theory of “intelligent design”, which claims that evolutionary ideas alone still leave large gaps in understanding.

“Since President Bush’s re-election we have been getting more membership applications than we can handle,’’ said Mr. Ham, who expects not just the devout, but also the curious, to flock through the turnstiles. “The evolutionary elite will be getting a wake-up call.”

What I told him is that we received more memberships than we had expected. I didn’t mention President Bush’s re-election. He added that.

Sometimes I shake my head and sigh when I see what the secular reporter said compared to what really happened! Oh, how I look forward to seeing an article that reports what we actually say, rather than a reporter’s modifying our words to tell readers what we “really meant to say!” Perhaps, if we had more time to decontaminate journalists from their years of evolutionary brainwashing, their reporting would be a little more balanced.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2005/0205telegraph.asp
COPYRIGHT © 2005 Answers in Genesis


Katolikker og sosialister i norsk bispenominasjon? - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommenatr-Avisa.no
Fra gammelt av da man kjempet for å innføre menighetsrådene (fra 1890-1920) for at folket skulle få delta i utpeking av hyrder – kjempet høyresida, preste- og embetsverket mot. De ville gjerne ha et ”kirkelig storting” – noe de ikke fikk da – men har fått nå. Og så ser vi hvordan stat og kirke ødelegger den norske kirke igjen og fører oss sakte men sikkert inn i Moderkirkens favn, et klamt favntak vi heldigvis fikk kommet oss ut av etter reformasjonen. Vi ser det i deres teologiske tilnæring til den katolske kirke. AKF/Krossen Media har gitt ut et utmerket hefte av en tidligere prost i DNK som dokumenterer dette: ”Går den norske kirke mot ROM ?” Konklusjonen er et entydig JA! Olav Valen-Sendstad så og advarte mot denne utviklingen allerede rundt 1956 hvor han påpekte at når evangelisk-luthersk lære ikke lenger var levende i vårt folk ville sosialismen trenge inn i det verdslige regiment og salvebinde det gjennom lover og byråkrati – og den katolske kirke ville komme med sin lære og kirkebegrep og overta kirken igjen. Han får rett – om det ikke skjer en oppvåkning. Omkampen om Norge i gang!

Vi ser det i bispeposisjoner som for eks. at biskop Vagle i Nidaros drev inn i presesstillingen etter biskop Bondevik som tok over etter Oslobispen. Han tok med seg hele prostestaben sin på visitt til paven og holder store verdensvide økumeniske samlinger i Nidaroskatedralen. Her er det noe som skal gjenreises. Nå er flere biter på plass og flere skal komme.
Kirkerådet gjennomfører et valgopplegg med mange krumspring for å få fram kandidater som passer venstresida – for å gjøre Hernes verk fullkomment. Siste utspillet er – utenom reglene – å bringe inn i nominasjonsprosessen Pettersen (gammel radikaler?), tidligere leder av IKO og produsent av KRL-faget som Hernes og Lilletun fikk gjennomført på tross av iherdige protester fra 12 000 underskrivere og flere av lederne av de kristen organisasjonene som støttet AKFs protester mot dette eklatante Grunnlovsbrudd. Og nå kommer slutt kampen mellom ”Moskva – Rom”. Vi sier ikke mer om Pettersens kandidatur – men merker oss at Kvarme først har vært i et Benediktinerkloster og fått ”minnelse” om å kaste seg inn i nominasjonsprosessen. Deretter har han vært 30 dager i et Jesuitterkloster (Dagen 4. feb.-05) – jesuittene som igjennom hundreårene har vært spydspissen mot de evangelisk – lutherske riker. Dagen skriver slik i ingressen: ”I 2003 tilbragte biskop i Borg, Ole Kristian Kvarme, 30 dager i stillhet blant katolske jesuitter i Berlin.” Han deltok i ”det som kalle ”ignatianske øvelser” – som han selv utdyper – men bare navnet gjør at man tenker sitt. Hvorfor i all verden befinner en norsk biskop for den evangelisk lutherske kirke seg i den ÅNDELIGE ATMOSFÆRE som et jesuitterkloster er? Hva bringer han med seg tilbake til Norge derfra? Nå støttes han for øvrig i Aftenposten av Matlary - Kr.F – som tidligere var pavens høyre hånd i familiesaker! Kvarme står riktignok ”midt i DNKs vedtak” om homofili etc – men hva hjelper det - når DNK står langt unna Bibelens syn på en rekke spørsmål. DNK og Norge får nå oppleve konsekvensene av at deres skaperteologi – om Gud som Skaper og Hans ordninger fra familien, menigheten og nasjonen – er gått fullstendig i oppløsning under trykket av forkvaklet teologi, naturvitenskap og dyrkelsen av den humane – menneskelige fornuft! Den fornuft fra ”vår formørkede forstand – kan jo ikke sannheten kjenne, uten din den gode Ånd, vil sitt lys i oss opptenne – godt å tenke, tale gjøre. Dertil må Din Ånd oss føre.” (etter minnet).

Etter Paulus`s utredning om en del av dette i 1. Tim. 2 avslutter han kp. 3 å tale om ”-Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.” Når sannheten fravikes for humane ”gode tanker” om bl.a. ”det nye kjønnsrollemønster” (Likestillingsloven av ca. 1967 – som fører fram til ”kjønnsnøytral” ekteskapslov 2005) da må FOSTERDRAPET KOMME for å fjerne beviset for at kvinnen ikke er mann – og når menn og kvinner er like – kan selvsagt MENN LIGGE MED MENN. (Kristenfilosofen Francis Schaefer) Det er frafallets ubøyelige logikk. Urettferdigheten vokser seg stor og kjærligheten blir etter hvert iskald hos de fleste med slike læreavvik og følgende praksis. For ”kjærligheten gleder seg ved sannhet” – det er Bibelens tale.

Skal Sannheten igjen seire i det norske folk – blir det igjen gjennom en vekkelsesrøst som Herren har fått oppreise i ensomhet med sitt Ord som Hans Nielsen Hauge, Ludvig Hope med flere. Frafallet begynner på seminarene – som en teolog en gang sa til meg. De skriftlærdes surdeig har gjort sin gjerning blant oss – nå trenger vi vekkerrøster forpliktet på Guds Ord og med sann hyrdeomsorg for folket – som finner fårene igjen rundt om på haugene hvor de forskremt samler seg i små grupper og venter på Overhyrden. (Esekiel kp. 34) Da får vil vel igjen et forfølgende samarbeid mellom kirke og myndigheter mot disses som truer deres selvutklekkede samfunnsorden. Men går Gud med har de ingen sjanse til å ødelegge verket med alle sine onde planer. Om Gud gir tid trenger vi en slik vekkelse mer enn noen gang nå!


Dagens bibelord
Jes 58, 5-9:
5 Er dette den faste jeg finner behag i, en dag da et menneske plager sin sjel? At en bøier sitt hode som et siv og reder sin seng i sekk og aske - kaller du det en faste og en dag som behager Herren?
6 Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at I løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk?
7 Mon ikke dette* at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da klær ham og ikke drar dig bort fra den som er ditt eget kjød?
<* nemlig er den faste jeg finner behag i; JES 58, 6. JBS 31, 19. ESK 18, 7. RMR 12, 13. MTT 25, 35 fg.>
8 Da skal ditt lys bryte frem som morgenrøden, og din lægedom snart spire frem; din rettferdighet skal gå frem for ditt åsyn, og Herrens herlighet slutte ditt tog.
9 Da skal du påkalle Herren, og han skal svare; da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du har hvert åk bort fra din midte, lar være å peke fingrer* og tale ondt
<* d. e. å spotte; JES 57, 4.>


Tirsdag, Februar 08, 2005

lipp fra www.utsyn.no: Sterke utfall mot kristne i Skavlan
Sterke utfall mot kristne i Skavlan

I talkshowet "Først og sist" fredagkveld påsto professor Nils Gilje at bibeltro kristne var selektive når de ikke tok hele Moseloven på alvor.

Av Espen Ottosen

– Det sjokkerer meg faktisk at en professor i filosofi ikke har fått med seg at alle kristne mener at GT skal leses i lys av NT, sier Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon. Han mener at det som kom fram i tv-programmet var usedvanlig kunnskapsløst.

Nils Gilje uttalte i programmet at såkalte bibeltro kristne knyttet mer an til det gamle testamentet. Liberale kristne er derimot mer opptatt av Bergprekenen.

– Allerede den setningen fortalte meg at Gilje ikke visste hva han uttalte seg om, sier Kjøde.

– Nils Gilje, hvorfor sa du ikke noe om at kristne pleier å lese GT i lys av NT?

– Fordi det finnes eksempler på at kristne har brukt Sharialignende lover fra GT. Vi kan for eksempel tenke på brenningen av trollkvinner. Dette foregikk på grunn av lover fra GT, sier Gilje til Utsyn. Han mener også at kristne ikke bør akseptere at Paulus i sine brev aktualiserer ord fra Moseloven.

-- Jeg mener Paulus kan ta feil. Når han for eksempel viderefører fordømmelsene av homofile fra GT, mener jeg kristne bør ta avstand fra dette.


Klipp fra www.nrk.no: Lesbisk prest nektes jobb
Lesbisk prest nektes jobb
Presten Hilde Raastad, som lever i homofilt partnerskap, er nok en gang nektet jobb i Lofoten. Den lesbiske presten ble ikke engang vurdert av bisbedømmerådet da hun for andre gang søkte på stillingen som vikarprest.

Publisert 07.02.2005 08:03. Oppdatert 07.02.2005 10:26.
Av Barbro Andersen og Ivar Jensen

Biskop Øystein Larsen innrømmer at Raastad er godt kvalifisert, men sier bispedømmerådet er bundet av vedtak kirkemøtet tidligere har gjort.

Raastad er skuffet over at hun nektes jobb.


- Meningsløst
- Egentlig er jeg sint - å bli avvist fordi jeg lever sammen med en kvinne, virker helt meningsløst, sier hun.

Det er andre gang den erfarne og godt likte presten søker jobben som vikarprest i Lofoten. I mer enn 20 år har hun hatt et kjærlighetsforhold til samme kvinne, og derfor fikk hun ikke stillingen som vikarprest i Lofoten.

En annen er innstilt til jobben, og Raastad var ikke engang med i vurderingen, sier biskop Øystein Larsen.

- Vi kjenner oss bundet av Kirkemøtets vedtak om at prester ikke skal leve i homofilt ekteskap, sier han.


Tar til motmæle
Men fire av prestene i Lofoten tar nå kraftig til motmæle mot biskopens avgjørelse. Det har også flere menighetsråd gjort. Lederen i den lokale presteforeningen, Ann-Helen Jusnes tror Raastad ville blitt en god prest i Lofoten.

- Det er jo slik at når menigheten blir kjent med en prest som er folkelig og dyktig, så går det seg til, sier hun.

Øystein Larsen har selv skiftet syn og er nå for homofile prester. Likevel turte han ikke, som et par andre biskoper, å følge det han selv mener.

- Det er snakk om respekt for et felles vedtak, sier han.


Fortsetter kampen
Dermed er alle dører lukket for den lesbiske presten fra Oslo. Men de lokale prestene lover å fortsette kampen for kolleger som Hilde Raastad.

- Vi må leve med at det er to syn, men vi vil kjempe for å få forandret dette. Noen har markert det ved å henge opp regnbueflagget - andre har funnet andre måter, sier Jusnes.


Dagens bibelord
Luk 5, 33-39
33 De sa til ham: Johannes' disipler holder jevnlig faste og bønn, og fariseernes disipler likeså; men dine eter og drikker.
34 Men Jesus sa til dem: Kan I vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?
35 Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem; da skal de faste, i de dager.
36 Han sa også en lignelse til dem: Ingen river en lapp av et nytt klædebon og setter den på et gammelt; ellers river han det nye i sønder, og lappen av det nye passer ikke til det gamle.
37 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker; ellers vil den nye vin sprenge sekkene, og den selv spilles og sekkene ødelegges;
38 men ny vin skal fylles i nye skinnsekker.
39 Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny; han sier: den gamle er god.


Mandag, Februar 07, 2005

Fordummende vrøvl hos Skavlan - av Rolf Kjøde og Øivind Benestad
I TV-programmet ”Først og sist” den 4. februar snakket Skavlan med en professor i filosofi – Nils Gilje fra Universitetet i Bergen. Han skulle informere det norske folk om forskjellen på bibeltro og liberale kristne. Heldigvis er det sjeldent at NRK serverer noe så kunnskapsløst og fordummende om kristen tro.

Professoren mente at bibeltro kristne bruker Bibelen på en uholdbar måte. Som eksempel nevnte han diverse lover og bud i Det gamle testamente (GT). Ingen kristne i dag følger disse budene – uansett hvor bibeltro de er. Det burde de ha gjort, hvis de virkelig hadde tatt Bibelen på alvor, hevdet Gilje. I stedet plukker de bare ut de budene som passer i øyeblikket. Det er inkonsekvent og uredelig.

Det er ufattelig at Gilje foran hundretusener av nordmenn ønsker å avsløre sin totale uvitenhet om hvordan Kirken har tolket GT gjennom hele sin historie. Kristne har aldri ment at alle GTs bud og lover er forpliktende for oss i dag. Tvert imot har kristne i 2000 år visst at Kristus kom med en ny pakt og en ny tidsalder. HELE GT MÅ DERFOR LESES OG TOLKES I LYS AV DET NYE TESTAMENTE. Hvis man ikke gjør det, dreier det seg om gammel israelittisk tro, og ikke om kristendom. BARE DE BUDENE I GT SOM ER BEKREFTET AV JESUS OG APOSTLENE, ER FORPLIKTENDE FOR OSS I DAG.

I GT finner vi tre hovedtyper av bud og lover: 1) Jødiske offerlover og renhetslover som angikk israelittisk tro og fromhetsliv. 2) Sivile lover som regulerte det israelittiske samfunnslivet. 3) Moralske bud med allmenn gyldighet – for eksempel De ti bud.

Helt siden apostlenes tid har Kirken undervist på følgende måte om bud og lover i GT: 1) Offer- og renhetslovene gjelder ikke lenger, siden de fikk sin oppfyllelse ved Jesu fullkomne offer på Golgata. 2) De sivile lovene er ikke aktuelle for kristne, ettersom kirken ikke er noe teokrati eller politisk stat slik som det gamle Israel. Jesus sa det slik: ”Mitt rike er ikke av denne verden”. Alle eksemplene professoren nevnte, hører til i disse to gruppene. Det er grunnen til at kristne ikke følger disse budene. 3) Den tredje typen av lover i GT, de moralske budene som er bekreftet i Det nye testamente, er derimot forpliktende for kristne til alle tider.

Med denne informasjonen i bakhodet skjønner man raskt at omtrent alt det professoren sa i programmet, var fordummende vrøvl. At Skavlan inviterer en så desinformert person til å fortelle det norske folk om hvordan kristne bruker Bibelen, er skuffende. Og pinlig. Neste gang han ønsker å ta opp temaer om Bibelen eller kristen tro, bør han invitere folk som har peiling på det de snakker om.

Rolf Kjøde og
Øivind Benestad


Brev til biskopene i Den norske kirke fra pensjonert sokneprest Olav Andreas Dovland
19. januar 2005

Den norske kirkes preses,
biskop Finn Wagle

biskop Gunnar Stålsett,
og kirkens øvrige biskoper.

ANGÅENDE UTTALELSE FRA BISKOP GUNNAR STÅLSETT I ”JULEGLASSET”, OG [min kommentar] KIRKENS UNNFALLENDE OG FRAVÆRENDE HOLDNING TIL ISLAM OG ISLAMISERINGEN AV NORGE – DERMED OGSÅ BISKOPENES HYRDEANSVAR.

I ET INTERVJU MED BISKOP GUNNAR STÅLSETT julaften fikk han spørsmål om kristne og muslimer tilber samme guden. Svaret han ga er oppsiktsvekkende.
GUNNAR STÅLSETTS UTTALELSE er kommet i åpenbar konflikt med islams 1400 årige krigshistorie og tradisjon, med Koranen og Hadithskriftene, og må etter min mening være den mest uryddige, omtrentlige og kunnskapsløse religionsblandig som er uttalt av en biskop på lange tider. Jeg har lydopptaket foran meg. Spørsmålet var: Er det samme guden kristne og muslimer tilber? Stålsett svarer med flere ord enn jeg har plass til her, men hans svar kan ikke forstås som annet enn et Ja!

ISLAMS HISTORIE er en sammenhengende blodig historie fra de 27 krigene som Muhammed selv var hærfører for og satte i gang, og fram til i dag. Der det ble krig, var det i regelen muslimer som satte i gang krigshelvetene. Slik er det også i dag. Historien lyver ikke. Bare historikere kan lyve. Folkeslag er nærmest utryddet. (for eks. armenerne og assyrerne. I dag er det Sør-Sudans kristne befolkning som slaktes ned, omkring 2 mill. etter 1983). Kulturer er blitt knust, nasjonale skatter stjålet og gjort islamske, for eks viten innen medisinfaget, matematikken, arkitekturen, filosofien, astronomien, litteraturen. (les Peter BetBasoo’s brev til Carly Fiorina, http://www.ninevehsoft.com/fiorina.htm)

NI GANGER HAR ISLAMSKE hærstyrker invadert Europa. Angrepene mot Sicilia begynte i 652. Siste gang ble de islamske styrkene slått ved Wiens bymurer, september 1683. For noen måneder siden hørte vi fra en imam litt lenger sør at ”nå er det ikke nødvendig å bruke våpenmakt for å islamisere Europa. Europa er islamisert. Denne gangen bruker vi demografiens lover”. (Hollandske politikere diskuterer nå om Holland kan kalles en muslimsk koloni. Hollendere har begynt å emigrere). Burde vi ikke da ta denne trusselen alvorlig? Trusselen som den demografiske utviklingen fører med seg, og diskutere den åpent? Sure 8.12 forteller oss at Allahs sak er å kaste frykt inn i de vantros hjerter, Einar Bergs oversettelse, (som brukes hvis ikke annet er nevnt). Den islamske verdensfronts erklæring av 23. februar 1998 erklærer jihad – hellig krig – mot jøder og korsfarere. USA og Europa er etter dette primære krigsmål. Bin Laden begrunner krigen med sure 4.91! Det er ikke Abraham, Isak og Jakobs Gud som ”kaster skrekk” i våre hjerter! Det er islams Allah som gjør det. På ethvert sted i Koranen EB oversetter til ’Gud’, skal det stå Allah!

NÅR BISKOP STÅLSETT FORTELLER oss i intervjuet at jødedommen, kristendommen og islam tilber samme Gud, så er dette uhistorisk og ukorrekt. Jeg må dessverre si, biskop Stålsett, at jeg har ikke tillit til kunnskapene dine når det gjelder islam. Du er for øvrig i godt selskap blant bispekollegene. Jeg ber deg og dere øvrige biskoper om å lese sure 109. Studér deretter de 20 referansesurene. Vær modige! Vår gud, Jahve, er ikke helt stueren, politisk vurdert, blant dom fina i hovedstaden. Vi skal følge Guds ord i Bibelen! Ordinasjonsløftet forplikter. Allah og Jahve utelukker hverandre gjensidig. Snesevis av gange ’sier’ Jahve og Allah helt motsatte ting! (om navnet se 2. Mosebok 3).
ER DET SANT DET BISKOP STÅLSETT SIER? Er det teologisk holdbart? Eller historisk holdbart? DET er i alle fall sant at ”Muslimer tror at de må berøve andre deres religiøse frihet”, se Islam bak sløret, s. 25. Og sure 109, blant annet, bekrefter at biskopen tar grundig feil!

SANNHET ER IKKE BARE ET FILOSOFISK begrep, ikke engang bare et teologisk. Jeg ser at muslimske skriftlærde nå kalles for teologer. Deres tittel burde være allahloger. Det er like fundamentalt galt å kalle moskeforsamlingen for menighet. Premissene for bibelsk kristendom forutsetter at det virkelig eksisterer en sannhet. Er det slik, innebærer det at det er noe som er det motsatte, for eks. ikke-sannhet, løgn, eller bare feil, altså galt. To påstander som gjensidig utelukker hverandre kan – eo ipso - ikke begge være av sannheten. Akkurat dette er det grunnleggende forhold med islam og jødedom/kristendom. Jeg er sannheten, sa Jesus. Sannheten er en person – inkarnasjonens gåte! Dette håner og forakter Koranen.

ENTEN HAR ISLAM RETT NÅR Koranen hevder at ”det er bare én gud, Allah, og Muhammed osv”, eller så har jødedom/kristendom rett når den bekjenner seg til én gud, Jahve, som også den kristne kirke bekjenner. Muslimer og kristne tilber avgjort ikke samme guddom. Koranen sier bl. annet at Allah omskapte jøder og vantro – som er enhver ikke-muslim - til apekatter og griser, (NB! Griser), sure 7.166, se også 5.65. Vår gud, Jahve, har aldri sagt noe lignende! Vår Gud elsker sin skapning – mennesket! Eksempler på slike motstridende utsagn i Koranen og Hadithskriftene, i sammenligning med Bibelen, er mange, svært mange! Hvordan skal det gå med marsjipangrisene i desember måned, som vi er så glad i? Snart vil de ble krevet tatt bort. Tegningen av grisen på barneavdelingen på Kristiansand sykehus ble fort fjernet.

• • JEG ADRESSERER FØLGENDE TRE SPØRSMÅL TIL BISPEMØTET: AKSEPTERER BISPEKOLLEGIET DET SOM ET TILLEGG TIL VÅR KIRKES TRO OG LÆRE AT ALLAH OG JAHVE, SOM ER JESU KRISTI FAR, HAR ÅPENBART MOTSTRIDENDE SANNHETER, SOM GLATT LAR SEG HARMONISERE?
• • HVIS IKKE, KAN DA STÅLSETTS UTTALELSE BLI STÅENDE UIMOTSAGT?
• • HVEM AV BISKOPENE DELER I STÅLSETTS SYN? (at Allah og Jahve er samme Gud)

I DAGENS SITUASJON ER DISSE SPØRSMÅLENE nødt til å bli besvart av bispekollegiet! Biskopene må regne med at svaret på spørsmålene kan få konsekvenser for manges fremtidige tilhørighet til Den norske kirke. Svarene kan komme til å fjerne mange fra Dnk. Biskopene er statskirkelige personer i et BETRODD, åndelig embete. Ingen biskop er hevet over Bibel og Bekjennelse!

JEG MENER Å KUNNE BEKREFTE AT Den norske kirke, lik Den katolske kirke, lik reformasjonskirkene, ikke tror på Allahs såkalte åpenbaringer. (http://humanists.net/avijit/openChallenge.html) Tvert i mot. Vi avviser Muhammeds åpenbaringer som åpenbaringer fra Abraham, Isak og Jakobs Gud, kalt Fedrenes Gud. Vi tror heller ikke at Muhammed fikk åpenbaringer fra engelen Gabriel. Muslimer som er blitt kristne er førstehåndsvitner. Her kan svært mange nevnes. Noen ved navn, andre under psevdonym, for eks Mark Gabriel. Han var professor og lærer ved Al-Azhar Universitetet i Kairo i 12 år. Til avsluttende eksamen ble han nr. 2 av 6000 kandidater. Han underviste i islamsk gudelære og historie. Samtidig var han imam ved Gizamoskeen i Kairo. Så ble han avskjediget på grått papir, som det heter. Han ble hentet på universitetsområde av egyptisk sikkerhetspoliti, arrestert og torturert. Hans far mislyktes i et forsøk på å drepe ham. Der hvor sharialoven rår er det dødsstraff for å forlate islam. Skal biskopene og vi andre stilltiende akseptere dette? Det er en barbarisk og umenneskelig dødsdom i en tilsvarende menneskefiendtlig religion vi er vitne til.

BISKOP STÅLSETTS UTTALELSE BETYR at islamiseringen av Norge kan skje langt raskere, samtidig med at vårt folk villedes med julaftens uttalelse. Den latinske oversettelsen av juleevangeliet, Lukas 2, begynner på dette kraftige vis: Factum est, …..! Det en biskop sier må jo være sant, må være factum est, for så sier Herren! Resultatet av forvirringen er skjebnesvanger for kirken. Et skremmende eksempel er det som skjer i Danmark nå. Der er interessen for islamsk tro - i en etterkristen og nedkristnet kultursammenheng - økende. Rom. 1.28 Danske ungdommer konverteres til islam i en religiøs oppbruddstid, samtidig med at sju biskoper i den danske folkekirken nå innfører vigselsrituale for homofilt partnerskap! Hva sier Bibelen? Hva sier biskop(ene)? Samtidig sier en dansk sokneprest at Gud finnes ikke, Gud er død. 60-årenes moteteologi – Gud-er-død-læren – forsøker en norsk sokneprest å vekke til live igjen. Teologi er Gud taler. Hvis Gud er død, så taler han i alle fall ikke. Det er ingen tvil om at utydeligheten i kirken er sterkt medvirkende til islams fremgang.

MARK GABRIEL begynte med å stille riktige spørsmål på galt sted! Ser dere at norske media er uinteressert i spørsmål jeg reiser? Det virker som biskopene også er uinteressert. Ser dere at norske media er svært opptatt av kirke/kristendomskritikk? Ser dere at media er mer enn maksimalt opptatt av hvem som blir biskop både her og der, da og nå? Ser dere hvilke kriterier media bedømmer biskoper etter? Ser dere at islam forblir stort sett uberørt av journalister og redaktører? Vi vil verken at fylkesmenn, som da Stålsett ble biskop, ordfører, professor eller redaktører skal ’utnevne’ biskoper. Kirkebispesirkuset nå med Kirkerådsdirektøren Erling Pettersen er pinlig. Pettersen har virkelig posisjonert seg i retning bispestolen. Ved å skifte overbevisning (mening) 180 grader på minimum av tid. DET uroer vel verken ordføreren i Oslo eller Berge Furre?

ELLERS ER LITTERATUREN EN VEIVISER HER. Oriana Fallachis bøker er en vekker for Europa. Denne vekkelsen ser ikke ut til å ha nådd Norge og bispekollegiet. Politiske og kirkelige ledere lar tiden gå fra seg. Undres om én biskop eller én politiker har lest Oriana Fallaci?

DET GÅR IKKE AN Å RESONNERE som Oslobispen. Så unøyaktig i viktige trosspørsmål kan en biskop ikke være! Bispen har selvsagt rett i at det finnes bare én Gud. DET har vært vår kirkes bekjennelse alltid. Men denne guden er ikke muslimenes Allah! Det finnes ikke noen enhet mellom Jahve og Alah! Allah er den største, er den muslimske trosbekjennelse. ”Navnet Allah kommer fra det sammensatte arabiske ordet al-ilah. Al er den bestemte artikkel, og ilah er et arabisk ord for gud”, (se Robert Morey: Den islamske invasjon).

”ALLAH ER ET RENT ARABISK UTTRYKK som blir brukt med henvisning til en arabisk guddom”, ibid. Når Koranen påstår at islam er forut for både jødedom og kristendom, så er dette grenseløs historisk uetterrettelighet. Koranske og hadithske utsagn forteller at Abraham var muslim. Dette holder ikke mål for en historisk målestokk. Den første muslimen må jo være en etterkommer av Muhammed. Er det biskopen med læreansvar i Den norske kirke som uttaler seg til ”Juleglasset”? Allmennheten har rett til og krav på å få vite det! Betaler vi kirkeskatt, så har jeg kanskje rett på svar?

ARABERNE FORSTÅR OG VET utmerket godt at JHVH, som er Abraham, Isak og Jakobs Gud, og islams Allah, ikke er og ikke kan være samme guddom. (JHVH er konsonantene. Med vokalene satt til uttaler vi det gjerne Jahve, noen Jehova). En kjent og autorativ kjenner av islam, palestinaaraberen dr. Anis Shorrosh, uttalte til Jerusalem Post 21. april 1993 at ”Koranens Allah er ikke den samme som Bibelens Gud”. Mange likhetstrekk mellom Bibel og Koran bekrefter intet i retning biskop Stålsetts uttalelse. Det er den kristne SANNHETEN som tilsløres her, eller tildekkes, at Jesus er sannheten. (Les for eks ”Islam bak sløret”).

SURE 109 - ER EN DRAMATISK AVSLØRENDE SURE – LES DEN! KJÆRE BISKOPER! LES DEN! INGEN BISKOP, INGEN PROST ELLER PREST, INGEN PREDIKANT ELLER REDAKTØR MÅ VÆRE BEKJENT AV IKKE Å HA LEST DEN! JEG HEVDER FØLGENDE: UTEN Å HA LEST DENNE SUREN ER INGEN MENINGSBERETTIGET I ANNET ENN SYNSING!

KORANEN - hvis vi annullerer et skriftord, lar det gå i glemmeboken, sender vi et bedre - sure 2.100 (EB).
THE KORAN (N.J.Dawood sure 2.106) - we abrogate a verse. Smlg. surene 6.34; 10.65 og 22.18f.
KORANEN SIER ’Vi’ (er Allah) gjorde avtale med Abraham og Ismael - sure 2.119.
KORANEN SITERER NOE Abraham i følge Bibelen ikke sa – sure 2.119 ff. NB!!
KORANEN SIER at Abraham og Ismael reiste Husets (Kaabaens) fundament - sure 2.121.
KORANEN REFERER ALLAH - Kjemp (jihad). Drep dem hvor dere treffer dem - sure 2.186 ff.
KORANEN KREVER - ingen annen religion enn islam - sure 3. 79.
KORANEN PÅBYR - pågrip dem og drep dem der dere finner dem - sure 4.91.
KORANEN – de vantro er deres fiender (Dawoods overs. inveterate foe - sure 4. 101) - sure 4.102.
KORANEN - muslimer beskyldes for å ha drept Messias, Marias sønn, (historisk umulig!!) - sure 4.155 ff.
KORANEN - Allah ga åpenbaringer til Noa, Abraham, Jesus og en rekke andre - sure 4.161f.
KORANEN FORDØMMER kristne og jøder. Islam hevder det er blasfemi å si Jeg er et Guds barn - sure 5.19 ff.
KORANEN PÅBYR muslimer ikke å slutte seg til vantro - sure 5.62-65.
KORAN KALLER VANTRO - enhver ikke-muslim - for ape og svin - sure 5.65; 7.163-167
KORANEN SIER at jødene er islams verste fiender - sure 5.85.
ALLAH sprer frykt inn i vantros hjerter - sure 8.12.
KORANENS IMPERATIV - Kjemp mot dem (det skal i virkeligheten være make war on them) - sure 8.40.
KORANEN FORDØMMER at jødene sier Esra er Guds sønn (noe jødene selvsagt ikke gjør) - sure 9.29 f.
KORANENS SVERDVERS - drep avgudsdyrker - sure 9.5; 9.24; 9.74 (drep dem).
KORANEN (BARE KRIG) - DREP DEM helt til de er nedkjempet - sure 47.3ff.

APPENDIX
JEG GJØR BISKOPENE OPPMERKSOM på at det skal stå ALLAH i Einar Bergs oversettelse på ethvert sted hvor han VELGER GUD. Oversetteren pynter på flere uttrykk. I sure 8.12 for eks står det ’GI DEM ET SLAG OVER NAKKEN OG SLÅ DEM OVER FINGRENE’. N.J.DAWOODS oversettelse er i samsvar med den arabiske teksten: ”…STRIKE OFF THEIR HEADS, STRIKE OFF THE VERY TIPS OF THEIR FINGERS”. De siste årene har vi gang på gang sett i full offentlighet muslimske terrorister kappe hodet av gislene. Det er en bestialsk og umenneskelig drapsmetode som har sine røtter i religionen islam. Engelen Gabriels budskap, hva? Jeg vet knapt om norske ord som kan beskrive denne islamske djevelskapen.

BISKOPENE KAN MEDVIRKE til at denne nødvendige debatten blir tatt på alvor. Biskopene med ansvar for kirkens lære og teologi kan også i meget stor grad bidra med å ufarliggjøre debatten, som jeg i tilfelle kaller for ansvarsfraskrivelse. Etter Jesu ord skal vi elske vår neste. Muslimene er vår neste! Men vi skal ta islam på alvor. Vi vil ikke omfavne islam som religion. Det er en grusom religion.

RELIGIONEN ISLAM, SÅ VEL SOM VÅR KRISTNE RELIGION, må underlegges de samme regler for saklighet. Vi aksepterer ikke sportsjournalister til den oppgaven. Jeg finner meg ikke i overhode, ikke å kunne kritisere islam eller Muhammed - så lenge islam kritiserer oss som vantro, og kaller oss for aper og svin! Biskopene, den norske kirkes ledere, kan ikke unnvike denne krevende samtalen lenger. Islam kan umulig få innvilget særrettigheter. Alle forstår det. Rettigheter som ikke engang vår egen kristne religion har her på berget! Koranen uttrykker kraftig kritikk og forakt for vår tro!
HVEM SKAPER FIENDEBILDET? PERSONLIG VERKEN VIL JEG ELLER ØNSKER JEG Å BIDRA TIL DET. Men biskoper og prester og andre som bruker uttrykket fiendebilde, må besinne seg. Jeg protesterer kraftig på at det er vi som vil informere om islamiseringen som skaper fiendebildet. Det er islams Koranen som skapte og skaper fiendebildet. Koranen sier skremmende mye stygt om oss vantro. Muslimen er også skapt i Guds bilde, men da sier jeg ikke i Allahs bilde, men det bilde som fremgår tydelig i 1. Mosebok 1.26. Biskopene må også være oppmerksom på at det er lite kunnskap om islam. Med synsing flyter det over alle avis- og mediabredder.

JEG BER BISKOPENE INNSTENDIG OM Å KOMME PÅ BANEN. Det gjør det vanskelig for dere å uttale dere unisont om Stålsetts uttalelse. Vanskelighetene blir bare verre og verre. Skjær gjennom nå! De fleste nordmenn vet om den innvortes uenighet i bispekollegiet. Enighet er der ikke! Heller ikke énhet! Enhet - uten bibelsk klarhet og sannhet – kan ikke vedvare. ”Sic transit gloria ekklesia Norvegiensis”. Vi nærmer oss kan hende SISTE stoppsted. Islamiseringen pågår snikende og uhyggelig fort.

NÅR DERE SNAKKER OM DIALOG, så viser det at dere ikke kjenner islam godt nok, verken i bispekollegiet eller på statsminister Bondeviks kontor. For islam og imamer, og Koranen, fins det ingen dialog med vantro, annet enn den som kan forbindes med Huddabajjah-avtalen. Muhammed inngikk denne avtalen om å holde fred i 10 år. Etter to år dro hærføreren Muhammed tilbake til Mekka og brøt fredsavtalen. Det er fullt lovlig for en muslim, eller en muslimsk stat å bryte en avtale med en vantro eller en vantro stat, hvis det gagner Allahs sak. Arafat henviste til denne avtalen fra en moske i Johannesburg (1994) en gang han ble kritisert for å ha inngått en avtale med Israel.

Olav Andreas Dovland,
pensjonert sokneprest
Østlia 8, 1592 Våler


Kopi sendes:
Kirkestatsråden
Statsministeren
Kommunalministeren
Rolf Reikvam i Stortingets kirkekomite
FrP’s stortingsgruppe
KrF’s stortingsgruppe
Steinar Bastesen, Stortinget
Dagsavisen Dagen
Ukeavisen Norge I Dag
Venner


Klipp fra www.answersingenesis.org: “Full of sound and fury; signifying nothing”
“Full of sound and fury; signifying nothing”
by Ken Ham, CEO/president AiG–USA

February 4, 2005

“It is a tale … full of sound and fury; signifying nothing.” This quote from Macbeth appropriately describes what is probably the most bizarre newspaper commentary dealing with the creation issue that I’ve ever seen. And that’s saying something, since I’ve seen “countless” such commentaries over the past thirty years.

Regardless of your political leanings, to see that such a prestigious newspaper as the New York Times would print such a disjointed, irrational and absurd commentary as the one written by Maureen Dowd on February 3, 2005, is almost unbelievable.

You need to read it for yourself—don’t take my word for it. At the end of this article, there is a link (actually to another news source that reprinted the same article) so you can read it—or at least try to read it—for yourself.

What an apt illustration of the verse of Scripture from Romans 1:22: “Professing themselves to be wise, they became fools.” The writer of this commentary is the winner of the 1999 Pulitzer Prize for distinguished commentary. But as a secular newspaper reporter said to me during an interview the day of the release of this bizarre commentary, “That’s not the sort of article I would send to a prospective employer when applying for a journalism job!”

So what am I fussing about? Well, the commentary in question is titled “Inherit the Windbags.” Apparently this is taken from the anti-Christian and demonstrably deceitful Hollywood movie Inherit the Wind, supposedly based on the 1925 Scopes trial.

The commentary begins by asking a question about male nipples and then informing people about the AiG Creation Museum near the Cincinnati airport. Interesting transition—male nipples to the Creation Museum and back to a creationist-mocking discussion about male nipples!

Dowd proceeds with more mocking commentary about creationists. Of course, as is usual, no real scientific issues are discussed—nothing of substance.

And then, the clincher: she transitions to Iraq and President Bush. Based on a statement Bush made in 2000, she mocks the president for apparently not believing evolution as fact. She mentions the warning stickers in textbooks in Cobb County, Georgia—then the Tree of Knowledge—then Dick Cheney and Newt Gingrich—Vietnam—“Happy Days”—Roe v. Wade—stem cells—and on to Bush’s recent statements about social security!

Dowd obviously wanted to slam Bush for his views on social security. And how does one do that? Well, you start with male nipples and the AiG Creation Museum, of course!

So what’s the connection? I’m not sure, but my (fallible) understanding of this article is that she seems to be saying that belief in the Bible and creation are outdated, ridiculous ideas. She apparently sees creationists as dismantling the progress of modern thinking and returning to primitive ideas. She then connects Bush to the creation/evolution controversy and proceeds to blast him over his policies, claiming he is dismantling the advances of the whole twentieth century!

If columnists want to make such ridiculous statements about creationists, why not, instead of hiding behind their pen, agree to a real live debate! We’re ready Maureen Dowd—but a word of advice, don’t debate like you write!

Read the article for yourself.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2005/0204times_commentary.asp
COPYRIGHT © 2005 Answers in Genesis


Klipp fra www.kyrkanstidning.com: Kontroversiella har fått egen biskop
Fra Svenska Kyrkans Tidning:

05-02-05 14:13

Kontroversiella har fått egen biskop

Missionsprovinsen har gått från ord till handling. I dag, lördag, vigdes Arne Olsson till provinsens förste biskop.


Missionsprovinsen

Missionsprovinsen är en utbrytargrupp med personer inom Svenska kyrkan.

De som är med i provinsen är emot att kvinnor arbetar som präster. Därför kan de inte bli vigda till präster eller biskopar inom Svenska kyrkan.

Missionsprovinsen har nu tagit hjälp av biskop Walter Obare i Kenya. Obare har i dag vigt den tidigare kyrkoherden Arne Olsson till biskop för provinsen. Olsson ska i sin tur viga andra medlemmar till präster.

På så sätt kan svenska kvinnoprästmotståndare komma runt Svenska kyrkans regler och ändå bli prästvigda med hjälp av en luthersk biskop.

Frågan är nu om Arne Olsson förlorar rätten att vara präst i Svenska kyrkan.

Kyrkans egna regler säger att en präst ska förklaras obehörig om han eller hon har övergett Svenska kyrkans lära, har trätt ur kyrkan eller har brutit mot de löften som prästerna ger när de blir vigda till att arbeta inom Svenska kyrkan.

Arne Olsson hör till Karlstads stift. Nu ska stiftet pröva om kyrkans regler gör det möjligt för honom att fortsätta som präst i Svenska kyrkan eller inte.


Biskopsvigningen förrättades av biskop Walter Obare från den evangeliska-lutherska kyrkan i Kenya. Vigningen ägde rum i aulan till Schillerska gymnasiet i centrala Göteborg.

Lokalen hölls hemlig fram till i går kväll av rädsla för protester. Entrén bevakades av två ordningsvakter. Men några demonstranter syntes inte till.

Däremot fylldes skolaulan snabbt av inbjudna gäster och journalister. Biskop Obares högtidstal var framför allt ett försvarstal med rubriken ”Varför är vi här i dag?”

I fyra punkter redogjorde han för sina skäl till att delta i dagens biskopsvigning. Han gjorde en tydlig poäng av att den kristna missionen nu kommer i retur.

– Vi är inte längre snälla barnlika varelser från exotiska missionsfält. Vi är i stället kristna som vuxit till. Undervisningen, som vi mottog från Sverige för länge sedan, kommer nu tillbaka från Afrika, sa Obare.

Han förrättade sedan själva vigningen med hjälp av fyra andra biskopar: Ulf Asp och Börre Knudsen från Norge, David Tswaedi från Sydafrika samt Leonid Zviki från Vitryssland.

Ytterligare ett tiotal präster deltog från bland annat Danmark, Norge och Finland.

Senare i eftermiddag ska den nyvigde biskopen Arne Olsson viga tre av provinsens medlemmar till präster. De tre är:

Gunnar Andersson, som vigs för tjänst som förbundssekreterare inom Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro.

Jan-Ulrik Smetana, som vigs för tjänst som föreståndare för Fridhems missionsgård och Vännäs evangelisk-lutherska församling.

Niko Vannasmaa, som vigs för den finska Lutherstiftelsens koinonia i Helsingfors.

Morgan Ahlberg
Erica Dahlgren


Klipp fra: www.svd.se: MISSIONSPROVINSEN VIGDE EGEN BISKOP
MISSIONSPROVINSEN VIGDE EGEN BISKOP

Omkring 400 personer samlades i dag i en skola i Göteborg för att se missionsprovinsens första biskop vigas. Strax efter klockan 13 sade den pensionerade prästen Arne Olsson ja till uppdraget.

"Jubla i Herren, ni rättfärdiga, jubla", sjöng kören från läktaren när prästerna tågade in i Schillerska gymnasiets gamla vackra, nästan fullsatta aula.

BISKOP WALTER OBARE från Kenya, som åtagit sig att biskopsviga den pensionerade kyrkoherden Arne Olsson från Mellerud, gick sist i processionen.

Sedan ekade församlingens kraftfulla sång i en psalm med stroferna "Kom från orter när och fjärran, ni som står i hans förbund". I aulans kyrkliknande bänkar fanns både unga och gamla, män och kvinnor.

I SITT HÖGTIDSTAL påpekade biskop Obare att människor kommit från flera länder, bland annat i Afrika och Östeuropa, för att vara med om högtiden. Det har rått ett nödläge bland lutherska bröder och systrar i Europa, särskilt i Skandinavien, ansåg han.

- Vi som är fria måste hjälpa de förtryckta, sade Walter Obare.

NÄSTA TALARE VAR den norske biskopen Ulf Ask, som talade om att lyfta sina ögon mot fjällen för att få hjälp. Det är ofta svårt att få människor att lyfta blicken, framhöll han.

Missionsprovinsen accepterar inte att den som vill bli präst måste klargöra att han inte har något emot att samarbeta med kvinnliga präster, vilket Svenska kyrkan kräver. Provinsens företrädare ser kyrkans krav som att man hindras att utöva den rätta tron.

PROVINSEN BILDADES 2003, efter en lång splittring inom Svenska kyrkan. Arne Olsson utsågs till biskop vid ett val inom provinsen. På lördagen vigdes han till sitt ämbete, enligt en ordning som Svenska kyrkans högsta officiella företrädare tar avstånd ifrån.

- Det finns inget att strida om, vad som gäller vet alla, sade ärkebiskop KG Hammar i december 2003.

FLERA BEDÖMARE SER ceremonin på Schillerska som starten för ett nytt kyrkosamfund i Sverige.

Missionsprovinsens företrädare har framhållit att man vill vara en alternativ struktur inom Svenska kyrkan. Men det är tveksamt om detta accepteras.


Dagens bibelord
2 Tim 2, 1-7:
1 Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus,
2 og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!
3 Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann!
4 Ingen som gjør krigstjeneste, blander sig inn i livets sysler, forat han kan tekkes sin hærfører.
5 Men om nogen også strider i veddekamp, får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette måte.
6 Den bonde som arbeider, bør først nyte fruktene.
7 Forstå det jeg sier! for Herren skal gi dig forstand på alt.


Lørdag, Februar 05, 2005

KRL, FN og Norge - Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no - 05.02.05
Den norske grunnskoles kristne formålsparagraf er direkte utledet av Grunnlovens § 2, som igjen bygger på Bibelen. Den norske skole er der i gjennom konfesjonsbundet til den evangelisk lutherske tro og skal dermed bygge sin undervisning på dette trosgrunnlag.

Foreldreretten er også grunnfestet i Bibelen, som en rett i fra Skapelsen av. Dette medfører at foreldre som ikke ønsker at barna deres skal få en opplæring i kristendom i norsk skole, slik man fikk tidligere, skal (ikke kan) ha fritak i slike fag.

Men så skjer i Norge at det lages et opplegg med KRL og det følger da også innskrenkinger av fritaksretten i faget. Det tidligere kristendomsfaget er gjennom KRL, blitt verdsliggjort og politisert og man krever at politiseringen skal bli alle til del på tvers av foreldreretten og man går i praksis inn og overprøver foreldreretten. Det ser ikke ut til at ”KRL-folket” her klarer å følge en prinsipiell linje direkte fra Bibelen – til § 2 i Grunnloven – til den kristne formålsparagrafen i norsk skole! (Norsk skole ble startet i kristne sammenhenger rundt 1750!)

Så skjer det at FNs menneskerettskomité (i november 2004) ikke aksepterer den delvise fritaksordningen som har eksistert i KRL-faget. Norge er der igjennom forpliktet til å følge

FN komiteens syn på saken.

Her kan jeg ikke se annet en at Human-Etisk Forbund tenker prinsipielt mht fritaksretten – men er i klar strid med Den norske Grunnlov og hva den norske skole der i gjennom er pålagt i den sammenheng. Å fjerne den kristne formålsparagrafen (slik de ønsker) i norsk skole er irrelevant mht FNs komiteens uttalelse så lenge man har fritaksrett i det aktuelle fag.

Den kan ”ane” en at det her drives et politisk arbeid på meget høyt nivå/plan i denne rekkefølge.

Man har ødelagt kristendomsfaget i og med innføring av KRL (i strid med Grunnloven)
Man innskrenker fritaksretten i faget (i strid med foreldreretten)
Man får, neppe uventet(?), påpakning fra internasjonale fora
Da tar man endelig og kutter det som var igjen av linken fra KRL til den kristne formålsparagrafen
Neste skritt vil nok bli at man ønsker vekk hele formålsparagrafen, og nå har tatt viktige skritt i den retning. Human-Etisk Forbund ønsker dette.
I hele denne prosessen har man vært godt hjulpet av det ”flerkulturelle samfunn” som man har bygget opp over 2-3 tiår (NB – flyktninger er ikke problemet her) og i et samarbeid med den liberale åndselite representert med MF m.fl. som har hjulpet til med et pluralistisk/relativistisk KRL fag.
Punktene over viser en rød tråd i saken! Det er ikke bare Human-Etisk Forbund som her legger premissene – men det humanistiske tankegods har innfiltrert kristenheten. Der ønsker man å samkjøre KRL og kristendom i en kristen-humanisme. Hvilket betyr å koble GUDs tanker med menneske tanker uten å la Guds tanker være bestemmende. Det er ikke kristendom.

Gjeldende norsk juss tilsier at Kristendomsfaget skal inn igjen og foreldre gis full fritaksrett.


Dagens bibelord
Apg 8, 26-35:
26 Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den vei som går ned fra Jerusalem til Gasa. Denne veien er øde.
27 Filip brøt opp og drog av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe.
[Sef 3: 10.]
28 Han var nå på hjemvei, og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja.
29 Da sa Ånden til Filip: Gå dit bort og hold deg nær til den vognen!
30 Filip løp da borttil, og hørte at han leste profeten Jesaja, og sa: Skjønner du det du leser?
31 Han svarte: Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han bad Filip stige opp og sette seg sammen med ham.
32 Men det avsnitt i Skriften som han leste, var dette: Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn.
[Jes 53: 7.]
33 I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ætt? For hans liv blir tatt bort fra jorden.
[Jes 53: 8.]
34 Hoffmannen sa da til Filip: Jeg ber deg si meg: Hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv eller om en annen?
35 Da tok Filip til orde, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for ham.
[Matt 5: 2. Luk 24: 27.]


Fredag, Februar 04, 2005

Leserbrev fra Bjarne Kydland: Bispevalget
Leder i Kirkerådet Thor Bjarne Bore (Th. Bj. B.) er i disputt med avisen Dagen, hvoretter Th.Bj.B. til slutt kommer ut og presiserer at han aldri, som Dagen hadde skrevet mente å beklage at Kirkerådet førte direktør Erling J. Pettersen, etter at han var endelig nedstemt, førte ham opp igjen på nytt som valgbar til Oslo-embetet.

Hvorfor nå en slik heseblesende aktivitet, som ser ut til å gå på blodtrykket løst all den tid
de som i størst mulig grad representerer ”grasroten” har talt så ualminnelig klart og tydelig i denne saken? Ole Christian Kvarme fikk her mer en dobbelt så mange førstestemmer som Kirkerådets første mann, som da altså ble andremann, og det var ikke Erling J. Pettersen.
Er det ikke slik at kirkens rådsstuktur skal være til for folket? Etter det vi nå opplever ser det vitterlig ut til at strukturen utelukkende er til for eget velbehag, og ublu spiller representantene på sosialismens velkjente strenger og det låter ufyselig.

Det Thor Bjarne Bore ikke vil beklage er nettopp denne ”musikken.” Han og rådene, ennskjønt det rådet som foreløpig har uttalt seg er delt presis på midten, så langt det går an.
Sosialistene er igjen og igjen anklaget fordi de hevder å vite bedre enn folket hva som tjener best den oppvoksende slekt. På den måten unnser de seg ikke fra å øve vold mot alt som menneskeretter og foreldrerett heter. I kirkens øverste organer ser det ut til å fungerer presis på samme måten. Rådene vet best, er deres påstand.

Th.Bj.B. skriver slik i Dagens spalter for 4. februar: ”Selvkritikk og bispevalg:”

”Men mitt hovedutspill beklager jeg på ingen måte, til nå har det ført til at Kirkerådet har nominert direktør Erling J. Pettersen på topp.” (8 contra 7 st., min merkn.)
”Hvis Oslo bispedømmeråd gir samme innstilling som Kirkerådet, og noen av biskopene følger dem, bør det av hensyn til respekten for den valgte rådsstrukturen være vanskelig å forbigå kirkens øverste nasjonale folkevalgte organ og øverste regionale folkevalgte organ.”

Til dette vil jeg si:
Den respekten bør regjeringen overhode ikke gi disse rådene all den tid folket som sådan har talt så særdeles tydelig. En slik fremgangsmåte må igjen karakteriseres som det det vitterlig er: renspikket sosialisme!

Med hilsen
Bjarne Kydland


Kristianslund taler i Fredrikstad søndag den 6. februar kl. 11
Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad søndag den 6. februar 2005 klokken 11. Ved orgelet: Kjell Syverstad.

Karmel ligger meget sentralt i Fredrikstad, inntil hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, nær rundkjøringen like nord for jernbanen, mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole, nær kinoen Røde Mølle. Innkjørselen er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en "smal vei" sydover fra Freskoveien.

Alle er hjertelig velkommen! Det blir kirkekaffe.

PREKENTEKST PÅ FASTLAVNSSØNDAG, Luk 18, 31-43:
31 Han tok de tolv til side og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal oppfylles. [Matt 20: 17 ff.]
32 For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. [9: 22. 17: 25. Matt 16: 21.]
33 De skal hudstryke ham og slå ham i hjel. Og på den tredje dag skal han oppstå. [9: 44.]
34 Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. [2: 50. 9: 45.]
35 Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. [Matt 20: 29.]
36 Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var.
37 De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. [Matt 2: 23.]
38 Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! [17: 13. Matt 9: 27. 15: 22.]
39 De som gikk foran, truet ham at han skulle tie. Men han ropte enda mye mer: Du Davids sønn, miskunn deg over meg!
40 Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham:
41 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen!
42 Og Jesus sa til ham: Bli seende! Din tro har frelst deg. [7: 50. 17: 19. Matt 9: 22.]
43 Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud. [9: 43. 13: 17. 19: 37. Matt 9: 8. Apg 3: 8, 9.]

LESETEKST, Jes 52, 13-15:
13 Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. [Fil 2: 9 ff.] 14 Likesom mange var forundret over deg - så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn - [49: 7. 53: 3. Joh 19: 5.]
15 slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. [3M 16: 14. Heb 10: 22. 1PET 1: 2.]

LESETEKST, 1 Kor 13, 1-13:
1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.
2 Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. [Matt 7: 22. 17: 20. 21: 21.]
3 Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. [Matt 6: 2.]
4 Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. [Ord 10: 12. 1PET 4: 8.]
5 Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. [10: 24, 33.]
6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. [Sal 15: 4. Rom 12: 9. 3JOH 4.]
7 Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. [9: 12.]
8 Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt.
9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.
10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.
11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.
12 For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent. [Matt 5: 8. 2KOR 3: 18. 5: 7. Jak 1: 23. 1JOH 3: 2. Åp 22: 4.]
13 Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.


Sikkerhet til sjøs og sjøfolks vern mot terrorisme - Av Trygve E. Gjerde, sentralstyremedlem i Kristen Framtid og fylkesformann i Hordaland
ISM-CODEN
Denne koden innebærer i virkeligheten at enhver kaptein i stor grad blir umyndiggjort på sitt eget skip. Det er bare når det går galt og byråkratiet og myndighetene må ha noen å henge hatten på at kapteinen blir den ansvarlige.

I korthet går systemet ut på at et ansvarlig maritimt selskap, med kompetanse for maritimt miljø, overtar ansvaret for en viss andel skip som er villig å knytte seg opp mot deres database og sikkerhetsklarering. Det maritime selskap kan også være et eget rederi, så fremt deres sikkerhetsopplegg blir godkjent i henhold til ISM-coden.

Det vil være å gå for langt å gå inn i alle de ting som ISM-coden krever og dirigerer, men kort fortalt så innebærer det at om et skip får vanskeligheter av en eller annen årsak, så skal kapteinen først av alt ta kontakt med den ansvarlige (utpekt person) i sitt sikkerhets-selskap. Der skal da den upekte person for skipet ordne opp i det aktuelle problem.

Vi hadde for vel 4 år siden et forlis på Sletta der et fryseskip dreiv på land etter å ha driftet 1 ½ t og totalhavarerte. Dette skjedde etter at et oljerør på giret brakk av og skipet mistet fremdriften. Det vi vet om havariet, har vi stort sett fra avisenes omtale. Nå hadde nok dette skipet ikke ISM-code system, da dette ikke var påbudt på den tid. Kapteinen handlet derfor ikke ut fra dette, selv om en del rederi var tidlig ute med ISM. Nå ville en vel kanskje si: hadde dette skip hatt ISM-code så hadde ikke dette skjedd. At skipet i alle tilfelle kunne ha unngått havari er vel også de fleste enige om, i alle fall de to fraktebåter som tilbød seg assistanse og ble avvist, det samme de to taubåtene som lå i Haugesund og ikke fikk beskjed om havariet før etter vel en time, og da de kom frem ble de nektet å berge skipet. Det samme med Havarivernskolen, som lå kloss ved og ikke fikk vite om havariet før etter det var skjedd, enda de hadde viktige hjelpemidler å sette inn for å redde skip og mannskap og hindre oljesøl. Hva var det egentlig som skjedde?

Det står i sjøloven at en kaptein er forpliktet til å gjøre alt han kan for å berge mannskap, skip og last. Dette gjelder også selv om en har ISM-code. Ville så ISM-coden ha hindret dette havari? Det er vanskelig å si, men et ansvarlig maritimt selskap som var klarert for ISM-coden og som hadde den nødvendige kompetanse og kjennskap til aktuelle taubåter og redningsskøyter, ville hatt hjelpen på plass innen en ½ t vil jeg tro, men hadde kapteinen tatt imot hjelpen? Neppe! Det er jo bevist at han nektet det! Skulle ikke også en eventuell ISM-code ha hindret maskinhavariet? Dette skipet lå jo og dreiv i Storfjorden i ca 40 minutters tid 2-3 måneder før dette skjedde med samme brudd på giroljerør. (Dette er fortalt meg av en som hadde kontakt med skipet ved denne anledning). Som maskinist vet jeg at ISM-coden har gode rutiner for vedlikehold av maskineri. Her er et avansert datasystem som til enhver tid må oppgraderes og kvitteres for hver jobb som blir utført, rapport må skrives og sendes ansvarlig selskap. Men svakheten med systemet er: En kvier seg kanskje for de aktuelle jobber, og synes de er unødvendige (og det er de i sannhet mange ganger) og dermed kvitterer en ut jobbene som om de var gjort enda det ikke har skjedd noe som helst! Hadde det aktuelle giroljerør vært skiftet ut for lenge siden med en høytrykkslange så hadde vel neppe havariet skjedd! Men dette bør vel de som var om bord vite bedre enn meg?

ISPS-CODE ELLER SIKKERHET OG VERN MOT TERRORISME
Her har virkelig byråkratene skutt ”gullfuglen”. Det kunne det blitt skrevet en hel bok om, men nå ganske kort: På Sjursøya i Oslo er det klarert sikkerhetssone for skip, men det er ikke verken gjerde eller port! Kaien er fra ende til annen ”okkupert” av innvandrere som sitter og fisker, og velsigne dem, bare fisk, men ikke på en søndag! Kommer vi så til Haugesund, Bergen, Rubbestadneset eller et annet sted her vest, så blir vi møtt av høye gjerder og porter (i Kopervik var den forresten åpen).

Hadde byråkratene i FN lest Max Manus sin bok så hadde de neppe tatt bryet med denne totalt unødvendige inngjerding av kaier til ingen nytte. Gjerde og port nytter ikke mot virkelige terrorister!

Som sjømann er det ikke denne inngjerdingen som bekymrer meg. Det får de bare stelle med. Det som bekymrer meg er at de setter en matros til vakt på gangveien for at han skal stoppe en ”virkelig” terrorist!? Hvordan skal han det? Er det forresten lovlig å sette en polakk, russer, filippiner eller estlender til gangveivakt for å forsvare et Panama – flagg eller Bermuda - flagg mot terrorisme? Er ikke det flaggstatens militære ansvar? Er det ikke det land som skipet anløper som er ansvarlig for å holde terrorister borte fra den aktuelle havn? Er det ikke en kapteins ansvar å verne sitt mannskap mot terrorisme og overgrep, uansett hvilken nasjonalitet mannskapet måtte tilhøre? Setter kapteinen en ubevæpnet matros som vakt på gangveien, så gjør han det som byråkratene forlanger. Men blir matrosen skutt av en virkelig terrorist, så kan matrosens pårørende stille kapteinen for retten for uaktsom drap og for å utføre et arbeid som matrosen ikke kan settes til, nemlig å forsvare et fremmed lands flagg! Terrorisme er nemlig krig og ikke noe annet. Det må derfor i første rekke bekjempes ved det militære, der nest ideologisk.

Husk det dere byråkrater: En kaptein har ikke politimyndighet i et fremmed land, ja det er endog rettslig tvilsomt om han er forpliktet til, med liv og helse, å forsvare et fremmed lands flagg selv om han har sitt arbeid der! Skal for eks. polakker som er på jordbærplukking i Norge, og det blir krig, utkommanderes til å forsvare Norge militært? Nei, dette går ikke! Og ISPS-coden er - så lenge den ikke har vært prøvet for en høyere domstol, helt ulovlig. Det er min ærbødige påstand!

Nå har vi som sjøfolk og nasjon en like farlig fiende som terroristene, for ikke å si farligere, det er alkoholen! Tenk om dere byråkrater kunne lagt like stor iver i å stoppe den som de irske byråkrater gjorde i Irland med en båt der en lyspære var gått under bakken, de holdt båten igjen til neste dag, selv om det tok bare 5 min. å skifte pæren. Det skulle de sannelig gjort om de hadde funnet en flaske med brennevin eller øl også!

Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn.
Maskinist.


Klipp fra www.ht.no: Reagerer på biskopens vindrikking
Reagerer på biskopens vindrikking
Av Turid Ingebrigtsen

Det stormer rundt vinglasset som biskop Per Oskar Kjølaas tok i Harstad.


Foto: Odd Leif AndreassenMÅTEHOLD: Biskop Per Oskar Kjølaas nyter ett glass rødvin iblant, og akter ikke å skjule det.
- Selv om man er kristen, må man kunne ta et glass vin, mener han.

Det har falt mange avholdsmennesker tungt for brystet at biskopen i Nord-Hålogaland stilte på bilde i Harstad Tidende med et glass rødvin i hånden under sin bispevisitas i distriktet.

Uheldig

- Fy skam, biskop. Et uheldig signal, er blant reaksjonene fra leserne.

Flere av kritikerne framholder alkohol som det største samfunnsproblemet i landet. Derfor burde biskopen avstå fra å markedsføre vinen.

Andre synes biskopen fremstår enda mer folkelig fordi han offentlig viste at han kunne nyte et glass vin.

- Jeg skjønner kritikken fra avholdsfolket fordi alkohol er et kjempestort problem i samfunnet. Innad i kirka er det forskjellig syn på alkohol, noen vil ha totalavhold mens jeg står for måtehold. Det må være lov til å ta seg ett glass vin, selv for en kristen. Alkohol er ingen salighetssak, sier Kjølaas.

Tar avstand fra fyll

Han nøt den omstridte rødvinen under et intervju på et utested i Harstad etter arbeidsdagens slutt torsdag ettermiddag.

- Angrer du i ettertid på at du lot deg avbilde med et glass rødvin i hånden?

- Nei, jeg vil ikke framstå bedre og flinkere enn det jeg er. Jeg tar et glass rødvin av og til, og det står jeg for, sier biskopen

Han tar samtidig avstand fra fyll. Og på et punkt er han tindrende klar:

- Prester skal overhodet ikke drikke seg fulle, sier biskop Per Oskar Kjølaas.


Publisert: 03.02.2005 - 06:57 Oppdatert: 03.02.2005 - 06:59


Dagens bibelord
Joh 12, 24-33:
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.
[Rom 14: 9. 1KOR 15: 36.]
25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.
[Matt 10: 39. 16: 25. Luk 14: 26. 17: 33.]
26 Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.
[14: 3. 17: 24. 2KOR 5: 8. 1TESS 4: 17.]
27 Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.
[Matt 26: 38, 39. Mark 14: 34. Luk 12: 50.]
28 Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!
[17: 5. Matt 17: 5. Mark 1: 11. 9: 7. Luk 3: 22. 9: 35. Heb 2: 7.]
29 Folkemengden som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: En engel talte til ham.
30 Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld.
[11: 42.]
31 Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.
[14: 30. 16: 11.]
32 Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.
[v. 34. 3: 14. 6: 44. 8: 28.]
33 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.


Torsdag, Februar 03, 2005

Sikkerhet til sjøs og sjømannens vel - Av Trygve Einar Gjerde, sentralstyremedlem i Kristen Framtid og fylkesformann i Hordaland
LITT LOKALHISTORIE
Lite ante jeg hva som ville bli sjømannens lodd i 2005 da jeg første gang mønstret på i 1959. Den gang var det her i Moster kommune (som det het den gangen) over 70 fraktebåter og over 20 rederi. Nå er det på Moster bare 2 rederi igjen, men til gjengjeld fører de langt mer last pr. dag enn de den gang klarte med 70 båter. På den annen side så var det i Moster den gang flere hundre sjømenn, mange av dem i utenriksfart, mens det nå er nesten ingen igjen i kystfart.

I dag er frakteflåten i Norge stort sett utradert, noen få båter er i vanlig fraktfart pluss en del sandbåter. Ellers er det bare utflaggede båter med en eller annen norsk reder som sitter og teller på knappene hva han skal gjøre, legge opp eller prøve en stund til?

SIKKERHET FØR OG NÅ
Når vi i dag tenker på de mange hundre fraktebåter som trafikkerte norskekysten med flere tusen sjøfolk på kjølen, så må jeg si at sikkerheten den gang var vel så god som i dag. Da hadde vi ikke radar, ikke kartmaskin, ikke mobiltelefon, ikke autopilot, ikke noe SOLAS, MARPOL, STCW, ISM-code, ISPS-code, AIS system eller andre byråkratiske oppfinnelser fra IMO/FN! Heller ikke noe så tåpelig som ”Farledsbevis”! Ja, vi hadde den gangen heller ikke oppblåsbar gummiflåte, men den var da like om hjørne. Men vi hadde en redningsflåte som skulle flyte opp om båten sank!

Så spør jeg: er det mindre ulykker til sjøs i dag enn den gang? Jeg tror ikke det, og ser man på det faktum at det da var ti ganger så mange fraktebåter og det samme forhold når det gjaldt fiskebåter, så er det vel dobbelt så mange ulykker i dag som den gangen.

Dette beviser at byråkrati ikke kan redde liv, ei heller skape større sikkerhet! Den gang gikk vi gradene fra dekksgutt eller maskingutt og opp til dekksoffiser eller maskinoffiser, man lærte alle faser om sikkerhet fra grunnen av. I dag kan en ta en masse skoler og bli styremann eller kaptein uten stort fartstid, det samme for maskinistene.

I dag er det viktigere for de kontrollerende myndigheter at dataprogrammet om bord er riktig utfylt og oppfylt enn at det virkelig er foretatt det nødvendige vedlikehold og de øvelser og den nødvendige trening som trengs. Man går så opp i dataprogram og ISM-code at det går på vett og sikkerhet løst! Vi som er ”gamle” på sjøen og er mer opptatt av sikkerhet enn dataprogram, vi faller utenom det hele, vi lengter bare etter å komme oss langt bort og inn i pensjonistenes rekker!

ER FARLEDSBEVIS EN VRANGFORESTILLING
Dette med Farledsbevis som kom for noen år siden, med den argumentasjon at når en båt gikk i stor kystfart eller nord/østersjøfart, så glemte styremenn og kapteiner å seile på kysten om de var en tur i utlandet. Da måtte de ha Farledsbevis for å gå på kysten igjen!!? Gikk båten i ren kystfart så var det greit. Da var det ikke behov for dette. Man må jo si at har en sjømann så dårlig korttidsminne så burde han være på land! Men så er heldigvis ikke tilfelle. Det er ikke korttidsminne det er noe galt med, men de som styrer og steller i Oslo!

En styrmann som ikke hadde seilt noe annet sted enn over en fjord med en ferge, han søkte om Farledsbevis for hele norskekysten og fikk det! Det samme skjedde med mange andre som var styrmenn eller skippere og som bare hadde seilt en liten del av norskekysten. De fikk alle Farledsbevis med det samme det ble innført. Senere ble det strengere. Nå blir det krevd teoretisk dokumentasjon for kunnskapene om seilas i de aktuelle farledsområdene som Farledsbeviset skal gjelde for, og at de hadde seilt minst 6 ganger i disse områdene.

Jeg må jo spørre, hva er i veien med opplæringen av våre navigatører, når vi i dag må ha Farledsbevis for å seile på norskekysten, (unntatt de som går i ren kystfart?), når det i langt over 100 år har seilt båter langs denne kysten uten dette bevis med tekniske hjelpemidler som en i dag ikke vil bruke i det hele tatt? Det er bare kapteinen på en båt som kan vurdere om navigatøren er skikket til å seile på kysten, forutsett at kapteinen selv er skikket for det da! Men ingen, jeg sier ingen, navigatør skulle fått sitt sertifikat før han var skikket for denne jobb. Husk! Farledsbevis sier absolutt ikke noe om vedkommende er skikket til å seile på kysten eller ikke. Det gir bare opplysning om et nummer som en skal oppgi til Kystvakten på forespørsel. Det forteller ellers bare at vedkommende har teoretisk kunnskap om farleden og at han har seilt minst 6 ganger i området. Men om han virkelig kan det eller er skikket, det sier ikke Farledsbeviset noe om. Det er det bare skipperen og erfaringen som kan si noe om det.

I dag må et skip gå 6 n.m. (og mer) fra land langs norskekysten om ikke begge navigatører har Farledsbevis. Om skipperen har, så kan han gå innaskjærs 12 timer og så ut igjen ”for å få den nødvendige hvile”. Er det storm og uvær, så vil det i praksis si at en kanskje må gå i 3 – 4 døgn langs norskekysten der ingen om bord får hvile et minutt! Men om de kommer inn i smult farvann innaskjærs, så må en ut igjen for skipperen må få hvile!!?? Var det ikke bedre og sikrere at skipperen selv vurderte hvor og når han kunne gå innaskjærs, og det var forsvarlig å tillate styremannen å gå så fikk alle hvile. Både skipper og mannskap, skip og last hadde langt større sjanse til å komme trygt frem enn i dag med byråkratenes overformynderi og uvitenhet.

Den største trussel og fare mot sikkerheten, alkoholen, den er ikke de høye herrer og byråkrater villige til å gjøre noe med. Men det er en innlysende ting at det hjelper ikke med all verdens lover å regler, når en er så full at en ikke kan lese dem! Slik det er i dag så blir denne alvorlige trussel mot sikkerheten premiert ved at de får kjøpe så mye alkohol de vil avgiftsfritt, det skulle heller vært streng straff for å ta rusmidler om bord i båtene.

Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn
Maskinist


Einar Gerhardsen og Tyskland - Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no – 3.2.05
31.01.05 ruller det over nyhetssendingene fra morgen til kveld en kraftig kritikk av May-Brith Ohman Nielsen og hennes utførte arbeid med en ny lærebok i historie. Det er noen lærere ved Asker videregående skole som i et avisinnlegg i Aftenposten 30.01.05 tolker stoffet om Gerhardsen og Quisling, i denne læreboken, slik at Ohman Nielsen nærmest sammenligner disse to personers politiske metoder. Ohman Nielsen avviser dette.

I Aftenposten følger Sissel Frogg, Inge Johnsen og Johanne Volden opp og skriver:

”Vi nøler ikke med å kalle "Portal", Det Norske Samlagets nye lærebok i norsk historie etter 1850, en skandale. Forfatteren May-Brith Ohman Nielsen har et utvalg av momenter og en fremstillingsform som skaper forvirring hos elevene og frustrasjon blant lærerne. Ohman Nielsen oppfattes som om hun setter likhetstegn mellom demokrati og diktatur.”

Hvorvidt dette er et godt læreverk kan man ikke uttale seg om før man har sett boken i sin helhet. Men, man har sett andre norske historiebøker som har hatt en meget sterk sosialistisk slagside, der man ikke er i tvil om hvilken tilhørighet vedkommende forfatter har, men det var ikke beskyldningen i denne saken.

Men så til temaet som media virkelig var opptatt av, nemlig Gerhardsen og Quisling. I boken ”Vår ukjente Krigshistorie” av Jendal Antonsen, Nor-trykk Narvik AS (Kan bestilles fra Frydenlund Interbok, Brug. 4, 8516 Narvik - Tlf: 76 97 79 99) skrives noe interessant!

Fra Grinioppholdet skriver Jendal Antonsen i kapittel om ”Ny statsminister utpekt”

s. 211- 213 - hvor han forteller fra sin kjøkkentjeneste:

”Sammen med dem på flyet (hjem fra tysk fangenskap, red. anm) var Einar Gerhardsen og – ”. Videre: ”At tyskerne satte mye inn på å holde løftet sitt, viste det store antall av tyske jagerfly som beskyttet dem fram til Norge, sa han –”. Han forteller også at man hadde avskrevet Nygaardsvold på grunn av alt det gale han hadde gjort. Nå måtte vi komme og ”høre på Gerhardsen tale”. Han hørte flere ganger Gerhardsen tale - men sier: "Jeg ble mer og mer interessert i hvorfor han var kommet fra en konsentrasjonsleir i Tyskland og hit til Grini, og fritt holde sine møter og foredrag. Noen hadde til og med utpekt han til å bli Norges statsminister. Det syntes jeg var merkelig under disse forhold, hvor man knapt torde tenke". Ja, det kan man absolutt slutte seg til. Det var en merkelig virksomhet!

Hvordan kunne Einar Gerhardsen stå og snakke politikk i Gestapos fangeleir uten å bli skutt? Det var rene selvmord å tale Norges interesser i en tysk fangeleir - som Grini. (Søk på Jendal Antonsen på internett, da finner du mer, meget interessant stoff)

Det er også, så vidt jeg har forstått, nevnt i andre sammenhenger at det på Yongstorvet skal ha blitt funnet pairer etter Gerhardsen som kunne ha karakter av et kompromiss med Quisling, hvilket kanskje Ap kunne bekrefte?

Kan det hende at oppstyret rundt Ohman Nielsen kan ha rot i frykten for at man skulle risikere at noen skulle begynne å se på forholdene rundt Quisling og Arbeiderpartiet som fanefører for det brukne geværs politikk? Kanskje skandalen som Sissel Frogg, Inge Johnsen og Johanne Volden skriver om ligger på et annet plan?

Statsledere tenker ikke i 5 årsplaner men i lange linjer – kanskje nettopp Gerhardsen var en slik brikke i en slik linje?


Dagens bibelord
Jes 44, 6-8:
6 Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud.
[41: 4. 43: 11. 45: 5, 14, 21. 46: 9. 48: 12. Åp 1: 8. 22: 13.]
7 Hvem er som jeg? La ham kunngjøre det, la ham legge fram for meg det som har hendt helt siden jeg skapte oldtidens ætt. Og det som skal komme i framtiden - la dem kunngjøre det!
[41: 22 ff. 43: 9.]
8 Frykt ikke og forferdes ikke! Har jeg ikke for lenge siden latt deg høre det og forkynt det for deg! Dere er mine vitner. Er det noen Gud foruten meg? - Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen.
[43: 10, 12. 5M 32: 4. Sal 18: 32. 1KOR 8: 4. 10: 4.]


Onsdag, Februar 02, 2005

Mennesket, stjerner, tid og evighet -- Av Trygve Einar Gjerde
Det stod en liten artikkel i Haugesund Avis for noen dager siden, der det ble sagt om lag dette: Det sies at for hvert menneske som dør så faller (dør) en stjerne. Etter den veldige katastrofe i syd øst Asia så kan det visst ikke være stort mer stjerner igjen!

Nå står det ikke noe i Bibelen om dette, så det er bare ren okkultisme eller gammel overtro at en stjerne faller for hvert menneske som dør! Likevel gav dette meg noen tanker, siden denne skribent avslørte at hun/han ingen kjennskap hadde til stjernenes tall. Det har for øvrig ikke noe menneske! (1 Mos. 15, 5) Det eneste vi kan si med sikkerhet er at verdensrommet er uten ende og stjernenes tall er uten ende, ja galaksenes tall likeså. Det er like uendelig både himmelrom, antall stjerner, galakser og hva det enn måtte være som svever der ute, som Gud selv, for Han er uendelig, fra evighet og til evighet. Det er nok langt flere stjerner som dør ut pr. dag enn det er mennesker som dør, men likevel så er det så lite i forhold til uendeligheten, at om det var en million så var det ikke for noe å regne. Men Gud vet det (Sal. 147, 4), vær sikker! Ikke en spurv faller til jorden uten Hans vilje og ikke et hår faller av vårt hode uten Han vet det.

Det eneste vi mennesker kan si med sikkerhet er at det finnes en Treenig Gud: Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, som går ut fra dem begge! Og at Han skapte mennesket for ca 6000 år siden, dette skapte Han i sitt billede! Og siden Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, selv har levd her på jorden i ca 33 år, for 2000 år siden, så vet vi at Han også bar det samme billede som oss, altså en stadfestelse på det som står i 1 Mos. Kp. 1, 26. Vi vet også at i evigheten er der ikke tid (Åp. 10, 6), heller ikke avstand, for Gud er alle steds nærværende, men det er noe som bare er fastsatt for vår egen klode og oss som lever der, 1 Mos. 1, 14. Når vi dør, forlater vi tiden og går inn i evigheten, og vi vet at vi skal tilbringe den enten i helvete eller i Himmelen, alt etter som troen er født i våre hjerter (eller ikke) og vi blir født på ny ved Den Hellige Ånd (Joh. 3, 3). For det står at Gud har lagt evigheten inn i våre hjerter, og det har Han gjort allerede da jeg var et lite foster i mors liv en minutt gammel og kanskje før! FANTASTISK! (Pr. 3, 11 og Sal. 139, 16). Alt dette vet vi med den største sikkerhet, det er ikke noe som er så sikkert i hele vårt liv som dette, for Guds Ord som er den evige sannhet sier det! Takk og pris Gud for det kjære sjel og omvend deg i tide, mens du er her i SYNDSFORLATELSENS rike.

Trygve Einar Gjerde
5440 Mosterhamn.


Klipp fra www.answersingenesis.org: Vaccines and Genesis
Vaccines and Genesis
Questions and Answers on Vaccinations and the Immune System

by Carl Wieland

4 November 2002

Answers in Genesis regularly receives questions on topics ranging from the Biblical viewpoint on stem cells to the Biblical perspective on ‘life in outer space’. Recently, someone e-mailed us with questions on vaccinations and the human immune system. We thought the answers (by Dr Carl Wieland, a former medical doctor, now CEO of AiG-Australia) were such that they would be beneficial to others. The email is reprinted below with Dr Wieland’s reply interspersed.

My husband and I have declined to have our 4 children vaccinated. We believe that vaccines are neither safe or effective.
[Carl Wieland (CW)]: Although AiG has no official stance on this, my personal view is that, while there are indeed safety issues, there is also a danger in not vaccinating, and that the balance tips in favour of vaccinating.

What is (if any) AiG’s stance on serum taken from monkeys being added to some vaccines?
[CW]: You may wish to clarify your source of the information. I doubt whether this is accurate information, but it may have some basis in fact.

For example, antitoxins, like tetanus antitoxin, are made by injecting horses with a small amount of the toxin so that the animal produces the antibodies. This is extracted from the animal and then purified. However, allergic reactions sometimes still occur in the human recipient of the antitoxin. Note that an antitoxin or antivenene is different from a vaccine. A vaccine stimulates your own body to produce its own antibodies naturally; it would not be used to treat a person who was sick with the disease in question. An antitoxin, on the other hand, uses antibodies produced in and by another organism (ideally a person, but often this is not feasible for commercial quantities) to attack the poison.

For all the above reasons, I would not think that adding the actual raw serum from an animal to a vaccine (which is different from an antivenene, or an antitoxin) would have any benefit. And by adding foreign proteins, it would cause a potential problem.

This stemming from the theory that human beings and monkeys being so ‘closely related’.
[CW]: Let’s assume for the moment that something is being done with monkeys (e.g. being used in medical research) based on that false theory [our alleged relationship with them]. If we simply change the rationale, i.e. we say that the reason we experiment on monkeys is because they are more similar in their created design, then we have the same practical outcome, but a different philosophical framework. Just because something is inspired by evolutionary thinking doesn’t mean that thing should be rejected automatically. In logic, that is known as committing the ‘genetic fallacy’. It’s an easy trap to fall into, though. Some diets, for instance, are justified on evolutionary grounds, but if the diets work, should we reject them? I would suggest that if they work in keeping us healthier than otherwise would be the case, then there is a better creationist justification available, by definition, because the history in the Bible is true.

Or what view do you take on any vaccines that are supposed to improve on the natural immune response that God gave us?
[CW]: I believe that man was given dominion before the Fall, as Genesis teaches, and we can see that nowhere in the Bible was this dominion taken away. Much of medicine and healing efforts are attempts to counteract the Curse, and Scripture continually praises the sorts of actions that are local and temporary attempts to overcome the Curse’s effects. The Curse brought man into conflict with man—yet ‘blessed are the peacemakers’ (Matthew 5:9). The Curse brought disease and suffering—yet alleviating suffering is not only consistent with Scripture, it follows Christ’s healing example. I.e. it is blessed to seek to improve on our natural healing when we apply a bandage, or an ointment, and is certainly not acting against God or His will (see also Reshaping People).

An approach that said we should not do anything to assist our ‘natural’ defenses, if taken to its logical conclusion, would mean we should watch passively as a child died from infection, and not give him an antibiotic, because an antibiotic is supposed to improve on the germ-fighting ‘natural’ defenses which God has given us.

In fact, vaccination is much more passive and ‘homeopathic’ than an antibiotic. Vaccination is meant to totally utilize the natural God-given immune response, and it does so by giving the body a ‘taste’ of a little bit of an infection. The next time the body sees the same invader, it will have been ’trained’ to recognize that invader and produce a more rapid response than if it had been untrained. This is actually the same mechanism as is responsible for the fact that if you have had measles in childhood, you generally won’t get it again. Both are ‘natural’ immune responses, the difference is that one was triggered by the actual measles virus, the other was triggered by something only ‘pretending’ to be the measles virus. A few final comments:

Being ‘natural’ is not necessarily good. That is because we are in a fallen world. The measles virus is totally ‘natural’, but it is not ‘good’.
Where man’s manipulations in medicine (using our dominion mandate over the natural world) do good in healing, they are justified ethically and Biblically, but this does not mean that they are infallible. E.g. looking for/developing, and then applying, an antibiotic to save a child’s life is justified; but that same antibiotic may kill some people from allergic reactions. That does not make all antibiotics bad.
And was this immune system only needed after the fall?
[CW]: This is an interesting question. I suggest that since God foreknew the Fall (see chapter 6 of the new Answers Book) He certainly would have known that the immune system was needed soon anyway, so it may be a non-question. However, the immune system does not only protect against disease, it also helps the body to distinguish between self and non-self. It helps, for instance, to keep the ‘normal’ bacteria in our colon from spreading into the bloodstream, where instead of being helpful, they will be harmful. Since such helpful bacteria would have existed before the Fall, I think it is likely that our immune system played some role in shepherding them in this way.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2002/1101vaccines.asp
COPYRIGHT © 2005 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Luk 2, 22-32:
22 Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, tok de ham med opp til Jerusalem for å framstille ham for Herren. [3M 12: 2-4.]
23 slik det står skrevet i Herrens lov: Alt av mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren.
[2M 13: 2, 12. 4M 3: 13.]
24 Og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller to dueunger. [3M 12: 6, 8.]
25 Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham. [Jes 40: 1, 2. 49: 13. Apg 2: 5.]
26 Det var åpenbaret for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. [v. 11. Matt 2: 12. Joh 8: 51. Heb 11: 5.]
27 Han kom til templet, drevet av Ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven,
28 tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa:
29 Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord,
[v. 26. 1M 46: 30. Fil 1: 23.]
30 for mine øyne har sett din frelse, [3: 6. Jes 52: 10.]
31 som du har beredt for alle folks åsyn, [Sal 98: 2.]
32 et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. [Jes 42: 6. 46: 13. 49: 6. Apg 13: 47. 26: 23.]