INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Desember 2006

Søndag, Desember 31, 2006

NYTTÅRSDAG: Kristianslund taler i Oslo
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd i Kongsveien 82 på Bekkelagshøgda på første nyttårsdag klokken 11.

Søkneprest Ragnar Andersen forretter. Ivar Kristianslund preker. Klokker: Abel Gundersen. Ved pianoet: Else Bovim. Det blir kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!

Fra Holtet sentrum går man et kort stykke mot Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side.

DAGENS PREKENTEKST, Luk 2,21: Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv.

LESETEKST, Jes 43,1-3: 1 Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. 2 Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. 3 For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser.

LESETEKST, Apg 4,8-12: 8 Da sa Peter til dem, fylt av Den Hellige Ånd: Folkets rådsherrer og Israels eldste! 9 Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, 10 så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde - ved ham står denne mann helbredet for deres øyne. 11 Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. 12 Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.


Søndag, Desember 24, 2006

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad
Luk 2,1-14: Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. 2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. 4 Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. 6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. 7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. 8 Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. 9 Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. 10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. 11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. 13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: 14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.