INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Oktober 2001

Tirsdag, Oktober 30, 2001

Kampen om Fremtiden

frihet - likhet - broderskap
- Frontlinjer 2006

Dette er tittelen på FAFO rapport 098, fra 1990. Prosjektet kalt “Frontprosjektet” ble finansiert av LO - med en bredt samfunnsmessig sammensatt referansegruppe fra LO forbundene. I tillegg har man trukket store veksler på FAFOs medarbeidere og andre bl.a. Gudmund Hernes.

Den ene av de fire redaktørene, tidligere daglig leder i FAFO Terje Røed Larsen, har skrevet forordet der det bl.a. skrives; “Kampen om framtiden” gir et perspektiv på det norske samfunnet fram mot år 2006. (…) Svarene har med verdier og ideologier å gjøre. (…) FAFOs håp er at “Kampen om framtiden” kan bidra til å gi fagbevegelsen bedre grunnlag for strategiske avgjørelser om hvor en vil hen, og hvordan en kan nå dit.” Det handler altså om; Kamp om verdier, ideologier og strategiske avgjørelser, der FAFO rapporten er et sentralt “dokument” i så henseende for tanken.

På side 17 i rapporten står; «Med «Kampen for fremtiden» ønsker FAFO å gi fagbevegelsen et redskap som brukes til daglig forståelse og strategisk planlegging.» Legg og merke til at tittelen på rapporten har røtter ned i den franske blodige revolusjonen - bare tilfeldig?

Videre tar jeg for meg noen temaer i selve rapporten og analyserer disse.

Omorganisering
På side 10 står å lese: «Det at samfunnsendring krever organisasjonsendring». I klar tekst betyr det at skal man endre samfunnet må en endre organisasjonen - og da bruker en ordet organisasjonsendring (eller omorganisering). Det er forklaringen på at alle i Norge nå kjenner på at det omorganiseres over en lav sko - og folk blir slitne og apatiske og opparbeider seg en slags skjebnetro dvs det som skjer det skjer systemet er bare slik.

I ledelse for denne omorganiseringen sitter det toppskolerte mennesker innen de fleste faggrener - som vet hvordan samfunnet er bygd opp og hvilke «knapper» det skal trykkes på for å endre samfunnet i en ønsket retning. Å flytte bevilgninger fra/til ulike organisasjoner er en sentral slik knapp. Fjerner en penger kan en justere organisasjonen og arbeidsoppgavene, man kan nærmeste legge ned viktige arbeidsoppgaver i samfunnet eller overføre oppgavene til de man vet er tro mot systemet. Noen vil også føle seg smigret over nye oppgaver for i neste runde miste både penger og oppgaver i sin organisasjon.

For den som undrer seg over at hver og en av oss snart «stuper» under omorganiseringens terrorvelde, er det opplysende å oppdage at det skjer ikke bare på din arbeidsplass. Men innenfor alle samfunnsgrener og på alle nivåer. Det er en villet ideologisk maktkonsentrasjon som nå seiler opp og den har ikke demokratiske og gode hensikter. Den er totalitær i sitt vesen og demonisk i sin ånd. Da vet vi hva vi har ned å gjøre.

Økonomi
Videre leser vi; «De økonomiske omgivelsene har påvirket det ideologiske klimaet i hele samfunnet sterkere de siste par tiårene enn ved tidligere opp- og nedturer i norsk økonomi (side 48).»
- altså en retningsbestemt økonomi fører til påvirkning av det ideologiske klimaet - da er det jo svært viktig å styre økonomien slik at man styrer samfunnet dit man vil. Det er ikke uten grunn at flere partier velger å sleppe markedskreftene løs og dermed skape et behov for den «sterke mann» etterhvert som samfunnet blir hardt (alles kamp mot alle) å leve i.

Man trår inn i den sosialistiske/marxistiske tanke der enhver må klare seg selv eller om man vil den darwinistiske tanke «The survival of the fittest» - den sterkestes rett.

Familien
Fagbevegelsens syn på familien er følgende «Fra hver sin kant har staten og markedet overtatt oppgaver fra familien og de frivillige organisasjonene. Av likhetshensyn har fagbevegelsen vært pådriver for å overføre veldferdoppgaver til det offentlige (s.72/73)». «Fordelingen av oppgaver mellom familien, det offentlige og markedet er inne i en brytningstid. Det gjelder særlig velferdsgodene og omsorgsoppgavene». Jeg nevner her spesielt den Gud gitte foreldreretten, som er en torn i en sosialists øyne. Familien som er en pilar i samfunnet er bibelsk og dermed motarbeides den av fagbevegelsen, så enkelt er det.

Bønder og frihetstenkning
Det sies (s. 62) at det er sterk enighet om at det er ønskelig med større kapitalmobilitet over landegrensene som vil innebære økt konkurranse, økt materialisme, økt internasjonalisering (grensene skal vekk) og Åndelig fattigdom om vi vil. Matvareprisene skal ned og bøndene skal, i stor grad, vekk. Vi skal se i neste sitat er dette ikke er tatt ut av løse luften.

«Historien om det nye bosettingsmønsteret er samtidig historien om et samfunn som har endret seg fra et jordbrukssamfunn til en økonomi basert på industri og tjenesteyting.
Arbeiderbevegelsen har vært med på å drive fram denne utviklingen. Den har og vært med på å styrke LOs innflytelse og medlemsgrunnlag.» Her sies det rett ut at bønder ikke nærer store tanker for de verdier arbeiderbevegelsen står for. Bønder tenker annerledes og hegner om demokratiet. Lurer noen fremdeles på hvorfor arbeiderbevegelsen, gjennom sin politikk, i dag jager matprodusentene som dyr og lurer bøndene ut i den ene nisjeproduksjonen etter den andre? Dette er ondskap satt inn i et byråkratisk system som fører Norge inn i en totalitær kontekst jmf det demokratiske underskudd i de regimer som sosialistene hegner om og ønsker ett nært samarbeid med også nede i sentral Europa. I dag sitter Valla (kjent som Stalin Valla) helt i toppen av LO. Noen som ennå ikke ser hva som skjer?

Marxistiske røtter
Arbeiderpartiet og sosialismen har sin arv fra marxismen og dens ideologi. Det sies rett ut på side 73 at «Verdier er sammensatte. De svever ikke evig og tidløst omkring, men er forankret i den aktuelle virkeligheten folk opplever». Her ser vi det ideologiske skillet som gjør at det ikke går å kalle seg en kristen sosialist for en virkelig sosialist er kun ateistisk i sitt vesen, og fornekter Jesu oppstandelse som en kristen bygger sitt liv på.
Historien har vel også bedømt denne ideologien best, med sine, forsiktig regnet, rundt 100 millioner menneskeliv på samvittigheten. Den franske historie med frihet - likhet - broderskap ble det også mye blod av, men Torbjørn Jagland har (Aftenposten 12.03.99) åpnet sin Ap.-filial i Paris, og sier det gjøres for å fremme Norges interesser og for å styrke Arbeiderpartiets rolle på den internasjonale arenaen. Han tenker nok mye lenger. Gro Harlem Brundtland vet vi står sentralt i Den Sosialistiske Internasjonalen, som ser en verdensregjering som ett av sine mål.

Hvorfor går man strakt i mot det som står i bibelens Apostelgjerninger 17, 26-27; «og Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss». Her er forklaringen på sosialistenes globale målsetting, den er sterkt Guds motarbeidende. De tror nok, viser det seg, at Gud finnes, men vil ikke følge Hans Ord om synd og nåde.

Jeg siterer videre fra Brock Chrisholm, direktør for Verdens Helseorganisasjon (WHO) i bladet SCP JOURNAL, 1991: «For å oppnå en verdensregjering er det nødvendig å fjerne menneskers individualisme, lojalitet overfor familietradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer fra deres sinn.» Her gikk det kanskje opp et lys til for noen mht dagens politiske retning i Norge (og andre land)?

Det kristne menneskesynet
Ser man alt dette som skjer i dag i ett større lys - trer det frem et lite hyggelig bilde, vi siterer fra boken om Sternkampen, utgitt av AKF på Evje: «Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn." Og videre: "Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet."

Dagens kamp om Grunnloven og spesielt § 2 gjelder det kristne menneskesynet. Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndals igangsetting av en gjennomgang av Grunnloven frem til 2014, på fritt grunnlag (?), er alvorlig sett i lys av den ideologi hun representerer. Man tar for seg det som omhandler såkalte ukorrekte forhold i Grunnloven og ønsker selvsagt å ramme Grunnlovens Ånd, § 2. Grunnolven sier selv at dens Ånd ikke kan forandres - visst så skjer er det ikke Norges Grunnlov lenger. De vil altså forandre Norge i hedensk retning! Stortinget bør stoppe dette arbeidet snarest.

Det er en alvorlig situasjon i dag, i Norge og internasjonalt. Det brukes politiske, andre metoder (som vi har sett ovenfor mht omorganisering av hele samfunnsområder og nasjoner), trusler og det ser ut til at en er på vei inn med drap av politiske meningsmotstandere (f.eks. ingeniøren som hadde kompromitterende opplysninger om Gardermoen utbyggingen og som ble lurt ned til København og der døde på mystisk vis(?)).

Forræderi og resignasjon?
Det kan registreres en viss oppgitthet og resignasjon blant menigmann i dag over alt det gale som skjer. Men det er faktisk ganske positivt det at man blir oppgitt, fordi da vil det åpnes opp for at de tankene som f.eks. frembringes her kan synke inn - man kjenner seg igjen. Da er det håp om at man kan få inn nye folk som vil oss vel - ikke folk med mapper i KGB arkivene (f.eks. Statsminister Jens Stoltenberg, Utenriksminister Torbjørn Jagland), fordi de blir kontaktet av fienden fordi de etter mitt syn har meninger som passer KGB. Når folket våkner opp og oppdager at Keiseren er naken og at de øverste lederne i Norge har lagt landet åpent for fienden ved å ødelegge landbruket, forsvaret, familien, demoralisert befolkningen etc. da er deres tid ute. De vil antakelig bli stilt for riksrett og få den straff de fortjener - dokumentasjonen for å reise riksrettssak ligger på bordet men viljen til å reise riksrett er ikke tilstede ennå.

De som kan litt nær historie vet at dette sviket har skjedd før i Norge - f.eks var det brukne gevær i flittig bruk inntil det smalt for alvor. Det kostet ca 15.000 nordmenn livet.

I dag er det tre grupper mennesker i Norge:
1) De som ikke skjønner hva som skjer men tjener systemet og som Russlands Lenin i sin tid betegnet som «nyttige idioter».
2) De som ut av redsel (kanskje de mister sine karrieremuligheter?) ikke sier det de innerst inne tenker - men lojalt følger sine overordnede og systemet.
3) De som sier hva de ser og tenker selv om de risikerer å bli betegnet «paranoid», eller miste det meste av videre karriere muligheter og anseelse.
Men hva er forresten karriere? - det må vel være å ha god samvittighet ovenfor mennesker og Gud og tale sannhet i sitt hjerte - uavhengig av hva som er politisk korrekt.
Fra mitt ståsted, som orienterer seg ut i fra Bibelen Guds Ord, er det som er nevnt ovenfor ikke vanskelig å forklare grunnen til og vanviddet er til dels en ventet utvikling. Forlater man «Kilden med det Levende Vann», som Jesus kaller seg, går mennesket inn i demoniet i akselererende fart. Men opp i alt dette - er det slik som det alltid er når Jesus Kristus er oppstanden - da vil sannheten seire om man vil eller ikke. Slik er det; og det må vi takke Gud for! I så måte er det ikke deprimerende å lese Kampen om fremtiden i et bibelsk overlys - men det er ikke greit å tenke på alle de menneskene som må lide pga at feil ideologi har inntatt statsapparat og samfunn i en kynisk kamp som ødelegger land og folk. Den dagen disse folkene får ødelagt nok eller kommer i rent flertall er det slutt på freden som hardt ble tilkjempet gjennom Kristningen av Norge, Grunnloven av 1814 og gjennom en lang verdenskrig. Da mister vi igjen ytringsfriheten og religionsfriheten. Vi skal også være klar over at NRK, med sin kultur radikale ideologi, er en meget sterk kulturpåvirker (menings danner) ved siden av hjemmet. Norge trenger gode hjem som kan gi trygge barn, barn som velger Sannhet fremfor løgn.

Gud er Sannhet
Avslutningsvis vil jeg sterkt poengtere at om en kaller seg sosialist, borgerlig, konservativ eller noe annet er det jo levd liv som teller. Det er med bedrøvelse en i dag ser både Høyre, KrF og Senterpartiet skeie ut på det ene ideologiske prinsipp etter det andre. Feminisme (feilslått og ødeleggende likestilling i motsetting til Gud sin tanke om likeVERD), evolusjonsteori (åpner for at Gud er død), bibelsyn og homofilispørsmål (vårt syn på Guds Skapelse til mann og kvinne) er sentrale praktiske og åndelige spørsmål som bestemmer hvor vi står i forhold til Gud.

Før viste vi hva et ord betydde pga felles kulturarv. I dag må vi se på hva personen gjør og der i gjennom se hva den enkelte legger i sine begreper. Ut i fra det kan vi slutte hva målet er.
Overordnet for Norges del vil det være uhyre viktig å bevare §2 i Grunnloven - mht vår fremtid som en fri nasjon.

Kampen om fremtiden dreier seg til syvende og sist om evigheten; det å gå evig fortapt eller vinne det evige liv med Gud. Rapporten «Kampen om fremtiden» avslører hvor nøyaktig og møysommelig de som ikke tror på Jesus jobber - og burde gi oss kristne noe å tenke på. De gjør det de skriver, slik Hitlers «Mein Kampf» i sin tid også ble satt ut i livet.

Fra et kristent ståsted er det allikevel viktig å poengtere at om ikke lenge setter Gud i Himmelen sluttstrek for ondskapen og da «skal hvert kne bøye seg for Herren». Vi ser at tiden nærmer seg for Jesu komme - ikke minst med bakgrunn i hendelsene i Midtøsten for tiden, sett i et profetisk lys. Vi ønsker å leve i arven fra Jerusalem og ikke i arven fra den franske revolusjon.

Inntil Jesus kommer igjen må løgnens ansikt opplyses av oss ved hjelp av sannhetens Ord som har den gode evne å avsløre løgnen.

Lars-Arne Høgetveit
1640 Råde


Mandag, Oktober 29, 2001

NYTT KRISTENT PARTI ER STIFTET!

Lørdag den 27. oktober 2001 ble det stiftet et nytt kristent parti på Bibelskolen Bildøy Bergen. Partiets navn er Kristen Framtid som forkortes til KF. Partiets politikk vil skille seg lite fra den politikken som ble ført i Kristent Samlingsparti under Ivar Kristianslund's ledelse. Fra partiets lover siterer vi følgende:

Fra § 1: Vi bygger på Bibelen som Guds Ord. Dette er det primære prinsipp.

Fra § 2: Som det første avledede prinsipp bygger vi i hovedsak på Grunnloven av 1814, med unntak av jødeparagrafen.

Fra § 3: Som det annet avledede prinsipp skal Kristen Framtid kun ha lutherske kristne menn som tillitsvalgte på alle nivåer i partiet.

Partiets sentralstyre består av følgende:

Formann: Ivar Kristianslund, Østfold.
Politisk nestformann: Per Ola Hovd, Nord-Trøndelag.
Organisatorisk nestformann: Trygve Einar Gjerde, Hordaland.
Sekretær: Svein Brattgjerd, Buskerud.
Kasserer: Stein Henriksen, Vest-Agder.

Mer detaljert informasjon om partiet vil bli bekjentgjort bl.a. på www.ikrist.com i nær framtid.

Ivar Kristianslund
Formann, Kristen Framtid


Onsdag, Oktober 24, 2001

"Puls" i NRK om omskjærelse
Av Jørgen Høgetveit
Evje 23.10.2001

Programmet "Puls" hadde et underlig vinklet program om omskjærelse av menn. Kun de negative sidene ble fremholdt om denne praksis som fremdeles gjennomføres i 2 milliarder av verdens befolkning. Kan så dette være så ødeleggende som "Puls" fremstilte det gjennom intervjuer med helsevesenets folk o.a.? Nei, selvsagt ikke.

Omskjærelsen av menn stammer tilbake til Gamle Testamentet og paktstegnet Abraham fikk av Gud (1.Mos 17,10-12.) Skaperen selv ga råd om hva han skulle gjøre - og Abraham visste at Guds råd var gode og burde følges. Og det ga svært gode helsemessige resultater, det fant man ut ca. fire tusen år senere. Da fant man nemlig ut at i alle folkegrupper som praktiserte omskjærelsen av menn, var det lite eller ikke livmorhalskreft (=cervix) hos kvinnene. I flg. min kilde boken "Ingen av disse sykdommer" av dr. med S.I. Mc Millen - en gjennomgang av Bibelens helseforskrifter - representerte denne kreftformen da 25% av all kreft hos kvinner og var 80% av all kreft i kjønnsorganene. Ved flere undersøkelser i USA i et stort materiale - hvor det også var en del jødinner - fantes det ikke eller ytterst sjelden livmorhalskreft. Og forfatteren spør: "Hvorfor var de jødiske kvinnene jevnt over frie for kraft i livmorhalsen? Medisinske forskere er i dag enige om at dette fenomen er et resultat av den gamle jødiske skikk: OMSKJÆRELSEN av menn. Et påbud Gud gav Abraham for fire tusen år siden.." Årsaken er nesten i sin helhet et hygienisk spørsmål. Man ungår basiller som fremkaller irritasjon og kreft hos begge kjønn.

American Journal of Obstretrics and Gyneocology peker på det samme og lederen deres avslutter med "å tilrå omskjæring av nyfødte gutter for å forebygge denne krefttype." Det skulle da uten videre være klart at dette må være en sikker måte å fjerne det meste av denne kreften på i de fleste u-land.

Men en like fantastisk opplysning er knyttet til hvilken dag Gud forordnet at omskjærelsen skulle finne sted på: den - 8 - åttende dagen! Når man skjærer i det blodig lem - er det fare for forblødning. Men så viser det seg at "det viktige koaguleringsstoffet, K-vitamin, ikke produseres i normal mengde før fra femte til syvende levedag." Et annet stoff - også viktig for å stoppe blødning er prothrombin - som bare er 30% av det normale den tredje dagen barnet lever - men det øker raskt og "når den åttende dagen et nivå som til og med er høyere enn normalt, 110%" - for å sige til 100%. "Det betyr at et åtte dager gammelt barn har mer prothrombin enn noen annen dag i hele dets liv" "Tar man hensyn til K-vitamin og prothrombinverdiene er den åttende levedagen det rette tidspunkt å omskjære en gutt på." Jeg kan forsikre mine lesere om at Abraham ikke drev kjemisk - biologisk forskning, men han lød sin Skaper - og det ble regnet han til rettferdighet, liv og salighet. Skriften er full av slike gode helseforskrifter - og hadde en fulgt dem - ville en spart mange liv og store summer både i i-land og u-land. Skal man informere fra NRK - så får man også ta med hele virkeligheten!


Basale matvarer som bør lagres i private hjem

Av Lars-Arne Høgetveit
(22.10.01)

Det koster noe, for Ola Normann, å etablere et personlig lager av de mest basale matvarer. Stortinget bør derfor vedta at selve etableringen av et personlig matvarelager kan bli fradrags-berettiget. Vare eksemplet under til kr 5810,- dekker stort sett det mest basale behovet for 1 voksen person i ca 12 mnd. Varene lagres tørt i matbod1) (eller i plastsekk i plasttønne) og kjølig, under 15 ºC. Utgiften til vedlikehold av lageret er svært liten om du bruker av lageret samtidig som det etterfylles (rulleres). Dette blir da nesten å regne som en gratis forsikringsordning.

Redaktørens anmerkning: Her følger en tabell med oversikt over matvarer, som vi desverre ikke kan gjengi av tekniske grunner. Men vi beholder noen informative fotnoter:

1) En tørr og kjølig matbod er et godt lager. Alternativt er tette plast tønner å anbefale: F.eks. selger firmaet Nordic Pack i Moss, (69 24 39 60) disse tønnene: 100 liter m/lokk kr 300,- og 50 liter m/lokk kr 190,- . Gis rabatt ved kjøp av mer enn 5 stk. Kan også kjøpes brukt enkelte steder.
3) Alle husstander bør ha tilgang til en vedovn med god kapasitet og nok ved, slik at varme og kokemulighet sikres. Brød kan stekes i kjele(r) på vedovnen.
4) Dreper bakterier og desinfiserer vann ved hjelp av sølvioner. Vurder Micropur Forte (tablettform med sølvioner og klor) ved behov for desinfisering av både bakterier, virus m.m.. (Kjøp av en filtrerer (kapasitet=50 000 l vann) kalt «Pocket Professional», koster ca 2 700,-.)

Behovet for andre innkjøp er også til stede og Direktoratet for Sivilt Beredskap bør kunne utdype hva som trengs mer, men i korte trekk er følgende tips:
Parafinomn, enkelt dieselaggregat, vannkanner, stearinlys, noen gram gulrot/kålrot/vinterkål-frø, medikamenter som klorhexidin(desinfeksjon) /paracetamol(febernedsettende)/steril vaselin(til f.eks. brannsår)/kulltabletter (ved forgiftning), sterile kompresser, enkeltmannspakning etc
- men varespekteret innledningsvis til kr 5 810,- er det basale og dermed viktigst å få
i orden. Etablerer man et lager for 6 mnd (1/2 parten av angitt antall/kg) er det også en
god begynnelse.

Lars-Arne Høgetveit
Sivilagronom


BEREDSKAPS-LAGRING AV MAT - BREV TIL STORTINGET
Nedenfor gjengir vi brev skrevet av Lars-Arne Høgetveit:


Til
Stortingets partigrupper
22. oktober 2001

Beredskaps-lagring av mat i Norge
Kopi: Diverse media bl.a.

Det er nå gått 1. måned siden vedlagte brev med tittel «Stortinget bør bevilge penger til hurtig innkjøp av korn og noen andre vitale matvarer for lagring i Norge» - ble sendt Dere.

Det er ikke kommet noen tilbakemelding på om Dere har mottatt brevet og da heller ikke på hva dere har tenkt å gjøre med sakene som er berørt, med unntak av Ap som har oversent brevet til sine medlemmer i næringskomitéen. Jeg regner med at dette ikke betyr at saken er «arkivert» og dermed ikke vil bli prioritert. I så fall kan det bli meget alvorlig, for den norske befolkning - med mulige vidtrekkende konsekvenser.

I ettertid har flere vist brevets innhold stor interesse bl.a. privatpersoner, flere aviser, NRK radio, TV2 nyhetene, Norske Felleskjøp (mht små nasjonale kornlagre), Forbrukerrådet, Det nasjonale Sårbarhetsutvalget og flere Statsråder, som tydeligvis skjønner hva dette kan dreie seg om. Flere av disse nevnte deler mitt syn på situasjonen og hva som er de nødvendige tiltak. De er også meget opptatt av den sårbarhet som Norge er i mht svært manglende beredskap som Direktoratet for Sivilt Beredskap (Internettsidene om samfunnssikkerhet) skriver i mars 2001 - «Det er store svakheter innen sikkerhets- og beredsskapsarbeidet i Norge. Beredskapsarbeid blir ofte nedprioritert og kjennetegnes ved å være svært fragmentert.»

De siste tallene for innhøstingen av korn i Norge er nå: 45-55% blir matkorn, resten til fòr. I Sverige diskuterer man destruksjon av mye korn pga en ikke har fått fòr kvalitet i år.
Økt Import av matkorn blir resultatet hvis det er tilgjengelig:
Worldwatch I. Norden v/Magnar Norderhaug skriver om dette den 21. september 2001 i Nationen - sitat: «I dag står EU, Canada, USA, Argentina og Australia for omkring 80% av verdens korneksport - De kornmengdene som et hundretalls nasjoner nå kappes om å importere. Og både når det gjelder sikre leveringer og priser, utsettes potensielle kjøpere nå for ustabilitet i markedet.»

I denne situasjonen kutter Norge «brannforsikringen» fordi man ikke har hatt sult på 56 år - er det strategisk lurt? Beredskapen i Norge ved en krise bygger mye på at landbruket skal kunne drive noenlunde som før - hvilket fagfolk sier at ikke er i nærheten av realisme.

Fra et forbrukersynspunkt burde det være et folkekrav at styresmaktene sikrer sin egen befolkning mht matsikkerhet. Det norske landbruksdepartementet uttalte seg for få uker siden ved dep.råd Grue om at Norge kan kjøpe nok korn (trenger altså ikke forhåndslagre nok korn) fra eksterne kilder, men vektla lite at amerikansk landbruk nå er i terrorberedskap mht kjemisk- biologisk angrep mot matlagre og dyr (Landsbladet - DK) - et land hvis kornalgre bl.a. Norge tradisjonelt importerer noe matkorn i fra.

Flere med meg ser frem til at saken nå blir prioritert, etter at Stortinget igjen ble åpnet for få dager siden. Utgiftene ved slik lagring er minimale sett i forhold til viktigheten. Lagrene vil også rulleres slik at de stadig blir brukt og samtidig etterfyllt. Slik fungerte det før på en utmerket måte.

Lars-Arne Høgetveit
1640 Råde

Vedlegg: Brev til Stortingets partigrupper av 24. september 2001.
Basale matvarer som bør lagres i private hjem m/fradrag på selvangivelsen.
Til
Stortingets partigrupper
24. september 2001

Stortinget bør bevilge penger til hurtig innkjøp av korn og noen andre vitale matvarer for lagring i Norge

USA og Vesten er nå meget sannsynlig på vei inn i en større og langvarig konflikt, som kan bli virkelig stor om Israel også for alvor blir trukket inn.
Verdens børser har hanglet i flere år, og de nasjonale økonomiene i viktige land som Japan, Argentina, USA m.fl. har økonomier som svinger kraftig og er per i dag svekket.

Hjemme i Norge ser høsten i år ut til å bli våt, som også var tilfellet i 2000. Forskjellen er bare at nedbøren i år har startet ca 14 dager tidligere, enn i 2000. Kornet over store deler av bl.a. Østlandet er ikke høstet ennå. Man snakker allerede om at matkornandelen på Østlandet i år blir på 20%, 80% går til dyrefôr pga kvaliteten (i et normalår er det motsatt). Kan vi i en slik situasjon forvente at det går automatikk i at en bestilling av korn på det internasjonale markedet vil effektueres i oppfylling av våre matkornsiloer - siden vi er i en spent internasjonal politisk situasjon? Muligheten for kjøp på det internasjonale kornmarked, f.eks. Nord-Amerika, kan over natta forandres radikalt. Per i dag har vi praktisk talt ikke kornlagre rett før innhøstingen starter - det er alvorlig. Noe av dyrefôret vil kunne brukes til grøt og kanskje inneha bakekvalitet.

Ønsker man bekreftet kornsituasjonen gjengitt ovenfor kan en ta en telefon til Landbruks-departementet å få ut tallene for den nasjonale matvaresikkerheten. Før hadde vi et lovverk som skulle sikre oss 9 og 12 mnd kornlagre for både mat og dyrefôr. Nå er dette redusert til henholdsvis 3 og 6 mnd - men i praksis er det sagt at lagrene er nær tomme når høsten kommer. Det er meget alvorlig.

I denne situasjonen spiller penger en lite viktig rolle for Norge. Et enkelt regnestykke forteller oss følgende:
0.6 kg hvete gir ett brød * 3 brød i uka * 52 uker * 4.350.000 innbyggere * 4.0,-/kg mel = 1.628.600.000,- .
Grovt sett koster det samfunnet 1.6 milliard å sikre det norske folk med brød i 1 år, eksklusive andre ingredienser, transport/lagerkostnader med noe mere. For få år siden ble det sagt at verdien av kornlagrene våre var ca 1 milliard, før maling. Har vi ikke råd til dette fortjener vi å sulte - da oppfører vi oss mer tåpelig enn det skulle være grunn til.
Direktoratet for sivilt beredskap kan utdype tilleggsbehov for salt, sukker m.fl. livs vitale fødevarer. Det at vi trenger desentraliserte disellagre etc bør også taes alvorlig.

Det er nå på tide at Stortinget pålegger de rette instanser å hurtig gjøre bestillinger på bl.a. matkorn slik at vi har en viss sikkerhet for egen befolkning. Om det ikke er politisk vilje per i dag for dette, bør man bringe saken inn i spørretimen - slik at saken kommer på dagsorden (da blir det norske folk informert) og det blir gitt klare svar på at man vil prioritere dette nå. Uansett er det uansvarlig å ikke ha lagre som minst holder i 1 år.

Med hilsen
Lars-Arne Høgetveit
1640 Råde i Østfold
Kopi: Diverse regionale og nasjonale aviser.


Søndag, Oktober 21, 2001

KRISTIANSLUND ANKER IKKE NAMSRETTENS KJENNELSE!

Stifter i stedet nytt parti på Bibelens grunn

Av Ivar Kristianslund

Namsrettens kjennelse i saken som kuppmakerne i Kristent Samlingsparti har anlagt mot meg er urettferdig! Retten har ikke tatt noe hensyn til at kuppmakerne har opptrådt i strid med partiets vedtekter, landsmøtevedtak og program, og at det var nødvendig for meg å tre inn som formann igjen i et forsøk på å stanse kuppet.

Men jeg innser at rettsvesenet i Norge mangler evne og/eller vilje til å felle rettferdige dommer når bibeltroskap er involvert! Siden jeg har nyttigere ting å foreta meg enn å sloss med feieren, og siden jeg har viktigere ting å bruke penger på enn å betale advokater, velger jeg å bøye meg for namsrettens urettferdige kjennelse.

Det betyr at jeg ikke lenger gjør krav på å være formann i Kristent Samlingsparti. Jeg gjør heller ikke lenger krav på å være redaktør i KS-Nettavis som jeg har startet og opparbeidet og som kuppmakerne har ødelagt. Jeg gjør heller ikke lenger krav på å være redaktør i bladet Ny Fremtid som jeg har startet og opparbeidet.

Det annonserte møtet på Bibelskolen Bildøy Bergen den 27. oktober kommer ikke til å skje i regi av Kristent Samlingsparti, men blir i stedet et stiftelsesmøte for et nytt parti som skal stå klippefast på Bibelens grunn.

Dette betyr altså at jeg nå er ute av Kristent Samlingsparti for godt. Jeg sitter igjen med en regning på kr 39 000,- til advokat Børge Jørgensen-Dahl som har forfattet begjæringen om den midlertidige forføyningen. Og kr 1637 i gebyr til namsretten. I retten var kun dommeren og protokollføreren innkalt. Advokat Jørgensen-Dahl var nr. 2 på Kristent Samlingspartis liste i Sør-Trøndelag ved stortingsvalget i høst.

Jeg vil herved oppfordre bibeltro unge menn til å studere juss! Vi trenger advokater som står på Bibelens grunn! Dessuten er det et godt levebrød!


Lørdag, Oktober 20, 2001

KRISTIANSLUND m.fl. STIFTER NYTT KRISTENT PARTI!

SPENNENDE MØTE PÅ BIBELSKOLEN BILDØY BERGEN LØRDAG 27. OKTOBER!

Det var tillyst ekstraordinært landsmøte for Kristent Samlingsparti i Bergen 27. oktober 2001 kl 0900. Men i sin "midlertidige forføyning" har Sarpsborg namsrett fratatt Ivar Kristianslund retten til å være formann i Kristent Samlingsparti og retten til å arrangere ekstraordinært landsmøte. Partiet er dermed overtatt av liberale krefter som har begynt å sende partiet nedover det teologiske skråplanet.

Ivar Kristianslund med flere svarer nå med å innby til stiftelse av et nytt kristent parti på samme tid og sted. Partiet vil stå for et bibelsk syn i kvinnespørsmålet så vel som i alle andre spørsmål. Partiet vil altså i hovedtrekk stå for den teologi og politikk som Ivar Kristianslund har stått for i Kristent Samlingsparti Tidligere medlemmer av Kristent Samlingsparti vil føle seg hjemme i det nye partiet!

Vedtekter og organisasjon vil bli forsøkt utformet på en slik måte at et nytt kupp fra liberale krefter ikke skal bli mulig. Det vil bl.a. bli stilt strengere krav til medlemmer og tillitsvalgte, og det teologiske grunnlaget vil bli gjort mer tydelig. Organisasjonen vil også bli gjort enklere og mer slagkraftig. Man vil unngå de svakheter som fantes i Kristent Samlingspartis vedtekter og organisasjon.

Man regner med at utkast til vedtekter for partiet vil foreligge om et par dager. Programmet vil skille seg lite fra det foreliggende Kristent Samlingspartis program.

Navnet på partiet er ikke bestemt, men blant forslagene så langt er Kristent Enhetsparti (KE) og Kristent Grunnlovsparti (KG). Navneforslag og forslag til logo mottas med takk!

Interesserte kan ta kontakt med undertegnede så snart som mulig. Vil man ha rimelig overnatting og bespisning, bør man svare senest mandag formiddag.

Ivar KristianslundFredag, Oktober 19, 2001

Kuppmakerne vant første runde av rettssaken som de startet!

Kravet om "midlertidig forføyning" mot Ivar Kristianslund:

Ingen av partene ble innkalt til rettsmøte. Dommeren, kst. Byrettsdommer Nils Vegard, avgjorde saken alene den 19/10 2001 på grunnlag av innsendte papirer. Resultatet av kjennelsen er at Kristianslund forbys å opptre som partiformann i Kristent Samlingsparti og å avholde ekstraordinært landsmøte inntil det foreligger rettskraftig dom i saken. "Retten finner at saksøker har fått fullt medhold," og Kristianslund må derfor betale et honorar på kr 39 000,- til kuppmakernes advokat, Børge Jørgensen-Dahl og kr 1637,- til namsretten.

Kjennelsen er en såkalt "midlertidig forføyning" og kan ankes til lagmannsretten innen en måned. Ørnulf Nandrup gis frist til 15. desember 2001 med å reise søksmål om kravet. Dersom søksmålet ikke er reist innen fristen, bortfaller den midlertidige forføyning.

Ivar Kristianslund


KRISTIANSLUNDS FORSVARSBREV TIL NAMSRETTEN
Ivar Kristianslund
Ryenveien 33
1719 Greåker
Telf. 69147149 - 90957002
Telefaks 69146170
E-post: ivar-kr@online.no


Tune den 15. oktober 2001


Sarpsborg namsrett v/Helge Danielsen
Postboks 327
1702 Sarpsborg


OVERSENDELSESBREV MED FRIST

Sak nr 01-01024 D: Kristent Samlingsparti

Retten har gitt meg frist for mulige bemerkninger til 16.10.2001.

Saksøkeren anfører følgende: "Det begjæres midlertid forføyning for å få en midlertidig ordning i spørsmålet om hvem som lovlig representerer Kristent Samlingsparti (KS) som leder eller partiformann"

Jeg vil bemerke følgende:

LANDMØTET I STAVANGER DEN 13.-14. JULI 2001 ENDTE I KAOS. DET EKSISTERER HELLER IKKE NOEN GYLDIG PROTOKOLL FRA LANDSMØTET. VIDERE FORELIGGER DET SOLID DOKUMENTASJON PÅ AT ØRNULF NANDRUP HAR SATT SEG I SPISSEN FOR EN GRUPPE OPPRØRERE SOM HAR FORETATT ET KUPP I STRID MED PARTIETS VEDTEKTER, PROGRAM OG LANDSMØTE. DETTE KUPPET STARTET ALLEREDE UNDER LANDSMØTET. VALGKOMIETÉEN HAR DESSUTEN HELE TIDEN HEVDET MED STYRKE AT MIN AVGANG SOM FORMANN VAR ULOVLIG OG UGYLDIG. ENDELIG HAR KUPPMAKERNE FJERNET HOVEDBEGRUNNELSEN FOR MIN AVGANG VED Å SØRGE FOR Å FÅ MEG AVSATT SOM REDAKTØR FOR EN TV-KANAL. JEG VAR DEN ENESTE PERSONEN MED TILSTREKKELIG AUTORITET I PARTIET TIL Å KUNNE TRE INN OG FORHINDRE KUPPET. JEG SÅ DET DERFOR SOM MIN PLIKT OVERFOR LANDSMØTET I DETTE KAOSET Å TRE I FUNKSJON SOM FORMANN IGJEN FOR Å IVARETA PARTIETS VEDTEKTSFESTEDE OG PROGRAMFESTEDE INTERESSER INNTIL LANDSMØTET EVENTUELT BESTEMMER NOE ANNET. ULOVLIGHETENE SOM BLE BEGÅTT AV KUPPMAKERNE UNDER OG ETTER LANDSMØTET DEN 13.-14. JULI FØRER TIL AT MØTET IKKE KAN BETRAKTES SOM ET LOVLIG LANDSMØTE. VEDTAKENE SOM BLE FATTET MÅ DERFOR STADFESTES ELLER FORKASTES AV ET NYTT LANDSMØTE. DETTE GJELDER BÅDE FORMANNSSTRIDEN OG KVINNESTRIDEN.

Nedenfor skal jeg utdype disse fakta litt nærmere.

I følge partiets vedtekter, § 6 LANDSMØTET (Saksøkers Vedlegg 3) velges formannen for 2 år. Den 5. august 2000 ble jeg valgt til formann i Kristent Samlingsparti for 2 år.

Vedlegg 1 Kristent Samlingsparti (KS). Referat fra Landsmøte 4 & 5 august 2000, side 8.

Et minimumskrav dersom Saksøkeren skal kunne stevne meg for retten, er at han kan fremlegge en gyldig landsmøteprotokoll som viser at jeg ikke lenger er formann i Kristent Samlingsparti. Dette har ikke blitt gjort.

I det følgende skal jeg begrunne at Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001 ikke kan ansees som en gyldig landsmøteprotokoll.

Saksøkerens Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001 har både feil, mangler og forfalskninger! Det er nok å vise til at Jørgen Høgetveit som var valgt til å underskrive protokollen, ikke har underskrevet i det hele tatt fordi den hadde så mange feil og mangler. Ole Chr. Arnesen fikk protokollen til underskrift den 8. oktober og underskrev protokollen samme dag. Det sier seg selv at det er uakseptabelt å få protokollen til underskrift nesten 3 måneder etter landsmøtet. Arnesen har da også i ettertid blitt oppmerksom på at protokollen har grove forfalskninger, og har skriftlig gitt uttrykk for at protokollen bør endres og underskrives på nytt.

Vedlegg 2 E-post med vedlagt brev fra Ole Chr. Arnesen, datert 12. oktober 2001.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 1-2 står det at Arnt J. Hermansen møtte med stemmerett fra Østfold. Sannheten er at Arnt J. Hermannsen ikke var på landsmøtet i det hele tatt!

Vedlegg 3 Erklæring om ikke-deltakelse på landsmøte fra Arnt Johannes Hermannsen.

I partiets vedtekter, § 8 SENTRALSTYRET (Saksøkers Vedlegg 3) står det at det skal velges fra fire til seks varamedlemmer til sentralstyret. I Saksøkerens Vedlegg 2 Avskrift av referat fra landsmøtet i KS 13. -15. juli 2001 er det ført opp 10 varamenn. Hensikten er trolig å få med personer som har vært med på opprøret mot Landsmøtet, vedtektene og programmet.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 7 står det følgende: "Det oppstod etter hvert slike tumulter under landsmøtet at Valand som var møteleder, gav opp å lede møte. Ivar Kristianslund overtok selv den videre ledelse av møtet." Det er riktig at jeg hadde ordet, men det er slett ikke sant at jeg ledet møtet! Derimot er det sant at det oppsto mye tumulter. Det var Valand som ledet møtet og avstemningen. Den andre møtedirigenten, Kai Spydevold satt nede i salen og hisset opp stemningen ved flere ganger å rope: "Nå MÅ vi se å bli ferdige, dere!". Dersom jeg hadde ledet møtet (noe jeg ikke hadde noen som helst rett til, siden jeg ikke var valgt til det) ville jeg ha sørget for ro og orden, og for å få avholdt en avstemning til. Dessuten ville jeg ha avsluttet møtet på en lovlig måte.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 7 står det også følgende: "Innholdet i Ivar Kristianslunds forslag om 'kvinners plass i samfunnet' ble ikke gjenstand for videre debatt og ble heller ikke tatt opp til avstemning." Det som "referatet" ikke forteller er at Kristianslunds forslag ble boikottet av en del av Saksøkerens støttespillere. Dette ble gjort på to måter:
(1) Møtedirigenten Kai Spydevold og en håndfull andre mennesker blant deres støttespillere reiste seg raskt og gikk mot døren, da utsettelsesforslaget var falt. På denne måten fikk de forsamlingen til raskt å løse seg opp. Foruten Kai Spydevold var det bl.a. Hans-Jacob Frøen og Anne-Liv Gamlem som var med på dette. Anne-Liv Gamlem har innrømmet at de boikottet avstemningen. Først innrømmet hun dette overfor Per Ola Hovd og meg dagen etter møtet. Siden sa hun det i et intervju med avisen Dagen. Videre sa hun det i et intervju med Radio Øst fredag den 20. juli, noe intervjueren Raymond Haslien kan bevitne. Spesielt alvorlig er det at én av de valgte møtedirigentene, Kai Spydevold var med på denne møteforstyrrelsen!
(2) Jeg var straks klar over at det formelt sett burde foretas en realitetsvotering over mitt forslag da utsettelsesforslaget var falt. Forsamlingen var så uroet at det ikke nyttet å rette opp hånden og be om ordet, men siden jeg befant meg langt framme i salen, gikk jeg bort til den aktive møtedirigenten, Emanuel Valand og sa: "Vi må ha en avstemning til." Men han avfeide meg bryskt og sa: "Nei, ditt forslag er vedtatt!" Jeg gikk da bort til en av nestformennene, Morten Selven som sto i nærheten og sa: "Vi må ha en avstemning til!" Men han ga like kontant samme svar som Valand.
Dersom jeg skulle ha fått til en avstemning, måtte jeg altså ha skreket vilt og stilt meg i døra og nesten brukt makt. Dette hadde jeg ingen rett til, i og med at jeg ikke var møtedirigent. Så ukultivert er jeg heller ikke. I stedet satte jeg min lit til at jeg hadde med ærlige og redelige kristne mennesker å gjøre. Ingen som var til stede på landsmøtet kunne være i tvil om at mitt forslag ville ha blitt vedtatt om det hadde blitt foretatt en avstemning til. Dessuten hadde jeg satt mitt medlemsskap i partiet inn på spørsmålet, og det var absolutt ingen som sa at jeg nå måtte melde meg ut av partiet! Jeg regnet med at man ville innrømme at mitt forslag reelt sett var vedtatt, selv om avstemningen formelt sett var en smule mangelfull. Det gjorde da også hele sentralledelsen i første omgang. Jeg ba nemlig Valand å undersøke dette, og han meldte tilbake at så var tilfelle. Men siden snudde blant andre Nandrup, Selven og Valand. Konklusjonen på dette avsnittet blir for det første at Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001 er helt ufullstendig på dette punktet, og for det andre at møtedirigentene ledet og avsluttet møtet på en ulovlig måte i forhold til alminnelig organisasjonspraksis. Det var ulovlig av Spydevold å forstyrre møtet ved å rope og ved å reise seg og gå, og det var feilaktig og ulovlig av Valand å nekte å foreta en avstemning til da jeg som forslagsstiller krevde det. Da utsettelsesforslaget falt, var det en selvsagt ting at forslaget burde tas opp til realitetsvotering. I og med at landsmøtet ikke ble avviklet og avsluttet på en lovlig måte og at "formannsstriden" og striden om "kvinnevedtaket" må sees i sammenheng, er det nødvendig å arrangere et ekstraordinært landsmøte.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 7 står det videre: "Til å underskrive protokollen var valgt Ole Chr. Arnesen og Jørgen Høgetveit. Ivar Kristianslund fremholdt at protokollen like greit kunne underskrives av Høgetveit og Holgersen siden sistnevnte bodde så nært." Dette er en uhyrlig påstand! For det første er det fri diktining at jeg skulle ha sagt noe slikt! For det andre er det tindrende klart for enhver som har den minste peiling på organisasjonsarbeid at denne ombyttingen er fullstendig uakseptabel! For det tredje er det minimalt av tid å spare på dette! Postgangen i Norge tar sjelden mer enn én dag. Dessuten har Arnesen telefaks, slik at underskirften kunne ordnes momentant. (Se Vedlegg 2.) Når det var slikt hastverk, må man også spørre hvorfor man ventet i nesten 3 måneder med å sende "referatet" til Arnesen.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 7 står det til slutt: "På anmodning er protokollen blitt redigert av generalsekretær Emanuel Valand med grunnlag i de tre referatene fra de valgte referenter. En finner det riktig at Jan A. Holgersen underskriver sammen med de to valgte underskrivere av referatet." Dette er helt uakseptabelt. Valand, som i ettertid har vist seg å være en opprører, har ingen rett til å redigere referatet! Og hvorfor i all verden skal Holgersen underskrive? Er det fordi også han etter hvert slo seg sammen med opprørerne? Eller er det for å skjule overfor namsretten at det kun er én lovlig valgt underskriver som har underskrevet "referatet"? Dette er for øvrig én som i ettertid har reservert seg overfor sin underskrift. (Se Vedlegg 2.) På det eksemplaret som jeg har fått tilsendt fra namsretten er det ingen som har signert.

Konklusjon: Det knytter seg så mange mangler til Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001 at saken må avvises bare av den grunn. Det har nå gått så lang tid siden landsmøtet at referenter og underskrivere har begynt å glemme hva som foregikk. Den naturlige løsningen på striden er å la Landsmøtet ta de nødvendige avgjørelsene i saken.

NOEN KORTE BEMERKNINGER OM FORMANNSSTRIDEN:
Egentlig skulle det ikke være nødvendig å gå inn på realitetene i denne striden, i og med at saken må avvises på grunn av utilfredsstillende protokoll fra landsmøtet i 2001. Jeg skal likevel helt kort, uten å fremlegge en omfattende dokumentasjon som kan fremskaffes, skissere grunnene for at jeg valgte å tre i funksjon som formann igjen. Det er tre hovedgrunner til dette:
(1) Valgkomitéens brev av 6.9.01 Til KS Sentralstyre ved Nandrup. (Se Saksøkers Vedlegg 4.) Dette er en meningsytring fra valgkomitéens side.
(2) Grunnlaget for min avgang falt bort, i og med at Selven og Valand sørget for at jeg ble avsatt som redaktør av TV-kanalen før jeg var trådt i funksjon.
(3) Jeg oppdaget at Selven, Valand og Nandrup med flere var i ferd med å gjennomføre et kupp i strid med både partiets vedtekter og program og i strid med Landsmøtets vedtak. I følge partiets vedtekter, § 2 FORMÅL skal Guds ord være den høyeste autoritet i partiet. For å gjennomføre kuppet ble det imidlertid benyttet løgn og svik som er i strid med Guds ord. Her er det veldig mange eksempler som jeg ikke finner grunn til å gå inn på nå. Men et eksempel er Morten Selven som dagen etter "kvinnevedtaket" skrev under på at mitt forslag var vedtatt.

Vedlegg 4 Protokoll for Kristent Samlingspartis landsmøte på Solborg, 14. juli 2001.

Den samme Morten Selven gikk senere imot dette, både i et intervju i bladet Norge IDAG og deretter i et sentralstyrevedtak den 8 august hvor det ble vedtatt å sende "kvinnesaken" ut til fylkene i strid med Landsmøtets vedtak. Den samme Morten Selven beskyttet og markedsførte den opprørske Anne-Liv Gamlem som har vært til ubotelig skade for partiet på mange måter, bl.a. ved å oppfordre til strykning på partiets egne lister. Jeg forsto etter hvert at det var nødvendig å tre i funksjon som formann igjen for å avverge kuppforsøket. Selven og Valand fremsto mer og mer blant de ledende innen kupp-bevegelsen. Begge disse var med på å ødelegge avslutningen av landsmøtet. Det var disse to som sørget for å få meg avsatt som TV-redaktør og som dermed gjorde min avgang som formann i Kristent Samlingsparti unødvendig. Begge beskyttet Anne-Liv Gamlem mot å bli ekskludert på et sentralstyremøte den 8. august. Spesielt Morten Selven handlet da på en meget kritikkverdig måte. Siden kuppmakerne ved løgn og svik og utilbørlig adferd var i ferd med å ødelegge partiet fullstendig, ble jeg nødt til å tre i funksjon som formann igjen. Kuppmakerne brøt både vedtekter, program og landsmøtevedtak. Jeg betraktes vanligvis som den som har "bygd opp" partiet. Jeg følte et ansvar overfor Landsmøtet som er partiets høyeste myndighet. I den krisesituasjonen for partiet som var oppstått var jeg den eneste som kunne ivareta partiets sanne interesser. Jeg understreker imidlertid at jeg er villig til å bøye meg for Landsmøtet. Det gjelder både "kvinnevedtaket" og "formannsspørsmålet". Dette er også dokumentert i bladet "Ny Fremtid" nr. 2-3-4-2001. Her finner man Innkalling til ekstraordinært landsmøte i KS på side 1 og forslag til dagsorden på side 2. Dagsordenen viser at jeg overlater avgjørelsen både i "kvinnevedtaket" og "formannsspørsmålet" til Landsmøtet.
Vedlegg 5 Ny Frentid nr. 2-3-4-2001.

Konklusjon om formannsstriden: Mitt syn på formannsstriden er at dette er en intern sak for partiet som kan løses ved et ekstraordinært landsmøte. Dersom namsretten går inn i denne striden og erklærer at Nandrup er rettmessig formann, vil dette være et utilbørlig inngrep fra rettsvesenet side i et politisk partis indre anliggende. Nandrups tilhengere har helt klart motarbeidet partiets interesser blant annet ved systematisk og grundig å forsøke å ødelegge tilliten til en person som sto som nr. 1 på 16 av partiets 19 stortingslister! Det må helt klart være opp til partiets øverste organ som er Landsmøtet å avgjøre hvorledes stridsspørsmålene i partiet skal løses.

NÆRMERE IMØTEGÅELSE AV SAKSØKERENS SPESIFIKKE ARGUMENTASJON MED SIDEHENVISNING TIL BEGJÆRINGEN:

Side 3. Saksøker hevder at jeg tok ut kr 100 000,- fra partiets konto uten å ha fullmakt til det, og at jeg ikke har vært villig til å levere fra meg partiets arkiv og kontorrekvisita. Sannheten er at jeg har forsøkt å ivareta partiets interesser i en situasjon hvor Nandrup med flere setter seg opp mot partiets vedtekter, program og landsmøtevedtak. Nandrup m.fl. har i denne sammenheng beskyldt meg for underslag, noe som er grovt æreskrenkende og gir grunnlag for injuriesøksmål! Jeg viser i denne forbindelse til

Vedlegg 6 STRIDEN I KRISTENT SASMLINGSPARTI. (Nandrup m.fl. 11. september 2001.)

Vedlegg 7 STRIDEN I KRISTENT SAMLINGSPARTI. (Mitt svar av 12. oktober 2001.)

Vedlegg 8 Kommentar fra Ivar Kristianslund til pressemelding sendt ut 12. september av Ørnulf Nandrup.
Hovedkrav: (Side 3.) KOMMENTAR: Kristent Samlingsparti som parti har absolutt ingen interesse av noen dom i saken. Tvert imot er det i strid med partiets vedtekter å gå til søksmål mot en kristen bror! (Se dokumentasjonen nedenfor.) At jeg er lovlig formann i partiet er begrunnet i oppsummeringen i begynnelsen av dette brevet. I tillegg til mine pengegaver har jeg allerede ofret flere hundre tusen kroner på Kristent Samlingsparti i tapt arbeidsfortjeneste ved at jeg har arbeidet gratis for partiet i flere år. En rettssak vil i alle tilfelle måtte betales av partiet eller av partiets medlemmer. Dette er penger som ellers kunne ha gått til å fremme partiets formål. Saken i seg selv vil også skade partiets omdømme. Det er derfor helt klart at partiet ikke har noen interesse av å få fremmet denne saken. Det dreier seg om en ren maktkamp fra kuppmakernes side.

Sikringsgrunn: (Side 4.) KOMMENTAR: På side 1 skriver Saksøker: "Det begjæres midlertidig forføyning …" Jeg vil hevde at dersom Ørnulf Nandrup mener å ha noe krav mot meg, bør han reise søksmål om hovedkravet straks! Det foreligger ingen grunn til midlertidig forføyning ut fra Tvangsfullbyrdelsesloven. Dessuten er jeg eier av fast eiendom, slik at det er mulig å inndrive kravet dersom saksøker skulle få noe å kreve av meg. Jeg har også en arv i vente etter min nylig avdøde mor Elna Kristianslund som det kan tas utlegg i. Hun bodde i Veumveien 29 i Fredrikstad. For øvrig anfører saksøker selv at "Ivar Kristianslunds opptreden som partiformann …i rettslig sammenheng vurderes som en nullitet." (Side 4.) Dersom mitt krav er urettmessig vil folk forstå det uansett hvor mange doktorgrader jeg har. Sannheten er at Nandrup og tilhengerne hans ikke tør å møte grasrota i et ekstraordinært landsmøte fordi de vet at de har handlet mot partiets vedtekter, program og landsmøtevedtak. Dessuten er det imot Bibelen og til stor skade for partiet at de lager rettssak for en verdslig domstol om et kristent politisk parti. (Paulus' første brev til korinterne, kapittel 6, vers 1-9.) De fleste kristne, og spesielt medlemmer av Kristent Samlingsparti, vet at det er i strid med Bibelen å føre rettssak mot en kristen bror for en verdslig domstol. Derfor er Nandrups handling til ubotelig skade for partiet. Selve rettssaken er faktisk vedtektsstridig, i og med at det står i partiets vedtekter, § 2 FORMÅL at Guds ord er partiets høyeste autoritet. I følge vedtektene har partiet ganske enkelt ikke rett til å gå til søksmål. Vedtektene slår altså fast at det er Nandrup som privatperson som her går til søksmål. Videre er Nandrup følgelig ikke berettiget til å ha tillitsverv i partiet fordi han ikke "står på Guds ord". (Se § 4 i vedtektene.)

Mitt sentralstyre er det lovlig valgte sentralstyret og dets varamenn innkalt i riktig rekkefølge. Unntatt er medlemmer som er lovlig suspendert, eller som ikke kan eller vil møte. Nandrup og tilhengerne hans har drevet en utstrakt skremsels- og trusselspropaganda for å hindre folk i å møte. Derfor har jeg ikke sett noen grunn til å fortelle Nandrup hvem som møter.

Det er en æreskrenkende av Nandrup å tilskrive etablissement som om vi ikke skulle være villige til å betale for oss!

Den "eksklusjonen" som Nandrup m.fl. har foretatt overfor meg og andre er ugyldig, både fordi Nandrup m.fl. ikke har en posisjon i partiet som gjør dem bemyndiget til det, og fordi vi ikke på noen måte "arbeider i strid med partiets grunnsyn og målsetting" (se § 14 EKSKLUSJON i partiets vedtekter. Siden Nandrup m.fl. ikke har myndighet til å ekskludere, har vi heller ikke funnet det nødvendig å påklage "eksklusjonene".

Skaden og ulempen som vil bli påført meg og Kristent Samlingsparti dersom begjæringen om midlertidig forføyning blir tatt til følge er meget omfattende, og vil kunne gi grunnlag for et betydelig erstatningsansvar for Saksøker. Det er derfor i tilfelle nødvendig at Saksøker stiller sikkerhet. Se Tvangsfullbyrdelsesloven 15-6.

Den midlertidige forføyning. (Side 4-5.) KOMMENTAR: Det er tydelig at Saksøker kun er ute etter å vinne tid og å drive med manipulering. Det er dette som er den egentlige grunnen til kravet om midlertidig forføyning! Saksøker med tilhengere forsøker aktivt gjennom en voldsom propaganda å skremme saksøktes tilhengere og å få dem bort fra posisjoner i fylkesstyrene, slik at kuppet kan gjennomføres helt. Jeg kan om ønskelig legge fram massevis av dokumentasjon på at saksøkerens tilhengere skriver eller uttaler ting om meg som slett ikke er riktig! Saksøker forsøker å vri det til slik at det blir jeg som i tilfelle må gå til søksmål for å få saken ut av verden. Dette regner de med at jeg ikke vil gjøre ut fra 1. Kor. 6, 1-9. Det hele er altså en misbruk av ordningen med midlertidig forføyning!

Saksøkers anmerkning om muntlig forhandling: (Side 5.)
Dersom saken fremmes, vil jeg protestere på det sterkeste mot at den behandles uten muntlig forhandling! Ørnulf Nandrup er frontfiguren, men ikke hovedmannen bak opprøret i partiet. Personer som Anne-Liv Gamlem, Morten Selven, Emanuel Valand og Kai Spydevold m.fl. som har gjort meget stor skade mot partiet må også avkreves en forklaring.


Det nedlegges slik

påstand:

Saken avvises.

Ivar KristianslundOnsdag, Oktober 17, 2001

PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Fristen for påmelding til ekstraordinært landsmøte i Kristent Samlingsparti på bibelskolen på Bildøy ved Bergen lørdag den 27. oktober 2001 klokken 9.00 var av praktiske grunner satt til 15. oktober. Men det er fortsatt mulighet for å melde seg på. Dette bør i tilfelle skje så snart som mulig til Ivar Kristianslund, Ryenveien 33, 1719 Greåker. Telefon 69147149 - 90957002. Epost: ivar-kr@online.no.

Hjertelig velkommen!

For Kristent Samlingspartis sentralstyre
Ivar Kristianslund
Formann


HVEM ER "ADVOKATEN"?

Av Ivar Kristianslund

På nettavisen som kuppmakerne i Kristent Samlingsparti uberettiget har tilranet seg fra meg har de lagt ut en artikkel med tittelen "REDEGJØRELSE FRA ADVOKATEN". Dette lyder jo veldig autoritativt! Hensikten med artikkelen er tydeligvis å skremme vettet av alle som støtter meg i kampen for å bevare Kristent Samlingsparti som et bibeltro parti. Spesielt ønsker man å skremme valgnemnda, sentralstyret og deltakerne på det ekstraordinære landsmøtet.

Artikkelen er meget frekk, idet den gir inntrykk av at jeg er like feig som enkelte av advokatens klienter. Advokaten mener å vite at jeg har tenkt å skyve det økonomiske ansvaret over på valgkomitéen, sentralstyremedlemmene og landsmøtedeltakerne, dersom kuppmakerne skulle vinne en rettssak som de har gått til mot meg. Dette er en meget skitten anklage! Og et tomt skremmeskudd! FOR Å FJERNE ALL TVIL, ÆRKLÆRER JEG HERVED AT JEG TAR DET FULLE OG HELE ANSVARET, ØKONOMISK OG PÅ ANNEN MÅTE, FOR AT JEG ER TRÅDT I FUNKSJON SOM FORMANN IGJEN, OG FOR ALLE SENTRALSTYRER JEG HAR ARRANGERT, OG FOR DET EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTET SOM JEG HAR INNKALT TIL! JEG, OG BARE JEG, ER JURIDISK OG ØKONOMISK ANSVARLIG FOR DET HELE! Jeg har aldri oppfattet valgnemndas uttalelser og skriv som noe annet enn meningsytringer. Jeg har selvsagt aldri ment at valgnemnda skulle gjøres ansvarlig for at jeg har bøyd meg for dens meningsytringer! Både valgnemnda, advokaten og alle andre kan ta det med knusende ro! Jeg er voksen nok til å ta ansvaret for det jeg gjør, uansett om jeg skulle bli stående alene! Jeg vet at jeg har Gud med meg, fordi jeg arbeider for at partiet skal følge Bibelen kompromissløst i alle spørsmål, uansett konsekvenser. (Les Salme 91!)

Advokaten tar helt feil når han hevder at mitt arbeid i partiet "skjedde utad mot publikum på grunnlag av det kvinnesyn som fremgår av vedtektenes § 5." Jeg har i mitt arbeid i partiet alltid sagt ærlig i fra at jeg står 100 % på Bibelen. Det grunnleggende kvinnesynet jeg har i dag har jeg hatt i hele mitt voksne liv, og det er Bibelens syn. Jeg har aldri viftet med vedtektene og § 5 i mitt arbeid for partiet. Det er derfor en grov æreskrenkelse fra advokatens side å skrive følgende: "Når Kristianslund så vil endre partiets syn i en så dramatisk retning, er det han selv som svikter det parti han selv har bygget opp."

For øvrig skriver advokaten en hel del tøv om mitt kvinnesyn. Advokatens påstander er fullstendig udokumenterte, og så tullete at jeg ikke finner grunn til å kommentere dem!

Advokaten kritiserer meg også for mine kabinettspørsmål. Sannheten er at "kvinnespørsmålet" var oppe med sin fulle tyngde allerede på landsmøtet i år 2000. Medlemmene har hatt anledning til å studere hva Bibelen sier om dette spørsmålet i et helt år! Og til å konferere med rådgivere! Dessuten er det en eldgammel problemstilling! I et lite og ressursfattig parti kan man ikke forlange at alle skal bli informert så godt som det kunne være ønskelig. Verden står ikke stille. Når jeg som sto i spissen for partiet så at det kom en utfordring som krevde en støtteerklæring fra Landsmøtet om "kvinnespørsmålet", kan man ikke bebreide meg at jeg stilte et "kabinettspørsmål". Ingen har plikt til å arbeide for noe som man er imot! Dessuten hadde jeg hele Sentralstyret med meg i "kvinnespørsmålet".

Jeg ble nødet til å gå inn i partiet og til å bli med i ledelsen. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg står kompromissløst på Bibelen uansett konsekvenser. Jeg har stilt mange "kabinettspørsmål" hvor man har hatt mulighet til å kaste meg! Derfor har partiet hatt mange anledninger til å få meg ut av ledelsen i partiet. Man må kunne forvente av tillitsvalgte og delegater i et politisk parti at de ikke har beslutningsvegring! Det hadde vært en enkel og ærlig sak på landsmøtet å stemme imot meg og å få meg til å melde meg ut av partiet dersom det hadde vært flertall for dette! Men det var det åpenbart ikke! Derfor valgte noen av landsmøtedeltakerne å forstyrre og boikotte landsmøtet, å fare med svik og løgn, å oppfordre til strykning på listene, og å gå til rettssak.

Hvem er så denne advokaten? Han heter Børge Jørgensen-Dahl og var nr. 2 på stortingsvalgslisten for Kristent Samlingsparti i Sør-Trøndelag ved stortingsvalget i 2001. Advokaten er altså i høyeste grad selv part i saken! Hans skriverier er kort og godt partsinnlegg i striden, og må tas med en stor klype salt! Jørgensen-Dahl kaller mitt forslag på landsmøtet et "svært ytterliggående forslag". Dermed har han også gitt til kjenne sitt syn på selve "kvinnespørsmålet".

Siden Børge Jørgensen-Dahl ikke bare er en advokat engasjert av Ørnulf Nandrup m.fl., men selv er aktiv part i saken, rammes også han personlig av Bibelens ord om at man ikke skal gå til rettssak mot en kristen bror. (Se 1. Kor. 6, 1-10.)

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


Bibelen, flertall og mindretall

Vi hører mer og mer dette at Bibelen skal / må tolkes, -og tolkning bedrives, “over en lav sko.” Og det eneste som har noe for seg er “Det Hellige Flertall”. (jmfr. "hellig krig.”)
I dag står flertallet her og i morgen er det der, -rundt samme emnet ! Men hva Bibelen konkret, og ord for ord sier, det kan da ikke ha noe særlig å betydning for “Det Hellige Flertall”, -synes flertallet å mene.

Det har vel ikke så svært mye å si, hva jeg måtte mene heller, -men likevel ! Jeg holder meg til Bibelen i så måte, og henviser da til hva de gjorde de av “et edlere sinn” : Folket i Berøa. Ap.gj. 17:11.

Det de i alle fall ikke gjorde var å ringe rundt for å “lodde” noen flertallsstemning, -eller spørre en eller annen “guru” om de hadde lov til å lese og granske i Bibelen.

Hva så ? Vårt bibelvers sier: “Folket der (i Berøa) var av et edlere sinn, enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje og gransket i skriftene hver dag for å finne ut om det var slik.” Ser man det !? Henne var guruen blitt av ? Han hadde vel tatt en blund, tenker jeg.

Ja, det var den gang det, sier flertallet. I dag forholder vi oss, som sagt, til flertall og mindretall, og hva Bibelen sier, det må en i alle fall få folkeflertallet med på å tolke.
Til dette ligger det nær å trekke frem enda et bibelvers: Er vi kommet så langt inn i natten, at snart ingen kan arbeide ? (se: Joh. 9:4)

Hva skal vi gjøre ? Vi skal selvsagt gjøre som folket i Berøa ! Vi skal granske skriftene med all godvilje. Noen “gransker” Bibelen som fariseerne “gransket” Jesus, -for å finnne noe å som kan anklages, om så var for domstolen. Det gjør jo hele forskjellen ! Ikke ?

Når det så “går på” kvinnens “misjon” i menneskeheten, så er det nå en gang slik at: “Men jeg vil at dere skal vite at hver manns hode er Kristus, kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud.” 1. Kor. 11,3. Vi ser at her er ingen konflikt mellom Gud og Kristus, eller mellom Kristus og menigheten. Kun mellom mann og kone, menn og kvinner som ikke er av “edelt sinn.” Dette siste kan nok også tolkes “gjenfødt.”

Akkurat det samme som meg leser “Det Hellige Flertall”, men de får nå engang alle slags “tull” utav det de leser. Slik er det bare , og har det alltid vært.

Før ville de fleste endog godta Bibelen, men i dag er situasjonen ekstremt “polarisert”. Dette ser en vel kanskje best i og med statskirkens situasjon, styrt, som den er av en selverklært hedning. Dvs. ikke-gjenfødt !

Når det gjelder bibelsk syn på kvinners funksjon gir kronikken av Knut E. Lauritzen, Stord (KS-medlem) mye god beskjed. (Dagen 8. okt.)
Advokat B. Jørgensen-Dahl (B. J-D.) trekker frem muslimske forhold, -og klarer sogar, i ordstrømmen, å få det til at Kristianslunds “kvinnesyn går ikke bare lenger enn det islamske synet, men faktisk ender nede på omtrent førkristent syn, - - osv.”

Personlig tror jeg faktisk at islam har forstått ett eller annet av bibelens lære, i syndens verden, men der har pendelen slått fullstendig ut til “venstre” mens den her i vesten har gått mer enn langt ut til “høyre.” Se til dette Sak. 1:15.
B. J.-D. mener at Kristianslund må ha det synet at, “Utenfor rammen av det kristne ekteskap, har mannen uinnskrenket makt over kvinnen.” Ja, ja ! “Sukk hjerte, men brist ikke !” P.d.a.s har en slett ikke lov å vente noe bedre.

Jeg vet ikke betre måte å si dette på enn som alt er sagt: Der er intet motsetningsforhold mellom Gud og Kristus, eller mellom Kristus og menigheten, bare mellom kone og mann, som hverken forstår eller vil forstå “ det plukk” av hva Bibelen lærer. Til dette siste, se et alvorlig ord i Skriften; Hoseas 4:6a: “Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap.- - - - ” osv.

Her ser en tydelig hvor en havner når bror går til sak mot bror, -og det for ikketroende. 1. Kor 6:7: Det er et “stort nederlag.” Men kanskje noe kan tolke det siste skriftstedet for meg. Hvordan forstå slikt ? Dette er jo hård tale ! “Stort nederlag !”

Det skulle vel være greit å forstå at det kan aldri bli noen tillit ut av slike ting !
Her og nå vil jeg takke Jan Andreas Holgersen, fylkesleder i Rogaland KS for en meget bra artikkel i Dagen 15. okt. Partiet trenger mange av denne “støpning”. Annen “liming” blir for “tynn”.

Her har vi talt om Bibelen og om folkemeningen. Og Bibelen sier fortsatt: “Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.” Hvordan tolkes et slikt ord av flertallet ?

Vennlig hilsen

Bjarne Kydland
Sekretær i Kristent Samlingsparti i Hordaland


Tirsdag, Oktober 16, 2001

NANDRUP GÅR TIL RETTSSAK - KRISTIANSLUND AVVISER SAKEN
Ivar Kristianslund
Ryenveien 33
1719 Greåker
Telf. 69147149 - 90957002
Telefaks 69146170
E-post: ivar-kr@online.no


Tune den 15. oktober 2001

Sarpsborg namsrett v/Helge Danielsen
Postboks 327
1702 Sarpsborg

OVERSENDELSESBREV MED FRIST

Sak nr 01-01024 D: Kristent Samlingsparti

Retten har gitt meg frist for mulige bemerkninger til 16.10.2001.

Saksøkeren anfører følgende: "Det begjæres midlertid forføyning for å få en midlertidig ordning i spørsmålet om hvem som lovlig representerer Kristent Samlingsparti (KS) som leder eller partiformann"

Jeg vil bemerke følgende:

LANDMØTET I STAVANGER DEN 13.-14. JULI 2001 ENDTE I KAOS. DET EKSISTERER HELLER IKKE NOEN GYLDIG PROTOKOLL FRA LANDSMØTET. VIDERE FORELIGGER DET SOLID DOKUMENTASJON PÅ AT ØRNULF NANDRUP HAR SATT SEG I SPISSEN FOR EN GRUPPE OPPRØRERE SOM HAR FORETATT ET KUPP I STRID MED PARTIETS VEDTEKTER, PROGRAM OG LANDSMØTE. DETTE KUPPET STARTET ALLEREDE UNDER LANDSMØTET. VALGKOMIETÉEN HAR DESSUTEN HELE TIDEN HEVDET MED STYRKE AT MIN AVGANG SOM FORMANN VAR ULOVLIG OG UGYLDIG. ENDELIG HAR KUPPMAKERNE FJERNET HOVEDBEGRUNNELSEN FOR MIN AVGANG VED Å SØRGE FOR Å FÅ MEG AVSATT SOM REDAKTØR FOR EN TV-KANAL. JEG VAR DEN ENESTE PERSONEN MED TILSTREKKELIG AUTORITET I PARTIET TIL Å KUNNE TRE INN OG FORHINDRE KUPPET. JEG SÅ DET DERFOR SOM MIN PLIKT OVERFOR LANDSMØTET I DETTE KAOSET Å TRE I FUNKSJON SOM FORMANN IGJEN FOR Å IVARETA PARTIETS VEDTEKTSFESTEDE OG PROGRAMFESTEDE INTERESSER INNTIL LANDSMØTET EVENTUELT BESTEMMER NOE ANNET. ULOVLIGHETENE SOM BLE BEGÅTT AV KUPPMAKERNE UNDER OG ETTER LANDSMØTET DEN 13.-14. JULI FØRER TIL AT MØTET IKKE KAN BETRAKTES SOM ET LOVLIG LANDSMØTE. VEDTAKENE SOM BLE FATTET MÅ DERFOR STADFESTES ELLER FORKASTES AV ET NYTT LANDSMØTE. DETTE GJELDER BÅDE FORMANNSSTRIDEN OG KVINNESTRIDEN.

Nedenfor skal jeg utdype disse fakta litt nærmere.

I følge partiets vedtekter, § 6 LANDSMØTET (Saksøkers Vedlegg 3) velges formannen for 2 år. Den 5. august 2000 ble jeg valgt til formann i Kristent Samlingsparti for 2 år.

Vedlegg 1 Kristent Samlingsparti (KS). Referat fra Landsmøte 4 & 5 august 2000, side 8.

Et minimumskrav dersom Saksøkeren skal kunne stevne meg for retten, er at han kan fremlegge en gyldig landsmøteprotokoll som viser at jeg ikke lenger er formann i Kristent Samlingsparti. Dette har ikke blitt gjort.

I det følgende skal jeg begrunne at Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001 ikke kan ansees som en gyldig landsmøteprotokoll.

Saksøkerens Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001 har både feil, mangler og forfalskninger! Det er nok å vise til at Jørgen Høgetveit som var valgt til å underskrive protokollen, ikke har underskrevet i det hele tatt fordi den hadde så mange feil og mangler. Ole Chr. Arnesen fikk protokollen til underskrift den 8. oktober og underskrev protokollen samme dag. Det sier seg selv at det er uakseptabelt å få protokollen til underskrift nesten 3 måneder etter landsmøtet. Arnesen har da også i ettertid blitt oppmerksom på at protokollen har grove forfalskninger, og har skriftlig gitt uttrykk for at protokollen bør endres og underskrives på nytt.

Vedlegg 2 E-post med vedlagt brev fra Ole Chr. Arnesen, datert 12. oktober 2001.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 1-2 står det at Arnt J. Hermansen møtte med stemmerett fra Østfold. Sannheten er at Arnt J. Hermannsen ikke var på landsmøtet i det hele tatt!

Vedlegg 3 Erklæring om ikke-deltakelse på landsmøte fra Arnt Johannes Hermannsen.

I partiets vedtekter, § 8 SENTRALSTYRET (Saksøkers Vedlegg 3) står det at det skal velges fra fire til seks varamedlemmer til sentralstyret. I Saksøkerens Vedlegg 2 Avskrift av referat fra landsmøtet i KS 13. -15. juli 2001 er det ført opp 10 varamenn. Hensikten er trolig å få med personer som har vært med på opprøret mot Landsmøtet, vedtektene og programmet.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 7 står det følgende: "Det oppstod etter hvert slike tumulter under landsmøtet at Valand som var møteleder, gav opp å lede møte. Ivar Kristianslund overtok selv den videre ledelse av møtet." Det er riktig at jeg hadde ordet, men det er slett ikke sant at jeg ledet møtet! Derimot er det sant at det oppsto mye tumulter. Det var Valand som ledet møtet og avstemningen. Den andre møtedirigenten, Kai Spydevold satt nede i salen og hisset opp stemningen ved flere ganger å rope: "Nå MÅ vi se å bli ferdige, dere!". Dersom jeg hadde ledet møtet (noe jeg ikke hadde noen som helst rett til, siden jeg ikke var valgt til det) ville jeg ha sørget for ro og orden, og for å få avholdt en avstemning til. Dessuten ville jeg ha avsluttet møtet på en lovlig måte.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 7 står det også følgende: "Innholdet i Ivar Kristianslunds forslag om 'kvinners plass i samfunnet' ble ikke gjenstand for videre debatt og ble heller ikke tatt opp til avstemning." Det som "referatet" ikke forteller er at Kristianslunds forslag ble boikottet av en del av Saksøkerens støttespillere. Dette ble gjort på to måter:
(1) Møtedirigenten Kai Spydevold og en håndfull andre mennesker blant deres støttespillere reiste seg raskt og gikk mot døren, da utsettelsesforslaget var falt. På denne måten fikk de forsamlingen til raskt å løse seg opp. Foruten Kai Spydevold var det bl.a. Hans-Jacob Frøen og Anne-Liv Gamlem som var med på dette. Anne-Liv Gamlem har innrømmet at de boikottet avstemningen. Først innrømmet hun dette overfor Per Ola Hovd og meg dagen etter møtet. Siden sa hun det i et intervju med avisen Dagen. Videre sa hun det i et intervju med Radio Øst fredag den 20. juli, noe intervjueren Raymond Haslien kan bevitne. Spesielt alvorlig er det at én av de valgte møtedirigentene, Kai Spydevold var med på denne møteforstyrrelsen!
(2) Jeg var straks klar over at det formelt sett burde foretas en realitetsvotering over mitt forslag da utsettelsesforslaget var falt. Forsamlingen var så uroet at det ikke nyttet å rette opp hånden og be om ordet, men siden jeg befant meg langt framme i salen, gikk jeg bort til den aktive møtedirigenten, Emanuel Valand og sa: "Vi må ha en avstemning til." Men han avfeide meg bryskt og sa: "Nei, ditt forslag er vedtatt!" Jeg gikk da bort til en av nestformennene, Morten Selven som sto i nærheten og sa: "Vi må ha en avstemning til!" Men han ga like kontant samme svar som Valand.
Dersom jeg skulle ha fått til en avstemning, måtte jeg altså ha skreket vilt og stilt meg i døra og nesten brukt makt. Dette hadde jeg ingen rett til, i og med at jeg ikke var møtedirigent. Så ukultivert er jeg heller ikke. I stedet satte jeg min lit til at jeg hadde med ærlige og redelige kristne mennesker å gjøre. Ingen som var til stede på landsmøtet kunne være i tvil om at mitt forslag ville ha blitt vedtatt om det hadde blitt foretatt en avstemning til. Dessuten hadde jeg satt mitt medlemsskap i partiet inn på spørsmålet, og det var absolutt ingen som sa at jeg nå måtte melde meg ut av partiet! Jeg regnet med at man ville innrømme at mitt forslag reelt sett var vedtatt, selv om avstemningen formelt sett var en smule mangelfull. Det gjorde da også hele sentralledelsen i første omgang. Jeg ba nemlig Valand å undersøke dette, og han meldte tilbake at så var tilfelle. Men siden snudde blant andre Nandrup, Selven og Valand. Konklusjonen på dette avsnittet blir for det første at Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001 er helt ufullstendig på dette punktet, og for det andre at møtedirigentene ledet og avsluttet møtet på en ulovlig måte i forhold til alminnelig organisasjonspraksis. Det var ulovlig av Spydevold å forstyrre møtet ved å rope og ved å reise seg og gå, og det var feilaktig og ulovlig av Valand å nekte å foreta en avstemning til da jeg som forslagsstiller krevde det. Da utsettelsesforslaget falt, var det en selvsagt ting at forslaget burde tas opp til realitetsvotering. I og med at landsmøtet ikke ble avviklet og avsluttet på en lovlig måte og at "formannsstriden" og striden om "kvinnevedtaket" må sees i sammenheng, er det nødvendig å arrangere et ekstraordinært landsmøte.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 7 står det videre: "Til å underskrive protokollen var valgt Ole Chr. Arnesen og Jørgen Høgetveit. Ivar Kristianslund fremholdt at protokollen like greit kunne underskrives av Høgetveit og Holgersen siden sistnevnte bodde så nært." Dette er en uhyrlig påstand! For det første er det fri diktining at jeg skulle ha sagt noe slikt! For det andre er det tindrende klart for enhver som har den minste peiling på organisasjonsarbeid at denne ombyttingen er fullstendig uakseptabel! For det tredje er det minimalt av tid å spare på dette! Postgangen i Norge tar sjelden mer enn én dag. Dessuten har Arnesen telefaks, slik at underskirften kunne ordnes momentant. (Se Vedlegg 2.) Når det var slikt hastverk, må man også spørre hvorfor man ventet i nesten 3 måneder med å sende "referatet" til Arnesen.

I Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001, side 7 står det til slutt: "På anmodning er protokollen blitt redigert av generalsekretær Emanuel Valand med grunnlag i de tre referatene fra de valgte referenter. En finner det riktig at Jan A. Holgersen underskriver sammen med de to valgte underskrivere av referatet." Dette er helt uakseptabelt. Valand, som i ettertid har vist seg å være en opprører, har ingen rett til å redigere referatet! Og hvorfor i all verden skal Holgersen underskrive? Er det fordi også han etter hvert slo seg sammen med opprørerne? Eller er det for å skjule overfor namsretten at det kun er én lovlig valgt underskriver som har underskrevet "referatet"? Dette er for øvrig én som i ettertid har reservert seg overfor sin underskrift. (Se Vedlegg 2.) På det eksemplaret som jeg har fått tilsendt fra namsretten er det ingen som har signert.

Konklusjon: Det knytter seg så mange mangler til Saksøkers Vedlegg 2 Referat fra Kristent Samlingspartis landsmøte 2001 at saken må avvises bare av den grunn. Det har nå gått så lang tid siden landsmøtet at referenter og underskrivere har begynt å glemme hva som foregikk. Den naturlige løsningen på striden er å la Landsmøtet ta de nødvendige avgjørelsene i saken.

NOEN KORTE BEMERKNINGER OM FORMANNSSTRIDEN:
Egentlig skulle det ikke være nødvendig å gå inn på realitetene i denne striden, i og med at saken må avvises på grunn av utilfredsstillende protokoll fra landsmøtet i 2001. Jeg skal likevel helt kort, uten å fremlegge en omfattende dokumentasjon som kan fremskaffes, skissere grunnene for at jeg valgte å tre i funksjon som formann igjen. Det er tre hovedgrunner til dette:
(1) Valgkomitéens brev av 6.9.01 Til KS Sentralstyre ved Nandrup. (Se Saksøkers Vedlegg 4.) Dette er en meningsytring fra valgkomitéens side.
(2) Grunnlaget for min avgang falt bort, i og med at Selven og Valand sørget for at jeg ble avsatt som redaktør av TV-kanalen før jeg var trådt i funksjon.
(3) Jeg oppdaget at Selven, Valand og Nandrup med flere var i ferd med å gjennomføre et kupp i strid med både partiets vedtekter og program og i strid med Landsmøtets vedtak. I følge partiets vedtekter, § 2 FORMÅL skal Guds ord være den høyeste autoritet i partiet. For å gjennomføre kuppet ble det imidlertid benyttet løgn og svik som er i strid med Guds ord. Her er det veldig mange eksempler som jeg ikke finner grunn til å gå inn på nå. Men et eksempel er Morten Selven som dagen etter "kvinnevedtaket" skrev under på at mitt forslag var vedtatt.

Vedlegg 4 Protokoll for Kristent Samlingspartis landsmøte på Solborg, 14. juli 2001.

Den samme Morten Selven gikk senere imot dette, både i et intervju i bladet Norge IDAG og deretter i et sentralstyrevedtak den 8 august hvor det ble vedtatt å sende "kvinnesaken" ut til fylkene i strid med Landsmøtets vedtak. Den samme Morten Selven beskyttet og markedsførte den opprørske Anne-Liv Gamlem som har vært til ubotelig skade for partiet på mange måter, bl.a. ved å oppfordre til strykning på partiets egne lister. Jeg forsto etter hvert at det var nødvendig å tre i funksjon som formann igjen for å avverge kuppforsøket. Selven og Valand fremsto mer og mer blant de ledende innen kupp-bevegelsen. Begge disse var med på å ødelegge avslutningen av landsmøtet. Det var disse to som sørget for å få meg avsatt som TV-redaktør og som dermed gjorde min avgang som formann i Kristent Samlingsparti unødvendig. Begge beskyttet Anne-Liv Gamlem mot å bli ekskludert på et sentralstyremøte den 8. august. Spesielt Morten Selven handlet da på en meget kritikkverdig måte. Siden kuppmakerne ved løgn og svik og utilbørlig adferd var i ferd med å ødelegge partiet fullstendig, ble jeg nødt til å tre i funksjon som formann igjen. Kuppmakerne brøt både vedtekter, program og landsmøtevedtak. Jeg betraktes vanligvis som den som har "bygd opp" partiet. Jeg følte et ansvar overfor Landsmøtet som er partiets høyeste myndighet. I den krisesituasjonen for partiet som var oppstått var jeg den eneste som kunne ivareta partiets sanne interesser. Jeg understreker imidlertid at jeg er villig til å bøye meg for Landsmøtet. Det gjelder både "kvinnevedtaket" og "formannsspørsmålet". Dette er også dokumentert i bladet "Ny Fremtid" nr. 2-3-4-2001. Her finner man Innkalling til ekstraordinært landsmøte i KS på side 1 og forslag til dagsorden på side 2. Dagsordenen viser at jeg overlater avgjørelsen både i "kvinnevedtaket" og "formannsspørsmålet" til Landsmøtet.
Vedlegg 5 Ny Frentid nr. 2-3-4-2001.

Konklusjon om formannsstriden: Mitt syn på formannsstriden er at dette er en intern sak for partiet som kan løses ved et ekstraordinært landsmøte. Dersom namsretten går inn i denne striden og erklærer at Nandrup er rettmessig formann, vil dette være et utilbørlig inngrep fra rettsvesenet side i et politisk partis indre anliggende. Nandrups tilhengere har helt klart motarbeidet partiets interesser blant annet ved systematisk og grundig å forsøke å ødelegge tilliten til en person som sto som nr. 1 på 16 av partiets 19 stortingslister! Det må helt klart være opp til partiets øverste organ som er Landsmøtet å avgjøre hvorledes stridsspørsmålene i partiet skal løses.

NÆRMERE IMØTEGÅELSE AV SAKSØKERENS SPESIFIKKE ARGUMENTASJON MED SIDEHENVISNING TIL BEGJÆRINGEN:

Side 3. Saksøker hevder at jeg tok ut kr 100 000,- fra partiets konto uten å ha fullmakt til det, og at jeg ikke har vært villig til å levere fra meg partiets arkiv og kontorrekvisita. Sannheten er at jeg har forsøkt å ivareta partiets interesser i en situasjon hvor Nandrup med flere setter seg opp mot partiets vedtekter, program og landsmøtevedtak. Nandrup m.fl. har i denne sammenheng beskyldt meg for underslag, noe som er grovt æreskrenkende og gir grunnlag for injuriesøksmål! Jeg viser i denne forbindelse til

Vedlegg 6 STRIDEN I KRISTENT SASMLINGSPARTI. (Nandrup m.fl. 11. september 2001.)

Vedlegg 7 STRIDEN I KRISTENT SAMLINGSPARTI. (Mitt svar av 12. oktober 2001.)

Vedlegg 8 Kommentar fra Ivar Kristianslund til pressemelding sendt ut 12. september av Ørnulf Nandrup.
Hovedkrav: (Side 3.) KOMMENTAR: Kristent Samlingsparti som parti har absolutt ingen interesse av noen dom i saken. Tvert imot er det i strid med partiets vedtekter å gå til søksmål mot en kristen bror! (Se dokumentasjonen nedenfor.) At jeg er lovlig formann i partiet er begrunnet i oppsummeringen i begynnelsen av dette brevet. I tillegg til mine pengegaver har jeg allerede ofret flere hundre tusen kroner på Kristent Samlingsparti i tapt arbeidsfortjeneste ved at jeg har arbeidet gratis for partiet i flere år. En rettssak vil i alle tilfelle måtte betales av partiet eller av partiets medlemmer. Dette er penger som ellers kunne ha gått til å fremme partiets formål. Saken i seg selv vil også skade partiets omdømme. Det er derfor helt klart at partiet ikke har noen interesse av å få fremmet denne saken. Det dreier seg om en ren maktkamp fra kuppmakernes side.

Sikringsgrunn: (Side 4.) KOMMENTAR: På side 1 skriver Saksøker: "Det begjæres midlertidig forføyning …" Jeg vil hevde at dersom Ørnulf Nandrup mener å ha noe krav mot meg, bør han reise søksmål om hovedkravet straks! Det foreligger ingen grunn til midlertidig forføyning ut fra Tvangsfullbyrdelsesloven. Dessuten er jeg eier av fast eiendom, slik at det er mulig å inndrive kravet dersom saksøker skulle få noe å kreve av meg. Jeg har også en arv i vente etter min nylig avdøde mor Elna Kristianslund som det kan tas utlegg i. Hun bodde i Veumveien 29 i Fredrikstad. For øvrig anfører saksøker selv at "Ivar Kristianslunds opptreden som partiformann …i rettslig sammenheng vurderes som en nullitet." (Side 4.) Dersom mitt krav er urettmessig vil folk forstå det uansett hvor mange doktorgrader jeg har. Sannheten er at Nandrup og tilhengerne hans ikke tør å møte grasrota i et ekstraordinært landsmøte fordi de vet at de har handlet mot partiets vedtekter, program og landsmøtevedtak. Dessuten er det imot Bibelen og til stor skade for partiet at de lager rettssak for en verdslig domstol om et kristent politisk parti. (Paulus' første brev til korinterne, kapittel 6, vers 1-9.) De fleste kristne, og spesielt medlemmer av Kristent Samlingsparti, vet at det er i strid med Bibelen å føre rettssak mot en kristen bror for en verdslig domstol. Derfor er Nandrups handling til ubotelig skade for partiet. Selve rettssaken er faktisk vedtektsstridig, i og med at det står i partiets vedtekter, § 2 FORMÅL at Guds ord er partiets høyeste autoritet. I følge vedtektene har partiet ganske enkelt ikke rett til å gå til søksmål. Vedtektene slår altså fast at det er Nandrup som privatperson som her går til søksmål. Videre er Nandrup følgelig ikke berettiget til å ha tillitsverv i partiet fordi han ikke "står på Guds ord". (Se § 4 i vedtektene.)

Mitt sentralstyre er det lovlig valgte sentralstyret og dets varamenn innkalt i riktig rekkefølge. Unntatt er medlemmer som er lovlig suspendert, eller som ikke kan eller vil møte. Nandrup og tilhengerne hans har drevet en utstrakt skremsels- og trusselspropaganda for å hindre folk i å møte. Derfor har jeg ikke sett noen grunn til å fortelle Nandrup hvem som møter.

Det er en æreskrenkende av Nandrup å tilskrive etablissement som om vi ikke skulle være villige til å betale for oss!

Den "eksklusjonen" som Nandrup m.fl. har foretatt overfor meg og andre er ugyldig, både fordi Nandrup m.fl. ikke har en posisjon i partiet som gjør dem bemyndiget til det, og fordi vi ikke på noen måte "arbeider i strid med partiets grunnsyn og målsetting" (se § 14 EKSKLUSJON i partiets vedtekter. Siden Nandrup m.fl. ikke har myndighet til å ekskludere, har vi heller ikke funnet det nødvendig å påklage "eksklusjonene".

Skaden og ulempen som vil bli påført meg og Kristent Samlingsparti dersom begjæringen om midlertidig forføyning blir tatt til følge er meget omfattende, og vil kunne gi grunnlag for et betydelig erstatningsansvar for Saksøker. Det er derfor i tilfelle nødvendig at Saksøker stiller sikkerhet. Se Tvangsfullbyrdelsesloven 15-6.

Den midlertidige forføyning. (Side 4-5.) KOMMENTAR: Det er tydelig at Saksøker kun er ute etter å vinne tid og å drive med manipulering. Det er dette som er den egentlige grunnen til kravet om midlertidig forføyning! Saksøker med tilhengere forsøker aktivt gjennom en voldsom propaganda å skremme saksøktes tilhengere og å få dem bort fra posisjoner i fylkesstyrene, slik at kuppet kan gjennomføres helt. Jeg kan om ønskelig legge fram massevis av dokumentasjon på at saksøkerens tilhengere skriver eller uttaler ting om meg som slett ikke er riktig! Saksøker forsøker å vri det til slik at det blir jeg som i tilfelle må gå til søksmål for å få saken ut av verden. Dette regner de med at jeg ikke vil gjøre ut fra 1. Kor. 6, 1-9. Det hele er altså en misbruk av ordningen med midlertidig forføyning!

Saksøkers anmerkning om muntlig forhandling: (Side 5.)
Dersom saken fremmes, vil jeg protestere på det sterkeste mot at den behandles uten muntlig forhandling! Ørnulf Nandrup er frontfiguren, men ikke hovedmannen bak opprøret i partiet. Personer som Anne-Liv Gamlem, Morten Selven, Emanuel Valand og Kai Spydevold m.fl. som har gjort meget stor skade mot partiet må også avkreves en forklaring.

Det nedlegges slik

påstand:

Saken avvises.

Ivar KristianslundMandag, Oktober 15, 2001

DAGENS SITUASJON OG STRID I KRISTENT SAMLINGSPARTI

Situasjonen i Kristent Samlingsparti er oppstått som følge av en opplagt alvorlig og meget lite sivilisert opptreden og en meget lite pen opptreden mot formann i partiet, Ivar Kristianslund.

Det saken dreier seg om er ikke striden om kvinnens stilling i hverken det verdslige eller åndelige regiment, slik det utad kan se ut, men er i bunn og grunn en strid hvor mennesker som har infiltrert partiet, i begynnelsen har utgitt seg for å være gode hyrder, men etter å ha kommet i posisjon i partiet har lagt en jernklo over partiet, med utgangspunkt for å ødelegge Kristent Samlingsparti, og ikke bare det, men er ute etter å få satt nådestøtet mot all Bibeltro kristendom i dette landet.

Noen annen hensikt kan ikke jeg se, da dette som har skjedd er så graverende at jeg har vanskelig for å tro at vi her har med gudfryktige mennesker å gjøre.
Kvinnens posisjon i partiprogrammet har bare vært en anledning til å lage splittelse og ødeleggelse, og få partiet til å gå i oppløsning, noe annet har jeg vanskelig for å tro.

Det er jo en kjent sak at mange som ser fiendtlig på kristendommen går inn i kristne menigheter og organisasjoner nettopp for å få kristendommen utslettet fra landet.

På mange måter ser det ut til å ha lyktes, ser vi på menigheter og samfunn i dag, men å vie hele sitt liv for å bekjempe kristendommen (Gud), vil være bortkastet når man tenker på hvem man setter seg opp i mot.

Jeg kan vise til blandt annet at personer i sentralstyret i KS har gått på ulovlig måte, ifølge norsk lov, ut og først brutt seg inn i Kristent Samlingspartis nettavis, hvor Ivar Kristianslund var redaktør, og blandt annet veltet Kristent Samlingspartis logo, med korset i flagget, og siden eliminert hele avisen!

En slik trakassering visse infiltrerte personer i partiet har utvist, mot spesielt Ivar Kristianslund, som stod som førstekandidat på listene i 16 fylker, er så grov, da de rett og slett har prøvd å knekke vedkommende, da de ikke har tatt noen som helst hensyn til ham, men tvert imot brukt råskap mot ham, og utnyttet for å knekke ham, at moren hans i den senere tid lå for døden. Hun har stått Ivar Kristianslund veldig nært, og hun er nå reist hjem.

Jeg har inntrykk av at disse opprørerne utnyttet på det groveste at Kristianslund var i en vanskelig situasjon grunnet sin mors bortgang.
Hva har dette med kristen nestekjærlighet å gjøre?
Vi vet jo godt at en stor del av vanlig verdslig media bruker slike metoder og verre enn det, noe som er ulovlig ifølge grunnloven, men mennesker som kan gjøre slikt innen søster og broderskapet i Jesus Kristus og hans verk på Golgata, burde ekskluderes fra partiet.
Det forventes av oss som kristne at vi skal leve vårt liv i kjærlighet til Jesus og hverandre, noe hele vår kristne sivilisasjon er bygget opp på.

Per Midttun
Sekretær, Kristent Samlingsparti i Akershus


Lørdag, Oktober 13, 2001

SYV PERSONER ER EKSKLUDERT FOR GODT FRA KS

Tune den 13. oktober 2001

Til Anne-Liv Gamlem, Morten Selven, Kai Spydevold, Emanuel Valand, Ørnulf Nandrup, Karl J. Granberg og Jan Andreas Holgersen

Jeg viser til mitt brev til dere av 21. september 2001 hvor jeg gjorde kjent for dere at et enstemmig sentralstyre hadde vedtatt å ekskludere dere fra Kristent Samlingsparti og at dere derfor var suspendert inntil videre. Beklageligvis er det ikke alle av dere som har respektert at dere er suspendert!

Jeg skrev også følgende: " I henhold til § 14 i Kristent Samlingspartis vedtekter kan vedtaket innklages til landsstyret. En slik klage på et sentralstyrevedtak sendes til sentralstyret som sender det videre til landsstyret. En eventuell klage må være meg i hende senest to uker etter at klageren er gjort kjent med sentralstyrets vedtak." Siden jeg ikke har mottatt slik klage fra noen av dere, bekjendtgjør jeg herved for dere alle at dere herved er ekskludert fra Kristent Samlingsparti med endelig virkning. Alle eiendeler som dere er i besittelse av og som tilhører Kristent Samlingsparti skal overleveres til Sentralstyret ved undertegnede.

Jeg beklager på det sterkeste at det ble nødvendig å ekskludere dere! Men dere har oppført dere på en slik måte at det ikke var noen vei utenom. Dere har langt på vei greid å ødelegge hele partiet, og har sørget for at massevis av ressurser som skulle ha vært satt inn i Guds rikes arbeid er blitt sløset bort! Mitt håp er at dere må få syndserkjennelse og bekjenne deres synd for Herren, så den kan bli utslettet! Jeg understreker likevel at jeg stadig har et vennligsinnet forhold til dere på det personlige plan ! Jeg er fortsatt glad i dere, selv om jeg er meget skuffet! Vennskap og fiendskap kan være gjengjeldt eller ikke gjengjeldt. Om dere betrakter meg som en fiende, betrakter jeg dere likevel som venner, selv om dere har gjort mye galt. (Matt. 26,50.)

Vennlig hilsen

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


Fredag, Oktober 12, 2001

OM Å FJERNE TERRORISMENS RØTTER

Bistandsminister Anne Kristin Sydnes mener at terrorismens røtter befinner seg i fattigdom som gir grobunn for sosial uro, konflikt og krig. (VL 12.10). Det kan så være. Jeg tror også at gammeldags misunnelse og åndelig fattigdom er gyldig forklaringsgrunnlag.

Sammen med humanitær hjelp må derfor også det kristne budskap om lov og evangelium ha sin sentrale og selvfølgelige plass i bagasjen. Nå mener jeg ikke at noen skal tvangsomvendes, og da mener jeg ikke noen. Det jeg i denne sammenheng mener er at ingen skal tvangshindres i å kunne bli omvendt. Ingen skal nekte Guds ord i å kunne bli fritt forkynt, slik at alle som vil kan ta imot uten å bli drept eller forfulgt for sitt valg.

Dette kravet må være det aller viktigste som reises mot den muhammedanske verden. For jeg antar det er fattigdommen i den muhammedanske verden bistandsministeren sikter til. Slik jeg oppfatter det er det der denne vår aktuelle terror har sine røtter.
Altså – kristne må ikke nektes eller hindres i å ta sin Bibel med inn i f.eks Saudi Arabia slik som tilfellet er i dag. Alle muslimer som ønsker å ta imot Jesus Kristus som frelser og Herre, må fritt få anledning til å kunne gjøre det etter sitt eget frie valg. Det må da være den mest grunnleggende menneskerettighet. Og det må da være en minste betingelse for at vi skal opprettholde muslimers frie bevegelse utenfor sine egne landegrenser.

Dette er et meget viktig og grunnleggende krav vi er nødt til å stille om vi skal ha noen mulighet til å oppnå noen former for fredelige løsninger.
La de kristne organisasjoner med kall til tjeneste i ulandene ta seg av det humanitære hjelpearbeidet. Uten at det stilles krav om omvendelse, kun krav om at ingen skal bli forfulgt om de skulle ville velge kristendommen.

Den islandske Helgi Hrobjartsson som ble presentert i VL og i NRK TV for sin 30 års innsats i Etiopia er et godt eksempel på at dette er veien å gå.

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


Torsdag, Oktober 11, 2001

Bibelsk syn på kvinners funksjon?

Den siste tiden har det kommet en rekke ytringer om hvorvidt kvinner skal/kan ha overordnede posisjoner i samfunnet.

Ikke minst har mange gått kraftig ut mot Ivar Kristianslund og hans syn på dette.

Felles for mange av de teologiske innvendingene, er hva jeg vil kalle mantraet ”Debora.”

I største alvor stiller man seg opp og sier: ”Husk Debora.”

Hva er det man husker om Debora?

Sagt på en annen måte: Hva er det man vil at vi skal forstå ut fra tekstene om Debora?

For meg ser det ut til at man derved mener at kvinner ikke bare kan ha overordnede stillinger, men at det også er Guds vilje at de skal ha det.

(Hvis det ikke var Guds vilje, måtte man jo være forsiktig med å ivre for et slikt syn?)

La oss se nærmere på de aktuelle tekstene.

Historien om Debora finnes i Dommernes bok, kap. 4 og 5.

Kapittel 4 begynner slik:

”Da Ehud var død, gjorde Israels barn igjen det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren overgav dem i Jabins, Kana’ans konges hånd.”

Faktisk var dette femte gangen bare siden Josva at Israel falt fra Gud, og de for verre fram enn sine fedre! (Dom. 2 & 3.) Det begynte med ulydighet og trass, så ble det til avskyelig avgudsdyrkelse, kort tid etter at de hadde inntatt løfteslandet!

Dette er faktisk en av de svarteste perioder i Israels historie.

Det interessante er at nettopp Debora beskriver tilstanden korrekt: ”I de dager var stiene øde, de veifarende gikk på krokete stier. Det fantes ingen fører i Israel. Nei, ingen før jeg, Debora sto fram, før jeg sto fram, en mor i Israel. De valgte seg nye guder. Da var det strid ved portene. Ikke et skjold, heller ikke et spyd ble sett blant førti tusen i Israel.” (Kap.5, 6-8)

Det står ikke at det var Gud Herren som innsatte Debora, slik som det står når for eksempel Otniel, Kalebs bror blir dommer, (3,9) eller om Ehud, den andre dommeren, se v. 15. Om Samgar, den tredje dommeren, står det at også han frelste Israel, v.31.

Faktisk står det bare: ”Og Debora, en profetinne, Lappidots hustru, dømte Israel på denne tiden.” (v.4) Som sluttstrek for den perioden da hun dømte, står det at ”Israels barns hånd lå tyngre og tyngre på Jabin, Kana’ans konge, til de helt hadde gjort ende på Jabin, Kana’ans konge.”

En eldre bibellærer sa en gang til meg at det ikke er uten grunn det står at Debora var Lappidots hustru, for han var en ekte dott som ikke gjorde jobben sin!

Legg merke til at når Samuel ser tilbake og oppsummerer fortiden, sier han om denne aktuelle perioden: ”Men de glemte Herren sin Gud. Han solgte dem til Sisera, Hasors hærfører, osv… Da ropte de til Herren… Så sendte Herren Jerubba’al og Bedan og Jefta og Samuel og reddet dere fra fiendene…” (1.Sam.12,9-11.) Bedan er nok et annet navn på Barak, men vi finner ikke Debora nevnt i sammenhengen.

Det samme ser vi i Hebreerbrevet 11 når forfatteren der tar et tilbakeblikk: ”Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta..” osv. (v.32)

Hva er Bibelens lære om kvinner? Vet vi hva Gud Herren mener om emnet?

Straks etter syndefallet, kaller Gud Herren på Adam, mannen, og spør ham ut, til tross for at han uten tvil selv vet hva som har foregått.

Dette indirekte uttrykk for kvinnens plass/rolle stemmer overens med de direkte uttrykk i 1.Kor.11,3-10/14,34-37 + 2.Kor.11,3 og Ef.5,22-24 + 1.Tim.2,12-15 og Titus 2.

Det overordnede prinsipp blir dessuten poengtert og understreket i 1:Tim.3,1-15.

(Jeg forutsetter som en selvfølge at leseren slår opp sin Bibel og tar med disse tekstene!)

Den som kan lese Jesaja 3,12 uten å fornemme Gud Fars sorg og gremmelse, må ha gått glipp av grunntanken i disse tekstene.

På denne bakgrunn er det umulig å henvise til Debora som noe sannhetsbevis når man diskuterer kvinnens plass i nytestamentlig sammenheng.

Hva så med 1.Kor.11,11-12 og Gal.3,28 som også brukes som ”bevis” for at det skal være likestilling i samfunnet?

For det første er det å si at disse ord ikke på noen måte motsier, og langt mindre opphever det vi hittil har sett på.

Fellesnevneren mellom de to stedene er ordet ”i.”

Det står ”i Herren,” og ”i Kristus Jesus.”

For det andre er det intet i de to tekstene som sidestiller/likestiller de aktuelle ordparene på en slik måte at det kunne tas til inntekt for nevnte syn. Tvert imot, hvis man ser nøyere på dette, vil man finne en høyst spesifikk og innholdsrik differensiering.

La oss ta 1.Kor.11,11-12 først: ”Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. For likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen. Men alt er av Gud.”

Vers 11 poengterer at bare når kvinne og mann er sammen etter Guds uttrykte vilje i skaperordenen, dvs. i rett orden, kan det fungere.

Ordene ”Og likevel,” som står først i verset, betyr ikke ”..ved nærmere ettertanke,” eller ”..nei, forresten,” slik mange egentlig utlegger dem.

De er nettopp en presisering av Gud Fars orden og prinsipp for funksjon, de er satt der for å varsle at her trenger vi en understreking for å skape klarhet.

Dette kommer tydelig fram i vers 12: Det er ikke mannen som er av kvinnen, (se v.8!) men omvendt! Og deretter: Kvinnen er ikke ved mannen, men av ham!

Forskjellen mellom ”av” og ”ved,” er åpenbar og betydningsfull.

Siste ledd: ”Men alt er av Gud,” viser igjen det totale underordningsprinsipp, jfr. v.3.

Ser vi så på Gal.3,28 finner vi at ”jøde eller greker,” er to folkegrupper som sammenstilles. Deretter kommer ordparet: ”trell eller fri,” som er reelle motsetninger.

Men så kommer det: ”Her er ikke mann og kvinne,”

Altså en enhet! (Hvordan denne høyst uventede framstilling skal kunne brukes for å argumentere mot øvrige ”Pauli ord,” er meg en gåte.)

For en dypere forståelse av det å leve i Kristus, må vi tenke fram mot den dagen da vi blir forvandlet lik Jesus og får oppstandelsens legemer, se Luk. 20, 35-36.

Og det hele dreier seg nettopp om å være i Kristus Jesus: Vi er satt i himmelen i ham, se Gal.2,20 + Ef.1,3/2,6 og Koll.3,3

Legg merke til at ingen ville finne på å si at fordi disse ordene sier det de sier, så skal all menneskelig erfaring være himmelsk! Gud Far har ennå ikke opphevet syndefallets realiteter, som Han skal gjøre når den dagen kommer. Men inntil da, må vi erfare og erkjenne at i syndefallsverdenen, gjelder de forordninger Han har gitt, og vi må innrette oss etter dem for å fungere enten det gjelder ekteskap, heim, menighet eller samfunn.

Hvis vi hevder at Debora kan være mal for det nytestamentlige kvinnesyn, kolliderer vi altså for det første med nettopp bibeltekstene.

For det andre innfører vi dermed et umulig prinsipp, nemlig at når en tekst beskriver en hendelse, sier den også at hendelsen uttrykker Guds vilje for oss.

Ta som eksempel 2.Kongebok 2,23-24.

Vil noen påstå at dette er skrevet til etterfølgelse for oss?

Slik har Bibelen mange beskrivelser som ”fotograferer” ulike hendelser, uten at det på noen måte går direkte fram hva Gud Herren mener om det som skjedde.

Vi vet likevel utmerket godt hva som er Hans vilje, og gjennom hele Bibelen utmeisles nettopp underordningsprinsippet som en bærebjelke for samfunnet.

Innvendinger som at vi skal ”tvinge kvinnene tilbake til kjøkkenbenken,” er en hån mot både kvinnen og de hjem som skulle være deres lyst, se Mika 2,9!

For øvrig henviser jeg til ”Danverserklæringen” for dypere innsikt i praktisk underordning både for ekteskap, hjem, menighet og samfunn.

Stord, 03.10.01.

Knut E. Lauritzen.Onsdag, Oktober 10, 2001

Ekstraordinært landsmøte i Kristent Samlingsparti

Kommentar til mottatt brev fra Em. Valand i forbindelse med innkalling til ekstraordinært landsmøte:

Jeg ser for min del ingen annen mulighet for å få en avklaring på partiets stilling, ei heller noen annen instans som kan gi oss noen avklaring, enn et ekstraordinært landsmøte. Noen må derfor kalle inn til et slikt møte. Ifølge de informasjoner jeg har mottatt så har et flertall av fylkene stilt seg bak et slikt krav. Jeg kan ikke svare for de andre fylkene, men i Aust Agder har vi i hvert fall flertall i fylkesstyret for å reise et slikt krav.

Vi anser også innkallingen for å være rettmessig og forsvarlig.

Oddvar Berge
Fylkesformann i Kristent Samlingsparti i Aust-Agder


HUMMERENS ALDER

Redaktør i Vårt Land og tidl. red av Budbæreren, Jon M. Lund, priser i spaltene i VL den svenske hummeren som særlig suveren.
Det skal jeg på ingen måte bestride. Det kan såmen være riktig for alt jeg vet.

Men, Lund vet samtidig å mene at hummeren er 300 millioner år gammel.
Det er godt at noen vet bedre beskjed om dette enn vår Herre.

I følge min jødisk norske kulturkalender er vi nå nylig gått inn i år 5762 etter skapelsen.
Sannsynligvis må vi da anta at noen har gått surr i tellingen med noen millioner år. Og siden jødene holder fast på denne tidsregningen etter Adam, i stedet for å regne 2001 etter Kristi fødsel, så er det vel ikke bedre å vente kan hende?

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


Kvinnen, Luther og P.E.Valand

Av Jørgen Høgetveit, 8.10.01

I Dagen for 9.okt. d.å. har overnevnte et noe underlig innlegg om dette tema. Etter kun å ha sitert at en "kvinne skal sitte hjemme og være bunden til huset", fortsetter han med en lengre utlegging om at vi "kristne er ikke bundet til Luther, men til Bibelen." Dette er det heller ingen sann lutheraner som vil protestere på - men det er heller ikke saken.

Noe behendig ungår han å sitere hva jeg uttrykkelig sa: "Så vidt jeg kan forstå er Luther på solid bibelsk grunn om tidsånden liker det eller ikke". Hva sier så Bibelen - som Valand så kraftig understreker betydningen av - men ikke siterer med et ord. Jo, nettopp det som Luther viser til i Tit 2,5 - hvor han taler om at kvinner skal være (oikouron) huslige. Og for å sitere dette bibelavsnitt så lyder 2,4-5 slik: "for at de kan lære de unge kvinner å elske sine menn og sine barn, å være sindige, rene, huslige, gode og lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet!" At Luther slår dette kraftig fast - som en hovedsak for kvinnen - så er fordi dette er en dyp og viktig kristen sannhet som mange kulturer før - og nå vår kultur - ja hele den vesteuropeiske kultur - er i ferd med å glemme totalt. (Se under) Dette er en dyp tragedie som ikke bare dreier seg om slike ting som PEV nevner "svikt mot små barn og huslige plikter" - det stikker mye dypere. At Luther samtidig ikke skulle ha lest og forstått bl.a. Ordsprogene 31, 10 flg. om den gode hustru som både driver håndverk og handel i samfunnet - har jeg ikke studert, men anser det for selvsagt at han forstod. Luther var ingen liten teolog. Dessuten hadde han selv en meget aktiv og god kone som var den noe upraktiske Luther en god "mdehjelper" - uten å være hans eller samfunnets herskerinne, noe hun altså etter Skriften ikke skal være. Går man så til de 7 nøklene i den jødiske kultur, så dreier det seg nesten utelukkende om Ordet og hjemmets sysler og fester, -. Dermed anser jeg å ha svart på PEVs anliggende.

Det som imidlertid skremmer meg i vår norske utvikling - er at så få forstår og setter fokus på vårt største samfunnsproblem som er i ferd med å ødelegge oss som nasjon: barnetallet. Og det har nettopp sammenheng med prioritering av hjem, mor, huslighet, barn og omsorg, nettopp kvinneverdier som tråkkes flate blant oss. Hvordan kan jeg si det? Den første som gjorde meg oppmerksom på det var Kåre Willoch som for en god del år siden uttalte til Fædrelandsvennen, at det lave barnetallet er vårt største politiske samfunnsproblem. (Kanskje man i den sammenheng kunne fortelle meg hvorfor Paulus taler om å "bli frelst gjennom sine barne-fødsel"? (1.Tim.2,15) Kan det ha noe med at det kristne liv er livets kultur og gir seg slike utslag?)

Det er få jeg har sett i kristne rekker uttale seg til denne katastrofen som nå herjer våre vesteuropeiske samfunn - inklusive Norge - hvor hjem- og morskulturen, ja hele vår kultur rett og slett dør ut. (Konf. bl.a. boken "Moder-Mordet" UI-forlaget)
Tyskerne har forstått at når den tyske nasjon faller fra godt 80 millioner til rundt 60 på noen få tiår, så har det enorme konsekvenser. Hver kvinne som nå føder 2 barn og tar omsorgen for dem - får fulle pensjonsrettigheter, sier den tyske forfatningsdomstol - og Schrøder har lagt seg flat.

Prof. Skirbekk har forstått den demografiske katastrofe som rammer oss. Tidligere sentralbanksjef H.Skånland sier det slik i Aft. 11.09. under overskriften "Barna vi må savne": "Kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall vil skape alvorlige finansielle og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn -" Han avslutter med :"Vi kjenner historiske eks. på at folketallet har gått ned" - av flere årsaker - " men at en hel folkegruppe, som den europeiske , viser tegn til å forvitre som et resultat av enkelt menneskets egne valg m.h.t barnefødsler, er noe fundamentalt nytt. - - De politiske, sosiologiske og kulturelle konsekvenser er kanskje langt viktigere, men det ligger utenfor mitt tema."

I fra 1970 - 1990 hadde vi store barnekull, kvinnene på vei ut i arbeidslivet og en fødselshyppighet på 2,8. Fra 1990 - 2030 finnes ingen slike reserver, barnefødsler er bare 1,8 og innvandring er eneste løsningen. Slik vil våre samfunn bryte sammen uten forsvar, knekt økonomi, manglende arbeidskraft, import av fremmede religioner og kulturer osv. osv. Dette er bare smakebiter, men vi skal få smake morsrollens og huslighetens sammenbrudd ennå verre enn i dag. Spør man så hvorfor dette har skjedd og skjer synes jeg følgende er en iøynefallende forklaring.

Når kvinnen skal bli lik mannen forsvinner kvinnen ut av hjemmet, hjemmene og familielivet ødelegges mer eller mindre og skilsmissens katastrofer er for lengst over oss. Manglende stabilitet fører til sterkt nedsatt barnetall. Likhetstenkning fører videre til at fosteret må fjernes når graviditet oppstår og hindrer karriere. Når mann og kvinne er like - betyr det heller ikke noe hvem som ligger med hvem. Homofili blir det heller ikke barn av. Manglende prioritet av hjem og "huslighet" fører igjen til manglende fellesmåltider, tid og fellesskap - med igjen en rekke av de mentale og fysiske plager barn, unge og eldre sliter med i dag. Manglende konsentrasjon om slike kvinneverdier som huslighet, demografi m.m. - burde være en interessant oppgave for media og grave dypt i med sin avdekkende journalistikk - men det er vel for farlig både for anseelse og opplagstall? Både Luther og vår gamle lutherske kultur basert på Skriften har megen visdom som man først kunne kikke på.


Tirsdag, Oktober 09, 2001

SYNDEFALLET – IGJENOPPRETTELSEN

Av Kay Rune Nersund

Bibelen lærer at det første mennesket (Adam) er et forbilde på Kristus (Rom. 5,14). Med dette så menes det at Adam hadde gjort en handling som fikk konsekvenser for hele menneskeheten, på samme måte som Jesus har gjort en handling som fikk konsekvenser for hele menneskeheten. Men Adams handling står allikevel i skarp motsetning til handlingen til Jesus. Adams handling brakte synden inn i verden, mens Jesu handling brakte rettferdigheten inn i verden.

Adams fall betydde en historisk endring i forholdet mellom Gud og menneske. Adam valgte for hele menneskeheten at vi skal ha våre øyne åpnet, og kunne skjelne mellom godt og ondt. Han valgte for hele menneskeheten at vi skulle bryte med det nære forholdet til Gud, og gå inn på egenrettferdighetens vei. Kristi rettferdighet betydde også en historisk endring i forholdet mellom Gud og menneske. Jesus valgte at menneskene igjen skulle ha et nært og riktig forhold til Gud. Han rettet opp avstanden mellom Gud og menneske som Adam hadde skapt. Likheten mellom Adam og Kristus er altså at begge valgte på andres vegne (Rom 5,18-19).

Den fordømmelsen som Adams syndefall medførte er altså allerede sonet av Kristus i den forstand at vi igjen har adgang til Gud gjennom Kristus. Derfor er det ingen urettferdighet hos Gud siden at den opprinnelige synd ikke blir tilregnet menneskene som våre personlige synder, men tilreget Jesus istedenfor. Det historiske syndefallet kan derfor ikke brukes som argument for at vi er syndere, siden at den synden allerede er sonet (se Ef. 2,14-18). Imidlertid så er de rent praktiske virkningene av syndefallet fortsatt til stede. (se 1.Mos. 3,7 og 14-19). Disse konsekvensene av syndefallet blir rettet opp først ved Herrens gjenkomst (se 1:Kor. 15,50-55).

Den synden som noen måtte føle nå er et resultat av det personlige syndefallet. Paulus argumenterer sågar med at synden trengte seg inn i alle mennesker siden at ”alle syndet” (Rom 5,12). Det personlige syndefallet er derfor noe som hver enkelt av oss er ansvarlige for. Vi kan ikke gjøre bot for den opprinnelige synd, det kunne bare Kristus (se Rom 8,3).

Men våre personlige synder kan vi gjøre bot for, og få tilgitt, også det på grunn av Kristus (se Ap.gj 3,19). Om det personlige syndefallet så er det derfor riktig å si at synden ble tilgjengelig for alle på grunn av Adams fall, men at alle ble syndere – ikke på grunn av Adam – men på grunn av at alle syndet. Denne påstand kan begrunnes med Esek. 18,20: ”En sønn skal ikke bære sin fars misgjerning”.

I denne lignelse - i motsatt for – er det at Gud rettferdiggjør mennesker. Rettferdigheten ble tilgjengelig på grunn av Jesu stedfortredende handling. Men alle ble ikke rettferdige av den grunn. For liksom at alle blir syndere ved å lyde den synd som Adam har brakt tilveie, så blir alle rettferdige av å lyde den rettferdigheten som Kristus har brakt tilveie. (Rom. 6,16). Synden blir altså inngytt på grunn av synd (Jak. 1,15), mens rettferdigheten blir inngytt på grunn av rettferdiget (Rom. 10,10).

Kay Rune Nersund
-Sundøy-


Mandag, Oktober 08, 2001

KRISTENT SAMLINGSPARTI

Til styremøte i Kristent Samlingsparti i Hordaland på Kråkenes 2001-10-05

VEIVALGET
En betenkning omkring de to gruppene som har utviklet seg i partiet fra dag 1 av.
(-i betenkningen refererer Gruppe 1 seg til det jeg vil kalle “grunnleggerens” gruppe, og
Gruppe 2 er da utbryterne, -eller de som grunnleggeren har tunge beskyldninger mot om nonchalanse i forhold til KS`s grunnvoll, bl.a. om hvem som kan og skal ekskluderes.)

I grunnleggerens publikasjon Ny Fremtid er det det første som lyser en i møte, vårt motto: For Bibel og Grunnlov. Dette gitte mottoet “hamrer” grunnleggeren på, sent og tidlig. Dette er en dyp Samvittighetssak for ham, -og for mange andre (se de mange skriv fra Ivar`s hånd) og det bør være en dyp samvittighetssag for alle partiets medlemmer.

I sin halvsides store uttalelse omkring nettop VEIVALGET åpner han med å si: “Kristne menigheter og organisasjoner som bestemmer seg for å stå 100 % på Bibelen må regne med å bli angrepet av ondskapens åndehær i himmelromme før eller siden.” Sitat slutt.
Så langt jeg har forstått den eksisterende strid, innad i partiet, grunner den seg i hovedsak på at spesielt Anne-Liv Gamlem har motarbeidet Grunnvollen, og bl.a. brukt ufine / uredelige metoder for å nå frem med egne hensikter. (-påstanden må eventuelt motbevises, før en rett og slett stempler ham som løgner eller “spedalsk”)

I sammenheng med striden om VEIVALGET sier grunnleggeren om Morten Selven i åpningssetningen fra skrivet: MORTEN SELVENS KUPP - TULL OM VEDTEKTENE I KS. Sitat: Mot bedre vitende lot Morten Selven (MS) som om KS ikke hadde noen vedtekter i det hele tatt på sentralmøtet den 8/8-01. På denne måten greidde MS å redde den teologisk liberale og organisasjonsmessig utrolig uryddige og illojale feministen ALG fra å bli ekskludert fra KS. Hun har bl.a. gjennom Dagen prøvd å få velgere til å stryke menn fra våre stortingslister.” Sitat slutt. (-en slik påstand må eventuelt tilbakevises før tillit kan oppnås fra medlemmenes side.)

Med andre ord. Her har ikke vår grunnvoll: BIBEL OG GRUNNLOV betydd noe som helst !! ifølge grunnleggeren. Er det riktig forstått ?

I neste skritt følger denne gruppen samme “ruten”:

Mot BIBEL OG GRUNNLOV engasjerer så disse advokat og truer med rettssak mot lojale medlemmer, i en sak med dyp samvittighetsengasjement, “-og det for vantros domstol.” 1. Kor. 6. (sitert av IK) Da går det vel helst som det alltid gjør i slike saker for en verdlig domsstol. Tenker her på våre lojale prester bundet av Guds Ord. Det Grunnloven sier teller mindre enn ingenting??

Her ser en p.d.e.s. arbeidere som vil følge BIBEL OG GRUNNLOV og p.d.a.s. arbeidere som synes å mene at grunnvollen er noe “pjatt.”

FORMANNSVERVET.
For KS er det ikke avgjørende hvem som er formann, men formannen må jo arbeide ut fra troskap mot vedtektene, og blant annet ekskludere den som ikke handler slik, men går rakt imotsatt retning.

Som Ivar Kristianslund sier: Hovedproblemet er likegyldighet og ulydighet nettop mot Grunnvollen og reglene bl.a. om partiets eksklusjonsbestemmelser.

KONKLUSJON
1) Gruppe 2 kan ikke få tillit før de sier seg villige til å følge bestemmelsene, som må være og er Bibelens lære om lydighet og lojalitet.

2) Bror kan ikke gå til doms mot bror for vantros domstol i en sak hvor samvittigheten er bundet i Guds Ord, partiets grunnvoll. Det vil bli å “skikke seg lik med denne verden”, og KS blir en vits.
3) Romerne 12:2: “. . . og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hva som er Guds vilje; det gode og velbehagelige og fullkomne !

Bjarne Kydland
Sekretær i Kristent Samlingsparti i Hordaland


NORGES FREMTID, VÅRE BARN

Jørgen Høgetveit, blandt andre (Sigurd Skirbekk og Hermod Skånland) er levende opptatt
av fødselstallet i norske familier, og i vår verdensdel forøvrig. Personlig mener jeg at dette spørsmålet burde ringe i våre politikeres ører dag og natt - og rubriseres som spørsmål nr.1

Men hva får vi høre fra en mann som Kjell Magne Bondevik. Se Dagen for 2. okt.:
Bondevik begynner slik: “En regjering som vi skal gå inn i, vil ha vern om livet som en viktig målsetting," sier Kjell Magne Bondevik. (Jeg vet ikke for hvilken gang.) Hovedmålsettingen? “Men friabortprinsippet har han allerede gitt opp å få endret på.” Dagen.

Og han slutter slik: “Men blir ikke resultatet av regjeringsforhandlingene godt nok, sier vi selvsagt nei!” slår han fast. Dagen. ???!!!

Helt symtomatisk må en forpint Jørgen Høgetveit spørre: Sitat: “Men det er vel endel som ikke har forstått hva vi står overfor." – og 2) "Noen vil vel heller ikke forstå det, er jeg redd.”

Siste utsagn kan også forstås slik: 1) Enten er “lunta for lang” til at de noen gang forstår det, eller
2) Det er likestillingsideologien og aktiv vilje som er drivfjæren.
Alternativ nr. 2 er et resultat av landsulykken representert ved likestillingloven og andre ulover, og Stoltenberg har lovet folket at; “Vår politikk, den står fast!” De andre sier det motsatte, men tingene blir ved det samme, om de ikke forverres.
Vi i Kristent Samlingsparti sier i alle fall oss imellom: “Den grønne sosialsimen er mye verre enn den røde!” Bondevik og Co har ikke gjort annet enn å “sluke kameler” så lenge jeg kan huske. Hva er “godt nok” med tanke på drepingen av fostre?

Også det Ap`s munnhell om at de som mener noe annet enn sosialistene er mennesker fulle av allskens “SÆRINTERESSER.” - og dermed legger alle partiene seg langflate for denne familiefientlige ideologien. Blinde som gatestein. Og Europas gjenværende hoder, som ikke allerede er fulle av “skabb”, de skjelver for “utviklingen” (les: avviklingen).

Bondevik klager over at der ikke finnes andre partier på Stortinget som vil gå inn for å gjøre “rent bord” med likestillingens ulover, (intet er godt og intet er galt) - men da mener jeg at Kr.F heller ikke kan etablere samarbeid med slike partier. Det er enda en merkelig ting her: Folk sier: Jeg kunne ikke stemme KS for der er det full splittelse, så derfor stemte jeg Kr.F.

La meg spørre Kjell Magne Bondevik: Hvor mange % gikk dere frem det siste valget? Dette er et resultat av suveren Grunnlovs-forakt. (sosialismens “trekkspill”)

I Tyskland har forfatningsdomstolen kommet frem til at mødre med to eller flere barn skal få fulle pensjonsrettigheter fordi nedgangen i fødselstallene undergraver hele nasjonen -et demografisk selvmord! Og barnefødsler er et fullverdig arbeid, sier domstolen, kanskje det VIKTIGSTE! Nr. 1! Bare ikke for norske politikere?!

Hermod Skånland slutter sin artikkel: “Barna vi må savne” slik: “Våre erfaringer om økonomisk vekst og utvikling er i all hovedsak bygget på voksende befolkninger, og befolkningsveksten har ofte selv vært en drivkraft bak ekspansjonen. Vi kjenner historiske eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hungerskatastrofer eller krigshandlinger, men at en hel folkegruppe, som den europeiske, viser tegn på forvitring, som et resultat av enkeltmenneskenes egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt nytt.” Sitat slutt

Skånland vil, meget beskjedent, ikke spå om fremtiden, men faktum er vel helst at han neppe tør tenke så langt.

Til slutt vil jeg spørre vår, mest sannsynlig påtroppende Samlingsregjering: Hvordan prioriterer dere? Hva er VIKTIGST?

Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland
Sekretær, Kristent Samlingsparti i Hordaland


Bruker Steinholt (u)redelige midler ?

(Redaktørens anmerkning: Steinholt var biskop i Nord-Hålogaland inntil han nylig ble avløst av Kjølås.)

Det er like før nytt menighetsrådsvalg. Denne gang er det laget en ”alternativ liste” ved valget i Kautokeino. Det er sagt fra en av forslagsstillerne at lista er satt opp ”for å støtte biskopen”. Kjølås bodde som kjent i Kautokeino i 7 år inntil høsten 1986. I følge media er Kjølås en teologisk arvtaker etter Steinholt.

For fire år siden var det én liste i Kautokeino. Kirketjener og daværende menighetsrådsleder, Klemet J. M. Hætta sto på førsteplass. Han støttet Steinholt. Om Hætta er enig i Steinholts homofili-liberale syn, vet jeg ikke. Men det viste seg at Hætta såvidt kom inn i det nye rådet - med samme stemmeantall som første varamedlem. Velgere var klar over hans støtte til Steinholt.

Dette ble et stort nederlag. Ikke minst for menighetsrådslederen selv, som uttrykte sin store skuffelse over dette i en leder i menighetsbladet. Steinholt forsto snart at han ikke fikk arbeidsro til å fremme sitt ubibelske syn for homofil praksis. Det ble om å gjøre for Steinholt å finne syndebukker og bli kvitt dem fortest mulig. Han prøvde i brev til Departementet å få fjernet det lovlig valgte menighetsråd som hadde brutt med ham. I brev fra den ”vrakede” leder Klemet J M Hætta til Steinholt, var Hætta villig til å stille som midlertidig leder inntil nytt lovlig menighetsråd ble valgt, - ”hvis menighetsrådet blir kastet sammen Presten”. Hætta ber også om at dette ”bør bli kjent for Dep.”

Men det fantes ikke lovhjemmel for å kaste et lovlig valgt menighetsråd. Steinholt beskyldte soknepresten for valgfusk. Dette kunne han gjøre uten frykt i kraft av sin store stilling i Staten. Etterforskningen beviste derimot at valget hadde gått riktig for seg.
I "julebrevet" til soknepresten i desember 1997 fløt hans hjertes tanke over. Brevet begynte som et "privat" brev, men avsluttet som et embetsbrev: ”… Det foreligger etterhvert en god del utsagn om det som skjedde under valget til nytt menighetsråd i høst. Disse utsagnene peker entydig i retning av ulovligheter i forbindelse med dette valget”… ”dersom du tror at du i det lange løp kan tjene en god sak med uredelige midler, er du ute på farlige veger". …"Ha en gledelig og velsignet jul i hjerte, hjem og menighet!” - Med andre ord en ”hyggelig” julehilsen?!

Var det ”troverdige” og anonyme brevskrivere som hadde informert Steinholt om ”en god del utsagn”… og ”uredelige midler”?

ANONYM BREVSKRIVEWR FÅR FORTSETTE
Etter at valgresultatet forelå (høsten 1997), dukket det opp et (av flere) forferdelige anonyme brev. Brevet var adressert til kirketjener Klemet J M Hætta og var festet på sakristidøra. Avsenderen var oppgitt å være venner av soknepresten. Merkelig nok ville Hætta ikke anmelde saken. Det gjorde imidlertid soknepresten. Saken ble omsider oppklart av Kautokeino Lensmannskontor. Én anonym brevskriver tilsto. Det var en kirkelig ansatt og en venn av Steinholt. Skribenten skrev deretter tilståelsesbrev til tre forskjellige adressater. Disse håndskrevne tilståelser er viktige dokumenter. Denne anonyme forfatter av brev er fortsatt ansatt i Den norske kirke. Steinholt har ikke gjort noe for å fjerne denne fra sin stilling. Dette forteller egentlig mye om Steinholt. Han har jo Staten i ryggen og har derfor ingen ting å frykte her i tiden.

ANONYME BREV HJELPER STEINHOLT
I januar 1998 skrev Finnmark Dagblad en artikkel om "Lyngmos støttespillere".
Den anonyme brevskriver klarte å oppnå sin hensikt, - bl.a. feite avisoverskrifter: "Slagmark etter opprørspresten”, Dagbladet, og "Kirkestriden krever sine ofre”, Finnmark Dagblad. Brevskriveren (-skriverne?) og media “hjalp” Steinholt med følgende utrolige skildring: "Beskrivelsen av Kautokeino menighet som en slagmark er dekkende." - Og like før påske 1999 kalte Steinholt medlemmer av menighetsrådet i Kautokeino, - i følge avisene Nordlys og Finnmark Dagblad, for "brune krefter", - med andre ord for fascister. - Våger man å spørre hvilken Ånd det er som driver Steinholt?

I desember 1998 kom så følgende opplysninger fra Vest- Finnmark politidistrikt: "En person ble avhørt som mistenkt hvor forholdet ble delvis erkjent. Undertegnede mottok senere brev fra mistenkte hvor det ble gitt en uforbeholden tilståelse. Saken er oversendt jurist ved Vestfinnmark politidistrikt. …".

Men i Kautokeino menighet er det fortsatt uskyldige som mistenkes for å være den/de ansvarlige brevskriver(ne). Anonyme brev gav inntrykk av å komme fra bedehusfolket. Hensikten var å sverte uskyldige og å skape en stemning av splittelse. Steinholt brukte bl.a. dette som et argument om forholdene i Kautokeino. Dette forteller vel mye om Steinholt, som vet hvem den avslørte brevskriver er.

Steinholt fratar biskop Børre Knudsen sine presterettigheter, og lar en avslørt anonym brevskriver få fortsette. Med Staten i ryggen er Steinholts handlingsplaner mulige! - Finnes det kanskje “fallskjermer” for slike ”kirkelige” brevskrivere?

ANONYME BREV HOS LILLETUN?
Våren 1998 ba Klemet J. M. Hætta om møte hos kirkeminister Jon Lilletun sammen med kirkeverge Anders A. Gaup, på samme tid som Bondevik regjeringen vurderte en mulig avskjedssak. Dokumentene viser at Hætta og Gaup ba om separat møte, utenom det menighetsrådet hadde. I ettertid kan man spørre: Ble anonyme brev og løgn om forfatterskap lagt frem for Lilletun som avskjedsgrunn? - Selvsagt ble ikke sannheten nevnt om hvem som sto bak denne falskhet.

Iallfall kjente Hætta godt til sannheten om forfatterskapet! Brev og media hadde hele tiden fremstilt saken som om det var sokneprestens venner som sto bak. Derfor var det viktig å få fjernet både sokneprest og menighetsråd. Denne fremgangsmåte må vel være i orden for Steinholt siden han hittil ikke har grepet inn mot en avslørt anonym brevskriver? - Slik bygger løgnkirken sitt rike!

Kautokeino, 5. oktober 2001.
Olav Berg Lyngmo


Lørdag, Oktober 06, 2001

Tomm Kristiansen, Hitler og rottene

Av Jørgen Høgetveit

For mange år siden så jeg en proagandabit der nazistene fremstilte jødene som skadedyr, nærmere bestemt rotter som ynglet ut i de europeiske samfunn. Det var selvsagt Goebbels verk, Hitlers propagandaminsister. Nå er det NRKs utenriksredaktør Tomm Kristiansen - som etter min mening bruker de samme midler når han i Vårt Land for 29.9. d.å. under "Menn om mangt" skriver: "KIRKEROTTENE er kristne fundamentalister,-" og omtaler oss med "NAIV TILNÆRMING TIL DE HELLIGE BØKER." Når man begynner med den slags karakteristikker, "rotter og naiv" og ikke i anførsel en gang, er det all grunn til å vurdere mannen bak utsagnene journalistisk kritisk. Dette minner meg aller mest om det man i psykologien kaller projisering, altså at man dytter på andre de holdninger som man selv har - og dermed legitimerer sitt ureflekterte raseri mot dem. Hvorfor gjør han det ellers og på den måten? Når argumentene tar slutt -kommer slagordene.

Med bakgrunn i høyere utdannelse innen en rekke naturvitenskapelige disipliner, mangeårig apologetisk arbeid med et rikholdig bibliotek både om utviklingslæren, Bibelens helseforskrifter og mye annet - tar jeg gjerne en debatt med T.K. og hans lettbente påstander om naivitet. T.K. kan jo til en åpning ta en debatt med de 3-4 professorene ved NLH om utviklingslæren og deres gjeng av antagelig T.K-utnevnte fundamentalister. Kunne Jesus gå på vannet? spør T.K. Sjekk opp hva materie er, så vil du kanskje finne ut at du kan kaste et glass gjennom en betongvegg om atomkreftene er forskjellige. Det er plass nok til mange verdener. Hvordan kan en sønn bli eldre enn sin far iflg. moderne vitenskapelig tenkning? Snakk litt med far til E=mc2. Hvordan kan Jesus presentere seg slik: før Abraham var til, ER JEG? Er haren drøvtygger som Bibelen sier det - eller tøver Bibelen som de fleste synes å mene? Om verden - ikke mist u-landene hadde fulgt Bibelens enkle helseforskrifter BOKSTAVELIG, ville mange dødelige sykdommer vært borte. Er dette naiv fundamentalisme - så har TK et forklaringsproblem.

Slik kunne vi fortsette - og dermed havne inn i METODELÆREN og virkeligheten. Da skjønner man fort - om man vil skjønne - at man må bruk rett metode til relevant virkelighet. Greip i sandhaug er ikke relevant! Og under alt dette ligger AXIOMENE - grunnsetningene - som all vitenskap hviler på - og som ikke kan bevises, men må tros! Da er man framme ved I. Aasen og hans ord: Det vetle vitet det strekk ikkje til, ei tru lyt stydja oppunder. Men det grunnleggende i vår tro - at Jesus ble spikret til et kors, gravlagt og er stått opp fra det døde, det er et veldokumentert faktum - som ville holde i enhver rettssal. Er Gud til, så hør ham - og forutsett at vi blir små i den sammenhengen. Den gud du synes å ha - må være en liten gud - kanskje helst en såkalt vitenskapelig avgud. Snakk med de som kjenner lutherdommens betydning for utvikling av de vestlige kulturer - for eks her i Norge de siste 200 år. Les Karsten Alnæs som begynner dette århundre i sin store historiebok med H.N. Hauges åndelige opplevelse på åkeren. Etter din mening en kirkerotte av en fundamentalist? Han var Norges Luther som stod på "Ordet alene!" Se på fruktene. Fullkomment - langt i fra, men adskillig bedre enn det meste på denne arme jord. En viss ydmykhet er begynnelsen til innsikt - ikke kunnskapsløst å slenge med underleppa fordi en har makt.

T.K. kunne kanskje også raskt besinne seg på hva innholdet i de forskjellige religioner og ideologier er - og ikke smøre det hele sammen i en forpestet graut om "naive fundamentalister med hellige bøker." En rask opptelling i nyere tid forteller at de radikale ideologier alene har tatt livet av ca. 170 millioner mennesker - delvis på den grusomste måte. Hvorfor taler NRK og T.K. så lite om det? Hva er muhammedanisme T.K.? Og vær så snill ikke la oss få de vanlige overfladiske slagordene - som ikke forklarer noen ting!

En rekke utenlandsopphold - ikke minst i forskjellige deler av Afrika - men også i Israel - og slekts og venners misjonsarbeid i Kina o.a. steder - har gitt interessante perspektiv på verdenssituasjonen. Og etter å ha hørt NRKs mange studentradikale skildringer av verden i mange år, er jeg oppriktig glad for at man har andre kilder for informasjon. T.K. og i betydelig grad NRK virker direkte fordummende - ja, verre enn det - deres mange innslag - som nå dette fra T.K. er etter min mening direkte farlig - grensende til religionsforfølgelse. Godt er det at verden tross alt er et åpnere sted enn det NRK innbiller seg. Etter min mening vil - NRKs fanatiske, grenseløse og til dels hatske liberalister - som synes å være mot alle grenser unntatt de kristne bibeltros grenser - snart vise seg å bli uhyre farlig i en verden som roper etter rett, rettferdighet og fred. Men Fredsfyrsten kommer snart med lov fra Jerusalem og rettferdige dommer mellom folkene. Da blir det fundamental fred på Ordets fundamentale grunn!


Fredag, Oktober 05, 2001

KS, Dagen og Frøen

Hans-Jacob Frøen sprer løgn når han skriver i Dagen den 2/10-01 at komiteen som skulle utrede kvinnens plass i samfunnsliv og politikk ble oppnevnt "utenom selve sesjonen, under et sosialt samvær" på årsmøtet i Kristent Samlingsparti (KS) i 2000. Oppnevnelsen skjedde lørdag 6/8-00 under hovedsesjonen på slutten av møtet. Frøen bør rette dette offentlig! Hvorfor forsøker Frøen og tilhengerne hans stadig å ødelegge KS ved feilaktige opplysninger?

Frøen skriver også: "Jeg vil imidlertid få takke Dagen ved red. Hove for en saklig reportasje og kommentar. Jeg føler trang til å be om unnskyldning for den avgåtte formanns angrep. Jeg ble glad da red. satte strek for ytterligere debatt." Sannheten er at Dagen ikke var til stede på landsmøtet! Mot bedre vitende lot Hove en artikkel med flere feil bli trykket. Noe ble rettet i et senere nummer. Jeg har dokumentert overfor Hove at han senere har løyet på meg, men han har "satt strek". Teologene Hove og Frøen bør repetere budene!

Frøen, som lenge har fyrt opp under Anne-Liv Gamlems undergravningsvirksomhet, beskylder meg for kuppforsøk og for å stjele partiet. Han snur saken på hodet! Faktum er at det var Frøen og hans tilhengere (deriblandt møtedirigenten Spydevold) som gjorde kupp under landsmøtet ved å reiste seg og gå, slik at forsamlingen kom i oppløsning og det ble umulig å foreta den siste avstemmingen om "kvinnevedtaket".

For å forsvare meg er jeg nødt til å være ubeskjeden. Det er faktisk under mitt lederskap at partiet har blitt bygd opp fra en svært beskjeden sak til et meget godt verktøy. Partiets program, som er blitt utrolig godt mottatt av det bibeltro kristenfolket, er det jeg som har ført i pennen. Del 1 er helt og holdent mitt eget forfatterskap. Vi lå meget godt an til stortingsrepresentasjon ved Landsmøtet i 2001, men da jeg på eget initiativ ønsket å slippe til en annen person som formann, greide Frøens tilhengere i løpet av noen uker ved løgnaktig propaganda å ødelegge nesten alt det som jeg hadde bygd opp. De oppfordret til strykning på våre valglister og sørget for at jeg i fire-fem uker ikke fikk tid til noe stort annet enn å forsvare meg mot løgnaktige påstander.

Samlingspartiet Ny Fremtid hadde sannsynligvis blitt nedlagt hvis ikke jeg hadde vært villig til å ta over som formann våren 1998. Medlemstallet utenom Østfold, hvor jeg var formann, var da meget lite. Jeg fikk Frøen, som bodde i Hedmark, til å være formann i dette fylket. Men da han flyttet derfra, etterlot han seg ikke et eneste medlem i hele fylket! Hvem er det som stjeler fra hvem?

Siden jeg selv er en benådet synder, er jeg meget tålmodig med mennesker som mener noe annet enn meg. Jeg har derfor samarbeidet med partifeller som er nokså uenige med meg i mange ting. Men selv ønsker jeg ikke å vike en tomme fra Bibelens lære. Derfor har jeg måttet bygge opp partiet ved stadig å "stille kabinettspørsmål". Dette har jeg lært av Herren selv: "Dersom du ikke gir akt på å holde alle ordene i denne lov, de som står skrevet i denne boken – dersom du ikke frykter dette herlige og forferdelige navn: Herren din Gud, da skal Herren sende uhørte plager over deg og uhørte plager over din ætt, store og vedholdende plager og onde og langvarige sykdommer." 5. Mos. 28,58-59.) Hvis jeg skal være i partiet, vil jeg følge Bibelen. Hvis jeg ikke får lov til å følge Bibelen, vil jeg ikke være i partiet. Er ikke det en ærlig sak? Hvorfor forlanger Frøen at jeg skal bygge opp partiet for ham og andre som ikke vil følge Bibelen? De har jo hele tiden hatt demokratisk anledning til å kaste meg.

Frøen, Morten Selven og tilhengerne deres er meget ustøe i kvinneprestspørsmålet. Og de mener at menn og kvinner er likestilte i politikk og samfunnsliv. Dette er klart i strid med Bibelen. Titus 2,5 viser at unge kvinner skal være huslige. I følge 1. Kor. 11,9 ble kvinnen skapt for mannens skyld. Og 1. Tim 2,12 sier at kvinnen ikke skal være mannens herre. Dette er begrunnet i skapelsen og syndefallet. Det hjelper ikke om Frøen får delvis støtte fra bra menn som Hove og Sæle. Jesus har et annet kvinnesyn enn Frøen!

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


Løgn eller ikke riktig

Følgende innlegg ble nektet tatt inn i avisen Dagen i brev av 28.september 2001 med begrunnelsen: "Vi anser denne debatten for avsluttet.":

Anne-Liv Gamlem sier til Dagen den 10.8 at Ivar Kristianslund forlangte å stå øverst på Oslo-listen. Den 21.8 skriver IK i Dagen-innlegg at dette er grov løgn. Han siterer fra brev av 16.2.01 som motsier hennes påstand, og som han har sendt til fylkesformennene og sentralstyremedlemmene.

I tillegg har også ALG den 16.8 tilstått at hun lyver, med følgende ord: "Det er ikke riktig at IK forlangte å stå øverst på listen i Oslo."

Ørnulf Nandrup og Morten Selven skriver den 8.9 at de "er meget skuffet over den verbale form som IK bruker."

Det kan så være at det hadde klart seg med ordet løgn, og at den for andre ikke oppleves som grov, men hva mener de med "Det han skriver er heller ikke riktig."? Har de ikke sett "Rettelse fra Gamlem", eller er det Dagen ved Tor Weibye som har feilsitert henne? Dette bør Dagen svare på!

Lillian Levnang


Exit Kristent Samlingsparti?

Under denne tittel vurderte Nils P. Enstad partiet, dets grunnlag og valgkamp. Ikke minst i avslutningen av innlegget, skinner det gjennom at han er svært tilfreds med manglende oppslutning for KS.
Jeg er av dem som stemte KS i håp om at Ivar Kristianslund skulle komme inn på Stortinget. Det ville i så fall gitt den enestående muligheten at Guds Ord og bibelske standpunkter ville blitt presentert og djervt forsvart fra Stortingets talerstol.

Mange sørger over det forfall vi har sett innen KrF og kunne absolutt ikke tenke seg å gi sine stemmer til det partiet. Listen over sterke grunner til dette, er både lang og innholdsrik. Jeg skal begrense meg til noen få eksempler som jeg ikke kan huske å ha sett i denne sammenheng.

Like før Syseregjeringen falt, (høsten 1990) skjedde noe direkte uhørt og skammelig. Kjell Magne Bondevik gikk, som den første utenriksminister i vesten, ut med en skarp fordømmelse av Israel etter at 19 arabere ble skutt og drept på Tempelplassen i Jerusalem. Senere viste det seg at fordømmelsen var både forhastet og feilaktig. Dokumentarvideoer og vitneutsagn avslørte tydelig hvordan soldatene var tvunget til å skyte med skarpt for å beskytte mange tusen bedende under Klagemuren (Løvhyttefest) og for å redde innesperrete politimenn oppe på Tempelplassen.

Da Sentrumsregjeringen kom til makten etter valget i 1997, fikk KrF igjen utenriksministeren. Denne gang var det Knut Wollebæk jr. Det første han gjorde, var å reise til Gaza. Samtidig plasserte han den skandaliserte Terje Rød Larsen i en ny stilling for seg. Noen måneder senere slo ”Dagen” opp en uttalelse av K. Wollebæk: ”Jødene har en moralsk forpliktelse til å trekke seg ut.”(Fra Judea og Samaria!)

At en utenriksminister fra et parti som kaller seg kristelig kan si den slags, er nesten ikke til å tro. Jeg, og mange med meg, skulle gjerne visst hvorfor jødene er forpliktet til å fjerne seg fra kjerneområdene i det landet Gud Herren ga dem. Hva er det moralske aspekt her?

Intet merkelig derfor at det siste Wollebæk gjorde som utenriksminister, var å invitere nestkommanderende fra terrorgruppen PLO til middag i det norske slott.
Dagen etter falt regjeringen.

Av de over 20% av befolkningen som ikke stemte ved valget i høst, er det uten tvil mange som sørger over frafallet i Norge. Dette er mennesker som setter Bibelen høyere enn alt annet, og de lar seg ikke by kompromisser med Guds Ord.

Skal disse få et alternativ, må også det parti som bygges opp, satse utelukkende på den visdom som er ovenfra. Da skjer det som vi ofte ser, nemlig at det blir sterke konfrontasjoner med tidsånden. Dagens Norge er gjennomsyret av feministisk tenking i den grad at til med ellers solide bibellærere er besnæret. Således er det ikke uventet at vi fra en rekke hold får høre sterke innvendinger mot de radikale bibelske standpunkter som KS har fremmet.

Det uventede er at en rekke av de involverte ikke så selve poenget i den åndskamp som utspant seg under landsmøtet i sommer.

Stord, 01.10.01. Knut E. Lauritzen.


Torsdag, Oktober 04, 2001

HVA ER DET SLAGET STÅR OM I KS?

Kan vi igjen få en delvis forbudt Bibel i Norge?

Ivar Kristianslund har ett motto: Sannheten tro i kjærlighet. Først og fremst tro i kjærlighet mot Jesus Kristus og hans sak.

En avklaring om kvinners plass i partiet tvang seg frem under landsmøtet. Saken var underliggende og av flere forsøkt fortrengt og utsatt. IK opplevde at saken stakk så dypt at en avklaring måtte finne sted før eller siden. Han opplevde situasjonen slik at det mest redelige av ham ville være at ikke han gikk til valg under falsk flagg. Bedre å ta dette før valget enn etterpå. Dermed var han villig til å ofre seg for Sannheten. Han ba derfor om støtte for et vedtak for fortsatt å kunne stille for partiet. Dette fikk han fra landsmøtet og fra ledelsen i partiet, endog skriftlig etter at det hadde oppstått uklarhet omkring formalitetene omkring gjennomføringen av vedtaket. Han stolte på partiledelsen og trodde de stolte på ham.
Så stiller han seg fri til kamp, for at partiapparatet kunne være mest mulig effektivt foran valget. Ny formann blir valgt. Dette var basert fullt ut på tillit.

Det som så skjer er at i dagene etter landsmøtet foretar partiledelsen en fullstendig snuoperasjon. IK angripes i pressen. Den nye formannen støtter først vedtaket fra landsmøtet i pressen, for dernest å snu tvert om. Ledelsen samler seg til et sentralstyremøte og setter vedtaket ut av kraft. Det skal ut til ny høring i fylkene.

Som fylkesformann reagerer da jeg for min del rent prinsipielt med å kreve et ekstraordinert landsmøte. Et landsmøtevedtak kan ikke uten videre oppheves av et sentralstyre.

Hva er det med dette vedtaket som er i stand til å skape slike reaksjoner?

Jo det er meget radikalt i forhold til tiden vi lever i. Og det er derfor grunn til å spørre om vi er i ferd med å få en forbudt Bibel i Norge, slik vi hadde det før Hans Nilsen Hauges tid.

Den er allerede fliset grundig opp av liberal teologi. De fleste biskoper og norsk lov tillater forhold som Bibelen klart går imot, som sodomi. Vårt aktuelle vedtak handler om kvinners plass i samfunnet. ”Alle vet” hva ”alle mener” om det i dag. Men hva sier Bibelen? Det er dette som det er IK sitt kall som partileder å spørre etter. Det er viktigere enn alle formaliteter. Ja enda viktigere enn å vinne et valg.

Derfor ble ikke saken henlagt for ”fredens skyld”. Og på denne måten ble partiets sentrale medlemmer stilt på prøve. KS har Guds Ord som høyeste autoritet. KS skal kjempe for Bibel og grunnlov. Grunnlov og konge er forpliktet på den evgl. lutherske lære. Og hva sier Luther om kvinners plass i samfunnet? Ja, han levner overhodet ingen tvil og går så mye lenger enn jeg kan klare å følge med min lille forstand. Men innstillingen fra komiteen som ble satt ned av landsmøtet i fjor er helt på linje med Luther. Dette synet møter da intens motbør og et utrolig støynivå, også fra hold hvor man skulle vente det motsatte. Det er da man kan undres på om deler av vår Bibel allerede av et flertall er erklært som ”forbudt område”. Noen vil si at striden skyldes måten saken ble håndtert på. Andre vil si striden skyldes illojalitet mot vedtaket. Striden i seg selv bunner i synet på kvinners plass i samfunnet. Det er det kampen står om. Ikke rart det volder spetakkel.

Men – det gjorde inntrykk på meg da IK i et samtalemøte nylig åpnet med å lese disse ordene ”Sannheten tro i kjærlighet”. Og det han ba om var at Sannheten måtte komme frem og at fremfor alt hver og en av de som sto ham imot måtte bli rikelig velsignet.

Det innkalles nå til et ekstraordinært landsmøte som får i oppdrag å avklare situasjonen i partiet.

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


Kort historikk over Kristent Samlingsparti

Av Stein Henriksen

I løpet av 1992 tok Stein Henriksen initiativ til å starte det første Kristent Samlingsparti. Det ble etablert et interimsstyre bestående av Gustav Mjåland, formann, Hans Jakob Frøen, nestformann, Stein Henriksen, sekretær og Trygve Einar Gjerde og Per Kørner som medlemmer.

Man gikk straks i gang med å utarbeide program, skrive statutter og verve medlemmer. Spesielt Gustav Mjåland var iherdig til å skaffe støtteunderskrifter med sikte på å få partiet registrert. Man kom langt på vei her, men ikke helt i mål, noe vi andre må ta skylden for. Vi kunne derfor bare stille liste i Vest-Agder ved stortingsvalget i 1993.

Henriksen mente at en først og fremst burde bygge opp partiet og skape en sterk og effektiv partiorganisasjon, og heller vente med å søke å bli registrert og stille liste. Gustav var helt imot dette, og kanskje også Frøen og Kørner. Det ble Gustavs linje som seiret, med et meget dårlig valgresultat som resultat.

I tiden omkring valget hadde partiet 107 medlemmer.
I skuffelse over det dårlige valget gikk Gustav Mjåland av som formann på en måte som var i strid med statuttene. Henriksen prøvde gjentatte ganger å få nestformannen Frøen til å innkalle interimsstyret til drøftinger, men uten resultat.

I løpet av 1994 innledet og førte Frøen forhandlinger med Samlingspartiet Ny Fremtid med sikte på sammenslutning. Styret ble ikke innkalt under forhandlingene, og det ble ikke innkalt til landsmøtet slik statuttene krevde. Forhandlerne undersøkte stemningen blant medlemmene pr. telefon og fikk på det viset støtte fra 30 av de 107. Altså et klart mindretall. Henriksen og Gjerde protesterte på fremgangmåten, som var i strid med statuttene, da det endelig ble innkalt et styremøte, av Mjåland, som i mellomtiden egenhendig hadde gjeninnsatt seg selv til formann. Både på styremøte 10. oktober 1994 og 18. januar 1995 gikk Mjåland og Frøen, støttet av Kørner, inn for å nedlegge partiet og slå det sammen med Samlingspartiet Ny Fremtid, dette til tross for at Sorenskriver Sverre P.N.A. Innjord i skriv til Henriksen av 5. desember 1995 hadde påvist at en nedleggelse og sammenslutning var lovstridig uten flertall i lovlig innkalt landsmøte. Pressemelding om sammenslutningen ble sendt den 30. januar 1995.

All den stund nedleggelsen av Kristent Samlingsparti og sammenslutningen med Samlingspartiet Ny fremtid skjedde på lovstridig vis, må den sies
å være ugyldig, hvorfor det første Kristent Samlingsparti fortsatt eksisterer. Morten Selven, som førte forhandlingene på vegne av Samlingspartiet Ny Fremtid, kan ikke lastes, da en må forutsette at han ikke kjente til uregelmessighetene på den andre siden. Heller ikke Ivar Kristianslund kan lastes.

Så langt en kan se, var det ikke noen naturlig ting for det første Kristent Samlingsparti å slutte seg sammen med Samlingspartiet Ny Fremtid, da det politisk/ideologiske arbeidsgrunnlaget var merkbart forskjellig. Mens kristent Samlingsparti hadde Bibelen og troskapen mot den som sitt bærende grunnprinsipp med Grunnloven som et avledet prinsipp, konstaterte vi på styremøtet den 20. okt. 1994 at Samlingspartiet Ny Fremtid "ikke i tilstrekkelig grad trekker den praktiske konsekvens av "å bygge på Bibelen som fundament"". Som eksempel kan nevnes partiets forhold til Markedsøkonomien, samt den ting at man ikke gir naturrettene en bibelsk forankring.

Likestillingsideologien tar partiet ikke noe oppgjør med Man er tydeligvis ikke klar over at det er denne ideologi som ligger til grunn for skilsmissene, de ødelagte hjem, fosterdrapet, partnerskapsloven og homoseksualiteten. Evolusjonslæren tar man også lett på. Det kan virke som om partiet likestiller evolusjonslæren og skapelseslæren. Dette var situasjonen da den lovstridige og ugyldige sammenslutning fant sted.

De påfølgende valgresultater viste til fulle at velgerne ikke så på partiet som et slikt alternativ til KRF at det var verd å satse på det.

Derfor var partiet en ren ruin med noen få medlemmer og en meget stor gjeld, da Ivar Kristianslund tok fatt på arbeidet å gjenreise partiet. I den sammenheng har han nedlagt et veldig arbeid med betyrelige personlige omkostninger i arbeidskraft, penger og personlige offer. Til sammenligning har de øvrige i partiledelsen og blant medlemmene gjort svært lite. En kan trygt si at partiet, slik det var ved siste landsmøte, var skapt hovedsakelig av Ivar Kristianslund. En hver annen står derfor i en meget stor takknemmelighetsgjeld til ham, kanskje også gjeld på annet vis.

En opprøres derfor i aller høyeste grad over de i ledelsen som nå synes at de kan klare seg uten Kristianslund, og på hans verk kan styre videre og føre partiet tilbake til det ideologiske grunnlaget, som i fortiden til fulle viste seg å føre til ruin.
En opprøres ikke mindre over de som ved å henge ut partifeller og deres syn i offentlige media sverter og ødelegger partiet i velgernes øyne.

I stedet for å gi Kristianslund den takken offentlig han fortjener, anklager man ham med navns nevnelse i media. Når han så tar til gjenmele, for å forklare visse ting som anklagerne tydeligvis har misforstått, begynner man å snakke om å ekskludere ham. Anklagerne bør være klar over at ved selv å bryte gjeldende statutter, stiller man seg åpne for eksklusjon.
Men det som er langt alvorligere, hvordan vurderer Herren dette?

Det er flere av oss som har sett på Det nåværende Kristent Samlingsparti, som ved en bibeltro forkynnelse inn i den politiske virkelighet, kansje er den siste mulighet for iallfall å få utsatt noe den vredesdommen fra Herren som hviler tungt over Norge på grunn av himmelropende synder. Blir også dette forsøket ødelagt ved utroskap mot Herrens Ord, ved makthunger, ved feighet, ved svakhet, ved menneskefrykt og jag etter popularitet, hva blir så resultatet for oss? For folket, for den enkelte?


USA - Israel og den kommende strid

Av Jørgen Høgetveit

Angrepet mot de to store symboler for handel og krigsmakt i verden, WTC og Pentagon, var et forferdelig anslag mot de frie, demokratiske nasjoner og mange sivile liv. Det gir selvsagt USA både i medhold av folkeretten og FN-pakten retten til å forsvare seg, rett til å sikre seg mot nye angrep og angripe de som utførte ugjerningen.

Det som imidlertid synes å komme lite inn i disse vurderingene er den åndelig dimensjon, som etter hvert avtegner seg i det videre storpolitiske bildet. Massemedia er stort sett opptatt av å bortforklare at Vesten og deres allierte er i krig med den muslimske verden og dens åndsmakt - som kjenner omtaler som demoni. Opplysningene som nå kommer - og som forsøkes skjult i det lengste - er de signalene som peker i denne retning.

For det første prøver de store media i verden å legge lokk på opplysningen om at Saudi-Arabia, Emiratene og flere av statene i Den persiske Gulf nekter USA adgang til deres territorium for sin krigsinnsats som de fikk i Gulfkrigen. Det er et svært dårlig signal nå som USA og Vesten ønsker å bygge en storkoalisjon mot bin Laden, terrorismen og Taliban, hvor de får med seg den muslimske verden og setter Israel på sidelinjen.

For det andre finner vi kanskje forklaringen i at de fleste av Saudifamilien er reist til Sveits og sine boliger og pengekilder der. Det tyder på en palassrevolusjon I Mekka og at nye og mer muslimsk radikale krefter har tatt over.

For det tredje kommer det nå en rekke signaler på at flere muslimske stater er involvert og har ligget bak og trukket i trådene. Det dreier seg ikke bare om småstater - men tunge ledende stater som Egypt. Om det er staten eller de sterke kreftene som drepte Sadat o.a. er ikke klart ennå - men det kommer nok til overflaten når det enorme etterretningsapparatet graver seg ferdig. Men bildet tegnes etter hvert mer og mer tydelig. Det er de dypere åndskrefter som spiller opp - og lederne bør søke etter den totale virkelighet for å gjøre det som er rett og igjen opprette rettferdighet og fred.

For det fjerde vet vi - ut fra Bibelens Ord at farlige - at demoniske krefter skal utgå fra områdene ved Eufrat (Konf. Joh. Åp. Kp.9,13-15 og kp. 16, 12-14) de omtales som djevleånder og skal forårsake store ulykker på jorden. I relasjon til disse Ordene er det verdt å merke seg at da Saddam Hussein i Iraq ved Eufrat i de gamle babylonske landskaper - gikk til angrep på Kuwait under Gulfkrigen - tryglet bin Laden saudiene om å starte en "hellig krig" mot Hussein. Som de pengekjære realpolitikere de var og er - ba de amerikanerne komme og knekke Hussein. Bin Laden ble rystet over at man kunne be "Den store satan" USA etablere seg på deres hellige jord i selv muslimenes hjerteområde - Saudi-Arabia med Mekka og Kabaen. Han tok sine tre koner og barn og fortrakk til Sudan ved Kartum og begynte å bygge opp sitt nettverk bestående av tidligere krigsveteraner fra krigen i Afganistan. Ondskapen startet altså ved Eufrat. (Les for øvrig: Esaias kp. 13-14, Jeremias kp. 50-51 og Joh.Åp. 17-18 om de babylonske landområder.)

For det femte kommer det nå opplysninger om at "Terrorangrepene i USA stanset en amerikansk plan om en omfattende løsning i Midtøsten," i flg. New York Times og Aft. d.d. Den skulle gå ut på å gi Arafat Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem som hovedstad. Dette var en hovedplan for Bill Clinton som nå Bush/ Powell skulle presentere. Da smalt det! De fikk et terrorangrep som befolkningsmessig kanskje tilsvarer det som jødene nå har vært gjennom i Intifadaen. Nå synes USA igjen å ville tilby denne planen for å få med seg araberverdenen - samtidig som de utelukker Israel fra krigføringen som de gjorde det i Gulfkrigen. Det lover ikke godt.

Som en oppsummering kan forklaringen på det som nå skjer og heretter vil skje være helt annerledes enn man prøver å forklare oss fra storpolitisk hold. Disse fakta som her er listet gir oss all grunn til å trekke inn den Vestlige sivilisasjons fundament, Bibelen, og regne med de åndelige realiteter i det storoppgjøret som nå synes å stige opp over historiens horisont. Det burde kalle hele den vestlige verden til igjen å ta Ordets og Maktens sverd i bruk på en riktig og rettferdig måte. Noe annet skaper aldri fred.


Onsdag, Oktober 03, 2001

MORTEN SELVENS KUPP - TULL OM VEDTEKTENE I KS

Mot bedre vitende lot Morten Selven som om Kristent Samlingsparti (KS) ikke hadde noen vedtekter i det hele tatt på sentralstyremøtet den 8/8-01. På denne måten greide Morten Selven å redde den teologisk liberale og organisasjonsmessig utrolig uryddige og illojale feministen Anne-Liv Gamlem (ALG) fra å bli ekskludert fra KS. Hun har bl.a. gjennom avisen Dagen prøvd å få velgere til å stryke menn fra våre stortingslister.

Morten Selven var organisatorisk nestformann og møtedirigent da vedtektene til Samlingspartiet Ny Fremtid (SNF) ble vedtatt i 1994. Han var politisk nestleder og møtedirigent på det ekstraordinære landsmøtet i SNF i 1998 da beslutningen om å slå SNF sammen med Kristent Konservativt Parti (KKP) ble fattet. Det ble da uttrykkelig vedtatt at sammenslåingen juridisk skulle skje på følgende måte: KKP skulle gå inn i SNF, og det sistnevnte partiets vedtekter skulle gjelde for det sammenslåtte partiet (som altså juridisk fortsatt var det gamle SNF). Deretter skulle navnet SNF forandres til Kristent Samlingsparti (KS). Morten Selven var politisk nestformann i hele denne perioden, og opplevde at partiet i lang tid opererte både med det gamle navnet SNF og det nye navnet KS som ikke var godkjent ennå. LIKEVEL KUNNE MORTEN SELVEN PRESTERE Å LA SENTRALSTYRET DEN 8/8-01 SITTE MED DET INNTRYKKET AT KS IKKE HADDE NOEN VEDTEKTER I DET HELE TATT!!! Og dette også til tross for at vedtektene ble lagt fram på sentralstyremøtet av Per Ola Hovd. Og at Ivar Kristianslund, som ikke fikk lov til å delta på møtet, sto utenfor og ville ha kunnet bekrefte vedtektenes gyldighet til de grader at det var komplett umulig å være i tvil! Hvorfor gjorde Selven dette? FORDI HAN VILLE BESKYTTE ALG SOM GANSKE SIKKERT VILLE HA BLITT EKSKLUDERT FRA PARTIET DERSOM DEN LATTERLIGE HISTORIEN OM VEDTEKTENE HADDE BLITT AVLIVET.

ALG har bevist til fulle at hun ikke har noe som helst i et bibeltro kristent parti å gjøre. Hun har greid å ødelegge partiet og valgkampen. MEN SELVEN ØNSKER TYDELIGVIS Å BRUKE HENNE SOM EN MOTVEKT MOT IVAR KRISTIANSLUND! Morten Selven ble støttet av Emanuel Valand på sentralstyremøtet. Med sin dominerende stilling greide disse to å føre såpass mange av sentralstyret bak lyset at ALG ble reddet.

Vedtektene kan for øvrig fås ved henvendelse til Brønnøysundregisteret. De var tilgjengelige der allerede flere måneder før siste landsmøte i KS. Vedtektene i Brønnøysundregisteret er identiske med de vedtektene vi har hatt hele tiden og som ble lagt fram på Sentralstyremøtet den 8/8-01 og som gjelder fremdeles. Partiets organisasjonsnummer i Enhetsregisteret er 980 240 878.

SNF var navnet på det sammenslåtte partiet helt fra sammenslutningen var godkjent den 26. september 1998 og fram til navneforandringen ble godkjent ved brev fra notarius publicus i Oslo datert 26. juli 1999. I 10 måneder hadde altså partiet navnet SNF etter sammenslåingen. Morten Selven som var politisk nestformann visste og vet selvfølgelig at vedtektene til SNF gjelder for KS, og at vedtektsforandring ikke har vært oppe på noe landsmøte. Han hare jo selv vært med på alle landsmøter i KS. Han har dessuten en faglig bakgrunn som burde garantere mer seriøsitet i slike saker. Dette tøvet med vedtektene var et utrolig simplest knep! Morten Selven har ved å beskytte Anne-Liv Gamlem på denne måten skapt fullstendig anarki i partiet!

Emanuel Valand har rett i at han i tiden mellom landsmøtet i 2000 og landsmøtet i 2001 spurte Kristianslund om å få vedtektene et par ganger, uten at Kristianslund tok seg tid til å kopiere dem opp og sende dem til ham. Kristianslund tar gjerne imot kritikk for dette, men føyer til at det er en rekke andre like viktige ting som han heller ikke har fått tid til å ta seg av. Faktum er at han har arbeidet helt gratis for partiet omtrent på fulltid i flere år, og at han derfor har hatt en nokså kaotisk tilværelse. Valand kunne like gjerne ha fått vedtektene av Morten Selven.

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


KRISTENT SAMLINGSPARTIS KVINNEVEDTAK OG KVINNESYN. LES FAKTA HER!

Det har vært sagt og skrevet svært mye om Kristent Samlingspartis kvinnevedtak og kvinnesyn. Svært mye av det som har vært sagt og skrevet representerer følelsesmessige utbrudd fra personer som slett ikke har satt seg inn i hva Kristent Samlingsparti og Ivar Kristianslund står for. I denne artikkelen kan du lese helt konkret hva som er vedtatt. Videre får du litt faktainformasjon omkring dette.

Kristent Samlingspartis vedtak om kvinnens plass i samfunnslivet lar seg ikke summere opp i noen få setninger. Men dersom du vil vite nøyaktig hva som er vedtatt, med litt forklaringer, kan du lese det som står i denne artikkelen. For å kunne leve opp til Bibelens lære om forholdet mellom kjønnene, må vi være født på nytt! Og vi må i ydmykhet og kjærlighet bøye oss for Bibelens lære under Den Hellige Ånds veiledning! Det lar seg ikke gjøre å sette opp regler som gjelder under alle forhold! Men også i det verdslige regiment er det nødvendig å tilstrebe en ordning som samsvarer best mulig med Guds vilje. Hvis vi går imot Guds vilje, kan landet også miste Guds velsignelse!

INNLEDENDE ORIENTERING FRA IVAR KRISTIANSLUND:

Kristent Samlingspartis oppriktige ønske og bønn i denne sammenhengen er at vi ved Den Hellige Ånds veiledning skal få nåde til å følge Bibelen som er Guds sanne og hellige Ord. Vi ønsker ikke å avvike verken til høyre eller til venstre. Kompromissløst skal vi følge Den Hellige skrift, uansett konsekvenser!

Vi har imidlertid innsett at dette slett ikke er så helt enkelt! Mange av oss har vært noe usikre på hva Bibelen egentlig sier. På landsmøtet for et år siden ble det derfor nedsatt en komité som skulle utrede hva Bibelen faktisk uttaler om spørsmålet. Sentralstyret i Kristent Samlingsparti har behandlet komitéens innstilling og fattet følgende enstemmige vedtak under sak 3:

SENTRALSTYRETS VEDTAK: Sentralstyret slutter seg til komitéens utredning om "Bibelens grunnlag for kvinnens funksjon i samfunnet." Sentralstyret slutter seg også til komitéens avsnitt "Den praktiske konsekvens" som en ideell målsetting. Vi vil be Gud om visdom, frimodighet og kraft til å gjøre hans vilje i alle slike spørsmål til enhver tid. Sentralstyret ser ingen grunn til å ta denne saken opp på landsmøtet, i hvert fall ikke på førstkommende landsmøte. (Formannen, Ivar Kristianslund hadde foreslått vedtaket etter å ha skrevet en lang kommentar med forbehold som danner forutsetning for vedtaket.)

Kristianslund, ble imidlertid på landsmøtet oppmerksom på at en del personer ville komme til å arbeide målbevisst og systematisk for å svekke den sterke bibelske forankringen som Sentralstyrets vedtak innebærer. De samme personene var aktive på landsmøtet for et år siden og har vært aktive i tiden mellom landsmøtene. De har tydelig tilkjennegitt at de fremfor alt ønsker å forandre partiets program. Disse personenes motiv for å ville sette Sentralstyrets vedtak helt eller delvis ut av kraft var sannsynligvis frykten for å bryte så radikalt med det synet som etter hvert er blitt så dominerende i vårt avkristnede samfunn. Kristianslund innså at enten måtte man få slått fast Sentralstyrets vedtak som et varig, retningsgivende prinsipp allerede nå, eller så var det fare for at partiet kunne bli dratt i teologisk liberal retning gjennom undergravningsviksomhet og infiltrasjon og en "uendelig" kvinnedebatt som ville kreve svært mye av partiets ressurser, men som det neppe ville komme noe særlig nytt ut av. Under posten Eventuelt på slutten av landsmøteforhandlingene fremmet han derfor følgende forslag som ble vedtatt:

LANDSMØTETS VEDTAK: Landmøtet beslutter at Sentralstyrets vedtak av 14. juli 2001 i sak 3 skal være retningsgivende for kvinnens stilling i Kristent Samlingsparti. Landsmøtet slutter seg altså i hovedsak til Komitéens "Den praktiske konsekvens" og Formannens "Kommentar" og til Sentralstyrets vedtak. Landsmøtet er fremfor alt opptatt av å gjøre sitt ytterste for å følge Bibelen i dette spørsmålet i bønn om visdom og kjærlighet.

Reelt sett er Landsmøtets vedtak identisk med Sentralstyrets vedtak. I sitt forslag føyde Kristianslund til et par forklarende setninger for at ingen skulle være i tvil om hva som var vedtatt. I farten glemte han riktignok å nevne "Bibelens grunnlag for kvinnens funksjon i samfunnet", men da dette er inkludert under "Sentralstyrets vedtak", har forglemmelsen ingen praktisk betydning.

Kristianslunds bange anelser ble bekreftet allerede under voteringen. En liten gruppe motstandere av forslaget boykottet behandlingen ved å reiste seg og gå mot døren, slik at de fikk den utålmodige og trette forsamlingen til å gå i oppløsning. Formelt sett kan det derfor reises en viss berettiget kritikk mot voteringen, men hele ledelsen av partiet var enige om at Kristianslunds forslag er lovlig og endelig vedtatt, og at man ikke vil la seg diktere av en liten udemokratisk gruppe som bruker utilbørlig oppførsel for å presse sin vilje igjennom. Etter landsmøtet har den nevnte gruppen fortsatt med ureglementert oppførsel ved å gå utenom partiets vedtektsfestede organer for å forsøke å påvirke fylkesorganisasjonene til å angripe vedtaket.

At Kristianslunds forslag er lovlig vedtatt kan begrunnes på følgende måte: Forslaget ble fremsatt som eneste forslag under "Eventuelt". Det ble fremmet et utsettelsesforslag som falt etter votering og kontravotering. Det var 2/3 flertall for å behandle forslaget. Et slikt flertall kreves av partiets vedtekter for at et forslag som er fremkommet under landsmøtet skal kunne behandles. Det framkom ikke noe alternativt forslag. Siden begge møtedirigentene sendte forsamlingen hjem, ligger det i dette at Kristianslunds forslag er vedtatt. Dette var det også enighet om i partiets og lansdsmøtets ledelse. Alle som var til stede var sikkert også klar over at Kristianslunds forslag ville blitt vedtatt med solid flertall dersom det hadde blitt foretatt en votering til.

Før voteringen satte Kristianslund sitt medlemsskap i partiet inn for å være helt sikker på å få flertall for sitt forslag. Naturlig nok var det nemlig flere som i og for seg kunne tenke seg å få mer tid på å studere saken.

Det er Sentralstyret til enhver tid som skal ha hovedansvaret for å be og studere Bibelen grundig slik at de etter hvert kan finne en bibelsk løsning på de mange meget viktige uløste detaljspørsmål som vedtakets bibelske hovedretningslinjer ikke gir svar på. Denne tolkningen og tilpasningen til vår situasjon på helhetlig bibelsk grunnlag er nemlig først og fremst et teologisk lærespørsmål som i følge 1. Tim. 2,12 er forbeholdt menn som ved et grundig bibelstudium har satt seg inn i saken. Sentralstyret består av menn som landsmøtet har vurdert som dyktige og bibeltro.

HVA LANDSMØTETS VEDTAK GÅR UT PÅ

Landsmøtets vedtak bekrefter partiets program og innebærer at Bibelen er helt avgjørende for partiets syn på kvinnens stilling i samfunnslivet. I den utstrekning det måtte være tvil om hva som blir konsekvensene av Bibelens lære, skal følgende dokumentdeler og utsagn være retningsgivende for kvinnens stilling i Kristent Samlingsparti:

1. Avsnittet: "Bibelens grunnlag for kvinnens funksjon i samfunnet." I komitéinnstillingen.
2. Avsnittet : "Den praktiske konsekvens" i komitéinnstillingen som en ideell målsetting.
3. Kristianslunds: "Kommentar" som fulgte sakspapirene til Sentralstyret. (Anmerkning: Her erkjennes det at i et samfunn med mange ugudelige institusjoner og forordninger kan man bli tvunget til å velge mellom alternativer hvorav ingen er ideelle. I kristen frihet må da den enkelte følge sin samvittighet for Guds ansikt.)
4. Utsagnet: Vi vil be Gud om visdom, frimodighet og kraft til å gjøre hans vilje i alle slike spørsmål til enhver tid.
5. Utsagnet: Landsmøtet er fremfor alt opptatt av å gjøre sitt ytterste for å følge Bibelen i dette spørsmålet i bønn om visdom og kjærlighet.

Nedenfor har vi gjengitt i sin helhet de dokumentdelene som er nevnt under punkt 1, 2 og 3.

1. BIBELENS GRUNNLAG FOR KVINNENS FUNKSJON I SAMFUNNET
I 1. Mos.2,18 står det slik: "Da sa Gud Herren: Det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelper som svarer til, stemmer overens med ham, som er hans motpart, som er hans like." (Oversatt av S.H.)
Når kvinnen her fremstilles som en som svarer til, stemmer overens med mannen, er hans like, må det ses i sammenheng med det som er gått foran. I kapitel 1 vers 27 leser vi slik: "Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte Han det, som mann og kvinne skapte Han dem." (1. Mos.1,22. Jakob, 3,6.)
I enda mer nøye oversettelser som Setuaginta og King James version står det: " So God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them."
Både mann og kvinne er skapt i Guds billede. Slik er de like. Allikevel er det en forskjell. Mannen ble skapt først. Det var da også ham Herren gav forbudet mot å ete av treet til kunnskap om godt og ondt. 1. Mos. 2,17. Kvinnen ble skapt på det viset at Herren tok et av mannens ribben og ut fra det bygde Han en kvinne. Og Han førte henne til mannen. 1. Mos. 2,21-23.
Kvinnen er skapt i Guds billede. Men hun er det fordi Gud skapte og at hun er tatt av mannen. Og da hun var skapt, ble hun ført til mannen.
Det som inntil nå er sagt forteller noe vesentlig både om likhet og forskjell mellom de to kjønns skapelse.
Kvinnen ble skapt for å være en medhjelper for mannen, som "er hans like". (1.Mos.2,18) Hele hennes eksistens har sin hensikt bestemt ut fra hennes forhold til mannen. "- til din mann skal din attrå stå," 1.Mos.3,16. Hun skal være hans medhjelper og ikke leder - da viser disse Ord at det går galt.
Allerede i dette ligger det en underordning. En underordning som har sin basis i skaperordningen. I 1. Pet. 3,7 omtales kvinnen som det "svakere kar". Kvinnen er skapt svakere enn mannen, nettopp med sikte på underordning. Men for mennesket før syndefallet var dette, likesom alle Herrens skaperordninger, noe som mennesket bøyde seg under i frivillighet.
Vi kommer nå til syndefallet i 1. Mos. 3. Her ser vi hvordan Satan vendner seg til kvinnen som den svakere part, og den som ikke hadde mottatt forbudet mot å spise av frukten på treet til kunnskap om godt og ondt fra Herren direkte, men gjennom mannen. Her ser vi hvordan fallet begynner ved at hun går ut av den underordnede stilling hun var kalt til å leve i, og tar saken i sin egen hånd. Og etter at fallet er fullbyrdet for hennes vedkommende , går hun videre på opprørsveien, og tar ledelsen overfor mannen. Denne forlater den overordnede stilling han er kalt til, og bøyer seg under kvinnens ledelse. I og for seg er dette en alvorlig synd fra hans side, og den fullbyrdes ved at han spiser av frukten. Nå er de begge havnet under syndens skyld og makt. Bruddet med Gud er et faktum. Og nå blir forholdet mellom dem regulert på en annen måte.
Syndefallsberetningen sier riktignok at Eva tok og ga mannen og han åt. Allerede her viser Gud at ansvaret og lederskapet ligger på mannen når Gud roper: "Adam. Hvor er du?"
Den over- og underordning som er et faktum allerede som en del av skaperordningen, skjerpes nå betraktelig, "han skal herske, ha herredømme over deg" står det i vers 16. Her er det tale om utøvelse av eneveldig makt. Det spørs ikke lenger om frivillig underordning. For den er egentlig umulig der synden råder. Den frivillige underordning kan bare til en viss grad gjenopprettes blant gjenfødte kristne, der gudsbildet er gjenskapt i sin opprinnelige skikkelse hva det nye menneske angår. (Se Ef. 5, 21-33 som viser kristenfolkets over- og underordning)
Ordningen for kvinnen (som for mannen) etter syndefallet er en straff, men på samme tid en nåde, idet den er den eneste forutsetning for at fellesskapet mellom mann og kvinne også i syndens verden kan realiseres, som er betingelsen for ekteskapet, og med ekteskapet som grunncelle for alt skapende samfunnsliv mennesker imellom. Denne livsform som er forutsetningen for all kultur, for orden og trygghet.

2. DEN PRAKTISKE KONSEKVENS
På basis av det vi har konstatert ut fra Skriften, må vi slå fast at kvinnen i vår sammenheng ikke skal ha noen ledende posisjon, verken i ekteskapet, menighet eller samfunnsliv. Se Ef. 5, 22-29 m.h.p. ekteskapet. Men også andre konsekvenser av dette prinsippet kan komme på tale. Det må derfor arbeides videre med dette. Det kan dreie seg om kvinners tjeneste i søndagsskolen - som vi ser positivt på fordi man her forholder seg til barn og ikke er overordnet mannen. Funksjoner i menighetsråd o.a. sammenhenger må avvises i hovedsak p.g.a. at man her får innflytelse på lære- og styrefunksjoner - selv om man kan komme i nødssituasjoner som kan åpne for andre ordninger ut fra nødsprinsipp. Men som sagt - dette må det arbeids mer konkret med under Bibelstudium og bønn fordi våre samfunn er kommet så helt på avveier i forhold til det Bibelen lærer oss.

Hva menighet angår, er det nok å vise til ordningen i 1. Kor. 14,34-35 og 1. Tim. 2,11-14.
Hva samfunnslivet angår, viser en til reguleringen ut fra skaperordningen og syndefallet, ordninger som er generelle og gjelder mennesket som sådan. Dessuten konstaterer vi at når Herren i Den gamle Pakt vendte seg til Israelfolket, vendte Han seg konsekvent bare til Israels sønner. Det viser både den masoretiske herbraiske tekst, og den greske tekst i Septuaginta, den gamle oversettelsen til gresk av Det gamle Testamentet. Mange oversettelser opererer her med Israels barn. Men det er ingen korrekt oversettelse. Jeg nevner her Israel som eksempel, da vi må se på Herrens forhold til Israel i Den gamle Pakt som et forbilde for Herrens forhold til alle folk.

Overført på vårt samfunn i dag må vi altså slå fast at etter Herrens vilje skal en kvinne ikke inneha noen ledende posisjoner i samfunnet. Det er mulig at det på basis 1. Tim.2,12 kan gjøres unntak når det bare dreier seg om samfunn av kvinner.
De ordninger som etter Herrens vilje skal gjelde for samfunnet, må også gjelde for Kristent Samlingsparti. Her kan ikke kvinnen velges til styrer, eller velges som representanter til Storting, fylkesting eller kommunestyrer. Det samme gjelder utvalg av ulike slag der hun kommer til å opptre som mannens herre eller lærer.

1. KOMMENTAR
Jeg viser til innstillingen med bilag. Avsnittet "Bibelens grunnlag for kvinnens funksjon i samfunnslivet" har jeg ingen bemerkninger til. Det virker på meg som om dette er en riktig utlegging av Bibelens lære. Når vi kommer til "Den praktiske konsekvens" er jeg fortsatt prinsippielt enig i det som står der. Men som komitéen selv skriver, "- dette må det arbeides mer konkret med under Bibelstudium og bønn fordi våre samfunn er kommet så helt på avveier i fohold til det Bibelen lærer oss."
Det er, naturlig nok, mange viktige spørsmål som komitéen ikke har behandlet. Det faktum at vi bor i et ugudelig samfunn med mange ubibelske ordninger skaper nødssituasjoner og kanskje også grensetilfelle som vi må forholde oss til.
Vi har for eksempel kvinnelig stemmerett, som neppe er bibelsk. Skal kristne kvinner la være å stemme og derved gi avkall på muligheten til å få valgt inn kristne menn? KS har ofte vanskeligheter med å fylle en kommunevalgliste. Skal vi la være å ha kvinner på lista og dermed miste muligheten til å få inn mannen som kunne stått på toppen av lista? I tre fylker var jeg ikke i stand til å oppdrive mannlige fylkesformenn. Var det da galt av meg å sette inn kvinner for å få arbeidet i gang i disse fylkene? Skal KS gå imot kvinnelige politikonstabler og tollere? Vi har en, sikkert ubibelsk, ordning med demokratisk valgte menighetsråd i Den norske kirke. Skal gode ydmyke og kloke kvinner nekte å la seg velge inn i Menighetsrådet og i stedet la en homo-liberal mann bli valgt inn?
Jeg har ikke noe sikkert svar på alle slike spørsmål, men dersom vi skal drive politisk arbeid, tvinges vi til å velge i en del slike situasjoner. Så vidt jeg kan forstå, så er det i slike situasjoner, hvor vi ærlig og oppriktig er i nød, at vi kan påberope oss den kristne frihet: "Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger." "For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet." (Gal. 5,13.) Min holdning er altså følgende: Vi skal arbeide for å få gode bibelske ordninger på alle områder. Men vi må leve også før vi har fått dette til! Når kristne kvinner bruker sin stemmerett etter rådslagning med sin kristne far, ektemann eller bror, opptrer hun vel ikke som mannens herre. Og når en kvinne på en kommunevalgliste underordner seg lokallagets ledelse, behøver heller ikke hun å være mannens herre. En kvinnelig fylkesleder som underordner seg partiformannen på landsbasis er vel heller ikke mannens herre. Kvinnelige politikonstabler og tollere bør etter min mening ikke uten videre ha myndighet over menn. Det er vanærende for mannen og imot Bibelen. Men de kan sikkert være nyttige, for eksempel når det gjelder å kroppsvisitere kvinner og å gjøre "kjønnsnøytralt" arbeid. En kvinne i et menighetsråd opptrer neppe som mannens herre dersom hun underordner seg Herren og en troende mann som forteller henne hva hun bør gjøre.

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


SANNHETEN OM TV-KANALEN

Like før landsmøtet ville Selven at Kristianslund skulle produsere giroer for å samle inn penger til radio- og TV-stasjonen. Kristianslund skrev da følgende tekst og kopierte opp flere tusen giroer som resulterte i gaver på noe slikt som et halvt hundre tusen kroner:

TV og radio - Våpen i kampen for kristningen av Norge!
Satan bruker TV og radio i avkristningen av Norge. Med Guds hjelp må vi overta disse våpen og ta Guds fulle rustning på. (Efes. 6, 10-18.) Våre kjære landsmenn - både de gamle og de nye - må få det beste vi har å gi: Evangeliet om frelsen i Jesus Kristus! De må lære å holde alt det som Jesus har befalt oss. Bibelens bibelsyn må tilegnes. Liberal teologi må avkles og nedkjempes! Djevelens tankebygninger i samfunnet må rives ned. Heldigvis finnes det allerede kristne TV- og radiostasjoner. Men vi trenger mange flere.
Nordisk Kristen Kringkasting (NKK), Hans Bratteruds stasjon, har vært ute av drift en tid. Vi bør hindre at NKK blir en ikke-kristen kanal. Styret i Støtteforeningen for NKK er midt inne i en redningsaksjon. Alt er nå klart. Det juridiske er i orden. Vi disponerer kvalifisert personell og utstyr, men trenger mer penger. Derfor sender vi dette til deg. Du forstår sikkert at dette er viktig!
Her er noen flere tanker om hva TV og radio kan brukes til: Søndagsskolen og kristendomsundervisningen er blitt svekket. Derfor trenger vi flere sendinger tilpasset barn og unge! Misjonsarbeid blant hedninger i Norge er en enorm utfordring! Vi trenger kristne sendinger på det språket flertallet av muhammedanere i Norge bruker (Urdu). Da det finnes muhammedanske sendinger på samme frekvens, vil det være lett å få seere. Trolig vil vi nå kvinner og barn med våre sendetider. Dette er strategisk viktig. Andre aktuelle språk å sende på er for eksempel iransk, arabisk, tamilsk, etiopisk, kurdisk, osv. Siden disse språkgruppene har få eller ingen tilbud, vil sendingene trolig kunne oppnå stor oppmerksomhet, særlig dersom vi også senter litt nyheter fra hjemlandet, spesifikk informasjon, og lignende.
Mange andre arbeidsområder kunne nevnes. Fosterdrapsloven, Partnerskapsloven og "samboerskapet" kan svekkes ved bibelbasert opplysningsarbeid og avskaffes ved forkynnelse, bønn og politisk fasthet. Gode formål som avholdsarbeid og arbeid mot narkotika vil vi også støtte. For å tiltrekke seere, vil det trolig også være nyttig å drive kristne nyhetssendinger. Vi kan kommentere alminnelige nyheter fra et bibelsk kristent synspunkt, og drive reportasje fra kristne arbeidsområder.
Ivar Kristianslund, påtroppende redaktør for TV-sendingene

På et møte i styret for TV- og radiostasjonen den 8. august ville Selven avsette Kristianslund som redaktør. Da Kristianslund ble spurt om hva han ville bruke TV-kanalen til, leste han opp ovenstående. Selven spurte da: "Men hva med Anne-Liv Gamlem?" Kristianslund forsto ikke hva han mente, men i ettertid ble det klart at Selven ville markedsføre Anne-Liv Gamlem i Oslo i stedet for Kristianslund som sto som nr. 1 på listen. Siden de andre i styret var så begeistret for det som Kristianslund hadde skrevet på giroen, måtte Selven imidlertid trekke tilbake forslaget sitt denne dagen.

Men på formiddagen tre dager senere kom Selven igjen med et forslag om å avsette Kristianslund, og om ettermiddagen fikk han flertall for dette i styret. Begrunnelsen var at Kristianslund hadde avslørt kuppmakerne i KS på KS-Nettavis.

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


Pøbelaktig opptreden!

På landsmøtet i Kristent Samlingsparti da "kvinnesaken" var oppe, satt en av møtedirigentene, Kai Spydevold nede i salen og ropte flere ganger: "Nå må vi se å bli ferdige, dere!" Da utsettelsesforslaget falt, reiste han seg sammen med Anne-Liv Gamlem, Hans-Jacob Frøen og en del andre og marsjerte ut av salen. Anne-Liv Gamlem har senere innrømmet at de boikottet den endelige avstemmingen. Denne ville helt klart ha gitt flertall for Kristianslunds forslag, som for øvrig i realiteten var identisk med et forslag som var vedtatt av et enstemmig sentralstyre dagen før!

Da Kristianslund henvendte seg til den andre møtedirigenten, Emanuel Valand og sa at det formelt sett burde foretas en realitetsvotering over Kristianslunds forslag, svarte Valand avfeiende: "Nei, ditt forslag er vedtatt!" Kristianslund henvendte seg da til Morten Selven som også med ettertrykk svarte: "Ditt forslag er vedtatt." Dagen etter skrev Selven under på at Kristianslunds forslag var vedtatt. Kristianslund ba også Valand å konferere med hele sentralstyret og med fylkeslederne som hadde vært på møtet om hvorledes de så på saken. Valand meldte da tilbake til Kristianslund at hele ledelsen i partiet var enige om at Kristianslunds forslag var vedtatt.

Men hva skjedde noen få uker senere? Valand og Selven gjorde helomvending! Valand uttalte i følge Stavanger Aftenblad at Kristianslund nærmest hadde gjort et kupp, og at Kristianslund måtte ut av partiet for at partiet skulle kunne bygges videre. Selven uttalte i følge Norge IDAG at saken ikke var avgjort, men skulle sendes ut til behandling i fylkene. Anne-Liv Gamlem og Kai Spydevold lot seg intervjue av Dagen. Der kunne man lese en framstilling av saken som var så feilaktig at den ikke er en kristen avis verdig. Odd Sverre Hove hadde vært rådgiver for Morten Selven, og var tydeligvis interessert i å stille Kristianslunds syn i et dårlig lys. Hove var totalt uvillig til å vente en dag med å publisere artikkelen for å få rettet en rekke grove feil som Kristianslund fikk anledning til å oppdage like før avisen gikk i trykken. Resultatet var at grove feil som hadde stått i avisen Dagen verserte på tekst-TV og i en rekke media over hele landet. Forvirringen ble så stor at Kristianslund ikke fikk gjort noe annet i mer enn fire uker av den viktigste valgkamptiden enn å sitte i telefonen og svare på "kvinnespørsmål". Samtidig ble det bl.a. fra Anne-Liv Gamlems side oppfordret til strykning på egne lister. Det samme skjedde i Møre og Romsdal. Og i Østfoldavisene gikk Kai Spydevold til angrep på Kristianslund.

Anne-Liv Gamlems undergravningsvirksomhat var så grov at hun uten tvil ville ha blitt ekskludert på et sentralstyremøte den 8. august. Men Morten Selven reddet henne ved å få sentralstyret til å tro at partiet ikke hadde noen vedtekter. Selven visste inderlig godt at dette ikke var sant!

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


OPPRØR MOT LANDSMØTET

Sentralstyreflertallet i Kristent Samlingsparti (KS) sørget den 8. august for å holde sin beskyttende hånd over Anne-Liv Gamlem (ALG) og hennes støttespillere. Samtidig vedtok man å sende "kvinnesaken" ut til fylkene. Dette var et trassig opprør mot Landsmøtet. "Kvinnevedtaket" på landsmøtet var var fra Kristianslunds side et forsøk på å skape ro om kvinnesaken. Kristianslund hadde slett ikke til hensikt å gjøre "kvinnesaken" til noen stor sak i valgkampen. Han ønsket bare et ærlig vedtak som gikk ut på at man ville følge Bibelen kompromissløst også i dette spørsmået, uansett konsekvenser. Som førstemann på de fleste listene hadde han behov for å vite hvor partiet sto i og med at han fikk så sterk opposisjon fra bl.a. ALG.

Men Anne-Liv Gamlem, Kai Spydevold, Morten Selven og Emanuel Valand gikk ut i media med maksimal støy og sørget for at denne saken ble omtrent det eneste som KS ble forbundet med i valgkampen. Dessuten skapte de ved sin uredelige framstilling av Kristianslunds syn og holdning maksimal forvirring omkring partiet. Strategien var tydeligvis å ødelegge Kristianslund som politiker for selv å overta makten.

Sentralstyreflertallet vedtok også å sende "kvinnesaken" ut til fylkene og gjorde dette kjent midt i valgkampen til tross for at Landsmøtet hadde avgjort saken. At man er uenig i "kvinnevedtaket" er én ting. Men når Sentralstyret tar saken i sin egen hånd i stedet for eventuelt å appelere til et nytt landsmøte er dette et direkte opprør mot Landsmøtet som er partiets øverste myndighet.

ALG går imot partiets program på meget viktige punkter. Ved å støtte henne så helhjertet i hennes undergravningsvirksomhet har både de tre andre som er nevnt ovenfor og dessuten Ørnulf Nandrup, Karl J. Granberg og Jan Andreas Holgersen vist at heller ikke disse godtar partiets program. Dessuten har de ved sin vedtektsstridige og uforstandige opptreden i valgkampen gjort ubotelig skade. Derfor var det helt nødvendig å ekskludere dem. Det var med sorg vi gjorde dette, og det er ikke uttrykk for mangel på kjærlighet. I politisk arbeid kan man ikke kjempe energisk imot det som man egentlig har forpliktet seg til å kjempe for!

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent SamlingspartiVEIVALGET

Kristne menigheter og organisasjoner som bestemmer seg for å stå 100 % på Bibelen må regne med å bli angrepet av ondskapens åndehær i himmelrommet før eller siden. Bibeltro institusjoner er trolig noe av det verste denne verdens fyrste kan tenke seg! Men djevelen angriper på en listig måte. (Efes. 6,11.) Han bruker gjerne mennesker som det kan sies veldig mye godt om. De kan faktisk være født på ny. Men de er ikke villige til å bøye seg fullt og helt for Guds Ord. De forstår kanskje ikke dette selv en gang. (Se Joh. 16,2.)

Når angrepet kommer på denne måten, blir folk svært forvirret og usikre. Et av djevelens viktigste våpen er løgnen. Men løgnen brukes sjelden alene. Den er gjerne blandet med en god del sannhet. Derfor blir det svært vanskelig å orientere seg. Men Jesu ord gjelder også her: "Hver den som er av sannheten, hører min røst." (Joh. 18,37.)

Kristent Samlingsparti er kommet til et viktig veivalg: Skal vi stå fullt på Sannheten også når Satan tordner imot oss og det tynnes i våre rekker? Eller skal vi lytte til tidsånden som forteller oss at dette ikke nytter i år 2001? Etter menneskelig beregning er det en slags omvendt proporsjonalitet mellom bibeltroskap og oppslutning. Altså: Jo mer bibeltroskap, desto mindre oppslutning, og omvendt. Mange mener derfor at det må settes en grense for hvor bibeltro vi skal være i et politisk parti.

Men Herrens veier er uransakelige! Jeg tror at Herren vil bruke og velsigne et politisk parti som holder fram Herrens vilje som det eneste rette i alle politiske saker. Vi vil kanskje ikke blir representert i politiske organer med det første. MEN VI VIL BLI EN POLITISK SURDEIG SOM KAN KOMME TIL Å FÅ BETYDNING FOR HELE DEN POLITISKE DEIGEN.

Vi har ikke bruk for et nytt KrF. Hvis vi slår inn på den veien som kupp-makerne ønsker å følge, har vi gitt Satan lillefingeren. Og da er det ikke lenge før han har tatt hele handa! La oss fortsette med å bruke Guds Ord som kompass også i det politiske arbeidet!

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


Formannsstriden i Kristent Samlingsparti

For å forstå denne, må man være klar over at Ivar Kristianslund (IK) har satset så mye på å bygge opp Kristent Samlingsparti at det har gått sterkt ut over ham selv og familien. Da det på landsmøtet ble klart at han også skulle bli redaktør av en TV-kanal til partiets beste, fant han å ville trekke seg tilbake fra formannsstillingen for å signalisere overfor familien at han forsto sin begrensning. Siden partier ikke har anledning til å drive TV-stasjon, var det også fare for at mediamyndighetene kunne se på det som uheldig at IK sto direkte i spissen for både KS og TV-kanalen. Dessuten ønsket IK å gi KS en sterkere og bredere ledelse slik at han selv kunne konsentrere seg mer om selve valgkampen gjennom KS-Nettavis, Din Fremtid og en rekke media rundt omkring i landet.

IK's annonsere avgang reiste en storm av protester på landsmøtet. Valgnemndas formann hevdet med styrke at avgangen var ulovlig, i og med at IK var valgt for 2 år. For å ta hensyn til partifellene, valgte IK da å overlate saken til Herren ved loddtrekning. Utfallet ble at IK skulle trekke seg. Deretter ble Ørnulf Nandrup valgt.

IK har aldri bedt om å bli redaktør av TV-kanalen. Han ble det etter forslag fra Morten Selven. Dennes tanke var at IK, som sto på 1. plass i alle fylker hvor TV-sendingene kan sees, skulle bli lagt merke til på en positiv måte av seerne. Men Morten Selven og Emanuel Valand sørget for å avsette IK som TV-redaktør allerede før han var trådt i funksjon. Dermed falt grunnlaget for alt dette bort. Valgnemnda kom også med en skriftlig protest mot IK's avgang. Den hevdet at IK, som var valgt for 2 år, hele tiden hadde vært formann, selv om Nandrup hadde fungert en tid. IK valgte da å bøye seg for dette i lojalitet mot partiets vedtekter som var blitt så sterkt fremhevet av alle parter etter landsmøtet. Dermed trådte han i funksjon som formann igjen.

"Loddet blir ristet i kappens fold, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren." (Ordspr. 16,33.) Hvorfor lot Herren utfallet bli slik at IK trådte tilbake fra formannsstillingen? Enhver får tro hva man vil, men Kristianslund selv tror hensikten var at en del personer i KS med uedle motiver skulle bli avslørt, slik at man kan begynne å bygge partiet på nytt med nye personer. Etter landsmøtet viste det seg at en del personer i ledelsen var mer opptatt av å gi et ukorrekt bilde av Kristianslund og å ribbe ham for innflytelse i partiet enn av å vinne valget. Emanuel Valand har f.eks, uttalt til pressen at han er glad for at Kristianslund ikke kom på Stortinget. Også under valgkampen fikk man et bestemt inntrykk av at det viktigste målet for Valand og de andre kupp-makerne var å hindre Kristianslund fra å bli valgt.

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


Anne-Liv Gamlems aktivitet

Ivar Kristianslund har aldri i sitt liv bedt om å stå på noen som helst politisk liste. Likevel løy Anne-Liv Gamlem (ALG) til Dagen den 10/8 og sa at Kristianslund forlangte å stå øverst på Oslo-listen for Kristent Samlingsparti ved stortingsvalget i 2001. ALG selv truet med å skandalisere KS i media dersom hun ikke fikk stå som nr. 2 på Oslo-listen til fortrengsel for flere meget gode kandidater, blant annet også formannen i Oslo. Hun sa at hun var blitt oppmuntret til å stå på av Hans-Jacob Frøen og Kai Spydevold. Kristianslund hadde forbeholdt seg rett til å godkjenne nr. 2 dersom han selv ble satt opp som nr. 1. Dette hadde han rett til i og med at partiet ikke ar mottatt skyssgodtgjørelse. ALG løy også og sa at Kristianslund truet med å ekskludere hele fylkesstyret i Oslo.

ALG har kjempet iherdig mot flere av partiets programposter helt siden landsmøtet i år 2000. Før landsmøtet i 2001 leverte hun inn forslag om forandringer i programmet, og allerede under hyggekvelden første dag begynte hun igjen og ville forandre programmet. Hun er veldig opptatt av at vi skal ha flere kvinner i ledelsen, og at vi ikke skal ha så strenge kriterier for skilsmisse som Jesus har.

På landsmøtet i 2001 uttalte ALG i følge referater følgende: "Vi går i noen punkter på partiprogrammet lenger enn Moseloven..for eks. når det gjelder likestillingsloven og kvinnelige prester. Muligheten for å bryte ut av ekteskapet bør ikke tolkes så strengt som KS gjør. … Det må være en viss takhøyde i dette partiet-syns det er unødvendig å programfeste at en er mot kvinnelige prester." Kommentar: Men Bibelen går jo imot kvinnelige prester. Og siden vi har statskirke er kvinnelige prester et politisk spørsmål!

ALG har forbrudt seg grovt mot partiets vedtekter en rekke ganger, også ved å oppfordre til strykning på listene. Videre ved å opptre som om hun skulle være formann på landsbasis bl.a. ved å innby til pressekonferanse etter et sentralstyremøte.

Ivar Kristianslund


Kristianslund kommenterer Nandrups pressemelding
Kommentar fra Ivar Kristianslund til pressemelding sendt ut 12 september av Ørnulf Nandrup:

Nandrup sendte ut en pressemelding som er en meget fordreid framstilling av virkeligheten. Nedenfor skal jeg kort kommentere avsnitt for avsnitt:

"Pressemelding fra
Kristent Samlingsparti
12.september 2001.

Hva skjer i Kristent Samlingsparti? (KS)

Da valgkampen for KS i år ble sterkt hemmet og skjemmet av informasjoner og aktiviteter rundt i fylkene i forbindelse med det såkalte ”kvinnespørsmål”, er jeg pålagt av det lovlig valgte sentralstyre:( 2001 -- 2003) å informere offentligheten med korte innblikk i den faktiske situasjonen:"
KOMMENTAR FRA KRISTIANSLUND: Det Nandrup ikke opplyser om her, er at han selv har beskyttet og samarbeidet med de personene som tok initiativet til å skape alt det offentlige bråket i forbindelse med "kvinnespørsmålet". Disse foretok seg også en rekke andre ting i strid med partiets vedtekter og program, nemlig Anne-Liv Gamlem, Kai Spydevold, Morten Selven og Emanuel Valand.

"Under et av landstyremøtene opplyste Ivar Kristianslund at han trakk seg som formann i partiet, for å konsentrere seg om sin valgkamp, og som redaktør av Nordisk Kristen Kringkasting.

Han ønsket å gjøre det som de gjorde i aposteldagene: Det ble kastet ”krone og mynt”- det vil si:Herren selv skulle bekrefte om han skulle legge ned sitt formannshverv, eller bli sittende. Det ble lest fra Bibelen om dette og bedt over denne for alle forbløffende og uventende situasjonen."
KOMMENTAR FRA KRISTIANSLUND: I Nandrups framstilling virker det som om Kristianslund plutselig skulle ha fått den fikse idéen å "kaste krone og mynt". Sannheten er at Kristianslund hadde bestemt seg og at han også fikk støtte fra sin kone og datter i avgjørelsen. Men motstanden mot at Kristianslund skulle trekke seg var så stor og enstemmig i salen at Kristianslund fant å ville overlate det til Herren av hensyn til sine medarbeidere. Deretter ble det bedt og trukket lapper fra en kurv.

"Loddet falt på at Ivar Kristianslund skulle trekke seg fra formannsstillingen. Han ble bønnhørt. Forøvrig stilte Ivar Kristianslund (IK) kabinettspørsmål på en innstilling om kvinnens plass i familie, menighet og samfunn."
KOMMENTAR FRA KRISTIANSLUND: Jeg ville ha blitt bønnhørt like mye om utfallet hadde blitt det motsatte! Jeg var beredt til å gjøre Herrens vilje uansett utfall. Det var jo jeg som overlot det til Herren! Jeg er blitt kritisert for mine "kabinettspørsmål". Men det er en rett og plikt jeg har som en kristen å nekte å være med på ting som jeg mener er galt. Spesielt når jeg er i en lederstilling er jeg nødt til å forsøke å peke ut kursen i riktig retning ut fra Guds Ord! Vi har mange eksempler på "kabinettspørsmål" i Bibelen. Tenk bare på menn som Josef og Daniel og vennene hans som nektet å være med på visse ting, uansett konsekvenser!

"Denne komiteinnstilling var ikke forelagt partikretsene (Fylkene) på forhånd. IK hevdet at 2/3 flertall på hans kabinettspørsmål var ensbetydende med godkjenningen som varig vedtak så lenge partiet eksisterer. Det var sterk motstand mot denne konklusjonen av IK."
KOMMENTAR FRA KRISTIANSLUND: Det er ikke riktig at "IK hevdet at 2/3 flertall på hans kabinettspørsmål var ensbetydende med godkjenningen som varig vedtak så lenge partiet eksisterer." Jeg hevdet bare at mitt forslag var vedtatt av landsmøtet. Men noen dager etter at landsmøtet var slutt ble det kjent at sentralstyret ville sabotere vedtaket. Dette til tross for at sentralstyret enstemmig hadde fattet et vedtak tilsvarende "kvinnevedtaket" på et sentralstyremøte under landsmøtet. Derfor stilte jeg et nytt, skjerpet "kabinettspørsmål", denne gang overfor sentralstyret, hvor jeg sa at jeg ville melde meg ut av partiet dersom ikke sentralstyret godtok at "kvinnevedtaket" skulle bli stående så lenge partiet eksisterer. Sentralstyret nektet imidlertid å svare på mitt "kabinettspørsmål" den 8. august. Jeg ble innkalt til en orientering på slutten av møtet, og jeg presset Nandrup gjentatte ganger under en pressekonferanse etter møtet, men det var umulig å få noe klart svar på mitt "kabinettspørsmål". Sentralstyret hadde da en mulighet til å få meg til å melde meg ut av partiet. Men siden de ikke turde å svare klart på "kabinettspørsmålet", men i stedet gjorde opprør mot landsmøtevedtaket ved å sende saken ut til fylkene, bestemte jeg meg for å trekke spørsmålet tilbake og å ta opp kampen mot opprørerne.

"Det allmenne syn på det i KS er at ”kvinnespørsmålet” skal ut til vurdering i alle fylkeslag og deretter legge konklusjonene frem på neste landsmøte til avgjørelse. I § 5 står det også at alle medlemmer, både kvinner og menn har samme plikter og samme rettigheter. Noe de fleste regnet som en offentlig sannhet i dagens Norge."
KOMMENTAR FRA KRISTIANSLUND: Den som leser ordlyden i "kvinnevedtaket" vil forstå at jeg aldri har gjort krav på å ha den hele og fulle sannhet i "kvinnespørsmålet". Jeg er i høyeste grad villig til å høre på hva fylkene har å si i saken! Jeg mener også at dette er en sak som vi aldri blir ferdig med, fordi den har så mange sider og nyanser, spesielt på bakgrunn av at avkristningen er kommet så langt. I og med at vi er forpliktet på Bibelen, er det etter mitt syn umulig å fatte et enkelt vedtak som for alltid gir svar på alle spørsmål. Min hensikt med "kvinnevedtaket" var å peke ut en bibelsk kurs, og å skape ro om saken i valgkampen. Men mine motstandere ønsker ikke å følge Bibelen. Derfor ønsket de å lage mest mulig bråk om saken under valgkampen. De hevder at menn og kvinner er likestilte i politikken. Dette er helt åpenbart galt i følge Bibelen! Når Nandrup skriver om "en offentlig sannhet i dagens Norge", viser også dette tydelig at han er preget av tidsånden! Da SNF og KKP ble slått sammen, og Kristent Samlingsparti ble resultatet, var det enighet om at vedtektene skulle revideres etter hvert, men hittil har vi ikke hatt tid til det. § 5 i vedtektene er det all grunn til å se nærmere på, i og med at § 5 må underordnes § 2 som fastsetter "Guds ord som den høyeste autoritet." At Guds Ord skal være høyeste autoritet har også blitt stadfestet av alle landsmøter i Kristent Samlingsparti!

"Når IK nå personlig og uten hverken rett eller lovlig grunn, skriver i flere brev at han avsetter den lovlig valgte formannen Ørnulf Nandrup og det lovlig valgte sentralstyre, og innsetter seg selv og et av ham utvalgt sentralstyre, er det umulig å ta dette seriøst fra sittende styre. (Det gjøres jo slike kupp i forskjellige bananrepublikker.) Men situasjonen i partiet er så uklar for mange i partiet og for offentligheten , at den lovlige valgte formann (ØN) og sittende sentralstyre sender eksklusjonsbrev med øyeblikkelig virkning til IK og hans 3 medspillere."
KOMMENTAR FRA KRISTIANSLUND: Her har vi igjen en fortegning av det virkelige bildet. Jeg har ikke innsatt meg selv, men har bøyd meg for valgnemnda som hele tiden har hevdet med styrke at min avgang ikke var gyldig i følge vedtektene. Hertil kommer det faktum at mitt ønske om å gå av først og fremst var begrunnet med at jeg skulle bli redaktør for en TV-kanal. Imidlertid sørget Morten Selven og Emanuel Valand for at jeg ble avsatt som redaktør av TV-kanalen allerede før jeg hadde trådt i funksjon! Det er også løgn å snakke om "et av ham utvalgt sentralstyre." Mitt sentralstyre består av lovlig valgte sentralstyremedlemmer og varamedlemmer, med unntak av personer som er suspendert eller som ikke kan eller vil møte. Jeg har ikke avsatt noen! Men det er reist eksklusjonssak mot en rekke sentralstyremedlemmer i overensstemmelse med partiets vedtekter. Disse sakene er blitt behandlet av sentralstyret på lovlig måte ut fra partiets vedtekter. Dette innebærer at Nandrup, Selven, Valand, Granberg og Holgersen er suspendert. I og med at de selv var suspendert hadde de selvsagt ikke anledning til å ekskludere meg og andre. For øvrig har de også brudt andre vedtektsfestede regler for hvorledes eksklusjon skal foregå.

"Ulovligheten av IK og hans medarbeidere har tvunget oss til juridisk bistand, og til utelukkelse fra KS for disse 4 personer: IK ,Jørgen Høgetveit, Stein Henriksen og Svein Brattgjerd.

For det lovlig valgte sentralstyret, Ørnulf Nandrup."
KOMMENTAR FRA KRISTIANSLUND: Ulovligheten er det Nandrup og hans medarbeidere som står for. De har hele tiden beskyttet Anne-Liv Gamlem som forsøker å ødelegge partiet. Jeg vil ellers minne om 1. Kor. 6, 1-10.

Ivar Kristianslund
Formann i Kristent Samlingsparti


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I KS !!!

Tune den 3. oktober 2001

Til
Sentralstyret i Kristent Samlingsparti, inklusive varamedlemmene
Fylkesstyrene i Kristent Samlingsparti v/ formannen (eller nestformannen hvis formannen er suspendert)

Innkalling til ekstraordinært landsmøte i Kristent Samlingsparti!

På bakgrunn av den striden som har pågått i Kristent Samlingsparti etter det ordinære landsmøtet har partiets sentralstyre enstemmig besluttet å innkalle til ekstraordinært landsmøte på Bibelskolen på Bildøy ved Bergen lørdag den 27. oktober 2001 klokken 0900.

Utsendinger til Landsmøtet er i følge vedtektenes § 6 og 7:
1. Landsstyret, dvs. hele sentralstyret pluss fylkeslederne og nestlederne i fylkeslagene, eventuelt annen representant valgt av/blant fylkesstyrets medlemmer.
2. Stortingsrepresentanter, etc. (Ikke aktuelt nå.)
3. To representanter fra hvert fylkeslag med inntil 100 medlemmer i tillegg til utsendingen gjennom punkt 1. Antall utsendinger øker med 1 ekstra for hvert 100 medlem. Fylkeslagene kan sende inntil 4 observatører.

Denne innkallingen vil også bli bekjendtgjort for Kristent Samlingspartis medlemmer gjennom bladet Ny Fremtid.

Utvelgelse av delegater utenom de faste medlemmene av landsstyret som har rett til å møte vil skje på demokratisk måte i overensstemmelse med partiet vedtekter. Siden prosessen kan bli meget arbeidskrevende og kostbar, vil den rent praktisk foregå på følgende måte: Alle (både landsstyremedlemmer og andre) som er villige til å stille som delegater gir skriftlig melding til Kristent Samlingspartis sentralstyre, Ryenveien 33, 1719 Greåker innen 15. oktober 2001. I fylker hvor det melder seg flere enn antall delegater som fylket kan sende vil det i samarbeid med fylkesstyret bli arrangert valg hvor alle fylkets medlemmer har stemmerett. Altså: Hvis du kan tenke deg å møte som delegat på det ekstraordinære landsmøtet den 27. oktober, så gi skriftlig bekjed til sentralstyret så snart som mulig. Nærmere opplysninger kan om ønskes fås på telefon nr. 69147149 eller 90957002.

Denne innkallingen sendes til alle sentralstyremedlemmer med varamenn, og dessuten i to eksemplarer til fylkesstyrene hvorav ett ekemplar er beregnet på formannen, og ett eksemplar er beregnet på nestformannen (eventuelt varamenn for disse). Mottageren bes vennligst sørge for videresending til rette vedkommende, eller gi beskjed straks på telefon 69147149 eller 90957002 dersom dette ikke lar seg gjøre!


FORSLAG TIL DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I KRISTENT SAMLINGSPARTI I BERGEN LØRDAG DEN 27. OKTOBER 2001

Kl. 9.00 Registrering av delegater til landsmøtet
XLM01/01 Åpning med Guds Ord og bønn
XLM02/01 Konstituering
0201: Godkjenning av innkalling
0202: Godkjenning av dagsorden
0203: Valg av to dirigenter
0204: Valg av to referenter
0205: Valg av tellekorps på 3 personer
0206: Valg av tre personer til å underskrive landsmøteprotokollen
XLM03/01 Åpning ved formannen som deretter besvarer eventuelle spørsmål fra delegatene
XLM04/01 Stadfestelse eller avkreftelse av at "kvinnevedtaket" under "Eventuelt" på ordinært landsmøte i 2001 var et lovlig vedtak.
XLM05/01 Eventuelt nytt vedtak i "kvinnesaken"
XLM06/01 Stadfestelse eller avkreftelse av at Ivar Kristianslund er Kristent Samlingspartis lovlige formann fram til ordinært landsmøte sommeren 2002
XLM07/01 Eventuelt valg av ny formann
XLM08/01 Valg av nye sentralstyremedlemmer etter eksklusjonene
XLM09/01 Valg av kasserer
XLM10/01 Valg av 2 personer til å ha prokura
XLM11/01 Valg av partisekretær
XLM12/01 Valg av redaktør/ansvarlig redaktør av Ny Fremtid
XLM13/01 Valg av redaktør/ansvarlig redaktør av KS-Nettavis
XLM14/01 Andre suppleringsvalg på grunn av eksklusjonene
XLM15/01 Oppnevning av komité som skal lage utkast til nye vedtekter for Kristent Samlingsparti som skal behandles på landsmøtet i Bergen i juni 2002.
XLM11/01 Eventuelt

XLM12/01 Avslutning


Velkommen til ekstraordinært landsmøte!

For sentralstyret i Kristent Samlingsparti

Ivar Kristianslund
Formann


Tirsdag, Oktober 02, 2001

KIRKEROTTENE

Etter å ha lest Tomm Kristiansens ”Kirkerottene”, en helside i Vårt Land 29.09.01 som jeg skal avstå fra å knytte adjektiver til, så må jeg bare stille meg spørsmålet: ”Mon tro hva denne forvokste sørlendingen med lett fremtredende bedehuskomplekser og nå ansvarlig for NRK sin utenriksavdeling mener om profeten Elias og avgjørelsen på Karmelfjellet noen hundre år før Kristi fødsel. Hvem viste seg som Gud og hva med de andre som mente seg å ha noe å tilføre i den sammenheng”?

Hvis vi så stiller spørsmålet på ny i dag – hvem representerer da Gud i dag? Er det Jesus eller er det Muhammed? Eller kan det være Moses?
Dersom vi tar med Bibelverset fra 5.Mos 11,16 fra VL’s førsteside samme dag: ”Vokt dere vel for å la dere lokke til frafall, så dere dyrker andre guder og bøyer dere og tilber dem”.

La meg da til sist spørre: Har man blitt så ordfattige og moderne i NRK at man har glemt begrep som rettferdighet og Gudgitt forsvar mellom begrepene hevn og nåde?

Skal ikke dessuten Gud ta hevn over ondskapen?
Skal ulv og rovdyr herje fritt? Med eller uten fåreklær?

Er det bare ”kirkerottene” som skal utryddes?
Og mitt navn oppgir jeg gjerne. Det er fra Frivoll om du minnes.

Oddvar Berge
fylkesformann i Aust-Agder og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti
Nå også ”kirkerotte” da.


OSAMA BIN LADEN WANTED

TENK OM -...

Tenk om Osama bin Laden kunne bli tatt.
Tenk om Osama bin Laden kunne bli plassert med sikker vakt på en øde øy.
Tenk om Eliasprøven kunne bli gjort om igjen.
”Hvis Allah er Gud, be ham sende hjelp fra himlen for din sjels utfrielse”.
Eller motsatt – hvis intet skjer:
”Hvis Israels Gud er Gud, la det skje med Osama som med Saulus. La ild fra himmelen komme ned og vise Osama hvem som er Gud”.

Saulus ble i ett nu til Paulus. Datidens største kristendomsforfølger ble til tidenes største evangelist og vekkelsesforkynner. Gjennom ham åpnet Gud menneskenes øyne for hvem som eier Sannheten.
Tenk om det kunne skje på ny inn i den muslimske verden og i hele verden forøvrig at noen slik kunne få opplatte øyne. Da ville de kunne på biskopenes ønske lytte til Moses og velge livet i stedet for døden.
Da tror jeg USA ville kunne nøye seg med mer formelle former for rettferdig oppgjør, kanskje kun på et papir.
Men bare da, hvis hjertene ble helt forvandlet.

Men tenk om...
Heldigvis er det lov å håpe. I vårt håp ligger vår fremtid.

Oddvar Berge
Fylkesformann i Aust-Agder og varamann til sentralstyret i Kristent Samlingsparti


Mandag, Oktober 01, 2001

Åndelig krigføring

Hendelsene i USA i begynnelsen av september har preget nyhetsbildet i det siste. Ikke så rart det, slike grusomme handlinger er jo nærmest utenkelige for vanlige mennesker.

I forbindelse med denne hendelsen, så er det på sin plass å tenke gjennom hvilken skapning mennesket er, og hva det kan få seg til å gjøre. Hvorfor er vi så forskjellige? Hva driver noen til ubegripelige onde handlinger, mens andre mennesker kan vie hele sitt liv til det gode?

Jeg finner svaret i Bibelen. Der står det at mennesket er skapt i Guds bilde, og at alle mennesker av Ham har fått en erkjennelse av Guds lov lagt ned i våre hjerter (Rom 2,19). Men etter syndefallet så ble mennesket besmittet av synd, noe som gjør at syndens lov hersker i vårt kjød (Rom 5,12). "Vanlige" mennesker har derfor evne til å tenke og ville det gode, men siden at synden ligger dem for hånden, så faller alle mennesker i overtredelse.

Går vi over til åndeverdenen så blir imidlertid situasjonen en annen. Evangeliet handler først og fremst om at Jesus ved nåde tilbyr alle mennesker
gjenopprettelse av syndefallet, det vil si åndelig forløsning ved Den Hellige Ånd. Drevet av Den Hellige Ånd så vil vi seier over synden, og klare å tjene Gud med gode gjerninger.

Men åndeverdenen består ikke bare av det gode. Mennesker som forherder seg og ikke vil lytte til Guds Ord, vil bli et offer for djevelens utsendinger
(demoner). Dem som er drevet av demoner vil selvsagt bli påvirket til å gjøre det onde.

Mitt poeng er at hendelsene i USA neppe hadde funnet sted i en "uåndelig" verden. For å begå slike grusomme handlinger så må man være drevet av onde krefter. Menneskene kan ikke i egen kraft klare å motivere seg til slike handlinger. For meg så blir det derfor et feil mennekesyn å tro at mennesket kan gjøre ekstraordinært onde (eller gode) gjerninger bare i kraft av seg selv. Sannheten er den at vi mennesker er krigsutbyttet i den åndelige krigføringen mellom Gud og djevelen. Begge gjør krav på vår sjel, og du og
jeg må velge hvem vi vil samarbeide med.

Kay Rune Nersund
-Sundøy-


SANN TRO

Sann tro er bekjennelsestro og ikke overbevisningstro. Hvor mye man enn tror at Jesus er Herre, uten å vedkjenne seg Hans navn, så vil man bli gjort til skamme på dommens dag (se Mark. 8,38).

Overnevnte forhold er også nøkkelen til å forstå Jakobs brev. I sitt brev så advarer nemlig Jakob mot overbevisningstro: "Også demonene tror - og
skjelver!" (Jak. 2,19). Det er altså ikke nok at vi lar oss overbevise om at Jesus er Herre, men vi må også våge å vedkjenne oss Hans navn. Det er derfor
at Jakobs brev taler om gjerninger.

Tro (overbevisning) må virke sammen med vedkjenning (gjerning) for at vi skal kunne bli rettferdiggjort (Jak. 2,24).

Gud vet at det er mange som ønsker å være tilhengere av Jesus, men som vegrer seg for å være etterfølgere. Derfor så er Jakobs brev et viktig brev som viser oss hva konsekvensene av enn sann tro er. Sann tro er ikke bare overbevisning, men det er full tillit og lydighet mot Herren Jesus Kristus.

Kay Rune Nersund
-Sundøy-