INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
November 2003

Søndag, November 30, 2003

Hva er grunnlaget for sann vekkelse? - Av Trygve Einar Gjerde
Det første grunnlag er at Ordet blir forkynt uforfalsket (en rett lære), klart og rent slik at Lov og Evangelium ved Guds Hellige Ånd får virke sann bot og bedring i hjertene.

Det andre grunnlag er at menigheten må komme i nød for sjelenes frelse. Først og fremst for ens egen sjel, dernest sin nestes sjel. Den rettferdiges bønn oppnår meget når den er oppriktig. Ord. 15, 8 og 29.

Det tredje grunnlag er at menigheten må være et rett fødselsskjød for åndelige barn. Det vil si at det må ikke være ”bann i leiren”, 4 Mos. 25; Jos. 7; Ap. Gj. 5; 1 Kor. 5 og 6.kap.; Jak. 4; 1 Pet. 2 og 4.kap.; 1 Joh. 2 og 3. kap.; Joh. Åp. 2, 18 – 29. De aller fleste kristne menigheter har i dag bann i leiren, enten ved en eller fleres urettferdighet, skjulte og åpenbare uoppgjorte synder. Husk Gud tåler ikke urettferdighet! 1 Mos. 6. Den tid vi lever i er en ond tid og en tid som gjør Guds barn sløve og verdslige ved stor økonomisk vinning. De fleste menigheter er i dag opptatt av mammon, det at de har fått det (Evangeliet) for intet og skal bringe det videre for intet, det er en tåpelighet for dem.

Det fjerde grunnlag er at de syndere som er vakte ved Den gode Hellig Ånd (se tredje trosartikkel) og har fått en levende tro i hjertet, av menigheten blir ledet på en sann og rett vei. Det vil si de må ved en daglig omvendelse ta korset opp og etterfølge Jesus. De må være villige til et liv i fornedrelse, forfølgelse, hån og spott. De sanne kristne er preget av en stille, saktmodig og ydmyk ånd. Menigheten må advare sine nyfødte åndelige barn mot vranglærere og de som lover ”gull og grønne skoger”. Antikristens ånd er opptatt av mirakler og store gjerninger, et liv i overdådighet, de er skrytende, overdådige, løgnaktige og fulle av begjær til penger og verdslig gods. Vokt deg for disse falske hyklere.

Det femte grunnlag er at det blir forkynt en betinget nåde. Den falske ubetingede nådeforkynnelse har vært og er til stor skade for den kristne kirke. Den føder en dvask, saltløs og kraftløs kristendom. Gud vil ikke gi sann vekkelse til en menighet som leder sjelene på avveier ved en ubetinget nådeforkynnelse. Nåden er betinget av anger og tro som er virket av Den gode Hellige Ånd. 2 Sam. 12; Job 42; Sal. 38 og 51; Es. 26, 10; Jer. 18; Joel 2, 13; Luk. 17, 3 og 19; 22, 61 – 62; 24, 47; Ap. Gj. 2, 38; 3, 19; 5, 31; 10, 43; Rom. 3, 26 – 31, og mange andre steder.

Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn


1. SØNDAG I ADVENT: Dagens bibeltekster
LESETEKST, Sal 24, 1 - 10:
1 Av David. En salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der.
[50: 12. 89: 12. 2M 19: 5. 5M 10: 14. 1KOR 10: 26.]
2 For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.
[104: 5. 136: 6. 1M 1: 9, 10. Job 38: 4 ff.]
3 Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?
[2: 6. 15: 1 ff. 65: 5.]
4 Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.
[Job 17: 9. Matt 5: 8.]
5 Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.
[115: 13. Jes 48: 18.]
6 Dette er deres ætt som spør etter ham - som søker ditt åsyn - Jakobs barn. Sela.
[Rom 9: 6, 7.]
7 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!
[118: 19, 20. Jes 26: 2. Sak 9: 9.]
8 Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid.
[2M 15: 3.]
9 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!
10 Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.

LESETEKST, Åp 5, 1 - 5:
1 Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.
[4: 2. Jes 29: 11. Esek 2: 9, 10.]
2 Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?
[10: 1. 18: 21.]
3 Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.
4 Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
5 Men en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den.
[22: 16. 1M 49: 9, 10. Jes 11: 1, 10. Rom 15: 12. Heb 7: 14.]

PREKENTEKST, Luk 4, 16 - 22:
16 Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem.
[Matt 2: 23. Apg 13: 14, 15. 15: 21.]
17 De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet:
18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,
[Jes 42: 7. 61: 1, 2. Matt 11: 5. Apg 10: 38.]
19 for å forkynne et nådens år fra Herren.
[3M 25: 10. 2KOR 6: 2.]
20 Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham.
[Matt 26: 55. Apg 6: 15.]
21 Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.
[Matt 5: 17.]
22 Alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og de sa: Er ikke dette Josefs sønn?
[3: 23. Matt 13: 55. Mark 6: 3. Joh 6: 42.]


Lørdag, November 29, 2003

Svar 2 til konservator i zoologi Kjetil Åkra - Av Lars-Arne Høgetveit
Kjetil Åkras ordrikdom med konglomerater av argumenter og referanser gjør det etter hvert ganske vanskelig å forholde seg til han med en saklig og strukturert debatt. Han kjenner sikkert til ordtaket som sier at mesteren viser seg i kunsten i å være kort og konsis.
Han ønsker en vitenskapelig debatt. Det må m.a.o. bety at han ønsker å debattere alt fra GRUNNLAGSAKSIOMER I VIRKELIGHETEN, MÅTER Å SKAFFE SEG VITEN PÅ, ALTSÅ METODELÆRE, FAKTA SOM FREMKOMMER VED DISSE METODER - OM DE ER SANNE ELLER FALSKE - OG EVT. BARE FUNKSJONABLE OG OM DE BEKREFTER ELLER IKKE BEKREFTER DE VIRKELIGHETSFORKLARINGER VI STARTET OPP MED (HYPOTESER - I DENNE SAMMENHENG DEN KREASJONISTISKE- ELLER DEN EVOLUSJONISTISKE VIRKELIGHETSFORSTÅELSE).

Det er en lang debatt - og er allerede til en viss grad belyst i den over 1/2 år lange debatt som har foregått i avisen Dagen - og som en ikke kan bruke tid på å gjenta her. Men jeg skal kort kommentere en del av Åkras basispåstander som sier det meste om debatten han legger opp til. Han skriver:
"Det selve debatten dreier seg om her, slik jeg ser det, er hvorvidt de vitenskapelige data støtter kreasjonistisk eller evolusjonistisk verdensanskuelse," -. Så fortsetter han med å påpeke at Høgetveit mener "at man kan finne vitenskapelige bevis for skapelse som beskrevet i Bibelen", for deretter å skrive: "Jeg er altså av den oppfatning at man IKKE finner slike vitenskapelige holdbare bevis i naturen og det er dette jeg vil debattere." Da er det i utgangspunktet ikke mulig å diskutere med Åkra - han har jo allerede sagt at "man IKKE finner slike vitenskapelige beviser" stikk i strid med og ulogisk i forhold til det han tidligere sier er "selve debatten" OM VITENSKAPELIGE DATA STØTTER DEN ENE ELLER ANDRE VIRKELIGHETSOPP-FATNING.

Med dette som utgangspunkt kommer han selvsagt til en rekke påstander og konklusjoner og krav til meg som han tydeligvis ikke er villig å imøtekomme selv, bl.a. å endre sitt syn hvis fakta fra vitenskapelig forskning sier noe annet og skulle bekrefte det Bibelen har åpenbart mange tusen år før. Man kan si "at når utgangspunktet er som galest, blir resultatet orginalest?" Åkra kan ikke fremskaffe det minste om data av "Reprodusere resultater som må til" og som Han setter opp mot de "hellig skrifter som ikke er nok" om dette tema.
Ut fra dette er det klart at Åkra først skikkelig må gjennomtenke en del fakta om sitt vitenskapssyn (se over). Det finnes en rekke vitenskaper som kommer til anvendelse i de sammenhenger vi drøfter her, men de er av ikke eksperimentell art. Den han tydeligvis tenker på er naturvitenskapen (viten om naturen), men innen den igjen har man DE EKSPERIMENTELLE og de IKKE EKSPERIMENTELLE vitenskaper - og DET ER DET SISTE OMRÅDET VI I BETYDELIG GRAD BEVEGER OSS INNEFOR I DENNE DEBATTEN. For de eksperimentelle vitenskaper gjelder at det er EN "FATAL REVNE I Å BEVISE VITENSKAPELIG NOEN SOM HELST TEORI OM OPPRINNELSEN." Dette av den enkle grunn at denne vitenskapelige metode er basert på observasjoner og eksperimenter og det er umulig å få til m.h.p. når det gjelder starten/ skapelsen. Med stor rett spør Gud Job om hvor Job var da alt ble skapt. Det er en god start i ydmykhet for enhver vitenskapsmann som søker sannheten om virkeligheten. Her kunne man drøftet en rekke interessante tema både inne fysikk og matematikk som kristne vitenskapelige kjemper før oss har arbeidet med som Isac Newton, Louis Pasteur, Johannes Kepler, Robert Boyle, Michael Farady, Samuel Morse, Lord Kelvin og James Maxwell bl.a.. Om Newton sies det at han brukte mer tid på å studere Bibelens profetier enn å drive med det flere i dag oppfatter som vitenskap.

Vender vi oss så til de IKKE EKSPERIMENTELLE VITENSKAPER - som det er mange av slik som historie, juss, store deler av geologien, arkeologien, deler av biologien, antropologien m.m. fl. - viser de klart Guds finger i naturen ut fra det han forteller om dette i Sitt Ord. I motsetning til Åkra finner jeg en rekke fakta innen disse vitenskaper som stemmer fullkomment overens med det Gud åpenbarer i sitt Ord.

AVSLUTNINGSVIS
I Rom 1, 19-20 står det klart og tydelig "for det som vi kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning -" Les gjerne videre. Her er "hypotesen" så kan du begynne granskingen som altså en rekke vitenskapsmenn før deg har gjort med store gevinster både for tid og evighet, og som en rekke miljøer i utlandet - både i Israel og spesielt i den angloamerikanske verden bedriver.

Skal man fortsette denne debatten med Åkra - bør han klart signalisere at han først ønsker å debattere vitenskapsteori - deretter åpne seg for at fakta fra de forskjellige vitenskaper skal være gjenstand for også å kunne forklare bibelske sannheter som vi finner i Den Hellige Skrift - ellers har det jo ingen hensikt å debattere verken fakta eller bruk av fakta.
I mellomtiden kan jeg anbefale Åkra å kikke nærmer på hjemmesidene (helt nederst) - hvor bl.a. en del av de i USA er produsert av fremragende vitenskapsfolk.

Helt til slutt, tror jeg Åkra burde sette av noen dager til å grunne litt på:
Hvorfor verdenshavene (fortelles det) er mindre utforsket en hva tilfellet er for overflaten på planeten Mars og hva det sier om vår viten.
Og videre prøve:
EN STJERNEKLAR KVELD Å GÅ UT Å STÅ OG KIKKE MOT STJERNENE TIL TANKENE BEGYNNER Å KRETSE ”DER OPPE” OG IKKE ”HER NEDE” OG TENKE LITT PÅ HVOR LITE VI MENNESKER VIRKELIG VET MED VÅR VITENSKAP.
KAN HENDE DET ALLIKEVEL FINNES EN GUD – EN GUD SOM HAR SENDT SIN SØNN TIL JORDEN FOR AT JEG SKULLE KUNNE BLI FRELST – OG DET KUN AV NÅDE FOR HVER DEN SOM TROR? DET VAR IKKE VI SOM SKAPTE GUD, MEN HAN SOM SKAPTE OSS I SITT BILLEDE!

http://www.genesis.sv
http://www.answersingenesis.org/Danish
http://www.answersingenesis.org/home.aspx
http://www.creationevidence.org
http://www.creationresearch.org
http://www.icr.org
http://emporium.turnpike.net/C/cs/links.htm


Dagens bibelord
Sal 24, 1 - 10:
1 Av David. En salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der.
[50: 12. 89: 12. 2M 19: 5. 5M 10: 14. 1KOR 10: 26.]
2 For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.
[104: 5. 136: 6. 1M 1: 9, 10. Job 38: 4 ff.]
3 Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?
[2: 6. 15: 1 ff. 65: 5.]
4 Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.
[Job 17: 9. Matt 5: 8.]
5 Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.
[115: 13. Jes 48: 18.]
6 Dette er deres ætt som spør etter ham - som søker ditt åsyn - Jakobs barn. Sela.
[Rom 9: 6, 7.]
7 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!
[118: 19, 20. Jes 26: 2. Sak 9: 9.]
8 Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid.
[2M 15: 3.]
9 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! 10 Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.


Fredag, November 28, 2003

WILLY FJELDSKAAR SVARER KJETIL ÅKRA: Orden og uorden - del2
Til tross for en volumiøs respons fra Åkra, må jeg si jeg er skuffet.

Utgangspunktet for mine spørsmål til Åkra (26/11) var følgende utsagn fra
han: "Det som Høgetveit og de fleste andre kreasjonister ikke forstår er
det faktum at jorden IKKE er et lukket system! Vi mottar daglig enorme
mengder energi fra sola........ og denne solenergien gjør organismene på
jorda, gjennom evolusjonens fantastiske prosesser, i stand til å bygge opp
mer komplekse organsystemer og mer kompliserte organismer. Det hele tar
tid, men i motsetning hva Høgetveit liker å tro, er tid noe vi har hatt mer
enn nok av på denne jord (ca. 3,7 milliarder år for å være nøyaktig)".

Jeg ba om begrunnelse for utsagnene - hvordan orden kan bli til ved
naturlige prosesser. Jeg bad han holde seg til ”reproduserbare resultater"
(som han forlanger av sine mot-debattanter) . Til det svarer han følgende:

a) evolusjon er et faktum.
b) det er skrevet masse vitenskapelig litteratur om evolusjon.

Han sier at dette burde holde som ”reproduserbare resultater". Det var litt
skuffende å se at en som påberoper seg å være på "vitenskapens
banehalvdel" ikke kan begrunne sine påstander bedre. Men hans utgangspunkt
er altså rett og slett at evolusjonen er et faktum. Han synes å mene at
innvendinger mot evolusjonsteorien er dermed like fånyttes og stupide som
innvendinger mot gravitasjonsloven. En trenger derfor ikke bry seg med å
svare på slikt nonsens. Åkra befinner seg dermed ikke på "vitenskapens
banehalvdel".


I tillegg foretar han en intellektuell salto, og sier: "Dersom Fjeldskaar
mener at naturlig utvalg ikke kan skape orden og komplekse systemer, må han
vise hvor de referansene jeg har oppgitt går feil". Jeg har vansker med å
tro at han egentlig mener dette. Det som startet meningsutvekslingen var
Åkras uttalelse som referert ovenfor. At en naturlig konsekvens av HANS
utsagn, skulle være at JEG nå må bevise at han tar feil, det er mer enn
utrolig. Bevisbyrden for hans utsagn ligger selvsagt hos han.

Åkra mener at henvisning til en ”designer” er utslag av uvitenhet. Det er
tvert imot. Det skyldes at vi har meget god innsikt i levende liv og dets
kompleksitet. Og vi kjenner til hva som kan generere informasjon. Hvordan
ville det bli mottatt om en hadde påstått at det skyldes ren uvitenhet hvis
en tror at Mount Rushmore er laget av mennesker?

Jeg ser også at han er dypt uenig i at høy grad av orden bare kan bli til
ved intelligent virksomhet. Det er han i din fulle rett til, selvsagt. Men
han burde vise til eksempler på at slikt virkelig har skjedd. Og han
motsies av vitenskapen. Forskningsprogrammet SETI (Search for
ExtraTerrestrial Intelligence) bruker store midler for å lete etter liv i
verdensrommet. De lytter etter ganske bestemte, usannsynlige mønster i
radiosignaler, og mener at et enkelt lite budskap fra rommet, er nok som
bevis på at det er intelligent liv i rommet (Carl Sagan). Når et enkelt
lite radiosignal tyder på intelligent liv, hva skal vi da si om den
kompleksitet vi ser i levende organismer?


Jeg har ikke problem med å akseptere at Åkra har en litt annen tro enn meg,
når det gjelder naturens opphav. Men jeg utfordret han på utsagn om at
kreasjonister ikke vet hva de snakker om (når det gjelder orden, entropi og
informasjon), og at de beviselig tar feil. Når en går ut med slike
påstander som Åkra her gjør, bør en kunne begrunne dem. Svaret til Åkra
viser at det bare var løse påstander, uten vitenskapelig og intellektuelt
innhold.


Willy Fjeldskaar


Leserinnlegg av Bjarne Kydland: UVITENDE! HVORFOR UVITENDE?
Vi lever i informasjonsalderen der menneskene, som helhet, vasser i opplysninger om tingenes tilstand, i fysisk, som i åndelig forstand, fra A til Å. Boken som har passet på å notere ned alt vesentlig på forhånd/forskudd har aldri funnes i det antall og på så mange forskjellige språk, som i dag.

Og likevel! Vi kan med overlegg snakke om regulær uvitenhet. Hvorfor? Folk flest vil ikke, når det kommer til stykke, vil ikke overhode vite beskjed. Hvorfor? Det er for tøft, og da er sanden et tjenlig medium. Det er med andre ord snakk om tidenes selvbedrag, som er blitt menneskets arvegods og svøpe nr. 1, kan det se ut til, ikke minst her i Europa. Denne faren er og blir mer og mer overhengende fra dag til dag.

Hvem er det som først og fremst ”lirker oss inn i Europas Forente Stater.” (Ørnulf Nandrups utale i siste Lederartikkel.) Han sier: Det er ”et uvitende flertall” anført av de som skulle vite best og mest, nemlig Regjering og Storting. Dette gjør de selv med Grunnlovens tekster i hand, idet de bedrar folket til å tro at det ikke finnes noe alternativ. Det må kalles en orgie i lovbrudd. ”Tar du den, så tar du den.” En går til frontalangrep på selve den grunnen som landet vårt er bygget på, og fremmede folk, først og fremst Frankrike og Tyskland har påprakket oss flere tusener (ca 4000), forordningar og flere er i vente, og, følger dem aller minst selv. Mens vår Regjering har nok med å anskaffe seg tilstrekkig mengder strøsand.

Det er alltid OK å ha ferske eksempler til illustrasjonen av fakta. Det finnes flust av dem. For eksempel, nok en gang fra dagens Bergens Tidende (BT) (26.11.03) Det er BT`s Frank M. Rossavik (FMR) som rapporterer den faktiske forfatning innen EU, om dagen. OBS! Jeg har allerede nevnt uttrykket: ”En orgie i lovbrudd.”

Legg merke med at det er EU`s ”opphavsmenn” og ”primuser” Frankrike og Tyskland som anfører orgien med ”undergraving av en av EU`s grunnideer.” (FMR), likesom våre egne undergraver vår Grunnidé Grunnloven. Og som om ikke det var nok, så minner FMR om at det nettopp var Frankrike og Tyskland som i sin tid fikk vedtatt 3-prosentsregelen om kun å budsjettere med underskudd opp til en grense på tre prosent av bruttonasjonalproduktet, -verdien av alle produserte varer og tjenester.” Dette av frykt for hvordan andre medlemmer kunne finne på å budsjettere.

Nå har de eklatant brutt sine egne regler for tredje året på rad. Og Rossavik sier: ”Og for tredje året på rad brukte de natt til i går sine muskler på EU`s finansministermøte til å unngå bøtene de etter reglene skulle hatt.” Sitat slutt. Nok en regel, og den onde sirkelen er i full fart. Det var selvsagt fristende å si: ”Ka sa æg!” I kristen sammenheng gjelder nok likevel ordet i Jer. 29:7.

Et annet relevant spørsmål er: Hvorledes reagerer våre egne EU-partier når de blir vitne til galskapen? Ja, ganske riktig, samme avis og samme dato legger svaret i munnen. For eksempel Arbeiderpartiet er svimeslått av EU-bundring. Jagland har nylig gitt ut boken om 10 grunner for EU-søknad/medlemskap. Det er Hans K. Mjelva som beretter: ”LO-leiar Gerd-Liv Valla og Jens Stoltenberg reknar med at både SV og Senterpartiet vil støtte ei Ap-regjering etter valet i 2005, sjølv om Ap vedtek å søkja EU-medlemskap.” Ja, det regner de altså med! Stoltenberg sier: ”Eg meinar at Arbeiderpartiet har sjølvråderett - vi må ta vår eiga avgjerd.” Sitat slutt. Det har aldri hørts om reservasjoner fra den kanten. Lovløsthet !!??

Det er klart at når EU-opptakten kjennetegnes av denne praksisen, hva skal da fortsettelsen bli? Fasitboken har hatt svaret liggende i flere tusen år, kalt ”Lovløshetens hemmelighet. 2. Tess. 2:7. Denne lovløsheten har vært i virksomhet helt fra Paulus` tid (2. Tess. 2:7). Og i dag sees resultatet mer tydelig enn noensinne. Samtidig som muslimene har ropt til sin Allah i 14 – 1500 år. Nå er de i ferd med å sette fyr på hele kloden.

Dette er meget tøffe utsikter, så nå er spørsmålet om der er sand nok til rådighet.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Trygve Einar Gjerde: Er bompengeordningen rettferdig?
Nei, absolutt ikke! Slik den nå fungerer på de fleste bomveier, er det privatbilen som bærer de største byrder. Alle biler som kjører for næringsdrivende får fradrag for disse utgifter, og det med rette. Dermed er enhver skattebetaler med å betaler de virkelige utgifter for disse, men de penger kommer ikke selve bomveiene til gode i særlig grad.
Nå er det slik for Trekantsambandet sin del, at de som bor på Fitjar, Stord og Bømlo er direkte avhengig av å få sine varer, post og tjenester over Trekantsambandet, med unntak av det som kommer til øys med stykkgodsbåter og andre båter. Dette gjelder for alle innbyggere, fra før vugge til grav! Hvordan kan det da ha seg at bare ca 20 % av innbyggerne i disse tre kommuner er med å betaler ned det som Trekantsambandet koster? Hvordan kan våre folkevalgte forsvare en slik urettferdig ordning? Tenk også på alle de som i mange år har betalt forhåndsbompenger på fergene og ikke levde til anlegget var ferdig!

Når så de samme politikere ser at dette er en OK måte å presse penger ut av privatbilistene på, ja så foreslår de i fullt alvor at betalingen ved bommen i Trekantsambandet må fortsette for at de kan få bygge ut veinettet i disse kommuner til dagens standard. Dette mener de i fullt alvor at det er privatbilistene som skal bære hovedbyrden for, enda alle innbyggere i disse kommuner har for så vidt den samme nytte, selv om de ikke har bil. Dessuten må ikke våre politikere tro at gjennomgangstraffikantene mellom Bergen – Haugesund og Stavanger har særlig stor respekt for slik pengeutpressing, siden dette er en europavei og dermed den norske stats anliggende. Foruten det så har staten ved sine avgifter tatt inn 105 % avgift på nybilens grunnpris for privatbilisten, + årsavgift + registreringsavgift (Eksempel: Ny bil i Oslo Kr. 212.000,- herav 79.850,- direkte til staten + Moms Kr. 25.595,- + årsavgift Kr. 2.360,-) + bensin/dieselavgift og MOMS på det + 100 % avgift på grunnpris til alle nye bildeler.

En må jo ha lov til å spørre: Er det i det hele tatt noe som ikke er avgiftsbelagt ved bilen? Du sier kanskje: Ja, men den forurenser så mye, vi må gå over til kollektivtrafikk! OK jeg er med på det. Men da må en også finne en annen måte å betale ned Trekantsambandet på!

Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterha


Leserinnlegg av Kristi Rognerud: INGEN VIL FORSVARE
- Jeg mener uselvisk forsvare … Verken Gud og Guds eller andre mennesker. Alle tenker på seg sjøl. Hva er best for meg og mitt? Ut fra dette handler vi. Ser du at ingen av oss er særlig gode? Men onde, alle som en. Selv om det er aldri så vanskelig å innrømme dette. Det er bare én som er god, det er Gud. Sier Jesus. Han er selv Gud. Faderen, Skaperen er Gud. Sønnen, Frelseren er Gud. Og Den Hellige Ånd, Talsmannen er Gud. – De er tre personligheter samtidig som de er én! Dette vet troen, men slett ikke vantroen. For de vantro eller ugudelige er alle guder like bra. Han som led og døde i vårt sted; for våre synders skyld, og sto opp igjen, sidestilles med fremmede døde guder.

Hvor uforstandig folket er! De skriker høyt om hvor galt det er av amerikanerne å ”gå til krig” mot Irak. Det er et egoistisk angrep på uskyldige sivile, sier man. (For å forsvare sin uvilje mot å frigjøre de terroriserte irakerne.) Så blinde de er. Fei først for din egen dør! Dette hylekoret blir ikke troverdig i det hele tatt så lenge en selv sier ja til å drepe de aller mest forsvarsløse av oss, nemlig det ufødte liv. Hvordan kan en stole på såkalte leger som virkelig vil gjøre seg til drapsmenn!? Enn si dem som støtter disse, og for ikke å snakke om alle de ugudelige eller satanistiske politikerne som virkelig ikke egentlig gjør noe som helst for å stoppe denne galskapen. Av frykt for å bli upopulære. Og forstår ikke engang legestanden at de slår i hjel, altså dreper et menneske når de tar livet av barnet i mors mage, ja da kan en sannelig begynne å lure. Det underlige er at fosterdrap visst er helt greit, men at amerikanerne går til krig mot terrorismen, det blir noe så aldeles grusomt.

En kan spørre om noen tror landene over hode vil ha noe forsvar i fremtiden. De tør vel ikke. Av redsel for demonstrasjoner og upopularitet. Jeg har ikke ord for hvor feige jeg syns alle andre land, deres ledere, med unntak av England, var eller er! I mine øyne er det nettopp de andre lands skyld at så mange menneskeliv har gått tapt her. Hva har for eksempel FN gjort? De presterer fortsatt å hive alt ansvar over på USA! De så altså helst at Saddam Hussein fikk fortsette å terrorisere sine egne. Hva ville han ikke så siden gjøre? Jo flere som hadde tatt sitt ansvar og støttet amerikanerne mot Husseins terrorregime, jo fortere ville gjenreisingen gått og flere menneskeliv blitt spart. Det er trist og flaut og tragisk at man ikke er i stand til å se dette heller.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Hos 13, 14: Av dødsrikets vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? - Anger er skjult for mine øyne*.
[4M 23: 19. 1SAM 15: 29. Jes 25: 8. 1KOR 15: 54, 55. 2TIM 1: 10. Heb 2: 14.] [* jeg angrer ikke det jeg har lovt.]


Torsdag, November 27, 2003

Leserinnlegg fra Mona Ekenes: Statsministeren i Holmgang den 19. november
Under denne sendingen avslørte statsministeren sin politiske strategi om å vinne målrettede posisjoner. En ubetenksom glipp av statsministeren utenfor den politiske arena? Dette gikk bl.a. ut på å bygge opp selvtillit ved å anse seg og sine som gode og dyktige, noe som inngir et preg av dyktighet og en sterk selvtillit for å svekke motpartens selvtillit. Statsministeren har tydeligvis fulgt Gro Harlems Brundtlands taktikk til nå, men denne taktikken begynner å revne i kantene. Mange begynner å bli mektig lei av politikere som finner samarbeidspartnere kun til det formål å besitte makten for å kunne jage etter enda mer makt og innflytelse. Det er tydelig at Gro Harlem Brundtlands strategi fascinerer statsministeren sterkt, for han praktiserer den og ville neppe undra seg tunge prestisjefylte internasjonale verv om mulig. For statsministeren sa klart og tydelig at denne strategien handlet om å skaffe seg posisjoner.

Statsministeren ønsker samme strategi også for det norske fotball landslaget, der Gros ekko lyder: ”Det å være norsk er å være god.” For hyklerne er det god å være norsk og av den ariske rasen, den ”rene” ariske rasen Hitler beundret. Uttrykket: ”Det å være norsk er å være god” er en direkte selvforherligelse og selvopphøyelse hvor andre nasjonaliteter nedvurderes og undervurderes, der andre folkeslag lett kan oppfatte uttalelsen rasistisk mot dem selv. Den norske regjering og storting fungerer diskriminerende ved å få afrikanere, asiatene, østeuropeere m.fl. til å ta jobber som nordmenn ikke vil ha til lavere lønnssatser samtidig som skole/utdanningsutgiftene til barn og ungdom innspares. Samtidig finnes det arbeidsledige nordmenn som sterkt ønsker arbeid men som ikke får det, fordi utlendingene/innvandrere jobber for lavere lønn. Slik kan lønnsnivået gradvis presses ned for vanlige arbeidstagere mens eliten øker desto mer sin inntjening. Kraftmarkedet kan fungere som et eksempel på det, samt dette forhold: ”De som har de tar, de som ikke har de fratas.” Bak kraftmarkedet står også staten som en grådig og nådeløs inndriver der det samme forholdet gjelder også under de fleste andre statlige forhold.

”Det å være norsk er å være god” kan derfor lett oppfattes slik at de politikere som praktiserer dette oppfatter det som et gode å bedra befolkningen og så mange som mulig, i sitt jag etter maktposisjoner og sterke prestisjefylte internasjonale oppdrag. Gro Harlem Brundtland betrakter seg som en norsk verdensborger, den nåværende statsministeren er også sterkt internasjonalt aktiv. Er det slike politikere eller holdninger Norge ønsker å rose seg av?
Desto høyere de hovmodige hever seg, desto høyere og dypere blir fallet.

Norge som regnes for å være et av verdens desidert rikeste land, med ca. 4,5 millioner innbyggere har ikke råd til å verne om barnet i mors liv og ofrer fosterets liv der barnet oppfattes som en hindring. Norske styresmakter oppfordrer samtidig og tilrettelegger en umoralsk og kynisk livsførsel der de ytre forholdene betyr alt mens menneskeverdet mister sin verdi. Norske advokater kan tjene seg rike på å fremme lovløse tilstander der domstolene også bidrar til at forbrytelser lønner seg, hvor statsministeren, justisministeren, den norske regjering og storting bærer hovedansvaret. Den norske regjering gir uhjelp der den tjener de norske makt-, og markedsinteressene mest, det er flere som har hevdet dette i en av landets største aviser.

Måtte Den Allmektige Gud gi Norges befolkning et annet sinnelag, slik at ærlige og hederlige politikere som har et godt hjertelag og som vil verne om de kristne verdier og Grunnloven, kan bli valgt inn i regjering, storting, fylker og kommuner totalt ufortjent men av bare nåde og miskunn!

Kristne ledere fra Kina er på besøk her i landet, dette er frukter av tidligere norske misjonærers arbeid i Kina. Disse kinesiske kristne ledere finner velfødde menigheter der de desidert færreste vet hva virkelig forfølgelser betyr og hvordan troen slik blir prøvet. Det skal en sterk rygg til for å bære gode dager, derfor har mange kristne manglet virkelige prøvelser slik at troen ikke har blitt lutret. Hvor stor forskjell er det ikke på disse kinesiske kristne ledere og de fleste norske kristne ledere? Når disse kristne kinesiske lederne kom på besøk, gav dette samtidig et håp for landet vårt. For det er mange mennesker som lider sterkt under et menneskefiendtlig styresett der de ressurssterke favoriseres. Mange har mer enn nok av det de trenger, mens andre sliter med helsen, ensomhet og mangel på nærhet og omsorg. Hvor mange begår selvmord p.g.a. slike forhold? Dette avslører jo Norges egentlige tilstand.

Kristne menigheter skulle fungert som håpets havn for slike mennesker, men det finnes også nok av ensomme kristne som samtidig sliter med helseproblemer eller annet. Noen av disse mangler også kontakt med familie eller venner fordi troen og de holdningene som den medfører er ikke ønsket. Slike får også sin tro prøvet. Disse kan virke for mye kristne for de fleste kristne for man skal ikke snakke alt for mye om Jesus og om Bibelen. Dette kan bli rapportert til pastoren og pastoren kan påta seg oppgaven å gi dette klagemålet til den det gjelder, dette har faktisk hendt i virkeligheten og mye verre ting enn dette. Ingen er tjent med å feie vanskelige forhold under teppet, når dagen for storrengjøringen kommer, da vil alt det som forsøkes skjules avsløres enten det ønskes eller ikke. Oppstår det vanskelige forhold skal dette ordnes opp i etter apostlenes sanne lære og rettledning med en gang.

Så det er ikke bare p.g.a. de kirkelige forholdene kristne kan lide, det kan like gjerne skje i en menighetssammenheng, for det er mye verre når vonde erfaringer skjer innen det kristne samfunnet. Kristennavnet forplikter og det skaper dypere sår når vonde erfaringer kommer fra kristne menigheter/institusjoner eller fra dem som kaller seg kristne Derfor anser jeg også Krf som det aller verste politiske partiet som finnes her i landet, dets dobbeltmoral og hykleri er mer enn tydelig nok, dette ser mange også delvis troende og ikke troende. En kan ikke forvente at verdslige partier oppfører seg som kristne slik at disse får ikke de samme forhåpninger/forventninger som de kristne partiene. Det finnes vel nå tre partier her i landet som bærer kristennavnet, hvorfor søker ikke Krf etter å samarbeide med disse for å få med flest mulig kristne inn i stortinget? Her er også de kristne avisene svært tilbakeholdne også når det gjelder Kystpartiet som står mye nærmere de kristne programmessig enn Framskrittspartiet. En av grunnene til Krf``s manglende samarbeidsvilje med andre kristne partier er vel at disse kan ikke gi Krf maktposisjoner utfra verdslige premisser, som tydeligvis betyr mye mer for Krf enn det å stå sammen med troende kristne. For å ivareta den aller mest dyrebareste forskuddsarv som mennesker kan få, mens vi håper på den hele dyrebare arven som rommer så mye at det ikke er mulig for mennesker å fatte. HVA VITNER DET OM NÅR KRISTNE IKKE KAN HOLDE SAMMEN? Er det prestisjeforhold, for stor kjærlighet til det verdslige, egoisme, likegyldighet, maktbegjær, selvhevdelse m.m. som splitter? Hersk og splitt er dessverre velkjente forhold. Måtte Den Allmektige Gud gi at de som ennå ikke har fått troen på Jesus, få nåde til å se på Jesus istedenfor på dem som skaper strid og splittelser for å ødelegge og bringer derav kristennavnet i vanry. Når kristne ikke ser på den korsfestede Jesus Kristus, da vil de falle i fra, for den korsfestede og legemlige oppstandne Kristus Jesus er troens fundament og livgiver og samler alle sine dyrt kjøpte menneskebarn.

Folket har fått den statsledelse de fortjener. Passivitet, godtroenhet, naivitet, handlingslammelse samt avkristning og trang til umoral og rusfylte ”festligheter” også med okkulte innslag og begjæret etter en ytre sett høy standard, har sin pris. Sodoma og Gomorra ble knust på et øyeblikk, det maktsøkende og store Romerriket falt, samme med de andre store brutale dynastier opp igjennom historien. Fellestrekket er umoral, avgudsdyrkelse, grådighet, maktsykhet og en ekstrem brutalitet.

Vi som elsker dette landet som Den Allmektige Gud har gitt oss ønsker også at landet kan bli bevart, for det er også mange som lider under de politiske og umoralske forholdene og de følger dette får her i landet også internasjonalt der Norge bidrar. Dette forholdet gjør at en tenker på Abraham som ba om at byene kunne bli spart om det fantes ti rettferdige der; Lot og hans familie som led under de syndige og grusomme forholdene i Sodoma og Gomorra. Den Allmektige Gud reddet Lot og hans familie unntatt Lots hustru som så seg tilbake. Det var ikke mange nok rettferdige til at byene kunne bli spart. Hvordan er situasjonen for Norge? Er det mange nok rettferdige her i landet? La oss håpe og be om at det er det!
Guds fred!
Hilsen Mona Ekenes


Evolusjonsbevis, informasjon og entropi - av cand.scient og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Jeg har fått noen utfordringer av kreasjonist og geofysiker Willy Fjeldskaar. Jeg tar med glede opp hansken!

Fjeldskaar vil først ha meg til å verifisere påstanden ” solenergien gjør organismene på jorda, gjennom
evolusjonens fantastiske prosesser, i stand til å bygge opp mer komplekse
organsystemer og mer kompliserte organismer”.

Dette er i essens hva debatten dreier seg om. At det er solenergien som driver alt liv på jorda skulle vel være greit (unntaket ser ut til å være enkelte spesielle samfunn av organismer på havets bunn som ”drives” av kjemisk energi fra jordas indre, men disse organismene er i slekt med organismer som i en eller annen form er avhengig av sollys). Det Fjeldskaar nok er ute etter er en underbyggelse av påstanden om at det er evolusjonens prosesser som har ført til de ulike artenes opprinnelse og ikke en bokstavelig skapelse. Jeg kan godt henvise til ”reproduserbare resultater” som viser at evolusjon har funnet sted. Her bruker jeg referanser til nettsteder for å spare plass. Jeg har imidlertid lagt ved et vedlegg som viser den mengden av vitenskaplig litteratur som finnes om et såpass avansert og komplisert emne som evolusjon i biokjemiske systemer. Dette gjør jeg i et forsøk på ikke bare å underbygge mine påstander med reproduserbare resultater men også for å vise leseren hvor mye stoff som faktisk finnes om emnet dersom en er villig til å lete.

- Eksempler på makroevolusjon: http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/
- Eksempel på evolusjon av en dyrerekke (i dette tilfellet hvaler - Cetacea): http://www.talkorigins.org/features/whales/
- Bevis på evolusjon innenfor Mammalia, inkludert mennesket: http://www.pnas.org/cgi/content/full/98/5/2509
- Eksempler på evolusjon i komplekse biokjemiske systemer (se også vedlegg): http://www.talkorigins.org/faqs/behe/publish.html
- Hvordan ”ny” informasjon oppstår i en organismes genom: http://www.sciencedaily.com/releases/2002/03/020304081153.htm
- Observerte tilfeller av artsdannelse: http://www.talkorigins.org/faqs/speciation.html og http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.html
- Bevis for mennesket utvikling: http://www.talkorigins.org/faqs/homs/
- Kromosomale bevis for slektskap mellom menneskeaper og mennesket: http://www.gate.net/~rwms/hum_ape_chrom.html
- Hvordan komplekse organer kan ”oppstå” gjennom evolusjon: http://www.newsroom.ucr.edu/cgi-bin/display.cgi?id=310
- Overgangsformer blant ryggradsdyr: http://www.talkorigins.org/faqs/faq-transitional.html
- Mer om overgangsformer: http://www.actionbioscience.org/evolution/benton2.html
- Overgangsformen Archaeopteryx - http://www.talkorigins.org/faqs/archaeopteryx.html
- Evolusjon av øyet og fargesyn: http://www.talkorigins.org/faqs/vision.html

Allerede mens jeg skriver dette hører jeg kreasjonistene heve røstene sine og kritisere disse kildene for å være ensidig vinklet, forutinntatte og upålitelige. Alle linkene er imidlertid til seriøse vitenskaplige nettsteder/artikler og siden Fjeldskaar etterspurte ”reproduserbare resultater” synes jeg dette burde holde. Man kan ikke si at de oppgitte referanser ikke er vitenskaplige, noe jeg tror Fjeldskaar er enig i. Dersom Fjeldskaar ikke er enig i noe av det som står på disse sidene og mener det er feil og at dette kan bevises vitenskaplig, er det nå opp til ham å gjøre nettopp det. Jeg foreslår at han legger frem noen konkrete eksempler (dersom han finner det) så kan vi gjerne diskutere dem i mer detalj.

Så over til dette med orden og informasjon som Fjeldskaar bruker litt tid på. Han deler begrepet ”orden” opp i to typer; orden gjennom naturlige fysiske prosesser (som vi begge tydeligvis er enige om at ikke er ”styrt” utenfra) og orden som ifølge Fjeldskaar må ha et intelligent opphav.

Jeg mener Fjeldskaars eksempler på det siste (Mount Rushmore og en Jumbojet) ikke er relevante sammenlignet med DNA-koden. Det er her snakk om fysiske objekter som åpenbart er laget av intelligente, målrettede vesener og ikke naturlige prosesser. Hvorvidt DNA-koden er ”laget” av et intelligent vesen kan vi selvsagt diskutere, men det er ikke åpenbart på samme måte som Mount Rushmore og en Boeing 747 og derfor er sammenligningen etter mitt syn heller dårlig! Vi vet nemlig at DNA-koden er en naturlig forekommende entitet, det finnes ingen copyright eller ”made in” signatur i koden og dens opprinnelse og funksjon kan faktisk forklares ved hjelp av naturlige prosesser som naturlig seleksjon - se for eksempel Szathmary E. 1999. The origin of the genetic code. Trends in Genetics, 15(6): side 223-229; Szathmary E. 1993. Coding Co-Enzyme handles: a hypothesis for the origin of the genetic code. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90; side 9916-9920 eller Knight, R. D. & .Landweber, L. F. 2000. The Early Evolution of the Genetic Code. Cell 101; side 569-572 (Disse referansene er for øvrig også representativt for de ”reproduserbare resultatene” Fjeldskaar etterlyser og viser at komplisert ”orden” (dvs. organismer og organsystemer) kan oppstå gjennom naturlige prosesser ved hjelp av DNA).

Det finnes dessuten indikasjoner på at DNA-koden ikke er laget av et intelligent vesen, men kun av innperfekte, naturlige prosesser. Faktum er det at DNA-koden inneholder noe som produsentene av Mount Rushmore eller en 747 aldri ville ha kommet unna med, nemlig overflødig materiale i store mengder, såkalt ”junk” DNA. Dersom en intelligent designer hadde laget DNA-koden hadde han vel ikke laget 90-97 % av det menneskelige genomet uten noen transkripsjonsfunksjon (som jo er raison d'être for selve koden)!? Tenkt deg en 747 der 90-97 % av selve metallstrukturen ikke har noen reell funksjon! Flyegenskapene ville det vel blitt så som så med!

Fjeldskaar er av den oppfatning at ingen naturlige prosesser kan skape slik orden og produsere slik informasjon som vi finner i DNA-koden. Her er jeg dypt uenig. Ja, det er svært komplisert og praktisk talt umulig å forestille seg alle de biokjemiske prosessene som foregår under ”oversetningen” av et gen til det ferdige proteinet. Jeg mistenker Fjeldskaar mfl. for at det er dette problemet med å visualisere slike prosesser (noe evolusjonisten Åkra heller ikke klarer) som gjør det nødvendig å innføre et guddommelig vesen som kan forklare alt. Slike overnaturlige forklaringer på naturfenomener har jo alltid eksistert, langt de fleste har heldigvis blitt erstattet av naturvitenskaplige forklaringer ettersom vår viten og kunnskapsmengde har økt. Det er ikke lengre nødvendig å tro på guddommeligheter for å forklare lyn og torden eller jordskjelv. Riktignok vet ikke vitenskapen ennå hvordan livet oppstod (en disiplin som forøvrig ikke har noe med evolusjon å gjøre), men som vi har erfart, det trenger ikke stå Guddommeligheter bak alt det uforklarlige!

Det er faktisk mulig å tenke seg hvordan DNA-koden kan ha utviklet seg. ”Evolusjonens fantastiske
prosesser” som jeg snakker om inkluderer det sentrale begrepet naturlig utvalg. Enkelt fortalt er dette en prosess der ytre og indre biotiske og abiotiske forhold til enhver tid selekterer de organismer hvis arvestoff best setter dem i stand til å lage reproduserbart avkom. Visse forutsetninger må være oppfylt for at evolusjon skal kunne finne sted og disse forutsetningene eksisterer også på gennivå. Det er derfor fullt mulig å forestille seg evolusjon på DNA og gen-nivå. Det er med andre ord naturlig utvalg som ”designer” (uten å være målrettet!) den orden vi ser i naturen. Å føre bevis for dette har jeg allerede gjort, se referansene. Jeg mener for øvrig at det ikke er meg bevisbyrden hviler på nå. Dersom Fjeldskaar mener at naturlig utvalg ikke kan skape orden og komplekse systemer må han vise hvor de referansene jeg har oppgitt går feil.

Fjeldskaars eksempel med ABABABABAB og JEG ELSKER DEG som eksempler på orden med henholdsvis ingen informasjon og mye informasjon, kan også diskuteres. Merk at dersom et vesen som ikke kunne vårt språk men kan skjelne ulike former fra hverandre hadde sett disse to eksemplene ville han påstått at ABABABABAB inneholdt mer informasjon enn JEG ELSKER DEG som bare er en tilsynelatende tilfeldig ordning av figurer. Førstnevnte tilsier nemlig at rekkefølgen ikke er tilfeldig, mens den andre godt kunne vært det, altså ligger det informasjon i akkurat dette. Poenget her er at dersom informasjonsinnholdet i en hvilken som helst kode skal ha mening må det finnes et ”forståelsekonvensjon” eller språk som gjør både mottager og sender i stand til å forstå informasjonen. Informasjonsinnholdet kommer altså til dels an på språket. I DNA er språket den genetiske koden. Spørsmålet er da om denne koden er gudeskapt eller resultatet av en eller annen biologisk eller fysisk naturlig prosess. Merk at naturvitenskapen ikke har problemer med å postulere testbare hypoteser om hvordan en slik kode kan ha oppstått (se referanser ovenfor).

Her er et termodynamisk informasjonsspørsmål til Fjeldskaar:

Hvilken av de følgende strengene er mest ordnet i en termodynamisk sammenheng?
ABAABBABBBBBABBAABABB
ABAABAABAABAABAABAABA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ABABABABABABABABABABA

Jeg tror Fjeldskaar blander sammen en del begreper når han snakker om entropi og informasjon. Informasjonsteori er ett komplekst tema og jeg er på ingen måte en ekspert. Jeg vil ikke gå inn i for stor detalj men føler at det er litt viktig å sette begrepet inn i en vitenskaplig sammenheng her. La meg kort si at det finnes to typer informasjonsteori, Shannon-teori og Kolmogorov-Chaitin (KC) teori. Førstnevnte tar for seg kommunikasjon mens KC-teori kommer fra computer-vitenskap. Entropi-begrepet i de to displinene er ikke det samme men blir ofte behandlet slik av kreasjonister. I Shannon-teori er entropi vilkårlighet (randomness) forårsaket av forstyrrelser. Eksempel; dersom du kommuniserer over en telefonlinje øker ”bråk” (forstyrrelser) entropien og kan aldri øke informasjonsmengden. KC-teori på den andre siden tar for seg informasjonsinnholdet i en streng (informasjonsrekke). Her defineres informasjonsinnholdet av en slik streng som graden av overflødighet eller vilkårlighet i strengen, en streng med mye gjentagelser har lavt informasjonsinnhold mens en streng med lite gjentagelser og høy vilkårlighet har høyt informasjonsinnhold. Strengen JEG ELSKER DEG har således høyere informasjonsinnhold enn ABABABABAB i dette tilfellet. KC definerer entropi som et mål på informasjonsinnhold, entropi kan oppfattes som et mål på vilkårlighet i strengen og dermed på informasjonsinnholdet i den. En viktig egenskap ved KC-teori er at den også inkluderer størrelsen til ”tolkningsmaskinen” (det en leser informasjonsstrengen med) som en del av informasjonsinnholdet til selve strengen.

KC-teori har blitt brukt som et redskap til å analysere den fantastiske informasjonsstrengen vi kaller DNA fordi den også vurderer maskineriet som tolker (transkripterer) DNA-strengen som en del av DNAets informasjonsinnhold.

Det som kreasjonister ofte gjør er å behandle Shannon-entropi og KC-entropi som det samme. Da kan en enkelt ta for seg informasjonsinnholdet i DNA ved hjelp av KC-teori og så argumentere ved hjelp av Shannon-teori at informasjonsinnholdet i en DNA-streng aldri kan øke, dvs mutasjoner og andre prosesser kan ikke tilføre ny informasjon til DNAet enn det som allerede er der. Merk at i KC-teori vil mutasjoner øke graden av vilkårlighet og dermed informasjonsinnholdet i informasjonsstrengen (DNAet) mens i Shannon-teori vil slik ”bråk” føre til redusert informasjonsinnhold.Vedlegg - bevis på evolusjon i biokjemiske systemer
(merk: ikke alle linker virker nødvendigvis, men de refererer alle til arbeider som har blitt publisert).
Introduction
+Molecular Evolution - brief summary with definition

Books
Cells, Embryos, And Evolution: Towards a Cellular and Developmental Understanding of Phenotypic Variation and Evolutionary Adaptability - a recent textbook by John Gerhart and Marc Kirschner (1997 Blackwell Science) - "In writing Cells, Embryos, and Evolution, our aim has been to continue what Darwin started: to understand not only the influence of selection on the path of evolution, but also the capacity of the organism to generate heritable variation upon which selection can act."
Preface / amazon.com bookstore

Four Billion Years An Essay on the Evolution of Genes and Organisms by Willam F. Loomis

Vital Dust : Life As a Cosmic Imperative by Christian De Duve

Many of these books suggested by David Ussery, Ph.D (thanks!):

+Molecular Strategies in Biological Evolution - Proceedings of a New York Academy of
Sciences conference, June 27-29, 1998. Lynn Helena Caporale, Editor.
+Molecular Approaches to Ecology and Evolution by by Rob Desalle (Editor), B. Schierwater (Editor) (98)

+Molecular Evolution by Wen-Hsiung Li (97)

+Patterns in Evolution: The New Molecular View by Roger Lewin (96)

+Chemical Evolution: Physics of the Origin and Evolution of Life (96)

+Tracing Biological Evolution in Protein and Gene Structures (96)

+Molecular Evolution (Biomathematics V. 24) by Vadim Aleksandrovich Ratner (Editor) (96)

+GENE FAMILIES STRUCTURE FUNCTION GENETICS AND EVOLUTION Proceedings of the VIII International Congress on Isozymes (95)
+Genetics and Evolution The Molecules of Inheritance (New Encyclopedia of Science) (95)

+The Causes of Molecular Evolution (94)

+The Origins of Order Self-Organization and Selection in Evolution by Stuart A. Kauffman (92)

+Molecular Evolution of the Major Histocompatibility Complex (92)

+Molecular Evolution on Rugged Landscapes; Proteins RNA and the Immune System by Stuart A. Kauffman (91)

+Evolution at the Molecular Level by Robert K. Selander, Andrew G. Clark, Thomas S. Whittam (Editor) (91)

+Evolution of Life: Fossils Molecules and Culture by S. Osawa, T. Honjo (Editor) (91)

+Molecular Theory of Evolution (85)

+Multidomain Proteins Structure and Evolution

+Evolutionary Design by Computers edited by Peter J. Bentley. Book & CD-ROM edition (May 1999) Amazon.com or Amazon.co.uk - Yes, evolution does produce irreducible complexity!

The publisher's official book page where you can download Chapter 1 in .pdf format!


Author's Book Page with related links, Author's home page, More Ordering Information


+Search for Life on Mars by Malcolm Walter, 1999 - contains origins of life scenarios

Conferences
+Do Genomes Enhance Their Own Evolution? - "At a conference on molecular strategies in biological evolution, researchers discussed how evolutionary strategies can evolve, making the process of evolution more efficient."
+New Passion for Evo-Devo - Fifth Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution

Immune System
+The Evolution of Improved Fitness by random mutation plus selection by Edward E. Max, M.D., Ph.D. [Talk.Origins archive] Michael Behe likes to talk about the human immune system, but what lessons should we really learn from such a system?
Immunity and the Invertebrates - "the fabulously complex immune systems of humans and other mammals evolved over hundreds of millions of years - in sometimes surprising ways. Scientific American Nov 1996
Sharks and the Origins of Vertebrate Immunity. Scientific American Nov 1996
+Ancient Jumping DNA May Have Evolved Into Key Component Of Human Immune System

+Transposition mediated by RAG1 and RAG2 and its implications for the evolution of the immune system

Evolution of immune reactions - "The history and evolutionary pathways of defense reactions among various forms of life are reconstructed"
New insights into V(D)J recombination and its role in the evolution of the immune system - no abstract avail

Evolution and developmental regulation of the major histocompatibility complex

Evolution of the IL-6/class IB cytokine receptor family in the immune and nervous systems - "we speculate on a plausible molecular pathway"
Layered evolution in the immune system. A model for the ontogeny and development of multiple lymphocyte lineages - no abstract avail

Development of an immune system

The ancestor of the adaptive immune system was the CAM system for organogenesis

The evolutionary origins of immunoglobulins and T-cell receptors: possibilities and probabilities - no abstract avail

Evolutionary perspectives on amyloid and inflammatory features of Alzheimer disease

Organization of the human RH50A gene (RHAG) and evolution of base composition of the RH gene family.

Molecular evolution of the vertebrate immune system.

Morphostasis: an evolving perspective.

Rapid evolution of immunoglobulin superfamily C2 domains expressed in immune system cells.

Blood Coagulation
Reconstructing the evolution of vertebrate blood coagulation from a consideration of the amino acid sequences of clotting proteins - no, this is not the "ying and yang" presentation from Behe's book

Evolutionary assembly of blood coagulation proteins - no abstract avail

Exon and domain evolution in the proenzymes of blood coagulation and fibrinolysis - no abstract avail

Evolution of proteolytic enzymes

Evolution of vertebrate fibrin formation and the process of its dissolution.

Globin
+Common Parasite Overturns Traditional Beliefs About The Evolution And Role Of Hemoglobin - "reveals that hemoglobin evolved first and foremost to handle the molecule nitric oxide (NO) rather than oxygen"
+Scientists Discover How Bacteria Protect Themselves Against Immune System - "So we are now providing an understanding of the evolutionary basis of hemoglobin and the original function of the hemoglobin family - to detoxify nitric oxide."
+The Evolution of Hemoglobin by Ross Hardison, (Abstract) American Scientist, March-April 1999

Globins in nonvertebrate species: dispersal by horizontal gene transfer and evolution of the structure-function relationships

Reduction of two functional gamma-globin genes to one: an evolutionary trend in New World monkeys

Evolutionary history of introns in a multidomain globin gene

Hemoglobin A2: origin, evolution, and aftermath - no abstract avail

Flagella and Cilium
Early evolution of microtubules and undulipodia

Flagellar beat patterns and their possible evolution - "The most sophisticated flagellar mechanisms are best explained as having been evolved for the collection of particulate food"
A temporary flagellate (mastigote) stage in the vahlkampfiid amoeba Willaertia magna and its possible evolutionary significance

The evolutionary origin and phylogeny of eukaryote flagella - no abstract avail

+Molecular analysis of archael flagellins: similarity to the type IV pilin-transport superfamily widespread in bacteria

Molecular evolution of the C-terminal cytoplasmic domain of a superfamily of bacterial receptors involved in taxis - "The gene coding for the C-terminal cytoplasmic domain of these proteins apparently evolved through gene duplication from a common ancestor"
Dynein family of motor proteins: present status and future questions - evolution of Dynein via gene duplication

Origins of the nucleate organisms - "The phylogeny supports the hypotheses that the flagellum developed from the spindle system"

The evolutionary origin and phylogeny of microtubules, mitotic spindles and eukaryote flagella - no abstract avail

The evolution of cellular movement in eukaryotes: the role of microfilaments and microtubules - no abstract avail

Other Motor Proteins
+Kinesin Motor Phylogenetic Tree - Behe likes to play down the importance of sequence comparisons. It's no wonder - just click around this diagram for a while. It becomes obvious that an important motor protein like kinesin has gradually evolved across many species. From the Kinesin HomePage.

Actin
Evolution of a dynamic cytoskeleton

Isolation, characterization and evolution of nine pufferfish (Fugu rubripes) actin genes

Evolution of chordate actin genes: evidence from genomic organization and amino acid sequences

Structural comparisons of muscle and nonmuscle actins give insights into the evolution of their functional differences

Cell Membrane - Receptors, Pumps, etc.
+Molecular evolution of glutamate receptors: a primitive signaling mechanism that existed before plants and animals diverged.

Co-evolution of ligand-receptor pairs in the vasopressin/oxytocin superfamily of bioactive peptides

The evolution of the synapses in the vertebrate central nervous system

Evolutionary origins of multidrug and drug-specific efflux pumps in bacteria.

A comprehensive evolutionary analysis based on nucleotide and amino acid sequences of the alpha- and beta-subunits of glycoprotein hormone gene family.

Citric Acid Cycle (Krebs Cycle)
The puzzle of the Krebs citric acid cycle: assembling the pieces of chemically feasible reactions, and opportunism in the design of metabolic pathways during evolution

The evolution of metabolic cycles

Evolution of the first metabolic cycles

Chemical evolution of the citric acid cycle: sunlight photolysis of the amino acids glutamate and aspartate

Speculations on the origin and evolution of metabolism

The Molecular Anatomy of an Ancient Adaptive Event by Anthony M. Dean (American Scientist Jan-Feb 1998) - "Using a combination of the modern techniques of structural biochemistry and protein engineering, combined with molecular phylogeny, the author recreates the story of this very ancient event."
Amino Acid Biosynthesis
New prospects for deducing the evolutionary history of metabolic pathways in prokaryotes: aromatic biosynthesis as a case-in-point

Biochemical pathways in prokaryotes can be traced backward through evolutionary time

Enzyme specialization during the evolution of amino acid biosynthetic pathways

Enzyme recruitment in evolution of new function

Gylcolysis
Evolution of glycolysis - no abstract available

Bioenergetics: the evolution of molecular mechanisms and the development of bioenergetic concepts

Theoretical approaches to the evolutionary optimization of glycolysis--chemical analysis

The evolution of kinetoplastid glycosomes

Photosynthesis
Stepwise molecular evolution of bacterial photosynthetic energy conversion

Evolution of photosynthetic reaction centers and light harvesting chlorophyll proteins

Evolution of photosynthetic reaction centers

Early evolution of photosynthesis: clues from nitrogenase and chlorophyll iron proteins

Evolution of the control of pigment and plastid development in photosynthetic organisms

Chemical evolution of photosynthesis

Lysozome
Molecular evolution of ruminant lysozymes

Adaptive evolution of lysozyme: changes in amino acid sequence, regulation
of expression and gene number

Evolution of stomach lysozyme: the pig lysozyme gene

Vision
+The evolution of trichromatic color vision by opsin gene duplication in New World and Old World primates

The Evolution of Color Vision - by Mickey Rowe from the Talk.Origins archive.

Molecular basis for tetrachromatic color vision - rhodopsins diverged from cone-type pigment

Molecular evolution of the Rh3 gene in Drosophila

Interphotoreceptor retinoid-binding protein. Gene characterization, protein repeat structure, and its evolution

Spectral tuning and molecular evolution of rod visual pigments in the species flock of cottoid fish in Lake Baikal

The evolution of rhodopsins and neurotransmitter receptors - another example of the importance of sequence comparisons in studying evolution. Behe dismisses comparisons as a limited tool in determining lines of descent.
Optimization, constraint, and history in the evolution of eyes

A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve - remember the last claim to irredicible complexity?

Sequence analysis of teleost retina-specific lactate dehydrogenase C: evolutionary implications for the vertebrate lactate dehydrogenase gene family

The eye of the blind mole rat (Spalax ehrenbergi): regressive evolution at the molecular level - no abstract avail

The evolution of eyes. - "...The presence of homologous constituent molecules in nonhomologous structures reminds us that molecules are not eyes."
Development
+Programming the Drosophila embryo

+Evolution of chordate hox gene clusters

+Hox genes in brachiopods and priapulids and protostome evolution.

+Radical evolutionary change possible in a few generations

+Evolution Re-Sculpted Animal Limbs By Genetic Switches Once Thought Too Drastic For Survival - "Today's finding marks the first time that changes in the control of homeotic genes have been shown to underlie an evolutionary trend leading to novel body structures." (also here: Animal Limb Evolution)

+Flatworms Are Oldest Living Ancestors To Those Of Us With Right And Left Sides Researchers Report In Science

The origin and evolution of animal appendages

Hox genes in evolution: protein surfaces and paralog groups

Evolution of the insect body plan as revealed by the Sex combs reduced expression pattern

Sea urchin Hox genes: insights into the ancestral Hox cluster

Theoretical approaches to the analysis of homeobox gene evolution

Teleost HoxD and HoxA genes: comparison with tetrapods and functional evolution of the HOXD complex

Evolutionary origin of insect wings from ancestral gills

Tracing backbone evolution through a tunicate's lost tail

Classification and phylogeny of the MADS-box multigene family suggest defined roles of MADS-box gene subfamilies in the morphological evolution of eukaryotes

Modification of expression and cis-regulation of Hoxc8 in the evolution of diverged axial morphology.

The ParaHox gene cluster is an evolutionary sister of the Hox gene cluster.

Transcription / Translation / Duplication
Gene duplications in evolution of archaeal family B DNA polymerases

Adaptive amino acid replacements accompanied by domain fusion in reverse transcriptase

Molecular evolution of genes encoding ribonucleases in ruminant species

Studies on the sites expressing evolutionary changes in the structure of eukaryotic 5S ribosomal RNA

Evolution of a Transfer RNA Gene Through a Point Mutation in the Anticodon

Archaeal translation initiation revisited: the initiation factor 2 and eukaryotic initiation factor 2B alpha-beta-delta subunit families

Universally conserved translation initiation factors

Genetic code in evolution: switching species-specific aminoacylation with a peptide transplant.

Evolution of transcriptional regulatory elements within the promoter of a mammalian gene.

Codon reassignment and amino acid composition in hemichordate mitochondria.

From Russell F. Doolittle
Reconstructing the evolution of vertebrate blood coagulation from a consideration of the amino acid sequences of clotting proteins - no, this is not the "ying and yang" presentation from Behe's book

Determining divergence times of the major kingdoms of living organisms with a protein clock - At least Behe thinks that common descent is "reasonable".
The multiplicity of domains in proteins - evolution via domain shuffling

Characterization, primary structure, and evolution of lamprey plasma albumin - protein evolution via gene duplication

The origins and evolution of eukaryotic proteins

Evolution of vertebrate fibrin formation and the process of its dissolution.

Drug resistance is biochemical evolution
+HIV Mutating Too Fast For Drug Cocktail - "Because of HIV's high mutation rate, it provides a unique opportunity to study the processes of evolution,"
The Challenge of Antibiotic Resistance. SciAm, March 98

Other
+Vastly Different Virus Families May Be Related

+Selective sweep of a newly evolved sperm-specific gene in Drosophila

+Activated acetic acid by carbon fixation on (Fe,Ni)S under primordial conditions

Molecular evolution of the histidine biosynthetic pathway

Accelerated evolution in inhibitor domains of porcine elafin family members

Tandem arrangement of the human serum albumin multigene family in the sub-centromeric region of 4q: evolution and chromosomal direction of transcription

The B12-dependent ribonucleotide reductase from the archaebacterium Thermoplasma acidophila: an evolutionary solution to the ribonucleotide reductase conundrum

Ancient divergence of long and short isoforms of adenylate kinase: molecular evolution of the nucleoside monophosphate kinase family

Convergent evolution of antifreeze glycoproteins in Antarctic notothenioid fish and Arctic cod

+Evolution of antifreeze glycoprotein gene from a trypsinogen gene in Antarctic notothenioid fish - "We have found that the antifreeze glycoproteins (AFGPs) of the predominant Antarctic fish taxon, the notothenioids, evolved from a pancreatic trypsinogen. We have determined the likely evolutionary process..."
+Evolution of an antifreeze glycoprotein (no abstract)

A model for the evolution of the plastid sec apparatus inferred from secY gene phylogeny

The evolutionary history of the amylase multigene family in Drosophila pseudoobscura

Accelerated evolution of Trimeresurus okinavensis venom gland phospholipase A2 isozyme-encoding genes

The evolution of an allosteric site in phosphorylase

Molecular evolution of fish neurohypophysial hormones: neutral and selective evolutionary mechanisms

Pseudogenes in ribonuclease evolution: a source of new biomacromolecular function?

Evolution of hemopoietic ligands and their receptors. Influence of positive selection on correlated replacements throughout ligand and receptor proteins

Evolutionary relationships of the carbamoylphosphate synthetase genes

The molecular evolution of the small heat-shock proteins in plants

Phylogenetic analysis of carbamoylphosphate synthetase genes: complex evolutionary history includes an internal duplication within a gene which can root the tree of life

Duplication and functional divergence in the chalcone synthase gene family of Asteraceae: evolution with substrate change and catalytic simplification

Evolutionary history of the 11p15 human mucin gene family.

Molecular evolution of the aldo-keto reductase gene superfamily.

Molecular evolution allows bypass of the requirement for activation loop phosphorylation of the Cdc28 cyclin-dependent kinase.

General
+A Classification of Possible Routes of Darwinian Evolution by Richard T. Thornhill and David W. Ussery, Journal of Theoretical Biology, 203:111-116, 2000 - "...This classification provides a conceptual framework within which to investigate the accessibility by Darwinian evolution of complex biological structures." (For the record, I don't agree with their conclusion that Orr's proposed route can not produce irreducible complexity - John C)
+Generation of evolutionary novelty by functional shift+Evolutionary Insights Stem From Sloppy Copy Discovery

+Mobile DNA Sequences Could Be The Cause Of Chromosomal Mutations During The Evolution Of Species

+A domain model for eukaryotic DNA organization: a molecular basis for cell differentiation and chromosome evolution.

+The domain model for eukaryotic DNA organization. 2: A molecular basis for constraints on development and evolution.

+Minor Shuffle Makes Protein Fold - "the finding makes the evolution of new protein shapes easier to understand, because it implies that proteins can adapt through small changes and preserve some structural elements while discarding others."
+Genetic Stowaways May Contribute To Evolutionary Change

+Evolutionary Molecular Mechanism In Mammals Found

+Complete Genomes - "This page contains the results of in-depth analysis of complete genome sequences of cellular life forms"

Genetic redundancy caused by gene duplications and its evolution in networks of transcriptional regulators

Strong evolutionary conservation of broadly expressed protein isoforms in the troponin I gene family and other vertebrate gene families

Cases of ancient mobile element DNA insertions that now affect gene regulation

Punctuated evolution caused by selection of rare beneficial mutations

The origin of programmed cell death - no abstract avail

The origin and early development of biological catalysts

DNA secondary structures and the evolution of hypervariable tandem arrays

Episodic adaptive evolution of primate lysozymes - testing for adaptation

Genome plasticity as a paradigm of eubacteria evolution

Evolutionary motif and its biological and structural significance

Neutral and nonneutral mutations: the creative mix--evolution of complexity in gene interaction systems

Exon shuffling and other ways of module exchange and Domain organizations of modular extracellular matrix proteins and their evolution

Introns and gene evolution

New Drosophila introns originate by duplication.

Evolution and the structural domains of proteins

The role of constrained self-organization in genome structural evolution

A possible origin of newly-born bacterial genes: significance of GC-rich nonstop frame on antisense strand

The coevolution of gene family trees

The evolution of metabolic cycles

The emergence of major cellular processes in evolution

A hardware interpretation of the evolution of the genetic code - "A quantitative rationale for the evolution of the genetic code is developed considering the principle of minimal hardware" - note that "minimizing hardware" is one plausible path to evolving "irreducibly complex" systems.
Speculations on the origin and evolution of metabolism

Probabilistic reconstruction of ancestral protein sequences and Search for ancient patterns in protein sequences

The contribution of slippage-like processes to genome evolution

Molecular evolution in bacteria

The structural basis of molecular adaptation.

Someone say Intelligent?
Mitochondrial DNA: molecular fossils in the nucleus

Cases of ancient mobile element DNA insertions that now affect gene regulation

Tiggers and DNA transposon fossils in the human genome

The eye of the blind mole rat (Spalax ehrenbergi): regressive evolution at the molecular level - no abstract avail


Tiggers and DNA transposon fossils in the human genome

Cancer as Molecular Evolution

Gene competition and the possible evolutionary role of tumours

Test Tube and Artificial Evolution

+New Scientist Planet Science: Replaying life - At last, we can watch evolution happen over and over again in the microworlds of the lab. And in playing God, we are laying bare the very forces that shape all living things, says Kate Douglas

Molecular evolution of an arsenate detoxification pathway by DNA shuffling - "These results show that DNA shuffling can improve the function of pathways by complex and unexpected mutational mechanisms that may be activated by point mutation. These mechanisms may be difficult to explain and are likely to be overlooked by rational design"

UB Researcher Developing Method That Employs Evolution To Develop New Drug Leads


Directed evolution of a type I antifreeze protein expressed in Escherichia coli with sodium chloride as selective pressure and its effect on antifreeze tolerance


Directed evolution of biosynthetic pathways. Recruitment of cysteine thioethers for constructing the cell wall of Escherichia coli


Exploring the functional robustness of an enzyme by in vitro evolution


Evolutionary algorithms in computer-aided molecular design


Mutations to the Rescue - unintelligent design


+Researchers Engineer A Way To Improve T-Cell Receptors - using Darwinian selection


+Digital Organisms Give Life To Questions Of Evolution (The Avida Artificial Life Group Home Page)

Origin of Life and Cells

+Good intro: Lies, Damned lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis Calculations


+Purdue Study Breathes New Life Into Question Of How Life Began - self-replicating peptides


+Ammonia From The Earth's Deep Oceans A Key Step In The Search For Life's Origins


+Whitehead Study Supports Existence Of Ancient RNA World Helps Provide Insight Into Early Evolution Of Life


+Yale Scientists Recreate Molecular Fossils Now Extinct That May Have Existed At The Beginning Of Life


+A whole old world - new evidence for "The RNA World"


The path from the RNA world.


Relics from the RNA world.


A supersymmetric model for the evolution of the genetic code.


The hydrogen hypothesis for the first eukaryote.


+Kick-start for life on earth


The Beginnings of Life on Earth by Christian de Duve


+Are the Odds Against the Origin of Life Too Great to Accept? : Addenda to Review of David Foster's The Philosophical Scientists by Richard C. Carrier. From Bad Science Worse Philosophy the Quackery and Logic-Chopping of David Foster's The Philosophical Scientists


Dagens bibelord
Sal 98, 1 - 9:
1 En salme. Syng for Herren en ny sang! For underfulle ting har han gjort. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse.
[33: 3. 40: 4. 96: 1. Jes 52: 10. 53: 1. 59: 16.]
2 Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningene.
[67: 3. Luk 2: 30-32.]
3 Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse.
4 Rop med glede for Herren, all jorden! Bryt ut i jubel og lovsang!
[96: 1. 100: 1, 2. 147: 1.]
5 Lovsyng Herren til sitar, til sitar og med sangens røst,
6 til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn! 7 La havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der!
[96: 11. Jes 44: 23.]
8 La elvene klappe i hendene, la fjellene juble alle sammen
9 for Herrens åsyn! For han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jorderike med rettferd og folkene med rettvishet.


Onsdag, November 26, 2003

Orden og uorden - spørsmål til Kjetil Åkra fra Willy Fjeldskaar
Konservator Kjetil Åkra kritiserer (21/11) Lars-Arne Høgetveit for å
blande sammen tro og vitenskap. I motsetning til Høgetveit ønsker Åkra å
være på "den vitenskapelige banehalvdel" og argumentere strengt
vitenskapelig. Han sier at ”det som Høgetveit og de fleste andre
kreasjonister ikke forstår, er det faktum at jorden IKKE er et lukket
system. Vi mottar daglig enorme mengder energi fra sola og denne ........
solenergien gjør organismene på jorda, gjennom evolusjonens fantastiske
prosesser, i stand til å bygge opp mer komplekse organsystemer og mer
kompliserte organismer. Det hele tar tid, men i motsetning til hva
Høgetveit liker å tro, er tid noe vi har hatt mer enn nok av på denne
jord (ca. 3,7 milliarder år for å være nøyaktig).”


I og med at Åkra kritiserer Høgetveit for ikke å argumentere
vitenskapelig, så regner jeg med at hans utsagn ovenfor er vitenskapelig
basert, og ikke bare et trosutsagn. Han utfordres hermed til å verifisere
påstandene ovenfor (”solenergien gjør organismene på jorda, gjennom
evolusjonens fantastiske prosesser, i stand til å bygge opp mer komplekse
organsystemer og mer kompliserte organismer”). Jeg tar det for gitt at
han kan vise til "reproduserbare resultater” som begrunnelse for sine
påstander, slik han krever av Høgetveit. Hvis han ikke kan begrunne sine
påstander vitenskapelig, faller han i samme grøft som han mener Høgetveit
befinner seg i.


Åkra gir et eksempel på at orden i naturen kan bli til av seg selv -
løsmassene i en elv blir sortert etter kornstørrelse. Dette skjer ved at
løsmassene mister sin potensielle energi. Snøkrystaller er et annet
eksempel som ofte brukes på at orden kan oppstå av seg selv. Dette styres
også av naturlige prosesser. Slike eksempler viser at det er mekanismer i
naturen som fører til økt orden. Da kan en vel tenke seg at orden i den
levende natur kan bli til uten styring utenfra?


Til det er å si følgende: Det finnes to ulike typer orden i naturen. I og
med at Åkra bruker et geologisk eksempel, så kan vi illustrere de to
typene med geologiske eksempler fra USA. Det ene er Grand Canyon, det
andre er Mount Rushmore. Det første er skapt av naturlige prosesser
(erosjon), det andre (fire presidenter hogd inn i fjell) er skapt av
intelligente vesen. Det er ikke vanskelig å se forskjell på disse typene
orden. Spørsmålet er hvilken type orden vi finner i naturen.

Vi kan også illustrere dette med språklige eksempler: bokstavrekkene
ABABABABAB og JEG ELSKER DEG. Den første er ordnet, men inneholder ingen
informasjon - tilsvarende snøkrystall-orden (evt. løsmassene). Den andre
er ikke ordnet på samme måte, men er kompleks og inneholder informasjon.
Det er den siste type orden vi finner i naturen. DNA-koden inneholder
informasjon tilsvarende 100 millioner sider av Encyclopedia Britannica,
ifølge Carl Sagen. Sir Fred Hoyle sier at sannsynligheten for at en slik
kode skulle bli til av seg selv, er som at en Boeing 747 skulle bli til
ved en tornado på en søppelfylling. Bill Gates sier at ”den menneskelige
DNA er som et computerprogram, bare at det er uendelig mer komplekst enn
all programvare som hittil er skrevet”. Det er slik orden vi snakker om
når det gjelder levende organismer, ikke orden som i snøkrystaller.


Jeg mener (i likhet med andre kreasjonister) at det ikke finnes noen
mekanisme i naturen som kan skape slik orden (og informasjon) – den må
ligge utenfor naturen. Derfor mener jeg det må være "en designer", en
skaper.


Åkra ser ut til å være uenig i dette. Så vidt jeg forstår, mener han at
mekanismen som har skapt denne orden er innebygd i naturen (på lignende
måte som krystall-vekst). Han kaller den for ”evolusjonens fantastiske
prosesser”. Jeg gjentar oppfordringen om at han henviser til
”reproduserbare resultater” - som begrunnelse for at ”evolusjonens
fantastiske prosess” kan skape slik orden som vi ser i levende
organismer.


Willy Fjeldskaar,
Stavanger


Nei - til Oslodominans! - Kronikk av Jørgen Høgetveit
Nylig ringte jeg et firma som hadde levert meg en større maskin, installert den og foretatt den første service. Det oppstår en liten feil og jeg ringer deres gamle nummer - og havner selvsagt i Oslo, ikke hos nærmeste leverandør jeg ville snakke med. Og ikke kom jeg videre heller. Andre ganger har man slitt med Posten og nok en gang med en off. organisasjon som selvsagt ikke kjente de regionale medarbeidere, langt mindre de kommunale personer som skulle ha hjelp. Det er m.a.o. skapt en flaskehals mellom meg som har problemet og den som er nærmest til å løse det på en for meg utrivelig og tungvint måte. Servicemindede sentralt - evt. på et servicekontor - sortere ut mitt problem og evt. forklare det for en nestemann, evt. sette meg videre, osv. osv. Det blir "mange kokker og mye søl" som jeg hverken har tid og midler til eller interesse av å snakke med. Men det er blitt et gjennomgående system i sporene etter "blårussen" og siviløkonomene samt samfunnsvitere som tydeligvis har fått alt for mange oljepenger mellom hendene til å eksperimentere med. Dette kalles sentralisering og effektivisering, men spørsmålet er for hvem? En vil anta at totalregnskapet for det norske hus - er negativt med mye irritasjon og tapte ressurser i form av tid og penger og uløste oppgaver som blir liggende og drive utover i Distrikts-Norge.

Dessuten gir sentraliseringen ypperlige muligheter for å melke til seg det meste av verdiene fra til markedet som vi ser det for eks. innen landbruk og fiske.

All sammenslåingen og omgjøringen av organisasjoner som en skal forholde seg til - hører en fra stadig flere fører til forvirring og fortvilelse. Man mister oversikten og kontakten, klages det. Og de som følger godt med - ser tydelig at dette bærer en vei. Den skal vi kanskje komme tilbake til i en senere artikkel.

Denne stadig akselererende sentraliseringen bør det settes en stopper for. For den er direkte farlig for nasjonens fremtid, i produksjon, i sikkerhet og bærekraft. I en krisesituasjon vil det ganske sikkert oppstå et kraftig kaos - for deretter å kreve en lang tid for å reorganisere og bygge opp nye praktisk funksjonerende nettverk. Dessuten avvikler den både folkestyret og sjølvråderetten og demobiliserer interesse og innsatsvilje, man blir trøtt og lei. Det i sterk motsetning til at man burde stimuleres til det motsatte for landets og sine medmenneskers del.

Forhåpentlig nytter det igjen å minne om at arealene og de store verdiskapende ressursene befinner seg utover i Distrikts-Norge og at det må bo folk inntil disse ressursene for å utnytte dem optimalt. Disse folkene må ha en rimelig grad av service rundt seg - som raskt og effektivt løser problemene i forbindelse med produksjon og distribusjon. Dette er det visst vanskelig å forstå for sentral økonomer som rasker til seg stadig større distriktsproduk-sjon og sentraliserer den. Det gjelder både energiressurser, mat og råstoffer fra landarealene og havets ressurser. Et eks. er at det i Aurlandsdalen - så vidt jeg husker - står "Oslo lysverker" på kraftst. Som produserer for rundt 10 millioner i døgnet på distriktsvannet.

Tiltak:
På den bakgrunn er det interessant å merke seg at nå er Distrikts-Norge lei og begynner å ta sine forholdsregler. Nationen og Aftenposten melder om "Gjenreisning av Gulating" Bankfolk har pekt ut fire karer som har forfattet et "Vestlandsmanifest" som vil gjenreise det gamle rettsområde fra Stavanger t.o.m. Møre og Romsdal - det gamle Gulatingområdet - og fått stor tilslutning på en Vestlandskonferanse. Det skal inn i Grunnlova og penger og makt skal tilbake til regionen. Tanken er: "Maktkonsentrasjonen i Oslo skal brytes." Oslo skal ikke lenger sitte "å skumme fløyten av alle dei ressursane Vestlandet rår over". Og så lister de: 45% av laks og ørretoppdrett, 76% av alle tilsette innen petroleumsindustrien, 35% av tradisjonell eksport (ikke medregnet skip/plattformer, råolje og naturgass), 38% av el-produksjon, 35% av omsetninga i turistnæringa. Så kunne vi ta med masse av all annen mat og råstoffproduksjon som trekkes ut for en billig penge og foredles og selges andre steder, og nettoen havner i de store kjedene, mens Distrikts-Norge sitter igjen med lite og ingenting, men stadig flere pådyttet lover og bestemmelser, som gjør at prof. Ånesland ved NLH sier at bonden og Bygde-Norge snart er kommet i samme situasjonen som ur-befolkningen; de har mistet kontrollen over ressursene sine. (Fredning av rovdyr, skog, vassdrag m.m.m.) Så kunne en også føyd til at store deler av Sør-Vestlandet ligger langt lavere i familiesplittelse og andre sosiale problemer og et høyere barnetall - noe som også er helt vesentlig i næringsliv, verdiskapning og produksjon. Det er på høy tid at det settes inn samlede motstøt på bred næringskulturell basis mot Osloforfallet og dominans med NRK og div. institusjoner i spissen - og et Storting som ved nesten enhver korsvei ikke setter foten ned med basis i Grunnloven, men viser stor grad av beslutningsvegring og ansvarsfraskrivelse.

Gjenreisningen av regionens sjølvstyre og folkestyre og ressursforvaltning skal skje i samspill med inn- og utlandet, men på landsdelens egne premisser. Interessant, meget interessant! Se Aft. 15 nov og Nationen 10. nov. d.å. Vesentlig her er det at det skjer på Grunnlovsbasis og med et nasjonsbyggende siktepunkt - i tråd med nasjonsbyggerne fra 1905 vi snart skal feire i 2005!

Nye forlydender fra Hordaland sier at nå har man har meldt seg ut av Kommunenes Sentralforbund og spart kr. 6 millioner og sluppet dette maktgrepet. Et kraftig signal!

Nok et mediaoppslag man har lest med glede og tilslutning var DAGENS LEDER for noen uker siden som sterkt oppfordret KrFs kriseteam til å få den sammensatt av andre folk enn de vanlige fra Oslogryta. De viste til oppslutningen på Sør-Vestlandet som klart har tyngden i KrF og at KrF var startet der. Men igjen syntes det å være lite forståelse, så her trengs kreative initiativ som får sakene på gli i riktig retning.

Derfor synes det å være på høy tid med kreativ tenkning og vel planlagte og samordnede utspill på de fleste områder av samfunnutviklinga - som tar makten fra Osloomårdet som nå snart teller 50% av befolkningen - og etablerer den der hvor resurssene finnes og skal utvikles og utnyttes til gavn for hele landet og i samspill med utlandet i tråd med de beste utenrikstradisjoner som Sør-Vestlandet har fra gammelt av - og ikke med den forknytte EU-orienteringen man har sentralt blant samfunnsvitere og økonomer. Blir dette gjort med basis i og fornyelsen av vår gode og velprøvede Grunnlov og landsdelens beste tradisjoner - burde det love godt for vår felles framtid. Også Østlandsområdet vil - selvsagt etter litt motstand og sutring - kanskje forstå at dette tjener også deres og nasjonens langsiktige interesser.


Dagens bibelord
1 Kor 15, 24 - 28:
24 Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.
[Dan 2: 44. 7: 14.]
25 For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.
[Sal 110: 1. Matt 22: 44. Apg 2: 34.]
26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden.
[2TIM 1: 10. Åp 20: 14. 21: 4.]
27 For alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham, er unntatt.
[Sal 8: 7. Matt 11: 27. 28: 18. Heb 2: 8.]
28 Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.


Tirsdag, November 25, 2003

KLIPP FRA LOFOTPOSTEN: Yrkesforbud i Lofoten prosti - Av vikarprest Arnold Sørhaug
I Lofotposten for tirsdag 18. november går det fram at Svolvær og Vågan menighetsråd har vedtatt å henge opp homoflagg i kirken. Det skal bety at de homofile er spesielt velkommen til disse kirkene. Her skal det ikke kunne hevdes annet syn i homofilisaken enn det sogneprest Sanmæl og prost Meling står for. Hva med de som står for kirkens tradisjonelle syn her? Prostens ord i denne sammenheng er at det som har skjedd med flaggmarkeringen må få konsekvenser for alle som griper ordet i kirken. Folk som har andre synspunkter - dvs. står på kirkens tradisjonelle syn - må rett og slett ti stille. Det gjelder også prester. Dette må oppfattes slik at jeg som prest ikke kan hevde mitt syn i homofilisaken i disse kirkene. Det er mange prester - som i likhet med meg - fortsatt står på kirkens tradisjonelle syn. Jeg har forstått det slik at det synet kan man fritt hevde i Den norske kirke, men altså ikke nå i Svolvær kirke eller i Lofotkatedralen. Jeg er blitt bedt om å fortsette som vikarprest etter jul - også av prosten.. Dette vil bli svært vanskelig for meg. Det blir litt for meg fortsatt ikke diskriminere homofile. Men jeg vil beholde min rett til å ha Bibelens ord som retningsgivende for meg også i denne saken.

Det forundrer meg at det finnes hjemmel i Den norske kirke til å gjøre det som her er gjort, og ikke minst til å hevde offentlig de synspunkter prosten gjør. Det nærmer sig vel yrkesforbud.

Arnold Sørhaug, vikarprest


Publisert : 20.11.2003 - 18:37


Dagens bibelord
Åp 22, 12 - 17:
12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.
[20: 12. Jes 40: 10.]
13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
[1: 8, 11. 21: 6. Jes 48: 12.]
14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.
[7: 14.]
15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn.
[1KOR 6: 9-10. Ef 5: 5.]
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.
[1: 1, 2. 4M 24: 17. Jes 11: 10.]
17 Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!
[21: 6.]


Mandag, November 24, 2003

Dagens bibelord
1 Tess 5, 1 - 6:
1 Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.
[Matt 24: 36. Apg 1: 7.]
2 Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
[Matt 24: 43. Luk 12: 39, 40. 2PET 3: 10. Åp 3: 3.]
3 Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.
[Jer 6: 14. Luk 21: 34. 2PET 3: 10.]
4 Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv.
[Ef 5: 8. 1JOH 2: 8. Åp 16: 15.]
5 Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.
[Luk 16: 8. Rom 13: 12, 13.]
6 La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.
[Luk 21: 34, 36. Ef 5: 14. 1KOR 15: 34.]


Søndag, November 23, 2003

Hebr. 11,3: Det en kan se er IKKE blitt til av det synlige. (Synlig – u-synlig)
Jeg sikter her til aktuell debatt vedrørende kreasjon-evolusjon, mellom Lars-Arne Høgetveit og Kjetil Åkra. (titlene er her lagt bort)

Ut fra Kjetil Åkra`s premisser holder det ikke vann vitenskapelig å komme med Bibelens skrifter og hevde at det disse ordene sier er sant fordi det står i Guds Ord.” Denne saken skal bare debatteres ut fra ett nivå: Det vitenskapelige! Den skal IKKE debatteres på teologisk nivå! Og det enda Bibelen sier i Hebreerne 11:3 at: ”Ved tro skjønner vi at verden e skapt (nettopp!) ved (dette ordet) Guds ord, - - - .”

Joda. Gjør gjerne det!
Men hva er vitsen? Den Allmektige har på Bokens første blader gitt sine beskjeder. Hvorfor skulle han her gi oss ord som ikke kan festes lit til, også vitenskapelig? I tilfelle blir hele vitenskapen kun en diger ”lekekasse,” med prinsippet om å skjalte ut Opphavsmannen.

Umiddelbart vil en da vel si: Det var da betre at Guds ord ikke fans i det hele tatt. Og hva skal en da forholde seg til? Jo, til vitenskapen, sier Åkra. Men skal en det i dette tilfellet, så bør vel det skape presedens for andre tilfeller også? Eller? Ikke?

Der Bibelen forkynner skapelse, forkynner altså Åkra evolusjon, og da må/skal en forholde seg til den. Basta. Hvor langt kommer en med det prinsippet? Bokstavelig talt: ”Ikke av flekken!” Han kaller det vitenskap, men målt med den bibelske meteren kan det neppe bli noe annet enn spekulasjoner, og på det nivået har menneskeheten holdt seg så lenge mennesker har funnes.

Vitenskapen har aldri kommet seg utover skyene, og er, i forhold til Skriften, dømt til å forbli ”en markkryper.” eller en spekulant, og det som verre er. Se gjerne til disse tankene en bok av Aksel Valen-Sendstad: ”Tenkningens fundamenter.” Han behandler her 7 grunnparadigmer for tanken, fra A til F, fra menneskets første tid på jorden frem til dags dato. De 6 første behandlede grunnparadigmene kommer seg aldri utenom skyene, mens det syvende, kalt: ”Det empirisk-realistiske åpenbarings-ontologiske grunnparradigmet/Bibelens ontologi” sprenger alle grenser (les: vitenskapelige rammer). Se gjerne også 1. Kor. 2:9: ”. . . . : Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.” Jeg har aldri forstått hvorfor Bibelen skulle fare med det jeg vil kalle ”tullprat”, slik at en ikke skulle kunne feste lit til hva den sier om skapelsen, men motsatt, som Åkra forholde seg til evolusjonen, for her er det vitenskapen stortrives.

La oss da til slutt forholde oss til headingen. ”Ved tro skjønner vi at verden er skapt (ikke evolusjonert, min mrkn.) ved Guds ord (teologi), så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.” The ”Big Bang.” sier det motsatte, ja, nemlig det MOTSATTE. (Ild og vann?) Dette ”Bang” skal ha oppstått i noe synlig, en urtåke.

Med hilsen

Bjarne Kydland


Kirkebranner og homosymboler - Av Jørgen Høgetveit
Intet menneskelig er ukjent for Bibelen. Heller ikke det vi må gjennomleve i Norge pr dato. "Greven" og andre satanister har lenge drevet og svidd av norske Gudshus. Og svidde de dem ikke av, erobret de dem innenfra og jaget ut Jesu sanne troende og trofaste (av faste i troen) vitner ut av Guds hus og hengte OPP SINE SYMBOLER i stedet for Guds. Etter min informasjon skjer det foran våre øyne nå i Svolvær og Vågan menighet o.a. steder - mens de fleste reagerer med et sløvet blikk mot TV-skjermen, på tross av at det er et tidetegn som burde påkalle den største årvåkenhet. Proster og biskoper løper med.

Asaf skriver om dette i SALME 74: "Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus; de har satt sine tegn opp til tegn. - - De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vannhelliget ditt navns bolig. De har sagt i sitt hjerte: Vi vil ødelegge dem alle til sammen! De har oppbrent alle Guds forsamlingshus i landet. Våre egne tegn ser vi ikke; det er ikke nogen profet mer, ikke nogen hos oss som vet hvor lenge det skal vare."

Salmisten vender seg til fedrenes Gud og minner Gud: Se til pakten "For landets mørke steder er fulle av volds boliger." Han ber: "Reis deg Gud og før din sak, kom i hu at du blir hånet av dåren hele dagen."

Han viser den samme orientering og frimodighet som David i Salme 11 der vennen anbefaler kong David ”å fly til fjellene som en fugl" - stikke av altså. For når grunnvollene rokkes hva makter da de rettferdige, sier de. Bibelen har ingen grunnvoll som svikter, så dette betyr "samfunnets fundamenter" - når de svikter - da nytter intet mer mener vennene. Da svarer David med henvisning en annen grunnvoll: "Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan I da si til min sjel: Fly til fjellene som en fugl?" Det kom altså ikke på tale - og bør heller ikke skje i vårt kjære Norge - selv om fienden har kommet langt, dog ikke så langt som hos Asaf.

La oss bare glemme div. Kirkerådsvedtak og flere organisasjoners litt munnvalne utspill - riste av oss søvnen og i kirke- og org. samlinger gi klar beskjed om at disse folkene ønsker vi ikke å følge, ei heller lytte til, langt mindre gi vår dugnad og pengegaver. Våre barn døper vi hjemme og deres oppdragelse sørger friskoler og andre fornuftige tiltak for! Tar de våre Gudshus fra oss ved div. listige "lovlige" vedtak - så la dem sitte der ensomme så samles vi i hjemmene og evt. bygger vi nye Guds hus og sikrer byggene og forsamlingene kloke av skade. Dette er da ikke noe nytt for Guds rike i Norge! Lekforkynneren Ludvig Hope - og vel også min bestefar (lekmannsforkynner) m.m. fl. møtte lukkede dører både i kirker og bedehus da de kjempet fram Guds rike til frelse og velsignelse for land og folk. Det er da ikke noe nytt og skremmende! Det er tvert imot velkjent. Verden elsker sitt eget og sine egne. Guds folk settes til side og forsøkes nedkjempet igjen og igjen, som med jødene som minner folkene om Guds eksistens.. Nylig las jeg i en Sørlandsavis om Setesdalens "apostel" Sevrin Tobiasen - som knapt nok fikk noe sted å overnatt i Bygland. Han måtte sove på kalde loftet - med sin vinterfrakk rundt seg. Frokost fikk han heller ikke, men han hjalp en klønete bonde med tømmerdoningen et par timer - da smeltet isen og det ble både varmt husvære og mat og Sevrin fortsatte sin virksomhet. Sjeler ble frelst, fyll og slagsmål tok slutt, velstand og fremgang fulgte etter forteller historien. Og hans store forgjenger - Hans Nielsen Hauge - ble fotforfulgt av prester og lensmenn i årevis til de puttet han inn for godt til 10 års justismord, hvor han aller nådigst fikk slippe ut av kasjotten for å lære folket saltkoking og hjelpe dem mot sulten. Haugianeren, stortingsmann og Haugevenn Olav Torgrimson Fennefoss (Evje og Hornes) kausjonerte for han - så myndighetene kunne føle seg trygge!! Det er med glede og fryd jeg får regne han til mine forfedre!


Gjenreisning av murer rundt folk og land - Av Jørgen Høgetveit
Fra gammel tid kjenner vi en rekke forsvarsmurer rundt folk og land. Altså et kjent tema både i Bibelen og i historien ellers. Fra historien kjenner vi både den Kinesiske mur og Hadrians mur i England. Fra nyere tid kjenner vi muslimenes siste seierstog mot Europa som begynte med tyrkernes erobring av Konstantinopel og nedhugging av den Øst romerske kirke i år 1453 da de inntok byen og gjorde verdens største kristne kirke - Sofiakatedralen - om til moske. Murene rundt byene var mektige, forsvaret godt og utholdene, men fienden var sterkere og listigere og utmattet dem mer og mer. Og det verste var en liten dør i den ytre mur som var glemt åpen. Den fant fienden til slutt og stormet inn. Forsvarerne oppdaget at fienden var innefor murene - og panikken bredte seg og forsvaret falt og byen falt og herjingene begynte.

Bibelen taler om Jerusalems murer som omga og sikret folket. Murene ble revet flere ganger - hovedsakelig p.g.a. at det åndelige reisverk ikke var i orden - men revet ned - og det stod store og gapende hull i deres åndelige forsvarsverker. De som skulle passe på (prester og skriftlærde først og fremst) var "som rever i røysene". Flere steder søker Gud etter en mann som kunne stille seg i gapet til en redning for folket. Men det står så sårt, at han fant ingen. Men det var også noen ganger Gud fant folk som han kunne bruke i murgapene. De nedenfornevnte sitater forteller så fint om hvordan Guds trofaste folk i tillit til Gud gikk til verket - og ved Guds hjelp og ledelse ikke lot seg overliste av fiendens grumme strategi og list.

Murene ble gjenrist og folket sikret tross alt! La oss ta dette med oss inn i de pågående kamper for åndens søyler som skal bære det norske hus videre om Gud gir tid. De Ord som skal gi visdom i hjertets dyp og kristelige råd til all vår gjerning til den praktiske hverdag i samfunnslivet.

OM MURERE HOS NEHEMIAS. KP. 5 DIV. VERS
Da nu Sanballat hørte at vi bygget på MURen, optendtes hans vrede; han blev yderlig forbitret og spottet jødene - Og ammonitten Tobias, som stod ved siden av ham, sa: La dem bygge så meget de vil - bare en rev hopper op på deres stenMUR, så river den den ned. - Så bygget vi da på MURen, og hele MURen blev satt i stand til sin halve høide, og folket hadde godt mot på arbeidet. - Men da Sanballat og Tobias og araberne og ammonittene og asdodittene hørte at vi holdt på med å utbedre Jerusalems MURer, og at revnene tok til å fylles, blev de meget vrede. - Da sa jødene: Bærernes kraft svikter, og grushaugene er for store; vi makter ikke lenger å bygge på MURen. - da stilte jeg folket op på de laveste steder bak MURen, på de åpne plasser; jeg stilte dem op efter deres ætter med sine sverd og spyd og buer. - Da våre fiender hørte at vi hadde fått vite det, og at Gud hadde gjort deres råd til intet, vendte vi alle sammen tilbake til MURen, hver til sitt arbeid. - De som bygget på MURen, og bærerne med sine byrder, de arbeidet med sin ene hånd på verket, og med den andre holdt de sitt våben; - Og jeg sa til de fornemme og forstanderne og til hele folket: Arbeidet er stort og vidløftig, og vi er spredt på MURen langt fra hverandre.

KAPITTEL 6 DIV. V.
Forgjeves søker fiendene å lokke Nehemias ut av byen for å gjøre ham ondt, 1-4; forgjeves søker de å skremme ham ved løgn og falske anklager, 5-9; forgjeves søker de ved den falske profet Semaja å forlede ham til ulovlig fremferd, 10-14; omsider, da de hører at muren er helt ferdig, innser de sin vanmakt, 15. 16. Mange av jødene står i ledtog med fiendene, 17-19. - Da det nu kom Sanballat og Tobias og araberen Gesem og våre andre fiender for øre at jeg hadde bygget op muren, og at det ikke mere fantes nogen revne i den, enda jeg til den tid ikke hadde satt inn dører i portene, - - I det stod det: Der går det ord blandt folkene, og Gasmu sier også at du og jødene tenker på å gjøre oprør; derfor er det du bygger op muren, og efter det samme rykte skal du være deres konge; - - Muren blev ferdig på to og femti dager - den fem og tyvende dag i måneden elul.

OM MURERE HOS ESAIAS
Og sønner av dig skal bygge op igjen ruinene fra gammel tid; grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise, og de skal kalle dig MURbrudds tilMURer, den som setter veier i stand, så folk kan bo i landet. (Esaias kp.58, 12.)

La det være et kall til enhver kristen norsk far og sønner om å gå til striden og "ta sin Gud i sinn" og om nødvendig "sette livet inn" - i trygg forvisning om at "det er flere med oss enn med dem." Vi kan ikke overlate dette vidunderlige landet Norge til avkristning og fortsatt forfall - og rasering som base for evangeliet " til jordens ender!


SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET, Domssøndagen: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 25, 31 - 46:
31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.
[16: 27. 19: 28. 1TESS 4: 16. 2TESS 1: 7.]
32 Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene.
[13: 49. Rom 14: 10 ff. 2KOR 5: 10.]
33 Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre.
[Esek 34: 17, 20.]
34 Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.
35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.
[Jes 58: 7. Esek 18: 7.]
36 Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.
[Heb 13: 2, 3. Jak 1: 27. 2: 15.]
37 Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg å drikke?
38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær?
39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?
40 Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.
[10: 42. 18: 5. Ord 19: 17. Heb 6: 10.]
41 Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.
[7: 23. Mark 9: 48. Luk 13: 27. Jud 7. Åp 20: 10.]
42 For jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere gav meg ikke å drikke.
43 Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.
44 Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?
45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.
46 Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.
[Dan 12: 2. Joh 5: 29. Apg 24: 15. 2KOR 5: 10.]

LESETEKST, Jes 65, 17 - 19:
17 For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu.
[51: 16. 66: 22. 2PET 3: 13. Åp 21: 1, 4.]
18 Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd.
[35: 10. 51: 3.]
19 Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der.
[Jer 32: 41. Åp 21: 4.]

LESETEKST, Åp 20, 11 - 13:
11 Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem.
[21: 5. Dan 2: 35. Matt 25: 31 ff. 2PET 3: 7, 10, 12.]
12 Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
[3: 5. 11: 18. Dan 7: 10. 12: 1, 2. Joh 5: 28, 29. Rom 2: 6. 2KOR 5: 10.] 13 Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.


Lørdag, November 22, 2003

Dagens bibelord
Matt 13, 47 - 50:
47 Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slag.
48 Når den er full, drar fiskerne den opp på stranden. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige.
49 Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige,
[25: 31.]
50 og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.
[v. 42. 8: 12. 22: 13. 24: 51. 25: 30.]


Fredag, November 21, 2003

Vitenskap og Tro - Svar til Lars-Arne Høgetveit fra Cand.scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Jeg vil først takke Lars-Arne Høgetveit for hans raske svar til mitt innlegg. Jeg beklager samtidig at noen av mine beskrivelser av hans innlegg kanskje kan virke noe krasse. Dessverre er det slik at i en kreasjonist-evolusjon debatt vil motstanderne som oftest stå steilt mot hverandre. Jeg registrerer av Høgetveits svar at så også er tilfellet her.

Før jeg behandler Høgetveits innspill føler jeg at vi må legge noen premisser til grunn for en eventuell videre debatt om evolusjon kontra skapelse. Det selve debatten dreier seg om her, slik jeg ser det, er hvorvidt de vitenskaplige data støtter en kreasjonistisk eller en evolusjonistisk verdensanskuelse. Høgetveit har i flere av sine innlegg tatt til orde for at man kan finne vitenskaplige bevis for skapelse som beskrevet i Bibelen (se for eksempel innlegg datert 28. oktober, 1. oktober og 22. september 2003 på ikrist.com). Jeg er altså av den oppfatning at man IKKE finner slike vitenskaplige holdbare bevis i naturen og det er dette jeg vil debattere.

Høgetveit er selvsagt i sin fulle rett til å hevde det han gjør men jeg vil svært gjerne be om at vi i de følgende replikkvekslinger holder Bibelens ord og det vitenskaplige atskilt. Jeg blir ikke overrasket om Høgetveit motsetter seg dette og jeg vil derfor få redegjøre litt for mitt forslag.

Vitenskapen kan nemlig ikke si noe som helst om Guds eksistens, eventuelt ikke-eksistens. Den kan heller ikke si noe om hvem som satte det hele i gang eller hva som eventuelt eksisterte før ”The Big Bang”. Det vitenskapen kan si noe om er fenomener og prosesser i naturen som kan måles, testes og observeres. Viktige spørsmål som jordens alder, biologisk evolusjon og artsdannelse faller da selvsagt innenfor de fenomener vitneskapen kan uttale seg om.
Det holder derfor ikke i en slik vitenskaplig debatt å komme med Bibelens skriftsteder og hevde at det disse ordene sier er sant fordi dette er Guds ord. Det er ikke vitenskaplig og dersom Høgetveit virkelig vil diskutere skapelse kontra evolusjon på et vitenskaplig nivå og altså ikke et teologisk nivå, må han innse at hellige skrifter ikke er nok. Reproduserbare resultater må til. Høgetveit påstår at ”Det er tydelig at vitenskapelige hypoteser ikke settes opp slik av evolusjonister at de kan bekrefte Guds eksistens, slik vi ser det igjen og igjen i Skaperverket.” Dette er selvsagt feil. Man kan ikke ”sette opp” vitenskaplige hypoteser slik at de kan bevise Guds eksistens fordi hans eksistens kort og godt ligger utenfor hva vitenskapen kan makte å bevise!
På den annen side skal ikke jeg uttale meg skråsikkert om hvorvidt Bibelen virkelig sier at jorden kun er ca. 6000 år gammel, om skapelsedagene virkelig er 24 timers perioder eller lignende teologiske spørsmål. Jeg er nemlig ingen teolog og innrømmer villig at dette kan jeg for lite om til å uttale meg bombastisk om. Skal Høgetveit diskutere skapelse/evolusjon med meg er jeg redd han må gjøre det på vitenskapens banehalvdel, spesielt ettersom han jo hevder at man kan finne bevis for bokstavelig skapelse etter Bibelens beskrivelser i naturen i dag.

Høgetveit klager innledningsvis på at jeg refererer til TalkOrigins som kaller kreasjonisme en pseudovitenskap. Han påstår så at ”hvis man tror på Gud (en intelligent Skaper og opprettholder) er man diskvalifisert fra å drive vitenskap”. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Jeg kjenner nemlig mange kristne vitenskapsfolk som tror på Gud og hans Sønn og samtidig er ypperlige fagfolk. Poenget er nemlig at disse ikke finner en konflikt mellom Bibelen og evolusjonsloven, noe jeg heller ikke gjør. Kun en bokstavelig, fundamentalistisk tolkning av Bibelen fører til en konflikt, og det er dessverre en slik bokstavelig, fundamentalistisk tolkning Høgetveit og en del andre står for.

At det Høgetveit driver med er pseudovitenskap er enkelt å vise.

La meg stille deg følgende spørsmål: Dersom du støter på vitenskaplige data som sier at det du mener/tror på ikke kan være rett, er du da villig til å endre standpunkt? Er svaret nei, er du ikke lengre vitenskaplig ganske enkelt fordi du ikke følger vitenskapens spilleregler. Dersom du henviser til såkalte vitenskaplige data som støtter ditt punkt mens du ignorerer den mengde som hevder det motsatte er du heller ikke vitenskaplig, fordi du velger de data som passer deg. Kreasjonister har forøvrig alltid tilpasset terrenget til kartet, noe ett besøk på diverse kreasjonistiske nettsider vil vise. Mange av disse legger ut i stor detalj om problemer med evolusjonsteorien og en gammel-jord konseptet mens de samtidig ignorerer den uhyre store mengden av data som støtter evolusjonsteorien og forestillingen om en gammel jord.

Dersom Høgetveit vil drive vitenskap må han nok være villig til å endre sitt grunnstandpunkt, dersom dataene skulle tilsi det. Det er derfor dette vi bør diskutere fra nå av, hvorvidt de naturvitenskaplige dataene støtter hans eller mitt syn på skapelse og jordens alder.

Jeg vil her også ta tak i en del av Høgetveits påstander i hans svar til meg.

Det faktum at ICR har moderert sine påstander om Paluxy-forsporene kan IKKE bortforklares med at senere tiår har erodert vekk avtrykkene. Man har da fremdeles bilder og avstøpninger. Et slik bevis ville ikke minske i styrke selv om det originale avtrykket falmet noe. Grunnen til at ICR selv har diskreditert avtrykkene skyldes nok at noen har sett lyset og forstått at dette ikke er annet enn dinosauravtrykk eller forfalskninger.

Høgetveit påstår også at jeg på forhånd har bestemt meg for at dinosaurer ikke fantes samtidig med mennesket. Ja, Høgetveit, dette ”vet” jeg, men ikke fordi jeg har bestemt meg for det på forhånd, men fordi alle vitenskaplige bøker og artikler jeg har lest forteller meg at dette finnes det vitenskaplig grunnlag for å mene. Dersom noen kan vise meg vitenskalige holdbare data som tilsier noe annet skal jeg være den første til å innrømme at jeg ”visste” feil! Men før Høgetveit prøver å gjøre noen billige poeng av dette anbefaler jeg ham å lese mer om hva vitenskaplige holdbare data egentlig er. Hans skriverier viser nemlig at han ikke har noen god forståelse av dette.

Det er for øvrig Høgetveit som ”vet” ting på forhånd. Hans utgangspunkt er at Bibelen alltid har rett og siden det da finnes så mye vitenskaplig stoff som ikke er enig i alle hans utledninger av Bibelske skriftsteder, har han åpenbart ett problem. Dette løser han ved å henvise til horder av hvitkledde menn og deres evolusjonskonspirasjon og påstander om at tiden vil gi ham rett.

Jeg vil også motsette meg en karakteristikk av TalkOrigin og andre evolusjonsonspositive sider som ” kilder som nok har sitt mål i å "motbevise" Skapelsen og Guds eksistens”. Dette er overhodet ikke et ”mål” jeg eller andre vitenskapsmenn har, som nevnt kan ikke vitenskapen bevise eller motbevise Guds eksistens.

Høgetveit har dessuten en merkelig forståelse av dette med hypoteser. Han snakker om ”sette opp hypoteser som kan vise seg å underbygge hva Bibelen forteller oss og dermed verifiseres den oppsatte hypotese”. Man setter ikke opp en hypotese på bakgrunn av hva man tror er sant eller vil skal være sant, men på bakgrunn av hva observasjoner og eksperimenter tilsier. Hypotesen blir så modifisert alt etter hva ytterligere observasjoner og tester skulle kreve. Ingen av disse korrekt oppsatte hypotesene har så langt støttet forestillingen om en 6000 år gammel jord eller bokstavelig skapelse som beskrevet i Bibelen. Selv ikke om en har som utgangspunkt at jorden er 6000 år siden vil man komme langt om man følger vitenskapens regler.
Helt til slutt bringer Høgetveit opp et kjent og kjært kreasjonistisk argument, nemlig dette med termodynamikkens lover og disse lovenes forhold til evolusjonsteorien. Her viser Høgetveit med all ønskelig tydelighet at han ikke forstår så meget av naturvitenskapene.
Hva sier så disse lovene? Det er faktisk den 2. loven som er mest relevant her. Den kan formuleres slik (jeg har beholdt den engelske definisjonen):
"No process is possible in which the sole result is the transfer of energy from a cooler to a hotter body." (ingen prosess er mulig der det eneste resultat er overføring av energi fra en kjølig til en varmere gjenstand).
Den reformuleres gjerne slik:
"The entropy of a closed system cannot decrease." (entropien til ett lukket system kan ikke minske). Entropi er for øvrig ett vanskelig konsept. Entropi er et slags mål på ikke-anvendbar energi, ofte (men ikke alltid) kan dette forstås som et konsept om uorden eller graden av tilfeldighet (randomness) i et system.
Evolusjonister tror som regel at dette betyr at graden av organisering/orden på jorda ikke kan øke slik evolusjonsteorien gjerne blir tolket (at mer kompliserte organismer oppstår av enklere organismer). Det er åpenbart at Høgetveit mener det samme: ”En konservator vet i hvert fall at det meste går mot uorden i naturen om det ikke styres”. Nei, Høgetveit, selv om jeg er en statsautorisert konservator vet jeg ikke at det meste i naturen går mot uorden om ikke en overlegen intelligens overstyrer den tendensen! Det er her nemlig du og alle dine meningsfeller tar feil!
Det finnes nemlig helt vanlige og ”ikke-styrte” prosesser i naturen som går mot økt orden. Tenk for eksempel på all løsmassen en stor elv fører med seg. Der elven svinger vil du kunne se at elven har deponert løsmassen i avsetninger der det er kornstørrelsen på materialet som avgjør hvor det deponeres. Vi får altså en fin lagdeling med fin sand der strømmen er minst og større partikler der strømmen er sterkere. Vi kan vel alle være enig om at løsmassene har gått fra en stor grad av uorden i selve elven til en stor grad av orden på selve avsetningsstedet!?
Hvordan er så dette mulig, for ikke å snakke om den økte ”orden” i livets tre?? Det som Høgetveit og de fleste andre kreasjonister ikke forstår er det faktum at jorden IKKE er ett lukket system (se 2. definisjon ovenfor)! Vi mottar daglig enorme mengder energi fra sola (litt for mye i det siste, vil noen si!) og denne energien opptas først av de fotosyntetiserende planter som så nyttiggjøres av planteetere som igjen nyttiggjøres av rovdyr og til slutt nedbryterne. Denne solenergien gjør organismene på jorda, gjennom evolusjonens fantastiske prosesser, i stand til å bygge opp mer komplekse organsystemer og mer kompliserte organismer. Det hele tar tid, men i motsetning hva Høgetveit liker å tro, er tid noe vi har hatt mer enn nok av på denne jord (ca. 3,7 milliarder år for å være nøyaktig).
Som svar på Høgetveits spørsmål, det er altså ikke lovene eller evolusjonisten som tar feil, men du, Lars-Arne Høgetveit!


Dagens bibelord
Hebr 3, 12 - 14:
12 Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.
[v. 19. Rom 11: 20.]
13 Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.
[10: 24, 25. 1TESS 5: 11.]
14 For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet.
[10: 22. Åp 2: 10, 25.]


Torsdag, November 20, 2003

Dagens bibelord
Luk 6, 37 - 38:
37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.
[Matt 7: 1-5.]
38 Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.
[Ord 19: 17. Mark 4: 24. Gal 6: 7.]


Onsdag, November 19, 2003

MARTIN LUTHERS VESLE/LILLE KATEKISME
MARTIN LUTHERS VESLE/LILLE KATEKISME

Eit par veker framover vil Martin Luthers vesle (bokmål) og
lille (nynorsk) katekisme ligge til gratis nedlasting på:
http://www.SigveSaker.no/filer/gs4wtest.exe (2,7 Mb)

Katekismane er del av ei ny bok "Voksenkatekismen" på 245
sider frå http://www.Lunde-Forlag.no (kr 279).


"KABB-SANGBØKENE" I WINDOWS-UTGÅVER

Då dei blinde og svaksynte etter kvart har gått over til
Windows, har no også sangbøkene som KABB distribuerer komme
som tekstar i DataBibelen - altså som Windows-utgåver.
Dei blir distribuert som sangbok-samlingar:

Samling 1:
"Rop Det Ut", utgåva frå 1989
"Rop Det Ut", utgåva frå 1996
"Ære Være Gud" (Frikyrkja)

Samling 2:
"Fyll hele jorden med lovsang"
"Barnesangboka"
"Salmebok for kirke, hjem og skole" (DELK)

Prisen er kr 480 for kvar samling. For den som har ei eller
fleire av sangbøkene i Dos-utgåver er prisen det halve. Kontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
Boks 333, 1802 Askim
Tlf 6981 6981, Kabb@Kabb.no


Resten av dette infobrevet er ei oppdatert
PRODUKT- OG PRISLISTE

Prisane er inkludert mva. Dei kan bli endra utan varsel.
Ordrar under kr 1100 blir tillagt frakt kr 30 inkl mva.


DATABIBEL-CD

Hovudproduktet er "DataBibelen 2003" til kr 498. Det er med 20
bibeltekstar (Norsk 78/85, 1930/38, 1921) + nokre NT-tekstar,
2 millionar kryssreferansar, 1000 bilde og 50 andre bøker. Ei
stor innhaldsliste er på http://www.SigveSaker.no/dbcdlist.htm

TILLEGG TIL DATABIBEL-CD-EN
DataBibel-CD-en har også ei tilleggspakke ein kan kjøpa separat
til kr 498 (CD+tillegg kr 996). Med tillegget har CD-en m.a.
alle dei 8 norske biblane, gresk NT og Svensk Bibel 2000.


DISKETTVERSJONAR AV DATABIBELEN
Ei lita DataBibel-pakke med ein valfri bibel kostar bare kr 240.
Bibeltekstane "NRSV 1989" (engelsk) og "Svenska Folkbibeln"
er grunna avtalane ikkje på CD-ane. Dei kostar kr 150 pr stk.


SANGBØKENE er lagt inn som tekstar i DataBibelen, med vanleg
ordsøk, fleire timar enkel musikk og ymse register.
Kr 480 "Norsk Salmebok" (med temalenker til/frå Bibelen)
Kr 240 "Salmer 1997"
Kr 240 "Syng for Herren" (kalt "Sangboka")
Kr 240 "Landstads Reviderte Salmebok"
"Landstads Kirkesalmebog" er del av sjølve DataBibel-CD-en.

SigveSaker lagar også nokre sangbok-samlingar til kr 480 som
grunna tekstrettar bare blir distribuert gjennom "Kristent
Arbeid Blant Blinde og Svaksynte", kabb@kabb.no tlf 6981 6981.
Samling 1: "Rop Det Ut" (1989+1996), "Ære Være Gud" (Frikyrkja)
Samling 2: "Fyll hele jorden", "Barnesangboka", DELK-salmeboka


SigveSaker, Storgata 36, 4010 Stavanger, Noreg. Tlf 5152 5055.
Dato: 18nov03 http://www.SigveSaker.no Sigve@SigveSaker.no


Dagens bibelord
2 Kor 2, 5 - 11:
5 Men er det noen som har vært årsak til sorg, så er det ikke meg han har voldt sorg, men delvis - for at jeg ikke skal si for mye - dere alle.
[1KOR 5: 1 ff.]
6 For ham det gjelder, er det nok med den straff han har fått av de fleste.
[1KOR 5: 13.]
7 Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg.
[Luk 17: 3. Gal 6: 1. Kol 3: 13.]
8 Derfor ber jeg dere: Bli enige om å vise ham kjærlighet.
9 I den hensikt var det også jeg skrev, for å finne ut om dere holder prøve, om dere er lydige i alt.
10 Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noe å tilgi - det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn,
11 for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om.
[Luk 22: 31. Ef 4: 27. 1PET 5: 8.]


Tirsdag, November 18, 2003

Svar til konservator i zoologi Kjetil Åkra fra Lars-Arne Høgetveit
Etter å ha betegnet meg (11.11.2003) og mitt innlegg om "Out-Of-Place-ARTifacts (OOPARTs)" som "såkalt vitenskapelige fakta", "faktafeil", "unøyaktigheter", "steile holdninger", "merkelige holdninger" og "for drøye" - konkluderer Åkra om mine påstander (som han kaller dem) at "De er svært enkle å tilbakevise og det skal jeg gjøre her".
Etter en slik innledning burde man kanskje latt være å bruke mer tid på denne slags ordflom av bl.a. adjektiver - men jeg skal bruke litt tid:

Jeg ser med interesse at Åkra bl.a. bruker "Talk. Orgins Archive" som kilde - om dem kan man lese på deres hjemmeside: "The Talk.Origins Archive is a collection of articles and essays, most of which have appeared in talk.origins at one time or another. The primary reason for this archive's existence is to provide mainstream scientific responses to the many frequently asked questions (FAQs) that appear in the talk.origins newsgroup and the frequently rebutted assertions OF THOSE ADVOCATING INTELLIGENT DESIGN OR OTHER CREATIONIST PSEUDOSCIENCES." Altså "Inteligent design" er ikke noe seriøst og kreasjonister driver med pseudovitenskap. Følgelig hvis man tror på Gud (en inteligent Skaper og opprettholder) er man diskvalifisert fra å drive vitenskap, i hvertfall når resultatene viser at Gud eksisterer.

Nå er ikke Gud prinsipielt avhengige av oss mennesker, men vi er avhengige av Han! Det er tydelig at vitenskapelige hypoteser ikke settes opp slik av evolusjonister at de kan bekrefte Guds eksistens, slik vi ser det igjen og igjen i Skaperverket.

Åkra hevder at ICR totalt har frafallt sine synspunkter mht menneskespor og dinosaurus spor i Paluxy River, men på deres hjemmeside finner man fremdeles stoff om dette (http://www.icr.org/pubs/imp/imp-035.htm). Det at John D. Morris nyanserer dette bildet på samme hjemmeside i ”The Paluxy River Mystery”(1986) forstår man ut i fra de opplysninger som han gir bl.a om erosjon av fotavtrykkene de siste årene. Men man skal legge merke til den fyldige informasjon som finnes i fra ca 1970, da fotavtrykkende var langt bedre i bevart. Samtidig finner man mengder av informasjon om tilsvarende fotavtrykk, ikke bare i Paluxy, på Internet for eksempel http://www.bible.ca/tracks/taylor-trail.htm og med informasjon også av nyere dato.

Jeg tror kjernen her er følgende: En evolusjonist ”vet” at dinosaurer ikke fantes på menneskets tidsarena. Følgelig finnes ikke menneskespor der samtidig. Hva ville skjedd om man godtok menneskespor parallelt med dinosaurspor – tenk deg det?

Jeg skjønner at det er tungt å svelge Skapelsesberetningen for enkelte, men jeg vil råde dem til ikke å sette seg opp i mot Gud Skaperen som også skapte dinosaurer kort tid før vi mennesker ble skapt! Skaperverket er helt unikt og i høyeste grad intelligent oppbygd. Det skulle en konservator vite.

I stedet for å bruke kilder som nok har sitt mål i å "motbevise" Skapelsen og Guds eksistens ville jeg lett med "åpent sinn" og ikke lett med "sitt formørkede sinn" som ikke vil sette opp hypoteser som kan vise seg å underbygge hva Bibelen forteller oss og dermed verifiseres den oppsatte hypotese. Mennesker har ikke krav på å bli trodd - men det har Gud - det er forskjellen.

Men om jeg avslutningsvis skal tenke ut i fra Kjetil Åkras premisser mht naturlover som han har en klokketro på at underbygger hans ståsted vil jeg kort spørre:
Hvordan passer naturlovene som man finner i termodynamiske 1. og 2. lov med evolusjonshypotesen? Lovene omtales tidlig i vår utdannelse, men hvorfor bryter de totalt med konklusjonene til en evolusjonist? Hvem har feil? Er lovene feil eller tar evolusjonisten feil? En konservator vet i hvert fall at det meste går mot uorden i naturen om det ikke styres – konservatoren bruker sine evner til bl.a. dette – altså er han den intelligente designer som står bak den jobben han gjør, slik Gud står bak verdens skapelse og opprettholdelse.


Dagens bibelord
1 Tess 5, 14 - 15:
14 Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle!
[Matt 18: 14. Rom 14: 1. 15: 1. 2TESS 3: 6, 15.]
15 Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle.
[Ord 17: 13. 20: 22. Matt 5: 39. Rom 12: 17. Heb 12: 14.]


Mandag, November 17, 2003

Willy Fjeldskaar og Ivar Kristianslund: NYE DEBATTINNLEGG
FRA WILLY FJELDSKAAR, 3. NOVEMBER 2003:

Kjære Ivar,

Du sier følgende:

Selv har jeg ofte fått følgende ironiske anklage rettet
mot meg: ”Du har alltid rett, du.” Da pleier jeg å svare: ”Ja, jeg har
alltid rett, for hvis jeg ikke har rett, så skifter jeg mening!” Dessverre
er det ikke alle som har mot til å skifte mening når de innser at de tar
feil.

Til det har jeg følgende kommentar: Teologi er ikke matematikk - det finnes
ikke et rett og et galt svar på teologiske spørsmål. Vi er rett og slett
mennesker med begrenset evne til å fatte spørsmål som har med åndelige
spørsmål å gjøre. Vi prøver å forstå det så godt som vi kan - konservative
teologer og kristne oppfatter alt som står som Guds ord til oss. Denne
basis er felles, så vidt jeg forstår.

Vi er uenige i detaljer i tolkningen av Skriften - jeg tror teksten i 1.
Moseb er billedlig å forstå (tilbakeskuende profeti), du (og flere med deg)
mener den er bokstavelig å forstå. Det er helt greit å ha divergerende syn
i dette spørsmålet, mener jeg. Det er ikke noe salighetsspørsmål. Jeg har
ingen problemer med å anerkjenne en bokstavelig forståelse som legitimt.
Jeg forstår dine argumenter. Det skulle da bare mangle at du ikke kunne
forsvare ditt syn.

Det jeg reagerer på, er ikke at du tolker Skriften litt annerledes enn meg.
Det jeg reagerer på er at du gir din egen bibeltolkning samme autoritet som
Bibelen selv. Med din egen bibeltolkning som den eneste rette basis,
stempler du alle som ser det annerledes, som vranglærere. Det er ikke lett
å forstå at du ikke ser at du også (iallfall i teorien) har begrensete
evner til å forstå Skriften (f.eks. behersker du ikke hebraisk), slik
Paulus sier om seg selv (han forstod stykkevis). Du sier at "all
kommunikasjon skal tas bokstavelig dersom avsenderen ikke direkte eller
indirekte antyder noe annetr". Dette bruker du som forutsetning i din
forståelse av Bibelen. Hvordan i all verden kan du vite at GTs forfattere
var klar over at Ivar Kristianslund (fra et lite land oppe ved Nordpolen,
der de snakker et rart språk som nesten ingen forstår) ville komme til å
lage en regel som de burde ha fulgt? De bibelske forfatterne hører til en
annen kultur enn oss - dette burde vel også tilsi en litt ydmyk holdning
overfor slik tekst?

Du velger altså å kalle de som har et annet syn enn deg for vranglærere.
Vranglære (heresi) er selvsagt synd, bl.a. fordi det fører til frafall.
Det er derfor ganske alvorlig å sette fram beskyldninger mot sine kristne
brødre på denne bakgrunn - spesielt mot konservative teologer som en vet
har/hadde stor respekt for Guds ord.

Et lite apropos til det med "dager". Jeg skrev følgende til LAH her om
dagen:

jeg kan fortelle deg ang. prof. Lennox (Oxford) .......at han er
fullstendig enig med deg om at himmel og jord ble skapt i løpet av 6 dager.
Han mener imidlertid at Gud ikke trengte så mye som 6 dagsverk på arbeidet,
men at skapelsen skjedde på et øyeblikk. Gud bød, og det stod der. I samme
øyeblikk.

Men skapelses-øyeblikkene var fordelt over 6 skapelsesdager. Den bestemte
artikkel i ordet ”dag” mangler. Det betyr (ifølge Lennox) at det ikke er
snakk om første dagen, andre dagen, osv., men DAG 1, DAG 2, osv. Gud skapte
(på et øyeblikk) noe i løpet av DAG 1, noe annet (på et øyeblikk) i løpet
av DAG 2, osv. Han trengte ikke 24 timer hver av dagene på dette arbeidet.
DAG 1 og DAG 2 trenger heller ikke følge umiddelbart etter hverandre. Hvor
stor avstand det var mellom dagene, er umulig å si noe om. Lennox mente at
denne tolkningen blir understreket av at den 7. dagen ennå ikke er
avsluttet.

Selv om Lennox sin tolkning passer med 1. Moseb. 20, så havner vel også han
i sekkeposten "vranglærere"?

Over til Syndfloden. Det som har vært mitt poeng med å trekke syndfloden
inn i debatten, er at det ikke finnes geologiske spor etter en global flom.
Jeg sier ikke at det umulig kan ha vært en global flom, Gud kan ha gjort
den på en måte som ikke etterlater globale spor. Jeg har drevet med
forskning på gammelt havnivå i mer enn 20 år, og bevismateriale mot en
verdensomspennende flom for noen tusen år siden, er overveldende
(vitenskapelig).

Dette var syndfloden, sett med forskerøyne. Jeg har derfor vært åpen for at
syndfloden kan ha vært mer lokal/regional i sin utbredelse. Det er ikke
sikkert Bibel-teksten er så klar som du sier. Jeg snakket nylig med en
israelsk geolog, som mente at teksten ikke var så lett å forstå. Og hun
forstår hebraisk - såpass vet jeg. Et lite eksempel, som jeg nevnte i Dagen
forleden: Ordet som er oversatt med jorda, er "eretz" på hebraisk. Dette
ordet er i Bibelen som regel oversatt med "land". Det er altså
oversetternes tolkning som har gjort at "eretz" oversettes "jorda". Det kan
av og til se ut til at Skriften blir mindre "klinkende klar" når man går
inn i detaljene.

mvh
Willy

SVAR FRA IVAR KRISTIANSLUND TIL WILLY FJELDSKAAR DEN 17. NOVEMBER 2003:

Kjære Willy!

Jeg kan ikke motsi ditt utsagn: ”Teologi er ikke matematikk”. Men jeg tror utsagnet er lite fruktbart. Det er ikke tvil om at det er mye tallsymbolikk i Bibelen, selv om jeg må tilstå at jeg personlig ikke har så mye innsikt i dette. Har du forresten hørt om Bibelkoden? Dette er en fantastisk sak. Isak Newton var på sporet av dette, men han hadde ikke datamaskiner så han kunne følge det opp. Men disse tingene er ikke det sentrale i min innvending. Jeg er mer opptatt av ditt utsagn: ”det finnes ikke et rett og et galt svar på teologiske spørsmål.” Selv om du kan ha noe rett i dette utsagnet også, tror jeg at det er farlig utsagn å bygge sitt forhold til Bibelen på. Det leder lett til en holdning hvor man mener at teologi er noe diffust som det er umulig å få noen klare svar på. Slike holdninger er meget vanlige i dag. Men jeg tror at de gamle lutherske teologene har rett når de hevder at Bibelen er en klar bok. Det er vi som skaper all uklarheten.

Du nevner 1 Kor 13, 9: ”For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.” Dette ordet forteller oss at det ikke er alt vi får vite gjennom Bibelen. Men det sier ikke at det som vi får vite er uklart. Det er Herren selv som er Bibelens forfatter. Han har hatt alle bibellesere til alle tider i tankene da han skrev Bibelen. Bibelen er guddommelig åpenbaring. Gud har ikke åpenbart alt. Men jeg tror at det er riktig å si at det finnes ett riktig og et eller flere gale svar på ethvert teologisk spørsmål som Bibelen selv tar opp. Guds hensikt med Bibelen er å gi oss informasjon som samtidig forandrer oss og leder oss dit han vil. Derfor skal vi aldri slå oss til ro før vi er sikre på at vi har oppfattet Bibelen riktig.

2 Tim 3, 16 – 17: ”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, [Rom 15: 16. 2PET 1: 19-21.] 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” [2: 21. Heb 13: 21.]

Det finnes ikke tilfeldigheter i Bibelen. Sal 12, 7 – 8: ”Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden - sju ganger renset. [18: 31. 119: 140. 2SAM 22: 31. Ord 30: 5.] 8 Du, Herre, vil bevare dem. Du vil vokte dem for denne slekt for evig.”

Bibelens ord er Guds ord og det eneste sikre i tilværelsen. 2 Pet 1, 19 – 21: ”Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. [Sal 119: 105. 1KOR 13: 12. Åp 2: 28. 22: 16.] 20 For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. [Heb 1: 1.] 21 For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd. [2TIM 3: 16. 1PET 1: 11.]

Du skriver om vårt forskjellige syn på skapelsesdagene: ”Det er ikke noe salighetsspørsmål.” Jeg vil ikke påstå at det er umulig å bli frelst om man har en feilaktig oppfatning av skapelsesdagene. Men jeg tror at en feilaktig oppfatning kan føre både en selv og medmennesker bort fra Herren. Feilaktige oppfatninger om at Bibelen er en uklar bok stimulerer ikke til bibellesning og til å høre forkynnelse. Uten regelmessig bibellesning og lytting til forkynnelse vil troen få dårlige kår. Rom 10, 17: ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” [Gal 3: 2, 5.] Spesielt i våre dager da utdannelsesnivået er høyt blant unge mennesker, tror jeg det er viktig å gi et KORREKT bilde av Bibelen. Bibelen er ikke et lappverk av uklare og selvmotsigende bøker skrevet av mennesker. Bibelen er Guds ufeilbarlige ord!

Da Gud skrev Bibelen, kjente han godt til den meningsutvekslingen som du og jeg har nå! Det er ikke jeg som har funnet på regelen: ”All kommunikasjon skal tas bokstavelig dersom avsenderen ikke direkte eller indirekte antyder noe annet.” Bibelen og Den Hellige Ånd har lært meg at hvert ord, ja hver bokstav i en kommunikasjon er betydningsfull. (Luk 16, 17: ”Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.”) Dersom regelen ovenfor ikke følges, blir kommunikasjonen rett og slett løgnaktig, og det skal den ikke være. I snart 50 år har jeg regelmessig lest Bibelen, søkt veiledning hos pålitelige personer og bedt om Den Hellige Ånds hjelp til å forstå Bibelen. Jeg er derfor frimodig nok til å tro at jeg er på rett vei når det gjelder å forstå Bibelen, selv om jeg ikke er fullkommen. Jeg innrømmer at jeg rent teoretisk kan ta feil i noe, men det ville være falsk ydmykhet å la være å holde fram det som jeg er overbevist om. Jeg vil ikke ta sjansen på å gjøre som han som hadde fått den ene talenten i Matteus 25. Han gravde den ned!

Lennox har kanskje rett i at Gud ikke brukte hele skapelsesdagene til å skape. Det står jo om Herren i Salme 33, 9 at ”han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.” På den annen side var det veldig mye (mange detaljer) som ble skapt, og hvis mye skulle nevnes, kunne det ta tid. Derfor vet vi vel ikke noe sikkert om dette. Men teorien om at dagene ikke trenger følge umiddelbart etter hverandre vil jeg avvise. Bibelen er her meget klar idet den omtaler aften og morgen i forbindelse med hver skapelsesdag, og dessuten sammenlikner med arbeidsuken. Den 7. dagen er ingen vanlig skapelsesdag, og den er meget spesiell. Den kan derfor ikke brukes til å bevise Lennox sin teori. Den 7. dagen blir sammenliknet med sabbaten (den vanlige hviledagen). Men denne blir i Hebreerbrevet igjen sammenliknet med den evige hvile hjemme hos Herren.

SYNDFLODEN. Jeg tviler ikke på at du har gjort godt forskerarbeid ut fra forutsetningene som du har lagt til grunn, men jeg tror at du har brukt gale forutsetninger i din forskning når du ikke finner globale spor etter syndfloden. Det hender at man ikke ser skogen for bare trær. Jeg er ingen geolog, men jeg har fått inntrykk av at det finnes sedimentære avleiringer over hele verden. Har de blitt tolket riktig? Kanskje det kunne være en idé å grave fram gamle arbeider fra før Darwin? Jeg har hørt at man trodde på Syndfloden på den tiden, og det ville være rart om det ikke finnes arbeider med interessante synspunkter. Har du forresten lest The Genesis Flood av Morris og Whitcomb? Her finnes mange tråder som man kan nøste opp. Det finnes for øvrig globale spor etter syndfloden i folkeminnefortellingene fra de forskjelligste deler av verden.

Det siste avsnittet i det du skriver får meg til å lure på om du (og den israelske geologen) i det hele tatt har lest 1. Mosebok 6-9 (nylig)!! Selv om din mulige tolkning av ordet eretz skulle være riktig, så er Bibelen fremdeles ”klinkende klar” på at flommen var global. Jeg tar meg ikke tid til å påvise dette, da det er helt opplagt ut fra Bibelen. Vennligst les beretningen selv. Søk også på Noah og vannflommen i Det nye testamente. Og se på ættetavlene til Noahs etterkommere. Det går ganske enkelt ikke an å være en opplyst kristen og benekte at syndfloden var global! Dette kan etter hvert bli et salighetsspørsmål!

Vennlig hilsen
Ivar


Dagens bibelord
Kol 3, 12 - 15:
12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet,
[Matt 11: 29. Gal 5: 22. 1TESS 1: 4. 1PET 2: 9.]
13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
[Matt 6: 14. Rom 15: 7. Ef 4: 2, 32.]
14 Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.
[Joh 13: 34. 15: 12. Rom 13: 8, 10. 1KOR 16: 14. Ef 4: 3.]
15 La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!
[2: 7. Joh 14: 27. Fil 4: 7.]


Søndag, November 16, 2003

Akademi for Kristen Folkeopplysning informerer om bladet Lys, Morsdagsheftet og annen litteratur
Evje den 7.11..2003


Til landets bokforhandlere


VEDRØRENDE SALG AV AKFS MORSDAGHEFTET 2004 OG LITTERATUR FRA AKF/KROSSEN MEDIA

I over femti år har AKF gitt ut Morsdagsheftet Lys i begynnelsen av februar til Morsdagen. Det er første nummer av bladet vårt LYS. Det er på 24 sider i A4 og alle sider i farger. Media skriver hyggelig om oss. Bl.a. Dagen i Bergen skrev om Morsdagsheftet for noe år siden følgende:
"Ingenting vil få så mye å si for kristendommens tilbakekomst i Norge som mor og morsrollen. Derfor vil vi anbefale Morsdagsheftet Lys, som blir gitt ut av Akademi for Kristen Folkeopplysning. Det skulle vært spredt til alle husstander i Norge før Morsdagen. Heftet taler enkelt og varmt til alle. Det har en glimrende layout. Ikke minst er det (LYS) et ledende ideologisk tidsskrift i Norge. Hvorfor så sterke ord? Jo, det gjelder muligheten for gjenoppbygging av et avkristnet, og i neste århundre, avfolket fedreland (med lave fødselstall og høye aborttall). Først avskaffes de kristne lovene og familien. Deretter bryter selve velferdsstaten sammen."
Norge I Dag har også ofte hatt brede og positive reportasjer om Morsdagsheftet

I ÅR NEVNER VI FØLGENDE OPPSLAG:
Lederne handler om "Verdens viktigste oppgave" som mor gjør, og den neste om "Hvor er far?" Mors bønner" er et av de vakre diktene som Einar Ekberg synger. Tanker rundt det fjerde bud. En misjonsykepleierske Jorunn Hamres kamp for ei lita skadet jente i Etiopia. Tidligere prost Stein Henriksen skriver om "Trosstyrkende opplevelser på sjøen". Han skriver også andakten. Et vakkert bildeoppslag om "Bibelhagen i Vestfold, Gjennstad med bilder m.m. av israelvenn og siviliagronom Lars-Arne Høgetveit finner du på 2 sider. Fanny Crosby - den store "sangfuglen" som fikk stor betydning med sine sanger i de store vekkelsene som gikk over USA og England i det 19. århundre - sanger vi synger enda. Vakre rosemalinger av den kjente rosemaleren fra Setesdal Oskar Kjetså finnes på flere sider, og vi nevner også en stor og vakker billedmontasje fra "Sinai til Golgata" med bilder og tekst fra Sinaifjellet, Katharinaklosteret og Gordons Golgata og Jesu grav.
Vi håper dette gjør at du bestiller inn et godt antall blader til dine kunder. Vi tar fremdeles ikke mer en kr. 30 per blad og bokhandlere får 30% rabatt

Bladene sendes som kommisjonærpost, og dere blir varslet i eget brev i god tid før sendingen kommer. I bladsendingen ligger det ved pakkseddel og giro. Det gjøres selvsagt bare opp for de heftene som er solgt. De hefter som ikke blir solgt - klipper man toppen av og returnere dem til AKF.

Annen litteratur.
AKF/Krossen Media gir ut en rekke hefter og bøker om grunnleggende viktige tema. De fleste av de er hefter på ca. 50 - 80 s. og prisen er kr. 45,- per hefte. Våre selgere får 20% provisjon.
Vi legger ved bokliste og div. omtaler og anbefalinger som er gitt av kjente personer.

AKFs oppdrag har ikke som mål å bli en stor organisasjon med innflytelse på den måte, men heller å være en hjelpende hånd inn i de mange sammenhenger hvor vi ser det svikter. Derfor har vi hatt særlig fokus på kristendomsforsvar i hjem og familie samt skolesaker og kristendomsfaget, men også andre viktige saker for vårt folk har vi tatt opp i litteraturen vår og på seminarene våre. Kristendomsfaget har vi engasjert oss sterkt i flere ganger. Som da AKF m.fl. samlet inn 8000 lærerunderskrifter mot det nye faget som var på trappene. Flere av våre folk sørget for en bred aksjon som samlet inn over 760 000 underskrifter og reddet faget den gangen. Sist gang mot KRL-faget samlet vi inn 12 000 på kort tid og en viss hjelp var det. Vi håper dette gir deg et lite bilde av AKF og ønsker deg velkommen som kunde hos oss. Har du spørsmål eller kommentarer - så ta gjerne kontakt på en av våre adresser.

Ps.: Dere som vi har kontakt med fra før og står på våre database som selger - kan bare forholde seg til litteraturlisten og ellers ta vare på tilsendte reklame. DS
Med vennlig hilsen
Jørgen Høgetveit
(sek.)

Vedlegg: bokliste

Til
AKF
Pb. 196
4734 Evje

Vi bestiller med dette _____ Morsdagshefter som bes sendt oss ved deres vanlige distribusjon i januar.

Videre ønsker vi tilsendt følgende hefter og bøker.
Navn antall pris
1
2
3
4
5
6
Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sign.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


23. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 18, 21 - 35:
21 Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham - inntil sju ganger?
[Luk 17: 4.]
22 Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!
23 Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskapet med sine tjenere.
[Ef 4: 32. Kol 3: 13.]
24 Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for ham en som skyldte ti tusen talenter.
25 Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans hustru og barn og alt han eide, og gjelden betales.
26 Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa: Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen!
27 Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren, han løslot ham og ettergav ham gjelden.
[Luk 7: 42.]
28 Men da tjeneren kom ut, møtte han en av sine medtjenere som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: Betal det du skylder!
29 Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa: Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg!
30 Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel, der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte.
31 Men da hans medtjenere så det som hendte, ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd.
32 Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham: Du onde tjener! Hele din gjeld ettergav jeg deg, fordi du bad meg.
33 Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?
34 Og hans herre ble vred, og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte.
[5: 25, 26.]
35 Slik skal også min himmelske Far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror.
[6: 14, 15. Mark 11: 26.]

LESETEKST, 1 Mos 50, 15 - 21:
15 Da Josefs brødre så at deres far var død, sa de: Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!
16 Så sendte de bud til Josef og sa: Før han døde gav din far oss dette pålegg:
17 Så skal dere si til Josef: Kjære, tilgi dine brødre deres misgjerning og deres synd, da de handlet så ille mot deg! Nå ber vi, tilgi oss vår misgjerning, vi som også tjener din fars Gud. Og Josef gråt da de talte slik til ham.
18 Siden kom også hans brødre selv og falt ned for ham, og de sa: Se, vi er dine tjenere.
19 Da sa Josef til dem: Vær ikke redde! Er jeg i Guds sted?
20 Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker.
[45: 5, 7. Sal 105: 17. Apg 7: 9. Rom 8: 28.]
21 Vær ikke redde! Jeg vil sørge for dere og deres barn. Og han trøstet dem og talte vennlig til dem.

LESETEKST, Flp 1, 6 - 11:
6 Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
[2: 13. 1KOR 1: 8. 1TESS 5: 23, 24. Heb 13: 21. 1PET 5: 10.]
7 Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte; for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet.
[v. 13. 2KOR 7: 3. Ef 3: 1. Kol 4: 3. 2TIM 1: 8.]
8 For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.
[Rom 1: 9. 2KOR 1: 23. Gal 1: 2 ff. 2: 20. 1TESS 2: 5.]
9 Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt,
[2Kor 8: 7. Kol 1: 9. 1TESS 3: 12.]
10 slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag,
[1: 6. 2: 16. Rom 2: 18. 1KOR 1: 8.]
11 fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.
[Joh 15: 8. Ef 5: 9. Heb 12: 11.]


Lørdag, November 15, 2003

Leserinnlegg av Bjarne Kydland: Israel og Willoch. ”Ild og vann.”
Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik (Ariel Sharon vil ikke se dem i Israel) står som prototyper på høyresidens salto (mortale) i holdningen til Israel - og til USA, som landets beskytter. ”Omvendelsen” fremstår som et under med omvendt fortegn - et baklengs-under. Dette er samme saltoen som venstresidens koryfeer foretok, på begynnelsen av 70-tallet.

Her er det tydelig at det er diktatorkreftene (anti-kreftene) som stikker sitt heslige hode frem (humbughode), endog i vårt eget land! De demokratiene, hvis foresatte ikke allerede ligger flate, men vil stå på sitt demokratiske styresett og verge om menneskerettighetene, fred og frihet, disse vil venstresiden, på snedig vis, forby en entydige rett til selvforsvar og terrornedkjempelse.

På verdensbasis opparbeides nå mer og mer den holdningen at det er demokratiene som er den direkte og herskende årsaken til jordens elendighet. Heller ikke USA må ha lov å bekjempe terror. Mye derfor gikk også EU imot at USA og England skulle sprenge terrorprodusenten Irak. Det arbeides febrilsk for å skape inntrykket av at USA og England her gjorde en skikkelig generalfeil. Med opparbeidingen av en slik holdning og stemning i folkehavet håper diktator-forkjemperne at holdningen skal feste seg i folkedypet, og at det etter noen tid skal gi dem overtaket på verdens demokratiske krefter. Denne kampen er for så vidt like gammel som menneskeslekten selv.

Hvorfor? (heter det at USA og/eller Israel ikke har rett til selvforsvar?) Blant annet skal muren, i Israel, som beskyttelse mot Arafats selvmordsbombere være folkerettsstridig, og den må fjernes fort. 2) Det skal være en palestinsk menneskerett fritt å drepe alle jøder. Ja, Kåre Willoch mener det var en generalfeil av FN i sin tid å godkjenne Israel som suveren stat. (sic)
Og hvorfor sier Kåre Willoch i BT for 11. november: ”Forsvarsminister Kristin Krohn Devold bør sikre seg grunnlag for å forby import av forsvarsmateriell fra Israel!”

Israel skal utarmes. Hvorfor? Ja, det forstår Kåre Willoch bedre enn noen. Det blir da så mye enklere for diktatorer og terrorister å få drept dem. Slik som det nå er blir storparten av morderne selv tatt av dage. Det er feil og det må være helt ulovlig, vil han visst si. Enten disse ”omvendte” forstår det eller ikke så er dette det entydige resultatet og diktaturets varemerke, ”i et nøtteskall.”

Når så verden endelig er blitt et eneste stort diktatur- og terrorvelde da kan menneskene leve høyt på sine laurbær, til evige tider.


Er du interesssert i å kjøpe noe fra Conservative Petitions?

Hot items for Christmas!

TV GuardianThe TV Guardian edits profane content from tv, satellite, videos and DVDs. It also replaces profane content with more suitable content. Great item for protecting your entire family!
-Save $30!-

Sweatshirt
& ToteA great Christmas gift for mom or grandma!

Sweatshirt states "Rejoice" and Isaiah 9:6 - "for unto us a child is born". This colorful, 9 oz sweatshirt is normally priced at $21.99 , but we're teaming it up with a matching tote bag valued at $12.99 and offering them both to you for only $19.99!

-Save $15.00!-

Time ChangerIts 1890 and Prof. Carlisle is taken to the 21st century, where he finds out just how his beliefs will affect the future.

Time Changer, with its all-star cast, cuts at the heart, leaving you to consider if you are living your life out of an empty philosophy of morality or in a loving relationship with Jesus Christ.

-Watch the trailer from our store!-

Freedom Shall
ReturnA great gift for the conservative in your life!
Song topics include: media bias - homeschooling - religious freedom - American sovereignty - tribute to Vietnam vets - and seven more.

This is a fun and inspiring CD that remenisces on how things once were in our country, and how they should be again.

-Sample the CD from our store!-And don't forget to visit Christian Book Deals!
For even more shopping options! Books, Music, Films, Bibles and more!


City on a Hill
It's Christmas Time

Veggie Tales
Star Christmas

A Quilter's Christmas
Cookbook

Christian Book Deals is our Christian book store where we have over 150,000 products at average discounts of 21%! There are endless opportunities to fulfill your Christmas list here!

Don't forget what place
is the RIGHT place to shop for Christmas!

Thanks for supporting Conservative Petitions!
Questions or Comments? Email us at store@conservativepetitions.com


Dagens bibelord
Ef 4, 30 - 32:
30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.
[1: 14. Jes 63: 10. 2KOR 1: 22. 5: 5.]
31 La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap.
[Kol 3: 8, 9.]
32 Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!
[Matt 6: 14. Fil 2: 1. Kol 3: 13. 1PET 3: 8.]


Fredag, November 14, 2003

Sponheim - lovløs og historieløs? - Av Jørgen Høgetveit
ETTER AT ODELSLOVEN IGJEN ER BEHANDLET I EN KOMITE OG OMTALT AV STATSRÅDEN - MÅ MAN SPØRRE OM MAN ER BÅDE LOVLØSE OG HISTORIELØSE? GRUNNLOVEN SETTER ET KLART FORBUD I § 107 MOT OPPHEVELSE AV ODELSLOVEN. LOVEN ER EN ELDGAMMEL LOV FOR DET NORSKE SAMFUNN FRA CA. 1200 TALLET, NEDFELT I FLERE LAGTINGSLOVER.

Odelsloven ble inntatt igjen i Grunnloven av 1814 - og slike tanker er heller ikke ukjente i andre angloamerikanske riker m.fl. Sir W. Churchill omtaler den og nordmennene positivt i sitt store 4 binds verk "Historie - om de engelsktalende folk". O.l. er en basislov i et hvert sant velordnet demokrati - fordi den sprer de verdiskapende arealene utover til folket hvor makten skal ligge og være spredd, ikke samlet på få hender som i de gamle kontinentale feudalstyrer som samlet makten på staten og få kapitalhender. Der ble det maktmissbruk og undertrykkelse.

Prøver en å danne seg et samlet bilde av hva som skjer i det norske samfunn m.h.p. arealene av dyrka jord, beiter og skog - som med sin 58% fotosyntese produserer alt av mat (minus fisk) og alt av råstoffer ( minus mineraler) - og føyer til hva som skjer med havets ressurser etter at vi fikk en ny Råfisklov som tar ressursene fra kystbefolkningen og gir den til makta - dannes et klart bilde av et nytt feudalsamfunn med røtter ned i EU og Kontinentets lovtenkning og historie.

Tar en så med seg Energiloven som tar vannenergien fra folket - en infrastruktur som ble bygd opp kommunalt for våre skattepenger - nå omgjort til AS og lagt i hedene på den internasjonale storkapitalen - ser en et forsterket bilde av det samme. Den nye odelslovstenkningen fletter seg pent inn i dette store bildet - som tilsier at vi snart kutter båndene til det frihetens rike som Grunnloven og historien vår tegner for oss. Derfor bør nå folket reise seg å si nei så det runger i ørene på makthaverne - skaffe oss nye folk på Stortinget som snarest får oss ut av EØS og begynner på restaureringen av det norske folks grunnleggende friheter ut fra våre gode Grunnlov og historie - den tusenårige frihetskamp som ble avsluttet med 1814 og 1905!

Jørgen Høgetveit, sivilagronom


Dagens bibelord
1 Joh 2, 12 - 14:
12 Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.
[Luk 24: 47. Apg 10: 43. 1KOR 6: 11.]
13 Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde.
[1: 1. 4: 4. Joh 14: 7.]
14 Jeg har skrevet til dere, barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.


Torsdag, November 13, 2003

Mobbing av kristne i FN-hovedkvarteret
Last week, Friday Fax fund drive....


November 12, 2003


I HEARD HER SOBS THROUGH THE PHONE.

SHE WAS CALLING FROM UN HEADQUARTERS.

I TOLD HER TO COME IMMEDIATELY TO MY OFFICE.


Dear Faithful Reader of the Friday Fax,

What I am about to tell you is true. These are real people who have
reached out to me for help. You will hear their stories today and know
that they reach out to you, too.

I will tell you how you can help in a minute. First, their stories.

The young woman who came to me that day was a mid-level employee in the UN
Secretariat, the vast bureaucracy that runs the UN.

She is a faithful Christian, going to Church almost every day. And as she
sat in my office, she told me the horrors of working there.

Between tears, she told me she could not take it any more. She said the
pressure to conform ideologically to the UN agenda is intense, non-stop.
She told me the oppression comes from two sources, radical feminists and
homosexuals who wield enormous power at the UN.

She said she came to UN because as a Christian she felt called to help
poor people around the world. She thought the UN was, if not the best, at
least a good vehicle for that. What she found was a bureaucracy out of
ideological control.

While the UN does manage to do good work in feeding the hungry, she told
me the main objective of UN bureaucrats is not that, it is spreading the
radical feminist agenda, most especially abortion, and homosexual rights.
She said any verbal deviation from the radical party line would land her
in trouble --- with her bosses and with her fellow employees.

She even found she could not even have Christian images on her desk, that
they were red flags to those who see the Church as the enemy to their dark
wishes. Imagine not being able to proclaim your faith!

I spent a few hours with her that day. I told her she was needed by all of
us to stay and fight. I told her that her witness to the Faith was vital,
though she worked under oppression. I begged her to stay in touch with me.
She did for a while, and then no more. I do not know what happened to her.

Hers in not the only story like this.

I know a wonderful man who represented his small country at the Cabinet
level on family matters. One day powerful governments in Europe, including
France and Germany, ordered him to change his government's definition of
gender. They said the UN required it.

They told him that no longer was gender simply men and women. According to
UN radicals, gender was now a "social construct," meaning it is not based
in nature and can be changed.

The new definition says boys would be just as happy with dolls as with
ball gloves. This is part and pacel of the radical feminist and homosexual
agenda. It is nonsense. My friend refused their bullying. The European
powers threatened his terribly poor country with losing millions and
millions in financial aid.

This good and brave Christian still refused. Sadly, he was fired and then
replaced by a radical lesbian who promptly changed their government's
definition of gender.

And this crazy definition of gender is the definition insisted upon by the
UN Secretariat!

Here is my message to you, dear friends. You and I have many real friends
within the UN system. They reach out to us all the time. They have reached
out from the official delegations. They have reached out from the UN
bureaucracy. They have reached out from UNICEF.

And they all say the same thing. Help us! Help us who fight for life,
faith and family from inside the belly of the beast.

These people are vastly outnumbered and for the most part, have to keep
their Christian and pro-life affiliations totally and completely secret.
Imagine living like that! Imagine the lives of these brave souls. They are
truly the leaven, the hidden leaven, of our struggle.

HERE IS HOW YOU CAN HELP THEM

Each of those I mentioned here today are readers of the Friday Fax. They
know the Friday Fax is sometimes their only source for pro-life news
coming out of their own buildings!!! I know I can speak for all of them
when I ask you to give as much as you can to support the Friday Fax during
this last week of our fund drive.

The Friday Fax costs C-FAM approximately $100,000 per year to produce.
These costs are for research, writing, but also for printing and postage.
The Friday Fax goes to those who do not have email! This is very expensive
and we cannot cut them off. Printing and postage run us somewhere around
$8,000 each and every month. This is not in our regular budget! Can you
help us continue the Friday Fax?

Our opponents mock small donations. We do not. We welcome them. But there
must be someone out there -- is it you? -- whom God has blessed with great
resources. Can you help us with a sacrificial gift of $1000? Or $500?

We welcome all donations, even the nickel that Frances Kissling mockingly
sent us a few weeks ago. Help these brave pro-life Christians working with
the UN. Help us help them.

Go to http://www.c-fam.org/donations.htm and make the largest sacrificial
donation you can afford.

We will spend your money wisely and well. We will spend it in relieving
those who need our help, the unborn, the family, the faithful and also
those who actually work under oppressive ideological conditions at the UN
itself.

Please go to http://www.c-fam.org/donations.htm and give as much as you
can. Do it now and please send this note around to all of your family and
friends.

Yours sincerely,


Austin Ruse
President
C-FAM

Editor in Chief
Friday Fax

PS Each week our total is larger than the week before. I will give you
final totals next week. But know this, we are only slightly more than half
way to our goal of $50,000. Please make this a big week. Go to
http://www.c-fam.org/donations.htm and make a difference.

PPS While Christian persecution is not any kind of official policy at the
UN, it is clear that it happens at the hands of those who work at the UN,
sometimes at very high levels.


Dagens bibelord
Flp 2, 6 - 9:
6 Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,
[Joh 1: 1. 17: 5. Kol 2: 9. Heb 1: 3.]
7 men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
[Jes 42: 1. 53: 12. Matt 20: 28. 2KOR 8: 9. Heb 2: 17. 4: 15.]
8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset.
[Sal 22: 7. Joh 10: 17. Heb 5: 7, 8. 12: 2.]
9 Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn,
[Jes 52: 13. Apg 2: 36. Ef 1: 21. Heb 1: 4. 2: 9.]


Onsdag, November 12, 2003

Skapelseskonferanse 17.-19. september 2004 i Pensacola, Florida. Klikk på overskriften for mer informasjon.
November, 2003

We are excited to announce our first ever Southeast Creation Conference to be held at Marcus Pointe Baptist Church and Dinosaur Adventure Land (DAL) September 17-19, 2004 in Pensacola, Florida. Mark your calendar now and don't miss it!

Keynote speakers include Dr. John Morris of ICR, Dr. Dennis Swift, America's foremost expert on the ICA stones and Dr. Carl Baugh of the Creation Evidence Museum as well as others presenting exciting workshops. Your registration fee will cover: admission to every session, lunch at DAL including a tour of our amazing science center, museum and theme park, audio cassettes of all 16 sessions in a beautiful case (one per family), and enough information to change your life for ever! Cost is: $50 - single, $75 - couple, $125 for a family of three more.

Many ministries will be represented at the conference and hundreds of great books, videos and other creation materials will be available. We are excited about the need creation ministries are filling in the 21st century.

If you would like to plan an extended stay, Pensacola is famous for its beaches, the Naval Air Museum (free admission) and, of course, Dinosaur Adventure Land! Bring a video camera and get some ideas to start a Dinosaur Adventure Land in your area!

Contact our office if you need directions or a list of local hotels.

We hope to see you in September!


Kent Hovind


Southeast Creation Conference Registration


Name: ____________________________________________________

Address: __________________________________________________

__________________________________________________________

Phone: (____)______________________________________________

Email address:______________________________________________

Number Attending: ____ Total Adults _______ Total Children_____


You may register three ways:

1 - By mail: CSE, Attn: SECC, 29 Cummings Road, Pensacola, FL 32503
2 - By phone: 877-479-3466 (toll free)
3 - Email: june@drdino.com


We accept VISA, MC, American Express and Discover
Note: If sending your credit card information via email or phone, be sure to include the expiration date and security code.


PROFESSOR KANESTRØMS PROBLEM - Av Ivar Kristianslund
Ingolf Kanestrøms artikkel i Dagen 10.11.03 viser at han tror mer på ”vitenskapen” enn på Bibelen. Han skriver: ”Når du skal forklare landskapsformer, vil du som ung jord-tilhenger bare ha ett mulig svar. Gud har skapt landformene slik.” Kanestrøm regner altså ikke med syndfloden og er derfor ikke troverdig. Vannflommen som bare vår stamfar Noah m. fam. overlevde er beskrevet i 1. Mos. 6-9. I denne enorme katastrofen ødela Gud jorden. 1 Mos 7, 19: ”Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjell under himmelen ble skjult.” De fysiske forholdene på jorden ble radikalt forandret, noe bl.a. regnbuen og det drastiske fallet i levealder vitner om. En rekke tenkelige virkninger av floden er godt beskrevet i The Genesis Flood av Henry M. Morris og John C. Whitcomb. Baker Book House, Grand Rapids, 1961.

Dette viktige pionerarbeidet burde kristne vitenskapsmenn følge opp. I stedet forsøker Kanestrøm å svekke tilliten til f. eks. Institute for Creation Research. En slik ung institusjon med begrensede ressurser og ”hele verden” mot seg, har ikke anledning til å gå slik i dybden og bredden som de tradisjonelle institusjonene kan. Dette synes ikke Kanestrøm å forstå. Han forstår heller ikke at det er galt av en kristen vitenskapsmann å bygge på forutsetninger som han vet er i strid med Bibelen. Kanestrøm har stor tillit til den kvalitetskontroll som gjelder for artikler publisert i vitenskapelige tidsskrift. Men han overser at ”kvalitetskontrollen” kan bli subjektiv og destruktiv innen fagområder hvor livssyn er involvert. Hvor lett er det å bli akseptert i tradisjonelle fagmiljøer når man vil ta doktorgrad på et arbeid som regner med skapelse på 6 dager for ca. 6000 år siden?

En teori kan være gal selv om den synes å forklare et fenomen ganske godt. Det er merkelig at en kristen mann kan skrive så mye om is og vann og sedimenter uten å nevne syndfloden! Ser han ikke skogen for bare trær?


Sluttreplikk fra Willy Fjeldskaar til Trygve Einar Gjerde
Kjære Trygve - igjen,

Et par ting til slutt, bare. Selv med dine lange utredninger er jeg nå
faktisk blitt litt mer usikker på hva du egentlig mener. Jeg oppfatter deg
slik at du er uenig i det jeg skrev sist gang:

"Det virker, på det du skriver, som om vi har forskjellig oppfatning av hva evangeliet er. Jeg mener at Bibelen forkynner frelse uten forbehold, uten betingelser. Frelsen er fullkommen og uforskyldt (Rom 3,24), vårt eget strev kan ikke legge noe til. Troen er altså ikke en gjerning vi gjør (og en betingelse for frelsen) – det er en gave. Det er riktig at vi skal vandre i Ånden (som du sier), men det er ikke noe betingelse for å høre Jesus til – det er en frukt av det."

Det virker nå som du mener (som jeg) at lovgjerninger ikke frelser oss, men at alle andre lovgjerninger erstattes med én lovgjerning: nemlig tro. Dette står altså i motsetning til Rom. 3,24.


Istedetfor å argumentere for ditt syn, karikerer du mitt syn, og sier nå at jeg

1) ikke er lutheraner
2) mener at alle mennesker er Guds barn (selv uten tro)
3) at jeg forsvarer den kjødelige frihet

Det er helt ubegripelig at du, ut fra det jeg har skrevet, har kommet til disse konklusjonene. Alt er feil.

Du sier videre at ”ubibelsk” er å oppfatte som ”anti-bibelsk” eller ”anti-kristelig”. Det er rett og slett merkverdig - en kan ikke definere forstavelsen ”u-” som likeverdig med ”anti-”. Vil du si at f.eks. ”unorsk” betyr ”anti-norsk”? ”Ubibelsk” betyr ”ikke bibelsk”.

Når det gjelder de mange negativt ladede betegnelser om meg (f.eks. ”ligger i ubotferdig syndesøvn”, drives av kjødelige behov osv.), sier du at jeg ikke har noe å klage på - for jeg har jo kalt ditt syn for ”ubibelsk”. For det første så vet du sikkert at det er forskjell på å ta ballen , og å ta mannen. Jeg har kalt DITT SYN for ubibelsk; dine utsagn går på meg som person. Det er ganske stor forskjell på det. Hvis du ikke ser dette, så er det et annet forhold jeg vil oppfordre deg til å overveie. Du sier at jeg ikke har vært stort bedre. Men du har vel større idealer enn å la deg sammenligne med meg, som tross alt "ligger i ubotferdig syndesøvn”, driver med bevisst løgn, ikke har Åndens lys, ikke ber mitt Fadervår, osv. osv. Jeg trodde du oppfattet deg selv som annerledes enn dette, og det burde vel gi seg utslag i praksis - også i å vise respekt for andre?


Takk for meningsutvekslingen,


Willy


Kåre Willoch og Arafat - Kåre Kristiansen og Israel
Gud skal ha all takk og ære for at det ennå finnes modige politikere, som Kåre Kristiansen, som våger å advare sine eldre stortings- og regjeringskolleger mot den alvorlige fare de står i når de motarbeider Israel og digger for terroristen Arafat. Kåre Willoch er en altfor respektaber og dyktig politiker til at hans ettermæle skulle være at han var en åpenbar nazist og jødehater. Dessuten har han en dyrebar sjel som nå står i en alvorlig fare ved slutten av hans levnetsløp i og med at han legger for dagen et slikt avskyelig hat mot jødene. Han går sosialistene en høy gang! Derfor er det en kjærlighetsgjerning av Kåre Kristiansen å advare ham og dermed kanskje ved Guds hjelp omvende ham til bedre tanker.

INGEN AV DE VÅPEN SOM BLIR SMIDD MOT DEG, SKAL HA FRAMGANG, OG HVER TUNGE SOM GÅR I RETTE MED DEG, SKAL DU FÅ DOMFELT. DETTE ER ARVEN TIL HERRENS TJENERE, DEN RETT DE FÅR AV MEG, SIER HERREN. Es. 54, 17. Dette er dommen over det du sier Kåre Willoch! Du kaller vernemuren for ”skammens mur” med adresse til Israel. Men hvem sin skam er det egentlig? Er det ikke du Willoch og de andre som gikk inn for denne gudsbespottelige ”Oslo-avtale”, stikk i strid mot Guds hellige vilje og Ord? Denne avtale har påført både Israel og Palestinerne ufattelige lidelser, ja, denne avtale er sannelig en stor skam og en ”skammens mur” mot Guds vilje og folk.

Kåre Kristiansen sitt hjertevarme engasjement for Guds utvalgte folk Israel, varmer enhver sann kristens hjerte, ja, jeg tror også jødene og den treenige Guds hjerte. HJERTELIG TAKK!
Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn


Prof. Kanestrøm om ICR o.a. - Av Jørgen Høgetveit
Det er med en viss forundring en leser at prof. Kanestrøm fortsetter å frembringe argumenter som går mot "dag-forståelsen" av skapelsen i motsetning til perioder. Nå drøfter han kvartærgeologien som spørrende argumenter - og den geologien har jeg for så vidt hatt stor nytte av i mitt arbeid med forvaltning av naturressurser, men jeg finner liten grunn til å bruke den for å forstå skapelsestiden. Her er mange faktorer og forklaringsmåter som kan være like aktuelle som periodetenkningen. Men det som stoppet meg mest denne gangen var hans avvisning av ICR Inst. for Creation Research, og dr. Henry M. Morris. (HMM) Han sier at HMMs argumenter om at det står skrevet i Bibelen, samt skille mellom stat og skole, gjorde at HMM måtte definere skapertroen som vitenskap for å slippe inn på skolene. Derfor synes bl.a. ikke ICR kvalitetssikret. Man undres umiddelbart på hvor kvalitetssikret en slik påstand er. Saken er jo at HMM står på sikker bibelsk grunn for sin påstand om bl.a. dagtenkning. (Konf. www.ikrist.com og prost Stein Henriksens forklaring fra hebraisk) Dessuten var HMM en vitenskapsmann av klasse. Han var professor i vannkraft ingeniør-vitenskap, formann for Department of Civil Engineering ved "Virginia Polytech. Inst. Han hadde Ph.D grad og var medlem av en rekke vitenskaplige org. samt styremedlem og direktør for Appalachian Bible Inst. Selv om jeg ikke bryr meg så mye om tittelutstyret - og sier med Arthur Berg - "eg er jo boksynt mann, eg skjønar jo kva eg les" -, så kan det jo være greitt å slå fast at denne mannen og sikkert også hans etterkommer - ikke bør avfeies med: "Konsekvensen er blitt at observasjoner som kan tolkes som støtte for ungjord hypotesen, blir benyttet uten kritisk analyse. - - - Dette preger materialet fra ICR på nettet." Hvor er argumentene?

Jeg har en meget interessant artikkel fra ICR av HMM som heter "The Bible is a textbook of science", altså det motsatte av hva professor Kanestrøm sa i en tidligere artikkel: - at Bibelen ikke var noen lærebok i vitenskap. I denne artikkelen stiller HMM bl.a. et meget relevant spørsmål: "Hvordan kan en søkende bli ledet til en frelsende tro i det hellige Ord hvis rammene (context) i hvilket Ordet er funnet - er fullt av feil? Hvordan kan han stole på at Bibelen taler sant når den forteller om frelsen og himmelen og evigheten - som han er komplett ute av stand til å verifisere empirisk - når han finner at data (om naturen) som er gjenstand for testing er misvisende?" (Oversatt av undertegnede.) Og han fortsetter med at om Gud er til å stole på - så er han vel i stand til å tale sant om de jordiske ting så vel som om de himmelske.

Det er dypt alvorlige ting som man drøfter i skapelsesdebatten. Jeg minner om at det har med bibeltillit og Troens 1. artikkel å gjøre. Jeg synes HMM forsvarer Skriften med det rette alvor og argumenter og med kjærlighet til ungdommen som skal vokse opp i vitenskapens iskalde vind hvor mennesket ut fra naturvitenskapen er en tilfeldighet bestående av 70% H2O og noen skarve askestoffer når man er død - i motsetning til å være skapt i Guds billede.


Dagens bibelord
Sal 100, 1 - 5:
1 En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!
[66: 1. 98: 4.]
2 Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel!
[2: 11. 95: 2. 5M 12: 12.]
3 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.
[95: 7. 5M 32: 6. Esek 34: 31.]
4 Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn!
[5: 8. 95: 2. 96: 2. 118: 19. Jes 56: 7. 66: 23.]
5 For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.
[119: 90. Jes 54: 10.]


Tirsdag, November 11, 2003

LESERINNLEGG: Out-Of-Place Arguments (OOPARGs) - Av Cand. scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Jeg har med stor interesse fulgt med i Lars Arne Høgetveits ulike artikler på ikrist.com som omhandler jordens alder, skapelsedagenes lengde og kreasjonisme kontra evolusjon. Selv om jeg er fundamentalt uenig i så å si alt som Høgetveit presenterer av såkalt ”vitenskaplige” fakta har jeg ikke sett det nødvendig å gi tilsvar. Hans siste innlegg, publisert mandag 10. november, fortjener derimot en saklig motforstilling, ganske enkelt på grunn av alle de faktafeil og unøyaktigheter som han presenterer.

Jeg vil egentlig ikke gå inn på Høgetveits steile holdning når det gjelder skapelsedagenes lengde, hans oppfatning av vitenskapen og da særlig evolusjonismen som en egen religion og andre mer eller mindre merkelige holdninger, men hans påstander om disse såkalte ”Out-Of-Place Artifacts” er for drøye til å stå uimotsagt. De er også svært enkle å tilbakevise og det skal jeg gjøre her.

Paluxy-fotavtrykkene, Glen Rose, Texas, USA

Dette er kanskje det mest kjente av slike funn som etter sigende ikke passer inn i vår moderne vitenskaplige teorier om en gammel jord og biologisk evolusjon. Dersom mennesket og dinosaurer sameksisterte ville dette selvsagt kullkaste de fleste slike vitenskaplige teorier. Ikke overraskende derfor at kreasjonistene har kastet seg over disse foravtrykkene og avskaffet evolusjonsteorien en gang for alle!

En av de første som refererte til disse fotavtrykkene var ”geologen” og kreasjonisten Clifford Burdick. Han rapporterte at et stort antall dinosaurspor ble funnet sammen med flere menneskelige fotspor. Sistnevnte overlappet ifølge Burdicks opprinnelige rapport dinosaursporene. Funnet ble bl.a. omtalt i førsteutgaven av "The Genesis Flood" av Henry Morris & John C. Withcomb (Henry M. Morris and John C. Whitcomb, 1961. The Genesis Flood Baker Book House: Grand Rapids)

Spørsmålet er om disse avtrykkene virkelig er menneskelige. Nøyaktige undersøkelser av paleontologer viser nemlig noe helt annet. De påståtte menneskesporene er faktisk bare dinosauravtrykk eller noe helt annet; noen er bare delvis bevarte dinosaurspor, noen er naturlig forsenkinger i sedimentavsetningene, mens noen helt klart er forfalskninger som bl.a. ble solgt under den økonomiske krisen i 1920-åra (se for eksempel Arthur N. Strahler 1987. "Science and Earth History", Prometheus Books, Buffalo NY, side 463).

Det finnes også andre problemer med fotsporene. De er nemlig altfor store til å være menneskelige! Lengden varierer mellom 28 og 51 centimeter, noe som tilsvarer mennesker med en høyde på mellom 1,8 og 3,4 meter! Det siste er helt klart ikke mulig. Imidlertid har ICRs Henry Morris også en forklaring på dette. Han mener at i tiden før syndefloden ble en del menn besatt av onde ånder og avlet frem en rase av kjempemennesker: "The men whose bodies were possessed were evidently thereby made so attractive to women that they could take any they chose as wives. These 'Sons of God' thus controlled not only the men whose bodies they had acquired for their own usage, but also the wives they took to themselves, and then all the children they bore." (se Ronald Numbers, 1992. "The Creationists", Alfred Knopf, NY, s. 211). Dette er altså gigantene som er omtalt i Bibelen og Morris mener at de er ansvarlige for de kjempestore fotavtrykkene!
Dersom en undersøker fotografier av fotavtrykkene i ”The Genesis Flood” vil en kunne se at løs sand har blitt plassert rundt avtrykkene, spesielt nær tærne, noe som gjør dem mer menneskelignende. Hvorvidt dette er med vilje eller ei skal være usagt.

Jeg skal imidlertid ikke kreve å bli trodd på mitt ord. Her er en nettside der du kan se fotsporene og avgjøre selv:

http://hometown.aol.com/ibss3/ibss3/paluxy.htm

Følgende side viser at flere av avtrykkene helt klart er forfalskninger med anatomiske feil:

http://members.aol.com/Paluxy2/wilker5.htm

Det finnes også andre problemer med disse forsporene. Burdick innrømmet nemlig senere at sporene IKKE overlappet dinosaursporene, noe som også ble nevnt i senere utgaver av ”The Genesis Flood”. Til tross for dette fortsatte ICR’s Henry Morris å bruke den opprinnelige beskrivelsen i sin bok ”Scientific Creationism” fra 1974: ” Here, in the limestone beds, are found large numbers of both dinosaur and human footprints. The tracks occur in trails, and in two or three locations the dinosaur and human trails cross each other, with two known cases where human and dinosaur tracks actually overlap each other” (Henry Morris, "Scientific Creationism", CLP Publishers, San Diego CA, 1974, side 122-123). Her må også nevnes at dersom en følger noen av de “menneskelige” fotavtrykkene vil de forandre seg til klart gjenkjennelige dinosauravtrykk. Kommentarer skulle vel være overflødige!

Det er også svært interessant å merke seg at flere kreasjonister har avskrevet Paluxy-avtrykkene som falskneri eller ubrukbare som argument mot evolusjonsteorien. En av de første var Berney Neufeld i sin bok "Dinosaur Tracks and Giant Men", fra 1975. Neufeld sier bl.a. at det ikke fantes "good evidence for the past existence of giant men" , og at sporene ikke kunne “provide evidence for the coexistence of such men (or other large mammals) and the giant dinosaurs”. Selv ICR, som Høgetveit siterer i sitt innlegg, har senere avskrevet fotavtrykkene:

"In view of these developments, none of the four trails at the Taylor site can today be regarded as unquestionably of human origin. The Taylor trail appears, obviously, dinosaurian, as do two prints thought to be in the Turnage trail. The Giant trail has what appears to be dinosaur prints leading toward it, and some of the Ryals tracks seem to be developing claw features, also." (se Arthur N. Strahler1987. "Science and Earth History", Prometheus Books, Buffalo NY, side 469).

Disse angivelige menneskelige fotavtrykkene viste seg altså å ikke være annet enn dårlige gjengivelser av avtrykkene til dinosauren

For mer informasjon om dinosaurspor og hva de egentlig er viser jeg til denne nettsiden der de som virkelig søker fakta skulle kunne finne svar på det meste:

http://www.talkorigins.org/faqs/paluxy.html

Historien om slike avtrykk er et godt eksempel på at enkelte kreasjonister gjerne lyver eller dekker til sannheten om det gagner deres sak. Men la nå slike unøyaktigheter være. Historien om Paluxyfotavtrykkene er ikke annet enn nok et forsøk fra kreasjonistene på å tilpasse terrenget til kartet! La meg avslutte denne diskusjonen med John Morris’ ord (fra Strahler, 1987, side 469).

". . . it would now be improper for creationists to continue to use the Paluxy data as evidence against evolution."
Jeg skal ikke gå inn på dateringsmetoder og problematikken omkring dem, men en spesiell OOPArt’er skal jeg gå inn på. Ett av de mest berømte er det såpkalte ”Coso Artifact”. Dette er en merkelig gjenstand som ble funnet i 1961 i nærheten av Olancha, California. Den består av en kjerne av et porselenslignende materiale med en metallstang i sentrum. Opprinnelig var den omgitt av et lag av fossile skjell og det var også andre små metallgjenstander i objektet.

Dette objektet eller artifakten ble først datert til å være ca. 500.000 år gammel, men hvem som utførte denne dateringen og hvordan det ble gjort vites ikke. Selve objektet er også forlengst forsvunnet og når det gjelder de tre finnerne, er en sannsynligvis død, en er forsvunnet og den siste gjenlevende nekter for øvrig å komme med offisielle kommentarer. I det hele tatt er objektet omgitt av mystikk.

Sikkert er det imidlertid at kreasjonister har brukt artifakten som et bevis for at mennesker før var svært avanserte og at den geologiske tidsskalaen ikke er korrekt.

Nå skal jeg ikke gå inn i detalj når det gjelder en analyse av denne artifakten, men en vitenskaplig analyse av røntgenbilder og annen informasjon tilsier at objektet ikke er annet enn en Champion tennplugg fra 1920-årene (brukt bl.a. i Ford modell T eller A som jo var vanlig i USA på de tider)! Den uvanlige innleiringen som fikk folk til å spekulere i at gjenstanden var eldgammel skyldes ganske enkelt spesielle lokale forhold.

For mer detaljrik informasjon om dette ”fornminnet” anbefales denne siden:

http://www.talkorigins.org/faqs/coso.html

Den berømte London-hammeren er også ikke annet enn en forholdsvis ”moderne” hammer som har blitt innleiret under spesielle forhold i historisk tid:

(http://members.aol.com/paluxy2/hammer.htm).

Det sier vel egentlig seg selv at de andre OOPARTS som Høgetveit nevner faller i samme kategori som Coso artefakten. Dette gjelder spesielt OOPARTene som Carl Baugh (Creation Science Museum) har propagandert for. Det dreier seg her utelukkende om gjenstander som tilsynelatende er funnet i geologiske lag hvor de ikke skulle kunne eksistere, men ved nærmere vitenskaplige analyse viser det seg at fullgode naturlige forklaringer på dette er enkle å fremskaffe.
Jeg synes det er synd at Høgetveit ser seg nødt til å hardnakket forsvare sine fra ett vitenskaplig ståsted håpløse fremstillinger av jordens historie, biologiske prosesser og evolusjon. Han har åpenbart fått det for seg at om Bibelens og Guds ord skal kunne være sanne, ja da må absolutt alt som står i Bibelen forstås bokstavelig og man kan ikke fire en tomme! Dette er Høgetveit selvsagt berettiget til å gjøre, men han kan ikke komme og påstå at det han da presenterer er ”vitenskap” eller kan diskuteres innenfor vitenskapens rammer.


Dagens bibelord
1 Mos 16, 6 - 14:
6 Og Abram sa til Sarai: Din trellkvinne er i din hånd, gjør med henne hva som er godt i dine øyne. Sarai var hård mot henne, og hun rømte fra henne.
7 Men Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sur.
[22: 11, 15. 31: 11.]
8 Og han sa: Hagar, Sarais trellkvinne! Hvor kommer du fra, og hvor akter du deg hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai.
9 Da sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd.
10 Og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke kan telles.
[17: 20. 21: 13, 18. 25: 12 ff.]
11 Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er med barn og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael*, for Herren har hørt din nød.
[* Gud hører.]
12 Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine brødre. 13 Og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet: "Du er Gud, den som ser." For hun sa: Har jeg her virkelig fått se ham som ser meg?
14 Derfor kaller en kilden Lakai Ro'is brønn*. Den ligger mellom Kades og Bered.
[24: 62. 25: 11.] [* brønnen til den levende som ser meg.]


HVA BETYR ORDET JOM PÅ HEBRAISK? - UTTALELSE FRA AKADEMI FOR KRISTEN FOLKEOPPLYSNING
HVA BETYR ORDET JOM PÅ HEBRAISK?

UTTALE FRA AKADEMI FOR KRISTEN FOLKEOPPLYSNING trykt i desembernrummeret av vårt organ LYS: Et sentralt tema i debatten - og avgjørende for en kristen - har vært Hva Gud har talt om skapelse på dager og 1 uke, eller ordet ”jom” i Bibelen skal forstås som lange perioder — ja opptil millioner år. En rekke godt skolerte folk som realister, geologer, teologer o.a. hevder den lange skapertiden. Det gir basis og rom for utviklingslæren som trenger millioner av år for å tåkelegge angrepet på skapertroen, troens 1. artikkel.
Teologer og endatil en prof. fra Oxford er høyst upresise her og med stor sikkerhet advarer de mot ”sjølvsikkerhet” de som tar Bibelen som det står skrevet. På denne bakgrunn har vi bedt tidligere sogneprest og prost Stein Henriksen om å utrede saken fra grunnteksten. Han har arbeidet med hebraisk gjennom et langt liv og har utarbeidet en glossar for hele G.T. For AKF J.H. sek.
* * *
Det har en tid nå vært en debatt i media om hva ordet ”jom” på hebraisk betyr. Det er vel enighet om at det primært betyr ”dag”. Men kan det også bety andre ting?

Debatten om betydningen av ordet ”jom” henger sammen med uenigheten om skapelsen. Her var det noen, og det ikke så ganske få heller, som kjente seg bundet av den menneskelige vitenskaps oppfatning av saken. Jeg ser her bort fra tilhengerne av den religionen utviklingslæren i realiteten er. De er neppe særlig interessert i hva Bibelen lærer. Men det er andre, og da spesielt kristne, som absolutt tror at Gud har skapt alt, og fortsatt holder det ved like. De tror også det Bibelen lærer, at Herren både SKAPTE og fortsatt OPPHOLDER ved SITT ORD. Så langt er alt vel og bra, men når en så kommer til den TIDEN HAN BRUKTE PÅ Å SKAPE, oppstår vanskelighetene. De vil fortsatt være tro mot Bibelen, men samtidig ønsker de ikke å komme i kollisjon med vitenskapen, om det kan unngås. Men vitenskapen lærer jo at jorden og verdensaltet ble til gjennom lange tidsperioder på millioner av år, mens Bibelen taler om en skapelse på seks dager. Hvordan skal slikt kunne forenes? Ikke desto mindre er det de som prøver på det. En har inntrykk av at det særlig er folk i en eller annen undervisningssituasjon, De føler det tydeligvis vanskelig overfor elevene å gå inn for noe som så mange går imot.

Men er en forening mellom Bibelens skapelsesberetning og vitenskapens hypoteser mulig?
HER KOMMER DA BETYDNINGEN AV DET HEBRAISKE ORDET ”JOM” – ”DAG” INN I BILLEDET. De som tror at en forening er mulig, hevder at ”dag” i skapelsesberetningen i Bibelen ikke betyr en vanlig dag på 12 timer eller et døgn på 24 timer, men at det står for en periode på millioner av år. Men er dette mulig?

La oss da vende oss til skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. Her står det i det 5. verset: ” OG DET BLE AFTEN, OG DET BLE MORGEN, FØRSTE DAGEN.” Et slikt uttrykk sikter direkte inn på vårt vanlige døgn med aften og morgen. Og hva uttrykket angår, umuliggjør det oppfatningen av ”dag” som en periode på mange år. Dette understøttes av det som står i 2. MOSEBOK KAPITEL 20 OG VERS 10-11. Vi leser der: ”Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid…….For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” Sml. 2. Mos, 31, 17.

Her PARALLELLISERER Herren skapelsesdagene med vanlige dager i en vanlig uke. Og den dagen Han hvilte, med en helt vanlig sabbatsdag. PÅ DENNE BAKGRUNN SKULLE DET VÆRE HELT KLART AT ”JOM” - ”DAG” I BIBELENS SKAPELSESBERETNING STÅR FOR EN VANLIG DAG PÅ 12 TIMER OG ET DØGN PÅ 24 TIMER.

En annen sak er at når ordet ”jom” opptrer i flertall, og det står ”dager” i Bibelen i en eller annen sammenheng, kan en for eksempel oversette med ”tid” eller ”periode” hvis det lyder bedre på det språket man oversetter til. MEN DETTE INFLUERER IKKE PÅ BETYDNINGEN AV ”JOM” VERKEN I ENTALL ELLER FLERTALL. I DEN HEBRAISKE TEKSTEN OPERERER EN MED ”JOM” OG ”JAMIM” I BETYDNINGEN EN VANLIG DAG OG VANLIGE DAGER.

Stein Henriksen


Mandag, November 10, 2003

Kristen frihet. 2. - Av Trygve Einar Gjerde
Kjære Willy Fjeldskaar.

En salme av Olof Kolmodin (1742, svensk prest) illustrerer veldig godt den uenighet som er mellom deg og meg, og som jeg ble minnet om å oversende deg:

Gå varlig, min kristen, og akt på din gang, Den veien er smal og den porten er trang
Som fører til livet, og de er kun få Som kunne den finne og ville den gå.

Man tømrer seg opp en behagelig bro Av troløs kjærlighet og kjærlighetsløs tro,
På den vil man fare i Abrahams skjød, Men faller og tager et dødelig støt.

Man tror ei den veien å være så smal, Som fører til ærens den evige sal;
Bekvemmelig vil man helst vandre den vei, Og ei til den syndige lyst sie nei.

Man stoler på kristelig navn uten gagn Og tør seg vel sette med verden i favn;
Der lystene følger som strideste strøm, Foruten å styres av bidsel og tøm.

Man vender og tumler seg lystig omkring Nu hit og nu dit til forfengelig ting,
Sitt kjød man fornekter ei minste begjær, Tror dog at den vandring til himmelen bær.

Men nei, jeg erfarer man vandrer ei rett, til himlen å komme det går ei så lett;
Den himmelske stige er smal og snever Er oppfylt med torner, med kors og besvær.

Tålmodigen her skal man vandre og gå, Ja største forsiktighet gjelder her på;
Et skritt til en side villfarelse er – Den kjødelig frihet er fangenskap her.

Her gjelder ei styrke, ei lek eller dans; Med vellyst erhverves ei ærenes krans;
På liden og striden det her kommer an, Seg selv også verden forsage bør man.

Men frykt og med beven forvente ditt vel, Og bær som på hender din dyrt kjøpte sjel!
Hvor vil du forsvare for Herren din Gud, Om du så som skjøger håndterer Hans brud?

Så forarbeid daglig din bedring med flid, Og gjør dine kleder i renselsen hvit;
Fly kjødets og åndens besmittelses last! Og våker og gjør din utkårelse fast.

Tred flittig i Jesu og helliges spor, Så finner du veien mer liflig enn svær.
Tro stadig, lid tålig, lev kristelig og vel! Så dør du i troen og frelser din sjel.

Du mener det er jeg som må kjøpe ny Bibel, men kan det være rett når kristenheten i 1900 år har brukt disse skrifter og så skal de disse endens tider, da Jesus alvorlig advarer mot falske profeter som vil forfalske Hans Ord, sette dette til side og så lett anta en annen Bibel og lære?
SVARET GIR SEG SELV!!!

Jeg tror ikke at det er oppfatningen av hva Evangeliet er som er den store forskjell mellom deg og meg, men det er hva den sanne tro er. Det har nemlig til alle tider og i alle sammenhenger vært troen det har kommet an på. Guds Ord er jo det samme for alle som leser det. Det lar seg ikke forandre eller forfalske, for da er det ikke lenger Guds Ord, DET ER SAKEN!

Det var her slaget stod mellom Luther og Romerkirken, det var her slaget stod mellom Arius og de sanne troende. Det var her slaget stod mellom Evangelisten Johannes og Nikolaus (nikolaitenes lære, Joh. Åp. 2, 6). Derfor omtales dette i det første sendebrev som jo er for den tid. Johan Arndt sier at Joh. Evangelium, hans brev og Joh. Åp. Ble skrevet mot den farlige vranglære som Nikolaus stod for, nemlig den kjødelige frihet.

Jeg forstår jo at du ikke er Lutheraner Willy, men du burde respektere det Jesus og Hans disipler, ja også GT sier om den kjødelige frihet, at den ikke er forenlig med den kristelige frihet. Har en kjødelig frihet, så er en fanget i djevelens garn og har mistet den åndelige frihet i Kristus, en er utenfor Han og der er ingen frihet. Det er også BETINGELSEN som du ikke vil vite av og som du mener Guds Ord ikke krever, men med det gjør du Jesus til en løgner for Han nevner denne betingelse helt klart: I ER ALLEREDE RENE I KRAFT AV DET ORD SOM JEG HAR TALT TIL EDER; BLI I MEG, (SÅ BLIR) OGSÅ JEG I EDER! LIKESOM GRENEN IKKE KAN BÆRE FRUKT AV SEG SELV, UTEN DEN BLIR I VINTREET, SÅLEDES HELLER IKKE I UTEN AT I BLIR I MEG. OSV. – Joh. 15, 3 ---. Og videre: MEN DETTE ER DET EVIGE LIV AT DE KJENNER DEG, DEN ENESTE SANNE GUD, OG DEN DU UTSENDTE, JESUS KRISTUS. Joh. 17, 4. Og videre: SIDEN FANT JESUS HAM I TEMPELET OG SA TIL HAM: SE, DU ER BLITT FRISK, SYND IKKE MER, FOR AT IKKE NOE VERRE SKAL VEDERFARES DEG! Joh. 5, 14. Alle disse Skriftens Ord innholder betingelse for å være et Guds barn, nekter du det Willy, da gjør du Jesus Kristus, sannhetens munn og Han som ER ORDET til en løgner, det er saken. Si meg har du noen gang bedt Fadervår? Har du da oppdaget at denne bønn innholder en betingelse for å være et tilgitt Guds barn, frelst fra synden.

Din henvisning til Rom. 3, 24 er rett og sann, men det betyr ikke at alle mennesker er Guds barn uansett hvordan de steller seg i henhold til Jesu Kristi frelsesverk på Golgata. Den kristne frihet tillater oss ikke verken den minste eller den største synd. Ikke kan vi drepe og hore som vi ville som ugudelige hedninger (en kristen ville jo ikke engang tenke på noe slikt), ikke kan vi unnlate bønn og lesning av Guds Ord som Guds barn uten at det er synd og det skader vårt kristenliv.

Din henvisning til Gal. 5, 1 som jeg glemte å kommenter i forrige svar er et skriftsted som absolutt ikke gir oss frihet til å synde eller å leve i synd. Nei, det tales her om den frihet som en har i henhold til den sermonianske Lov, som jødene var pålagde, og dessuten at en ikke kan oppnå frelse ved Lovens gjerninger, men bare i Jesu Kristi Forløsningsverk. Det betyr ikke at en kristen har frihet fra Lovens lydighet, da var jo Jesus en løgner, les Bergprekenen! Nei det betyr at vi har frihet fra Lovens forbannelse, for den forbannelse rammet Kristus, men da må vi også ved den levende tro som Den Hellige Ånd skaper i vårt hjerte, være I DENNE GAVE!!

Når en leser Sannhet til Gudfryktighet av Pontoppidan så forklarer han dette veldig klart i sp. 39 til 54. Jeg vil sitere sp. 50 og 51 for deg siden du nok ikke har denne bok (for da hadde det ikke vært noen diskusjon mellom deg og meg).

Sp. 50: ER DA EN TROENDE KRISTEN IKKE SKYLDIG Å LEVE ETTER LOVEN?

Jo, visselig.
Rom. 3, 31. AVSKAFFER VI DA LOVEN VED TROEN? DET VÆRE LANGT FRA! VI STADFESTER LOVEN.

Sp. 51: HVORLEDES SKAL JEG FORSTÅ DETTE SOM SYNES MEG UNDERLIG?

Merk da disse to ting. En troende kristen er fri fra lovens forbannelse og lovens tvang, men ikke fra lovens lydighet. Det vil si at han gjør nettopp hva loven krever, ikke av lovens tvang og av frykt for forbannelse, men fordi Kristi kjærlighet tvinger ham dertil. Og når han mot sin vilje forsér seg av skrøpelighet, da rammer lovens forbannelse ham aldeles ikke, fordi han er i Kristus.
Rom. 8, 1. (Er sitert i forrige skriv).

Her beskriver Pontoppidan troens vesen ypperlig som han også gjør i boken Troens Speil. Ingen skal på Dommens Dag kunne unnskylde seg med at han ikke visste hva troens vesen bestod i, etter å ha lest dette.

Du beklager deg over at jeg tar deg så hardt, Willy, men jeg kan ikke bedømme deg etter noe annet enn det du selv skriver. Dessuten synes jeg ikke du skulle beklage deg, du tok meg langt hardere i ditt første skriv, og senere, der du kaller meg ”ubibelsk”! Bibelen er jo Guds Ord, ja, Jesus selv, derfor er ”ubibelsk” i den formening antikristlig, ja djevelsk. Jeg hadde ikke forstått det annerledes om du hadde brukt disse ord, eller satan, om meg. Men min trøst er jo det Jesus selv sier om de ting. Mat. 10 og 12.

Det er så mange ord om det kjødelige og det å vandre i kjødet i vår kjære Bibel, at jeg undrer meg over at du kunne fare vill der, selv om jeg vet at dette er Nyevangelismens hovedvillfarelse. Men når Paulus i Gal. 5, 13 sier rett ut at vi ikke skal bruke vår kristelige frihet til leilighet for kjødet, så har vi ikke annet å gjøre enn å prøve å være lydige. Skulle vi snuble så har vi heller ikke noe annet å gjøre enn å gå til Jesus med vår synd og ulydighet, for Han renser fra all synd, Halleluja! Aktuelle bibelsteder her er Gal. 5, 16 – 17; 2 Kor. 13, 5; 1 Pet. 4, 1 – 5; 2 Pet. 2, 1 – 9; Rom. 1, 24 – 32; 2, 4 – 6; 8, 7 – 8 og 12 – 14; 13, 14; 1 Kor. 5, 5; Ef. 2, 3 – 13.

Luther sier i sin utleggelse av Galaterbrevet, s. 624:
”KJØDELIG FRIHET.
Dessuten er det ennå en annen frihet, nemlig kjødets eller meget mer djevelens, ved hvilket han, dessverre, med all makt regjerer i hele verden. For de, som anmasser seg denne frihet, de adlyder verken Gud eller noen Lov, men gjør etter eget overmot alt hva som behager dem. Etter slik en frihet jager nå enhver; også Svermeråndene og kjætterne trakter etter dette, for de mener, lærer, tror og gjør, hva som faller dem inn, uansett, om det er rett eller urett, vil i tillegg ikke tåle at man retter eller laster dem for det. Disse står i den frihet, hvormed djevelen har frigjort dem.”

Dette blir siste ord fra meg i denne sak, da jeg nå må ta fatt med Haugianeren for å få den klar før jeg reiser ut på sjøen.

Men enhver som har fulgt med på denne debatt, formaner jeg ved den Herre Jesus Kristus. Våk og be så dere, jeg, ikke skal falle i fristelse, for kjødet er skrøpelig om enn ånden er villig.

Trygve E. Gjerde.


En konstatering - Leserinnlegg av Bjarne Kydland
Når en hører og leser dagens nyheter er det umulig å unngå at en lager seg koplinger som gir til kjenne en voldsom ambivalens og spenning i samfunnet, -i en verdensdel eller også i hele verden for den del.

Nå sist går det på vold og voldsbekjempelse.
Voldsbekjempelse, har vært og er noe av det mest presserende som kan og må foregå uavbrutt og alltid. Kampen for menneskerettighetene, at alle mennesker kan få lov å leve i fred og får dyrke sine sysler, sitt hjem og sitt land, i frihet. Vold og diktatur har knust samfunn etter samfunn og etterlater seg og har etterlatt seg blod, tårer, død og pine, og den onde sirkelen triller og triller.

Voldsbekjemper nr. èn i verden i dag må nok sies å være president George W. Bush:
Tekst-TV for 9. nov. kan meddele:
”En av 2 registrerte velgere i USA vil helst bli kvitt president George W.Bush.
”Bare 44 prosent ønsker ham gjenvalgt, viser en meningsmåling som nyhetsmagasinet ”Newsweek har offentliggjort.” Sitat slutt. Teksten konstaterer at oppslutningen om presidenten er dalende.
På en måte er det forståelig, ikke minst ut fra den bakgrunnen, den farlig lunkne holdningen som EU inntar. Frykten er at de amerikanske styrkene kan bli stående fast i Irak, i årevis.

Samme dag har Bergens Tidende en slik melding, på s. 12:
”Skipsfarten terrorsikres for milliarder.”
”Kampen mot terror invaderer skipsfarten. 46.000 skip og 10.000 havner skal sikres mot ”terrorisme før 1. juli.
”Kostnadene er enorme. Redere må investere åtte milliarder kroner. Havnene må også sikres for milliarder.
”Reglene vil bety at Skandinavias travleste fergestrekninger kan bli stengt hvis det varsles om ”terrorfare.” Sitat slutt.
Den konklusjonen en kan trekke av dette er at terrorbekjempelse er helt avgjørende for det frie samfunnet, og at vel intet enkeltprosjekt er stort dyrere enn nettopp dette. Her tror jeg enigheten er stor.

Men! Her er det et men. President Bush eller Amerika må ikke gjøre dette. Det er galt av Bush å forsøke skjerme USA mot det muslimske hatet. Likesom det er galt av Israel å bygge en sikkerhetsmur gjennom landet. Landet er arabernes land, hevder muslimene, og Jesus var araber-palestiner, sier Arafat.

Dersom disse pro-palestinske kravene imøtekommes, da ligger hele Vesten flat for Allah.
EU som sådan er lite i stand til å bekjempe terroren, og jeg hadde nær sagt, ikke i stand til å bekjempe noe som helst! Det har vist seg at EU har mer enn nok med seg selv.
Når så flertallet eventuelt, også vil kvitte seg med presidenten som faktisk gjør det alle er enige om må gjøres(?) da ligger markedet åpent for terrorisme og diktatur.

Som bekjennende kristen kan jeg bare istemme og understreke Paulus` formaning om bønn og forbønn for alle mennesker, og alle i høyt samfunnsansvar. Den engelske dronning var mer ”redd” for de kristnes bønner en for hele den spanske armada.
Det forholder seg nemlig slik i Åndens verden at det ikke finnes den resurs som ikke alt er tilveiebrakt av Kristus Guds Sønn. Det er (bare) om å gjøre for hans disipler å få brakt ”varene”, forlikelsen frem til folket, og det skal fortsatt være tusener av kurver til overs. Markus 8.
Den tingen at verden består den dag i dag skyldes intet annet enn nevnte himmelske resurser og rikdommer. Men noen tror på EU andre tror på ”stokk og stein.”


Out-Of-Place-ARTifacts (OOPARTs) - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Hva skal en leser tro om aldersdateringer gjort med C-14 og radioaktivitet som vitenskapelige metoder, når vi leser om et begrep som Out-Of-Place-ARTifacts (OOPARTs)?
OOPARTs brukes om uforklarlige funn av menneskelagde ting som man finner for eksempel i geologiske lag som aldersdateringer viser at skal være flere millioner år gamle.
Professor Sanderson (engelsk-amerikansk biolog og geolog) sier at listen over ”malplasserte menneskelagde ting” nå begynner å bli bemerkelseverdig lang når en tar i betraktning at praktisk talt ingen har tatt dette alvorlig før i senere tid.

Slike ”uforklarlige funn” finner man bl.a. i Texas. Historien om menneskelige fotavtrykk på siden av dinosaurusspor i Paluxy River ved den lille byen Glen Rose i Texas kan du lese mer om på
http://www.icr.org/pubs/imp/imp-035.htm.

Vitenskapsmannen Albert Ingalls sier at man finner slik avtrykk som i Paluxy River i et område som rekker fra Virginia til Pennsylvania, gjennom Kentucky, Illinois, Missouri og vestover mot Rocky Mountains. Altså må mange vitenskapsmenn, også norske, ha problemer med å orientere seg i den rådende informasjonsflom om dette skulle ha gått dem hus forbi. Men her er det fortsatt muligheter for den som søker fakta.

En pike som solgte billetter i Dinosaur Valley State Park våren 1972, der de viste frem dinosaurusspor fra Paluxy River, ble spurt av redaktør Walter Lang om hvorfor de ikke opplyste om funn av menneskespor i samme utstilling fra Paluxy River? Piken var ærlig og svarte ”Vi skal helst ikke vedgå offisielt at det er menneskespor der”.

Mennesket ynder å ”underbygge” sine argumenter med å vise til egen lang utdannelse og erfaring. A.E. Wilder Smith har jeg aldri lest gjorde dette på egne vegne, men han hadde allikevel jobbet seg gjennom en tilleggsutdannelse på tre doktorgrader. Han sa ”Et dinosaurspor eller brontosaurusspor på samme sted som et menneskelig fotspor er nok til å velte hele den darwinistiske teorien og revolusjonere all biologi i dag”. For egen del vil jeg legge til at også de fleste daterings-metoder innen geologien ville velte og har gjort det, selv om ”the establishment” ikke ser det.

Leser du boken ”Darwin & Endetidens Antikristelige Verdens Religion, av Thoralf Gilbrant (Hermon Forlag, 2000) vil du finne mange eksempler (som jeg bl.a. har henvist til i denne artikkel) på slike Out-Of-Place-ARTifacts funn. Boka burde hatt eget kilderegister, men den gir stort sett så detaljrike beskrivelser at kilder relativt lett lar seg oppdrive på Internet. Noen flere eksempler er:
1. Funn av fotavtrykk med sandal inne i en kløyvd skiferblokk sammen med to eller tre fossile tydelige trilobitter. Fossiljegeren William Meister fra Utah fant dette i 1968 og fortalte om sitt funn til doktor Melvin Cook
2. Stålnagler er funnet dypt begravet i sandsteinsbrudd i Skottland og en del fine gulltråder ble funnet i en kalksteinsblokk i Nord-England. Man har også funnet et lite gullkjede i en knekt kullbit som knakk når en kvinne i Morrisonville i Illinois mistet en spade med kull i gulvet under fyring. Odd Sæbø som gjengir historien skriver: ”Dersom den geologiske tidstavlen er rett, må denne kjeden ha ligget der i minst 12 millioner år, kanskje opp til 270 millioner år”.

Det var ikke uten grunn at Herren sendt Syndefloden til jorden, men la oss ikke igjen gjøre Hans Ord til et ”ca Ord” fordi Han er ikke upresis, noe vi mennesker ofte er!


Dagens bibelord
2 Mos 19, 16 - 19:
16 Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt fram, da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Da skalv alt folket i leiren.
[Heb 12: 18, 19.]
17 Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet.
[5M 4: 11.]
18 Hele Sinai berg stod i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv.
19 Basunens lyd økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst.


Søndag, November 09, 2003

T. E. Gjerde og W. Fjeldskaar: Alkohol - kristen frihet - bibelutgaver
DE 3 INNLEGGENE NEDENFOR SKAL LESES I REKKEFØLGE OVENFRA OG NEDOVER

7. november kl. 11:19

Kjære deg igjen Trygve,

Plutselig oppdaget jeg følgende i ditt svar:

"Og det står i Rom. 8, 1: Så er da nå ingen fordømmelse for den som er i
Kristus Jesus, som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden."

Jeg vet ikke hvilken bibeloversettelse du bruker, men dette står ikke i
min Bibel. I min Bibel står det: Så er da nå ingen fordømmelse for den som
er i Kristus Jesus. Punktum. Den som er i Kristus Jesus, er uten
fordømmelse! Ikke fnugg av forbehold.

Forbeholdet du tilføyer, er egentlig ganske oppklarende. Du aksepterer
egentlig ikke den frihet Paulus snakker om, men må hjelpe han litt - ved å
legge inn et forbehold, som du tror Paulus ville akseptert. Dermed
forkludrer du den kristne frihet, og stikk i strid med Paulus sitt
anliggende i Romerbrevet, legger du inn et lovbud som må følges (hvis vi
skal unngå fordømmelse). Det er ikke nok å tro på Jesus, en må passe på å
unngå å vandre etter kjødet. Da faller vi ut av frelsen. Frelsen blir da
delvis avhengig av oss - Paulus forteller oss at frelsen fullt og helt er
avhengig av Jesus. Jeg henviser igjen til Galaterbrevet - det store
frihetsbrevet!

mvh
Willy

8. november 09:07:
Frihet i Kristus.
Og Rom. 8, 1.
Svar til Willy Fjeldskaar.

Kjære Willy Fjedskaar!

Du burde kanskje anskaffe deg en ny Bibel?
Du spør hvilken Bibel jeg har. Jeg bruker Luthers utgave, eller rettere sagt hans Ny Testamente etter Waisenhusutgaven av 1744, den utkom her i landet i ny språkdrakt 1960. GT er ikke å få tak i, men det foreligger et ferdig manus til denne borti Trysil, det er nemlig pastor Amund Bentzen som har skrevet av NT og GT etter denne Waisenhusutgave, men bare NT ble trykt.
Nå har Studiebibelen og alle Bibler som ble utgitt før 1900 den tekst jeg siterte for deg. 1835 og 1877 utgaven som jeg har, har denne tekst. Nyevangelismen frarøvet oss siste del av Rom. 8, 1. da det ikke passet inn i deres teologi om den kjødelige frihet, og det på den tiden også ble funnet noen ”nyere og bedre håndskrifter”.
Hadde du gjort deg bryet med å lese også det 4. v i Rom. 8. så finner du samme mening der, og da ville du vært forsiktigere med å kritisere Paulus og Guds Ord med å si: ”IKKE FNUGG AV FORBEHOLD” OG AT JEG IKKE AKSEPTERER DET ”PAULUS SNAKKER OM, MEN MÅ HJELPE HAM LITT – VED Å LEGGE INN ET FORBEHOLD, SOM DU TROR PAULUS VILLE AKSEPTERT.” Ja, ja, det er vel med deg som det står i ordtaket: Han spratt opp som en hjort og datt ned som en lort! Det var stygt sagt, men det var fristende å si det denne gangen!
Nei, kjære deg, jeg har ikke hjulpet Paulus med noe TILLEGG, han har skrevet det selv, og hadde du lest v. 4 og Rom. 10, 4; 2. Kor. 5, 17 og Gal. 5, 16, så finner du samme mening der, men med andre ord. Rom. 8, 1 henviser til alle disse steder! Men det finnes mange flere.
Pontoppidan sier i Sannhet til Gudfryktighet:
Sp. 296. MEN NÅR DER HOS GUDS BARN DOG ER SYNDIGE FEIL OG BRØST TILBAKE, KAN SÅ DISSE IKKE FORDØMME DEM.

Nei, aldeles ikke. Vel fortjente deres minste synder fordømmelsen, men deres samfunn med Kristus gjør dem fri fra denne.
Rom. 8, 1. SÅ ER DET NÅ INGEN FORDØMMELSE FOR DEM SOM ER I KRISTUS JESUS, DER IKKE VANDRER ETTER KJØDET, MEN ETTER ÅNDEN.

Sp. 439. KAN JEG IKKE VÆRE FORLØST FRA SYNDENS STRAFF OG DOG BLI BUNDET VED SYNDENS HERREDØMME?
Nei, det viser de anføret ord (Sp. 438, Joh. 1, 7; Kol. 1, 14; Rom. 6, 14; 1 Pet. 2, 24) av Skriften, og alle ubotferdige farer vill deri at de forvender Evangeliet til en kjødelig frihet; for de vil ikke frigjøres fra synden selv, som de vil tjene i sin åndelige død; men det er alene syndens straff de vil fries fra ved Kristus.

Sp. 443. GIR DA KRISTI IGJENLØSNING DEG SLETT IKKE LOV TIL Å TJENE SYNDEN, SATAN OG VERDEN ELLER HØRE DEM TIL?

Nei, det er å stjele fra Kristus, min rette Herre, det som Han så dyrt har tilkjøpt seg.
Luk. 1, 74 – 75. AT NÅR VI VAR FRIET AV VÅRE FIENDERS HÅND, SKULLE VI TJENE HAM UTEN FRYKT I HELLIGHET OG RETTFERDIGHET FOR HAM ALLE VÅRT LIVS DAGER. Rom. 6, 18. NÅR I ER BLITT FRIGJORT FRA SYNDEN, DA ER I BLITT RETTFERDIGHETENS TJENERE.
Tit. 2, 14. HAN GA SEG SELV FOR OSS, AT HAN SKULLE FORLØSE OSS FRA ALL URETTFERDIGHET OG RENSE SEG SELV ET FOLK TIL EIENDOM, SOM SKULLE VÆRE SÅRE FLITTIG TIL GODE GJERNINGER. 1 Kor. 6, 20.

Du sier: IKKE FNUGG AV FORBEHOLD. Her lyver du mot bedre vitende! Du skal holde deg til Skriften! Det finnes et ufravikelig FORBEHOLD for å være i Kristus, og som jeg minnet deg om i mitt første skriv til deg, nemlig: DEN LEVENDE TRO! Det er denne tro som føder oss inn i Kristus, igjenføder oss, som Frelseren sier i Joh. 3. Denne tro fører til at vi hater synden og kjødets gjerninger. Visst faller vi mang en gang, men er hjertelig bedrøvet over det og ber Gud om tilgivelse, både i bønnen Fadervår, i andre bønner og hjertesukk. Når vi morgen og kveld ber Fadervår så ber vi også: LED OSS IKKE INN I FRISTELSE. Hvordan tror du ungdom som drikker alkohol ber denne bønn? Med hode eller hjerte? Mulig de ikke ber i hele tatt!

Luther sier om troen i Fortalen til Romerbrevet: TROEN ER EN LEVENDE, DRISTENDE FORTRØSTNING OM GUDS NÅDE. DEN ER EN GUDS GJERNING I OSS, SOM OMDANNER OG NYFØDER OSS AV GUD, DREPER DEN GAMLE ADAM, GJØR OSS TIL GANSKE ANDRE MENNESKER AV HJERTE, MOT, SINN OG ALLE KREFTER OG FØRER DEN HELLIGÅND MED SEG. O, HVILKEN LEVENDE, KRAFTIG, MEKTIG OG VIRKSOM TING ER DOG TROEN! osv.

Du sier: JEG HENVISER IGJEN TIL GALATERBREVET – DET STORE FRIHETSBREVET! Ja, og der står: Men jeg sier: VANDRE I ÅNDEN, SÅ SKAL I IKKE FULLBYRDE KJØDETS BEGJÆRING. FOR KJØDET BEGJÆRER IMOT ÅNDEN, OG ÅNDEN IMOT KJØDET; MEN DISSE ER SATT IMOT HVERANDRE, SÅ I IKKE SKAL GJØRE DET I VIL. Les ellers Luthers utleggelse av Galaterbrevet, disse 800 sider er god og nyttig bibelstudie for en nådehungrig sjel!

Men jeg synes at du har lite med bare et frihetsbrev i Bibelen. For meg er hele Bibelen FRIHETSBREVET. DEN ER FRIHETEN BORT FRA SYNDEN OG INN TIL KRISTUS!
Her kunne det ha vært mye å skrive om, men det får klare seg for denne gang. Skulle ønske du ville studere Guds Ord flittig, for den som det gjør skal leve ved det. Men en må ha Den Hellige Ånds opplysning i hjerte ellers er Bibelen en lukket bok sier Hans N. Hauge, og det er sant. Begynn gjerne med Salme 119 denne dag, denne salme er en lovsang til hele Guds Ord.
Jesus Kristus sier: STREV ALVORLIG FOR Å GÅ INN GJENNOM DEN TRANGE PORT! FOR MANGE, SIER JEG EDER, SKAL SØKE Å KOMME INN, OG SKAL IKKE KUNNE. Luk. 13, 24. IKKE ENHVER SOM SIER TIL MEG: HERRE, HERRE, SKAL GÅ INN I HIMMERIKES RIKE; MEN DEN SOM GJØR MIN FADERS VILJE SOM ER I HIMLENE. Mat. 7, 21

Trygve E. Gjerde.

9. november !!:49 fra Willy Fjeldskaar:

Takk for svar ang. kristen frihet.

Du anbefaler meg å anskaffe ny Bibel – jeg vil gjerne returnere den
anbefalingen. Det høres ut som du trenger det bedre enn meg.

Det virker, på det du skriver, som om vi har forskjellig oppfatning av hva
evangeliet er. Jeg mener at Bibelen forkynner frelse uten forbehold, uten
betingelser. Frelsen er fullkommen og uforskyldt (Rom 3,24), vårt eget
strev kan ikke legge noe til. Troen er altså ikke en gjerning vi gjør (og
en betingelse for frelsen) – det er en gave. Det er riktig at vi skal
vandre i Ånden (som du sier), men det er ikke noe betingelse for å høre
Jesus til – det er en frukt av det.

En ting som undrer meg litt i meningsutvekslingen med deg er følgende: Du
bruker ganske negativt ladede betegnelser om meg (f.eks. ”ligger i
ubotferdig syndesøvn”, drives av kjødelige behov osv.), og tillegger meg
negative motiver og meninger jeg ikke har (f.eks. at jeg gir ungdom frihet
til å drikke, at jeg ikke har omsorg for ungdom). Jeg har aldri tenkt at en
slik holdning overfor sine medmennesker er spesielt åndelig. Jeg trodde det
var en åndelig dyd å behandle sine medmennesker med respekt. Men i og med
at jeg angivelig ikke har Åndens lys over Ordet, så ser jeg ikke bort ifra
at vi har forskjellig syn også på dette.

mvh
Willy Fjeldskaar


Er Kristus delt? - Av Mona Ekenes
Paulus formaner:

ADVARSEL MOT SPLITTELSE

1KO 1,10 – 31. Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke. 11 For det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til at noen av dere sier: "Jeg holder meg til Paulus", andre: "jeg til Apollos", "jeg til Kefas" og "jeg til Kristus". 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn? 14 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre av dere enn Krispus og Gaius, 15 slik at ingen skal si at dere ble døpt til mitt navn. 16 Jeg har riktignok også døpt Stefanas og hans familie. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen.

GUDS OG MENNESKERS VISDOM

17 Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19 For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. 20 Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand? 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. 22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. 26 Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt. 27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

Man kan diskutere de samme forhold i måned etter måned, i år etter år, men hva skjer? Hjelper det? Eller blir konfrontasjonene hardere og splittelsen dypere? Er det mulig å diskutere udiskutable forhold? Ja, men til hvilken gavn?

Hvem har rett? Per, Ola eller Kari? For troende kristne er det Den Allmektige Gud som har fullkomment rett og det innbærer at alt det Den Allmektige Gud har tilkjennegitt er 100 % udiskutabelt. Hvem fører regnskap over vårt liv og alt hva vi sier og gjør? Er det ikke Den Allmektige Gud?

All ære hører Herren Gud til, derfor kjenner jeg trygghet ved å si det slik: ”Har jeg rett er det fordi Den Allmektige Gud har gitt meg rett”.

For vi har ingenting hvis det ikke allerede er gitt oss av total ufortjent nåde og miskunn.

Hør hva Kristus Jesus sier til sine disipler:

VEIEN, SANNHETEN OG LIVET

JOH 14,1 – 14. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. 3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien." 5 Tomas sier til ham: "Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?" 6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. 7 Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham." 8 Da sier Filip: "Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss." 9 Jesus svarer: "Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? 10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 12 Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen. 13 Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. 14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Flere påminnelser:

VRANGLÆRE OG PENGEBEGJÆR

1TI 6,3 – 10. Om noen farer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4 da er han hovmodig og skjønner ingen ting. Han er bare syk etter diskusjoner og strid, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker 5 og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning. 6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. 7 For vi har ikke hatt noe med oss til verden, og kan heller ikke ta noe med oss herfra. 8 Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. 9 De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10 For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

FASTHET MOT VRANGLÆREN

2TI 2,14 – 26. Dette skal du minne om! For Guds ansikt skal du pålegge dem at de ikke skal holde på med krangel og diskusjon. Det tjener ikke til noe, men virker ødeleggende på dem som hører på. 15 Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legger fram sannhetens ord uten å bøye av. 16 Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket. For de som driver med det, går bare lenger og lenger i ugudelighet, 17 og deres ord vil spre seg som koldbrann. Til dem hører Hymeneus og Filetus. 18 De har forlatt sannheten og er kommet på avveier, for de sier at oppstandelsen allerede har funnet sted, og de bryter ned troen hos folk. 19 Men Guds faste grunnvoll står, og den har et segl med denne innskrift: "Herren kjenner sine", og "hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg fra urett". 20 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til fint bruk og noen til simpelt. 21 Den som renser seg selv fra alt slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til enhver god gjerning. 22 Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. 23 Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. 24 En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, 25 og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


Leserinnlegg av Bjarne Kydland: HVA TENKER STATSMINISTEREN?
De siste dagene har kristen presse til fulle dokumentert, konstatert og avslørt de grusomste ”forfatninger” blant våre folkevalgte, betrodd, som de er landets høyeste stillinger: Statsminister og Utenriksminister, for å nevne de to mest sentrale.
Her vil jeg ta for meg litt av dette materialet for å sette i fokus hva saken egentlig dreier seg om, ikke minst i Norge, hvor Osloavtalen for fred ble til Osloavtalen for krig - noe som, av mange også på verdensbasis ble innsett og forstått fra første øyeblikk. Diktaturet er snedig. Og det har sneket seg helt inn i våre folkevalgtes saler og sjeler.

”Leve Toten, skitt i Norge!”
Vi liker å smykke oss som demokratiske og et kristent land. Ikke desto mindre er det flere tiår siden vår ”kristne” Grunnlov ble erklært for en ”gummistrikk” å være, og det av landets største og førende parti, den gangen. Og oppskriften er, i dag leveregel for nesten samtlige folkevalgte. Deres eneste ”grunnlov” synes å hete: ”Det Politisk Korrekte” og partiene vingler fra ytterkant til ytterkant i sin forvirring etter å få gjennomført sine egne kjepphester. Og økonomikorrupsjonen stiger og stiger.


Mine tanker om dette oppslaget begynte å gjøre seg gjeldende i forbindelse med et DAGENS APROPOS, av 30. okt.-03: ”Bondevik fordømmer Israel” Ja, nettopp, Fordømmer! Forbanner! (1. Mos. 12:3) (synonyme begreper) Bondevik er blant annet prestevigd i Statens Kirke, og skulle ha en smule peiling uti denne materien, og han skulle skjønne at han, med landets ypperste stilling kun fører forbannelse over alle nordmenn og kvinner, med sin holdning (1.Mos. 12:3.)

Legg merke med at det står intet i Bibelen om hva Israel måtte ha gjort eller ikke har gjort i politisk henseende. Men hva står det rent positivt?: ”Mitt folk,” står det. Det er Guds folk. Uttrykket ”Mitt folk” er benyttet ca. 180 ganger i Det gamle Testamentet.

Den mest relevante forundring noen tid står på trykk i samme apropos: ”VI VET IKKE HVORDAN det ser ut inne i hodet til statsminister Bondevik når han godkjenner en så rystende urimelig fordømmelse/forbannelse av Israel.” Bondevik forbanner Israels selvforsvar. Samme forbannelsen møter USA. Diktaturet er snedig, og demokratiets lover hevdes å være ”gummistrikker.” Sannelig! KrF-stifterne skulle ha sett resultatet.

Og samme opplegget finner vi hos landets Utenriksminister, Petersen. Israel skal ha forbrutt seg mot folkeretten, sier han. Skal tro om han selv tror dette tøvet? Goebbels hevdet i alle fall: Dersom du proklamerer en løgn lenge nok så vil den til slutt bli tatt for Sannhet.

Evalueringsutvalget:
Så har vi det tilfelle, jeg vil kalle det frekkheten, som er egnet til å gjøre forvirringen total. KrF nedsetter et utvalg som skal evaluere partiets virksomhet og stemmetap. De skal visstnok forespeile å vende tilbake til utgangspunktet. En av betingelsene for å ha håp om å virke litt overbevisende, i så henseende er da å kvitte seg med Bondevik på timen.

Det gjør Ariel Sharon.
Nå ser jeg av bladet DAGEN, for 4. november at Israels politikere ikke vil se våre fremste folkevalgte, (demokrater?) i Israel mer enn Ariel Sharon vil se morderen Yassir Arafat: Dagen sier dette slik: ”Utenriksminister Jan Petersen får ikke møte sin kollega i Israel etter at han besøkte Yasser Arafat. Dette bekrefter minister Nathan Sharanski i den israelske regjeringen.”
”Både statsminister Ariel Sharon og utenriksminister Silvan Shalom nekter å møte utenlandske representatner som også besøker den palestina-arabiske lederen.” Sitat slutt.

Hvordan skal Israels venner forholde seg til våre folkevalgte.
Et av svarene gir IKAJ-leder Leif A. Wellerop: BE MOT ÅNDSMAKTEN ISLAM, sier han. Det vi ser er at våre folkevalgte er behersket av islams åndsmakt, og fører landet og folket inn under forbannelse. Ikke noe mindre!
Den velsignelsen som er lovet ”alle jordens folk” i Bibelens første bok (1. Mos. 18:18) er også den velsignelsen å avsløre verdens humbug.


22 SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
LESETEKST, 2 Mos 3, 11 – 15:
11 Men Moses sa til Gud: Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? 12 Han sa: Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. 13 Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere! - og de så spør meg: Hva er hans navn? - Hva skal jeg da svare dem? 14 Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.
[6: 3. Mark 14: 62. Åp 1: 4, 8.] 15 Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren*, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, så skal de kalle meg fra slekt til slekt.
[v. 6, 13. Sal 135: 13. Jes 42: 8. Hos 12: 6.] [* Se Ordforklaringer bak i Bibelen, eller i et bibelleksikon om Guds navn. Her er det på hebraisk skrevet JHVH, som ingen vet hvordan skal uttales.]


LESETEKST, Apg 17, 22 – 32:
22 Så stod da Paulus fram midt på Areopagos og sa: Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. 23 For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: For en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. 24 Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender.
[4: 24. 1M 1: 1. 1KONG 8: 27. 2KRØN 6: 18. Sal 124: 8. 146: 6 ff. Jes 42: 5. 66: 1.] 25 Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. 26 Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder.
[5M 32: 8.] 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham - enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss.
[5M 4: 7, 8. Jes 55: 6. Jer 23: 23. Rom 1: 19, 22.] 28 For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som også noen av deres egne diktere* har sagt: For vi er også hans slekt.
[Job 10: 12. 12: 10.] [* De stoiske dikterne Aratos og Kleantes i 3. århundre f. Kr.] 29 Da vi nå altså er Guds ætt, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke.
[Jes 40: 18 ff. 44: 9-20. Rom 1: 23. Ef 2: 10, 19.] 30 Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg.
[14: 16. Luk 24: 47.] 31 For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde.
[10: 42. Sal 9: 9. 96: 13. 98: 9. Joh 5: 22, 27.] 32 Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa: Vi vil høre deg tale om dette igjen!
[1Kor 1: 23.]

PREKENTEKST, Joh 12, 44 – 50
44 Men Jesus ropte og sa: Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. 45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.
[6: 40. 10: 30. 14: 9.] 46 Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.
[v. 35. 1: 4. 3: 19. 8: 12. 9: 5. Apg 26: 18. Ef 5: 8.] 47 Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.
[3: 17.] 48 Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham: Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.
[3: 18. 5: 45 ff. 8: 47. Heb 4: 12.] 49 For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale.
[3: 11. 7: 16. 14: 10. 17: 8.] 50 Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg.


Lørdag, November 08, 2003

Dagens bibelord
Luk 10, 21 - 24:
21 I samme stund frydet han seg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbaret det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg.
[Jes 29: 14. Matt 11: 25-27. 1KOR 1: 26. 2: 6, 7.]
22 Alle ting er overgitt til meg av min Far. Ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.
[Matt 11: 27. 28: 18. Joh 1: 18. 3: 35. 6: 46. 10: 15. 17: 2.]
23 Da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa: Salige er de øyne som ser det dere ser!
[Matt 13: 16, 17.]
24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det!
[1Pet 1: 10.]


Fredag, November 07, 2003

Drikker kristen ungdom alkohol? Svar til Willy Fjeldskaar
Kjære Willy Fjeldskaar!

Hans Nielsen Hauge sier i et sangvers:
Ti må arbeides flittig i gjerninger og ord, Så all vår sjel er driftig
Av kjærlighets uro: Vår neste å utdrage Av syndens hårde bånd,
Så de kan lydig blive Det livets Ord og Ånd.

Jeg har måttet arbeide flittig disse dager så det har ikke blitt så mye tid til overs for skriving, men jeg vil gjerne kommentere noe av det du sier i siste brev:
Det ser jo ut som du nå forstår litt bedre hva jeg mener, men du er ennå langt fra det som er Bibelens vilje og vei med både ufrelste og frelste sjeler.

Jeg vil først av alt peke på det du nevner om Pontoppidan og Luk 21, 34. Du sier at de nevner det under ett. Men det gjør de slett ikke, det står et OG mellom fråtser og drukkenskap. Fråtseri hindrer du ved å ta Gud med på råd hva du skal spise og ber Han om å vise måtehold og ikke skade Guds skaperverk med usunn mat og feil ernæring. Det er like stor synd å korte ned livet sitt med usunn mat som med usunn drikke. Drukkenskap hindrer en best ved helt å avstå fra alkohol. Men en kan ikke avstå fra sunn mat og drikke for da skader en også Guds skaperverk og det har en ikke rett til å gjøre med vitende og vilje, det er også stor synd. Noe annet er det om det er uår i landet og det er hungersnød.

De bibelvers jeg med flid har valgt ut omtaler ikke bare det du sier: FYLL, FESTING OG DRUKKENSKAP. Du vil ikke lese de ord jeg siterer fra Bibelen og da er dette en håpløs diskusjon. I 1 Pet. 4, 3 står også VINDRIKKING! Det står ikke mengden. De andre versene som jeg nevnte der står DRIKK, det står ikke i hvor stor grad! Men jeg valgte disse med omhu fordi Hedegårds Bibelsk Oppslagsbok bruker nettopp disse for å forklare disse ting og peker her på hvor alvorlig Guds Ord tok det med påbud og forbud om alkohol i GT og hvor mye strengere det var i NT. Dette kan du selv lese på side 294.

Du sier at jeg: BEHENDIG UNNGÅR Å SVARE PÅ MIN UTFORDRING MHT JESU VIN-UNDER. Hvordan vet du det? Er det fordi at på seg selv kjenner man andre? Du har ikke svart meg på spørsmålet om hvor i Bibelen det står at Jesus drakk vin. Du har ikke svart meg på spørsmålet om det å være til anstøt for den veike? Om det å friste en av Jesu vesle små? (For å nevne noen.)

Saken er den at jeg var ikke klar over ditt spørsmål da det var et ”haleheng” som ikke var kommet opp på skjermen. Jeg ble tilfeldigvis oppmerksom på det da jeg skulle slå av PCen og lukket vinduene. Jeg hadde jo ventet på at du ville komme med nettopp det, for alle som forsvarer alkoholen i en eller annen form kommer med dette. Så her er du i godt selskap med alkoholprodusenten, grossisten, detaljisten, hotelleieren, kaféeieren, pubeieren, bartenderen, serveringsdama, kelneren, politikeren og alkoholikeren.

Bryllupet i Kana er en herlig tekst som alle sanne kristne elsker og fryder seg over. Den er også av våre kirkefedre med stor grunn lagt til 2. søndag etter Kristi åpenbaring. På åpenbarings søndag leser vi om de tre vise som brakte Evangeliet med seg ut i den vide verden etter at Jesusbarnet hadde åpenbart seg for dem. Her var også Guds natur med i åpenbaringen slik som julenatt. På 1. søndag etter Kristi Åpenbaring leser vi om Jesus som 12 år gammel åpenbarer sin Guddommelighet for de lærde i Tempelet, og her i ektestanden, som er den første pakt Gud ga mennesket. Nettopp i denne bryllupsfest som er et speilbillede på den himmelske bryllupsfest mellom Brudgommen – Kristus og Bruden – den Kristne menighet.

Hva skjer: jo, de hadde ikke mer vin – dette var ingen tilfeldighet – Jesus bad tjenerne å fylle SEKS VANNKAR med vann. Jesus er selv Livets vann, det vann som veller frem til evig liv. Han er det sanne Vintre som har de edle druer som en hver kristen kan nyte allerede her i tiden. Han er den Himmelske Vin som vi skal drikke NY (legg merke til det) i det Himmelske Rike. Mat. 26, 29.

Jesus ber så om at det blir øst opp så kjøkemesteren kan smake på den. Det var ikke bare blitt til vin, men det var en vin som jeg tror neppe var smakt maken til på denne jord for Mesteren selv hadde gjort den. Og så står det, og det er det viktigste med teksten: DENNE BEGYNNELSE PÅ (SINE) TEGN GJORDE JESUS I KANA I GALILEA OG ÅPENBARTE SIN HERLIGHET; OG HANS DISIPLER TRODDE PÅ HAM.

Det er dette som er saken med denne tekst, ikke det om det er alkohol eller ikke i denne vin. Men verden og djevelens barn kommer ikke lenger enn til Mammon og drikkedjevelen i denne tekst. Der stopper de opp, og så mister de HERLIGHETEN for det var noe som var viktigere for dem.

Men Jesus som selv er den Himmelske Vin der de botferdige som har fylt sine tårekar seks dager i uken, kan spesielt på den syvende dag komme og leske seg med denne livssalige drikk. Jesus som er Livets Vann, blir for den botferdige også den Himmelske Vin, denne vin renser, leger, helliggjør og herliggjør. Bryllupsgjestene og brudeparet fikk denne dag del i en glede som ikke noen jordisk vin kan frembringe (med eller uten alkohol), de fikk se inn i den herlighet som Jesus verdens Frelser lot stråle frem.

Vi må her nede under kors og trengsel drikke den bitre vin i vårt arbeid og sved i seks dager, men på sabbaten, søndagen, skal vi holde gudstjeneste og nyte den Himmelske Vin. Slik kan vi ta mange billeder av denne tekst. Les Luther, Johan Arndt, Linderot, Franke, Hauge og J. N. Brun sine Postiller om denne tekst så skal du få se.

Motorførernes Avholdsforbund, hadde for en del år siden en kampanje for alkoholfri vin. Det var en danske, Pauvl Jørgensen, som reiste over hele Norges land med den. Mange vin-kjennere fikk smake på disse viner han hadde å by. De måtte alle som en innrømme: Den alkoholfrie var best!! Var det virkelig alkohol i den vin Jesu laget? En ting er helt sikkert Han vil ikke skade sitt skaperverk, men lege. Han som har gitt oss dyrebart vett og forstand, Han ville ikke at vi skulle miste det et øyeblikk. Husk at flere millioner celler dør i kroppen av et glass vin, en stor del av disse er i hjernen som først blir rammet. Alle celler er skapt av Gud!
Så til slutt vil jeg stille deg noen spørsmål i tilknytting til to historier som godt kan være sanne, du har kanskje lest det i avisen eller hørt det. Men du skal vite at det jeg nå sier er ikke hentet fra noen enkel historie, men er sammensatt.

To kristne menn dro på elgjakt i lag. Kommet opp til jakthytta lagde de seg til for jakten neste dag. A sa: jeg vil ha et glass vin for da roer nervene seg bedre og jeg sikter bedre! (Han var skytteren.) B som var slakteren og hjelperen sa det vil jeg også ha. A nøyde seg ikke med ett glass men drakk et halvt til. Nå skulle han se over geværet, olje og pusse, prøve patronen at den gled lett inn i magasinet. Mens han stelte med det gikk geværet av og han ble stygt skadet i foten. B fikk forbundet ham, kalte opp ambulanse og avtalte å møtes på en bensinstasjon, da ambulansen ikke kunne kjøre opp skogsveien. B fikk A inn i bilen og kjørte så fort han våget for A hadde stort blodtap. Pga at han hadde drukket alkohol blødde han uvanlig mye. Nede ved riksveien gikk skogsveien inn på denne i en halvslakk venstresving. B feilberegnet fart og avstand og klarte ikke å stoppe for en bil som passerte i 80 km/t, men rente inn i bakskjermen på denne med den følge at denne bilen mistet styringen gikk rundt på veien og havnet i en trestamme, sjåføren døde momentant. Det viste seg å være B’s bror som førte denne. Politi og ambulanse kom til. A og B pluss den drepte ble kjørt på sykehus. Begge ble tatt blodprøve av A hadde 1 promille og B 0,6. I rettsaken etterpå ble A dømt til 60 d. betinget fengsel og 5000 i bot for omgang med ladd våpen i beruset tilstand. B ble dømt til 2 ½ år for bildrap. Politiets vurdering var at han ved de rådende forhold med 0,6 promille hadde ca 12 m lengre stopplengde. I formildende omstendighet ble det tatt hensyn til at han forsøkte å redde sin kamerat fra døden og at den drepte var hans bror og det hadde påført ham store lidelser. B kunne ikke senere i livet tilgi seg selv for det ene glass vin.

Hva var den største synd: Flasken med vin som fristet så sterkt? At A drakk 1 ½ glass vin og så stelte med geværet? At B drakk 1 glass vin? Eller at B kjørte med promille? Hva tror du vår Himmelske Far sier til dette?

Eksempel 2.
To kristne kamerater avtalte å dra ut på sjøen for å fiske. A gikk innom B. Denne var klar til å være med, men han sa til A: Vil du ha et glass vin å varme deg på før fisketuren? Nei, sa A, jeg er avholdsmann! Men kjære deg sa B, vet du ikke at vi har frihet til å smake litt vin? Nei, sa A, jeg har gitt Gud løfte og kan ikke gjøre det, dessuten vil jeg påføre mine foreldre sorg med det og vi skal hedre våre foreldre står det i det 4. Bud, dessuten passer ikke alkohol, sjø og båt i lag. Pytt, sa B, jeg vil ha et glass, og drakk!

De dro ut til fiskeplassen, B ble i godt humør og ville virkelig vise hvordan det skulle gjøres når en skulle få fisk. Han reiste seg opp i båten og kastet ut, men mistet balansen og gikk over bord. A var rask og fikk fatt i ham og B tok fatt i båtripa for å hale seg om bord med A’s hjelp. Følgene av det var at ripa på den vesle jolla kom under vann og båten gikk rundt. Nå låg de begge i det kalde vannet, ca 10 gr., men B mente at det var ikke lenger enn 50 m til land og gode svømmere som de var så var ikke dette noe problem. A vurderte situasjonen annerledes. Han sa det er lengre til lands og det er bedre vi ligger i ro ved båten og roper på hjelp. Men B ga seg ikke, vi svømmer, som sagt så gjort, de svømte mot land. Nesten inne la plutselig A merke til at B var borte, han ropte men ikke svar, medtatt som han var klarte han ikke å dykke men klarte å karre seg i land og fikk hentet hjelp. En ½ t senere fann froskemann fra politiet B på bunnen. Dessverre sto ikke livet til å redde. Obduksjonen viste: Kvelning p.g.a. krampe i strupehodet, den mest vanlige årsak til det vi kaller for drukning. Denne krampe kommer lett når en har drukket alkohol og blir raskt nedkjølt, men også ved panikk.
Spørsmål: Var det synd av B å ta dette glass med vin og utsette seg selv, Guds dyrekjøpte sjel, for slik en risiko?

Guds Ord formaner oss til å være edrue så vi kan be (1 Pet. 4, 7). Men denne edrulighet og årvåkenhet går på mange andre ting også. Det er umulig å vinne seier i åndskampen om en skal ha den innstilling: Jeg har frihet til det og det, derfor gjør jeg sånn og sånn, etter mitt eget kjøds begjær. Bibelen dømmer dette for å vandre i kjød og ikke i Ånd. Og det står i Rom. 8, 1: SÅ ER DA NÅ INGEN FORDØMMELSE FOR DEN SOM ER I KRISTUS JESUS, SOM IKKE VANDRER ETTER KJØDET, MEN ETTER ÅNDEN. Det nye livet i mitt hjerte søker å komme så nær inn til Jesus Kristus som mulig. Det søker å være Ham til behag, for det nye livet er ikke alkoholen noe adiafora, ikke for Bibelen heller. Men for de som ikke har Åndens lys i hjertet og over Ordet, for dem er det meste i Bibelen adiafora, om det ikke stemmer med deres lyster og kjødelige behov.

Dette får være nok fra min side om det ikke kommer opp noe nytt, jeg ser ingen hensikt med det annet enn at det har ført meg dypere inn i Ordet og de problemstillinger emnet tar opp. Så får den Hellige Dommer likevel det siste ord, for Ham skal alle kne bøye seg, noen til dom andre til frelse og salighet.

Trygve Einar Gjerde


Dagens bibelord
1 Kor 8, 5 - 6:
5 For om det er såkalte guder, enten det nå er i himmelen eller på jorden - slik sett er det jo mange guder og mange herrer -
6 så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.
[Mal 2: 10. Joh 1: 3. 13: 13. Apg 17: 28. Rom 11: 36. Ef 4: 5. Kol 1: 16. Heb 1: 2.]


Torsdag, November 06, 2003

Ivar Kristianslund taler i Tønsberg søndag 9. november kl. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste på Hotell Maritim i Tønsberg førstkommende søndag. Ivar Kristianslund preker. Hotell Maritim har adresse: Storgaten 17.

Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST, Joh 12, 44 – 50:
Men Jesus ropte og sa: Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. 45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.
[6: 40. 10: 30. 14: 9.] 46 Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.
[v. 35. 1: 4. 3: 19. 8: 12. 9: 5. Apg 26: 18. Ef 5: 8.] 47 Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.
[3: 17.] 48 Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham: Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.
[3: 18. 5: 45 ff. 8: 47. Heb 4: 12.] 49 For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale.
[3: 11. 7: 16. 14: 10. 17: 8.] 50 Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg.


Willy Fjeldskaar svarer Trygve Einar Gjerde
Kjære deg igjen,

når du sier du oppfatter "å drikke alkohol" som likeverdig med å "drikke
seg til en rus", så er nok dette delvis grunnen til uenighet i spørsmålet.
Da misforstår du undersøkelsene blant kristen ungdom. Spørsmålet til dem -
så vidt jeg vet - var ikke om de drikker seg fulle. Men om de avholder seg
fra alkohol eller ikke. De fleste begrenser nok sitt alkoholinntak til et
glass vin til maten. Jeg er fullstendig enig med deg om at dette er gal
utvikling - det burde vært selvsagt at en i kristen ungdomsmiljø var
avholdende. Slik det var i min ungdom.

Jeg er også enig i at det er mange gode grunner til å la glasset stå. Men
det er din argumentasjon ut fra Bibelen som jeg er uenig i. For det
første: Når du henviser til bibelvers hvor det er tale om fyll, festing og
drukkenskap, da er dette lite relevant. Slikt foregår selvsagt ikke i
kristent ungdomsmiljø. Kristen ungdom vil ikke kjenne seg igjen i slik
beskrivelse. I tillegg finnes det ikke Skriftord som kan brukes til å
argumentere for at avholdsstandpunkt er det eneste rette. Dette er og blir
et adiaforon.

Du sier at en ikke kan havne i drukkenskap uten å drikke alkohol. Den
logiske konsekvens av det er, etter ditt syn, at en bør unngå det første
glasset. Jeg syns ikke dette er logisk. Du siterte Pontoppidan tidligere.
Han nevner fråtseri og drukkenskap under ett (slik Lukas gjør). Hvis eneste måten å unngå drukkenskap på, er å være avholdsmann - hvordan skal en da unngå fråtseri? La vær å spise? Være uten penger?

Du ber meg om å gi Guds Ord rett. Det gjør jeg. Jeg sier slett ikke at
Skriftens Ord er "ubibelsk". Det som er problemet, er din tolkning. En må
ikke plukke ut visse ord, og gi dem en tolkning som det ikke er rom for. En må se Bibelens tale om disse spørsmål i sammenheng. Uklare ord må tolkes ved klare ord. Jeg ser f.eks. at du behendig unngår å svare på min
utfordring mht Jesu vin-under. Jesus la dermed til rette for at folk kunne
drikke i bryllupet. Hvis Han hadde hatt et slikt syn som du hevder, så
ville Han selvsagt ikke gjort det.

Det som imidlertid er verre, og som er ubibelsk i det du sier, er at det du
sier, går på den kristne friheten løs. Du mener alkohol avgjør om en er
innenfor eller utenfor samfunnet med Gud. "Såkalt kristen ungdom er ikke
kristen i og med at de drikker alkohol", var essensen i ditt Dagen-innlegg.
Det er ikke nok å tro på Jesus - en må altså også være avholdsmann. Dette
står i skarp kontrast til den kristne frihet, slik den f.eks. er beskrevet
i Galaterbrevet (se 5,1).

mvh
Willy Fjeldskaar


HVEM BØR BETALE FOR ALKOHOLENS SKADEVIRKNINGER? - Av Trygve Einar Gjerde, sentralstyremedlem i Kristen Framtid og fylkesformann i Hordaland
Oddvar Berge kommenterte min artikkel om emnet forleden, og det han sier er jo korrekt, så det er ikke vanskelig å være enig i det. Men her er mange veier som fører til Rom sies det, en må bare prøve å finne den beste og mest farbare.

Hvem er egentlig misbrukeren av alkohol? Jo, sier noen, det må jo være den som drikker den og blir avhengig (alkoholikeren). Sett at alkoholen ikke var til, ville da denne ”misbruker” vært til? Forfølger vi temaet, så finner vi at den som misbruker Guds skaperverk til å fremstille/produsere alkohol, må være den som er misbruker. Men sett at den lovgivende myndighet, satte lovforbud mot slik misbruk (og det burde det jo være i et kristent land), ja, så kunne ikke noen fremstille alkohol på lovlig måte. Er ikke da Storting og regjering med Konge i Statsråd den egentlige ”misbruker”? Vi kan i den forbindelse tale om andre misbrukere, alle de som omsetter alkohol, de utnytter et marked der en stor del av forbrukerne er ute av stand til verken å si ja eller nei til kjøp. Det er en annen person i deres liv som har overtatt styringen, alkoholdjevelen!

Hvem skal så betale de mellom 50 og 70 milliarder kroner det koster vårt samfunn å ha denne gift imellom oss? I utgangspunktet de som forvolder skaden! Og hvem er det? Alkoholikeren? Tilfeldighetsdrankeren? Selgeren? Kelneren? Servitøren? Produsenten? Vinmonopolet? Eller den Lovgivende forsamling?

Et eksempel: En ung gutt jeg kjente svært godt, begynte å drikke øl 12 – 13 år gammel. De solgte ikke øl her på butikkene da, så han og en jevngammel gutt reiste over fjorden og kjøpte øl på en butikk der. !6 år gammel var han alkoholiker, 18 år gammel var han narkoman og 22 år gammel var han død. I mellomtiden var hans far død, hans mor som skulle forsørge ham og hans søsken, var i sjokk og ute av stand til å arbeide, hun var helt apatisk i over ett år. Jeg og min hustru tok henne med på en biltur for å prøve å opplive henne litt, hun er jo en kristen som vi har kjent lenge, så det var naturlig for oss å prøve å hjelpe litt, men det var vanskelig å få kontakt med henne. Hvem skal betale for en for tidelig død ektemann og en sønn, død av overdose og et ødelagt liv og helse?

De som drikker påfører seg selv, sin arbeidsgiver, samfunnet og sin neste ofte skade som dreier seg om flere millioner kroner. Forsikringsselskaper betaler og dekker inn kostnaden på deg og meg. Sosialetaten betaler og dekker inn kostnaden på deg og meg. De som driver en virksomhet og får økt produksjonskostnaden p.g.a. alkoholskader, legger økt pris på varen, og du og jeg betaler. Det er ytterst sjelden at den som påfører skaden betaler noe som helst. Som sjømann så har jeg vært vitne til flere båthavari p.g.a. alkoholbruk der det har kostet forsikringsselskapene mange millioner kroner. Skipper eller styremann som forvoldte skaden i fylla slapp klar. De hadde heller ingen mulighet til å betale.

Alkoholikeren er ofte sosialklient, du og jeg betaler hans drikk. Han har ingen mulighet til å gjøre opp for den skade han påfører samfunnet. Vi har ca 400.000 alkoholikere i landet vårt og bare ca 120.000 vet om at de er det! De andre har aldri forsøkt å slutte med alkohol og vet heller ikke at de er ute av stand til å slutte.

I 1993 hadde vi plass til 3218 personer på institusjoner her i landet, og vi hadde 763.098 kurdøgn for rusmisbrukere ifølge rusmiddeldirektoratet. Statens inntekt på alkohol var samme år vel 8 milliarder, og forbrukernes utgifter var 15,8 milliarder i 94. Nå 10 år etter er situasjonen alvorlig forverret. Da hadde Hordaland fylke 7 vinmonopol nå har vi vel like mange bare i Sunnhordland og Hardangerregionen. Når så produsentene tar i bruk lokkemiddel for barn i form av rusbrus og rusis, så har vi ikke noen lys fremtid i Norge på alkoholfronten.

Trygve Einar Gjerde


Dagens bibelord
2 Tess 2, 13 - 17:
13 Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, - for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.
[1: 3. Ef 1: 4. 1TESS 5: 9. 1PET 1: 2.]
14 Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.
[1TESS 2: 12. 4: 7. 1PET 5: 10.]
15 Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss.
[3: 6. 1KOR 16: 13.]
16 Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,
[Rom 5: 8. Gal 2: 20.]
17 må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale!
[1Tess 3: 13.]


Onsdag, November 05, 2003

Drikker kristen ungdom alkohol? - Svar til W. Fjeldskaar
Kjære Willy Fjeldskaar!

Jeg har fremdeles en fornemmelse av at du ikke vil lese eller forstå det jeg skriver og henviser til i Bibelen.

Du legger også noe annet i mitt uttrykk: ”Drikker kristen --.” Som sjømann i 45 år har jeg ikke forstått eller erfart noen annen mening med ordet ”drikker” enn at det er å drikke seg en rus. Det har i vårt land og alle andre land jeg har besøkt med ulike språk hatt same mening, også her på Bømlo der jeg bor og de nærliggende byer bruker bare ordet drikker når de taler om misbruk av alkohol. Vi sier for eksempel: drikker du melk? Drikker du kaffe? Men når en spør meg: ”Drikker du” da sier jeg: ”Nei jeg er avholdsmann”. Forstår du dette Willy?
Du sier i ditt siste skriv: ”det står ingen ting i Bibelen om at det er synd å drikke alkohol – det Bibelen snakker om er ”drukkenskap”. Det er noe annet.” Men kjære deg, hvordan vil du forklare det? Hvordan kan en havne i ”drukkenskap” uten å drikke alkohol?

Kan du si meg når alkoholen blir en forbannelse, er det ved det første, det andre eller ved det 10.000ende glass? Jeg har spurt mange alkoholikere om det, og de sier ”det var det første glass som førte meg i forbannelsen”. Jeg kunne fortalt deg mange vitnesbyrd fra disse, personer som har sett djevelen lys levende for sine øyner og lignende, men det blir ikke plass til det her. Les ellers Luthers utleggelse av 1 Mosebok. s. 391 – 398 og Luthers epistelpreken for sjette s. e. Påske. Luther sa da han kom til Sachsen: Ølet var ikke drikkende der for djevelen hadde hatt svovel (alkohol) i det! Tenk over det!

Du mener fortsatt at mitt sitat fra 1 Pet. 4, 3 er ubibelsk, ja for det er jo det du mener? Men der står på grunnteksten: ”hedningers å ha, ds. Havende gått fram i ryggesløshet, i lyster, VINDRIKKING, FESTING, FYLL og –”. Er det ikke underlig for deg at Peter som er Jesu mest betrodde apostel her fordømmer vindrikking, og du påstår at Jesus er en vindrikker (uten at du ennå har kunnet svare meg på hvor det står). Jeg tror at Peter som her skriver under Åndens ledelse aldri ville skrevet noe som var mot Jesu mening. I Rom. 13, 13 står det på grunnspråket: ”i svir og drikk,--”. Og i Gal. 5, 21 står nesten samme ordet for drikk (méthais) som i Rom. 13, 13, nemlig: méthai. Altså her brukes samme ord som jeg brukte i min artikkel men det sier du var ubibelsk? Jeg ber deg for din salighets skyld, tenk deg om en gang til, og gi Guds Ord rett. Du får heller mene hva du vil om meg, men gi Guds hellige uforanderlige Ord RETT! Amen.

Helsing
Trygve Einar Gjerde.


Dagens bibelord
Hebr 12, 22 - 28:
22 Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader,
[Jes 2: 2. Dan 7: 10. Gal 4: 26. Åp 3: 12. 14: 1. 21: 2.]
23 til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder,
[1M 18: 25. Luk 10: 20. Åp 6: 9.]
24 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod.
[8: 6. 9: 15. 10: 22. 11: 4. 1M 4: 10. 1TIM 2: 5. 1PET 1: 2.]
25 Se til at dere ikke avviser ham som taler! For unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen.
[2: 3. 10: 29.]
26 Hans røst rystet den gang jorden. Men nå har han lovt, og sagt: Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen.
[2M 19: 18. Hag 2: 6. Matt 24: 29.]
27 Men dette ordet: enda en gang, gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort. For de er jo skapte ting. Og så skal det som ikke kan rokkes, bli stående.
[1: 11, 12. Sal 102: 27. Jes 65: 17. 2PET 3: 10, 12.]
28 Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt.
[Dan 2: 44. Fil 2: 12.]


Tirsdag, November 04, 2003

Christian Coalition Asks Congress to Control Our Runaway Federal Judges; Justice Moore was Obeying the Law
Press Release Monday, November 3, 2003
--------------------------------------------------------------------------------
For further information contact: Michele Ammons 202-549-6257 or 202-479-6900

Christian Coalition Asks Congress to Control Our Runaway Federal Judges; Justice Moore was Obeying the Law


Washington D.C. -- Christian Coalition of America condemns the decision by the Supreme Court today to refuse to hear the 10 Commandments Monument case brought to the court by Alabama Chief Justice Roy Moore. This outrageous non-decision follows the recent remarks by Justice Sandra Day O'Connor that the Supreme Court will look to international law and laws of other nations in making their future decisions. Indeed, she says the majority looked to European legal precedent -- such as the laws of France -- and European opinion in making their rogue decision overturning the Texas sodomy law this year ("Lawrence vs. Texas.)


The president of the Christian Coalition of America, Roberta Combs said, "It seems that the Supreme Court is accelerating their rogue decisions which are intended to spite the opinions of the overwhelming majority of Americans. Today's decision - or non-decision - to refuse to consider Alabama Chief Justice Roy Moore's action putting a 10 Commandments monument in the judiciary building is just one more slap in the face of the American people. This is why Christian Coalition of America announced in a press conference last month with 4 Members of Congress our campaign "Let's Take America Back" to deliver 1 million signatures to Congress by early next year. The petition encourages Congress to assume their constitutional authority and stop federal judges from legislating from the bench."

Christian Coalition agrees with Justice Moore when he said in a statement this summer, "...the federal court has no jurisdiction, power or authority to remove this public acknowledgement of God, which is authorized under the constitution of this state." Christian Coalition of America applauds Members of Congress such as Congressman John Hostettler, R-IN, whose amendment passed overwhelmingly (260-161) to block enforcement of the 11th Circuit Court of Appeals ruling that the 10 Commandments Monument be removed. This huge vote reflects the opinion of the American people that the 10 Commandments should be allowed to remain in the public square, by margins of over 70%. Other Members are stepping up to their constitutional duties to begin reining in federal judges legislating from the bench.


###


--------------------------------------------------------------------------------

Christian Coalition of America
P.O. Box 37030
Washington, D.C. 20013

www.cc.org Telephone: (202) 479-6900
Fax: (202) 479-4262
Annonse: LÆRER ØNSKES
Da vi har underdekning av godkjente lærere, søker vi herved kontakt med slike.
Vi driver Heimly Kristne Grunnskole i Mosvik i Nord-Trøndelag. Vår skole er en friskole på evangelisk luthersk grunn. Heimly er en grunnskole som dekker 1. til 10. årstrinn. For tiden har vi 9 elever fra 4. til 10. Skolen er udelt, og holder til i leide lokaler i Mosvik.
Vi ønsker å komme i kontakt med lærere som kan tenke seg å arbeide på en slik skole, nå eller senere. Om nødvendig er vi behjelpelig med å skaffe bolig og eventuelt arbeid til ektefelle. Skoleplanene er godkjent for inntil 30 elever, så vi har også plass til flere elever!

Vennligst ta kontakt med Håvard Fjell, tlf 74 06 44 44
eller Per Ola Hovd, tlf 74 06 41 46.


Dagens bibelord
Jes 49, 8 - 10
8 Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler, 9 og si til de fangne: Gå ut! - til dem som er i mørket: Kom fram! På veiene skal de beite, og på alle de bare haugene skal det være beitemark for dem.
[42: 7. 61: 1.]
10 De skal ikke sulte og ikke tørste. Verken det glødende sandhavet eller solen skal skade dem. For han som forbarmer seg over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell.
[55: 1. Sal 12: 1, 6. 23: 2. Åp 7: 16, 17.]


Mandag, November 03, 2003

Willy Fjeldskaar svarer Trygve Einar Gjerde
Kjære Trygve Gjerde,

det står i ingenting i Bibelen om at det er synd å drikke alkohol - det
Bibelen snakker om, er "drukkenskap". Det er noe annet.

Jeg er, som sagt, enig i det du skriver om alkoholens forbannelser. Du
hevder, riktignok, at jeg egentlig ikke mener det jeg sier. Ja, du hevder
tilogmed at jeg "gir ungdom frihet til å drikke". Det er ganske voldsomt.
Grunnen til slike påstander, er at jeg ikke er enig i din argumentasjon at
en faller ut av kristenstanden ved å drikke et glass vin. Jeg mener det er
mange gode argumenter for å la vær å drikke alkohol, men dine argumenter er
rett og slett ubibelske. Det er viktig, spesielt overfor, ungdom, at en
argumenterer sant og rett. Jeg må nesten spørre: Du anklager meg,
urettmessig, for å gi "ungdom frihet til å drikke". Hva skal man si om at
Jesus gjorde vann til vin? Gav Jesus bryllupsgjestene frihet til å drikke?

mvh
Willy Fjeldskaar


Trygve Einar Gjerde svarer Willy Fjeldskaar
Mosterhamn, 2/11 2003

Til
Willy Fjeldskaar.


Drikker Kristen ungdom alkohol?

Kjære ukjente kritiker!

Skulle ønsket at du ville lest min artikkel i sin helhet så hadde du ikke båret frem en slik forakt for Guds hellige Ord. Grunner en ikke på hva Guds Ord sier oss, så blir vi heller ikke vis til salighet!
Du er sjokkert! Skulle ønsket du ble så sjokkert at du våknet opp av din ubotferdige syndesøvn som du her legger frem for meg og andre uten blygsel.
Da jeg var ung, var det helt utenkelig for en kristen ungdom å drikke alkohol. Det var å selge sin dyrt forløste sjel til djevelen. Jeg kjente ingen blant ungdommene som drakk. Vi var som regel med i et eller annet avholdslag, jeg ble med i Blå-kors som 14 åring.
Du vil anklage meg for at jeg mener at det ikke er troen alene på Kristus som frelser oss. Her tar du skammelig feil og åpenbarer at du ikke har kjennskap til den levende, frelsende tros art.
Guds Ord sier at den kristne frihet ikke er en frihet for kjødet, Gal. 5, 13. Kjødet skal dødes og druknes i daglig sann anger og bot over sine synder (det er også den levende tros vesen), sier Luther og det sier han med full dekning i Guds Ord.
Om det ord jeg siterte fra 1 Pet. 4, 3, sier Pontoppidan i Sannhet til Gudfryktighet etter å ha stilt følgende spørsmål:
221: Hva er det da som opptenner de onde kjødelige lyster?
Særdeles fråtseri og drukkenskap!
222: Er da fråtseri og drukkenskap så farlig og stor synd?
Ja visselig, for de utelukker oss fra Guds rike likeså vel som hor, mord og tyveri.
Gal. 5, 19 – 21: Kjødets gjerninger er åpenbare, som er: hor, skjørlevnet, urenhet, uterlighet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, nid, vrede, trette, tvedrakt, partier, hat, mord, drukkenskap, fråtseri og de som er lik disse, og hvilke jeg sier eder forut, som jeg og før har sagt, at de som gjør sådanne ting, skal ikke arve Guds rike.
Luk. 21, 34. Vokt eder selv at eders hjerter ikke noen tid besværes med fråtseri og drukkenskap.
223: Skulle det da være så farlig av og til å drikke seg en rus når en bare ikke gjør det til en vane?
Ja, når det skjer med forsett, er det alltid en fordømmelig synd, som aldri kan forenes med Guds nåde og håpet om salighet.
224. Men om en er så sterk at en tåler meget, kan en da ikke også drikke meget?
Nei, en skal ikke spise eller drikke over nødtørft. Se 1 Pet. 4, 3, hvor der blir gjort forskjell på fylleri og drukkenskap, og dog dømmes begge deler som en hedensk synd.

Pontoppidan blir kalt for Nordens største lys i åndelig sammenheng.

Den Hellige Ånd minnet meg om at jeg skulle legge frem for deg omvendelsens vei som et bevis på at drukkenskap og andre kjødelige synder er uforenlige med sann kristendom og et gjenfødt helliggjort hjerte. Om et menneske har falt ut av sin dåpspakt ved forsettelige ondskapssynder, så står Den Hellige Ånd utenfor hjerte og kaller til omvendelse, dette er Guds uendelige nåde. Om da synderen gir rom for Guds nådekall til omvendelse og Den Hellige Ånd får føre ham inn i den sanne bot og sorg over synden så han roper til Gud om nåde og frelse, ber Gud og de han har syndet mot om tilgivelse, ja så føder/skaper Den Hellige Ånd den levende tro i denne synders hjerte, og han går over fra syndestand til nådestand ved Den Hellige Ånds gjenfødende skaperverk i hjertet. Denne troende, gjenfødte synder erklærer – dømmer (Skriften bruker begge uttrykk) Gud rettferdig på grunn av Jesu Kristi fullbrakte frelsesverk på Golgata kors. Hjertet er nå renset i Jesu Kristi dyrebare blod og synderen er i en slik gledesrus når dette blir endelig klart for ham/henne, enten det tar kort eller lang tid, at nå kan ikke den nyfødte Kristi medarving komme nær nok sin Himmelske Brudgom og redningsmann. Guds Ords lesning og betraktning blir det kjæreste for ham, helliggjørelsens vei en fryden og gledens vei. All synd blir i denne tilstand gjenstand for hat og avsky. Men akk, det går ikke lenge før djevelen skyter sine gloende piler, og er ikke den nyfødte da godt beskyttet av troens skjold, saliggjørelsens hjelm og iførte rettferdighetens panser med sannhetens belte spendt om livet (Ef. 6), så er det ikke lenge før de første syndesår er kommet. Men Jesus Kristi blods vedvarende rensende kraft tar bort all skrøpelighetssynd. Ondskapssynden derimot, den er det verre med. Da er det stygge fall og tungt å reise seg igjen. Drukkenskap er en slik ondskapssynd, men ikke bare det, alkoholen fører utallige andre synder med seg, en kan gjøre så mye ondt som en ikke helt vet om hvordan det er skjedd p.g.a. et omtåket og forgiftet hode. Tenk å forgifte Guds dyrebare skaperverk på denne måte! Tenk å bedrøve Ånden på en slik skammelig måte! Derfor er den sanne tro så fryktsom for alt det som er Gud imot at den aldri med vitende og vilje vil utsette seg for alkoholens forbannelse, ja ikke en gang under tvang, det kan jeg selv bevitne!! En er som et sant Guds barn bare opptatt av at andre må få den glede og kjærlighet til den Treenige Gud i hjertet som en selv har, være i den samme frihet. Det er ikke noe som gjør menneskene så ufri og bundet som alkohol og narkotika, for hele legemet blir forgiftet og sykt og en har ikke lenger kontroll med sitt hjerte.
Willy! Du sier: ”Jeg er fullstendig enig i alkoholens forbannelse”. Men det er du jo slett ikke når du mener at ungdommen fritt kan gå inn under den. Nei, du har ingen sann omsorg for de unge, du gir dem gjerne ”frihet” til å drikke, det er saken!
Guds Ord har ikke bundet oss til spesielle matretter og drikke, Kol. 2, 16; Rom. 14, 1 – 4, men det advarer på det sterkeste mot alkoholen. Vi skal ta oss av de som er skrøpelige i troen, Rom. 14, 1; 15, 1 – 2. Vi skal ikke i vår frihet være til anstøt for vår neste i mat og drikke, 1 Kor. 8. Vi kan bruke den til medisin. Altervinen kan gjerne innholde alkohol for meg, for det er i nattverdstunden Jesu sanne blod, men i skikkelse av vin. Jeg har en vinflaske i mitt kjøleskap, men den er kun i bruk ved nattverden. Jeg har aldri smakt vin utenom det.
Mange skal på Dommens Dag anklage sine foreldre og si: Kjære foreldre! Nå ser dere at jeg går til fordømmelsen og helvete, men dere skal følge meg! Dere lærte meg opp i drikkens farlige vei ved at dere hadde alkoholen på bordet hjemme. Dere advarte meg ikke enda dere så og forstod at jeg tidlig begynte å drikke og alkoholen fanget meg med sine rep, og det var ingen som kunne løse meg. Nå går vi sammen i fortapelsen!”
Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en møllesten om hans hals, og han var senket i havets dyp. Mat. 16, 6.
Du sier: ”Er dere ikke klar over at Jesus drakk vin”. Men hvor står det? Jeg kan ikke finne det i min Bibel. Han sier jo selv i Mat. 11, 18 – 19: - de sier: Han har djevelen (Johannes). Menneskesønnen er kommet. Han eter og drikker, og de sier: Se, hvilken fråtser og vindrikker er det menneske, --. Her peker Jesus på de falske anklager mot både ham og Johannes. De måtte finne på noe. En må huske på hva som her var Johannes sin føde og hva som var Jesus sin føde. Dessuten var den vin som en på den tid til vanlig nyttet til maten nypressede druer i druehøsten og senere så kunne denne ved lang lagring og gjæring utvikle alkohol, i større eller mindre mengder. Men jødene hadde for skikk å avholde seg fra alkohol. Men de hadde heller ikke den kjennskap til å måle hvor mye alkohol det var i vinen som vi har i dag.. De skjelnet mellom vin og sterk drikk. Vi må i sannhetens navn si at det var Jesu motstander som anklaget Ham for å drikke vin. Vi finner ikke noen plass hvor det står at Jesus drakk vin. Det ville jo være underlig om Han så gjorde når Han så alvorlig advarer mot drikkeriet i sitt Ord. Det nærmeste vi kommer det at Jesus drakk vin var på korset, se Mat. 27, 34, der det står at de gav Ham vin blandet med galle, men da Han smakte det ville Han ikke drikke.
Det er en skam at vi som kristne må diskuter slike ting, vi skulle ha helt andre mål for øye!

Med hilsen
Trygve E. Gjerde.


Willy Fjeldskaar utfordrer Trygve Einar Gjerde om alkohol
Jeg er sjokkert over oppslaget nedenfor. "Ungdom som drikker alkohol er ikke kristne." Det er fullstendig ubibelsk, - mens Bibelen forkynner at det er alene troen på Jesus som frelser, sies det her at en i tillegg må en avholde seg fra alkohol. Jeg er fullstendig enig i alkoholens forbannelse, men når det går på den kristne frihet løs, da er grensen overskredet. Er dere ikke klar over at Jesus drakk vin?

Drikker kristen ungdom alkohol? - Av Trygve Einar
Gjerde, sentralstyremedlem i Kristen Framtid og
fylkesformann i Hordaland
Nei, og atter nei! Det gjør de ikke! Men det er noen
som HAR NAVN AV AT DE LEVER MEN ER DØD. Åp. 3, 1.


Dagens bibelord
Hebr 12, 1 - 3:
1 Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss,
[10: 36. Rom 12: 12. 1KOR 9: 24. 2KOR 7: 1. Fil 3: 13, 14. 2TIM 4: 7. 1PET 2: 1.]
2 med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.
[1: 13. 2: 10. 8: 1. Luk 24: 26, 46. Fil 2: 8.]
3 Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.
[Luk 2: 34. Gal 6: 9. 1PET 2: 23.]


Søndag, November 02, 2003

FJELDSKAAR OG KRISTIANSLUND, MED FLERE
TIL IVAR KRISTIANSLUND SENDT 31. OKTOBER 2003

kjære deg - igjen,

jeg har indirekte (dvs. via L-A. Høgetveit) forstått at du/dere har reagert
på at jeg, i forbindelse med samtalen om pi, "ikke kunne stå for det
man har sagt, men i neste omgang skifte til "at man mente noe annet".

Jeg har jo ikke fått dette direkte fra deg, så jeg vet ikke om du deler
disse synspunkt. Men jeg vil uansett kommentere det kort.

Jeg nevnte to saker i GT som jeg mente kunne by på problemer hvis en tok
Bibelen bokstavelig, uten noen form for tolkning. Foranledningen var at du
påstod at det er helt unødvendig å tolke Bibelen, når den uttrykker seg
klart. Jeg nevnte 3. Mos. 19, og 1. Kong. 7. som eksempler på klare ord
fra GT, hvor det ikke burde være behov for tolkning. Poenget var å utfordre
dine utsagn. I begge tilfeller tyr du til tolkning - ingen av stedene kunne
tas bokstavelig. Det var nettopp det jeg ville ha fram - du tar ikke alt
bokstavelig (slik du påstår), men tolker det. Du velger selv ut hva du vil
ta bokstavelig og hva som må tolkes. 1.Kongeb. 7 forklarer du f.eks. med at
"poenget ikke er å gi en matematisk nøyaktig beskrivelse". Nettopp!! Mitt
spørsmål om hvorfor det nødvendigvis er en "tidsmessig nøyaktig
beskrivelse" i 1. Moseb 1., har jeg foreløpig ikke fått svar på.

Nå forstår jeg det slik (via LAH) at jeg visstnok "ikke står for det jeg
har sagt". Det skulle, i så fall, bety at jeg mener vi ikke skal gå med
klær vevd av to slags garn, eller at Bibelen feilaktig forteller oss hva pi
er. Dette forutsetter jo at jeg har en bokstavelig forståelse av Bibelen.
At dere tolker meg dithen, er helt uforståelig. Det stemmer fryktelig
dårlig med det jeg har sagt opptil flere ganger, bl.a. gjennom sitater av
ØA, at Bibelen ikke er en naturvitenskapelig bok - poenget er verken
geologi, biologi eller matematikk. Jeg mener at Bibelen ikke uttaler seg om
pi - det er irrelevant (etter mitt syn). Altså ikke feil, men irrelevant.
Her er vi ved kjernen av vår uenighet. Med en bokstavelig forståelse av
Bibelen, hvor tolkning er unødvendig, så er det (som tidligere nevnt) ikke
andre muligheter enn å konkludere med at pi=3 (og at ordet "dag" betyr 24
timer). Når det gjelder pi, så har dere tydeligvis forlatt den bokstavelige
forståelsen, og har begynt å tolke.

Da jeg først leste LAHs mail, som inneholdt insinuasjonene om at jeg "ikke
står for det jeg sier", så ble jeg litt overrasket. Etter å ha tenkt meg
om, og lest om igjen det jeg skrev, er nok "overraskelse" ikke det eneste
uttrykk som er relevant. Spesielt hvis insinuasjonene fra LAH er uttrykk
for en felles forståelse (fra dere 4). Dere er jo velutdannete folk (en
professor i matematikk, en teolog og to sivilagronomer). Det skulle derfor
ikke stå på evnene, skulle en tro.

Jeg har kommet til at hvis disse insinuasjonene skulle være en felles
forståelse hos dere 4, så bunner dette enten i vrang vilje, eller i
manglende språkforståelse. At disse insinuasjonene brukes av vrang vilje,
og av mangel på gode argumenter til forsvar for sitt syn, har jeg liten tro
på. Det med språkforståelsen, har jeg mer tro på - det kan ha med evnen
til å forstå andre sider ved språket enn akkurat det konkrete/bokstavelige,
og den språklige konteksten. Denne forklaringsmodellen er ganske
tiltalende, da den kanskje også kan forklare vår dissens mht forståelsen av
de bibelske tekstene.


mvh
Willy


TIL WILLY FJELDSKAAR SENDT 2. NOVEMBER 2003.

Kjære Willy!

Som forklart i min forrige e-post, tar jeg 1. Kong. 7,23 helt bokstavelig uten noen tolkning. Jeg betrakter også ”problemet” med pi som oppkonstruert! Herren har ikke uttalt seg om pi i dette skriftstedet, men om visse mål på det støpte havet, og disse målene tror jeg er korrekte. Det står jo ikke noe sted at havet er sylinderformet. Tvert imot! Jeg ga deg diverse mulige forklaringer på skriftstedet, framsatt av andre, men det er ikke mine ord at ”poenget ikke er å gi en matematisk nøyaktig beskrivelse”. Igjen går jeg ut fra at Bibelen er nøyaktig når den ikke selv antyder noe annet.

Jeg tar også 3. Mos. 19, 19 helt bokstavelig, uten noen tolkning, men dette skriftstedet gjelder Israels barns menighet. Jeg regner meg som en kristen nordmann av hedensk ætt, og Bibelen forteller klart at dette skriftstedet ikke er bindende for meg. Dette går klart fram bl.a. av Ap.gj. 15,1-32.

Svaret på hvorfor det nødvendigvis er en ”tidsmessig nøyaktig beskrivelse i 1. Mos. 1 er følgende: (1) Bibelen gir ikke noe sted den minste antydning om noe annet. (2) Hele sammenhengen, med nevnelse av aften og morgen, med omtale av hvilen på den syvende dagen, med omtale av sola og månen som skulle råde henholdsvis om dagen og natten, sammendraget i 2. Mos. 20,11 og sammenlikningen med den vanlige arbeidsuken, osv. indikerer klart at det ville være meningsløst å oppfatte dagene som noe annet enn vanlige dager.

Om du har skiftet mening underveis i debatten, har jeg ikke oversikt over. Generelt vil jeg si at det er negativt å kverulere ved hjelp av et uklart språk, men at det er positivt å skifte mening når man blir overbevist av saklige argumenter. Selv har jeg ofte fått følgende ironiske anklage rettet mot meg: ”Du har alltid rett, du.” Da pleier jeg å svare: ”Ja, jeg har alltid rett, for hvis jeg ikke har rett, så skifter jeg mening!” Dessverre er det ikke alle som har mot til å skifte mening når de innser at de tar feil.

En debatt blir alltid mest fruktbar for alle parter når man konsentrerer seg om å ta ballen og ikke mannen. Det man oppfatter som fornærmelser kan man gjerne koste på seg å overse.

Vennlig hilsen
Ivar


Willy Fjeldskaar og Ivar Kristianslund: Debatten fortsetter
FRA WILLY FJELDSKAAR TIL IVAR KRISTIANSLUND 22. OKTOBER 2003:


kjære deg,

1) Når det gjelder vranglære, har du sagt følgende: Det er forferdelig
trist at en så sympatisk kapasitet som Jon Kvalbein presenterer vranglære
om Bibelen. Vranglæren er at han sier at en ikke må "gjøre Skriften til et
naturhistorisk kildeskrift". Overskriften på innlegget ditt lyder:
"Kvalbein farer vill". Øivind Andersen sier nøyaktig det samme som Kvalbein
- "Det er ikke geologi som forkynnes oss gjennom skapelsesberetningen". Det
er ingen forskjell på JK og ØA mht dette - konklusjon: ØA er vranglærer.
Hvis du mener noe annet, så har du ikke maktet å formidle det.

"Du kritiserer meg fordi jeg ikke er skråsikker på betydningen av ”jom”i
1.Moseb. 2,4", sier du. Generelt sett har jeg absolutt ikke kritisert deg
for ikke å være skråsikker. Det motsatte er nok et bedre alternativ. Jeg
kritiserer deg for å være skråsikker, og for å stemple alle som er uenig
med deg, som vranglærere.

ØA var ikke ufeilbarlig, og det finnes selvsagt ting som han kan kritiseres
for (med rette). Men når du hevder at ØA tok feil fordi han jobbet for lite
med tekstene, så faller dette utsagnet på sin egen urimelighet når du sier
at du selv ikke kan hebraisk. Ser du ikke selv hvor hul argumentasjon er?

2) Når det gjelder 2.Moseb.20,11, så ser jeg, som tidligere sagt, ikke at
det er noe presisering i forhold til 1. Moseb. 1. Jeg tror det er snakk om
"tilbakeskuende profeti" og ikke noe tidsangivelse. Jeg ser parallell til
Johs Åpenb. - og f.eks. "gater av gull". Jeg tror ikke det bokstavelig talt
er gull - jeg er ikke engang sikker på om det er gater i himmelen. Det er
tatt i bruk bilder, det fineste en kan tenke seg, for å gi en illustrasjon
på hvordan det vil være der. Tilbake til 2. Mos. 20 - så er poenget (slik
jeg ser det) å bruke skapelsen som en illustrasjon på / bilde på, at etter
6 virkedager, så kommer sabbaten. At det nødvendigvis MÅ være 6 døgn det er
snakk om, kan jeg ikke se det er rom for (verken i 1. Moseb 1 eller
2.Moseb. 20). Slik bruker vi også språket idag - vi bruker bilder for å
illustrere en bestemt sak. Jesus brukte f.eks. dette i sine liknelser -
bildene kunne faktisk gå på tvers av vanlig sunn fornuft.

3) Når det gjelder 1.Kong. 7,23 har jeg ingen problemer med å være enig med
Stein Henriksen (eller Hedegård, Saarisalo). Det er mange mulige
forklaringer på dette. Dette var heller ikke mitt poeng. Jeg regner med at
du forstår mitt poeng - at en ikke uten videre skal ta dette helt
bokstavelig, som en matematisk nøyaktig beskrivelse. Dette sier jo også
Jørgen Høgetveit i sin forklaring: "Så tyder beskrivelsen av karet på at
man ikke her er ute etter å gi en nøyaktig matematisk beskrivelse, men et
rimelig godt forståelig inntrykk av hvordan "havet" så ut." Dette høres ut
som en grei forklaring.

Altså: forfatteren er kanskje IKKE ute etter å gi en nøyaktig matematisk
beskrivelse. Dette innebærer imidlertid en TOLKNING av teksten. Det kan det
ikke være tvil om. Hvorfor kan vi ikke bare ta teksten slik den står -
bokstavelig? At omkretsen var 30 alen - verken mer eller mindre. Hvorfor må
vi ty til tolkning? Fordi all erfaring (og matematikk) tilsier at snoren
burde vært lengre? Eller er det noe med språket her som tilsier det?

Spørsmålet er da: hvorfor kan du tillate tolkning/forklaringsmodeller i
dette tilfellet, men ikke når det gjelder skapelsesberetningen? Hvordan vet
du at poenget med 1.Moseb 1, 2 og 20 var å gi en nøyaktig tidsangivelse?
Hvorfor er det noe annet med 1. Kongeb. 7,23? Skal du bruke betegnelsen
"vranglærer" på noen, så bør du kunne gi svar på dette.

Forøvrig har jeg stor sans for sitatet fra Augustin. Jeg har ofte sitert
Carl Fr. Wisløff, som sier omtrent det samme - at om noe synes å være en
selvmotsigelse (evt. feil) i Bibelen, så løfter jeg hatten og går videre, i
den tro at det er min forståelse det er noe galt med.

mvh
Willy

FRA IVAR KRISTIANSLUND TIL WILLY FJELDSKAAR 2. NOVEMBER 2003:

Kjære Willy!

1) Det er riktig at jeg skriver at Jon Kvalbein og Øivind Andersen (ØA) presenterer vranglære i forbindelse med skapelsesberetningen. Språklig sett har du vel da indirekte rett når du sier at jeg kaller dem vranglærere. I min språkbruk er det imidlertid en nyanseforskjell på å si at en person presenterer vranglære på den ene siden og å si at han er en vranglærer på den andre. Det siste er mer alvorlig i min språkbruk. Jeg har utrolig stor respekt for Øivind Andersen, og har vanskelig for å kalle ham en vranglærer. Dette fordi jeg tror at den vranglæren han presenterer skyldes en glipp av ett eller annet slag. Jeg har kanskje nevnt det før: Det er sjelden jeg leser en bok mer enn én gang, men ØA’s troslære leser jeg nå for 4. gang! Da jeg leste troslæren hans 1. gang, noterte jeg meg at han ikke henviste til 2. Mos. 20,11 til tross for at han har fyldige bibelhenvisninger ellers. På s. 59 skriver ØA følgende:
”Først skapes himmel og jord i deres grunnbestanddeler, men ennu som kaos (”vannene”). Så kommer skapelsesdagene: 1.dag: lyset; 2.dag: den synlige himmelhvelving: 3.dag: havet og fastlandet; planteverdenen . . .”
Det ØA skriver her inneholder direkte feil. I 2 Mos 20, 11 står det: ”For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” Her står det altså tindrende klart at himmelen og jorden ble skapt i løpet av de 6 skapelsesdagene. Ved å sammenlikne med 1. Mos 1. 1-5 ser vi så at himmelen og jorden ble skapt på den 1. dagen. Her presenterer altså ØA vranglære, og opptrer egentlig som en vranglærer.

Også på s. 57 skriver ØA noe som ikke stemmer med Bibelen. Han skriver: ”Derimot kan vi svare sikkert at det er positivt uriktig å angi jordens alder til ca. 6000 år. Vi vet nemlig ikke hvor lenge den var ’øde og tom’.” Men av 2. Mos. 20,11 og 1. Mos. 1 ser vi at jorden var øde og tom maksimalt én dag!

Bibelen forkynner det den forkynner, enten det er geologi, teologi, naturvitenskap eller noe annet. Herren er teologiens ”gjenstand” og er samtidig den største av alle geologer og naturvitenskapsmenn. Han er ikke bundet av menneskelagde grenser mellom fagdisipliner!

Når jeg kan vise ut fra klare bibelord at ØA tar feil, synes jeg det er irrelevant at ØA kan mer hebraisk en meg. Hvorfor han tok feil har jeg ingen sterke meninger om.

2) Du bør merke deg at all kommunikasjon skal tas bokstavelig dersom ikke avsenderen direkte eller indirekte antyder noe annet. Hvis ikke denne regelen følges, blir kommunikasjonen meningsløs! Det er akseptabelt at du mener at gatene i Johs. Åpenb. ikke nødvendigvis er av gull, for i Åp. 1,1 står det at han kunngjorde det ”i tegn”. Men hvor i Bibelen finner du antydning om at skapelsesberetningen ikke skal tas bokstavelig? Bibelen har jo understreket, så grundig som det går an, at det dreier seg om vanlige dager. Du er tydeligvis inspirert av profan ”vitenskap” som ikke nødvendigvis er pålitelig. Når vi bruker bilder, lar vi det skinne gjennom at det er bilder. Det samme gjorde Jesus.

Legg merke til at Bibelen selv definerer ordet dag i 1. Mos. 1,4-5: ”Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5 GUD KALTE LYSET DAG, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dagen.” I følge din teori om skapelsesdagene var det altså lange dager (kanskje milliarder av år?) med bare lys og intet mørke. Rimeligvis var det vel da også lange netter med bare mørke og intet lys. Hvorledes forestiller du deg dette, spesielt etter at sola var skapt?

3) Min PERSONLIGE mening om 1. Kong. 7,23 er følgende: Dette skriftstedet skal leses og oppfattes som det står, nemlig: ”Så laget han det støpte havet. Det var ti alen fra den ene randen til den andre og var helt rundt. Det nådde fem alen i høyde, og en snor på tretti alen nådde rundt det.” Dette er en eksakt beskrivelse av karet. Beskrivelsen er korrekt så langt den går, men ikke uttømmende. Men som påvist av andre, finner vi flere detaljer andre steder i Bibelen. Det er den som blander pi (3,14) inn i dette, og konstruerer en påstått feil i Bibelen, som tolker, og attpåtil tolker feil! 2. Krøn. 4,1-5 viser jo med all mulig tydelighet at beskrivelsen er helt forenlig med en verdi av pi på ca. 3,14. (Jeg har en mistanke om at Herren faktisk har laget noen slike skriftsteder for at de som ikke følger Matt. 7,8 b skal få noen falske triumfer.)

Mitt svar til deg er altså at jeg ikke tolker bort verken 1. Kong. 7,23 eller skapelsesberetningen. Begge skal forstås bokstavelig, i og med at Bibelen ikke noe sted antyder noe annet, verken direkte eller indirekte.

La meg også kort nevne noe som ikke er blitt berørt i vår debatt hittil. Jeg forstår det slik at du mener at Syndfloden under Noah kan ha vært en lokal flom. Jeg håper at jeg har misforstått deg, for dette er en skremmende vranglære. Bibelen er jo så tindrende klar om denne saken. La meg bare presentere noen få sitater. 1 Mos 7, 19 – 24: ”Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjell under himmelen ble skjult. 20 Femten alen høyt steg vannet over fjellene, og skjulte dem. 21 Da omkom alt kjød som rørte seg på jorden, fugl og fe de og ville dyr, alt kryp som rører seg på jorden, og alle menneskene.
[v. 4. 6: 7. Matt 24: 38, 39. 2PET 3: 6.] 22 Alt som hadde pust av livsånde i nesen, alt som levde på det tørre land, døde. 23 Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra mennesket til feet, krypet og fuglene under himmelen - de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken.
[Luk 17: 26, 27. 1PET 3: 20. 2PET 2: 5.] 24 Og vannet ble stående høyt over jorden i hundre og femti dager.”
Luk 17, 26 – 27: ”Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager.
[1M 6: 11 ff. Matt 24: 37 ff. 1PET 3: 20.] 27 De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte - like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle.”
[20: 34.]

Vennlig hilsen
Ivar


ALLEHELGENSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Åp 7, 9 - 17:
9 Deretter så jeg - og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender.
[3: 5, 18. 5: 9. 19: 8.]
10 Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.
[5: 13. 12: 10. 19: 1. Sal 3: 9. Jes 43: 11.]
11 Alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilbad Gud, og sa:
[4: 4, 6, 10. 5: 11, 12.]
12 Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.
[5: 12, 14.]
13 Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler - hvem er de? Og hvor er de kommet fra?
[v. 9. 3: 4. 6: 11.]
14 Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.
[1: 5. 22: 14. Dan 12: 1. Matt 24: 21, 22. Heb 9: 14. 1JOH 1: 7.]
15 Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem.
[4: 2. 21: 3. 22: 3. Jes 4: 5, 6. Esek 37: 27.]
16 De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete.
[Sal 121: 6. Jes 49: 10.]
17 For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.
[5: 6. 21: 4, 6. 22: 17. Sal 23: 2. Jes 25: 8. Joh 10: 10, 11.]

LESETEKST, Jes 49, 8 - 10:
8 Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler, 9 og si til de fangne: Gå ut! - til dem som er i mørket: Kom fram! På veiene skal de beite, og på alle de bare haugene skal det være beitemark for dem.
[42: 7. 61: 1.]
10 De skal ikke sulte og ikke tørste. Verken det glødende sandhavet eller solen skal skade dem. For han som forbarmer seg over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell.
[55: 1. Sal 12: 1, 6. 23: 2. Åp 7: 16, 17.]

LESETEKST, Matt 5, 1 - 12:
1 Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham.
2 Han tok til orde, lærte dem og sa:
3 Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.
[Jes 57: 15. Luk 6: 20.]
4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
[Sal 126: 5. Jes 61: 2. 2KOR 7: 10. Åp 7: 17.]
5 Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.
[Sal 37: 11. Jes 60: 21.]
6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
[Sal 17: 15. Ord 21: 21. Jes 55: 1. 65: 13. Joh 4: 14. 6: 35.]
7 Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.
[18: 33. Ord 14: 21. Jak 2: 13.]
8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
[Sal 24: 3-4. 51: 12. 73: 1. 1TIM 1: 5. 2TIM 2: 22. Heb 12: 14. 1JOH 3: 2. Åp 22: 4.]
9 Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.
[Rom 9: 26. Heb 12: 14. Jak 3: 18.]
10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres.
[5: 3. 19: 14. 25: 34. Luk 6: 20. Rom 8: 17. 1PET 3: 14.]
11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld.
[10: 22. Jes 51: 7. Apg 5: 41. 1PET 4: 14.]
12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.
[23: 30 ff. 2KRØN 36: 16. Apg 7: 52. 1TESS 2: 15. Jak 5: 10.]


Lørdag, November 01, 2003

HVEM SKAL STILLES ANSVARLIG FOR SKADER PÅFØRT SAMFUNNET VED ALKOHOLMISBRUK? - Av Oddvar Berge, fylkesformann i Kristen Framtid i Aust-Agder
”Det er en gammel lov helt fra Gulatingsloven” skriver Trygve Einar Gjerde, sentralstyremedlem og fylkesformann i partiet Kristen Framtid, ”at de som påfører andre en skade også skal betale den”.

”Du som ble skadet av alkoholen som barn og ble alkoholiker, du bør søke erstatning for de skader du er påført. Samfunnet har ikke vernet om deg slik det burde, derfor bør det også betale for sin forsømmelse” skriver han videre.

FrP har gjort det til fanepolitikk at brukeren skal betale bruken. Slik har vi fått en masse bomveier i Norge. Hvis det er rimelig politikk at brukeren skal betale bruken av et gode, er det da urimelig at misbrukeren skal betale misbrukets omkostninger, sammen med den som medvirker til misbruket?

Kanskje ville ikke da omsetning av alkohol og rusmidler lengre bli så lukrativt som det synes å være idag.

Men svar meg oppriktig:

Skal ikkemisbrukeren belastes økonomisk for det som misbrukeren ødelegger? Skal munnskjenken holdes utenfor økonomisk medansvar?

I tilfellet ditt svar blir ja på disse to spørsmål, kan jeg da be deg om en god begrunnelse for ditt svar?

Og hvis svaret ble nei, skulle vi da sammen foreta oss noe i sakens anledning?

Som å se litt nærmere på hvor stor andel av helsevesenet og politiets arbeid som kan tilbakeføres til rusmisbruk for eksempel.


ORDNINGEN MED BEREDSKAPSLAGRING AV MATKORN ER OPPHEVET!
Ja, slik steller den norske stat med beredskapen til det norske folk i en tid med det kraftigste kornunderskudd
siden 1972/73. I en tid hvor EU må droppe forsendelsene av 10 000 tonn hvete til det sultrammede Etiopia og
USA også har lite hvete. Et brutalt og ansvarsløst system - spør du meg. Det norske korlager ble i Øyangens tid
realisert for ca. 1 milliard - det var dessuten rullerende og tross alt ikke den store utgiften mot den sikkerhet vi fikk.
Lagrene var før for 9/12 mnd og senket så til 3/6 og nå altså 0!!
Dette midt i en tid med stor uro i verden både økonomisk og krigsmessig!
Hva er den bakenforliggende hensikt med å bygge ned alt av lagre av salt, korn, sukker, jordbruk og beite og fiskerier
for kystbefolkningen - for ikke å nevne forsvaretosv.?

Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit

Tlf: 37 93 02 69
Fax: 37 93 01 57
E-post: akf-evje@online.no
----- Opprinnelig melding -----

Hallo
- vedr. statsbudsjettet og norsk kornlagring for 2003


Spørsmål:
Hva er kravet norske myndigheter har satt til
hvor mange måneders forbruk av matkorn Norge
skal ha på lager?

Svar:
Staten har gjennom statsbudsjettet for 2003 opphevet ordningen med beredskapslagring av matkorn.
Det stilles per i dag derfor ingen krav.

Dette er svaret jeg fikk fra jakob.simonhjell@felleskjopet.no

i Norske Felleskjøp, i februar 2003.


Dagens bibelord
Sal 84, 5 - 8:
5 Salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg. Sela.
6 Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.
[122: 1 ff. Jer 31: 6.]
7 Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regn dekker den med velsignelse.
[23: 4. 107: 35. 126: 5, 6.]
8 De går fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion.