INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Januar 2008

Fredag, Januar 25, 2008

Ivar Kristianslund taler i Oslo søndag 27. januar kl.11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer lekmannsgudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo førstkommende søndag som er Kristi forklarelsesdag. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Else Bovim. Klokker og tekstleser: Rolf Tångberg. Det blir kirkekaffe. Stedet liger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg! - Klikk på overkriften.

LEKTIE, 2 Mos 3,1-6: Moses gjette småfeet hos Jetro*, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb**. 2 Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. 3 Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. 4 Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er jeg. 5 Da sa han: Kom ikke nærmere! Dra dine sko av føttene! For det sted du står på, er hellig grunn. 6 Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud.

EPISTEL, 2 Pet 1,16-18: For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. 18 Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell.

PREKENTEKST, Joh 17,1-8: Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, 2 likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. 4 Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. 5 Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til! 6 Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker du gav meg av verden. De var dine, og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord. 7 Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. 8 For de ord som du gav meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg.


Fredag, Januar 04, 2008

KRISTIANSLUND TALER I SKIEN SØNDAG DEN 6. januar 2008 KL. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Tollnes Bedehus i Skien førstkommende søndag, som er Kristi åpenbaringsdag. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Klokker: Birger Sandvik. Tollnes bedehus ligger i Wesselvegen 18 i Skien, ca. 200 meter fra grensen til Porsgrunn. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Du er hjertelig velkommen i Jesu navn!

PREKENTEKST, Joh 8,12 Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

LESETEKST, Sal 72,8-17 Han skal herske fra hav til hav, fra elven inntil jordens ender. 9 For hans åsyn skal de som bor i ørkenen, bøye kne. Hans fiender skal slikke støv. 10 Kongene fra Tarsis og de fjerne kyster skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba skal bære fram skatt. 11 Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham. 12 For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. 13 Han skal spare den hjelpeløse og fattige, og frelse de fattiges sjeler. 14 Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt i hans øyne. 15 De skal leve og gi ham av Sjebas gull. De skal alltid be for ham, hele dagen skal de love ham. 16 Det skal være overflod av korn i landet på fjelltoppene, dets frukt skal bølge som Libanon. Det skal blomstre opp folk av byene som gresset på jorden. 17 Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig.

LESETEKST, 1 Tim 3,14-16 Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. 15 Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. 16 Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.