INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2004

Søndag, Februar 29, 2004

1. SØNDAG I FASTE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 16, 21-23:
21 Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen.
[17: 22, 23. 20: 18, 19. Mark 8: 31 ff. Luk 9: 22.]
22 Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!
23 Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

LESETEKST, 1 Mos 4, 3-7:
3 Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde.
4 Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer,
[2M 34: 19. Heb 11: 4.]
5 men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg.
6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?
7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.
[Job 11: 14, 15. Rom 6: 12, 16.]
[4: 10.]

LESETEKST, Jak 1, 12-15:
12 Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.
[Matt 10: 22. 1KOR 9: 25. 1PET 5: 4. Åp 2: 10.]
13 Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen.
14 Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.
[1M 3: 6. Rom 7: 7 ff.]
15 Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.
[Rom 6: 23. 7: 5.]


Lørdag, Februar 28, 2004

NARKO I GRIMSTAD - Av Oddvar Berge
25åring fra Grimstad fengslet for besittelse av narkotika forteller Adressas førsteside. Sosialsjefen slår narkoalarm leste vi like før. Er dette fengslingsoppslaget å oppfatte som en gledesmelding eller en alarm? For noen det ene, for noen det andre.

Jeg lar meg informere om at EU vil ha fri flyt av varer, tjeneste, personer og kapital. Allerede i EØS er vi underlagt dette. Nederland er ifølge mine informasjoner storprodusent av amfetamin, i dagligtale kalt speed.

Så hvordan skal vi oppfatte meldingen om den fengslede 25åringen fra Adressas førsteside?
Hvor er viljen til et bedre samfunn? Hvem sitter med nøkkelen? Er noen villige til å gjøre seg bruk av nøkkelen?

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


BBC hardt ute å kjøre - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no
Det er beklagelig at det velrenommerte og globale nyhetsmedium BBC steller seg slik at statsminister Tony Blair i flg. NTB/AFP "vurderer å frata BBC uavhengigheten og ønsker langt på vei å oppløse det britiske kringkastingsselskapet," ref. de Sunday Times.

Det er den kraftige misnøyen med BBC`s holdninger i Irakkrigen som ligger bak det hele. Blair vil nå - iflg. samme kilde - splitte det 82 år gamle selskapet i regionale selskaper og trappe ned virksomhet som "man mener ligger utenfor allmennkringkasterens oppgaver.” BBC kan også bli tvunget til å "dele lisensinntektene med andre stasjoner." Det antydes også at man kan frata dem deres uavhengighet og ”overlate deler av denne oppgaven til regjeringsoppnevnte kontrollorgan.". Det sies at konflikten toppet seg p.g.a. Kellysaken og BBCs påstand om at rapporten var oppspritet om Saddam Husseins masseødeleggelsesvåpen. Huttonkommisjonen frifant Blair totalt.

Kommentar-Avisa,
En viser til tidligere artikkel i Kommentar-Avisa som ligger på s. 2. Den forteller inngående om konflikten BBC og statsminister Blair og prøver å sette konflikten i et større perspektiv.
Denne nyere utvikling som det nå meldes om den vending denne konflikten tar - er egentlig en gigantisk sak av global karakter - som man knapt øyner rekkevidden av. England er et av de eldste og mest grunnfestede demokratier - og BBC er det mest velrenommerte nyhetsmedium som de fleste i verden stoler på og ser opp til.

Man aner at man i BBC som i de fleste media verden over - har fått inn radikale mediapolitikere som tar mål av seg å overkjøre demokratiet og bli den eneste stasmakt som kjører sin egen politikk. Dette vil det gamle demokrati på de britiske øyer ikke finne seg i - og bruker sin makt til å få media på plass. Sir Winston Churchill viste demokratiets makt på en annen måte under den omtalte generalstreiken da statens makt og folkestyret var truet. Han ga ut en egen regjeringsavis. Nå velger Blair å få vingestekket BBC på denne måten etter at de etter vår mening har misbrukt sin makt. Media er ikke en egen statsmakt som er folkevalgt, og når de tar slike mål av seg - må de regne mede slike reaksjoner - det burde de ha forstått for lenge siden. Vi har en rekke media i Europa som har oppført seg på en lignende måte. De driver ikke objektiv faktainformasjon og balanserte kommentar godt forankret i nasjonens verdisett og målsetting. Da må det gå galt.


Ikkje meldingar – ikkje utbetalingar frå Malm - Av Hornnes Vesthei beitelag v/ formann Einar Uleberg
Ikkje meldingar – ikkje utbetalingar frå Malm

Av Hornnes Vesthei beitelag v/ formann Einar Uleberg, 4737 Hornnes


Innleiing: Hornnes Vesthei Beitelag er på adskillige km2 utmark hvor bøndene har sluppet beitedyra sine i århundrer. Dei seinare åra har me vore organisert som eit beitelag med felles kveer, saltslikesteiner og ettersyn. Tidligare var me 24 bønder - etter alle tapa og problema er me no nede i 6. Siste året forsvant 150 lam - for enkelte ca. 40%. Truleg meste rovdyrtap. Normaltap i flg. FMLA skulle være 2,5 - 3,5 %. Me har gjort alt som står i vår makt for å sjå etter dyra utan å redusere rovdyra som me gjorde før. Som dei fyrste på Agder samarbeidde me med styresmaktene og Universitetet i Oslo om ei undersøking - som synte at 40% av tapa var rovdyra skuld i: ørn og gaupe. No er det og bjørn, ulv og jerv i attåt - men inga forståing å få frå FMLA.

Det er stutt bakgrunnen for artikkelen under:


* * * * *

Ein undrar seg når ein ser at fylkesmiljøvernsjef Malm (Aust Agder) etter eit møte på mange timar på Byglandsfjord – finn trong for å gå ut med ei heilside i Setesdølen den 27.1.-04. Her gjentek han det som vart understreka til det kjeisomlege - at utan meldingar inga utbetaling. Ein opplever det mest som eit trugsmål – med pengeriset bak speglen. Han understrekar samspelet mellom forvaltning og politikarar. Framleis synes han å halde seg til at han ”hopper når statsråden sier hopp” - i staden for å bruke eit godt skjøn innanfor heile det norske rettsgrunnlag han kan halde seg til. Lat oss minna deg om at du er sett til å handheva retten for oss – ikkje ”hoppe” etter den statsråd som til ei kvar tid sit på krakken.

Og SNO sine folk må på ein heilt annan måte enn no - kunne slå fast når rovdyr har vært på ferde og erstatning bli gitt. Me opplever skadevurderingane so vilkårlege – at sjølv om M.avd. er meir liberal enn resten av landet – etter eige utsegn – så vert det likevel lita og synkande utbetaling frå Fylkesmannen. (FM) sjølv om alt tydar på at det har blitt meir rovdyr totalt sett. Me hadde og venta at tenestemenn - som er sett til å tene folket – hadde hatt meir syn for oss som no mest slit helsa og motet av oss for å verna om sauane våre og henta dei heimatt i månadvis med leiting – snart utan godtgjerdsle. Og når Paff frå FM seier seg samd i at alle ørnerevira i dalen er fulle – og likevel ikkje vil rekne skade av ørn for meir enn 1-2 år etter at ein har funne eit kadaver etter ørna – og ikkje gje oss årlege erstatninger med ca. 20% av tapa som dødsvarslarane til Mysterud viste i 1996 – då opplever med det som å verte halde for narr.


Når Malm no kritiserar bladstyraren for å vera usakeleg når han skriv at FM ”gler seg over eit regelverk dei kan nytte som ei svepe over folket” – så er i alle høve ikkje det langt unna den opplevinga me har av forvaltinga og situasjonen.


Det er og all grunn til å kritisere forvaltinga av rovviltet som FM har dreve på med i mange år no og utsett folk og dyr for store plager. Stortinget sa utrykkeleg frå i Roviltmelding nr 35 at gaupa skulle forvaltas so at Aust-Agder var ein buffer – slik at ho ikkje breidde seg vidare til Vest-Agder og Rogaland. No er det familiegrupper i båe fylka, avdi FM heile tida har halde på at det skal være ynglegrupper i Aust-Agder. Difor har med fått mykje gaupe i Hornnes Vesthei som drep dyra våre og transport inn i desse andre fylka. Med gaupa som er i AA og innvandring aust frå - er det meir enn vanskjeleg å halde gaupa vekk fra nabofylka i vest. Attpå til vart det so mykje gaupe at populasjonen fekk skabb og mykje liding.


So omtaler Malm Universitetet i Oslo si grundige undersøking her i 1996 for eit ”forsøk - som viste større tap enn de andre forsøkene”. Å kalle den grundige vitskaplege undersøkinga til UIO for eit ”forsøk” og jamnstille det med ”forsøka” i Åmli – som han kaller det med god grunn – det er ei grov tilsniking. Det fyrste er utførd av folk med den største kompetanse me har på slikt vitskapleg arbeid i Noreg, medan dei to forsøka i Åmli kor ein blanda dødspeilesendarar og aktivitetssendarar synes amatørmessige. Der fekk ein nokre heilt vanvittige resultat – som endåtil – etter vårt syn – vart misbrukt på naturprogrammet i TV. Dei to forsøka vart kvalitetssikra av UIO Zoologisk avd. i ettertid – og konklusjonen var knusande. Dei kunne føre slikt arbeid i vannry og skulle ikkje vært gjort offentlege – sa komiteen ved UIO. Dette seier ikkje Malm! Kvifor? Han skriv ein del særs tåkete omtrentlegheiter – men den knusande kritikken av ”forsøka” teier han om.

Om Setesdølen gjev spalteplass – kan me gjerne offentleggjere heile vurderinga av UIO av Åmli ”forsøka”! Når ein seier at ein har kontakta forskar Ivar Mysterud om undersøkingane i Hægebostad - og ikkje har meir å refere til enn reint muntleg samtale, vert det igjen tynt, tåket og omtrentleg. Råda til Mysterud gjeng klårt og greitt fram av den skriftlege evalueringa som ligg føre og all den litteraturen som er kome frå UIO. Har dei halde seg til dette i Hægbostad – som altså har fått tapstal som sterkt avvik frå alle dei tal som Mysterud og folka hans har fenge i minst ti undersøkingar over store delar av landet? Det er meir enn merkeleg at FMs undersøkingar får heilt andre resultat. Noko av svara finn ein kanskje i ”forsøka” dei driv med og som etter evalueringa ikkje synast å vera seriøst vitskapleg arbeid som dei kunne få hjelp til frå UIO om dei stilte vilje og midlar til disposisjon.


Lat det vere sagt til slutt, at tilliten til FM/MA no er tunnsliten og me ser oss rundt åt anna hald for å finne hjelp til å ta hand om husdyra våre, livsgrunnlaget og livsmiljøet vårt på ein tilfredsstillande måte. Me hadde ikkje venta ei slik handsaming av oss sjølv, eigedomane våre av Noregs tenestemenn. Me trur at om ikkje FM tek skeia i ei anna hand får me snart ei utvikling her i dalen som den me har i Aurskog-Høland eller kring Hardangervidda – kor folket reiser seg mot forsøk og forvaltning med folkemakt.

Med helsing Hornnes Vesthei beitelag.

Einar Uleberg (formann), Helge Fossen, Magne Møllen, Tore Moseid,

Jan Hodne og Anders Sløgedal


Dagens bibelord
Hebr 4, 14-16:
14 Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!
[2: 17. 3: 1. 5: 1, 5, 10. 6: 20. 7: 26. 8: 1. 9: 11. 10: 21.]
15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.
[2: 17. Jes 53: 9. Matt 4: 1. Luk 22: 28. Joh 8: 46. 2KOR 5: 21. 1PET 2: 22.]
16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.
[10: 19-22. Ef 3: 12. 1JOH 3: 21.]


Fredag, Februar 27, 2004

Argument: Evolution is true science, not ‘just a theory’
Argument: Evolution is true science, not ‘just a theory’
Evolutionists say, ‘Evolution is real science that solves real problems; it is founded on the modern belief that we should try to explain the universe in natural terms.’

by Jonathan Sarfati, with Mike Matthews

First published in Refuting Evolution 2
Chapter 3

Evolutionists bristle at the accusation that evolution is ‘just a theory,’ not a fact. Indeed, this is the very first example of ‘creationist nonsense’ that Scientific American lists and answers in its ‘15 Answers to Creationist Nonsense.’

1. Evolution is only a theory. It is not a fact or a scientific law.
All sciences frequently rely on indirect evidence. Physicists cannot see subatomic particles directly, for instance, so they verify their existence by watching for telltale tracks that the particles leave in cloud chambers. The absence of direct observation does not make physicists’ conclusions less certain. [SA 79]

Unfortunately, some creationists actually do argue that ‘evolution is just a theory.’ What they usually mean is ‘Evolution is not proven fact, so it should not be promoted dogmatically.’ (Therefore, that is what they should say.) The problem with using the word ‘theory’ in this case is that scientists use it to mean a well-substantiated explanation of data. This includes well-known ones such as Einstein’s theory of relativity and Newton’s theory of gravity, and lesser-known ones such as the Debye–Hückel theory of electrolyte solutions and the Deryagin–Landau/Verwey–Overbeek (DLVO) theory of the stability of lyophobic sols, etc. It would be better to say that particles-to-people evolution is an unsubstantiated hypothesis or conjecture.

Scientific American’s comments about the scientific study of subatomic particles, however, miss the point—these cloud chamber experiments are still observations in the present and are repeatable. A dinosaur turning into a bird 150 Ma (million years ago) is neither observable in real time, directly or indirectly, nor repeatable. Chapter 1 of this book explained this confusion about the difference between ‘operational science’ and ‘origins science.’

What is science? What is a theory?
Scientific American devoted the first five points of its article on ‘creationist nonsense’ to defending evolution against charges that it’s not good science. In this chapter we will look at each in turn, but first it’s absolutely essential to define terms carefully. How can you know whether something is ‘true science’ or ‘just a theory,’ unless you know what these terms mean? Yet evolutionists often make sweeping claims without adequately defining their terms.

The 16th century philosopher Sir Francis Bacon, considered the founder of the scientific method, gave a pretty straightforward definition of science:

observation → induction → hypothesis → test hypothesis by experiment → proof/disproof → knowledge.

This view of science, however, depends on two major philosophical assumptions: causality and induction, which must be accepted by faith. Many modern scientists are so ignorant of basic philosophy that they don’t even realize they have made these assumptions, although several philosophers, such as David Hume and Bertrand Russell, have pointed it out.1

The editors of Scientific American and other leading evolutionists define ‘science’ in a self-serving way that excludes God and His Word. They openly equate science with the philosophy of ‘methological naturalism’ as has already been shown ‘to explain the universe purely in terms of observed or testable natural mechanisms.’ [SA 85]

The prominent evolutionary biologist Richard Lewontin has spoken bluntly about this anti-God, materialistic bias:

We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfil many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just-so stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism. It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world, but, on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counter-intuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Moreover, that materialism is an absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door.2

Most people think that ‘science’ follows the evidence wherever it leads. But it is impossible to avoid letting our worldview color our interpretation of the facts. Creationists are honest about the philosophical basis behind their interpretation, whereas naturalists often pretend that they don’t operate from any philosophical bias. The late atheist Stephen Jay Gould, unlike many of his peers, was candid about this bias:

Our ways of learning about the world are strongly influenced by the social preconceptions and biased modes of thinking that each scientist must apply to any problem. The stereotype of a fully rational and objective ‘scientific method,’ with individual scientists as logical (and interchangeable) robots is self-serving mythology.3

The philosopher of science David Hull had earlier noted:

… science is not as empirical as many scientists seem to think it is. Unobserved and even unobservable entities play an important part in it. Science is not just the making of observations: it is the making of inferences on the basis of observations within the framework of a theory.4

Dr Scott Todd, an immunologist at Kansas State University, was candid about how certain conclusions would be avoided at all costs, regardless of the evidence:

Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.5

What is evolution?
It is vitally important that words such as ‘evolution’ be used accurately and consistently. The theory of ‘evolution’ that the evolutionists are really promoting, and which creationists oppose, is the idea that particles turned into people over time, without any need for an intelligent Designer. The evolutionist Kerkut accurately defined this ‘general theory of evolution’ (GTE) as ‘the theory that all the living forms in the world have arisen from a single source which itself came from an inorganic form.’ He continued: ‘The evidence which supports this is not sufficiently strong to allow us to consider it as anything more than a working hypothesis.’6

However, many evolutionary propagandists are guilty of the deceitful practice of equivocation, that is, switching the meaning of a single word (evolution) part way through an argument. A common tactic, ‘bait-and-switch,’ is simply to produce examples of change over time, call this ‘evolution,’ then imply that the GTE is thereby proven or even essential, and creation disproved. The PBS Evolution series and the Scientific American article are full of examples of this fallacy.

Information—the real problem with evolution
The main scientific objection to the GTE is not that changes occur through time, and neither is it about the size of the change (so I would discourage use of the terms micro- and macro-evolution—see the appendix to this book). The key issue is the type of change required—to change microbes into men requires changes that increase the genetic information content. The three billion DNA ‘letters’ stored in each human cell nucleus convey a great deal more information (known as ‘specified complexity’) than the over half a million DNA ‘letters’ of the ‘simplest’ self-reproducing organism. The DNA sequences in a ‘higher’ organism, such as a human being or a horse, for instance, code for structures and functions unknown in the sort of ‘primitive first cell’ from which all other organisms are said to have evolved.

None of the alleged proofs of ‘evolution in action’ provide a single example of functional new information being added to genes. Rather, they all involve sorting and loss of information. To claim that mere change proves that information-increasing change can occur is like saying that because a merchant can sell goods, he can sell them for a profit. The origin of information is a major problem for the GTE.7 ‘Information theory,’ as it is called, is a whole new branch of science that has effectively destroyed the last underpinnings of evolution—explained fully in the monumental work In the Beginning Was Information by Dr Werner Gitt, professor and head of the Department of Information Technology at the German Federal Institute of Physics and Technology.

The second episode of the PBS Evolution series, titled ‘Great Transformations,’ faced this problem when it tried to prove the ‘big picture’ of evolution, i.e., the ‘general theory of evolution.’ Of course, it could offer no experimental evidence, only inference. Its only experimental ‘evidence’ for ‘evolution’ was a bunch of examples of biological change that don’t increase information content, and so actually these examples have nothing to do with the ‘big picture.’

The PBS program did make a revealing comment about the real nature of the ‘evidence’ for evolution: ‘The evidence for evolution is all around us, if we choose to look for it.’ The comment is revealing, not because the evidence really supports evolution, but because the narrator inadvertently makes an important point. That is, creationists and evolutionists have the same evidence (facts), but we interpret it differently because of our different axioms (starting assumptions). In reality, evolutionists have a materialistic bias, which rejects a common Designer a priori (see Lewontin’s admission earlier in this chapter), and this applies even to evolutionists who believe in ‘God.’ Because of their bias, evolutionists interpret any facts as evidence for evolution. This would probably explain why a lot of the science in the PBS series was not even directly stated as evidence for evolution, but is shown as if it is. It also explains why fragmentary remains are interpreted as important ‘transitional forms.’ Conversely, creationists do not dispute the facts, since we have the same facts, although we frequently dispute assertions claimed to be facts when they are certainly not!

The PBS narrator blindly asserts that all living organisms come from a single source and that we can now trace branches and roots. Yet the series utterly fails to explain one of the most vexing problems with evolution: how non-living chemicals could form a living cell by time and chance, despite the insuperable chemical hurdles.8 Interestingly, the PBS producer Richard Hutton never acknowledged this problem in the series, but he did on a Washington Post online forum, when he answered the question ‘What are some of the larger questions which are still unanswered by evolutionary theory?’

There are open questions and controversies, and the fights can be fierce. Just a few of them: The origin of life. There is no consensus at all here—lots of theories, little science. That’s one of the reasons we didn’t cover it in the series. The evidence wasn’t very good.9

No, the evidence for the first living organism certainly isn’t ‘very good’ (see chapter 9), but of course the producer wouldn’t want his viewers to know that! In other words, the very roots of the alleged evolutionary tree are in very bad shape. So they gloss over the problems, assert that there really is a well-documented tree, and then move on to find similarities between organisms and claim that this proves a common ancestor.

Swatting at gnats
Instead of properly defining evolution or addressing the key scientific problem with evolution—i.e., the miraculous appearance of new genetic information from nothing—evolutionists swat at gnats and swallow camels. Just look at the second and third examples of ‘creationist nonsense’ in Scientific American’s ‘15 Answers to Creationist Nonsense.’ Both of them miss the point.

2. Natural selection is based on circular reasoning: the fittest are those who survive, and those who survive are deemed fittest. [SA 79]
Like the creationist argument that evolution is ‘just a theory,’ this is another argument that Answers in Genesis has previously advised creationists not to use (see the appendix to this book). Why should we argue this, since tautology is quite common in science? Moreover, as will be shown in detail in the next chapter, natural selection is not evidence of evolution. In fact, it is an important part of the creation/Fall framework!

3. Evolution is unscientific, because it is not testable or falsifiable. It makes claims about events that were not observed and can never be re-created.
This blanket dismissal of evolution ignores important distinctions that divide the field into at least two broad areas: microevolution and macroevolution. Microevolution looks at changes within species over time—changes that may be preludes to speciation, the origin of new species. Macroevolution studies how taxonomic groups above the level of species change. Its evidence draws frequently from the fossil record and DNA comparisons to reconstruct how various organisms may be related. [SA 80]

Look who’s talking about ‘ignoring important distinctions’! It’s evolutionary propagandists who generally mix them up. Biologists frequently define evolution as ‘change in gene frequency with time’ or ‘descent with modification,’ or other such ‘microevolution’ words, and then cite insignificant examples of change within species, such as Darwin’s finches, as clinching proof of ‘evolution’ in the ‘macro’ sense and disproof of creationism! An example is Eugenie Scott, who approvingly cited a teacher whose pupils said after her ‘definition,’ ‘Of course species change with time! You mean that’s evolution?!’10

Glossing over the absence of evidence
With such verbal sleights of hand, evolutionists gloss over their complete lack of evidence for so-called ‘macro-evolution.’ Their supposed ‘evidence’ doesn’t speak for itself; it must be interpreted. As John Rennie admitted in Scientific American, this evidence is interpreted within a materialistic framework. Ironically, materialists turn around and proclaim evolution as a major evidence for materialism, even though their materialistic framework was responsible for this viewpoint in the first place! Creationists interpret the same evidence but by a biblical framework, and they reach opposite conclusions.11

Another supposed ‘evidence’ that evolution makes good science is its ability to make ‘predictions about future discoveries,’ such as the discovery of ‘a succession of hominid creatures with features progressively less apelike and more modern.’12 Scientific American makes this very claim.

In the historical sciences (which include astronomy, geology, and archaeology, as well as evolutionary biology), hypotheses can still be tested by checking whether they accord with physical evidence and whether they lead to verifiable predictions about future discoveries. For instance, evolution implies that between the earliest-known ancestors of humans (roughly five million years old) and the appearance of anatomically modern humans (about 100,000 years ago), one should find a succession of hominid creatures with features progressively less apelike and more modern, which is indeed what the fossil record shows… . Evolutionary biology [also] routinely makes predictions far more refined and precise than this, and researchers test them constantly. [SA 80]

Given such flimsy evidence for the scientific integrity of evolution, what ‘evidence’ would be required to disprove evolution (an especially difficult task, because it is impossible to ‘disprove’ a philosophical assumption)? Scientific American tries, anyway.

Evolution could be disproved in other ways, too. If we could document the spontaneous generation of just one complex life-form from inanimate matter, then at least a few creatures seen in the fossil record might have originated this way. If superintelligent aliens appeared and claimed credit for creating life on earth (or even particular species), the purely evolutionary explanation would be cast in doubt. But no one has yet produced such evidence. [SA 80]

None of this would ‘disprove evolution,’ since big-picture evolution is really just a grab bag of ideas about naturalistic (God-less) origins. Evolutionists already believe in spontaneous generation, but now call it ‘chemical evolution.’ They would actually be delighted if any or multiple examples of spontaneous generation were documented, because it would vindicate their belief that life came into being without an intelligent Creator. It would also solve their problem with the DNA in microbes, which does not show a pattern consistent with the presumption that it shares a common ancestry with other forms of life. To solve this vexing problem, multiple spontaneous origins have already been proposed, without any suggestion that this would ‘disprove evolution.’13

The Bible claims to be a revelation by the Creator of life and the universe, who certainly has ‘claimed credit for creating life on earth,’ yet Scientific American editor John Rennie does not see this as casting doubt on evolution. And there is excellent historical, archaeological, and textual evidence that the Bible’s claims are true.14 But Rennie has apparently already made up his mind that this evidence doesn’t exist—this would presumably upset his materialistic faith. He goes on to say,

It should be noted that the idea of falsifiability as the defining characteristic of science originated with philosopher Karl Popper in the 1930s. More recent elaborations on his thinking have expanded the narrowest interpretation of his principle precisely because it would eliminate too many branches of clearly scientific endeavor. [SA 80]

This is simply an attempt to immunize evolution from the same criticism that is advancing against creationists.

A ‘good theory’ because it’s ‘widely accepted’?
One of the most absurd, self-serving criteria that evolutionists give for a good scientific theory is that most published scientists accept the theory as valid. This is the basis for Scientific American’s next attack on ‘creationist nonsense.’

4. Increasingly, scientists doubt the truth of evolution.
No evidence suggests that evolution is losing adherents. Pick up any issue of a peer-reviewed biological journal, and you will find articles that support and extend evolutionary studies or that embrace evolution as a fundamental concept.

Conversely, serious scientific publications disputing evolution are all but nonexistent. In the mid-1990s George W. Gilchrist of the University of Washington surveyed thousands of journals in the primary literature, seeking articles on intelligent design or creation science. Among those hundreds of thousands of scientific reports, he found none. In the past two years, surveys done independently by Barbara Forrest of Southeastern Louisiana University and Lawrence M. Krauss of Case Western Reserve University have been similarly fruitless. [SA 80]

It’s logically possible for a belief to lose adherents even if journals still publish articles supporting this belief. Scientists who base such wild claims on a review of journals might benefit from some study of simple logic.15

Do they even know what to look for? Creationists are hardly likely to want to blow their cover and risk the discrimination epitomized by Scientific American. Would Nature or Science, for example, ever knowingly publish a paper favorable to creation? Hardly. But in spite of the bias against such publication, creationist scientists have managed to publish papers when the creationist implications are disguised subtly enough. This shows that they do carry out real scientific research. Yet ‘15 Answers to Creationist Nonsense’ has the audacity to claim:

Creationists retort that a closed-minded scientific community rejects their evidence. Yet according to the editors of Nature, Science, and other leading journals, few antievolution manuscripts are even submitted. [SA 80]16

An absolutely amazing comment coming from a journal that’s publicly reached the nadir of anti-creationist censorship and discrimination!

There is clear proof of censorship by Scientific American, Science, and Australasian Science, where they have even denied creationists the normal courtesy of the right of reply. So why would scientists bother to waste their time? They know that their papers will be rejected, no matter how good the research, which explains why creationist scientists have, years ago, commenced their own peer-reviewed journals. Scientific American acknowledges the credentials of some creationists, but not the fanatical censorship that they face.

Some anti-evolution authors have published papers in serious journals. Those papers, however, rarely attack evolution directly or advance creationist arguments; at best, they identify certain evolutionary problems as unsolved and difficult (which no one disputes).

An interesting admission, but that’s hardly the impression that evolutionists usually give to the public.

In short, creationists are not giving the scientific world good reason to take them seriously. [SA 80]

So why does Scientific American take us seriously by writing this article?

‘Disagreements aren’t doubts about evolution’—doubletalk
Scientific American’s next example of supposed ‘creationist nonsense’ turns out to be doubletalk, and merely closes ranks against creationists. It repeats the old trick of claiming ‘there is no doubt that evolution occurred; the only disagreement is about the mechanism.’

5. The disagreements among even evolutionary biologists show how little solid science supports evolution.
Evolutionary biologists passionately debate diverse topics: how speciation happens, the rates of evolutionary change, the ancestral relationships of birds and dinosaurs, whether Neandertals were a species apart from modern humans, and much more. These disputes are like those found in all other branches of science. Acceptance of evolution as a factual occurrence and a guiding principle is nonetheless universal in biology. [SA 81]

This rhetorical flourish notwithstanding, modern evolutionary theory is all about providing a plausible mechanism for explaining life’s complexity without God. If the disputes undermine all the favored mechanisms for evolution, then the whole materialist apologetic crumbles. When the supporters of various evolutionary camps score mortal blows against the mechanisms proposed by their rival camps, it’s perfectly reasonable for creationists to point this out.

For example, with the origin of birds, there are two main theories: that birds evolved ‘ground up’ from running dinosaurs (the cursorial theory), and that they evolved ‘trees down’ from small reptiles (the arboreal theory). Both sides produce devastating arguments against the other side. The evidence indicates that the critics are both right—birds did not evolve either from running dinosaurs or from tree-dwelling mini-crocodiles. In fact, birds did not evolve from non-birds at all!

Similarly, supporters of ‘jerky’ evolution (saltationism and its relative, punctuated equilibria) point out that the fossil record does not show gradualism, and that the hypothetical transitional forms would be disadvantageous. But supporters of gradual evolution point out that sudden, large, information-increasing change is so improbable that one would need to invoke a secular ‘miracle.’ Creationists agree with both sides: punctuated evolution can’t happen, and gradual evolution can’t happen—in fact, particles-to-people evolution can’t happen at all!

Lacking sound arguments, Scientific American stoops to quipping,

Unfortunately, dishonest creationists have shown a willingness to take scientists’ comments out of context to exaggerate and distort the disagreements. [SA 81]

Pure assertion. This ‘quoting out of context’ assertion is a common misrepresentation repeated by skeptics and their church allies. An even sillier thing is to write to an author and ask whether he had been misquoted, which some anti-creationists actually do, as surprising as it may seem. All one needs to do to demonstrate misquoting is to compare the quote with the original.

The most frequently cited example of creationists ‘misquoting’ an avid evolutionist is their handling of Gould’s punctuated equilibrium model. Scientific American says:

Anyone acquainted with the works of paleontologist Stephen Jay Gould of Harvard University knows that in addition to co-authoring the punctuated-equilibrium model, Gould was one of the most eloquent defenders and articulators of evolution. (Punctuated equilibrium explains patterns in the fossil record by suggesting that most evolutionary changes occur within geologically brief intervals—which may nonetheless amount to hundreds of generations.) Yet creationists delight in dissecting out phrases from Gould’s voluminous prose to make him sound as though he had doubted evolution… . [SA 81]

Creationists do no such thing. Rather, they make it very clear that Gould was a staunch evolutionist but he criticized many aspects of neo-Darwinian theory. Quoting Gould is the perfectly honorable strategy of using a hostile witness.17

Yet Scientific American continues the misrepresentation of creationist claims:

… and they present punctuated equilibrium as though it allows new species to materialize overnight or birds to be born from reptile eggs. [SA 81]

First, most creationists present Gould’s ideas correctly, and those ideas are not the exclusive property of evolutionists. Second, even many evolutionists think that Gould has largely himself to blame because of his injudicious (from an evolutionary viewpoint) comments. For example, Richard Goldschmidt was famous for promoting a ‘hopeful monster’ theory, which indeed said something very much like a bird hatching from a reptile egg. And Gould wrote an article called ‘The Return of Hopeful Monsters,’ which said:

I do, however, predict that during the next decade Goldschmidt will be largely vindicated in the world of evolutionary biology.18

If there is any ‘out-of-context’ quote in any books or articles written by me or my colleagues, we would like to know about it, because we are not about misleading people. Where such things have very rarely occurred in our literature over the years, we have willingly corrected them. Scientific American ends this discussion of this type of ‘creationist nonsense’ with yet another sweeping assertion, but without substance.

When confronted with a quotation from a scientific authority that seems to question evolution, insist on seeing the statement in context. Almost invariably, the attack on evolution will prove illusory. [SA 81]

In reality, experience shows that when confronted by an accusation against creation or creationists by any scientific ‘authority,’ one should insist on seeing documentation. Almost invariably, the attack on creation will prove illusory.

Elephant hurling
There is a debate tactic known as ‘elephant hurling.’ This occurs when the critic throws summary arguments about complex issues to give the impression of weighty evidence, but with an unstated presumption that a large complex of underlying ideas is true, and failing to consider opposing data, usually because they have uncritically accepted the arguments from their own side. But we should challenge elephant-hurlers to offer specifics and challenge the underlying assumptions.

John Rennie’s article on ‘15 Answers to Creationist Nonsense’ opens with a classic example of elephant hurling.

When Charles Darwin introduced the theory of evolution through natural selection 143 years ago, the scientists of the day argued over it fiercely, but the massing evidence from paleontology, genetics, zoology, molecular biology, and other fields gradually established evolution’s truth beyond reasonable doubt. Today that battle has been won everywhere—except in the public imagination. [SA 78]

It is true that Darwin faced intense opposition when he introduced evolution. But his main opposition came from the scientists19 and much of his support came from compromising clergymen, such as Rev. Charles Kingsley, who applied it to humans to assert that the African-Americans and Australian Aborigines had not evolved enough to understand the gospel.20

To be honest, I think Scientific American underestimates the hold of evolution on the ‘public imagination.’ While many Americans say they believe in creation and reject evolution, sadly many seem to be ‘evolutionized’ in their thinking. This is shown by the widespread idea that their personal faith should not influence their public life. It’s unfortunate to hear professing Christians who say that they won’t let their faith influence their public policy, e.g., ‘I’m personally opposed to abortion, but I won’t enforce my faith on the pregnant woman who must be given the right to choose,’ although the unborn baby has no ‘choice.’ However, atheists are very happy to let their own faith influence their public policy and enforce their views on people—we rarely hear: ‘I’m personally in favor of abortion, but I won’t enforce my view on the innocent unborn baby.’21

For this reason, the primary focus of Christian apologetics ministries like Answers in Genesis is not on refuting evolution per se, which by itself will accomplish little to change lives and opinions, but rather building a consistent biblical Christian worldview. Refuting evolution (and millions of years) is a corollary.22

Scientific American’s ‘elephant hurling’ continues with a repeat of common ad hominem attacks on the intelligence of creationists and their imagined threat to the advances of ‘modern science’ (as evolution is claimed to be):

Embarrassingly, in the 21st century, in the most scientifically advanced nation the world has ever known, creationists can still persuade politicians, judges, and ordinary citizens that evolution is a flawed, poorly supported fantasy. They lobby for creationist ideas such as ‘intelligent design’ to be taught as alternatives to evolution in science classrooms. [SA 78]

Perhaps the United States is ‘the most scientifically advanced nation the world has ever known’ precisely because it has been the most Bible-based society the world has ever known! And that includes belief in the biblical account of creation, the Fall and the Flood.23

Again, AiG is not a lobby group, and it opposes legislation for compulsion of creation teaching. But there is nothing wrong with giving legal protection to teachers who want to present scientific arguments against the sacred cow of evolution. Yet Scientific American and the intelligentsia are mortified by the possibility:

As this article goes to press, the Ohio Board of Education is debating whether to mandate such a change. Some anti-evolutionists, such as Philip E. Johnson, a law professor at the University of California at Berkeley and author of Darwin on Trial, admit that they intend for intelligent-design theory to serve as a ‘wedge’ for reopening science classrooms to discussions of God. [SA 78]

Horrors, discuss God in the classroom? By this ‘reasoning,’ John Rennie would have to blast Rufus Porter, a believer in biblical creation, who founded his own journal Scientific American for a similar purpose!

Rennie acknowledges the difficulty in answering creationists in the classroom, yet he slams their integrity:

Besieged teachers and others may increasingly find themselves on the spot to defend evolution and refute creationism. The arguments that creationists use are typically specious and based on misunderstandings of (or outright lies about) evolution, but the number and diversity of the objections can put even well-informed people at a disadvantage. [SA 78]

Is it possible that the ‘well-informed’ find the creationist arguments convincing because they recognize the validity of them? And most real scientists whom Scientific American would call ‘well-informed’ actually have no use for evolution in their work!

Yet Rennie believes it is his duty to do his very best to shore up the cause of the embattled evolutionists with his cover story on ‘creationist nonsense.’

To help with answering them, the following list rebuts some of the most common ‘scientific’ arguments raised against evolution. It also directs readers to further sources for information and explains why creation science has no place in the classroom. [SA 79]

By heaping together the best ‘science’ of evolutionists to ‘rebut’ creation, Scientific American has actually done us all a favor. The remaining chapters of this book will show, in detail, how weak the ‘best’ arguments are, buttressing believers and challenging unbelievers to reconsider their assumptions about the validity of evolutionist propaganda.

References and notes
D. Batten, ‘It’s Not Science.’
R. Lewontin, Billions and Billions of Demons, New York Review (9 January 1997): p. 31; Amazing admission.
S.J. Gould, Natural History 103(2):14, 1994.
D. Hull, The Effect of Essentialism on Taxonomy Two Thousand Years of Stasis (II), British Journal for the Philosophy of Science 16(61):1–18, 1965.
S.C. Todd, correspondence to Nature 410(6752):423 (30 September 1999); A designer is unscientific—even if all the evidence supports one!
G.A. Kerkut, Implications of Evolution (Oxford, UK: Pergamon, 1960), p. 157.
See C. Wieland, Beetle Bloopers, Creation 19(3):30 (June–August 1997); K. Ham, How Would You Answer? Creation 20(3):32–34 (June–August 1998); and R. Grigg, Information: A Modern Scientific Design Argument, Creation 22(2):50–53 (March–May 2000).
See also C.B. Thaxton, W.L. Bradley, and R.L. Olsen, The Mystery of Life’s Origin (New York, NY: Philosophical Library Inc., 1984); Q&A: Origin.
, last downloaded 1 September 2002.
E. Scott, Dealing with Anti-evolutionism, Reports of the National Center for Science Education (4):24–28, 1997; quote on p. 26, with emphasis in original.
See K. Ham, Creation: ‘Where’s the Proof?’ Creation 22(1):39–42 (December 1999–February 2000).
The false claim of transitional forms between apes and humans is discussed in chapter 12.
A. Barnett, The Second Coming. Did Life Evolve on Earth More Than Once? New Scientist 157(2121):19, 1998.
See Q&A: Bible.
J.D. Sarfati, Loving God with All Your Mind: Logic and Creation, TJ 12(2):142–151 (1998).
Examples are listed in D. Buckna, Do Creationists Publish in Notable Refereed Journals?
See Don Batten, Did Creationists ‘Hijack’ Gould’s Idea? TJ 16(2):22–24, 2002; Leading evolutionist, Stephen Jay Gould, dies.
S.J. Gould, The Return of Hopeful Monsters, Natural History 86(6):22–30, 1977.
See J. Foard, Holy War? Who Really Opposed Darwin? Creation 21(4):26–27 (September–November 1999).
See R. Grigg, Darwin’s Quisling, Creation 22(1):50–51 (December 1999–February 2000).
The related fallacy that ‘you cannot/should not legislate morality’ has been refuted in many articles, such as Michael Bauman, Dispelling False Notions of the First Amendment: The Falsity, Futility, Folly of Separating Morality from Law, , Christian Research Institute.
C. Wieland, AiG’s views on the Intelligent Design Movement, 30 August 2002.
See The Creationist Basis for Modern Science.

--------------------------------------------------------------------------------
Note about citations: Quotations from the Scientific American article by John Rennie will be labeled ‘SA,’ followed by the page number. Quotations from, and other mentions of, the PBS-TV series ‘Evolution,’ will be labeled ‘PBS,’ followed by the episode number, e.g. ‘PBS 6’ refers to Episode 6. Return to article.
--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/re2/chapter3.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Jona 3, 7-10:
7 Han lot rope ut i Ninive: Etter påbud av kongen og hans stormenn, skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting! De skal ikke smake mat og ikke drikke vann.
8 Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt, og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender.
[Jer 4: 8. 18: 11. 25: 5. 26: 3.]
9 Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne.
[2SAM 12: 22. Joel 2: 14.]
10 Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke.
[Jer 18: 8. 26: 19. Amos 7: 3, 6.]


Torsdag, Februar 26, 2004

Mona Ekenes: Se hva KrF og regjeringen sender bl.a store uforpliktende bidragssummer til!.
Sender med en link som tydelig viser hva Arafat og PLO med sterk Norsk og global politisk korrekt støtte tillater på ”diplomatiets” vegne. Dette er grusomme bilder, men ut fra dagens situasjon nødvendig informasjon:

http://www.norskisraelsenter.no/nor/terrorisme/Arafat-terror-regime.php

Hvordan kan det være forsvarlig at kristne organisasjons-, og menighetsledere sammen med kristne avis-, tidsskriftsredaktører ikke tar total avstand til Krf og andre politiske partier og andre som bidrar med økonomisk eller annen støtte til et slikt terrorregime?

Jeg spør igjen: Hvordan er det mulig å forsvare at KrF er et politisk alternativ for kristne og Israelvenner?

Vet dere ikke at dere da blir medskyldige i slike drap på israelere og arabere som forsvarer Israels rett til eksistens? Eller vil dere ikke vite det?

Det viser seg at Arafat dreper flere av sine egne enn israelere og jøder for å kunne opprette et totalt terrorregime der Israel er fjernet fra kartet, med bl.a. stor økonomisk støtte fra regjeringspartiet KrF!

http://www.norskisraelsenter.no/nor/storting-regjer/index.php

Hvorfor går jeg så hardt i mot KrF spesielt? Det er så enkelt at de hevder å være et kristent parti, noe som samtidig medfører ekstra forpliktelser! Det samme gjelder for ALLE som bærer kristennavnet!

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


VARDER OG VEDER LANGS KYSTEN - Av Oddvar Berge
Ekspert på området, Johan Anton Wikander, foreleste engasjert og levende i Fjære historielag sitt årsmøte om varder og veder langs kysten vår i eldre tider. Kystens varslingsanlegg til vern mot uønskede angrep. Steinvarder med lyngbål ble benyttet til å varsle mindre alvorlige hendelser. Vedene, opptil 10 meter høye bål av tømmerstokker, til krigsalarm.

I overført betydning tror jeg tiden er fullt moden for å tenne både varder og veder. Spørsmålet er om vår tids mottakerapparat evner å lese signalene. Krig føres også like ofte med andre metoder i vår tid enn i tidligere tider.

Nylig ble det meldt at de fleste skipsulykker skyldes menneskelig svikt., og at de finner sted ved firetiden om natten, under den velkjente hundevakten.

Til det er å si at det er nettopp hundevakten vår verdens og vår nasjonale historie nå er inne i. Da gjelder det å holde seg våken, og skjerpe seg på Visdomslæren.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Offentlig pengeterror mot kristne i Norge - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa
Helt tilbake til før syttiåra har man fra sosialistisk hold raslet med "bevilgningsvåpenet" overfor kristenfolket og deres institusjoner her i Norge. Tidligere statsråd K. Egeland Ap. blandet seg sågar sterkt opp i kirkeoffringene til "Folkeaksjonen mot fri abort" som han mente stred mot "Lov for Menighetsrådene". En enda mer intolerant Rolf Fjeldvær Ap. lirte utav seg følgende: "Private livssynsskoler har som før til oppgave å sikre en intolerant foreldregenerasjon mulighetene for å oppdra sine barn til å bli like intolerante som de selv er." Aft. 12.5.1978. Og både i skolesammenhengen og vedr statsstøtten til MF raslet man med pengevåpenet uten å ane at man tråkket på Internasjonale menneskeretter. Og nå er man i gang igjen. Rep. Bekkemellom Orheim snakker om pengestøtten til Misjonsforbundet i forbindelse med deres regler mot homofile. Og nå kommer det endatil reaksjoner fra Høyre. Utdanningsminister Kristin Clemet "mener domstolen bør vurdere om Misjonssambandets jobbforbud for skilte, samboende eller homofile er i strid med loven. - - Flere stortingspolitikere har reagert skarpt på - " oppslagene om denne saken. N.I dag-nett 24.02.-04. Og den altid geskjeftige kirkejournalisten i Aft. Kurt Johnny Olson "fortalte i samme slengen at Misjonssambandet mottar drøyt 106 millioner kroner i statsstøtte for de 1400 - 1500 elevene ved sine ni skoler. I departementene forutsettes det at organisasjonene driver innefor lovens rammer, la han til". Så er låma trukket for videre oppfølging av myndighetene og media å "smi mens jernet er varmt" etter saken mot Misjonsforbundet.

Vi skal vær så god være sammen med de ugudelige i deres løsslupne kultur og formes i deres bilde i deres institusjoner. Barna våre skal tas fra oss og oppdras - ikke "i den kristne forsakelse og tro” som enda de fleste har lovet foran alteret ved dåpen - men til riktig "tolerante" grenseløse vesener som nå river det norske hus. Da skal vi bli godtatt og i alle fall få dele litt av våre felles goder. Ellers ikke! Som om ikke kristne folk skulle være fullgode folk som betaler sin skatt og belaster samfunnet med utgifter langt under det som er vanlig for den del av befolkningen som fester, bruker alkohol, røyker, splitter ekteskapene osv. osv.

Samfunnsforskere satte for noen år siden tall på hva de sosiale utgiftene kostet det norske samfunn for denne livsstilen. De kom til en rund sum på ca. kr. 200 milliarder. Statsbudsjettet ligger på godt kr. 500 milliarder så vidt jeg husker - og oljeinntektene lå på rundt 200 milliarder i noen år. Så det er ikke rart at det er lite med penger til våre felles goder som alle skikkelige folk trenger: sykehus, skoler, eldreomsorg, forsvar, landbruk osv. Bare kriminalomsorgen - skal - etter de siste tall jeg hørte på NRK - ta ca. 38 milliarder. Til orientering er ikke støtten til landbruket mer enn ca. 12 milliarder - og forsvaret - som nå bygges ned for fullt - godt kr. 20 milliarder. Og så bruker vi svimlende summer på "fredsarbeid" ute bl.a. har vel PLO-sjefen Arafat fått 2-3 milliarder uten revisjon.
Men likevel holder en på med å bråke om de stakkars millionene som kristenfolket får til å ta vare på barna sine i egene institusjoner.

Formannen i Utenrikskomiteen - Jagland - sa for en tid tilbake at han var skremt over det kaos som spredde seg - men han visste ikke hva som burde gjøres for å få orden på det igjen. Det sier de som altså har vært med på å rive ned familiestrukturen i landet vårt - og laget en familie-lovgivning som skaper kaos, lite barn og enorme utgifter - og enda må de fortsette med å ødelegge for de få som enda prøver å ta vare på barna sine og gi dem den rette frihet og orden slik at de små og store samfunn kan overleve. De har enda både menneskerettene og Grunnlovens § 2 på sin side - vårt frihetsbrev som sier " ere forpliktede til at oppdrage deres børn i samme." Altså våre barn - ikke statens eller offentlighetens. Ikke en gang skarve ca. 100 millioner kroner skal de få av sine egene skattepenger til formålet som samfunnet vil få mangedobbelt igjen i veloppdragne, velutdannede og velfungerende barn i arbeidslivet.. Men de kan ta milliarder av våre felles skattepenger til alt mulig kulturelt tull - og verre enn det - samt la milliardene tilflyte selve "verdensterrorrismens far" som nå sørger for at terroren sprer seg til Europa og vårt eget land. Kan penge brukes stort verre? Skjønn det den som kan.


Dagens bibelord
Joel 2, 12-14:
12 Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage.
[Esek 33: 11. Hos 12: 7. 14: 2. Mal 3: 7.]
13 Sønderriv hjertet, ikke klærne! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde.
[2M 34: 6 ff. Sal 86: 5, 15. 103: 8 ff. 145: 8 ff. Jon 4: 2.]
14 Hvem vet? Han kunne vende om og angre, og la en velsignelse bli igjen etter seg, til matoffer og drikkoffer for Herren deres Gud.
[1: 9, 13. Jon 3: 9. Hag 2: 19.]


Onsdag, Februar 25, 2004

Leserbrev fra Mona Ekenes: Hvordan kan kristne aviser og tidsskrifter mer eller mindre støtte det flerkulturelle Krf?
Disse ansvarlige redaktører som mer eller mindre støtter opp om det flerkulturelle Krf kjenner utmerket godt til Krf`s tilstand både når det gjelder det flerkulturelle åndelige forholdet og dets politikk mot Israel. Hvordan kan disse mene at Krf er et akseptabelt politisk alternativ for kristne og for Isralvenner? Hvordan stiller disse ansvarlige redaktørene seg til dette:

2KO 6,14 - 18 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt: Jeg vil bo og ferdes blant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill dere fra dem, rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere, 18 jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.

2KO 7,1 Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

MTT 7,12 - 20 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.

13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

MTT 12,41 Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For de vendte om da Jona forkynte sitt budskap - og her er mer enn Jona.

MTT 13,37 - 43 Han svarte: "Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. 38 Åkeren er verden. Det gode kornet er de som hører riket til, ugresset er de som hører den onde til. 39 Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, høstfolkene er englene. 40 Og likesom ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: 41 Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. 42 Så skal de kaste dem i ildovnen, der en gråter og skjærer tenner. 43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!

MTT 25,31 - 46 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre. 34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg." 37 Da skal de rettferdige svare: "Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? 39 Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?" 40 Men kongen skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg." 41 Deretter skal han si til dem på venstre side: "Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg." 44 Da skal de svare: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?" 45 Men han skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg." 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.

Hvordan har tilstanden i landet blitt med et Krf i regjeringsposisjon og statsministerstillingen? Norge har blitt desto mer blitt tilknyttet EU som innebærer bl.a. å være blant de største betalere til EU og fører også EU`s politikk mot Israel enda mer radikalt. Norge alene betaler like mye til PLO`s terrorokkupasjon av Israels rettmessige landområder som hele EU samlet betaler til PLO. Hvordan kan da slike redaktører forvente å betraktes som helhjertede Israelvenner? Hva betyr det å være helhjertet? Har det ingen betydning i denne tidsåndspregede og antikristelige tiden? Jo, det er faktisk helt avgjørende!

Disse linkene inneholder mye viktig informasjon:

http://www.norskisraelsenter.no/index.php

http://www.karmel.net/

http://www.israel-miff.no/index.htm

Tar med noen linker til en Israelvennlig kristen internettavis:

http://www.ordetogisrael.no/

Israels frelse

http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=vis-artikkel&artikkelid=208306&sted=Israels%20frelse&side=0

Rettergang med hedningefolkene

http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=vis-artikkel&artikkelid=404545&sted=Rettergang%20med%20hedningefolkene&side=0

Romerriket

http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=vis-artikkel&artikkelid=125703&sted=Romerriket&side=0

Noen påminnelser når vi nå går inn i fastetiden.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


J. Uppstad og nyttige idioter - Av Jørgen Høgetveit
Fædrelandsvennen gir J.Uppstad oppslag den 25.02. d.å. hvor han får lire av seg en rekke ukvemsord som mer viser hva som bor i han enn hva han mener bor i oss - med sine manglende fakta og argumenter - der han overøser K.Kristiansen, I.Telhaug, O. Nomeland, S. Utsogn og undertegnede med: FORHERDEDE ISRAELSVENNER, NYTTIGE IDIOTER, NESGRUS LOJALITET, FANATIKERE, BRUK AV GOEBBELS "SJOFLE METODER", DEMAGOGENS SPRÅKBRUK REDUSERT TIL ET "GJERDE", OSV I SAMME STIL. Ved gjerde kommer anførselstegn inn for første gang - så da må en vel regne med at idiot m.fl. er det det er etter definisjonen: folk med IQ under 60. Man fristes til å sitere biskop A. Johsons trøstefulle ord til en prestekollega som var uthengt i Dagbladets Dusteforbund: JA, SÅ HAR HELLER IKKE DU LEVD DITT LIV FORGJEVES. Til Uppstads sikkert udelte glede kan jeg ytterligere nevne at i alle fall jeg deler den ære - antagelig samen med flere av oss. Det er år siden jeg lot meg informere av den etter min mening lite opplyste og manipulerende Akersgata - bortsett fra "den gamle tante" nå flyttet - og dets mange avlegger rundt om i Norge. Da er annen internasjonal presse fra flere kontinent adskillige hakk bedre - hvor man i alle fall gjør et forsøk på å framskaffe fakta - og skille mellom fakta og vurderinger. Denne journalismens grunnregel har de radikale 70 % av norske journalister stort sett forlatt for mange år siden. Jeg registrerer bare med en viss oppgitthet at herr Uppstad fortsetter å feste den største tillit til deres ideologiske ensidighet - som tydeligvis også utstyrer han med hans delikate språkbruk. Men han om det! Mine opplevelser fra lengre opphold i revolusjonære land - har lært meg å lese bredt og dobbel- eller trippelsjekke opplysningene før de fordøyes - særlig når emosjonene kommer i kok og ensidig fordømmelse øker i styrke. Det bedehusmiljø han taler stygt om - antar jeg at J.U. har minimal kjennskap til. Slik jeg kjenner det fra utallige misjonshjem så er deres orientering global - med vidt og langt utsyn - i motsetning til div. heimføringer som skuer "kort og trangt".

MEN UPPSTADS TVILSOMME SPØKER TIL SIDE - som for øvrig ligger solid innefor straffelovens bestemmelser for injurier - siden jeg antar at han vil ha de største problemer med å bevise at vår IQ ligger på idiotnivå.

Med hensyn til "MUREN" og gjerdet så er det altså et faktum at det jødene har satt opp er et gjerde over adskillig titals mil. Kun 2-5 % av dette er mur. Muren dekker der jødiske veier og hus blir direkte beskutt av araberne.

Og så noen ord om JØDENES "OKKUPASJON" av arabisk land. Nå er det et faktum at Judea og Samaria (Vestbredden) er gammelt mandatområde som jødene inntok under angrepskrig. Okkupasjon kan kun foregå når en stat invaderer og okkuperer en annen stats territorium. Det har ikke skjedd her - ergo foreligger det ingen okkupasjon. I Camp David fikk Arafat tilbud om en avtale om en del av Jerusalem og største delen av "Vestbredden" - men sa nei takk. Ingen avtale - ingen okkupasjon på annen stats grunn.

J.U.S KRAFTIGE TRO PÅ FN burde hatt seg en runde i "vaskemaskinen" til Arnulf Øverland når han omtaler FN - som "samvittighetsvaskeriet FN". FN består av 60 % totalitære stater - stor del muslimske. SYRIA leder Sikkerhetsrådet - og GADDAFI var nylig leder av "Menneskerettskommisjonen"! Nydelige greier spør du meg.

Nei, antisemittismens fremvokster i Europa og Norge ligger nok på et helt annet plan enn jødenes selvforsvar. Den ligger i Gudshat, og ideologier som er fylt opp av samme hat - og som igjen og igjen har stukket hodet opp i europeisk historie - og gir seg de grusomste utslag - bl.a. forsøk på utryddelse av et helt folk. Norges nektelse av den lille jødiske rest av norske statsborgere som ble nektet hjemtransport med de "hvite busser" - hvorav psykiater Leo Eitinger var en av dem er et trist minne. Vi sendte ca. halvparten av våre jøder til utslettelse og nektet resten transport tilbake!! Danskene hadde og har en helt annen oppførsel både da og delvis nå. Hvorfor?

Hadde man på radikalt hold virkelig engstet seg for region- og verdensfreden - hadde man sørget for et helt annet forhold til fakta, rettmessige vurderinger som kunne fremskaffe rettferdighet. Det gjør man ikke. Hvorfor?

Jeg har det herlige håp - at en dag så kommer Han som i flg. Skriften - skal dømme rettferdig mellom folkene. Da blir det fred. Ikke før. I mellomtiden må man ikke oppføre seg slik mot jødene som en svensk toppolitiker sa: Når en jøde forsvarer seg er han brutal og voldelig. Forsvarer han seg ikke - er han feig! Uansett - slaktes og ofres skal han under skinn av rettferdighet!


ET TEGN I TIDEN - Av Oddvar Berge
”I den debatten som nå pågår, er det lett å få en følelse av at praktiserende homofile betraktes som en gift av fundamentalistiske kristne, inkludert av George W. Bush og hans tilhengere i USA” skriver Elsa Almås i GA 190204. Hun har helt rett i at utlevd homofili av mange betraktes i prinsippet på linje med gift og på sikt minst like farlig.

De fleste av oss som mener det forholder oss til en verden hvor Gud våker over alt sitt skaperverk og alt som rører seg til enhver tid. Vi vet historisk at Gud lot ild og svovel regne ned fra himmelen for å utslette byene Gomorra og Sodoma. Årsaken var at synden tok aldeles overhånd med homofiliens uttalte frekkhetsegenskaper som den førende form for syndig livsutfoldelse. Sodoma og Gomorra ligger som et geografisk tydelig og klart eksempel til skrekk og advarsel. Samtidig varsler profetordet at før Jesu gjenkomst skal verden bli som Sodoma og Gomorra. Det er dette vi kjenner smaken av her i Grimstad nå. Både lukta og smaken av svovel. Og den kommer ikke i første rekke fra predikanter.

Medlemmer av landets regjering bør i høyeste grad ta bladet fra munnen og plassere det hvor det hører hjemme. Med andre ord, sette skapet på plass. Vi har nemlig også et profetord som ber oss varsle og kjempe mot synd og ugudelighet like inn i døden. Hvis ikke blir det vår usle, feige død uansett. Det er livet vi kjemper for. Gud skapte oss mennesker til mann og kvinne, - ikke til intetkjønn eller tvekjønn. Vi kan leve med noen avarter, men det kan ikke bli normalisert og ta over ledelsen. Da er det ute med oss. Dette må vi bare be Elsa Almås om en smule forståelse i forhold til. Vi synes nemlig dertil at homofilisakens anliggende fortoner seg uhyre smittsomt i vår tid.

Oddvar Berge
Formann i Kristen framtid i Aust-Agder


ASKEONSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 6, 16-18:
16 Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt, slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn.
[Jes 58: 5.]
17 Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt,
18 så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

LESETEKST, Jes 58, 5-9:
5 Er dette den faste jeg finner behag i, en dag når et menneske plager sin sjel? At en bøyer sitt hode som et siv og rer sin seng i sekk og aske - kaller du det en faste og en dag som behager Herren?
[Sak 7: 5.]
6 Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk?
[Jer 34: 9.]
7 Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod?
[Job 31: 19. Esek 18: 7. Matt 25: 35 ff. Apg 20: 35. Rom 12: 13.]
8 Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp.
[52: 12. Sal 37: 6. 85: 14.]
9 Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du får bort hvert åk iblant deg og lar være å peke fingrer og tale ondt,
[30: 19. 57: 4. 65: 24. Sal 145: 18. Jer 29: 13.]

LESETEKST, 1 Joh 3, 4-10:
4 Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd.
[5: 17.]
5 Dere vet at han er åpenbaret for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham.
[Jes 53: 4, 9. Joh 1: 29. 8: 46. 2KOR 5: 21. Heb 4: 15. 1PET 2: 22, 24.]
6 Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham.
[v. 9. 2: 4. 4: 8. Rom 6: 14. 3JOH 11.]
7 Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.
[2: 29. 3: 10. 2JOH 7.]
8 Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.
[1M 3: 15. Joh 8: 44. 12: 31. 16: 11.]
9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.
[v. 6. 2: 29. 5: 18. Matt 7: 18. Jak 1: 18. 1PET 1: 23. 3JOH 11.]
10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.
[2: 29. 4: 8. Joh 8: 47. 1TIM 1: 5. Heb 13: 1.]


Tirsdag, Februar 24, 2004

Our decaying culture, by Ken Ham, President/CEO, AiG-USA
Our decaying culture
by Ken Ham, President/CEO, AiG-USA

23 February 2003

We live in a deteriorating culture. Perhaps it’s easy to become immune to what’s happening in America’s once-Christian society, and in a sense just shrug it off as, ‘Well, that’s how things are these days.’

Now that we’re in 2004, it might be good to reflect on the events of the past year and a few things that shocked us.

As I reflect on 2003, I trust this will be a wake-up call to you—and the church as a whole—to reexamine the position of our Christian faith in the culture. We just can’t say, ‘Well, that’s just how things are.’ If we truly understand the fundamental, foundational reason for this terrible slide, then surely it’s our responsibility as Christians to deal biblically with it.

Consider just a few sad events in 2003:

At the convention of the world’s largest association of public school educators, the very liberal National Education Association (NEA), where AiG has had a booth outreach for several years, it was reported that a move to keep the words ‘under God’ in the US Pledge of Allegiance was ‘buried six feet under rhetoric.’ One teacher insisted that it would ‘distract from our secular purpose, education.’

The article stated that ‘Convention-wide microphones were used from time to time for sexual pronouncements. “I am a gay American … I am a proud, peace-loving lesbian, and I am an American!”’

A new Barna survey found that ‘only 9 percent of born-again Christians hold a biblical worldview.’

A United Nations committee ruled that Canada should bar parents from spanking their children.

Alabama, USA ordered the removal of the Ten Commandments monument from a state judicial building.

A leading zoologist said gay people could be seen as the ‘pinnacle of evolution.’

CBS news quoted the first ordained openly gay Episcopal bishop in America as saying that the Scriptures do not ‘address what we are talking about today, which are faithful life-long relationships between people of the same sex.’

National columnist, Leonard Pitts Jr. then wrote: ‘So what’s the problem? What is it that bothers you about gay people getting married? Don’t read me that part in Leviticus where homosexuality is condemned …

‘I believe The Book. But I also know that it’s impossible to take literally every passage unless you want to wind up in … a mental ward.’

Three Baptist groups published a series of eleven pamphlets, including: ‘Myth: Baptists Are Scientific Creationists.’

The US National Park Service removed three plaques containing biblical Psalms from the Grand Canyon. Although the plaques were returned, the final decision hasn’t been made. (You may have read on our website last month about another Canyon headline making the news, as prominent evolutionists launched a book-banning campaign. They have demanded that the Park Service remove a book about the Canyon—which AiG helped produce—from a Canyon bookstore.)

Many Presbyterian ministers are praising a denomination’s highest court ruling that ministers may ‘bless’ homosexual relationships.

The InterVarsity Multi-Ethnic Christian Fellowship at Rutgers University (New Jersey, USA) has been banned from using campus facilities.

The Telegraph in London reported that the discoverers of the structure of DNA used the 50th anniversary to assault religion. Dr Francis Crick said that his ‘distaste for religion’ was one of his prime motives.

A major gift of $6.8 million will establish an institute at Kent State University (Ohio, USA) to study how and why the human species evolved.

Last year, we received an email from a pastor in a United Methodist Church about his appearance before the Board of Ordained Ministry:

‘In the [preliminary] paper work I stated that I believed the Bible to be inerrant and that the Creation story was totally accurate. During my interview the committee ripped into me. They saw me as foolish for believing God's Word. They saw the Bible as nothing more than good, moral stories.

‘They are making me go to their seminary to “straighten out” my theology.’

Friends, the above are just a few samples of things happening in America and other Western nations. I’ve said this before, but I want to say it again—perhaps a little more bluntly, for I’m so burdened for this nation.

The major reason America (and the West) is losing its Christian influence and worldview is because the church gave up the authority of the Word beginning in Genesis—and thus gave up the biblical basis for absolutes in the culture.

The culture as a whole now mocks the Bible as an outdated book of myths. Sadly, the church by and large bolstered this impression, by accepting the secular teaching of millions of years and evolutionary ideas.

AiG is at the forefront of this battle today—we’re in the front-line trenches to reestablish the truth of the historicity of the Bible and thus the truth of the Bible’s morality and salvation message. Think of it this way: AiG is evangelizing the church … and the world. What a calling!

What a phenomenal responsibility the Lord has laid upon us. Through Bible-upholding resources like Creation magazine, conferences, the future Creation Museum, radio programs and other outreaches, AiG is doing battle where the battle really wages—for the truth of God’s Word, from the beginning.

The truths of the book of Genesis can open people’s eyes. In addition to so many wonderful testimonies that we receive from our US supporters, we constantly hear from friends overseas about the impact of the creation/gospel message in their lives (often because of the AiG website):

‘Thank you for your very important work. The truth your ministry presents was the most important factor for me becoming a Christian. Since that time (2 years now), I have been an avid reader of your information. May God continue to bless your ministry.’
—Andrew S., in Australia

From Genesis 1 onward, the Bible is God’s revealed history to us, and is the framework from which we must understand our world’s sinful condition. I want to share more of this important truth with you, so please read our new free booklet The 7 C’s of History (pdf, 442 KB).

Also handy as an evangelistic tool to share with family and friends, this booklet presents a summary of the basic message of the storyline for the Creation Museum under construction. The booklet is thus something of a ‘sneak preview’ of the message that will be portrayed by the museum’s first-class exhibits.

This global ministry via the web (our site is in eleven languages), international speaking outreaches and an active translations ministry has been used by the Lord in seeing lives changed and churches reformed.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0223letter.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


HALLELUJA - Tekst og melodi: Oddvar Berge
HALLELUJA NÅ JUBLER MIN TUNGE
BÅRET FREM I ALL KRAFT FRA MIN’ LUNGE’
OG FORKLARINGEN FINS I MITT HJERTE
SOM ER FYLT AV DEG SELV, AV DET BESTE

HALLELUJA MITT HJERTE SEG FRYDER
FØDT PÅNY DU NÅ SELV HELT DET PRYDER
ALL DIN KJÆRLIGHET I MEG ER UTØST
HVILKEN FEST DU NÅ HELT HAR MEG UTLØST

HALLELUJA JEG EVIG DEG PRISER
FOR DIN VEI DU MEG HJEMAD NU VISER
I DITT FØLGE JEG ALDRI ER ENSOM
HERRE GI AT JEG ALDRI BLIR GLEMSOM

HALLELUJA JEG ORDET VIL GJØRE
SOM EN GLEMSOM EI BARE DET HØRE
LA DIN LOV I MITT HJERTE STÅ SKREVET
SOM I HIMLEN DEN OGSÅ ER PRENTET

HALLELUJA DITT NAVN GIR OSS SEIER
SOM VI VANDRER PÅ LOVLIGE VEIER
OPP TIL HIMLEN DITT BANNER OSS FØRER
GAMLE ADAM DU SELV I OSS DØDER


De åndelige søyler i Europa og Norge - Av Jørgen Høgetveit
Det nedenforstående diktet ble skrevet i forbindelse med stormøter til støtte for rettssaken mot sogneperst Lyngmo i Kautokeino. Han var jo prest for den læstadianske menighet der. Det er skrevet på bakgrunn av at Den norske kirke har revet ned deres grunnleggende bekjennelse som protestanter: "rettferdiggjørelseslæren". Denne som ble skapt ut av Skriften på Luthers rop:" Hvor finner jeg en nådig Gud?" Da lød det: Rettferdiggjort ved tro alene, på nådene alene i Guds Ord alene!" Han mottok "den tilregnede rettferdighet for Jesu skyld alene. Det som senere ble fundamentet i fremvoksteren av den nye vestlige sivilisasjon og deres lutherske hus - med bæresøyler av bibelsk ånd og lære.

Etter ca. 30 års forhandlinger med katolikkene ble denne diamant i DNK ødelagt. Det skjedde i deres "Felleserklæringen om rettferdiggjørelsen."
Senere kom "Leuenberg-konkordien" eller enighetserklæringen av 1999 - enighet med de reformerte gjennom sin upresise formuleringer om dåp og nattverd.
Og endelig "Poorvoerklæringen" med navnet etter den finske byen Poorvo hvor man fikk en endret nattverdtenkning og offertanken kom inn. Likeså ble forståelsen av bispe-embedet garantisten for enheten - stikk i strid med protestantisk tenkning om "det alminnelig prestedømme". Med andre ord er de læremessige søyler i DNK revet.

I tillegg kommer KRL-faget i den norske grunnskole - som er en kraftig religionsblanding (synkretisme) - som er mer et avkristningsfag enn en kristendomsundervisning.
Resultatene lar ikke vente på seg verken i menighetene eller samfunnet. Eneste veien ut av uføret er vekkelse og om-vendelse (snur om) - og går helt tilbake til der en tok feil av veien - og begynner på den rette velprøvede vei til liv og salighet. (AKFs grunnleggende hefter om dette kan fås ved henvendelse til AKF/Krossen Media , Pb. 196, 4737 Evje)

LYSENE SLUKKES NÅ OVER EUROPA
Lysene slukkes nå over Europa,
ød`lagt til grunnen - rettferdighets verk.
Sprengt er nå freden - bygget av troen
murer av samhold som gjorde den sterk.

Bibelens budskap er plukket i stykker,
innbilsk, hovmodig av menneskemakt,
Barna får stener og døende giften,
borte er brødet og vintreets saft.

Vend da tilbake ò arme fortapte,
vend dog tilbake til Fredsfyrstens hus
det som Han skapte - den evige bolig,
full av forsoning og lovsangens brus.

Kanskje skal lyset flamme her nordfra
himmelens nordlys i natten gir tro,
at det fra himlen - og kampen kan komme,
lys fra det høye som sjelen gir ro.

KOKLEBYGDA APRIL 2000
Skrevet til stormøte i Alta
til støtte til Lyngmo og Thorsen.


EN SUNN FOLKESJEL I ET SUNT FOLKELEGEME - Av Oddvar Berge
Noen kristne organisasjoner, menigheter og misjonsforsamlinger fremstår som åndelige pasifister. De ”vet ikke” hva åndelig krigføring er og du ser dem sjelden og aldri i nærheten av banen. De faller gjerne en kriger i ryggen om det passer slik fremfor å stille opp og gi nødvendig ryggdekning. En del av disse kaller seg lutherske, noen endog haugianske. Hvilken hån mot både Luther og Hauge representerer de ikke?

De kjennetegnes ved en smalsporet forkynnelse som strengt fokuserer på Jesusvitnesbyrd i den form at alt dreier seg om rettferdiggjørelsen, nåden og Kristus for oss. Begreper løsrevet fra summen av Guds Ord, hele Guds råd til frelse. Konkrete synder unngås behendig å nevne. Konsekvensen blir dyp søvn, likegyldighet for vesentlige sider av Guds ord, lunkenhet og forførelse.

Luther var en kriger, en vekker og en reformator. Hauge var en kriger og en banebryter for Ordets frigjøring og vekkelse i Norge. Han tok sterk avstand fra de tendenser til ensidighet som ovenfor nevnt. De ble av samtiden betegnet som nyevangelisme og særlig fanebåret gjennom den rosenianske bevegelse og herrnhuterne eller Brødremenigheten. Disse svarte med å anklage Hauge for å være lovisk. Selv ender de opp som lovløse, det vil si de ender opp i ensidig betingelsesløs tilgivelse, søvngjengeri og åndelig pasifisme, og blir på samme tid forførere og lett bytte for fienden. Kfr Eli og sønnene hans. Eli mistet kontrollen på sønnene sine og irettesatte dem ikke strengt nok. Det førte til at alle gikk under.

Fordi vi nasjonalt definerer oss i to regimenter og fordi dette anliggende angår nasjonen og Norge som helhet har Gud ytret seg gjennom litterære redskaper som Kierkegaard, NP Wetterlund, H Ibsen m.fl. Det helstøpte gjenfødte nyskapte menneske etterlyses gjennom deres skrifter, skjøgekirken avsløres.

H Ibsen advarer sterkt mot forførelsen, frafallet og forfallet i sitt stykke Rosmersholm, hvor navnet Kroll er en sammensetning av kristen(het) og troll(skap). Trollskapen infiltrerer og integrerer seg i kristenheten. De hvite heste er Åpenbaringens hvite hest kap 6,2. Dette forhold jeg her tar opp er et nasjonalt anliggende. Det angår vår åndelige tilstand, folkesjelens sunnhetstilstand, og forklarer hvorfor KrF og Høybråten nå i homofilidebatten blir stående så hjelpeløse og tafatte tilbake på egen banehalvdel. De er av sine egne fratatt angrepsstrategien, de har mistet kraften, publikum kommer dem ikke til hjelp for å benytte det så tidsaktuelle fotballspråket.

Det er vår nasjonale åndelige sjelstilstand vi snakker om nå. En sunn sjel i et sunt legeme. Vår lutherske folkesjel er syk og dødelig såret. Har vi noen lege tilgjengelig? Luk 10, 12-24.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
Apg 1, 21-26:
21 Derfor bør en av de menn som fulgte med oss hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss,
[Luk 1: 2. Joh 15: 27.]
22 like fra han ble døpt av Johannes til den dag han ble tatt opp fra oss - en av disse menn bør sammen med oss være vitne om hans oppstandelse.
[4: 33. 5: 32. 10: 41. 13: 31.]
23 Så stilte de fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias.
24 Og de bad og sa: Herre, du som kjenner alles hjerter! Vis oss hvem av disse to du har utvalgt
[Sal 139: 1 ff. Jer 17: 9, 10. Joh 2: 25.]
25 til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted.
26 Så kastet de lodd mellom dem. Loddet falt på Mattias, og han ble regnet som apostel sammen med de elleve.
[Ord 16: 33.]


Mandag, Februar 23, 2004

Kjærlighet og homofili - Av Trygve Einar Gjerde
Når Guds hellige Ord lærer oss hva som er sann kjærlighet, så tar det sitt utspring i Guds egen kjærlighet. For der er ikke kjærlighet utenom Gud. Dette gjelder både i det åndelige og legemlige.

Det hellige ekteskap mellom mann og kvinne er et speil av Guds kjærlighet til menigheten. Jesus Kristus som Brudgommen og den sanne menighet som bruden. Sterkere kan ikke kjærligheten avmales. Klarere kan heller ikke Gud vise oss at det er to forskjellige personer som skal dele denne kjærlighet. Kristus og menigheten, Brudgommen og bruden, mann og kvinne. Noen annen form for kjærlighet finnes ikke! Prøver en på det, så kaller Guds ord det: Ond lyst, kjødelig sans, hor, skjendige lyster, kjødelig begjær, skammelig utukt, villfarelse, urenhet og vederstyggelighet. 3 Mos. Kap. 18 og 20; Mat. 15, 19 – 20; Mark. 7, 21 – 23; Rom. 1; 13, 13; 1 Kor. 6, 9 – 10; Gal. 5, 19 – 22; Ef. 5, 3 - 5 og Joh. Åp. Kap. 21 og 22, for å nevne noen aktuelle skriftsteder som stadfester dette.

Når så menn har seksuelt samkvem med menn eller kvinne med kvinne, så er dette mot Guds befaling og ordning. Det har ingen ting med kjærlighet å gjøre, for da måtte Gud ha godkjent det, men vi vet av historien om Sodoma og Gomorra at dette hatet Gud fremfor alt, og tross Abrahams inntrengende bønn for byene, så var der ikke 5 rettferdige, bare Lot og hans hus. Ja, Lots hustru som Gud gjerne ville ha berget, hun så seg tilbake og ble en saltstøtte. Så skrekkelig er Guds dom over denne form for hor, at en ikke engang har lov å se seg tilbake, men Han fullt og helt fordømmer dette!

Guds kjærlighet er av en helt annen karakter, og det er denne som helliger gjennom Guds Ord den ektevidde mann og kvinne til et rent samliv for å være Guds medarbeider i Hans skaperverk.

KVEKERSAMFUNNET roser denne unaturlige samlivsform på sine nettsider ved å si: ”VENNENES SAMFUNN KVEKERNE HAR STOR RESPEKT FOR HOMOFILE OG LESBISKE SOM PÅ GRUNN AV SIN OVERBEVISNING HAR VALGT Å LEVE SOM ENSLIGE. SAMTIDIG VIL VI GI VÅR STØTTE TIL MENNESKER SOM UT I FRA SIN KJÆRLIGHET OG TRO OG I PAKT MED SIN OVERBEVISNING HAR VALGT Å LEVE I ET FORPLIKTENDE SAMLIV MED EN PERSON AV SAMME KJØNN. VI GIR VÅR TILSLUTNING TIL AT DENNE SAMLIVSFORMEN OGSÅ KAN VÆRE I SAMSVAR MED GUDS VILJE OG GUDS KJÆRLIGHET.”

Ved å kalle samliv mellom to av samme kjønn for kjærlighet og enda til godkjenner det ved å si at dette også er uttrykk for Guds kjærlighet eller I SAMSVAR med den, da er dette en villfarelse over alle villfarelser. Gud hjelpe dette trossamfunn til å erkjenne og bekjenne sin synd for Gud.

Trygve E. Gjerde,
Sentralstyremedlem i Kristen Framtid og fylkesformann i Hordaland
5440 Mosterhamn.


Viktig opplysning om USA og det amerikanske folk!
Viktig opplysning om USA og det amerikanske folk!
TROR GUD SKAPTE JORDA PÅ EN UKE. (TV 2 TEXT 16.2.04.)

Vel seksti prosent av amerikanerne tror fullt og fast på noen av de mest kjente fortellingene fra Bibelens Gamle testamente ifølge en ny meningsmåling. 61 prosent tror det er sant at Gud skapte jorda på syv dager, før han hvilte på den syvende - en fremstilling av jordens utvikling som slett ikke samsvarer med forskernes teorier om evolusjon gjennom millioner av år.
(NTB – AFP )

KOMMENTAR-AVISA’S KOMMENTAR:
Her ser vi kanskje noe av resultatene ved at det i de angloamerikanske nasjonene har hatt kristne vitenskapsmenn og forkynnere som har holdt fast ved at "den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom - - osv." De har gjennom en rekke dyktige kristne revnet ned tankebygninger som reiste seg mot kunnskapen om Gud og hele Skriften fra de første bokstaver i 1. Mosebok til slutten av NT. Når troen på Skaperen og Hans Ord holdes oppe frykter man Skaperen og Hans lov i motsetning til det man har opplevd i Norge. Å frykte Gud er begynnelsen til visdom. (Troen 1. artikkel.) Og det er en god begynnelse for hele samfunnslivet - samtidig som det er grunnleggende for at man skal få en lukket munn og motta den nød og det kall som trenger Jesus Kristus som frelser og forsoner. (Troens 2. art.) Da faller også den tredje trosartikkel om Den Hellig Ånd på plass, for dens oppgave er å ta av Jesu gjerning og budskap og gi til våre hjerter. DA ER VI INNE PÅ LIVETS VEI FOR TID OG EVIGHET.


VÅR YTRINGSFRIHET - Av Oddvar Berge
La oss ikke glemme at vår ytringsfrihet først og fremst er gitt oss for at vi fritt skal kunne velge og sikre vår egen frihet.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Snille rovdyr? - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Ulver spiser ikke mennesker sies det så overbevisende fra noen forskere og fagfolk i dag.

Men slår vi opp i eldre kirkebøker fra Sverige og Finland, viser de bøkene oss at det gjør allikevel ulven. Dette vet bønder og andre med litt biologisk innsikt.

I LAND nr 30/31 av 27. juli 1984 står det en artikkel av den pensjonerte journalisten Børje Østberg bosatt i Eskilstuna. Han er slektsforsker og undrer seg på hvorfor man tier om den sannheten at ulver faktisk har vært farlige for mennesker og har drept barn og skadet voksne, i både Sverige og Finland.

På side 11 i LAND har vi noen eks. på ulveoffre:

Finland 1881: 28/6 Mynämäki flica 5 år (i død og begravningsbok for nevnte sted (sokn) står rett døds dato og navn, datoen her henviser til når nyheten kom ut i avisen), 29/6 Karjala pojke 4 år, 15/7 Nousiaiset pojke 7 år, 22/7 Karjala pojke 9 år, 6/8 Masku (ej uppgivet), 15/8 Karjala pojke 5 år, 25/8 Henkilahti pojke øver 10 år og det kunne nevnes fire navn til.

I Sverige har vi f.eks opptegnet for Dalarna/Gästrikland følgende: 1820 - 30/12 «Erik, 3 år, son till Karl Ed och Karin Andersdotter i Dragbo, Årsunda. «Ihjälrifwen af wargar.» 1821 - 12/1 «Jan Carlsson, 6 år, i Jämtbo, Garpenberg. «Wåderligen af Wargar sliten och upäten mellan Granngård och husen. I samma kista lagd med morfaderen.» 1821 - 10/2 «Jan Erik, 15 år, son till skomakaren Jan Sundstedt och Anna Greta Bostrøm i Stjärnsund, Husby. «Ihjälrifwen af en warg.» osv.

Den desimeringen av rovdyrbestanden som fant sted i Norge i forrige århundre hadde sin grunn bl.a. i skaden den voldte. En «Oppgave over de fældede rovdyr for hvis ødelæggelser der af amtscommunerne er utbetalt præmier i året 1850» meddelt av can. Juris M.B. Tvethe, viser følgende.

Til sammen i Norge:

Bjørne 246 - Ulve 191 - Gauper 118 - Jerv 39 - Ørne 2.426 - Bjergugle 268 - Hønsehøge 410.

For årene 1846 - 1850 er tallene slik:

Bjørne 1.324 - Ulve 2.123 - Gauper 592.

(Under oppgaven står det oppgitt, for interesserte: Nord-Odal 1995, Tormod Bekken.)

Jeg har ikke sett noe tallmaterialer over menneske skader i Norge fra denne tiden, men det er vel ikke usannsynlig at ulvens gener i Norge ikke skilte seg så mye i fra sine svenske og finske artsfrender.

Finske skolebarn må ha ulvevakt meldte NTB den 19.03.97 i avisen Dagen:

«Helsingfors (NTB): Aggressive ulver er blitt et stadig verre problem i Ilomants og Tuupovara i det Østlige Finland. De to kommunene har den siste tiden måttet ordne egne ulvevakter for skolebarn, som ikke tør gå alene på de smale skogsveiene i området.

Flere gårdsbikkjer har måttet bøte med livet etter at de forsøkte å hindre ulvene i å komme seg inn på bondegårder.»

I Mongolia har man en egen ”skyt en ulv dag” fordi ulven forsyner seg av husdyra, så problemet er globalt.

De oven fornevnte tall og historier taler vel for seg selv. Og det er vel betimelig å undre seg over hva slags naturforståelse vi er i ferd med å fylle oss med? Ideologien er med på å avfolke bygdene hvor det bor folk som har levd i nærkontakt med sitt livsgrunnlag i generasjoner og høstet av naturens mangfold. Det biologiske mangfoldet må vel gjelde for mennesket også? Eller er vi blitt så dyriske i vår tenkning at vi ønsker å ødelegge våre egne bomiljøer, slik at flere må flytte inn til de økologiske (?) byene våre?

Er ikke naturforvaltning bl.a. å jobbe motsatt av en sentralisering? I dag utøves ofte en merkelig form for naturforvaltning som jeg tror de færreste i lengden vil holde til sitt bryst og forbli stolte av. Det er allikevel positivt slik det skjedde på et rovdyrmøte i Østfold medio februar 2004. På møtet stilte fylkesmiljøvernsjefen store spørsmål ved norsk ulveforvaltning, altså sentrale spørsmål fra statenes egen mann. Og stortingskomiteen som var til stede fikk seg en overraskelse av det uvanlige slaget og forhåpentligvis får det innvirkning på rovviltmeldingen som skal til behandling i løpet av våren i Stortinget.

Det må, allikevel, ha skjedd en grunnskade i skolenes og universitetenes pensum litteratur som gjør at vi nå tenker vrangt om mangt? Marxismen hadde (og har) som mål å lage seg et paradis på jord der alle er snille med hverandre, en utopisk tro om man vil. Dette er og de grunnleggende tankene en ser i sosialismen og i andre ateismer. Jeg håper ikke rovdyr-forvaltningen har de samme strømningene innlagt i sine vurderinger, noe det kan synes som siden man tror at ”ulven og lammet skal kunne leve side om side”.

I dag er det meste av rovdyrforvaltningen på kollisjonskurs med Grunnlovens § 2, § 101, § 105 og §110.

I § 2 leser vi at Norges lover er tuftet på Bibelen og der er det ikke et prinsipp at rovdyrene skal råde over menneskene, men at menneskene skal dyrke og vokte jorden og råde over dyrene bl.a. .

§ 101 handler om at: «Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden.»

§ 105 sikrer eiendomsretten og full erstatning om "statens tarv" trenger noe.

I § 110, første ledd, står det: «Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide. Det er vel liten tvil om at det enkelte bønder (og etterhvert andre vil oppleve!) i dag opplever i sin næringsvirksomhet ikke følger opp den Grunnloven vi er så glade i og feirer hver 17. mai.

Man får innskrenkninger i sin mulighet til å drive en sunn næringsvirksomhet basert på sitt naturgrunnlag òg muligheten til å forsvare seg (og sine) og sitt reduseres. Og man ser konturene av en ny, men ikke ukjent, dødskultur stige frem! Det interessante nå er at en motkultur er på vei, i flere norske fylker, og vi må be om at den vokser seg sterk på Grunnlovs grunn!


Dagens bibelord
Jes 52, 13-15:
13 Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy.
[Fil 2: 9 ff.]
14 Likesom mange var forundret over deg - så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn -
[49: 7. 53: 3. Joh 19: 5.]
15 slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått.
[3M 16: 14. Heb 10: 22. 1PET 1: 2.]


Søndag, Februar 22, 2004

SØNDAG FØR FASTE: Dagens bibeltekster
LESETEKST, 4 Mos 21, 4-9:
4 Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig. [20: 21.]
5 De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten! [11: 6. 14: 2, 3. 2M 16: 3.]
6 Da sendte Herren serafslanger* inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. [5M 8: 15. Jer 8: 17. 1KOR 10: 9.] [* giftige, brennende slanger.]
7 Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss! Og Moses bad for folket.
8 Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve.
9 Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. [2KONG 18: 4. Joh 3: 14, 15.]

LESETEKST, 1 Tim 2, 4-6:
4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. [Esek 18: 23. 2TIM 3: 7. 2PET 3: 9.]
5 For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, [Rom 3: 30. 10: 12. Gal 3: 19, 20. Heb 9: 15, 24.]
6 han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. [Matt 20: 28. Gal 1: 4. Ef 1: 7. 5: 2.]

PREKENTEKST, Joh 12, 24-33:
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.
[Rom 14: 9. 1KOR 15: 36.]
25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.
[Matt 10: 39. 16: 25. Luk 14: 26. 17: 33.]
26 Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.
[14: 3. 17: 24. 2KOR 5: 8. 1TESS 4: 17.]
27 Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.
[Matt 26: 38, 39. Mark 14: 34. Luk 12: 50.]
28 Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!
[17: 5. Matt 17: 5. Mark 1: 11. 9: 7. Luk 3: 22. 9: 35. Heb 2: 7.]
29 Folkemengden som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: En engel talte til ham.
30 Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld.
[11: 42.]
31 Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.
[14: 30. 16: 11.]
32 Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.
[v. 34. 3: 14. 6: 44. 8: 28.]
33 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.Lørdag, Februar 21, 2004

Blind forsvarsledelse? - Av Jørgen Høgetveit
Aft. 10.feb. -04 skriver under overskriften: "En maktglad forsvarsminister" følgende: "Fra en av landets mest attraktive talerstoler (Oslo Militære Samfunn) ropte hun med høy røst ved innledningen til foredraget: "HEI DERE, DEN KALDE KRIGEN ER SLUTT." I salen var anslagsvis en tredjedel av tilhørerne veltjente pensjonerte offiserer som hadde vært med på å "vinne" den kalde krigen." De konkluderer med at slik "kan hun ikke fortsette" for "forsvaret risikerer sine beste støttespillere".

Foran dameledelsen i forsvaret av Norge. (Devold / forsvarsminister og Nybakk formann i Forsvarskomiteen) reiste HOLST rundt i begynnelsen av nittiåra og FORTALTE "AT VI HAR INGEN FIENDER MER"., og mange har plapret han det etter, men flere tidligere eldre toppfolk som GENERAL ZREINER GUNDERSEN ADVARER PÅ DET STERKESTE og er redd det kan gå helt galt. Dette skjer i en tid som farlig minner om oppstarten til en ny storkrig. I de to foregående kriger så ledelsen intet eller lite og innrettet seg deretter.

I 1913 reiste denne underlige mannen fra Lebesby (Anton Johansen) i Finnmark til Oslo for å advare om den kommende verdenskrig. Han fikk kontakt med flere av offiserene som han hadde tjenestegjort for under landmålingen av Finnmarksvidda og fikk foretrede for forsvarsminister Keilhau. Så sent som 17. februar 1914 står statsminister Gunnar Knudsen på Stortingets talerstol og sier. "HVA ER DET PÅ FERDE? DET SKULLE VÆRE INTERESSANT Å VITE. FOR TIDEN ER DA FORHOLDET DET AT DEN POLITISKE HIMMEL, VERDENSPOLITISK SETT, ER SKYFRI I EN GRAD SOM IKKE HAR VÆRT TILFELLE PÅ MANGE ÅR." Forfatteren av mitt hefte sier videre: "SKULLE MAN UTTRYKKE I BOKSESPRÅKET DISSE LEBESBYMANNENS OG STATSMINISTER GUNNAR KNUDSENS UTSAGN OM EUROPAS NÆRE FRAMTID, MÅTTE DET BLI AT LEBESBYMANNEN SEIRET OVER STATSMINISTEREN PÅ KNOCKOUT I 1. RUNDE!"

Samme gjentok seg i 1940 - selv om man da kanskje var litt mer forsiktig med munntøyet fordi man tross alt husket hva historiebøkene etter hvert husket Gunnar Knudsen for. Men i England kjente man kanskje ikke til han så der talte Chamberlain frimodig i vei om "FRED I VÅR TID" - mens en realistisk sir WSChurchill startet sine advarsler allerede i 1933 og fortsatt - tross total isolasjon til han fikk rett og ble "den vestlige sivilisasjons redningsmann."

Men så er vi kommet til 2004 - hvor vi lenge har fått meldinger om Russlands rustning, utplassering av raketter osv. FN trues av splittelse og NATO er også en smule tynnslitt.
Vi har en høyspent situasjon i Midtøsten m.m. for den som vil se - og så får man altså høre slikt av forsvarsministeren uttalte til høyt aktede stridsmenn for landets sikkerhet. Jeg tror ikke man skal være mye til spåmann for å kunne slå fast at hennes kjekke: "Hei dere, den kalde krigen er slutt!" - skal bli hennes Knudske ettermæle - men til stor skade for folk og land..

Jørgen Høgetveit
i Kommentar-Avisa.no


JAG PASSERAD TRÅNGA PORTEN - Tekst og melodi.: Oddvar Berge
JAG PASSERAD TRÅNGA PORTEN
VANDRAR NU PÅ SMALA VÄGEN
HAR MIN LÄNGTAN LIKSOM HJORTEN
SIONSBERGET RIKTAR STEGEN

ALL MIN SMÄRTA FRÅN FØRUT
I MIN JESUS ALLT HAR SLUT
ALLT SOM MIG NU LIGGER BAK
EI SKALL MED TIL SIONS TAK

HALLELUJA GUD MIN FAR
EVIG TAK I MIG DU TAR
UTAV ILDEN HEMTAR MIG
DRAR MIG LIKE INN TIL DIG

EVIG JAG DIG PRISA SKALL
ALLE DAGAR UTAN TALL
LOVSONGSBRUS SOM ALDRI FØR
ENGLASONG SOM ALDRI DØR


Beredskap og norsk matvaresikkerhet - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
De fleste nordmenn vil ha problemer med å forstå de mangfoldige økologiske problemene som har preget store deler av det internasjonale samfunn i lange tider. Et slikt tema krever derfor mange siders dokumentasjon, men i denne omgang kan følgende skrives om hvordan Norges situasjon arter seg, et land uten nasjonale sukker, salt og mel lagre, i et globalt/nasjonalt perspektiv.

MATJORD, ØRKEN OG WWI
Et standardverk om matjorda i verden ”Topsoil and civilizations”(1981) går systematisk igjennom matjorda i verden, hva den har betydd for de forskjellige kulturers vekst og fall. Deres konklusjon er: ”På sin ferd over jordens ansikt, har mennesket etterlatt seg ørkener i sine fotefar.” For eksempel nevner de at Sahara ble påbegynt ca. 800 år før Kristus. Det var romerne som undertrykte Kartago og Nord- Afrika slik at de måtte dyrke stadig mer erosjonsutsatt jord. (Se vedlegg 1) Før denne tid var hele Afrika dekket med skog. Fra satellitt foto kan vi se at det har slynget seg store elver gjennom Sahara.
Naturødeleggelser er altså ikke av ny dato, men kanskje vår holdning til å ville forbrede oss på problemer. I våre dager kommer meldingene i kø om naturødeleggelsene i verden. Det ene store kornområdet etter det andre på nesten alle kontinent, svekkes og ødelegges. Mye kunne vært nevnt men USA, som til nå har levert korn til ca. 100 nasjoner, hadde selv i 1988 et underskudd til egen befolkning på 12 mill. tonn. World Watch Institute summerer det meste opp i ”State of the World - 1990” – ”Den moderne teknologi har fordoblet verdens kornhøst 2,6 ganger fra 1950 til 1984. Siden 1984 har vi ikke hatt nevneverdig vekst: Avlingene i 1989 (1,64 mrd. tonn) lå 1% fra avlingene i 1984. De vil si at avlingene per person er redusert med 7%. (”Og husk, det er noen få gress-sorter som produserer korn, som i hovedsak bærer livene våre med det daglige brød, bare 20 plantearter står for 90% av produksjonen av verdens vegetabilske føde.”)

EU STOPPER KORNLEVERANSE TIL ET ETIOPIA I SULT!
Av ny dato kan vi for å vise hvor alvorlig og sårbart dette er notere oss at per august 2003 stoppet EU, en kornforsending til det igjen sultrammede Etiopia. Grunnen var den høye prisen på korn i det europeiske markedet og tørken som sentrale land i Europa opplevde samme året. Dette viser hvor alvorlig situasjonen er og hvor lite vi har å gå på, også her i vesten. Det var Reuters Business News for 22. august 2003 som meldte dette.

LANBRUGSAVISEN MELDER OM GLOBAL STRAM KORNBALANSE
Den danske Landbrugsavisen (www.landbrugsavisen.dk) melder den 6. februar i 2004:
”FORTSAT STRAM, GLOBAL KORNBALANCE
I den nyeste prognose fra 28. januar 2004 har IGC, Det Internationale Kornråd, i London skruet forventningerne til årets samlede hvedehøst en anelse i vejret, mens høsten af andre kornarter er justeret tilsvarende ned. Samtidig er det skønnede kornforbrug sat fire mio. ton i vejret, og dermed tegner sig fortsat et billede af en global kornhøst 2003/2004, der vil tære VOLDSOMT PÅ VERDENSLAGRENE.”
Landbruksavisen meldte også 9. januar at ”Kina bliver importør av korn” – altså de går fra å være nettoeksportører til å bli importører av korn fordi de ikke klarer å produsere nok til sine 1 300 000 000 innbyggere! Kornhøsten dekket ikke Kinas behov og deres kornlagre er blitt halvert! Det betyr at av den kornreserven som verden i dag har på omkring 40 dager (ca det som til enhver tid ligger i logistikken), forventes det en ytterligere tæring på reservene.

FARETRUENDE LITE KORN
Adresseavisen melder 26.11.2003 om ”FARETRUENDE LITE KORN” og skriver følgende:
WTO baserer seg på at det er nok mat i verden, men verdens kornlagre har aldri vært mindre. Det siste året har verdensmarkedsprisen på korn økt med 50 prosent. Bøndene har ikke maktet å dekke verdens økende behov for korn, ifølge Worldwatch Institute Norden.
- Verdens befolkning øker og kornproduksjonen går ned. Man kan skimte alvorlige problemer og konflikter i fremtiden, sier Øystein Dahle, styreleder i Worldwatch Institute Norden.
Han mener WTO tar feil når de krever at verdens land skal åpne sine grenser for mer frihandel på mat. - Verdens handelsorganisasjon (WTO) opererer ut fra at det nok mat i verden og tar ikke høyde for at utviklingen går i motsatt retning. Dette året har vært veldig dramatisk i så måte. I 2003 produseres det rundt 100 millioner tonn mindre korn enn det forbrukes. Det har ALDRI VÆRT SÅ LITE KORN PÅ LAGER I VERDEN SOM DER ER NÅ, understreker Dahle.
For fjerde året på rad er kornproduksjonen lavere enn forbruket. Det har heller aldri skjedd før. - De fattige landene vil først merke dette. De bruker 80 prosent av egen kjøpekraft på mat. Pengene finnes ikke og resultatet blir sult. Det er det uhyggelige perspektivet. Derfor bør blant annet Norge øke produksjonen og GJENINNFØRE ORDNINGEN MED SÅKALTE BEREDSKAPSLAGRE. Hvis det ikke blir ekstremt gunstige vekstvilkår i verden neste år kan det bli kaotisk mange steder, mener Dahle.
KORN GIR MAKT
Korn kan i likhet med olje, bli en internasjonal maktfaktor i fremtiden. Daglig leder for Worldwatch-instituttet i Norden, Magnar Norderhaug, advarer mot å undervurdere virkningen av kornmangelen. Norgerhaug sier også at ”I et slikt perspektiv vil det være fornuftig å øke den nasjonale egenproduksjonen av korn. Dette betyr at jordbruksarealene holdes i produksjon og ikke brukes til andre formål.”

HVA GJØR DET OFFISIELLE NORGE MED DENNE SITUASJONEN?
Går du inn og leser hjemmesiden ”Beredskapslagring” på www.home.tiscali.no/la.hogetveit , tegner det seg et bilde av nasjonen Norge som ikke er lystelig når det gjelder hva vi har av nasjonale matvarelagre. Få ville sovet godt om natt om de viste at Norge var ”uten brannforsikring” på matvareområdet, slik vi faktisk er.

I Norge fjernet vi den siste offentlige kornlagring vinteren/våren 2003 eller som FK skriver det ”STATEN HAR GJENNOM STATSBUDSJETTET FOR 2003 OPPHEVET ORDNINGEN MED BEREDSKAPSLAGRING AV MATKORN. DET STILLES PER I DAG DERFOR INGEN KRAV.”


Vi har i praksis heller ikke nasjonale lagre av sukker, mel, salt, tørrmelk, etc – helt basale varer som et hvert land som tar vare på sine innbyggere sikrer seg, det koster kun noen få millioner kroner.

FORBRUKERRÅDET REAGERER
I tilegg sakses jeg litt fra et brev om Forbrukerrådets bekymring over norsk politikk på området matvaresikkerhets, de skrev 2001 bl.a. i brev til statsministeren:
”Ang. Regjeringens politikk for å sikre norske forbrukere mat også i krisetider
FR kjenner til direktoratet for sivilt beredskaps sine synspunkter om at DET ER STORE SVAKHETER
INNEN SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSARBEIDET I NORGE. Direktoratet hevder også at beredskapsarbeidet ofte blir nedprioritert. Også Sårbarhetsutvalgets rapport peker på behov for å se nærmere på den totale beredskapsmessige situasjon i Norge i tilfelle kriser (av ulike årsaker).
Vi er også blitt orientert om at kornlagrene i Norge vanligvis er såpass små, slik at ved en
krisesituasjon vil det kunne være vanskelig å få tak i korn av god spisekvalitet. I tillegg
har butikkene i Norge stor omløpshastighet slik at ved situasjoner der tilgang på varer er dårlig, vil det raskt bli knapphet på basismatvarer.
… vi fått flere henvendelser fra folk. Hva slags mat bør et kriselager bestå av? For hvor lenge bør en bygge opp et lager? Hvordan bør varene lagres?”

Det er, på tross av dokumentasjonen i denne artikkel, ikke vilje til å bruke noe få kroner til dette viktige arbeidet som Norge hadde råd til (tok seg råd til) etter 2. verdenskrig og i åra fram til for få år siden.

DETTE ER STATUS I DAG! ANDRE MENNESKER I VERDEN OG OGSÅ I VÅRT STORE NABOLAND SULTER – NÅR KOMMER SULTEN TIL NORGE?


ANDRE KILDER:
* En økologisk gjenreisning av ørkenen – et eksempel fra israelsk jord- og skogbruk, 36 sider,
2004, ISBN 82-996881-0-8. Bestilles fra la.hogetveit@tiscali.no , for kr 100,-.
* Hjemmeside om beredskapslagring: www.home.tiscali.no/la.hogetveit


VEDLEGG
– FOR ØKONOMER
For å understreke viktigheten av økologien og våre holdninger til denne siteres igjen fra ”State of the World 1990”: ”Verdensøkonomien bygger på tre biologiske systemer: dyrket mark, skoger og beiteland. Bortsett fra fossilt brensel og mineraler gir de tre systemene alle råvarer industrien trenger. Og bortsett fra sjømat, bidrar de med all nødvendig mat. - Alle disse biologiske systemene har fotosyntesen til felles, plantenes evne til å bruke solenergi for å danne karbohydrater av vann og karbondioksid. Selv om man har anslått at 41% av den fotosyntetiske aktiviteten foregår i havet, er det de 59 landbaserte prosentene som danner grunnlaget for verdensøkonomien. Det er også tapet av fotosyntesen på land, forårsaket av miljøskader, som undergraver mange nasjonale økonomier.” Og: ”Når verdensøkonomiens jordbruksfundament svekkes, blir selve verdensøkonomien rammet. Faktisk ser jordbruket ut til å bli den sektor som først får merke hvordan de grunnleggende miljøskadene til syvende og sist vil forme den globale økonomiske utvikling.”


KS PÅ GLI? - Av Oddvar Berge
Kristent Samlingsparti (KS) ble splittet på grunn av ulike oppfatninger om Guds ordningsvilje i forholdet mellom mann og kvinne. Skulle ulike ordninger gjelde i hjem, menighet og samfunn eller ikke?

Utbryterne i KS sa en ordning i hjem og menighet, en annen ordning i samfunnet forøvrig, etter først å ha sagt ja til lik ordning i alle tre sammenhenger.

Den delen av KS som i dag utgjør KF (Kristen Framtid) holdt fast ved lik ordning i alle tre sammenhenger. (Altså ved Bibelens bud: Kvinnen skal ikke være mannens herre.)

Nå markedsfører KS seg ved å si at ”kvinner og menn likestilles i samfunnslivet, men som kan ha forskjellige ordningsoppgaver i hjem og menighet”. Alle vet at ordet ”kan” brukes for å samle sprikende oppfatninger, men også for å åpne for en glideskala. Så hva mener nå KS egentlig i dette spørsmålet?

Og her er det viktig å ha i mente at KS har (hadde) som ufravikelig forpliktelse Bibelen Guds Ord.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


AGDERBISPEN OG PALESTINA - Av Oddvar Berge
Vårt Land melder at Agderbiskop Olav Skjævesland vil ha palestinsk stat.
Ti dette er å si:
Agderbispen bør legge Guds reguleringsplan i Bibelen til grunn hvis han vil uttale seg politisk. Biskopen bør spørre mer etter Guds vilje enn sin egen i en så alvorlig sak. Bibelen sier: Rydd ut avgudene fra din midte.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Kristi Rognerud: Slett ikke fantasiløst!
Slett ikke fantasiløst!

- Av journalister å spørre hva en såkalt kristen politiker, ja endog statsminister, mener om homofili. Tvert imot. Det er flott. Enhver bør utfordres. Antagelig er det langt mer fantasiløst å nekte å svare. I mine øyne finnes ingen homofile. Da Gud ikke skapte mennesker til å synde. Så enkelt. Det står i 1.Mos.1,26-27: ”Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Men så falt Adam og Eva i synd. Slangen fristet Eva og Eva fristet Adam. Dermed var arvesynden et faktum. Av fødsel er vi alle syndere. Alle skal og må vi ha prøvelser. Hva velger vi så å gjøre med dem? Lar vi Satan få styre oss, eller Gud? Noen blir fristet slik, andre sånn. Hva sier Guds ord? Hvem er det som til slutt skal seire? Det er de som har tvettet sine kjortler i Lammets blod. Ingen andre. Ifølge 1.Kor.6,9 og 10 skal bl.a. ikke menn som ligger med menn, arve Guds rike. De (og Anne Holt) må gjerne diskutere til de blir blå. Ingenting er mer uforstandig enn det! Alle bør snart se at KrF aldeles ikke er noe sant kristent parti. De utydeliggjør Gud Herren.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
2 Kor 8, 9:
8 For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.
[Matt 8: 20. Luk 9: 58. Fil 2: 6-8.]


Fredag, Februar 20, 2004

Ivar Kristianslund taler i Oslo søndag 22. februar kl.11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer lekmannsgudstjeneste på Norrøna Hotell, Grensen 19, Oslo førstkommende søndag.

Ivar Kristianslund forretter og preker. Tekstlesning ved Arne Bjerga. Organist: Else Bovim. Kirkekaffe.

Alle er hjertelig velkommen!

LESETEKST, 4 Mos 21, 4-9:
4 Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig. [20: 21.]
5 De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten! [11: 6. 14: 2, 3. 2M 16: 3.]
6 Da sendte Herren serafslanger* inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. [5M 8: 15. Jer 8: 17. 1KOR 10: 9.] [* giftige, brennende slanger.]
7 Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss! Og Moses bad for folket.
8 Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve.
9 Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. [2KONG 18: 4. Joh 3: 14, 15.]

LESETEKST, 1 Tim 2, 4-6:
4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. [Esek 18: 23. 2TIM 3: 7. 2PET 3: 9.]
5 For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, [Rom 3: 30. 10: 12. Gal 3: 19, 20. Heb 9: 15, 24.]
6 han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. [Matt 20: 28. Gal 1: 4. Ef 1: 7. 5: 2.]

PREKENTEKST, Joh 12, 24-33:
24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.
[Rom 14: 9. 1KOR 15: 36.]
25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.
[Matt 10: 39. 16: 25. Luk 14: 26. 17: 33.]
26 Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.
[14: 3. 17: 24. 2KOR 5: 8. 1TESS 4: 17.]
27 Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.
[Matt 26: 38, 39. Mark 14: 34. Luk 12: 50.]
28 Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!
[17: 5. Matt 17: 5. Mark 1: 11. 9: 7. Luk 3: 22. 9: 35. Heb 2: 7.]
29 Folkemengden som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: En engel talte til ham.
30 Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld.
[11: 42.]
31 Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.
[14: 30. 16: 11.]
32 Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.
[v. 34. 3: 14. 6: 44. 8: 28.]
33 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.


Livet - døden: homofili og demografi - Av Jørgen Høgetveit
I en nasjonal og internasjonal situasjon hvor den vestlige sivilisasjon vakler videre mot sin egen undergang, (se under) raser de norske urbane media og politiske miljøer mot en liten misjons-forsamling som ikke vil akseptere homofilt praktiserende i sin menighet. De sier det er MOT BIBELENS UTTRYKKELIGE mening. Og her finnes totalt et vidt spekter BÅDE BIBELSKE, NATURGITT OG SAMFUNNSMESSIGE grunnleggende argumenter mot en slik livsorientering og praksis. Misjonsorganisasjonen har jo helt rett i de bibelske funderte argument de måtte hevde, men både de og de samfunnsmessige argument dreier seg alle om LOVER FOR Å FREMME OG BERGE SKAPERENS GITT LIV.

Hele Skriften fra De første lovene Gud ga sitt folk i Mosebøkene, til brevene til Paulus - ikke minst Romerbrevet kp. 1 - taler helt klart om dette om hva som er livfremmende og dødbringende i denne sammenheng. Det bibelske perspektiv på homofilien og andre synder er at de fører oss inn på dødens vei både for tid og evighet. Historikeren Toynbee har skrevet om minst 21 slike kulturer som er gått under. Av undergangskulturen i kaldeernes land - i byen Ur - like ved Persiabukta - tok Gud seg ut en mann - Abraham - lovde han et land og et folk - som Gud også ga dem. Hensikten var å gjenvinne sin tapte skapning etter syndefallet og sette DEN INN PÅ LIVETS VEI FOR TID OG EVIGHET BOKSTAVELIG TALT. Han ga dem en rekke samlivsregler i relasjon til seg (3 første) og relasjon til medmenneske og ting (de 6 siste) - ALT FRA DE 10 BUD TIL EN REKKE ANDRE LOVER FOR SAMFUNNSLIVET ELLERS, REGLER FOR MAT OG HYGIENE M.M.M. FOR AT DE SKULLE LEVE OG IKKE DØD, MEN BLI ET STORT FOLK FOR HANS ORD OG FRELSE. Bl.a. er et av de store løfter at: INGEN AV DE SYKDOMMER Gud la på egypterne - skulle ramme Hans folk om de fulgte reglene Hans på de fleste livsområder. Allerede da kommer sterke advarsler mot homofili. Dette er det umulig å bortforklare for den som kan lese innaboks. FRUKTENE SÅ VI HOS DEM - I DEN UTSTREKNING DE FULGTE LOVENE - OG HOS OSS I DEN UTSTREKNING VI AVVIKER FRA LIVETS VEI. ENDOG MENNESKERETTENE I DEN VESTLIGE SIVILISASJON HVILER PÅ DENNE BASIS. (SE OMTALE T.H.)

Hele skaperverket vitner om dette - skapte i kjønnspolaritet for å tjene livet og hverandre. En bonde og et naturtilknyttet menneske har selvsagt ikke det minste problem med å forstå at dette er livets klare tale. Men de mobber man selvsagt av banen Det er talende at det var byene Sodoma og Gomorra som utviklet seg fram til dom og undergang..

Man burde forventet at man så og forstod HELE SAKEN I SIN IDEOLOGISKE, HISTORISKE, NASJONALE, INTERNASJONAL OG DEMOGRAFISKE SAMMENHENG, men det makter man tydeligvis ikke - eller vil ikke - antagelig drevet av åndskreftene etter Karl Marx`s likhetsideologi.. Aldri har man hatt så kraftig utdannede media og stortingsfolk - med enorme kunnskaper - men dessverre må en si "at de er eksperter som ikke tar feil i den minste detalj, på sin ville flukt uti de store villfarelser." Man ser ikke helheter og sammenhenger lenger, som en psykiater nevnte for meg nylig. Man ser ikke at i det meste av Europa tar FOSTERDRAPET store deler av barnekullene som normalt skulle sett dagens lys - og FAMILIEOPPLØSNINGEN fører også til et mye lavere antall fødte barn enn det man trenger for å opprettholde barnetallet, arbeidsstyrken og velferdsstaten. I DENNE SITUASJONEN KOMMER MAN ALTSÅ MED KAMPEN FOR HOMOFILI - SOM ER TOTALT UFRUKTBART.

I ANDRE ENDEN AV MANGLENDE BARNETALL kommer så en VOKSENDE ELDREBØLGE som krever stadige økende arbeidskraftsressurser. På toppen av det hele kommer så en manglende barneomsorg og pleie som fører til at et økende antall barn og unge ikke er funksjonsdyktige til å klare en vanlig arbeidsdag. DETTE FÅR KATASTROFALE KONSEKVENSER FOR NASJONEN NORGE UANSETT OLJEMILLIARDER. DETTE ER DØDENS VEI - I MOTSETNING TIL LIVETS VEI SOM DEN STERKT KRISTNEDE BEFOLKNING FØR OSS BYGDE.

En rekke tidligere samfunnstopper som SENTRALBANKSJEF HERMOD SKÅNLAND SKRIVER OM "BARNA VI MÅ SAVNE" Aft. 10.09.2001 og skriver videre: "Kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall vil skape ALVORLIGE FINANSIELLE OG REALØKONOMISKE PROBLEMER I DE FLESTE EUROPEISKE SAMFUNN, også i Norge. Det vil knapt være noen annen vekst i yrkesbefolkningen enn arbeidsmarkedet, advarer prof. H. SKÅNLAND. Mot slutten tilføyer han: "Vi kjenner eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hungerkatastrofer eller krigshandlinger, MEN AT EN HEL FOLKEGRUPPE SOM DEN EUROPEISKE VISER TEGN TIL Å FORVITRE SOM ET RESULTAT AV ENKELTMENNESKENES EGNE VALG MED HENSYN TIL BARNEFØDSLER, ER NOE FUNDAMENTALT NYTT. (UTH.AV U.) HAN AVSLUTTER KRONIKKEN MED FØLGENDE: "De økonomiske virkninger kan vi, riktignok med betydelig usikkerhet, analysere oss frem til. De politiske, sosiologiske og kulturelle konsekvenser er kanskje langt viktigere, -." Og det er sant og visst. Det ser vi allerede! Og likevel fortsetter man å kjempe for alle disse dødslover!

Hva tidligere statsminister KÅRE WILLOCH mener om saken og de fremtidige dystre perspektiver m.h.p. pensjonsutbetalinger og 68èrne som har mye av skylda - kan du lese om under "Klipp og Kommentar" for 11.2.-04. Det er heller dystre perspektiver.
Prof. Skirbekk er en annen som lenge har pekt på denne enormt farlig demografiske utvikling som nå også en rekke store tidsskrift som Der Spiegel i utlandet har storoppslag om, igjen og igjen, men her på berget er lua dradd godt ned over alle sanser man burde se med.

På tross av dette fortsetter hetsen uten at man synes å ane noen som helst om sammen-hengen, bl.a. den grunnleggende at nå ser man sluttutviklingen på Likestillingsloven som kom i ca. 1975-76. om hvilken den kristne tenker Francis Schaefer sier: ER DET INGEN FORSKJELL MELLOM KVINNE OG MANN - SPILLER DET JO LITEN ROLLE HVEM SOM LIGGER MED HVEM. OG ER MANN OG KVINNE LIKE - MÅ SELVSAGT FOSTERET - BEVISET PÅ KVINNELIGHET - FJERNES NÅR GRAVIDITET OPPSTÅR. DET ER DEN DØDSFARLIGE LOGIKKEN I Å BRYTE DE SKILLENE GUD OG SKAPERVERKET SETTER. MEN DETTE ER JO DØDENS VEI. FOSTERDRAPET HAR KOSTET NORGE CA. 350 000 BARN SIDEN DEN KOM, OG DE ANDRE FAMILIEOPPLØSENDE LOVENE HAR KLART MYE TIL.

Hvilke åndsmakter og tankebygninger er det som er sluppet løs over Norge - og hvordan bekjempes de? Et svar er i alle fall sikkert, at de sosialistiske ideologiene som har gitt oss disse tankebygningene kjenner vi. Men kampen mot dem er primært et nødskrik i bønn til himmelens Gud om å fordrive disse åndsmaktene og gi oss en samlet FORKYNNER-SKARE som møter opp der angrepet nå settes inn ber og taler klart - og SAMFUNNSLEDERE som våger og makter å stå fram og si ja og nei på de rette stedene og følge lover for livets vei slik som det norske folk har i sitt frihetsbrev: GRUNNLOVEN. Vår største nasjonsbygger like etter 1814 Ole Gabriel Ueland sa klart at våre to øyenstener var : BIBELEN OG GRUNNLOVEN - MED DISSE SKULLE VI SE LIVETS VEI.

Jørgen Høgetveit i Kommentar-Avisa.no


HOMOFILI, MISJONSFORBUNDET OG ÅPEN KIRKEGRUPPE - Av Oddvar Berge
Misjonsforbundet anklages av Åpen Kirkegruppe for å ”ikke skille mellom mann eller kvinne, jøde eller greker, - men mellom homofile og heterofile”. Dette er tåketale og et kaotisk utsagn. ”Her er ikke jøde eller greker, mann eller kvinne, trell eller fri” sier Bibelen. Ordet gjelder nåden i Kristus som alle har lik adgang til i troens lydighet. Guds Ord pålegger ingen å slutte å være jøde, slutte å være mann eller slutte å være trell. Men Guds Ord pålegger oss å ikke ligge sammen med noen av vårt eget kjønn, med dyr eller innta andre unormale seksuelle sammenstillinger. Det seksuelle liv er tilegnet formeringsansvaret og vårt kjærlighetsliv i naturlige normale ekteskap. Homofilt samliv er derfor en synd man må omvende seg fra og bli løst i forhold til om man ligger under for den.

Dette må forstanderen i Misjonsforbundet si tillike med formannen i KrF og alle kristelige forsamlingsledere ut fra hvert sitt ståsted enten plattformen fanebærer menighetsliv eller politikk. Hvis ikke så leder de ikke kristelige forsamlinger, men falske kristne eller avgudsdyrkende forsamlinger.

”Den som taler Guds Ord, han tale som Guds Ord”.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
Joh 12, 37-43:
37 Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham.
38 Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt - som han har sagt: Herre, hvem trodde det budskap vi hørte? Og hvem ble Herrens arm åpenbaret for?
[Jes 53: 1. Rom 10: 16.]
39 Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt:-
40 Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem.
[Jes 6: 9, 10. Matt 13: 14. Mark 6: 52. Apg 28: 26, 27.]
41 Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet, og talte om ham.
[Jes 6: 1 ff. Luk 24: 27.]
42 Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen.
[v. 11. 2: 23. 7: 31, 48. 9: 22.]
43 For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud.
[5: 44.]


Torsdag, Februar 19, 2004

Tro og vitenskap. Sluttsvar til Cand. scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra fra Ivar Kristianslund
Åkra videreutvikler mitt bilde med makrohopp og mikrohopp på en kreativ og morsom måte. Mitt poeng er imidlertid at makroevolusjon ikke er mulig SELV OM MAN TENKER SEG AT DEN SKJER LITT ETTER LITT OVER MILLIARDER AV ÅR. Problemet er rett og slett at evolusjonsprosessen umulig kan være like kreativ som Åkra er. Det finnes ingen mekanisme i naturen som kan skape så store og kreative forandringer i arvestoffet som makroevolusjonen er avhengig av.

Når Åkra hevder at jeg ikke forstår hva evolusjonsteorien sier, tar han feil. Jeg forstår godt at evolusjonistene mener at en ny (tilfeldig) evolusjonsprosess fra en encellet organisme ikke ville ende opp med mennesket (Homo Sapiens). Men det jeg hevder er at med MÅLRETTET AVL og ubegrenset tid og ressurser burde det være mulig å gjenta (i hvert fall deler av) evolusjonsprosessen dersom evolusjonsteorien er riktig. Det er direkte uvitenskapelig å påstå at evolusjonsteorien er verifisert når man (1) mangler så mange påståtte mellomformer i fossilmaterialet, og (2) ikke er i stand til å avle fram organismer som med rette kan sies å være et helt nytt slag sammenliknet med utgangsorganismene. Evolusjonsteoriens umulighet tåkelegges stadig ved begrepet ”enorme tidsrom”.

Det er meget positivt at Åkra ikke ”utelukker en Guds hånd i skaperverket totalt . . .og at han hadde ment å skape oss slik vi er i dag.” På bakgrunn av Åkras innrømmelse bør han spørre seg selv: Er det ikke grunn til å tro at Gud har en mening med skaperverket og at han ønsker å ha forbindelse med mennesket som er så intelligent? Er det ikke grunn til å undersøke Guds påståtte åpenbaring i Bibelen som tross alt er bevitnet med mange martyrers blod? Hvis man er vitenskapsmann, er det da ikke grunn til å gjennomføre det eksperimentet som Jesus beskriver i Johannes 7,17 for å teste om Bibelen er holdbar?

Åkra og jeg er totalt uenige om verifiseringen av henholdsvis evolusjonsteorien og skapelsesberetningen. Dette beror bl.a. på at Åkra er altfor ukritisk overfor evolusjonsteorien. Han bør innrømme at troselementet er meget stort og at verifiseringen er meget tvilsom når det gjelder evolusjonsteorien. Videre bør han innrømme at de mange vitenskapene han nevner stort sett har utelukket Gud allerede i utgangspunktet. Det er derfor ikke overraskende at disse vitenskapene gir inntrykk av ikke å verifisere skapelsesberetningen.

Vi hører stadig at evolusjonister kommer med uttalelser av følgende type: Vi vet nå at det og det skjedde for så og så mange millioner år siden. Slike uttalelser kan absolutt ikke kalles vitenskapelige! Uttalelsene burde i ærlighetens navn heller være av følgende type: Hvis evolusjonsteorien og en rekke andre forutsetninger som forskningen bygger på er riktige, så tyder vår forskning på at det og det skjedde for så og så mange millioner år siden. Forskning kan nemlig ikke gi oss noe mer enn, i beste fall, betingede delsannheter. En mer helhetlig erkjennelse må alltid i betydelig grad bygge på tro. Forskere forfører folket ved å gi inntrykk av at forskning kan besvare alle spørsmål.

Jeg har ikke hevdet at den påståtte evolusjonen BARE er historie. Selvsagt er jeg fullt klar over at man kan etterforske sporene etter den påståtte evolusjonen på liknende måte som man etterforsker sporene etter våre forfedre i vikingtiden eller sporene etter en forbrytelse. Mitt poeng er at man aldri kan komme til en helt sikker konklusjon på denne måten. Sikker historieberetning er avhengig av øyenvitner.

Før Åkra hevder at han ikke finner mine sannhetsbevis for Bibelens troverdighet overbevisende, BØR HAN ETTERPRØVE DEM! Vitenskapens arbeidsmåte er jeg meget vel kjent med, så dette er ikke noe problem. Åkra tar helt feil når han antar at jeg har vanskeligheter med å oppgi min tro. Jeg ønsker ikke å tro på en løgn! Jeg skal med glede oppgi min kristne tro og brenne alle mine Bibler dersom noen kan overbevise meg om at jeg tar feil! Men jeg har testet Bibelen med alle tilgjengelige midler (kall det gjerne vitenskapelige midler) og jeg har funnet at Bibelen er sann!

Åkras påståtte feil i Bibelen forsvinner ved nærmere undersøkelse. I noen tilfelle kan det være nødvendig å gå til grunnteksten, da oversettelsen kan være ufullstendig. La meg ellers så kort som mulig kommentere Åkras eksempler. At pi = 3 står IKKE i Bibelen. Dette har vi hatt en diskusjon om på www.ikrist.com tidligere. Om haren er en drøvtygger og flaggermusen en fugl avhenger av hvorledes man DEFINERER drøvtyggere og fugler. Hvis vi lager våre definisjoner og dytter disse på Bibelen som kan ha en annen definisjon, er vi selvsagt ikke redelige. Hva Åkra sikter til når han skriver at insekter har fire bein, vet jeg ikke.

Muslimen, buddhisten, wicca-heksen, osv. kan nok ofre mye for sin tro, men de mangler den viten som en sann kristen har! Vi kommer ikke utenom at det er forskjell på sannhet og villfarelse! Norge er et Pilatus-land hvor man stadig sier: ”Hva er sannhet?”. Jesus har svaret, men man vil ikke høre! Selv om man snakker om sannhet på alle andre områder, nekter man å godta at det i det hele tatt finnes noen sannhet på det åndelige området! Kristendommen skiller seg klart og radikalt fra alle religioner og livssyn. Det er et historisk faktum at Jesus oppsto fra de døde. Andre livssyn kan ikke vise til noe slikt. I kristendommen er det ikke våre gjerninger som frelser oss, men Jesu stedfortredende liv og død. Alle religioner ser det annerledes. Den som prøver å følge Jesus vil bli overbevist om at den kjærligheten som gjennomstrømmer Bibelen ikke kan ha menneskelig opphav, men må være fra Gud.

Det er ikke riktig at jeg ”ikke kjenner til eller forstår vitenskapens metode”. Det som kjennetegner sann vitenskap er for øvrig nettopp METODEN. All vitenskap må nødvendigvis starte med noen grunnleggende påstander som man ikke kan bevise. Jeg har derfor ingen vanskelighet med å innrømme at Åkra og andre evolusjonister godt kan tenkes å utføre vitenskapelig arbeid av høy faglig kvalitet, selv om utgangspunktet, og dermed kanskje også resultatene, kan være helt gale. (Hvis en dyktig håndverker arbeider med dårlige materialer, kan resultatet bli dårlig selv om han gjør en god jobb.) På tilsvarende måte bør Åkra innrømme at kreasjonister kan utføre høyverdig vitenskapelig forskning selv om han er uenig i utgangspunktet. Et forskningsspørsmål kan være svært omfattende eller svært begrenset. Hvis man stiller spørsmål med skapelsesberetningens sannhet som utgangspunkt, er det ikke noe i veien for at dette kan gjøres på en slik måte at også evolusjonister må innrømme at dette er vitenskapelig forskning av høy kvalitet. Men selvsagt har de rett til å reservere seg overfor konklusjonene på grunn av at de er uenige i utgangspunktet.

Åkra skriver at han er en av ”de forskere som innser at evolusjon er en reell prosess i naturen som vi ønsker å finne ut mer om uten at vi er forutinntatte når det gjelder detaljene omkring denne prosessen.” Det ser altså ut til at Åkras utgangspunkt minner om mitt, bare med den forskjell at mens han tror på evolusjonsteorien som den grunnleggende forklaringsmodellen, så tror jeg på skapelsesberetningen som forklaringsmodell. Det hele dreier seg altså til syvende og sist om tro som vi ønsker å supplere med forskning! Derfor har Åkra sikkert rett når han skriver at det er på tide å avslutte denne debatten. Jeg takker herved for en debatt som jeg tross meget stor uenighet og sterke uttalelser har oppfattet som saklig og høflig.


Organisasjonsfrihet, pressefrihet m.fl. i fare - Av Jørgen Høgetveit
Jeg gjør med dette pressen oppmerksom PÅ HARALD STANGHELLES ARTIKKEL "DEN INTOLERANTE TOLERANSE" I AFTENPOSTEN 17.2.2004 LEDERSIDEN. Han konklusjon er meget riktig og leseverdig og en meget betimelig advarsel for ethvert frihetselskende menneske. Han skriver: "- virker den makt de intolerante tolerante ønsker å utøve overfor et lite trossamfunn, direkte skremmende - - - " ”forandrer ikke dette inntrykket, selv om Ap. lederen tok avstand fra sine partifellers ønske om å bruke statens maktmidler i kampen mot Misjonsforbundet. For vi mer enn aner den kompakte majoritets klamme krav om ikke å ha andre holdninger enn den til enhver allment aksepterte"

Kort sagt er dette slutten på en lovutvikling som startet i 1978 med Likestillingsloven. Jeg vil så sterkt jeg kan be dere om å la deres bibliotek ordne med FOREDRAGET PROF. DR. ERLING DANBOLT HOLDT PÅ GEILOMØTET 12.JANUAR 1978. (Ønsker om kopi kan ringes til 379-30269 faks 379- 30157.) Foredraget HET "IDEOLOGI OG LOVGIVNING - LIKESTILLINGSLOVEN - OT.PROP. NR. 1/77-78 og hadde helt klare konklusjoner om hva denne loven ville føre til - OG SOM VI NÅ SER KLARE RESULTATER AV I DAG - FRA FAMILIELIV TIL FORELDRERETT, ORGANISASJONS- OG PRESSEFRIHET.

HAN OMTALER LOVEN SOM EN TOTALITÆR FULLMAKTLOV - OG MAN ØYNER KANSKJE AT DEN SVENSKE STATSRÅD ROSEQUIST FÅR OPPFYLT SINE ORD SOM MANGE MER TOK SOM EN GROVKORNET SPØK: "NORGE DEN SISTE SOVJETSTAT." OM MAN NÅ IKKE VÅGER Å SKJØNNE OG KJEMPE FOR DEN RETTE "FRIHET OG ORDEN" SOM GRUNNLOVEN (NORGES FIRHETSBREV) GIR OSS.
* * *

Prof. Danbolt slår fast (s. 4) av lovens skal gjelde alle livsområder og har videre følgende overskrifter:

1. Likestillingsnevnden - et ideologisk styringsorgan.
2. Foreningsfriheten avskaffes.
3. Foreninger under full offentlig kontroll
4. Nevdens myndighet større enn domstolenes
5. Inngrep i trosfriheten
6. "Indre forhold i trossamfunn" underlagt Nevnden
7. Lovens sikte "Det nye kjønnsrollemønster"
8. Lov og hjemmene
9. Ordet "ekteskap" utgår
10. Likestilling og morsbestemt abort
11. Innskrenknkning i organisasjonenes frihet
12. Opphever trosfriheten
13. Mot Grunnloven § 2.
14. Kristne friskoler og barnehaver
15. Eneveldig Nevnd
16. Nevndens uinnskrenkede makt
17. Mot tros- og tankefrihet.
18. Bakgrunn: Stat/kirke-utredningen
19. Staten skal styre alt religiøst liv
20. Lovens navn har avsporet debatten

Sammendrag:
1. Likestillingsloven er ikke sendt ut til høring til de instanser den i særlig grad angår - mannsforeninger og de landsomfattende kristelige organisasjoner - som derfor ikke har fått anledning til å gi uttrykk for sitt syn på den før den er lagt frem i proposisjons form.
2. Tittelen: "Lov om likestilling" er misvisende. Det sier ikke klart hva den sikter på. For det er ikke "likestilling" i vanlig forstand, men et nytt syn på "likestilling" som vil bli det eneste tillatte. Det sies direkte i prop.: "Utkastets siktemål er . . . å endre holdningene til det tradisjonelle kjønnsrollemønster". Den gjelder altså en innføring av "det nye kjønnsrollemønster" i motsetning til "nedarvede forestillinger begrunnet i andre tiders forhold." D.v.s. det familiemønster som beror på det kristne syn på hjem og familie ut fra det 4. - 6. bud, slik det har vært bestemmende for norsk kulturliv fra kristendommen ble innført i vårt land, og bekreftet i Grunnloven § 2.
3. Loven er en ideologisk fullmaktslov som gir en komite på 7 medlemmer oppnevnt for 6 år av gangen uinnskrenket myndighet til å gjennomføre loven ut fra den definisjon den til enhver tid gir begrepet "likestilling" dvs "det nye kjønnsrollemønster."
4. De enkelte paragrafer kan tolkes meget forskjellig; hvordan bestemmer Nevnden. Loven gjelder på alle samfunnsområder, men skal ikke håndheves i hjemmet. Den unntar bare "indre anliggender" i trossamfunn, og "rent personlige forhold", men det er bare Nevnden som avgjør hva som er "inder anliggender" eller "rent personlige forhold."
5. Loven opphever foreningsfriheten som vårt folk alltid har ansett som en selvfølge. Foreningen skal ikke bare være "tvekjønnet", alle uten unntagelse, (som Nevnden i enkelte tilfeller kan bevilge). De skal også adlyde Nevndens forordninger ut fra det den bestemmer å anse som likestillingskrav dvs "kjønnsrollekrav".
6. Nevnden avgjør hvordan loven skal tolkes, både nu og senere, "gjennom en gradvis endring av praksis."
7. Nevnden er uavhengig av både Kongen og Stortinget.
8. Nevnden blir en ny styringsinstans ved siden av Regjering og Storting og vårt vanlige rettsapparat. Den har myndighet til å gripe inn på alle samfunnsområder ut fra sin egen tolkning av loven, uavhengig av vårt parlamentariske system. Den er uavsettelig i sin 6-årige funksjonstid, og ikke underlagt parlamentarisk kontroll.
9. Nevnden kan anmelde overtredelser på grunnlag av loven og den mening den selv legger i den.
10. Den kan "foreta slik gransking og besiktigelse som de finner påkrevet for å utøve sine gjøremål etter loven. Om nødvendig kan det kreves (!) hjelp av politiet." § 14 annen passus.
11. "Nemndas vedtak skal grunngis samtidig som det treffes. Vedtaket kan ikke påklages, men kan bringes inn for domstolene etter vanlige regler for straff "med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler", og "Bot kan idømmes selskap, forening eller stiftelse på hvis vegne overtredelsen er foretatt . . ." første og tredje passus.
12. Det som bekymrer oss mest er den innskrenkning i tros-, samvittighets- og tankefrihet og den diktatoriske myndighet som tilleggs Nevnden. Det er et inngrep i åndsfriheten som rekker langt ut over de kristelige organisasjoners rekker, og som man bare finner i rent totalitære regimer. Og det strider både mot Grunnloven og Menneskerettighetserklæringen av 1948.


AT DE ALLE MÅ VÆRE ETT - Av Oddvar Berge
Jeg har nettopp lest gjennom Ibsens Kongsemnerne på ny. Det er frydefullt å se hvordan han beskriver kampen mellom det onde og det gode. Mennesker imellom og ikke mindre inne i det enkelte menneske.

Her unnfanges skaldskap, her fremstilles i synonyme bibelske bilder legemets helhet og kjærlighetens seier og samlende enhet, i mennesker såvel som i politikk. Skjøgekirkens falske ånd er ikke utelatt, det må den heller ikke bli av oss i glemslens tåkeslør.

Man kunne godt sette til overskrift Filipperbrevet kap 2 eller Jesu ord og bønn om at de alle må være ett. En nasjon, samlet under Kristi korsmerkte fane. Der ligger seieren. Der ligger målet. Der ligger Haralds visjon fullendt.

Og der ligger politikken fast for Kristen Framtid.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


AVSLUTNING AV EN SERIE SPØRSMÅL OG SVAR
19. februar 2004: Sluttreplikk fra XYZ

Kjære Ivar Kristianslund!

Så er der altså noe positivt med meg også. Det var ikke verst!

Det er riktig at jeg interesserer meg for Bibelen. Jeg ser på meg selv som en søker, og prøver å finne svar.

Jeg tillot meg å henvende meg til deg under den for meg selvsagte forutsetning at det skulle være mulig å omtale/diskutere religiøse spørsmål uten å bli møtt med personangrep, uten å bli beskrevet som en fiende av Gud, og vel også som et ondt menneske - for det er vel det du mener når du sender meg Luk 6,45, der det jo bl.a. heter "...Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd" etc. Vel, vel, jeg kan ikke benekte at der nok også er ondskap i meg, dessverre. Så har du vel rett, da.

Før jeg slutter, vil jeg bare få minne om det du skrev i begynnelsen av vår korrespondanse. Der sa du bl.a. "Jeg er veldig glad for at du tar Bibelen på alvor og spør om det du ikke får til å stemme. Også jeg stiller spørsmål av den typen du stiller..." o.s.v. Men det er tydelig at det likevel ikke var så bra at jeg kom med mine spørsmål,.

Jeg kan ikke hjelpe for at det er meget i Det gamle Testamentet jeg stiller meg negativt til, og så får både du og Herren ha meg unnskyldt!

Fornærmet er jeg ikke, men meget, meget forbauset. Jeg er ikke vant til å bli møtt med slike personangrep og negativ omtale i en samtale/debatt.

Du behøver ikke ta deg tid til å svare på dette e-brev. Jeg regner saken som avsluttet.

Hilsen XYZ


19. februar 2004:

Kjære XYZ!

Du sier at du ser på deg selv ”som en søker, og prøver å finne svar.” Nå har du altså fått svar som jeg garanterer er sanne! Du er blitt ”meget, meget forbauset”, men nettopp derfor bør du studere svarene nøye! Jeg synes at det er meget bra at du kom med dine spørsmål. Faktisk, med all mulig beskjedenhet, er jeg overbevist om at Jesus hadde noe å si deg gjennom meg. Men jeg ønsker å henvise deg til Bibelen, ikke til meg selv! Matt 7, 7: ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.”

Du oppfatter svarene som personangrep, men der tar du helt feil. I mine ytringer ser jeg alltid bort fra enkelte velkjente norske normer for kommunikasjon fordi jeg vet at de er fra Satan og duller mennesker i søvn. Herren har satt meg til å vitne for mennesker. Da er det viktig at jeg sier dem sannheten, selv om jeg støter dem. På denne måten hjelper jeg dem, selv om de får inntrykk av at jeg angriper dem. Dette har jeg har lært av Jesus. Les for eksempel om Jesu samtale med Nikodemus i Johannes 3. Jesus bebreider der en av Israels fremste lærere og politikere for uvitenhet. Nikodemus er omtalt 2 ganger senere i Bibelen, og det ser ut til at han kom til tro på Jesus! Ja, jeg vet at jeg er ingenting sammenliknet med Jesus, men det må vel være tillatt å forsøke å lære av ham!

Du hadde vel ventet deg en hyggelig og høflig uforpliktende diskusjon. Men jeg liker ikke å diskutere for diskusjonens skyld. Jeg har andre ting å gjøre som både er viktigere og mer interessant. Men når jeg får spørsmål, forsøker jeg så godt jeg kan å gi ærlige svar som kan hjelpe mennesker til å tro Sannheten.

Jeg forstår meget godt din reaksjon med hensyn til Det Gamle Testamente (GT). En nøkkel til å forstå dette er å kunne skjelne mellom lov og evangelium i Bibelen, slik Luther og andre så tydelig har gjort. Jeg kan betro deg at jeg selv kan bli deprimert av og til når jeg leser deler av GT. Både synden og straffen er så grusom at man kan grøsse. Men vi må ikke gjøre som nordmenn flest og flykte fra virkeligheten inn i en søtsuppetenkning. Det er et faktum at menneskene er forferdelig onde! Det er også et faktum at Herren sørger for en rettferdig straff for det onde både her i verden og den kommende. Men han elsker oss så høyt at han helst vil at straffen skal falle på den enbårne sønnen hans, Jesus Kristus, slik at vi kan gå fri av bare nåde! Nøkkelen til en løsning på alle problemer i tid og evighet er troen på Jesus Kristus! Men dette er en smal vei og trang port!

Vennlig hilsen
Ivar


Dagens bibelord
Fil 2, 6-11:
6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,
[Joh 1: 1. 17: 5. Kol 2: 9. Heb 1: 3.]
7 men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
[Jes 42: 1. 53: 12. Matt 20: 28. 2KOR 8: 9. Heb 2: 17. 4: 15.]
8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset.
[Sal 22: 7. Joh 10: 17. Heb 5: 7, 8. 12: 2.]
9 Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn,
[Jes 52: 13. Apg 2: 36. Ef 1: 21. Heb 1: 4. 2: 9.]
10 for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden,
[Jes 45: 23. Rom 14: 11. Åp 5: 13.]
11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
[Apg 2: 36. Rom 10: 9. 14: 9. 1KOR 8: 6. 12: 3.]


Onsdag, Februar 18, 2004

Fortsettelse av korrespondanse
18. februar 2004:

Kjære Ivar Kristianslund!

Din tolkning av mitt brev er feil! Jeg har ikke så lett for å bli fornærmet, og er slett ikke fornærmet på deg. Det skulle bare mangle at du ikke skulle ha lov til å gi uttrykk for ditt negative inntrykk av meg!

Hilsen XYZ


18. februar 2004:

Kjære XYZ!

Mitt inntrykk av deg er at du interesserer deg for Guds Ord mer enn de fleste, og det er meget positivt! Det er håp for deg dersom du vil la Herren veilede deg gjennom sitt Ord, ved sin Ånd. Men i likhet med alle andre mennesker som ikke er kommet til en sann tro på Jesus Kristus er du dypest sett en fiende av Gud, og det er meget negativt.

Apg 2, 38-40: "Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.
[3: 19. 5: 31. 10: 43. Matt 3: 2. Mark 1: 15. Luk 24: 47.]
39 For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.
[1M 17: 7.]
40 Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa: La dere frelse fra denne vrange slekt!
[5M 32: 5. Matt 17: 17. Fil 2: 15.]

Lykke til!

Vennlig hilsen

Ivar


PÅ SAMME KLODE MEN IKKE UNDER SAMME TAK - Av Oddvar Berge
Grimstad vil samle og forlike sine to dikterhøvdinger i et felles bygg.
Til det er å si at Henrik Ibsen og Knut Hamsun fremstår i forhold til hverandre i sine verker som en Abel til en Kain.
De hører hjemme på samme klode, men ikke under samme tak.

Oddvar Berge
formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Farlig Israelkritikk fra Stortingets talerstol!
Utviklingsministeren
Statsråd Hilde Frafjord Johnsen (KrF)


Farlig Israelkritikk fra Stortingets talerstol!

Fra NIS er jeg innformet om at De i Stortinget har kommet "med sterk ensidig og urimelig kritikk av Israel, samtidig som hun støtter finansiering av den korrupte og morderiske PLO." Kritikken er i betydelig grad reist på grunn av "Sikkerhetsgjerdet". Du er selvsagt klar over at det dreier seg om et sikkerhetsgjerde - og at jødene over lang tid har fått masse drepte og sårede - totalt uskyldige mennesker på grunn av selvmordsbombere fra arabisk side. Slike beskyttelsesgjerder er for det første ikke noe nytt i historien. Vi har eks. i Bibelen (Nehemias), Kinas mur, Hadrians mur i England osv.

Med FNs og Den Norske Regjernings kritikk av disse foranstaltninger mot drap av uskyldige sivile - pådrar dere etter min mening et direkte ansvar for at myrderiene fortsetter. Det er enhver regjerings første plikt - også Israels - å forsvare sitt folks liv og eiendom. Annet ville være moralsk forkastelig og lovstridig i henhold til de fleste nasjoners lover, internasjonal rett og menneskerettene. At ikke Den Norske Regjerning ser dette og gir uttrykk for det - gjentatt - høyt og klart, er direkte illevarslende for både Israels og vår egen fremtid.

At ikke araberne får slippe inn i Israel og oppta sitt tidligere arbeid - og dermed lider store økonomiske tap - må de ta ansvaret for selv. Det vil være direkte urimelig å forlange at Israel både skal holde dem med arbeid, betale ut store arbeidslønninger og at på til betale med sine borgeres blod.

Fra Folkeforbundets tid og inn i FN har de igjen og igjen vist en unnfallenhet som har satt stygge spor etter seg i deres historie i forsvar av internasjonal rett og fred. Jeg minner om da keiseren av Etiopia gikk ned fra talerstolen i Folkeforbundet i 1935 etter en sterk appell om hjelp mot det totalitære regimet til Musolini - hviskende hen for seg: "I dag oss - i morgen dere." Han fikk rett! Det har aldri skapt fred og velstand å "kaste smånasjonene til ulvene" som sir. W.Churchill
ga beskjed om ved Munchenforliket. Han fikk også rett!

Derfor snu om i tide - forstå historien bak problemene og Norges farlige glideflukt etter 1945 til i dag i forhold til Israel - noe som ikke vil bringe verken dem eller oss noe godt. I vår tid er en rekke totalitære - helst muslimske staters grove overgrep av annerledes tenkende og troende - forbigått med minimale påtaler om noe i det hele tatt. Ca. 60 % av statene i FN er totalitært styrt - så vidt jeg vet - og det skulle være mer enn nok til å være uhyre forsiktig med å støtte seg for mye til deres utspill. Norge har et selvstendig ansvar.

Avslutningsvis vil jeg gjerne tilføye at det forundrer meg storlig når en Utviklingsminister er på besøk i Israel - at hun ikke da konsentrerer sin tid og interesse om noe mye mer konstruktivt. Som det eneste land i verden har Israel maktet å snu den ødeleggende utvikling av naturresursene i landet - til et land med stor bærekraft av mat, råstoffer og miljø. Negev er et laboratorium for store deler av den fattige u-utviklede del av verden om de bare blir spurt og tatt med. Det burde være av den største konstruktive interesse for Norge og u-landene og engasjere seg i et positivt samarbeid med Israel på dette området og ikke drive på med denne - etter min mening svært destruktive politikk.

Hører gjerne fra Dem i sakens anledning.

Med hilsen
Jørgen Høgetveit
Kommentar-Avisa.no


Dagens bibelord
Apg 22, 12-16:
12 Og en mann ved navn Ananias, en gudfryktig mann etter loven, som hadde godt vitnesbyrd av alle jødene som bodde der,
13 kom til meg, stilte seg foran meg og sa: Saul, bror, se opp! Og i samme stund fikk jeg synet igjen og så opp på ham.
14 Han sa til meg: Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne hans vilje og til å se Den Rettferdige og høre røsten av hans munn.
[3: 14. 7: 52. 1KOR 9: 1. 15: 9. 1JOH 2: 1.]
15 For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt.
16 Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn!
[2: 21, 38. 9: 14. Matt 3: 11. 1KOR 6: 11. Ef 5: 26. Tit 3: 5.]


Tirsdag, Februar 17, 2004

SPØRSMÅL OG SVAR OM BIBEL OG KRISTENDOM
20. september 2003:

Kjære Ivar Kristianslund!

Jeg fikk lyst til å kontakte deg etter å ha sett kveldens fjernsynsdebatt.
I debatten sa du bl. a. følgende. "Min Gud, Israels Gud............"

Dersom ikke jeg tar feil, så har Israels Gud ingen sønn, mens jo den kristne Gud har en sønn. Hvorledes kan da Israels Gud være din Gud?

Du sa også at Gud styrer hele historien. Det tror ikke jeg. Jeg har lest en del historie og synes det er skremmede lesning. Man kan jo f.eks. bare ta for seg 30-årskrigen. For ikke å snakke om Hitlers utryddelse av jøder og sigøynere, og alt det andre skrekkelige som historien er så full av. Så jeg kan ikke begripe hvorledes man på bakgrunn av dette kan si at Gud styrer historien.

Og så er jeg litt overgitt over at du ikke kjenner Bibelen bedre. I min bibel står følgende sitat fra Jesus: "Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øyne!" (Lukas 19.21)

Hilsen XYZ (Vedkommende skrev under fullt navn, men vi ser ingen grunn til å gjengi det her.)


28. september 2003:

Kjære XYZ!

1. Du tar feil! Israels Gud HAR en sønn, nemlig Jesus Kristus (Messias), Marias sønn. Det du tenker på er vel at Israel i dag ikke TROR at Israels Gud har en sønn. Men deres vantro forandrer ikke på fakta. De venter på en ny Messias, men venter forgjeves. Abraham, Israels stamfar og Guds venn (Jes 41,8), trodde på Jesus. I Joh 8, 56 sier Jesus: ”Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg.” [1M 12: 3. Luk 10: 24. Rom 4: 16, 17. Heb 11: 13.] Jesus sa også i Joh 5, 23: ”Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.” [15: 23. 1JOH 2: 23.] Her har vi mye av forklaringen på Israels fortvilte situasjon i dag.

2. Gud styrer historien helt ned til minste detalj. Ingen ting skjer uten at Gud tillater det. Jesus er inne på dette i Luk 12, 6 – 7: ”Selges ikke fem spurver for to skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. [Matt 10: 29.] 7 Men til og med hvert hår dere har på hodet, er talt. Frykt ikke! Dere er mer enn mange spurver.” [v. 24. 21: 18. Matt 10: 30. Apg 27: 34.] Jeg er enig i at det er skremmende å lese historien. Den bekrefter til fulle Jesu ord om at alle mennesker er onde. Matt 12, 34: ”Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen.” [3: 7. 15: 11, 18. 23: 33.] Mark 10, 18: ”Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud”. Gud har gjort bare godt mot oss, men vi er onde. Derfor skal vi alle dømmes en dag. Rom 14, 10” Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol.” [2: 16. Matt 25: 31 ff. Luk 6: 37. 2KOR 5: 10.] Da gjelder det å ha sin sak i orden med Gud. Joh 5, 24: ”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet”
[3: 15, 18, 36. 6: 40, 47. 8: 51. 10: 10, 28. 11: 25, 26.]

3. Jeg er like overgitt som du over at jeg ikke kjenner Bibelen bedre. Bibelen er så viktig at jeg egentlig burde kunne den utenat. Lindstads sitat var nok riktig, så vidt jeg husker ham, men hans bruk av sitatet var helt feilaktig. Det var derfor jeg ikke kjente det igjen. Sitatet var fra Luk 19, 27 og lyder slik: ”Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, - før dem hit og hogg dem ned for mine øyne.” Lindstad framstilte det som om Gud har befalt oss mennesker å hugge ned ikke kristne. Dette er fullstendig feil! Av Luk 19,11 ser vi at sitatet er tatt fra en liknelse som skal illustrere det som kommer til å skje når menneskene skal stilles til regnskap overfor Gud for sine handlinger. Da vil mange bli kastet i helvete.

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund


2. oktober 2003:

Kjære Ivar Kristianslund!

Mange takk for svar på min henvendelse! Jeg tillater meg å sende deg noen kommentarer og spørsmål som for meg er av vesentlig betydning.

Jeg kan ikke begripe at Gud styrer historiens gang, slik som du sier han gjør! Det må jo bety at Gud står bak alt det forferdelige som har skjedd! Jeg diskuterte med en kristen person for en tid tilbake i forbindelse med at han mente det var riktig å straffe jødene for at de hadde avvist, og fortsatt avviser Messias. Jeg sa da: ”Det som du sier nå må jo bety at Hitler var et redskap for Gud”. ”Ja”, svarte han, ”det er riktig det. Hitler var et redskap for Gud”. Jeg ble aldeles forferdet og syntes dette var noe av det mest blasfemiske jeg noen sinne hadde hørt. Og det synes jeg fortsatt!

Men dersom det nå er slik at Gud styrer historiens gang i detalj, så er det ikke bare den forferdelige Hitler som var et redskap for Gud, men også Stalin, Timurlenk, Idi Amin og en mengde andre forferdelige skikkelser i historien, som vel altså da ble styrt av Gud.

Jeg vet jo at ting i Bibelen faktisk kan tolkes dit hen at Jehova var en massemorder. I 5. Mosebok, 20 kapittel, står det bl. a. om de lover som skal gjelde ved israelittenes erobring av Det hellige Land: ”Men i de byene som tilhører disse folkene som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, der skal du ikke la noe som drar ånde bli i live”(Vers 16) Vi må vel kunne være enige om at Jehova her står bak massemord, selv om han ikke selv utfører mordene.

Men når det gjelder drapet på alle førstefødte i Egypt, så sier jo Bibelen at det var Gud selv som utførte drapene: ”Så skjedde det ved midnatts tid at Herren slo i hjel alle førstefødte i Egyptens land, fra den førstefødte sønn av Farao, som satt på sin trone, til den førstefødte sønn av fangen, som var i fengselet, og alt førstefødt blant budskapen”.(2. Mosebok, 12, 29) Jeg kan ikke begripe at Herren kunne oppføre seg så skrekkelig og brutalt myrde så mange uskyldige. Og det hele blir jo enda mer forferdelig når Bibelen sier at det var Herren selv som forherdet faraos hjerte, slik at han ikke lot Israels barn få dra. Hva slags Gud er han egentlig? Hvordan kan han oppføre seg så skrekkelig?

Jeg må innrømme at der er så meget i kristendommen jeg ikke forstår. Jeg forstår for eksempel ikke tre-enighetslæren. Jeg synes at følgende uttalelsen av Jesus, som du siterer, tyder på at arianerne hadde rett: ”Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud”.
Arianerne mente jo, som du vet, at Sønnen ikke er til fra evighet av, men skapt av Faderen, ulik ham og underordnet ham. Men de ble jo regnet som vranglærere og forfulgt.

På søndagsskolen lærte jeg at Jesus er full gud og fullt menneske, dog uten synd. Hvorledes kan man være fullt menneske dersom man er uten synd?

Jeg lærte også at Jesus er Gud enbårne sønn. Men i Bibelen står der faktisk at Gud har flere sønner. (Jobs bok, kapittel 1,6) Hvorledes kan Jesus da være Guds enbårne sønn?

Jeg synes også det er interessant å se at der i Bibelen stilles interessante spørsmål ved det å være menneske. Hos Predikeren kap. 3, vers 18 står der jo som du sikkert vet: ”Jeg sa i mitt hjerte: Dette skjer for menneskenes barns skyld, for at Gud kan prøve dem, for at de kan se at de i seg selv ikke er annet enn dyr”

Vil dette altså si at menneskene er dyr? I så tilfelle synes jeg at dette er en vakker tanke. Jeg har alltid syntes at menneskenes arroganse overfor dyrene er forferdelig.

Og i vers 19. o.s.v. står der jo ” For det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør , så dør den andre, og én livsånde har de alle; mennesket har ikke noget fortrinn fremfor dyret, for alt er tomhet. De farer alle til ett sted; de er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet. Hvem vet om menneskenes ånd stiger opp, og om dyrets ånd farer ned til jorden”?

Nei, hvem vet det? Dette må vel forståes slik at Bibelen også stiller spørsmål ved om menneskets sjel kommer til noen himmel.
På søndagsskolen lærte jeg naturligvis de 10 bud, og da også dette: ”Du skal ikke slå i hjel!” Men i 2. Mosebok 22,18 står følgende: ”En trollkvinne skal du ikke la leve” Er ikke dette inkonsekvent? Og tenk hvor mange uskyldige kvinner som er blitt grusomt forfulgt og levende brent p.g a. dette skriftstedet! Skrekkelig!

Når det gjelder Det nye testamentet er der meget jeg ikke får til å stemme. Ifølge Matteusevangeliet ble Jesus født i ” kong Herodes´ dager”. Det dreier seg vel her om Herodes den Store, som døde i år 4 før Kristus. Men hos Lukas står jo at han ble født da Kvirinius var landshøvding i Syria og det var utgått en befaling fra keiser Augustus om at ”all verden skulle innskrives i manntall” Det dreier seg vel her om den registreringen for skatteformål som ble utført i år 6 etter Kr., da Arkhelaos ble avsatt av romerne og Judea annektert som romersk provins, den registrering som Publius Sulpicius Quirinius i egenskap av stattholder i Syria hadde overoppsynet med.

Men Jesus kan jo ikke være født både i år 4 f. Kr. – eller tidligere – og i år 6. e. Kr. Altså må et av evangeliene være uetterrettelig på dette punkt. (problemet dreier seg altså ikke om vår tidsregning, som jeg vet munken Dionysius Exiguus er ansvarlig for. Han bommet jo med noen år.) Hvilken evangelist er det som tar feil?

Så til jomfrufødselen, som vel stadig færre teologer tror på. I Markus 3, 21 og 32 vers fremgår det vel at Jesu mor og hans brødre fryktet at Jesus var gal, og at de forsøkte å få ham fra det han drev med. (”Og da hans nærmeste fikk høre om det, gikk de hjemmefra for å få fatt på ham; for de sa: Han er fra seg selv” og ”Og folket satt omkring ham, og de sa til ham: Se, din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg”. Så det fremgår jo tydelig at Jesu mor var blant disse som ønsket å stoppe ham.)

Det er vel lite rimelig at Maria skulle reagere slik dersom hun hadde opplevd at hennes sønn var født ved jomfrufødsel. Det samme gjelder vel også dersom hun hadde opplevd den i Bibelen beskrevne bebudelse.

Etter hva jeg forstår er det en gammel forestilling i antikken at et gudebarn, frukt av en forbindelse mellom en gud og en jordisk kvinne, kommer til verden på underfull vis. (Dionysos var jo for eksempel sønn av Zevs og Semele, som var en jordisk kvinne.) Og det sies om flere at de skal være født ved jomfrufødsel. Og av de 27 nytestamentlige skrifter er det visst bare to som omtaler jomfrufødselen. Kan det være hedenske, antikke forestillinger, som er blitt overført på Jesus? Både slektsregistrene hos Lukas (kap 3) og Matteus (kap l) synes å forutsette at Josef er faren, ettersom de begge fører Jesu stamtavle tilbake via Josef.

Hva så med oppstandelsen. Kan det også her være hedenske forestillinger som er blitt overført? Etter hva jeg har forstått er der mange myter om frelsesguder som lider, dør og på en eller annen måte oppstår fra de døde (Osiris, Adonis, Attias, Tamuz o.a.) Attis´ oppstandelse ble jo feiret med store festligheter om våren.

Og er det ikke slik at versene 9 – 20 i 16 kap hos Makus, som i forkynnelsen om oppstandelsen ofte har blitt gitt en sentral rolle, er et senere tillegg som ikke finnes i de eldste håndskriftene? Bak i min bibels står det i hvert fall at det forholder seg slik.

Kan andre hedenske forestillinger ha blitt overført på Jesus? I sin bok ”Kristen moral før og nu (København 1971) skriver Johannes Sløk (side 94) at Johannesevangeliet er helt påvirket av hellenistiske forestillinger. Han sier bl.a.: ”…som eksempel kan nevnes bryllupet i Kana (Johs.. 2, 1-11) hvor Jesus viser seg som den sande Dionysos ved at udføre det dionysiske under at forvandle vand til vin”, og at han derved viser sin guddommelighet.

Og så til Jesu ord på korset. Ifølge Matteus ropte han i fortvilelse: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?” Dør han da her som en som innser at hans gjerning har vært mislykket? Men ifølge Johannes sier han. ”Det er fullbragt”. Dette gir vel en helt annen mening. Hvem har rett?

Forsoningslæren er meg komplett ubegripelig – i alle fall den objektive. At Jesus frelser de av oss som tror på ham ved å sone våre synder virker på meg høyst merkverdig. Kan det være den gamle jødiske forestilling om syndebukken som slår igjennom her? Da har jeg atskillig større forståelse for den såkalte subjektive forsoningslære, som vel allerede Abelard utviklet.

I sin bok ”Hva er kristendom?” skriver Per Lønning om denne lære: ”Her er utgangspunktet at Gud er den evig uforanderlige, mennesket derimot det skiftende og ustadige. Mens Guds kjærlighet til oss bestandig er den samme, har vi vendt oss bort fra Gud og har på denne måten rotet oss i utrygghet, angst og fortvilelse. For at vi skal få øye på hans hjertelag, sender så Gud Jesus som budbærer. Midt i menneskelivets stormer og omskiftelser, ja selv når menneskene i forblindet ondskap sender ham like i døden, utstråler Jesus Guds kjærlighet. På denne måte viser han oss mennesker hvem Gud er og hvorledes et menneske i livets stormer kan forlate seg på Gud, og fra dette hans gudsforhold stråler Guds kjærlighet frem på en slik måte at våre kolde hjerter gripes og smelter. Og dette er da forsoningen, at Guds kjærlighet får beveget oss til å gi opp vårt fiendskap mot Gud og i stedet lar oss gripe av hans kjærlighet.”

Eller som det står i en nynorsk kilde: ”Det er menneskas sinn overfor Gud som blir endra ved Kristi gjerning. Gud sender sonen sin til verda for å overtyde menneska om kjærleiken sin. Kristi død er verken løysepengar til djevelen eller godtgjersle av Guds krenka ære, men den høgste openberring av Guds kjærleik. Kristi død frelsar på den måten at den vekker vår gjenkjærleik, som er føresetnaden for at Gud kan tilgi oss og utslette syndene våre”.

Dette står for meg som en forsoningslære som er meget lettere å akseptere. Men det er vel dessverre vranglære……

For en tid tilbake lyttet jeg til en gudstjeneste som ble overført i radioen. Presten leste fra Johannes Åpenbaring, og sluttet med å si: ”Slik lyder Herrens ord”. Ja, mon det? Etter hva jeg har forstått er Johannes Åpenbaring et meget omdiskutert skrift, og jeg mener å ha hørt at selveste Martin Luther var så kritisk til skriftet at han ikke en gang ønsket å ta det med i Bibelen.

Presten leste også fra Matteus 25. kapittel, hvorav det vel fremgår at vi skal dømmes etter våre gjerninger. Så da er det vel noe merkelig at Luther – og lutheranerne – kan si at det er troen alene som frelser oss.

Jeg er klar over at Luther i meget bygger på Paulus, men jeg er forundret over den posisjon Paulus har i den lutherske form for kristendom og i Den norske kirke. Selv var jo Paulus en mann som sa at han skjønte bare stykkevis og delt. Ikke desto mindre blir det stadig referert til hva Paulus har sagt – kanskje endog mer til det enn hva Jesus sa. Min mor var et kristent menneske, men hun var skeptisk til alt dette snakk om Paulus. Hun sa ofte at det ikke var Paulus hun trodde på, men Jesus.

Tilslutt har jeg tenkt å kommentere den strenge fordømmelse som i visse kretser forekommer mot homofili. (Jeg er selv IKKE homofil). Har Jesus noen gang uttalt seg mot homofili?

I Bibelen står Johannes (?) omtalt som den disippelen som Jesus elsket. (Johannes 23,13) Elsket han ikke de andre? Jeg trodde Jesus elsket alle mennesker. Hvorfor da denne spesielle betegnelsen? Kan der ligge noe annet bak her?

Vel, jeg synes selv det er litt freidig av meg å legge så mye beslag på din tid. Og jeg venter ikke at du kan svare på alt dette heller. Der er vel helst spørsmål jeg stiller til meg selv, og som jeg hadde lyst til å nevne for deg. Når selveste Paulus sier at han ikke skjønte alt, så må det vel være tillatt for oss andre også å melde pass av og til. Men det kunne jo være interessant å få kommentarer til noe av det jeg har skrevet her. For meg er det ganske vesentlige spørsmål.

Hilsen XYZ


3. oktober 2003:

Kjære XYZ!

Jeg er veldig glad for at du tar Bibelen på alvor og spør om det du ikke får til å stemme. Også jeg kan stille spørsmål av den typen du stiller, og det er ikke alltid jeg kan gi et svar som jeg er 100 % sikker på er riktig. Men etter å ha vært opptatt av den slags i snart 50 år, er jeg 100 % sikker på at DET ALLTID FINNES ET TILFREDSSTILLENDE SVAR! Det er forunderlig hvor mye lys Herren har gitt meg gjennom kristne brødre i løpet av disse årene.

Jeg skal forsøke å svare på spørsmålene dine etter hvert, men akkurat nå har jeg det utrolig travelt bl.a. fordi . . . . Det vil i det minste gå noen dager før jeg svarer. I mellomtiden anbefaler jeg deg å lese daglig i Bibelen og be Herren ved sin Hellige Ånd å forklare Ordet for deg. Husk at den som leter, han finner. Matt. 7,8. Og når du finner skatten, kommer du til å glede deg! Matt. 13,44.

Vennlig hilsen

Ivar


16. februar 2004:

Kjære XYZ!

Jeg beklager meget sterkt at det har tatt så lang tid før jeg svarer deg!

Gud styrer historiens gang, men det betyr ikke at han står bak alt det onde som skjer. Det er ikke så lett for oss å forstå dette, men vi kan gjøre oss noen tanker. For det første kan det være hensiktsmessig å skille mellom GUDS VELBEHAGELIGE VILJE – det som Gud vil skal skje – og GUDS TILLATELIGE VILJE – det som Gud tillater å skje selv om han egentlig vil at vi skal gjøre noe annet. Vi må jo huske på at Gud lar oss leve og virke selv om vi er syndere som ofte er ulydige mot hans bud. Gud kan for eksempel tillate at et menneske gjør et annet menneske noe ondt. På denne måten kan han straffe eller vekke det sistnevnte mennesket som fortjener straff eller trenger motgang. Men i sin tid vil han også stille det førstnevnte mennesket til ansvar. På samme måte handler han også med hele folkeslag. Det finnes mange eksempler på dette i Bibelen. Her er ett:

Esek 36, 6-7: ”Derfor skal du profetere om Israels land og si til fjellene og haugene, til bekkene og dalene: Så sier Herren Herren: Se, jeg har talt i min nidkjærhet og i min harme: Fordi dere har båret folkenes spott, 7 derfor sier Herren Herren: Jeg har løftet min hånd og sverget: Sannelig, de folk som bor rundt omkring dere, de skal selv lide spott.”

Det er ikke riktig av OSS å straffe jødene. ”Hevnen hører meg til” sier Herren. Men det er klart at Herren tillot Hitlers grusomhet mot jødene. Jeg vil ikke se bort fra at det kan ha sammenheng med Matt 27, 25: ”Og hele flokken svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn!” Den som ikke vil ta imot nåden i Kristus Jesus vil nemlig måtte høste det man sår. Det gjelder både enkeltmennesker og hele folkeslag. Gal 6, 7: ”Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.”

Et menneske kan ikke bevege en finger uten at Herren tillater det. Han har også en plan, eller kanskje det er riktigere å si en serie av alternative planer, for hvert eneste menneskes liv. Egentlig vil han at vi skal vandre i de gjerningene som han har lagt ferdig for oss, men hvis vi ikke gjør det, mister han ikke kontrollen, men han sørger over det, og han kommer til å stille oss til regnskap for det på dommens dag. Ef 2, 10: ”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”

At Herren er en massemorder høres forferdelig ut, men du har rett i at han ga befaling om at mange skulle drepes. Disse menneskene hadde fylt sine synders mål, og Gud ville ikke la dem leve lenger. Vi må ta Gud på alvor og ikke glemme at ”syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” Rom. 6,23. Det er Gud som både gir liv og tar liv. Job 27, 8: ”For hva håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham?”

Du må huske på at et lite barn slett ikke er uskyldig. Bibelen lærer klart mange steder at alle mennesker, uten unntak er syndere fra unnfangelsen av. Herren er hellig og rettferdig og hater synd. Den eneste grunnen til at han lar oss leve er Jesu Kristi forsoningsverk. Men hvis vi ikke er villig til å la oss forsone med Gud, så står det bare død og dom tilbake!

Det er riktig at Herren forherdet faraos hjerte. Men det skjedde først etter at farao hadde forherdet seg selv. Herren forherder den som forherder seg selv. Her har vi enda en gang loven om sæd og høst.

Treenighetslæren finner vi helt tydelig i Bibelen (uten at jeg tar meg tid til å dokumentere det her). Å forstå treenighetslæren er en annen sak. Ingen kan forstå Gud, uten Gud selv. 1 Kor 2, 11: ”For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd.” Det er ikke i strid med treenighetslæren når Jesus sier: ”Ingen er god uten én, det er Gud.” Bibelen lærer jo klart at Jesus er både Gud og menneske og at han derfor er god. Arianismen er vranglære. At Jesus er Ordet som var hos Gud fra evighet av ser vi bl.a. av Johs. 1.

Du spør: ” Hvorledes kan man være fullt menneske dersom man er uten synd?” Svar: Jesus er det. Og Adam og Eva var det før syndefallet.

At Jesus er Guds enbårne sønn betyr at Jesus står i en særstilling blant alle som Gud omtaler som sine sønner.

Menneskene er ikke dyr! Men kroppslig sett er de ikke annet enn dyr. Mennesket skiller seg klart fra dyrene ved at det er et åndelig vesen som er skapt i Guds bilde. 1 Mos 1, 27: ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” 1. Mos. 2,7: ”Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.” At mennesket er mer enn et dyr er ikke arroganse, men et faktum. Det nytter ikke å forkynne evangeliet for et dyr!

Det du siterer i Predikeren 3,19-21 er selvfølgelig riktig. Men legg merke til at Bibelen ofte stiller spørsmål selv om den vet svaret! Et eksempel har vi i Joh 6, 5-6: ”Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete? 6 Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.” Bibelen lærer klart at de rettferdiggjorte skal bli herliggjort. Rom. 8,29-30. Men de som ikke vil tro vil gå evig fortapt. Hva som konkret vil skje med dyrene har jeg ingen klar innsikt i. Legg for øvrig merke til at Gud gir oss en suksessiv åpenbaring. Det nye Testamente gir mer klarhet enn Det Gamle Testamente alene.

Det er ikke inkonsekvent at Gud sier: ”Du skal ikke slå i hjel” men samtidig sier: ”En trollkvinne skal du ikke la leve.” Løsningen er enkel: I det første tilfelle taler han til privatpersoner. I det andre tilfellet taler han til øvrigheten. Om øvrigheten av og til har misbrukt sin makt, så kan ikke Gud klandres for det.

Ingen av evangelistene tar feil i tidfestingen av Jesu fødsel. Studiebibelen (Bind II, s.33) gir en mulig forklaring på følgende måte: ”Innskrivningen kan ha begynt lenge før Kvirinius ble landshøvding i Syria. En liknende innskrivning i Gallia tok hele førti år!” I King James versjon av 1611, som går for å være en meget pålitelig oversettelse, er Luk. 2,2 gjengitt på følgende måte og omgitt med parenteser: (And this taxing was first made when Cy-re-ni-us was governor of Syria.) Jeg kan ikke så mye gresk, men det ser ut for meg som om denne gjengivelsen er forenlig med Nestles greske tekst.

Din argumentasjon om Maria og jomfrufødselen tror jeg ikke er holdbar. Jeg har ofte sett på nært hold at en mors omsorg for en sønn i fare er så rørende kjærlig at logikken ofte må vike. Husk også at selv om Maria var en usedvanlig from kvinne, var hun likevel ikke uten synd. Du har sikkert som meg og mange andre undret deg over Jesu harde svar da Maria fortalte ham at de manglet vin i Kana. Joh. 2,4.

Bibelens beretning om Jesu fødsel av en jomfru har ingen røtter i hedenske, antikke forestillinger. Det er heller motsatt, at hedenske forestillinger kan ha sitt opphav i det bibelske materialet. Jomfrufødselen er antydet allerede i 1. Mos. 3,15 og er gjentatt i Jes. 7,14. Husk at vi ikke behøver å gå lengre tilbake i historien enn ca. 4500 år for å komme til menneskehetens andre begynnelse ved vår felles stamfar Noah.

Du skriver: ”Både slektsregistrene hos Lukas (kap 3) og Matteus (kap 1) synes å forutsette at Josef er faren, ettersom de begge fører Jesu stamtavle tilbake via Josef.” Til det vil jeg svare: Vi er sikkert enige om at de to slektsregistrene er forskjellige. Jeg har sett flere mulige forklaringer på dette. Så langt finner jeg det mest sannsynlig at det dreier seg om slektsregistrene til to forskjellige personer. Josefs stamtavle er gjengitt hos Matteus (som skriver for jøder og er opptatt av å få fram at Jesus, Davids sønn, er rettmessig arving til Israels trone gjennom adoptivfaren Josef). Marias stamtavle er gjengitt hos Lukas (som er spesielt opptatt av å få fram at Jesus er menneske og den annen Adam og derfor fører slektskapet helt tilbake til Adam). Det var vel ikke vanlig å ta med kvinner i slike slektsregistre. Derfor er Josef oppført som Elis sønn, selv om han egentlig var hans svigersønn.

Oppstandelsen er kristendommens kjerne og har ikke noe opphav i hedenske forestillinger. 1 Kor 15, 14: ”Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet.” Oppstandelsen er klart bevitnet også i det Gamle Testamente. Dan 12, 13: ”Men gå du til din ende! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.” Igjen kan selvsagt hedenske forestillinger være påvirket av bibelsk tankegang.

Om Markus 16, 9-20 er opprinnelig eller ikke berører ikke oppstandelsens faktum. Oppstandelsen er klart bevitnet i en rekke andre bibelske skrifter.

At hendelser beskrevet i hedenskapen kan likne på hendelser beskrevet i Bibelen er vel ikke overraskende når vi tenker på hvor omfattende Bibelen er.

På korset opplever Jesus faktisk at Gud har forlatt ham! På denne måten gjør han soning for våre synder som vår stedfortreder. Jes 53, 5: ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” Hele Jesu liv var stedfortredende for oss. Det siste han gjorde i et vanlig menneskets skikkelse var å dø på korset, og da var hele det stedfortredende soningsverket fullbrakt!

At forsoningslæren er fullstendig ubegripelig for deg er helt naturlig. Selv om du ikke er klar over det, er du en fiende av Gud. Rom 8, 7: ”Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det.” 1 Kor 1, 22-23: ”For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Faktisk er syndebukken, slik den er beskrevet i det Gamle Testamente, et bilde på Jesus.

Per Lønnings forsoningslære, slik du skildrer den, er vranglære da den ikke stemmer med Bibelens forsoningslære. Men Lønning har rett når han skildrer Guds grenseløse kjærlighet. Det Lønning kaller forsoningen likner mer på det som skjer når vi kommer til tro på evangeliet. Altså på rettferdiggjørelsen.

Innholdet i ditt sitat på nynorsk er helt feil i følge Bibelen. Du må huske på at det er Gud som er vårt problem samtidig som han potensielt er vår redning. Gud er både hellig og kjærlig. Guds hellighet krever at synden blir sonet, og det er det bare Jesus som kan gjøre. Din innrømmelse av at sitatene gir oss vranglære er derfor helt berettiget! At du sier ”dessverre” bekrefter bare det jeg skrev ovenfor, at du er en fiende av Gud!

Du har rett i at Martin Luther var kritisk til Johannes åpenbaring, men selv han kunne ta feil!

Det er også helt riktig at vi skal dømmes etter våre gjerninger. Bibelen sier dette tydelig flere steder. Men like fullt er det troen som frelser oss. Ved troen får vi et nytt hjerte som gir oss lyst til å gjøre gode gjerninger. Ved troen blir vi også fraregnet våre ufullkomne gjerninger og tilregnet Jesu perfekte gjerninger. Joh 5, 24: ”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.”

Det er riktig at Paulus skjønte stykkevis og delt. Men alt det han har skrevet i Bibelen er gitt ham av Gud og derfor uten feil. Det er riktig at vi tror på Jesus og ikke på Paulus, men Paulus sine ord i Bibelen er Jesu ord. Apg 9, 15: ”Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn.”

Jesus har uttalt seg om homofili, i og med at hele Bibelen er Jesu ord. At Jesus ikke personlig, i sitt jordeliv, uttalte seg om dette temaet er helt naturlig, da han virket blant jøder hvor ALLE betraktet homofili som noe helt forferdelig som var forbundet med dødsstraff.

Når Johannes omtaler seg selv som ”den disippel Herren elsket” ligger det etter mitt skjønn i dette at Johannes subjektivt opplever Jesu personlige omsorg og kjærlighet på en spesiell måte. Kjærlighetens apostel, som han kalles, har sett sin synd og synes det er ufattelig at nettopp han er elsket av den treenige, evige allmektige Gud med en evig kjærlighet! Et moment er også at Johannes var beskjeden og ikke ønsket å omtale seg selv ved navn. Noe annet ligger det nok ikke bak dette.

Vennlig hilsen
Ivar


17. februar 2004:

Kjære Ivar Kristianslund!

Takk for svar! Jeg er overgitt over at du omtaler meg som en fiende av Gud. Hvilken rett har du til å dømme meg? Jeg trodde slike ting skulle avgjøres av en høyere instans.

Det har nok ingen hensikt at vi diskuterer religiøse/teologiske spørsmål.. Særlig ikke når det fører til at du fordømmer meg. Derfor bare noen få kommentarer:

Først må jeg få oppklare en misforståelse. Du sier at Per Lønnings forsoningslære, slik jeg skildrer den, er vranglære. Dette er nok ikke Per Lønnings forsoningslære. Den er meget, meget eldre enn som så. Lønning gjør i sin bok rede for de tre forsoninglærer, den "klassiske", den "objektive" og den "subjektive". Så dersom du mener at den "subjektive" gir uttrykk for vranglære, så må du i hvert fall ikke klandre Per Lønning. Det var ikke han som "fant på" den!

Du skriver at det er riktig at Paulus skjønte stykkevis og delt, men at alt det han har skrevet i Bibelen er gitt ham av Gud og derfor uten feil. Hvorledes kan du vite det? Og er du nå så sikker på at Paulus f.eks. trodde på jomfrufødselen? Meg bekjent er det av de 27 nytestamentlige skrifter bare to som nevner jomfrufødselen, nemlig Matteus- og Lukasevangeliet. Paulus nevner den ikke med et ord!

Jeg kan ikke få meg til å tro at Gud er slik som han fremstilles i Det gamle testamentet, en gud som gir befaling om at mange mennesker skal drepes, og som bl.a. hevner seg på små barn. Og jeg er glad for at jeg lever i et samfunn der "bokstavtro" kristne ikke har politisk makt, slik at trollkjerringer (hvem nå det måtte være) kan få leve og "fiender av Gud" slipper å bli brent på bålet.
Denslags har vi hatt mer enn nok av i tidligere tider. Og så er jeg glad for at jeg på Dommens dag skal dømmes av en kjærlig og forståelsesfull Gud, og ikke av Ivar Kristianslund! Da ville det nok gått meg ille!

Du skriver at selv Martin Luther kunne ta feil. Hva med Ivar Kristianslund? Kan han ta feil?


Hilsen XYZ


17. februar 2004:

Kjære XYZ!

Jeg forstår at du har blitt fornærmet på meg. Det får så være. Jeg ser ingen grunn til å lyve for noen for å bli godt likt!

Jeg dømmer deg ikke, men jeg BEDØMMER deg ved å legge Bibelens mål på deg. Og jeg gir deg råd ut fra min bedømmelse av deg. Dine ord røper nemlig din tilstand.
Luk 6, 45: ”Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn.”

Matt 12, 35-36:”Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt.”

Du liker tydeligvis ikke å bli dømt eller bedømt. Bibelen har et godt råd til deg: 1 Kor 11, 31-32: ”Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.”

”Per Lønnings forsoningslære” var fra min side bare ment som en referanse til det du skrev. Dersom Per Lønning tar avstand fra denne læren, kan jeg gjerne be ham om tilgivelse for at jeg har knyttet hans navn til den!

Du spør hvorledes jeg kan vite at alt det Paulus har skrevet i Bibelen er gitt ham av Gud og derfor uten feil. Svar: Paulus har selv skrevet det. Et par eksempler:

1 Kor 2, 12-13: ”Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.”

2 Tim 3, 16: ”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,”

Jomfrufødselen gjennomsyrer hele Bibelens lære om Jesus. At Jesus er Guds sønn og Gud er ikke talemåter, men en realitet. Du sier selv at jomfrufødselen er nevnt i to av Bibelens skrifter. Hvor mange ganger må den Hellige Ånd gjenta et faktum før du skal tro det? Du tviler på det som Ånden sier gjennom Matteus, Lukas og Paulus. Har ikke Ånden grunn til å bli fornærmet på deg, slik som du selv blir fornærmet på meg? Den Hellige Ånd lyver ikke!

Det Gamle Testamente er den Bibelen Jesus brukte. Jesus understreker mange steder at den er feilfri og pålitelig. Du dømmer Gud og fornekter Jesu Ord! Derfor vil du på dommens dag møte en hellig og vred Gud som vil dømme deg etter dine gjerninger målt med Guds lov. Gud kommer ikke til å være verken kjærlig eller forståelsesfull på dommens dag dersom du ikke i tide bøyer deg for Jesus Kristus og setter din lit til hans stedfortredende forsoning. Bare hvis du gjør det kan du bli født på nytt og få syndenes forlatelse og Den hellige Ånds gave.

Joh 3, 36: ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.”

Du spør om Ivar Kristianslund kan ta feil. Ja, han kan det, men ikke så lenge han holder seg til Bibelen ord!

2 Kor 5, 20: ”Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!”

Vennlig hilsen
Ivar


Dagens bibelord
Joh 20, 30-31:
30 Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken.
[2: 11. 4: 54. 21: 25.]
31 Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.
[3: 15. 6: 40. 1JOH 5: 13, 20.]


Mandag, Februar 16, 2004

Klipp fra www.idag.no: Jesus fikk ikke satans natur - Av Norvald Yri
Jesus fikk ikke satans natur
(Debatt): Jeg vil i utgangspunktet si det så sterkt at et hvis pinsevennene eller andre kristne samfunn slutter seg til den lære at Jesus fikk Satans natur, har de ikke lenger rett til å kalle seg en kristen menighet, men må nøye seg med å bli karakterisert som en sekt som har forlatt Guds ord på et vestentlig punkt.

Dette kan høres sterkt ut, og det er sikkert noen som ikke ønsker at et slikt syn som jeg her gir uttrykk for kommer på trykk, langt mindre at det blir tatt alvorlig. Men jeg kjenner så mange pinsevenner at jeg vet at mange også vil være glade for at dette blir klart og tydelig presisert.

Dette er en vranglære som ikke er ny i kirkens historie. Det har vært harde og lange kamper om Jesus Kristus. En gang kunne det være at de ville gjøre Jesus bare til et menneske. Andre ganger ville de gjøre ham bare til Gud.

I dette spørsmålet gjelder som i alle andre kristne spørsmål å ikke gå utover det som Skriften sier. Og den sier ikke at Jesus fikk Satans natur da han døde. Den sies heller ikke at Jesus bare døde en åndelig død. Jesus var sann Gud og sant menneske uten synd. Det er han også i dag. Der var ingen spaltning i Jesu person da han døde. Det var Jesus Kristus sann Gud og sant menneske som døde en virkelig død. Han ble tilregnet all verdens synd og ble straffet for den. Det menneskesyn som sier Jesus fikk Satans natur har altså lagt noe til Skriften om Jesus, som Skriften selv ikke åpner for.

Det er sant at Jesus ropte ut: Min Gud min Gud hvorfor har du forlatt meg? Men Skriften sier ingenting om at det ble en forandring i Jesu person som sann Gud og sant menneske. Jesus seiret over Satan og all hans hær da han døde på korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han seiret over dem på korset. Jesus for ned i dødsriket og proklamerte seieren. Og Jesus sto opp igjen fra graven.

Jesus fornedret seg selv. Det står at han uttømte seg selv, etc. (Fil.2,5f). Det betyr ikke å få Satans natur. Nei, Jesus var hele tiden sann Gud og sant menneske uten synd. Han kunne også befale engler gripe inn slik at han kunne unngå korsfestelsen. Men han gjorde ikke det. Han var villig til å gå i døden for oss. Det var bare Jesus Kristus som kunne sone vår synd framfor den hellige Gud slik at Guds evige vrede over all synd og skyld ikke skal ramme den som tar sin tilflukt til Guds Sønn.

Norvald Yri, bibel -og misjonsforsker


Sammenblanding av Tro og Vitenskap. Svar til Ivar Kristianslund fra Cand. scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Jeg vil gjerne få knytte noen kommentarer til Ivar Kristianlunds siste innlegg. I god og tradisjonell kreasjonistisk ånd sammenligner Kristianslund mikro- og makroevolusjon med henholdsvis korte og beviselig mulige menneskelige høydehopp og umulige kjempehopp til toppen av Eiffeltårnet. Dette eksempelet illustrerer Kristianslunds problemer med å godta makroevolusjon som et virkelig fenomen.

La oss se nærmere på Kristianslunds eksempel. Det er faktisk mulig for ett menneske å hoppe til toppen av Eiffeltårnet! Og dette kan faktisk bevises ad praktisk vei!

Poenget er nemlig at et slikt sprang er fullstendig mulig dersom man kombinerer mange små hopp og er litt tålmodig (og i god form!). Det er nemlig slik makroevolusjon foregår, Kristanslund. Ikke i noen få kjempesprang der utgangspunktet er en art og resultatet plutselig en helt ny og fullstendig annerledes art! Riktignok diskuterer man hvorvidt evolusjonsraten er konstant over tid eller foregår i mer eller mindre intense sprang i geologisk tidskala, dvs millioner av år (teorien om punctuated equilibria), men evolusjon på artsnivå foregår med mange små forandringer over lang tid.

Som vi ser er altså MIKRO- og MAKROHOPP i bunn og grunn det samme, bare brukt på ulike nivåer av hopping, akkurat som MIKRO- og MAKROEVOLUSJON gjør seg gjeldende på ulike taksonomiske nivå! Jeg må derfor få være uenig med Kristianslund i at det er liten grunn til å diskutere hvorvidt mikro- og makroevolusjon er det samme.

Kristianslund viser også at han ikke forstår hva evolusjonsteorien sier og predikerer når han påstår at ”det ville være mulig å starte med encellede organismer og fra disse avle fram mennesker!” Dette er selvsagt kun en mening som tillegges meg basert på Kristianslunds forståelse av biologisk evolusjon. Faktum er at dersom man hadde startet om igjen fra det første livet er det så å si umulig at mennesket ville oppstått igjen. Selv om selve evolusjonsprosessen ikke er styrt av tilfeldigheter er det et faktum at tilfeldigheter styrer mange av de biotiske og abiotiske forholdene som påvirker seleksjonspresset. Som et eksempel - sett at en meteoritt eller hva det nå var IKKE hadde utryddet dinosaurene for 65 mill. år siden. Da hadde livets utvikling foreløpt totalt annerledes her på jorden. Og dette gjelder mange andre forhold som styres av tilfeldigheter og kan påvirke evolusjonens forløp.

Selv med målrettet avl og ubegrenset tid ville det derfor ha vært bortimot umulig å avle frem mennesket fra en urcelle - nettopp fordi vi er et produkt av biologisk evolusjon over slike enorme tidsrom hvor tilfeldigheter har spilt en rolle i evolusjonens forløp (dog ikke i selve evolusjonsprosessen).

Jeg har derfor ingen sterkt tro på at mennesket ville ha dukket opp dersom vi hadde startet på nytt.

På bakgrunn av det jeg nå skriver kan det helt sikkert virke som om jeg utelukker en Guds hånd i skaperverket totalt. Det gjør jeg ikke. Jeg anser det som en kjensgjerning at mennesket er her og for meg er det fullt mulig å tro at Gud står bak det fantastiske universet vi lever i og at han hadde ment å skape oss slik vi er i dag. Jeg tror imidlertid at evolusjon er prosessen han har brukt og fremdeles bruker. Mine sanser, min fornuft og mine omgivelser forteller meg det.

Kristianslund gjør også et stort nummer av at selv vitenskapsmenn må TRO på noen enkle utgangspunkt som ikke lar seg bevise. Dette er et vanlig kreasjonistisk grep - å sidestille evolusjon (og annen vitenskap) med religiøs tro. Kristianslund har tilsynelatende ikke vurdert den kjensgjerning at når det vi evolusjonister tror på og de prediksjoner som utledes av dette testes ad vitenskapens veier, så har dette vist seg å være kongruent med våre prediksjoner og det vi observerer i naturen. Vi finner ingen uoverensstemmelser mellom det vi ”tror” på og det vi observerer og følgelig trekker vi den slutning at det vi ”tror” på er sant. Det er også åpenbart for dem som har satt seg inn i saken at kreasjonistenes sannhet, nemlig at jorden ble skapt i løpet av 6 dager for ca 6000 år siden ikke blir verifisert i det hele tatt av noen vitenskaplige disipliner som helst, det være seg biologi, paleontologi, kosmologi, astrofysikk, fysikk, geofysikk, sosiobiologi, antropologi, geologi, osv.

Det er også feil av Kristianslund å påstå at evolusjon kun er historie. Evolusjon foregår nemlig den dag i dag, akkurat som det vi kaller historie også utspiller seg i dag og kommer til å gjøre det i fremtiden. Og man kan faktisk verifisere historie gjennom andre metoder enn direkte observasjon, som utgravinger av gamle bosteder, lesning av eldre tiders nedtegnelser, osv (jeg finner det dessuten alltid merkelig at mennesker som kan tro på en Gud de aldri har direkte observert finner det så vanskelig å tro på noe som kan testes og eksperimenteres med!). Evolusjonens historie er tilgjengelig for oss, om enn ufullstendig, gjennom fossilmaterialet og enkelte biokjemiske klokker og historiefortellere som Cytchrome C molekylet.

De eksemplene Kristianslund fører som sannhetsbevis for Bibelens troverdighet finner jeg ikke overbevisende. Kristianslund er en sterkt troende og det respekterer jeg ham for. Imidlertid mener jeg at han av samme grunn ikke evner å skille religionens tro fra vitenskapens måte å tro/vite på. Han har, som de fleste kreasjonister, satt seg opp en tese eller forestilling om at Bibelen MÅ være 100 % bokstavelig sann for at hans Gudstro skal holde og heri ligger kjernen til problemet. For Kristianslund er det å måtte anerkjenne evolusjonsteorien det samme som å måtte oppgi sin tro og det er selvsagt ikke ønskelig! Det ønsker selvsagt heller ikke jeg at han skal gjøre, men for meg er forestillingen om en allmektig Gud ikke inkompatibel med vitenskaplige teorier som går imot en slik 100 % bokstavelig tolkning av Bibelen.
Kristianslunds hardnakkede tro er også grunnen til at han så hardnakket påstår at han har sannheten, at han VET at hans gudstro er den eneste riktige. Han påstår at Bibelen er en absolutt pålitelig kilde til sannhet om alt den omtaler. Jeg har kommet til den anerkjennelse at alt som står i Bibelen ikke skal forstår bokstavelig og dermed blir feil dersom man forsøker å gjøre det. Det finnes mange eksempler på faktafeil i Bibelen, men for meg er dette uviktige detaljer eller feil som oppstår fordi man tolker alt bokstavelig. Jeg skal ikke gå inn i detalj, men at pi = 3, haren er en drøvtygger, flaggermusen en fugl og at insekter har fire bein er noen eksempler. For meg er kjernen i Bibelen Guds budskap, ikke de bildene eller historiene som brukes til å få frem dette budskapet.
”Et rasjonelt menneske forandrer ikke på et utgangspunkt som det VET er riktig”, sier Kristianslund. Hva da med den muslimen, eller buddhisten eller Wicca-heksen eller scientologen eller paganisten som VET at han/hun har rett!? Skal man følge Kristianslunds eksempel om at man kan VITE at ens religion er korrekt fører det til bare til kaos, krig og elendighet (uten at jeg skal gi Kristianslund skylden for tidligere tiders religionstvister!).
Kristianslund fortsetter sin argumentasjon med denne sannheten han besitter når det gjelder evolusjon kontra skapelsesteori. Siden han VET at hans utgangspunkt er riktig er det best å forske på en slik måte som understøtter han viten (hans alternativ A). Han sier selv at en av oppgavene er ” å påvise vitenskapelig at evolusjonsteorien er uholdbar” samt at ”for det andre å forsøke å utdype skapelsesberetningen, syndflodsberetningen, osv. med hypotetiske detaljer som synes å stemme med observasjonene i naturen”. Jeg kan ikke trekke noen annen konklusjon av dette enn at Kristianslund ikke kjenner til eller forstår vitenskapens metode. Det Kristianslund her sier er nemlig selve oppskriften på pseudovitenskap! Det er ikke meningen å være uforskammet eller respektløs, men Kristianslund demonstrerer her med all ønskelig tydelighet at han ikke forstår hva jeg og vitenskapen for øvrig egentlig sier.
Han har dessuten plassert meg og mine meningsfeller i feil kategori. Jeg ”ønsker” nemlig ikke å påvise at evolusjonsteorien er korrekt og at ”observasjonene i naturen stemmer med denne”! Vi evolusjonister hører til kategorien D som Kristianslund glemte, nemlig de forskere som innser at evolusjon er en reell prosess i naturen som vi ønsker å finne ut mer om uten at vi er forutinntatte når det gjelder detaljene omkring denne prosessen.
Jeg tror det er på tide å avslutte denne debatten nå. Vi må nok bare innse at avstanden mellom kreasjonister og evolusjonister er så stor som den alltid har vært. Kristianslund bruker fremdeles de samme gamle argumentene og påstandene som kreasjonister alltid har gjort, selv om de mange ganger blir tilbakevist (som dette med overgangsformer, mekanismer som øker kompleksiteten, tilfeldigheter, abiogenese, osv). La meg avslutningsvis si at selv om jeg er overbevist om at biologisk evolusjon er en realitet så betyr ikke det at jeg utelukker eksistensen av en Gud. Sett på denne måten er jeg i hvert fall mer åpen enn Kristianslund. En stor takk til Kristianslund likevel for at han har publisert mine innlegg på sine sider, til tross for våre divergerende synspunkter. Han har i hvert fall et åpent sinn slikt sett.


Klipp fra www.vg.no: KrF-topp i Høybråtens hjemfylke er homosamboer
KrF-topp i Høybråtens hjemfylke er homosamboer

Har oppdratt to barn sammen med en annen mann

Fylkessekretæren i Akershus KrF, Karl Edvin Moksnes, har i 11 år levd i et homofilt parforhold - og har oppdratt to barn. Til sommeren blir fylkessekretæren i Dagfinn Høybråtens fylkesparti bestefar.

Av ELISABETH SKARSBØ MOEN«RETTE EKTEFOLK»: Karl Edvin Moksnes (t.h.) og partneren Atle Melland kysser på fotografens oppfordring etter vielsen - og viser stolt frem gifteringene. Foto: Privat
VG Nett følger:
KrF

Karl Edvin Moksnes (51) inngikk i fjor sommer partnerskap med sin livsledsager gjennom 14 år, Atle Melland (45).

- Det var en flott seremoni som jeg ledet med en liturgi jeg hadde utarbeidet i samarbeid med de to, sier prest Nils Jøran Riedl til VG.

Han er venn av paret og kontorsjef på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Riedl blir ofte brukt i vielsesseremonier med homofile og lever selv i homofilt partnerskap.

- Ingen regler

Moksnes og Melland er innforstått med at VG forteller deres hittil ukjente historie, men ønsket selv ikke å bidra med noe intervju eller bilder.

Bildet av det nygifte paret, som VG trykker i dag, er utlånt av en av gjestene på partnerskapsfesten.

Siden 1987 har Moksnes arbeidet som fylkessekretær i KrF. Det innebærer å være daglig leder for KrF i Akershus, ta seg av økonomi og aktiviteter som fylkespartiet har - ikke minst å planlegge og gjennomføre valgkamper.

Hans øverste sjef er KrF-leder Dagfinn Høybråten, som den siste tiden har nektet å fortelle offentlig hva han mener om homofilt samliv.

Nå vil Høybråten heller ikke uttale seg om Moksnes' partnerskap. Han viser til at det er generalsekretæren i KrF som uttaler seg i personalspørsmål. Men Høybråten vil gjerne komme med en generell kommentar:

- KrF har ingen regler som hindrer homofile i å være ansatte eller tillitsvalgte. Det vi forventer av våre ansatte er at de er lojale i forhold til grunnsyn og politikk og at de er kompetente for jobben.

Og legger til:

- Det viktige for meg i debatten som har pågått de siste dagene, er å skille mellom KrF som politisk parti og forholdene innad i en menighet, sier Høybråten, og sikter til hvorfor han fortsatt ikke vil uttale seg om retningslinjene til sin egen menighet, Misjonsforbundet, som forbyr homofile å være medlemmer.

Bestefar og farfar

Karl Edvin Moksnes vil som ansatt i KrF ikke uttale seg om Høybråtens taushet i saken om Misjonsforbundet.

Da Moksnes ble skilt i 1990 valgte begge barna, som da var 11 og 9, å bli boende hos sin homofile far.

Noen år senere møtte Moksnes sin nåværende partner, Atle Melland, som flyttet inn og har vært omsorgsperson for de to barna i 11 år.

Sammen har de to mennene hatt hovedomsorgen for barna til de flyttet hjemmefra. Datteren har fortsatt hjemmeadresse hos Moksnes og Melland, men studerer et annet sted i landet.

Moksnes' sønn blir far i juni/juli i år. Moksnes gleder seg til å bli bestefar for første gang. Barnebarnet får da tre bestefedre, og for å skille disse, har familien blitt enige om at barnebarnet skal kalle Moksnes for «farfar» og Melland «bestefar». I tillegg har barnet en «morfar».

Moksnes og Melland har hele tiden vært åpne om forholdet sitt overfor KrF og menigheten de er aktiv i. De to møttes i Åpen Kirkegruppe, som er et møtested for homofile i Den norske kirke.

Moksnes er medlem av Menighetsrådet og Fellesrådet i Ski. Han har også vært varaordfører i Ski kommune og gruppeleder for KrF i åtte år.


LYKKELIGE: KrF i Akershus´ fylkessekretær, Karl Edvin Moksnes (t.v.) og partner Atle Melland nygifte og lykkelige etter seremonien på Tuddal Høyfjellshotell i fjor sommer. Paret ble feiret i tre dager til ende av familie og venner. Foto: Privat
Leide hele hotellet

Partnerskapet mellom Karl Edvin Moksnes og Atle Melland ble inngått på Tuddal Høyfjellshotell i fjor sommer.

Paret leide hele hotellet til sine 60 gjester, og ble feiret tre dager til ende av familie og venner.

Selve vielsen foregikk i hotell-lobbyen.

- Lobbyen var gjort om til et kirkelignende rom med stearinlys og et alter, forteller prest og venn av paret Nils Jøran Riedl.

- Jeg kom inn i rommet iført prestekjole i en prosesjon, og dommeren kom med svart dommerkappe. Jeg ledet seremonien, som var svært lik en ekteskapsseremoni slik vi gjennomfører den i kirken. Da vi kom til selve partnerskapsinngåelsen, overlot jeg ordet til dommeren, som gjennomførte det formelle. Papirene ble underskrevet, og så gikk vi tilbake til seremonien, sier Riedl. Planleggingen av handlingen hadde startet et år i forveien, over en middag hjemme hos paret Moksnes og Melland.

- Det var Moksnes og Mellands idé at vi skulle ha både en dommer og en prest i samme seremoni. Det var så vidt jeg vet første gang det ble gjort i Norge. Vanligvis inngår parene først partnerskap formelt og har så en forbønn etterpå. Jeg synes Moksnes og Mellands seremoni var svært god, og brukte den da jeg viet et annet homofilt par i Tøyen kirke, men møtte reaksjoner i ettertid fra biskop Gunnar Stålsett, sier Riedl.

En korrespondanse mellom Riedl og Stålsett viser at biskopen mener det er galt å trekke en dommer inn i kirkerommet, og har påpekt dette både skriftlig og i samtale med Riedl i ettertid.

Da partnerskapet ble inngått i fjor sommer, var KrF-leder og Akershus KrFs representant på Stortinget, Valgerd Svarstad Haugland, blant de inviterte gjestene. Haugland meldte imidlertid avbud på grunn av en tjenestereise til Roma.

Generalsekretær Inger Helen Venås i KrF vil bare gi en kort kommentar til Moksnes' partnerskapsinngåelse, via sin informasjonssjef Maria Hasselgård:

- Jeg kommenterer ikke privatlivet til noen som er ansatt i KrF. Alle våre ansatte har partiets tillit. Alle våre ansatte jobber lojalt i forhold til partiets politikk og grunnsyn.

(VG 14.02.04 kl. 09:24)


Klipp fra det KrF-vennlige www.idag.no: Homofil og fylkessekretær i KrF Akershus
Homofil og fylkessekretær i KrF Akershus

Fylkessekretæren i Akershus KrF, Karl Edvin Moksnes, har i 11 år levd i et homofilt parforhold - og har oppdratt to barn.

Siden 1987 har Moksnes arbeidet som fylkessekretær i KrF. Det innebærer å være daglig leder for KrF i Akershus, ta seg av økonomi og aktiviteter som fylkespartiet har - ikke minst å planlegge og gjennomføre valgkamper.

Både Valgerd Svarstad Haugland og Dagfinn Høybråten kommer fra Akershus fylke.


Dagens bibelord
2 Kor 3, 12-18:
12 Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.
[v. 4. Ef 6: 19, 20. Heb 10: 35.]
13 Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant.
[2M 34: 33, 35.]
14 Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet.
[Jes 6: 10. 26: 7. Klag 3: 65. Esek 12: 2. Rom 10: 4. 11: 8, 25.]
15 Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest.
16 Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.
[2M 34: 34. Rom 11: 23, 26.]
17 Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet.
[Joh 4: 24. 8: 26. Rom 8: 2.]
18 Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.
[Rom 8: 29. 12: 2. 1KOR 13: 12.]


Søndag, Februar 15, 2004

KRISTI FORKLARELSESDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 17, 1-8:
1 Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg,
[12: 23.]
2 likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham.
[3: 35. 10: 28.]
3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
[Jes 53: 11. 1JOH 5: 20.]
4 Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.
[4: 34. Heb 5: 9.]
5 Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til!
[v. 1. 1: 1, 2. 8: 58. Apg 3: 13.]
6 Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker du gav meg av verden. De var dine, og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord.
[6: 37. Sal 22: 23, 26. Heb 2: 12.]
7 Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg.
8 For de ord som du gav meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg.

LESETEKST, 2 Mos 3, 1-6:
1 Moses gjette småfeet hos Jetro*, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb**.
[2: 18. 19: 2. 5M 4: 10, 15.] [* den samme som Re'uel, 2: 18.] [** det hellige fjellet Sinai, 19: 2.]
2 Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp.
[Mark 12: 26. Luk 20: 37. Apg 7: 30.]
3 Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.
4 Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er jeg.
5 Da sa han: Kom ikke nærmere! Dra dine sko av føttene! For det sted du står på, er hellig grunn.
[Jos 5: 15. Apg 7: 33.]
6 Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud.
[1KONG 19: 13. Matt 22: 32. Mark 12: 26. Luk 20: 37. Apg 7: 32.]
[16: 27, 30.]

LESETEKST, 2 Pet 1, 16-18:
16 For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet.
[Matt 17: 1. Luk 9: 32. Joh 1: 14. Apg 4: 20. 1KOR 1: 17. 2: 1.]
17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.
[Matt 17: 2, 5. 3: 17. Kol 1: 13.]
18 Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell.
[Luk 9: 28.]


Lørdag, Februar 14, 2004

Evolusjons kollisjon med Bibelen
Evolusjons kollisjon med Bibelen

Fritt oversatt av Lars-Arne Høgetveit fra www.answersingenesis.org

Noen mennesker ønsker at skapelses-dagene skal være å forstå som lange perioder, i et forsøk på å harmonisere evolusjonen eller milliarder av år med Bibelens fremstilling av opprinnelsen. Uansett, systemets orden av hendelser i henhold til troen på en dag som en periode med lang-tid samsvarer ikke med 1. Mosebok.

Ta i betraktning følgende tabell:

Motsigelser mellom Skapelses ordenen i Bibelen og

evolusjonen/dag-tider

A = Bibelsk fremstilling av skapelsen
B = Evolusjon/lang-tids spekulasjoner

A. Jorda før sola og stjernene
B. Stjerner og sol før jorda

Jorden var, til og begynne med,

A. innkapslet i vann
B. Jorda var, til og begynne med en

“smeltet flekk”

A. Verdenshavene først, så det tørre

land
B. Det tørre land først, så verdenshavene

A. Livet oppsto først på land
B. Livet startet i verdenshavene

A. Plantene ble skapt før sola
B. Plantene kom lenge etter sola

A. Landdyr skapt etter fuglene
B. Landdyr eksisterte før fuglene

A. Hvaler før landdyr
B. Landdyr før hvaler

Dermed; de som ikke aksepterer en bokstavlig seks dagers forståelse av Bibelens skapelsesberetning - er dem som leser inn i teksten deres egne forutfattede meninger.

Lang-tids kompromisser

For uten “gap-teorien”, faller hovedkompromissene for de som prøver å harmonisere lang-tids og/eller evolusjon med 1. Mosebok i to kategorier:

1. ”teistisk evolusjon”, der Gud angivelig styrte den evolusjonære prosess av millioner av år, eller satte den i gang og lar den gå, og

2. ”progressive skapelse” der Gud angivelig intervenerte i prosessen av død og kamp for overlevelsen og skapte millioner av arter på forskjellige tider over millioner av år.

Alle lang-tids kompromisser fornekter Noah`s flom (syndfloden) som en global flom – den kan bare være en lokal hendelse, fordi de fossile lag er akseptert som bevis på en tidsramme på millioner av år. En global flom ville ha ødelagt fossilene og produsert andre ting! Derfor kan ikke denne måten å se dette på akseptere en katastrofal global flom som ville forme flere lag av fossil-bærende fjell over hele jorden. Dette går selvsagt helt i mot Guds Ord, som opplagt lærer oss om en global flom (1. Mosebok 6-9).

------------------------------------

En interessant link om temaet finner du også på www.icr.org/research/misc/aguconference.html


GUDS ÅPENBARING ER DEN SIKRESTE KILDE TIL KUNNSKAP - Ivar Kristianslund kommenterer Kjetil Åkras svar I gårsdagens artikkel
Forskjellen mellom MIKROEVOLUSJON og MAKROEVOLUSJON kan skjematisk skisseres ved følgende sammenlikning: Alle er sikkert enige om at det er mulig for mennesker å hoppe så høyt som inntil et par meter over bakken. La oss kalle slike hopp for MIKROHOPP. Få, hvis noen i det hele tatt, vil tro at det er mulig for mennesker å hoppe så høyt som opp til toppen av Eifeltårnet. La oss kalle slike (tenkte) hopp for MAKROHOPP.

Den som tror at makrohopp er mulig vil med rette hevde at makro- og mikrohopp i bunn og grunn er det samme, mens den som nekter at makrohopp er mulig selvfølgelig vil tviholde på skillet mellom de to typene hopp.

Slik er det også med mikro- og makroevolusjon. Åkra skriver: ”Makro- og mikroevolusjon er altså i bunn og grunn det samme.” Mens jeg (I.K.) og andre kreasjonister vil hevde at det er to vidt forskjellige ting i og med at vi vet at makroevolusjon ikke er mulig. Vi kan følgelig være enige om at akkurat dette spørsmålet (om makroevolusjon og mikroevolusjon er to forskjellige ting) er det liten grunn til å diskutere videre.

Åkra mener altså at makroevolusjon er mulig. Det er da interessant å legge merke til at han indirekte prinsipielt påstår følgende: Sett at man hadde ressurser nok, og at man var i stand til å drive avl lenge nok (kanskje milliarder av år). Da ville det være mulig å starte med encellede organismer og fra disse avle fram mennesker! Det skal sterk tro til for å tro noe slikt!

Åra skriver: ” Kristianslund har ingen holdepunkter, annet enn sin BibelTRO, til å påstå at utgangspunktet er feil.” Til det kan jeg for det første svare at Åkra har ingen holdepunkter, annet enn sin EvolusjonsTRO, til å påstå at mitt (Kristianslunds) utgangspunkt er feil. Det er nemlig umulig å drive forskning uten å TRO på en rekke forutsetninger. Dette gjelder alle vitenskaper, men i utpreget grad gjelder set for de ikke-eksperimentelle vitenskaper som er så viktige i forbindelse med evolusjonsteorien. For det andre kan riktigheten av min BibelTRO sannsynliggjøres i langt sterkere grad enn riktigheten av Åkras EvolusjonsTRO.

Det er vanlig å snakke om VITEN i forbindelse med vitenskap og TRO i forbindelse med kristendom. Dette er nokså misvisende. Det er langt mer korrekt å snakke om tro både i forbindelse med vitenskap og kristendom. MENNESKELIG ERKJENNELSE ER RETT OG SLETT EN UMULIGHET UTEN TRO. I det minste må vi for eksempel tro at våre sanser ikke bedrar oss, at vi er våkne og ved våre fulle fem, at andre ikke lyver for oss, at våre instrumenter fungerer som de skal, osv., osv. Innslaget av tro kan være svært lite, trivielt og uvesentlig i forbindelse med dagligdagse forhold. Det kan også være svært lite i forbindelse med vitenskaper som i utpreget grad baserer seg på resultater av gjentatte eksperimenter med direkte observerbare resultater. Innslaget av tro kan også være lite innen vitenskaper hvor man kan lage prediksjoner (forutsigelser) som kan testes (etterprøves). Innen astronomien kan man for eksempel sette opp modeller for himmellegemers bevegelser. På grunnlag av modellene kan man forutsi hvor himmellegemene befinner seg til bestemte tider. Når forutsigelsene stemmer, blir troen på modellenes riktighet styrket (modellen blir verifisert, dvs. antatt å være sann).

I vår tid har man sendt mennesker til månen og tilbake. Dette er utrolig imponerende, og gir med rette vitenskapen en ry som det står glans av. Men når evolusjonsteorien låner noe av denne glansen blir det helt feil! Evolusjonsteorien dreier seg nemlig først og fremst om historie (eller påstått historie). Historien kan man ikke eksperimentere med, for den kan ikke gjentas. Historie er et engangsfenomen som ikke kan verifiseres fullstendig på annen måte enn ved direkte observasjon. Men dette er umulig for mennesker. Intet menneske kan fortelle at det har betraktet evolusjonen gjennom milliarder av år. Det er bare Bibelens Gud som har de egenskapene som skal til for å kunne og for å ville fortelle oss hva som egentlig har skjedd. DET GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅLET ER DERFOR OM BIBELENS GUD ER EN VIRKELIGHET ELLER EN FORFALSKNING.

Problemet er at mennesket fra fødselen av er en fiende av Gud og ikke vil ha noe med ham å gjøre. Dette til tross for at han elsker oss så høyt at han ga sin egen sønn i en pinefull død for å frelse oss fra våre synder! Det er ikke vanskelig å bli overbevist om Bibelens sannhet hvis vi slipper Gud til. Dette kunne jeg skrive svært mye om, for det finnes utallige indre og ytre bevis på Bibelens sannhet. Men la meg bare ta et par eksempler.

Mal 3, 10: ”Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!” Her innbyr Gud til empirisk testing (erfaringsmessig prøving) av sin egen eksistens og kjærlighet.

Joh 7, 17: ”Om noen vil gjøre hans (Guds) vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg (Jesus) taler av meg selv (altså taler som et vanlig menneske som dere tar meg for å være).” Her gir Jesus oppskriften på et EKSPERIMENT som hvert enkelt menneske kan utføre for seg selv for å teste (prøve ut) om Bibelen er pålitelig! Eksperimentet går kort og godt ut på å prøve å leve etter Bibelens lære. Hvis man oppriktig og ærlig gjør dette, vil man bli ført videre til en tro som er full visshet! Dette har jeg prøvd selv og mange med meg! Hebr 11, 1: ”Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.”

Det er bare ved tro man kan erkjenne sannheten! Mennesket er ikke konstruert slik at det i dypeste forstand kan ”BEVISE” noe som helst. Hebr 11, 3: ”Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.” Det som vitenskapen kaller ”materien” er ikke skapt av noe synlig. ETHVERT MENNESKE SOM VIL VÆRE ÆRLIG MÅ INNRØMME AT DET ER ET UNDER SOM MAN IKKE KAN FORSTÅ AT MATERIEN I DET HELE TATT ER DER! Hele tilværelsen er et under, og derfor er det ulogisk (og en følge av vår syndige natur) å utelukke undere i vår erkjennelse.

Åkra skriver videre: ”Dersom man bedriver vitenskap utifra et gitt utgangspunkt som ikke kan endres . . . så er det i beste fall pseudovitenskap man bedriver.” Her tar Åkra feil. Vitenskap er bare ett middel til å få kunnskap. En annen og absolutt pålitelig kilde til kunnskap er sann guddommelig åpenbaring som vi finner i Bibelen. Et rasjonelt menneske forandrer ikke på et utgangspunkt som det VET er riktig. Likevel er det legitimt å drive forskning med sikte på å utdype det man vet. Vi vil se litt nærmere på dette.

Hvis vi et øyeblikk legger til side vår tro og overbevisning, kan vi si at vi har to teorier å velge mellom: (1) Bibelens skapelsesberetning. Eller (2) Evolusjonsteorien. (Andre alternativer finner jeg ingen grunn til å ta i betraktning.) En forsker (eller leser/bruker av forskningsresultater) som arbeider med disse teoriene kan ha tre forskjellige typer av overbevisning i utgangspunktet: Han godtar (1) eller han godtar (2) eller han er usikker. Forskerens motivasjon for å forske (bortsett fra å ha et levebrød, osv.) kan være det som er listet opp under punktene A, B og C nedenfor:

A. Forskeren er overbevist om at Bibelens skapelsesberetning er riktig og ønsker å påvise at observasjonene i naturen stemmer med denne. Jeg og andre som tror på Bibelens verbalinspirasjon har denne holdningen. Dette er ikke pseudovitenskap, for vi VET ut fra den Allvitende Guds åpenbaring at utgangspunktet er riktig. Forskningens oppgave blir da for det første å påvise vitenskapelig at evolusjonsteorien er uholdbar (som vi allerede vet at den er) og for det andre å forsøke å utdype skapelsesberetningen, syndflodsberetningen, osv. med hypotetiske detaljer som synes å stemme med observasjonene i naturen samtidig som de synes å gi oss bedre innsikt i det som faktisk skjedde.

B. Forskeren er overbevist om at evolusjonsteorien er riktig og ønsker å påvise at observasjonene i naturen stemmer med denne. Jeg vil anta at Åkra og de aller fleste evolusjonister er i denne kategorien. Hvis de ikke hadde vært det, ville de ha forkastet evolusjonsteorien for lenge siden. En rimelig prediksjon ut fra evolusjonsteorien er at man kan avle fram nye slag ut fra eksisterende. Det har man ikke klart. En annen rimelig prediksjon er at man vil finne lange serier av overgangsformer. Det har man ikke gjort. For det tredje burde man finne en mekanisme som klart fører til større kompleksitet over tid. Noen slik mekanisme finnes ikke. Osv. osv. kreasjonslitteraturen er full av eksempler på observasjoner som ikke stemmer med evolusjonsteorien. En rimelig prediksjon ut fra teorien om abiogenese er at det skulle være mulig for mennesker å skape liv. Det har man ikke greid.

C. Forskeren er usikker og ønsker å forske for å komme fram til en konklusjon. Jeg tror ikke at det er så mange mennesker i denne kategorien. De som finnes vil sannsynligvis bli forvirret fordi de leter på feil sted. En del mennesker som bekjenner seg som kristne finnes i denne kategorien. Disse burde heller lese Bibelen. Forskningsmiljøene er (eller har hittil vært) så dominert av dogmatisk evolusjonstro at det ikke er sannheten, men evolusjonsTROEN som hersker.

Åkra skal ha takk for at han gjør et ærlig og saklig forsøk på å besvare mine 7 spørsmål, men svarene er ikke overbevisende. Selv om han presiserer at livet ikke har oppstått spontant, men i etapper, blir miraklet for stort til at man kan tro at det har skjedd av seg selv. I litteraturen kan man for eksempel lese om hvor umulig det er at de rette aminosyrene skal være til stede (venstrevridde og høyrevridde aminosyrer). Mutasjoner og andre forandringer i arvestoffet har aldri frambragt noen ny slags organisme. Når man ikke er i stand til å få til et eneste eksempel på dette i forskningen, er det utenkelig at det skulle skje i naturen til de grader som evolusjonsteorien krever. Forskningen har ganske enkelt vist at evolusjonsteorien ikke er holdbar. Det jeg har pekt på her er bare noen små glimt av det overveldende materialet som finnes om dette.


EGIL A. WYLLER OG HENRIK IBSEN - Av Oddvar Berge
Avisa Vårt Land hadde for noen tid tilbake en anmeldelse av Egil A. Wyllers henologiserie i 20 bind. I denne serien er to av bøkene viet Henrik Ibsen og hans diktning. Påfallende nok nevnes ikke disse av VL med et ord.

Jeg vil sterkt fremholde Egil A. Wyllers analyse av Ibsens Keiser & Galileer. Det er den av de to bøkene om Ibsen som best samsvarer med mitt eget syn på Ibsen og hans utgangspunkt for sine samlede verker. Den boken er absolutt verd å studere. Den setter deg på sporet av Ibsens egentlige kilde og hans egentlige bilde.

Oddvar Berge
Formann i kristen Framtid i Aust-Agder


The correction the NY Times refuses to print
The correction the NY Times refuses to print
13 February 2004

The venerable The New York Times has a policy that ‘welcomes … information about errors [that appear in its pages] that call for correction.’ That welcome was tested last month when AiG saw that the creationist position on a worldwide flood was totally misrepresented in an 18 January Times article (reporting on the attempted book ban of a non-evolutionist book, Grand Canyon: A Different View, from Grand Canyon bookstores).

AiG wrote The Times to correct its inaccurate story. As of today, the paper has refused to admit its error, even after three contacts with Times’ editors.

So for public consumption, here is the letter that The Times refused to print, followed by the subsequent (unedited) exchange that AiG had with Times’ editors after we had submitted this letter to the editor:

Dear Editor,

The Times inaccurately reported (18 January) that creationists believe Grand Canyon was created during the six days of creation (Genesis 1), rather than after Noah’s Flood (Genesis 8-9). Such a basic misunderstanding regarding the nature of the controversy that is now raging over a non-evolutionist book about Grand Canyon is surprising.

In our model, a large body of water (left over after a global flood) had collected in what is now modern-day Colorado. It breached its natural, earthen dam, and an immense torrent of water rushed through Northern Arizona, and carved out the Canyon.

Creationists, therefore, reject the traditional evolutionist view that the Canyon was cut by the Colorado River over millions of years. The book’s Ph.D. scientists—several of whom have conducted serious research at the Canyon—present the case (now accepted by most evolutionist geologists who have studied the Canyon) that it was formed by a lot of water over a short time.

Park visitors should have equal access to all points of view regarding legitimate scientific theories of the Canyon’s formation.

Mark Looy, Vice President for Ministry Relations

-Answers in Genesis, Florence, KY


--------------------------------------------------------------------------------

From: Public [mailto:public@nytimes.com]
Sent: Sunday, February 01, 2004 7:27 PM
To: Mark Looy
Subject: Re: Letter to the Editor--error to correct

Dear Mr. Looy,

Thank you for your message. I have forwarded your concerns to Bill Borders, the editor in charge of following up on corrections.

If he does not believe that a correction is merited, either he or I will let you know.

Sincerely,
Arthur Bovino
Office of the Public Editor


--------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Bill Borders [mailto:borders@nytimes.com]
Sent: Tuesday, February 03, 2004 5:49 PM
To: Mark Looy
Cc: public@nytimes.com; brockg@nytimes.com
Subject: Creationists and the Grand Canyon


Dear Mr. Looy:

I am sorry that you received no reply to your earlier correspondence with The Times. I don't know what happened to it, but we certainly did not mean to seem unresponsive.

The reference in the Jan. 18 article you cited was not intended to be a comprehensive account of various creationist theories about the origin of the Grand Canyon -- or anybody else's theories, for that matter. Tom Vail's book is at the center of the controversy that the article was describing, so it was natural to describe to readers what Tom Vail's theory is. I don't see an error here, so we will not be publishing a correction.

Thanks very much for writing, and for holding The Times to a high standard.

Best, Bill Borders, senior editor


--------------------------------------------------------------------------------

3 February 2004 (evening)

Bill,

With respect, the creationist position regarding the ‘when’ of the Canyon’s formation is at the very heart of the current controversy, and was totally misrepresented by The Times. Moreover, there is no creationist theory that argues that the Canyon was formed during the Creation Week. Author Tom Vail did not say this in his book, and offered what is the only scientific, creationist theory of the Canyon’s formation. There are no ‘various theories’ as you claimed below.

Please ask the reporter where he supposedly found this unusual belief in creationist circles. You will discover that he probably just shot from the hip on this one, and was not even aware of the book’s basic message.

The Times got it completely wrong. Even if it was a minor point in the article (and it was not), wouldn’t you want to see that a correction be printed? It would be akin, chronologically, in reporting that evolutionists believe the sun was created well after the earth and the appearance of plant life—you would certainly print a correction of that misrepresentation of the evolutionist position, wouldn’t you?

After talking to the reporter, you will discover that he made a mistake. Hey, we all have feet of clay—we all make mistakes in this fallen world. But if you decide not to print a correction to such an obvious error, I would ask that I be able to dialogue with another editor of rank there (or a readers’ ombudsman, if appropriate).

Regards,

Mark Looy

Vice President - Ministry Relations


--------------------------------------------------------------------------------

As of our web posting today: 1) The Times has not responded to our 4 February email, which was re-sent on 10 February. 2) The National Park Service in Washington, DC still has not issued its final decision on whether Grand Canyon: A Different View—which presents the views that the AiG letter above mentions—will remain on the shelves of the six bookstores at Grand Canyon National Park. After thousands of emails poured into Park offices in Washington, DC (see Several thousand write Park Service about book-ban controversy), the bookstores had to re-order 300 copies of the book due to the recent publicity, a very positive free-speech development in this ongoing controversy.

We will keep you posted.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0213nytimes.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


I GUDS HJERTE - Tekst og melodi: Oddvar Berge
I GUDS HJERTE RINNER DET EN STRØM AV KJÆRLIGHET
I GUDS HJERTE STRÅLER DET EN GLANS AV HERLIGHET
I GUDS HJERTE FINNES DET EN PLASS FOR LILLE MEG
I GUDS HJERTE LIKESÅ EN PLASS FOR NETTOPP DEG

I GUDS HJERTE ROMMES HELE FOLKET ISRAEL
I GUDS HJERTE BANKES DET FOR LANDET ISRAEL
I GUDS HJERTE EI FORGLEMMES JUDA BENJAMIN
I GUDS HJERTE GLEMMES IKKE JOSEF EFRAIM

SE I BEGGE MINE HENDER HAR JEG TEGNET DEG
SÅRET I MIN SIDE JUST FOR DEG DET RAMMET MEG
MELDINGEN PÅ KORSET DEN ER LIKE KLAR I DAG
JESUS UTAV NASARET ER JUDAKONGENS NAVN

FRELSE JEG DEG BRINGER LIKE INN TIL DENNE DAG
MEG DU EI KAN GLEMME INNVED HJERTETS SISTE SLAG
FRELSEREN PÅ KORSET HANG FOR JUDA ALLER FØRST
SEIEREN SKAL DERFOR GJELDE ISRAEL SOM STØRST

TIDEN RINNER SOLEN SKINNER LYSET STRÅLER FREM
DAG SEG NÆRMER FOLKET SAMLES TIL JERUSALEM
:/: PLASSEN RYDDES VEIEN BANES HERREN ER HER SNART
HVERT ET HJERTE BRINGER HAM SITT HOSIANNA KLART:/:


Dagens bibelord
Esek 43, 1-5:
1 Så førte han meg til porten, den port som vendte mot øst.
2 Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst. Lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet.
[1: 24. 3: 23. Åp 18: 1.]
3 Det var å se til som det synet jeg før hadde sett, som det synet jeg så da jeg kom for å ødelegge byen. Synene var som det synet jeg hadde sett ved elven Kebar, og jeg falt ned på mitt ansikt.
[1: 1, 28. 9: 1 ff. 10: 20.]
4 Herrens herlighet drog inn i huset gjennom den porten som vendte mot øst.
5 Og Ånden løftet meg opp og førte meg inn i den indre forgården, og se, Herrens herlighet fylte huset.
[3: 14. 8: 3. 2M 40: 34. 1KONG 8: 10, 11.]


Fredag, Februar 13, 2004

Abiogenese kontra skapelsesberetningen - Svar til Ivar Kristianslund av Cand. Scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Ivar Kristianslund har bedt om svar på noen spørsmål angående livets opprinnelse og de første evolusjonsprosesser. Før jeg svarer på dem vil jeg imidlertid kommentere to av Kristianslunds innledende påstander.


For det første hevder han at jeg blander makro- og mikroevolusjon. Enkelt sagt er mikroevolusjon forandringer i genfrekvens på populasjonsnivå mens makroevolusjon er forandringer i genfrekvens på eller over artsnivå - det dreier seg altså om noe så fundamentalt som enkle forandringer innenfor en populasjon kontra overganger fra en art til en annen - kreasjonister ser ut til i økende grad å godta det første men ikke det siste.

Jeg skal altså blande disse begrepene. Det forutsetter imidlertid at det er forskjell på dem. Faktum er at den eneste forskjellen på disse to konseptene, mikro- og makroevolusjon, er at genotypen som regel divergerer når det dreier seg om makroevolusjon mens genene som regel kombineres når det gjelder mikroevolusjon. Det sentrale her er at prosessene som styrer mikro- og makroevolusjon IKKE er forskjellige og følgelig er ikke den ene mer sannsynlig enn den andre. Makro- og mikroevolusjon er altså i bunn og grunn det samme, biologisk evolusjon, som kun skilles ved det taksonomiske nivået de gjelder for.

For de organismer vi gjerne møter i dagliglivet, slik som våre husdyr, er mikroevolusjon en påvist og observerbar prosess fordi den kan finne sted over kort tid. Makroevolusjon derimot tar mye lengre tid hos disse store organismene, gjerne hundretusener til millioner av år i naturen, og derfor har vi aldri direkte observert dem. Dette tror jeg er noe av årsaken til at makroevolusjoner så vanskelig å forestille seg for noen.

Kristianslund identifiserer problemet med dagens biologiske vitenskap som at ”utgangspunktet er galt. Derfor blir også resultatet galt.”


Til det vil jeg si at vitenskapens utgangspunkt innenfor en hvilken som helst disiplin ikke kan være fastsatt på forhånd slik Kristianslunds utgangspunkt jo er (”Bibelens skapelsesberetning er sann”). Kristianslund har ingen holdepunkter, annet enn sin BibelTRO, til å påstå at utgangspunktet er feil. Dersom man bedriver vitenskap utifra et gitt utgangspunkt som ikke kan endres (les for eksempel Institute for Creation Researchs statutter: http://www.icr.org/abouticr/tenets.htm) så er det i beste fall pseudovitenskap man bedriver. Hva om astrofysikk fremdeles ble drevet utifra et geosentrisk verdensbilde? Man måtte da tilpasse de aller fleste observasjoner for å få dem til å passe med ”sannheten”, noe kreasjonister faktisk gjør den dag i dag når det gjelder evolusjon!


For å følge Kristianslunds sammenligning med H.C. Andersens berømte eventyr. Gutten og hans familie har nå i lengre tid påstått at keiseren er naken, men det er fremdeles svært få som er enig med dem! Og keiseren fryser slett ikke!


Så til Kristianslund syv spørsmål.


1. Hvorledes kunne livet (en urcelle eller hva man kaller det) oppstå ved en tilfeldighet når alle teoretiske overveielser og alle eksperimenter tilsier at dette i praksis er umulig?


Hvordan livet har oppstått vet man ikke. Imidlertid er de sannsynlighetsberegningene som kreasjonister bruker som et argument mot ”spontant” dannelse av livet, ikke sannferdige. De skjemmes av mange feilaktige antagelser og misforståelser. Den største misforståelsen er at dannelsen av de første proteiner, ribonukelidsyrer og andre komponenter som utgjør en celle skjer ved fullstendig tilfeldige prosesser. Dette er ikke tilfelle. Biokjemiske prosesser og naturlig utvalg vil spille sentrale roller og disse prosessene er ikke tilfeldige. For det andre går disse beregningene utifra at det første sluttproduktet skal være en fullt funksjonell bakteriell celle. Dette er selvsagt også feil. Kreasjonistenes fremstilling av de første stegene i abiogenese sammenlignet med en forenklet modell av abiogensesteoriens fremstilling ser slik ut:


Kreasjonistisk modell: ursuppen - > bakterieceller
Abiogenese modell: ursuppen -> polymerer -> replikerende polymerer -> hypotetisk urcelle -> protobiont -> bakterier


Mellom disse stegene ligger det selvsagt enorme tidsrom.


2. Hvorfor skulle denne urcellen finne på å formere seg (dele seg)?


Et av kjennetegnene ved liv er at det replikerer eller formerer seg (i motsetning til menneskeskapte komplekse ting, som en 747 eller Mount Rushmore). De peptidkjedene som man vet kan dannes i en ”ursuppe” har lett for å replisere seg så denne prosessen ligger i den biokjemiske natur. Dessuten, dersom en livsform som ikke hadde replikert seg hadde oppstått ville denne ikke ha overlevd lenge! Derfor må liv ikke bare kunne replikere seg, men også kunne bringe sine egenskaper (inkludert evnen til å replikere seg) videre. Dette er forøvrig to av forutsetningene for biologisk evolusjon. Så grunnen til at urcellen (og andre celler) fant på å dele seg var at de eller ikke ville ha overlevd mer enn meget kort tid og vært evolusjonære blindspor. Det kan godt hende at de aller, aller fleste urceller faktisk ikke delte seg, men med en gang en slik celle oppsto ville jo den i løpet av ganske kort tid ha blitt enerådende (de andre måtte jo ha oppstått ”spontant” om og om igjen - ikke så effektivt) og det er nettopp dette vi ser i dag - celler som deler seg er enerådende!


3. Ville ikke urcellen dø ut med en gang dersom den ikke allerede i starten hadde formeringsevne?


Jo, og som nevnt ovenfor kan dette godt ha skjedd mange ganger. Det er når replikerende urceller oppstod at livet fikk en fremtid. Om dette skjedde med en gang eller over tid vet vi ikke.


4 Er det ikke et utenkelig mirakel at en urcelle med formeringsevne skulle oppstå spontant av seg selv?


Et vanskelig tankeeksperiment kanskje men det vi kan si er at sannsynligheten for at livet har oppstått (uavhengig av bakenforliggende årsak og mekanismer) er lik 1! Man kan også kalle det et mirakel men det er uansett ikke utenkelig at livet har oppstått av seg selv. Her må nevnes at abiogenese er en disiplin i startgropen og følgelig mangler mye av rammeverket.


3. Hvorledes virket det naturlige utvalget på dette stadiet?


Akkurat som i dag, de urceller hvis gener (eller proteiner, avhengig av hva den genetiske koden bestod av den gangen) setter dem best i stand til å klare seg under de rådende abiotiske og biotiske forhold, vil øke i frekvens i populasjonen.


4. Er det så å forstå at denne urcellen inneholdt i seg genetisk materiale for alt etterfølgende liv, bl.a. mennesket?


Nei, overhodet ikke. Denne informasjonen har kommet til etter hvert som tiden har skredet frem.


5. I motsatt fall, hvordan oppsto dette genetiske materialet?


Mutasjoner, rekombinasjoner, kromosomale forandringer som inversjoner og translokalisering av deler av et kromosom, ”selfish” DNA og andre prosesser; noen av disse har vi så vidt begynt å forstå.


6. Hvorledes kan mutasjoner som jo egentlig er ulykker eller ødeleggelser
gjennomsnittlig skape framgang?


Det stemmer ikke at alle mutasjoner er ”ulykker eller ødeleggelser”. Selv om kun et mindretall er ”positive” er det disse som teller siden de andre vil lukes vekk ganske raskt. Det er som med masseproduksjon av en vare. Feilproduksjonen kommer aldri til kundene (forhåpentligvis) fordi den effektiv blir luket vekk.


7. Vil du påstå at utvalg skaper noe nytt som ikke er der fra før?


Naturlig utvalg kan skape nye organsystemer eller arter som ikke er der fra før men arbeider kun med genetisk informasjon som allerede er i genomet eller som nettopp har blitt gjort tilgjengelig gjennom en av de prosessene listet under spørsmål 5. Den fysiske manifestasjonen kan altså være ny men det er ikke snakk om at helt ny genetisk informasjon har blitt skapt gjennom prosessen naturlig utvalg.


Det er altså ikke snakk om en prosess som øker informasjonsinnholdet i genomet, men om en som rearrangerer det og gir det nye uttrykk. Forholdet mellom informasjonen i genomet og dets fenotypiske uttrykk (hvordan det ser ut rent fysisk i organismen) er altså ikke lineært, akkurat som et lite utvalg farger kan blandes til å gi et mye større utvalg av farger.


VÆR YDMYK OVERFOR GUDS ORD OG SKAPEREVNE! - Ivar Kristianslund kommenterer Torkel Norums svar i gårsdagens utgave
Kompleksisitet er ikke en VILKÅRLIG egenskap som liv og maskiner konstruert av mennesker TILFELDIGVIS har felles. Når egenskapen kompleksitet forefinnes sammen med egenskapen hensiktsmessighet, vet vi EMPIRISK (erfaringsmessig) at dette ikke skyldes en tilfeldighet, men at det står en designer bak. Nærmere undersøkelser avdekker (for livets vedkommende) at denne designeren ikke kan være noen annen enn Bibelens Gud. Norums syllogisme-argumentasjon er ikke relevant i denne sammenhengen.

Norum hevder at han ikke blander sammen to spørsmål. OK. Da mener han altså at livets opprinnelse ”kan forklares ved hjelp av vitenskapelige metoder basert på empiri.” Men dette er vitterlig feil! Vi vet empirisk at ingen hittil har klart å skape liv.

Det er riktig at Norum ikke direkte har påstått at livet har oppstått ved en tilfeldighet. Men indirekte har han gjort det, i og med at han tydeligvis ikke tror Guds egen åpenbarte beretning i Bibelen om hvorledes Gud skapte alt. Det er farlig å vente og ”gi forskerne noe mer tid til å studere fenomenet.” Den som venter og ikke tror Guds Ord om skapelsen vil heller ikke tro Guds Ord om at Jesus Kristus ga sitt liv og blod for å frelse oss fra våre synder. Dermed står han i fare for å gå evig fortapt i løpet av ventetiden!

Norum tar også logisk sett feil hvis han tror at ”vitenskapen” kan forklare hvorledes livet og mangfoldet er blitt til. DET ER ET UOMTVISTELIG FAKTUM AT ALL MENNESKELIG ERKJENNELSE NØDVENDIGVIS MÅ BASERES PÅ TRO. Til syvende og sist må man derfor velge om man vil tro på Guds (empirisk sett veldokumenterte) åpenbaring, eller om man vil tro på grundig forskning som (tross alt) dypest sett er basert på menneskelige spekulasjoner og presenteres som ”vitenskapen”.

Norum hevder at ” Moderne biologi er fundert på evolusjon som et påviselig, observerbart fenomen i naturen.” Dette kan han rettmessig hevde BARE ved å nekte å skille mellom mikro- og makroevolusjon. Det han faktisk påstår kan da beskrives på følgende måte: Det faktum at vi kan drive avl med dyr og planter og få fram mer hensiktsmessige varianter, og det faktum at liknende ting skjer ”av seg selv” i naturen, er egentlig et bevis for at mennesket har utviklet seg fra en encellet organisme. Men denne påstanden er åpenbart ikke holdbar!

At evolusjonistene ikke godtar skillet mellom mikro- og makroevolusjon ligger i sakens natur. Men i virkelighetens verden kan det observeres at det er et slikt skille. Det er et faktum at det fremdeles, etter 150 år med intens leting, finnes mange ”missing links” i slektskapsrekker som i seg selv er mer enn tvilsomme. Også dette burde få Norum til å forstå at mikroevolusjon og makroevolusjon er to helt forskjellige ting.


Argument: Creationism is religion, not science
Argument: Creationism is religion, not science
Evolutionists say, ‘Creationism is a belief system that has nothing to do with science.’

by Jonathan Sarfati, Ph.D. with Mike Matthews

First published in Refuting Evolution 2
Chapter 1

The two-hour premier episode of the PBS/Nova series ‘Evolution’ [see our online rebuttal of September 2002] sets the tone for this propaganda effort—ridiculing biblical religion as the enemy of true science, which had long shackled scientific study. Much of the first episode is a dramatization of the life of Charles Darwin (1809–1882). It opens with Darwin's famous voyage on HMS Beagle. Darwin introduces himself and Captain Robert FitzRoy (1805–1865) in broken Spanish to villagers in South America. The villagers then lead Darwin and FitzRoy to the skull of an extinct ground sloth, and this conversation ensues:

Darwin [D]: I wonder why these creatures no longer exist.

FitzRoy [F]: Perhaps the ark was too small to allow them entry and they perished in the Flood.
[D]: [laughs]

[F]: What is there to laugh at?
[D]: Nothing, nothing.

[F]: Do you mock me or the Bible?
[D]: Neither.

[F]: What sort of clergyman will you be, Mr. Darwin?
[D]: Dreadful, dreadful.

Then the drama moves to a scene on the Beagle, where Captain FitzRoy is reading from Genesis 1, and Darwin is below deck rolling his eyes.

There we have it—the alleged struggle between science and ‘fundamentalist’ religion. Of course, the representative of ‘fundamentalism,’ Captain FitzRoy, is made to spout a silly straw-man argument. Nowhere is there any hint that there could be any scientific objections to evolution.

But FitzRoy's argument is unbiblical—the Bible clearly states that two of every kind of land vertebrate animal was on the ark, and the ark had plenty of room for all the required animals.1

But then—not that we should be surprised—the PBS dramatization goes well beyond artistic license and actually falsifies history. Darwin's anti-Christianity hadn't fully developed by the time of the Beagle voyage, and he even attended church services, while FitzRoy, during that voyage, likely didn't believe in a global Flood. After all, FitzRoy himself had given Darwin a welcoming gift of the long-age­advocating book Principles of Geology by Charles Lyell (1797–1875), which was a great inspiration for Darwin's evolutionary ideas, as will be shown later in this book.

Philosophical assumption behind ‘modern science’—naturalism
The media is not subtle about its ridicule of ‘creation science.’ John Rennie, editor-in-chief of Scientific American, gets right to the point in ‘15 Answers to Creationist Nonsense’ [see our point by point response from June 2002]. He asserts,

‘Creation science’ is a contradiction in terms. A central tenet of modern science is methodological naturalism—it seeks to explain the universe purely in terms of observed or testable natural mechanisms. [SA 84]

Now we get to the key issue. It's not about scientific facts at all, but self-serving materialistic ‘rules of the game’ by which the evolutionary establishment interprets the facts. So it should be instructive for people to understand what's really driving Rennie and his ilk—a materialist or naturalist agenda that excludes God. This is not a tenet deducible by the experimental method, but a philosophical assumption from outside science.

Rennie illustrates his view of ‘modern science’ with an example from physics:

Physics describes the atomic nucleus with specific concepts governing matter and energy, and it tests those descriptions experimentally. Physicists introduce new particles, such as quarks, to flesh out their theories only when data show that the previous descriptions cannot adequately explain observed phenomena. The new particles do not have arbitrary properties, moreover their definitions are tightly constrained, because the new particles must fit within the existing framework of physics. [SA 84–85]

What has this to do with evolution? Creationists agree that the particles would not behave arbitrarily, because they were created by a God of order. But an atheist has no philosophical justification from his underlying religious premise, i.e., ‘God does not exist,’ for a belief in an orderly universe.

Deceptive attacks on creation ‘science’
Evolutionists tend to lump all opponents of materialistic ‘science’ under the same category, whether they call it ‘creation science’ or ‘intelligent design,’ ignoring the profound differences among the various camps. As a result, they make some outlandish claims that simply do not apply to Bible-believing Christians. For instance, Scientific American attacks ‘creation science’ because it promotes some shadowy intelligence that is beyond scientific inquiry and that offers few answers to scientific questions:

Intelligent-design theorists invoke shadowy entities that conveniently have whatever unconstrained abilities are needed to solve the mystery at hand. Rather than expanding scientific inquiry, such answers shut it down. (How does one disprove the existence of omnipotent intelligences?)

Intelligent design offers few answers. For instance, when and how did a designing intelligence intervene in life's history? By creating the first DNA? The first cell? The first human? Was every species designed, or just a few early ones? Proponents of intelligent-design theory frequently decline to be pinned down on these points. They do not even make real attempts to reconcile their disparate ideas about intelligent design. [SA 85]

In reality, the founders and leaders of modern ‘creation science’ base their views on the Bible, believing it is God's inspired account of history given to mankind. It is wrong to confuse this group with other, more recent advocates of ‘intelligent design’ who wish to avoid all appeals to biblical authority. Christians don't advocate just any ‘designer’ who may or may not be capricious. Rather, they identify the Designer with the faithful triune God of the Bible.

We base our science on the biblical framework of history, which provides much information about when and how the Designer performed special acts of design. That is, during creation week about 6,000 years ago, He created distinct kinds of creatures. Shortly after that, Adam sinned and brought death and mutations into the world. About 1,500 years later, God judged the world by a global Flood that produced most of the world's fossils. But two of every kind of land vertebrate (seven of the few ‘clean’ ones and birds) were rescued on an ocean-liner­sized ark. After they landed on the mountains of Ararat, the ark animals migrated and diversified, adapting to different environments—including some speciation. Mankind disobeyed God's command to fill the earth, and migrated only when God confused the languages at Babel about 100 years later. This explains why human fossils are higher in the post-Flood fossil record than other mammals.

Evolutionists often attack advocates of intelligent design for perfectly admissible types of logical arguments (which evolutionists also use). For instance, Scientific American condemns advocates of intelligent design because ‘they pursue argument by exclusion—that is, they belittle evolutionary explanations as far-fetched or incomplete and then imply that only design-based alternatives remain.’ [SA 85]

This is not wrong. It is simple logic, called the law of the excluded middle.2 Evolutionists from Darwin to today have used the same tactic, i.e., ‘God wouldn't have done it that way, therefore evolution must explain it.’

It's notable that Darwin often used pseudo-theological arguments against design rather than direct arguments for evolution. But this form of argument presupposes the ‘two-model approach,’ i.e., that creation and evolution are the only alternatives, so evidence against creation is evidence for evolution. Ironically, many evolutionists scream loudly if creationists use this same form of logic to conclude that evidence against evolution is support for creation!

Scientific American goes on to claim:

Logically, this is misleading: even if one naturalistic explanation is flawed, it does not mean that all are. [SA 85]

This attack overlooks the obvious fact that the ‘intelligent design’ arguments are based on analogy, a common scientific procedure, about what we can observe being produced by intelligent and unintelligent causes. There is nothing wrong or ‘misleading’ about that approach. The article continues with another misleading objection:

Moreover, it does not make one intelligent-design theory more reasonable than another. Listeners are essentially left to fill in the blanks for themselves, and some will undoubtedly do so by substituting their religious beliefs for scientific ideas. [SA 85]

Here Scientific American is accusing their opponents of doing something that evolutionists do all the time. Editor John Rennie has no objection to substituting (and confusing) his own atheistic religious ideas for scientific ones, but he finds it offensive when other people's religious ideas are brought into the discussion!

Confusing ‘origins science’ with ‘operational science’; the real origins of science
Scientific American also repeats the common claim that evolution and ‘methodological naturalism’ are the basis for modern advances in science:

Time and again, science has shown that methodological naturalism can push back ignorance, finding increasingly detailed and informative answers to mysteries that once seemed impenetrable: the nature of light, the causes of disease, how the brain works. Evolution is doing the same with the riddle of how the living world took shape. [SA 85]

This fails to note the distinction between normal (operational) science, and origins or historical science.3 Normal (operational) science deals only with repeatable observable processes in the present, while origins science helps us to make educated guesses about origins in the past.

Operational science has indeed been very successful in understanding the world, and has led to many improvements in the quality of life, e.g., putting men on the moon and curing diseases. And it's vital to note that many historians, of a wide number of religious persuasions, from Christians to atheists, point out that the founders of operational science were motivated by their belief that the universe was made by a rational Creator. An orderly universe makes perfect sense only if it were made by an orderly Creator. But if atheism or polytheism were true, then there is no way to deduce from these belief systems that the universe is (or should be) orderly.

Genesis 1:28 gives us permission to investigate creation, unlike say animism or pantheism that teach that the creation itself is divine. And since God is sovereign, He was free to create as He pleased. So where the Bible is silent, the only way to find out how His creation works is to experiment, not rely on man-made philosophies as did the ancient Greeks.

These founding scientists, like modern creationists, regarded ‘natural laws’ as descriptions of the way God upholds His creation in a regular and repeatable way (Col. 1:15–17), while miracles are God's way of upholding His creation in a special way for special reasons. Because creation finished at the end of day 6 (Gen. 2:1–3), creationists following the Bible would expect that God has since mostly worked through ‘natural laws’ except where He has revealed in the Bible that He used a miracle. And since ‘natural laws’ are descriptive, they cannot prescribe what cannot happen, so they cannot rule out miracles. Scientific laws do not cause or forbid anything any more than the outline of a map causes the shape of the coastline.

Because creation finished at the end of day 6, biblical creationists would try to find natural laws for every aspect of operation science, and would not invoke a miracle to explain any repeating event in nature in the present, despite Scientific American's scare tactics. This can be shown in a letter I wrote to an inquirer who believed that atoms had to be held together by miraculous means:

‘Natural laws’ also help us make predictions about future events. In the case of the atom, the explanation of the electrons staying in their orbitals is the positive electric charge and large mass of the nucleus. This enables us to make predictions about how strongly a particular electron is held by a particular atom, for example, making the science of chemistry possible. While this is certainly an example of Colossians 1:17, simply saying ‘God upholds the electron’ doesn't help us make predictions.

And in my days as a university teaching assistant before joining AiG, I marked an examination answer wrong because it said ‘God made it so’ for a question about the frequency of infrared spectral lines, instead of discussing atomic masses and force constants.

So, Scientific American is wrong to imply that creationists are in any way hindered in real operational scientific research, either in theory or in practice.

In contrast, evolution is a speculation about the unobservable and unrepeatable past. Thus, it comes under origins science. Rather than observation, origins science uses the principles of causality (everything that has a beginning has a cause4) and analogy (e.g., we observe that intelligence is needed to generate complex coded information in the present, so we can reasonably assume the same for the past). And because there was no material intelligent designer for life, it is legitimate to invoke a non-material designer for life. Creationists invoke the miraculous only for origins science, and as shown, this does not mean they will invoke it for operational science.

The difference between operational and origins science is important for seeing through common silly assertions such as:

… evolution is as thoroughly established as the picture of the solar system due to Copernicus, Galileo, Kepler, and Newton.5

However, we can observe the motion of the planets, but no one has ever observed an information-increasing change of one type of organism to another.

To explain further: the laws that govern the operation of a computer are not those that made the computer in the first place. Much anti-creationist propaganda is like saying that if we concede that a computer had an intelligent Designer, then we might not analyze a computer's workings in terms of natural laws of electron motion through semiconductors, and might think there are little intelligent beings pushing electrons around instead. Similarly, believing that the genetic code was originally designed does not preclude us from believing that it works entirely by the laws of chemistry involving DNA, RNA, proteins, etc. Conversely, the fact that the coding machinery works according to reproducible laws of chemistry does not prove that the laws of chemistry were sufficient to build such a system from a primordial soup. The PBS producer even admitted that the naturalistic origin of life was a major problem for evolution.

For some specifics, it's notable that creationists have made many of the great scientific advances that Scientific American and other evolutionary magazines like to mention! Isaac Newton discovered the spectrum of light (as well as co-inventing calculus and formulating the laws of motion and gravity); James Clerk Maxwell discovered the laws of electromagnetism which led to the prediction of electromagnetic radiation; Louis Pasteur formulated the germ theory of disease and disproved spontaneous generation; Joseph Lister pioneered antiseptic surgery; Raymond Damadian pioneered magnetic resonance imaging (MRI) that is a vital tool in brain research.

In spite of the evidence, Scientific American asserts,

Creationism, by any name, adds nothing of intellectual value to the effort. [SA 85]

This blind assertion shows John Rennie's willing ignorance concerning the contributions made by creationists to the major branches of modern science in general and to his own magazine in particular.

Example of the naturalistic assumptions driving evolution
Scientists have a reputation for impartiality and rigid honesty in their treatment of the facts, but it does not take much digging to find examples of how powerfully a materialistic mindset can cloud a scientist's judgment. One of the greatest influences on Darwin, for example, was a book he took on the Beagle voyage, Principles of Geology by Charles Lyell, which pushed the idea of slow and gradual geological processes occurring over millions of years, and denied Noah's Flood. Modern evolutionists acknowledge that Lyell was biased and unscientific, driven by anti-biblical philosophical assumptions, whereas the ‘catastrophists’ of his day (who believed in one or more Flood catastrophes) were rigid followers of the scientific method. Stephen Jay Gould (1941–2002), himself a leading evolutionist, wrote:

Charles Lyell was a lawyer by profession, and his book is one of the most brilliant briefs published by an advocate. … Lyell relied upon true bits of cunning to establish his uniformitarian views as the only true geology. First, he set up a straw man to demolish. In fact, the catastrophists were much more empirically minded than Lyell. The geologic record does seem to require catastrophes: rocks are fractured and contorted; whole faunas are wiped out. To circumvent this literal appearance, Lyell imposed his imagination upon the evidence. The geologic record, he argued, is extremely imperfect and we must interpolate into it what we can reasonably infer but cannot see. The catastrophists were the hard-nosed empiricists of their day, not the blinded theological apologists.6

One infamous example of Lyell's bias was his decision to ignore eyewitness accounts of the rate of erosion of Niagara Falls, and publish a different figure to suit his purpose.7

But Lyell convinced Darwin, who eventually linked slow and gradual geological processes with slow and gradual biological processes. For example, he said that mountains were products of thousands of small rises. PBS Episode 1 portrays Darwin saying, ‘Time, unimaginable tracts of time, is the key,’ and arguing that just as small changes over ages can throw up mountains, why couldn't small changes accumulate over ages in animals to produce new structures?

Not only Darwin, but also many prevailing churchmen of his day had capitulated to Lyell's ideas. The prominent view was that God created organisms in their present locations. In his arguments against creation and for evolution, Darwin wondered why God would create not-quite-identical finches in almost identical islands.

In this case, Darwin rightly thought that the island animals were descended from mainland ones. But this is what biblical creationists would believe too, with a global Flood and subsequent migration from Ararat via continents to islands. So Darwin's arguments work only against a compromised creationist view, not the biblical view. (Present-day ‘progressive creationists’ hold essentially the same view as Darwin's opponents, so they are trying to fight a battle that was lost 150 years ago but wouldn't have been if Christians had not compromised on the earth's age and the global Flood.)

Darwin's attempt to explain variations between finches underscores a fundamental point in the debate between evolution and creation: that facts do not speak for themselves, but are always interpreted within a framework. Creationists don't deny a single observation an evolutionist makes, but find that they virtually always make better sense when interpreted within the biblical framework, as opposed to a compromised one. Therefore, it shouldn't be surprising that many of the alleged ‘evidences’ for evolution actually turn out to support the biblical model.

Scopes trial and Sputnik
Evolutionists frequently point to two emotion-charged incidents in the 20th century that supposedly confirm the danger of mixing creation and science—the famous Scopes trial (1925) and the launch of Sputnik (1957). PBS 7 talks about the Scopes trial and says that William Jennings Bryan was victorious, and that it had the ‘chilling effect’ of expunging evolution from science curricula from many states. Surprisingly, for a series containing millions of dollars worth of misinformation, it didn't present the play and film Inherit the Wind as a serious account of the trial. A good thing, because of its gross distortions documented in the article ‘Inherit the Wind—an Historical Analysis.’8

Then PBS 7 showed Sputnik, and claimed that American authorities were so alarmed that the Soviets beat them into space that they decided to make science education a priority. Somehow, evolution was smuggled in there. However, the science that put spacecraft on the moon is nothing like evolution. Rocket science involves repeatable experiments in the observable present; evolution is a just-so story to explain the unobservable past without God's direct intervention. It's especially ironic that the leader of the Apollo program, Wernher von Braun, was a creationist!

It's also blatantly revisionist history to claim that the Scopes trial paved the way for the Sputnik. During this alleged scientific nadir between Scopes and Sputnik, American schools produced more Nobel prizes than the rest of the world combined. America produced twice as many as all other countries—this was especially pronounced in the biological field (physiology and medicine), supposedly one that can't do without evolution. The Soviet Union beat the USA into space merely because the totalitarian government made it a top priority. While the USA had a good space program, there were other spending priorities, such as helping a war-torn world to rebuild. When the USA put its mind to it, it quickly surpassed the USSR, and was the first to land men on the moon in 1969. If it had needed scientists trained in evolution, the moon landing wouldn't have happened till the next generation had gone through the public school system.9

PBS and science journals are not the only ones trying to equate ‘science’ with evolution. One of the most vociferous anti-creationist organizations is the pretentiously named National Center for Science Education. This is a humanist-founded organization, and its chief spokesperson, Eugenie Scott, is the winner of humanist awards and was also a consultant for the PBS series. It's significant that the only ‘science education’ NCSE seems interested in is evolution—not chemistry, physics, astronomy, or even experimental biology (or rocket science for that matter).10

Creation in public schools?
The debate about religion and science has practical ramifications today, and it has spilled over into the public schools again. Evolutionists are terrified that criticisms of evolution (which they equate with teaching biblical creation—when it suits them!) may be allowed into the schools, and they are doing everything they can to stop it. (It's important to note that, although it would be nice to give teachers the freedom to present alternatives to evolution, Answers in Genesis and other major creationist organizations have not been lobbying for compulsory creation in schools, despite common accusations. For one thing, one school of thought is that sending kids to public schools is like Joshua sending the Israelite children to Canaanite schools. But mainly, would Christians want an atheistic teacher to be forced to teach creation, and deliberately distort it?)

PBS 7 extensively featured Jefferson High School in Lafayette, Indiana. A student petition requested that the science curriculum should include the creation model. One teacher admitted that the signatories included ‘outstanding students’ and even some teachers. Of course this shows that one can be a top student without swallowing the evolutionary story.

But several teachers claimed the petition was dangerous (i.e., for them to listen to students and parents). One teacher, Clare McKinney, claimed to be a Christian, but she claimed that science can't involve God, swallowing the belief that science and religion do not overlap. Yet this claim is only possible if the Bible and the real world have nothing to do with each other, or if God and reason are mutually exclusive.

Another teacher at the school said that science is peer-reviewed, testable, and repeatable. He failed to explain how a claim such as ‘a reptile turned into a bird 150 million years ago’ is testable or repeatable! Although evolutionists like to condemn creation as non-science, they have a hard time coming up with a definition of ‘science’ that includes evolution and excludes creation unless it's blatantly self-serving. Sometimes these definitions are self-contradictory, e.g., some evolutionists, including Gould, have claimed that creation is not scientific because it's not testable, then explained how it has allegedly been tested and shown to be wrong.

The school board, led by School Superintendent Ed Eiler, refused the Jefferson High School petition, claiming that creation is not part of science. Amazingly, the teacher Clare McKinney lamented how biology would be unteachable if evolution were censored, but that was not what the petitioners requested. Ironically, they wanted the curriculum to teach more about evolution than the establishment wants the students to learn! But the upshot was that any criticisms of evolution are censored instead.

There are numerous instances of teachers who face severe discrimination simply because they want to present their classes with the scientific evidence against evolution. One chemistry teacher was constructively dismissed simply for having Answers in Genesis speaker Geoff Stevens address his class on chemical evolution, surely an appropriate topic for chemistry class. Mr Stevens presented a purely scientific case that non-living chemicals could not form a living cell by natural processes (see chapter 9), and he didn't mention God or religion at all. But Eiler issued a formal letter of reprimand to the teacher of the class, Dan Clark, falsely accusing him of introducing ‘religion’ to his classes. The real problem was that ardent evolutionists refused to tolerate any challenges to their materialist faith.11

When tested by logic and reality, the evolutionists' contention that ‘creationism is a religion that has nothing to do with science’ is hypocritical. Both creationists and evolutionists accept the same facts of science, they just interpret them based on different frameworks. One interpretation is based on atheistic materialism, and the other is based on God's perfect, revealed Word.

References and notes
J. Sarfati, How Did All the Animals Fit on Noah's Ark? Creation 19(2):16–19, March–May 1997; J. Woodmorappe, Noah's Ark: A Feasibility Study, El Cajon, CA, Institute for Creation Research, 1996.
J.D. Sarfati, Loving God with All Your Mind: Logic and Creation, TJ 12(2):142–151, 1998.
N.L. Geisler and J.K. Anderson, Origin Science: A Proposal for the Creation-Evolution Controversy, Grand Rapids, MI, Baker Books, 1987.
J.D. Sarfati, If God Created the Universe, Then Who Created God? TJ 12(1)20–22, 1998.
Levitt as quoted by L.S. Lerner in Good Science, Bad Science: Teaching Evolution in the States, Thomas B. Fordham Foundation, 2000.
S.J. Gould, Natural History, p. 16, February 1975.
L. Pierce, Niagara Falls and the Bible, Creation 22(4):8–13, September–November 2000.
D. Menton, Inherit the Wind—an Historical Analysis, Creation 19(1):35–38, December 1996–February 1997; see also Q&A: Scopes Trial.
The Discovery Institute's critique makes these good points in Getting the Facts Straight: A Viewer's Guide to PBS's Evolution, Seattle, WA, Discovery Institute Press, 2001.
See How Religiously Neutral Are the Anti-Creationist Organizations? and A Who's Who of Evolutionists, Creation 20(1):32, December 1997–February 1998.
S. Byers, Chemistry Teacher Resigns Amid Persecution.

--------------------------------------------------------------------------------
Note about citations: Quotations from the Scientific American article by John Rennie will be labeled ‘SA,’ followed by the page number. Quotations from, and other mentions of, the PBS-TV series ‘Evolution,’ will be labeled ‘PBS,’ followed by the episode number, e.g., ‘PBS 6’ refers to Episode 6. Return to article.
--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/RE2/chapter1.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


JEG ELSKER DEG JESUS - Tekst og melodi: Oddvar Berge
JEG ELSKER DEG JESUS MIN FRELSER OG VENN
DU TOK MINE SYNDER OG BAR MEG TIL DEG
DU VEKKET MEG OPP AV MIN SYNDESØVN DYP
OG BRAKTE MEG FREDEN FRA NORD OG TIL SYD

MIN SKYLD HAR DU FJERNET FRA ØST SOM TIL VEST
MITT SKYLDBREV DU TEGNET MED BLOD SOM VET BEST
DET GJELDER FOR JØDE SÅVEL SOM FOR NOR
DIN PAKT DU EI BRYTER EI HELLER DITT ORD

HØR JUDA HØR JOSEF DET LAKKER OG LIR
DEN TIDEN DU FIKK DEN KOM EI FOR Å BLI
DIN EVIGE SKJEBNE SÅ BITTER OG STRI
NEI HØR NÅ MITT ISRAEL RØSTEN SÅ MILD

DIN LAGNAD JEG VENDER DIN KAMP ER FORBI
DIN TEMPELPLASS RYDDES NÅ ENDT ER DIN STRID
DITT HJERTE DET ÅPNES DITT KNE BØYES NU
MIN ÅND DEG TILFLYTER OG HØYT LØFTES DU

DU SER MEG MANASSE OG EFRAIM STOR
DU SER MEG BENJAMIN I JOSEF SOM BROR
SÅ SER DU MEG JUDA I KJÆRLIGHET NÆR
DITT ØYE NÅ SALVES DIN FRED NÅ ER HER

OMVENDELSENS TÅRE DITT HJERTE HAR FØDD
DITT ØYE HAR SETT AT FOR DEG HAR JEG BLØDD
DU FYLLES AV GLEDE AV ÅNDEN MED TRØST
DU DRIKKER MIN VIN OG BLIR ALDRI MER TØRST


Utenriks: Vannet i Midt-Østen - Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
Elvene og vannet i Midtøsten skal i endens tid - i enda større grad enn i tidligere tider - spille en avgjørende rolle. I disse områdene betyr vannet liv eller død. Det gjelder alt fra småelvene i og rundt Israel som Jordan med sidetilløp, grunnvannsbassenger, til de store elver som Eufrat og Tigris og ikke minst kjempen Nilen med sine 700 mil lange løp i Den hvite Nil og Den blå Nil. I denne artikkel skal en først og fremst konsentrere seg om de to store løpene til Nilen. Nå begynner det å koke omkring denne kjempen. Nabostatene krever sitt, men innledningsvis noen ord om Eufrat og Tigris.

EUFRAT OG TIGRIS OG KALDEERNES LAND.
Begge disse elvene har sitt utløp i fjellene i Tyrkia og landet har etter hvert bygget ut flere store demninger som landene nedenfor er svært uroet over. Elvene er også lange, relativt brede der de meanderer innover Iraks sletteland til de renner gjennom lavtliggende sumpområder og ut i Persiabukta. Naturlig nok er det først og fremst Irak som er urolig for vanntilførselen. Demningene har stor kapasitet og om man ønsker å lukke dem samtidig kan man for en tid kvele vanntilgangen i disse elvene. I fremtiden kan det henspille på og gi en forklaring på profetien om at de skal tørke inn og åpne veien for kongene fra Østen, denne kjempehæren på 200 millioner mann som skal marsjere mot Israel. Åp. 9,v.12 og 16. Ser vi på de andre kapitlene i Bibelen som spesielt omhandler Babylon, finner vi de i Esaias kp. 13-14, Jeremias 50 og 51 og Åp. 17-18. Dette store slettelandet hvor både Ninive lå i Nord med assyrerne og Babel lå lengre syd - med Ur i Kaldea - helt ute ved Persiabukta hvor Abram (senere Abraham) kom fra. Man snakker her om de store kulturers vugge - og her var det kong Kyros omdirigerte Eufrat som rant under Babels mektige murer og ut på den andre siden. Når vannet ble borte - marsjerte kong Kyros`s hær under muren og inntok byen mens fyllekalaset i slottet med de hellige kar fra Israel foregikk og skriften på veggen forkynte. Mene, mene tekel ufarsin.

De nevnte kapitler inneholder også sluttprofetier om at store deler av Irak forsvinner i havet. Kikk nærmere på Åp 18, v. 21 så ser du at Babylon skal forsvinne som når en stor kvernsten kastes i havet. Tankene våre kan da henføres til at dette landskapet har store underjordiske oljeforekomster - 1/2 parten av verdens oljeressurser ligger i Midtøsten - og mye er tappet ut. Grunnen er også svært jordskjelvutsatt og ligger lavt ut mot Persiabukten. Dette Bibelavsnitt, samt Jeremias 50, v. 40 omhandler slike ting. Her sier Gud: "Som da Gud la Sodoma og Gomorra og dets nabobyer i grus,-" således skal det gå dette landskapet. Og det var nettopp det som skjedde med disse byer. Stor vulkanisme og så overskyllet av vann. Og kp. 51, v. 42 sier "Havet er steget opp over Babel, det er skjult av dets brusende bølger". Men før dette skjer synes det å se ut som området skal blomstre voldsomt og for en kort stund gi plass til Antikrist og hans storhetstid. Babel er jo som bekjent det ene av de "Two Babyloniens" - hvorav Rom er det andre. Åp.17. Skriften sier: Vi skal skjønne det når det skjer.

NILEN OG NABOLANDENE:
Egypt er etter hvert blitt en ren ørkenstat - og livet i landet er helt avhengig av vannet i Nilen. I alt 10 naboland må også ha av dette vannet. Blå-Nilen kommer fra Etiopias høyland og Tanasjøen ved Gondar og gir ca. 80 % av vannet i Nilen. Det er regnet og flommen fra Etiopias høyland som gir flommen nedover i Nilen og det fruktbare slammet til Nilens bredder som har gitt de store avlingene. Resten - ca. 20 % - av vannet kommer fra Tanganika- og vel også Viktoriasjøen. Dette har Bibelen alltid vært oppmerksom på - det ser en både hos profetene Esaias og Esekiel. I Esaias kp. 19. v.4 - 20 kommer kraftig domsord mot Egypt som nettopp dreier seg om Nilen., mens det på slutten igjen gis sterke løfter om omvendelse og gode kår for landet. I Esekiel kp. 29, v. 9 - 14 tales det om faraoen som sier om skaperverket Nilen: "Strømmen hører meg til, jeg har gjort den." Både dette utsagnet (som Nasser presterte før han døde) og deres holdning til Israel, skal gi dem den sværeste dom. Nilen skal tørke ut "fra Migdol til Syene (by i nord Egypt) og like til Etiopias grense. Og dommen stopper ikke med dette, men går videre med - som rimelig er - at når Nilen tørker ut skal folket spres utover i Midtøsten i 40 år. Esaias kp. 43 har også store og tunge domsord mot både Etiopia og Egypt. Gud sier Han gir hele folkeslag i stedet for jødenes liv - og det må så vidt jeg skjønner - ha sammenheng med det som skal skje med vannet i Nilen og utviklingen forøvrig.

AKTUELLE HENDELSER MOT NABOENE.
Nå har vi til en viss grad ryddet på plass det geografiske, naturgitt og profetiske bakteppet for å forstå de dagsaktuelle begivenheter mer i sin totalitet. Etter at engelskmennene tok over makten i Midtøsten etter den første verdenskrig (1914-1918) og general Alenby kommer fra Egypt og inntar Jerusalem (1917) - begynner ting å skje. Nå er det stormakts-politikken som råder i områdene - og på tross av at Egypt er overtatt av britene - får de likevel i stand en avgjørende avtale om Nilen i 1929: det var jo Storbritannia som hersket i mange av de landene (Koloniene i Øst Afrika) som var avhengig av Nilen og dermed var det stort sett England og Egypt som avgjorde saken om Nilen. Og iflg. Aft. 9.2. -04 så sier denne traktaten at "Egypt kan legge ned veto mot all bruk av Victoriasjøen som landet mener kan påvirke vannivået i eleven". Men nå knaker det fælt i det gamle byggverk. En rekke av landene i Øst Afrika har ødelagt skogene sine, fått stor erosjon og rammes stadig hyppigere av tørke - og trenger nå vann til folk og fe og landbruket sitt for å overleve. Og i henhold til samme avis sier en kommentator i Uganda: "Egypt kan ikke ha fordelene av adgang til havet og samtidig hindre nasjoner som Uganda i å utnytte fordelen av å sitte på Nilens kilder". "Presset fra Øst-Afrikas jordbruk, fiskere og voksende bybefolkning har tvunget regionale ledere inn i samtaler med Egypt om en justering av Niltraktaten. Kenya planlegger en konferanse i mars med deltagelse av alle landene som sogner til Nilbassenget: Kenya, Tanzania, Egypt, Uganda, Sudan, Burundi, Rawanda, Kongo, Etiopia og Eritrea for å finne fram til en fredelig løsning."

Det var å håpe at de lykkes, men Øst Afrika har i decennier hatt total feilforvaltning av arealene med hard avskoging og ikke replanting. (Jeg har sett dette i store områder fra småfly både i Tanzania og Etiopia i 1969 og senere i 1975-76). Dermed øker albedoen (utstrålingen fra jorda) og skyene må høyere opp og lenger inn til de fra før store regnområder før regnet utløses. Dermed kommer kjempeflommer som forsvinner uten å kunne gjøre nytte for seg og gjør mer skade enn gangn. Det skyldes selvsagt også mangel på skog som kan ta vare på nedbøren i kroner og rotsystemer. Med mindre vann og en økende befolkningsmengde - synes det nesten en håpløs oppgave å tro at man skal kunne bli enig i dette fra før konfliktfylte området. Man har jo nettopp etablert en skjør fred i Sudan etter mange års blodige kriger.

Så regner man heller ikke med profetiene og nasjonenes avguderi og fiendeskap mot Israel. Dette taler spesielt Esaias om i kp. 43 som er det viktigste bibelavsnitt om jødenes hjemreise fra Etiopia og nettopp områdene rundt Tanasjøen. De begynte å strømme ut derfra da jeg var der i 1974-75. Det var først bare 750 jøder, men så kom de store operasjonene Moses og Solomon m.fl. og nå står 18-23 000 jøder - de siste - klare til å forlate Etiopia for å komme til Israel. Profeten sier i v. 3-4 når han skuer dette fra tiden ca. 750 år f..Kr.: "-for jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser; jeg gir Egypten til løsepenger for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted. Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg, så gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv." Les gjerne hele kp. og du vil få et mektig vitnesbyrd om Gud, Israel og nasjonene. Og alltid har det vært slik fra tidenes morgen, at når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket. Og i tillegg til at Etiopia er i den dypeste nød på grunn av store gjentatte tørkeperioder, sterkt voksende befolkning, langvarige kriger og mye AIDS - så har de lite valg. De må ha vann og Nilen er en kjemperessurs med sine store sideelver som nesten i sin helhet kommer fra Etiopias ut- tørkede høyland med ca. 60 millioner innbyggere.

Nok en faktor bør nevnes. USA med sin nåværende ledelse og president Bush arbeider med en større plan for innflytelse i Midtøsten - og nettopp i en rekke av disse landene. Men om deres tanker for stabilisering av området bærer igjennom gjenstår å se. For det første er deres Israelvennskap varierende - ei heller vet vi hvem som vil vinne neste valg. Skulle det bli skifte i Washington DC synes det som USA igjen vil trappe ned sitt veldige engasjement av global karakter. Men det vil i stor grad igjen være avhengig av hva som skjer her og i Nordområdene.

Uansett er det i allefall stor grunn til å fortsette å be for de store kristne befolkninger som befinner seg både i Etiopia - som nå rekker sine hender til Herren i hast (Salme 68, 32) - de i Syd Sudan som har vært gjennom de største trengsler og Egypts kristne som delvis lider under tung forfølgelse.


Dagens bibelord
Hebr 1, 1-3:
1 Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene,
[4M 12: 6, 8. Luk 1: 70. Gal 4: 4. 1PET 1: 20.]
2 har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.
[Matt 21: 38. Joh 1: 3. Rom 11: 36. 1KOR 8: 6. Kol 1: 16.]
3 Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
[v. 13. 8: 1. 10: 12. Sal 110: 1. Joh 14: 9. 2KOR 4: 4. Kol 1: 15, 17.]


Torsdag, Februar 12, 2004

Om jumbojeter i ursuppen - Torkel Norum svarer Ivar Kristianslund.
Mitt ærend i denne debatten var å diskutere og kritisere den hyppige bruken av analogier og metaforer som preger diskusjonen om evolusjon og skapelse. Generelt vil jeg hevde at bruk av analogier i det lengste bør unngås, rett og slett fordi en skal diskutere det saken faktisk gjelder og ikke noe "analogt" som kanskje ikke gir en korrekt avbildning av fenomenet. Jeg forstår naturligvis at det kan være fristende å avlede debatten inn på et spor der en selv kan velge premissene, og så presentere en slutning som for alle synes åpenbart riktig. Enhver skjønner jo at jumbojeter ikke oppstår av seg selv, og de som har en smule interesse for flyging vet at de skrus sammen i Everett utenfor Seattle. Og slik kan en vrien bortekamp gjøres til en tilsynelatende enkel hjemmeseier, forutsatt at ikke noen ber om en nærmere begrunnelse for analogiens relevans. Men som Holberg viste med Erasmus Montanus' syllogisme om Mor Lille og steinen, er ikke sammenfall av en egenskap tilstrekkelig for å hevde at to ulike entiteter deler andre egenskaper.

Kristanslund påstår at jeg blander sammen to spørsmål; livets opprinnelse, og artsutvikling og mangfold. Dette er faktisk ikke riktig. Det er kreasjonistene som ikke klarer å holde disse to spørsmålene fra hverandre. Rutinemessig i diskusjoner om evolusjonsteorien kommer de trekkende med "jumbojeter", "maskinskrivende apekatter", "eksplosjon i boktrykkerier" og lignende kjente analogier, slik det også skjedde i denne debatten.

Kristianslund stiller følgende spørsmål:

1. Når en jumbojet, som relativt sett er enkel, ikke kan oppstå ved en tilfeldighet. Hvorledes vil da Norum forklare at livet, som er langt mer komplisert, kunne oppstå ved en tilfeldighet?

Svar: Jeg kan ikke huske å ha påstått at livet har oppstått ved en tilfeldighet. Jeg mener det finnes interessante hypoteser om abiogenese, og akseptable sannsynligheter for dannelse av liv, men dette er et område der forskningen har et stykke å gå før den kan hevde å besitte holdbare teorier. Men der Kristianslund og hans meningsfeller vil strekke hendene i været og fastslå at "Gud står bak skapelsen" vil jeg gi forskerne noe mer tid til å studere fenomenet. Historien har vist at en smule tålmodighet bringer oss lenger enn dogmatisk skråsikkerhet. Det er fristende å spekulere i om Kristianslund ville hatt tid til å vente på at Kopernikus, Keppler og Gallileo oppnådde anerkjennelse for sine ideer der de brøytet ny vei med viten i strid med datidens bibelske oppfatning.

Mens vi forhåpentligvis denne gangen tar oss tid til å avvente den videre forskning, vil jeg i mellomtiden oppfordre Kristianslund til å begrunne hva jumbojeter eller andre mekaniske innretninger har til felles med biologiske prosesser.

2. Hva er det som er logisk ugyldig ved sammenlikningen under spørsmŒl (1)?

Svar: Du snur spørsmålet på hodet. Hvis du mener analogien er logisk gyldig er det din oppgave å begrunne hvorfor. Jeg anser det overflødig å presentere en liste over grunnleggende egenskaper ved biologisk liv på den ene siden og flyvemaskiner på den andre, og som synliggjør forskjellene tilstrekkelig til å vise at en anaologi alene basert på begrepet "kompleksitet" er ugyldig.

3. Hvilke "vitenskapelige metoder basert på empiri" er det som kan forklare "artsutviklingen og mangfoldet"?

Svar: Moderne biologi er fundert på evolusjon som et påviselig, observerbart fenomen i naturen. Her vil nok mange kreasjonister innvende at dette gjelder mikro- og ikke makroevolusjon. Problemet er imidlertid at disse to begrepene ikke lar seg avgrense i forhold til hverandre, og det finnes ingen påviselige mekanismer i naturen som tillater mikro- og hindrer makroevolusjon. Begrepene er hensiktsmessige bare til å avgrense evolusjonsmekanismen i forhold til en gitt artsdefinisjon, men fungerer ikke som definerende på mekanismen som sådan. Kreasjonistene gir altså begrepene en annen betydning enn det biologien legger til grunn.

Det finnes et overveldende empirisk materiale som støtter evolusjonsteorien. Disipliner som paleontologi, biologi, geologi, geofysikk, biokjemi, biofysikk, astronomi, astrofysikk, osv osv, smelter sammen i en felles oppfatning av jordas historie og utvikling over de drøyt 4 mrd. år vi mener den har eksistert. En må besitte en betydelig konspiratorisk kapasitet, for ikke å si tilbøyelighet til dogmatisk virkelighetsflukt, for å kunne avvise denne mildt sagt massive mengde dokumentasjon. Det at vi ikke vet absolutt alt, betyr ikke at vi ikke vet mye. At kreasjonister finner trøst i noen, inntil videre, ubesvarte spørsmål får vi så bare leve med.


Norea må tilpasse seg? - Av Jørgen Høgetveit
"- Hvis Norea Mediemisjon skal tilbake på P4, må vi spille typisk P4-musikk, sier programredaktør i Norea, Geir Sandvik. - - Noreas program "Møteplassen" ble tatt av lufta fordi de ikke passet inn i "nye" P4. Avgjørelsen om P4 forsetter samarbeidet med Norea blir kjent i månedsskiftet februar-mars."

Det er Norge IDAG som melder dette på sine internettsider. Da de tidligere ble tatt av P4 fikk de beskjed om å ha mer stoff om "TVIL". Samlet sett blir dette en interessant åndskamp. Ikke for det at jeg mistenker P4 folkene for å skjønne særlig mye av hva de sier - når de etter min mening jatter med tidsånden.

Tvil er kanskje vår tids største folkesykdom - den uforløste tvil som ikke kommer igjennom til tro på sannheten. Å bli værende i en selvrosende situasjon av intellektuell tvil som agnostiker - som tviler, kan ikke vite, kommer aldri til sannhets erkjennelse - vitner om en usann livsholdning. Det skjønner en av en rask semantisk analyse av ordet. Tvil har sin ordrot i tvi - av to - som igjen forteller om delthet. Det samme går igjen i det tyske zwei og i forlengelsen i ordet zweifelen (tvile). Går man videre finner man det norske ordet FOR-TVILELSE - og det er MER ENN EN FONETISK SAMMENHENG mellom tvil og fortvilelse. Sann tvil fører til fortvilelse - og det igjen fører til en sann søken etter sannheten som en finner i forlengelsen av fortvilelsen (eller den lukkede munn og det sønderbrudte hjerte som Bibelen taler om). Så kommer SAMMENBRUDDET og deretter GJENNOMBRUDDET. Dette finner vi omtalt i Skriften og hos en del seriøse forfattere - som det er verdt å lese - fordi du merker de taler sant ut fra en sann livsstrid - og ikke bare gjør seg til.

Når kravet kommer om P4 - musikk så vet en at det også er en solid del av deres ynkelige og bråkete musikksmak skapt av en tidsånd som krever rus for å overleve med sine usannheter og uforløste sinn. Sinn der man ikke våget å tvile seg fram til sammenbruddet og gjennombruddet som de fleste store skapende ånder gjennomlevde. Det er ingen virkelige forløste skapende ånder som har skapt dette levenet. Og det vil jeg tro at de også vet selv - der de surfer på popbølgen - om de noen sekunder våger å slippe stillheten og ettertanken til.

Prøv det og la NOREA være i fred. Alternativet må være å finne andre kanaler.

Jørgen Høgetveit i
Norges Kommentar Avis.no


Dagens bibelord
Rom 10, 6-8:
6 Men rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si, for å hente Kristus ned.
[5M 30: 12, 13.]
7 Eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? - det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde.
[Heb 13: 20.]
8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.
[5M 30: 14. Gal 3: 2, 5.]


Onsdag, Februar 11, 2004

An article that’ll ‘blow your mind’
An article that’ll ‘blow your mind’
10 February 2004

The question sounds simple enough. Look at two pieces of a circle (illustration 1), and decide ‘what’s missing’ from the options A to F (illustration 2). But the answer could forever change how you see the world.


Illustration 1 Illustration 2
The new article in Creation magazine—‘Missing or misinterpreted?’—makes a profound point in words that even a child can understand. Yet by grasping the solution, that ‘child’ will be equipped to answer the most basic questions plaguing modern man.

That’s what Creation is like. Issue after issue, readers are confronted with answers to profound questions … in simple language that reaches the heart of a child, as well as the head of a philosopher.

Not just mind games
No wonder that avid readers from over 140 countries subscribe. Frequently they also order dozens of gift subscriptions for doctor’s offices, friends and acquaintances, because they’ve seen how the beautiful graphics and intriguing articles reach people. (See Why should Christians subscribe to Creation?)

The articles have a proven track record of changing lives and ‘blowing minds.’

These articles do the crucial work of ‘pre-evangelism,’ breaking down barriers (‘casting down imaginations,’ as Paul says in 2 Corinthians 10:4–5) that prevent modern, secularized people from recognizing the authority of God’s Bible and heeding His saving gospel.

The article ‘Missing or misinterpreted?’ by Ken Ham, for example, piques readers’ interest with a series of circle illustrations (illustrations 1 and 2 above), and then shows them in a memorable way (illustration 3) that it’s not what we see that leads us to believe that the world is millions of years old, but it’s our assumptions.


Illustration 3
As the article says, simply but profoundly, ‘Whenever you hear a news report that scientists found another “missing link” or discovered a fossil “millions of years old”—try to … question the questions these scientists asked to get their interpretations!’

Ken’s article (like all the other articles in Creation) is filled with exciting, practical examples from real science—such as (1) the recent discovery of ‘living fossils’—Wollemi pines—in Australia, (2) the discovery of red blood cells in T. rex bones, and (3) the discovery that fishermen in Southeast Asia have been catching and eating coelacanths for years, though scientists had earlier assumed that coelacanths predated humans by 65 million years (based on false assumptions because coelacanth fossils and human bones don’t appear at the same place in the fossil record).

Not just pretty pictures
In addition to ‘Missing or misinterpreted?’ the latest issue of Creation features lots of other cool, eye-opening articles:


‘Prehistoric’ Tarpan horses, bred back to life!

Dugongs and manatees (gentle ‘cows’ of the sea)

Groundbreaking research on radiometric dating

Valuable insights into apartheid, evolution and South Africa’s ongoing struggles

The exquisite photography by award-winning photographer Bob Jensen

And much, much more


New subscribers will receive
Creation 26(2)
March 2004
(pictured above)
Not just a bunch of ‘pretty pictures,’ but cutting-edge truths designed to change lives. Don’t miss a single issue!

You ‘must’ subscribe!
If you want to ‘blow your mind’ with the latest developments in defending the Bible and understanding God’s world from a biblical and scientific perspective, then subscribing to Creation is a must. You won’t regret your decision … guaranteed.

While you’re at it, buy a gift subscription to blow someone else’s mind!


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0210cm.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Christian Coalition. Press Release Tuesday, February 10, 2004
Press Release Tuesday, February 10, 2004
President Roberta Combs
--------------------------------------------------------------------------------
For further information contact: Michele Ammons 202-549-6257 or 202-479-6900

Christian Coalition holding press conference at State Capitol in Boston on Wednesday to urge Massachusetts legislature to pass marriage constitutional amendment


Boston, Mass. -- Christian Coalition of America, the largest pro-family grassroots organization in America, will hold a press conference on Wednesday at 12 noon inside of the Massachusetts State Capitol Building on the first floor at the Beacon St. Entrance to urge the Massachusetts Legislature to pass the proposed constitutional amendment which will define marriage between one man and one woman.

Bill Thomson, National Field Director and Bryant Jones, State Leader for the Massachusetts Christian Coalition will give remarks during the press conference regarding the infamous decision by the Massachusetts Supreme Judicial Court last week by 4 left-wing judges ordering the Massachusetts legislature to pass a law sanctioning homosexual "marriage", considered an abomination by the overwhelming majority of Americans.


National President Roberta Combs said, "Christian Coalition commends Massachusetts State Senate President Robert Travaglini for allowing a vote on the Marriage Affirmation and Protection Amendment during the constitutional convention. Four radical judges from Massachusetts must not be allowed to determine the definition of marriage for the Commonwealth of Massachusetts, and indeed for the rest of America. Only 24% of Americans support so-called homosexual 'marriages.'"


Christian Coalition agrees with Massachusetts Governor Mitt Romney when he said, "We've heard from the court, but not from the people. The people of Massachusetts should not be excluded from a decision as fundamental to our society as the definition of marriage."


Christian Coalition was the only major grassroots group to support Congresswoman Marilyn Musgrave's (R-CO) Federal Marriage Amendment (FMA) when it was introduced in May 2003. After last week's decision by this rogue court in Massachusetts, it is time for the U.S. House to pass the Musgrave (FMA). In the Senate, a similar FMA was introduced late last year by Senators Wayne Allard, (R-CO), Senator Jeff Sessions, (R-AL) and Senator Sam Br ownback, (R-KS).


#


--------------------------------------------------------------------------------

Christian Coalition of America
P.O. Box 37030
Washington, D.C. 20013

www.cc.org Telephone: (202) 479-6900
Fax: (202) 479-4262
--------------------------------------------------------------------------------


Dagens bibelord
Esek 3, 1-4:
1 Og han sa til meg: Menneskesønn! Et det du finner her! Et denne bokrullen, og gå av sted og tal til Israels hus!
[Åp 10: 9.]
2 Da åpnet jeg min munn, og han gav meg denne rullen å ete.
3 Og han sa til meg: Menneskesønn! Mett din buk og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg! Og jeg åt, og i min munn var den søt som honning.
4 Og han sa til meg: Menneskesønn! Gå til Israels hus og tal til dem med mine ord!


Tirsdag, Februar 10, 2004

EVENTYRET OM SUPPEN SOM BLE TIL MENNESKE (EVOLUSJONSTEORIEN) - Av Ivar Kristianslund
Vi har en tid hatt en diskusjon her på www.ikrist.com mellom Willy Fjeldskaar og Kjetil Åkra med innslag av bl.a. Torkel Norum.

I sitt første innlegg skriver NORUM bl.a. følgende:
”Problemet er imidlertid at ingen av disse (analogiene, vår tilføyelse) er gyldige. Analogiene beskriver noe annet enn det de er ment å illustrere. Nå er det åpenbart for alle at ingen biolog ved sine fulle fem ville hevdet at en tornado på en søppelplass kunne fremskaffe en jumbojet (selv om alle delene faktisk befant seg der). Allikevel mener altså biologene at naturen, i dette tilfellet artsutviklingen og mangfoldet, kan forklares ved hjelp av vitenskapelige metoder basert på empiri.”

Norum blander her sammen to spørsmål, nemlig (1) Hvorledes livet oppsto og (2) hvorledes ”artsutviklingen og mangfoldet” kan forklares.

Jeg vil stille Norum følgende spørsmål som jeg ber om korte og klare (”populærvitenskapelige”) svar på:
1. Når en jumbojet, som relativt sett er enkel, ikke kan oppstå ved en tilfeldighet. Hvorledes vil da Norum forklare at livet, som er langt mer komplisert, kunne oppstå ved en tilfeldighet?
2. Hva er det som er logisk ugyldig ved sammenlikningen under spørsmål (1)?
3. Hvilke ”vitenskapelige metoder basert på empiri” er det som kan forklare ”artsutviklingen og mangfoldet”?

ÅKRA blander sammen MAKROEVOLUSJON og MIKROEVOLUSJON. Ingen opplyst kreasjonist nekter for at det kan foregå ”evolusjon” (mikroevolusjon) innenfor de ”slag” som Gud har skapt. Husdyravl og planteforedling innen landbruket er eksempler på slik mikroevolusjon. Begrepet ”slag” som Bibelen bruker kan omfatte flere ”arter”. Som et eksempel kan vi nevne ulv og hund som tilhører samme slag, men regnes som to forskjellige arter. Det som Bibelen benekter klart er at det kan foregå evolusjon fra et slag til et annet (makroevolusjon).

Åkra dynger på med litteratur og autoriteter, noe som i og for seg er greit, men han unngår egentlig selve saken. ”Vitenskapen”s holdning til disse grunnlagsspørsmålene minner meg sterkt om H. C. Andersens eventyr om Keiserens nye klær: Keiseren var naken, men alle lot som om han hadde klær på, fordi alle andre gjorde det samme. Sannheten kom ikke fram før en liten gutt gjorde oppmerksom på at Keiseren faktisk var naken. På liknende måte er det med evolusjonsteorien. Meget intelligente og velutdannede mennesker utfører til dels meget beundringsverdig og samvittighetsfull forskning, men problemet er at utgangspunktet er galt. Derfor blir også resultatet galt.

Da jeg studerte på Norges landbrukshøgskole for mange år siden, ble jeg fortalt at livet oppsto i en gunstig blanding som ble kalt ”den prebiotiske suppe” (suppen før livet) under meget gunstige forhold. Jeg tillater meg å be Åkra svare kort og klart (”populærvitenskapelig”) på følgende spørsmål:

1. Hvorledes kunne livet (en urcelle eller hva man kaller det) oppstå ved en tilfeldighet når alle teoretiske overveielser og alle eksperimenter tilsier at dette i praksis er umulig?
2. Hvorfor skulle denne urcellen finne på å formere seg (dele seg)?
3. Ville ikke urcellen dø ut med en gang dersom den ikke allerede i starten hadde formeringsevne?
4 Er det ikke et utenkelig mirakel at en urcelle med formeringsevne skulle oppstå spontant av seg selv?
3. Hvorledes virket det naturlige utvalget på dette stadiet?
4. Er det så å forstå at denne urcellen inneholdt i seg genetisk materiale
for alt etterfølgende liv, bl.a. mennesket?
5. I motsatt fall, hvordan oppsto dette genetiske materialet?
6. Hvorledes kan mutasjoner som jo egentlig er ulykker eller ødeleggelser
gjennomsnittlig skape framgang?
7. Vil du påstå at utvalg skaper noe nytt som ikke er der fra før?

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund


ETT HUNDRE ÅR MED KVINNERS STEMMERETT. HVA HAR BLITT OPPNÅDD? HVOR STÅR VI? - Av Oddvar Berge
Eide bygdebok peker på at ved kommunevalget i Nedenes i 1901 var det bare 5 % av de stemmeberettigede kvinner, fordelt på 13 herreder, som møtte. Eide var (ikke enestående) blant de bygder hvor samtlige av hunkjønn holdt seg hjemme. Landvik skilte seg klart ut med 102 kvinnestemmer. Vestre Moland hadde bare 20, men til gjengjeld valgte man i denne bygd to kvinnelige representanter.

Det er omkring hundre år siden det ble marsjert i Grimstad for kvinners stemmerett ved politiske valg. Det er omkring 20 år siden jeg skrev at ”kvinnen er mannens beste venn og svakeste punkt. Kvinnen er derfor djevelens beste redskap i sin kamp for å felle mannen som Guds fremste skapning og forvalter av jorden vi bor på”. (Fævennen). Gud skapte mann og kvinne for at de skulle samarbeide med Gud om å forvalte skaperverket på jorden. Kvinnen som mannens medhjelp. Djevelen søkte fra første stund å få kvinnen over på sin side. Kampen foregår i prinsippet i dag nøyaktig som for seks tusen år siden.

Hva har vi så oppnådd i disse siste hundre år, enn si de siste tyve? Utviklingen akselererer.
Har vi fått flere gode hjem, mindre kriminalitet, mindre utroskap, færre drap, ”you name it”. Nei. Tvertimot. Vi har fått daglige drap. Det siste og mest dramatiske tilfellet, Knutby i Sverige, synes å være helt ut regissert av en kvinne, såkalt ”personlige Jesu brud”. Vi har forstyrrede barn i mengdevis, frustrerte menn, utslitte karrierekvinner, ”you name it”.
Vi har hatt en kvinnelig statsminister. Nå varsler Høyre at vi kan få en Erna som kan bli større enn Gro!!!

Hva har blitt oppnådd?
Grunnloven har blitt endret slik at arverekkefølgen i Kongehuset ikke er styrt av mannlige avkom. Loven er endret slik at barn i mors liv kan drepes med den begrunnelse at et foster ikke er et menneske. (Sitat Gro – lege). Grunnloven sier at ”blant arveberettigede regnes også den ufødte, der straks inntager sitt tilbørlige sted i arvelinjen, når han etter faderens død fødes til verden”.

Hva kan bli større enn barnemordersken Gro?
Det måtte bli at Grunnloven endres slik at man kan sortere seg frem til det ønskede foster av riktig kjønn, kanskje endog ved å tillate kloning.

Høyre skulle være et parti som skulle gjennom konservering ivareta verdimessige nedarvede velprøvde verdier, absolutter og prinsipper. Partiet fremstår i dag som det stikk motsatte. En fanebærer for homofilt samliv og fremtidsrettet ugudelighet. Man er i løpet av hundre år kommet på parti med djevelen fra å være på parti med Gud. Og utviklingen akselererer. Villere og villere. Vil et rendyrket kvinnestyre endre denne utviklingen til det bedre? Så avgjort ikke.

Her i Agder ropes det på sterkere innslag av kvinnelige ledere. Det jamres over at Agder ligger lavest på statistikken når det gjelder styrende kvinnerepresentanter. En høyrekvinne fra Lillesand går i spissen for forandring, sammen med industriministeren som også er høyrerepresentant fra Agder.

Jeg er stolt av å være fra Agder. Jeg etterlyser mannfolk. Ydmyke mannfolk. Vi har ruvende menn i vår nasjonale historie. Wergeland, Bjørnson, Ibsen, Hauge. Også de etterlyste ydmyke Menn som kunne ivareta kvinner, barn, hjem, samfunn med ære og stolthet. Vi er nå kommet inn i en selvmordsspiral inspirert og strategisk gjennomført av Guds motstander djevelen med tillatelse av Gud. Avguderiet florerer og tar overhånd. Alt fra Humanetisk Forbund til Vigrid og Muhammed. Gud sa til Elia på Karmelfjellet: Jeg har syv tusen mann som ikke har bøyd kne for Ba’al. Jeg tror de finnes også i dag. Derfor etterlyser jeg fem tusen underskrifter fra menn eller kvinner som vi trenger for å kunne stille lister til stortingsvalget i 2005 og ta kampen opp mot sjelefienden og Antikrist. Jeg etterlyser deg Benjamin, du sovende kjempe. Er du rede? Jeg forutsetter at vi også enda har kvinner iblant oss som evner å høre hva Guds Ånd sier til „menigheten“ – altså til hjertene våre og vår Gudgitte fornuft.

Jeg har pekt på vår lokale historie gjennom de siste ett hundre år. Kong Salomos rike raste på en generasjon. Også der tok kvinnene over innflytelsen. Folket vendte seg bort fra Gud og til avgudene. Det samme skjer oss nå. Derfor må vi våkne opp og vende om! Våkn opp du som sover, stå opp fra de døde!!!

Det er ikke dyktighet det dreier seg om, men om tro, villighet og lydighet. Det handler om å eie Guds beskyttelse eller ikke. Og uten Guds beskyttelse har vi heller ingen frihet. Bare slaveri.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Defense Of Marriage Act State Law Update

February 9, 2004

Defense Of Marriage Act State Law Update

Do you believe in Marriage between only one man and one woman?

Join with TVC as we continue to fight for the Family!

CLICK HERE to Pledge

The movement to defend marriage as a union of one man and one woman is gaining momentum throughout the U.S. as a result of the Massachusetts Supreme Judicial Court's decision in November, 2003, to "legalize" same-sex marriage.

A Virginia legislator, Del. Robert F. McDonnel (R-Virginia Beach) won passage of a resolution on January 21st, 2004, that calls upon Congress to pass a federal DOMA as a constitutional amendment banning homosexual marriage. His resolution, H.J187) also calls upon this Congress to include a ban on civil unions as well in the 50 states.

TVC supports passage of a constitutional amendment protecting marriage between one man and one woman. Public support is growing in support of protecting marriage from homosexual activism.

Read my new editorial on the controversy in Massachusetts here: http://www.traditionalvalues.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1412

At the state level, Ohio has become the 38th state to pass a Defense of Marriage Act (DOMA) that defines marriage as a one man/one woman union in the state constitution. Governor Taft signed this legislation on February 4, 2004. In signing the law, Gov. Taft noted: "Marriage is an essential building block of our society, an institution we must reaffirm. At a time when parents and families are under constant attack within our social culture, it is important to confirm and protect those environments that offer our children, and ultimately our society, the best opportunity to survive."

"…Four judges in another state should not, and cannot, hold the power to redefine marriage in Ohio. Rather, it is for citizens of Ohio, through our elected representatives and after extensive public and legislative debate, to determine our laws, and here, to define our fundamental institutions."

The Ohio bill has been called a "Super DOMA" law because it not only defines marriage as a union of one man and one woman, but it also bans Vermont-style civil unions and prohibits the granting of domestic partner benefits to state employees.

The bill says, in part: "any marriage between persons of the same sex is against the strong public policy of this state" and that "marriage between persons of the same sex shall have not legal force of effect." It continues: "any marriage entered into by persons of the same sex in any other jurisdiction shall be treated in all respects as having no legal force of effect in the state."

DOMA laws have been passed by overwhelmingly high margins in the states where citizens have been given the right to vote on this important issue. In California, for example, voters approved Proposition 22 in 2000 by a 62% to 39% margin. Prop. 22 defined marriage as a one man, one woman union in California.

Voters in other states have also passed DOMA laws by very wide margins. Here are three: Nebraska voters approved a DOMA in November, 2000, by a 70.1% to 29.9% margin; Nevada voters approved a DOMA in November, 2000, by a 69.6% to 30.4% margin. Voters in Hawaii passed a DOMA law in 1998 by a 69% margin.

These states currently have DOMA laws:

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Pennsylvania
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Virginia
Washington
West Virginia

These states do not yet protect marriage:

Connecticut
Maryland
Massachusetts
New Jersey
New Mexico
New York
New Hampshire
Oregon
Rhode Island
Vermont
Wisconsin
Wyoming

Public opposition to same-sex marriage is growing. Polls conducted by NPR, CBS/New York Times, and Associated Press, all show increased opposition from the American voter on same-sex marriage.

TVC's recent report on these polls shows that a growing majority of Americans are opposed not only to same-sex marriage but to civil unions or other arrangements that give homosexuals the same privileges as the traditional one man, one woman marriage.

The legalization of same-sex marriage will destroy traditional marriage and open up our culture to a wide range of other sexually deviant lifestyles. The Weekly Standard's Stanley Kurtz wrote a detailed article on how same-sex marriage is undermining traditional marriage and morality in Scandinavian countries. Every Member of Congress and other policy leaders should read this article and do whatever is necessary to prohibit the legalization of homosexual marriage in America.

The truth is that homosexuals do not really want the "right" to marry. Many of their strategists have openly admitted that their real goal is to destroy marriage altogether and usher in a new sexual ethic in America that will permit every kind of sexual partnership, including group sex as "marriage." TVC's report, "Do homosexuals really want the 'right' to marry?" features quotes from these activists.

In view of the overwhelming support for traditional marriage in the United States, I urge you to support passage of a constitutional amendment protecting marriage as a union of one man and one woman. The amendment should also prohibit civil unions, domestic partnerships, or other homosexual relationships that equal marriage under the law.

TAKE ACTION: If you live in Massachusetts, contact your state legislators today and ask that they vote for a constitutional amendment defining marriage as union between one man and one woman. If you live in another state that does not have a DOMA, contact your legislators and ask that they pass one this session.

You can find contact information on your state legislators by going to your state's government web site.

Please forward this action alert to your friends and neighbors and encourage them to write to their legislators as well. Urge them to access TVC's web site and sign up for our weekly email, too.

Sincerely,


Rev. Louis P. Sheldon
Chairman
Traditional Values Coalition


--------------------------------------------------------------------------------
Have you made your Pledge to Join the Fight?
You want to preserve family values in our country -- we know that. But will you make a $10 sacrifice to achieve this?

One fewer movie?

A trip to the ice cream store?

A quarter of your cable bill?

How about that jar of change on your counter?

Just $10 to the Traditional Values Coalition right now can help protect our values, like marriage between one man and one woman..

Be part of the fight. We need you to pitch in just $10 right now. Do it for your family, your children -- please contribute right now.

In advance, thank you for your help.
https://www.traditionalvalues.org/pledge.html


--------------------------------------------------------------------------------
NOTE: To respond to this email, please use our feedback form located at
http://traditionalvalues.org/modules.php?name=Feedback

--------------------------------------------------------------------------------
Traditional Values Coalition is an inter-denominational public policy organization comprising over 43,000 member churches. For more information or to arrange an interview, please call Amy Skeen at (202) 547-8570. TVC 139 C. Street SE, Washington, DC 20003. Web site address: http://www.traditionalvalues.org


Dagens bibelord
Sal 147, 15-19:
15 Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.
16 Han er den som gir snø som ull, han som strør ut rim som aske.
[148: 8. Job 37: 10. 38: 22.]
17 Sine hagl kaster han ut som smuler, hvem kan stå seg mot hans kulde?
18 Han sender sitt ord og smelter dem, han lar sin vind blåse og vannet renner.
19 Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover.
[5M 33: 4. Mal 4: 4.]


Mandag, Februar 09, 2004

Dagens bibelord
1 Mos 1, 11-13:
11 Og Gud sa: Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble slik.
12 Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
13 Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen.


Søndag, Februar 08, 2004

SÅMANNSSØNDAGEN: Dagens bibeltekster
LESETEKST, Hebr 4, 12-13
12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.
[Jes 49: 2. Jer 23: 29. Ef 6: 17. Åp 1: 16. 2: 12, 16. 19: 15.]
13 Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for.
[2KRØN 16: 9. Job 34: 21. Sal 33: 13-15. 139: 1-5.]

LESETEKST, Mark 4, 26-32:
26 Og han sa: Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden.
27 Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt - hvordan det går til, vet han ikke.
[Jak 5: 7.]
28 Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. (Vinden blåser)
29 Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet.
[Joel 3: 18. Åp 14: 15.]
30 Han sa: Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det?
[Matt 13: 31 ff. Luk 13: 18 ff.]
31 Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden.
32 Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.
[Esek 17: 23. 31: 6.]

PREKENTEKST, Sal 33, 1-9:
1 Rop med fryd for Herren, dere rettferdige! Lovsang sømmer seg for de oppriktige.
[32: 11. 64: 11. 92: 2. 147: 1. Fil 3: 1. 4: 4.]
2 Pris Herren til sitar, lovsyng ham til tistrenget harpe!
[71: 22. 81: 3. 98: 5. 144: 9. 147: 7. 149: 3. 150: 3.]
3 Syng for ham en ny sang, spill liflig med frydesang!
[40: 4. 96: 1. 98: 1. Jes 42: 10. Åp 5: 9.]
4 For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast.
[19: 9. 146: 6. 4M 23: 19. 1SAM 15: 29.]
5 Han elsker rettferd og rett, jorden er full av hans miskunnhet.
6 Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust.
[104: 30. 148: 5. 1M 1: 6, 7. 2: 1. Heb 11: 3.]
7 Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus.
[104: 7-9. 1M 1: 9. Job 38: 8. Ord 8: 29. Jer 5: 22.]
8 La all jorden frykte for Herren, og alle dem som bor i verden, beve for ham!
9 For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.
[148: 5. 1M 1: 3.]


Lørdag, Februar 07, 2004

Klioo fra www.dagen.no: Erna Solbergs teologi
Til forskjell fra Dagfinn Høybråten og Valgerd Svarstad Haugland har Høyres påtroppende leder Erna Solberg veldig lyst til å uttale seg om den homofili-relevante delen av sin egen teologi (se Dagbladet 05.02.04). Det har hun all mulig rett til, akkurat som de to KrF-lederne på sin side har all mulig rett til å treffe annerledes valg av tid og sted for teologiske trosbekjennelser. Men dessuten har Erna Solberg krav på å få selve innholdet i den trosbekjennelsen hun avlegger for Dagbladets lesere, seriøst mottatt og vurdert.

Erna Solberg sier at hun både som politiker og som vanlig kristen gjerne vil si hva hun tenker om homofili-relevant teologi. Hun «liker dårlig den delen av Kristen-Norge» som hun mener diskriminerer samlevende homofile. Hennes egen teologi er mye mer generøs: «Jeg trodde at også homofile var skapt i Guds bilde», sier hun.
Den påtroppende Høyre-lederen har krav på følgende svar fra den delen av kristennorge som hun ikke liker: Du tror rett, Erna Solberg. Også homofile er skapt i Guds bilde.

Men det er i tidligste laget å sette avsluttende punktum der. For det neste spørsmålet er jo hvordan Erna Solberg (og alle vi andre) kan vite at det faktisk er sant at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det kan vi bare vite fordi Gud har åpenbart det i Bibelen. Det står i 1 Mos 1:26-28 (m.fl.st.).
Det tredje spørsmålet er hva Gud mente med å fortelle oss at vi er skapt i Guds bilde. Det kan vi også bare finne ut ved å se etter i Bibelen. Der fremgår det at Adams og Evas (og alle andre menneskers) gudsbilde hører tett sammen med at vi er skapt «mannlige og kvinnelige», eller «maskuline og feminine». Dessuten hører det tett sammen med at Gud på skapelsens morgen bød ektemann og hustru å leve sammen seksuelt og på den måten bli med-skapere sammen med Gud i prosessen med å skape barn. Gudsbildet er altså i Bibelen tett forbundet med en programmessig tokjønnsteologi.

Det betyr ikke at samlevende homofile har tapt gudsbildet sitt. Men det betyr at samlivet deres er på kollisjonskurs med gudsbildet deres. For i gudsbildet bor det en annen skaperplan for dem enn den de som samlevende homofile lever etter.
Svaret til Erna Solberg er altså et ja til den basale teologiske trosbekjennelsen hennes. Men det er også en oppfordring til ikke å slutte med teologisk ettertanke etter bare første setning. For Gud har åpenbart mer enn bare én setning.

At også samlevende homofile er skapt i Guds bilde betyr blant annet at de aldri må mobbes av kristne. Heller ikke må de av dem som søker kristenfellesskap, fryses ut. På den andre siden har de ikke krav på å få omdefinere kristen teologi. Derfor har de heller ikke krav på stemmerett og valgbarhet til styringsorganer som har med slike definisjoner å gjøre.
Erna Solbergs Dagblad-intervju viser at hun som politiker er innstilt på å respektere menighetenes selvbestemmelsesrett i slike spørsmål. Derfor bør vi være takknemlig for at hun holder hodet kaldt, selv når medieulver og politikerulver lukter kristenmanns blod.

Publisert 06.02.2004


Klipp fra www.dagen.no: Vårt Lands mavefølelse
Både mandag 02.02.04 og tirsdag 03.02.04 har Vårt Land på lederplass kritisert anbefalingen fra Misjonsforbundets Pastor- og Menighetsråd om å si nei til medlemsskap for homoseksuelt samlevende. Vårt Land synes anbefalingen er «drastisk». Redaktøren advarer dessuten om at homofile vil føle seg «fordømt» hvis Misjonsforbundet følger anbefalingen. Hvilket viser hvor stor vekt Vårt Land legger på følelser i teologiske spørsmål. Spørsmålet er om Vårt Lands egen teologi er noe særlig annet enn mavefølelse-teologi.

Kristen teologi er i alle fall ikke mavefølelse-teologi, men åpenbaringsteologi. Det betyr at kristne kirker ikke må spørre sin egen mavefølelse hva de skal svare på aktuelle bekjennelsesspørsmål. Men de må spørre hva den treenige Gud har åpenbart i Bibelens 66 hellige skrifter.

Derfor er det også dén regelen som bør gjelde når kristne kirker skal drøfte medlemsskapskriterier. Nå har kristne kirker ulike ordninger for medlemsskap. Det er i de nivåene av medlemsskap som gir kirkelig styringsrett (dvs: stemmerett og valgbarhet) det er nødvendig å operere med åpenbaringsteologiske kriterier for medlemsskap. I homofilispørsmålet betyr det at en må si nei til slike homofile som ved å etablere seg som homoseksuelt samlevende dokumenterer at de inntar en kvalifisert ubotferdig holdning til Bibelens åpenbarte homofili-forbud.
Vårt Land synes altså dette er «drastisk». Og føyer til at det er «ekstra sterkt» at anbefalingen kommer nettopp innenfor Misjonsforbundet, som ellers er kjent for «romslige forhold» til dåp og nattverd. Som man ser, er det nærmest utelukkende mavefølelse og synsing som styrer over Vårt Lands teologiske grads-adjektiver.

I lederartikkel nummer to reiser Vårt Land kritikk mot Ap-forslaget om å frata Misjonsforbundet frikirkestøtten. Men samtidig utdyper Vårt Land kritikken av Misjonsforbundet noe. Lederskribenten har nå funnet ut at det er «en håpløs oppgave» «å sortere hvem som er verdig til å være medlemmer». Som om det fins et eneste menneske i hele verden (bortsett fra Herren selv) som er verdig til å få medlemsskap i Kristi kirke. Det kan man bare få av nåde. Men man får det jo ikke, hvis man selv stenge seg ute fra Guds nåde ved ubotferdighet.

Man må bekjenne synd som synd for å få Guds nåde, inkludert eventuelle homofile synder.
Dessuten får altså Vårt Land seg til å argumentere med at slike medlemsskapskriterier kan tolkes som «fordømmelse og avvisning». De kan føre til at homofile «føler seg dømt». Hvilket er å snu all kristen teologi på hodet. For hverken heterofil eller homofil kan få nåde hos Gud uten å erkjenne forbeholdsløst at vi uten Kristus er håpløst fordømt og fortapt. Veien gjennom fordømmelse er simpelthen eneste vei til Gud.
For et halvår siden avviste Vårt Land kritikk fra Dagen i arvesyndspørsmålet. Men Vårt Land tenker, som man her kan se, uten enhver forbindelse med Bibelens lære om det totale syndefordervet.

Publisert 04.02.2004


Objections to homosexuality article
Feedback
We want your feedback. AiG welcomes your comments, questions and concerns. While we cannot promise a response to all e-mails, we offer this forum as an opportunity to make your voice heard. Send Feedback …

Objections to homosexuality article
Hello,
I read the article on the site about the gay law that passed in Canada to allow gay people to get married. I was horrified when you actually said that it was tragic.

Of course—it is not marriage at all, no matter what any humanist law says.

I am a gay man, I have been since I was born. It is not a choice to be gay. I've known that I was more attracted to men than women since I was 6.

It seems hard to contemplate the notion of a six-year-old even thinking in terms of sexual attraction!

There's no getting around the answer, it is not a choice to be gay or straight.

Actually, many homosexuals, including activists, disagree with you, claiming that such a claim still imputes aberrance to homosexual behavior. They reason that the underlying assertion is that if they weren't born that way, they wouldn't want to be like this.

This is the way God made me …

How do you know? It’s a remarkably defeatist attitude, and neglects the Fall. To take a different example: some people are born with a tendency towards alcoholism. But they are still responsible for their actions if they get drunk.

… and once I came out I felt a huge weight lifted off of my shoulders and felt at peace with myself about it. It is a choice to be open about it. Some people choose to deny their true feelings for the oppisite sex. There is statistics that out of every 100 people worldwide at least 11 of them are homosexual.

This comes from a thoroughly discredited study by anti-Christian Alfred Kinsey. Until his infamous 1948 works on human sexuality, he was an obscure specialist in gall wasps and treated humans merely as huge, complex gall wasps. He also skewed his sample with lots of sex offenders. And even then, the 11% figure you cite was actually of males between 11 and 55 years old whom he claimed remained ‘largely’ homosexual for at least three years. Only 4% were exclusively homosexual, even according to Kinsey’s own inflated figures. It’s also conveniently forgotten how he advocated sexual experimentation with children just to enhance supposed knowledge of human sexuality in all forms. See the discussion in Spong and Morality.

Anyway, what does it matter? The Bible teaches that out of every 100 people, 100 are sinners (Romans 3:23). Does this mean sin is acceptable?

As I kept reading and heard all of the condemnation you gave to homosexuals I was appaled that this was a "christian" web site. I want to know how many verses in the bible (since you are basing this all on biblical standerds, all from the old testiment I might add...)

Why is that a problem? The Old Testament is still inspired—in fact Jesus said it ‘cannot be broken’ (John 10:35).

talk about judging people, talking about loving your neighbor, talking about peace and getting along with your fellow mankind?

How many times does God have to say something before it counts? And Jesus condemned only hypocritical judgment; he commanded righteous judgment (John 7:24).

If you treat homosexuals any different than heterosexuals, than you are in the wrong because you are biased against them.

On what grounds do you condemn us as wrong? You evidently reject God’s Word as your standard for morality, so what do you replace it with? Your own opinion? And we would reject the implication that we are proposing any sort of ill-treatment of anyone, or rejection of the sinner, as opposed to the sin.

I have never been more happy with my partner and even though I was presured when I was younger to be with women and tried dating them, I have absolutly no physical or intelectual attraction for any women.

Attraction is not the issue. This does not decide right or wrong. Marriage is not compulsory. Also, not all heterosexual attraction is right either. It is part of God’s plan for marriage for a man to be sexually attracted to his own wife; it is wrong to be sexually attracted to his neighbour’s wife and covet her.

How can you call yourselves a loving, "christian" organization if you condem a huge portion of the population.

As already pointed out, we are not ‘condemning people’.

If Canada wants to make gay mariges legal than leave it at that. Hold to your own believes but don't condem it. I can't believe I grew up as a bible believing christian to see this happen. I haven't gone to church for almost a year because of people like you. All I see is 100% hypocracy. There is nothing valid in your judgments of gays and lesbians. First off, the verse in Leviticus, yeah that was for the Jews when they were in the desert to abide by. Not for the gentiles.

Indeed, some schools of thought would say that the Law of Moses was for the Jews up till the time of Christ. Some of the Levitical laws were clearly designed to keep the Jews separate from the pagans to keep the Messianic Line pure. Since the coming of Christ, the barrier between Jew and Gentile has been broken down (Ephesians 2:14), so both Jews and Gentiles can now become one in Christ Jesus (Galatians 3:28, Col. 3:11).

However, this hardly exhausts the Scripture on the matter. Marriage is an ordinance from creation itself, not just for the Jews. Jesus cited Genesis 1:27 and 2:24 to teach that marriage was one man and one woman, the two becoming one flesh (Matthew 19:3–6, Mark 10:6–9). And Paul writing to the Romans condemned homosexual activity as one symptom of sinful lusts, in turn arising from a rejection of God (Romans 1:20–32).

But even on those grounds you raise, the Levitical laws should never be dismissed completely. When Jesus said ‘For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander,’ (Matthew 15:19), He was a Jew talking to Jews. Therefore what He intended to communicate by ‘sexual immorality’ (πορνεια porneia) must have been what Jews would have understood by this, so it must have included homosexual behavior.

Furthermore, these Levitical laws provide the background for the teachings of Paul (the Jew Sha’ul) on the issue. In 1 Corinthians 6:9 and 1 Timothy 1:10, Paul actually used a most unusual word, αρσενοκοιτες arsenokoitès, meaning ‘male who has coitus with a male’. This was not the normal term from the Greek culture. But the Levitical law explains where Paul obtained his binding New Testament prohibition. In English, Leviticus 18:22 reads:

You shall not lie with a male as one lies with a female; it is an abomination.

In the Greek Septuagint from which Paul often quoted, it reads:

και μετα αρσενος ου κοιμηθηση κοιτην γυναικος βδελυγμα γαρ εστιν (kai meta arsenos ou koimèthèsè koitèn gunaikos bdelugma gar estin)

Second, that was almost five thousand years ago (according to the new earth theory which I do believe in).

Therein may lie the problem—you have discounted the Bible in chronology, so it’s hardly surprising that you discount its morality as well. This has happened so often, although Jesus told Nicodemus:

If I told you earthly things and you do not believe, how shall you believe if I tell you heavenly things?

So it’s hardly surprising that those who doubt the Bible’s teaching on an earthly thing (such as how old it is) should also doubt the Bible on heavenly things (e.g. sexual morality). Especially so when, as above, Jesus taught about marriage by proclaiming that God had created people male and female ‘from the beginning of creation’, not billions of years later.

Far too many people use emotive language to argue against homosexual acts (‘gross’, yuck’), but what I or anyone else feels or even thinks is irrelevant. The only real issue is that God has forbidden such things, because they violate the created order of marriage, as well as the created biological design of men and women. Also, even secular governments are God’s agents for restraining sin (Rom. 13:4).

In any case, both young and old earth chronology would place Moses at about 3500 years ago.

Times have changed drasticaly but there have been accounts of homosexuality through-out history. Many popular famous icons have had homosexual experiances and I'm sure that you don't condem all of them.

Once again, many of these alleged examples come from the late homosexual academic John Boswell. Fellow homosexual Camille Paglia denounced him sharply for reading a sexual context into intense spiritual alliances, and for ‘slippery, self-interested scholarship, where propaganda and casuistry impede the objective search for truth.’ See again the discussion in Spong and Morality.

What about talk show hosts for example, like Ellen Degeneres and Rosie O'Donnell. I know many people that used to love watching those shows but once they came out of the closet, they stopped.

What about them? Morality is not determined by celebrity action. Just look at the rampant promiscuity in Hollywood!

Why? They are still the same people as they always have been. What makes it a difference if someone is gay or straight. Reading your web site I just was shocked that a supposedly christian web site would look down on "alternitive lifestyles". Maybe you should start reporting on love more and stop being so concerned with what other people do with their lives. It's none of your business who people sleep with. Who are you to judge others for their lifestyles.

We are Christians following Jesus who said (John 7:24):

Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment.

I am just sad about this whole thing and it’s sad to see that some homosexuals just cannot find love from even christians anymore.

This is not so. Christians can love the person and not the behavior. In fact, the most loving thing to do can be to warn the person of the grave dangers of such behavior for this life and the next. It would be unloving to pretend everything is OK when it is not.

In fact the whole gospel message—the good news about redemption from sin, depends on lovingly telling people the bad news that they are sinners! In such a context, Paul first sharply condemns certain sinful acts in 1 Corinthians 9–10:

Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male prostitutes nor homosexual offenders nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God.

But Paul doesn’t stop there! He goes on to say in the very next verse:

And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.

That is the good news Jesus offers to homosexuals and indeed to all of us sinners, and which AiG presents to you.

(Dr) Jonathan Sarfati

PS: for more information on this topic, see the technical Creationism and the Problem of Homosexual Behaviour.


--------------------------------------------------------------------------------

‘No excuse not to believe’
Thank you so much for your ministry, without it, I probably would not be saved today. When I was little, I would ask questions about absolutely everything around me, and that naturally spread to asking questions about the Bible. My family couldn’t answer me when I asked where ‘Mrs. Cain’ came from, or how all the animals fit on the ark. When they did give me an answer, more often than not it was such a weak one that even I could see that it didn’t fit. They discouraged me from asking questions about the Bible, telling me to ‘just believe’. And I tried, but it was impossible for me to stop asking those questions.

In school, we learned about the Big Bang and the evolutionary theory so early I can’t even remember when it was introduced. My teachers were more than happy to answer my questions, and to my mind at that age, those answers seemed to make sense. So I learned that the Bible was a nice storybook, but it wasn’t true. It wasn’t an overnight transformation, but I gradually began to lose any belief I had had in the Bible, and over time, I became more of an agnostic, though I called myself a Christian to keep my family happy. Faith was fine for less intelligent people who needed that crutch, but I considered myself above that.

I actually began studying creation versus evolution playing devil’s advocate against my evolutionist biology teacher in high school. It wasn’t that I disagreed with her at the time, but her arguments were so poor that I was intellectually offended that she would expect us to swallow the stuff she said. The outdated material in our new biology books didn’t help her case either. I found the URL for AiG in a book I was researching, and browsing your Q&A page, I was surprised to find the answers to the questions I had been asking for over ten years in literally the first day I was at your site. Dr. Sarfati’s article, Loving God with All Your Mind: Logic and Creation, helped me realize that true faith and intelligence aren’t mutually exclusive.

I didn't get saved right then and there, but God had His foot in the door. All the objections that I had always had to faith were crumbling around me, and I found myself with no excuse not to believe. A few months later, I became a Christian. God has used your ministry to affect so many lives, mine among them. Thank you.

Lita Cosner
US


--------------------------------------------------------------------------------
Return to feedback home.
Send your comment to the web editor.
--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/feedback/2004/0206.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Jes 55, 10-11:
10 Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, 11 slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til.
[45: 23. Matt 24: 35.]


Fredag, Februar 06, 2004

Kristianslund taler i Drammen søndag den 8 februar kl. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer lekmannsgudstjeneste på Danvik kurs- og konferansesenter i Drammen førstkommende søndag. Ivar Kristianslund forretter og preker. Tekstlesning ved Svein Brattgjerd. Organist: Ingeborg Bryn. Kirkekaffe. Danvik ligger sentralt i Drammen med adresse: Fagerlibakken 1, 3046 Drammen.
Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST, Sal 33, 1-9:
1 Rop med fryd for Herren, dere rettferdige! Lovsang sømmer seg for de oppriktige.
[32: 11. 64: 11. 92: 2. 147: 1. Fil 3: 1. 4: 4.]
2 Pris Herren til sitar, lovsyng ham til tistrenget harpe!
[71: 22. 81: 3. 98: 5. 144: 9. 147: 7. 149: 3. 150: 3.]
3 Syng for ham en ny sang, spill liflig med frydesang!
[40: 4. 96: 1. 98: 1. Jes 42: 10. Åp 5: 9.]
4 For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast.
[19: 9. 146: 6. 4M 23: 19. 1SAM 15: 29.]
5 Han elsker rettferd og rett, jorden er full av hans miskunnhet.
6 Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns åndepust.
[104: 30. 148: 5. 1M 1: 6, 7. 2: 1. Heb 11: 3.]
7 Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus.
[104: 7-9. 1M 1: 9. Job 38: 8. Ord 8: 29. Jer 5: 22.]
8 La all jorden frykte for Herren, og alle dem som bor i verden, beve for ham!
9 For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.
[148: 5. 1M 1: 3.]


LESETEKST, Hebr 4, 12-13
12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.
[Jes 49: 2. Jer 23: 29. Ef 6: 17. Åp 1: 16. 2: 12, 16. 19: 15.]
13 Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for.
[2KRØN 16: 9. Job 34: 21. Sal 33: 13-15. 139: 1-5.]


LESETEKST, Mark 4, 26-32:
26 Og han sa: Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden.
27 Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt - hvordan det går til, vet han ikke.
[Jak 5: 7.]
28 Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. (Vinden blåser)
29 Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet.
[Joel 3: 18. Åp 14: 15.]
30 Han sa: Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det?
[Matt 13: 31 ff. Luk 13: 18 ff.]
31 Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden.
32 Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.
[Esek 17: 23. 31: 6.]


Dagens bibelord
Joel 2, 21-27:
21 Frykt ikke, du åkerjord! Fryd deg og vær glad! For store ting har Herren gjort.
22 Frykt ikke, dere markens dyr! For beitene i ødemarken grønnes. Trærne bærer frukt, fikentreet og vintreet gir av sin rikdom.
[1: 12, 20. 3M 26: 4, 20. Sak 8: 12.]
23 Og dere Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud! For han gir dere læreren til rettferdighet, og så sender han regn ned til dere, tidligregn og senregn, som før.
[3: 1. 3M 26: 4. 5M 11: 14. 18: 15 ff. Jes 42: 1 ff. Rom 3: 21 ff.]
24 Treskeplassene blir fulle av korn, og pressekarene flyter over av most og olje.
[Ord 3: 10.]
25 Jeg godtgjør dere de år da vrimleren åt opp alt - og slikkeren og ødeleggeren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot dere.
[1: 4]
26 Dere skal ete og bli mette og prise Herrens, deres Guds navn, han som har handlet så underfullt med dere. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.
[Sal 31: 22. Jes 45: 17.]
27 Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og ingen annen. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.
[Jes 46: 9. 49: 23.]


Torsdag, Februar 05, 2004

PRESSEN - DEN FJERDE STATSMAKT? BBC og Parlamentet i kamp - Av Jørgen Høgetveit
Pressen og andre media utøver en særdeles sterk makt over sinnene og tankene i vår tid. De er heller ikke snauere enn at de utnevner seg selv til den "FJERDE STATSMAKT" - med klar hentydning til de andre tre statsmakter (den lovgivende-, dømmende- og utøvende makt) som utgår fra folket i frie valg. Slik er maktfordelingen sikret gjennom konstituerende lover - og tre statsmakter som sikrer det fri og velordnede samfunn for landets innbyggere.

I strak motsetning til dette har vi altså pressa med sin selvetablerte makt uten folkets styre av deres virksomhet - på annen måte enn at en kan la være å kjøpe og bruke dem. Endatil deres "Egen Domstol" har de laget seg - "Pressens faglige utvalg" - som vurderer om noen av presseorganene har gått for langt og trenger en påtale. Sitt EGET REGELVERK har de også laget: "Vær varsom plakaten". Og solide "sugerør" har de ned i statskassen ved pressestøtten. De reagerer voldsomt når det er noe toppolitikere våger seg til for eks. å foreslå at man kunne trenge en folkets "ombudsmann" for pressen - oppnevnt av Stortinget - folket som de sier seg å tjene. Veldokumentert er det også at av disse "informanter" er over 70 % venstrevridde journalister. Svenskene skrev om det for mange år siden i boken "Media-Venstre" som jeg enda har i mine hyller. Norge er dessverre i en tilsvarende situasjon. Og de bruker sin makt både i nyhetsformidling, kommentarer, og med hensyn til leserinnlegg som de korter ned, nekter på satt osv. Men de får sin lærepenge fra tid til annen!

VERDENS VIKTIGSTE MEDIABEDRIFT OG STATEN
Men nå slår denne bastion av en "fjerde statsmakt" sprekker. Den har tørnet sammen med statens eget maktapparat i England. "Verdens mest respekterte medieinstitusjon, BBC, og dens journalistiske sjel; troverdigheten" (FV 2.2.-04) fikk et sammenstøt med folkets sanne maktapparat Parlamentet og stasminister Tony Blair - i denne nå så meget omtalte Kelly-/Irak- saken. "Huttonkommisjonen som har gransket forholdene omkring en våpeneksperts selvmord etter å ha lekket informasjon til en BBC-journalist - som igjen brukte informasjonen til å beskylde regjering og statsminister for å ha spritet opp en rapport for å rettferdiggjøre et angrep på Irak." (FV. 2.2.-04.) Statsminister Blair i spissen for Vesten - kanskje verdens eldste parlament - protesterte heftig - OG DERMED SMALT DISSE TO STORE, HISTORISKE GIGANTER SAMMEN - noe som endte med at den høyt respekterte lord Hutton fikk i oppdrag å granske hvem som snakket sant. Det endte med at statsminister Tony Blair gikk helt renvasket ut av striden, mens mediagiganten BBC lå igjen på valplassen med store skader og slikket sine sår. Trist - hvis du spør meg - for BBC - har til alle tider - både mens jeg var i Afrika og her hjemme - synes å være en sikker og god nyhetskilde. Men når de begynner å slurve og noen i rekkene etter hvert synes å etableres som "mediapolitikere" - da går det galt og er bare trist. For vi trenger og er helt avhengig av god faktainformasjon og solide, fyldig kommentarer, men vi er aldeles ikke tjent med at "den fjerde statsmakt" etablerer seg som en egen ikke folkevalgt statsmakt, som en "stat i staten".

Sluttresultatet for BBC - ble at etter den knusende kritikken de fikk av Hutton-kommisjonen - trakk styreformannen seg og den ansvarlige generaldirektøren - og BBC måtte samtidig gi en UFORBEHOLDEN UNNSKYLDNING til de som skal ha makta: de folkevalgte. En solid lærepenge - om de er i stand til å lære av den da?


PRESSA PÅ ANDRE SIDEN AV KANALEN!
Men på den andre siden av Kanalen, nærmere bestemt i Frankrike - er det ikke særlig bedre. I Fædrelandsvennen 22. januar -04 står det med store overskrifter: "FRANSKE AVISER MISBRUKTE IRAK-KRIGEN." De skriver: "En kombinasjon av antiamerikanisme, lengsel etter fransk storhet og å legge seg flat for den arabiske verden, fikk under Irakkrigen Frankrikes fem store riksdekkende aviser til å se stort på virkeligheten på slagmarken - i stedet for å skrive om den krigen de hadde håpet på. En krig med USA i rollen som taper. - - Det hersket så stor frustrasjon og bitterhet over at det ikke lykkes Frankrike å stoppe USA og Storbritannia at hver eneste negativ hendelse for koalisjonen ble blåst ut av proporsjoner. Krigen ble skildret med ord om Vietnam, blitzkrig og Stalingrad. For franskmenn som bare fulgte krigen i avisene, må det ha vært umulig å forstå hvordan amerikanerne plutselig kunne vinne etter en endeløs rekke av nederlag, konstaterer Alain Hertogh i sin analyserende bok om saken.: "La Guerre à Outrances (overdrivelsenes krig) Denne bygger "på analyser av alle artiklene (2700 artikler) om krigen i fem store franske aviser i tre krigsuker. Fra 20. mars til Bagdas fall 10. april." De gjorde seg alle skyld i "vinklinger av stoffet og fortielser" I flg. FV fikk forfatteren spraken fra sitt arbeid på internettsiden i La Croixs fordi boka kunne skade avisen het det! Denne karen sier - i flg. FV : "Vi kritiserer ofte TV og alle andre, men nesten aldri oss selv. Det er ille. For pressens eneste aktivum er dens troverdighet. Den står på spill, hvis man i en så viktig sak som en Irak-krig forteller leserne hva som helst."

"Journalisten formådde ikke å holde avstand til begivenhetene. De spilte på nostalgi over Frankrike som tidligere stormakt, og de diaboliserte Georg W Bush og Tony Blair. - - -
Bush ble fremstilt som en religiøs galning." Journalistene blir omtalt for å "spille orakelets rolle og fremsette tallrike gjetninger." Mesteparten - ca. 75% - av artiklene ble mekket sammen i Paris eller Washington - selv om man hadde folk i marka - men de brukte man ikke fordi "han ikke kunne rapportere om noen motstand på landjorda bortsett fra en sandstorm."
Heller ikke disse synes å ha lært noe av sine fastlåste holdninger som omskriver virkeligheten etter eget hode. MANGE AV DE TINGENE SOM BLIR PRESENTERT HER - SYNES Å FALLE GODT INN I DET MØNSTER JEG SÅ I EN REKKE AV DE NORSKE MEDIA MENS DET GIKK HARDEST FOR SEG I IRAK.

INTET NYTT!
Aftenposten - så vidt jeg husker - hadde for ikke lenge siden et oppslag hvor man skrev om hvordan USA fikk smadret Vitnamkrigen av pressa. I Sternboka - utgitt av AKF/Krossen Media står det en interessant omtale av media og medias politiske virksomhet bl.a. i forhold til en mindre krig som president Reagen stod for. Media fulgte kampstyrkene et stykke på vei, men ble så satt av på en øy et stykke unna kampene - forat "de ikke skulle ødelegge også denne krigen" - ble det sagt. Rasende gikk de ut til folket og klaget sin nød, men folket var helt enig med sine folkevalgte, så der var intet å hente. En skikkelig nedtur for media altså! Det fins flere slike eksempler - ikke minst har de militære styrker med sin ledelse lært seg hvordan man skal handtere pressen med pressebrifinger, firmaer har skaffet seg pressetalsmenn, osv.

STERNSTRIDEN
Det tyske ukemagasinet Stern var et annet organ som kom hardt ut å kjøre i midten av åttiåra. Det var Europas største kulørte ukeblad med et opplag på ca. 1,7 millioner. Radikalismen skrøt det opp i skyene her i Norge. Det var det tyske demokratis store støttespiller og vakthund. Men da "avgudsbildet" veltet overende - i trykkingen av "Hitlers falske dagbøker" kom det fram mye stygt og igjen måtte hoder i redaksjonen rulle. To sjefs-redaktører fikk sparken og minst en journalist fikk 4 års fengsel av en tysk forfatnings-domstol. Det viste seg også at sjefsredaktør Henri Nannen var gammel "konform nasist" som sjefsredaktør Arthur Berg fortalte. Det var gitt ut bindsterk doktoravhandling om Stern som fortalte at dette opprørske blad langt fra var noen sikring for hverken enkeltmenneske eller demokratiet. Igjen viser jeg til den meget lesverdige boka "Stern-striden" ved psykolog Gustav Mjåland på AKF/Krossen Media Kr. 149,-. Denne verdenspressens største skandale ble det senere laget en stor film om - som ble sendt på TV2 over fire kvelder.
Lærte så norske journalister noe av denne skandalen? Lærte FV - som var sentral i denne striden - noe av hele saken - lite eller ingenting så vidt jeg kunne registrere. Elendigheten ble prøvet bortforklart med utro journalister i Sternrekken osv., men det synes altså ikke domstoler og bladledelsen å mene.

TRIST OBSERVASJON
Hvordan er så reaksjonen i mediaverden på den knusende dommen deres store mediaforbilde BBC på de britiske øyer fikk. Så vidt jeg har observert - heller bedrøvelig. I stedet for å legge seg flat og innrømme sin skyld - begynner den ene etter den andre å angripe "dommeren" i generelle vendinger. Og når man vel er ferdig med å ta dommeren - som har sagt at deres spill var et "rått spill" - så begynner man å snakke om noen annet. Kjærkomment da er selvsagt disse massødeleggelsesvåpnene som man enda ikke har funnet. Men det finnes jo mediakilder som rapporterer at man vet hvor de er fraktet hen og skjult, men det rapporterer ikke media. Hvorfor?

SIR WINSTON I KAMP MED PRESSA
For mange år siden var det generalstreik i England. Og det stod ikke om noe mindre enn om staten skulle ha makten eller opprørerne. De sperret også anledningen for statens folkevalgte og lovlige myndigheter til å komme ut til folket med informasjon. Sir Winston Churchill ble bedt om å lage en trykksak som kunne massespres. Han nøyde seg ikke med noe mindre enn å starte en avis - som lever den dag i dag under navnet British Gasett. Dermed hadde staten tatt makten over informasjonen tilbake til et folkevalgt organ - og opplaget eksploderte - for det var tross alt folkets selvvalgte organ de ville lytte til - ikke bare de selvbestaltede. Det kan synes som om det er eneste måten statsmakten kan makte å sikre seg informasjonsflyten til folket - og dermed en sikker og god styring - å lage sine egne kanaler ut. Det er vel delvis det som allerede er på gang gjennom alle de informasjonssidene vi finner på internett fra myndighetens side. Men misbruker mediane makten sin ytterligere - slik som det er vist over - må de folkevalgte organ gå videre å ta tilbake makten over informasjonen ut til de de skal tjene og er valgt av. Da blir det mist et ramaskrik vil en tro!


Paleosols: digging deeper buries ‘challenge’ to Flood geology. Klikk på overskriften.
Paleosols: digging deeper buries ‘challenge’ to Flood geology
TJ—in-depth Creation journal

by Tas Walker

First published in:
TJ 17(3):28–34
2003

Paleosols are a favourite objection used against the global Flood and the 6,000-year biblical age of the earth. Uniformitarians believe that paleosols (ancient soil horizons) are common throughout the stratigraphic record. Soils are believed to take hundreds to thousands of years or more to form and represent periods of earth history when the area was not covered with water. Thus, it is argued, paleosols could not have formed in the midst of a global flood. However, when two examples of alleged paleosols are examined, one in Missouri, USA and the other in Queensland, Australia, they do not stand up to scrutiny. The loose, friable horizons do not have the diagnostic characteristics of soils and the interpretation of a paleosol is inconsistent with the sequence of geological events required. Instead, the field evidence fits the biblical framework much better than the uniformitarian one. The soils examined did not form by subaerial weathering over a long time but by in situ ‘weathering’ during and after the global Flood.


--------------------------------------------------------------------------------

One of the favourite objections against the global Flood and the 6,000-year biblical age of the earth is the claim that ancient soil horizons (paleosols) are common throughout the stratigraphic record. Soils are considered to have formed on land from bedrock due to chemical and biological weathering over long periods. The time envisaged for a soil profile to develop is of the order of hundreds to thousands of years or more.1 Since soils represent periods of earth history when the area was not covered with water, paleosols could not have formed in the midst of a global flood—so the argument goes.

One example of this claim is by Joseph Meert, Assistant Professor of Geology at the University of Florida, who used a baseball analogy to assert that paleosols are one strike of ‘three strikes against young-earth creationism’.2 Which he states are an ‘anathema to young-earth (ye) creationism because they pose such a problem for the concept of the young earth’.

Meert says:

‘If you look at the photo at the top of the [web] page, you will see an excellent example of a well-developed paleosol in Missouri. [Reproduced here as Figure 1, below] The paleosol is developed on a granite dated to 1473 Ma and underneath the upper Cambrian-age Lamotte sandstone.5 Paleosols are fairly common features throughout the standard geologic column … Why are paleosols so troubling for ye-creationism?

‘Ye-creationists assert that the the [sic] geologic record is mainly a recording of a global Gilgameshian flood (the Hebrews referred to this myth as the Noachian flood) and that most of the sedimentary rocks observed on earth resulted from deposition during this flood. Obviously, there is no chance for mature and thick soils to form during a global tempest such as the flood of Noah. …

‘[Paleosols are] data that clearly refute the notion of a global flood. Paleosols are ancient soils that develop during periods of extensive sub-areal [sic] weathering and they are sometimes preserved in the geologic record. The key is that paleosols are found throughout the geologic column and represent periods of earth history when the region they were found in WAS NOT covered by water. Paleosols in the midst of a global flood are not possible’ [emphasis in original].

Clearly Meert considers that paleosols have the potential to refute the global Flood. We agree! The concept of paleosols provides a good test for any biblical geological model. That we can use the Bible to develop a geological model that can be scientifically tested destroys the oft-repeated claim by evolutionists that ‘creation science’ is not science because it cannot be tested. We’re pleased that Meert acknowledges that biblical geology is a valid, scientific approach. But we do not agree that the biblical flood has been falsified. Let’s consider the evidence a little more closely, because we will see a different story.


Figure 1. Alleged ‘paleosol’ located between the Precambrian Butler Hill Granite and the Cambrian Lamotte Sandstone. Photo taken by Joe Meert along Missouri State Highway 67 (from Meert).2

Clearing up some misconceptions
Before we do, we need to clear up a couple of misconceptions that slipped in without noticing. First, paleosols are not troubling to young-earth creationists, nor are they an anathema, as Meert imagines. Froede has published an excellent treatment on paleosols in the stratigraphic record in his book Field Studies in Flood Geology,3 comparing and contrasting the field evidence from a uniformitarian and biblical Flood perspective. Also, Klevberg and Bandy have recently published two articles on soil formation and the biblical Flood.4

Second, Meert links the global Flood of the Bible to the Epic of Gilgamesh—a flood story recorded on ancient clay tablets excavated from the ruins of Nineveh more than a hundred years ago.5,6 Parallels with the Bible are obvious but the Gilgamesh story has clear fictional characteristics such as an ark the shape of a cube, and rainfall lasting only six days and nights. The tablets are conventionally taken to be the older version of the two stories, so the biblical record is interpreted as being derived from the Babylonian one. This not only implies that the biblical record is fictional, but second rate fiction at that. However, the sheer quality of the biblical record, including plausible dimensions of the ark7 and the quantity of detail, all described in a sober, matter-of-fact way, mean that the biblical record is eminently credible. John Woodmorappe demonstrated that even the smallest particulars are reasonable.8 If we ignore the conventional dates assigned to the epic (Middle Eastern chronology is currently in a state of flux and dates are being revised lower9), the more plausible interpretation is that Noah’s Flood and the Epic of Gilgamesh record the same real event in history. The biblical record is the accurate, reliable testimony while the Epic of Gilgamesh is a corrupted version. So, we shouldn’t allow this subtle linkage to Gilgamesh to distract from a proper consideration of paleosols.

Finally, we need to ignore the million-year ages quoted in the text and written on the photo. As pointed out on many occasions,10 the rocks do not have ages labelled on them. The ages are an interpretation based on assumptions about how the rocks formed—assumptions which are unprovable.11,12 You can obtain any age you like depending on the assumptions that you make. Since they were deposited during the Flood, we would write on the photo that the true age of both rocks, based on a written eyewitness account, is 4,500 years.

Interpretive frameworks
Now, with regard to ancient soils in the fossil record, it is understandable that Meert believes paleosols are found throughout the geologic column because the concept of paleosols is firmly entrenched in uniformitarian thinking. It is simply a logical application of the uniformitarian framework which takes the processes we see happening today and extrapolates them into the past without discrimination. There is a voluminous literature on paleosols,13,14 including numerous books15,16 and courses at university level.17 So it is understandable that people would think paleosols are an open-and-shut case. However, it is only when we consider an alternative interpretive framework and examine the field examples in detail that we find things are not as they are said to be.

Thus, we first need to consider the place of paleosols within an alternative geological framework—one based on the biblical record. There are two periods when soils would be present on the earth:

1. Soils would exist in the pre-Flood period. However, it is doubtful that any soils from before the Flood would have been preserved through that cataclysm. Most likely they would have been destroyed.18–20 Nor is there conclusive geological evidence for the existence of pre-Flood paleosols.

2. Soils would form in the post-Flood period and we see soils everywhere today. There would have been rapid development of soil profiles at the end of the Flood as soil-forming reactions would have been accelerated when the land surface first emerged and air was drawn into the exposed layers. Also, the drainage of floodwaters through the surface layers would have caused rapid leeching of fine material and ionic species from one horizon to another. In fact, specific horizons of soil formation are identified in the stratigraphic record in eastern Australia where ‘deep weathering of planation surfaces’ occurred.21 Such unique windows of soil formation may well have been associated with geological processes in the very last phase of draining floodwaters. Finally, after the Flood, normal weathering would have formed soils on the post-Flood land surface within years.

Soils that formed at the end of the Flood and at the beginning of the post-Flood period could have been buried by subsequent geological processes such as flooding, volcanism, and wind blown processes. These would be true paleosols. In fact, the whole idea of paleosols was first developed by geomorphologists and soil scientists to explore soils in the Quaternary. The study of these post-Flood soils was then extended throughout geologic time to more ancient rocks based on the assumption of uniformitarianism.22

A good place to look for a true paleosol is where a landslide has occurred at a road cutting. Because the government builds and maintains roads, money is readily available to clear away the debris, and the slide makes the news, so it is well documented. At such a location we can see the soil profile in section where the road crews have cut away the debris. However, the colluvium (slide debris) needs to be thick enough to isolate the former surface from modern soil-forming processes, typically a couple of metres or more. One important point to make about such paleosols is that their status as a paleosol has been historically established.

Meert’s ‘paleosol’ example
Let’s look at Meert’s paleosol (Figure 1), which supposedly refutes the global Flood. There would be no question among most creationists that the Cambrian sandstone in Meert’s picture is a Flood deposit. Most creationists would also interpret the granite as a Flood rock although some would possibly consider it to have formed during Creation Week. The way the photograph has been annotated with lines depicting the contact between the ‘soil’ and rock could give the impression that this is a tight case for a paleosol. But we would not expect the material in the photograph to be a soil horizon. (Even if the granite formed during Creation Week, which would mean there was enough time to form soil in the pre-Flood era, we would not expect the soil to remain in place during the Flood). We will see that, not only is it not a soil horizon, but this particular example has more problems than most, and Meert would have been better served to select one that could have been more plausible.

Look more closely at the outcrop photographed by Meert along Missouri State Highway 67. Of course, it is not possible to positively identify rocks from a photo at such a distance. One can’t clearly see minerals or textures, or easily discriminate between rock, lichen, mould and shadow. It would be preferable to visually inspect the outcrop. However, at the bottom of the outcrop in the photo we can see a small exposure of pale-coloured rock. It has a granular texture but does not show any clear fabric (e.g. layers or cross-bedding). We can accept that it is granite as Meert has labelled it. Sitting on the Butler Hill Granite on an uneven contact (marked by a line, but otherwise not a particularly obvious contact) is a material of similar colour and texture. However it appears to be loose and friable. To the left there are a few larger clasts scattered on the surface. There does not appear to be any horizontal layers or horizons in this loose material. This material is labelled ‘Paleosol’ on the photo and appears to be about half a metre thick (judging from the height of the plants). Sitting on this ‘loose’ material on a distinct, straight, horizontal contact is a thin exposure of a slightly darker rock about a metre thick at the most. It is labelled ‘Lamotte Sandstone’ and seems to have a thin (5 cm) horizontal bedding, suggesting it was deposited from flowing water. The apparent bedding also suggests that the strata have not been significantly tilted or disturbed since being deposited. Grass and small plants are growing on top of the sandstone. It is not possible to identify the soil layer in which they are growing but it must be quite thin.

Assessing Meert’s claim
Anyone wishing to understand paleosols first needs a basic understanding of modern soils and soil forming processes. Soils can develop from bedrock (such as hardened lava) as it weathers or from unconsolidated sediments.23 Most soils have three main horizons (layers) identified as A, B, and C horizons (Figure 2).23 The A horizon is found at the soil surface and is described as topsoil by most people. It is usually somewhat dark in colour due to additions of organic carbon from decaying plants. The B horizon is directly below the A horizon and has experienced leaching into or out of the horizon.23 B horizons tend to be lighter coloured than A horizons and browner than C horizons. In mature soils, the B horizon is typified by increased amounts of clay due to migration of clay from the A horizon. Clay films can be found in the B horizon which indicate clay movement into this horizon from above. The C horizon is usually weathered parent material.

Figure 2. A hypothetical soil profile. The A horizon has mineral particles mixed with finely divided organic matter that produces a dark colour. The B horizon is enriched in clay minerals, oxides and hydroxides removed from the overlying A horizon, and is lighter in colour. The solum or true soil is represented by the A and B horizons. The C horizon is largely unaffected by the soil forming processes and may be produced by chemical weathering of the underlying bedrock, or deposited by water or ice or volcanic activity. Its colour may vary. The R horizon is unweathered bedrock.
The three main field features used to interpret a paleosol are root traces, soil horizons, and soil structures. Additional complications associated with the way the ‘paleosol’ fits into the rock sequences also need to be considered.24

The first point about the alleged paleosol in Figure 1, which Meert described as an ‘excellent example of a well developed paleosol’, is that there is no reference to any root traces. The photo is too distant to distinguish them and their existence or otherwise is not mentioned in the text. In other words, the first and ‘most diagnostic feature’25 of a paleosol is not addressed. However, even when root traces are described for claimed paleosols (ones clearly from Flood deposits) the roots are often simply interpreted from plant fragments, or even from empty tubular cavities interpreted as root trace fossils.26 These features can be just as easily interpreted as the product of processes consistent with the Flood framework, such as plant material being transported into place, or water escape cavities.

The second and most important thing to notice about this ‘excellent example’ is that there is no evidence of any soil profile development. The alleged paleosol has the same colour as the granite from which it has been derived, and at best could be described as decomposed granite. There is no hint of any development of either a B horizon (with the addition of clay or precipitates due to leaching) or of an A horizon (with the addition of organic carbon).

The third field characteristic used to interpret paleosols is soil structure. Soil structures appear massive or hackly at first sight.27 Presumably Meert used this characteristic as his criteria for interpreting the paleosol in Figure 1. However, just because a geological horizon is loose and friable does not mean that it developed by subaerial weathering over a long time. There are other plausible ways of explaining this characteristic within a framework consistent with the biblical Flood, as we will see.

Thus, there is no indisputable diagnostic evidence in the photograph to support Meert’s claim that the unconsolidated material is a well developed paleosol. In other words, just because someone calls something a paleosol and labels it as such does not mean it really is.

Rock sequences
Apart from the three main field features discussed, there are other complications that need to be considered and these have to do with the way paleosols fit into the rock sequences.28 When we consider the sequence of events imposed on the geology of the area by Meert’s claim we can see that the idea of a paleosol is even more problematic. This is because of the types of rocks involved. Let’s think of the implications of Meert’s idea. The sequence of steps required under a uniformitarian framework is illustrated in Figure 3 and outlined below:


Figure 3. Sequence of geological processes needed to produce and preserve a paleosol on Precambrian granite within a uniformitarian framework.

1. Granitic magma intruded the country rock (which is now no longer present) forming and filling a large magma chamber, which eventually cooled to form a granite pluton. (Uniformitarians generally believe plutons form at considerable depth within the continental crust and took millions of years to cool. These misconceptions have been addressed in a number of articles about the formation of granites.29–32)

2. The overlying country rock (perhaps tens of kilometres thick) was slowly and completely eroded away by normal subaerial weathering processes until the granite pluton was exposed. For the whole of this period of weathering, a soil layer was continuously being produced at the surface and continuously being removed.

3. The land was then inundated by water which deposited sand (which later turned into sandstone) on top of the soil layer. The bedding in the sandstone indicates that the water was flowing and very energetic.

4. Finally, the sandstone was weathered away by subaerial processes until the small metre-thick section observed in the road cut today is all that is left.

Step 3 is the one that presents a major problem for Joe Meert’s paleosol claim. How could flowing water, energetic enough to carry volumes of sand and produce horizontal flat bedding not remove the soil—a thin surface layer, which is friable and loose? Why wasn’t the granite washed clean like the rock outcrops we see jutting into the sea at the coast? What sort of amazing process could have preserved this soil layer on the granite in the midst of fast-flowing current of water? It seems that Meert’s choice of an ‘excellent example of a well developed paleosol’ is not helpful for his argument.

A more plausible example?
A more plausible example of a paleosol, at least from a rock-sequence point of view, is in a basalt exposure on the Mapleton-Maleny plateau, Queensland, Australia (Figure 4).33 Here we see a series of basalt flows with red earthy horizons between them, which have been interpreted as ancient soils that have been buried by subsequent lava flows. The thickness of one ‘soil’ in particular has been interpreted as indicating that ‘there was a considerable time gap (probably thousands of years) between the eruption of one flow and the next.’


Figure 4. Line drawing of alleged ‘old soil layers’ between basalt flows on the Mapleton-Maleny Plateau, Queensland, Australia. Compare the flat topography of the ‘old soil layers’ with the present hilly landscape (from Willmott and Stevens).40
At least the sequence of events required to produce such a ‘soil’ layer is feasible, unlike those in Meert’s example above. The first basalt flow could have been deposited subaerially. Then, over time, the basalt surface could have weathered into a soil layer as shown. And finally, a subsequent basalt flow could have flowed across the land and covered the soil. This rock sequence is at least plausible.

The basalt plateau has been ‘dated’ as Late Oligocene, which places it late in geological history. The basalt plateau has also been extensively dissected by broad valleys suggesting that it was eroded during the last phase of the Flood by the considerable volumes of floodwaters still receding from the continent. Thus, from a Flood perspective we would expect the basalt to be a Flood deposit and the friable horizon would not be a true, subaerially weathered soil.

When we examine the alleged paleosol in the field we find that it is simply a thick horizon of loose, friable, material. There is no evidence of root traces within it. Neither is there an A or B horizon. The evidence needed to convince us that the alleged soil is a soil is lacking. But there is more. First, if the thick friable horizon had been a soil layer before the subsequent eruption, we would expect to find a baked zone immediately under the basalt flow in the ‘old soil layer’, but none is present. Second, note the difference in topography between the present landscape and the landscape of the ‘old soil layer’. The present landscape has a significant vertical relief—it is a hilly terrain. Yet the old soil layers are straight, horizontal and parallel across the plateau. How could thousands or tens of thousands of years of weathering produce such a thick layer of soil without producing any topographical relief? Thus, even though the setting at Mapleton-Maleny has a better chance than Meert’s, it still does not make the grade as a real paleosol.

A Flood interpretation
How did the loose, friable layer form beneath the sandstone under the granite as shown in Meert’s photograph? Can Flood geology provide a plausible answer? Of course. This friable layer of material is not a ‘troubling’ problem for young-earth geology. One simple Flood scenario is illustrated in Figure 5 and described as follows:


Figure 5. Sequence of geological processes needed to produce and preserve a paleosol on Precambrian granite within a biblical Flood framework.
During the first half of the global Flood, as a consequence of tectonic movements, granitic magma intruded the country rock (which is now no longer present) forming and filling a large magma chamber and eventually cooling to form a granite pluton. The intrusion need not have been particularly deep, nor did it need to cool slowly to produce the granitic texture.29,32

Later, still during the first half of the Flood, water flowing rapidly over the land eroded the country rock, exposed the granite, and deposited the sandstone on the granite.

In the second half of the Flood, water receding from the continent eroded the sedimentary strata leaving only the thin sandstone layer in this area.34–36

After the Flood, the granite at the interface decomposed as a result of water pooling at the interface.37 The sandstone would be permeable and readily allow precipitation to flow through it to the interface. The granite would act as an impermeable barrier and cause the water to pool. Perhaps underground channels formed in particular areas as routes for the removal of the water from the landscape. Also, oxygen and organic acids would penetrate to the interface because the sandstone layer is so thin at this point. These are particularly aggressive in breaking down the minerals in the rocks, especially the more susceptible minerals in the granite such as biotite and amphibole, leaving the more resistant minerals such as quartz and feldspar.

This is a simple, plausible model and does not invoke any miraculous processes to keep the ‘soil’ layer intact as needed in Meert’s paleosol hypothesis. A similar model can be applied to the loose, friable layers between the basalts on the Mapleton-Maleny plateau. In fact, the disintegration of the basalt in situ would have been much more rapid because heat from the basalt flows would have accelerated the chemical reactions. Thus, these two examples of paleosols are not troubling to Flood geology. Instead of paleosols, the friable horizons only have a superficial appearance of soil—they are pseudosols.

In the uniformitarian literature there could be thousands of geological horizons which have been interpreted as paleosols. In fact, the whole paleosol methodology assumes the uniformitarian paradigm and is geared to interpret paleosols throughout the stratigraphic record. Although paleosols are common in the Quaternary they are rare in the earlier rocks and this makes sense within the biblical Flood framework and a post-Flood boundary in the late Cainozoic. It is not consistent with the idea of uniformitarianism which holds that recent geologic processes have applied through all geologic time.

Most geologists have no insight into the biblical Flood framework and so are not alert to field clues which would discriminate between a true paleosol and a pseudosol. It would be an interesting (and almost endless) exercise to examine a wider range of alleged paleosols and reinterpret them within the Flood paradigm. Froede3 and Kleveberg and Bandy4 have addressed many of the issues on the topic and provide a good foundation for further field work.

The uniformitarian claims about paleosols are similar to their claims about paleokarst. It was shown by Silvestru that alleged paleokarst in the Pre-Cenozoic is not karst at all, but pseudo-karst.38 True karstification occurred in a very specific window geologically—a window that is best explained from a Flood geology perspective.39 In the same way, soil formation from a Flood perspective fits into a very small window which can provide a great tool for field geologists to properly interpret the stratigraphic record.

Conclusion
The presence of a loose, friable layer between the Butler Hill Granite and the Lamotte Sandstone in a road cut on Missouri State Highway 67 represents no ‘strike’ against the biblical Flood or young-earth creationism. Neither does the alleged ‘old soil layer’ on the Mapleton-Maleny Plateau, Queensland, Australia. Rather than an ‘anathema’ to young-earth creationists, when we look at the field evidence from a biblical perspective, we find it fits the biblical framework much better than the uniformitarian one. The alleged soils did not form by subaerial weathering over a long time, but by in situ ‘weathering’ during and after the global Flood. In the final analysis, unless it has been historically attested, the concept of a paleosol is merely an interpretation, not an observed scientific fact.

Acknowledgements
I am grateful to Peter Klevberg and Rick Bandy for input, feedback and suggestions on this paper.

References
Faure, G., Principles and Applications of Geochemistry: A Comprehensive Textbook for Geology Students, 2nd Ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, p. 355, 1991. Return to text.
Meert, J., Radiometric Dating, Paleosols and the Geologic Column: Three Strikes against Young Earth Creationism, , updated 3 July 2002, downloaded 14 July 2003. Return to text.
Froede, C.R. Jr., Field Studies in Catastrophic Geology, Creation Research Society Books, pp. 21–28, 1998. Return to text.
Klevberg, P. and Bandy, R., Postdiluvial soil formation and the question of time: part I—pedogenesis, CRSQ 39(4):252–268, 2003. See also: Klevberg, P. and Bandy, R., Postdiluvial soil formation and the question of time: part II—time, CRSQ 40(2):99–116, 2003. Return to text.
Ryan, W. and Pitman, W., Noah’s Flood: The New Scientific Discoveries About the Event That Changed History, Simon & Schuster, 1998. Return to text.
Lorey, F., The Flood of Noah and the flood of Gilgamesh, Impact 285, Institute for Creation Research, 1997. Return to text.
Hong, S.W., Na, S.S., Hyun, B.S., Hong, S.Y., Gong, D.S., Kang, K.J., Suh, S.H., Lee, K.H. and Je, Y.G., Safety investigation of Noah’s Ark in a seaway, TJ 8(1):26–36, 1994. Return to text.
Woodmorappe, J., Noah’s Ark: A Feasibility Study, Institute for Creation Research, El Cajon, CA., 1996. Return to text.
Down, D., Searching for Moses, TJ 15(1):53–57, 2001. Return to text.
Batten, D. (Ed.), The Updated and Expanded Answers Book, Answers in Genesis, pp. 63–82, 1999. Return to text.
Woodmorappe, J., The Mythology of Modern Dating Methods, Institute for Creation Research, El Cajon, CA., 1999. Return to text.
Austin, S.A., Excess argon within mineral concentrates from the new dacite lava dome at Mount St Helens volcano, TJ 10(3):335–343, 1996. Return to text.
Collinson, J.D., Alluvial sediments; in: Reading, H.G., Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, 3rd Ed., Blackwell Science, pp. 37–82, 1996, lists examples of papers and publications. Return to text.
A paleosol bibliography, , 14 July 2003. Return to text.
Retallack, G.J., Soils of the Past: An Introduction to Paleopedology, Allen and Unwin, London, 1990. Return to text.
Reinhardt, J. and Sigleo, W.R. (Eds.), Paleosols and Weathering Through Geologic Time: Principles and Applications, Special Paper 216, The Geological Society of America, 1988. Return to text.
Geology 435/535 Paleopedology, , 14 July 2003. Return to text.
Hunter, M.J., The pre-Flood/Flood boundary at the base of the earth’s transition zone, TJ 14(1):60–74, 2000. Return to text.
Austin, S.A. and Wise, K.P., The pre-Flood/Flood boundary: as defined in Grand Canyon, Arizona and Eastern Mojave Desert, California; in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburg, pp. 37–47, 1994. Return to text.
Froede, C.R. Jr., Precambrian metazoans within a young-earth Flood framework, TJ 13(2):90–95, 1999. Return to text.
Day, R.W., Whitaker, W.G., Murray, C.G., Wilson, I.H. and Grimes. K.G., Queensland Geology: A Companion Volume to the 1:2,500,000 Scale Geological Map (1975), Geological Survey of Queensland, Publication 383, 1983. Return to text.
Reinhardt, Ref. 16, p. vi. Return to text.
Faure, Ref. 1, pp. 354–358. Return to text.
Retallack, G.J., Field recognition of paleosols; in: Reinhardt and Sigleo, Ref. 16, pp. 1–20. Return to text.
Retallack, Ref. 24, p. 7. Return to text.
Retallack, Ref. 24, pp. 1–7. Return to text.
Retallack, Ref. 24, p. 9. Return to text.
Retallack, Ref. 24, p. 10. Return to text.
Snelling, A.A. and Woodmorappe, J., The cooling of thick igneous bodies on a young Earth; in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the Fourth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, pp. 527–545, 1998. Return to text.
Snelling, A.A., ‘Rapid’ granite formation, TJ 10(2):175–177, 1996. Return to text.
Woodmorappe, J., The rapid formation of granitic rocks: more evidence, TJ 15(2):122–125, 2001. Return to text.
Walker, T., Granite grain size: not a problem for rapid cooling of plutons, TJ 17(2):49–55, 2003. Return to text.
Willmott, W.F. and Stevens, N.C., Rocks and Landscapes of the Sunshine Coast, Geological Society of Australia (Queensland Division), Brisbane, pp. 25–26, 1988. Return to text.
Walker, T., A biblical geological model; in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Creationism, Pittsburgh, pp. 581–592, 1994. Return to text.
Oard, M.J., Vertical tectonics and the drainage of floodwater: a model for the middle and late diluvian period—part I, CRSQ 38(1):3–17, 2001. Return to text.
Oard, M.J., Vertical tectonics and the drainage of floodwater: a model for the middle and late diluvian period—part II, CRSQ 38(2):79–95, 2001. Return to text.
Alternatively, the loose friable material upon the granite could have resulted initially from water facilitating convective cooling of the pluton, as well as post-Flood lateral groundwater movement. These alternative scenarios would need to be tested in the field by carefully examining the outcrop (rather than a low resolution photograph). It would be necessary to check the paleohydraulic information in the sandstone and determine whether there is incorporation of granite material or soil clasts into the sandstone. Return to text.
Silvestru, E., Paleokarst—a riddle inside confusion, TJ 14(3):100–108, 2000. Return to text.
Silvestru, E., The riddle of paleokarst resolved, TJ 15(3):105–114, 2001. Return to text.
Willmott and Stevens, Ref. 33, p. 25. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/magazines/tj/docs/v17n3_paleosols.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


KVINNEN JESABEL OG ROCKNESFORLISET - Av Oddvar Berge
To dramatiske hendelser har preget nyhetsbildet i januar 2004.02.04
Den ene er tragedien i Knutby i Sverige. En person er ikke siktet og ikke arrestert, tross at hun kom sterkt i fokus som den såkalte ”Kristi Brud”. Hun ble omtalt som kvinnen som styrte og dirigerte alt ned til minste detalj. Det ville være påfallende om denne kvinne skulle bli saken uvedkommende.

Mine tanker går til Joh.Åpb. 2,20ff og menigheten i Tyatira. Her leser vi om en menighet som ble anklaget av Gud for å tillate kvinnen Jesabel å råde. Hun forførte nemlig menigheten til hor og avgudsdyrkelse. Det spørs om ikke roten til det onde ligger i denne falske ”Kristi Brud”.

Den andre dramatiske hendelse jeg tenker på er Rocknesforliset.
Det skjedde på en slik måte at det fikk befolkningen til å stå og måpe. Meg forteller det noe om en brå undergang som skal komme over et folk som lever i synd og ikke vil omvende seg. Dette er forvarsel.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
2 Kor 5, 17-20:
17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.
[Jes 43: 19. Rom 8: 1. Gal 6: 15. Ef 4: 24. Åp 21: 5.]
18 Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste.
[3: 6. Rom 5: 10. Kol 1: 20. 1JOH 4: 10.]
19 Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen.
[Rom 3: 25.]
20 Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!
[Jes 52: 7. Luk 10: 16. Ef 6: 20.]


Onsdag, Februar 04, 2004

Partipolitisk maktovergrep mot oss samer!
Partipolitisk maktovergrep mot oss samer!

Vi er forholdsvis mange som samles til gudstjenester og møter i Kautokeino Bedehus. Det har vi gjort helt siden KRISTELIG FOLKEPARTI ved statsråd Jon Lilletun, avskjediget soknepresten vår ved kgl. res. i 1998. Da kalte vi presten til å gjøre tjeneste i en valgmenighet.

KrF har sørget for at prester som vil holde fast på Guds Ord og Den evangelisk-lutherske bekjennelse, er blitt fratatt både stillinger og presterettigheter, og de er dermed stengt ute fra kirkehus, også i Kautokeino.

Folk i bedehusmenigheten får dermed ikke benytte de prester de ønsker, for eksempel ved begravelser i Kautokeino kirke. Vi blir pådyttet prester vi ikke ønsker. Løsningen for oss vil være å benytte Kautokeino Bedehus. Problemet er at bedehuset er altfor lite. Vi har behov for minst 100 sitteplasser i tillegg. Begravelser her i kommunen samler mye folk.

Mange henvendelser om vår nød er gått ut, også til KrF siden overgrepet mot oss skjedde i 1998. Men vi blir ikke hørt. KrF har kneblet oss fullstendig! Forventninger til KrFs nyvalgte leder, Dagfinn Høybråten er heller ikke for store! Bare FrP og Kystpartiet har hatt interesse av å hjelpe oss ved å stille spørsmål om saken i Stortinget.

Vår nød vil vi nå igjen sende ut til kristenfolket i Norge. Finnes det penger på fonds eller andre steder, man kan søke på, for å få utvidet bedehuset? Kanskje finnes det en kristen arkitekt som kunne se på hustegningen for å vurdere en eventuell utvidelse. Skulle noen ha ønske om å støtte oss økonomisk, kan penger sendes til Kautokeino Bedehusforening, 9520 Kautokeino. Bankkonto: 4901 10 37762.

Kautokeino, 3. februar 2004.

For et enstemmig styre i

Kautokeino Bedehusforening


Anne Hætta Øverli (Sign.)
Mathis Mathisen Sara (Sign.)


ARIL EDVARDSEN MOT LOVEN - Av Oddvar Berge
Aril Edvardsen (AE) fornekter seg ikke. Han varsler nå kamp mot hva han kaller loviske kristne fundamentalister i Norge.

Mitt spørsmål til AE blir da: Ser han det som sin misjon å bane vei for lovløsheten? AE er ikke den første pioner på området om han vil fjerne loven fra evangeliet. Det lar seg imidlertid ikke gjøre uten samtidig å fjerne både Kristus og Ånden og Faderen fra Ordet.

Men Bibelen taler om at noen skal lykkes bedre enn andre med nettopp det. Vi vet at lovløsheten vil komme som en realitet. Ligger det implisitt i AE sin strategi å bane vei for Antikrist?

Oddvar Berge
Vardevakt
NORIEL


Dagens bibelord
Rom 6, 12-14:
12 La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster.
13 Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men framstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud.
[12: 1. Kol 3: 5. 1TESS 4: 4, 5. Heb 9: 14. 1PET 4: 2.]
14 For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.
[Gal 5: 18.]


Tirsdag, Februar 03, 2004

Jordas alder - Av Lars-Arne Høgetveit
”Fossiler viser dyr som har levd for lenge siden.”, skriver Jon Kvalbein i Utsyn.
Fra mitt faglige ståsted er det slik at en sau som omkommer på et heibeite oppløses av sopp og bakterier i løpet av få dager, og rester blir kun bein og ull. Levninger i store mengder, som fossiler, ville forsvunnet på kort tid om ikke en katastrofe hadde fossilert dem raskt. Olje, og kull forekomster viser oss en kraftig ansamling av organisk materiale. Katastrofe hendelser går dermed igjen i flere fagdisipliner og det er naturlig når vi leser 1. Mosebok 7, 1 og 17-20:
”Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. (…) Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden. Og vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjell under himmelen ble skjult. Femten alen høyt steg vannet over fjellene, og skjulte dem.” Det skjedde for noen ti-talls generasjoner siden.

Darwinistenes ”Big bang” kan ikke innpasses i Skapelsen, bla fordi sola og månen ble skapt den 3. skapelsesdagen, slik det står i 1. Mosebok 1,14; ”Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år.” Vers 16 forteller oss at dette var sola og månen. Sola og månen står der den dag i dag og mennesket lever fremdeles innsatt av Gud i tiden fastsatt av bla sola.
For få måneder siden ble det presentert vitenskapelige resultater i USA (Kilde: www.icr.org, søk på ”AGU Conference”.), der jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år. Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale. Dette er i dag kunnskap på området.


Dagens bibelord
Apg 20, 18-27:
18 Da de var kommet, sa han til dem: Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia.
[v. 16. 19: 10.]
19 Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer.
[v. 3. 9: 16.]
20 Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene.
21 Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.
[Mark 1: 15. Luk 24: 47. Rom 1: 16. 1KOR 15: 2.]
22 Og se, bundet av Ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der.
[19: 21. Rom 8: 28.]
23 Jeg vet bare at Den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg.
[21: 4, 11, 33. 14: 22.]
24 Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.
[12: 13. Gal 1: 1. Fil 1: 21. 2TIM 4: 7. Tit 1: 3.]
25 Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket.
26 Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod.
[18: 6.]
27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.


Mandag, Februar 02, 2004

Klipp fra Aftenposten.no: Ung, mamma og lurt
Ung, mamma og lurt
De skulle mestre karrièren. De skulle finne den ideelle mannen og føde barn. Og de skulle kombinere det slik ingen kvinner før hadde gjort. Nå føler de seg lurt.
KRISTIN STOLTENBERG
PERNILLE LØNNE MØRKHAGEN
SIGNE DONS (foto)


Står på for jobben. Pia Sauge klandrer ingen for sin stressede hverdag. Hun ber bare om forståelse for at hun noen ganger må jobbe på andre tidspunkt enn single kollegaer.
FOTO: SIGNE DONS

Tid til Andreas. - Andreas kommer alltid først i mitt liv, sier Pia Sauge. Men nesten daglig må hun jobbe ved PC'en etter at syvåringen er i seng.
FOTO: SIGNE DONS

Klokken 07.30. - Det er knapphet på tid. Man ligger litt etter skjema i alt, sier mamma Hege Ihle-Hansen og haster ut av bilen med Johan August (3) og Helene (fem og et halvt). Barnehagen venter.
FOTO: SIGNE DONS

I farta. - Det er klart vi fleiper med Tårnfrid, ler Hege Ihle-Hansen og Gro Vik Knutsen (t.h.). De to legene på indremedisinsk avdeling på Bærum sykehus har tilsammen fem barn - og litt for liten tid.
FOTO: SIGNE DONS
KVINNELIV
Kvinneliv
• Norske kvinner føder i gjennomsnitt 1,75 barn. Mer enn hver tredje kvinne har ikke fått sitt første barn ved fylte 30 år. For 20 år siden var bare hver sjette kvinne uten barn ved 30 års alder.

• Halvparten av norske barn fødes av foreldre som ikke er gift. På 70-tallet var ett av ti barn født i samboerforhold eller av enslige mødre.

• Kvinners sykefravær økte fra 9,3 til 9,7 prosent i fjor, mens menns sykefravær økte fra 6,5 til 6,9 prosent. Økningen var størst blant kvinner mellom 25 og 34 år.

• Én av ti toppledere er kvinner. Av 180 selskaper på Oslo Børs hadde bare tre kvinnelig toppsjef. Likestillingssenteret ga i fjor næringslivet karakteren 3 i sitt årlige likestillingsbarometer (på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er "full likestilling"). Staten fikk samlekarakteren 7, kommunesektoren 5, forskning og utdannelse 6.

• 43 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid. Gjennomsnittlig arbeidstid for menn pr. uke var 37,8 timer tredje kvartal i fjor. For kvinner var gjennomsnittet 31,2 timer.

• På Universitetet og hver eneste høyskole i Oslo er det nå flere kvinnelige studenter enn mannlige. I 1970 var det 84 kvinner med doktorgrad i Norge. I 2002 var tallet steget til 3300.

• En svensk undersøkelse viser at 42-54 prosent kvinner har problemer med å legge jobben til side når de har fri, 30-40 prosent føler seg kroppslig utbrent og 30-40 prosent har vondt i nakke/rygg på grunn av slitasje på jobben.

• Redaktør Kjersti Løken Stavrum i KK har foreslått at arbeidsgivere til småbarnsforeldre skal dele på utgiftene når mor eller far er hjemme i barselpermisjon eller med sykt barn.
LES OGSÅ

KROPP OG SJEL
• Ung, mamma og lurt - 01.02.04
• - Vær ikke alltid beredt! - 01.02.04
• En mann må gjøre det en mann må gjøre - 01.02.04
• Lurt kvinne? Sliten mann? - 31.01.04
• Meninger: Arbeidets mening - 23.01.04
• Hvem lurer hvem? - 18.01.04
• Hjerter i utakt - 14.12.03
• Hvorfor lyver vi så mye? - 23.11.03
• Psykologen: Jakter på roen - 04.11.03
• Kjærlighetens veier er uransakelige - 02.11.03
• Mor jobber deltid - far jobber overtid - 29.09.03
• Fiskelykke med bismak - 31.08.03
• - Lykkelig av å luke - 09.05.03
• Fagfolk skeptiske, men avviser ikke - 03.09.02
• "Jeg skulle ønske at jeg kunne gråte" - 08.06.02
• Grenser og frihet i samme pakke - 13.01.02


SISSEL GRAN


Sissel Gran er psykolog og svarer i Aftenposten hver søndag på spørsmål om mellommenneskelige forhold.
Bare henvendelser som kommer på trykk blir besvart.
E-post: sislgran@inline.no
Eller skriv brev til Aftenposten
Postboks 1, 0051 Oslo.
Nettprat:
Mandag 2. februar svarer hun også på lesernes spørsmål på nett.
Spørsmål kan du stille allerede nå. Mellom klokken 12 og 14 kan du finne svarene HER


- Er du ikke bra? spør Pia Sauge (28). Hun har sønnen på øret. Ledelsen ved skolefritidsordningen har ringt. Andreas (7) er kvalm og har vondt i hodet. Klokken er 13.00. Sauge har tre timer igjen på jobben før hun må kjøre den lange timen hjem til Hvitsten.
- Vil du hjem? spør hun.
Sauge er Account Manager i Findexa på Skullerud. Raskt rydder hun knekkebrødene unna. Den halvspiste lunsjen står igjen på oppvasktrallen ved kantinen. Snart skal hun fortelle sjefen at hun må stikke tidligere.
- Det er ikke moro å fortelle at man må gå, men må man, så må man, sier alenemoren.
Tre ganger den siste måneden har Andreas spurt mamma om hun kan skifte jobb. Tre ganger har Sauge kjent stikket i hjertet. Men hun slutter ikke.
- Jeg er ressurssterk og jeg vet at jeg klarer å kombinere jobb og barn, selv om jeg er alenemor. Jeg prioriterer Andreas foran alt. Samtidig skulle jeg ønske at det var litt større forståelse for at jeg noen ganger må jobbe og strekke tiden på andre tidspunkter enn folk som bor i Oslo, og ikke har barn. Jeg klandrer ingen andre for min situasjon, men jeg skulle ønske jeg slapp den dårlige samvittigheten, sier Sauge.
Stort sett er hun på jobb en gang mellom halv ni og ni. Det er 45 minutter for sent. Men hver eneste ettermiddag er PC'-en med hjem. De gangene eks-samboeren har Andreas, jobber hun til 22.00 om kvelden.
- Vi som er alenemødre ønsker å lykkes like godt som andre. Vi skal yte maksimalt på jobb og hundre prosent på hjemmebane.
- Jenter føler seg fryktelig sviktet, sier psykolog og Aftenposten-spaltist Sissel Gran. Etter at hun for noen uker siden bragte innlegget "Ung, sliten og lurt", har e-postene rast inn. Det har gått hull på en verkebyll. Jenter har klippet ut siden. Diskutert med venninner. I lunsjen. De har ringt og fortalt at det kunne vært dem.
- Jeg får helt vondt av disse unge kvinnene. De skammer seg sånn over at de ikke får til livene sine. De er sinte på jobben. De er sinte på ektefellene. Men først og fremst er de sinte på seg selv. Men jeg overraskes over hvor utrolig skambelagt denne problemstillingen faktisk er. Jentene føler seg som utakknemlige krek som har absolutt alt, inkludert likestilling, men sutrer likevel. Og de opplever det som et høyst privat problem at de ikke takler det enorme krysspresset mellom kravet til lykke i ekteskapet og kravet til karrière i arbeidslivet. De har flotte jobber, men ønsker seg bare bort.
Gran mener likestillingen slett ikke er kommet så langt. Kvinner er mer ansvarlige, de strekker seg like langt som tidligere for å få hjulene til å gå rundt på hjemmefronten. Samtidig tutes de ørene fulle med at det er fullt mulig å gjøre karrière, hvis de bare selv vil. Men all statistikk viser at toppjobber er avhengig av et bakkemannskap hjemme, at norske næringslivsledere lever utrolig kjønnstradisjonelt på hjemmefronten.
- Vi ble indoktrinert til å tro at vi var klin like og advart mot lavlønnsjobber og kjedelige kvinneyrker, forteller en 30-årig sivilingeniør.
- Vi med gode karakterer fra videregående fikk ekstrapoeng og gratisturer til Trondheim for å se hvor spennende NTH var. Men ingen fortalte at vi etter eksamen skulle ut i et arbeidsliv som ikke er tilpasset vår måte å tenke på, vår måte å prioritere på. Vi tvinges inn i karrièrekaruseller og tidsklemmer som ingen forberedte oss på. Jeg skulle ønske jeg hadde valgt annerledes, at jeg kunne realisert meg selv gjennom noe annet enn jobben. Nå sitter jeg hver kveld foran PC'en for å holde tritt med de andre. Jeg fatter ikke hvordan jenter med barn klarer det. Min jobb kan i alle fall ikke kombineres med familie og unger.
Hun vil ikke at leserne skal vite hennes navn. Av hensyn til jobben. Bare fire av alle jentene vi har snakket med vil stå frem med tvilen og skuffelsen. Og slitet.
- De gamle feministene har lurt oss, mener en av de anonyme.
- De lever i en ideologi uten rot i virkeligheten. De tar ikke høyde for strukturene som finnes i arbeidslivet når de sier at det bare kommer an på våre egne holdninger og ryddige avtaler med ektefellen om å hente og bringe til barnehagen. Det er tull. Skal vi få til reell likestilling for oss i tidsklemma, burde vi fått sekstimers dag for alle småbarnsforeldre. Det ville vært et grep med virkning.
Det har hendt at Hege Ihle-Hansen (33) har krøpet ned i bilsetet utenfor barnehagen klokken halv åtte om morgenen. Der nede bak rattet gjemmer hun seg for barnehagepersonalet. Hun synes det er flaut å være på plass før barnehagen åpner. Men tobarnsmoren må være tidlig ute, hun kan ikke komme for sent til jobben som assistentlege på Bærum sykehus.
- Da jeg valgte karrière, visste jeg ikke hvor arbeidskrevende jobben, sier Ihle-Hansen.
Hun får støtte av kollega Gro Vik Knutsen (40). Tre barn har ikke vært noe hinder for overlegen i geriatri. Kvinnene vokste opp i et miljø der man forutsatte at både gutter og jenter tok høyere utdannelse. De føler seg ikke lurt, men begge er klar over at 45-timers arbeidsuke med vaktbelastning koster veldig mye.
- Det er klart vi fleiper med Tårnfrid. Akkurat nå er tiåringen min hjemme på tredje dagen alene med vondt i maven. Bestefar stikker innom med Donald. Selv har jeg ikke samvittighet til å være borte fra jobben. Gjør jeg det, må Hege gjøre min jobb også, sier Vik Knutsen.
Døgnet har ikke nok timer. Ofte kjenner kvinnene at de strekker seg litt for langt. Heldigvis har de ektemenn som tar sin del av jobben på hjemmebane.
- Jeg trives i jobben min, men jeg vet ikke om jeg orker å holde på sånn i mange år fremover. Jeg balanserer veldig i forhold til hvor mye krefter jeg har, sier Ihle-Hansen.
- Jeg var millimeterfeminist. Det tok knekken på ekteskapet, forteller en annen av de anonyme. Hun slukte feministlitteratur fra hun var seksten; Marilyn French, Gloria Steinem, Betty Friedan, Erica Jong. Budskapet var krystallklart: Du kan få til alt, men ikke gi mennene lillefingeren - da utnytter de deg!
- Så fant jeg drømmemannen og startet verdens mest likestilte ekteskap. I rettferdighetens navn var jeg grusom. Telte søppelposer og hvem som kastet dem. Her skulle alle oppgaver deles 50-50, ikke 49-51. For eksempel fant jeg ut at jeg skulle ta et grunnfag mens jeg var i barselpermisjon med det andre barnet vårt, til tross for at jeg hadde full akademisk utdannelse fra før. For meg var det verdens mest naturlige ting at mannen min da skulle droppe jobb-reiser for å passe ungene mens jeg leste. Men jeg mestret ikke stresset og ble aldri fornøyd med millimeterkabalen. Da det minste barnet var ett år gammelt, gikk vi fra hverandre. Nederlaget var totalt. Jeg hadde gjort alt riktig, men alt ble feil. Hvor var alle de erfarne kvinnene som kunne fortalt meg at absolutt rettferdighet ikke er synonymt med et godt samliv? At det ikke kunne være opp til mannen min alene å revolusjonere mannsrollen.
Etter noen år flyttet hun sammen med mannen sin igjen. Hun hadde gått en lang vei med seg selv. Lært seg at romslighet og prioriteringer må til for å få til et samliv. At prioriteringer betyr at noe må nedprioriteres. Fortsatt deler de på jobbene hjemme. Men ikke likt. Hun har lært seg til å servere mannen sin en kopp kaffe uten å telle hvor mange ganger han har servert henne. - De parene som har det best i dag, er de hvor kvinnen gjør mest hjemme. Til gjengjeld får hun mer tilbake av kjærlighet, lojalitet og respekt for valgene sine. Millimetertyrannene blir aldri fornøyde, det er faktisk legitimt å snakke fryktelig nedsettende om ektemenn i store kvinnegrupper i dag.
"Den forbudte sorgen" kaller Hanne M. S. Berg den, sårheten mange velutdannede kvinner sliter med overfor barna sine. De lengter etter ungene sine mens de sitter foran PC'ene og gjør karrière på mannsdominerte arbeidsplasser. - Ingen forberedte oss på, den gang vi valgte yrker, at arbeidslivet ville fortone seg helt annerledes når vi fikk barn.
Berg lettet på trykket i radioprogrammet "Sånn er livet" for noen år siden, og ble intervjuet i boken "er mamma egentlig et menneske?" av Kirsti Kraft. Responsen var overveldende. Hun var ikke alene.
- Når vi jenter går kollektivt ut og kjemper med gutta i arbeidslivet, så har det en pris. Prisen er grinete unger fem dager i uken, de er slitne og vi er slitne. I tillegg sliter vi med et savn og en samvittighet det er vanskelig å håndtere. For vi har stilt oss slik at vi ikke kan velge annerledes. Lange og dyre utdanningelser, jobber som krever at du henger i stroppen, boligutgifter som krever to inntekter, krav til intellektuelle stimuli som du i alle fall ikke får ved å gå hjemme med småbarn.
Berg har til tider følt seg lurt av samfunnet - og av yrkesveilederne som ikke forberedte henne på at livet ville fortone seg så annerledes med barn i huset. Hun og ektemannen tok til slutt et generalvalg. De flyttet ut av byen, bosatte seg på et nedlagt gårdsbruk med et tett nærmiljø og med jobben fem minutter unna. Livet er blitt håndterbart igjen, ikke minst fordi yngstemann er blitt fem år.
- Det er når barna er helt små at presset og tidsklemmen kjennes så brutal. Som kvinne følte jeg at jeg ble tvunget til å kutte navlestrengen altfor tidlig. Det var så vondt å sitte på jobben og tenke at nå tok kanskje barnet mitt sitt første skritt i barnehagen. Samtidig følte jeg at jeg ikke hadde noe valg. Og på mange måter er jo denne utviklingen også veldig positiv: Jenter gjør en kjempejobb i arbeidslivet. Det er behov for oss. Men det har sin pris. Den betaler første generasjons småbarn som hverken har foreldre eller besteforeldre tilgjengelige mesteparten av sin våkne tid.
Har gammelfeministene lurt dagens 30-åringer? - På ingen måte. Disse unge kvinnene peker på et reelt problem. Det er flott at de endelig oppdager at samfunnet slett ikke er likestilt. Men de retter sinnet og frustrasjonen gal vei. Å kritisere dem som i alle år har kjempet for likestilling for at det ikke er full likestilling ennå, er å snu tingene fullstendig på hodet.
Salven kommer fra professor i kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Harriet Bjerrum-Nielsen. Hun har forsket på tre generasjoner kvinner:
- Disse jentenes bestemødre møtte kjønnsmakten allerede som 14-åringer, da bestemte far at de ikke trengte utdannelse. Min generasjon, mødrene deres, møtte kjønnsmakten som 20-åringer, da forventet kjærestene våre at vi skulle følge med på lasset når de reiste ut for å gjøre karrière. Våre døtre møter kjønnsmakten først når de er 30, når de høyt utdannet skal gjøre karrière innenfor et arbeidsliv som ikke er tilpasset småbarnsmødres behov. Vi som nærmer oss pensjonsalderen, har kjempet en hard kamp for at utdannelse skal være en selvfølge for døtrene våre. Nå får døtrene fortsette kampen og sørge for at deres døtre igjen møter et arbeidsliv som er tilpasset deres behov. Ikke skyld på oss ved fortsatt å forvente at det er mamma som skal ordne opp i likestillingen. Dere er voksne nå og må ta stafettpinnen. Vi støtter dere så gjerne med heiarop og kanskje litt barnepass fra gamlehjemmet.
- Men burde dere ikke advart mot den virkeligheten dagens 30-åringer ville møte når de kom ut fra sine lange utdannelser?
- Tenåringer på 80-tallet sa stort sett at de var lut lei av likestillingspreiket. De gadd ikke høre på oss eller bidra. Men nå har også de oppdaget at kampen for likestilling ikke er noen dans på roser. Det har den sannelig ikke vært for vår generasjon heller, men vi ønsket oss ikke tilbake til husmortilværelsen av den grunn.
Bjerrum-Nielsen mener utfordringen nå er å finne en balanse mellom familieliv og arbeid - nå som kvinner og menn deltar likt i arbeidslivet.
- Småbarnsmødrene er i de samme karrièreyrkene som menn. Det krever at vi lager en ny norm for hva en arbeidstager er og skal være. Det må arbeidsplassene ta inn over seg. Og 30-årige jenter er faktisk de beste til å ta den kampen.


Klipp fra www.answersingenesis.org: AiG’s views on the Intelligent Design Movement
AiG’s views on the Intelligent Design Movement
by Carl Wieland

30 August 2002

Introduction
The argument of ‘intelligent design’ (ID) has a long history going back to the ancient Greeks and Romans.1 It was persuasively articulated by William Paley (1743–1805), who put forward the argument of an inferred divine Watchmaker in his book Natural Theology (1802). Modern Biblical creationists have also used the design argument in their opposition to evolution.2 But the works of modern scholars such as Michael Denton (Evolution: A Theory in Crisis, 1985) and Phillip Johnson (Darwin on Trial, 1991) have led to the formation of an association of scientists and other scholars, which has become known as the ‘Intelligent Design Movement’ (IDM or ID movement).

Many of our supporters have asked us repeatedly for our position on the IDM, so this document is in response to that. It is not intended to be a hostile review by any means. Many in the creation movement, including AiG and me personally, have friendly relations with, and personally like, some of the people prominent in the IDM.

The modern concept of intelligent design has been simply formulated as the belief that certain biological lines of evidence (e.g., the ‘irreducible complexity’ of features such as the bacterial flagellum) are evidence for a designer and against blind naturalistic processes.

The modern Intelligent Design Movement (IDM)
The Intelligent Design Movement’s motivation appears to be the desire to challenge the blind acceptance of the materialistic, godless, naturalistic philosophy of Darwinian evolution. They confront many of the philosophical underpinnings of today’s evolutionary thinking. As a movement, they are unwilling to align themselves with Biblical creationism.

The informal leadership of the IDM has more or less come to rest on Philip Johnson, a distinguished retired (emeritus) Professor of Law at the University of California at Berkeley who is a Presbyterian. Philosophically and theologically, the leading lights of the ID movement form an eclectic group. For example, Dr Jonathan Wells is not only a scientist but also an ordained cleric in the Unification Church (the ‘Moonie’ sect) and Dr Michael Denton is a former agnostic anti-evolutionist (with respect to biological transformism), who now professes a vague form of theism. However, he now seems to have embraced evolutionary (though somehow ‘guided’) transformism. Dr Michael Behe, author of Darwin’s Black Box, is a Roman Catholic who says he has no problem with the idea that all organisms, including man, descended from a common ancestor.

The IDM’s general approach
Among the IDM’s leading proponents, there are some commonly shared beliefs and stances:

The major focus of their attacks is not evolution as such, but ‘chance’ evolution, i.e., the naturalistic philosophy (there is no supernatural; matter is all there is) behind it.

Anyone opposed to naturalism could potentially qualify as an ally. This includes believers in evolution from microbe to man, so long as this belief were to involve some intelligent, planned interference sometime during the billions of years.

They generally believe in, or are publicly neutral on, the millions and billions of years that evolutionists teach and accept.

They either are comfortable with, or express no public view on, the corollary implication of long-age belief, namely that millions of years of death, disease and suffering took place before mankind appeared.

Though the movement incorporates some believers in Genesis, including recent creation in six days and Noah’s global Flood, its approach would preclude public expression of support or concern for the Bible’s authority in such matters.

They often go to great lengths to ensure that they are not seen as ‘coming at it from the Bible’.

The concept of the ID movement has attracted a number of evangelical Christians, including believers in literal Genesis, who see it as a helpful new strategy to crack the foundation of evolution, which undergirds most of the world’s cultures and schools.

Evidence of ID’s growing activism is the recent effort to add the Santorum amendment to the 2002 US education bill (an amendment that encouraged schools to inform students about the ‘continuing controversy’ over ‘biological evolution’). ID leaders have also been active in ongoing efforts to include ID in the educational standards of the US state of Ohio.

The IDM’s perceived and potential strengths
Many Biblical (or Genesis) creationists (BCs, who by historically sound exegetical standards are convinced of recent creation) realize that the IDM ‘doesn’t go as far as we like’, but think that this is a reasonable price to pay for what they see as a potentially effective ‘thin edge of the wedge’ strategy. They reason, ‘Let’s just get the camel’s nose inside the tent, then we can concentrate on these other issues. Let’s win one battle at a time.’)

IDM sympathizers among BCs, frustrated by the failed legislative attempts to force the teaching of ‘two models’, generally think that this tactic has a better chance of getting them a hearing in the social/legislative arena. (AiG has never supported compulsion to teach creation, by the way, and does not support the artificial separation into the categories of ‘scientific’ vs ‘Biblical’ creationism that characterized much of the ‘two-model approach.) They probably believe that this is because:

They can tap into the intellectual, academic and political clout of a greater range of people than just Bible-believing Christians.

By having non-Christians in the movement, it will appear less parochial and ‘biased’.

By ‘keeping the Bible out of it’, they likely believe that this will overcome the ‘separation of church and state’ interpretations of the US Constitution that have prevailed in recent years. They would therefore be inclined to argue that this is a ‘tactical necessity’.

The movement’s apparent refusal to identify the hypothetical designer with the Biblical God (some IDers have pointed out that the design work they postulate could even have been performed by aliens) is seen as a prudent necessity to keep the argument on philosophically ‘neutral’ ground, and thus avoid a lot of anti-Christian hostility.

AiG’s perception of the positives of the IDM
It has produced some materials and arguments which, though not necessarily designed to help the battle for Biblical creation, have been very useful in this cause.

It has kept the anti-creationists occupied on another flank of the battle, i.e. it has drawn some of the fire which might otherwise have distracted us from allocating our full efforts to spreading our message.

It correctly draws attention to the fact that the teaching of Darwinism is not philosophically/religiously neutral, but is squarely based upon the presuppositions of naturalism (another word for philosophical materialism or atheism, i.e., that there is no supernatural, but that this material world is all there is).

AiG’s perception of IDM’s weaknesses
Despite incorporating some extremely bright thinkers, the movement as a whole seems to have a recurring philosophical blind spot. Though they often correctly point out the religious foundations of Darwinism, the fact that all scientific reasoning is ultimately based on axioms/presuppositions (which are unprovable, hence metaphysical/subjective/biased by definition) should have alerted them to the fact that there is no such thing as a ‘neutral’ scientific arena within which to interpret the evidence related to the past.

Since the only thing in their platform which comes close to being a commonly-shared presupposition is a negative (naturalism is wrong), they can provide no coherent philosophical framework on which to base the axioms necessary to interpret evidence relevant to the historical sciences (paleontology, historical geology, etc). So they can never offer a ‘story of the past’, which is one more reason why they must continually limit the debate to one of mechanism—and then only in broad, general terms (designed vs undesigned).

They generally refuse to be drawn on the sequence of events, or the exact history of life on Earth or its duration, apart from saying, in effect, that it ‘doesn’t matter’. However, this is seen by the average evolutionist as either absurd or disingenuously evasive—the arena in which they are seeking to be regarded as full players is one which directly involves historical issues. In other words, if the origins debate is not about a ‘story of the past’, what is it about?

Their failure to identify themselves with a story of the past (e.g. Genesis) is partly tactically-driven, but is also a necessity, because they do not agree within themselves on a story of the past. However, this failure only reinforces the perception by the establishment that they are really ‘creationists in disguise’. The attacks on the IDM have thus been virtually as ferocious as any on Genesis creationists. Thus, the belief that agreeing to ‘keep the Bible out of it’ would serve to keep anti-religious hostility out of the arena has not been confirmed in practice.

Some who are prominent in the IDM appear to be sympathetic to the Bible’s account of Creation. However, if the movement should ever make the strategic inroads it hopes for, then our concern would be that any of its leaders who might later identify themselves with Genesis belief would lay themselves open to charges of having been publicly deceptive.

Ironically, despite already drawing the fire aimed at Genesis, the Bible and Christianity, many other prominent figures in the IDM reject or are hostile to Biblical creation, especially the notion of the recent creation of a good world, ruined by man’s Fall into sin. For tactical reasons, they have been urged (especially by their coolest and wisest head, Phil Johnson, who does not himself share that hostility) not to publicly condemn their Genesis-believing fellow travelers, although this simmering opposition has burst forth from time to time. Were the IDM to partially succeed in its initial aims, some of the strongest opponents of literal Genesis may well arise from its recently-victorious ranks. For instance, Dr Michael Denton, though an amiable fellow, was nevertheless part of a broadcast forum in Australia which recently told a largely Christian audience that belief in literal Genesis was foolish and unscientific.

The IDM’s refusal to identify the Designer with the Biblical God, and in particular with the history in the Bible, means that:

Acceptance of ID thinking en masse could just as easily lead to New-Age or Hindu-like notions of creation, as well as weird alien sci-fi notions. In such instances, a Christian might well see that the metaphorical exorcism of one socio-philosophical demon would have achieved merely its replacement by others, possibly worse.

There is no philosophical answer to their opponents’ logically-deduced charge that the Designer was monstrous and/or inept (‘look at all the horrible, cruel, even defective things in the living world’), since bringing up the Fall is deliberately, tactically excluded. (However, the Fall was a major event in history, that changed everything. The world we are looking at now is a world that has been corrupted by sin, not the original world that God designed). Thus, the movement’s success could very likely even be counterproductive, by laying the Biblical God open to ridicule and contempt in new ways.

In fact, these points are not just hypothetical. Historically, the ‘intelligent design in isolation’ argument has achieved just these sorts of negative results. In other words, it’s been tried before and failed. The ‘natural theology’ approach (using design, but keeping the Bible out of it) by the deists of former centuries led to an increase in deistic belief, i.e. ‘a different god’ just as in point i) immediately above, with its attendant rejection of the Bible and the Gospel. The deists’ driving force was the rejection of God’s Word and, concomitantly, His right to exercise rule over our lives.

Urged to deduce the existence of the Creator God from ‘design alone’, and thus leaving out the Fall and the real history of the world, thinkers concluded that any creator God must be cruel, wasteful, etc. Charles Darwin himself wrote in exactly that vein. He also provided another example of the negative effects of leaving the Biblical history out of the discussion. When he came across obvious examples of adaptive radiation from mainland populations onto islands, the only ‘concept’ of creation he had in his mind, in association with most of his deistically-influenced scientist contemporaries, was in situ creation, which his observations spoke so strongly against. But of course if he had built into his thinking dispersal of all land vertebrates from one central point after the global Flood, the alleged problem would have vanished. So, intelligent design arguments that ‘left the Bible out of it’ actually aided and abetted, in a major way, the rising rejection of the Bible. Far from countering atheism, it actually pushed thinkers into a non-design explanation, hence further into naturalism and atheism.

This is not surprising. The Apostle Paul acknowledges the power of the design argument in Romans 1:20: God’s eternal power and divine nature can be clearly understood from the things that have been made (i.e. evidences of design in nature). Because of this, the ungodly are ‘without excuse.’ But he maintains that people willingly reject this clear evidence. Peter likewise says in 2 Peter 3:3-6 that those who reject the supernatural Creation and the global Flood are ‘willingly ignorant’ (KJV) or ‘deliberately forget[ful]’ (NIV). Evidence of design in nature is enough to condemn men, but it is not enough to save them. The Bible makes it overwhelmingly clear that the scientific aspects of creation ministry cannot, in the end, be separated from the preaching of the Gospel, to enable people to be reconciled to their Creator. Deducing the details of creation from nature alone, unguided by His revealed Word, ignores the fact that nature is fallen and cursed. The great theologian Louis Berkhof wrote: ‘ ... since the entrance of sin into the world, man can gather true knowledge about God from His general revelation only if he studies it in the light of Scripture … .’3

The IDM as a whole does not come to grips with the historical background of naturalism in the sciences. Biblical creationists have long argued that the millions-of-years concepts (which the majority of leading IDMers either support or say they have ‘no problem with’) in fields like astronomy/cosmology and historical geology were squarely based on, derived from, and fueled by, naturalism—i.e., the deliberate rejection of God’s Word and its authority in relation to the history of the world.4 These naturalism-underpinned conclusions of geology/astronomy were the seedbed for Darwinism. That is, naturalism was there long before Darwinism and led directly to its dominance. It is therefore ironic to observe IDers telling people that fighting ‘naturalism’ is the important issue, when at the same time they tell people that the very naturalism-based issues which were the seedbed of Darwinism are ‘unimportant.’

Interestingly, a recent book produced from within the IDM, Darwin’s God by Cornelius Hunter, argues powerfully that Darwin was really trying to distance God from natural evil, by removing Him from having anything to do with His creation. In other words, Darwin was in that sense an ultra-deist, rather than an atheist. Hunter shows how the problem is a particular view of God, of what He would or would not do. But indirectly, this would appear to argue against one aspect of the ID platform, since the only way to have a correct view of God and what He would do (and did do) would be if God revealed it to us, as indeed He has through Scripture. And Hunter’s book often refers obliquely to Biblical passages.

What about public education?
We tend to blame ‘the world’ for what has happened to our educational institutions. We don’t usually stop to think of how the church itself has aided and abetted this tragedy as it has so often compromised on the authority of God’s Word in relation to real-world issues such as science and history. AiG’s major ‘strategy’ is to boldly, but humbly, call the church back to its Biblical foundations in such matters, reforming the thinking of Christians, who are then to be salt and light to our culture. This is how it worked in the days of the Great Awakening in England and America, when the light of the Gospel diffused horizontally through the educational, political and social institutions, transforming positively just about everything we take for granted in our modern world.

We have always felt that teachers should at least be able to critically examine arguments for and against evolution, and we don’t think that the constitutional arguments in the USA supposedly preventing that have ever been strong, i.e., how can any Christian teacher who wants to do so be prevented from giving arguments for and against evolution? What reasonable person could logically defend the notion of shielding any scientific theory or idea from all critical analysis?

At the same time, we have never supported compulsory teaching of Biblical creation (imagine any teacher being forced to teach that which they don’t believe, and which in effect points the finger at them as sinners).

As indicated earlier, we also don’t believe that one can, or should attempt to, artificially separate ‘Biblical’ from ‘scientific’ creation in order to gain a hearing in the public arena. This has been attempted by Biblical creationists, again for tactical reasons, with good motives. But, like the IDM’s broader but ultimately similar stratagem, it appears to us to be philosophically flawed.

The origins issue has never been about facts and evidence as such—we all have the same world, the same evidence, the same facts. It is the philosophical framework within which facts are interpreted which differs. And philosophical frameworks are based on axioms (presuppositions, or starting beliefs). The scientific conclusions of Darwinism are squarely based on anti-Biblical (naturalistic) axioms, while those of creation are based on Biblical axioms. We believe that axioms need to be openly ‘on the table’, and it should be realized that one can discuss them in a secular setting without teaching religious doctrine as such, but without hiding or running away from the implications. The evidence concerning origins can be discussed through a critical comparison of axiom-based models5 without fostering the secular myth of ‘neutrality,’ i.e., that evidence ‘speaks for itself’ in some mysterious way.

What about the constitutional barriers?
US courts have consistently ‘reinterpreted’ the Constitution, and the US public mood has become increasingly secular. Why has this societal shift occurred? Because the church en masse has had its eyes shut to the foundational philosophical/worldview shift in Western culture. For this failure to adequately defend the authority of Genesis the church bears grave responsibility. Again, we see that the pressing need and priority is to reform the church in order to ‘re-salt’ the culture; the legal/political battles will then become totally reframed. We fear that Christians who play ‘let’s pretend the Bible isn’t part of it’ risk alienating the culture still further.

Of course, in practical terms, starting with the powerful design arguments which the IDM has helped to reawaken (and has formalized in modern terms) can be a very useful tool for ‘opening discussion’, especially in circles where mentioning the Bible would instantly plug the hearer’s ears. Many of us in AiG have actually been partially using the ‘wedge’ tactic of the IDM for years individually. That is, we may, in certain settings, seek to gain a more ready hearing through initially focusing on less controversial aspects of Biblical Creation. However, unlike the official stance of the IDM, when that opening comes, or when questioned, we will unhesitatingly affirm that we start our thinking based squarely on the real history in the Bible. Used properly, such a tactic is almost inevitably more effective than acting as if there is a neutral ‘science’ arena for determining truth. Most people get the point when one shows them how evidence is not neutral and does not speak for itself but must be interpreted. Even unbelievers are often willing to follow an argument when asked to temporarily alter their presuppositions (i.e., to ‘put on a different pair of glasses’) to see how the evidence might fit a Biblical worldview. So, while it may be useful on occasion to focus on the evidence and avoid references to the Bible and religion, it is counterproductive if one does so to an extent that reinforces the myth that it is somehow less ‘scientific’ to base one’s models on God’s revelation, the Bible.

Summary and conclusion
AiG supports the ID movement’s efforts to promote academic freedom and to question evolution. When we call into question (hopefully with humility) aspects of their strategy, we do so not to seek to undermine or oppose their efforts, but to encourage careful thinking by all concerned believers (including ourselves) concerning the ways to achieve the most good, and to give most honor and glory to God. In the end, we in AiG are concerned about the truth and authority of the Word of God, the Bible. This is an issue which ultimately transcends and overrides matters such as local school politics and the like.

God, who used even the pagan king Cyrus for His purposes, may use the IDM in spite of the concerns we have raised. We would be delighted to see it make real inroads in the areas of its interest, and are positive about many aspects of its existence, including some of the useful materials it produces. Where we can be natural allies, if this can occur without compromising our Biblical stance in any way, we want to be.

Our friends in the IDM will hopefully understand that when we discuss these problems and issues, we do so not to discourage or obstruct, but simply to make it clear where we are coming from, why we do so, and why we neither count ourselves a part of this movement nor campaign against it.


--------------------------------------------------------------------------------

Cicero, for example, used design in support of the Greek pantheon of gods. See also A brief history of design. Return to text

A.E. Wilder-Smith, The Creation of Life (Wheaton: Harold Shaw, 1970), Robert Kofahl and Kelly Segraves, The Creation Explanation (Wheaton: Harold Shaw, 1975) and Henry Morris and Gary Parker, What is Creation Science? (El Cajon: Master Books, 1982). Return to text

Louis Berkhof, L, Introductory Volume to Systematic Theology, Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan, 1938, p. 60. Return to text

See two relevant articles by Dr Terry Mortenson on this point:

‘Defining Boundaries on Creation and Noah’s Flood: Early 19th Century British Scriptural Geologists,’ which discusses these writers who perceived the then-developing old-Earth geology to be based on naturalism (order it free by email from Zondervan’s Web site: http://www.zondervanchurchsource.com/convention/parallel.htm#DB) and

http://www.answersingenesis.org/home/area/magazines/tj/docs/TJv11n3_Granville_Penn.asp (especially the section entitled ‘The Philosophical Foundation of Comparative Estimate’), which discusses the philosophically astute writings of one of the Scriptural geologists. Return to text

What about the common objection, ‘Why not then teach e.g. Australian Aboriginal creation stories in science lessons?’ One could ask such objectors whether they are aware of any origins teaching outside of the Abrahamic stream which:

Claims to be absolute revelational truth from the Creator in documentary form

Has been held and believed consistently for many centuries in essentially its modern form.

Has been held to offer a serious historical explanation for all of reality and the origins of man and the universe.

Is supported by a significant group of qualified scientists and other intellectuals who are convinced that it does indeed explain the data at least as well as evolution/long ages.

Return to text


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2002/0830_IDM.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Matt 19, 27-30:
27 Da tok Peter til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få?
[4: 20.]
28 Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen - når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone - da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.
[25: 31. Dan 7: 9 ff. Luk 22: 29, 30. 1KOR 6: 2. Åp 3: 21. 20: 4.]
29 Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen, og arve evig liv!
[6: 33.]
30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første!
[20: 16. Luk 13: 30.]


Søndag, Februar 01, 2004

VINGÅRDSSØNDAGEN: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Luk 17, 7-10:
7 Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken: Kom straks hit og sett deg til bords?
8 Vil han ikke heller si til ham: Gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker - og så kan du selv ete og drikke?
9 Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var ham pålagt? Det tror jeg ikke.
10 Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si: Vi er unyttige tjenere! Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.

LESETEKST, 5 Mos 8, 7-18:
7 Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og dype vann, som veller fram i dalene og på fjellene,
8 et land med hvete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning,
9 et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, hvor du ikke skal mangle noe, et land hvor steinene er jern, og hvor du kan hogge ut kobber av fjellene,
10 og når du så eter og blir mett og lover Herren din Gud for det gode landet han har gitt deg,
11 da vokt deg for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg pålegger deg i dag.
12 Når du kan ete og blir mett og bygger gode hus og bor i dem,
13 og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes -
14 vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset.
[6: 12.]
15 Han er den som ledet deg i den store og forferdelige ørken blant giftige slanger og skorpioner og på tørre ødemarker, hvor det ikke fantes vann. Han lot det strømme vann ut for deg av den hårde klippen,
[2M 17: 6. 4M 21: 6. 20: 11. Sal 78: 15. 114: 8.]
16 han gav deg manna å ete i ørkenen, en mat som dine fedre ikke kjente, for å ydmyke deg og prøve deg og så til sist gjøre vel imot deg.
[v. 3 ff. 2M 16: 15.]
17 Si da ikke ved deg selv: Det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet meg denne rikdom.
[Amos 6: 13.]
18 Men kom Herren din Gud i hu! For det er han som gir deg kraft til å vinne deg rikdom, fordi han vil holde sin pakt som han med ed har inngått med dine fedre, som en kan se den dag i dag.
[4: 31. 4M 23: 19.]

LESETEKST, 1 Kor 3, 4-11:
4 Når en sier: Jeg holder meg til Paulus! - og en annen: Jeg holder meg til Apollos! - er dere da ikke kjødelige?
[1: 12.]
5 Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det etter som Herren gav enhver.
6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.
[Apg 18: 1, 4, 24-26. Jak 1: 21.]
7 Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst.
8 Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.
[Sal 62: 13. Jer 32: 19. Matt 16: 27. Åp 2: 23.]
9 For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning.
[Matt 28: 20. 2KOR 6: 1. Ef 2: 20, 21.]
10 Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre.
[15: 10. Ef 2: 20.]
11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.
[Jes 28: 16. 1PET 2: 4 ff.]