INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Januar 2004

Lørdag, Januar 31, 2004

Klipp fra www.utsyn.no: Må møte i retten etter preken
Må møte i retten etter preken

Den svenske pinsepredikanten Åke Green sa at homofili var galt i følge Bibelen. Nå er han tiltalt for å drive hets mot en folkegruppe.

Av Lena Skattum

Det var i fjor sommer at Åke Green, som er forkynner i den svenske pinsebevegelsen, stemplet homofili som galt. Bare fjorten dager etter at Sverige fikk en lov som forbyr negative uttalelser om en folkegruppe, også de homofile, ble pastor Åke Green innkalt til politiavhør.

Green hadde talt over problemstillingen «Er homoseksualitet en drift eller onde makters spill med mennesker?» Talen ble snappet opp av avisen Ølandsbladet, som også ble anmeldt fordi de hadde referert fra prekenen. Det var Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL) som anmeldte sakene. Anmeldelsen mot avisen ble henlagt, mens pastoren må gjennom en rettssak.

Pinsepastoren Åke Green kan få fire års fengsel. Ved en mildere dom kan han få mulkt. Han er den første som anmeldes på bakgrunn av den nye loven i Sverige. Han sier til Korsets Seier at han ikke er overrasket, men bekymret over om det skal bli straffbart å holde seg til Bibelens ord.

– Slik har jeg forkynt i alle år og slik kommer jeg til å fortsette å forkynne, sier Green. Han mener at tiltalen er et angrep på både religionsfriheten og ytringsfriheten.

Sekretæren i organisasjonen «For Bibel og Bekjennelse», Boe Johannes Hermansen, tror dette snart kan skje i Norge også.

– Riktignok ligger Norge noen år etter Sverige når det gjelder disse tingene, men vi kommer sikkert til å oppleve lignende situasjoner. Husk at veien er ikke lang fra Sverige til Norge, sier han til Korsets seier. Han tenker spesielt på situasjonen i en av Den norske kirkes menighet i Lofoten, der en ikke får si noe ufordelaktig om homofili.

– De homofile benytter enhver anledning til å gå ut mot de som vil følge Guds ord. Det kommer til å gi seg utslag på mange forskjellige måter. Dessuten sier jo Bibelen at det er normalt at de som vil stå for sannheten skal oppleve motstand. Det er viktig at vi er frimodige nok til å stå for sannhetene i Guds ord, sier Boe Johannes Hermansen.


Klipp fra www.frikirken.no: Leder (i bladet Budbæreren): Klart for samarbeid om høgskole
Leder: Klart for samarbeid om høgskole

Nr. 02/04 - Per Eriksen, Budbæreren


Det er spennende at klarsignal nå er gitt for å satse på å bygge opp en ny høgskole i Staffeldtsgate som både Normisjon og Frikirken står sammen om. Hovedstyret i Normisjon har fattet et dristig vedtak som innebærer store investeringer. De vil forhåpentligvis betale seg tilbake med renter i kompetente og inspirerte arbeidere som kan bygge forsamlinger og menigheter i Norge. For målet er ikke bare å drive en høgskole, men å skape en skole som kan bety en forskjell i Norge i årene som kommer.


Rektor Anne Kvelland, generalsekretær Rolf Kjøde og synodeformann Arnfinn Løyning

Det oppleves både riktig og naturlig at Frikirken går inn i samarbeid med Normisjon. Vi har allerede høstet gode erfaringer av samarbeidet om bibelskole og misjonærutdanning ved Gå Ut senteret. Ved Høgskolen i Staffeldtsgate går imidlertid samarbeidet mange skritt videre, ettersom Frikirken her kommer inn på eiersiden. Arnfinn Løyning betegner Frikirken og Nordmisjon som tvillinger. Mye er likt, selv om selve organiseringen av arbeidet er forskjellig. Innenfor Nordmisjon ser vi imidlertid stadig flere eksempler på nye forsamlinger som likner svært mye på frikirkemenigheter. I et samfunn hvor foreningskulturen er i ferd med å dø ut, tror vi Normisjon har alt å vinne på å danne mer helhetlige forsamlinger som tar ansvar for alle deler av menighetslivet. Spørsmålet vil før eller siden tvinge seg fram om hvilken status disse forsamlingene skal ha.

Vi tror framtidens kirkebilde i Norge vil forandre seg vesentlig fra det vi ser i dag. Noen vil hevde at kirkesamfunnenes tid er forbi. Det medfører neppe riktighet. Men det vil bygges nettverk som til dels går på kryss og tvers av gamle konfesjonsgrenser. Menigheter og forsamlinger må være forandringsdyktige for å møte moderne menneskers trosuttrykk. Utfordringen for både Frikirken og Nordmisjon er å skape gode menighetsfellesskap som møter folks behov og gir dem sunn luthersk kristendom kledd i klær fra det 21. århundre. Høgskolen i Staffeldtsgate kan være et viktig hjelpemiddel for å møte den utfordringen. Vi tror det er mye å hente på et tettere samarbeid mellom «tvillingene».


Den Evangelisk Lutherske Frikirke © 2004

Ansvarlig redaktør • Design/Teknikk


Klipp fra www.an.no (Avisa Nordland): Innkalt på teppet i homo-debatten
Innkalt på teppet i homo-debatten
Av: Lars Antonsen

Vestvågøy:
Biskop Øystein Larsen innkalte hele presteskapet i Lofoten til oppklaringsmøte på kirkebakken i går. Tema var regnbueflagget.


Uenige prester. Fungerende prost Gisle Meling, biskop Øystein Larsen, Sogneprest Uffe Kronborg (delvis skjult) og Morten Hansen Hunstad etter diskusjonen om homoflagget i går.Begge foto: Lars Antonsen

– Nei, nei, det er ingen dramatikk i dette. At biskopen møter de prestene han har ordinert er en naturlig del av det fellesskapet vi har, sa en avvergende biskop etter det fire timer lange møtet i Borge kirke i går. Møtet var internt og med unntak av biskopen selv og fungerende prost Gisle Meling var de geistlige tause om både homo-flagg og innholdet i diskusjonen etter møtet.

Delte meninger.

Biskopen legger ikke skjul på det avisdebatten allerede har avdekket, at det er stor intern uenighet blant prestene i Lofoten om regnbueflaggets berettigelse i de to Vågan-kirkene.

– Jeg har tidligere sagt at en slik markering ikke hører hjemme i et kirkebygg. Og jeg ser heller ingen grunn til å endre mitt syn etter dette møtet, sa Larsen i går ettermiddag.

Biskopen aksepterer likevel at ikke alle prestene i Lofoten er enige.

– Møtet var avklarende og avdekket flere ståsteder i diskusjonen. Det ene er selve holdningen til homofilt partnerskap. Det andre er om regnbueflagget skal henge som et symbol i en kirke. Og mellom disse er det flere nyanserte meninger blant Lofot-prestene, svarte Larsen på spørsmål om hvordan meningene fordeler seg.

Aksepterer uenighet.

En av prestene som har flagget sitt syn i homo-debatten er sogneprest og fungerende prost Gisle Meling i Svolvær. Han støtter menighetsrådene fullt ut. Det er de som har bestemt at flagget skal henge.

– Heller ikke jeg har endret syn etter dette møtet, men det var veldig oppklarende å ha denne samlingen med biskopen til stede. Jeg er tillagt meninger i denne saken jeg slett ikke har hatt. I så måte har jeg på nytt understreket at flaggets tilstedeværelse i kirken ikke skal kneble prestenes tolkning dersom de har andre meninger enn det flagget står for. Men det er også viktig å understreke at ingen av de tre prestene som er direkte berørt av flagget i de to kirkene har uttalt seg negativt. At prester fra andre kirker er uenige er en annen sak, sa Meling etter prestemøtet i Borge i går.

Ny runde.

Larsen og Meling understreker at det skal være plass for meninger i kirken og blant presteskapet i Lofoten. Om det er plass også til regnbueflagget vil de ikke ha noen formening om.

– Jeg vet ikke, svarer Larsen på spørsmål om han tror flagget blir hengende.

– Jeg er veldig dårlig til å spå framtiden, sier Meling.

Det som er klart er at de to menighetsrådene i Svolvær og Vågan om noen dager må vurdere sine flagg-vedtak på nytt. Menighetsmøtet i Svolvær førstkommende søndag er ekstraordinært og et krav fra menighetens medlemmer. Her skal flagg-saken opp til diskusjon. Det samme skjer i Kabelvåg uka etter.

Rådet avgjør.

– Dette er en konsekvens av kirkeloven. Men det er menighetsrådene som avgjør. Menighetsmøtene er i så måte bare retningsgivende for selve rådet. Og de kan like gjerne se bort fra den innstillingen menighetsmøtet gir, sier biskop Øystein Larsen i Sør-Hålogaland bispedømme.


Publisert : 30.01.2004 - 07:57Oppdatert: 30.01.2004 - 08:11


Klipp fra Lofotposten: -Homoflagget kan splitte stat og kirke
-Homoflagget kan splitte stat og kirke
Av: Anki Gerhardsen

Menighetsrådsleder Svein Tennes i Svolvær tror statskirken ligger p å dødsleie. Regnbueflagget har gitt den det siste støtet.


- Hvor mye tåler egentlig de som skal føre denne kirken videre?

Svein Tennes spør om det er mulig å leve med så sterke motsetninger som debatten rundt regnbueflagget har skapt, og gir samtidig svaret selv:

- Jeg tror en splittelse er uunngåelig. Om 8-10 år er det ikke lenger bånd mellom stat og kirke, mener Tennes.

Menighetsrådslederen stemte selv nei da spørsmålet om flaggmarkeringen var oppe i rådet. Han mener kirken er delt i tre fløyer, der én gruppe tolker teksten strengt, en gruppe er usikker, mens den tredje gruppen vil ha det så fritt som mulig og ikke kan få kirken liberal nok. Tennes tror ikke det går an å være under samme tak med så ulikt ståsted.

- Men det er synd i så fall. Jeg vil gjerne beholde statskirken. Den er en god og viktig ramme rundt mange begivenheter i livet, og jeg tror egentlig ikke folk er klar over hvor fritt de har det i denne kirken.


Flagget som pådriver

Tennes vil ikke gi markeringen med homoflagget skylden for sine framtidsvisjoner, men tror heller flagget fungerer som en katalysator.

- Det her er ting som har ligget og ulmet lenge. Jeg tror vi får to ytterfløyer, og splittelsen vil drives fram fra dem som tolker Bibelen strengest. De melder seg rett og slett ut.

Tennes er også usikker på hva folk flest har forstått av regnbueflaggets innhold. Han tror enkelte, og særlig folk fra den eldre kirkegarde, opplever markeringen som et ja til alt fra homofilt samliv til spørsmål om adopsjon, og at all videre debatt om saken skal avskjæres.

- En slik fortolkning er nok vanskelig å svelge for mange, sier Tennes.


Biskopen tror på statskirken

Biskop Øystein Larsen vil ikke skrive under på Tennes virkelighetsbeskrivelse. Han minner om at uenigheten som har kommet fram i Vågan og Svolvær, har vært en del av kirken lenge.

- Den har vi med oss helt til topps, og skal vi ha en bred folkekirke må vi klare å leve med alle de forskjellige menneskene som ønsker å være med, påpeker Larsen.

Biskopen tror heller ikke en splittelse av stat og kirke vil virke inn på det forholdet.

- Folkekirke vil vi ha uansett. Sånn sett har ikke denne debatten noe med spørsmålet stat og kirke å gjøre.

Larsen legger allikevel ikke skjul på at de sterke motsetningene har vært en belastning for kirken, og at han kunne ønsket seg en større grad av enighet. Biskopen vet at det er mange som har følt seg såret og usikker på begge sider av flagget, og han ville helst hatt en debatt som ikke var så hard.

- Men vi må forholde oss til situasjonen som den er, og respektere begge sider i dette spørsmålet. Vi må si til våre meningsmotstandere at de har like mye alvor i sitt engasjement som vi selv har, og så må vi huske at vi samtidig har noe grunnleggende vi står sammen om; nemlig Gud og Jesus. Derfor tåler vi også stor uenighet, avslutter biskopen.

Søndag skal regnbueflagget debatteres under menighetsmøtet etter gudstjenesten i Svolvær kirke.


En utmeldt

Menighetskontoret i Svolvær har bare mottatt en utmeldelse av statskirken etter at debatten rundt regnbueflagget begynte å rulle.

Det var i går ikke mulig å få sjekket tallene i Vågan menighet.


Homoflaggene i kirkene i Vågan

I november hang menighetsrådet i Svolvær og Vågan kirke opp regnbueflagget i kirkenes våpenhus.

Markeringen ble gjort etter en anmodning fra Åpen kirkegruppe, som ville at flagget skulle markere at homofile var ønsket velkomne i disse kirkene.

Flagget skulle også henge som et tegn på at homofile ikke trengte å frykte negativ eller hetsende omtale inne i krikebygget.

Regnbueflagget benyttes også som et symbol mot rasisme eller andre former for undertrykkelse av menneskegrupper.


Publisert : 30.01.2004 - 19:25


Fra www.answersingenesis.org: Conclusion Refuting Evolution
Conclusion
Refuting Evolution

Teacher’s Study Guide
Student Worksheet
Book index
Order online

by Jonathan Sarfati, Ph.D., F.M.

First published in Refuting Evolution
Chapter 10

This book has addressed the main arguments for evolution presented by Teaching about Evolution and the Nature of Science and found them wanting. By contrast, the evidence for creation is cogent. In particular, Refuting Evolution has covered the following areas in its nine chapters:

Chapter 1: Facts do not speak for themselves, but must be interpreted according to a framework. The leading evolutionists are biased towards naturalism, to the extent that many are outspoken atheists. This is especially true of the National Academy of Science, the producers of Teaching about Evolution. Conversely, creationists admit that they are biased in favor of creation as revealed in the Bible. Although they have the same facts as evolutionists, interpreting them according to a biblical framework results in a more scientifically cogent theory.

Chapter 2: Adherents to both the biblical creation/corruption/flood framework and the particles-to-people evolution framework teach that organisms change through time, and that mutations and natural selection play a large part in this. But evolutionists assume that the changes eventually increase the information content, so that a single living cell (which they claim arose from non-living chemicals) was the ancestor of all other life. Creationists believe that separate kinds were created, and that changes generally either remove information or leave the total information content unchanged. The examples of ‘evolution in action’ presented by Teaching about Evolution do not demonstrate the information increase required by evolution. Rather, they are examples of variation within a kind, and are consistent with the creation framework.

Chapter 3: Evolutionists since Darwin have predicted that the fossil record would show many intermediate forms linking one kind of organism to a different kind. Instead, the fossil record shows that animals appear abruptly and fully formed, with only a handful of debatable examples of alleged transitional forms. It is also doubtful whether one can even imagine functional intermediates in many cases.

Chapter 4: Birds are unique creatures, with wings and feathers designed for flight, and special lungs completely different from those of any reptile. Some evolutionists propose that birds evolved from gliding tree reptiles, while others propose that birds evolved from running dinosaurs. Each group refutes the other so convincingly that a reasonable conclusion is that birds did not evolve from non-birds at all.

Chapter 5: Whales are mammals designed for life in water, with many unique features. Teaching about Evolution asserts that whales evolved from land animals, and presents an alleged series of whale intermediates. But on close analysis, none stands up. For example, we find that the fossil evidence for one alleged key intermediate, Ambulocetus, is fragmentary. Another alleged intermediate, Basilosaurus, is actually 10 times the size of Ambulocetus although the book draws them the same size. And an evolutionary vertebrate paleontologist points out its peculiar body and tooth shape mean that Basilosaurus ‘could not possibly have been the ancestor of modern whales.’

Chapter 6: Humans are very different from apes, especially in intelligence and language. Teaching about Evolution presents a series of alleged apeman skulls. But the evidence shows that humans and australopithecines are distinct kinds. This includes analysis of the semicircular canals in the ear and the canal that carried the nerve to the tongue. DNA similarities between humans and chimps are exaggerated; the dissimilarities correspond to encyclopedic differences in information. A common creator is a better explanation for both similarities and differences. Proper drawings of embryos show that different kinds have very different embryos, not similar ones, despite the claim of Teaching about Evolution.

Chapter 7: Teaching about Evolution presents the usual big bang theory. However, there is no satisfactory evolutionary explanation to explain how the universe could come into existence without a cause, or for the formation of stars and solar systems after such an alleged ‘big bang.’ Teaching about Evolution also discusses the Galileo controversy, but misses the point. The church had adopted the Ptolemaic framework and interpreted the Bible accordingly. Secular defenders of the framework persuaded the church leaders that Galileo was really contradicting the Bible. Moreover, the verses (mis)used to teach Ptolemaic astronomy were often from the Psalms, Hebrew poetry (unlike Genesis) that was clearly not intended to teach a particular cosmological model. Also, other biblical passages (mis)used were using the earth as a reference frame, a scientifically accurate procedure.

Chapter 8: Teaching about Evolution teaches that the earth is billions of years old, and uses the fossils and radiometric dating as ‘proof.’ However, there is evidence that many rocks and fossils were formed by catastrophic processes, which is consistent with the biblical framework that includes a global flood. Radiometric dating theory relies on several untestable assumptions about the past, and the methods have often proven false and even self-contradictory in practice. Ninety percent of the methods that have been used to estimate the age of the earth indicate an age far younger than that asserted by Teaching about Evolution.

Chapter 9: Living organisms have encyclopedic quantities of complex, specific information coded in the DNA. Interestingly, this is precisely the criterion that would prove that a signal from outer space has an intelligent source. DNA itself is the most efficient storage/retrieval system in the universe. The information it stores is the blueprint for all the enzymes required for life, and the recipe for building the complex organs needed. Some of these include sonars of dolphins and bats, and the miniature motors driving flagella or making the ATP molecule. These are far more complex than anything humans have built. Other structures have inspired human inventions; for example, the lobster eye inspired an x-ray telescope design. Finally, it is shown that the design explanation is legitimate, and that the only reason to reject it is an a priori faith in materialism.

Thus, there is good reason to take the biblical creationist framework seriously, and every reason that students should hear the evidence against evolution.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/re1/chapter10.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Gal 6, 7-10:
7 Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.
[Luk 16: 25. Rom 2: 6. 1KOR 6: 9. 15: 33.]
8 Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.
[Sal 126: 5. Ord 22: 8. Rom 8: 13. 2TESS 1: 9.]
9 Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.
[2TESS 3: 13.]
10 La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.
[Ef 2: 10. 2PET 1: 7.]


Fredag, Januar 30, 2004

UN Population Fund Permanently Loses $56 Million in US Funding
FRIDAY FAX

January 30, 2004
Volume 7 Number 6

UN Population Fund Permanently Loses $56 Million in US Funding

In a development certain to disappoint supporters of the UN
Population Fund (UNFPA), the US Congress has permanently reallocated $59
million away from the UN's population control agency. The money represents
the amount the US has withheld from UNFPA over the past two years because
of UNFPA's participation in coercive abortions in China. The money was in
something like Congressional limbo these past two years, and UNFPA had
hoped to get it eventually, but in the new budget Congress has given it
away permanently to programs to combat sex trafficking, and to improve
maternal health.

Even so, UNFPA and its pro-abortion allies are claiming victory
because the same budget allocates thirty-four million new dollars for the
beleaguered agency. International Planned Parenthood Federation says this
bill "ends a two year embargo on UNFPA." Congressional staff point out
this is not true, since this is the identical course Congress has taken in
the past two years. First Congress allocates the money but only with a
condition, that the State Department certify that UNFPA is not in
violation of US law, specifically a law called Kemp-Kasten that forbids US
money to groups complicit in coercive abortion overseas.

For the past two years, the Bush administration has, in fact,
determined that UNFPA supports forced abortions in China, and is therefore
ineligible for US funding. A high ranking congressional staff member told
the Friday Fax that the current bill follows this same procedure, and
"since Kemp-Kasten has not changed, and since UNFPA's actions in China
have not changed, we fully expect the administration to take the same
action it has taken for the past two years regarding UNFPA."

This current public relations effort is part of a two-year
campaign to rehabilitate UNFPA, which included a failed attempt by a
handful of Congressional Democrats to weaken the Kemp-Kasten amendment so
that it only forbids funding for organizations that "directly" coerce
women. Proponents think this change would have rendered UNFPA eligible for
US funds, since it is thought only indirectly to support the coercive
Chinese program.

Another tactic has been to send investigators to China who can be
counted on to downplay coercion in the areas in which UNFPA operates. For
instance, a group of "progressive" clergymen sent last year by "Catholics"
for a Free Choice (CFFC) admitted that women with illegal pregnancies
could be fined up to seven years' salary unless they aborted their
children. If such a law existed in the United States, such a fine could
total more than $315,000 for the average wage earner. Still, the CFFC
group claimed that such a "fee does not appear to be either crushing or
draconian."

UNFPA has made no discernable efforts to convince China to
eliminate its one-child policy. In fact, UNFPA personnel are consistently
on record as supporting it.

[The Friday Fax is reported and written by C-FAM Vice President Douglas A.
Sylva.]

Copyright - C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute).
Permission granted for unlimited use. Credit required.

Catholic Family & Human Rights Institute
866 United Nations Plaza, Suite 427
New York, New York 10017
Phone: (212) 754-5948 Fax: (212) 754-9291
E-mail: c-fam@c-fam.org Website: www.c-fam.org


GUDSBILDEDEBATTEN I DAGEN - Av Oddvar Berge
Jeg viser til debatten mellom Dagens leder og H. Hogganvik. Etter min oppfatning må det være rett å si at menneskets tapte Gudsbilde er etter syndefallet ivaretatt gjennom Jesus Messias og Hans objektive forsonergjerning. Gjennom Guds evige kjærlighet til den falne verden opprettholdes bildet således for og samtidig utenfor mennesket inntil det enkelte menneskes gjenfødelse i troen. Etter den individuelle og personlige gjenfødelse og rettferdiggjørelse gjenreises Gudsbildet via helliggjørelsen i Åndens kraft ved troen. Slik sett blir det mulig å si at det falne mennesket både har tapt og beholdt Gudsbildet på samme tid.

Johan Arndt sier det slik: ”Husk at du fra å være Guds bilde er blitt satans bilde”. Og det er fra denne forferdelige stillingen snuoperasjonen må finne sted.

Oddvar Berge
Formann i Kristen framtid i Aust-Agder


Norge IDAG felt i PFU-sak om leserinnlegg - Av Vebjørn K. Selbekk
Pressens Faglige Utvalg (PFU) har felt avisen Norge IDAG for brudd på god presseskikk i forbindelse med et leserinnlegg avisen trykte i kjølvannet av striden omkring Sannhetens Ord Bibelsenter.
Det omtalte leserbrevet stod på trykk i Norge IDAG i fjor høst. I innlegget som er koblet til striden omkring menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter, kommer tre voksne søsken med sterke utsagn om sine foreldre.

Det var privatpersonen Edin Berg som med foreldrenes samtykke meldte saken inn for pressens eget faglig klageorgan, PFU. Etter klagerens mening fremsatte barna opplysninger som ikke har noe å gjøre i det offentlige rom.

Til sitt forsvar anførte Norge IDAG at de følte seg tvunget til å publisere innlegget fordi andre medier ikke lot disse barna komme til orde med sin versjon av saken.

- Dette momentet ble avvist, sier Kjell M. Børringbo i PFU til Magazinet.

- PFU kan ikke se at avisen har noen slik forpliktelse. Utvalget peker tvert imot på at Norge IDAG må ta det presseetiske ansvaret for hvilke opplysninger de gjør kjent for offentligheten, sier Børringbo.

Utvalget viser til punkt 4.3 i pressens etiske regelverk, Vær Varsom-Plakaten der det heter:

”Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.”

PFU konkluderer med at Norge I DAG har brutt god presseskikk.

Et av PFU-medlemmene tok dissens i saken. Representanten Liv Ekeberg fra TV2 Nettavisen mente at avisen ikke hadde brutt god presseskikk. Flertallet var imidlertid av en annen oppfatning.

Rett før jul ble også Aftenposten felt i forbindelse med en PFU-sak knyttet til striden omkring Sannhetens Ord. Den gangen var det menigheten selv som hadde klaget avisen inn for utvalget.

Det er første gang Norge IDAG blir felt i PFU.

Vebjørn K. Selbekk


KAN DET BLI FRED I KRIGENS HUS? - Av Oddvar Berge
Slik spør Jan Rantrud i Vårt Land 050104. Hans utgangspunkt er to bøker som er utgitt i advarende og informerende form om islam. Den ene boken Islam og Terrorisme av Mark Gabriel, utgitt av Prokla Media er meget leseverdig. Den andre har jeg foreløpig til gode å lese. Rantrud sier mye fornuftig, men svaret på spørsmålsstillingen han reiser kan realistisk sett bare bli et ja og et nei.

Min Fred gir JEG dere sier Jesus. Den Fred som verden ikke kan gi. Videre sier Han: Det skal være krig og rykter om krig like til endens tid. De grunnleggende og avgjørende spørsmål som må være integrert i utredningen innen konklusjoner trekkes er følgende: Hvem har Sannheten? Hvem er Gud? Hvor er Livet? Dernest må vi se at Menighetens våpen er åndelige. Ordet, Bønnen og Åndens kraft. Øvrighetens sverd er Guds hevner.

Sum: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og LÆRER DEM Å HOLDE ALT DET JEG HAR BEFALT DERE. Sannheten tro i rettferdighet, trofasthet, ydmykhet og kjærlighet. Dette er fanen som må heises fra alle norske læresteder.

La meg ta med et sitat fra et nyhetsbrev fra Stiftelsen M 28. Det er Arne og Paivi Rudvin som skriver fra Pakistan: ”Før Lise reiste tilbake til Pakistan, deltok hun i to seminarer for venner av M28. Det ene i nærheten av Stavanger, og det andre her på Lisletun. Vi tok opp igjen temaet skilsmisse og gjengifte, som Jesus kaller utroskap, men hovedtemaet var ”et hellig liv”. I den sammenheng er det et tragisk paradoks at muslimenes hovedinntrykk av den sekulariserte, forhenværende kristenhet er at kristendom slett ikke har noe med hellighet å gjøre, men desto mer med umoral. Og dermed blir mange desto mer motivert for å stanse sine egne fra å bli kristne”. Så langt Rudvin.

De som har brakt sann vekkelse inn over Norges grenser, slike som H. N. Hauge, hadde som sitt mest sentrale punkt helliggjørelsen. Det nye gjenfødte Livet i åndens kraft. Egoets fornektelse og korsfestelse. Omvendelsen fra synden. Dette å vandre i Ånden, ikke i kjødet. Forkynnelsen i dag er vesentlig sentrert om rettferdiggjørelsen, og da i særlig grad rettferdiggjørelse av ubotferdige og uomvendte syndere. Med andre ord: Meget uklar tale. Forførende, saltfattig, villedende, bedragersk tale i ord som på andre måter. Det gir kraftløshet, nederlag og reell tilbakegang. Man må spørre: ER MÅLET Å SLUTTE FRED MED SYNDA?

I så fall er ikke det Guds mål, og derfor har profetene våre i GT så vel som apostlene i NT vektige ord å si oss i dag. Se bare etter i Bibelen hva deres tale er. Vi er ikke gitt noe mandat til å endre på deres budskap.

Oddvar Berge
Formann i Kristen framtid i Aust-Agder


Ytringsfrihet og møterett, en kristenrett - Uttale fra Akademi for Kristen Folkeopplysning av Jørgen Høgetveit (sek)
Denne uttalelsen sendte AKF ut da innstillingen forelå. Nå som innstillingen ligger på regjeringens bord - er det all grunn til å gjenta den. Man tror man vil skaffe større frihet for "frimodige ytringer" her i landet. Det motsatte vil skje. Vi vil få et mer brutalt samfunn om disse forslagene går igjennom fordi at både Gud, menneskeverdets opphav og menneskets blir tråkket på. NORDAL GRIEG SA: "SKAPER VI MENNESKEVERD, SKAPER VI FRED". Kanskje var Gr.l. § 100 det viktigste vi fikk i 1814 og som førte fram til full frihet i 1905. La oss ikke feiere 2005 ved å rasere vår dyrebareste arv for forkynnelse og meningsutveksling.
* * *
Mine innledende påstander er at både HISTORISK OG RENT TANKEMESSIG er menneskeretten ytringsfrihet og møterett en kristenrett - og grunnleggende viktig for kristent arbeid og folkestyret.

Videre vil jeg påstå at den fremlagte utredning (Sejerstedutredningen) som i ytringsfrihetens navn vil oppheve Straffelovens § 142 - kalt "blasfemiparagrafen" - samt liberalisere pornografilovgivningen - UNDERGRAVER NETTOPP DE FRIHETER OG MENNESKERETTER DE SIER SEG Å VILLE STØTTE OG STYRKE. Dette fordi man tillater at kilden (Gud) til og begrunnelsen for menneskesynet (-verdet) som ga oss en av verdens frieste og mest velordnede forfatninger med disse rettene - spottes og rives ned blant menneskene i Norge. Dernest river vi - logisk nok - ned respekten for menneskeverdet ved å utlevere menneskekroppen og de livsskapende elementer og det som skulle være kjærlighetslivet til allemannseie og kapitalens rå utnyttelse i form av pornografien. Endelig legger vi intimsfæren åpen for kikkere - en sfære som er fundamentalt avhengig av privatliv for å gi trivsel og mellom- menneskelig varme som både barn og voksne trenger.

Gud kan vi ikke skade - men vi skader oss selv og rettene som følger et høyverdig - Gudgitt - menneskesyn og den beskyttelse disse §§ gir Gud i vår bevissthet og dermed mennesket selv.

Først noen ord om ytringsfrihetens betydning.
Gr.l. § 100 slår fast at "Trykkefrihed bør finde sted. - - Frimodige ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst Gjenstand ere Enhver tilladt", med de begrensninger som følger av at man ikke vil ha oppfordringer til ulovlige handlinger, "ringeakt for religionen, sædlighed, konstitusjonelle makter og ærekrenkende beskyldninger." Ellers har altså enhver rett - og i statsråds sammenheng - plikt til å si sin mening med frimodighet, evt. protokollere uenighet. Dette er selve LIVSNERVEN I DET FOLKESTYRET som vokste fram i Norge etter 1800. Den beskytter mot straff enhver meningsytring som bør fram i det offentlige rom - OG BESKYTTER NETTOPP DE VIKTIGE YTRINGER SOM MANGE ER UENIGE I - OG SOM KREVER BESKYTTELSE. Sannheten har alltid hatt og vil alltid ha trange kår i denne verden. Det er profetenes vitnesbyrd i G.T. et talende vitnesbyrd om. Naturlig nok bremser den opp bare bevisst løgn og Gudsforakt (blasfemi) og mennskeforakt. Alle - absolutt alle - har etter § 100 rett til å ytre seg om alle saker - til gavn for fellesskapet. Enhver ytterligere innsnevring en den angitte vil skade fellesskapet mange viktige relasjoner i menighet og samfunn.

DERNEST NOEN ORD OM DEN TANKEMESSIGE
siden av ytringsfriheten. Det er liten tvil om at disse tankene ikke oppstod i revolusjonens Frankrike, selv om mange liker å hevde det. Da president Mitterand ringte fru Thatcher og ba henne til Frankrike for å feire 200-års jubileet for revolusjonen i 1989 - sa hun nei takk - med følgende begrunnelse: "Det ble så lite brorskap av det", og det var korrekt - menneskesynet og menneskelivet stod ikke høyt i kurs i giljotinens hjemland hvor hodene rullet for feil meninger - selv om ambassadør Jefferson hadde brakt med seg det kristne menneskesyn fra USA til Paris i de tider. (Konf. "Kampen om menneskerettene" Sigurd Opdahl, Land og Kirke 1945.) Revolusjonens barn hadde da som nå omformet den kristne sannhet om "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker" til "frihet, likhet og brorskap" som blir noe helt annet når Gud kuttes ut. Tankene om menneskets verd i Gud skapte likeverdige menneskeretter og stammet nettopp fra de fordrevne protestanter som hadde funnet seg et fristed i USA. Bakenfor der igjen finner man tankene hos de engelsktalene folk med røttene ned i Magna Charta Liberatis som slo fast de første menneskerettigheter. Man merker seg også at dette var i det England som hadde sine kristne røtter helt tilbake til kristendommen fra Jerusalem og Antiokia og som inntok øygruppen utenom den katolske arven som dominerte kontinentet. (sir. W. Churchill i "Historie - Sagaen om de engelsktalende nasjoner" 4. bind. Cappelen 1960) Og den grunnleggende tanken finner vi både i profetenes kamp i GT og apostlenes klare krav om "å lyde Gud mer enn mennesker", som ekkoer igjen i Europa den 18. april 1521 i Worms da Luther til den samlede geistlige og keiserlige makt: "for det er ikke rådelig å handle mot sin samvittighet" "Han løftet med disse ord et gammelt evangelisk banner" sier S. Opdahl. Sjelen var satt i frihet ved troen på nåden i Ordet, og den første frihet - menneskerett i det offentlige rom var fastsatt.

Den kjente kirkehistoriker Ivar Welle sier: "I det Luther gjorde rettferdiggjørelsen til midtpunktet for hele kristenlivet, omstyrtet han hele middelalderens kirkelære og kirkeliv. - - Sannheten fikk verdensomspennende følger. Før hadde virkelig tankefrihet, talefrihet, religiøs toleranse, frihet i samfunnet, og all annen frihet vært umulig så langt kirken myndighet strakte seg. Nå ble det annerledes. Visstnok kom Luther selv ikke synderlig lenger enn til å kreve og leve i den religiøse frihet, men ettersom den fikk virke, fulgte all slags annen frihet etter." Vi kommer mer inn på historien under.

SÅ SER VI PÅ LOVSIDEN OG BEGRUNNELSEN
for Ytringsfriheten - som kan leses ut av Gr.l.s § 2 - som utrolig nok sier at "den evangelisk lutherske religion forbliver statens offentlige religion-" Så sent som i 1957 skriver prof. Robbestad i sin Kirkerett at den norske stat er konfesjonsbundet, derom er det ingen tvil. Og dette syn og denne ånd kan ikke forandres i flg. Gr.l.§ 112, selv om både div. politiske partier, rettsvesen o. a. arbeider stadig ivrigere for å fjerne denne forankring. Gr.l. § 2`s sentrale budskap er selvfølgelig det lutherske kjernepunkt, "rettferdiggjort ved tro alene" på Han som anså mennesket så verdifullt at Han var villig til å gå i døden for å skaffe oss det sonoffer som måtte til for at vi skulle reddes for evigheten. Dette bevitnes ikke minst ut fra den fjerne og nære historie. Det var Luthers budskap ut fra den sanne evangeliske tro som grunnlovsfedrene slo fast i lovs form. Men det var på mange måter ikke noen annet en det som kommer fram ved at man kalte Gr.l. for "Restaurasjonen", den restaurerte lov av kristenretten fra Moster i 1024. Og man kalte også Gr.l. for "Konstitusjonen" fordi det er den som konstituerer hele vår statsforfatning, vårt mellommenneskelige liv. Visner den bort, er det ikke lenger Norge vi har å gjøre med - og ytringsfriheten er grunnleggende i denne sammenheng.

DERETTER KOMMER VI SÅ TIL DEN HISTORISKE SIDEN
av ytringsfriheten i utlandet og i Norge. Arven fra GT og NT og Luthers kamp for tros- og samvittighetsfrihet - har vi allerede vært inne på. I Norge kom samme kamp til uttrykk gjennom Hans Nielsen Hauge fra 1796 og fram til hans død i 1824. Han ble da også kalt Norges Luther. Og en rekke av hans folk - fra det bondedemokrati han skapte - dette bekrefter Garborg i "Trette menn". Mange av hans menn var det som møtte på Eidsvoll og ga oss vår frie og velordnede forfatning. Men ytringsfrihet var ikke på plass med det. Konventikkelplakaten - som Hauge ble dømt etter selv om den var uten straffeparagraf - fungerte fremdeles. Kampen ble sluttført i Nedre Setesdal - 1836-42 da 20 av dalens beste bønder til slutt ble dømt av Høyesterett til "vann og brød" for å ha holdt møter og talt i Iveland. Stortingsmann Notto Jørgensen Tveit fra Evje tok opp kampen på Stortinget sammen med Ole Gabriel Ueland - begge haugianere - og nedkjempet Konventikkelplakaten i 1842. Dermed fikk Ordet fritt løp og misjonsselskapene grodde fram i Norge. Forkynner Venjum skrev da: O takk vår Herre kjær for sådan frihet er, at vi i fred kan tales ved om det som hør til salighet"! Endelig ytringsfrihet!

Det var for øvrig Tveit som lærte Lauvlendingene politikk - inklusive statsminister, stortingspresident og vår første utenriksminister Jørgen Løvland fra Lauvland på Evje - som på haugianernes skuldre fortsatte frigjøringsverket av Norge fram til 1905.

På denne bakgrunn må en be om at kanskje den viktigste del av vårt frihets arv - ikke blir undergravet og ødelagt av den behandling Stortinget nå skal gjennomføre. Arven og ytringsfriheten er altfor dyrebar til det.

For Akademi for Kristen Folkeopplysning.
Jørgen Høgetveit
(sek.)


Dagens bibelord
Apg 13, 47-49:
47 For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.
[Jes 42: 6. 49: 6. Matt 21: 43. Luk 2: 32.]
48 Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til tro, alle de som var utsett til evig liv.
[10: 45. Rom 8: 29, 30.]
49 Og Herrens ord utbredte seg over hele landet.


Torsdag, Januar 29, 2004

Litt om norsk alkoholpolitikk - Av Ivar Kristianslund
Politikk drives gjerne ut fra en MÅLSETTING. ETTER MIN MENING BURDE MÅLSETTINGEN FOR NORSK ALKOHOLPOLITIKK VÆRE Å FÅ BORT ALL ALKOHOLMISBRUK, SÅ LANGT DETTE ER MULIG. Jeg tror at folk flest faktisk er enige i at dette bør være målsettingen. Problemet er at de ikke er villige til å betale prisen for å nå målet. Derfor undergraver også de fleste politikere denne målsettingen, selv om de ikke tør å gå åpent imot den. De fører nemlig en politikk som gir oss stadig flere BRUKERE av alkohol. Og all bruk av alkohol frister til misbruk. Enhver måteholdsbruker er nemlig en potensiell misbruker. Det samme kan ikke sies om en standhaftig avholdsperson.

Det finnes ett VIRKEMIDDEL i alkoholpolitikken som det ser ut til at absolutt alle politikere er enige om å bruke, nemlig OPPLYSNING. Enkelte politikere synes ikke å være villige til å bruke andre virkemidler enn dette. Dette virkemiddelet kan vi gjøre oss fort ferdig med ved følgende utsagn: Opplysning er viktig, men på ingen måte tilstrekkelig. Opplysning har vært et sentralt og flittig brukt virkemiddel i Norge i mer enn hundre år, men har vist seg å være helt utilstrekkelig. Opplysning blir mest effektiv når den ledsages av eksemplets makt. Foreldre som er avholdsfolk øver best innflytelse på sine barn i denne sammenheng. Tilsvarende gjelder for andre rollemodeller. Hvorfor i all verden serverer man alkoholholdige drikker når det offentlige står for serveringen? Slike drikker burde være bannlyst på slottet, i regjeringen, på stortinget, og i alle regionale og lokale politiske fora. Videre burde det være en betingelse for at idrettslag, kulturelle institusjoner, osv. skal få offentlig støtte, at de avholder seg fra alkoholservering ved alle sine arrangementer.

Norsk alkoholpolitikk er preget av uærlighet og ansvarsløshet. Alle vet at bedre tilgjengelighet av en vare vanligvis øker bruken av varen. Men politikerflertallet er ikke ærlige nok til å innrømme at dette selvsagt også gjelder for alkohol. I stedet øker man antall utsalgssteder og skjenkesteder og utvider åpningstider med den følge at misbruket øker.

Et grotesk eksempel på politikeres og dagligvareforretningers ansvarsløshet er innføringen av rusbrus på det norske markedet. Med åpne øyne går man inn for at barna våre, ikke minst jentungene, skal lures til å drikke alkohol! Dette viser med all mulig tydelighet at politikerflertallet er opptatt av alt mulig annet enn å avskaffe alkoholmisbruket. Internasjonal prestisje, handelsinteresser og penger er tydeligvis viktigere.

I min ungdom var jeg av og til på noe som kaltes FEST. Da jeg kom ut på toalettet, så jeg folk stå på rekke og rad og kaste opp. Jeg har aldri forbundet det å kaste opp med fest. Heller ikke hodepine og nervøsitet forbinder jeg med fest. Jeg kan heller ikke begripe at det å svekke vurderingsevne og drepe hjerneceller er noe som folk absolutt må få holde på med.

Det er ikke nødvendig at jeg utdyper hvilken katastrofe alkoholen er for den enkelte misbruker, for hans eller hennes familie og andre som står vedkommende nær, hva det koster økonomisk for den enkelte og for samfunnet, hvor mye sykdom og ulykke som følger i alkoholens fotspor, osv. osv. Tragedien er ubeskrivelig.

Men jeg vil peke på det verste ved alkoholmisbruket, og det blir ofte oversett. I 1. Korinterbrev, kapittel 6, vers 9-10 står det at drankere ikke skal arve Guds rike. De går altså evig fortapt, og vil komme i den evige pine. På denne bakgrunn er det spesielt merkelig at mennesker som kaller seg kristne bruker alkohol som nytelsesmiddel. Bibelen er helt klar på at en sann kristen bør avstå fra en livsførsel som kan komme til å bli en snare for vår svake bror eller søster. Derfor mener jeg at kristne mennesker, og alle mennesker for øvrig som vil ta ansvar for sine medmennesker, bør avstå fra å bruke alkohol som nytelsesmiddel. Men jeg vil ikke påstå at det er synd å drikke alkohol for eksempel hvis man havner på en øde ø og ikke har noe annet å leve av. Det jeg sier er at nestekjærligheten, solidariteten og ansvarligheten bør få oss alle til å gå inn for å bannlyse alkohol som nytelsesmiddel.

Et vanlig argument for en liberal alkoholpolitikk er at en restriktiv alkoholpolitikk vil føre til økt hjemmebrenning og smugling. Men et tilsvarende argument kan man bruke i en rekke andre sammenhenger. Skal vi avskaffe fartsgrensene fordi lave fartsgrenser fører til at folk kjører for fort? Skal vi avskaffe beskatningen fordi høye skatter fører til skattesnyteri? Nei, kriminalitet i forbindelse med påkrevet lovgivning må bekjempes med kontrolltiltak og avstrafning av overtredelser.

Et annet vanlig argument for en liberal alkoholpolitikk er hensynet til turistnæringen, bryggerinæringen, handelsnæringen, arbeidsplassene, osv. Dette er en tøvete argumentasjon. Det er hevet over enhver tvil at næringslivet som helhet i landet vil få langt bedre kår om vi fikk bukt med alkoholmisbruket. Edrueligheten ville nemlig tillate senkning av skatter og avgifter, og det ville gi en mer effektiv arbeidsstyrke av en langt høyere kvalitet.

Konklusjon: Alkoholpolitikken i Norge bør ha som målsetting å avskaffe alkohol som nytelsesmiddel. I et moderne samfunn har ikke alkoholen noen større berettigelse enn andre rusmidler.

Virkemidlene bør bl.a. være: (1) Generell opplysning om alkoholens skadevirkninger og unødvendighet. (2) Eksemplets makt ved tørrlegging av alle offentlige og offentlig støttede institusjoner. (3) Økonomisk premiering av unge mennesker som avlegger avholdsløfte. Det kan skje for eksempel ved skattelette, ved utbetaling av kontantbeløp, ved billige lån, eller liknende. (4) Gradvis begrensning av utsalgssteder, skjenkesteder, skjenketider, osv. På liknende måte som man har gjort en offentlig innsats mot røkingen, bør man nå ta for seg bruken av alkohol. (5) Totalforbud mot rusbrus. (6) Forbud også mot fordekt alkoholreklame og herliggjørelse av alkohol i media.


Dagens bibelord
Apg 15, 13-19:
13 Etter at de hadde talt, tok Jakob til orde og sa: Brødre, hør på meg!
14 Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn.
[v. 7, 9. Sak 2: 15. Åp 22: 17.]
15 Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet:
[Amos 9: 11, 12.]
16 Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den,
[Jer 12: 15.]
17 for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette
[Sal 14: 2. Jes 55: 6.]
18 som han har visst fra evighet av.
[Jes 45: 21.]
19 Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud.


Onsdag, Januar 28, 2004

Ivar Kristianslund deltar i alkohollovgivningsdebatt i Bergen torsdag kl. 1615
Debatten arrangeres av Juristforeningen i Bergen og foregår på Det juridiske fakultet. Temaet for debatten er: "Norsk Alkohollovgivning - i samsvar med samfunnsoppfatningen?"

Ordstyrer for debatten blir Halvor Folgerø fra NRK.

Debattantene som stiller er:

Terje Søviknes - Ordfører i Os, Frp.
Rolf Wegner - tidligere politimester i Bergen.
Ivar Kristianslund - partiformann for Kristen Framtid.
Halvdan Melbye - advokat, LSH.
Anita Apeltun Sæle - stortingsrepresentant, KrF.
Knut Brofoss - Statens edruskapsnemnd.
Helge Hasselgård - Norsk Bryggeri- og mineralvannsforening.

Under hovedtemaet alkohollovgivning, ønskes det en nærmere fokus på alkoholavgifter, og tilgjengelighet sett i et nordisk og europeisk perspektiv.


Dagens bibelord
Sal 67, 1-8:
1 Til sangmesteren. Med strengespill. En salme. En sang.
2 Gud være oss nådig og velsigne oss! Måtte han la sitt åsyn lyse hos oss! - Sela -
[4: 7. 31: 17. 80: 3, 8, 20. 119: 135. 4M 6: 24, 25.]
3 så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle hedninger.
[25: 10. 98: 2. Jes 60: 3.]
4 Folkene skal prise deg, Gud! Folkene skal prise deg, alle sammen.
[66: 4. 117: 1. Jes 2: 2.]
5 Folkeslag skal fryde seg og juble. For du dømmer folkene med rettferd, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.
[9: 9. 71: 11-14. 96: 7-13. 98: 9. Jes 58: 11.]
6 Folkene skal prise deg, Gud! Folkene skal prise deg, alle sammen.
7 Landet har gitt sin grøde. Gud, vår Gud, vil velsigne oss.
[65: 10. 85: 13. 3M 26: 4.]
8 Gud vil velsigne oss, og alle jordens ender skal frykte ham.


Tirsdag, Januar 27, 2004

NÅR BIBELSELSKAPET FORETAR KJØNNSSKIFTE - Av Oddvar Berge
Vårt Land melder 270104 at Paulusvenn skifter kjønn. Junias var ikke mann, men kvinne ved navn Junia. Bibelforskerne har bevist det!!

Hvorfor sier da Studiebibelen fra gresk grunntekst:
Hils Andronika og Junias, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen
med meg. De har et godt navn blant apostlene, og de ble kristne før meg.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Jordas alder - Leserbrev til Misjonssambandets blad Utsyn fra Lars-Arne Høgetveit
Jordas alder

2. Mosebok 20.11 forteller oss at Guds skaperdager er på 24 timer,
hvilket Jon Kvalbein, i en kommentar artikkel innhentet av Utsyn, ikke mener
står i Bibelen.
Et spørsmål til Kvalbein i den forbindelse. Hvor går grensen mellom
Guds Ord og menneske ord i Bibelen vedrørende alt om Gud som Skaper
og Hans Skaperakt?
I den forbindelse, med Kvalbeins resonnement, kan det bli naturlig å spørre
om vi skal ta bokstavelig jomfrufødslen, Jesu oppstandelse eller Israels folket
som gikk tørrskodd gjennom Rødehavet? Det er vel få vitenskapsmenn som
går god for jomfrufødslen i dag og dermed åpner Kvalbeins "teologi" for
at det neppe kan være sant?
Berømenigheten gikk daglig hjem og gransket i Skriften om det var således
som det var blitt dem fortalt. Det bør vi også gjøre.
----------------------------------

Med vennlig hilsen

Lars-Arne Høgetveit
Hesbyveien 10
3171 Sem

Mobil: 900 43 386
E-post: la.hogetveit@tiscali.no


Frikirken er i ferd med å ødelegge seg selv!
Stort flertall i Frikirken åpner for ordinasjon av kvinner

24/01-04 - Per Eriksen, Frikirken


Det ekstraordinære synodemøtet (kirkemøte) i Den Evangelisk Lutherske Frikirke vedtok lørdag ettermiddag med 117 mot 65 stemmer å åpne for ordinasjon av kvinner til pastor og eldste i kirkesamfunnet.


Vedtaket kom etter en omfattende debatt med ikke mindre enn 75 innlegg fra salen. Vedtaket er imidlertid ikke gyldig før det vedtas med 2/3-dels flertall på synodemøtet i 2005, da det handler om en endring av Frikirkens forfatning.

Frikirkens leder Arnfinn Løyning takket delegatene for stort engasjement og en fair debatt.

–Vi har tatt et steg. Nå skal vi fortsette videre, sa han i sin avslutningstale til forsamlingen.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke er et av de største frikirkelige samfunn i Norge, med 80 menigheter og ca. 22000 medlemmer.Den Evangelisk Lutherske Frikirke © 2004

Ansvarlig redaktør • Design/Teknikk


KIRKETOLK ADVARER MOT DEN VRANGLÆRENDE BISKOPEN KJØLÅS
28.04.2003

Buolbmát searvegotteráðði / Polmak menighetsråd

9845 DEATNU-TANA

ANG. POLMAK KIRKES 150- ÅRS JUBILEUM

Jeg er blitt kjent med at Polmak menighetsråd har invitert biskop Kjølaas til jubileum i Polmak. Jeg tillater meg å komme med mitt synspunkt om saken.

Undertegnede har den gleden og æren å ha Polmak kirke som sin arbeidsplass. I hvert fall foreløpig. Hvor lenge jeg har mulighet til det, vet jeg ikke. Som de fleste sikkert vet, så har jeg tatt offentlig brudd med biskop Kjølaas. Dette er en alvorlig gjerning som jeg så som den eneste muligheten for mitt vedkommende å vise motstand mot de kreftene som prøver å få kirkens lære bort fra bibelens grunn. Som kristne er vi pliktet og kalt til å kjempe for sannheten. Uansett hva det måtte koste.

”Urianstad saken” har vist oss hvordan Kjølaas øver sitt bispeembete. Biskopens viktigste oppgave skulle være å påse at kirkens lære på enhver tid følger bibelen. Kjølaas går nå inn for at kirken skal velsigne en gjerning som Bibelen klart fordømmer. Dette har vekket sterke reaksjoner blant de kristne. Læstadianerne og Samemisjonen har tatt brudd med ham.

I dagens situasjon blir det, etter mitt syn, direkte uheldig å invitere et slikt kontroversiell person, som Kjølaas dessverre er, hit som deltager i et kirkejubileum. Han har ingen tilknytning til Polmak kirke, og har heller ingen biskoppelig plikt til å komme. Dette er ikke en visitas. Ved å invitere Kjølaas, signaliserer menighetsrådet at biskopens teologiske synspunkter er hvis ikke akseptert, så i alle fall ufarlige. Dette blir oppfattet som Polmak menighets holdning i denne saken.

Polmak kirke har vært og fremdeles er en sentral tradisjonsbærer og bærebjelke i den lokale kristendomsutøvelsen her i området. En kjær og dyrebar kirke for mange mennesker gjennom årene. Et hellig hus hvor Guds ord har lydet klart og rent for frelse i mange generasjoner.

Store læstadianske samlinger har vært holdt i kirka. Samemisjon har også regelmessig benyttet kirka til sine møter. Samisk kristendomsforståelse (det læstadianske) er det karakteristiske for menighetene tilknyttet til Polmak kirke. For denne kristendomsforståelsen er bibeltroskap det helt sentrale. Selv om Kjølaas har i sine ord fremstått som ”samenes biskop”, viser hans gjerninger heller det motsatte. Her tenker jeg spesielt menigheten i Kautokeino.

Jubileumsdagen skulle først og fremst være en dag når Polmak kirkes kristne tradisjon og det lokale menighetsliv blir fremhevet og hedret. Det skulle være en dag for glede, en dag når man ikke trenger å bli minnet om den uroen som raser i den Norske kirke. Det skulle også være en dag der kjernemenigheten kan føle seg velkommen. Jeg er redd for at med Kjølaas til stede, skjer ikke dette.

Polmak menighetsråd har før i tiden ofte vist seg å være en handlekraftig menighetsråd når det var behov. Også undertegnede har vært med i det. Syns å huske at det var et enstemmig vedtak når menighetsrådet tok brudd med biskop Steinholt. Mitt håp er at dagens menighetsråd viser respekt for denne bibeltroe linjen og trekker invitasjonen til biskopen tilbake, dette for menighetens beste.

Vennlig hilsen:

Jaana Walle, kirketolk i Deatnu - Tana


Dagens bibelord
Matt 28, 16-20:
16 Men de elleve disipler drog til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne.
[26: 32. Mark 16: 15 ff. Luk 24: 47 ff. Joh 20: 21 ff.]
17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham. Men noen tvilte.
[Luk 24: 37, 41.]
18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
[11: 27. Luk 10: 22. Joh 3: 35. 17: 2. Ef 1: 20 ff. Heb 1: 2.]
19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,
[Apg 1: 8. 2: 38. 8: 16. Rom 6: 3. Gal 3: 27.]
20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!
[18: 20. Apg 18: 10.]


Mandag, Januar 26, 2004

Klipp fra Misjonssambandets organ www.utsyn.no: Jordas alder - Av Jon Kvalbein
Jordas alder

Av Jon Kvalbein


Jon Kvalbein er pensjonert lektor og skribent.

Tanken om en ung jord fikk gjennomslag etter at biskop James Usher i 1650 beregnet skapelsesdatoen 3. oktober 4004 f. Kr., med grunnlag i Bibelens ættetavler og 6 skapelsesdager. Denne tidsangivelsen ble senere innført som en fotnote i King James bibeloversettelse. Mange lesere hadde vansker med å skjelne kommentaren fra selve Skriften. King James ble normen for engelsktalende mennesker. Den ble brukt over hele det britiske imperiet og USA og ble spredt med misjonærene. Så sent som i 1982 viste en offentlig gallup i USA at 44 % av den amerikanske befolkning holdt jorda for å være maksimalt 10 000 år.

En slik aldersbestemmelse lar seg vanskelig forene med vitenskapen. Jordskorpa har størknet over lang tid. Kontinentene har drevet fra hverandre. Nye fjell er dannet. Fossiler viser dyr som har levd for lenge siden. Isbreer har gravet ut fjorder og daler.

Bibelen er vår absolutte autoritet i alle spørsmål som har med tro, lære og liv å gjøre. Guds skapelse og allmakt tilhører trosbekjennelsen. Bibelens naturbeskrivelse er umiddelbart forståelig for alle folk til alle tider. Men den er ingen del av vår troslære. Bibelen er ingen lærebok i naturfag. Gud har gitt oss et kulturoppdrag: Å legge jorden under oss og forvalte den. Vi har frihet til å forske – også på jordas alder. Sann naturforskning kan bare finne det som Gud har skapt. Men forskning kan aldri oppdage Guds vilje og Hans frelsesverk i Kristus. Det har Gud åpenbart som evig sannhet i sitt ord.

PS: Tema for kommentaren er foreslått av Utsyn.


EN REN ULYKKE? - Av Oddvar Berge
NTB melder at et øyenvitne bekrefter at prinsesse Diana døde som følge av en ren ulykke. Øyenvitnet som skal bekrefte dette oppgis å være en Mohammad Medaje som visstnok befant seg i en foranliggende bil til den prinsessen befant seg i. Det er en underlig konklusjon som trekkes av den fremstillingen han gir såfremt den er korrekt gjengitt.

MM forteller at han hørte en grusom lyd, som av en eksploderende bombe, og lyden ble forsterket og kastet frem og tilbake mellom veggene i tunnelen. Selv i dag, seks år senere, kan jeg fremdeles høre lyden av bremsene, fortsetter MM som kom seg ut av tunnelen. MM sier han er bombesikker på at det var en ulykke og ikke en sammensvergelse. I så fall må det ha vært ved usynlige menn...

Nå bekrefter altså MM det som hele tiden har vært den triste, men lite sensasjonelle hovedteorien, beretter NTB. At hun døde i en bilulykke konkluderer NTB i meldingen sin. For meg høres denne fremstillingen ut som det motsatte av en ”tilfeldig” bilulykke. Snarere som en dårlig kamuflert bortforklaring av en fingert bilulykke. Hvem er MM? Hvorfor var han der han var på angitte tidspunkt? Om han var der, var han strategisk plassert der for å fremstå som et vitne? Slike spørsmål reiser seg hos meg. For hva sier han?

Han sier han hørte lyden som av en bombe. Deretter bremselyd før ulykkesbilen endte i en stolpe. Selv er han overbevist om at det hele skyldtes en ulykke??? Hvis ikke usynlige menn var til stede? Pleier det ikke være nettopp ”usynlige” menn som plasserer bomber i biler? Og kan ikke ”usynlige” menn også plassere strategiske vitner? Det virker til overmål dessverre ikke overbevisende på meg at vitnet har et typisk muslimsk navn.

Men, muligens får han en medalje for å ha på en så overbevisende måte brakt en endelig og tilsynelatende definitiv avklaring i saken.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Klipp fra www.dagbladet.no: Mystisk grav under Nidarosdomen
Mystisk grav under Nidarosdomen

EN STOR MANN: Hodeskallen mangler i den ellers svært godt bevarte graven. Fra underkjeve og ned til de ytterste tåbein er skjelettet helt komplett. Mannen måler 1.50 opp til skuldrene, og må dermed ha vært rundt 1.80. Det var langt etter datidens standarder.
Foto: NIKU

Skjelettet av en stor mann er funnet etter arbeid med en ny teknisk sentral i kirken. Mannen døde trolig på 1100-tallet.

ASTRID MELAND
Mandag 26. januar 2004 10:25,
oppdatert 12:34

(Dagbladet.no): Graven ble funnet tre meter under dagens gulvnivå i Nidarrosdomen. Arkeolog Ian Reed tror mannen kanskje ble gravlagt utenfor kirken før man begynte å utvide midt på 1100-tallet, melder Adressa. Men hvem han er aner ingen:
- Det er veldig vanskelig å finne ut hvem det er. Det lå ingenting i graven som kunne forteller mer om det, sier Reed til Dagbladet.no.

Ikke Olav den hellige


Man så straks at det dreide seg om en mann, på grunn av hoftebeinene. Mannen var stor etter datidens standarder, Reed mener han var rundt 1.80, siden han måler 1.50 opp til skuldrene. Tennene fra underkjeven som ble funnet i graven er slitt ned, men uten karies.

Reed tror ikke det dreier seg er en prest eller biskop, men det kan dreie seg om en prominent person. Om han i sin tid ble gravlagt inne i kirken var han helt sikkert av høy rang. Foreløpig er arkeologene usikre på om han ble gravlagt utenfor eller inne i kirken. Dagenes kirkevegger er blitt utvidet utover i kirkegården i årens løp. Graven kan være eldre enn dagens kirkebygg.

- Det kommer an på når han ble gravlagt. Det skal vi forsøke å finne ut med C14-analyser. Det ser ut som en typisk middelaldergrav, sier Reed.

Det som er helt sikker er at det ikke dreier seg om Olav den Hellige, for han ble gravlagt på et ukjent sted i kirken 1564, altså mye senere.

Funnet under utskifting av rør


Kommunen graver så dypt i jorda for å få på plass rør til det nye fjernvarmesystemet i kirken. Sentralen som nå lages er anlagt i et underjordisk rom på nordsiden av sakristiet. I den lave kjelleren som ble til under restaureringen på slutten av 1800-tallet ble skjelettet funnet 60 centimeter under gulvet.

Graven var urørt. Treverket i kistelokket var tynt som papir, bunnen var tykkere. Ifølge Reed var den trapesformet, altså smal nederst og vid øverst. Det er det som får han til å tro at den kan stamme fra middelalderen.

Graven ble muligens satt ned utenfor kirken, det kan i så fall være Kristkirken fra Olav Kyrres tid. Denne kirken ble bygget rundt 1090-tallet. Denne første kirken var en steinkirke som hadde sin vestvegg der skillet i dag går mellom dagens langkor og tverrskip i kriken. Dermed har graven ligget utenfor det nordvestre hjørnet i Kristkirken.

- Men vi skjønner ikke hvorfor kirken ble gravd så dypt ned. Graven må ha vært over 2,5 meter dyp og har skåret gjennom det solide laget av utrast leire som Nidarosdomen hviler på, og helt ned i grusen under, sier Reed. En teori er at flere kister ble satt høyden, og at dette var den underste.

Hodeskallen til skjelettet er ikke funnet, den er antakelig ødelagt av tidligere byggearbeider.

Nå er skjelettet tatt opp av graven, for i dag ankommer gravemaskinene som fortsetter anleggsarbeidet.

- Vi er nå ferdige med arbeidet i graven. Vi har i tillegg funnet en grøft fra vikingetida og deler av en sølvmynt fra tidlig på 1000-tallet, avslutter Reed.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikkelen kan også leses på nett: http://www.dagbladet.no/kunnskap/2004/01/26/389341.html
Dagbladet © 2004


Dagens bibelord
Åp 15, 1-4:
1 Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: Sju engler med sju plager, de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.
2 Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. De som hadde seiret over dyret og dyrets bilde og over tallet for dyrets navn, så jeg stå ved glasshavet, med Guds harper i hånd.
[4: 6. 5: 8. 12: 11.]
3 De synger Guds tjener Moses' sang og Lammets sang, og sier: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.
[2M 15: 2, 11. 5M 32: 1, 4. Sal 111: 2. 145: 17. 1TIM 1: 17.]
4 Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.
[14: 7. Sal 86: 9. Jes 66: 23. Jer 10: 7.]


Søndag, Januar 25, 2004

ANSWERS IN GENESIS: 10 Dangers of theistic evolution
10 Dangers of theistic evolution
Werner Gitt
First published in:
Creation Ex Nihilo 17(4):49–51,
September–November 1995

The atheistic formula for evolution is:

Evolution = matter + evolutionary factors (chance and necessity + mutation + selection + isolation + death) + very long time periods.

In the theistic evolutionary view, God is added:

Theistic evolution = matter + evolutionary factors (chance and necessity + mutation + selection + isolation + death) + very long time periods + God.

In this system God is not the omnipotent Lord of all things, whose Word has to be taken seriously by all men, but He is integrated into the evolutionary philosophy. This leads to 10 dangers for Christians.1

Danger No. 1 – Misrepresentation of the Nature of God
The Bible reveals God to us as our Father in Heaven, who is absolutely perfect (Matthew 5:48), holy (Isaiah 6:3), and omnipotent (Jeremiah 32:17). The Apostle John tells us that 'God is love', 'light', and 'life' (1 John 4:16; 1:5; 1:1-2). When this God creates something, His work is described as 'very good' (Genesis 1:31) and 'perfect' (Deuteronomy 32:4).

Theistic evolution gives a false representation of the nature of God because death and ghastliness are ascribed to the Creator as principles of creation. (Progressive creationism, likewise, allows for millions of years of death and horror before sin.)

Danger No. 2 – God becomes a God of the Gaps
The Bible states that God is the Prime Cause of all things. 'But to us there is but one God, the Father, of whom are all things ... and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him' (1 Corinthians 8:6).

However, in theistic evolution the only workspace allotted to God is that part of nature which evolution cannot 'explain' with the means presently at its disposal. In this way He is reduced to being a 'god of the gaps' for those phenomena about which there are doubts. This leads to the view that 'God is therefore not absolute, but He Himself has evolved - He is evolution'.2

Danger No. 3 – Denial of Central Biblical Teachings
The entire Bible bears witness that we are dealing with a source of truth authored by God (2 Timothy 3:16), with the Old Testament as the indispensable 'ramp' leading to the New Testament, like an access road leads to a motor free way (John 5:39). The biblical creation account should not be regarded as a myth, a parable, or an allegory, but as a historical report, because:

Biological, astronomical and anthropological facts are given in didactic [teaching] form.

In the Ten Commandments God bases the six working days and one day of rest on the same time-span as that described in the creation account (Exodus 20:8-11).

In the New Testament Jesus referred to facts of the creation (e.g. Matthew 19:4-5).

Nowhere in the Bible are there any indications that the creation account should be understood in any other way than as a factual report.

The doctrine of theistic evolution undermines this basic way of reading the Bible, as vouched for by Jesus, the prophets and the Apostles. Events reported in the Bible are reduced to mythical imagery, and an understanding of the message of the Bible as being true in word and meaning is lost.

Danger No. 4 – Loss of the Way for Finding God
The Bible describes man as being completely ensnared by sin after Adam's fall (Romans 7:18-19). Only those persons who realize that they are sinful and lost will seek the Saviour who 'came to save that which was lost' (Luke 19:10).

However, evolution knows no sin in the biblical sense of missing one's purpose (in relation to God). Sin is made meaningless, and that is exactly the opposite of what the Holy Spirit does - He declares sin to be sinful. If sin is seen as a harmless evolutionary factor, then one has lost the key for finding God, which is not resolved by adding 'God' to the evolutionary scenario.

Danger No. 5 – The Doctrine of God's Incarnation is Undermined
The incarnation of God through His Son Jesus Christ is one of the basic teachings of the Bible. The Bible states that 'The Word was made flesh and dwelt among us' (John 1:14), 'Christ Jesus ... was made in the likeness of men' (Philippians 2:5-7).

The idea of evolution undermines this foundation of our salvation. Evolutionist Hoimar von Ditfurth discusses the incompatibility of Jesus' incarnation and evolutionary thought: 'Consideration of evolution inevitably forces us to a critical review ... of Christian formulations. This clearly holds for the central Christian concept of the 'incarnation' of God ... '.3

Danger No. 6 – The Biblical Basis of Jesus' Work of Redemption Is Mythologized
The Bible teaches that the first man's fall into sin was a real event and that this was the direct cause of sin in the world. 'Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned' (Romans 5:12).

Theistic evolution does not acknowledge Adam as the first man, nor that he was created directly from 'the dust of the ground' by God (Genesis 2:17). Most theistic evolutionists regard the creation account as being merely a mythical tale, albeit with some spiritual significance. However, the sinner Adam and the Saviour Jesus are linked together in the Bible - Romans 5:16-18. Thus any the logical view which mythologizes Adam undermines the biblical basis of Jesus' work of redemption.

Danger No. 7 – Loss of Biblical Chronology
The Bible provides us with a time-scale for history and this underlies a proper understanding of the Bible. This time-scale includes:

The time-scale cannot be extended indefinitely into the past, nor into the future. There is a well-defined beginning in Genesis 1:1, as well as a moment when physical time will end (Matthew 24:14).

The total duration of creation was six days (Exodus 20:11).

The age of the universe may be estimated in terms of the genealogies recorded in the Bible (but note that it can not be calculated exactly). It is of the order of several thousand years, not billions.

Galatians 4:4 points out the most outstanding event in the world's history: 'But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son.' This happened nearly 2,000 years ago.

The return of Christ in power and glory is the greatest expected future event.

Supporters of theistic evolution (and progressive creation) disregard the biblically given measures of time in favour of evolutionist time-scales involving billions of years both past and future (for which there are no convincing physical grounds). This can lead to two errors:

Not all statements of the Bible are to be taken seriously.

Vigilance concerning the second coming of Jesus may be lost.

Danger No. 8 – Loss of Creation Concepts
Certain essential creation concepts are taught in the Bible. These include:

God created matter without using any available material.

God created the earth first, and on the fourth day He added the moon, the solar system, our local galaxy, and all other star systems. This sequence conflicts with all ideas of 'cosmic evolution', such as the 'big bang' cosmology.

Theistic evolution ignores all such biblical creation principles and replaces them with evolutionary notions, there by contradicting and opposing God's omnipotent acts of creation.

Danger No. 9 – Misrepresentation of Reality
The Bible carries the seal of truth, and all its pronouncements are authoritative - whether they deal with questions of faith and salvation, daily living, or matters of scientific importance.

Evolutionists brush all this aside, e.g. Richard Dawkins says,

'Nearly all peoples have developed their own creation myth, and the Genesis story is just the one that happened to have been adopted by one particular tribe of Middle Eastern herders. It has no more special status than the belief of a particular West African tribe that the world was created from the excrement of ants'.4

If evolution is false, then numerous sciences have embraced false testimony. Whenever these sciences conform with evolutionary views, they misrepresent reality. How much more then a theology which departs from what the Bible says and embraces evolution!

Danger No. 10 – Missing the Purpose
In no other historical book do we find so many and such valuable statements of purpose for man, as in the Bible. For example:

Man is God's purpose in creation (Genesis 1:27-28).

Man is the purpose of God's plan of redemption (Isaiah 53:5).

Man is the purpose of the mission of God's Son (1 John 4:9).

We are the purpose of God's inheritance (Titus 3:7).

Heaven is our destination (1 Peter 1:4).

However, the very thought of purposefulness is anathema to evolutionists. 'Evolutionary adaptations never follow a purposeful program, they thus can not be regarded as teleonomical.'5 Thus a belief system such as theistic evolution that marries purposefulness with non-purposefulness is a contradiction in terms.

Conclusion
The doctrines of creation and evolution are so strongly divergent that reconciliation is totally impossible. The theistic evolutionists attempt to integrate the two doctrines, however such syncretism reduces the message of the Bible to insignificance. The conclusion is inevitable: There is no support for theistic evolution in the Bible.

References
This article has been adapted from chapter 8 'The Consequences of Theistic Evolution', from Prof. Dr. Werner Gitt's book, Did God use Evolution?, Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Postfach 11 01 35 . 33661, Bielefeld, Germany.
E. Jantsch, Die Selbstorganisation des Universums, Munchen, 1979, p. 412.
Hoimar von Ditfurth, Wir sind nicht nur von dieser Welt, Munchen, 1984, pp. 21-22.
Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, Penguin Books, London, 1986, p. 316.
H. Penzlin, Das Teleologie-Problem in der Biologie, Biologische Rundschau, 25 (1987), S.7-26, p. 19.
What does Theistic Evolution involve?
The following evolutionary assumptions are generally applicable to theistic evolution:

The basic principle, evolution, is taken for granted.
It is believed that evolution is a universal principle.
As far as scientific laws are concerned, there is no difference between the origin of the earth and all life and their subsequent development (the principle of uniformity).
Evolution relies on processes that allow increases in organization from the simple to the complex, from non-life to life, and from lower to higher forms of life.
The driving forces of evolution are mutation, selection, isolation, and mixing. Chance and necessity, long time epochs, ecological changes, and death are additional indispensable factors.
The time line is so prolonged that anyone can have as much time as he/she likes for the process of evolution.
The present is the key to the past.
There was a smooth transition from non-life to life.
Evolution will persist into the distant future.
In addition to these evolutionary assumptions, three additional beliefs apply to theistic evolution:

God used evolution as a means of creating.
The Bible contains no usable or relevant ideas which can be applied in present-day origins science.
Evolutionistic pronouncements have priority over biblical statements. The Bible must be reinterpreted when and wherever it contradicts the present evolutionary world view.
* This section is adapted from Werner Gitt's, Did God Use Evolution?, pp. 13-16, 24.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs/1305.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Klipp fra dagen.no: EN MISLYKKET HARMONISERING - Av Jon Kvalbein
En mislykket harmonisering

Den intense debatten om utviklingslæren i Dagen har fått sine avleggere i flere aviser. Darwinisten Dag O. Hessen har i en ordveksling vi har hatt i Aftenposten (14/12) oppfordret meg til å lese det han kaller «den troende biokjemiker Jens G. Hauges innsiktsfulle bok Gud og naturen: om vitenskap og kristen tro». Da Hessen betrakter denne boka fra 1999 som et godt eksempel på hvordan utviklingslære og kristen tro kan forenes, er det lærerikt å studere hvordan Hauge foretar denne harmoniseringen.
Jens Gabriel Hauge har vært professor i biokjemi.

Boka er skrevet etter at han er blitt pensjonist. Hauges harmonisering mellom utviklingslære og kristen tro foregår kort sagt slik: Han godtar utviklingslæren uten motforestillinger, mens han omskriver den kristne tro slik at alt som strider mot naturlovene blir fornektet. Boka er et sørgelig eksempel på hvordan liberal teologi og ukritisk vitenskapstro kan forenes, til glede for gudsfornektere og til fortvilelse for dem som vil ta både vitenskapen og Skriftens åpenbaring på alvor.

Uten motforestillinger
Nå er boka selvsagt ikke uten gode og viktige presiseringer. Hauge ser naturen som Guds skaperverk. Det er feilaktig å redusere virkeligheten til det som kan måles og veies. Det er ikke mulig å redusere bevissthet og fornuft til atombevegelser i hjernen, skriver han. Og det er bra.

Men hans omtale av utviklingslæren er preget av en naiv aksept, der alle saklige motforestillinger blir avvist uten argumentasjon. At liv er oppstått av en ursuppe ved tilfeldighet, er intet problem. Heller ikke de manglende mellomledd i fossilrekkene, eller det faktum at overgang fra en art til en annen ikke er påvist. Han undres ikke over hvordan all informasjonen i et DNA-molekyl er blitt til ved tilfeldighet.

Der hvor mange sekulære darwinister åpent innrømmer at det er uløste problemer, hopper Hauge elegant over dem. Den kambriske eksplosjonen i antall arter drøftes ikke, heller ikke overgangen mellom krypdyr og pattedyr. Han godtar uten videre at øyet er blitt til ved gradvis utvikling. Også menneskets utvikling fra apene blir beskrevet uten spørsmålstegn, idet han forutsetter at mennesket og sjimpansen skilte lag fra sin felles ane for 6,6 millioner år siden.

Bibelen «avmytologiseres»
Bibelens beretning om skapelse og syndefall betegnes som myter. Jesus skildres som det eneste sanne og helstøpte menneske som har levd. Men han omtales ikke som Gud, ikke som forsoner som gjorde opp for all verdens synd. Hauge forkaster at Jesus har gitt sitt liv for menneskets syndeskyld, idet han påstår at «denne juridiske tankegangen gir liten mening i vår tid». Han avviser at Gud krever et uskyldig menneskes liv for å kunne ha med menneskene å gjøre. Han taler ikke om frelse fra fortapelse. I stedet bruker han den liberale teologen Rudolf Bultmanns språk idet han sier at nåden befrir mennesket fra bundethet til fortiden, slik at det blir fritt til å handle i øyeblikket og til å se framover.

Det er Bultmann og Paul Tillich som er Hauges teologiske lærefedre. Frelsen er å gjenvinne evnen til full og hel livsutfoldelse. Hauge skriver: «Tanken om en fortapelse, en evig pine, er umulig å forene med bildet av Gud som kjærlighetens Gud.» Han lærer at Gud har åpenbart seg i andre religioner, og at kristne i dialogen vil kunne bli beriket i sin tro.

Underne forkastes
Jesu helbredelsesunder blir tolket psykologisk. De forutsetter ikke brudd på naturlovene, de er ikke mirakler. Helbredelse ved bønn skjer ikke. Naturunderne og jomfrufødselen blir forkastet fordi de kommer i strid med moderne menneskers naturerfaring og naturforståelse. Beretningene om slike under skyldes livlig fantasi, skriver han. Hauge forkaster at Jesus gjorde vann til vin, at Jesus gikk på vannet, jomfrufødselen, oppvekkelsen av døde. Han overordner naturlovene over Gud idet han skriver: «Gud styrer verden bare gjennom de naturlovene han lot bli til i skapelsesprosessen. Gud kan ikke endre på noe av dette så lenge verden står.»

En uholdbar syntese
Hauges forsøk på å forene vitenskap og kristen tro er etter mitt skjønn forkastelig av to grunner. For det første tar han ikke vitenskapen alvorlig, fordi han ikke stiller vitenskapelige krav om dokumentasjon og falsifiserbarhet. Vitenskapelig holdning viser seg ved å være kritisk til rådende teorier og være villig til å prøve dem mot forsøk, funn og saklige motforestillinger. Hauge synes å være blottet for slik kritikk overfor evolusjonslæren.

Enda verre: Han tar ikke Bibelens åpenbaringskarakter alvorlig, men overprøver og avmytologiserer Skriften idet han forkaster alt som naturvitenskapen og det moderne menneske ikke kan forklare eller godta. Den gud Hauge tror på, er ikke Bibelens Gud. Den Kristus han beskriver, er ikke Bibelens Kristus.

Når en darwinist kan anbefale Hauges bok, viser dette nettopp at de står sammen om en darwinismetro som ikke kan forenes med bibelsk kristendom. Darwinismen blir i praksis den overordnede ideologien. Det er ikke underlig at darwinister jubler over slike tilhengere.

Naturvitenskap og bibelen
Utgangspunktet må etter mitt skjønn være at Gud har skapt og opprettholder alt. Sann naturvitenskap kan ikke finne ut annet enn det som Gud har skapt. Denne Gud er Herre over naturen og kan dermed også gjøre under. Det er den samme Gud som har gitt sin vilje og frelsesplan til kjenne i Den hellige Skrift. Gud motsier ikke seg selv.

I dette synet ligger det i prinsippet en mulighet for harmoni mellom Guds åpenbaring i Skriften og naturen, så sant både teologien og naturvitenskapen respekterer sin begrensning – noe som gjennom historien har vist seg å være meget vanskelig, både for teologer og naturforskere. Både teologi og naturforskning drives i syndefallets verden. Og forskningen vil alltid være underveis. I praksis vil det derfor alltid være konfliktområder mellom tro og vitenskap.

Det er mulig å respektere både vitenskapens rett til å beskrive verden og dens lovmessighet, og samtidig aksepterer Skriften som eneste rette veileder til alle spørsmål som gjelder tro, lære og liv. Naturvitenskapen har intet mandat til å uttale seg om estetikk, etikk eller livets mening og mål, frelse og evig liv. Skriften har på sin side gitt mennesket i oppdrag å legge jorden under seg og forvalte den, også ved naturforskning. Kristne bør ikke binde forskningen, så lenge den skjer på en etisk forsvarlig måte. Men kristne bør ta oppgjør med en forskning som går ut over sitt kompetanseområde. Vi trenger kristne som driver forskning innenfor alle fagområder.

Overordnet Gud
For Hessen kan religion forklares som noe mennesket har funnet på for å skape mening der det ikke finnes noen («Det tapte paradis» s. 128). Dag O. Hessen skriver i sin bok «Gener,Gud og gaia» (s. 74) at «darwinismen har som grunnprinsipp at stoff må gå forut for ånd og bevissthet». Og fortsetter: «Det er her den materialistisk baserte darwinismen og de alternative virkelighetsforståelsene blir som ild og vann.» Han hevder at «forklaringer blir først relevante dersom de måles mot en alternativ og mekanistisk/materiell forklaring». Noe annet enn mekanistisk/materielle forklaringer godtas ikke. Dermed er enhver tanke om Guds inngrep i naturen på forhånd utelukket.

Hauge vil ikke uttrykke seg på denne måten. For han taler om en gud. Men dette er ikke Bibelens Gud. Hauges gud styrer bare gjennom naturlovene, og kan ikke gjøre under. Denne egenkonstruerte gud blir underlagt sine egne naturlovene. Derfor blir han ingen reell trussel mot den materialistisk baserte darwinismen, men tvert imot en støttespiller nettopp for denne. Det er ikke underlig at Hessen er fornøyd.
Men en kristen som tar sin tro og sin vitenskap på alvor, vil aldri kunne godta verken Hessens eller Hauges tenkning.
Jon Kvalbein
pensjonist


Publisert 23.01.2004


Ansvarlig redaktør: Odd Sverre Hove
E-post: redaksjonen@dagen.no
Adresse: Postboks 2394, Solheimsviken, 5824 Bergen
Tlf. 55 55 97 00

Dagen.no er utviklet av Kommunion - mer enn kommunikasjon


ANSWERS IN GENESIS - Feedback
Feedback
We want your feedback. AiG welcomes your comments, questions and concerns. While we cannot promise a response to all e-mails, we offer this forum as an opportunity to make your voice heard. Send Feedback …

Don’t miss this point
Hi

I was pleased to see you quoting James Barr to support your point in the article on the lengths of the days in Genesis. As you seem to hold him in such high regard can I take it as read that you would agree with him when he writes on "the Bible and the origins of the world" (chapter heading) in his book Escaping From Fundamentalism.

Regards
S.
UK

Dear S.,

It would appear that you missed the point. Whenever we quote Prof. Barr on the meaning of the Gen 1–11, we make it very clear that he does not share our belief in the historicity of Genesis. In fact, we are delighted to do so, because this is precisely the point that makes his testimony so powerful for our case. If he were committed to an inerrant Bible, for instance, then we could be accused of quoting someone who is grinding the same axe as we are. In a court of law, it is more powerful to be able to get an admission/concession supporting one’s case when the witness concerned is intrinsically hostile to that case.

Barr is a world-class professor of Hebrew who is able to tell us that all professors of Hebrew at world-class universities that he knows of agree with him that the intention of the author (or authors, as his liberal views would have it) was to describe recent creation in six ordinary days. That testimony would be equally powerful if he were an atheist.

Let me state it clearly, to be sure that the point is still not missed: If one is a Bible-believing Christian, meaning that one professes to accept the authority of the Word of God and ascribe to it the meaning that was intended when it was written, then the testimony of world-class Hebrew experts as to the fact that it was intended to be what it appears to be, could hardly be more pertinent. The fact that few if any of these experts would accept that it was really what happened, and that some might still attempt neo-orthodox ways of wriggling out of the implications, is then obviously completely beside the point. So long as Barr’s statement is accurate and honest, it stands alone. Its significance for hermeneutics for the genuine Christian does not depend on whatever his other (well known) theological beliefs might be. Tactically, the fact that he does not agree with us makes the impact of his statements even more powerful.

It is no surprise that Hebrew experts who are more towards the liberal end of the theological spectrum are more likely to be open and upfront about what Genesis so clearly was meant to convey, as Barr is being in his famous quote. Because they have already abandoned the historicity of the Bible and its authority/inerrancy in their overall framework, and are thus not trying to juggle the biblical text to make it fit with their evolutionary ‘scientific’ understanding of history (see ‘It’s not science’), they are more likely to feel free to ‘tell it like it is’. Thus the quote by the late Dr Marcus Dods, also a Hebrew expert, who said: ‘If the word ‘day’ in this chapter [Genesis 1] does not mean a period of 24 hours, the interpretation of Scripture is hopeless’ (see Did God really take six days?).

Yours sincerely,

Dr Carl Wieland
CEO, Answers in Genesis–Australia


--------------------------------------------------------------------------------

‘New joy’
I am a born-again believer in Jesus Christ. I have been saved by His love and grace and His victory over death. For many years I was a theistic evolutionist who felt the God of the Universe simply "tweaked" man as history progressed over millions of years. This belief I had in the process of evolution was taught to me during my school years and stayed with me after my salvation. But one day I heard the voice of the Lord saying to my heart, "Bradley, you have studied man's assumptions about MY creation, now I require you to study MY TRUTH about MY creation." I was convicted to the depths of my soul, for I had never considered this. I began a lengthy period of study where I read anything I could get my hands on about creation and evolution. During this time I stumbled across your website and the website of the Creation Research Institute. As I read, I examined everything in light of the Holy Scripture and the illumination and guidance of the Holy Spirit. I am writing this to joyfully tell you how I have been freed of the lies of Satan and the world and have been freed to a newfound aspect of my relationship with Jesus Christ. My life has found a new joy in a relationship with Christ, free of the burden of evolution's sinful and doubt-laced falsehood. The God of the universe has revealed Himself in His creation and in His amazing historical account of that creation week in the Book of Genesis. Because of websites such as yours, I have been able to learn and study about God's beautiful plan for mankind, and I also have been able to purchase excellent study material to read and to use for teaching in the ministry where I gleefully serve my Savior. Thank you for remaining faithful, AiG, and for taking the battle to those that would use doubt and man's fallible rational thought in challenging our God's Word of Truth. May God continue to use you to serve Him and to continue to reach others as you have reached me. (I will continue to pray for your ministry every day.)

Brad Jones
John 14:6
US


--------------------------------------------------------------------------------
Return to feedback home.
Send your comment to the web editor.
--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/feedback/2004/0123.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


3. SØNDAG ETTER KRISTI ÅPENBARINGSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 4, 27-42:
27 I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen: Hva vil du henne? eller: Hvorfor taler du med henne?
28 Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der:
29 Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?
[7: 26, 31. Matt 12: 23.]
30 De drog da ut fra byen og kom til ham.
31 I mellomtiden sa disiplene til ham: Rabbi, et!
32 Men han sa til dem: Jeg har mat å ete som dere ikke vet om!
33 Disiplene sa da seg imellom: Kan noen ha brakt mat til ham?
34 Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.
[5: 30. 6: 38. Heb 10: 9.]
35 Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!
[Matt 9: 37. Luk 10: 2.]
36 Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.
37 For her er det et sant ord at én sår og en annen høster.
[Job 31: 8. Mika 6: 15.]
38 Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere er kommet inn i deres arbeid.
39 Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: Han har sagt meg alt det jeg har gjort.
[7: 31.]
40 Da nå samaritanerne kom til ham, bad de ham å bli hos dem. Og han ble der to dager.
41 Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. 42 Og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. For nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.
[17: 8. Luk 2: 11. Apg 5: 31. 13: 23. 1JOH 4: 14.]

LESETEKST, Jes 49, 1-6
1 Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt, dere folk i det fjerne! Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød.
[44: 2, 24. Jer 1: 5. Luk 1: 30 ff.]
2 Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger.
[51: 16. Heb 4: 12. Åp 1: 16. 2: 12, 16. 19: 15, 21.]
3 Han sa til meg: Du er min tjener, du er Israel, på deg vil jeg åpenbare min herlighet.
[42: 1. 44: 23. Joh 17: 4.]
4 Men jeg sa: Forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud.
[40: 30, 31.]
5 Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham - og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke -
6 han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.
[42: 6. 45: 22. 55: 5. 60: 3. Hag 2: 7. Luk 2: 32. Apg 13: 47.]

LESETEKST, Gal 2, 19-20:
19 For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud.
[Rom 7: 4, 11. 14: 7, 8. 2KOR 5: 15. 1TESS 5: 10.]
20 Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.
[5: 24. Joh 15: 13. Rom 6: 6. 1TIM 2: 6. Åp 1: 5.]


Lørdag, Januar 24, 2004

Klipp fra Bondebladet: Europeisk rovviltseminar må avlyses
Europeisk rovviltseminar må avlyses

[23.01 2004] Flere organisasjoner med sterk forankring i distrikts-Norge, ønsket å arrangere et europeisk rovviltseminar for å trekke lærdom fra erfaringer og kunnskap i andre land. Verken Miljøverndepartementet eller Landbruksdepartementet vil støtte seminaret og det må derfor avlyses. (Illustrasjonsfoto).

Organisasjonene som sto bak arrangementet er svært skuffet fordi seminaret ville ha vært et viktig bidrag for å dempe konfliktene og fremme konstruktiv debatt om den nye stortingsmeldinga om rovvilt.

I forbindelse med at Regjeringen i høst fremla en ny rovviltmelding, St.meld.nr.15 (2003-2004), tok Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norsk sau- og geitalslag, Norsk Bonde- og Småbrukerlag, Norsk Samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning og Utmarkskommunenes Sammenslutning initiativ til å arrangere et seminar der formålet var å formidle kunnskap om den rovviltpolitikk som føres i Norge og i andre europeiske land i dag. Et sentralt tema var å innhente erfaringer med hvilke konfliktdempende tiltak som er fungerer fra andre land som står overfor tilsvarende utfordringer som Norge i rovviltdebatten. Utredningene som kom frem forut for stortingsmeldingen viser at det i befolkningen er manglende tillit til forskning og forvaltningsmyndighetene i rovviltsaken. Et slikt seminar arrangert av organisasjoner med sterk forankring i distriktsnorge ville vært et positivt tillitskapende tiltak.

Verneorganisasjoner mener at lokalbefolkningen i Lierne og langs svenskegrensa må venne seg av med frykt for bjørn og ulv, og at bøndene må passe bedre på sauene sine, -slik de gjør andre steder i Europa. Samtidig foreslår regjeringen, i den nye rovviltmeldingen, å øke bestandene av bjørn og å konsentrere ulv i en sone øst for Glomma. Organisasjoner inne landbruk og utmarksforvalting tok et seriøst og konstruktivt initiativ til å arrangere et seminar for å innhente erfaringer fra andre europeiske land med rovvilt om hvilke konfliktdempende tiltak som faktisk fungerer.

Beklagligvis vil verken Miljøverndepartementet, som har det overordnede ansvar for rovviltforvaltningen, eller Landbruksdepartementet støtte seminaret økonomisk. Begrunnelsen er at det ikke finnes egnede midler og at det under prosessen med utarbeidelse av rovviltmeldingen allerede var innhentet kunnskap om dette!

Dette på tross av at Miljøverndepartementet de senere år har gitt millioner til utallige rovdyrvennlige prosjekt; rovviltfotografers omreisende utstillinger, verneorganisasjoners trykking av rovviltvennlig propaganda og innkjøp av kosebamser til opplæring i skoler, samt flere filmproduksjoner som enten viser hvor flotte rovdyrene er eller mistenkeliggjør de som får byrdene med storsamfunnets rovviltpolitikk.

Avslaget om støtte til dette seminaret der målet var å finne løsninger, er svært skuffende. Seminaret ville vært et viktig bidrag til en forsvarlig behandling av en konfliktskapende storingsmelding.

Kontaktpersoner:

Sigurd Avdem (Norges Bondelag ) tlf. 90 09 53 19.

John Petter Løvstad (Norsk Bonde- og Småbrukerlag) tlf. 24148954 / 45025212


Vår tids religiøsitet, umoral og idol og menneskedyrkelse - Leserinnlegg av Mona Ekenes
Desto mer mennesker fjerner seg fra Jesus, desto mer dyrkes umoral, idoler og mennesker eller noe annet for å leve ut sin religiøsitet. Alle mennesker har mer eller mindre et religiøst (noe å se opp til for å kunne dyrkes) behov som forsøkes tilfredstillet.

VRANGLÆREN I DEN SISTE TID

1TI 4,1 - 5 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

For alt det Gud har skapt, er godt, og ingenting er forkastelig når det mottas med takk. Det blir helliget ved Gud ord og bønn. 1. TI 5,23 Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og fordi du så ofte er syk. 24 Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. 25 På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.

Dette kommer faktisk innunder den sanne lære, mens dette forholdet: Ta ikke, rør ikke, smak ikke; er faktisk menneskebud som har sitt opphav fra onde ånder som fører vill. Ser dere ikke hva som faktisk står skrevet? For meg er Guds Ord, profetenes og apostlenes lære udiskutable fakta.Selv tar jeg ikke vin unntatt ved nattverd, men dersom jeg skulle bli rådet til å ta litt vin fra legehold, da mener jeg også LITT vin av HELSEMESSIGE årsaker er dette faktisk ment som et legemiddel. På samme måte som med medisiner, det er farlig å ta for mye. Det burde vel ikke være så vanskelig å se skilnaden!

All misbruk er skadelig og det skal advares mot ethvert misbruk, det gjelder alle forhold og ikke bare de forhold som har med mat og lignende å gjøre! Det er faktisk skadelig å fråtse i mat og flotte retter også slik at en grådig mave må tilfredsstilles og blir en avgud. Er dette så vanskelig å forstå?: 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

1TI 5,17 - 25 Eldste som er gode menighetsforstandere, fortjener dobbel belønning, framfor alt de som arbeider med forkynnelse og undervisning. 18 For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker, og: Arbeideren er sin lønn verd. 19 Anklager mot en eldste skal du ikke godta hvis det ikke finnes to eller tre vitner. 20 Dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær til skrekk og advarsel for andre. 21 Jeg pålegger deg for Guds og Jesu Kristi ansikt og for de utvalgte engler at du skal overholde dette, uten fordommer og uten å være partisk. 22 Vær ikke for snar til å legge hendene på noen, og bli ikke medskyldig i andres synder. Hold deg selv ren. 23 Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og fordi du så ofte er syk. 24 Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. 25 På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.

1TI 6,1 - 10 Alle som er slaver og er under åket, skal vise sine herrer den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet. 2 Og de slaver som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er brødre. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, fordi de er trofaste og elskede brødre som legger vinn på å gjøre godt. Slik må du lære og formane.

VRANGLÆRE OG PENGEBEGJÆR

3 Om noen farer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4 da er han hovmodig og skjønner ingen ting. Han er bare syk etter diskusjoner og strid, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker 5 og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning. 6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. 7 For vi har ikke hatt noe med oss til verden, og kan heller ikke ta noe med oss herfra. 8 Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. 9 De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10 For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

Det snakkes så fint om den rette lære, allikevel velges det forskjellige ledere og lærere med vidt forskjellige syn som forårsaker splittelser.

Paulus spurte om Kristus er delt, nøyaktig det samme spørsmålet kan stilles i dag. Noen holder seg til Luther, andre holder seg til pinsebevegelsen og slik kan listen forlenges. De taler så fint om den rette lære, men hva med den sanne lære? Hva med læren som Gud har gitt ved profetene og apostlene? Hva er det som gjør at læren har utviklet seg i forskjellige retninger? Kristne har fått forskjellige oppgaver men den sanne lære er ment til å være den samme som profetenes og apostlenes lære. Allikevel hevder de forskjellige kirkesamfunn og kristne organisasjoner at disse hver for seg har den riktige lære, mens lederne bekjemper hverandres lære! I disse dager skjer det en tilnærming mellom de forskjellige kristne organisasjonene, Normisjonen er bl.a. et eksempel på dette, uten at den sanne lære blir mer fulgt av den grunn. Har kirken blitt bedre der kvinner tilsettes i lederstillinger eller bedriver kvinnekamp? Det motsatte har i virkeligheten skjedd!

Hvilken tidsalder har vært så preget av idoliseringen av mennesker slik som i vår tid? Det dyrkes fram idoler av alle slag også blant kristne. Mens det tales betydelig mindre om profetenes og apostlenes sanne lære, dyrkes det fram kristne lederidoler og kristne idoler mest fra vår egen tid. Utfra dette tales det svært lite om det store frafallet blant kristne nå i endetiden, slik at kristne ledere og det kristne lekfolket ikke blir advart. Samtidig styrker noen kristne ledere sine posisjoner ved å dyrke fram egne tilhengere. Dette er spesielt godt synlig innen den såkalte troslæren som Kenneth Hagin dyrket fram. Går en for eksempel inn på Vinyards bevegelsens nettsider har disse linker som fører til New Age lignende bevegelser. Legg merke til hvordan det har stilnet med advarsler mot New Age. Til og med kronprinsen kan nå i full offentlighet henvise til de sterke ur morskreftene etter prinsessefødselen, uten at dette bemerkes advarende i de aviser som bærer kristennavnet på internett! Tenker da på bl.a. Dagen, Norge IDAG, Magazinet og slike som daglig oppdaterer sine nyheter på nettet. Det verdslige Vårt Lands internettsider har jeg ennå ikke sett på da det er svært sjelden disse sider oppsøkes. Arild Romarheim sto fram i Norge I dag og Magazinet og advarte mot astrologispådommer angående prinsessen i de verdslige avisene, men det var alt.

Ingen av de nevnte aviser abonneres det på, selv om leserinnleggene fra lekfolket og de mer oppriktige kristne savnes sterkt.Fellestrekket ved disse avisene og flere er menneskedyrkelsen og idoldyrkelsen, der menneskets gjerninger og tanker vektlegges og hedres.

Jeg er forsiktig med å rose mennesker i frykt for å vekke fram hovmodstanker, etter hvert som tiden går øker også frykten for dette. Nettopp fordi en har av bare nåde fått se den økende idol og menneskedyrkelsen og hvor farlig og ødeleggende dette er. Tyver og løgnere hører fortapelsen til: 1KO 6,10 verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

Ved Guds utvelgelse følger det også en lengsel etter å høre Jesus til. For kristne burde også vite at Gud også skaper gode kar til god bruk og dårlige kar til dårlig bruk, til lærdom og advarsel. Slik viser Gud oss hvor godt det gode er og hvor ondt det dårlige er, slik at de onde og grusomme forholdene som er her på jorden ikke skal kunne skje mer i alle evigheters evighet. Med tanke på den nye himmel og den nye jord som Gud vil skape på nytt etter at alt det gamle har blitt fortært av ilden. Dommens dag blir et fullstendig skille for evig og i alle evigheter der tiden opphører slik vi kjenner den. Alle evigheters evigheter kan ikke tallfestes, det er noe uendelig og evigvarende. Gud vil ikke tillate at ondskapen og hovmodet skal få sin makt en gang til etter Dommens Dag. Alt som skal avsløres og som skal komme fram i lyset om ondskapens krefter og resultat skal være til advarsel i alle evigheters evighet. Ildsjøen vil eksistere på sitt sted fastsatt av Gud også i alle evigheters evighet og til en evig advarsel. Det bør huskes på at den onde var en Guds engel av en meget høy rang som ble hovmodig og ville ha all makt selv og Lucifer (Satan) lokket flere engler til å følge ham.

Det er kun Jesus vi skal holde oss til, ikke mennesker. For det er Jesus som også er Gud, Han skal ha all ære for alle gode gjerninger, også dem som er drevet fram ved Den Hellige Ånd og som er etter Guds gode vilje. Det er Guds vilje vi skal ønske skje, ikke oppfyllelsen av menneskers ustadige og naturbaserte vilje.

Det er kun Jesus Kristus som kan frelse mennesker i fra en slik forferdelig fortapelse og evig pine og til et evig liv hos Jesus og Faderen og alle som Jesus har fått frelst på Golgata kors.

Her på jorden blir den tro og frelse vi har fått prøvd, men alle består ikke prøven og noen skal bli frelst som igjennom ild. Desto nærmere Jesu gjenkomst er, vil frafallet og umoralen blant de kristne øke. Hvorfor advares det så lite mot frafall mens menneskedyrkelsen og umoralen øker? Er det fordi frafallet allerede har blitt meget stort her i landet? Er frafallet blitt så stort at kronprinsen offentlig kan henvise til ur morskreftene? Uten at de som kaller seg kristne aviser reager på deres internettsider ( jeg har ennå ikke sett noen reaksjoner på dette 23.jan.-04), som er så lett tilgjengelige for mange mennesker. Noe som betyr at slike nettsider er av stor betydning også informasjonsmessig samlet sett og som viser samt avslører hva slags ånd som styrer dem som formidler disse!

HILSEN

JUD 1,1 - 25 Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. 2 Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål!

VRANGLÆRERNE OG DOMMEN OVER DEM

3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige. 4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. 5 Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. 6 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. 7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild. 8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter. 9 Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: "Måtte Herren straffe deg!" 10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv. 11 Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne. 12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. 13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på. 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: "Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere." 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.

VÅKENHET OG OMSORG I MENIGHETEN

17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler, 18 da de sa til dere: "I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster." 19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke. 20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd. 21 Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv. 22 Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med. 23 Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet!

LOVPRISNING AV GUDS MAKT

24 Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, 25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.

Det følger spesielle løfter ved å lese hele Åpenbaringsboken i Bibelen, når alt som står skrevet i den blir tatt vare på.

DET STORE KOR I HIMMELEN

ÅPE 19,1 - 21 Deretter hørte jeg likesom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, 2 for sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store skjøgen, hun som fordervet jorden med sin utukt, og av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod. 3 Igjen ropte de: Halleluja! Røken fra henne stiger opp i all evighet. 4 De tjuefire eldste og de fire vesener kastet seg da ned og tilbad Gud som sitter på tronen, og sa: "Amen. Halleluja!" 5 Og fra tronen lød det en røst: "Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!" 6 Da var det som jeg hørte et stort kor av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De ropte: Halleluja! For Herren er blitt konge, vår Gud, Den Allmektige. 7 La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand, 8 og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. - Linet er de helliges rettferdige gjerninger. 9 Så sier han til meg: "Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid." Og han la til: "Dette er Guds sanne ord." 10 Da kastet jeg meg ned for føttene hans og ville tilbe ham; men han sier til meg: "Gjør ikke det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!" - Jesu vitnesbyrd er Ånden som er i profetordet.

RYTTEREN PÅ DEN HVITE HEST

11 Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter "Trofast og Sannferdig", for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er "Guds Ord". 14 Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. 15 Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges harme. 16 På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre. 17 Og jeg så en engel som stod i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: "Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud! 18 Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store." 19 Da så jeg dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. 20 Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. 21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av deres kjøtt.

DE TUSEN ÅR

ÅPE 20,1 - 15 Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. 2 Han grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. 3 Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund. 4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. 6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år. 7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. 9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

DOMMEN

11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen - og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD

ÅPE 21,1 - 27 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. 4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte." 5 Han som sitter på tronen, sa da til meg: "Se, jeg gjør alle ting nye." Og han la til: "Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord." 6 Deretter sa han til meg: "Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet. 7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn. 8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død."

DET NYE JERUSALEM

9 En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plager, kom bort til meg og sa: "Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru." 10 I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. 11 Den hadde Guds herlighet, og den strålte som den skjønneste edelsten, som krystallklar jaspis. 12 Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og tolv engler stod ved portene, og navnene på Israels tolv stammer var skrevet der. 13 Tre porter vendte mot øst, tre mot nord, tre mot sør og tre mot vest. 14 Og bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var navnene på Lammets tolv apostler skrevet. 15 Han som talte med meg, hadde en målestang av gull; med den skulle han måle byen med dens porter og murer. 16 Byen dannet en firkant, hvor lengden og bredden var like store. Med stangen målte han byen: Den var 12.000 stadier lang og like bred og høy. 17 Han målte også bymuren: Den var 144 alen høy etter menneskers mål, som også er englenes mål. 18 Muren var bygd av jaspis, og byen selv var av rent gull, lik det klareste glass. 19 Grunnsteinene i bymuren var prydet med alle slags edelstener. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, 20 den femte av sardonyks, den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint, den tolvte av ametyst. 21 De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten i byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. 22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel. 23 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. 24 Folkene skal vandre i lyset fra byen, og kongene på jorden skal føre sine rikdommer inn i den. 25 Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for der er ingen natt. 26 Alt det dyrebare og verdifulle folkene har, skal de føre inn i den; 27 men noe urent skal ikke komme inn, og ingen som farer med hedensk styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet.

LIVETS VANN OG LIVETS TRE

ÅPE 22,1 - 21 Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. 2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. 3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. 4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner. 5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.

KOM, HERRE JESUS!

6 Engelen sa til meg: "Disse ord er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. 7 Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken." 8 Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til den engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham. 9 Men han sa til meg: "Gjør ikke det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe!" 10 Og han sa til meg: "Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. 12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. 14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn. 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne." 17 Ånden og bruden sier: "Kom!" Og den som hører dette, skal si: "Kom!" Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet. 18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; 19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok. 20 Han som gir dette vitnesbyrd, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus! 21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!

Guds vilje skje og til Guds Ære!

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes.


Dagens bibelord
1 Kong 8, 41-43:
41 Kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke er av ditt folk Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt navns skyld -
42 for de vil få høre om ditt store navn og om din sterke hånd og om din utrakte arm - når han så kommer og ber, vendt mot dette hus,
43 så vil du høre det i himmelen, der hvor du bor, og gjøre alt som den fremmede roper til deg om, så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte deg likesom ditt folk Israel, og forstå at det er ditt navn som nevnes over dette hus som jeg har bygd.
[Jes 46: 6, 7.]


Fredag, Januar 23, 2004

Christian Coalition applauds President Bush's condemnation of renegade judges and his constitutional support for traditional marriage
Press Release Wednesday, January 21, 2004
President Roberta Combs
--------------------------------------------------------------------------------
For further information contact: Michele Ammons 202-549-6257 or 202-479-6900

Christian Coalition applauds President Bush's condemnation of renegade judges and his constitutional support for traditional marriage


Washington D.C. -- Christian Coalition of America, the largest pro-family grassroots organization in America, commends President George W. Bush in his State of the Union speech condemnation of runaway judges who illegally legislate from the bench, such as those 3 radical state judges in Massachusetts attempting to force homosexual marriage upon America. President Bush said, "Our nation must defend the sanctity of marriage."

President of the Christian Coalition of America Roberta Combs said, "Christian Coalition particularly commends President Bush for his strong support for marriage only between a man and a woman. It was an abomination that 3 left-wing Massachusetts judges -- acting as super legislators in robes -- in their decision last year are attempting to force Massachusetts legislators into approving homosexual marriages. Christian Coalition was the only major organization in America that strongly supported the Federal Marriage Amendment when it was introduced by Congresswoman Marilyn Musgrave last May. We urge the House of Representatives to pass this critical piece of legislation before this November's election."


The President also spoke about the necessity of making the tax cuts for the American people permanent such as the child tax credits and the elimination of the marriage penalty. Should liberals have their way and the $1.6 trillion in tax cuts be allowed to expire, the American people would experience the largest tax increase in American history. Mrs. Combs said, “We urge Congress to make all of the tax cuts passed in the past 3 years permanent during 2004. We also applaud President Bush's decision to double funding for abstinence programs. Likewise, it is critical that Congress pass the "Unborn Victims of Violence Act" (the "Laci and Connor's Act") before this fall's election. "

###


--------------------------------------------------------------------------------

Christian Coalition of America
P.O. Box 37030
Washington, D.C. 20013

www.cc.org Telephone: (202) 479-6900
Fax: (202) 479-4262
--------------------------------------------------------------------------------


Bush Administration Warns UNESCO to Avoid Pro-Abortion Advocacy
Today we report on a letter from the Bush administration to the head of
UNESCO, prompting UNESCO to review two of its documents that promote legal
abortion for adolescents. UNESCO has already promised to reform itself.
With a vigilant US involved, this appears all-the-more likely.

Spread the word.

Yours sincerely,

Austin Ruse
President
___________________________________________________________________________


FRIDAY FAX

January 23, 2004
Volume 7, Number 5

Bush Administration Warns UNESCO to Avoid Pro-Abortion Advocacy

As the United States rejoins the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as a Member State, the Bush
administration appears eager to ensure that UNESCO does not advocate for
abortion rights in its publications. In a letter sent from US Secretary of
Health and Human Services Tommy G. Thompson to UNESCO Director-General
Koichiro Matsuura on January 2, Thompson voices concern over two
particular UNESCO documents, "Unwanted Pregnancy and Unsafe Abortion" and
"Review of International Standards for Rights of the Child and Adolescent
Rights."

Regarding "Unwanted Pregnancy and Unsafe Abortion," Thompson
writes that "we find the report has a preference for abortion and promotes
adolescent abortion without parental and family involvement." Thompson
also charges that the document "reflects pro-abortion advocacy rather than
science and evidence-based strategies for improving reproductive health."

Thompson asserts, "to our disappointment, the document ignores
proven methods for preventing pregnancies, especially those that involve
promoting responsible behavior and healthy choices. To improve the health
of the populations we serve, healthy choices and behaviors must be
presented, especially the value of abstinence and delaying sexual
initiation for adolescents, the essential role and responsibility of
parents, and the critical involvement of families in young people's
lives."

The UNESCO document's recommendations matter-of-factly state that
"Governments should make abortion legal, safe, and affordable." In
response, Thompson writes that "I urge you to reassess the document's list
of recommendations...The document's recommendation on abortion is beyond
UNESCO's mission of leadership and expertise in the development of
programs to promote and support education, science and culture to the
global community."

Thompson calls the other UNESCO document in question
"fundamentally flawed" since it makes "little or no mention of the crucial
roles and responsibilities of parents and the family. Parents and families
are critical to a child's well-being and success."

The existence of these UNESCO documents was first reported in the
October 31 Friday Fax, which prompted a detailed response from the
spokesperson for the Director-General. The spokesperson "categorically"
denied "that UNESCO has been taking a position regarding the legalization
of abortion." She also asserted that the documents "should be seen in the
framework of a long-standing cooperation between UNFPA [the UN Population
Fund] and our UNESCO Office in Bangkok," and that there was "insufficient
editorial control" in Bangkok.

In conclusion, she said that "Mr. Matsuura has decided to stop
this kind of publication." The spokesperson could not be reached for
comment on the content of Secretary Thompson's letter.

Copyright - C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute). Permission
granted for unlimited use. Credit required.

[The Friday Fax is reported and written by C-FAM Vice President Douglas A.
Sylva.]

Catholic Family & Human Rights Institute
866 United Nations Plaza, Suite 427
New York, New York 10017
Phone: (212) 754-5948 Fax: (212) 754-9291
E-mail: c-fam@c-fam.org Website: www.c-fam.org


Dagens bibelord
Jer 2, 13:
For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.
[17: 13. Sal 36: 10. Joh 4: 10.]


Torsdag, Januar 22, 2004

Kommentar-Avisa.no - Ny , meget leseverdig nettavis på bibelsk og luthersk grunn!
Halo en rekke av dere

En rent foreløbig utgave av Norges Kommentrar-Avis ligger nå ute på nettet med et forsøkseks.

Du finner det greitt med å søke på Google evt. andre søkermotorer. Adr. er: http://www.Kommentar-Avisa.no

Den er ikke tenkt som en debattavis, men som en avis som kommernterer saker i begge regimenter ut fra et
evangelisk-luthersk ståsted og med faste medarbeidere. Listen vil bli noe utvidet senere.

Men det betyr ikke at man enkelte ganger slipper til gjestekommentarer som sender oss spesielt sentralt og
viktig stoff. De vil bli lagt ut i venstre spalte på et eget område.

Videre er vi svært interessert i at dere sender oss tips om saker vi bør ta opp og tanker dere måtte ha om sakene,
så skal vi gjøre vårt beste for å lage sidene så aktuelle og opplysende som mulig.

Så kom igjen med tilbakemeldinger allerede nå både på mail, faks: 379-30157 og telefon: 379-30269, men husk
å merke mailene klart og tydelige så vi er sikre på at det ikke kommer inn noe virus fra ukjente. Nevnte adresser er til
undertegnede. De andre navnene finner du på hjememsidene og må gjerne knytte kontakt med en av dem.

Sørg også selv for god oppgradering av virusprogrammet ditt - så hjelper vi hverandre til å unngå problemer.

Dere som har hjemmesider kan jo legge en link til http://www.kommentar-avisa.no og http://www.afkf.net

Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit

Tlf: 37 93 02 69
Fax: 37 93 01 57
E-post: akf-evje@online.no


Jørgen Høgetveit: "I anelsenes mangel -
HAR FYRENE MED HORNENE SITT BESTE ANGEL" sa Henrik Ibsen en gang. Det tilsier at man ikke alltid behøver å gå den lange veien med lesning av en haug med bøker, se div. filmer etc - når signalene, bakgrunnskunnskap og den intuitive forståelsen sier en at Ringenes Herre og Harry Potter ikke er av det gode - men delvis direkte farlig stoff. Dette synes verken B. Ø. Thorvaldsen (BØT) eller Trine Kallevig (TH) å forstå. De synes heller ikke å ha noe forhold til at man bør prioritere tid og krefter til "gullet" - noe er nemlig sannhet i verden - og at man derved vil gjenkjenne det farlige og det mindre gode meget raskt - i stedet for å la seg oppsluk av høyst tvilsomme bøker og filmer med fordekte ideologier. Siden de anklager meg for ikke å lese nok av deres stoff - burde man kanskje vende anklagen andre veien å si at de burde lese mer av det stoffet som satte dem i stand til å vurdere det de agiterer for med voldsom intensitet og til dels usaklig kraft. Hvorfor?

Ellers er jeg ganske enig med Thorvaldsen om at denne debatten nærmer seg avslutning - i særdeleshet på bakgrunn av at man ikke kan avholde seg fra uttrykk som "mørke fantasier", "bjeffer respektløst", - som om hans motdebattant skulle være en hund osv - samtidig som han omklamrer en med "kjære Høgetveit" og lite forholder seg til saken: DE NORRØNE MYTOLOGISKE RØTTER, MAGIEN, ARAGON SOM LEDER EN HÆR AV DØDNINGER I KAMP, ALVER FRA EN ANNEN VERDEN - OG EN FIKTIV VERDEN MED STOFF FRA FLERE RELIGIONER. Videre kunne man kanskje funnet interessant stoff for forståelse om man hadde kikket på oppbruddet fra Realismen til Romantikken som delvis vandret inn i naturmystikken. Et lite forsøk gjør TH på å forholde seg til saken når han sier: "Den norrøne religion har en gang i tiden vært en levende tro." Umiddelbart undres man på hvor levende denne tro var som dyrket døde avguder av tre o.a. materialer (Konf. bl.a. Hellig Olavs møte med Dalagudbrann), faxene i Setesdal o.a. Det er en dødbringende tro etter min mening. En verden av mørke og angst med barneutsetting, frilleliv, byttinger av underjordiske, ofring av træler for godt Ting, herjetog og plyndring m.m.m. - en verden som vi ble frelst fra ved bl.a. Hellig Olavs lov på Moster i 1024 ("Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist,-" ) - gjentatt på protestantisk grunn i 1814 med "evangelisk- luthersk" basis, det som i dag konstituerer Norge i vår Konstitusjon. DET VAR GODT AT DEN NORRØNE TRO OG DENS "RETT" BLE NEDKJEMPET OG VI FIKK EN NY TRO OG RETT I NORGE, SELV OM ANDRE MENER AT DEN BURDE VEKKES TIL LIVE IGJEN!

Når det gjelder for meg - ukjente TRINE KALLEVIG - som tydeligvis allerede er kommet på fornavn med en "hjernevasket bygdeorginal" - så dreier hennes innlegg seg mest om "psykoanalyse" av undertegnede - den "rigide" - og hvordan det evt. vil gå med ens sosiale relasjoner. Bortsett fra at det er totalt uinteressant - undres man på om analysen baserer seg på Freud, Jung, Adler, Mader, Frankel m.fl. andre som fikk en viss oppmerksomhet i min ungdom - eller flere medløpere av kontinentale merkverdigheter som dukket opp i Norge før siste verdenskrig? Hun lar "kaffegrut" og annet vas velte utover mitt hode - mens hun etter eget utsagn "stanger hodet i vegen" - merkelige øvelser, spør du meg. Dette frister til div. sarkastiske bemerkninger som jeg i det videre - i motsetning til T.K. - skal "dy " meg for - til det er saken for alvorlig. Hun mener at en etter hvert ikke vil bli tatt "seriøst" med min "sementerte verdensoppfatning". Man fristes til å svare som Arnulf Øverland svarte da noen nokså spydig spurte om han tok seg selv seriøst: "JA, HVEM SKULLE ELLERS GJØRE DET?"

Noe særlig matnyttig saksforhold har hun heller ikke å drøfte, bortsett fra at hun bl.a. har visse udokumenterte hentydninger til hvilke forferdeligheter Bibelen har blitt brukt til i denne høyst ufullkomne verden. La meg da minne henne om at div. ideologier som har herjet Europa de siste ca. 150 år - bl.a. nasjonal-sosialsimen - har tatt livet av ca. 175 millioner samt skapt et hav av lidelse, samt drevet industriell utrydding av et helt folk i hjemmelandet til "tenkere og diktere". Katolikkene alene desimerte den tysk protestantisk befolkning fra ca. 18 til ca 6 millioner i tiden 1618-1648 i flg. mine kilder. I flere sammenhenger dukker disse uhyggelige "hoder" igjen opp på historiens synsrand.

For at hennes debatt skal løfte seg en smule bort fra de uinteressante tema - som undertegnede utgjør - kan jeg nevne at Newsweek des.1.-03 har en inngående reportasje om skapelsen av filmene på s.48-59. Andre av mine internasjonale kilder - bl..a. på Internett - har et relativt rikholdig stoff - som forteller meg om en fantasiverden som gir fiktive, "håp, trøst og menig." En verden så sterk i virkning at Newsweek ref. til en opplevelse med barn som avfødte kommentaren: "Jeg virkelig oppdaget virkningen filmen hadde på folk". Newsweek sier videre: "Er det fantasi? Det er en mengde av folks fantasi, ja." M.a.o. massefantasi som dreier seg om bl.a. "den magiske ring." Så sentral er denne at jeg endog fikk tilsendt en "Isle of Main Coin Collection" som i senteret av sitt tilbud har RINGEN til hobitten Frodo som bæres i hele triologien med budskapet: "ÈN RING SKAL SAMLE DEM. ÈN RING FINNE DEM. ÈN RING BETVINGE DEM OG I MØRKET BINDE DEM." Så får vi høre om dette sier deg noe som helst ideologisk og historisk o.a.. - eller om du er totalt anelsesløs? En SLIK debatt kan jeg godt tenke meg videreført!

Av Jørgen Høgetveit, Evje


Creation Science Evangelism Winter 2004 Newsletter
The "Every-Once-in-A-While Newsletter" to Keep You Informed about the Ministry Of Creation Science Evangelism (CSE) and Dinosaur Adventure Land (DAL)
www.drdino.com and www.dinosauradventureland.com
850-479-3466
February, 2004

Dear friends of Creation Science Evangelism (as well as a few enemies, scoffers, atheists, skeptics, lunatics and assorted bad guys that are on this mailing list for a variety of reasons),

Greetings in the name of the Great Creator of the universe! What a great year 2003 has been! We look forward to seeing God do even greater things in 2004.

End-of-Year Update
Through our seminars and videos, last year we saw several thousand come to Christ and many more were strengthened in their faith. Dozens were influenced to begin their own creation ministries, museums and Dinosaur Adventure Lands. That is why we exist!

In 2003, I flew 215 times and spoke on creation over 830 times in 29 states. My son Eric flew 48 times and spoke 135 times. We added the daily radio program at www.drdino.com/creationsciencehour from 5:00-6:00 p.m. CST Monday-Friday; re-taped our entire seminar series; had six debates at universities; saw 12,800 visitors from 41 states and had 244 birthday parties at DAL. We added several key properties to expand our ministry and had many very talented people join our staff. (We now have over 40.) We produced over 110,000 videos and DVD's in six languages and took book and video orders from every state and over 40 different countries. We also added the video series, "Dr. Hovind Answers His Critics" (see below). We have also added scores of new creation books and videos to our web site and bookstore and our seven secretaries answered untold thousands of phone calls, emails and letters.

Our creation museum and science center have grown and many new and amazing displays have been added. We have produced a new video entitled, "Science Project Ideas" that shows many of the activities we do at DAL that you can do for a first place science fair project or just for fun.

It was a great honor to have Ray Comfort speak at our staff appreciation banquet. His challenge in personal evangelism was great! The focus of our ministry is to win souls and encourage others to do the same.

New Video Series - Dr. Hovind Answers His Critics
We have finally taken time to answer some of the nearly 1,000 anti-Hovind web sites on the Internet. The entire eight-hour video series of the answers is available for $45 on VHS now or DVD after February 10.

We have audio of past radio programs available as 12 programs/CD for just $9.95.

By the way, did you see the news about the 49-foot snake in captivity in Indonesia? Skeptics have often criticized my seminar part 3 where I mention reports of giant snakes. They say that I am lying since the Guinness book of World Records has the longest snake at 32 feet. I won't hold my breath for an apology from the skeptics!

Southeast Creation Conference - Creation Boot Camp
Mark your calendar now for September 17-19, 2004 when CSE will be hosting our first "Creation Boot Camp!" We have a line up of great speakers including Dr. Jack Cuozzo, author of Buried Alive and expert on the so-called 'cave men,' Dr. Carl Baugh author, researcher, creation speaker and director of Creation in the 21st Century on TBN and Dr. Dennis Swift, expert on ancient civilizations and the Ica stones of Peru showing man and dinosaurs together. Many great workshops are planned as well. You won't want to miss the tour of our DAL museum, science center and theme park! Register now by calling the office. Anyone interested in having a booth to promote their ministry or creation products is also encouraged to call. Watch the website for details.

Staff Spotlight
"There was a man sent from God, whose name was John." John 1:6. God has sent us John Gusti, John Combs, John Russo and Jonathan Sampson to work in spreading the gospel via the creation message. Each has unique and amazing talents to add to the body here. John Gusti (we call him 'Big John') is an ex-Marine with great talents in welding, artwork, fossil duplication, construction and public relations. He has been with us for years and his handiwork is all over this ministry. Big John has two children ages 4 and 6 and another due in May. John Combs ('little John') has been with for three years and does everything from maintenance to DAL tours. He does a great job making visitors to DAL feel welcome and loves teaching all the science and spiritual lessons. He is married, has a one year old daughter and is finishing Bible College next year. John Russo has been with our DAL staff giving tours and drawing people to the Lord for about a year. He is a great blessing to our ministry, is willing to do anything we ask and is in Bible College also. Jonathan Sampson manages our web site, co-hosts our daily radio program, has many computer and art skills and has been a great blessing to our team. He loves debating evolutionists and will be out preaching for us one day soon.

If we ever need someone to help we just announce over the PA, "John, come to the office, please." We always get at least one to respond! We appreciate all you 'Johns' do for the Lord. Thanks for investing your life here! You have truly been "sent from God" to labor here.

DAL is Expanding again! You can help.
We have had over 27,000 visitors to DAL in just over two years. Many who have come have never heard the creation story or the truth about dinosaurs. The impact on lives has been incredible! We now have hundreds of amazing displays and artifacts that exalt God's Word.

We need to add on to our creation museum building ASAP! The museum expansion project will cost about $40,000 for phase one and $85,000 for phase two. If you believe God should get the glory for His creation and want to join us in reaching the world for Christ, why not send a gift to support us?

Creation Special!
Order five or more books from our catalog or web site and get 20% off from now till March 31!

Keep serving the Creator,

Kent Hovind

PS. As always, if you know of others who would like to receive our newsletter, please, have them sign up on our web site. E-mail updates are sent out more often than snail mail.

Our ministry exists to defend the Biblical view of creation and the flood as being literally true and scientifically accurate and to expose the evolution theory as the dumbest and most dangerous religion in the history of humanity.

Testimonies


Dear Kent,
I heard you on the radio, was THRILLED....later saw you in person in Dover, Maine last year (didn't talk to you, wish I did) My heart is so glad for your service, God Bless and strengthen you and your many friends who make it all possible. Just heard a radio debate of yours online, a 2-hr bogus joke with some Pigli...something...LOVE the way no Christians made it to the phones...un-huh. How you stayed strong...wow, Praise God...Thank You Brother....that monster has been after the children since the beginning. Praise Jesus for having someone else reaching for them for a change. My deepest love and gratitude to you and ALL yours. Looking forward to the next time we meet, when I WILL shake your hand. Keep Fighting the Good Fight.
Your Brother in Christ,
J.

Hello DR. Hovind or the reader who maybe read it,
I´m very happy about you ministry I have seen your studies here in Germany in the russian language.
I just want to say Thank You for your ministry and bless you in the name of Jesus Christ... Just go on, doing your ministry....

Just a quick note to say the site looks great... it has been at least a year or two since I have been here but am very impressed. I know there is going to be a seminar in my area soon. I can't go this time but I have been to two years ago.... (first one was about 11 years ago) Bro Hovind was driving an old beat up van and was a blessing to all that was there. The Lord knew he wasn't in this thing for the money. God Bless and Keep all in this ministry safe.
D.S.

The one thing that gets me on fire and always brings me back to the Lord is debating the theory of evolution and sharing Creation with non-believers. i had been saved years prior to being introduced to Kent Hovind, but a dear friend of mine said the salvation prayer along with Kent at the end of one of his dvds. i'm forever thankful to Kent and him sacrificing his life to travel around the world. he truly has a vital message and a gift from God to spread it like wild-fire. the least i can do is continue to burn his dvds and send them out to all who question God's glory. thank you, Kent.

Just a quick comment. The following is a response i received from a University professor when resquesting a "list" of reasons why creationists are ignorant:
I am so sorry that creationists refuse to use their brains and can only flee into Iron Age mythologies that make them feel safe and comfortable. The library of full of books that would help, if only they would have the heart or mind to see beyond the simplistic brain washing that was drummed into their youthful, impressionistic minds. By and large creationists can only follow the mind numbing religious rules that were drilled into them at a young age. It is also a wonderful way to get people to fly jets into tall buildings. I feel sorry for such fools. A true university education can give one the wisdom to open one's mind to the magnificance of evolutionary reality. Take the classes and open your mind. I suspect that you are only interested in the religious cant, however. Am I correct?

He is a geology professor. If Dr. Hovind is ever in the Omaha area, I would love to try to schedule a debate.
B.R.


We are a homeschool family in Birmingham, Alabama. A Mr. Simmons (a patient of my husbands) gave us a copy of your video tapes. We smiled and put them away. We do unit studies and the children wanted to study dinosaurs. I decided to include creation and evolution in this study for the older kids. I pulled out the videos and we started watching them. I was amazed at the research and thought that went into these tapes. WE LOVE THEM!! I now want to share them with every one I know. They make so much sense and I love how you include Christian truths and how to become a Christian in each video. I now would LOVE to meet you and come see you and have my children meet you. If you are ever in Birmingham, Alabama please come stay with my family. You are welcome anytime. Thank you so much for what you are doing. I want to support you in some way but, need to talk to my husband to see how we can best do this. I am so impressed and so thankful for you. I will begin supporting you with prayer.

Thank you again!My kids are learning tons. Feel free to contact me anytime.

Sincerely,
L.H.


Do you know how stupid you sound?
You deliberately distort the scientific method to fit your own delusions. You disgust me.


FIrst let me say thank you for enlightening me with your thoughts and beliefs. A co-worker of the same Christian faith loaned me your seminars on VHS tapes.
Like many other believers I'm sure, I have always in my mind and my arguments tried to fit evolution into my Christian beliefs. That's because, as you state, we have all been brainwashed and taught in public schools and universities to accept evolution as fact. How deceptive and yet clever of Satan to use our own naivity to believe that if it's in our text books and taught in our schools then surely it must be true! Right??
Thank you again for allowing God to use you to open up so many peoples eyes, including my own. Keep fighting the good fight of faith.


Dagens bibelord
Joh 13, 6-11:
6 Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: Herre, vasker du mine føtter?
7 Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.
8 Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg!
9 Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet!
10 Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.
[15: 3.]
11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene.
[6: 64, 70.]


Onsdag, Januar 21, 2004

Dagens bibelord
Åp 21, 5-7:
5 Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.
[4: 2. 19: 9. 20: 11. 22: 6. Jes 43: 19. 2KOR 5: 17.]
6 Så sa han til meg: Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt.
[1: 8. 7: 17. 16: 17. 22: 1, 17. Jes 12: 3. 55: 1. Joh 4: 10, 14. 7: 37.]
7 Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og han skal være min sønn.
[2: 26. 2SAM 7: 14. 2KOR 6: 16, 18. Heb 8: 10.]


Tirsdag, Januar 20, 2004

Islamsk renessanse - Brøgger? - Av Jørgen Høgetveit
I Aft. kronikk den 20.1. -04 håper prof. Brøgger på en ny arabisk renessanse i Midt - Østen - "med gullalder som modell" av tiden fra 800 -1300 e.Kr. og deres tid i det mauriske Spania. Han innleder dette ønske med å sitere Nordahl Griegs dikt fra blitzkrigen over London i 1941 da han skrev:
"FRYKT IKKE AVSVIDDE BYER, DE REISER SEG NOK IGJEN ETTER EVNE, MEN FRYKT DE AVSVIDDE HJERTER SOM BARE HAR KRAFT TIL Å HEVNE."
Det gir en følelse av uvirkelighet å lese denne kronikken som munner ut i et slikt ønske når en vet at "gullalderen" var slutten på en nådeløs erobringspolitikken fra muslimenes side hvor de undertrykte en rekke folk rundt hele Middelhavet - til de stod med sin "gullalder" i Spania. Sluttstenen på deres "gullalder" finner vi i muslimenes kryssing av Bosporusstredet og erobringen av Konstantinopel i 1453 - noe som la grunnen for de konfliktene vi har på Balkan i dag. I tillegg har de - i motsetning til jødene da de igjen begynte å gjenreise landet - smadret det meste av naturgrunnlaget i alle de land de erobret - slik at vi i dag snakker om "ørken-statene" i Nord-Afrika. Stater uten egen bærekraft om de ikke hadde hatt sine oljerikdommer.
Dette er sannheten om denne saken og det er sannheten som skal frigjøre og skape fred. Derfor kvitterer jeg med følgende linjer på basis av Skriftens ord om at "Kjærligheten gleder seg ved sannhet":
LA LØGNENS AVMAKT FÅ ENDE, SÅ ONDSKAPEN MISTER SIN EVNE. OG STYRK SÅ HVERT HJERTE MED SANNHETENS MAKT - SÅ BLOMSTRER NOK BYER MED KJÆRLIGHETS PRAKT. JØRGEN HØGETVEIT


Velkommen til et spennende møte om skapelse/evolusjon!
Velkommen til
et spennende møte om skapelse/evolusjon!


Ble jorden og alle dyre- og planteartene til ved tilfeldige utviklingsprosesser, eller ble de skapt ferdige og fullkomne ved Guds skaperord?
Er alle forskere enige om disse tingene?
Levde det mennesker samtidig med dinosauruser?
Er Bibelens skapelsesberetning troverdig?


På torsdag den 5. februar blir det et spennende møte om dette i Egersund Bedehus, kl. 18:00. Da skal Dr. Monty White ha to foredrag, med følgende titler:

• Dinosaurs and the Bible
• Creation or Evolution? Can You Trust the Scientists?

Foredragene blir tolket til norsk. PowerPoint-presentasjon m. dataprosjektor.
Kollekt for dekning av utgifter til møtet.


Slike emner er svært aktuelle i tiden,
og særlig blant kristne er dette omdiskuterte temaer.
Og det er viktig! Det har med Guds Ords troverdighet å gjøre.
Det handler faktisk også om meningen med Kristi kors.

Alle interesserte er velkomne til dette spesielle møtet.

Torsdag 5. februar kl. 18.00, i Egersund Bedehus.


Arrangør:

Dalane kristne skole
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

For ytterligere opplysninger, kontakt rektor Per E. Valand,
tlf. 51 49 14 85 (privat), tlf. 51 49 44 18 (arb).


Dr. Monty White er fra England. Han er utdannet kjemiker, med doktorgrad, har
arbeidet i mange år med ulike forskingsprosjekter, hatt høy stilling på universitetet i
Cardiff, og er medlem i The Royal Society of Chemistry. Han har skrevet en rekke
bøker, hefter og artikler, blant annet om skapelse/evolusjon i forhold til vitenskap.
Han arbeider nå for organisasjonen Answers in Genesis (AiG), som står for
bibeltroskap og tro på skapelse, i motsetning til evolusjonsteorien. De har kontorer i Storbritannia, New Zealand, Australia, Sør-Afrika, Canada og USA, samt foreninger i mange andre land. De har en rekke ressurspersoner med høy utdannelse innen ulike forskningsgrener, og de gir ut mange bøker, hefter, videoer og lydopptak. De står også bak utgivelsen av Creation Magazine (abonnenter i over 120 land).
Informasjon og stoff om AiG finner du på www.answersingenesis.org.


”Ubibelsk å love helbredelse?” - Leserinnligg av Bjarne Kydland
”Ubibelsk å love helbredelse?”
Det er biskop Odd Bondevik som sier dette i Dagen, for fredag 16.01.
Så kan en spørre: Jaså? Sier Bibelen det? Dersom det Bondevik her sier er rett da kan en, med fordel kvitte seg med Boken.
Slik Bibelen er forstått, til alle tider, så er det ikke tale om annet enn helbredelse og gjenoppretting, fra perm til perm. Hva får så en biskop til å si at ”Det er ubibelsk å love helbredelse? ”De (predikanter) som sier slikt tar verken Bibelen eller livet på alvor.” (Bondevik)
For det første vil jeg si at helbredelse kan sondres til å være forskjellige ting: Helbredelse av 1) ”sjelens obotliga ensamhet” og 2) fysisk helbredelse. og 3.) at personen får åndelig og legemlig helbredelse i en og samme ”pakke.” Er det ikke slik, da er ikke heller alt mulig for Gud. I Bibelboken står det slik: Matteus 7:7: ”Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.” (Bergprekenen.) Det står altså: ”Det skal bli ”lukket opp!” Det skal ikke være stengt/lukket. Her står det at den som ber han får. Så kan en spørre: Hva får han/hun?
Biskopen sier likegodt: Det er ubibelsk å love helbredelse! Underforstått: Det lover heller ikke Bibelen. Hva er det da som direkte er skrevet hos Jakob: ”Er noen blant dere syk? Osv (5:14)
Det må da konkluderes med at det biskopen sier er positivt feil. Det er vranglære. Men Bibelen forkynner også at det må være betingelser tilstede. (Se nedenfor.)
Bibelen presiserer at en ikke alltid kan få i samsvar med bønnen, som oftest vil dreie seg om fysisk helbredelse, i samme nuet! Men sier også: ”Hvem av dere som er far, vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? (Luk. 11:11a)
Gjelder det sure oppstøt mot de som ber for folk og hvis øyeblikkelig resultat synes å utebli, så burde han (biskopen) mye heller oppmuntre sørgende mennesker og si som Ordet sier: Ber du så får du! Basta!
Men likevel bør det stå klart for både biskop og prest, som det er anført, i Hebreerne 11:6: ”Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.”
For den som vil lete finnes det mange ord i Bibelen, med lignende ”klang.” En biskop skulle også være innforstått med at i mange tilfeller er det nødvendig å be, om så en teller år. (”uavlatelig” står det en plass.) Men biskopens oppførsel vitner om at han egentlig går ut fra, som mannen i gata at, her skal det skje i samme nu!. Hvis ikke må Den Allmektige ha falle i dyp søvn, som Baal-guden, på Karmel.
At helbredelse alltid skal skje i ”ett nu” det er det biskopen påstår helbredelsespredikantene forkynner. Men det jeg har hørt og lest fra den kanten så er det vel ingen som har opplevd flere momentante helbredelser enn de, men som likevel uttrykkelig understreker at ting kan ta tid. Med andre ord at, her trenges i stor grad tid og tålmodighet, kanskje vi snakker om år.
Jeg har lyst til å gi uttrykk for disse bekymringene fordi mange av de som en skulle ventet andre signaler fra velger å ta ting i snevreste mening, for, som det også står skrevet: Luk. 9:49: ”Mester, vi så en en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke er i følge med oss.”

Jeg mener at Bondeviks oppsett i Dagen for 16. jan. trenger en presisjon. Hvem er en helbredelsespredikant? Er det hvilken-som-helst predikant, ”- som verken tar Bibelen eller livet på alvor?” (Bondevik) eller er det seriøse predikanter som har forbønnstjenesten som hovedanliggende i sin evangelie-virksomhet?
Mitt personlige inntrykk er at disse uttrykkelig underviser folket om de faktiske forhold, og nettopp tar Bibelen og virkeligheten på alvor.
Da er min enfoldige tro, utfra Ordet at, ikke et eneste menneske skulle kunne påberope seg å måtte gå tomhendt hjem til sitt hus.. Dette sier jeg utfra ordet at Gud har lovet å lønne dem som søker ham. (Se over.) Se samme Jakobsbrevet kap. 1: ”Men han må be i tro uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. v. 7) Ikke må et slikt menneskevente å få noe av Herren, v. 8) slik en tvsinnet mann, ustø på alle sine veier.”

Først her er ”Bibelen og livet tatt på alvor.” og det er min overbevisning at dette alvoret hviler også over helbredelsespredikantene, om de ikke bærer tittelen på falskelig vis.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Leserinnlegg av Mona Ekenes: Ikke et eneste menneske er skyldfrie for Gud, derfor kom Jesus frivillig for å sone våre synder
HERREN ER ALLE FOLKS GUD

AMO 9,7 Er dere, israelitter, mer for meg enn Nubias sønner? lyder ordet fra Herren. Jeg førte Israel opp fra Egypt, men også filisterne fra Kaftor og arameerne fra Kir.

JESU SANNE FAMILIE

MTT 12,46 - 50 Mens han ennå talte til mengden, kom hans mor og hans brødre. De stod utenfor og ville gjerne snakke med ham. 47 Da var det en som sa til ham: "Din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med deg." 48 Men Jesus svarte ham: "Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?" 49 Og han pekte med hånden på disiplene og sa: "Der er min mor og mine brødre. 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor."

DOMMEN

MTT 25,31 - 46 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre. 34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg." 37 Da skal de rettferdige svare: "Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? 39 Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?" 40 Men kongen skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg." 41 Deretter skal han si til dem på venstre side: "Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg." 44 Da skal de svare: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?" 45 Men han skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg." 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.

Den som undertrykker den hjelpeløse, forakter sin Skaper, men den som ærer Ham, viser velvilje overfor den fattige. Salomos Ordspråk 14,31 (Den norske King James 1997)

VÅK OG BE!

LUK 21,34 - 38 Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen. 37 Om dagen var Jesus i templet og lærte folket, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over. 38 Og fra tidlig om morgenen flokket folk seg om ham på tempelplassen for å høre ham.

Forholdet mellom jøder og kristne opp igjennom århundrene samt dagens situasjon, beskrevet av både jøder, kristne og andre:

Kristenhetens skyld overfor det jødiske folk


Hvordan det hele begynte:

I den kristne urmenighet var jøder og hedninger samlet om Jesus som ett legeme; skilleveggen mellom jøder og hedninger var blitt revet ned. Det var én hjord og én hyrde. Men seinere forandret situasjonen seg. Mange hedninger ble med i den kristne menighet og kom mer og mer i flertall i forhold til jødene. Etter hvert ble det slik at jøder som ennå ikke var med i den kristne menighet, ikke lenger ble betraktet som brødre i troen på den ene åpenbarte Gud, men som fremmede, ja, fiender. Til tross for alle vanskeligheter og kamper som oppstod, burde de kristne hatt all grunn til å innta en ydmyk og kjærlig holdning overfor dem, og tenkt på at det er dem vi har fått loven og profetene og Herren Jesus Kristus fra. Det er ikke uten grunn at apostelen Paulus formaner oss som tror på Kristus til ikke å rose oss mot dem, men til å forholde oss ydmyke fordi jødene er roten på treet. De bærer oss og ikke vi dem, for vi er bare podet inn blant dem (Rom 11). Det lyktes imidlertid fienden å lure menigheten bort fra denne ydmyke, broderlige holdningen og få den til overlegent å ta all nåde og alle løfter som gjaldt Israel som et rov for seg selv, og dermed slå en strek over Israel i frelseshistorien.(1)

Teologien og en stjålen arverett

Etter apostlenes tid snek en innbilt overlegenhet seg inn i den kristne forkynnelsen og stjal Israels arverett. Spesielt tydelig kommer dette fram i det såkalte Barnabasbrevet,(2) som oppstod i Syria omkr. år 130 og av flere kirkelærere ble regnet til Det nye testamente. Det er fullt av krass antijødisk polemikk og fraskriver jødene fullstendig noen dypere innsikt i de hellige skrifter - det hevdes at de ikke er dem verd. Det gamle testamente oppfattes bare som en skygge av Kristus og kirken: Guds pakt med sitt folk gjelder nå bare de kristne, jødene har tapt den for alltid.

Disse og liknende påstander, som vi f. eks. finner i Ignatius av Antiokias brev (70-107), understøttet mer og mer teorien om at kirken er det nye Israel. Keiser Konstantin gikk så langt at han erklærte at landet Israel ikke tilhørte det jødiske folk lenger. Fra da av, sa han, tilhørte landet den kristne kirke.(3) Her ligger spiren til erstatningsteologien, som antok skremmende dimensjoner mellom det 15. og det 18. århundre og har gjort skade helt opp til vår tid.

Etter ødeleggelsen av templet i Jerusalem (70) og Bar-Kochba-opprøret (132-135) gikk ikke den jødiske tro til grunne, men tok seg opp igjen både når det gjaldt livskraft og innflytelse. Følgelig var ikke argumentet om at kirken hadde erstattet Israel overbevisende lenger. I dette første århundre rivaliserte kristne og jødiske menigheter med hverandre i sin iver etter å omvende hedninger, og den unge kirken så mer og mer på jødedommen som en trussel i denne perioden.

For å motvirke dette prøvde den kristne teologi å skape en ikke-jødisk Jesus. Det ble lagt fram de selsomste bevis - Abrahams tro og løftet som var gitt Adam - for å vise at kirken hadde vært til lenge før Israel, ja at den i virkeligheten er det "evige Israel" (Tertullian).(4) Hvor farlig en slik tankegang er, ble tydelig i Det tredje rike da Hitler proklamerte en arisk eller ikke-jødisk Kristus for å få de kristne på sin side.

Det neste var at jødene ble beskyldt for "Kristusmord". Skjønt det blir sagt helt klart i Matteus 20,18-19 og Apostlenes gjerninger 4,26-28 at hedningene også er medskyldige i korsfestelsen av Kristus, satte den oppfatningen seg fast at bare jødene hadde skylden og bare de måtte straffes. "Det er rettferdig at trengslene er kommet over dere, for dere har myrdet Den rettferdige." (Justin Martyr, ca 100-165)(5) Kristne teologer i det 3. århundre, f. eks. Hippolyt og Origines, behandlet denne teorien utførlig. I det 4. århundre kom den til å dominere kristen tenkning.

Mens "vanlige" kristne fortsatte å ha omgang med jøder og til og med gikk i synagogen, ble kirkelederne redde for å miste hjorden. Derfor angrep de jødene i stadig sterkere ordelag for å vekke frykt og avsky for jødedommen.

Johannes Chrysostomos (344-407), oversatt "gullmunn", ville beskytte den kristne menighet i Antiokia mot sosial og religiøs påvirkning fra en hellenistisk farget jødedom. Som den slagferdige retoriker han var, rakket han ned på jødene i høyst krasse vendinger.(6)

Langt mer katastrofale var følgene av den teologien som denne høyt ansette kirkefaderen utviklet fordi han så på jødenes skjebne som en følge av "Kristusmordet". På grunn av denne forbrytelsen, slår han fast, "finnes det ingen soning, ingen ettergivenhet, ingen tilgivelse for dere …" (7)

"I mange århundrer lyttet jødene til ekkoet av disse tre ordene fra Johannes Crysostomos: Gud hater dere." Og på den måten "har den populære kristne læren alltid vært at hvem som helst, hedning eller kristen, som på noe tidspunkt har forfulgt, torturert eller massakrert jøder, har handlet som et redskap for den guddommelige vrede." (8)

Augustin (354-430) inntok en dobbelholdning. Selv om han samtykte med Paulus i at vi har plikt til å elske jødene, delte han andre kirkefedres syn på at Judas var et bilde på det jødiske folk. I sin "Traktat mot jødene" skriver han at jødene bare har livets rett for i sin fornedrelse å være et "vitnesbyrd om sin egen urett og om vår sannhet."(9) De burde ikke drepes, for akkurat som Kain bærer de et merke: "La dem få leve blant oss, men la dem lide og uavbrutt bli ydmyket."(10)

Teorien om at de med sin smertefulle tilværelse skulle være et vitnesbyrd om Kristi herlighet, gav seinere mange et påskudd til å gjøre jødenes elendighet enda verre - ja, til og med myrde dem.

Staten blir medskyldig


Etter at kristendommen var blitt statsreligion under Konstantin i det fjerde århundre, fikk kirken innflytelse på lovgivningen, og synagogen måtte finne seg i til dels massive innskrenkninger.

Under Keiser Justinian I (483-565) ble det avskaffet mange lover som inntil da hadde beskyttet jødenes religiøse liv og borgerlige rettigheter, om det enn hadde variert sterkt fra sted til sted i hvilken grad loven ble håndhevet. Seinere, i det 7. århundre, innførte den bysantinske keiser Heraklius tvangsdåp for jødene av politiske grunner. På den måten ville han sikre enheten i riket. Denne praksisen ble også overtatt andre steder og fikk katastrofale følger i mange hundre år framover.(11)

Middelalderen

På grunn av den nære forbindelsen mellom kirke og stat i middelalderen, ble det høstet forferdelige frukter av den kristelige antisemittismen som var blitt sådd i tiden forut.

Korstogene

Det første korstoget, som startet i 1096, var opptakten til en langvarig redselsperiode for jødene i Europa, en periode med den dypeste sosiale fornedrelse og menneskelige ydmykelse. Motivet for korstogene var opprinnelig å befri Det hellige land fra de vantro muslimene. - Eldre og yngre menn av alle lag slutter seg til de troendes begeistrede skarer. Men før fyrstene har fått bevæpnet massene, dukker det opp flokker som starter et helt annet korstog, i sitt eget land. De kaster seg over jødene, plyndrer og myrder alle som ikke vil la seg døpe.(12)

I alt ble mellom en fjerdedel og en tredjedel av hele den jødiske befolkningen i Tyskland og det nordlige Frankrike myrdet under det første korstoget.(13)

I Jerusalem flyktet jødene for korsfarerne og låste seg inne i synagogen, der alle 969 ble brent til døde. Korsfarerne mente de hevnet Kristi død, og utenfor marsjerte de "rundt de skrikende, brennende menneskene og sang: Kristus, vi tilber deg! Samtidig løftet de sine korsfarer-kors høyt opp i luften" … Tidligere samme dag "sprang korsfarerne over de døde kroppene (til alle de hadde drept), som om de var et teppe som var lagt ut for dem". Samtidig siterte en av deres ledere, Raymond av Aguilers, Salme 118,24: "Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde og glede oss på den." Massakren ble utført med overlegg. Jerusalem skulle bli en kristen by.(14)

Fordømt til evig trelldom

Under de to første korstogene hadde de tyske jødene appellert til kronen om hjelp. De fikk tilsagn om beskyttelse, men til gjengjeld ble de gjort til "kammerlivegne" for keiseren. For dette privilegiet måtte de betale høye summer, og etter hvert ble jødene en betydelig inntektskilde for staten. Siden de var herskerens eiendom, kunne de kjøpes, leies og selges for å nedbetale gjeld.(15) Dette gjorde man hyppig bruk av, og skikken spredte seg også til andre land. Kirkeledere rettferdiggjorde de "kammerlivegnes" status teologisk med oldkirkens lære om at jødene er fordømt til evig trelldom fordi de har korsfestet Kristus.(16)

Også andre faktorer bidro til fornedrelsen av jødene. De ble utestengt fra de fleste yrker, og håndverkerlaugene tillot bare kristne medlemmer. På den måten var jødene "outsidere" i samfunnet og regelrett tvunget til å livnære seg som pengeutlånere. Nærmest som en svamp sugde de opp flytende kapital i landet, for så periodisk bare å bli utpresset av statskassen. Selv om kirken så skjevt på kristne som drev åger, lånte den penger av jøder til å bygge katedraler og kirker.(17)

Bedrøvelig nok ble beskyttelsen som jødene måtte betale en så høy pris for, ikke alltid til virkelighet. Ofte lå det også rent økonomiske motiver bak når jødene ble offer for massakrer. Etter at massakrene var over, ble gjeldsbrevene som var oppbevart i husene til "ågerkarlene" tilintetgjort.(18)

I 1135 skrev den franske filosofen Pierre Abélard en "Dialog mellom en filosof, en jøde og en kristen". Der lar han jøden uttale følgende:

"Ingen nasjon har noensinne lidt slik for Gud. Spredt blant alle nasjoner, uten konge eller verdslig fyrste trykkes jødene av tunge skatter som om de hver dag på nytt må betale løsepenger for sitt eget liv. Man ser det som en Gud velbehagelig gjerning å mishandle jødene. For Guds hat er den eneste forklaringen de kristne kan finne på det fangenskap jødene lider under. Jødenes liv er betrodd deres grusomste fiender. Ikke engang i søvne slipper de unna sine redselsdrømmer. Himmelen er deres eneste sikre tilfluktssted. Hvis de vil reise til nærmeste by, må de kjøpe seg fritt leide av kristne fyrster for store pengesummer - fyrster som i virkeligheten ønsker deres død for å kunne rane deres etterlatenskaper. Marker og hager kan jødene ikke eie for de har ingen garanti for sin eiendomsrett. Derfor er det ingen andre yrker tilbake for dem enn pengeutlån mot renter, og dette gjør dem igjen forhatt av de kristne."

Til spott og skam

Selv om Bernhard av Clairvaux (1093-1153) var motstander av massemord på jødene, erklærte han at de var en rase som ikke hadde Gud, men djevelen, til far. Dermed hadde han gjort som teologene i samtiden, han hadde revet et bibelvers (Joh 8,44) ut av sammenhengen og anvendt det på jødene for alle tider. Mange hundre år seinere førte nazilederen Julius Streicher dette utsagnet videre og krevde at det folket som har djevelen til far, måtte utryddes.(20)

Syndebukken

Et tidlig eksempel på syndebukk-teorien skjedde da pave Benedict VIII lot jøder drepe fordi de skulle være skyld i en storm og et jordskjelv.(21)

Da svartedauden herjet i Europa (1347-1350), fikk jødene skylden. De hadde angivelig forgiftet brønnene. I Sør-Frankrike, Nord-Spania, Sveits, Bayern, Rhinlandet, Øst-Tyskland, Belgia, Polen og Østerrike ble denne anklagen trodd - og mer enn 200 jødiske samfunn i Europa ble ødelagt. En kan best danne seg et bilde av tragediens omfang når en vet at 10 000 ble drept i Polen, der jødene kom forholdsvis lett fra det. Langt flere enn 10 000 falt som offer i bare tre tyske byer (Erfurt, Mainz og Breslau).(22)

Ritualmord

Et av ryktene som vokste seg stort og sterkt på overtro og uvitenhet, var at jødene slaktet kristne barn for å bruke blodet ved religiøse fester. Når et slikt rykte oppstod, kunne det føre til de uhyggeligste konsekvenser for jødene i omegnen. Et slikt rykte dukket opp i Blois i Loiredalen i 1171. Det førte til at alle byens jøder ble sperret inne i et tretårn og brent levende. I økende grad ble drepte småbarn smuglet inn i jødenes hjem. Der ble de så funnet, og hevnen kunne settes i verk.(23) Mellom 1880 og 1945 var ritualmordløgnen vidt utbredt over hele det sentrale Øst-Europa, både blant katolske og ortodokse kristne. Nazistenes avis, Der Stürmer, pleide hver uke å bringe illustrasjoner som forestilte rabbinere som sugde blod av tyske barn.(24)

Hostieskjending

Som om ikke nok redselshistorier om jødene var satt i omløp, dukket det opp en ny beskyldning på slutten av 1200-tallet. Nå het det seg at jøder stjal eller kjøpte innvidde hostier (nattverdbrød) for å gjennombore dem med kniver eller støte dem i en morter.

Rykter om skjending av hostier førte i 1298 til fryktelige myrderier på jøder i Sør-Tyskland. I Röttingen førte et slikt rykte til at alle byens jøder måtte late livet. Etterpå dro angriperne videre gjennom andre byer i Tyskland og Østerrike, overalt plyndret og myrdet de.(25) Ifølge beregninger ble 100 000 drept og omkring 146 jødiske menigheter offer for massakrene.(26)

I 1389 var jødiske barn i Praha under lek så uheldige at de kom til å kaste sand på en prest som bar det aller helligste. Det resulterte i at 3000 jøder ble henrettet.(27)

Jødemerket

I 1215 innkalte pave Innocens III det fjerde Laterankonsil. Under henvisning til 4 Mosebok 15,37-41 ble det besluttet at jødene skulle skille seg ut fra den øvrige befolkning ved å ha en spesiell klesdrakt (seinere ble dette også pålagt sarasenere, kjettere, prostituerte og spedalske). I tillegg skulle de ha et tydelig merke på klærne som kjennetegn - mange hundre år før nazistenes gule stjerne. Form og farge på jødemerket varierte fra land til land. Dette forsmedelige merket gjorde jødene til utskudd i samfunnet og utsatte dem for alle former for mishandling.(28)

Tvangsdåp

Dåp eller død - dåp eller landsforvisning! I middelalderens Spania var det langt på vei slik at jødene måtte velge et av disse alternativene. I 1391 fikk Ferdinand Martinez, stedfortreder for biskopen i Sevilla, menneskemassene med seg i en opphisset jakt på jødene. Titusener ble drept. Det var også første gang jøder i massevis hadde latt seg skremme til å døpes. Og de kom siden i en vanskelig situasjon. Utad måtte de opptre som kristne, mens de i all hemmelighet levde videre som jøder. Dobbeltspillet ble oppdaget og de tvangsdøpte jødene fikk navnet "marranos", det vil si svin.(29)

Rasevanvidd

I Spania økte både antisemittismen og antimarranismen i et skremmende omfang. Plutselig spredte det seg en idé om at det egentlige problemet lå i den jødiske arvemassen eller mala sangre (dårlig blod). Og dette kunne heller ikke dåpen forandre noe på. Her ligger roten til spansk rasisme.

På samme måte dannet rasismen grunnlaget for nazistenes arierparagraf og Nürnberg-lovene, som stengte jødene ute fra det offentlige liv og nektet dem tysk statsborgerskap.

Den spanske inkvisisjon

I 1480 innkalte det spanske kongeparet Ferdinand og Isabella et tribunal for å rense kirken for marranos, som i hemmelighet fortsatte å praktisere sin jødiske tro. Det ble foretatt massearrestasjoner. Imidlertid lå det på ingen måte bare religiøse motiver til grunn for den spanske inkvisisjon, den hadde også mye å gjøre med kongehusets høye gjeld til jødene. I 1481 ble de første offer brent på bålet.(30) Det er anslått at 30 000 marranos ble brent på bålet under den spanske inkvisisjonen fra det femtende århundre til 1808.(31) Grusomhetene i denne epoken er godt dokumentert. De spredte seg helt til Latin-Amerika.

Hjemløshet

I tidens løp er jødene blitt utvist fra nesten alle land de hadde slått seg ned i. - I 1290 måtte jødene forlate England. 16 000 flyktet til Frankrike og Belgia. Mange bukket under for strabasene på flukten.(32) - Fra Tyskland og Frankrike ble jødene fordrevet gjentatte ganger.

I 1492 jagde Ferdinand og Isabella alle jøder ut av Spania for, som de selv sa, å kunne opprette et ekte kristelig kongerike. De 300 000 flyktningene tok for en stor del veien til Portugal. Der fikk de oppholde seg noen måneder, men mot betaling. Seinere ble de gjort til slaver under Johann II (1481-1495). Hans etterfølger satte dem fri, men tvang dem siden på en brutal måte til å la seg døpe.(33)

Karneval

Det å pine jøder var ofte et høydepunkt under karnevalsfeiringen før fastetiden.

I middelalderens Roma ble det svakeste medlemmet av den jødiske menighet skjøvet naken inn i ei tønne med utstående spiker og rullet nedover en skråning for å dø. Jødene ble tvunget til å se på sin trosfelles martyrium.(34)

Seinere, på motreformasjonens tid, kastet folkemengden i Roma gjørme over jøder som var "fôret opp" spesielt til dette formålet, - "slik disse troløse fortjener" - og så måtte de løpe nakne gjennom karnevalsgatene i iskaldt regnvær.(35)

Reformasjonen

Martin Luther (1483-1546) var opprinnelig velvillig innstilt overfor jødene. Han håpet ved sin nye lære å kunne vinne dem for troen. Ja, han priste dem til og med som "Herrens fettere og brødre ". Men da han måtte innse at han ikke lyktes i å omvende jødene, slo han fullstendig om. "Dere elskede i Kristus, vær ikke i tvil om at dere utenom djevelen ikke har noen bitrere og mer brutal fiende enn dem som er ekte jøder … jødene er noen ordentlige løgnere og blodhunder … de er giftige slanger, snikmordere og djevleunger."(36)

I traktaten "Om jødene og deres løgner" (1543) skrev Luther:

"Hva skal vi gjøre med dette forkastede og fordømte jødefolket? Jeg vil gi mitt lojale råd:

1. Man burde kaste ild på deres synagoger, og det som ikke vil brenne, burde dekkes til med jord så ingen stein noensinne mere ville kunne ses.

2. Man burde ødelegge deres hus.

3. Man burde ta deres bønnebøker og Talmud fra dem, så de ikke lenger hadde makt til å forbanne Gud og Kristus.

4. Man burde under dødsstraff forby deres rabbinere å undervise.

5. Man burde forby dem å benytte rikets veier.

6. Man burde forby dem å ta åger.

7. Man burde gi de unge, sterke, mannlige og kvinnelige jøder "pleil" [trestokker], økser, spader, rokk og "spindel", så de kunne tjene til det daglige brød i deres ansikts sved.(37)

Vi burde drive disse skurkeaktige dovenpeisene ut av vårt system … Derfor, bort med dem … Og for å oppsummere dette, mine kjære fyrster og adelsmenn som har jøder på deres enemerker, hvis dette mitt råd ikke passer dere, så kan dere finne på noe som er bedre. På denne måten kan både dere og vi bli kvitt denne ulidelige, djevelske byrden - jødene." (38)

I en preken like før han døde kom Luther med en oppfordring til å drive alle jøder ut av Tyskland.(39) Flere hundre år seinere, i Det tredje rike, ble Luthers antisemittiske propaganda ordrett sitert.

Gettoer

Renessanse-pavene i Italia var forholdsvis jødevennlige. Motreformasjonen førte imidlertid til en brå vending, framfor alt under pave Paul IV (1555-1559).(40) Det ble opprettet gettoer, først i Italia, deretter i det østerrikske kongerike og i andre land. Den trange og nedverdigende gettoen kom til å kjennetegne jødenes liv over hele Europa.(41)

I moderne tid

Den kristelige antisemittismen hadde i mellomtiden slått så dype røtter i samfunnet at den også preget den vanlige borger, uansett hvilken kristen tradisjon eller politisk bakgrunn han kom fra. Anklagen om "Kristusmord" ble fortsatt slynget mot jødene. Et lite barn som var flyktet sammen med familien fra Kiev til Polen i 1921, husket seinere igjen den første setningen det hadde lært på polsk: "Jødene drepte Kristus."

Det ville sprenge rammen for denne sammenfatningen hvis en skulle gå nærmere inn på den politiske antisemittismen.

Mellom to fronter

Polen hadde vært et tilfluktssted for jøder som flyktet fra korstogene, svartedauden og massakrene som stadig vekk flammet opp. Men så ble situasjonen komplisert på grunn av forholdet mellom Polen og Ukraina.(42) I påsken 1648 reiste de undertrykte, ortodokse ukrainerne seg mot de katolske, polske godsherrene. Jødene, som var forpaktere og mellommenn for polakkene, var hardest utsatt og nådeløst utlevert til de ukrainske kosakkenes grusomme raseri.

Et øyenvitne fortalte:

Kosakkene trakk huden av noen for å kaste kjøttet for hundene, andre tilføyde de alvorlige sår og kastet dem så på veien. Andre igjen ble levende begravd. De dolket spebarn i mødrenes armer. Undertiden kastet de et stort antall jødiske barn i vannet for å jevne ut vadestedene.(43)

Andre grusomheter var så barbariske at det er umulig å feste dem til papiret.

Under den svenske invasjonen i 1655-1658 havnet de polske jødene så å si mellom frontene. Russere, kosakker og svensker overfalt dem i tur og orden, og etter at alle var vekk, ble jødene angrepet av polakkene selv fordi de angivelig hadde hjulpet angriperne.(44)

Den kanskje blodigste epoken inntil da i jødisk historie siden bibelsk tid, var årene 1648-1658. I dette tidsrommet ble mellom 100 000 og 500 000 jøder myrdet i Polen. 700 jødiske menigheter ble utradert. Masser av flyktninger søkte tilflukt i andre europeiske land.(45)

Også under borgerkrigen mellom den røde og den hvite armé i Russland ble jødene angrepet av begge sider. Den hvite armé gikk løs på dem som revolusjonære og den røde armé som borgerlige undertrykkere.

Emansipasjon

Likestillingen jødene fikk del i som følge av emansipasjonen på slutten av det 18. og begynnelsen av det 19. århundre ble ikke hilst like velkommen overalt. I Tyskland ble det utgitt antisemittiske flyveblad som motreaksjon. I 1819 gikk forfatteren av et flyveblad så langt at han foreslo massakrer og kastrasjon og at kvinnelige jøder skulle frigis til prostitusjon. Denne fanatismen fikk den jødiske historikeren Heinrich Graetz til å fastslå følgende, skjønt han ikke var noen venn av katolisismen: Protestantisk teologi og tysk filosofi tilrådde tiltak mot jødene som stilte de kanoniske bullene fra pave Innocens III og Paul IV fullstendig i skyggen.(46)

Dreyfus-saken

I 1894 ble det ført en spionasjeprosess mot den jødiske offiseren Alfred Dreyfus for krigsdomstolen i Paris. Det utløste en bølge av opptøyer mot jødene - og det i et av de mest siviliserte land i verden, det første i Europa som hadde gitt jødene likestilling.

Dreyfus var blitt utsatt for falske anklager om spionasje for Tyskland. Han ble kjent skyldig, offentlig degradert og dømt til livsvarig fengsel. Det førte til protester over hele verden, saken skaket den franske regjeringen kraftig - men først i 1906 ble Dreyfus rehabilitert.(47) Mye bitterhet overfor jødene ble hengende igjen. En av følgene var Vichy-regimet, som samarbeidet med nazistene.

Undertrykkelse

I og med delingen av Polen seint på 1700-tallet fikk Russland herredømme over det største jødiske samfunnet i verden. Katharina II tillot jøder å bo bare innenfor et begrenset område, nemlig i de provinsene Russland akkurat hadde erobret. De ble nå kalt bosetningsområder. Samtidig innbød hun fremmede - unntatt jøder - til å slå seg ned i Sentral-Russland. Under Nikolaus I (1825-1855) forverret situasjonen seg for jødene. Unge jøder mellom 12 og 25 år ble innkalt til militærtjeneste og sendt til fjerne landsdeler. Alle tenkelige metoder - inkludert tortur og skjellsord - ble tatt i bruk for å få dem til å fornekte sin tro og gå over til kristendommen.(48)

Nest etter Russland var på den tiden Romania det landet der jødene ble mest undertrykt. Omkring 200 000 jøder led under forhold som lignet på den verste tiden i middelalderen.(49)

Pogromer

Mens tsar Alexander III regjerte, brøt den første pogromen ut i påsken 1881 og spredte seg til over 100 jødiske menigheter. Tsarens antisemittiske rådgiver hadde satt seg fore å løse jødespørsmålet på sin egen måte. En tredjedel skulle emigrere, en tredjedel skulle dø og en tredjedel skulle forsvinne (dvs. omvendes til kristendommen).(50) Pogromene og masseutvandringene de utløste fortsatte også under tsar Nikolaus II (1894-1917), som betraktet jødene som Kristusmordere …

Selv etter annen verdenskrig fant pogromer sted i Polen, til tross for grusomhetene under Holocaust og en sterkt redusert jødisk befolkning.(51)

Sions vises protokoller

Denne antisemittiske propagandaen kom ut for første gang i 1905 i det tsaristiske Russland og beskyldte jødene for å ha dannet et komplott for å erobre verden. Etter første verdenskrig ble den oversatt til mange språk, og hadde store virkninger like inn i det 20. århundre. Det hjalp ingenting at den i 1921 ble avslørt som falskneri. På initiativ fra den innflytelsesrike industrilederen Henry Ford fikk tre opplag stor utbredelse i Amerika.(52)

I 1922 ble den jødiske utenriksministeren i den tyske Weimarrepublikken myrdet av to fanatikere som mente han var en av "Sions vise".(53) I Nazi-Tyskland nådde innflytelsen fra "Sions vises protokoller" sitt høydepunkt.(54) Den utgis den dag i dag på stadig nye språk og brukes mot jødene og deres stat.

Nazismen

Skjønt nazismen var antikristelig, var det egentlig den kristelige antisemittismen som gjorde Holocaust mulig. Hitler og nazistene fant en modell for sine egne planer i middelalderens katolske, antijødiske lovgivning, og de leste og spredte Luthers giftige, antisemittiske skrifter. Det sier mye at Holocaust brøt løs i det eneste større landet i Europa med omtrent like mange katolikker som protestanter. Begge tradisjoner var gjennomsyret av jødehat.(55)

Så var det sikkert ingen tilfeldighet at synagogene i Tyskland ble brent akkurat natten til Luthers 455. fødselsdag, i november 1938. I en omhyggelig planlagt og storstilet aksjon virkeliggjorde nazistene i denne Krystallnatten det som Luther i sin tid hadde anbefalt.(56)

På den tiden da nazistene tvang jødene til å gå med en gul stjerne på klærne, "oppstod det en vanskelig situasjon for menighetene når døpte jøder med stjerner dukket opp på gudstjenestene … Representanter for Den evangelisk-lutherske kirken i 7 provinser benyttet seg av Martin Luthers lære for å erklære at kristne av den jødiske rase hadde ingen plass og ingen rett innenfor Den tyske evangeliske kirke".(57) Selv om enkelte kristne hjalp jødene, var dette ikke tilfelle for den offisielle kirke.

Den andre verdenskrigen

Selv da nazismen var på sitt høydepunkt og usigelige redselsgjerninger kom for dagen, var det bare et beskjedent mindretall som stod på jødenes side. I sin ytterste nød var de overlatt til seg selv. I 1958 stod en tidligere litauisk prest for retten, anklaget for krigsforbrytelser. Han ble spurt om hvorfor han hadde tidd til den fryktelige nedskytingen han hadde vært vitne til. Han sa at han trodde bibelordet gikk i oppfyllelse for jødene: "Hans blod komme over oss og over våre barn."(58)

Det er skremmende at slike bibelsteder ble benyttet for å rettferdiggjøre en slik følelseskulde - like fullt er liknende tanker også kommet til uttrykk blant kristne fra andre nasjoner.

Da en pavelig sendemann ble bedt om å gripe inn overfor deportasjonene fra Slovakia til Auschwitz med tanke på så mange jødiske barns uskyldige blod, svarte han: "Det finnes ikke noe uskyldig blod av jødiske barn i denne verden. Alt jødisk blod er skyldig. Dere er nødt til å dø. Dette er straffen som har ventet på dere på grunn av den synden [nemlig korsfestelsen av Jesus]."(59)

Da den vel verste jødehater i Det tredje rike ble forhørt under rettssaken for den internasjonale domstolen i Nürnberg, sa han: "Dr. Martin Luther ville i dag ha sittet på anklagebenken i mitt sted hvis aktor hadde tatt denne boken i betraktning. I boken Jødene og deres løgner skriver Dr. Martin Luther at jødene er en ormeyngel, man skulle brenne synagogene deres, man skulle tilintetgjøre dem … Det var nettopp det vi gjorde!"(60)

Sveits stengte grensene. Canada og Amerika hadde så strenge innvandringsbestemmelser at mange jøder ble hindret i å komme inn. Den britiske regjering tok tilbake sine løfter til jødene om å skaffe dem et nasjonalt hjemland i Palestina (slik det var blitt fastlagt i Balfour-erklæringen i 1917). På den måten var og ble dørene stengt for tusenvis av flyktende jøder som søkte asyl i fedrenes land under og like etter nazitiden.

I denne sammenheng må også tragedien med "Struma" nevnes. Fordi britene ikke lot det fullsatte skipet gå i havn i Palestina, måtte det snu, og kom vinteren 1942 under torpedoild i Svartehavet. Bare en eneste av de 769 flyktningene om bord overlevde.

Likegyldighet og passivitet

Det er et faktum at hvis ikke praktisk talt hele verdenssamfunnet hadde vært så likegyldig og passivt like før annen verdenskrig, hadde ikke Hitler så uhindret kunnet gjennomføre sin planlagte masseutryddelse av jødene.

I 1938 hadde president Roosevelt innkalt til en flyktningekonferanse i Evian-les-Bains i Frankrike for å diskutere de europeiske jøders skjebne. Resultatet var skuffende. Av de tretti land som var representert, var det bare tre (Danmark, Den dominikanske republikk og Nederland) som var villige til å ta opp noen tusen jøder. Alle andre stilte så mange betingelser at knapt en eneste av flyktningene kunne oppfylle dem. Nazispioner rapporterte til Hitler: "Gjør med jødene som De vil, ingen vil ha dem."(61)

Fire måneder seinere startet den uhyggelige forfølgelsen som kostet seks millioner jøder livet.

Et kall til å vende om

Presten og historikeren Edward Flannery kommer med følgende uttalelser med tanke på den kristelige antisemittismen:

Det er en tragedie som også har rammet Jesus. Det er Han som ble korsfestet på nytt i sitt folk - og det av mange som var døpt i Hans navn. Antisemittismens synd innbefatter mange synder, men i bunn og grunn dreier det seg om en fornektelse av den kristne tro, om svikt i det kristne håp og sykdomstegn i den kristne kjærlighet. Og var ikke dette kristenhetens egentlige frafall: Det folket som ble mest forfulgt i kristendommens tid, var ikke de kristne, som Mesteren hadde forutsagt ville komme under forfølgelse - nei, det var Hans folk, det folket som Han kom fra. Og var ikke dette den største skandalen: Jødene, som opp gjennom historien bar den byrden Gud hadde pålagt dem, fant ingen allierte og ingen forsvarere i de kristne kirkene. Tvertimot var det kirkene som var mest fanatiske i å baktale og undertrykke dem. Dette er en historie som roper på bot.(62)

I samme ånd skriver Mor Basilea:

La oss i dag innta vår plass ved Jesu side og se på Hans folk med Hans øyne, med Hans kjærlighetsfulle og barmhjertige blikk. Da ville det gå oss til hjertet å se dette folket, Guds utvalgte folk, vandre gjennom århundrene, elendig, foraktet, forbigått og utstøtt, tynget av sykdom og smerter slik som den lidende Guds tjener blir skildret i Jesaja 53. Når vi betrakter dem, vil vi bli minnet om Ham.(63)

Kildehenvisninger

1. M. Basilea Schlink, Israel, mitt folk, Nomi Forlag 1959

(norsk utgave utgått fra forlaget), s.27

2. Se Reidar Hvalvik og Oscar Skarsaune, De apostoliske fedre, Luther Forlag 1997, 2. rev. opplag

3. Se Olga Marshall, Lydia Research Adviser, Swanwick, England, mai 1997, s.7

4. Se Edward Flannery, The Anguish of the Jews, Twenty-Three Centuries of Antisemitism, Paulist Press, New York/Mahwah 1985, s.38f

5. sitert i d.s., s.40

6. Clemens Toma, Das besondere Buch, Freiburger Rundbrief Neue Folge, 2/1996, s. 97f.

7. Flannery, s.51

8. Anført i Malcolm Hay, The Roots of Christian Anti-Semitism, Liberty Press, New York, 1981, s. 27, og sitert av Michael L. Brown, Hva dere har gjort mot en av disse … , Hermon Forlag, 1. opplag 1993, s. 26

9. Werner Keller, Spredt blandt folkeslagene, Droemer Knaur, München/Zürich /Danmark 1968, bd. 1, s. 164

10. Marshall, s. 7

11. Flannery, s. 68

12. Keller, bd. 2, s. 11f.

13. Flannery, s. 93

14. Michael L. Brown, Hva dere har gjort mot en av disse … , Hermon Forlag, 1. opplag 1993, s. 183

15. Flannery, s. 95

16. Brown, s. 28

17. Flannery, s. 97

18. Keller, bd. 2, s. 36

19. Anton Blom, Jødenes vei gjennom historien, Cappelen 1978, s. 36f.

20. Brown, s. 27

21. Hans Kühner, Der Antisemitismus der Kirche, Genese, Geschichte und Gefahr, Verlag Die Waage, Zürich 1976, s. 108

22. Flannery, s. 109, 111

23. Blom, s. 44f.

24. Brown, s. 70

25. Keller, bd. 2, s. 55

26. Flannery, s. 107

27. d.s., s. 112

28. Keller, bd. 2, s. 27f.

29. Blom, s. 39f.

30. Flannery, s. 137

31. Brown, s. 82

32. Flannery, s. 120

33. d.s., s. 139f.

34. Kühner, s. 107

35. d.s., s. 166

36. Martin Luther, Ausgewählte Werke, Ergänzungsreihe, München 1938, sitert i Fritz May, Israel zwischen Blut und Tränen, Der Leidensweg des jüdischen Volkes, Verlag Schulte + Gerth, Aslar 1987, s. 32f.

37. d.s., sitert av Kristoffer Gjøtterud, Ta et oppgjør med Luthers jødehets,

Dagen, 24. mars 1998

38. Brown, s. 14f.

39. Flannery, s. 153

40. Flannery, s. 155

41. Keller, bd. 2, s. 161

42. Flannery, s. 155f.

43. Keller, bd. 2, s. 174

44. Flannery, s. 157f.

45. d.s., s. 158

46. Heinrich Graetz, Volkstümliche Geschichte der Juden, bd. 3, R. Löwit Verlag, Wien und Berlin, o.j., 10. opplag, s. 540

47. Simon Wiesenthal, Jeder Tag ein Gedenktag, Chronik jüdischen Leidens, Ullstein, Frankfurt/M-Berlin 1990, s. 32

48. Flannery, s. 171f.

49. d.s., s. 173

50. d.s., s. 189

51. d.s., s. 191, 272

52. d.s., s. 192f.

53. d.s., s. 207f.

54. d.s., s. 193

55. Brown, s. 7

56. Fritz May, Israel zwischen Blut und Tränen, Der Leidensweg des Jüdischen Volkes, Verlag Schulte+Gerth, Aslar 1987, s. 61, 94

57. Brown, s. 181

58. Rudolf Pfisterer, Verantwortung, Informative Texte: Jüdisch-christlicher Dialog, Strafvollzug, Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1985, s. 217

59. Brown, s. 191

60. Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, bd. 3, s. 346, sitert av Fritz May, s. 94f.

61. Peter Steffens i: Leny Zomerdijk, Vijftig jaar na Auschwitz, de wereld, Nederland en de moord op zes miljoen Joden, Stichting Berlijn-Evian, Barneveld 1995, s. 11

62. Flannery, s. 295

63. Schlink, s. 38

Anbefalt litteratur:

Mendelsohn, Oscar: Jødene i Norge - historien om en minoritet, Universitetsforlaget 1992

Blom, Anton: Jødenes vei gjennom historien, rev. utg., Lunde Forlag 1998

Brown, Dr. Michael L.: Det dere har gjort mot en av disse …, Hermon Forlag 1993

Eban, Abba: Mitt folk, jødenes liv og historie, Nomi Forlag 1971

Hvalvik, Reidar og Skarsaune, Oscar: De apostoliske fedre, Luther Forlag 1997, 2. rev. opplag

Keller, Werner: Spredt blant folkeslagene, Fremad Forlag 1968 (dansk)

Rian, Dagfinn: Den store løgnen, Shalom, Den Norske Israelsmisjon 1992

Rui, Halvard: Kampen om arven og himmelens gunst, Ansgar Forlag 1989

Rypeng, Espen: Antisemittismen og jødenes historie, studiearbeid ved høyskolen for lærere i Bodø 1997

Foruten dette informasjonsheftet er det også utarbeidet :

2000 år med kristen antisemittisme - Forslag til en botsgudstjeneste

Materiellet kan også fås på dansk, engelsk, finsk, fransk, hebraisk, hollandsk, japansk, koreansk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

De som ønsker det, kan få gratis kopi ved å henvende seg til: De Evangeliske Mariasøstre, N-2266 Arneberg i Solør, Norge, e-mail:Nordens.Kanaan@asnes.online.no

Evangelische Marienschwesternschaft, 1997

http://home.online.no/~dkidsoe/skyld.htm

En jøde ser på Jesus

Dessverre har jøder og kristne, helt fra de 2000 årene det er siden Jesus levde,

vært i tottene på hverandre om spørsmålet om «Jesu status».

Av Rabbi Stephen Fuchs

Til norsk ved Yvonne M. Wang

Cand.philol.

Som barn pleide min søster og jeg å krangle om hva vi skulle se på TV klokken åtte om fredagskvelden. Siden våre foreldre vanligvis var på Gudstjeneste da, mens vi var hjemme og forsøkte å bestemme oss for om vi skulle se «Our Miss Brooks», en komedie om konfliktene og problemene for en engelsk lærerinne på videregående, som min søster foretrakk, eller «Crossroads», en dramaserie om presters erfaringer, som jeg ville se.

Jeg vant en fredag og det ble «Crossroads». Jeg husker en scene der en gutt med caps spurte presten sin: «Fader, hva er forskjellen på deg og rabbi Silver?» Presten ga gutten et medfølende blikk og sa: «Se det på denne måten, sønn. Vi er begge i samme sportsliga; det er bare det at vi spiller på ulike lag».

Siden den kvelden har jeg undret: Mente presten at han og rabbineren begge strebet etter det samme mål, men på forskjellige måter? Eller mente han at de konkurrerte med hverandre? Spørsmålet forblir hos meg og ligger i hjertet av mitt studium av den kristne Messias sin rolle.

En berømt forfatter skrev: «…Man behøver bare lese det som er skrevet om Jesu liv siden sekstiårene for å se hva de har gjort med de sterke, bydende utsagnene Jesus ga, hvordan de har spedd ut Hans sterke verdensfordømmende krav til individer, slik at Han ikke skal komme i konflikt med våre etiske ideal…»

Hvor rett det ser ut til at denne forfatteren har! Vi har siden sekstiårene sett Jesus omgjort til en dongerikledd nåtidens type, ganske lik på oss på mange måter, men likevel med et budskap og en oppgave som skiller ham ut. Siden sekstiårene har vi sett en popularisering av Jesus med musikk og billedeffekter som fanger både fantasien og underholdnings dollar.

Forfatterens påstand om hva de har gjort med Jesus siden sekstiårene er ikke overraskende helt til det går opp for oss at forfatteren er Albert Schweitzer og at hans påstand ble publisert i 1906. Han refererer altså til 1860 årene, ikke de sekstiårene vi kjenner til.

I sitt berømte studium konkluderte Schweitzer med at det er nesten umulig å oppdage den historiske Jesus. I 1973, etter filmen om Jesus Christ Superstar, sammen med populære evangeliske bevegelser og andre bølger av «Hvem var den virkelige Jesus»? studier, trakk Geza Vermes samme konklusjon, etter et 25 års studium av Jesu liv og samtid. Han skrev: «Hvis ikke det skjer noen viktige, nye funn i framtiden, kan ikke mye bli sagt om Jesus i denne tid som er historisk autentisk.»

En av grunnene til at den historiske Jesus er så uklar, er at Evangeliene (selv de synoptiske evangeliene Matteus, Markus og Lukas) er uenig om mange detaljer. Vermes hevdet at Evangeliene «ikke gir mer enn et rammeverk av hvem Jesus egentlig var».

Samuel Sandmel la til: «Vi kan ikke være nøyaktige når det gjelder Jesus. Vi kan vite hva evangeliene sier, men vi kan ikke kjenne Jesus». Selv om den historiske Jesus stort sett er ukjent, kan og må vi forholde oss til bildet av den personlighet, lære og innflytelse som har blitt tegnet gjennom historien. Slik Schweitzer skrev: «Som en historisk personlighet forblir Jesus en fremmed for oss i vår tid, men hans ånd, som ligger gjemt bak hans ord, er kjent i sin enkelhet og har en direkte innflytelse.»

Schweitzer skrev selvfølgelig som en kristen. Men vi jøder blir også berørt av Jesu innflytelse på en sterkere måte enn den vage historiske figur, som mange hundre års hengiven forskning ikke har klart å avdekke.

Uten på noen måte å sverte den personen som vekker den kristne religiøse erfaring, erkjenner vi jøder ærlig at vi ikke ser Jesus slik kristne gjør. Forenklet er de grunnleggende kristne forestillingene jødene ikke aksepterer følgende:

1) At Jesus var Guds salvede, den Messias som jødene lengtet etter, både på den tid Jesus levde og i andre perioder i den jødiske historie.

2) At Jesu martyrdød på noen måte fungerer som soningsoffer for menneskehetens kollektive synd eller for synden til noe enkeltindivid.

3) At Gud ble eller mest sannsynlig ble inkarnert i et menneskets skikkelse, gjør ethvert menneske til en verdig gjenstand for tilbedelse.

4) At , slik Paulus sier i sine brev, Jesu liv og død avskaffet den jødiske lov og satte den ut av funksjon.

Det kan tillegges et mangfold av andre emner, men dette er de mest grunnleggende påstandene kristne hevder om Jesus, som jøder ikke kan akseptere. Jesus var ikke jødenes Messias, fordi han ikke oppfylte de godt kjente jødiske forventningene om hva Messias skulle gjøre. Slik Samuel Sandmel skrev: «De som ikke anerkjente Jesus som Messias, gjorde det på en måte fordi forventningene ikke ble virkeliggjort. Romerrikets makt ble ikke brutt, den davidiske linjen ble ikke gjenopprettet, de spredte (i diasporan) ble ikke mirakuløst samlet tilbake til Palestina; dagliglivet fortsatte som før».

Grunnlaget for jødenes avvisning av kravet om at Jesus var Messias kan bli gitt uten unnskyldning og uten bitterhet. Dette handler om tro og følelser. En slik tro baserer seg ikke på hva som er rett og galt. De bare er der.

I et interfaith- forhold burde målet vårt være å komme enda lenger enn bare til en generell toleranse. Målet burde være å akseptere hverandres følelser. Uten å forsøke og overbevise eller omvende, skulle vi åpne vårt hjerte og sinn for en forståelse og verdsettelse av det den andre holder kjært.

Dessverre har jøder og kristne, helt fra de 2000 årene det er siden Jesus levde, vært i tottene på hverandre om spørsmålet om «Jesu status». Kristne har forfulgt jødene for deres manglende tro og jødene har svart med harme og i hemmelighet skrevet ned argrumenter mot de kristne.

For førti år siden beskrev Rabbi Samuel Goldensohn røttene til den jødisk- kristne konflikten slik: «Som regel var Israels barn dypt ærlige. Ingen som leser Skriften kan rømme fra den overbevisning, at et folk som kunne møte livet med et slikt mot, som kunne blottlegge sine feil, sine mangler og sin overbevisning med en slik åpenhet…ingen kan fornekte at dette folket var overmåte ærlige.»

Når det gjelder de første kristne, påpeker Rabbi Goldensohn at de som konverterte til de nye doktrinene «kjempet for dem med like stor nidkjærhet». Han konkluderte med at det er viktig å forstå «at det finnes ikke noen sterkere iver enn den som føles av de som er ansvarlige for en doktrine, eller av dem som nylig har konvertert til den».

En begeistret tro, nidkjærhet, gjensidig oppriktighet, for å bruke Goldensohns begreper, fostret en antipati som har eksistert mellom jøder og kristne gjennom mange århundrer. Forhåpentligvis vil denne gjensidige antipatien fortsette å blekne. Forhåpentligvis vil vi, i denne tid og på dette sted, klare å verdsette og respektere den legitime religiøse forskjellen som eksisterer. Forhåpentligvis har vi kommet til det punkt, da kristne ikke behøver å misjonere for jøder på en aggressiv og upassende måte, og at jøder derfor ikke behøver å betrakte kristne med skepsis og forakt.

Når jeg nå har gitt grunnene for at jøder ikke tror på Jesus, betyr det ikke at kristne bør slutte å tro på ham. Når jeg sier det er galt av jøder å tro på Jesus, så sier jeg det fordi det er en av de få ting som kan sies utvetydig. Det er helt fremmed for den jødiske religion slik den har utviklet seg historisk. Å tro på Jesus er kanskje uunngåelig riktig for kristne, men det er helt utenfor grensene for den jødiske tro.

I parentes bemerket, er dette grunnen til at jeg tar så stor avstand fra såkalte «Jøder for Jesus». Jeg har ingenting imot at kristne forsøker å overbevise andre om verdiene i deres tro. Jeg motsetter meg derimot den holdningen, at en kan være både jøde og kristen på samme tid. Hvis en jøde ønsker å bli kristen, la ham gjøre det med god samvittighet. Men samtidig må han ikke lure seg selv til å tro at han fremdeles, i sitt innerste vesen, er en jøde. En «Jøde for Jesus» er ikke en jøde mer, like lite som en katolikk som fornekter Kristus er kristen.

Men hva med Jesus selv? Det skulle ha vært interessant å se hvilken plass han ville ha fått innen jødisk tankegang, hvis hans liv og karriere ikke hadde frambrakt den fiendtlighet den har. Hvis jøder aldri hadde blitt stemplet som «Jesu mordere» , hvis vi aldri hadde lidd slik vi har i Jesu navn, hvilken plass ville denne læreren fra Galilea da ha fått i vår religiøse tradisjon?

Dette kan man bare spekulere på, for jøder har blitt blindet for Jesu godhet på grunn av de lidelser hans etterfølgere har påført oss. Hvis kristne ønsker å forstå jødene, må de også forstå at emnet om Jesus er så fylt av følelser, at vi ikke er i stand til å diskutere det sakeligsaklig.

Vår situasjon er slik, at når vi hører Jesu gode gjerninger blir lovprist, venter vi instinktivt at snart kommer det et forsøk på å konvertere oss til troen på Kristus, eller fordømmelse av oss, fordi vi fornekter den tro. Kristne må forstå at på grunn av de siste 2000 års hendelser, reagerer jødene umiddelbart på navnet Jesus. På en måte føler vi, at som med Martin Luther, vil vennligheten avløses med fordømmelse hvis vi ikke klarer å «se lyset» slik kristne ser det.

I løpet av 1520- årene, fordømte Martin Luther ofte forfølgelsen av jøder blant kristne og anbefalte en tolerant og forståelsesfull holdning overfor oss. Men ettersom jødene fortsatte å motstå det kristne budskapet, vokste det fram en fiendtlighet hos Luther. I 1540 årene skrev han: «Om jødene og deres løgner» og «Advarsler mot jødene». I disse verkene kalte han oss «tyver» og «avskyelige skadedyr» som burde bli bannlyst fra samfunnet eller underkastes til tvangsarbeid.

Vi jøder må gjøre kristne oppmerksom på den følelsesmessige prosess som iverksettes hos oss når vi hører Jesus bli opphøyet. Denne refleksen har blitt lagt inn inn i oss etter flere hundre års pogromer, landsforvisning og verre ting. Min bønn er at den samme refleksen kan bli trukket ut av oss, ikke ved å glemme fortiden men ved å overvinne den, ikke gjennom arroganse eller fornektelse av vår historie, men gjennom at de etterfølgende århundrene kan bli preget av en gjensidig aksept og vennskap.

Fremdeles er kanskje ikke denne refleksen helt fjernet. De siste tiårene gir oss likevel grunn til å håpe på mindre mistenksomhet i et forhold basert på interfaith. Mye av denne tendensen skyldes et aktivt arbeid fra det kristne samfunn. Vårt håp er at den slags aktivitet fortsetter å vokse og at vi i det jødiske samfunn fortsetter å ta imot dette med varme og verdsettelse.

Det er ikke Jesu skyld at vi reagerer. Men noen av hans etterfølgere har skylden. Med dette i tankene vil jeg forsøke å tenke igjennom hvordan vi, hvis vi klarte skille oss fra historien, ville ha betraktet Jesus selv.

De konfliktene han hadde med de religiøse myndighetene på hans tid, ville absolutt ikke ha forårsaket en ufravikelig dom. Å bli akseptert på sin egen tid er absolutt ikke en ingrediens vi vanligvis finner blant levedyktige jødiske helter. Moses, den største av våre ledere, ble ofte avvist og kritisert av et stort antall mennesker. Store profeter, som Jesaja, Jeremia og Amos, ble foraktet og avvist av samfunnet på sin tid. Selv Elia, ham vi åpner døren for hver Påske, ble så motløs av den behandlingen folk møtte ham med, at han klaget til Gud, «Jeg har vært nidkjær for Gud…men Israels barn har forlatt Din pakt, kastet ned ditt alter, slått Dine profeter med sverdet; og jeg, bare jeg, er igjen».

Nei, det faktum at disse enkeltmenneskene ofte kom i konflikt med det folket de konfronterte, har ikke ødelagt deres endelig rykte. Heller ikke ville dette faktum ha kastet Jesus ut av rekken av jødiske helter.

Personlig ser jeg Jesus som en lojal jøde, til tross for hans påståtte uenigheter med det jødiske samfunn på sin tid. De kontroverser han reiste ser ut til å ha vært for «himmelens skyld», dvs. positivt orienterte kontroverser. Enten Jesu meninger var riktig eller gale, så klarte de å fordype folks forståelse av kjernen i den religiøse praksis.

I tillegg, ser jeg Jesus som en begavet leder og lærer med en usedvanlig interesse for bruken av lignelser. Jeg ser paralleller, som Geza Vermes har indikert, til historiene om hans mirakler og helbredelser i bibelske figurer som Moses, Elia, Elisja og i samtidige vise menn i Galilea, sirkeltegneren Honi og Hanina ben Dosa. Jeg ser derimot ikke noen nyskapende ideer eller forestillinger i Jesu undervisning, som gir ny positiv innsikt for forståelsen av den bibelske og fariseiske jødedommen, selv om jeg fullt ut aksepterer at kristne ser dette annerledes.

Jo, den forestillingen om Guds kjærlighet som Jesus presenterer, ga en ny dimensjon til det religiøse jødiske liv. Men for de av oss som forblir jøder, er Jesu idé om en Gud, hvis kjærlighet og tilgivelse er ubetinget, mindre attraktiv enn en Gud som hovedsakelig er interessert i en moralsk verden med respekt og rettferdighet, balansert med nåde og barmhjertighet. Kort sagt, vi føler oss mer tiltrukket av Gud i den Hebraiske Bibelen og rabbinsk litteratur enn den Gud Jesus tegner.

Også her aksepterer og respekterer vi at andre føler annerledes. Vi ber til gjengjeld om at Jesu etterfølgere respekterer den tradisjon som Jesus sprang ut av og jeg våger påstå, som han forble i gjennom hele sitt liv.

Vi ber om, at kristne stopper med og motarbeider forsøk på å fremstille den fariseiske jødedommen, som sannelig er vår jødedom, som en tørr og kald legalisme som Jesus ga en gjenopplivelse med et pust av kjærlighet. Det er rett og slett urettferdig og feilaktig å fradømme loven og fariseismen dens kjærlighet og barmhjertighet. Vi ber om at kristne leser skrifter fra sine egne opplyste skolerte, som R. Travers Herford, George Foot Moore og Morton Scott Enslin, for å tilegne seg en sann forståelse av den virkelige fariseiske arv.

For hvis kristne behandler vår tro med den respekt den fortjener, må vi respektere deres godhet som representanter for mesteren av deres tro. Det er kanskje ikke riktig overfor ham, men siden vi ikke kan forstå den historiske Jesus fullstendig, vil vår forståelse av Jesus på mange måter være knyttet til de handlinger hans etterfølgere gjør i hans navn.

Jesus er ikke, og vil heller aldri bli, det samme for jøder som han er for kristne. Hvis moderne protestanter kan akseptere dette faktum med sinnsro, så vil den ondartede antisemittismen som Martin Luther var smittet av i hans senere år, bare være av historisk interesse. Hvis moderne katolikker kan fortsette å vennlig akseptere oss slik vi er, kan vi trygt plassere korstogene, Inkvisisjonen og landforvisningene og ediktene rettet mot oss til en stadig fjernere fortid.

Nei, Jesus er ikke vår Messias. Vi så etter ting fra den jødiske Messias som Jesus aldri brakte. Tolkninger som vi aldri kan akseptere, har blitt tillagt om Jesus. Det er ikke bare et spørsmål om tid før vi «ser lyset».

For våre kristne venner derimot, er Jesus både et håp og en inspirasjon for «fred på jord og velbehag blant menneskene». Hvis Jesus gir slike ideal til sine etterfølgere, og hvis hans lære hjelper oss å skape en bedre verden for oss alle, så kan vi som jøder, i stedet for å vike tilbake når hans navn nevnes, heller anerkjenne Jesu positive innflytelse og være takknemlig for den. Vårt syn på Jesus vil fra nå av være mindre avhengig av hvem han var enn hvem hans etterfølgere gjør ham til.

http://www.alef.no/en_joede_ser_paa_jesus.htm

Den jødiske kalender

Jødiske rabbier og den ortodokse jødiske kalender sier at året 1998, er året 5758 etter skapelsen.

Mange er begynt å stille spørsmål vedrørende flere aktuelle tema. Vi anser det for viktig at alle kan være med, enten ved å lese svarene og tenke over dem, eller også gå videre med å kommentere eller gi mer utfyllende informasjon over emnet.

Først ute er et spørsmål som opptar mange Israel venner.

Hvorfor hevder jødene at året for skapelsen var 3761 f.Kr.? Jødiske rabbier og den ortodokse jødiske kalender sier at året 1998, er året 5758 etter skapelsen. Erkebiskop Ussher i den anglikanske kirke kan bevise at skapelsen mest sannsynlig fant sted ca år 4004 f.Kr. Hva er det som gjør at jødenes kalender er så forskjellig fra dette?

Svar: Du har virkelig pekt på et bemerkelsesverdig faktum. Jødiske rabbier er svært kunnskapsrike og boklærde, det er derfor tvilsomt om ALLE, inkludert de ortodokse rabbiene, virkelig tror at skapelsen fant sted i året 3761 f.Kr. Hvorfor ble så nettopp denne datoen forbundet til den jødiske kalenderen?

Et enkelt regnestykke ved hjelp av Bibelsk kronologi, slik erkebiskop Ussher gjorde for over 200 år siden, viser at den Bibelske dato for skapelsen var året 4004 f.Kr. Det er helt tydelig at, av en eller annen grunn fjernet de gamle rabbiene ca 243 år fra den rekkefølgen som Bibelen gir oss. Hvorfor gjorde de så det? De var jo ikke menn som kunne ha oversett noe. Hadde de noen skjulte motiver?

Jødene i det først og andre århundre hadde et «problem». Det problemet var det store antallet jødiske «kristne», da kjent som Nasareere. De trodde at Jesus av Nasaret var den sanne Messias, sendt av Gud. De underviste om dette med mektig overbevisning og autoritet, i det de viste til Gammel Testamentlige Skrifter for å bevise sin tro. Jødene selv trodde at den Messianske Tidsalder ville begynne 4000 år etter skapelsen av Adam. «The Encyclopedia Judaica» (Leksikonet om jødene) siterer en kilde som ble skrevet ca 200 år etter Kristus. Denne kilden angir at verden vil eksistere i 6000 år. Av disse er 2000 år en periode med ulykke og ørkesløshet, 2000 år med Torahen og de siste 2000 år er en messiansk era. (Eskatologi EJ, VI). Derfor trodde jødene at den Messianske Tidsalder ville begynne etter de 4000 år etter Adam.

Siden Jesus av Nasaret etter all sannsynlighet ble født nettopp i året 4 f.Kr., skjedde Hans fødsel nøyaktig 4000 år etter at Adam ble skapt! Derfor var Han - da alle de andre bevisene fra de Gammeltestamentlige Skriftene ble studert og lagt til det sammensatte bildet - den ENESTE virkelige «kandidaten» som kunne være den sanne Messias! Alt stemte: Hans fødsel, 4.000 år etter Adam, Han nedstammet fra David, Hans mirakler og helbredelser, Han ble født av en jomfru, fødselen skjedde i Betlehem var bare noen av de profetiene som ble oppfylt da Han kom. Det var sterke og overbevisende beviser for at Han virkelig var Messias. Hvilke andre personer har slike beviser?

Det virker innlysende at den kursendringen de da måtte forta, var å ta bort 243 år fra tiden fra skapelsen og Adam og Eva. Hvorfor måtte de gjøre det? Hvis de kunne overbevise massene at året for skapelsen egentlig var 3761 år f.Kr. i stedet for 4004 år, kunne de bruke det som et «bevis» for å FORNEKTE de bevisene som talte for at Jesus Kristus var den sanne Messias!

Hvordan kunne de gjøre en slik feil? Tilsynelatende inkluderte ikke oversetterne av Seider Olam Raba (det er der kalenderen er avledet fra) ca 235 år med persisk styre, men bare styret med de 4 persiske kongene som ble listet opp i det Gamle Testamentet. Derfor tok rabbiene bare med de årene disse kongene hersket ( i Seider Olam Raba). Det var kongene Kyros, Darius, Ahasverus (Xerxes) og Artaxerxes (Se Esra 4:5-7). Historien viser imidlertid at det var mange flere konger i Persia enn de fire som er nevnt i Bibelen. Historien har nedtegnet flg. Kyros som begynte sin regjeringstid i 539 f.Kr., deretter kom Kambyses, Darius, Xerxes, Artaxerxes I, Darius II, Artaxerxes II, Artaxerxes III og Darius III.

Jødiske rabbier i dag underviser fremdeles denne feilaktige skapelsesdatoen og fastsetter at 1998 er året 5758 fra Skapelsen - selv om de (i hvert fall noen) vet bedre. Gjennom århundrene, har de etterfølgende generasjoner av rabbier bare holdt seg til den opprinnelige læren «halacha» - som betyr «offisiell tradisjon» - overlevert fra sine forfedre. Man kan undres hvorfor de har godtatt at en slik feil, utledet fra «tradisjonen», har kunnet bli stående uten å bli korrigert i lyset av de klare bevisene som foreligger på at det faktisk er feil?

Gjennom århundrene som fulgte etter Jesus Kristus, ble presset fra de Messianske Jesustroende utrolig stort og det så ut til å true hele Jødedommens mulighet til å overleve. Ved å fjerne 243 år fra den rette bibelske datoen for skapelsen, ble det mulig for rabbiene å motsi de kristnes krav om at Yeshua ble født til den forventede tid - 4.000 år etter Skapelsen. Tilsynelatende endret jødene kalenderens begynnelse til 3671 f.Kr. av den enkle grunn at de ikke ønsket at Jesu Kristi komme skulle stemme med begynnelsen av år 4.000 - det samme tidspunktet jødene selv trodde at Messias skulle komme på!!

De aller fleste jøder i verden benekter fremdeles at Jesus er Messias. Det gjør de for vår skyld - uten å vite det - enda!

http://www.alef.no/naar_var_skapelsen.htm

Jeg er sint på meg selv


Jeg er sint på meg selv og på andre jøder i diasporaen, for at vi ikke er sinte nok.

Av Jeffrey Dunetz

Jeg er sint på meg selv og på andre jøder i diasporaen, for at vi ikke er sinte nok.

Vanligvis er jeg glad i å reise hjem fra arbeidet med tog. Det er min anledning til å komme meg ned fra alt kavet på jobben og forberede meg på gleden det er å treffe familien min. Men i dag er det annerledes. Denne kvelden klarer jeg ikke å slappe av. Jeg sitter på den vanlige plassen, lytter til radioen og etter hvert ord som kommer ut av hodetelefonene, blir jeg bare sintere.

Jeg klarer ikke å slappe av i dag. I dag var det en ny bussbombe i Jerusalem; 20 uskyldige mennesker ble myrdet, fem av dem var barn. Nesten 120 ble skadd, 40 av dem var barn.

Vanligvis klarer jeg å komme på noen gode, satiriske måter som kan forklare hva jeg mener om volden som er begått mot min israelske familie i tider som denne. Jeg kan skrive noe treffende, som kan vekke folk til oppmerksomhet. Med i dag, kan jeg ikke. I dag er jeg bare kokende harm på så mange forskjellige mennesker.

En av dem min harme er rettet mot, er en mann på radioen. Han bare beskrev bombingen som var rettet mot så mange uskyldige barn som «en del av voldsspiralen». Jeg er oppskaket fordi han satte likhetstegn mellom Israels drap på en terrorist og bombingen av en buss som var full av sivile, som var på vei hjem fra sin kveldsbønn, som om det ikke fantes noen moralsk forskjell.

Ansiktet mitt blir rødt, mens jeg leser avisen foran meg. I den, forteller en artikkel om sikkerhetsgjerdet som Israel bygger og mangelen på det de kaller for betydelig frigivelse av fanger. Artikkelen beskriver disse spørsmålene som deler av veikartet for fred, som statsminister Sharon sliter med.

Unnskyld meg, men forrige gang jeg så, var verken gjerdet eller fangene, del av veikartet… Jeg koker også ved det faktum at artikkelen ikke sier et ord om den palestinske ministeren som nekter å avvæpne terroristene. …. Noe som FINNES i veikartet. Noe som ville ha gjort at 120 uskyldige sjeler hadde vært hjemme hos familiene sine i kveld.

Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært i Washington, for å få 15 minutter til å lufte mitt sinne ut over den amerikanske kongressen. De behandler kuttene i lånegarantier for Israel, på grunn av sikkerhetsgjerdet, som bygges rundt Vestbredden. Jeg skulle ønske jeg kunne minnet dem om at det finnes et sikkerhetsgjerde mellom USA og Mexico. Det gjerde finnes ikke der for at det skal redde liv; det er der for å holde arbeidsløse mexikanere fra å snike seg inne og finne en jobb i USA. Det er et godt gjerde. Israel bygger et gjerde for å holde terrorister fra å komme inn å sprenge barn i luften. Det er altså et skadelig gjerde … forstå det den som kan.

President George Bush, som angivelig er så bestemt mot terrorisme .. hvorfor tvinger ikke han herr Abbas til å avvæpne terroristene? Jeg har sett ham offentlig kritisere gjerdet også. Hvorfor er han på TV og klager over at Hamas bruker den midlertidige våpen-hvilen til å gjenoppruste og styrke sine terror-celler? Hvorfor kan han ikke forstå at grunnen til at palestinerne ikke ønsker gjerdet er fordi det vil begrense deres mulighet til å sprenge barn i luften? Hvis sikkerhetsgjerdet allerede var bygget, behøvde kanskje ikke 20 familier være i sorg idag. Persidenten er en mye smartere mann enn meg; og det gjør mer enda sintere at jeg kan se det, men ikke han.

Mer enn noe annet, er jeg sint på meg selv og på andre jøder i diasporaen, for at vi ikke er sinte nok!! Vi burde høre på hva de radikale islamistene sier, hvordan de roper etter jihad mot jøder over alt. Lytt til det faktum at de ser på HELE Israel som okkupert territorium. Hvis ikke DET gjør deg sint nok, tenk på det faktum at regjeringer rundt omkring i verden, sammen med mange av våre akademikere, tror at jødisk blod er tarvelig. Bare se på EU’s avslag på å stanse hjelpen til Hamas. Hvis ikke det får blodet ditt til å koke nok, se da på bildene av de forvridde delene av bussen, de tildekkede kroppene, de døde barna, dammene av uskyldig blod..

Kjære dere, det er på tide å bli virkelig sint og det er på tide at vi bruker dette sinnet. Hver gang du leser en forutinntatt rapport i en avis, ring avisens redaksjon og forklar dem hvordan deres redaktør har skjelet.

Det er på tide å ringe politikerne og statsministeren og fortelle dem at de taler selvmotsigende. Forklar dem at jødisk blod ikke er simpelt.

Det er på tide å la ditt sinne steke, å bruke det til å hjelpe pro-Israel organisasjoner eller veldedige institusjoner; kanaliser det sinnet ved å gå i felttog for Israel, kjøpe og spørre etter Israelske produkter og reise til Israel.

Det er på tide for hver av oss å bli mer sint enn noen gang tidligere å hellige oss til å finne fredlige måter å støtte vår brøder og søstre som er ved frontlinjen i denne krigen mot alle jøder over alt.

Når vi legger oss til å sove om kvelden, må hver og en av oss spørre seg selv, «Hva har jeg gjort for Israel i dag? Hva har jeg gjort for å være sikker på at ingen skal bli revet i stykker av en bombe i dag? Hvilke skritt har jeg personlig tatt, for å forsikre meg om at det ikke skal bli noen bilder av en ødelagt barnevogn ved siden av en forvridd buss i avisen i morgen?»

Hver eneste Israel venn, jødevenn, har ansvar for å ta vare på sin bror og søster. Nå er tiden kommet for å bli sint og å kanalisere sinnet inn i positiv handling. Vi kan faktisk bety forskjellen!

http://www.alef.no/det_er_paa_tide_aa_bli_sint.htm

Kortsynt høyreopposisjon

(Dagbladets Dagens leder.)

I israelsk parlamentarisk politikk har høyresiden vært flinkere til å ta vare på Israels militære og sikkerhetspolitiske behov enn venstresiden. På den andre siden har den israelske høyresiden slett ikke alltid utmerket seg ved politisk klok helhetstenkning. For eksempel var det ytre høyre som i 1992 ødela for Jitshak Sjamirs gjenvalg, slik at veien ble banet for de livsfarlige Oslo-avtalene. Nå mobiliserer Israels høyrekrefter på nytt. Men skulle de greie å nedkjempe Sjaron, vil det nok en gang være venstresidens ettergivelsespolitikk som tjener på det.

I første setning ovenfor har vi med vilje avgrenset oss til å omtale høyresiden i «israelsk parlamentarisk politikk». Kommentaren gjelder altså ikke høyrekstremistene i det forbudte Kakh-partiet (eller eventuelt i det nye partiet Nasjonaljødisk Front som den tidligere Kakh-aktivisten Barukh Marzel denne uken tok initiativet til å danne).

Under den store Herzlija-konferansen for noen uker siden varslet statsminister Sjaron at han bare ville gi Veikartet til fred noen få måneder til som fredsplan for Midtøsten, før han erstatter det med sin egen Adskillelsesplan. Den vil i tilfelle gi en palestinaarabisk stat langt mindre land. På Sentralkomitémøtet i sitt eget Likud-parti før helgen gjentok Sjaron dette. Men han lovet også å ta både USA, partifellene og regjeringspartiene ellers med på råd før den endelige utformingen av Adskillelsesplanen.

Nå er sentralstyremøter i Likud langt større saker enn partilandsmøtene i Norge. Sjaron møtte mye motbør fra en stor høyre-fraksjon av partidelegater, en fraksjon som ofte omtales som «Feiglin-fraksjonen». Også høyre-partiene og ytrehøyre-partiene i Sjaron-regjeringen har protestert heftig mot Sjarons planer. Og denne uken har dessuten setler-bevegelsene i Judea/Samaria greid å mobilisere over 100.000 demonstranter mot Sjaron på Rabin-plassen i Tel Aviv.

Disse forente høyrekreftene hevder nå temmelig skråsikkert at Sjaron på sine gamle dager er blitt venstreorientert. Noen av dem går nesten i fistel i protestiver og snakker som om Sjaron egenhendig allerede hadde etablert den farlige PLO-staten. Evnen til sindig og klok politisk situasjonsanalyse synes i et slikt heseblesende tankeklima å lide.

For det første burde disse høyrekreftene vokte seg for å begå Sjamir-tabben fra 1992 om igjen, så de undergraver Sjaron i ryggen. For det andre burde de tenke på hvor mye som kan skje endog bare de nærmeste månedene og som kan forandre situasjonsbildet totalt ? lenge før første tekstside er skrevet i Adskillelsesplanen.

Sett for eksempel at Bin Laden greier å atombombe New York, slik en italiensk avis nylig lekket fra angivelige etterretningskilder? Eller sett at nyhetslekkasjene om Arafats raskt sviktende helse skulle vise seg å være riktige? Eller sett at spådommene om ny krig i Irak og Syria i mars-april går i oppfyllelse?

Slike storpolitiske forhold kan gjøre realitetsinnholdet i Sjarons plan ganske annerledes enn det skrekkbildet disse israelske høyrekreftene nå skremmer seg selv med.

Publisert 14.01.2004

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5291

Les hva Israel-NTB skriver:

”Søndag 11. januar 2004, 22.21

Titusener viste støtte til jødiske bosettere

Av uvakt@ntb.no

Tel Aviv (NTB-Reuters-AFP): Om lag 80.000 israelere demonstrerte i Tel Aviv søndag kveld, til støtte for de jødiske bosetterne i de okkuperte palestinske områdene.

Demonstrasjonen var også et uttrykk for motstand mot en plan lansert av statsminister Ariel Sharon, som innebærer at noen av bosettingene må fjernes fra Vestbredden og Gazastripen, også hvis Israel og palestinerne ikke blir enige om noen fredsavtale.

-Hvis det er mulig å flytte jødiske samfunn for å løse problemet, så burde det også være mulig å flytte arabiske samfunn, sa Uzi Landau, en av ministerne i Sharons regjering, i en appell. Tre andre ministere deltok i demonstrasjonen, i tillegg til Landau.

-Å dele landet er å trosse Gud, sto det på ett av bannerne som vaiet over Rabin-plassen i Tel Aviv. Andre krevde at Sharon, som en gang var kjent som bosetterbevegelsens far, må gå av.

I en kommentar til protesten sier Sharon at det er hans regjering som fatter avgjørelser, ikke demonstranter.

Tidligere søndag ble en palestiner drept i nærheten av en jødisk bosetting på Vestbredden da en sprengladning han bar på, eksploderte. Israelsk radio meldte at bomben gikk av mens mannen var på vei for å angripe bosettingen.

http://no.news.yahoo.com/040111/1/19hkk.html

Onsdag 31. desember 2003, 9.27

Israel vil ha flere bosettere på Golan-høydene

Av uvakt@ntb.no

Jerusalem (NTB-Reuters-AFP): Israel planlegger å doble antallet jødiske bosettere på Golan-høydene de kommende tre årene.

Israel ønsker å få et sterkere grep om det okkuperte området før eventuelle fredssamtaler med Syria kommer i gang, ifølge den israelske landbruksministeren Yisrael Katz.

-Det er godt for alle å vite at Israel ikke har planer om å løsne grepet om Golan-høydene, men at vi derimot planlegger det stikk motsatte, sier Katz til israelsk radio. Landbruksministeren er initiativtaker til planen som nå er godkjent av regjeringen, og som innebærer bygningen av 900 nye boliger.

Golan-høydene tilhørte Syria da Israel okkuperte området i 1967. Den syriske presidenten Bashar al-Assad har krevd full israelsk tilbaketrekking fra Golan-høydene, og ba nylig USA om hjelp til med å få i gang nye fredssamtaler med Israel.

Den israelske utenriksministeren Silvan Shalom ønsket oppfordringen til nye forhandlinger velkommen, men sa Syria først må avslutte sin støtte til palestinske ytterliggående grupper.

http://no.news.yahoo.com/031231/1/19b2v.html

Søndag 4. januar 2004, 12.21

Israel vil fjerne utposter på Vestbredden

Av uvakt@ntb.no

Jerusalem (NTB-Reuters): Israel varslet søndag at to uoffisielle utposter på palestinske Vestbredden skal fjernes. Den israelske fredsbevegelsen mener avgjørelsen er ubetydelig.

Ifølge Peace Now bor det kun to jødiske familier, samt et fåtall enkeltpersoner på den ene utposten, mens den andre er ubebodd og består av en bygning hvor det foregår religionsundervisning.

I alt har bosettere etablert rundt 100 utposter på Vestbreddens bakketopper. I henhold til den USA-støttede fredsplanen skal alle utpostene som er etablert etter mars 2001, oppløses.

Samme dag varslet israelske myndigheter at 30.000 palestinere har fått tilbake retten til å arbeide i Israel, ifølge israelsk radio.” http://no.news.yahoo.com/040104/1/19cvx.html

Når det gjelder Sharon har det også kommet påstander om korrupsjon noe Jerusalem Post avkrefter, men jeg kommer ikke inn på selve reportasjesiden, den var helt blank. Derfor kan jeg bare vise til overskriftene fra Jerusalem Post (se lenger nede på denne siden).:

”Israel-NTB:

Sharon tatt på fersk gjerning

13.01.04 08:09

Video- og lydopptak som israelsk TV viste mandag, avslører at Sharon har løyet om hemmelige pengegaver i en pågående korrupsjonssak.

(AFP)Ariel Sharon kjente godt til de ulovlige pengegavene fra utlandet under valgkampen i 1999. Det kommer fram på opptakene.

Mens Sharon overfor israelske etterforskere har benektet ethvert kjennskap til pengegavene, og hevder at det var sønnene Omri og Gilad som tok seg av finansene i valgkampen, avdekker opptakene det motsatte.

Den israelske fjernsynsstasjonen Channel 2 sendte mandag kveld utdrag som både avslører at Sharon hadde kjennskap til pengegavene fra Europa og USA og hvilke israelske bankkonti pengene fant veien til.

Opptaket ble gjort av Sharons tidligere valgkampmedarbeider David Spector, som også ble intervjuet av Channel 2.

- Ingen tvil

- Det hersker ingen tvil om at Sharon var involvert i alt, og var interessert i de minste detaljer, sa Spector, som også hevdet at det var Sharon og ikke sønnene som hadde ansvaret for å sikre pengebidrag fra utlandet foran valget.

- Det stemmer at Omri tok seg av enkelte ting, men pengebidragene fra utlandet var det Ariel Sharon som håndterte, sa Spector.

Han la også fram en liste med kontonumre i israelske banker der de ulovlige pengebidragene til Sharon ble skjult, og som Sharon henviser til på ett av opptakene.

Truet

Spector anklaget i fjernsynsintervjuet også Sharon og sønnene for å ha satt ham under kraftig press de siste tre årene, i et forsøk på å true ham til taushet.

- De siste tre årene er jeg blitt utsatt for bakvaskelser, forfølgelse og falske anklager fra Sharon-familien, sa Specter.

Israelsk politi etterforsker den israelske statsministeren og sønnene for to tilfeller av korrupsjon. De ulovlige pengegavene ble kjent da Sharon i all stillhet forsøkte å betale tilbake bidragene ved å belåne sitt store gårdsbruk i Negev.

Politiet etterforsker også angivelige bestikkelser en omstridt israelsk forretningsmann skal ha betalt til Gilad Sharon på slutten av 1990-tallet, da Ariel Sharon var utenriksminister.

(NTB)

http://pub.tv2.no/nettavisen/verden/midtosten/article172254.ece

Israel-NTB:

Krever Sharons avgang

13.01.04 14:31, ny 13.01.04 14:53

Sharon tatt på fersk gjerning

Israelske opposisjonspolitikere krevde tirsdag statsminister Ariel Sharons avgang etter avsløringene om at han selv bestyrte ulovlige pengegaver fra utlandet.

(scanpix)- Det er hans plikt å trekke seg, sier Knesset-representanten Ran Cohen fra det venstreorienterte partiet Meretz.

En representant for Arbeiderpartiet, Ofer Pines, ber også Sharon om straks å levere inn sin avskjedssøknad.

- Statsministeren kjøpte seg makt med penger, og nå er det klart at den versjonen han ga til de statlige etterforskerne var en løgn som ikke holder vann, sier Pines. (NTB-AFP)


http://pub.tv2.no/nettavisen/verden/article172528.ece

Jerusalem Post:

NEWS

PM's defenders: Corruption charges are groundless

"It's an uproar over nothing," said Likud Knesset faction leader Gideon Sa'ar “

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/P/FrontPage/FrontPage&cid=1002116796299

Det politiske spillet i Israel er også intenst, men Guds Ord i Bibelen advarer sterkt mot å gi noe av Israels landområder for fred. Fred har det heller ikke blitt, men det å gi land for fred har isteden øket Israels fienders pågangsmot, også den fiendtlige politiske verdensopinionen mot Israel. Disse ser det nytter å presse de israelske politiske ledere enten det er på venstre eller høyre fløy. Begge fløyer har gitt land for fred. Både ”Osloavtalen” og ”Veikartet” fungerer som trojanske hester i et politisk spill. For hver dag som går oppruster også Egypt seg til krig og for hver dag som går svekkes Israels situasjon samlet politisk sett. Fordi de israelske politikerne lar seg presse og lytter til og forholder seg til verdslige politiske løsninger framfor Israels Gud.

Den siste trengselstid er som veer, desto nærmere Jesu gjenkomst er, desto tettere og kraftigere blir veene.

Hvordan kan sjefsredaktør Hove få seg til å anklage de israelske bosetterne for å ha et ”heseblesende tankeklima” eller at ”noen av dem går i fistel i demonstrasjonsiver” samtidig som disse anklages for å være mer eller mindre sterkt høyrevridde?

Se hva Israel-NTB skriver om de israelske bosetterne:

”-Å dele landet er å trosse Gud, sto det på ett av bannerne som vaiet over Rabin-plassen i Tel Aviv. Andre krevde at Sharon, som en gang var kjent som bosetterbevegelsens far, må gå av.

I en kommentar til protesten sier Sharon at det er hans regjering som fatter avgjørelser, ikke demonstranter.

Tidligere søndag ble en palestiner drept i nærheten av en jødisk bosetting på Vestbredden da en sprengladning han bar på, eksploderte. Israelsk radio meldte at bomben gikk av mens mannen var på vei for å angripe bosettingen.”

http://no.news.yahoo.com/040111/1/19hkk.html

Samtidig skjer også dette:

”Torsdag 8. januar 2004, 20.35

Nabil Shaath til Norge

Av einar.olsen@ntb.no

Oslo (NTB): Den palestinske utenriksministeren Nabil Shaath kommer på offisielt besøk til Norge mandag 12. januar.

Under besøket skal Shaath møte utenriksminister Jan Petersen (H) og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF).

I en pressemelding fra Utenriksdepartementet blir det opplyst at man fra norsk side ønsker å diskutere utviklingen i fredsbestrebelsene i Midtøsten, det palestinske reformarbeidet og den norske bistanden til det palestinske området.

http://no.news.yahoo.com/040108/1/19fp4.html

Når døden er berre minutt unna

(Debatt): Mandag var den Palestinske utenriksministeren Nabil Saath på besøk i Oslo. Der møtte han utenriksminister Jan Petersen(H) og bistandsminister Hilde Frafjord Johnson(Krf.). Dei hadde samtalar om den omdiskuterte muren som Israel er ferd med å bygga. I presse konferansen etter møtet sa Jan Petersen at han vil gjøre det som står i hans makt for å få stoppa Israel i bygginga av Muren. Treng Israel egentlig denne muren?

Midtøsten og konflikten mellom Israel og Palestinerne baserer seg på et geografisk lite område. Det er femten minutts gange i frå den palestinsk kontrollerte byen Kalkylia til den israelske byen Kfar Sabo. Den lille byen Kfar Sabo har siden september 2000 vert angrepet fire gonger av palestinske sjølvmordsbombere. Fem sivile uskyldige mennesker har blitt myrda bare der.

Siden september 2000 har 900 israelske mennesker blitt myrda av selvmordsbomberne! Petersen viser skremmende liten respekt for ofrene og deres familier. Det israelske folket er ved full beredskap og beredt på det verste heile tida. Israelske barn er fra før godt kjent i bruken av gass masker.

Det vitner om den frykten israelerne daglig må leve med. Det er for å beskytte sitt folk at den Israelske regjering foretar seg ei sånn drastisk handling som bygginga den lange og åtte meter høge muren.

Hilde Frafjord Johnsson(KrF) lova i samtalen med Saath mer penger til det palestinske sjølstyre myndighetene (PA) som blir dreven av Arafat. Den kjente utenriksministeren til Tyskland, Joscka Fisher har gitt Arafat klar beskjed om at Tyskland løyver ingen penger før Arafat slutter å dyrke hatet mot jødene som han gjør i fks skolebøkene til de palestinske barna. Tragisk er det når representanter frå Kristelig folkeparti og Høgre stiller seg mot Israel, og med terroristene.

Arbeiderpartiet, Sv og Senterpartiet som alle boikotter israelske varer i verdensmarkedet er en ting men, at Fremskrittpartiet må stå aleine på Israel si side uten Høgre og KrF er forferdelig tragisk for de av oss som meiner fred kan ikke oppnås uten at Israel må ha rett på sin eksistens som land i Midtøsten.

Politisk nestleder i Radøy Fremskrittsparti

Ole Kristoffer Tveiten

http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=4226

Tirsdag 13. januar 2004, 5.24

Palestinsk gruppe anklages for misbruk av norsk bistand

Av uvakt@ntb.no

Jerusalem/Oslo (NTB-Nils-Inge Kruhaug): Palestinsk politi har pågrepet en ledende menneskerettsaktivist som anklages for misbruk av bistandspenger fra blant andre Norge.

Advokaten Khader Shkirat har ledet den uavhengige menneskerettsorganisasjonen LAW, og ble pågrepet i Ramallah i forrige uke, opplyser kilder i den palestinske selvstyreadministrasjonen til Jerusalem Post.

Shkirat skal siden ha sittet i varetekt, og 25 andre er også avhørt i saken. Flere av dem har vært ansatt i LAW, der det antydes at minst 14 millioner bistandskroner er underslått de siste sju årene.

Ifølge palestinske kilder var det giverlandene Norge, Danmark, Sveits, Irland og EU som i fellesskap slo alarm, og i desember overleverte en anmeldelse til palestinernes riksadvokat, Wael Lafi.

Bakgrunnen for anmeldelsen skal ha vært at man alt i 2002 oppdaget at penger tiltenkt LAWs arbeid var overført til private bankkonti.

Revisjonsfirmaet Ernst & Young fikk i oppdrag å granske LAWs regnskaper for årene 1997 til 2000, og fant at betydelige beløp var kommet på avveier.”

http://no.news.yahoo.com/040113/1/19iek.html

Men når det gjelder bistanden i fra Norge til PLO har denne vært uten krav eller forpliktelser fra Norges side. Er det ikke også et tankekors hvordan militær ”humanitær hjelpebistand” samles i Midtøsten framfor ikke militære hjelpekorps? Men massemediene er også politisk sensurerte for å kunne være politisk korrekte. Etikken og moralen vrakes ”til fordel for en behageligere, inkluderende og en mer økonomisk sikrere tilværelse”.

Samtidig som de internasjonale mediene og de internasjonale militære troppene samler seg i Midtøsten oppfylles profetiene i Bibelen. Jerusalem er verdens navle, nøyaktig slik det står skrevet i Bibelen.

Ulykken fra nord: Enkelte profetier kan gjenta seg etter lengre tidsintervaller, men i de siste tider som vi nå lever i oppfylles hurtig den ene profetien etter den andre. Disse profetiene med flere kan bl.a. vise til Europa og Norge nå i de siste tider. JER 1,13 – 16, JER 4,5 – 7.

Når det gjelder Norges forhold til Israel har dette blitt til en stor ulykke for Israel, først ved Osloavtalen og ved å gi Fredsprisen til Israels ledere som var med å dele opp landet og til en terroristleder som ønsker å fjerne Israel fra kartet. De lovte fred men Israels situasjon ble mye verre. Før disse hendelsene var det ikke selvmordsbombere, men desto mer land som gis til Israels fiender desto mer øker grådigheten og selvsikkerheten og hovmodet til Israels fiender. Israel utpines og nektes selvforsvar og alle muligheter til å kunne forvare seg. Selvforsvarsgjerdet kreves fjernet og det prøves ut hvordan Israel skal tvinges til nedrustning. Samtidig som Israels våpenførende terroriserende fiender oppmuntres ved politisk og økonomisk støtte og blir dermed pådrivere til øket våpenbruk. Desto mer Israel gir for fred, desto verre blir Israels situasjon og kravene mot Israel. Istedenfor å høre på Israels Gud søker Israels ledere og deres støttespillere etter velvilje fra verden og verdens ledere. Herren talte og advarte men lederne ville ikke høre.

Det står også noe om en løve fra nord, Norge har løven i sitt riksvåpen. Norge, et lite land med en liten befolkning (ca. 4,5 mill.) har en enorm rikdom, besitter sterkt innflytelsesrike stillinger internasjonalt. Utad er Norge svært rikt og blant de aller rikeste land globalt. Innad er Norge svært fattig der politikerne sørger for at nok innbyggere (de friske og ressurssterke) synes at de har det såpass bra selv at disse sørger for at de maktglade politikerne beholder sine maktposisjoner. Norge var engang et av de land i verden som Israel hadde aller størst tillitt til, nå er det USA. Men så lenge USA trenger resten av verden politisk og markedsmessig, vil nok dette medføre et stort problem for Israel. Det vet Israels fiender og utnytter dette forholdet. Svikefulle Europa og Norge med er like interessert i det svarte gull som USA, oljen vil de alle ha del i og som for dem dekker over mange synder også grusom terrorisme og stor undertrykkelse av den vanlige befolkningen.

Selv leser jeg profetiene og de advarsler som Guds Ord gir for å kunne ta i mot lærdom av dem. Hva skjer hvis vi ignorerer advarselskiltene i trafikken? Er ikke disse til for at alle som ferdes langs veien skal komme trygt fram? Hva hadde skjedd hvis vi ikke ville lære betydningen av disse skiltene og hvorfor? Det ville jo ha blitt et totalt kaos og forferdelige tilstander. Disse advarselskiltene er helt nødvendige i dette livet, hva da med Guds advarsler som er helt nødvendige å lære og ta til seg også med tanke på evigheten!

Kristne er ikke kalt til å stresse eller ta på seg mer enn de kreftene vi har fått tilsier, det er nødvendig å gå avsides og hvile og gi inntrykkene tid til å kunne prøves på Guds Ord. Det er Jesus som leder oss inn i de ferdiglagte gjerningene, da får vi også de kreftene vi trenger. Eget strev, mas og kav sliter oss bare ut. Det er viktig å minne om å ta seg tid til å kunne samle alle inntrykkene eller bare hvile i Jesu frelsesverk når dette trengs. Marta strevde, Maria lyttet til det Jesus hadde å si og nærheten til Jesus kan også merkes selv om Jesus tier slik at det som er sagt får feste seg i fred og ro.

JESUS HOS MARTA OG MARIA

LUK 10,38 - 42 På sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Marta, tok imot ham i sitt hjem. 39 Marta hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. 40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: "Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg." 41 Men Herren svarte henne: "Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne."

Guds Ord som er gitt oss i Bibelen og som samtidig er levende og virkekraftig er samlet ment til frelse og oppdragelse samt er vår veiviser i Livets skole. Alle kristne kan snuble før en aner det og uten å ville eller forstå det, Jesu disipler har jo også vist oss dette. Paulus advarer sterkt mot å holde seg til mennesker, jeg tror Paulus sier dette drevet av Den Hellige Ånd, for jeg vet selv hvor fort tankene kan komme på avveier uten å forstå eller ville dette selv. Da kommer jo Guds nåde og miskunn som en redning og viser oss dette, slik at vi kan få angre oss og få tilgivelse for så å kunne reise oss igjen og ta lærdom og få lov til å gå videre på veien der Jesus er Hyrden som viser oss vegen og beskytter oss underveis. Guds Ord i Bibelen vitner om dette, derfor forholder jeg meg kun til Guds Ord i Bibelen som eneste rettesnor og prøver meg selv og andre på Guds Ord slik det står skrevet. Gud vil at vi skal trene og øve oss på dette og kan da av bare Guds nåde få de aller beste mulighetene til å bli bevart levende i Kristus Jesus. Vi kristne bør og skal vitne om Jesus og vise til Jesus Kristus, ikke til Rosenius eller andre kristne først, jeg går til Bibelen først og fremst som er den reneste kilden vi kan drikke av og som også gir en fast føde som er helt nødvendig. For Den Hellige Ånd har åpenbart og lært meg at Guds Ord er levende og virkekraftig og utfører det Gud vil Ordet skal gjøre. Det å være skjult i Jesu Kristi blod er nødvendig slik at Faderen ser oss beskyttet og renset av Jesu Kristi offerblod, da får vi også Guds Ånd som en pant på barnekåret som betyr at vi er Guds barn og er frelst og lever i Kristus Jesus. Derfor kan ingen mennesker komme til Faderen uten å bli omvendt og få tilgivelse for syndene og ta i mot Jesu Kristi frelsesverk, bli født på nytt og kan da av ufortjent nåde få leve gjenfødt i Kristus Jesus. Vi må til Jesu Kristi kors på Golgata, det finnes ingen andre veier til Faderen. Det er kun Jesu Kristi frelsesverk som er vår redning! For Guds Levende Ord er Jesus Kristus som også er Guds Levende Sønn Messias som også sier: ”Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg.” Matt. 6,33.(Den norske King James 1997)

NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER

MTT 24,23 - 31 Om noen da sier til dere: "Se her er Messias", eller: "Der er han", så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: "Han er ute i ødemarken", så gå ikke dit ut, eller: "Han er inne i huset", så tro det ikke. 27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. 29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre.

DET UDELTE HJERTE

MTT 6,19 - 34 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. 22 Det er øyet som gir legemet lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. 23 Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket! 24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

VÆR IKKE BEKYMRET!

25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? 27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har! 31 Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? 32 Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34 Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

DØM IKKE!

MTT 7,1 - 3 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. 3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: La meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. 6 Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin; de vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker.

BE, SÅ SKAL DERE FÅ!

7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for. 9 Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham.

DEN GYLNE REGEL

12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.

TO VEIER

13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

DE FALSKE PROFETER

15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

FALSKE DISIPLER

21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

GUD KALLER JEREMIA TIL PROFET

JER 1,4 - 19 Herrens ord kom til meg, og det lød så: 5 "Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg." 6 Men jeg svarte: "Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!" 7 Da sa Herren til meg: "Si ikke at du er ung! Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. 8 Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg," lyder ordet fra Herren. 9 Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: "Se, jeg legger mine ord i din munn. 10 Jeg setter deg i dag over folk og riker for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og plante."

TO SYNER

11 Herrens ord kom til meg, og det lød så: "Hva ser du, Jeremia?" Jeg svarte: "Jeg ser en gren av våketreet." 12 Da sa Herren til meg: "Du så rett; for jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk." 13 Herrens ord kom til meg for annen gang: "Hva ser du?" Jeg svarte: "Jeg ser en kokende gryte; den heller hitover fra nord." 14 Da sa Herren til meg: Fra nord skal ulykken slippes løs over alle som bor i landet. 15 For se, jeg kaller på alle folk i kongerikene i nord, sier Herren. De skal komme og reise hver sin trone like foran Jerusalems porter, mot alle murene omkring og mot alle byene i Juda. 16 Da vil jeg dømme dem for all deres ondskap, fordi de vendte seg bort fra meg, tente offerild for andre guder og tilbad ting de selv hadde laget. 17 Men du skal spenne beltet om livet og stå fram og tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem, ellers vil jeg gjøre deg redd for dem. 18 Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot konger og stormenn i Juda, mot prestene og folket i landet. 19 De skal stride imot deg, men ikke vinne; for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren.

ISRAELS FRAFALL

JER 2,1 - 37 Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2 Gå og rop ut så det høres i Jerusalem: Så sier Herren: Jeg kommer i hu din ungdoms troskap, din kjærlighet i trolovingstiden, da du fulgte meg i ørkenen, i et land der ingen kan så. 3 Israel var hellig for Herren, førstegrøden av hans avling. Alle som ville sluke folket, måtte bøte; ulykke rammet dem, lyder ordet fra Herren. 4 Hør Herrens ord, du Jakobs ætt, alle slekter i Israels hus. 5 Så sier Herren: Hva galt fant fedrene deres hos meg, siden de gikk bort fra meg og holdt seg til guder som ikke duger, så de ble udugelige selv? 6 De spurte ikke: "Hvor er Herren, som førte oss opp fra Egypt og ledet oss gjennom ørkenen, et land med stepper og kløfter, et land med tørke og mørke, et land der folk ikke ferdes og ingen mennesker bor?" 7 Jeg førte dere til et veldyrket land, hvor dere fikk nyte frukten og grøden. Men da dere kom dit inn, gjorde dere landet mitt urent og forvandlet min odel til en styggedom. 8 Prestene spurte ikke: "Hvor er Herren?" Og de som sysler med loven, kjente meg ikke. Hyrdene falt fra meg, profetene spådde ved Ba'al og holdt seg til gagnløse guder. [hyrdene: Israels konger og ledere.] 9 Derfor vil jeg fremdeles føre klagemål mot dere, lyder ordet fra Herren, ja, føre klagemål mot deres barnebarn. 10 Dra til kitteernes øyer og se, send bud til Kedar og undersøk nøye, ja, se om noe slikt har hendt! 11 Har noe folk byttet bort sine guder - enda de ikke er virkelige guder? Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke gagner. [sin ære: Herren.] 12 Bli rystet, du himmel, og skjelv av redsel over dette! lyder ordet fra Herren. 13 For to onde ting har mitt folk gjort: De har gått bort fra meg, kilden med levende vann, og de har hogd seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. 14 Er Israel en trell, er han født som trell i huset? Hvorfor er han da blitt røvet? 15 Unge løver brølte mot ham, høyt runget deres røst. Hans land ble gjort til en ørken, hans byer ble brent, så ingen kan bo der. 16 Selv menn fra Nof og Takpanhes har gjort deg skallet. [Takpanhes: grenseby øst for Nilens delta. Profeten sikter til et egyptisk angrep på Juda.] 17 Er du ikke skyld i dette selv fordi du gikk bort fra Herren din Gud den tid han førte deg på veien? 18 Hva hjelper det vel at du drar til Egypt for å drikke vann fra Nilen? Hva hjelper det at du drar til Assur for å drikke vann fra Eufrat? 19 Det er din egen ondskap som tukter deg, ditt frafall som fører til straff. Så må du da skjønne og se hvor ondt og bittert det er at du har gått bort fra Herren din Gud og ikke lenger har age for meg, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.

DERE HAR GJORT OPPRØR MOT MEG

20 Fra første stund har du brutt ditt åk og slitt dine lenker i stykker. Du sa: "Jeg vil ikke tjene deg lenger." På alle høye hauger og under hvert frodig tre la du deg ned og drev utukt. 21 Jeg plantet deg som et edelt vintre, en helt igjennom ekte plante. Hvordan er du da blitt forvandlet til villskudd, et uekte vintre? 22 Om du vasker deg i lut og ødsler med såpe, ser jeg likevel din skitne skyld, lyder ordet fra Herren Gud. 23 Hvordan kan du si: "Jeg er ikke uren, jeg har ikke løpt etter Ba'al-gudene"? Se hva du drev med nede i dalen, og forstå hva du har gjort! Du ligner en rask kamelhoppe som renner hit og dit, 24 et villesel, kjent på steppen. Hun snapper etter været i sin brunst; hvem kan temme hennes begjær? De som leter etter henne, trenger aldri å løpe seg trette; i paringstiden finner de henne lett. 25 La ikke din fot bli bar, og spar din strupe for tørst! Men du svarer: "Nei, det er nytteløst, for jeg elsker de fremmede, dem vil jeg følge." 26 Som en tyv må skamme seg når han blir grepet, skal israelittene stå der med skam, både de selv og deres konger, deres høvdinger, prester og profeter. 27 De sier til treet: "Du er min far" og til steinen: "Du har født meg." De snur ryggen til meg, ikke ansiktet; men når ulykken kommer, sier de: "Reis deg og hjelp oss!" 28 Hvor er da dine guder som du laget deg? La dem reise seg og hjelpe deg når ulykken kommer! For du har like mange guder som du har byer, Juda. 29 Hvorfor er dere i strid med meg? Dere har alle gjort opprør mot meg, lyder ordet fra Herren. 30 Forgjeves slo jeg sønnene deres, de ville ikke ta imot tukt. Deres eget sverd fortærte profetene som en herjende løve. 31 Dere som hører til denne slekt, gi akt på Herrens ord! Har jeg vært som en ørken for Israel eller som et belgmørkt land? Hvorfor sier mitt folk: "Vi løper dit vi vil, vi kommer aldri mer til deg"? 32 Kan en ungpike glemme sitt smykke eller en brud sitt belte? Men mitt folk har glemt meg i uminnelige tider. 33 Hvor flink du er til å finne veien når du er på jakt etter elskov! Derfor har du også lært deg å gå på onde veier. 34 Ja, på kappeflikene har du blod av uskyldige fattigfolk, som du ikke har grepet i innbrudd. 35 Likevel sier du: "Jeg er uskyldig; hans vrede har vendt seg fra meg." Nå stevner jeg deg for retten, for du sier: "Jeg har ikke syndet." 36 Å, hvor lett du tar det med å velge en annen vei! Men også av Egypt får du skam, slik som du fikk det av Assur. 37 Også derfra må du gå med hendene over hodet. For Herren har forkastet dem som du setter din lit til; du får ingen nytte av dem.

LANDET ER VANHELLIGET

JER 3,1 - 25 Sender en mann sin kone fra seg, og forlater hun ham og gifter seg med en annen, kan han da komme til henne igjen? Ville ikke landet bli helt vanhelliget? Og så skulle du som har drevet utukt med mange menn, vende tilbake til meg! sier Herren. 2 Løft blikket mot de snaue høydene og se! Fins det et sted hvor du ikke lot deg ta? Ved veiene satt du og ventet på elskere som en araber i ørkenen. Du vanhelliget landet med din utukt og din ondskap. 3 Derfor uteble regnskurene, og vårregnet kom ikke mer. Du hadde en mine som en horkvinne, du ville slett ikke skamme deg. 4 Likevel ropte du nylig til meg: "Min far, du er min ungdoms venn. 5 Vil han være vred for evig og alltid bevare sin harme?" Slik talte du, men det du gjorde, var ondt, og det til gagns.

VEND OM, DU FRAFALNE!

6 Herren sa til meg i kong Josjias dager: Har du sett hva Israel, den frafalne, har gjort? Hun gikk opp på alle høye hauger, la seg under hvert frodig tre og drev utukt der. 7 Jeg tenkte: "Etter at hun har drevet på med alt dette en stund, vil hun vende om til meg." Men hun vendte ikke om. Det så hennes troløse søster, Juda. 8 Og hun så at jeg sendte Israel, den frafalne, bort på grunn av all den utukt hun drev, og gav henne skilsmissebrev. Hennes troløse søster, Juda, ble likevel ikke redd, men gikk bort og drev utukt, hun også. 9 Med sitt lettsindige horeliv vanhelliget hun landet; hun drev utukt med stein og tre. 10 Enda vendte hennes troløse søster, Juda, ikke om til meg av hele sitt hjerte, men bare lot som om hun gjorde det, lyder ordet fra Herren. 11 Herren sa til meg: Den frafalne, Israel, har mindre skyld enn den troløse, Juda. 12 Gå og rop disse ordene ut mot nord: Vend om, du frafalne Israel! lyder ordet fra Herren. Jeg ser ikke lenger på deg med harme, men vil vise miskunn, lyder ordet fra Herren, jeg vil ikke for evig være vred. 13 Bare erkjenn din skyld, at du har gjort opprør mot Herren din Gud. Du fór omkring etter fremmede guder - under hvert frodig tre, du hørte ikke på meg, lyder ordet fra Herren.

SAMLINGEN PÅ SION

14 Vend om, dere frafalne sønner! lyder ordet fra Herren. For jeg er herre over dere. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en ætt, og føre dere til Sion. 15 Så gir jeg dere hyrder, slike som jeg vil ha, og de skal vokte dere med kunnskap og forstand. [hyrder: -> 2, 8.] 16 Når dere i de dager blir tallrike og fruktbare i landet, lyder ordet fra Herren, skal de ikke lenger tale om Herrens paktkiste og ikke komme den i hu. De skal verken tenke på den eller savne den, og det skal aldri lages noen ny kiste. 17 På den tid skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag komme sammen - til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og harde hjerte. 18 I de dager skal Judas ætt slutte seg til Israels ætt, og sammen skal de komme fra et land i nord til det landet jeg gav deres fedre til odel og eie.

ISRAEL BEKJENNER SIN SYND

19 Jeg sa: Hvor høyt jeg ville sette deg blant sønner! Jeg ville gi deg et fagert land, den herligste arv blant folkene. Så tenkte jeg dere ville kalle meg far og aldri vende dere bort fra meg. 20 Men som en kvinne er troløs mot sin venn, var du troløs mot meg, du Israels ætt, lyder ordet fra Herren. 21 Hør, det lyder gråt på de snaue høyder, ydmyke bønner fra Israels folk; for de har gått på onde veier, de glemte Herren sin Gud. 22 Vend tilbake, dere frafalne sønner, så skal jeg lege deres frafall. "Se her, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud. 23 Det er løgn og bedrag, det som skjer på haugene, den ville larm på fjellene. Sannelig, bare hos Herren vår Gud er det frelse for Israel. 24 Helt fra vår ungdom av har Skammen spist opp det våre fedre slet i hop, sauene og oksene deres, ja, sønnene og døtrene med.. 25 Så la oss ligge i vår skam, la vanæren dekke oss! For vi har syndet mot Herren vår Gud, både vi og våre fedre, fra vi var unge og til i dag; vi har vært ulydige mot Herren vår Gud."

BRYT DERE NYTT LAND!

JER 4,1 - 31 Israel, dersom du vender om, så vend deg til meg, lyder ordet fra Herren. Tar du bort dine avskyelige guder, så jeg aldri ser dem mer, skal du slippe å flakke hjemløs omkring. 2 Og sverger du ærlig, rett og redelig "så sant Herren lever", skal folkene bli velsignet i ham og prise seg lykkelige i ham. 3 Så sier Herren til mennene i Juda og til dem som bor i Jerusalem: Bryt dere nytt land, og så ikke mer blant torner! 4 Omskjær dere for Herren og ta bort hjertets forhud, dere menn i Juda og folk i Jerusalem. Ellers flammer min harme opp som ild og brenner uten at noen slokker, fordi dere har gjort det onde.

ULYKKEN FRA NORD

5 Kunngjør dette i Juda, rop det ut i Jerusalem: La hornet gjalle i landet, og rop av full hals: Kom sammen og la oss gå inn i festningsbyene! 6 Løft banneret og før det til Sion! Berg dere, bli ikke stående! For jeg sender en ulykke fra nord, en veldig ødeleggelse. 7 En løve stiger opp fra krattet. En som herjer blant folkene, bryter opp og drar ut fra sitt sted for å gjøre ditt land til en ørken. Byene dine skal legges i grus, så ingen kan bo der lenger. [løve: her bilde på en fiendtlig konge eller hærfører.] 8 Bind derfor sørgeplagg om livet, sett i med klagerop og hyl! For Herrens brennende vrede har ikke vendt seg bort fra oss. 9 Den dagen, lyder ordet fra Herren, skal kongen og høvdingene miste motet. Prestene skal stivne av skrekk og profetene stå som lamslått. 10 Jeg utbrøt: Å Herre Gud, du har sannelig sviktet dette folket og Jerusalem da du sa: "Dere skal ha fred", og så sitter sverdet i strupen på oss. 11 På den tid skal det bli meldt til dette folket og til Jerusalem: En vind som dirrer av hete, er på vei mot mitt folk fra de snaue høydene i ørkenen, ikke som når en kaster og renser korn, 12 nei, en sterkere storm kommer hit på mitt bud. Nå vil jeg også felle dom over dem. 13 Som uværsskyer stiger fienden opp, hans vogner er som en virvelvind, hans hester er raskere enn ørner. Ve oss, nå er det ute med oss! 14 Jerusalem, rens ditt hjerte for ondskap, så skal du bli berget. Hvor lenge vil du gi rom for onde tanker i ditt sinn? 15 Hør, det kommer et bud fra Dan, en ulykkesmelding fra Efraim-fjellene. 16 Si fra til folk: Der er de! Rop det ut over Jerusalem! Fiender kommer fra fjerne land, de setter i hærrop mot byene i Juda. 17 Som vaktmenn på en åker omringer de landet fordi det viste trass mot meg, lyder ordet fra Herren. 18 Din atferd og dine gjerninger har ført dette over deg. Det er den beske frukt av din ondskap; nå gjelder det ditt liv.

JEG SÅ -

19 Mitt indre, mitt indre! Jeg vrir meg i smerte. Å, mitt hjertes vegger! Mitt hjerte stønner, jeg kan ikke tie. Jeg hører lyden av horn og hærrop. 20 Sammenbrudd på sammenbrudd blir meldt, ja, hele landet er herjet. Mine telt blir plutselig ødelagt, mine teltduker revner brått. 21 Hvor lenge må jeg se banneret og høre lyden av horn? 22 Ja, mitt folk er uforstandig, de kjenner ikke meg. De er uvettige sønner og skjønner ingen ting. De forstår seg på å gjøre ondt, men har ikke vett til å gjøre det gode. 23 Jeg så på jorden - den var øde og tom, og på himmelen - dens lys var borte. 24 Jeg så på fjellene - de skalv, og alle haugene bevet. 25 Jeg så - det fantes ikke et menneske, og alle fugler under himmelen var fløyet. 26 Jeg så - det fruktbare land var blitt ørken, og alle byene var revet ned. Det var Herren som hadde gjort det i sin brennende vrede.

HERRENS PLAN

27 Så sier Herren: Hele landet skal bli til ørken, men jeg gjør ikke ende på det. 28 Derfor sørger jorden, og himmelen over den mørkner. For jeg har talt og lagt min plan, jeg endrer den ikke og tar den ikke tilbake. 29 Ved lyden av hestfolk og bueskyttere er hver eneste by på flukt. De gjemmer seg i tettskogen og klatrer opp på fjellknauser. Alle byene er forlatt, det er ingen som bor i dem.

SION PYNTER SEG TIL INGEN NYTTE

30 Du som er herjet, hva vil du gjøre? Om du kler deg i skarlagen og pynter deg med smykker av gull, om du gjør øynene store med sminke, gjør du deg fin til ingen nytte. Dine elskere forakter deg, de står deg etter livet. [dine elskere: fremmede folk som Juda har søkt støtte hos.] 31 Jeg hører stønn som av en kvinne i veer, skrik som når hun føder for første gang. Det er Sions datter som roper og gisper etter luft, strekker hendene ut og sier: "Ve meg, avmektig siger jeg om i hendene på mordere!"

HVORDAN KAN JEG TILGI DETTE?

JER 5,1 - 31 Gå omkring i Jerusalems gater og legg merke til hva dere ser, let på torg og plasser om dere kan finne noen, om det finnes en eneste som gjør rett og legger vinn på trofasthet, så jeg kan tilgi folket i byen. 2 De sier nok "så sant Herren lever", likevel sverger de falskt. 3 Herre, du ser jo etter trofasthet. Om du slår dem, kjenner de ingen smerte, om du nesten gjør ende på dem, vil de ikke ta imot tukt. De gjør ansiktet hardere enn stein og nekter å vende om. 4 Jeg tenkte: Det er bare småkårsfolk, de bærer seg tåpelig at; for de kjenner ikke Herrens vei, den rett deres Gud krever. 5 Nå vil jeg gå til de store og tale med dem; de kjenner jo Herrens vei, den rett deres Gud krever. Men de har alle brutt åket og slitt lenkene i stykker. 6 Derfor skal løven fra skogen slå dem ned, steppeulven skal herje blant dem; ved byene ligger leoparden på lur, alle som går ut, blir revet i hjel. For tallrike er deres overtredelser, gang på gang har de falt fra. 7 Hvorfor skulle jeg tilgi deg? Dine sønner har forlatt meg og sverget ved guder som ikke er til. Jeg gav dem det de trengte, men de drev hor, og samlet seg i horehuset. 8 De er brunstige, velnærte hester, hver mann vrinsker etter naboens kone. 9 Skulle jeg ikke kreve dem til regnskap for dette? lyder ordet fra Herren. Skulle jeg ikke hevne meg på et folk som dette? 10 Stig opp på byens terrasser, ødelegg dem, men ikke helt! Ta bort vinrankene der, for de hører ikke Herren til. 11 Ja, de har vært troløse mot meg, både Israels og Judas ætt, lyder ordet fra Herren. 12 De fornekter Herren og sier: "Han gjør ingen ting; ulykken kommer ikke over oss, sverd og sult skal vi ikke se. 13 Profetene skal bli til vind; Herrens ord er ikke i dem, derfor skal det gå dem slik." 14 Derfor sier Herren, Allhærs Gud: Fordi dere taler slike ord, gjør jeg mine ord i din munn til ild og dette folket til ved som ilden skal fortære.

FIENDEN ETER OPP ALT

15 Nå sender jeg mot dere, Israels ætt, et folk som kommer langt bortefra, lyder ordet fra Herren. Det er et uovervinnelig folk, et folk fra gammel tid. Du kjenner ikke deres språk og skjønner ikke hva de sier. 16 Deres pilekogger er som en åpen grav, kjemper er de alle sammen. 17 De eter opp ditt korn og brød, de eter dine sønner og døtre, de eter opp ditt småfe og storfe, de eter dine vintrær og fikentrær. Dine festningsbyer som du stoler på, skal de ødelegge med sverd. 18 Men selv i de dager, lyder ordet fra Herren, vil jeg ikke helt gjøre ende på dere. 19 Og når dere spør: "Hvorfor har Herren vår Gud gjort alt dette mot oss?" da skal du svare dem: "Likesom dere forlot meg og dyrket fremmede guder i deres eget land, skal dere nå tjene fremmede i et land som ikke tilhører dere."

VIL DERE IKKE HA AGE FOR MEG?

20 Kunngjør dette i Jakobs ætt, og rop det ut i Juda: 21 Hør dette, du uvettige folk som ikke har forstand, som har øyne, men ikke ser, og ører, men ikke hører. 22 Vil dere ikke ha age for meg eller skjelve for mitt ansikt? lyder ordet fra Herren, jeg som gav havet en sandstrand til grense, en evig ordning som det ikke kan krenke. Om det bryter på, har det ingen makt, om bølgene bruser, når de ikke over. 23 Men dette folket har et trassig og gjenstridig sinn, de har veket av og gått sin vei. 24 De sier ikke med seg selv: "La oss frykte Herren vår Gud, han som sender regn i rette tid, både høstregn og vårregn, og sørger for at vi kan høste inn i de ukene som er fastsatt til det." 25 Men fordi dere har gjort ondt, er dette kommet ut av lage; det er syndene deres som holder disse godene borte. 26 For det finnes ugudelige menn i mitt folk. De ligger på lur som når fuglefangerne dukker seg ned, setter farlige snarer og fanger mennesker. 27 Likesom et bur er fullt av fugler, er husene deres fulle av svik. Derfor er de blitt store og rike, 28 tykke og fete er de. Det flyter over med onde ord. De dømmer ikke rett, tar seg ikke av farløses sak, så den kan lykkes for dem, og sørger ikke for de fattige, så de får sin rett. 29 Skulle jeg ikke kreve dem til regnskap for dette? lyder ordet fra Herren. Skulle jeg ikke hevne meg på et folk som dette? 30 Det er fæle, ja, grufulle ting som foregår i landet. 31 Profetene spår ved Løgnen, prestene styrer og rår som de vil, og mitt folk vil ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer?.

EN ULYKKE TRUER

JER 6,1 - 30 Berg dere, Benjamins sønner, kom dere bort fra Jerusalem! Blås i horn i Tekoa, reis en merkestang på Bet-Hakkerem! For en ulykke truer fra nord, en veldig ødeleggelse. 2 Jeg gjør ende på Sions datter, den fine, forvente damen. 3 Til henne skal gjetere komme med saueflokkene sine. De slår opp telt omkring henne og hver beiter snaut sitt stykke. 4 "Lys hellig krig mot henne! Kom, vi angriper midt på dagen!" "Ve oss, det lir mot kveld, og skyggene blir lange." 5 "Kom, så går vi til angrep i natt og ødelegger byens borger." 6 Så sier Herren, Allhærs Gud: Fell trær og bygg opp en voll til beleiringen av Jerusalem! Byen skal kreves til regnskap, den er full av vold og urett. 7 Som en kilde lar vannet strømme fram, lar byen ondskapen strømme. Der hører en om vold og ran; stadig ser jeg lidelse og sår. 8 Jerusalem, ta lærdom av dette, ellers vender jeg meg fra deg og gjør deg til en ørken, til et land der ingen kan bo.

ADVARSEL TIL DEM SOM IKKE VIL HØRE

9 Så sier Herren, Allhærs Gud: Hold etterhøst som på et vintre, hold etterhøst på Israels rest! Gå over rankene igjen med hånden lik en som plukker druer! 10 "Hvem skal jeg tale til og advare slik at de hører det? Deres ører er uomskåret, de kan ikke høre etter. De driver spott med Herrens ord og bryr seg ikke om det. 11 Men jeg er fylt av Herrens harme. Jeg greier ikke å holde den tilbake." Så øs den ut over barna på gaten og over hele ungdomsflokken! Både mann og kvinne skal fanges, gamle menn og oldinger. 12 Husene deres skal overgis til andre, jordene og kvinnene med. For nå rekker jeg hånden ut mot dem som bor i landet, lyder ordet fra Herren. 13 Alle sammen, små og store, søker urett vinning. Profeter og prester farer alle med svik. 14 Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: "Fred, fred!" - og så er det ingen fred. 15 De skal bli til skamme, for de har gjort avskyelige ting. Likevel skjemmes de ikke, de eier ikke skam i livet. Derfor skal de falle som de andre; på den tid jeg krever dem til regnskap, skal de stupe, sier Herren.

SPØR ETTER DE GAMLE STIENE!

16 Så sa Herren: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så finner dere hvile. Men de svarte: "Vi vil ikke gå der." 17 Jeg satte vaktmenn over dere og sa: "Lytt når hornet gjaller!" Men de svarte: "Vi vil ikke lytte." [vaktmenn: profetene. Sml. Esek 33, 1 ff.] 18 Hør derfor, dere folkeslag, og dere som er samlet, merk dere det som skal skje iblant dem. 19 Lytt, du jord! Nå fører jeg ulykke over dette folket, en frukt av deres onde tanker. For de lyttet ikke til mine ord og ringeaktet min lov. 20 Hva skal jeg med røkelse fra Saba og det beste krydder fra fjerne land? Brennofrene dere bringer, vil jeg ikke ha, slaktofrene bryr jeg meg ikke om. 21 Derfor sier Herren: Se, jeg legger snublesteiner for dette folket, så det faller; fedre og sønner skal miste livet, granne skal dø sammen med granne.

FIENDEN FRA NORD

22 Så sier Herren: Det kommer et folk fra landet i nord, et mektig folk bryter opp fra jordens ytterste ende. [et folk fra landet i nord: -> 1, 14.] 23 Spyd og bue har de i hånden, grusomme er de og skåner ingen. Larmen av dem lyder som havdur, på hester kommer de ridende. Rustet som stridsmenn rykker de fram imot deg, Sions datter. 24 Da vi hørte ryktet om dem, ble våre hender kraftløse. Vi ble grepet av angst, vi skalv som en fødende kvinne. 25 Gå ikke ut på marken og ferdes ikke på veien; for fienden har sverd, rundt omkring rår redsel. 26 Bind sørgeplagg om deg, mitt folk, og velt deg i støvet! Hold sørgehøytid med bitter klage som når det eneste barnet dør. For brått skal han som herjer, komme over dere.

PROFETEN SKAL PRØVE FOLKET

27 Jeg har satt deg til å prøve mitt folk lik en som prøver gull; du skal kjenne og prøve deres ferd. 28 Trassige opprørere er de alle, de går rundt og baktaler folk; de er som bronse og jern og bærer seg ondt at, alle sammen. 29 Belgen blåser, men blyet er uberørt av ilden. Det nytter ikke å smelte, de onde skilles ikke ut. 30 De skal kalles vraket sølv, for Herren har vraket dem.

BABYLONS FALL OG ISRAELS HJEMKOMST

JER 50,1 - 46 Dette er det ordet Herren talte gjennom profeten Jeremia om Babylonia, kaldeernes land: 2 Forkynn blant folkene, la det høres, løft banneret og rop det ut! Legg ikke skjul på noe, men si: Babel er inntatt, Bel er blitt til skamme, og Marduk er slått av skrekk. Gudebildene står med skam, deres avskyelige guder er lamslått. 3 For et folk fra nord rykker fram mot landet og gjør det til en ørken, slik at ingen kan bo der; folk og fe flykter og drar bort. 4 I de dager, når den tid kommer, lyder ordet fra Herren, skal Israels sønner komme hjem og Judas sønner sammen med dem. Gråtende skal de gå og søke Herren sin Gud. 5 De skal spørre etter veien til Sion, vende ansiktet hit og si: "Kom, la oss slutte oss til Herren i en evig pakt som aldri blir glemt!" 6 Mitt folk var som bortkomne sauer; hyrdene deres hadde ført dem vill, på avveier i fjellene. De gikk over fjell og haug og glemte hvor de skulle roe seg. 7 Alle som traff dem, ville sluke dem. Deres fiender sa: "Vi gjør ingen urett, for de har syndet mot Herren, som de i sannhet kunne hvile hos, og som fedrene satte sitt håp til." 8 Flykt fra Babylonia, dra bort fra kaldeernes land, og gå som bukker foran flokken. 9 For se, fra landet i nord vil jeg samle store folk, egge dem til strid og føre dem opp mot Babylon. De fylker seg mot byen og erobrer den fra nord. De skyter sine piler som en dyktig kriger som aldri vender tomhendt tilbake. 10 Kaldeernes land blir til bytte, alle som tar av det, får det de vil, lyder ordet fra Herren. 11 Ja, dere kan være glade og juble, dere som plyndret mitt arveland. Hopp som kalver i gresset, og vrinsk som sterke hingster! 12 Nå skal deres mor få skamme seg dypt, hun som fødte dere, blir til spott. Se, hun kommer sist i rekken av folkene, hun blir som en tørr og livløs ødemark. 13 Fordi Herren er harm, skal ingen bo der, hele landet skal bli en ørken. Alle som går forbi Babel, skal grøsse og spotte når de ser alle sårene hun har fått. 14 Fylk dere, alle bueskyttere, gå mot Babylon og kringsett byen! Skyt mot den, spar ikke på pilene, for den har syndet mot Herren. 15 Løft hærrop mot byen fra alle kanter! Nå må Babylon overgi seg; dens støtter er falt og dens murer brutt ned. Ja, dette er Herrens hevn. Ta bare hevn på byen, gi den igjen for det den har gjort! 16 Rydd ut av Babylonia den som sår, og den som svinger sigd om høsten. Fra sverdet som herjer, skal hver og en vende seg til sitt eget folk og flykte til sitt eget land. 17 Israel var som en bortjaget sau, som løver hadde drevet på flukt. Først åt Assurs konge ham opp, og så har babylonerkongen Nebukadnesar gnagd av bena. 18 Derfor, sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Nå vil jeg kreve babylonerkongen og hans land til regnskap, slik som jeg gjorde med assyrerkongen. 19 Så fører jeg Israel tilbake til deres egne beitemarker; de skal beite på Karmel og i Basan, og få ete seg mette på Efraims fjell og i Gilead. 20 I de dager, når den tid kommer, lyder ordet fra Herren, skal de lete etter Israels skyld, men forgjeves, etter Judas synd, men den finnes ikke, for jeg tilgir dem jeg lar bli igjen. 21 Dra opp mot Meratajim-landet og gå til angrep på det! Gå mot dem som bor i Pekod, forfølg dem med sverd og slå dem med bann! Gjør alt det jeg befaler deg, lyder ordet fra Herren. 22 Det lyder krigslarm i landet, alt bryter fullstendig sammen. 23 Å, hvor hele verdens hammer nå er knust og knekket! Å, hvor Babylonia er blitt til skremsel blant folkene! 24 Jeg satte snarer for deg, Babel, og før du visste av det, var du fanget. Du ble funnet og grepet, fordi du gikk til strid mot Herren. 25 Herren har åpnet sitt lager og tatt fram sin harmes våpen; for Herren Gud, Allhærs Gud, har et verk å gjøre i kaldeernes land. 26 Rykk fram mot landet fra alle kanter, og lukk opp kornkamrene der! Kast kornet opp i hauger, bannlys det, la ingenting bli igjen! 27 Hogg ned alle oksene deres, la dem gå til slakting. Ve dem! Deres dag er kommet, tiden da de kreves til regnskap. 28 Hør, de flykter og kommer seg bort fra Babylonia. De vil kunngjøre i Sion at Herren vår Gud har tatt hevn, hevn for sitt tempel. 29 Kall skytterne sammen mot Babylon, dem som spenner buen. Kringsett byen på alle kanter, la ingen slippe unna! La Babylon få igjen som fortjent, gjør mot byen alt det den selv har gjort. For den har vist frekkhet mot Herren, mot Israels Hellige. 30 Derfor skal byens unge menn falle på torgene; alle dens stridsmenn skal omkomme den dagen, lyder ordet fra Herren. 31 Jeg kommer over deg, du uforskammede, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud. For nå er dagen kommet for deg, den tid da jeg krever deg til regnskap. 32 Den uforskammede skal snuble og falle, og ingen skal reise ham opp. Jeg setter ild på hans byer, og den skal fortære alt omkring. 33 Så sier Herren, Allhærs Gud: Israels sønner er undertrykt og Judas sønner sammen med dem. Alle som førte dem bort som fanger, holder dem fast og slipper dem ikke. 34 Men deres forløser er sterk - Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Han vil føre deres sak og gi jorden ro, men volde uro for dem som bor i Babylonia. 35 Sverd mot kaldeerne! sier Herren. Sverd mot dem som bor i Babylonia, mot landets høvdinger og vismenn! 36 Sverd mot varseltyderne! De skal stå der som tåper. Sverd mot byens krigere! De skal miste motet. 37 Sverd mot byens hester og vogner, mot alt blandingsfolket der! De skal bli som kvinner. Sverd mot skattene i byen! 38 La tørke ramme vannet, så det tørker bort. For landet er fullt av gudebilder, og med sine redselsfulle bilder oppfører folk seg som gale. 39 Derfor skal ørkendyr slå seg ned der sammen med ville hunder; strutser skal holde til i byen. Aldri skal den bygges mer, fra slekt til slekt skal ingen bo der. 40 Det skal bli som da Gud gjorde ende på Sodoma, Gomorra og grannebyene, lyder ordet fra Herren. Ikke et menneske skal bo der, ingen skal holde til i byen. 41 Det kommer et folk fra nord, det er et mektig folk; mange konger bryter opp fra jordens ytterste ende. [et folk fra nord: Nå skal ulykken fra nord ramme babylonerne selv. -> 1, 14.] 42 Bue og spyd har de i hånden, grusomme er de og skåner ingen. Larmen av dem lyder som havdur. På hester kommer de ridende, rustet som stridsmenn rykker de fram imot deg, Babel-datter. 43 Da babylonerkongen hørte ryktet om dem, ble hans hender kraftløse. Han ble grepet av angst og skalv som en fødende kvinne. 44 Lik en løve som stiger opp fra Jordans prektige skog til sletten som alltid er grønn, slik skal jeg på et øyeblikk drive dem bort fra landet og sette min utvalgte over det. For hvem er som jeg? Hvem vil utfordre meg? Og hvilken hyrde kan stå seg mot meg? 45 Hør da hvilke planer Herren har lagt mot babylonerne, hva han har tenkt å gjøre med kaldeernes land. Selv de minste i flokken skal slepes bort, og beitemarkene deres skal bli øde. 46 Når ropet lyder: "Babylon er tatt!" skal jorden skjelve, og skriket skal høres blant folkeslagene.

BABYLON FÅR SIN STRAFF

JER 51,1 - 64 Så sier Herren: Jeg reiser en ødeleggende storm mot Babylon og dem som bor i Leb-Kamai. 2 Jeg sender folk til å spre babylonerne, likesom når en renser korn. De skal legge landet øde, når de overfaller det fra alle kanter den dagen ulykken kommer. 3 Skytteren skal ikke spenne buen og ikke briske seg i sin brynje. Skån ikke byens unge menn, bannlys hele dens hær! 4 Menn skal drepes og falle i Kaldea, gjennomboret ligger de på gatene. 5 Israel og Juda er ikke blitt som enker, forlatt av sin Gud, Herren, Allhærs Gud, enda deres land er fullt av skyld mot Israels Hellige. 6 Flykt fra Babylon, berg dere alle! Mist ikke livet når byen får sin straff. Dette er hevnens tid for Herren; han gir dem igjen for det de har gjort. 7 Babel var et gullbeger i Herrens hånd og gjorde hele verden drukken. Folkeslagene drakk av vinen, derfor oppførte de seg som gale. 8 Brått er Babel falt og knust. Bryt ut i klagerop over henne! Hent balsam for hennes sår, kanskje kan de leges. 9 "Vi prøvde å lege Babel, men hun var uhelbredelig. La henne ligge, så vi kan gå, hver til sitt eget land. For dommen over henne når til himmelen, den rekker opp til skyene." 10 Herren har vist at vi var uskyldige. Kom, la oss fortelle på Sion hva Herren vår Gud har gjort. 11 "Gjør pilene kvasse, fyll koggerne!" Herren har tilskyndet mederkongen; for han akter å ødelegge Babylon. Dette er Herrens hevn, han vil hevne sitt tempel. [mederkongen: Det var mederne sammen med perserne som gjorde ende på det nybabylonske rike i 539 f. Kr.] 12 Løft banner mot Babylons murer, gjør vaktholdet sterkere, sett ut vakter og legg noen i bakhold! For Herren har tenkt ut en plan og setter i verk det han har talt mot innbyggerne i Babylon. 13 Du som bor ved de store elver og er så rik på skatter, nå er enden kommet for deg, din livstråd blir skåret av. 14 Herren, Allhærs Gud, har sverget ved seg selv: Jeg skal fylle deg med mennesker, talløse som en gresshoppesverm. De skal sette i jubelrop mot deg. 15 Herren skapte jorden med sin kraft, han grunnla fastlandet i sin visdom og utspente himmelen med kyndig hånd. 16 Når han tordner, bruser vannet i himmelen, han lar skyer stige opp fra jordens ende, han lar lynene blinke og regnet falle og sender vinden fra dens opplagsrom. 17 Alle mennesker er dumme og uforstandige. Hver gullsmed må skamme seg over sine gudebilder, hans støpte bilder er løgn, det er ikke ånd i dem. 18 Gagnløse er de, et verk som spottes, i regnskapsstunden er det ute med dem. 19 Slik er ikke han som er Jakobs del, for det er han som skaper alt. Israel er hans egen stamme, Herren, Allhærs Gud, er hans navn.

HERRENS HAMMER

20 Du er min hammer, mitt stridsvåpen. Med deg knuser jeg folkeslag og ødelegger kongeriker. 21 Med deg knuser jeg hest og rytter, knuser vogn og kjørekar. 22 Med deg knuser jeg mann og kvinne, knuser gammel og ung, knuser gutt og pike. 23 Med deg knuser jeg gjeter og buskap, knuser bonden og hans okser, knuser stattholdere og styresmenn. 24 Men mot Babylon og mot alle som bor i Kaldea, gjør jeg gjengjeld, mens dere ser på, for alt det onde de gjorde mot Sion, lyder ordet fra Herren. 25 Jeg kommer mot deg, du ødeleggende fjell, som forderver hele jorden, sier Herren. Jeg retter hånden ut imot deg, velter deg ned fra fjellknausene og gjør deg til et utbrent berg. 26 Ingen stein skal tas fra deg og brukes til hjørnestein eller grunnmur. Til evig ørken skal du bli, lyder ordet fra Herren.

KAMP MOT BABYLONERNE

27 Løft et banner på jorden, blås i horn blant folkene, innvi folkeslagene til kamp mot Babylonia! Kall kongeriker sammen mot landet, Ararat, Minni og Asjkenas. Innsett en hærfører over dem! La hester rykke fram som bustete gresshopper! 28 Innvi folkeslagene til kamp mot Babylonia, Medias konge og stattholdere, alle styresmennene der og hele landet kongen rår over! 29 Jorden skjelver og vrir seg; for nå setter Herren i verk de planer han har mot Babylonia: å gjøre landet til en ørken hvor ingen mennesker kan bo. 30 Krigerne i Babylon har holdt opp å kjempe, de sitter stille i borgene. Deres kraft er borte, de er blitt som kvinner. Det er satt ild på boligene i byen, og bommene der er brukket. 31 Den ene løper renner mot den andre, ett sendebud møter et annet når de skal gi babylonerkongen melding om at byen er inntatt fra alle kanter, 32 at vadestedene er tatt og bolverkene brent og stridsmennene grepet av redsel. 33 Ja, så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Nå ligner Babels datter en treskeplass som er trampet hard. Det er bare en liten stund igjen, så kommer høsten for henne.

HERRENS HEVN

34 Babylonerkongen Nebukadnesar har fortært og utsuget meg og satt meg til side som et tomt kar. Som et sjøuhyre slukte han meg, fylte sin mage med mitt beste kjøtt, og siden slengte han meg bort. 35 La den urett og skade jeg har lidd, komme over babylonerne, sier de som bor i Sion. La dem som bor i Kaldea, få bøte for mitt liv, sier innbyggerne i Jerusalem. 36 Derfor sier Herren: Se, jeg fører din sak og fullbyrder hevnen for deg. Jeg tørrlegger elven i Babylonia og tørker ut dens kilder. 37 Babylon skal bli til en steinrøys, et tilholdssted for sjakaler, et sted til skremsel og spott, hvor ingen mennesker bor. 38 De brøler alle som unge løver og knurrer som løveunger. 39 Når de brenner av begjær, gjør jeg i stand et drikkelag for dem. Jeg gjør dem så drukne at de sovner, de faller i en evig søvn, som de ikke skal våkne av, lyder ordet fra Herren. 40 Jeg fører dem til slakting som lam, som værer og bukker. 41 Å, at Sjesjak er erobret og hærtatt, byen som var lovprist over hele jorden! Å, at Babylon er blitt et skremsel blant folkeslagene! 42 Havet har steget opp over Babylonia og dekket landet med sine larmende bølger. 43 Byene der er blitt til ørken, til et tørt og øde land. Ikke et menneske holder til i dem, og ingen drar igjennom dem. 44 Jeg hjemsøker Bel i Babylon; det som han har slukt, drar jeg ut av munnen på ham. Folkeslag skal ikke lenger komme strømmende til ham. Også Babylons mur er falt. 45 Mitt folk, dra ut av byen! Enhver må berge sitt liv for Herrens brennende vrede. 46 Mist ikke motet, og bli ikke redde når rykter brer seg i landet, når en hører én ting det ene år og noe annet det neste, når det rår vold og urett her på jorden og hersker reiser seg mot hersker. 47 Se, derfor skal dager komme da jeg hjemsøker Babylons gudebilder, så hele landet blir til skamme, og alle menn blir drept og faller. 48 Himmel og jord og alt som er i dem, skal triumfere over Babylon, når folk fra nord rykker fram mot byen og herjer den, lyder ordet fra Herren. 49 Babylon må falle til hevn for de drepte i Israel, likesom folk over hele jorden ble drept og falt for Babylons skyld. 50 Dere som kom unna sverdet, dra bort, bli ikke stående her! Kom Herren i hu i landet langt borte og ha omtanke for Jerusalem! 51 "Vi skammet oss, for vi fikk høre spottord, skamrødmen dekket vårt ansikt; for fremmede har trengt inn i helligdommen, Herrens hus." 52 Derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg hjemsøker Babylonias gudebilder; i hele landet skal sårede stønne. 53 Om Babel stiger opp til himmelen og gjør sin høyborg utilgjengelig, skal jeg sende folk som herjer den, lyder ordet fra Herren. 54 Hør skriket som lyder fra Babylonia, et veldig brak fra kaldeernes land. 55 Det er Herren som ødelegger Babylonia og gjør ende på all støyen i landet. Bølger bruser som en mektig flom, det høres dur og drønn av dem. 56 For mot Babylonia kommer en fiende som herjer; krigerne der blir tatt til fange, og buene deres blir knekket. For Herren er en Gud som gjør gjengjeld, i fullt mål gir han igjen. 57 Jeg gjør deres høvdinger og vismenn drukne, deres stattholdere, styresmenn og krigere med. De skal falle i en evig søvn, som de ikke våkner av, sier Kongen - Herren, Allhærs Gud, er hans navn. 58 Så sier Herren, Allhærs Gud: Babylons tykke murer skal rives ned til grunnen og de høye portene brennes. Så har folkene ingen ting igjen for sitt strev, det slekter har stridd med, går opp i flammer.

JEREMIAS BUDSKAP TIL BABYLON

59 Dette er det oppdrag profeten Jeremia gav Seraja, sønn av Neria, Maksejas sønn, da han drog til Babylonia sammen med Juda-kongen Sidkia, i det fjerde året han var konge. Det var Seraja som sørget for innkvartering. 60 Jeremia hadde skrevet opp i en bok all den ulykke som skulle ramme Babylon. Det er alle de ordene som her er skrevet om byen. 61 Jeremia sa til Seraja: Når du kommer til Babylon, skal du sørge for å lese opp alt dette. 62 Du skal si: "Herre, du har talt mot dette stedet og truet med å ødelegge det, så ingen kan bo der, verken folk eller fe. Det skal bli til ørken for alltid." 63 Når du så er ferdig med å lese opp denne boken, skal du binde en stein til den, kaste den ut i Eufrat 64 og si: "Slik skal Babylon synke og aldri komme opp igjen." For jeg sender ulykke over byen. Her ender Jeremias ord.

GOG GÅR TIL ANGREP PÅ ISRAEL

ESK 38,1 - 23 Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2 Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord mot ham: 3 Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. 4 Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg dra ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med store og små skjold, og alle væpnet med sverd. 5 Folk fra Persia, Nubia og Put er med dem; alle sammen har skjold og hjelm. 6 Gomer og alle hans fylkinger, Togarma-folket lengst i nord og alle deres fylkinger, mange folk er med deg. 7 Rust deg og gjør deg klar, du og alle dine skarer som er samlet hos deg. Du skal vokte dem. 8 Når lang tid er gått, skal du kalles til tjeneste. Og når årene er omme, skal du komme til et land som er bygd opp igjen etter krig og herjing, og hvor folket er ført sammen fra mange folkeslag til Israels fjell, som lenge lå øde. De ble hentet hjem fra folkene, og nå bor de alle trygt. 9 Dit skal du dra opp. Du skal komme som et uvær og dekke landet som en sky, du og alle dine fylkinger og mange folk med deg. 10 Så sier Herren Gud: Den dagen skal tanker stige opp i ditt sinn; du skal legge onde planer 11 og si: "Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, gå mot fredelige folk som bor trygt. De bor alle på steder som er uten murer og verken har bommer eller porter. 12 Jeg vil rane og røve og ta bytte og vende hånden mot det som er reist av ruiner, mot et folk som er ført sammen fra andre folkeslag. Nå skaffer de seg fe og gods, der de bor ved jordens navle." 13 Folk fra Saba og Dedan, kjøpmenn fra Tarsis og alle de mektige der skal si til deg: "Kommer du nå for å rane og røve? Har du samlet alt ditt mannskap for å skaffe deg bytte, for å føre bort sølv og gull, ta fe og gods og få med deg et veldig bytte?" 14 Derfor, menneske, skal du tale profetord og si til Gog: Så sier Herren Gud: På den tid, når mitt folk Israel bor trygt, vil du ikke da bryte opp 15 og komme fra ditt land i det ytterste nord, du og mange folk med deg, alle til hest, en veldig flokk og en tallrik hær? 16 Du drar opp mot mitt folk Israel lik en sky som dekker landet. Det skal skje i de siste dager, da fører jeg deg mot mitt land, for at folkeslagene skal lære meg å kjenne, når de blir vitne til at jeg åpenbarer min hellighet på deg, Gog. 17 Så sier Herren Gud: Var det ikke deg jeg talte om i gamle dager gjennom mine tjenere, Israels profeter? De talte den gang om at jeg skulle føre deg mot Israel. 18 Men når den tid kommer, når Gog går mot Israels land, da vil harmen stige opp i meg, lyder ordet fra Herren Gud. 19 I min brennende iver og glødende harme sier jeg: Den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land. 20 Og da skal alle skjelve for meg: fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt kryp som det kryr av på bakken, og hvert menneske som bor på jorden. Fjellene skal styrte sammen, bergveggene skal rase ned og alle murene jevnes med jorden. 21 Da kaller jeg sverd imot ham på alle mine fjell, sier Herren Gud. Den ene skal vende sverdet mot den andre. 22 Jeg straffer ham med pest og blodsutgytelse. Jeg sender høljende regn og haglsteiner; ild og svovel lar jeg regne over ham og hans fylkinger og over alle folkene som er med ham. 23 Slik åpenbarer jeg min storhet og hellighet og gir meg til kjenne for øynene på mange folkeslag. Da skal de sanne at jeg er Herren.

HERRENS STRAFFEDOM OVER GOG

ESK 39,1 - 29 Du menneske, tal profetord mot Gog: Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer imot deg, Gog, du storfyrste over Mesjek og Tubal. 2 Jeg fører deg omkring og driver deg av sted. Jeg henter deg fra landet lengst i nord og leder deg mot Israels fjell. 3 Der slår jeg buen ut av din venstre hånd og lar pilene falle ut av din høyre. 4 På Israels fjell skal du falle, du og alle dine fylkinger og folkene som er med deg. Jeg gir deg til føde for alle slags rovfugl og for dyrene på marken. 5 Ute i åpen mark skal du falle. For jeg har talt, sier Herren Gud. 6 Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene. De skal få sanne at jeg er Herren. 7 Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent i Israel, mitt folk. Jeg vil ikke la det vanæres mer. Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren, den hellige i Israel. 8 Se, det kommer, det skal skje, sier Herren Gud. Dette er den dagen jeg har talt om. 9 Da skal de som bor i Israels byer, gå ut, gjøre opp ild og tenne på rustningene og brenne opp små og store skjold, buer og piler, stokker og spyd. Med det skal de holde ilden ved like i sju år. 10 De trenger ikke å hente ved fra marken og ikke å hogge i skogene; for de nører ilden med rustningene. De skal røve fra dem som ranet dem, og plyndre dem som plyndret dem, lyder ordet fra Herren Gud. 11 Den dagen lar jeg Gog få et gravsted i Israel, i Abarim-dalen øst for Dødehavet. Det skal stenge veien for dem som drar forbi. Der skal de gravlegge Gog og hele hans flokk, og dalen skal kalles "Gog-flokkens dal". 12 I sju måneder skal israelittene holde på med å gravlegge dem, for å rense landet. 13 Alle menneskene i landet skal være med på dette, og det skal bli til ære for dem den dagen jeg viser min guddomsmakt, lyder ordet fra Herren Gud. 14 De skal velge ut noen menn som stadig skal dra gjennom landet og se til at de som ligger igjen på marken, blir gravlagt. Slik skal de rense landet. Når sju måneder er omme, skal de se nøye etter. 15 Når de drar igjennom landet og får øye på et menneskeben, skal de sette opp en merkestein ved siden av det. Så kan graverne komme og gravlegge det i "Gog-flokkens dal". 16 Der er også en by som kalles Hamona. Slik skal de rense landet. 17 Du menneske, så sier Herren Gud: Si til fuglene og alt som har vinger, og til alle villdyrene i marken: Kom sammen, ja, kom sammen hit fra alle kanter, til det offeret jeg slakter for dere, et stort offer på Israels fjell. Dere skal få spise kjøtt og drikke blod, 18 spise kjøttet av krigere og drikke blodet av jordens fyrster. De er som værer og lam, bukker og okser; som gjøfe fra Basan er de alle. 19 Spis fett til dere blir mette, og drikk blod til dere blir drukne, av slaktofferet som jeg slakter for dere. 20 Ved mitt bord skal dere bli mette av hester og andre ridedyr, av krigere og alle slags stridsmenn, lyder ordet fra Herren Gud.

NÅ VIL JEG VENDE JAKOBS LAGNAD

21 Jeg vil vise min guddomsmakt blant folkeslagene. Alle folk skal se den straffedommen jeg fullbyrder, kjenne min hånd som jeg har lagt på dem. 22 Da skal israelittene sanne at jeg er Herren deres Gud, fra den dagen og i all fremtid. 23 Og folkene skal forstå at det var på grunn av sin synd og skyld israelittene ble bortført. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg mitt ansikt for dem og overgav dem til deres fiender, så de alle falt for sverd. 24 På grunn av deres urenhet og deres overtredelser gjorde jeg dette med dem; jeg skjulte ansiktet for dem. 25 Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs lagnad og vise barmhjertighet mot hele Israels ætt. Jeg brenner av iver for mitt hellige navn. 26 De skal glemme sin vanære og all den troløshet de har vist mot meg, når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem. 27 Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendeland, da vil jeg åpenbare min hellighet blant dem for øynene på mange folkeslag. 28 Og da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. Jeg førte dem bort til andre folk, men samler dem i deres eget land og lar ingen av dem bli igjen. 29 Nå vil jeg ikke lenger skjule ansiktet for dem; for jeg har utøst min Ånd over Israels ætt, lyder ordet fra Herren Gud.

GRESSHOPPENE

JOE 1,1 - 20 Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petuel. 2 Hør dette, dere eldste, lytt, alle som bor i landet: Har slikt hendt før i deres tid, eller da deres fedre levde? 3 Fortell om det til deres barn, og de skal fortelle det til sine barn, som igjen skal fortelle det til neste slektledd. 4 Det åmen levnet, åt gresshoppen opp, det gresshoppen levnet, åt larven opp, det larven levnet, åt gnageren opp. 5 Våkn opp, dere drukne, og gråt! Klag, alle dere som drikker vin, over druesaft dere ikke fikk smake. 6 For et folk har dratt opp mot mitt land, mektig og uten tall. Tenner har de som en løve og kjeve som en løvinne. 7 De la mine vintrær øde og knekte fikentrærne, flekte barken, rev løvet av, så grenene ble hvite. 8 Klag som en sørgekledd jomfru klager over sin ungdoms brudgom. 9 Grødeoffer og drikkoffer blir borte fra Herrens hus. Prestene, Herrens tjenere, sørger. 10 Markene er herjet, jorden sturer. For kornet er ødelagt, vinen tørket inn, og oljen er borte. 11 Bøndene er skuffet, og vindyrkerne klager over hveten og bygget; det finnes ikke grøde på marken. 12 Vintreet tørket, fikentreet visnet. Granatepletre, palme og apal, hvert tre på marken er tørket bort; all glede er blitt borte blant menneskene. 13 Ta sørgeklær på og hold klage, prester, skrik, dere som gjør tjeneste ved alteret! Gå inn og våk i sørgeklær, dere som tjener min Gud. For grødeoffer og drikkoffer holdes borte fra deres Guds hus. 14 Lys ut en faste og kunngjør høytidssamling. Kall sammen de eldste, ja, alle som bor i landet, til Herren deres Guds hus og rop så til Herren: 15 Ve oss, for en dag! Ja, nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige. 16 Ble ikke maten borte for våre øyne, glede og jubel fra vår Guds hus? 17 Såkornet i jorden er tørket inn. Bingene er ødelagt, låvene revet, for kornet er blitt borte. 18 Hvor buskapen rauter! Bølinger streifer omkring, for de har ikke beite. Selv saueflokkene må lide. 19 Herre, jeg roper til deg. For heten har gjort ende på beitene i ødemarken. Solbrann har svidd av hvert tre på marken. 20 Også de ville dyrene stønner opp mot deg, for bekkefarene er tørre, og heten har gjort ende på beitene i ødemarken.

HERRENS DAG

JOE 2,1 - 27 Blås i horn på Sion, løft hærrop på mitt hellige fjell, så alle i landet skjelver av redsel! For Herrens dag er nær, den kommer, 2 en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde. Det kommer et stort og mektig folk og brer seg som morgenrøden på fjellet. Det har aldri hatt sin like og skal heller ikke få det fra slekt til slekt i alle år. 3 Foran det fortærer ild, og bakom slikker flammen. Foran er landet som hagen i Eden, og bakom ligger en livløs ørken; ingen berger seg unna. 4 Som hester er folket å se til, som hingster farer de fram. 5 De sprenger fram over åsryggene likesom larmende vogner, lik ild som knitrer i halmen, lik en veldig hær, beredt til strid. 6 Folkeslag skjelver for dem, hvert ansikt er blussende rødt. 7 Som krigere styrter de fram, som stridsmenn stormer de murer. Hver går strake veien fram og bøyer ikke av fra stien. 8 De trenger ikke hverandre bort, hver mann holder sin plass. De styrter fram mellom kastespyd og lar seg ikke stanse. 9 De farer inn i byen, de stormer opp på muren, de trenger inn i husene. Gjennom vinduet går de som tyver. 10 Jorden skjelver foran dem, og himmelen rister. Sol og måne formørkes, og stjernene mister sin glans. 11 Herren løfter sin røst foran den fylking han fører; for veldig er hans hær og tallrike de som lyder hans ord. Ja, stor og skremmende er Herrens dag, hvem kan holde den ut?

VEND OM, FOR GUD ER NÅDIG!

12 Men selv nå, lyder ordet fra Herren, vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! 13 Riv ikke klærne sund, men la angeren rive i hjertet! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme. 14 Kanskje snur han om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake - grødeoffer og drikkoffer for Herren deres Gud. 15 Blås i horn på Sion, lys ut en faste og kunngjør høytidssamling! 16 Kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer! 17 Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: "Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott, la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?" 18 Da ble Herren fylt av brennende iver for sitt land og viste medynk med sitt folk. 19 Og Herren svarte sitt folk: Jeg sender dere korn og vin og olje, så dere kan bli mette. Aldri mer skal jeg gjøre dere til spott blant folkene. 20 Fienden fra nord vil jeg drive langt bort fra dere og jage ham til et tørt og øde land, fortroppen til havet i øst, baktroppen til havet i vest. Stank og vond lukt skal stige opp fra ham, for han satte seg fore å gjøre storverk. [fienden fra nord: -> Jer 1, 14.] 21 Frykt ikke, du åkerjord, fryd deg og vær glad! For det er Herren som gjør storverk. 22 Frykt ikke, dere dyr på marken, for beitene i ødemarken grønnes, og trærne gir sin frukt, fikentre og vintre bærer rikt. 23 Fryd dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud! For i rettferd gir han dere høstregn, han sender dere regnskyll, høstregn og vårregn som før. [i rettferd: her om Guds nådige velgjerning. -> Jes 51, 5.] 24 Hver treskeplass fylles med korn, pressekummene flyter over av druesaft og olje. 25 Jeg gir dere igjen for de årene da gresshoppesvermen herjet, og larven, gnageren og åmen, min store hær som jeg sendte mot dere. 26 Dere skal spise og bli mette og prise Herren deres Guds navn. For han handler underfullt med dere, og mitt folk skal aldri bli til skamme. 27 Dere skal få sanne at jeg er hos Israel. Jeg og ingen annen er Herren deres Gud, og mitt folk skal aldri bli til skamme.

NÅR ÅNDEN BLIR UTØST

JOE 3,1 - 26 En gang skal det skje at jeg utøser min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord; de gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. 2 Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min Ånd i de dager. 3 Jeg lar jærtegn vise seg på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler. 4 Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. 5 Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna, slik Herren selv har sagt. Blant dem som har berget seg, er de som Herren kaller.

HERRENS DOM OVER FOLKENE

6 For se, i de dager, på den tid da jeg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, 7 da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land 8 og kastet lodd om mitt folk; de gav en gutt for en skjøge og solgte en pike for vin - og drakk. 9 Og nå, Tyrus og Sidon og alle filisterbygder, hva er det dere vil meg? Har dere noe å gjengjelde, eller vil dere gjøre noe mot meg? I en fart vender jeg det dere gjør, mot dere selv, 10 for dere tok mitt sølv og gull og førte bort mine dyreste skatter til deres egne templer. 11 Dere solgte folket i Juda og Jerusalem til jonerne, for at det skulle komme langt bort fra sitt land. 12 Nå vil jeg kalle dem til oppbrudd fra hvert sted som dere har solgt dem til, og vende mot dere selv det som dere har gjort. 13 Sønnene og døtrene deres vil jeg la judeerne selge. De skal selge dem til sabeerne, et folk som bor langt borte. - Herren har talt. 14 Rop dette ut blant folkene: Rust dere til hellig krig, vekk krigerne! La alle stridsmenn møte fram og dra ut! 15 Smi plogskjærene om til sverd og vingårdsknivene til spyd! Sveklingen skal si: "Jeg er en helt." 16 Skynd dere og kom! Kom sammen, alle folkeslag rundt omkring! Herre, før dine krigere dit! 17 Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats dal. For der vil jeg sitte til doms over folk fra alle kanter. 18 Sving sigden, for høsten er moden! Kom og tråkk, for vinpressen er full, pressekummene flyter over. For folkenes ondskap er stor. 19 Det er et mylder og ståk i avgjørelsens dal! Herrens dag er nær i avgjørelsens dal. Sol og måne svartner, og stjernene mister sin glans.

JUDAS HERLIGE FREMTID

21 Herren skal tordne fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels sønner. 22 Dere skal få sanne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige fjell. Jerusalem skal være et hellig sted, der skal fremmede aldri mer komme inn. 23 Den dagen skal det skje at fjellene drypper av druesaft, og haugene flommer av melk; i alle Judas bekkefar skal det renne vann. En kilde veller fram fra Herrens hus og vanner Akasiedalen. 24 Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde hei for sitt voldsverk mot judeerne. For det var i deres land de spilte uskyldig blod. 25 Men i Juda skal det alltid bo folk, og i Jerusalem skal slekt følge slekt. 26 Jeg vil hevne dem som er drept, og ikke spare de skyldige. Herren bor på Sion.

HILSEN

ÅPE 1,4 - 20 Johannes hilser de sju menigheter i provinsen Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som står for hans trone, 5 og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, 6 og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far - ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. 7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen! 8 Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.

MENNESKESØNNEN ÅPENBARER SEG

9 Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen og riket og håpet i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. 10 På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en mektig røst bak meg, med klang som en basun. 11 Og den sa: "Det du får se, skal du skrive i en bok og sende den til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea." 12 Jeg vendte meg for å se ham som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, 13 og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. 14 Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene som flammende ild; 15 føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten lød som bruset av veldige vannmasser. 16 I sin høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra hans munn gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen, når den skinner i all sin kraft. 17 Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. 19 Så skriv det du har sett, det som nå er og det som heretter skal komme. 20 Og dette er hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju lysestaker av gull: De sju stjerner er englene for de sju menigheter, og de sju lysestaker er menighetene selv.

TIL EFESOS

ÅPE 2,1 - 29 Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestaker av gull: 2 Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. 3 Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. 4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort - hvis du ikke vender om. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. [nikolaittene: vranglærere i menighetene. Se v. 15.] 7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.

TIL SMYRNA

8 Skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende: 9 Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig - og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge. 10 Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone. 11 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død.

TIL PERGAMON

12 Skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier han som har det skarpe tveeggede sverd: 13 Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor. 14 Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste avgudsoffer og drev hor. 15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære. 16 Vend om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn. 17 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, med et nytt navn risset inn, et navn som ingen kjenner uten han som får den.

TIL TYATIRA

18 Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse: 19 Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første! 20 Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. [Jesabel: Se 2 Kong 9, 22. Dekknavn for en falsk profetinne.] 21 Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. 22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger; 23 og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder enhver av dere etter det han har gjort. 24 Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har "kjent Satans dybder", som de kaller det - til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. 25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. 26 Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene. 27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. 28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. 29 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

TIL SARDES

ÅPE 3,1 - 22 Skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død. 2 Våkn opp, og styrk den rest som er igjen, før den dør! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. 3 Husk hvordan du tok imot og hørte! Hold derfor fast, og vend om! Men hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. 4 Men du har noen få i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge med meg i hvite klær, for de er verdige til det. 5 Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler. 6 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

TIL FILADELFIA

7 Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den Hellige og Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen kan åpne: 8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. 9 Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, av dem som lyver og sier de er jøder og ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. 11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone! 12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by - det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Gud - og også mitt eget nye navn. 13 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

TIL LAODIKEA

14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. 17 "Jeg er rik," sier du, "jeg har overflod og mangler ingen ting." Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. 21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


Dagens bibelord
Sal 87, 1-7:
1 Av Korahs barn. En salme. En sang. Den stad han har grunnfestet, står på de hellige fjell.
2 Herren elsker Sions porter framfor alle Jakobs boliger.
[68: 17. 78: 68.]
3 Herlige ting er sagt om deg, du Guds stad. Sela.
[46: 5, 6. 48: 2 ff. 132: 13 ff. Jes 2: 2 ff. Mika 4: 1 ff.]
4 Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner meg. Se, Filisterland og Tyrus sammen med Etiopia: Denne er født der.
[45: 13. 68: 32. 72: 10. 89: 11. Job 9: 13. Jes 19: 21.]
5 Og om Sion skal det bli sagt: Hver og en er født der. Og han, Den Høyeste, gjør det fast.
[48: 9. Jes 44: 5.]
6 Herren skal telle når folkene blir oppskrevet, og si: Denne er født der. Sela.
[69: 29. Jes 4: 3.]
7 Og de som synger og danser, skal si: Alle mine kilder er i deg.
[30: 12. 36: 9. Jer 31: 12, 13.]


Mandag, Januar 19, 2004

Til Norsk Israelsenter
Til NIS

Venligst send denne henvendelse videre til rette vedkommende i Sverige

I flg. nyhetssendingene i NRK 19.1.2004 skulle selvmordkonferansen foregå uten noe
innslag om konflikten jøde - palestinaaraber. Dette ble brudt i o m denne famøse utstilling
selv om det skulle være gjort i de hensikter man nå sier - og selv om det var gjort
av en jøde. Løftebrudd var det uansett!

Når man behandler et så følsomt tema som folkemord - på en så forferdelig bakgrunn som den jødene har,
i en så spent situasjon som dagens og endatil hadde avgitt løfte om å holde seg unna dette området -
er det sterkt forkastelig å lage til en slik tvetydig "kunstnerisk" utstilling.
Min innstendig henstilling til den svenske regjering er ikke å la det bli noen ytterligere
"teppegang" for den jødisk ambasadør i Sverige, men tvert imot beklage det inntrufne og
løftebruddet.

Norden tåler ikke ytterligere belastninger av vårt forhold til jødene - uten at det
vil straffe seg for oss alle sammen. Om man regner med det eller ikke finnes det en rettferdig Gud
som holder øye med retten i nasjonene og sitt folk og han har advart oss i Den Hellig Skrift på mange måter.
Så både enkel rettstenkning og Skriften tilsier at man bør besinne seg og følge den anbefaling jeg har gitt over.


Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit

Tlf: 37 93 02 69
Fax: 37 93 01 57
E-post: akf-evje@online.no


”Forskrudd” naboskap - Kvalbein? - Av Lars Arne Høgetveit, Sem
Lektor Jon Kvalbein har en av sine nå etter hvert velkjente utblåsninger. (se senere) I FV (Fædrelandsvennen) 16.1.-04 er han ille berørt av noe så prosaisk som at hans og min artikkel ble slått opp ved siden av hverandre av FVs redaksjon. Det burde i og for seg ikke avstedkomme noe problem for J.K., selv om artiklene delvis handlet om samme tema. Men den gang ei. På slutten av sitt oppgjør med biskop Skjevesland klipper han behendig en bit av min artikkel - for så å blåse ut følgende: "viser bare at han har en forskrudd virkelighetsoppfatning" - og med sine videre kortversjoner sier han at "Dette er en så grov beskyldning mot biskopen, stikk i strid med Bibelens ord om at bare Gud har rett til å foreta en evig dom, at jeg sterkt og offentlig vil ta avstand fra Høgetveits artikkel." Dette er vel ingen uenig om, men det var heller ikke det jeg skrev. Jeg skrev: "Biskopen bør ikke fortsette å under-minere det budskap han er satt til å forkynne, for en slik fortsettelse fører både han og de som hører på han i fortapelsen som også er evig." Gjør han ikke det med sine utspill mot foreldreretten og Gr.l. §2 ?

Her står det intet annet enn AT OM HAN FORTSETTER Å LÆRE I STRID med og rive ned Gr.l. klare formulering om "den evangelisk lutherske religion forbliver statens offentlig religion og de der bekjenne seg til den ere forpliktet til at oppdrage deres børn i samme." Jeg hevder ikke annet enn at om han fortsetter å forkynne og tale mot dette verdifundament for nasjonen og foreldrenes Gr.l.s festede rett til å "oppdrage deres børn i samme" - så går det galt med han og de som hører på. Dette er ikke det minste verken "forskrudd" eller nytt, det er gammel bibelsk lære å forholde folk deres hyrdeansvar om den rette veien og det alvor det er å være hyrde og tilhører. Om Berøamenigheten heter det endog, at de var av "et edlere sinn" for de gikk hjem og undersøkte om hyrden talte rett etter Skriften. Man må regne med - at de som de gamle haugianere - reiste seg i kirkebenkene og sa fra når hyrden slo inn på avveier. At grunnlovsfedrene laget vanntette skott "mot at vantroen skulle ødelegge nasjonen" viser ikke "forskruddhet" hos meg, men kanskje hos dem som ikke kan lese Gr.l. § 112 , tidligere § 110 som nettopp sikrer mot å forandre den ånd - § 2 - som bærer hele vår Konstitusjon med sitt menneskesyn og verdiforankring. Det kan synes at en tidligere rektor gjennom 13 år på et privat gymnas i indre Telemark ikke ser sammenhengen mellom Grunnlovens §2, friskoler, den Gud-gitte foreldreretten og Guds Ord? § 2 er riktig nok konfesjonsbundet, men det er vel i orden for Kvalbein?

Hva jeg tok et oppgjør med Skjevesland om var at han som biskop gikk ut både mot friskolene og Gr.l. § 2. Og med bakgrunn i alle fortvilte foreldre som nå søker etter alternativer for barna sine - ikke minst på grunn av KRL-faget som er et avkristningsfag, samt et samfunn i mer eller mindre oppløsning p.g.a. verdioppløsningen. Endog FVs redaktør er inne på dette i sin leder lørdag hvor han sammenligner hvor fredelig det var da han voks opp mot skuddvekslingens Agder per d.d. - da må det være på sin plass å heve en sterkt advarende røst mot den prelat som har hovedansvaret innen den off. kirke mot å gå ytterligere på veien mot full nedrivning av Gr.l. § 2. Den Gr.l. som haugianerne, kristen- og bondehøvdinger som for eks. Ole Gabriel Ueland (Rogaland) omtalte som det norske folks to øyenstener. De stod på Gr.l. og rikket seg ikke i sitt arbeid og slit for å reise en kristen nasjon i fred.

Avslutningsvis: Nå vil vel noen og enhver som har fulgt skapelsesstriden i avisen Dagen gjennom godt 1 år få egne tanker om denne plutselige nidkjærhet fra JKs side mot undertegnede. Flere av oss - bl.a. prof. dr. scient Ivar Kristianslund, Jørgen Høgetveit og undertegnede har så ettertrykkelig påvist at JK tar grunnleggende feil og gitt det en passende karakteristikk, at han ble så vidt ubalansert at han offentlig skrev at han overhode ikke ville debattere ytterligere med oss. Og det står han selvsagt fritt til, men desto merkeligere blir nå denne gjentatte utblåsingen i FV. Utblåsingen i Dagen var så vidt kraftig at vi fant det riktig å minne han om injurieloven - om vi ikke tenkte på å gå til sak mot han. Man syntes han burde ytre seg på en mer kultivert måte mot sterke meninger og ikke forsøke seg med stigmatisering av annerledes tenkende. Han synes ikke å ville holde seg til sitt avlagte løfte om taushet mot oss, så derfor disse linjer mot hans høyst usaklige og uprovoserte angrep i relasjon til han. Jeg skal gjerne drøfte disse sakene både med Kvalbein og Skjevesland i full offentlighet - men sannheten og alvoret kommer jeg ikke til å underslå, dog skal jeg avholde meg fra sinne og ukvemsord.


ANSWERS IN GENESIS ILLUSTRATIONS - True roots
ANSWERS IN GENESIS ILLUSTRATIONS


--------------------------------------------------------------------------------
MORE ILLUSTRATIONS

The Reason—Part 3

View list of all available illustrations

If you would like to request a specific illustration, please click here.
True Roots

Today we have many different groups, often called ‘races,’ with what seem to be greatly differing features. The most obvious of these is skin color. Many see this as a reason to doubt the Bible’s record of history. They believe that the various groups could have arisen only by evolving separately over tens of thousands of years.

However, according to the Bible, all humans on earth today are descended from Noah and his wife, his three sons and their wives, and before that from Adam and Eve (Genesis 1-11). The Bible tells us how the population that descended from Noah’s family had one language and by living in one place were disobeying God’s command to ‘fill the earth’ (Genesis 9:1 , 11:4). God confused their language, causing a break-up of the population into smaller groups which scattered over the earth (Genesis 11:8-9). Modern genetics show how, following such a break-up of a population, variations in skin color, for example, can develop in only a few generations. There is good evidence that the various people groups we have today have not been separated for huge periods of time.

This illustration portrays the true ‘roots’ of the human race, as explained by the Word of God.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/Home/Area/Overheads/pages/oh20040116_217.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Hva 2003 lærte meg (I og II) - Av Lars-Arne Høgetveit
Hva 2003 lærte meg I

En kort situasjonsbeskrivelse – noen eksempler

Oppstart av kristne privatskoler møter kraftig motstand i flere kommuner og de bruker ny privatskolelov som delvis åpner for å tilsidesette foreldreretten! Private høyskoler merker den økonomiske tommeskrue. Mens Kristne Friskolers Forbund støtter en blanding av en utvannet kristendom, humanisme og muhamedanisme i heftet ”Tusenfryd”– og forteller oss at menneskerettene ikke har et genuint kristent opphav. Humanismen har festet seg i den ”kristne tanke” og gjør en surdeigs virkning. Relativismen dyrkes og Gud avsettes også av bekjennende kristne. Sannhet er byttet ut med kompromissets ånd.

P4 blander seg utidig inn i programprofilen til Norea og tar programmet ”Møteplassen” av plakaten og ber Norea komme opp med et mer religionsblandings konsept (àla KRLfaget). Generalsekretær Geir Magnus Nyborg i Familie & Medier sier om denne sak at saken handler om kristne innslag i media generelt. Det har han rett i.

Skaperen står svakt i det offentlige kristen-Norge ved at flere ”sentralt plasserte” mennesker målbærer en tro som blander Gud og mennesketanker, når det gjelder Guds Skaperakt. Det er klart at Gud skapte slik det står skrevet i 1. Mosebok, men bibelkritikkens ånd har senket seg og gjort sin gjerning i hjerte.

Videre har jødefolket fått ytterligere lavere status i Norge og mange nordmenn følger i fotsporene til antisemittismen, og det dessverre langt inn i kristne rekker.

Alt dette over skyldes sviket mot Guds Ord – uten det ville dette ikke vært mulig i et land som har så dype kristne røtter helt tilbake til år 1024 på Moster – men det har ikke blitt ”plantet den rette lære og vannet” de siste årene. Men mye ugrass er sådd (les relativisme). Og dermed kan ikke Gud gi vekst. Forfølgelsen av kristne er i gang. En annen forståelse av dette er i beste fall naiv.

Samfunnet preges nå av denne anti-kristelige ånd (ala innholdet i ”Ringenes Herre”) som fra dypet av avgrunnen, ånden sprer seg inn blant kristne med uhyggelig fart og inntrengningskraft. Samfunnet er i oppløsning på de fleste områder, men kanskje spesielt mht familien og kirken. Skjønner du alvoret kan du også videre lese om en måte du kan være med å bekjempe denne utvikling.

HVA GJØR VI?
Det er flere måter å kjempe i Guds rike på: bønn, pengegaver, dugnad, forkynneroppdrag, oppdragelse av barn, artikler til media, osv. Men bruk ikke din tid og dine penger i liberale sammenhenger, der Guds Ord ikke tas på alvor – det bidrar kun til videre forfall i Norge og av deg selv!

Signaliser at du som kristen skjønner hva som skjer og fortell de bibelfornektende humanister det. Fortell dem at vi akter å kjempe på Guds premisser - ikke deres – og tenke bibelske tanker. Les Kampen om menneskerettene av Sigurd Opdahl (se www.kommentar-avisa.no), der vil du finne en kort grei oversikt over åndskampen og hvilke åndelige røtter vi kjemper i mot. Du leser også der om hvilken stor kraft som befinner seg i Jesu-navnet, navnet over alle navn. Navnet som har bekjempet Satan og hans hær. For underslå ikke at Satan har stor makt, da undervurderer du Han grovt, men sett din lit til Jesus, og bi på Han – så svarer Han i sin tid og på sin måte!

Be om vekkelse i Norge og be om at det må begynne med de som bekjenner seg som Guds barn.
Be om at den enkelte må reise seg og uavhengig av konsekvensene bringe lov og evangelium til sin familie, til sine venner og sine kollegaer – så de i hvert fall får høre det en gang. Så vil noen si – men det blir så sosialt vanskelig. Ja, det kan bli det (og det blir det), men de vil takke deg den dag de står fremfor sin Frelser og er frelste syndere og ikke fortapte sjeler for evigheten!

Fortell også dine medkristne at feighet i denne åndskampen ikke har bibelsk belegg, men at Bibelen gir oss virkelig grunn til å peke på Jesus for både det åndelige og det verdslige regiment. Alt står i Guds Ord, der kan du lese slik det står skrevet. Gud er med også i 2004!

Hva 2003 lærte meg II

Av Lars-Arne Høgetveit

HVA GJØR VI?
Under dette punkt skrev jeg avslutningsvis i del I kort om hvilken vei den enkelte kristne kan gå om han ville være med å bringe Guds velsignelse og fred tilbake over vårt folk og land. Det ble lite rom for konkretisering da - så den følger her – og gir noen konkrete muligheter på hvor man kan legge sin vei.

Det første Jesus fikk oppleve i denne verden var at Herodes satte i gang en storstilt jakt på alle guttebarn under 2 år for å drepe dem. Kristus skulle ikke overleve. Denne kamp fortsatte hele Jesu liv til Han ble korsfestet for våre synder i Jerusalem. Av Jesu 12 apostler var det bare Johannes som led en naturlig død, de andre kostet det livet å ta Guds Ord på alvor. De kristne i dag er lovet den samme forfølgelse, slik de forfulgte meg vil de også forfølge dere, sa Jesus. Dette er en viktig historisk bakgrunn for følgende få eksempler.

EKSEMPLER
Norges statsminister har en annen ”løsning” en å følge Guds ord i et intervju i avisen Norge I Dag
nr 51-52- 2003: ”Hvordan er det å ”forvalte” lover som bryter med Guds bud – som for eksempel partnerskapsloven og abortloven? ”Dette er et dilemma, men nødvendig om en skal delta i politikken.”, svarer vår statsminister.

Ut i fra dette kan ikke en kristen støtte statsministeren – han leder mennesker ut i stor villfarelse og hans parti ledes nå etter hvert av den person som administrerer abortloven i Norge, Dagfinn Høybråten i Helse og sosialdepartementet. ”Loven” dreper ca 35 barn hver dag, mens Norge trenger nye barn! Og ”loven” ødelegger mødre og fedre som vet at det var et barn som var unnfanget.

Å være ”kristen sosialist” er et begrep som mange hegner om – men det har ingenting med kristendom å gjøre for Jesus var kjærligheten tro i Sannhet og det er ikke en ekte sosialist. Han støtter ikke Guds utvalgte folk jødene, han går god for abortloven (feminismens frukt) og dyrker en ”kjærlighet” uten sannhet og det er ingen kjærlighet slik Jesus definerte den. Et begrep som ”kristen humanist” innebærer noe av det samme. Setter man Kristus foran ”sosialist” eller ”humanist” forteller man Gud at jeg vil klare litt selv og det er ikke slik den enkeltes stilling er overfor Gud. Ovenfor Gud er vi knust og Hans Nåde er alt hva vi trenger til Frelse.

Les din Bibel (og hold husandakter), men bruk ikke 1978/ 85 utgaven for der har en uvenn sådd ugras. Bruk 1930 eller 1988 utgavene - der har oversetter i hvert fall benyttet prinsippet om at oversettelsen skal være ord for ord og ikke laget en utgave som ”oversetter” det man tror var meningen, slik 1978/ 85 utgavene har hatt som prinsipp og der vi vet at liberale ”teologer” har vært sentrale.

Den norske kirke er et eget kapittel og ville ikke vært der den er i dag om bibelsk kirketukt var blitt praktisert, fordi slippes synden inn og blir godtatt, sprer den seg i hele menigheten. Den norske statskirke er en statskirke fordi vår stat er tuftet på Grunnloven og bl.a. dens § 2. Den jobbes det nå med å få fjernet og enkelte vil bytte den ut med en verdiparagraf. Men § 2 er allerede en verdiparagraf – men en bibelsk en og som konstituerer Norge som nasjon. Motarbeid en slik tanke at § 2 skal bort, for det er også Grunnlovsstridig!

Til deg som ikke finner noe åndelig hjem. Kanskje du kan starte husmøter, det er i gang allerede, flere steder i Norge, et samfunn av de Hellige. Og når det gjelder dåp etc finnes det god informasjon om hvordan det kan gjøres i det enkelte kristne hjem.

Gud er ennu på tronen! også i 2004! Og Han sier oss: ”Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn! For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse. Hebreerne 10.35-39.

Regn med å bli spottet av mennesker i mange varianter, men bli ikke overrasket. For trekker du som kristen frem Guds ord til dine naboer, venner og familie vil enkeltes samvittighet bli så rammet at de reagerer – og det viser at det ennå er håp for det mennesket. Noen vil lytte og du vil ofte bli overrasket over hvem det er som lengter etter fred med sin Skaper.

"Så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv". (Joh. 3,16). Lykke til i Jesu navn inn i det nye året!


Dagens bibelord
Sal 36, 6-10:
6 Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene.
[57: 11. 71: 19. 103: 11. 108: 5.]
7 Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre!
[145: 15, 16. Rom 11: 33.]
8 Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge.
[17: 8. 57: 2. 63: 8. 91: 4. Rut 2: 12.]
9 De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke.
[23: 5, 6. 65: 5. Jes 25: 6.]
10 For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.
[27: 1. Jes 9: 2. Jer 2: 13. 17: 13. Joh 1: 4.]


Det "Ringer" fortsatt! - Av Jørgen Høgetveit
Aftenposten 17.1. 04 følger opp "Ringenes Herre" med utfyllende stoff. Interessant. Det er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTNU, Jeanette Sky som gir til beste sitt syn på alver som hun har skrevet om i sin bok om temaet. Anmelderen sier om boken: "Morsom og lettlest kulturhistorie som drar linjene fra våre underjordiske til Tolkiens alver og diskuterer hvordan forestillingene om alvene har endret seg etter menneskenes behov for MAGI." Linjene synes å trekkes videre til "norrøn mytologis huldrefolk" Alvene m.m. synes hele tiden å være "- en lengsel etter natur og MYSTIKK i et samfunn der en rasjonell industrialistisk urbanitet fikk stadig sterkere dominans. ALVENES JOBB ER Å SKAPE MAGI," siteres forfatterinnen. Jeg har all mulig sans for kamp mot urbanitet og ivaretagelse av skaperverket som Guds bolig (euccos) for menneskene, men ikke på disse premisser ei heller for mystikk og magi.

Hun sier:
- "det er ikke tilfeldig hvilke verdier som legges inn i dem og deres verden,- "
- "alver hører hele tiden HJEMME I NATUREN - - - vårt forhold til dem forandrer seg dermed i takt med vårt forhold til naturen". Meget interessant betraktning i relasjon til den animaliseringa av menneskeånden som foregår for tiden. Konf. Kaj Skagens bok om "Bazarovs barn." Mennesket identifiserer seg, føler og opplever en større nærhet og omsorg for naturen og dyrene og en del også rovdyret enn menneskelivet og dets fremtid. For øvrig ikke et kulturhistorisk ukjent fenomen.
- Alvene "bytter ut menneskebarn - - ved å lokke dem til seg i fjellet". Ikke uinteressant sinnbilde på hva som foregår med dette stoffet som skaper en fiktiv verden som lokker barn og unge til seg.
- "Her blandes folketroen med kristendommen - kun kristne besvergelser kan redde menneskene ut av alvenes makt". Det sier noe om denne underverdens natur er og hva som kan stå den imot, men kristne driver - etter mine kunnskaper - IKKE MED BESVERGELSER, men kommer til Gud i Hans Ord med YDMYKE BØNNER om hjelp om å komme ut av kreftenes makt.
- "TOLKIENS ALVER ER USKYLDIGE SOM MENNESKENE FØR SYNDEFALLET" sier Sky. Men slikt finnes ikke. Syndefallet er totalt. Hele menneskeheten og skaperverket falt fra Gud i syndefallet sier Skriften, så dette er en forførelse til noe som ikke er sant. Det finnes en vei til nåderiket og den går gjennom at Guds hellig lov får stoppet munnen på oss og vårt Gudsopprører - slik at nødropet til en nådig Gud i Jesus Kristus får komme over våre lepper og han får fri oss ut både fra oss selv, verden og den ondes grep.
- identifikasjonen til barn og unge er så sterk at "I kjølvannet av "Ringenes herre" - triologien har noen gått så langt som å OPERERE SPISSE ALVEØRER , langt flere andre bruker ører av plast."
- Avslutningsvis sies det i omtalen: "DETTE BERØRER ET NYRELIGIØST FELT DER MAN TROR NATUREN ER GJENNOMSTRØMMET AV EN ÅNDELIG KRAFT, forklarer Jeanette Sky". Men hva annet er dette en blank animisme, at ånden er i naturen. Det som bl.a. er den frigjørende kraft i den vestlige protestantiske sivilisasjon er DET KLARE SKILLET SOM TREKKES MELLOM GUD OG HANS SKAPERVERK. Gud har skapt naturen og overgitt den til mennesket til forvaltning - vel og merke ikke ødeleggelse - MEN HAN BEFINNER SEG IKKE I NATUREN OG DEN ER HELLER IKKE BESATT AV ÅNDER. Det gjorde at man kunne forvalte naturen på en rasjonell måte og skaffe oss dagens velstandssamfunn og ta vare på menneskene. Dette er ganske riktig "nyreligiøsitet" og animisme, men ikke kristendom.


Søndag, Januar 18, 2004

Leserinnlegg av Mona Ekenes: Kristenhetens skyld overfor det jødiske folk
Kristenhetens skyld overfor det jødiske folk

Hvordan det hele begynte:

I den kristne urmenighet var jøder og hedninger samlet om Jesus som ett legeme; skilleveggen mellom jøder og hedninger var blitt revet ned. Det var én hjord og én hyrde. Men seinere forandret situasjonen seg. Mange hedninger ble med i den kristne menighet og kom mer og mer i flertall i forhold til jødene. Etter hvert ble det slik at jøder som ennå ikke var med i den kristne menighet, ikke lenger ble betraktet som brødre i troen på den ene åpenbarte Gud, men som fremmede, ja, fiender. Til tross for alle vanskeligheter og kamper som oppstod, burde de kristne hatt all grunn til å innta en ydmyk og kjærlig holdning overfor dem, og tenkt på at det er dem vi har fått loven og profetene og Herren Jesus Kristus fra. Det er ikke uten grunn at apostelen Paulus formaner oss som tror på Kristus til ikke å rose oss mot dem, men til å forholde oss ydmyke fordi jødene er roten på treet. De bærer oss og ikke vi dem, for vi er bare podet inn blant dem (Rom 11). Det lyktes imidlertid fienden å lure menigheten bort fra denne ydmyke, broderlige holdningen og få den til overlegent å ta all nåde og alle løfter som gjaldt Israel som et rov for seg selv, og dermed slå en strek over Israel i frelseshistorien.(1)

Teologien og en stjålen arverett

Etter apostlenes tid snek en innbilt overlegenhet seg inn i den kristne forkynnelsen og stjal Israels arverett. Spesielt tydelig kommer dette fram i det såkalte Barnabasbrevet,(2) som oppstod i Syria omkr. år 130 og av flere kirkelærere ble regnet til Det nye testamente. Det er fullt av krass antijødisk polemikk og fraskriver jødene fullstendig noen dypere innsikt i de hellige skrifter - det hevdes at de ikke er dem verd. Det gamle testamente oppfattes bare som en skygge av Kristus og kirken: Guds pakt med sitt folk gjelder nå bare de kristne, jødene har tapt den for alltid.

Disse og liknende påstander, som vi f. eks. finner i Ignatius av Antiokias brev (70-107), understøttet mer og mer teorien om at kirken er det nye Israel. Keiser Konstantin gikk så langt at han erklærte at landet Israel ikke tilhørte det jødiske folk lenger. Fra da av, sa han, tilhørte landet den kristne kirke.(3) Her ligger spiren til erstatningsteologien, som antok skremmende dimensjoner mellom det 15. og det 18. århundre og har gjort skade helt opp til vår tid.

Etter ødeleggelsen av templet i Jerusalem (70) og Bar-Kochba-opprøret (132-135) gikk ikke den jødiske tro til grunne, men tok seg opp igjen både når det gjaldt livskraft og innflytelse. Følgelig var ikke argumentet om at kirken hadde erstattet Israel overbevisende lenger. I dette første århundre rivaliserte kristne og jødiske menigheter med hverandre i sin iver etter å omvende hedninger, og den unge kirken så mer og mer på jødedommen som en trussel i denne perioden.

For å motvirke dette prøvde den kristne teologi å skape en ikke-jødisk Jesus. Det ble lagt fram de selsomste bevis - Abrahams tro og løftet som var gitt Adam - for å vise at kirken hadde vært til lenge før Israel, ja at den i virkeligheten er det "evige Israel" (Tertullian).(4) Hvor farlig en slik tankegang er, ble tydelig i Det tredje rike da Hitler proklamerte en arisk eller ikke-jødisk Kristus for å få de kristne på sin side.

Det neste var at jødene ble beskyldt for "Kristusmord". Skjønt det blir sagt helt klart i Matteus 20,18-19 og Apostlenes gjerninger 4,26-28 at hedningene også er medskyldige i korsfestelsen av Kristus, satte den oppfatningen seg fast at bare jødene hadde skylden og bare de måtte straffes. "Det er rettferdig at trengslene er kommet over dere, for dere har myrdet Den rettferdige." (Justin Martyr, ca 100-165)(5) Kristne teologer i det 3. århundre, f. eks. Hippolyt og Origines, behandlet denne teorien utførlig. I det 4. århundre kom den til å dominere kristen tenkning.

Mens "vanlige" kristne fortsatte å ha omgang med jøder og til og med gikk i synagogen, ble kirkelederne redde for å miste hjorden. Derfor angrep de jødene i stadig sterkere ordelag for å vekke frykt og avsky for jødedommen.

Johannes Chrysostomos (344-407), oversatt "gullmunn", ville beskytte den kristne menighet i Antiokia mot sosial og religiøs påvirkning fra en hellenistisk farget jødedom. Som den slagferdige retoriker han var, rakket han ned på jødene i høyst krasse vendinger.(6)

Langt mer katastrofale var følgene av den teologien som denne høyt ansette kirkefaderen utviklet fordi han så på jødenes skjebne som en følge av "Kristusmordet". På grunn av denne forbrytelsen, slår han fast, "finnes det ingen soning, ingen ettergivenhet, ingen tilgivelse for dere …" (7)

"I mange århundrer lyttet jødene til ekkoet av disse tre ordene fra Johannes Crysostomos: Gud hater dere." Og på den måten "har den populære kristne læren alltid vært at hvem som helst, hedning eller kristen, som på noe tidspunkt har forfulgt, torturert eller massakrert jøder, har handlet som et redskap for den guddommelige vrede." (8)

Augustin (354-430) inntok en dobbelholdning. Selv om han samtykte med Paulus i at vi har plikt til å elske jødene, delte han andre kirkefedres syn på at Judas var et bilde på det jødiske folk. I sin "Traktat mot jødene" skriver han at jødene bare har livets rett for i sin fornedrelse å være et "vitnesbyrd om sin egen urett og om vår sannhet."(9) De burde ikke drepes, for akkurat som Kain bærer de et merke: "La dem få leve blant oss, men la dem lide og uavbrutt bli ydmyket."(10)

Teorien om at de med sin smertefulle tilværelse skulle være et vitnesbyrd om Kristi herlighet, gav seinere mange et påskudd til å gjøre jødenes elendighet enda verre - ja, til og med myrde dem.

Staten blir medskyldig


Etter at kristendommen var blitt statsreligion under Konstantin i det fjerde århundre, fikk kirken innflytelse på lovgivningen, og synagogen måtte finne seg i til dels massive innskrenkninger.

Under Keiser Justinian I (483-565) ble det avskaffet mange lover som inntil da hadde beskyttet jødenes religiøse liv og borgerlige rettigheter, om det enn hadde variert sterkt fra sted til sted i hvilken grad loven ble håndhevet. Seinere, i det 7. århundre, innførte den bysantinske keiser Heraklius tvangsdåp for jødene av politiske grunner. På den måten ville han sikre enheten i riket. Denne praksisen ble også overtatt andre steder og fikk katastrofale følger i mange hundre år framover.(11)

Middelalderen

På grunn av den nære forbindelsen mellom kirke og stat i middelalderen, ble det høstet forferdelige frukter av den kristelige antisemittismen som var blitt sådd i tiden forut.

Korstogene

Det første korstoget, som startet i 1096, var opptakten til en langvarig redselsperiode for jødene i Europa, en periode med den dypeste sosiale fornedrelse og menneskelige ydmykelse. Motivet for korstogene var opprinnelig å befri Det hellige land fra de vantro muslimene. - Eldre og yngre menn av alle lag slutter seg til de troendes begeistrede skarer. Men før fyrstene har fått bevæpnet massene, dukker det opp flokker som starter et helt annet korstog, i sitt eget land. De kaster seg over jødene, plyndrer og myrder alle som ikke vil la seg døpe.(12)

I alt ble mellom en fjerdedel og en tredjedel av hele den jødiske befolkningen i Tyskland og det nordlige Frankrike myrdet under det første korstoget.(13)

I Jerusalem flyktet jødene for korsfarerne og låste seg inne i synagogen, der alle 969 ble brent til døde. Korsfarerne mente de hevnet Kristi død, og utenfor marsjerte de "rundt de skrikende, brennende menneskene og sang: Kristus, vi tilber deg! Samtidig løftet de sine korsfarer-kors høyt opp i luften" … Tidligere samme dag "sprang korsfarerne over de døde kroppene (til alle de hadde drept), som om de var et teppe som var lagt ut for dem". Samtidig siterte en av deres ledere, Raymond av Aguilers, Salme 118,24: "Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde og glede oss på den." Massakren ble utført med overlegg. Jerusalem skulle bli en kristen by.(14)

Fordømt til evig trelldom

Under de to første korstogene hadde de tyske jødene appellert til kronen om hjelp. De fikk tilsagn om beskyttelse, men til gjengjeld ble de gjort til "kammerlivegne" for keiseren. For dette privilegiet måtte de betale høye summer, og etter hvert ble jødene en betydelig inntektskilde for staten. Siden de var herskerens eiendom, kunne de kjøpes, leies og selges for å nedbetale gjeld.(15) Dette gjorde man hyppig bruk av, og skikken spredte seg også til andre land. Kirkeledere rettferdiggjorde de "kammerlivegnes" status teologisk med oldkirkens lære om at jødene er fordømt til evig trelldom fordi de har korsfestet Kristus.(16)

Også andre faktorer bidro til fornedrelsen av jødene. De ble utestengt fra de fleste yrker, og håndverkerlaugene tillot bare kristne medlemmer. På den måten var jødene "outsidere" i samfunnet og regelrett tvunget til å livnære seg som pengeutlånere. Nærmest som en svamp sugde de opp flytende kapital i landet, for så periodisk bare å bli utpresset av statskassen. Selv om kirken så skjevt på kristne som drev åger, lånte den penger av jøder til å bygge katedraler og kirker.(17)

Bedrøvelig nok ble beskyttelsen som jødene måtte betale en så høy pris for, ikke alltid til virkelighet. Ofte lå det også rent økonomiske motiver bak når jødene ble offer for massakrer. Etter at massakrene var over, ble gjeldsbrevene som var oppbevart i husene til "ågerkarlene" tilintetgjort.(18)

I 1135 skrev den franske filosofen Pierre Abélard en "Dialog mellom en filosof, en jøde og en kristen". Der lar han jøden uttale følgende:

"Ingen nasjon har noensinne lidt slik for Gud. Spredt blant alle nasjoner, uten konge eller verdslig fyrste trykkes jødene av tunge skatter som om de hver dag på nytt må betale løsepenger for sitt eget liv. Man ser det som en Gud velbehagelig gjerning å mishandle jødene. For Guds hat er den eneste forklaringen de kristne kan finne på det fangenskap jødene lider under. Jødenes liv er betrodd deres grusomste fiender. Ikke engang i søvne slipper de unna sine redselsdrømmer. Himmelen er deres eneste sikre tilfluktssted. Hvis de vil reise til nærmeste by, må de kjøpe seg fritt leide av kristne fyrster for store pengesummer - fyrster som i virkeligheten ønsker deres død for å kunne rane deres etterlatenskaper. Marker og hager kan jødene ikke eie for de har ingen garanti for sin eiendomsrett. Derfor er det ingen andre yrker tilbake for dem enn pengeutlån mot renter, og dette gjør dem igjen forhatt av de kristne."

Til spott og skam

Selv om Bernhard av Clairvaux (1093-1153) var motstander av massemord på jødene, erklærte han at de var en rase som ikke hadde Gud, men djevelen, til far. Dermed hadde han gjort som teologene i samtiden, han hadde revet et bibelvers (Joh 8,44) ut av sammenhengen og anvendt det på jødene for alle tider. Mange hundre år seinere førte nazilederen Julius Streicher dette utsagnet videre og krevde at det folket som har djevelen til far, måtte utryddes.(20)

Syndebukken

Et tidlig eksempel på syndebukk-teorien skjedde da pave Benedict VIII lot jøder drepe fordi de skulle være skyld i en storm og et jordskjelv.(21)

Da svartedauden herjet i Europa (1347-1350), fikk jødene skylden. De hadde angivelig forgiftet brønnene. I Sør-Frankrike, Nord-Spania, Sveits, Bayern, Rhinlandet, Øst-Tyskland, Belgia, Polen og Østerrike ble denne anklagen trodd - og mer enn 200 jødiske samfunn i Europa ble ødelagt. En kan best danne seg et bilde av tragediens omfang når en vet at 10 000 ble drept i Polen, der jødene kom forholdsvis lett fra det. Langt flere enn 10 000 falt som offer i bare tre tyske byer (Erfurt, Mainz og Breslau).(22)

Ritualmord

Et av ryktene som vokste seg stort og sterkt på overtro og uvitenhet, var at jødene slaktet kristne barn for å bruke blodet ved religiøse fester. Når et slikt rykte oppstod, kunne det føre til de uhyggeligste konsekvenser for jødene i omegnen. Et slikt rykte dukket opp i Blois i Loiredalen i 1171. Det førte til at alle byens jøder ble sperret inne i et tretårn og brent levende. I økende grad ble drepte småbarn smuglet inn i jødenes hjem. Der ble de så funnet, og hevnen kunne settes i verk.(23) Mellom 1880 og 1945 var ritualmordløgnen vidt utbredt over hele det sentrale Øst-Europa, både blant katolske og ortodokse kristne. Nazistenes avis, Der Stürmer, pleide hver uke å bringe illustrasjoner som forestilte rabbinere som sugde blod av tyske barn.(24)

Hostieskjending

Som om ikke nok redselshistorier om jødene var satt i omløp, dukket det opp en ny beskyldning på slutten av 1200-tallet. Nå het det seg at jøder stjal eller kjøpte innvidde hostier (nattverdbrød) for å gjennombore dem med kniver eller støte dem i en morter.

Rykter om skjending av hostier førte i 1298 til fryktelige myrderier på jøder i Sør-Tyskland. I Röttingen førte et slikt rykte til at alle byens jøder måtte late livet. Etterpå dro angriperne videre gjennom andre byer i Tyskland og Østerrike, overalt plyndret og myrdet de.(25) Ifølge beregninger ble 100 000 drept og omkring 146 jødiske menigheter offer for massakrene.(26)

I 1389 var jødiske barn i Praha under lek så uheldige at de kom til å kaste sand på en prest som bar det aller helligste. Det resulterte i at 3000 jøder ble henrettet.(27)

Jødemerket

I 1215 innkalte pave Innocens III det fjerde Laterankonsil. Under henvisning til 4 Mosebok 15,37-41 ble det besluttet at jødene skulle skille seg ut fra den øvrige befolkning ved å ha en spesiell klesdrakt (seinere ble dette også pålagt sarasenere, kjettere, prostituerte og spedalske). I tillegg skulle de ha et tydelig merke på klærne som kjennetegn - mange hundre år før nazistenes gule stjerne. Form og farge på jødemerket varierte fra land til land. Dette forsmedelige merket gjorde jødene til utskudd i samfunnet og utsatte dem for alle former for mishandling.(28)

Tvangsdåp

Dåp eller død - dåp eller landsforvisning! I middelalderens Spania var det langt på vei slik at jødene måtte velge et av disse alternativene. I 1391 fikk Ferdinand Martinez, stedfortreder for biskopen i Sevilla, menneskemassene med seg i en opphisset jakt på jødene. Titusener ble drept. Det var også første gang jøder i massevis hadde latt seg skremme til å døpes. Og de kom siden i en vanskelig situasjon. Utad måtte de opptre som kristne, mens de i all hemmelighet levde videre som jøder. Dobbeltspillet ble oppdaget og de tvangsdøpte jødene fikk navnet "marranos", det vil si svin.(29)

Rasevanvidd

I Spania økte både antisemittismen og antimarranismen i et skremmende omfang. Plutselig spredte det seg en idé om at det egentlige problemet lå i den jødiske arvemassen eller mala sangre (dårlig blod). Og dette kunne heller ikke dåpen forandre noe på. Her ligger roten til spansk rasisme.

På samme måte dannet rasismen grunnlaget for nazistenes arierparagraf og Nürnberg-lovene, som stengte jødene ute fra det offentlige liv og nektet dem tysk statsborgerskap.

Den spanske inkvisisjon

I 1480 innkalte det spanske kongeparet Ferdinand og Isabella et tribunal for å rense kirken for marranos, som i hemmelighet fortsatte å praktisere sin jødiske tro. Det ble foretatt massearrestasjoner. Imidlertid lå det på ingen måte bare religiøse motiver til grunn for den spanske inkvisisjon, den hadde også mye å gjøre med kongehusets høye gjeld til jødene. I 1481 ble de første offer brent på bålet.(30) Det er anslått at 30 000 marranos ble brent på bålet under den spanske inkvisisjonen fra det femtende århundre til 1808.(31) Grusomhetene i denne epoken er godt dokumentert. De spredte seg helt til Latin-Amerika.

Hjemløshet

I tidens løp er jødene blitt utvist fra nesten alle land de hadde slått seg ned i. - I 1290 måtte jødene forlate England. 16 000 flyktet til Frankrike og Belgia. Mange bukket under for strabasene på flukten.(32) - Fra Tyskland og Frankrike ble jødene fordrevet gjentatte ganger.

I 1492 jagde Ferdinand og Isabella alle jøder ut av Spania for, som de selv sa, å kunne opprette et ekte kristelig kongerike. De 300 000 flyktningene tok for en stor del veien til Portugal. Der fikk de oppholde seg noen måneder, men mot betaling. Seinere ble de gjort til slaver under Johann II (1481-1495). Hans etterfølger satte dem fri, men tvang dem siden på en brutal måte til å la seg døpe.(33)

Karneval

Det å pine jøder var ofte et høydepunkt under karnevalsfeiringen før fastetiden.

I middelalderens Roma ble det svakeste medlemmet av den jødiske menighet skjøvet naken inn i ei tønne med utstående spiker og rullet nedover en skråning for å dø. Jødene ble tvunget til å se på sin trosfelles martyrium.(34)

Seinere, på motreformasjonens tid, kastet folkemengden i Roma gjørme over jøder som var "fôret opp" spesielt til dette formålet, - "slik disse troløse fortjener" - og så måtte de løpe nakne gjennom karnevalsgatene i iskaldt regnvær.(35)

Reformasjonen

Martin Luther (1483-1546) var opprinnelig velvillig innstilt overfor jødene. Han håpet ved sin nye lære å kunne vinne dem for troen. Ja, han priste dem til og med som "Herrens fettere og brødre ". Men da han måtte innse at han ikke lyktes i å omvende jødene, slo han fullstendig om. "Dere elskede i Kristus, vær ikke i tvil om at dere utenom djevelen ikke har noen bitrere og mer brutal fiende enn dem som er ekte jøder … jødene er noen ordentlige løgnere og blodhunder … de er giftige slanger, snikmordere og djevleunger."(36)

I traktaten "Om jødene og deres løgner" (1543) skrev Luther:

"Hva skal vi gjøre med dette forkastede og fordømte jødefolket? Jeg vil gi mitt lojale råd:

1. Man burde kaste ild på deres synagoger, og det som ikke vil brenne, burde dekkes til med jord så ingen stein noensinne mere ville kunne ses.

2. Man burde ødelegge deres hus.

3. Man burde ta deres bønnebøker og Talmud fra dem, så de ikke lenger hadde makt til å forbanne Gud og Kristus.

4. Man burde under dødsstraff forby deres rabbinere å undervise.

5. Man burde forby dem å benytte rikets veier.

6. Man burde forby dem å ta åger.

7. Man burde gi de unge, sterke, mannlige og kvinnelige jøder "pleil" [trestokker], økser, spader, rokk og "spindel", så de kunne tjene til det daglige brød i deres ansikts sved.(37)

Vi burde drive disse skurkeaktige dovenpeisene ut av vårt system … Derfor, bort med dem … Og for å oppsummere dette, mine kjære fyrster og adelsmenn som har jøder på deres enemerker, hvis dette mitt råd ikke passer dere, så kan dere finne på noe som er bedre. På denne måten kan både dere og vi bli kvitt denne ulidelige, djevelske byrden - jødene." (38)

I en preken like før han døde kom Luther med en oppfordring til å drive alle jøder ut av Tyskland.(39) Flere hundre år seinere, i Det tredje rike, ble Luthers antisemittiske propaganda ordrett sitert.

Gettoer

Renessanse-pavene i Italia var forholdsvis jødevennlige. Motreformasjonen førte imidlertid til en brå vending, framfor alt under pave Paul IV (1555-1559).(40) Det ble opprettet gettoer, først i Italia, deretter i det østerrikske kongerike og i andre land. Den trange og nedverdigende gettoen kom til å kjennetegne jødenes liv over hele Europa.(41)

I moderne tid

Den kristelige antisemittismen hadde i mellomtiden slått så dype røtter i samfunnet at den også preget den vanlige borger, uansett hvilken kristen tradisjon eller politisk bakgrunn han kom fra. Anklagen om "Kristusmord" ble fortsatt slynget mot jødene. Et lite barn som var flyktet sammen med familien fra Kiev til Polen i 1921, husket seinere igjen den første setningen det hadde lært på polsk: "Jødene drepte Kristus."

Det ville sprenge rammen for denne sammenfatningen hvis en skulle gå nærmere inn på den politiske antisemittismen.

Mellom to fronter

Polen hadde vært et tilfluktssted for jøder som flyktet fra korstogene, svartedauden og massakrene som stadig vekk flammet opp. Men så ble situasjonen komplisert på grunn av forholdet mellom Polen og Ukraina.(42) I påsken 1648 reiste de undertrykte, ortodokse ukrainerne seg mot de katolske, polske godsherrene. Jødene, som var forpaktere og mellommenn for polakkene, var hardest utsatt og nådeløst utlevert til de ukrainske kosakkenes grusomme raseri.

Et øyenvitne fortalte:

Kosakkene trakk huden av noen for å kaste kjøttet for hundene, andre tilføyde de alvorlige sår og kastet dem så på veien. Andre igjen ble levende begravd. De dolket spebarn i mødrenes armer. Undertiden kastet de et stort antall jødiske barn i vannet for å jevne ut vadestedene.(43)

Andre grusomheter var så barbariske at det er umulig å feste dem til papiret.

Under den svenske invasjonen i 1655-1658 havnet de polske jødene så å si mellom frontene. Russere, kosakker og svensker overfalt dem i tur og orden, og etter at alle var vekk, ble jødene angrepet av polakkene selv fordi de angivelig hadde hjulpet angriperne.(44)

Den kanskje blodigste epoken inntil da i jødisk historie siden bibelsk tid, var årene 1648-1658. I dette tidsrommet ble mellom 100 000 og 500 000 jøder myrdet i Polen. 700 jødiske menigheter ble utradert. Masser av flyktninger søkte tilflukt i andre europeiske land.(45)

Også under borgerkrigen mellom den røde og den hvite armé i Russland ble jødene angrepet av begge sider. Den hvite armé gikk løs på dem som revolusjonære og den røde armé som borgerlige undertrykkere.

Emansipasjon

Likestillingen jødene fikk del i som følge av emansipasjonen på slutten av det 18. og begynnelsen av det 19. århundre ble ikke hilst like velkommen overalt. I Tyskland ble det utgitt antisemittiske flyveblad som motreaksjon. I 1819 gikk forfatteren av et flyveblad så langt at han foreslo massakrer og kastrasjon og at kvinnelige jøder skulle frigis til prostitusjon. Denne fanatismen fikk den jødiske historikeren Heinrich Graetz til å fastslå følgende, skjønt han ikke var noen venn av katolisismen: Protestantisk teologi og tysk filosofi tilrådde tiltak mot jødene som stilte de kanoniske bullene fra pave Innocens III og Paul IV fullstendig i skyggen.(46)

Dreyfus-saken

I 1894 ble det ført en spionasjeprosess mot den jødiske offiseren Alfred Dreyfus for krigsdomstolen i Paris. Det utløste en bølge av opptøyer mot jødene - og det i et av de mest siviliserte land i verden, det første i Europa som hadde gitt jødene likestilling.

Dreyfus var blitt utsatt for falske anklager om spionasje for Tyskland. Han ble kjent skyldig, offentlig degradert og dømt til livsvarig fengsel. Det førte til protester over hele verden, saken skaket den franske regjeringen kraftig - men først i 1906 ble Dreyfus rehabilitert.(47) Mye bitterhet overfor jødene ble hengende igjen. En av følgene var Vichy-regimet, som samarbeidet med nazistene.

Undertrykkelse

I og med delingen av Polen seint på 1700-tallet fikk Russland herredømme over det største jødiske samfunnet i verden. Katharina II tillot jøder å bo bare innenfor et begrenset område, nemlig i de provinsene Russland akkurat hadde erobret. De ble nå kalt bosetningsområder. Samtidig innbød hun fremmede - unntatt jøder - til å slå seg ned i Sentral-Russland. Under Nikolaus I (1825-1855) forverret situasjonen seg for jødene. Unge jøder mellom 12 og 25 år ble innkalt til militærtjeneste og sendt til fjerne landsdeler. Alle tenkelige metoder - inkludert tortur og skjellsord - ble tatt i bruk for å få dem til å fornekte sin tro og gå over til kristendommen.(48)

Nest etter Russland var på den tiden Romania det landet der jødene ble mest undertrykt. Omkring 200 000 jøder led under forhold som lignet på den verste tiden i middelalderen.(49)

Pogromer

Mens tsar Alexander III regjerte, brøt den første pogromen ut i påsken 1881 og spredte seg til over 100 jødiske menigheter. Tsarens antisemittiske rådgiver hadde satt seg fore å løse jødespørsmålet på sin egen måte. En tredjedel skulle emigrere, en tredjedel skulle dø og en tredjedel skulle forsvinne (dvs. omvendes til kristendommen).(50) Pogromene og masseutvandringene de utløste fortsatte også under tsar Nikolaus II (1894-1917), som betraktet jødene som Kristusmordere …

Selv etter annen verdenskrig fant pogromer sted i Polen, til tross for grusomhetene under Holocaust og en sterkt redusert jødisk befolkning.(51)

Sions vises protokoller

Denne antisemittiske propagandaen kom ut for første gang i 1905 i det tsaristiske Russland og beskyldte jødene for å ha dannet et komplott for å erobre verden. Etter første verdenskrig ble den oversatt til mange språk, og hadde store virkninger like inn i det 20. århundre. Det hjalp ingenting at den i 1921 ble avslørt som falskneri. På initiativ fra den innflytelsesrike industrilederen Henry Ford fikk tre opplag stor utbredelse i Amerika.(52)

I 1922 ble den jødiske utenriksministeren i den tyske Weimarrepublikken myrdet av to fanatikere som mente han var en av "Sions vise".(53) I Nazi-Tyskland nådde innflytelsen fra "Sions vises protokoller" sitt høydepunkt.(54) Den utgis den dag i dag på stadig nye språk og brukes mot jødene og deres stat.

Nazismen

Skjønt nazismen var antikristelig, var det egentlig den kristelige antisemittismen som gjorde Holocaust mulig. Hitler og nazistene fant en modell for sine egne planer i middelalderens katolske, antijødiske lovgivning, og de leste og spredte Luthers giftige, antisemittiske skrifter. Det sier mye at Holocaust brøt løs i det eneste større landet i Europa med omtrent like mange katolikker som protestanter. Begge tradisjoner var gjennomsyret av jødehat.(55)

Så var det sikkert ingen tilfeldighet at synagogene i Tyskland ble brent akkurat natten til Luthers 455. fødselsdag, i november 1938. I en omhyggelig planlagt og storstilet aksjon virkeliggjorde nazistene i denne Krystallnatten det som Luther i sin tid hadde anbefalt.(56)

På den tiden da nazistene tvang jødene til å gå med en gul stjerne på klærne, "oppstod det en vanskelig situasjon for menighetene når døpte jøder med stjerner dukket opp på gudstjenestene … Representanter for Den evangelisk-lutherske kirken i 7 provinser benyttet seg av Martin Luthers lære for å erklære at kristne av den jødiske rase hadde ingen plass og ingen rett innenfor Den tyske evangeliske kirke".(57) Selv om enkelte kristne hjalp jødene, var dette ikke tilfelle for den offisielle kirke.

Den andre verdenskrigen

Selv da nazismen var på sitt høydepunkt og usigelige redselsgjerninger kom for dagen, var det bare et beskjedent mindretall som stod på jødenes side. I sin ytterste nød var de overlatt til seg selv. I 1958 stod en tidligere litauisk prest for retten, anklaget for krigsforbrytelser. Han ble spurt om hvorfor han hadde tidd til den fryktelige nedskytingen han hadde vært vitne til. Han sa at han trodde bibelordet gikk i oppfyllelse for jødene: "Hans blod komme over oss og over våre barn."(58)

Det er skremmende at slike bibelsteder ble benyttet for å rettferdiggjøre en slik følelseskulde - like fullt er liknende tanker også kommet til uttrykk blant kristne fra andre nasjoner.

Da en pavelig sendemann ble bedt om å gripe inn overfor deportasjonene fra Slovakia til Auschwitz med tanke på så mange jødiske barns uskyldige blod, svarte han: "Det finnes ikke noe uskyldig blod av jødiske barn i denne verden. Alt jødisk blod er skyldig. Dere er nødt til å dø. Dette er straffen som har ventet på dere på grunn av den synden [nemlig korsfestelsen av Jesus]."(59)

Da den vel verste jødehater i Det tredje rike ble forhørt under rettssaken for den internasjonale domstolen i Nürnberg, sa han: "Dr. Martin Luther ville i dag ha sittet på anklagebenken i mitt sted hvis aktor hadde tatt denne boken i betraktning. I boken Jødene og deres løgner skriver Dr. Martin Luther at jødene er en ormeyngel, man skulle brenne synagogene deres, man skulle tilintetgjøre dem … Det var nettopp det vi gjorde!"(60)

Sveits stengte grensene. Canada og Amerika hadde så strenge innvandringsbestemmelser at mange jøder ble hindret i å komme inn. Den britiske regjering tok tilbake sine løfter til jødene om å skaffe dem et nasjonalt hjemland i Palestina (slik det var blitt fastlagt i Balfour-erklæringen i 1917). På den måten var og ble dørene stengt for tusenvis av flyktende jøder som søkte asyl i fedrenes land under og like etter nazitiden.

I denne sammenheng må også tragedien med "Struma" nevnes. Fordi britene ikke lot det fullsatte skipet gå i havn i Palestina, måtte det snu, og kom vinteren 1942 under torpedoild i Svartehavet. Bare en eneste av de 769 flyktningene om bord overlevde.

Likegyldighet og passivitet

Det er et faktum at hvis ikke praktisk talt hele verdenssamfunnet hadde vært så likegyldig og passivt like før annen verdenskrig, hadde ikke Hitler så uhindret kunnet gjennomføre sin planlagte masseutryddelse av jødene.

I 1938 hadde president Roosevelt innkalt til en flyktningekonferanse i Evian-les-Bains i Frankrike for å diskutere de europeiske jøders skjebne. Resultatet var skuffende. Av de tretti land som var representert, var det bare tre (Danmark, Den dominikanske republikk og Nederland) som var villige til å ta opp noen tusen jøder. Alle andre stilte så mange betingelser at knapt en eneste av flyktningene kunne oppfylle dem. Nazispioner rapporterte til Hitler: "Gjør med jødene som De vil, ingen vil ha dem."(61)

Fire måneder seinere startet den uhyggelige forfølgelsen som kostet seks millioner jøder livet.

Et kall til å vende om

Presten og historikeren Edward Flannery kommer med følgende uttalelser med tanke på den kristelige antisemittismen:

Det er en tragedie som også har rammet Jesus. Det er Han som ble korsfestet på nytt i sitt folk - og det av mange som var døpt i Hans navn. Antisemittismens synd innbefatter mange synder, men i bunn og grunn dreier det seg om en fornektelse av den kristne tro, om svikt i det kristne håp og sykdomstegn i den kristne kjærlighet. Og var ikke dette kristenhetens egentlige frafall: Det folket som ble mest forfulgt i kristendommens tid, var ikke de kristne, som Mesteren hadde forutsagt ville komme under forfølgelse - nei, det var Hans folk, det folket som Han kom fra. Og var ikke dette den største skandalen: Jødene, som opp gjennom historien bar den byrden Gud hadde pålagt dem, fant ingen allierte og ingen forsvarere i de kristne kirkene. Tvertimot var det kirkene som var mest fanatiske i å baktale og undertrykke dem. Dette er en historie som roper på bot.(62)

I samme ånd skriver Mor Basilea:

La oss i dag innta vår plass ved Jesu side og se på Hans folk med Hans øyne, med Hans kjærlighetsfulle og barmhjertige blikk. Da ville det gå oss til hjertet å se dette folket, Guds utvalgte folk, vandre gjennom århundrene, elendig, foraktet, forbigått og utstøtt, tynget av sykdom og smerter slik som den lidende Guds tjener blir skildret i Jesaja 53. Når vi betrakter dem, vil vi bli minnet om Ham.(63)

Kildehenvisninger

1. M. Basilea Schlink, Israel, mitt folk, Nomi Forlag 1959

(norsk utgave utgått fra forlaget), s.27

2. Se Reidar Hvalvik og Oscar Skarsaune, De apostoliske fedre, Luther Forlag 1997, 2. rev. opplag

3. Se Olga Marshall, Lydia Research Adviser, Swanwick, England, mai 1997, s.7

4. Se Edward Flannery, The Anguish of the Jews, Twenty-Three Centuries of Antisemitism, Paulist Press, New York/Mahwah 1985, s.38f

5. sitert i d.s., s.40

6. Clemens Toma, Das besondere Buch, Freiburger Rundbrief Neue Folge, 2/1996, s. 97f.

7. Flannery, s.51

8. Anført i Malcolm Hay, The Roots of Christian Anti-Semitism, Liberty Press, New York, 1981, s. 27, og sitert av Michael L. Brown, Hva dere har gjort mot en av disse … , Hermon Forlag, 1. opplag 1993, s. 26

9. Werner Keller, Spredt blandt folkeslagene, Droemer Knaur, München/Zürich /Danmark 1968, bd. 1, s. 164

10. Marshall, s. 7

11. Flannery, s. 68

12. Keller, bd. 2, s. 11f.

13. Flannery, s. 93

14. Michael L. Brown, Hva dere har gjort mot en av disse … , Hermon Forlag, 1. opplag 1993, s. 183

15. Flannery, s. 95

16. Brown, s. 28

17. Flannery, s. 97

18. Keller, bd. 2, s. 36

19. Anton Blom, Jødenes vei gjennom historien, Cappelen 1978, s. 36f.

20. Brown, s. 27

21. Hans Kühner, Der Antisemitismus der Kirche, Genese, Geschichte und Gefahr, Verlag Die Waage, Zürich 1976, s. 108

22. Flannery, s. 109, 111

23. Blom, s. 44f.

24. Brown, s. 70

25. Keller, bd. 2, s. 55

26. Flannery, s. 107

27. d.s., s. 112

28. Keller, bd. 2, s. 27f.

29. Blom, s. 39f.

30. Flannery, s. 137

31. Brown, s. 82

32. Flannery, s. 120

33. d.s., s. 139f.

34. Kühner, s. 107

35. d.s., s. 166

36. Martin Luther, Ausgewählte Werke, Ergänzungsreihe, München 1938, sitert i Fritz May, Israel zwischen Blut und Tränen, Der Leidensweg des jüdischen Volkes, Verlag Schulte + Gerth, Aslar 1987, s. 32f.

37. d.s., sitert av Kristoffer Gjøtterud, Ta et oppgjør med Luthers jødehets,

Dagen, 24. mars 1998

38. Brown, s. 14f.

39. Flannery, s. 153

40. Flannery, s. 155

41. Keller, bd. 2, s. 161

42. Flannery, s. 155f.

43. Keller, bd. 2, s. 174

44. Flannery, s. 157f.

45. d.s., s. 158

46. Heinrich Graetz, Volkstümliche Geschichte der Juden, bd. 3, R. Löwit Verlag, Wien und Berlin, o.j., 10. opplag, s. 540

47. Simon Wiesenthal, Jeder Tag ein Gedenktag, Chronik jüdischen Leidens, Ullstein, Frankfurt/M-Berlin 1990, s. 32

48. Flannery, s. 171f.

49. d.s., s. 173

50. d.s., s. 189

51. d.s., s. 191, 272

52. d.s., s. 192f.

53. d.s., s. 207f.

54. d.s., s. 193

55. Brown, s. 7

56. Fritz May, Israel zwischen Blut und Tränen, Der Leidensweg des Jüdischen Volkes, Verlag Schulte+Gerth, Aslar 1987, s. 61, 94

57. Brown, s. 181

58. Rudolf Pfisterer, Verantwortung, Informative Texte: Jüdisch-christlicher Dialog, Strafvollzug, Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1985, s. 217

59. Brown, s. 191

60. Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, bd. 3, s. 346, sitert av Fritz May, s. 94f.

61. Peter Steffens i: Leny Zomerdijk, Vijftig jaar na Auschwitz, de wereld, Nederland en de moord op zes miljoen Joden, Stichting Berlijn-Evian, Barneveld 1995, s. 11

62. Flannery, s. 295

63. Schlink, s. 38

Anbefalt litteratur:

Mendelsohn, Oscar: Jødene i Norge - historien om en minoritet, Universitetsforlaget 1992

Blom, Anton: Jødenes vei gjennom historien, rev. utg., Lunde Forlag 1998

Brown, Dr. Michael L.: Det dere har gjort mot en av disse …, Hermon Forlag 1993

Eban, Abba: Mitt folk, jødenes liv og historie, Nomi Forlag 1971

Hvalvik, Reidar og Skarsaune, Oscar: De apostoliske fedre, Luther Forlag 1997, 2. rev. opplag

Keller, Werner: Spredt blant folkeslagene, Fremad Forlag 1968 (dansk)

Rian, Dagfinn: Den store løgnen, Shalom, Den Norske Israelsmisjon 1992

Rui, Halvard: Kampen om arven og himmelens gunst, Ansgar Forlag 1989

Rypeng, Espen: Antisemittismen og jødenes historie, studiearbeid ved høyskolen for lærere i Bodø 1997

Foruten dette informasjonsheftet er det også utarbeidet :

2000 år med kristen antisemittisme - Forslag til en botsgudstjeneste

Materiellet kan også fås på dansk, engelsk, finsk, fransk, hebraisk, hollandsk, japansk, koreansk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

De som ønsker det, kan få gratis kopi ved å henvende seg til: De Evangeliske Mariasøstre, N-2266 Arneberg i Solør, Norge, e-mail:Nordens.Kanaan@asnes.online.no

Evangelische Marienschwesternschaft, 1997

http://home.online.no/~dkidsoe/skyld.htm


2. søndag etter Kristi Åpenbaringssøndag: DAGENS BIBELTEKSTER
LESETEKST, Jer 17, 12-14:
12 En herlighetens trone, høyt opphøyet fra begynnelsen av, er vår helligdoms sted.
13 Herre, du Israels håp! Alle de som forlater deg, skal bli til skamme. De som viker fra deg, skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann, Herren.
14 Leg meg, Herre, så blir jeg legt! Frels meg, så blir jeg frelst! For du er min lovsang.

LESETEKST, Åp 22, 16-17:
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.
17 Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!

DAGENS PREKENTEKST, Joh 4, 5-26:
5 Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef.
6 Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time.
7 Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne: Gi meg å drikke!
8 Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat.
9 Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere.
10 Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!
11 Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra?
12 Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans?
13 Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vann, blir tørst igjen.
14 Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.
15 Kvinnen sier til ham: Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann!
16 Han sier til henne: Gå og rop på din mann, og kom så hit.
17 Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!
18 For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.
19 Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er en profet!
20 Våre fedre tilbad på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.
21 Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.
22 Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.
23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha.
24 Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.
25 Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer - han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.
26 Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.


Lørdag, Januar 17, 2004

Biased answers to simplistic questions?
Biased answers to simplistic questions?
This letter from Jack (USA) illustrates a common problem of negative feedback that AiG receives, i.e. violating our reasonable feedback rules—in this case, the rule of no unsupported allegations. Generalized denunciations, without specifics, provide no basis for genuine interaction. Had Jack read much of the information on this website, even on the feedback pages alone, he might not believe in the mythical creature known as an unbiased observer; we have repeatedly shown that there is no such thing. Dr Jonathan Sarfati of Answers in Genesis–Australia, whose comments are interspersed, responds. Ellipses (…) signal that a mid-sentence comment follows, not an omission. Letters with unsubstantiated allegations or personal attacks generally will not be published or even responded to.


--------------------------------------------------------------------------------

i've been looking into your "answers" with respect to creation and evolution. frankly, i am saddened by the lack of honesty and dignity i found.

At the moment, this is pure assertion. If you are truly seeking answers, you are not approaching this in the right way, making disparaging comments without any specific examples. We value truth and integrity highly, being followers of the One who is ‘the way and the truth and the life’ (John 14:6), and who commanded us not to lie. So, if you have any real examples of statements we have made that are dishonest in any way, please specify them so we can correct them. [And as a guideline for future writers, it is insufficient to assert ‘Your claim ABC was refuted on website XYZ’ without explaining how it was refuted.] However, we have noticed that sweeping denunciations are often a smoke-screen in an attempt to avoid the uncomfortable implications of our message (that we all need to humbly submit to our Creator, accepting his forgiveness through Jesus Christ).

you provide what claim to be scholarly responses …

This is our aim, but we are fallible. However, you have not shown us where our responses are unscholarly.

… to overly simplistic questions.

Actually, simple questions are usually the best ones, and also the ones to answer clearly. And these are the questions people actually ask.

upon close review these responses are loaded not with objective information but with poorly written, …

Of course this is subjective to a large extent, but all readers of this site can judge for themselves.

biased reactions …

We have never denied being biased. We often point out that all people have biases, including evolutionists, most of whom are strongly biased in favour of materialism. For example, see this admission by Lewontin.

… to valid criticisms of the claims of ‘scientific creationism’.

Which criticisms are valid (and have true premises)? I know of none.

also, in your "answers" to the questions of coal deposits i felt insulted. you provide not one answer, but several possible answers. which is it?

Why is this a problem, having several possible answers, all consistent with the available data and Scripture? We don’t have all the information (nobody does), but as more data become available we might be able to decide which answer is correct, or maybe even an answer not previously thought of. But our general thesis still stands—coal deposits are not a problem for the biblical worldview. Evolutionists have many and varied (and often contradictory) theories as to what caused the extinction of dinosaurs, so I suppose you are ‘insulted’ by this as well? They also propose diametrically opposed theories on other issues, e.g. did evolution happen gradually or jerkily, did birds evolve from dinosaurs or another type of reptile? But they close ranks against creationists and say that they have no doubt that evolution occurred, and that the only disagreement is about the mechanism.

The difference between creationists and evolutionists is that there are a number of creationist alternatives consistent with both the Bible and available evidence, while the supporters of various evolutionary camps score mortal blows against the other camp. E.g. supporters of ‘jerky’ evolution (saltationism and its relative, punctuated equilibria) point out that the fossil record does not show gradualism, and that the hypothetical transitional forms would be disadvantageous. But supporters of gradual evolution point out that large, information-increasing changes are so improbable that one would need to invoke a secular miracle. Creationists agree with both: punctuational evolution can’t happen, and gradual evolution can’t happen—in fact, particles-to-people evolution can’t happen at all!

are you telling me that the bible is so vague as to allow for conjecture on such issues?

The Bible teaches ‘true truth’, not exhaustive truth, as Francis Schaeffer pointed out. So we should not be dogmatic about things not deducible from Scripture. If the Bible explained absolutely everything, and answered every possible objection that a skeptic could raise, then even an oil tanker would be insufficient to carry it!

is this the same bible which is so specific on the question of the morality of abortion?

Yes. The Bible is able to thoroughly equip man for every good work (2 Tim. 3:15-17). This does not preclude it speaking with authority on everything it touches, whether faith, morality, history, geography or science, because Jesus said ‘Scripture cannot be broken’ (John 10:35). And while it is not a science textbook (for one thing, textbooks always have mistakes and quickly become outdated!), it provides a framework for interpreting data. In fact, it historically provided the inspiration for the very practice of experimental science itself, because science can work only in an orderly universe, and it was belief in an orderly Creator that provided this foundation. Neither atheism nor Buddhism can provide such a foundation.

my faith and devotion are in serious trouble.

May I ask: faith in what and devotion to what? After all, over the centuries, many people have claimed to have refuted the Bible, but later on, answers were found. The Hittites were once thought to be a biblical myth, but their enormous ancient capital Hattusa was discovered at modern Boghazköy. Archaeology has also vindicated the Bible regarding the war of four kings vs. five in Gen. 14 and Belshazzar’s kingship in Daniel 5, and in many other areas where skeptics have claimed the Bible was wrong (usually on the incredibly illogical basis that there was no known extra-biblical evidence for event x—absence of evidence is not the same as evidence of absence!). The archaeologist Sir William Ramsay started investigating Luke’s gospel with the assumption that Luke was mistaken in many areas. But Ramsay discovered time and time again that Luke was absolutely precise about place names and the many varied titles of rulers. Ramsay concluded:

Luke is a historian of the first rank; not merely are his statements of fact trustworthy … this author should be placed along with the very greatest of historians. [W. Ramsay, Bearing of Recent Discoveries on the Trustworthiness of the New Testament, Baker, Grand Rapids, Michigan, p. 222, 1953.]

In our own field, some people’s faith in the Bible was challenged by Piltdown Man, Haeckel’s frauds purporting to demonstrate embryonic recapitulation theory and embryonic similarities, and the peppered moth photos, all now known to be fakes.

It would make more sense to trust the Bible than your own limited understanding of the natural world. This is not blind faith, because the Bible has been vindicated time and time again.

i have been asking many questions and the answers that i find in the bible are not making much sense in the face of the answers i find in the natural world.

But what answers can be found in the natural world, really, because nature doesn’t comprise propositions? To provide propositional truth, the data must always be interpreted in some framework, and the framework depends largely on the axioms. AiG unashamedly starts with the axioms of Scripture, while evolutionists start with the axiom of materialism. But the data are the same for both—we don’t deny a single observation by an evolutionist, but interpret it in a different framework. Maybe if you started with the axioms of Scripture, things would begin to make more sense—the Bible will never make sense within the framework of materialism. This is part of what repentance is all about—the Greek metanoia means a change of mind—i.e. willingly taking on God’s way of thinking (that is, agreeing that God is right and you are wrong). Being ‘born again’ involves becoming a new person, with a whole new way of looking at things (2 Cor. 5:17). Jesus said you cannot put new wine into old wineskins—you are trying to put the new wine into the old, hardened, crusty, stiff, dead corpse of materialism. It’s no wonder it does not work! It’s like trying to mix fire and water.

perhaps i'm just missing something.

Yes, perhaps. The Bible says, ‘Seek the Lord while He may be found’ (Isaiah 55:6). Without God, nothing makes sense (cf. Proverbs 1:7, Proverbs 9:10) .


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/feedback/negative9-19-2000.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


MISBRUK AV DEMOKRATIET - Av Stein Henriksen
I flere sammenhenger har jeg vært vitne til at folk har sett det som greitt å avgjøre en sak i strid med eksisterende lover, når en bare har hatt et demokratisk flertall bak seg.

Men dette er en alvorlig sak som fører til konsekvenser de som gjør det, kanskje ikke er klar over.

For det første hyller man da et prinsipp som er i strid med rettstaten, og i realiteten er et flertallsdiktatur.

Og for det andre sørger man for at den saken en på denne måten ønsker å få vedtatt, nettopp ikke blir vedtatt, fordi flertallsvedtaket er lovstridig.

Ramsland 16. januar 2004

Stein Henriksen

Organisatorisk nestformann
i Kristen Framtid


Dagens bibelord
Joh 2, 1-11:
1 Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der.
[4: 46. 21: 2.]
2 Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet.
3 Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin.
4 Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.
[7: 6, 8, 30. 8: 20. 13: 1. 19: 26.]
5 Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.
[1M 41: 55. Matt 12: 46.]
6 Nå stod der, etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker.
[3: 25. Mark 7: 3, 4.]
7 Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen.
8 Så sa han til dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham.
9 Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham:
[4: 46]
10 Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vinen til nå!
11 Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og hans disipler trodde på ham.
[v. 23. 3: 2. 4: 54. 6: 2, 14, 26. 11: 47. 12: 18, 37. 20: 30. 21: 25.]


Fredag, Januar 16, 2004

Kristianslund taler på Kolbotn
Ivar Kristianslund taler på gudstjenesten på Menighetshuset i Kolbotn søndag den 18. jauar 2004 klokken 11. Einar Bryn forretter. Alle er hjertelig velkommen! Menighetshuset ligger like ved Kolbotn kirke.

LESETEKST, Jer 17, 12-14:
12 En herlighetens trone, høyt opphøyet fra begynnelsen av, er vår helligdoms sted.
13 Herre, du Israels håp! Alle de som forlater deg, skal bli til skamme. De som viker fra deg, skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann, Herren.
[2: 13. Sal 36: 10. 69: 29. Luk 10: 20.]
14 Leg meg, Herre, så blir jeg legt! Frels meg, så blir jeg frelst! For du er min lovsang.
[20: 7. 31: 18. 33: 6. Sal 60: 7.]

LESETEKST, Åp 22, 16-17:
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.
[1: 1, 2. 4M 24: 17. Jes 11: 10.]
17 Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!
[21: 6.]

PREKENTEKST, Joh 4, 5-26:
5 Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef.
[1M 33: 19. 48: 22. Jos 24: 32.]
6 Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time.
[Heb 2: 14. 4: 15.]
7 Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne: Gi meg å drikke!
[19: 28.]
8 Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat.
9 Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere.
[8: 48. 2KONG 17: 24. Luk 9: 52, 53. Apg 10: 28.]
10 Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!
[6: 35. 7: 37 ff. Jer 2: 13. Åp 21: 6. 22: 17.]
11 Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra?
12 Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans?
[v. 6. 8: 53. Matt 12: 41, 42.]
13 Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vann, blir tørst igjen.
14 Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.
[6: 35. 7: 37, 38. Jes 49: 10. 55: 1. 58: 11.]
15 Kvinnen sier til ham: Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann!
16 Han sier til henne: Gå og rop på din mann, og kom så hit.
17 Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!
18 For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.
19 Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er en profet!
[1: 21. 9: 17. Matt 21: 11. Luk 7: 16, 39.]
20 Våre fedre tilbad på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.
[5M 12: 5, 11. 1KONG 9: 3. Sal 122: 3, 4.]
21 Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.
22 Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.
[1M 12: 3. Jes 2: 3. Rom 3: 1, 2. 9: 4, 5.]
23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha.
[Ef 2: 18. Fil 3: 3.]
24 Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.
[2KOR 3: 17.]
25 Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer - han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.
[1: 42. Matt 1: 16.]
26 Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.
[9: 37. 10: 25.]


Nobelpriskandidat? - svar til Willy Fjeldskaar fra Cand. Scient. og konservator i biologi Kjetil Åkra.
Nobelpriskandidat? - svar til Willy Fjeldskaar fra Cand. Scient. og konservator i biologi Kjetil Åkra

Debatten mellom undertegnede og Willy Fjeldskaar har nå pågått en tid. Jeg har merket meg at de siste svarene fra Willy Fjeldskaar begynner å ligne svært på hverandre. Det kommer ikke noe svar på mine tallrike spørsmål, kun stadige krav om å ”bevise” kompleksitetsøkning eller gjentagelser av påstander om hva jeg egentlig sier - påstander som har lite og ingenting å bygge på. Jeg tror derfor at vi ikke kommer noe videre i debatten. Vi kan vel kort og godt ikke gjøre annet på dette stadium enn å være enige om å være uenige, som det så fint heter. Jeg vil nå gjerne knytte noen få kommentarer til Fjeldskaars siste innlegg samt komme med en oppfordring som både han og andre kreasjonister så absolutt ville ha interesse av å følge opp.

Fjeldskaar er utrolig flink til å ilegge sin motpart sin forståelse av begreper. Han påstår nå at jeg sier at
”naturlig utvalg IKKE kan frembringe komplekse systemer” mens det jeg egentlig sier er at naturlig utvalg kan føre til nye organsystemer/nye arter basert på eksisterende genetisk variasjon. Greit nok at Fjeldskaar ikke klarer å forstå dette, men jeg skulle ønske han ikke ila meg meninger jeg ikke har.

Fjeldskaar ser fremdeles ingen mekanisme for kompleksitetsøkning (les: dannelse av nye arter og organsystemer). Jeg har gitt ham svaret mange ganger nå og det får holde. Fjeldskaar godtar ikke naturlig utvalg som en prosess i biologisk evolusjon og det har han selvsagt rett til.

Det er imidlertid rett og slett artig å bli beskyld av en kreasjonist for å tro på magi og abrakadabra-løsninger! Her har jeg kommet med tallrike referanser som underbygger min påstand om ”kompleksitetsøkning”, jeg har gitt ham opplysninger om mange vitenskaplige artikler og testbare forsøk og jeg har hele tiden sørget for at mine kilder kan etterspores. Likevel blir jeg beskyldt for å tro på magi og hokuspokus-forklaringer! Da er det sannelig godt å ha en som Willy Fjeldskaar som står støtt på vitenskapens grunn og kan hente slike som meg ned fra de illusoriske skyer jeg åpenbart svever i! Fjeldskaars syn på jordens tilblivelse og artenes opprinnelse er jo så absolutt ikke basert på tro og hokuspokus-løsninger! Hans påstand om at Intelligent Design kan bevises vitenskaplig er jo godt fundert og allment akseptert i det vitenskaplige miljø! Det sier seg jo selv at å bruke et supernaturlig vesen som forklaring på alle ting man ikke vet noe om, slik som livets tilblivelse, hvor universet kom fra, osv, er mye mer vitenskaplig enn å forsøke å finne andre forklaringer!

Jeg blir beskyld for å være frimodig og kanskje litt frekk (?) som forlanger en god teori av Fjeldskaar siden alle vi (og vi er i flertall) som tror på biologisk evolusjon skal ta så feil. Kanskje det er tilfellet?

La oss derfor for argumentets skyld si at jeg og mine meningsfeller faktisk tar feil. Så kjære Willy Fjeldskaar, la oss også for argumentets skyld si at du har vunnet debatten og at jeg innrømmer at jeg ikke kan bevise biologisk evolusjon. La oss også si at du derfor ikke henger deg opp i dette lenger og for en gangs skyld er villig til å gå videre med din argumentasjon. Dette betyr også at 99.99 prosent av alle vitenskapsmenn innenfor realfagene faktisk tar feil når de mener at vi bor på en gammel jord og at livet har utviklet seg gjennom tidene. Siden så mange disipliner er basert på disse sentrale begrepene betyr det at de aller fleste må forandres og det så til de grader. Her har du altså en enorm mulighet, Fjeldskaar, til å vinne Nobelprisen innenfor…, ja, de aller fleste vitenskaplige disipliner. Jeg forventer imidlertid ikke at du skal kunne ta på deg alt dette. Til å begynne med burde du velge ut ett eller noen få tema.

Du har snakket mye om naturlig utvalg og kompleksitetsøkning og mangel på studier av dette på molekylært nivå. Dine oppdagelser må frem i dagen. Derfor ber jeg deg ydmykt om å publisere i hvert fall noen av disse fantastiske resultatene dine. Du, som er på vitenskaplig grunn, burde ikke ha noen problemer med det! Du burde også legge frem dine bevis for Intelligent Design (ID) siden dette er ”en relevant og gyldig teori.” Jeg vet at det ikke har blitt publisert noe om at molekylær evolusjon (kompleksitetssøkning) er en umulighet eller noe om at ID kan bevises i vitenskaplige tidskrifter, så det må du prøve å få til! Du kunne selvsagt prøve å publisere dine resultater i kreasjonistiske tidskrifter. Dem finnes det en del av i USA. Dessverre vil de ikke bli lagt merke til der og de vil heller ikke gjennomgå en peer-review prosess av de vitenskapsmennene som er bevandret i disse temaene og som vil ha stor interesse av dine resultater. Disse personene vet jo også tross alt hva de snakker om så de burde så absolutt kunne se sannheten i det du har oppdaget. Tillat meg å foreslå noen tidskrifter:

Du burde først forsøke Nature. Her har du deres nettside hvor du finner instruksjoner for forfattere og annen relevant informasjon: http://www.nature.com/

Et annet høyst aktuelt tidskrift som trenger dine opplysninger er Journal of Molecular Evolution. Selve tittelen viser jo at de ikke vet hva de snakker om. Her er deres nettside: http://www.springerlink.com/app/home/journal.asp?wasp=hf0guvxwvp597ymtyeb3&referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,id:100107,1

Og kanskje viktigst er tidskriftet Human evolution. På tide at de får litt motstand i sitt ensidige syn på hvor mennesket kom fra. Deres nettside: http://www.elsevier.com/locate/issn/0047-2484 Og man burde også selvsagt korrigere International Journal of Organic Evolution: http://lsvl.la.asu.edu/evolution/

Jeg mener og tror at du er en gammel-jord kreasjonist, Fjeldskaar, så det sparer deg for en del arbeid på det feltet. Jeg går utifra at du dermed godtar de fleste rådende teorier om jordens dannelse, sedimentering og slikt. Likevel burde jo disse paleontologene få høre om dine oppdagelser slik at dette med fossiler kan settes i sitt rette perspektiv (jeg er ikke sikker på hvordan du ser på fossiler men du har vel en forklaring). Deres hjemmeside finner du her: http://www.journalofpaleontology.org/. Egentlig burde også the Journal of Vertebrate Paleontology også få nyte godt av ditt bidrag. http://www.vertpaleo.org/jvp/

Det blir selvsagt for mye å publisere i alle disse tidskriftene, men du burde kunne finne noen som passer. For å gjøre publiseringsprosessen raskere kunne du kanskje basert artikkelen på ditt innlegg i Naturen i 1983? Du hadde en masse argumenter der så vidt jeg husker, argumenter du bruker den dag i dag.

Siden det er så åpenbart at ID er en relevant teori og at kompleksitetsøkninger er imot naturlovene burde det gå greit å få dine oppdagelser igjennom en peer-review prosess. Jeg ønsker deg lykke til og ser frem til å lese artikkelen eller artiklene om du velger å publisere i flere tidsskrifter. Jeg håper du kan legge ut informasjon på for eksempel www.ikrist.com eller sende meg en mail når ditt arbeid har blitt publisert.

Lykke til.How old is the earth? - By Jonathan Sarfati, Ph.D., F.M.
How old is the earth?
by Jonathan Sarfati, Ph.D., F.M.

First published in Refuting Evolution
Chapter 8

For particles-to-people evolution to have occurred, the earth would need to be billions of years old. So Teaching about Evolution and the Nature of Science presents what it claims is evidence for vast time spans. This is graphically illustrated in a chart on pages 36–37: man’s existence is in such a tiny segment at the end of a 5-billion-year time-line that it has to be diagrammatically magnified twice to show up.

On the other hand, basing one’s ideas on the Bible gives a very different picture. The Bible states that man was made six days after creation, about 6,000 years ago. So a time-line of the world constructed on biblical data would have man almost at the beginning, not the end. If we took the same 15-inch (39 cm) time-line as does Teaching about Evolution to represent the biblical history of the earth, man would be about 1/1000th of a mm away from the beginning! Also, Christians, by definition, take the statements of Jesus Christ seriously. He said: ‘But from the beginning of the creation God made them male and female’ (Mark 10:6), which would make sense with the proposed biblical time-line, but is diametrically opposed to the Teaching about Evolution time-line.

This chapter analyzes rock formation and dating methods in terms of what these two competing models would predict.

The rocks
The vast thicknesses of sedimentary rocks around the world are commonly used as evidence for vast age. First, Teaching about Evolution gives a useful definition on page 33:

Sedimentary rocks are formed when solid materials carried by wind and water accumulate in layers and then are compressed by overlying deposits. Sedimentary rocks sometimes contain fossils formed from the parts of organisms deposited along with other solid materials.

The ‘deep time’ indoctrination comes with the statement ‘often reaching great thicknesses over long periods of time.’ However, this goes beyond the evidence. Great thicknesses could conceivably be produced either by a little water over long periods, or a lot of water over short periods. We have already discussed how different biases can result in different interpretations of the same data, in this case the rock layers. It is a philosophical decision, not a scientific one, to prefer the former interpretation. Because sedimentation usually occurs slowly today, it is assumed that it must have always occurred slowly. If so, then the rock layers must have formed over vast ages. The philosophy that processes have always occurred at roughly constant rates (‘the present is the key to the past’) is often called uniformitarianism.

Uniformitarianism was defined this way in my own university geology class in 1983, and was contrasted with catastrophism. But more recently, the word ‘uniformitarianism’ has been applied in other contexts to mean also constancy of natural laws, sometimes called ‘methodological uniformitarianism,’ as opposed to what some have called ‘substantive uniformitarianism.’

It should also be pointed out that uniformitarian geologists have long allowed for the occasional (localized) catastrophic event. However, modern historical geology grew out of this general ‘slow and gradual’ principle, which is still the predominantly preferred framework of explanation for any geological formation. Nevertheless, the evidence for catastrophic formation is so pervasive that there is a growing body of neo-catastrophists. But because of their naturalistic bias, they prefer, of course, to reject the explanation of the Genesis (global) flood.

However, a cataclysmic globe-covering (and fossil-forming) flood would have eroded huge quantities of sediment, and deposited them elsewhere. Many organisms would have been buried very quickly and fossilized.

Also, recent catastrophes show that violent events like the flood described in Genesis could form many rock layers very quickly. The Mount St. Helens eruption in Washington state produced 25 feet (7.6 meters) of finely layered sediment in a single afternoon!1 And a rapidly pumped sand slurry was observed to deposit 3 to 4 feet (about 1 meter) of fine layers on a beach over an area the size of a football field.2 Sedimentation experiments by the creationist Guy Berthault, sometimes working with non-creationists, have shown that fine layers can form by a self-sorting mechanism during the settling of differently sized particles.3

In one of Berthault’s experiments, finely layered sandstone and diatomite rocks were broken into their constituent particles, and allowed to settle under running water at various speeds. It was found that the same layer thicknesses were reproduced, regardless of flow rate. This suggests that the original rock was produced by a similar self-sorting mechanism, followed by cementing of the particles together.4 The journal Nature reported similar experiments by evolutionists a decade after Berthault’s first experiments.5

So when we start from the bias that the Bible is God’s Word and is thus true, we can derive reasonable interpretations of the data. Not that every problem has been solved, but many of them have been.

Conversely, how does the ‘slow and gradual’ explanation fare? Think how long dead organisms normally last. Scavengers and rotting normally remove all traces within weeks. Dead jellyfish normally melt away in days. Yet Teaching about Evolution has a photo of a fossil jellyfish on page 36. It clearly couldn’t have been buried slowly, but must have been buried quickly by sediments carried by water. This water would also have contained dissolved minerals, which would have caused the sediments to have been cemented together, and so hardened quickly.

The booklet Stones and Bones6 shows other fossils that must have formed rapidly. One is a 7-foot (2m) long ichthyosaur (extinct fish-shaped marine reptile) fossilized while giving birth. Another is a fish fossilized in the middle of its lunch. And there is a vertical tree trunk that penetrates several rock layers (hence the term polystrate fossil). If the upper sedimentary layers really took millions or even hundreds of years to form, then the top of the tree trunk would have rotted away.

Ironically, NASA scientists accept that there have been ‘catastrophic floods’ on Mars7 that carved out canyons8 although no liquid water is present today. But they deny that a global flood happened on earth, where there is enough water to cover the whole planet to a depth of 1.7 miles (2.7 km) if it were completely uniform, and even now covers 71 percent of the earth’s surface! If it weren’t for the fact that the Bible teaches it, they probably wouldn’t have any problem with a global flood on earth. This demonstrates again how the biases of scientists affect their interpretation of the evidence.

Radiometric dating
As shown above, the evidence from the geological record is consistent with catastrophes, and there are many features that are hard to explain by slow and gradual processes. However, evolutionists point to dating methods that allegedly support deep time. The best known is radiometric dating. This is accurately described on page 35 of Teaching about Evolution:

Some elements, such as uranium, undergo radioactive decay to produce other elements. By measuring the quantities of radioactive elements and the elements into which they decay in rocks, geologists can determine how much time has elapsed since the rock has cooled from an initially molten state.

However, the deep time ‘determination’ is an interpretation; the actual scientific data are isotope ratios. Each chemical element usually has several different forms, or isotopes, which have different masses. There are other possible interpretations, depending on the assumptions. This can be illustrated with an hourglass. When it is up-ended, sand flows from the top container to the bottom one at a rate that can be measured. If we observe an hourglass with the sand still flowing, we can determine how long ago it was up-ended from the quantities of sand in both containers and the flow rate. Or can we? First, we must assume three things:


An hourglass ‘clock’ tells us the elapsed time by comparing the amount of sand in the top bowl (‘Parent’) with the amount in the bottom bowl (‘Daughter’).
We know the quantities of sand in both containers at the start. Normally, an hourglass is up-ended when the top container is empty. But if this were not so, then it would take less time for the sand to fill the new bottom container to a particular level.

The rate has stayed constant. For example, if the sand had become damp recently, it would flow more slowly now than in the past. If the flow were greater in the past, it would take less time for the sand to reach a certain level than it would if the sand had always flowed at the present rate.

The system has remained closed. That is, no sand has been added or removed from either container. However, suppose that, without your knowledge, sand had been added to the bottom container, or removed from the top container. Then if you calculated the time since the last up-ending by measuring the sand in both containers, it would be longer than the actual time.

Teaching about Evolution addresses assumption 2:

For example, it requires that the rate of radioactive decay is constant over time and is not influenced by such factors as temperature and pressure—conclusions supported by extensive research in physics.

It is true that in today’s world, radioactive decay rates seem constant, and are unaffected by heat or pressure. However, we have tested decay rates for only about 100 years, so we can’t be sure that they were constant over the alleged billions of years. Nuclear physicist Dr Russell Humphreys suggests that decay rates were faster during creation week, and have remained constant since then. There is some basis for this, for example radiohalo analysis, but it is still tentative.

Teaching about Evolution also addresses assumption 3:

It also assumes that the rocks being analyzed have not been altered over time by migration of atoms in or out of the rocks, which requires detailed information from both the geologic and chemical sciences.

This is a huge assumption. Potassium and uranium, both common parent elements, are easily dissolved in water, so could be leached out of rocks. Argon, produced by decay from potassium, is a gas, so moves quite readily.

Anomalies
There are many examples where the dating methods give ‘dates’ that are wrong for rocks of known historical age. One example is rock from a dacite lava dome at Mount St Helens volcano. Although we know the rock was formed in 1986, the rock was ‘dated’ by the potassium-argon (K-Ar) method as 0.35 ± 0.05 million years old.9 Another example is K-Ar ‘dating’ of five andesite lava flows from Mt Ngauruhoe in New Zealand. The ‘dates’ ranged from < 0.27 to 3.5 million years—but one lava flow occurred in 1949, three in 1954, and one in 1975!

What happened was that excess radiogenic argon (40Ar*) from the magma (molten rock) was retained in the rock when it solidified. The secular scientific literature also lists many examples of excess 40Ar* causing ‘dates’ of millions of years in rocks of known historical age. This excess appears to have come from the upper mantle, below the earth’s crust. This is consistent with a young world—the argon has had too little time to escape.10

If excess 40Ar* can cause exaggerated dates for rocks of known age, then why should we trust the method for rocks of unknown age?

Another problem is the conflicting dates between different methods. If two methods disagree, then at least one of them must be wrong. For example, in Australia, some wood was buried by a basalt lava flow, as can be seen from the charring. The wood was ‘dated’ by radiocarbon (14C) analysis at about 45,000 years old, but the basalt was ‘dated’ by the K-Ar method at c. 45 million years old!11 Other fossil wood from Upper Permian rock layers has been found with 14C still present. Detectable 14C would have all disintegrated if the wood were really older than 50,000 years, let alone the 250 million years that evolutionists assign to these Upper Permian rock layers.12

According to the Bible’s chronology, great age cannot be the true cause of the observed isotope ratios. Anomalies like the above are good supporting evidence, but we are not yet sure of the true cause in all cases. A group of creationist Ph.D. geologists and physicists from Answers in Genesis, the Creation Research Society, and the Institute for Creation Research are currently working on this topic. Their aim is to find out the precise geochemical and/or geophysical causes of the observed isotope ratios.13 One promising lead is questioning Assumption 1—the initial conditions are not what the evolutionists think, but are affected, for example, by the chemistry of the rock that melted to form the magma.

Evidence for a young world
Actually, 90 percent of the methods that have been used to estimate the age of the earth point to an age far less than the billions of years asserted by evolutionists. A few of them:

Red blood cells and hemoglobin have been found in some (unfossilized!) dinosaur bone. But these could not last more than a few thousand years—certainly not the 65 million years from when evolutionists think the last dinosaur lived.14

The earth’s magnetic field has been decaying so fast that it couldn’t be more than about 10,000 years old. Rapid reversals during the flood year and fluctuations shortly after just caused the field energy to drop even faster.15

Helium is pouring into the atmosphere from radioactive decay, but not much is escaping. But the total amount in the atmosphere is only 1/2000th of that expected if the atmosphere were really billions of years old. This helium originally escaped from rocks. This happens quite fast, yet so much helium is still in some rocks that it couldn’t have had time to escape—certainly not billions of years.16

A supernova is an explosion of a massive star—the explosion is so bright that it briefly outshines the rest of the galaxy. The supernova remnants (SNRs) should keep expanding for hundreds of thousands of years, according to the physical equations. Yet there are no very old, widely expanded (Stage 3) SNRs, and few moderately old (Stage 2) ones in our galaxy, the Milky Way, or in its satellite galaxies, the Magellanic clouds. This is just what we would expect if these galaxies had not existed long enough for wide expansion.17

The moon is slowly receding from earth at about 1-1/2 inches (4cm) per year, and the rate would have been greater in the past. But even if the moon had started receding from being in contact with the earth, it would have taken only 1.37 billion years to reach its present distance. This gives a maximum possible age of the moon—not the actual age. This is far too young for evolution (and much younger than the radiometric ‘dates’ assigned to moon rocks).18

Salt is pouring into the sea much faster than it is escaping. The sea is not nearly salty enough for this to have been happening for billions of years. Even granting generous assumptions to evolutionists, the seas could not be more than 62 million years old—far younger than the billions of years believed by evolutionists. Again, this indicates a maximum age, not the actual age.19

A number of other processes inconsistent with billions of years are given in the AiG pamphlet Evidence for a Young World, by Dr Russell Humphreys.

Creationists admit that they can’t prove the age of the earth using a particular scientific method. They realize that all science is tentative because we do not have all the data, especially when dealing with the past. This is true of both creationist and evolutionist scientific arguments—evolutionists have had to abandon many ‘proofs’ for evolution as well. For example, the atheistic evolutionist W.B. Provine admits: ‘Most of what I learned of the field in graduate (1964–68) school is either wrong or significantly changed.’20 Creationists understand the limitations of these dating methods better than evolutionists who claim that they can use certain present processes to ‘prove’ that the earth is billions of years old. In reality, all age-dating methods, including those which point to a young earth, rely on unprovable assumptions.

Creationists ultimately date the earth using the chronology of the Bible. This is because they believe that this is an accurate eyewitness account of world history, which can be shown to be consistent with much data.

Addendum: John Woodmorappe has just published a detailed study demonstrating the fallacy of radiometric ‘dating,’ including the ‘high-tech’ isochron method: The Mythology of Modern Dating Methods (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 1999).

References and notes
S.A. Austin, Mount St. Helens and Catastrophism, Proceedings of the First International Conference on Creationism, 1:3–9, ed. R.E. Walsh, R.S. Crowell, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, USA, 1986; for a simplified article, see K. Ham, I got excited at Mount St Helens! Creation 15(3):14–19, June–August 1993.
Don Batten, Sandy stripes, Creation 19(1):39–40, December 1996–February 1997.
P. Julien, Y. Lan, and G. Berthault, Experiments on Stratification of Heterogeneous Sand Mixtures, TJ 8(1):37–50, 1994.
G. Berthault, Experiments on Lamination of Sediments, TJ 3:25–29, 1988.
H.A. Makse, S. Havlin, P.R. King, and H.E. Stanley, Spontaneous Stratification in Granular Mixtures, Nature 386(6623):379–382, 27 March 1997. See also A. Snelling, Nature Finally Catches Up, TJ 11(2):125–6, 1997.
Carl Wieland, Stones and Bones, (Green Forest, AR: Master Books, Inc., 1994).
R.A. Kerr, Pathfinder Tells a Geologic Tale with One Starring Role, Science 279(5348):175, 9 January 1998.
O. Morton, Flatlands, New Scientist 159(2143):36–39, 18 July 1998.
S.A. Austin, Excess Argon within Mineral Concentrates from the New Dacite Lava Dome at Mount St. Helens Volcano, TJ 10(3):335–343, 1986.
A.A. Snelling, The Cause of Anomalous Potassium-Argon ‘Ages’ for Recent Andesite Flows at Mt. Ngauruhoe, New Zealand, and the Implications for Potassium-Argon ‘Dating,’ Proceedings of the Fourth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, ed. E. Walsh, 1998, p. 503–525. This document lists many examples. For example, six were reported by D. Krummenacher, Isotopic Composition of Argon in Modern Surface Rocks, Earth and Planetary Science Letters 8:109–117, 1970; five were reported by G.B. Dalrymple, 40Ar/36Ar Analysis of Historic Lava Flows, Earth and Planetary Science Letters 6:47–55, 1969. Also, a large excess was reported in D.E. Fisher, Excess Rare Gases in a Subaerial Basalt from Nigeria, Nature 232:60–61, 1970.
A.A. Snelling, Radiometric dating in conflict, Creation 20(1):24–27, December 1997–February 1998.
A.A. Snelling, Stumping old-age dogma, Creation 20(4):48–50, September–November 1998.
Acts and Facts, Institute for Creation Research, 27(7), July 1998.
C. Wieland, Sensational dinosaur blood report! Creation 19(4):42–43, September–November 1997; based on research by M. Schweitzer and T. Staedter, The Real Jurassic Park, Earth, June 1997, p. 55–57.
D.R. Humphreys, Reversals of the Earth’s Magnetic Field During the Genesis Flood, Proceedings of the First International Conference on Creationism, vol. 2 (Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship, 1986), p. 113–126; J.D. Sarfati, The earth’s magnetic field: evidence that the earth is young, Creation 20(2):15–19, March–May 1998.
L. Vardiman, The Age of the Earth’s Atmosphere: A Study of the Helium Flux through the Atmosphere (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 1990); J.D. Sarfati, Blowing old-earth belief away: helium gives evidence that the earth is young, Creation 20(3):19–21, June–August 1998.
K. Davies, Distribution of Supernova Remnants in the Galaxy, Proceedings of the Third International Conference on Creationism, ed. R.E. Walsh, 1994, p. 175–184; J.D. Sarfati, Exploding stars point to a young universe, Creation 19(3):46–49, June–August 1998.
D. DeYoung, The Earth-Moon System, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, vol. 2, ed. R.E. Walsh and C.L Brooks, 1990, 79–84; J.D. Sarfati, The moon: the light that rules the night, Creation 20(4):36–39, September–November 1998.
S.A. Austin and D.R. Humphreys, The Sea’s Missing Salt: A Dilemma for Evolutionists, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, Vol. 2, 1990, 17–33; J.D. Sarfati, Salty seas: evidence for a young earth, Creation 21(1):16–17, December 1998–February 1999.
Teaching about Evolution and the Nature of Science, A Review by Dr Will B. Provine, cited on 18 February 1999. Available online from .

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/re1/chapter8.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


MORTEN SELVEN, KS, KrF OG KF - Av Oddvar Berge
Det er en underlig logikk Morten Selven (MS) gjør seg til talsmann for når han angriper hva han kaller ”ekstreme kristne” i KS-sammenheng. (Dagen 130104). Det må for det første være rettere å si at disse ”ekstreme kristne” ble tvunget ut av KS enn å si at de forsøkte å overta partiet. Man var partiet, men deler av partiledelsen ville ikke akseptere at ordningsspørsmålet vedr. forholdet mann kvinne skulle gis gyldighet fremdeles i alle tre sammenhenger, hjem, menighet og samfunn.

Greit nok at det er et upopulært spørsmål, men også upopulære spørsmål krever bibelske svar. Jeg har stilt to spørsmål til KS tidligere men ikke fått svar foreløpig:
1 Hvor sier Bibelen at kv underordning gjelder i hjem og menighet men ikke i samfunnet forøvrig? Gud ordnet forholdet mellom mann og kvinne før hverken hjem eller menighet var etablert. Det dreide seg om samfunnet mellom mann og kvinne etter syndefallet og gjelder like fullt i NT tid som i GT tid. Det er viktig å understreke at underordning ikke betyr det samme som undertrykkelse som noen synes å mene.

2 Er det ikke logisk at hvis kv. underordning gjelder i hjem og menighet, så er det helt naturlig at et kristelig parti som skal gjennomsyre samfunnet med Guds bud og viselige ordninger ikke kler av seg de samme prinsippene når de forlater hjem og prekestol og tar fatt på hverdagen utenfor hjemmets og menighetens vegger? Er det logisk å praktisere en type ordninger i hjem og menighet og en annen type ordninger i dagliglivet generelt så lenge det dreier seg om forordninger som er gitt til absolutt alle mennesker og som også er synlig i alle historiske sammenhenger? Man skal her ta med at partiet i tillegg til å ha Bibelen som uforanderlig rettesnor for sitt politiske arbeid i tillegg har Norges Grunnlov som forpliktende norm med den evangelisk lutherske lære og Norge som et 1000 år gammelt kristent rike som en arv å føre videre. Her ligger partiets fundament og klare målsetting. Og som sagt, hvor i Bibelen finner man grunnlaget for denne nye oppdelingen?

Det var slike prinsipielle spørsmål som ikke fikk tilfredsstillende svar. De som leder KS i dag ville ikke forholde seg til disse spørsmålene noe som i og for seg er lett å forstå sett fra en side. De er jo ikke nettopp populære som sagt i tiden. Men populismen var ikke gitt forkjørsrett i KS. Det var derimot Bibelen og Grunnloven med sitt lutherske læregrunnlag. Det ble derfor avkrevd et bibelsk begrunnet overbevisende svar fra partiledelsen. I stedet ble det forhandlingsbrudd og tette skott.

Det som er nesten verre, er at det synes umulig å få spalteplass i avisa Norge IDAG for saklige innlegg med redegjørelser fra den utestengte parts side. Saken har blitt overflødig fremstilt i ord og vendinger fra ståstedet til dagens KS-ledelse. Dette forholdet rettferdiggjøres neppe av at Morten Selven sitter i styret både for NID og for KS. Jeg føler meg heller ikke overbevist om at saken er særlig interessant for redaksjonen i NID forøvrig hvis mer enn en side skal tilstrekkelig få slippe til.

Om mine antakelser her skulle være riktige, noe det så langt er grunn til å tro, så er jeg ikke videre imponert over måten de utestengte fra KS som fortsetter i KF har blitt behandlet på. Sakligheten, plassfordelingen og redeligheten er dels fraværende, dels mangelfull. Det man har blitt utsatt for etter utestengelsen minner om undertrykkelse og det som i vår tid kalles maktmisbruk og overkjøring.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
Ef 4, 1-3:
1 Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med,
[3: 1. Rom 12: 1.]
2 med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet,
[1Kor 13: 4. Kol 1: 11. 3: 12. 1TESS 5: 14.]
3 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.
[Fil 1: 27. Kol 3: 14.]


Torsdag, Januar 15, 2004

HVITE ØRN - Dikt av Oddvar Berge
I SITT RIKE HØYT LIK ØRNEN STIGER HJERTET MITT
ÅNDENS KRAFT MEG BÆRER HVOR JEG SVEVER HØYT OG FRITT
STRENGELØSE HJERTE SPILLER UT SIN MELODI
MESTEREN HAR TATT SITT BO DERI
FRITT SOM ØRNEN SEILER JEG I SKYERS VAKRE SLØR
SPEIDER NED MOT JORDEN ETTER BYTTEDYR SOM BLØR
SOM HAR FÅTT EN SKADE UTAV EN OG ANNEN ART
HVITE ØRN ER LIKE SNART PARAT

SYNDENS MØRKE MANGT ET BYTTE RAMMER LIKE HARDT
NATTENS KULDE FYLLER DEM MED UHYGGE SÅ SVART
INGEN VEI Å VENDE SEG EI NOEN HJELP Å SE
INGEN ANNEN UTVEI ENN Å BE
HIMLENS ØRN ER UTE NÅ I OPPDRAG FOR SIN FAR
HJELPELØSE BYTTE SOM EI NOEN REDNING HAR
FANGES INN OG HENTES HIT TIL HIMLENS HOSPITAL
LEGEDOMMEN FINS I DENNE SAL

LILLE FROSNE DUE SOM I SNAREN SÅRET BLE
FUGLEFANGER’N SNYTT NÅ BLE FOR BYTTET PÅ SITT KNE
ENGLER HVITE NÅ VIL LEGE ALLE DINE SÅR
MESTERSVENNEN SELV DITT HJERTE NÅR
Å MIN KJÆRE DUE TIL DITT RETTE STED DU GÅR
BUDET TIL DIN FRUE LIKE HEN TIL STUEN NÅR
FLY, VÆR LIKE SNAR DU VIL I TIDE DA NÅ FREM
HIMMELBUDET NÅR SITT HJERTES HJEM


Beste hilsen
Oddvar Berge
JVT


Francis Shaeffer og den nye nyortodoksien - Av Lars-Arne Høgetveit
Francies Shaeffers ”Skjebnetime” (ISBN 82-503-0715-1, Ansgar, 1986) er på mange måte hans boklige testamente. Det er interessant det som skrives i kapittelet ”Den nye nyortodoksien” på side 35: ”Det er bare èn måte å beskrive dem som ikke lenger tror at hele Bibelen er ufeilbarlig: På tross av at mange av disse fremdeles blir kalt bibeltroende kristne, er vi nødt til å kalle deres syn en form for nyortodoks, eksistensialistisk teologi. Det sentrale for denne type teologi er at Bibelen gir oss en religiøs opplevelse, men at den inneholder feil der den handler om områder som vi kan kontrollere – dvs. historie og vitenskap. Dessverre må vi si at dette synet nå også har fått innpass blant konservative kristne. Denne nyortodokse, eksistensialistiske teologien blir nå faktisk ofte presentert som bibeltro teologi.
Spørsmålet er om Bibelen sier oss meningsfylte og kommuniserbare sannheter når den omtaler historien og universet; historien helt tilbake til tiden før Abraham, tilbake til de første 11 kapitlene av 1. Mosebok. Eller om den bare er meningsfull der den taler om såkalte religiøse ting. T.H. Huxley var biolog, en venn av Darwin og bestefar til Aldous og Julian Huxley. Han skrev i 1890 at han så for seg en tid ikke langt inn i fremtiden da tro skulle bli skilt fra alle fakta, spesielt fra historien før Abraham, og at troen ved hjelp av dette skulle gå seirende gjennom alle problemer. Dette er en overraskende uttalelse til å være i 1890 før eksistensialistisk filosofi eller teologi hadde dukket opp. Huxley så virkelig tydelig hva som kom til å skje, men jeg er sikker på at han og hans venner så på denne uttalelsen som en god vits. For de forsto godt at dersom troen blir skilt fra fakta, og spesielt fra skapelseshistorien, blir den ikke noe annet enn en slags opplevelse av rus.”


Dagens bibelord
Kol 3, 15-17:
15 La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!
[2: 7. Joh 14: 27. Fil 4: 7.]
16 La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.
[Apg 16: 25. 1KOR 14: 26. Ef 5: 19.]
17 Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!
[v. 15. 1KOR 10: 31. Ef 5: 20. 1TESS 5: 18.]


Onsdag, Januar 14, 2004

Leserinnlegg av Kristi Rognerud: Tenk om
… Alle søkte Guds rike først! Og stolte på at de da får alt det andre i tillegg!
… Politikerne var troverdige! Ingen er jo til å stole på! Politikk blir gørr.
… Politikk ble interessant! Og rettledende, ikke bare et forvirrende kaos og rot.
… Politikerne ikke var så falske! De burde iallfall ikke tenke mer én tanke om gangen!
… De skjønte at fosterdrap om mulig er enda mer tragisk enn drap av fødte!
… De forsto at ufødte barn er like mye verdt som dem selv!
… De begrep sin idioti når de sier ja til abort, men nei til befrielse av terroriserte irakere!
… De og særlig alle kjendisene var villig til å gjøre noe som virkelig kostet!
… De ikke var så livende redd for å bli upopulære!
… Alle (som kaller seg) kristne virkelig var sanne kristne!
… Funksjonshemmede ble hørt! Noen er veldig reale, andre er ubevisst diskriminerende.
… Vi alle tok mer tid og hensyn til hverandre!
… Vi ikke lagde så mange ugudelige og tullete lover og regler!
… Den eneste levende Gud ikke var rettferdig!
… Han ikke hevnet våre misgjerninger! Også i dag. Hadde vi da fattet noe som helst?
… Det gikk opp for alle at drap er mord! Fosterdrap likeså. Landet kryr av norske mordere.
… Norge først feide for egen dør. Eller så kjempebjelken i sitt eget øye.
… De nå ikke hadde drept alle de som skulle hjelpe dem når de selv blir gamle!
… Hver og en ville åpne døren for Jesus!
… Jeg var et bedre vitnesbyrd for Ham/Sannheten!
… Folk brydde seg om å følge Jesus!
… Kirken var broderlig og sann! Og ikke feig og sjofel. Sine brødre kaster den ”kristne” ut.
… Det ikke var så upopulært å være upopulær eller bibeltro!
… En kunne flytte akkurat dit en ville! Også vi funksjonshemmede uten jobb.
… En bodde i blokkleilighet nærmere Oslo med garasje i underetasjen!
… En hadde lov til å kjøpe seg det supre Rema 1000-handlekurvskuret til garasje!

… Da hadde livet antagelig ikke vært utfordrende nok! En er jo bare på jorden for å velge sin evighet. Den gode eller den forferdelige. Valget tar man mens man lever her, i nådetiden. Ingen kommer til himmelen uten gjennom Jesus. Ingen. Tro på døde guder hjelper ikke. Det er et nei til Jesus. Selvmordsaktivister er en hån mot Gud i himmelen.

Kristi Rognerud


Willy Fjeldskaar svarer Torkel Norum: Mikro-evolusjon
Norum spør (13/1): ”Hvis et antilopepar får et avkom som ved en tilfeldig blanding av foreldrenes gener får lengre bein og sterkere muskler enn det som er vanlig for arten, og følgelig lettere kan løpe fra predatorer og av den grunn kan sette flere antilopebarn til verden med tilsvarende egenskaper, er dette et brudd på termodynamikkens 2 lov?”

Svaret er Nei. Det er ikke brudd på 2. termodynamiske lov. Dette er et eksempel på ”mikro-evolusjon”, fordi det ikke er snakk om tilførsel av ny informasjon. All nødvendig informasjon ligger i genene. Dette ser vi også i kunstig seleksjon. Seleksjonen kan imidlertid ikke gå utover grunnlaget som finnes i genene.

Evolusjonsteorien forutsetter imidlertid ny informasjon, dvs. kompleksitetsøkning. Dette kalles ”makro-evolusjon”. Det må tilføres ny genetisk informasjon, slik at den enkle primitive første levende celle kan bli opphav til alt levende. Det er snakk om et ubrutt slektskap mellom alt levende. Ifølge 2. termodynamiske lov skjer ikke slik kompleksitetsøkning av seg selv, men forutsetter en mekanisme.

Willy Fjeldskaar


Willy Fjeldskaar svarer Kjetil Åkra: Ikke naturlig utvalg - bare magi
Åkra sier i sitt innlegg 9/1: ”Fjeldskaar (påstår) at jeg ikke sier noenting om hvordan naturen kan frembringe komplekse systemer. Dette er selvsagt helt feil. Jeg nevner nemlig noe som kalles naturlig utvalg”. Jeg tolket dette slik at Åkra mente naturlig utvalg kunne frambringe komplekse systemer. I sitt innlegg 13/1 sier Åkra at han egentlig mente å si det stikk motsatte – nemlig at naturlig utvalg IKKE kan frembringe komplekse systemer. Hvordan skulle en kunne vite at han mente det motsatte av hva han skrev? Han kunne med fordel sløyfet sine utfall mot meg, og heller beklaget at han hadde uttrykt seg feil.

Nå sier han at kompleksitet i levende vesen oppstår av seg selv, ved ”mutasjoner og andre variasjonsfremkallende prosesser”. Jeg går ut fra at Åkra denne gangen mener hva han skriver (og at han ikke mener at den første levende celle inneholdt genetisk materiale som var tilstrekkelig også for å ”skape” høyerestående vesen). Han har altså ingen mekanisme å vise til for kompleksitetsøkningen som må ha forekommet i løpet av evolusjonen. Bare tilfeldigheter (naturlig variasjon og mutasjoner). Jeg sier ikke at det nødvendigvis må være galt, bare at det er magisk og uvitenskapelig.

At kompleksitet skulle oppstå av seg selv, står, som jeg tidligere har nevnt, i sterk motsetning til vitenskapelige lover og all vitenskapelig erfaring. Likevel velger Åkra å kalle evolusjonen for et faktum, på linje med gravitasjonsloven. Det er ganske tankevekkende. Av en som påberoper seg vitenskapelighet. Vi vet at gravitasjonsloven kan testes av alle når som helst. Når det gjelder evolusjonen, så har Åkra ennå ikke kommet opp med forklaring på hvordan kompleksitetsøkningen har skjedd. Det eneste han sier om saken, er å beskrive ”hvordan en slik utviklingsrekke KUNNE ha skjedd”.

Det er derfor ganske frimodig å forlange at evolusjonens kritikere bør komme opp med en teori ”jeg og mine med-evolusjonister kan teste med vitenskapens metoder”. (Det er forresten litt artig at Åkra opphøyer seg selv og sine med-evolusjonister til ”vitenskapens yppersteprester”, som alene er verdige og kvalifiserte til å gjøre vitenskapelige tester.) Det kunne kanskje vært en idé om han og hans med-evolusjonister først viste til tester som er utført når det gjelder evolusjonens kompleksitetsøkning. Hva slags tester er gjort for å påvise at ”mutasjoner og andre variasjonsfremkallende prosesser” kan føre til økt kompleksitet? Såpass som noen test-resultater må det være lov å forlange før en teori blir ”naturlov”. Det er vanskelig å akseptere en naturlov som ikke engang Åkra vet virkningen av, men bare må gjette seg til. Det første en bør forlange av en naturlov, er at den er prediktiv.

Inntil noen leverer vitenskapelige argumenter for evolusjonens kompleksitetsøkning (ikke bare abrakadabra-løsninger), så er Intelligent Design en relevant og gyldig teori.

Willy Fjeldskaar


JØDEHATETS PLASS? - Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid i Aust-Agder
Jødehatet i Norge vokser for hver dag. Speilet er de offentlige norske medier. Samtidig fungerer de samme mediene som veksthus for usaklig jødehat. Erez Uriely, selv jøde og daglig leder for Norsk Israel Senter (NIS), påpeker utviklingen med bekymret mine og høyt hevet pekefinger.

Han gjør det med god grunn. Historien har så altfor lett for å gjenta seg. Det er i det hele tatt forstemmende og beklemmende at en jøde må gå i spissen og være pådriver for å vekke det norske folk med påminninger om brannfarlig jødehat. Det er en skam at vi ikke har nådd lengre selv i Norge, i gamle Nors rike. Trenger vi en ny Wergeland?

I vår likestillingstid reiser jeg spørsmålet: Hvorfor skal jøder hates, angripes og mobbes mer enn andre? Utilslørt, usaklig og uhemmet? Jeg vet det finnes flere svar på spørsmålet, men nå stiller jeg det konkret UT FRA VÅR TIDS ETABLERTE LIKESTILLINGSIDEOLOGI.
Kan noen gi et saklig svar?


Dagens bibelord
Kol 3, 12-14:
12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet,
[Matt 11: 29. Gal 5: 22. 1TESS 1: 4. 1PET 2: 9.]
13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
[Matt 6: 14. Rom 15: 7. Ef 4: 2, 32.]
14 Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.
[Joh 13: 34. 15: 12. Rom 13: 8, 10. 1KOR 16: 14. Ef 4: 3.]


Tirsdag, Januar 13, 2004

SOM NOA - Av Oddvar B erge
At en ”religiøs fundamentalist” fra Grimstad markedsføres verden rundt via Adressa og en jordomseiler får vedkommende til å assosiere gamle Noa.
At det fra verdens ”motpol” spørres om slike enda finnes til i Norge svekker ikke sammenligningens bilde.

Noa forkynte i 100 år uten å bli hørt. Til slutt sto alle og bare lo. Da bygde Noa arken ferdig, gikk inn med sine og lukket døren etter seg. Hans oppdrag var fullført så langt.

Men nå ble det andre lyder å høre utenfra mens regnet fosset ned og løftet arken høyt over alles hoder. Det skulle bli litt av en seilas som skulle ende med en ny mulighet for en ny menneskehet på en ny jord som i følge Guds løfte og profeti ikke mer skulle gå under i vann. Dertil ble regnbuen gitt som pant på Guds løfte. Og pantet har holdt til i dag. Det vil fortsatt gjelde. Jorden vil ikke mer bli renset av vannflommer. Derimot sier Gud at jorden er spart til ilden. Den vil brenne opp og smelte.

Derfor er det om å gjøre å ha en sikker plass i arkens motbilde som Bibelen beskriver dåpen til frelsen i Jesus Messias.

Oddvar Berge
Vardevakt
NORIEL


Hokuspokus? Torkel Norum svarer Willy Fjeldskaar
Fjeldskaar legger opp til å runde av denne debatten, og det er kanskje like greit. La meg bare gi noen avsluttende kommentarer.

Mitt ærend var opprinnelig ikke å diskutere evolusjon vs skapelse i full bredde. Jeg startet med å kommentere Fjeldskaars bruk av analogier, noe som er en utbredt argumentasjonsform blant evolusjonskritikere og kreasjonister, og vil avslutte rundt samme tema.

Hvis slik argumentasjon skal benyttes er det strengt nødvendig at analogien representerer en eksakt avbildning av det fenomenet som skal forklares. Først da, og bare da, kan analogien benyttes som premiss eller argument og lede til en gyldig slutning. I Fjeldskaars argumentasjon, med henvisning til Hoyles "jumbojet" og beregning av sannsynligheten for utvikling av DNA, glipper dette tankenødvendige prinsippet. Det hjelper ikke hvor mange ganger Fjeldskaar gjentar seg selv. Han har ikke vist til noen sammenheng mellom biologiske prosesser og menneskeskapte mekaniske innretninger.

At (astronomen) Fred Hoyle har gjort en beregning er faktisk ikke tilstrekkelig. Vi har heller ikke sett utregningen og premissene som er lagt til grunn, men bare blitt presentert "svaret". Det avgjørende er hvilke premisser som legges til grunn og hvordan disse begrunnes.

Jeg finner det uansett oppsiktsvekkende hvis det skulle forholde seg slik at anerkjente biologiske fakulteter verden over bemannes av fagfolk som bedriver sitt daglige virke uanfektet av det "falsifiseringsbevis" astronomen Hoyle har presentert. Eller kan det tenkes at biologene har andre beregninger? (Den leser som måtte finne temaet interessant kan på internett finne både kritikk av Hoyles beregninger og argumenter for andre sannsynligheter.)

For ordens skyld la meg presisere at Hoyles og andres beregninger av sannsynlighet for tilblivelsen av det første liv ikke er et avgjørende premiss for evolusjonsteoriens holdbarhet. Det er kjent argumentasjonsteknikk fra evolusjonskritikere å dreie debatten inn på opprinnelsen av det første liv istedenfor å diskuterer det evolusjonsteorien faktisk omhandler, artenes utvikling og de prosesser som styrer denne.

La oss heller ikke glemme at Hoyle, som tidligere nevnt, hadde sine egne ideer rundt dette temaet som var avhengig av en umulig sannsynlighet. Jeg antar at enigheten mellom Hoyle og Fjeldskaar både begynner og slutter ved analogien om "jumbojeten", eller aksepterer Fjeldskaar Hoyles argumenter også på andre områder hva angår livets tilblivelse? Jeg har en mistanke om at Hoyle i dette tilfellet er tildelt rollen som Fjeldskaars nyttige idiot, og at Fjeldskaar knapt interesserer seg for hva Hoyle hevdet, men finner hans "beregninger" egnet til å benytte i sin egen argumentasjon.

Det er naturligvis greit å diskutere sannsynligheter, men det bør lyse en liten rød lampe hos Fjeldskaar når det beste argumentet han kan prestere mot en teori fra biologifaget kommer fra en astronom med en mildt sagt eksotisk hypotese som jeg formoder Fjeldskaar ellers stiller seg svært kritisk til.

Videre kjører Fjeldskaar på med termodynamikkens 2. lov og at utvikling i naturen må medføre økt kompleksitet i strid med denne. Dette ligger langt utenfor mitt fagfelt, men jeg våger meg frempå med en liten kommentar. Hvis et antilopepar får et avkom som ved en tilfeldig blanding av foreldrenes gener får lengre bein og sterkere muskler enn det som er vanlig for arten, og følgelig lettere kan løpe fra predatorer og av den grunn kan sette flere antilopebarn til verden med tilsvarende egenskaper, er dette et brudd på termodynamikkens 2 lov?


Willy Fjeldskaars problemer med naturlig seleksjon - svar til Willy Fjeldskaar fra Cand. Scient og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Willy Fjeldskaars problemer med naturlig seleksjon - svar til Willy Fjeldskaar fra Cand. Scient og konservator i zoologi Kjetil Åkra

Endelig har Willy Fjeldskaar og jeg funnet noe å være enige om! I sitt siste innlegg sier han nemlig at en ”gedigen misforståelse om kunstig seleksjon” har funnet sted. Det er jeg hjertens enig i! Problemet er at det er Fjeldskaar som misforstår!

Fjeldskaar sier helt riktig at jeg bruker kunstig seleksjon som et eksempel på hvor effektiv naturlig seleksjon kan være i naturen. Selvsagt vil naturlig seleksjon i de aller fleste tilfeller være langt svakere enn kunstig seleksjon (noe den lange tiden naturen har til rådighet kompenserer for), men prinsippet er det samme. Men Fjeldskaar demonstrerer nok en gang sin forvirring når det gjelder dette sentrale begrepet og begrepene kompleksitet/informasjon. Han sier nemlig ”Det betyr at det, ifølge Åkra, kan oppstå ny genetisk informasjon ved kunstig seleksjon.”

Nei, Fjeldskaar, det har jeg overhode ikke sagt. Det er din egen konklusjon og den må du stå for helt alene. Jeg sier nemlig ikke at det OPPSTÅR genetisk informasjon under kunstig eller naturlig seleksjon. Legg merke til ordet jeg brukte: ”fremelske”. Det indikerer at en videreforedler noe som allerede er til stede og det er det som er hele poenget. Kunstig så vel som naturlig seleksjon virker på den genotypiske variasjonen som ALLEREDE er tilstede i populasjonen, prosessen legger ikke til variasjon slik Fjeldskaar åpenbart tror. Har du noensinne hørt om oppdrettere som bestråler sine dyr i et forsøk på å øke mustasjonraten og dermed øke den genetiske variasjonen før avlsprosessen starter? Det er dette du i bunn og grunn påstår!

Det er derfor korrekt av Fjeldskaar å si at dette er en merkelig påstand og en virkelig gedigen misforståelse, men påstanden og misforståelsen er altså Willy Fjeldskaars!

Ett annet problem Fjeldskaar har er å skille mellom begrepene kompleksitet, genetisk informasjon og nye arter/organsystemer. Fjeldskaar klarer ikke, som de alle fleste kreasjonister, å se at informasjonen som kan gi opphav til nye arter/organsystemer, ofte finnes i de fleste populasjoner, gitt at den genotypiske variasjonen er stor nok. La oss illustrere dette med hunden. Vår kunstige seleksjon på denne (i mange ulike retninger) har ført til en utrolig variasjon i form, farge, størrelse, adferd og morfologi. Denne variasjonen var altså hovedsakelig tilstede i den opprinnelige hundepopulasjonen fra starten av, selv om enkelte mutasjoner beviselig har frembrakt nye egenskaper vi har funnet fordelaktige. Poenget er at informasjonen (det være seg farge, krøllet pels, whatever) ikke nødvendigvis var ”synlig” i den opprinnelige populasjonen (pga recessive gener eller andre faktorer som påvirker fenotypisk uttrykk - disse er alle godt dokumentert) men måtte avles frem. Selv om den genetiske variasjonen i en gitt hundeRASE dermed har blitt redusert betyr ikke det at nye fenotypiske uttrykk ikke kan komme til syne, slik Fjeldskaar åpenbar mener. Disse nye fenotypiske uttrykkene er det som til sist vil gi nye arter, eventuelt organsystemer, fordi den genetiske informasjonen som alltid har vært til stede under seleksjonsprosessen har blitt rearrangert og nye genkombinasjoner får nå anledning til å uttrykke seg fenotypisk. Når så det sentrale begrepet reproduktiv isolasjon begynner å virke (ved at organismene med den nye fenotypiske uttrykkene ikke lenger kan pare seg med andre i populasjonen - for eksempel på grunn av størrelsesforskjeller eller annet) vil de nye fenotypene bli stabilisert i populasjonen og vi får det vi til slutt kan kalle en ny art.
Fjeldskaar misforstår altså hva naturlig utvalg gjør og han foretar en merkelig kobling mellom nye arter/organsystemer og ”kompleksitet” idet han tror at nye fenotypiske uttrykk (via kunstig eller naturlig seleksjon) krever at kompleksiteten eller det totale informasjonsinnholdet i organismens genom må øke. Dette kan sammenlignes med en maler som kun har tre malingstuber med hver sin farge. Gjennom å blande dem på ulike måter kan han øke fargeutvalget og nye farger kan komme til uttrykk selv om utgangspunktet var relativt snevert. Evolusjonen krever altså ikke ny informasjon for at naturlig utvalg skal kunne ”videreforedle” den variasjonen som allerede er der, det er kun Fjeldskaars begrensede forståelse av evolusjon som gjør det. Likevel er mutasjoner og andre variasjonsfremkallende prosesser viktige som en kilde til ny genetisk variasjon eller nye fargetuber om du vil. Jeg lærte altså ikke noe nytt om naturlig utvalg her, Fjeldskaar, annet enn å få bekreftet min mistanke om at du ikke forstår begrepet.

Jeg vil også knytte noen kommentarer til Fjeldskaars påstand om at jeg misbruker ordet ”faktum”. Vel, jeg misbruker det ikke mer enn de som taler om gravitasjon som et beviselig faktum! Poenget her er at evolusjonsteorien har blitt testet og dens prediksjoner observert så mange ganger gjennom de siste 150 år (du må være iherdig kreasjonist for ikke å ha fått med deg dette) at man ikke lenger finner det hensiktsmessig å tale om kun en teori. Man har innsett at det faktisk finnes en prosess i naturen som man kaller biologisk evolusjon og teorien om denne prosessen kalles altså evolusjonsteorien. Det er derfor man taler om evolusjon som både et faktum og en teori, akkurat som gravitasjon er både et faktum og en teori.

Når det gjelder dette med å være konkret om innholdet i vår debatt, Fjeldskaar, så savner jeg fremdeles svar på noen av de tingene jeg har spurt deg om (som hvorfor menneskeskapt mekanisk kompleksitet er akkurat det samme som biologisk kompleksitet, hvorfor det finnes så mange designerfeil i Guds skaperverk, hvorfor ”litt vinge” ikke kan være bedre enn ”ingen vinge”, hvorfor din teori om ”instant creation” passer bedre på observasjoner av naturen enn ”min” teori om gradvis utvikling, osv), men det får så være.

Du har gjentatte ganger terpet på at jeg må vise hvordan det du kaller kompleksitet kan oppstå i naturen uten styring utenfra og jeg har både i dette og andre innlegg forsøkt å vise deg det gjennom begrepene genetisk variasjon og naturlig utvalg. At du fremdeles velger å ikke tro på dette får stå på din egen regning, du vet nok like godt som meg at ingen seriøse forskere mener at dette er et sentralt problem i evolusjonsteori i dag. Du og dine meningsfeller kan så absolutt gjenta dette mantraet om kompleksitet, termodynamikkens 2. lov og andre argumenter dere bruker, men når dere ikke klarer eller nekter å innse de sannheter de aller fleste andre har innsett, er det egentlig lite jeg kan gjøre, annet enn å være en motvekt mot deres pseudovitenskap. Så får du heller tro da, Willy Fjeldskaar, at kompleksitet ikke kan oppstå av seg selv, men at det må stå en intelligens bak. Dersom du virkelig gjør det og vil fremstå som seriøs vitenskapsmann innenfor det feltet bør du snarest hamre sammen en teori om dette feltet som jeg og mine med-evolusjonister kan teste med vitenskapens metoder. Jeg håper du kan komme opp med noe som tidligere såkalte ”vitenskaplige ” kreasjonister ikke har vært borti, for deres teorier om Intelligent Design og lignende har blitt veiet og funnet så altfor lett på vitenskapens vektskål!


Svar til Torkel Norum - Av Lars-Arne Høgetveit
Avslutningsvis, som et svar til Norum, skulle det være nok å nevne evolusjonsbiologers problemer med å forklare genetisk fremgang (økt kompleksitet) ved hjelp av mutasjoner, de manglende mellomledd, den geologiske rekke som i tidssammenheng bygger på et sirkelargument ved hjelp av fossiler og visa versa, de mange problemer man har med dateringer med radioaktive metoder og C 14 metoden.

Alt dette viser at darwinisme ikke er annet en å tro på at mennesket kan
klare seg selv og ikke trenger en Gud. Hadde Norum kommet dit at han ville si at darwinismen ikke tilfredsstiller kravet til å doseres som en teori ved våre universiteter, hadde man kommet langt i vitenskapelig sammenheng.

Ved å ta en kikk på linken under får man et eksempel på hva jeg mener:
http://www.icr.org/research/misc/aguconference.html
Og jeg må gjenta at det er interessant at Karl Marx så på darwinismen som
sitt vitenskapelige fundament, det må Norum tillegge vekt selv om han ikke
ønsker det. Hvor dogmatikk begrepet, etter dette, da skal plasseres - kan man jo stille seg spørsmål om på nytt.


Dagens bibelord
Jes 42, 1-4:
1 Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene.
[11: 2. 49: 3. 61: 1 ff. Matt 3: 17. 12: 18 ff. 17: 5. Luk 24: 47. Apg 1: 8. 10: 38. 2PET 1: 17.]
2 Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten.
3 Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem.
[57: 15. Sal 34: 19. 72: 2 ff. Matt 5: 3. 11: 28.]
4 Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden. Og på hans lov venter fjerne kyster.


Mandag, Januar 12, 2004

Lysenko, Darwin og Høgetveit - Torkel Norum svarer
Mitt lille ærend var å korrigere Høgetveits påstand og usaklige angrep på Åkra der han skrev:
" Om ikke Åkra er kjent med det - så er hans form for "vitenskap" den man brukte og bruker ved indoktrinering i Sovjetunionen, Nord Korea og andre marxistiske land. Der satte man folk på skole benken og brukte omkring 2 år på å innprente dem darwinismen fordi man ikke ville ha annerledes tenkende - som kunne skape problemer for den rådende ideologi!"

Jeg viste i mitt innlegg at dette var feil og forklarte hvorfor. Kanskje har dette falt Høgetveit så tungt for brystet at han i sitt neste innlegg forsøker å skrive seg ut av problemet.

Poenget er imidlertid helt banalt og enkelt. Lysenko tok feil, og de som våget å opponere på faglig grunnlag ble ryddet av veien med katastrofale følger for sovjetunionens befolkning. Stalins regime var altså ikke komfortabel med Åkras "form for vitenskap" slik Høgetveit hevder, men valgte dogmatikken istedet. Ikke helt ulikt det Høgetveit selv driver med, dog fra et annet ståsted.

Det er forøvrig interessant at Høgetveit siterer Erik Tunstad og nettstedet www.forskning.no. Der ligger det også en serie med artikler om kreasjonisme som burde være interessant lesning for de som angriper moderne biologisk teori med de kjente, og etter hvert noe loslitte "argumentene".

Høgetveits logikk er interessant. Han ser ut til å mene at fordi Marx og etter hvert andre kommunister aksepterte Darwin, må det følge at evolusjonslæren er feil! Jeg hopper ikke "bukk over" Høgetveits referanse til Marx slik han beskylder meg for, men mener faktisk at argumentet ikke er noe argument. Holdbarheten av en vitenskapelig teori avgjøres ikke av hvem som melder seg inn i fan-klubben, men om teorien som sådan tilfredstiller faglige mål og kriterier.

Høgetveits utgangspunkt ser ut til å være at verden må være slik han selv definerer den og ønsker at den skal se ut. Det som måtte komme i veien for hans oppfatning må følgelig ryddes av veien som løgn og propaganda med konspiratorisk intensjon. Han behøver ikke å argumentere, men kan nøye seg med svertekampanjer der meningsmotstandere sammenlignes med kommunister og det som verre er.

Avlutningsvis henviser Høgetveit til Friedrich Nietzsche og hevder at darwinismens tanke er å avvikle Gud. Darwin var nok ikke troende i Høgetveits øyne, men å tillegge ham og dagens fagfolk en slik intensjon er med respekt å melde det rene tøv. Biologien har, som all naturvitenskap, det formål å forklare naturen på en konsistent og etterprøvbar måte. At noen forklaringer så støter mot Høgetveits dogmatiske oppfatninger er ikke verre enn at det er til å leve med.


Leserinnlegg av Bjarne Kydland: Kristendom og politikk
”Nei, bland nå endelig ikke kristendom og politikk!” ”Her bør det være vanntette skott!” ”Kristendom og politikk kan ikke høre sammen!” Slik er den politisk korrekte tenkningen og praksisen i dag, til forskjell fra 1814. Og nåde den som forsøker å forandre denne korrektheten. Det er omtrent like farlig og kanskje verre enn å antaste darwinismens postulat - at vi alle sammen er og blir apekatters ”avkom”.

”All right!” Jeg, og mange med meg har merket oss at det er den slags den alminnelige mann og kvinne gjerne vil tro, i dag - ikke minst i den sosialistiske leiren, og så vidt jeg kan se, nå også KrF`s påtroppende formann, Dagfinn Høybråten (Magazinet 19. des.-03).

Er det ikke slik at Bibelen og lutherdommen lærer at verden er innordnet i to regimenter? Men da får Gud holde seg til sitt åndelige regimente, så skal vi, politikerne, fixe resten: det verdslige. Slik tenker man der i gården, og følger det opp punktlig i tale og gjerning. Gud er død i det verdslige regimentet.
Skitt i Grunnloven!

Resultatet er lett gjenkjennelig, i alle samfunnslag. I hjem og skole, ikke minst. Bibelen er for Høybråten en inspirasjonskilde, og jeg vil spørre ham: Til hva?

Som kristne erkjenner vi at tilværelsen er innordnet etter disse to polene: Den Gode Gud (Bibelen) og hans motpol Satan. Høybråten sier at Bibelen kan ikke brukes til politisk oppslagsbok. Og biskopene, ser jeg, begynner, på sin side å ta etter, og mener i dag stort sett det samme når det gjelder dette feltet.

Det ligger nær å spørre: Hvilken oppslagsbok har erstattet Bibelen, siden 1814? Ikke engang Handlingsprogrammet blir tilnærmelsesvis fulgt. Det er klart at da må han bruke ett eller annet annet. De grå celler? Tilfeldigheter? Kanskje Koranen?

Likevel, Høybråten har programforpliktet seg på Bibelen, men når det kommer til stykket avstår han fra den, for den inspirerer ham visstnok ikke likevel. For eksempel den tingen å tale vennlig om, og trøste Israel. (Jes. 40) Hvorfor en slik forvirrings-retorikk? Er det fordi dere søker å manipulere med den velgerskaren dere håper på og som gjerne så dere inspirert av nettopp Bibelen, for eksempel nevnte henvisning, (Jes.40) - og ellers at dere viser full respekt for landets lovverk av 1814?

Jeg hører: ”Vi er ingen søndagskole.” Men, Høybråten! Det var bedre at du ville fortelle hva dere er denne gangen, og ikke så mye hva dere ikke er. Navnet og programmet skulle tilsi at dere har viljen, men når det kommer til stykket hva byr dere da på?

Hvorfor får Israel ”den kalde skulder” mens PLO får milliardene. Hadde dere bare hatt noen kontroll og kunnskaper om hva pengene går til, men jeg våger påstanden om at det har dere liten og ingen aning om. Eller er det nettopp det dere har? Påtaler noen denne sommel, sier Høybråten: Det er opplest og vedtatt i politikernes regimente at her skal brukes ”høy- og strå-argumenter.” Ja vel Høybråten, men disse argumentene har omtrent like stor brennbarhet som bensin. Svar: Det får ikke hjelpe. Og ”huset” brann opp. (Matt. 7:27) og KrF forsvant, i gavnet.

Og når jeg sier at milliardene går til jødemassakrer, premiering av muslimske bombe-morderes familier, avanserte våpen og Arafat-palasser. Da vil du avvise påstanden? Eller?

Har ikke Israel tilliks med muslimene rett til fred og frihet: De samme Menneskerettighetene? Hvilket folk har gitt verden et fullt berettiget håp om en fredelig fremtid? Er det muslimene? Er det ikke de som i disse dager er i ferd med å sette fyr på hele kloden og blant annet vil bombe ut enhver jøde og siden enhver ikke-muslim? Hvor i den hel-jødiske Bibelen finner en inspirasjonen til myrderiene?

Det er slike ting som har forårsaket at jeg for min del har meldt meg ut av KrF for ti-år tilbake. Jeg så tidlig hvilken vei det gikk. En må ha samvittighet som en okse skal en delta i ”ræset”.

Det måtte et barn til for å få fortalt at keisaren er naken. I dag finnes det heldigvis mange slike barn, og derfor går KrF mot bunn-nivå, for hva Høybråten mener er galt og ikke galt har liten relevans. For det er nå slik at velgerne tenker selv.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Willy Fjeldskaar: Kunstig seleksjon - svar til Kjetil Åkra
Det er lite nytt i Åkra sitt siste innlegg, rent bortsett fra en gedigen misforståelse om kunstig seleksjon. Jeg hadde egentlig tenkt at debatten var avsluttet fra min side, men misforståelsen kan ikke bli stående uimotsagt.

Først litt annet: Mitt utgangspunkt for debatten, var Åkras friske påstander om at evolusjonen er et faktum, og at de som kritiserer evolusjonsteorien beviselig tar feil. Det Åkra nå sier, er at ”han har forklart AT evolusjon av øyet har funnet sted”, og har skissert ”hvordan en slik utviklingsrekke KUNNE ha skjedd”. Han liker ikke mitt uttrykk ”vage spekulasjoner”, men en må nesten være språkforsker for å kunne se at det er noen forskjell av betydning på våre utsagn (”vage spekulasjoner” vs. ”KUNNE ha skjedd”). Åkras utgangspunkt er altså AT evolusjonen er et faktum. Det er bare en ubetydelig sak som nå gjenstår – nemlig å finne ut hvordan den har foregått.

Åkra er skuffet over at jeg ikke har vært mer konkret. En kan nesten lure på om det er denne debatten han da snakker om (kanskje han blander med en annen debatt han deltar i). Det er nemlig vanskelig å tenke seg hvordan denne debatten kunne ha vært mer konkret; temaet har vært opphavet til kompleksiteten i levende organismer. Dette er ikke bare et konkret tema, men dessuten helt sentralt i evolusjonsteorien. Hvis det ikke kan gjøres greie for dette, så er og blir evolusjonsteorien lite troverdig. Åkra sier at jeg ”fortsetter å komme med sine håpløse analogier, det være seg Mount Rushmore, flyvinger eller andre mekaniske innretninger”, og at jeg har ”dratt inn både sannsynlighetsberegninger og termodynamikkens 2. lov” i debatten. Ifølge Åkra har jeg dermed demonstrert ”en fundamental mangel på forståelse for disse viktige vitenskaplige metodene”.

Grunnen til at jeg skriver dette innlegget, er en åpenbar misforståelse om kunstig seleksjon. Åkra kommer med følgende utfordring til meg: ”Dersom Fjeldskaar mener naturlig utvalg ikke har noe for seg, bør han forklare hvorfor kunstig seleksjon (som dyreavl) er ett så kraftig og effektiv redskap når det gjelder å fremelske egenskaper hos domestiserte organismer”. Dette er helt sentralt spørsmål i forbindelse med temaet for vår debatt. Åkra bruker kunstig seleksjon som argument for at naturlig utvalg virker, og kan frambringe komplekse organer/systemer. Det betyr at det, ifølge Åkra, kan oppstå ny genetisk informasjon ved kunstig seleksjon. En slik påstand er mer enn merkelig, og, i beste fall, en gedigen misforståelse. En kan selvsagt ikke frambringe egenskaper ved kunstig seleksjon som det ikke er genetisk materiale for. Det er ingen kompleksitetsøkning i kunstig seleksjon. Snarere tvert imot. Kunstig seleksjon medfører rendyrking av visse egenskaper, på bekostning av den genetiske variasjon hos planten/dyret. Det kan, over tid, faktisk føre til redusert genetisk informasjon, og ikke økt kompleksitet.

Det er liten tvil om at naturlig utvalg virker, men ingenting tyder på at det virker slik Åkra åpenbart håper. Om naturlig utvalg (slik vi kjenner den fra kunstig seleksjon) fører til endring i kompleksitet, så er det kompleksitetsreduksjon, og ikke økt kompleksitet. Evolusjonen krever det motsatte. Åkras friske utspill om min mangel på forståelse for ”viktige vitenskapelige metoder” kommer gjerne, etter dette, i et nytt lys. Om Åkra føler at debatten har vært frustrerende og forgjeves, så har jeg et ørlite håp om at han vil innse at han - riktignok motwilly – kan ha lært noe nytt om naturlig utvalg (og kunstig seleksjon). I så fall har debatten slett ikke vært forgjeves.

Willy Fjeldskaar


Dagens bibelord
Ef 2, 13-16:
13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.
14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet,
[Jes 9: 6. Mika 5: 4. Luk 2: 14. Joh 10: 10. Gal 3: 28. Kol 1: 20.]
15 da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,
[2Kor 5: 17. Kol 2: 14.]
16 og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet.
[2KOR 5: 18. Kol 1: 20, 22.]


Søndag, Januar 11, 2004

Torkel Norum, Lysenko, Darwin og Mendel - Av Lars-Arne Høgetveit
Til Norum kan man si: Holdt man seg til Mendels arvelære ville man kommet langt i Sovjetunionen istedenfor å holde seg til Lysenko i perioder (Darwins lære trengte man ikke for å dyrke mat). Det oppstår ikke nye gener, slik darwinisten hevder, men alt dannes ut av en allerede eksisterende genpool, slik Mendel viste. Dette satte darwinismen i store problemer når Mendels lære fikk sitt gjennombrudd, og darwinismen fikk ikke vind i seilene før mutasjonen ble sagt og skulle ”løse” det problem som Mendel hadde skapt for darwinismen.
Forskjellen på Lysenko og Darwin var videre ikke stor i og med at begge benektet en Gud som Skaper og skapte selv store samfunnsproblemer hver på sin måte.

FRA FORSKNING.NO SAKSER VI LITT INFORMASJON OM LYSENKO:
”Erik Tunstad er faglig redaktør i forskning.no. Han er utdannet biolog og har vært forskningsjournalist i snart to tiår. Tunstad har skrevet fagbøker for skoleverket og stiftet i sin tid "Skepsis". Han skriver bla om Trofim Lysenkos arbeid: Forklaringen er som følger: i konkurranse med allerede eksisterende gjøk tvinges de mindre fugleartene til å endre kosthold. Og en diett med overvekt av sommerfugllarver fører, som alle forstår, til at gjerdesmett og fluesnapper føder gjøk. En art endres til en annen, når presset er sterkt nok! Fenomenet ble kalt VERNALISASJON, og gjøken er bare et uskyldig og komisk eksempel på den vitenskapelige ideologi som lammet sovjetisk genetikk, evolusjonsbiologi og landbruksvitenskap i store deler av det tjuende århundre, nemlig at INDIVIDER KAN FORBEDRE SITT EGET ARVESTOFF. Alle er med andre ord herre over sin egen skjebne – arbeiderklassen kan dra seg selv opp etter håret og bli verdens herskere. Hvilket den sikkert kan – uten at det trenger å ha noe med arvestoffet å gjøre. Stalins tabbe var å forveksle politisk ideologi med vitenskap.”

TIL DETTE KAN EN KORT BEMERKE:
- Hva er det darwinister forteller oss: Jo at vi har utviklet oss fra ”ursuppen” og genenes kompleksitet har øket etter hvert. Det kan vel kalles en slags ”VERNALISASJON” Norum? Det skrives at: ”Individer kan forbedre sitt eget arvestoff” – dette minner jo meget mye om darwinisme, men darwinismen spenner ut de mange millioner år på samme operasjon. Og den mener nok å ha tatt innersvingen på Han som har Skapt oss. Å lure seg selv heter det på godt norsk.

At man fengslet også darwinister, slik Norum skriver, i det gamle sovjetunionen skyldes nok mer at de ikke fulgte partipisken enn at de var darwinister. Hvorfor Norum hopper bukk over Marx sine uttalelser om Darwin skjønner jeg, for de er jo ikke helt bra for Norums ståsted: Marx sa at Darwin hadde lagt det vitenskapelige fundament for hans ideer. Sterkere kan det neppe sies. Men som kjent spiser jo revolusjonen sine barn og da sendes nok også noen darwinister til Gulag fra tid til annen.

I dag ser vi at denne ideologi, som suger sin kunnskap i fra darwinismen, river ned folk og nasjoner – og grunnen er at man ikke vil ha noe med Skaperen å gjøre. Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche skrev at ”Gud er død” og det er også darwinistens tanke. Men Gud lever og det gir oss håp i darwinistens håpløshet.

Ut i fra dette skjønner vi at darwinisme har sin misjon som HJERNEVASKING (i diverse kommunistiske stater) av mennesker, slik jeg skrev og som Norum reagerte på. Rent vitenskapelig er darwinismen også så renspikket tullete (ut i fra det vi kjenner til naturen og dens prosesser) at det er underlig at noen lenger vil bruke en lære som er så gjennomskubar uetterrettelig? Internet adressen http://www.icr.org/research/misc/aguconference.html, forteller oss litt om denne uetterettelighet. Norske vitenskapelige miljøer kommer kanskje etter om en stund slik at man ikke fortsetter å skjemme ut sine fagdisipliner.


Supporters answer the call
Feedback
We want your feedback. AiG welcomes your comments, questions and concerns. While we cannot promise a response to all e-mails, we offer this forum as an opportunity to make your voice heard. Send Feedback …

Supporters answer the call
Here are two examples of AiG supporters who have already shown us they’ve ‘answered the call’ to do what they can to stop censorship at the Grand Canyon National Park in Arizona, USA. Their letters are below. You can help, too!

Dear NPS Director

I gather that you are being asked to censor a book in your National Park bookstores either by removing it completely or moving it from the 'natural sciences' section. The book is called 'Grand Canyon: A Different View' compiled by Tom Vail.

Many of us in Europe look to the USA as a champion of liberty and free speech and it horrifies me that a book that challenges the current paradigm in geology should excite such hostility from people who ought to know better. My own continent was torn apart in the first half of the 20th century by intolerant people who had no respect for the beliefs and views of others.

The very essence of freedom in democracy is the defense of minorities whose views don't coincide with our own. To suppress a book that offers a different scientific paradigm smacks of tyranny and bigotry.

Please resist this unwarranted and unprincipled attack on the freedom of speech through the written word.

Yours respectfully
R. M.
United Kingdom


--------------------------------------------------------------------------------

Grand Canyon:
A Different View

Dear Ms. Mainella:

It has come to my attention that a controversy has stirred over a book called "Grand Canyon: A Different View." I am disturbed that our taxpayer-supported national park system is considering giving in to an effort at censorship led by supposedly open-minded, truth-seeking scientists whose worldview, in actuality, does not allow them to consider any other interpretation of observable facts besides their evolutionary one. Science is about studying observable evidence and then seeking to find the best explanation to fit those observations. Many evolutionists seem to be fearful of and hostile to any alternative explanation other than their own. Their claim that this book presents an unscientific religious belief as science, is erroneous. Many of the essays in the book were written by scientists with doctorate degrees who have themselves conducted serious research of the Grand Canyon. Science is about discovery. America is about freedom. Visitors to the Grand Canyon should have the freedom to select from books offering various points-of-view so that they can discover the possible explanations for the Grand Canyon's formation and decide for themselves which view is correct. Do the scientists who object to this book think that people are not intelligent and capable enough to weigh the evidences and come to their own conclusions? Are they so arrogant as to think that the public should not be exposed to any other view but their own? Should we allow any aspect of the scientific community to determine what the public should and should not be allowed to know about? Should they be allowed to stifle a healthy discourse between opposing views? I think not. In closing I would ask that you please not allow this attempt at censorship and book banning to occur. Please continue to stock this book in the natural sciences section of the bookstore, for the good of all.

Sincerely,
Renee Van Valkenburgh
USA


--------------------------------------------------------------------------------
Return to feedback home. Send your comment to the web editor.
--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/feedback/2004/0109.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Lovgiver og WWF-Hansson - på avveier? - Av cand agric. Jørgen Høgetveit
Herr Hansson rykker igjen ut i Nationen og skal minne og lære det lokale folk noe om forvaltning og Retts-Norge. Han målbærer stor tvil om de kan forvalte rovdyrstammen som han ønsker skal øke i tråd med vedtatt konvensjoner og etter hvert norske lover. Han sier: "Både sentrale og lokale myndigheter og politikere må, uansett hva man mener om ulv, bjørn, jerv og gaupe, ta ansvar i forhold til at drap av freda rovdyr faktisk er kriminalitet" Man merker seg at han bruker "drap" om rovdyr - det lyder som det skulle være menneskedrap det dreidde seg om. Dernest at ordet "faktisk" - antyder at det ikke er soleklart at det alltid har vært kriminelt, for det har det ikke vært for få år siden . Tvert imot opererte man med skuddpremie. Videre bakover i historien var det et stort gode å avlive rovdyr som truet folk, fe, livsmiljø og livsgrunnlag. Men nå altså - med stor hjelp av disse naturvernerne - synes det å ha blitt kriminelt å sikre "liv og eiendom." med mer eller mindre frislepp av rovdyrene. La det være helt klart at ut fra naturretten kan verken Storting, internasjonal rett eller et evt. folkeflertall som vil oppkaste seg over retten med makt alene - gi lover som hindrer det enkelte individ å forsvare "liv og eiendom." Presser man fram noe slikt - befinner vi oss ikke lenger - etter min mening - i en demokratisk rettsstat - men i et flertallsdiktatur.

Et av demokratiets fremste kjennetegn er at det gis lover og at de håndheves slik at de sikrer også mindretallet dets rettigheter. Det har dessuten Grunnloven sikret i sitt menneskesyn i § 2 ved å si at "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion - " og så sent som i 1957 skriver prof. Robbestad i sin Kirkerett at det særegne ved Den norske stat er at den er konfesjonsbundet. Og dette menneskesyn nedfeller seg i flere sammenhenger i Grunnloven, bl. fra §§ 96 og utover. I §§ 101 og 105 tilsies en å kunne utøve sin næring i frihet - altså en grunnleggende menneskerett. I § 105 sikres eiendomsretten over de verdiskapende arealer, som nå Hansson og hans like etter min mening synes å ville fordrive den norske bonde fra - de som skapte det norske demokrati - (spør bare Berge Furre). Nå skal kanskje en mangetusenårig bruk av velstelt hei og vidde og gode bygder - invaderes og gjøres utrygge av noen forståsegpåere fra Oslogryta. Tøv og dyp urett etter min mening! Man synes å ville gjøre Norge til det samme for Europa som USA har gjort Alaska til for deres befolkning. Kortslutningen er dessverre bare den at Norge er bebygd og drevet i hundreder av år - om man ikke er fullt klar over det sentralt. De har endatil forvaltet landet så godt at det etter hvert fikk stor bærekraft og attpåtil ble så vakkert at folk utenfra gjerne søker dette folket og deres kultur - som nå en håpløs rovdyrpolitikk sørger for at avfolkes og gror igjen, samt ødelegger en rekke rødlistearter i beitelandskapet m.m.. Så kaller man det til og med RETT - noe som altså strider både mot naturretten, Grunnlovsrett og store deler av folkets rettsoppfatning! Dette må man - etter min oppfatning - mest være historieløs bymann for å begripe. Ille er det og at Stortinget faktisk gir slike lover.


1. SØNDAG ETER KRISTI ÅPENBARINGSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 1, 29-34:
29 Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!
[2M 12: 3 ff. Jes 53: 4, 7. 12. Matt 8: 17. 1KOR 5: 7. 1PET 1: 19. Åp 5: 6, 9, 12.]
30 Det var om ham jeg sa: Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg.
[v. 15.]
31 Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.
[v. 26.]
32 Johannes vitnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham.
[Jes 11: 2. Matt 3: 16.]
33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: Ham du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med Den Hellige Ånd.
[v. 26. Jes 42: 1. Apg 1: 5.]
34 Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sønn.

LESETEKST, Jes 12, 1-6:
1 På den dag skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg.
[11: 11 ff. 38: 17.]
2 Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.
[45: 17. 62: 11. 2M 15: 2. Sal 118: 14.]
3 Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder.
[32: 15. 44: 3. 55: 1. Joel 3: 1. Joh 4: 14. 7: 37 ff. Apg 2: 1 ff.]
4 Og dere skal si på den dag: Takk Herren! Påkall hans navn! Kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet!
[25: 1. 1KRØN 16: 8. Sal 105: 1.]
5 Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort! La hele jorden få vite det!
[44: 23. Sal 47: 7.]
6 Rop høyt og juble, dere som bor på Sion! Stor er Israels Hellige midt iblant dere!
[52: 9. Sef 3: 14 ff. Sak 9: 9.]

LESETEKST, Ef 1, 7-12:
7 I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
[v. 14. Apg 20: 28. Rom 3: 24. 1KOR 1: 30. Kol 1: 14. 1PET 1: 18, 19.]
8 Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand,
[2: 7. Kol 1: 9.]
9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv,
[3: 3, 9. Rom 16: 25. Kol 1: 26.]
10 om en husholdning i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.
[3: 2. Gal 4: 4. Kol 1: 20.]
11 I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd,
[v. 14, 18. Rom 8: 29, 30. 1KOR 12: 6. Kol 1: 12.]
12 for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus.
[v. 14. Rom 9: 4. Gal 3: 23.]


Lørdag, Januar 10, 2004

Bibelen, Israel og norske kristne - Leserinnlegg av Mona Ekenes
HVA ER ET MENNESKE?

SLM 8,1 - 10 Til korlederen. Etter Gittit. En Davids-salme.

2 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt på himmelen. 3 Av småbarns og spedbarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender for å stanse hver motstander som vil ta hevn. 4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, 5 hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? 6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. 7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: 8 Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken, 9 fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. 10 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

DE HJELPELØSES HJELPER

SLM 9,1 - 21 Til korlederen. Etter "Mut labbén". En Davids-salme.

2 Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte og fortelle om alle dine under. 3 Jeg vil glede og fryde meg i deg og lovsynge ditt navn, du Høyeste. 4 Mine fiender trakk seg tilbake, de snublet og omkom for ditt åsyn. 5 Ja, du har ført min sak og min strid, har satt deg på tronen, du rettvise dommer. 6 Du truet folkeslag, gjorde ende på de onde og utslettet deres navn for evig. 7 Fienden er ferdig, ødelagt for alltid; folk drev du ut av byene, og ingen minnes dem mer. 8 Herren troner til evig tid, han har reist sitt dommersete. 9 Han dømmer verden med rettferd, feller rettvis dom over folkeslag. 10 Herren er en borg for de undertrykte, en borg i trengselstider. 11 De som kjenner ditt navn, har tillit til deg, for du svikter ikke dem som søker deg, Herre. 12 Syng for Herren, som bor på Sion, kunngjør hans storverk blant folkene! 13 Han straffer dem som er skyldige i drap, men tar seg av de hjelpeløse og glemmer ikke deres skrik. 14 Vær meg nådig, Herre, og se den nød som mine fiender har voldt meg. Du fører meg opp fra dødens porter 15 så jeg kan fortelle om alle dine storverk og juble over din frelse i Sions porter. 16 Folkeslag sank i den graven de grov, deres føtter ble fanget i garnet de spente ut. 17 Herren åpenbarte seg og holdt dom; de gudløse ble fanget i sin egen gjerning. Higgajon. `Sela' 18 Til dødsriket skal de gudløse fare, alle folkeslag som glemmer Gud. 19 Men de fattige blir ikke glemt for alltid, de hjelpeløse er ikke for evig uten håp. 20 Herre, reis deg! La ikke mennesker få makten, la folkeslag få sin dom for ditt åsyn! 21 Herre, la folkene rammes av redsel, så de skjønner at de bare er mennesker. `Sela'

SLM 10,1 - 18 Hvorfor er du så langt borte, Herre, hvorfor skjuler du deg i trengselstider? 2 De gudløse jager i sitt hovmod en stakkar, men fanges selv ved de knep de fant på. 3 Den gudløse skryter av sin grådige lyst, den griske forbanner og ringeakter Herren. 4 Den gudløse sier med hovmodig mine: "Han krever meg ikke til regnskap! Det er ingen Gud." Slik tenker han alltid. 5 Han har lykken med seg i alt han gjør; dine dommer er altfor høye for ham. Han blåser av alle sine motstandere. 6 Han sier med seg selv: "Jeg skal ikke rokkes, og aldri skal jeg lide nød." 7 Hans munn er full av forbannelse, full av svik og vold; han har urett og ondskap på tungen. 8 Han ligger på lur ved gårdene og dreper i hemmelighet skyldfrie folk. Han speider etter sitt vergeløse offer; 9 han ligger på lur som løven i krattet og vil gripe stakkaren fra sitt bakhold, fange ham og ta ham i garnet. 10 Han dukker seg ned og krøker seg sammen, den vergeløse faller for hans overmakt. 11 "Gud glemmer," sier han med seg selv, "han skjuler sitt ansikt og ser aldri." 12 Herre, reis deg! Gud, løft din hånd, glem ikke de hjelpeløse! 13 Hvorfor skal de gudløse ringeakte Gud og si med seg selv: "Du krever ikke til regnskap"? 14 Du ser jo både møye og sorg, du ser det alt og tar det i din hånd. Den vergeløse kan overgi seg til deg, for du er den farløses hjelper. 15 Bryt makten til den som er gudløs og ond, krev ham til regnskap for hans ondskap, så den ikke finnes mer. 16 Herren er konge for evig og alltid, fremmede folk skal ryddes ut av hans land. 17 Herre, du hører hva de hjelpeløse ønsker, du vender øret til og gir dem mot. 18 De farløse og undertrykte hjelper du til deres rett. Menneskene som er av jorden, skal ikke lenger volde skrekk.

TIL HERREN TAR JEG MIN TILFLUKT

SLM 11,1 - 7 Til korlederen. Av David.

Til Herren tar jeg min tilflukt. Hvordan kan dere si til meg: "Fly opp i fjellet som en fugl! 2 For se, de onde spenner buen og legger sin pil på strengen; i mørket vil de skyte på dem som er oppriktige av hjertet. 3 Når grunnvollen rives bort, hva kan da den rettferdige gjøre?" 4 Herren er i sitt hellige tempel, i himmelen har Herren sin trone. Hans øyne skuer utover, han prøver menneskene med sitt blikk. 5 Han ransaker rettferdige og onde, han hater dem som elsker vold. 6 Over de onde lar han det regne glødende kull og svovel; glohet vind er den lodd de får. 7 Rettferdig er Herren, han elsker rettferd; de oppriktige får se hans åsyn.

HERRE, DU VIL VERNE OSS

SLM 12,1 - 9 Til korlederen. Etter "Den åttende". En Davids-salme. 2 Redd meg, Herre! De fromme er borte, det fins ikke trofaste mennesker mer. 3 Hver mann taler løgn med sin neste, har falske lepper og tvedelt sinn. 4 Måtte Herren utrydde alle dem som har falskhet på leppene og store ord på tungen! 5 De sier: "Tungen gir oss styrke, og vi har leppene med oss. Hvem kan da mestre oss?" 6 "Fordi vergeløse undertrykkes, og fattige stønner, vil jeg reise meg nå," sier Herren. "Jeg vil frelse dem som lengter etter hjelp." 7 Herrens ord er rene ord, lik sølv som er lutret i smelteovnen, sju ganger renset. 8 Herre, du vil bevare oss, alltid verne oss mot denne slekt, 9 når gudløse mennesker farer omkring, og usseldom får makten blant folk.

SLM 8,4 - 5 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, 5 hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det?

Jeg har lest en del om astronomi og kvantefysikk opp igjennom årene, langt mer sporadisk de siste årene, desto mer overveldet har jeg blitt av Guds skaperverk. Av Guds ufortjente nåde har jeg mange ganger blitt overveldet av å stå ute en stjerneklar vinterkveld og se utallige stjerner og Melkeveien som sprer sitt stjernedryss over himmelen. Da kjenner jeg også ærefrykt og undring som salmisten: Hva er da et menneske? Hvor liten en kan føle seg bare sammenlignet med skapelsens enorme og ufattelige dimensjoner. Hva da med det åndelige aspektet?

DET GAMLE OG DET NYE MENNESKE

EFE 4,17 - 32 Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, 18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. 19 Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger. 20 Men slik har dere ikke lært Kristus å kjenne! 21 Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus: 22 Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. 23 Dere må bli fornyet i sjel og sinn 24 og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. 25 Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. 26 Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. 27 La ikke djevelen slippe til. 28 Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. 29 La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. 30 Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag. 31 Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

EFE 5,1 - 20 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud. 3 Hor, all slags urenhet og pengejag må det ikke engang være tale om hos dere; slikt sømmer seg ikke for kristne. 4 Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud! 5 For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike. 6 La ingen narre dere med tomme ord! For det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7 Gjør ikke felles sak med dem!

LYSETS BARN

8 En gang var dere selv mørke, men nå - i Herren - er dere lys. Lev da som lysets barn! 9 Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. 10 Prøv hva som er til glede for Herren! 11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, irettesett heller. 12 Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. 13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. 15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, 16 så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. 17 Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, 19 og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren! 20 Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.

De intellektuelles og forskernes kritiske vurderinger mot Bibelen, baserer seg på å rose menneskenes tanker og ideer ved å fremheve menneskers kunnskaper som det eneste teoretisk forsvarlige. Når kristne menneskers kritikk forsøker å så tvil om Guds Ord i Bibelen, mens disse samtidig baserer seg på alt det som hittil har blitt oppdaget og troen på den menneskelige forstand brukes som en sannhetserklæring, er dette et frafall. Da har man allerede falt for dette forholdet og forholder seg til dette: ”Har Gud virkelig sagt….?”

Utfra Guds Ord kommer dette innunder forholdet å være ulydig eller ugudelig, der de menneskelige tanker og forhold vektlegges for å kunne rose menneskers vurderingsevner.

Dessverre har dagbladet Dagen også falt for de intellektuelles overmot og hovmod, der tanken skal forsøkes kristnes ved det menneskelige intellekt og vurderingsevne. Hvilken dårskap! De sier de forholder seg til Guds Ord i Bibelen, men hvem roses og gis ære? Glem ikke at Den Allmektige Gud ser til Israel og jødene og alle sine dyrt kjøpte menneskebarn blant folkeslagene. Ingen vet bedre om hva som virkelig skjer enn Den Allmektige Gud og ingen mennesketanker kan søke Gud hvis Gud selv ikke gjør dette mulig.

– Uhyggelig norsk jødekritikk

– Bladet Innsyn presenterer seg som kristent , men misbruker Bibelen og formidler løgnaktig stoff om jødene.

Av Bjørn Arild Hatlem

GROTESK: Jon Kvalbein finner det grotesk at bladet Innsyn hevder at verdenskrigene ble ført til sionistjødenes fordel.

Foto: Steinar Heggen

Jon Kvalbein mener kristne bør stå frem og ta avstand fra bladet og nettstedet som drives av Åsmund Kaspersen i Ramnes i Vestfold. Særlig ille er det påkostede dobbeltnummeret som kom ut rett før jul, der redaktøren skriver flere artikler med et markant antijødisk innhold.

– Han trekker frem de gamle konspirasjonsteoriene fra Sions Vises Protokoller. Han skriver at det faller på sin egen urimelighet å påstå at dette er et falskneri. Jødene anklages for å stå bak en konspirasjon med sikte på å overta verdensherredømmet. Han mener at verden i dag styres av en elitegruppe av sionistjøder, og skriver at disse har «så godt som total kontroll over USA». Kaspersen støtter også den malaysiskee statsministerens utalelse om at «jødene styrer verden ved hjelp av stråmenn», forteller Kvalbein.

Han synes det er påfallende at Innsyn presenterer uhistoriske påstander om at sionistjøder stod bak kommunismen og de fleste revolusjonene i Europa på 1800-tallet. Når man tenker på at seks millioner jøder ble avlivet under den andre verdenskrig, blir det helt meningsløst og grotesk når det også hevdes at verdenskrigene ble ført til sionistjødenes fordel. En mer kuriøs påstand i bladet er at jødene står bak kvinnefrigjøringen. Ellers blir det blant annet hevdet at sionistene har kontroll over FN, men at FN-resolusjonene bare er en ytre fasade overfor verden.

Antijødiske overtoner

– Kaspersen hevder at en mengde organisasjoner og hemmelige selskaper er knyttet sammen til et gigantisk nettverk, og at disse kontrollerer pengesystemene og massemediene. Den siste påstanden er jo grunnfalsk, for vi ser jo hvordan mediene i meget stor grad står jødene og sionismen imot. Antisemittismen merker vi i hele Europa blant annet i nyhetsreportasjer. Den antiisraelske holdningen inneholder også antijødiske overtoner. Det er ikke så lett å skjelne mellom israelskritikk og jødekritikk som enkelte vil ha det til, sier Kvalbein.

– Innsyns skriverier om jødene er historisk sett løgnaktig stoff. En hver som tenker litt, vil se at dette er galt. Men likevel er det litt uhyggelig at et sånt blad kan gis ut med et så pent trykk, og åpenbart spres i Norge uten at det tidligere har vakt noen oppsikt. Det er ogsåuhyggelig at bladet presenterer seg som et kristent blad basert på de ti bud og sunn bibelsk lære. Kaspersen hevder direkte at den jødiske sionismen er den samme som bibelens antikrist. Dette er totalt misbruk av bibelen. Etter skriften skal faktisk jødene bli omvendt, og spille en viktig rolle på den positive siden imot de antikristelige kreftene, sier Kvalbein.

Trollet sprekker i lyset

Han er ikke bekymret for at mange skal bite på argumentasjonen, men mener likevel at dette bidrar til å stigmatisere jødene. Og man får en ny tanke om at det er jødene som er kilden til de store problemene i verden. Det er en stor fordel å ha et land med trykkefrihet, men da må demokratiet virke slik at usannheter og løgner som presenteres offentlig kan bli imøtegått og avslørt i offentlighetens lys. Kvalbein ser det som en fordel at propaganda blir satt frem i lyset, for «det er bare i lyset at trollene sprekker», siterer han fra ordtaket.

– Vi har for eksempel sikkerhetsgjerdet og muren som bygges i Israel, og som vel ingen i sitt hjerte er glade for. Når man sammenligner dettte med Berlinmuren, så er det en indirekte form for propaganda som er ytterst farlig. Berlinmuren ble bygget av et diktatur for å hindre sine egne borgere i å slippe ut i friheten, mens sikkerhetsgjerdet i Israel er et krisetiltak for å holde terrorisme ute fra et demokrati, understreker Kvalbein.

Publisert 08.01.2004

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5259

Avisen dagbladet Dagens sjefredaktørs lederkommentar:

Kan kritikk bli til hat?

I en første reaksjon på de sjokkerende uttalelsene bibelsmugleren Broder Andreas gav Dagen like før jul, karakteriserte Dagen på lederplass den aldrende bibelsmuglerens uttalelser som «Israelhat». Og om en av de konkrete uttalelsene skrev vi at «det er usminket jødehat som bor i tankene» når man kan si slike ting (se inverju med Broder Andreas 22.12.03 og lederartikkel 30.12.03). Denne kritikken holder vi naturligvis ubetinget fast ved. Men vi har lyst til å legge til at veien etter hvert begynner å bli svært kort på glideskalaen fra kritikk, via Israelhat og implisitt jødehat – til uttalt og manifest jødehat.

Det siste skriver vi i bevisst opposisjon mot en nokså tankeløs floskel som nå gjentas oftere og oftere, nemlig påstanden om at det er forskjell på legitim Israel-kritikk og illegitimt jødehat. I virkeligheten er den forskjellen ikke bare minkende, men den kan være i ferd med å forsvinne helt. Noen av uttalelsene til Broder Andreas kan illustrere akkurat det.

Se for eksempel på det Broder Andreas sier om jøder «som har gode jobber i New York eller Amsterdam». Om dem har Broder Andreas et «resonnement» i 6 ledd. Det ser slik ut: (1) Gud tillater ikke Israel å bryte menneskerettene, (2) men det gjør Israel ved å jage folk (= palestinaarabere) (3) fra det landet de har hatt i tusenvis av år (4) for å gi det til folk (= jøder) som har gode jobber i New York eller Amsterdam. (5) Israelske styresmakter handler her «umenneskelig». (6) Det er «okkupasjon» å ta land som har palestinske eiere.

Formelt er dette kritikk av israelske styresmakter. Ifølge tankeløs formell mediedogmatikk er det følgelig ikke antisemittisme å fremføre slik kritikk. Men reelt er dette ikke desto mindre eksempel på et Israelhat som har et betydelig iboende element av jødehat i seg.

Den iboende jødehat-tenkningen kommer til uttrykk i premiss nummer 4. For der omtales Israels jødiske settlere kollektivt som «folk som har gode jobber i New York eller Amsterdam». Broder Andreas serverer her sin egen vri på den klassiske jødehat-myten om de rike og pengegriske jødene. Bare at de nå dessuten skal være blitt land-griske.

Israelhatet kommer til uttrykk i samtlige av de andre premissene. (Nr 1 og 5 anklager Israel for menneskerettbrudd og umenneskelighet, nr 2 og 6 er en folkefordrivelsesanklage og nr 3 og 6 forvrenger (endog flere tusen år gammel) eiendomsrett). Det fins kilometre med faktabasert motinformasjon på hvert av punktene. Men Broder Andreas serverer usannhetene sine uten å vise noen som helst vilje til å overveie om det han selv sier er sannhet eller løgn. Derimot påberoper han seg (i premiss nr 1) uten forbehold Gud.

Det viktigste vi har å svare Broder Andreas er derfor at Gud heller ikke tillater Broder Andreas å lyve på Israel og jødene.

I teorien er og blir det forskjell på legitim kritkikk og illegitimt hat. Men når kritikk bygger på premisser som lyver og lyver, da reduserer hver løgn avstanden mellom kritikk og hat nedover mot nullpunktet. Og da forvandler jo kritikken seg av seg selv til jødehat.

Publisert 08.01.2004

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5263

Sjefsredaktør Hove i avisen Dagen skriver: ”Bak dette avisidealet bor det utvilsomt en overbevisning som sier at Guds tanker er større enn menneskenes tanker og at Guds tanker derfor ikke har noe å frykte i møte med mennesketanker. Guds tanker vil alltid vise seg overlegne i åpen tankebryting.

Derfor er det uklokt å tenke seg at fortielse og sensur av tenkte tanker er en god måte å kristne tanken på. Tvert imot bør tenkte tanker frem i lyset slik at alle kan se selv hvor sterkt eller svakt de står.”

En ting er det å bli konfrontert med verdens tankegods fra verdslig og tidsåndspreget hold, noe helt annet er det når tidsåndspreget kommer fra kristenhold! For hvor mye er det kristne preget ivaretatt framfor det verdslige preget i dagbladet Dagen? Min oppfatning er den at avisen Dagen bidrar i praksis til øket forvirring enn det forholdet å søke etter fast forankring i Bibelen!

Når KN-generalen er lite ”sensitiv” (se nedenfor) hvordan oppfatter Dagens redaksjon betydningen av ordet sensitiv? På meg virker det som om avisen Dagen også har problemer med det sensitive selv. Det å bruke uttrykket lite sensitiv om KN-generalen er vel en svært svak betegnelse om hva vedkommende egentlig formidler. Dette bidrar jo til å øke forvirringen om hva som er rett og galt ved at selve ordet og dets betydning utviskes og utydeliggjøres! Hvor mye skal det da til for at det blir korrekt å bruke ordene jødehat og antisemittisme?

Når det gjelder det sensitive: Hvor sensitiv var avisen Dagen den 22. desember 2003, når de trykte ”Broder Andreas antisemittiske budskap” for så å følge opp med sokneprest Jens Olav Mælands antisemittiske utsagn? Hadde ikke jødene her i landet fått mer enn nok av jødejulejuling fra før av? Jeg tror nok den verste julingen kom fra den kanten dette var aller minst ventet, for slike ”overraskelser” gir mye mer juling enn det som kommer fra erfaringsmessig sett annet hold! Slikt var ikke forventet fra Dagens side, selv om visse tegn allerede var blitt observert.

29.12.03 side 8-9: Jødehat i Dagen.

http://www.norskisraelsenter.no/nor/antisem/Dagen-2003/nis-svar-til-dagen.php

http://www.norskisraelsenter.no/nor/antisem/Dagen-2003/dagen-jul-joedehat.htm

Overskriften på dette sjefsredaktørsynspunktet er: Urettferdig angrep på Dagen, onsdag 31. desember 2003 side 2-3. Finnes kun i papirutgaven der Hove avslutter med dette: ”Broder Andreas var i årtider (mens Sovjetunionen ennå eksisterte) en av de store internasjonale kristenlederne i kampen mot kommunistenes kristenforfølgelser. Derfor er han med rette beundret og respektert. Og derfor er det i høy grad i samsvar med Dagens statutter å vie ham et tresiders portrett-intervju.

At han ville bruke anledningen til å profilere sin aldersdoms svakeste tankefrukter var fra Dagens side ikke forhåndsplanlagt.

Men når det likevel skjedde, mener jeg portrettintervjuet likevel har stor nyhetsverdi og dokumentasjonsverdi. For det fotograferer jo klare bilder av hvor det skjærer seg iden gamle kjempens tanker. Å nekte slikt stoff spalteplass er å blokkere muligheten for tankeklar imøtegåelse.

Til sammenligning tenker jeg beundrende tanker om den gamle Agder-bispen og bekjennelseskjempen I. C. Heuch. Enda jeg ikke har glemt at han i sin ungdom smakte litt på antisemittiske motetanker som han hadde lest hos hoffpredikant Adolf Stöcker i Berlin (1878). Også Broder Andreas var (og er) en slik kjempe – nemlig på andre fronter i den store åndskampen.”

Hove roser også sin journaliststab og mener disse er de beste i norsk presse. Hove mener også at journalistene ikke har plikt til å dokumentere påstander fra intervjuobjekter. Hove hevder også at Dagen ikke har plikt til å trykke imøtegåelser samme dag, de gjorde dette neste dag. Ved å ta inn et intervju der ledelsen i Åpne Dører distanserte seg sterkt fra den forhenværende lederens midtøstenteorier.

Men hvem besitter hovedansvaret for det som blir trykt? Flere enn meg har reagert sterkt på dette forholdet: Hove skriver: ”Medarbeiderne trenger ikke en gang be om forhåndsgodkjennelse av slikt stoff. For det følger av den generelle tjenesteinstruksen at reportasjesidene i Dagen skal gi et variert og nyansert speilbilde av aktuelle nyheter og debatter.

I det konkrete tilfellet ble jeg likevel på forhånd forelagt portrettintervjuet med Broder Andreas. Derfor var det min beslutning at det skulle trykkes. Og det var ingen som ”undergravde” meg.”

Flere enn meg finner det oppsiktsvekkende at vanlige journalister blir overlatt en sjefsredaktørs ansvar og kan sette på trykk det som disse finner brukbart. Hva skal da Hove gjøre når han overlater en så stor del av jobben sin til journalistene? Tenk hvis en matros fikk en kapteins oppgaver av kapteinen selv, hvor mange hadde våget å reise med slike båter hvis dette ble opplyst? Hvor er da den påståtte tankeklarheten?

Abonnementet på avisen Dagen er sagt opp.

Les selv hva Mæland selv sier lengre nede i dette innlegget under denne overskriften: – ”Sharon er en ekstremist”

Lørdag 3. januar 2004side 2 under ”dagens apropos” i papirutgaven, skriver sjefsredaktør Odd Sverre Hove:

”Uriktig om Mæland.

På lederplass i Dagen 31.12.03 skrev vi at sokneprest Jens Olav Mæland ”sokner til en prestegruppe som sto frem med pro-palestinske slagord i et presteblad for et par tre år siden”. Mæland har gjort oss oppmerksom på at dette ikke er riktig og at Dagens sjefsredaktør her har gjort seg skyld i en feilerindring. Mæland sokner ikke til denne prestegruppen og var heller ikke involvert i det aktuelle oppslaget i et presteblad.

Vi ber leserne merke seg denne korrigeringen, og at Dagen beklager herved feilinformasjonen. Samtidig beklager vi også slurvete feilstaving av Jens Olav Mælands etternavn. Vi visste egentlig bedre.

Derimot fastholder vi kritikken av å koble til begrepet ”ekstrem” sammen med Ariel Sjaron.

Det er selvruinerende språk. For det innebærer at man ikke har språkbegreper igjen til dem som går mye lenger enn Sjaron. Med gallupstøtte fra 82 prosent av israelerne er det urimelig å plassere Sjaron blant talsmennene for ekstreme posisjoner.”

Min kommentar: Det første jeg gjerne vil få presisere er at Sjaron er ingen ekstremist, han har heller myknet med årene og utviser en enorm vilje til å unngå våpenbruk unntatt når det er aller mest nødvendig. Jeg vet ikke om noe annet land som har gjort så mye for å oppnå fred med sine naboer som Israel. Pluss det å gi fra seg landområder de selv legitimt har full rett til, da blir det faktisk noe totalt ekstremt å beskylde Sjaron for å være ekstrem. Unntaket må i så fall være når det gjelder å utvise en ekstrem fredsvilje, det er den totale motsetning til en ekstrem islamistisk krigsterror som bl.a. PLO-terroristlederen Arafat praktiserer.

Men ingen oppnår fred ved å gi fra seg legitime landområder, det øker kun fiendens krav til enda mer land.

Tenke seg til at det eneste kritikkverdige Hove reagerer på Mælands ekstremstøttende utsagn er ordbruken ”ekstrem”, fordi selve språket er for Hove selvruinerende. Samtidig som en gallupstøtte på 82% av folket indikerer at ordet ekstrem ikke kan benyttes, etter Hoves synspunkt. Betyr dette at Hove mener at Arafat ikke kan kalles ekstremist om han skulle hatt 82% av PLO-arabernes støtte?

Utfra min mening begår PLO-terroristlederen Arafat og hans terrorister terrorrovmord i Israel med verdens ledere som mer eller mindre støttespillere samt de ledere som forholder seg passivt, der Norges ledere er blant de mer ekstreme lederne. Ordet ekstrem kan trygt brukes når noe destruktivt ekstremt forsvares, for da blir man samtidig delaktig med de ekstremister man støtter opp om også økonomisk. Arafat er ingen legitim president, han er født i Kairo og er en araber. Majoriteten av verdens ledere og deres tilhengere foretrekker røvere mens de legger tunge byrder på de andre samt undertrykker dem.

Har avisen Dagens sjefsredaktør Hove et problematisk forhold til det negativt ekstreme? Jeg tenker da på avisen Dagens tidligere debattforum i internettavisen. Dette tidligere debattforumet praktiserte ytringsfrihetens ekstremitet hvor sjefsredaktør Hove også sto som ansvarlig for dette forumet. Der drapstrusler i satanisk messende form ble akseptert og ble ikke øyeblikkelig fjernet fra debattforumet. De ansvarlige i Dagens ledelse ble sterkt advart lenge før debattforumet utviklet seg til det ekstremt negative, til slutt ble dette debattforumet regnet for et av landets mest ekstreme og verste debattforum. Dette kan dokumenteres, men hvor mange og hvem som besitter disse dokumentasjonene er ukjent. Men jeg kan trygt si at jeg mistet fullstendig tilliten til avisen Dagens redaksjons vurderingsevne og hvordan dette kunne foregå fra kristenhold.

Det er noe forunderlig med forholdet det å håpe på bedring, for en ønsker jo inderlig det. Men om det var ytringsfrihetens ekstremitet som ble praktisert ved Dagens tidligere debattforum, ser jeg nå i dag en ny vinkling der sjefsredaktør Hove skriver i sin lederkommentar under tittelen: ”Verdien av at tanker brytes” publisert 06.01.2004 (se nedenfor): ”Derfor er det uklokt å tenke seg at fortielse og sensur av tenkte tanker er en god måte å kristne tanken på. Tvert imot bør tenkte tanker frem i lyset slik at alle kan se selv hvor sterkt eller svakt de står.”

Hvilke skriftsted i Bibelen forsvarer en slik holdning, sjefsredaktør Hove? Har ikke sjefsredaktør Hove lært noe av hva usensurert ekstrem ytringsfrihet medførte i Dagens nedlagte debattforum? Er det ”usensurerte tenkte tankers”( eller sensurert politisk korrekt) ekstremitet som skal utprøves nå i selve papirutgaven Dagen? Det er faktisk tydelig at ”eksperimentene” allerede har begynt!

Jødejulejulingen et par dager før julaften og i ettertid fra avisen Dagens redaksjon og medansvarlige journalisters side, er dessverre et mørkt og dystert tegn på dette forholdet.

Avisen Dagen har allerede kommet på svartelisten sammen med andre verdslige aviser.

http://www.norskisraelsenter.no/index.php

Flere eksempler på hva som menes med avisen Dagens ”usensurerte tankebrytende”( politisk sett mer sensurert politisk korrekt) forvirrende praksis medfører:

Flyktet fra fransk jødehat

– Det er vanskelig å gå i fred på gatene i Paris. Vi blir angrepet fordi vi er jøder akkurat som i 1945.

Av Ove Eikje

REDD: – Vi var redd for å misse livet i Frankrike fordi vi var jøder. Det var ungdommer som slo oss, og synagoger ble brent, forteller David og Ilana Berreby. De kom til Israel for fire måneder siden og har vært opptatt av å lære hebraisk.

Foto: Ove Eikje

Dette forteller søskenparet Ilana (20) og David Berreby (22) til Dagen. De kom fra Frankrike til Israel for fire måneder siden sammen med foreldrene. Vi finner dem nå på Ulpan Akiva språkskole i Netanya der de i i full gang med å lære hebraisk. – Det var drømmen å komme hit til Israel, og dette er noe vi lenge har lengtet etter. Før hørte vi bare om Israel, og nå opplever vi selv å være i landet. Det er på grunn av antisemittismen i Frankrike at vi er flyttet hit, sier David.

– Vi opplevde ingen vennlighet overfor jøder i Paris, men nå er vi kommet hjem. Det er i Israel vi hører til, legger Ilana til.

Jøder blir slått

Søskenparet understreker at det gradvis er blitt verre for jøder i Frankrike.

– Antisemittismen øker hele tiden, og det blir stadig flere arabere i landet. Det er en proarabisk politikk som føres i Frankrike, og TV viser ikke noe som er til fordel for jøder. Hvis for eksempel en israelsk soldat peker på en annen med et gevær, viser man ikke sammenhengen som denne situasjonen er hentet fra. Vi opplever at det blir verre og verre å være jøde i Frankrike, og det gjelder over hele landet. Hvis vi går med kipa på hodet, rives den av, og vi blir slått, sier David. Og søsteren Ilana legger til:

– Vi var redd for å misse livet Aktuelle nettsteder

Ulpan Akiva språkskole

i Frankrike fordi vi var jøder. Det var ungdommer som slo oss, og synagoger ble brent. Hver eneste dag er det jøder som blir slått. Da vi skulle gå ut fra den jødiske skolen, burde vi hatt politibeskyttelse, men franske myndigheter gav oss ikke slikt vern. I dag er det egne jødiske organisasjoner som beskytter sitt folk i Frankrike.

– Frykter dere for terror også i Israel?

– Ja, alle er redd for terroraksjoner – men det er like galt i Frankrike. Derfor frykter jeg mest for min eldste bror som fortsatt befinner seg i Paris. Det er mye mer alvorlig for en jøde å være der enn i Israel. Hvis det er et terrorangrep her i landet, er det også slike handlinger i Paris. Det er som et speil på situasjonen i Midtøsten. Hvis det er intifada her, brenner de synagoger i Paris, sier David Berreby.

God språkopplæring

Han har nå bak seg fire måneder med opplæring i hebraisk, og skal snart inn til militærtjeneste. David skryter over den gode språkopplæringen som de har fått på Ulpan Akiva, og søsteren er enig.

– Her er det enkelt og greit å lære, og de har et godt system for opplæringen i hebraisk blant annet med datamaskiner. Selv om det er vanskelig å lære hebraisk, er vi lykkelige. Vi er veldig glade for å være i Israel, understreker Ilana Berreby.

Publisert 05.11.2003

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=4974

Advarer mot «jødejuling»

Foran jul advarer lederen for Norsk Israelsenter, Erez Uriely, julepredikantene mot «jødejuling» i juleforkynnelsen. – I tiden rundt jul opplever vi dessverre ofte at religiøse motiver blir brukt med brodd mot Israel.

Av Odd Sverre Hove

ADVARER:

Foran jul advarer lederen for Norsk Israelsenter, Erez Uriely, julepredikantene mot «jødejuling» i juleforkynnelsen.

Foto: Dagen-arkiv

– Det vanligste antijødiske budskapet en møter i mediene og kirken ved juletid er kamuflert som sympati for lidende arabere i Betlehem. Det hører da ofte med til bildet at en ikke nevner at det egentlig er muslimer som gir årsak til lidelsene deres. Vi registrerte utsagn som «et barn er drept i Betlehem», sammen med utsagn som slår en jøde rett i magen, sier Erez Uriely, som selv er jøde.

Julepreken med jødekritikk

– Da jeg for noen år siden var med kristne venner til gudstjeneste i en kirke i juletiden, ble vi forferdet over det presten sa. Han var svært positiv og snakket om nestekjærlighet og julebudskapet. Men det tok han pause fra da han omtalte jødene. «Israel,» sa presten, «er i dag like aggressiv som på Davids tid».

Erez Uriely fremholder at det bare var jøder som ble kritisert i denne gudstjenesten. Atmosfæren var ellers preget av varme og vennlige ord.

– Men det som nå i ettertid ergrer meg mest, er at jeg isteden for å si hva jeg mener, valgte å tie. Jeg ville ikke såre de kristne vennene våre i kirken deres. Prisen var likevel for høy. Neste gang kommer jeg til å protestere.

Glassenglene fra Betlehem

Lederen for Norsk Israelsenter registrerer også hvordan Norges Kristne Råd i november 2002 brukte glassengler fra Fødselskirken i Betlehem. Forsiktig innpakket i kritikk mot jødene skulle disse englene spres i Norge. Budskapet var nok en gang at kjærlighet er noe kristelig, men derimot ikke noe jødisk. For jødene bruker vold mot «den kristne, hellige byen» Betlehem.

– Den norske kirke sprer stadig forsiktige, men negative, signaler med brodd mot jødene og Israel. Ta ikke feil, de mener virkelig oss jøder, sier Erez Uriely, som også minner om hvor aktiv Kirkens Nødhjelp er i kampen mot Israel og jødene. For eksempel dokumenterer KNs websider deltagelse i mange kampanjer med brodd mot Israel. Det fremtrer som omsorg for «palestinske ofre», men man ignorerer og forvrenger deler av faktabildet og ser bort fra de jødiske ofrene.

Medie-religiøsitet

Også sekulære medier i hele den europeiske verden, inkludert Norge, bruker hyppig religiøse motiver mot Israel. Ofte kan vi registrere hvordan Betlehemstjernen, de tre vise menn og byen Betlehem tas i bruk i slike sammenhenger. Verken sekulære eller kristne medier (med få unntak) omtaler islams voldelige okkupasjon av Betlehem eller konverteringen av byen fra kristen til muslimsk by. Avisen Dagen er nesten den eneste som viser nestekjærlighet mot sine egne kristne brødre, som blir presset til å flykte, som må leve som «dhimmi» (= annenrangs), eller som må konvertere til islam. Forøvrig blir Betlehem ofte omtalt som eksempel på Israels bruk av vold når de israelske soldatene i virkeligheten bare er på jakt etter terrorister.

Trenger hverandre

– Det er færre enn 15 millioner jøder over hele verden, og det blir stadig færre av oss, både på grunn av massakrer og på grunn av antijødisk press, sier Erez Uriely.

Jøder har fått en oppgave som består i å praktisere Guds bud i Guds land. Dette står i Bibelen, som også er kirkens grunnlag. Oppgaven er veldig vanskelig og kostet millioner av jøder livet. Jødene trenger hjelp fra sine kristne brødre for å overleve den militære galskapen i muslimdominerte Midtøsten. Bare et sterkt og stabilt jødisk styre i Jødeland har hittil sikret også de kristnes retten til å praktisere sin tro. Derfor trenger jøder og kristne hverandre, sier Erez Uriely.

Publisert 23.12.2003

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5206

Forfølgelse i Det hellige land

Tusenvis av kristne arabere har forlatt PA-styrte områder de siste årene. – Dette skyldes PAs handlinger og unnlatelsessynder, sier Justus Weiner.

Av Morten Rasmussen

VIA DOLOROSA: Kristne i prosesjon på Via dolorosa - smertens vei. Kristne i de palestina-arabiske selvstyreområdene har det vanskelig under intifadaen. De får som regel ingen støtte fra muslimske organisasjoner, og flere steder foregår det dessuten grov kristenforfølgelse.

Foto: Morten Rasmussen

De kristnes situasjon i Det hellige land er vanskelig. Tusenvis av kristne forlater området og drar til den vestlige verden eller Sør-Amerika. Tendensen har pågått i mange år, kristne i Vesten søker svar på hva som er årsaken – og hva som kan gjøres for å motvirke den.

I desember ble det gitt flere «svar», både i Dagen og andre medier. Og svarene var de samme som forrige gang saken var debattert, og gangen før der: Mens israelsvenner legger ansvaret på de palestina-arabiske myndighetene, mener palestinavenner Israel må ta skylden.

Konkrete tilfeller

Nylig møtte Dagen flere kristne i Det hellige land som kunne fortelle om konkret forfølgelse. Vi har også intervjuet en forsker som har studert de kristnes situasjon i PA-styrte områder de siste 6-7 årene. Arbeidet hans er nå klart for publisering. En kortversjon av forskningsrapporten vil bli publisert i neste nummer av Mediterranean Journal of Human Rights, som kommer ut på Malta. Dagen har fått et eksemplar av denne. Den fullstendige rapporten vil bli utgitt i løpet av et års tid.

Frykt for represalier

Inntrykket etter intervjuer og samtaler kan oppsummeres slik:

w Kristenforfølgelsen i PA-styrte områder er reell og svært grov.

w Noen arabiske kristne avviser forfølgelse av frykt for represalier mot seg selv (se bl. a. intervjuet med Abdullah), familien eller det kristne samfunnet som sådan.

Noen arabiske kristne føler at kritikk av Arafat eller PA er ydmykende i den forstand at det skapes et negativt bilde av arabere generelt – et bilde de føler er urettferdig. Dette kan føre til at de tar avstand fra slik kritikk.

w Forfølgelsen går verst ut over de som evangeliserer aktivt eller har konvertert fra Islam til kristendom.

Dagen kjenner til tilfeller hvor konvertitter enten nektes å være med i en menighet eller må delta i egne samlinger separat fra medlemmer som har tilhørt kristne kirkesamfunn i generasjoner. Slike holdninger skyldes både frykt for represalier og en generell mistenksomhet overfor konvertittene.

Det foregår nå en Jihad – hellig krig – hvor fundamentalistiske muslimer prøver å «befri» landet fra kristne og kristendom. De siste 6-7 årene har Justus Weiner forsket på kristnes situasjon i områder styrt av de palestina-arabiske selvstyremyndighetene (PA). I løpet av denne tiden har han og medarbeiderne hans ved The Jerusalem Center For Public Affairs intervjuet en rekke forfulgte kristne arabere. En kortversjon av resultatene skal publiseres i neste utgave av Mediterranean Journal of Human Rights. Den fullstendige rapporten vil publiseres i løpet av et års tid.

Frykt for represalier

Weiner anslår antallet intervjuobjekter til mellom 50 og 100. Årsaken til at differansen mellom disse angivelsene er så stor, er at en rekke personer som har fortalt om sin situasjon ikke våger å la den offentliggjøres.

– Mange nekter å la seg intervjue. Selv om jeg lover at informasjonen skal publiseres langt borte og at jeg vil endre deres navn, yrke og bosted, er mange redde for å vise hva de går igjennom. Ofte må det en rekke samtaler til før folk går med på å intervjues. I PA-styrte områder er det ikke slik som i Norge eller Tel Aviv, hvor du bare kan spørre og få ærlige svar. Det må bygges opp tillit over tid, sier Weiner. Dette er noe av forklaringen på at teamet hans har brukt så lang tid på prosjektet.

Rosenrødt bilde

– Noe som også har komplisert arbeidet er at mange kristne ledere gir et feilaktig og rosenrødt bilde av situasjonen. Hvis du spør dem forteller de gjerne om hvordan kristne og muslimer lever sammen i fred og fordragelighet uten politiske eller religiøse uenigheter. De hevder at det er utelukkende den israelske okkupasjonen som skaper problemer, sier Weiner.

– Sammenligner vi slike utsagn med dagliglivet til vanlige kristne, er det som natt og dag. Det finnes ikke noe politi som beskytter kristne mot overgrep. Tvert imot brukes PAs rettssaler og fengsler til utpressing av de kristne.

Les resten av artikkelen i dagens avis

Publisert 10.01.2004

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5272

Verdien av at tanker brytes

Å tenke er å hekte tanker sammen i tankerekker. Hver for seg er enkelttankene bare isolerte tankebilder. Men når vi knytter dem sammen i sammenhengende tankerekker, da maler vi de isolerte tankebildene sammen med sikte på å få frem hele bildet av et sammenhengende saksforhold. Problemet er at vi mennesker er flinke til å tenke feil. Derfor trenger tankene våre korrektiver, både fra fri tankebryting og fra overordnede normkilder.

Kristen tro er et sammenhengende og tankeklart budskap som Den treenige Gud har åpenbart i Bibelens 66 hellige skrifter. Derfor er Bibelen troens overordnede normkilde. Ja, Bibelen er troens eneste overordnede normkilde. Derfor byr kristen tro alltid på et rikt knippe med utfordringer til tankene våre. Bibelen nærer troen, samtidig som den arbeider med tankene våre med sikte på å utvikle troen til et sammenhengende kristent livssyn. Bibelen vil gjerne kristne tankene våre.

I denne prosessen er det sundt med tanke-korrektiver. Den viktigste, og eneste avgjørende, kilden for slike korrektiver er Bibelen selv. For der har Gud åpenbart sine egne tanker for oss. Lærer vi å tenke slik som Bibelen tenker, da er det Guds egne tanker som korrigerer tankene våre. Samtidig er det et kjennetegn ved troendes kår at vi skal være «i verden, men ikke av verden». Det vil si at vi alltid må regne med å bli konfrontert med denne verdens tankegods og det som tidsånden til enhver tid fremholder som tankemote.

Kristning av tankene er en helliggjørelsesprosess. Derfor må vi alltid på nytt omvende om fra kjødelige tankemønstre og vende oss til den eneste sanne korrektiv-kilden: Bibelen selv.

De som i 1919 opprettet Dagen, mente at en kristen dagsavis ville være et viktig redskap i arbeidet med å kristne tanken. Derfor skrev de statutter som fremdeles er bindende. Blant annet fastsetter statuttene at Dagen skal følge de almenne fellesnormene i pressen, det vil blant annet si Redaktørplakatens sondring mellom reportasje og kommentar. Videre fastsetter statuttene at Dagen skal gi spalteplass for saklig og sømmelig debatt om trosspørsmål og aktuelle samfunnsspørsmål.

På kommentarplass har Dagen til oppgave å ta til gjenmæle mot angrep på kristelige trossannheter ut fra hele det bibelske budskapet. På reportasjeplass skal Dagen informere om alt som er dagsaktuelt på nyhetsfronten hjemme og ute og særlig om alt som er nyhetsverdig på kristenfronten. På debattplass skal altså Dagen være åpen for at tanker kan brytes.

Bak dette avisidealet bor det utvilsomt en overbevisning som sier at Guds tanker er større enn menneskenes tanker og at Guds tanker derfor ikke har noe å frykte i møte med mennesketanker. Guds tanker vil alltid vise seg overlegne i åpen tankebryting.

Derfor er det uklokt å tenke seg at fortielse og sensur av tenkte tanker er en god måte å kristne tanken på. Tvert imot bør tenkte tanker frem i lyset slik at alle kan se selv hvor sterkt eller svakt de står.

Publisert 06.01.2004

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5245

Dette er Dagens lederkommentar:

Kristne araberes lidelser

Det er et ufrakommelig faktum at mange kristne arabere har det svært vanskelig. Kristne sionister utenfor den arabiske verden bør ikke fornekte, fortrenge eller fortie slike fakta. Tvert imot bør vi vise de lidende kristne araberne forståelse og omsorg, og gjerne støtte dem. Men vi bør ikke la dem styre over midtøstenstandpunktet vårt. For tenkemåten deres er ofte overstyrt av en nådeløs og blankt ukristelig tankeforestilling som kalles dhimmi-motivet.

Både Broder Andreas og sokneprest Jens Olav Meland har i Dagen-reportasjer de siste par ukene trukket (innbyrdes ulike) slutninger av kristne araberes lidelser. Men begge ser bort fra det enorme dhimmi-presset kristne arabere er dømt til å leve under.

Arabisk islam regner både jøder og kristne som «bokens folk». Det kan i gode perioder utløse beundringsverdig toleranse fra en ellers grovt intolerant religion som islam. Men det forutsetter samtidig at jøder og kristne må opptre som «dhimmi». Det vil si at de alltid er annenrangs mennesker som har plikt til å opptre totalt underdaning under enhver mulim. For muslimen er per definisjon alltid overlegen.

I verdens 22 arabiske land med 300 millioner muslimer representerer dhimmi-motivet et knusende forventningstrykk på enhver fastboende jøde og kristen. De må finne seg i ekstraskatter. Anmelder de et overgrep fra en muslim, vil de gang på gang oppleve at anmeldelsen blir henlagt uten reell etterforskning. Det er også dhimmi-forestillinger som får palestinaarabere til å klage over at jødene bygger bosettinger på fjelltopper som rager opp over de arabiske landsbyene. Det er nemlig «ydmykende» for en muslim.

Sentrale deler av de kristne arabernes lidelser i Selvstyreområdene kan skrives på en meget enkel formel. På grunn av det enormt overmektige arabiske dhimmi-presset har de kristne med morsmelken lært seg å leve som annenrangs dhimmi. Men så skjer det at at den jødiske staten simpelthen nekter å ydmyke seg under muslim-naboene. Det forårsaker en nådeløs konfrontasjon der de små kristne minoritetene kommer i et hjelpeløst krysspress.

Sett fra deres synspunkt burde også jødestaten ha kapitulert for dhimmi-reglene. Så kunne det kanskje ha blitt «fred» (dvs: fred pluss hyppige overgrep). Og i alle fall ville de kristne minoritetene ha sluppet ut av krysspress-situasjonen. Dessuten ser man jo nå Jacques Chirac, Thorbjørn Jagland og hele Europa drive med daglige øvelser i ubevisst kapitulasjon for dhimmi-motivet. Da burde Israel også kunne kapitulere for det, tenker man

Men kristen sosialetikk kan ganske enkelt ikke bøye seg for disse kristne arabernes tenkemåte. Trass i all mulig sympati for den vanskelige situasjonen deres. For dhimmi-motivet er og blir grovt ukristelig. Det er i strid med læren om menneskets skapelse i Guds bilde.

De koptiske kristne egyptarabernes lidelseshistorie er det til sammenligning komplett umulig å gi Israel skylden for. Men den er jo likevel akkurat like vond og vanskelig som de kristne palestinaarabernes situasjon.

Publisert 02.01.2004

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5233

– Sharon er en ekstremist

Sokneprest Jens Olav Mæland i Etne frykter for at de kristne i Betlehem vil forsvinne. Han legger skylden på Israel, og hevder at statsminister Ariel Sharon er en ekstremist.

Av Ove Eikje

DESTRUKTIV: – Det er ikke tvil om at Ariel Sharon er en politisk høyre-ekstremist, sier sokneprest Jens Olav Mæland.

Foto: Dagen–arkiv

– Den lutherske kirke i Betlehem er blitt halvert i løpet av omkring 25 år, og den samme utviklingen finner vi i den anglikanske kirke. Det er et stort problem at for eksempel to tredeler av kristne gutter i 20-30 års alderen forsvinner. Dette betyr at det er omkring tre ganger så mange jenter i gifteferdig alder som gutter. Hvis de skulle gifte seg med muslimer, ville det helt rakne for den kristne befolkningen, sier Jens Olav Mæland til Dagen. Og han legger til:

– Det mest tragiske er at de palestinske kristne ikke har noe talerør i Vesten, og de føler seg fullstendig sviktet. Nå flykter de for eksempel til Australia, Canada, USA og Tyskland, og i dag er det flere palestinske kristne i Sør-Amerika enn i de palestinske områdene. Da må vi spørre om hva som er vårt ansvar.

Kronikk i Aftenposten

I en kronikk i Aftenposten på julaften satte Mæland denne saken på dagsorden. For å finne årsaker til at kristne forsvinner fra Betlehem, støtter han seg til den palestinske sosiologen Bernhard Sabella. Han påviser i en undersøkelse følgende grunner: Politisk ustabilitet, sosio-økonomiske grunner (reversering av utviklingen), mangel på arbeid, hus- og bolig og begrensede utdannelsesmuligheter.

Mæland skriver at «Oslo-avtalen, som var en intensjonsavtale hvor det måtte vises vilje til handling fra begge sider, strandet. Ekstremister kunne drive sitt spill, selvmordsbombere på palestinsk side og en knusende høyre-politikk fra israelsk side som toppet seg i Sharons forsøk på militær gjengjeldelsesstrategi».

– Betyr dette at du ser på statsminister Ariel Sharon som en ekstremist?

– Det er ikke tvil om at han er en politisk høyre-ekstremist. Sharons politikk er destruktiv med tanke på fremtiden, ikke bare for palestinerne, men også for den jødiske befolkningen. Men foreløpig har han politisk ryggdekning i det jødiske folket, svarer han.

Nevner ikke korrupsjon

Jens Olav Mæland peker også på at den palestina-arabiske befolkningen er veldig fattig. Han viser til at halvparten lever av under 20 kroner pr. dag, og at palestina-arabere i arbeid får bare en tidel i gjennomsnitt av det som en israeler tjener.

– Du nevner ingenting om at en viktig årsak til fattigdommen er at palestina-arabiske ledere stapper store pengesummer i egen lomme, mens de lar sitt folk lide nød. Hvorfor tar du ikke dette med i din kronikk?

– Jeg siterer det som en av disse autoritetene peker på i sin sosiologiske undersøkelse. Når det gjelder korrupsjon, så finnes det på begge sider.

– Men er ikke korrupsjon en viktig årsak til at den palestina-arabiske befolkning lider?

– Den årsaken har med infrastrukturen å gjøre, med hele oppbyggingen av staten og de institusjonene som må være i et samfunn.

– Hvilken kommentar har du til at de ikke får penger til dette, men i stedet setter Yasser Arafat midlene inn på konto i utlandet?

– Jeg ser ikke bort fra det, men jeg har tatt med det som denne undersøkelsen viser, og den er veldig anerkjent, svarer Mæland. Han innrømmer imidlertid at denne sosiologen ikke nevner korrupsjon i sin undersøkelse.

Flyktningene

«Av de to millioner palestinske flyktningene er det over hundre tusen kristne som har flyktet. Husene deres er jevnet med jorden. Dette ser mange evangeliske kristne i Vesten som en oppfyllelse av Guds løfter», skriver Mæland videre i sin kronikk.

– Hva har araberne selv gjort for å hjelpe sine flyktninger?

– Flyktningene fikk jo være i Jordan ei stund, og i Libanon er det 400.000 flyktninger. Men de kan ikke ta inn flyktninger på en slik måte at den konstitusjonelle stabiliteten blir ødelagt.

– Men er det ikke slik at arabiske stater ønsker å ha disse flyktningene som et «verkende sår» overfor Israel?

– De gjør det de kan, men ingen av dem får jo komme tilbake. Det er et faktum at befolkningsmessig har palestinerne den høyeste flyktningerate i hele verden. Den som har vært i en flyktningeleir er ikke helt den samme etterpå, sier Jens Olav Mæland.

Publisert 30.12.2003

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5223

Avisens Dagens lederkommentar samme dag:

Bibelsmugler med Israelhat

Mandag før jul kunne Dagen over tre hele avissider presentere et stort portrettintervju med bibelsmugleren, Broder Andreas. I de lange årene med kommunist-jernteppe i Europa var han en av kristenhetens foregangsmenn i kampen for de forfulgte kristne. Dagen-portrettet er en svært viktige reportasje. For det dokumenterer en dypt beklagelig ny-utvikling hos den gamle kjempen. Arabiske kristne har i senere år åpenbart lært ham å hate Israel – endog i en villfaren tro på at Israel-hat følger av kristen endetids-omsorg.

Det utgikk en formidabel åndelig kraft fra de kristne lederne som utviste så stort personlig mot i kampen for de forfulgte kristne under kommunismen. I portrettintervjuet med aldrende Broder Andreas er det lett å fornemme dette fremdeles. Men det er skremmende å se hvordan det nå gies nådeløs brodd mot Israel. Det er dessuten flaut å lese hvor kjødelig den kristelige delen av begrunnelsen er. Men det verste er å se hvor stor rolle jødehat-premisser spiller i den dagsaktuelle delen av overveielsene.

Det kristelige hovedpremisset bak Broder Andreas' aggresive angrep på Israel er en forestilling om at endetiden ifølge Åpenbaringsboken krever bevaring av en kristen kirke i Midtøsten, mens vi i dag bare ser kristen fraflytting. «Hva skjer da med endetiden?» lyder bibelsmuglerens merkelig kjødelige spørsmål. Som om Herren ikke skulle kunne vekke opp kristne av Midtøstens stener, om så var.

Den kristne fraflyttingen fra Midtøsten skyldes det arabiske dhimmi-presset som Broder Andreas åpenbart svelger motstandsløst (dhimmi = jøder og kristne er annenrangs mennesker). Når det gjelder Åpenbaringsboken, møter vi der ikke bare en endetidskirke, men også endetidsjøder. Bibelens siste bok gjennomsyres av et tankevekkende parallell-skjema mellom jøder og kristne. Guds folk i endetiden skal slett ikke være et jøderent folk, men jødene skal tvert imot ha førsteplassen.

Når vi så vender blikket mot de dagsaktuelle midtøstenoverveielsene hos Broder Andreas, møter vi flere dypt kritikkverdige forhold. For det første fremstiller han seg selv som a-politisk, på en måte som neppe narrer andre enn ham selv. For det andre er tenkningen om arabisk «avmakt» uhyggelig naiv. Det er som om han forflytter de forfulgte kristnes avmakt under kommunismen over til de kristne arabiske vennene sine, for deretter å forlenge linjene inntil hele araberverdenen skildres som avmektig. Hvilket er ren virkelighetsomdiktning. Og dessuten et skammelig forsvar for terrorismen.

Men det suverent verste er altså den hatefulle tenkningen om jødefolket. For det er usminket jødehat som bor i tankene til Broder Andreas når han sier at jødene kommer «fra gode jobber i New York eller Amsterdam», de «stjeler» landet fra araberne og de «jager» dem bort.

Akkurat så fordomsfullt anti-jødisk prekte også de evangeliske kristne jødehaterne i motesalongene i Berlin for 125 år siden. Dette er skammelige antisemittiske vrangforestillinger, Broder Andreas.

Publisert 30.12.2003

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5224

Samme dag som dette sto på Dagens egne debattsider 29.12.03, side 8-9.: Jødehat i Dagen.

Avisen Dagens lederkommentar:

Lite sensitiv KN-general

Det er gått noen år siden et soknerådsmedlem et sted på Vestlandet spurte om et foreslått offerformål virkelig var et kristelig offerformål, eller tvert imot en kamuflert kirkeofring til PLO. Vi har hittil ikke hørt noen stille akkurat dét spørsmålet til offersøknader fra Kirkens Nødhjelp. Men selv har vi tillatt oss å spørre om det kan være klokt av KN å be giverne ved kirkeofringer og fasteinnsamlinger om å svelge massivt politiserte standpunktpakker sammen med innsamlingsappellene. Vi synes dessuten ikke at KNs ledelse demonstrerer særlig sensitivitet overfor slike problemstillinger, heller.

Det var på lederplass den 13.12.03 Dagen tillot seg å spørre om de massivt politiserte standpunktpakkene som KN nå profilerer seg så heseblesende med, virkelig er klok innsamlingsstrategi. Generalsekretær Atle Sommerfeldt besvarer Dagens lederartikkel i et Dagen-intervju 22.12.03. Men svaret går utenom hovedspørsmålet og utmerker seg ellers med å terpe på rent politiske teorier som KN bør vite at mange av giverne slett ikke er enig i.

KN-generalen «tar sterk avstand» fra påstanden i Dagens lederartikkel om at Kirkens Nødhjelp står for anti-israelsk politikk. Men det er jo det samme som å ta avstand fra fakta. For KN har i flere år drevet med fordømmelseskampanjer mot Israels militære selvforsvar mot terrorismen.

Det historiske navnet på den politiske teorien generalsekretær Sommerfeldt fremholder i Dagen 22.12.03 er «chamberlain-isme» (= læren om at man kan sikre fred ved å gi etter for tyranniet). Det tilsvarende navnet på statsminister Ariel Sjarons fredsfilosofi er «churchill-isme» (= læren om at tyrannier må nedkjempes med blod, svette og tårer).

Sommerfeldt må for egen del gjerne tro på den naive fredsfilosofien sin.

Men i Dagen 22.12. forkynner han chamberlainismen som om den var en kristenplikt (som endog skal springe ut av KNs statutter og prinsippdokumenter). Det er et bra stivt stykke. Det er å gå adskillig lenger enn tidligere. For det innebærer jo i sin logiske konsekvens at kristen-sionisme implisitt stemples som ukristelig. Og det vil jo si at Kirkens Nødhjelp gjør den standpunktpakken man ber giverne svelge sammen med kirkeofringer og fasteinnsamlinger, enda mer uspiselig enn før.

I en TV-debatt før jul engasjerte KN-generalen seg mot den norske regjeringen og det norske stortingsflertallet i spørsmålet om hvorvidt norske soldater i Irak kan bruke deler av tjenestetiden sin til humanitær innsats. Vi har tillatt oss å kalle slik rent politisk posisjonering av Kirkens Nødhjelp uklok. På samme måten stiller KN seg altså sammen med den knøttlille chamberlainistiske minoriteten i Israel, og bekjemper den sterke majoriteten som støtter Sjaron. Det er minst like uklokt.

På toppen av dette forverrer KN-generalen posisjonen sin ytterligere ved å anklage den kondom-restriktive Romerkirken kollektivt for medskyldighet i «mange» HIV-dødsfall i Afrika. Men også den anklagen beror på helpolitisert synsing som man kan lure på om KN-giverne virkelig vil trives med å måtte svelge rå.

Publisert 29.12.2003

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5216

HVOR LENGE SKAL DE ONDE JUBLE?

SLM 94,1 - 23 Herre, du Gud som gjengjelder, tre fram i stråleglans, du straffende Gud! 2 Reis deg, du som dømmer jorden, la de stolte få gjengjeld! 3 Hvor lenge skal de onde juble, Herre, hvor lenge skal de juble? 4 De taler en flom av frekke ord, alle ugjerningsmennene skryter. 5 Herre, de knuser ditt folk og kuer din eiendom. 6 Enker og fremmede slår de i hjel, og farløse myrder de. 7 De sier: "Herren ser det ikke, han merker det ikke, Jakobs Gud." 8 Dere må da forstå, uvettige folk! Dårer, når skal dere få forstand? 9 Hører ikke han som plantet øret, ser ikke han som formet øyet? 10 Tukter ikke han som fostrer folkene, han som gir menneskene forstand? 11 Herren kjenner menneskets tanker, han vet at de bare er som et pust. 12 Salig er den du tukter, Herre, den du gir lærdom ved din lov. 13 Slik lar du ham få ro og frir ham fra onde dager, inntil de gudløse får sin grav. 14 Herren vil ikke forkaste sitt folk og ikke svikte sitt arveland. 15 For rett skal igjen bli rett, og alle som har et oppriktig hjerte, skal følge den. 16 Hvem vil støtte meg mot de onde og hjelpe meg mot ugjerningsmenn? 17 Hvis ikke Herren var min hjelper, lå jeg snart i stillhetens land. 18 Om jeg må si: "Min fot er ustø," holder din trofasthet meg oppe, Herre. 19 Er mitt hjerte fullt av urolige tanker, blir din trøst til glede for meg. 20 Er du i pakt med fordervelsens domstol, som volder ulykke i strid med loven? 21 De rotter seg sammen mot rettskafne menn og dømmer uskyldige til døden. 22 Men Herren er en borg for meg, min Gud er klippen som jeg tyr til. 23 Han lar deres urett ramme dem selv og utrydder dem for deres ondskap. Ja, Herren vår Gud vil utrydde dem.

DEN SOM HOLDER BUDET, BEVARER LIVET

OSP 19,1 - 29 Bedre å være fattig og hel i sin ferd enn å være en dåre som taler løgn. 2 Selv iver er nytteløs når vettet mangler, og den som har hastverk, trår feil. 3 Mannens dumhet fører ham til fall, men i sitt hjerte er han bitter på Herren. 4 Rikdom skaffer mange venner, men den fattige mister den venn han har. 5 Falske vitner slipper ikke straff, de som farer med løgn, går ikke fri. 6 Mange smisker for de store, alle er venner med den som er raus. 7 Den fattige hates av alle sine frender, ja, også vennene holder seg borte. Han vil vinne dem med ord, men de kommer ikke. 8 Den som skaffer seg innsikt, har livet kjært, den som følger fornuften, finner lykken. 9 Falske vitner slipper ikke straff, de som farer med løgn, går til grunne. 10 Det høver ikke for dåren å leve i overflod, og enda mindre for trellen å herske over fyrster. 11 Klokskap gjør mennesket langmodig, å bære over med urett er en pryd for mannen. 12 Kongens vrede er som løvens brøl, hans velvilje er som dugg i gresset. 13 En tåpelig sønn er en ulykke for sin far; kvinners trette er som stadig takdrypp. 14 Hus og gods er fedrearv, en forstandig kone er en gave fra Herren. 15 Latskap gjør at en synker i dvale, og den som er doven, må sulte. 16 Den som holder budet, bevarer livet, den som ikke bryr seg om sin atferd, må dø. 17 Den som hjelper en stakkar, låner til Herren, og Herren gir ham igjen for hans velgjerning. 18 Tukt din sønn mens det ennå er håp, men la deg ikke rive med så du dreper ham. 19 Den som lar sinnet ta makten, må bøte; hvis du vil hjelpe ham, må du gjøre det om og om igjen. 20 Hør på råd og ta imot formaning, så blir du vis til slutt. 21 I menneskets hjerte er det mange tanker, men Herrens beslutning står fast. 22 Det en venter av mennesket, er troskap; det er bedre å være fattig enn å fare med løgn. 23 Frykt for Herren fører til liv, mett kan en gå til nattens hvile uten å rammes av noe vondt. 24 Den late stikker hånden i fatet, men får den ikke opp til munnen engang. 25 Når du slår en spotter, blir den uerfarne klok, refser du den forstandige, får han større innsikt. 26 Den som er hard mot sin far og jager bort sin mor, er en dårlig og skamløs sønn. 27 Hold opp med å høre på formaning, min sønn, så går du glipp av de ord som gir kunnskap. 28 Et svikefullt vitne håner retten, de gudløses munn er grådig etter ondskap. 29 Straff er fastsatt for dem som spotter, og pryl for dårenes rygg.

1MO 6,5 - 22 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang. 6 Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 7 Han sa: "Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, ja, ikke bare menneskene, men også feet og krypdyrene og fuglene under himmelen. For jeg angrer at jeg har skapt dem." 8 Men Noah fant nåde for Herrens øyne.

NOAHS ARK

9 Dette er historien om Noah og hans ætt. Noah var en rettferdig og hederlig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. 10 Han fikk tre sønner: Sem, Kam og Jafet. 11 Jorden ble stadig verre i Guds øyne; den ble full av lovløshet. 12 Da Gud så på jorden, var den fordervet; for alle mennesker over hele jorden gikk på onde veier. 13 Da sa Gud til Noah: "Jeg har satt meg fore å gjøre ende på hver levende skapning; for de har fylt jorden med lovløshet. Nå vil jeg utrydde dem fra jorden. 14 Du skal lage deg en ark av sypresstre, innrede den med mange rom og tjærebre den både innvendig og utvendig. 15 Slik skal du lage arken: Den skal være tre hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen høy. 16 Et tak skal du legge på arken. Bruk alenmål når du arbeider med det! Sett en dør på den ene siden og bygg arken i tre høyder. 17 Nå vil jeg la storflommen komme over jorden og utrydde alle skapninger som det er livsånde i. Alt som lever på jorden, skal omkomme. 18 Men med deg vil jeg opprette en pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine sønnekoner med deg. 19 Blant alle levende skapninger skal du ta ett par av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal det være. 20 Ett par av hvert slag skal komme inn til deg, av alle slags fugler og alle slags fe og alle slags krypdyr på marken, så de kan berge livet. 21 Du skal samle deg et lager av alt som kan brukes til mat; det skal være til føde for deg og for dem!" 22 Og Noah gjorde så; i ett og alt gjorde han som Gud hadde pålagt ham.

SALIGPRISNINGENE

MTT 5,1 - 20 Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2 Han tok til orde og lærte dem: 3 Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. 4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

SALTET PÅ JORDEN OG LYSET I VERDEN

13 Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. 14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. 16 Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

LOVENS OPPFYLLELSE

17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå - før alt er skjedd. 19 Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket. 20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


Farlig, red. Kleppa - Av Jørgen Høgetveit
I en liten enspalter skriver red. Kleppa om "Teologi og naturvitenskap" følgende:
- "- eg held på vanlege dagar og ei ung jord."
- Slutter seg til Vogel "Mine studier av jordens og universets alder har brakt meg nærmere og nærmere til ungt univers standpunkt."
- "Teologien må alltid koma først. Teologien må danna fundamentet og rammeverket for alt vitenskapleg arbeid ."
- "Lærer Bibelen seks skapingsdagar a 24 t, må vi ha det som utgangspunkt for tolkinga av naturviten skaplege resultat." "Poenget er at det er Bibelen (teologien) som kjem og må koma først".
I dette tror jeg han har det meste av det kristne fotfolket med seg - de som leser som det står, tror som det står og gjør som det står. Men så skriver han videre som en reaksjon på tidsskriftet Origo nr. 85/ 2003 og prof. Tyvand ved NLH:
- "- men i spørsmålet om skapningsdagane og jorda si alder, tek ikkje bladet standpunkt. Det synes eg er greitt, fordi her må vi kunne leve med ulike syn, sjølv om eg held på vanlege dagar og ei ung jord." Hvorfor? Og dette at det "må me kunne leva med", mener jeg å ha hørt i en rekke andre teologiske spørsmål.
- Han er "fundamentalt usamd med" prof. Tyvand når han skriv: "Mitt syn er at teologien bør komme inn først etter at man har avvist evolusjonsteorien på naturvitenskaplige premisser."
Her er vi antageligvis ved kjernen av mange av våre motdebattanters bibelsyn innerst inne - noe som foklarer hvorfor bibelrasering har fått slik makt - spesielt i vår utdannede "elite". Å gå utenfor den akademiskje leir - kostet for mye på mange måter - og innerste inne gnog tvilen: Den hele skrift var jo ikke innblest av Gud - og sant i alt den uttalte seg om! Naturvitenskapen med deres premisser har altså i flg. Tyvand det grunnleggende og avgjørende ordet - ikke ORDET, Den Hellig Skrift!. Det er på den bakgrunn at jeg igjen og igjen har skrevet: "Det står skrevet", "Gud har talt", "Ordet er viktigst-" osv. Da er det farlig å la "den lille bakdøren": "Det synes eg er greitt, her må me kunna leva med ulike syn" inntil Bibeloppløsningen - stå åpen. Som flere av oss har vist i en rekke artikler har Gud talt også om TIDEN og skaperakten - syndefallet og syndefloden. Den lange tiden er dessuten et grunnleggende krav for alle evolusjonister. Når vi innbys til å tro at Gud taler sant om himmelen, forsoning, frelse og helliggjørelse - taler Gud selvsagt sant om de jordiske ting han uttaler seg om - og en rekke vitenskaper har disse fakta inne, forstår dem og skriver dem, men nesten ikke i Norge! Det er en stor nød - for våre mange unge sjeler på vei til hva - og burde være det også for dem som vi betror vår barn og de blir undervist av! Alt annet er livsfarlig både for tid og evighet.


Dagens bibelord
Matt 3, 13-17:
13 Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham.
[Mark 1: 9 ff. Luk 3: 21 ff. Joh 1: 32 ff.]
14 Men Johannes nektet ham det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg!
15 Men Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje.
[5: 17.]
16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.
[Jes 11: 2. Esek 1: 1.]
17 Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.
[12: 18. 17: 5. Sal 2: 7. Jes 42: 1. Mark 9: 7. Luk 9: 35.]


Fredag, Januar 09, 2004

ISRAEL PÅSKEN 2004 - Reisetilbud
ISRAEL PÅSKEN 2004

Reisevirksomheten til Israel tar seg opp etter år med stillstand. Det betyr mye for Israel å få besøk. Det betyr ikke mindre for alle som reiser.

For oss (Ingfrid og Oddvar) har det alltid vært et høydepunkt å kunne besøke Israel i påsken. Landet der det skjedde og landet der det skjer. Landet er i sin skjønneste drakt, nyutsprunget og fint. Stedene som er så sentrale for både jule, påske og pinsebudskapet vårt er klare for å ta imot alle som ved selvsyn vil oppleve geografien og atmosfæren i dette Guds utvalgte undervisningssenter for alle folkeslag.

Vi kan tilby et opplegg i tiden 5.-16. april til en særdeles gunstig pris for påsken å være, og vi avslutter med tre hele dager i Eilat ved Rødehavet.

Ring oss jo før jo heller på tlf 37040505 el 45616001 for mer info.

Ingfrid & Oddvar Berge

NORIELTOUR
Grimstad


Help stop a book-banning effort! - Grand Canyon: A Different View
Help stop a book-banning effort!
Grand Canyon:
A Different View

See what the controversy is all about—order your copy today!
8 January 2004

As we reported Tuesday on this website, a new book offering a non-evolutionist view of how the Grand Canyon was formed—featuring essays from four Answers in Genesis staff members (including AiG-US President Ken Ham) and nineteen other contributors—is the object of an intense book-banning effort by leading evolutionists. They have demanded that the Grand Canyon National Park remove the book Grand Canyon: A Different View from bookstores within the Park.

CNN reported yesterday (Wednesday) that the National Park Service in Washington, D.C. is ‘preparing to draft a letter telling Grand Canyon administrators the book makes claims that fall outside accepted science … so it likely won’t be restocked.’ Meanwhile, The Los Angeles Times reported yesterday that a compromise is being contemplated: the book may be moved from the natural sciences section of the bookstore to an ‘inspirational’ one (which would thus downplay the book’s legitimate scientific message).

Here’s what you can do right now
Because we don’t know what the Park Service will eventually decide, concerned taxpayers can write Ms. Frances Mainella, Director of the National Park Service in Washington, with their opinion. Here are some suggested ‘bullet points’ to help you compose a polite, respectful yet firm email (or fax) to Director Mainella … today (writing a letter may be too late at this point):

Ask: Why shouldn’t Canyon visitors be allowed the choice to read this book and then decide for themselves which view of the Canyon’s formation is correct?
Nobody is forcing people to read the book and to accept its viewpoint—it’s only on a shelf in a bookstore.
Please don’t move the book to an ‘inspirational’ section—it presents the serious scientific viewpoint of many scientists.
Ask: Why is a book—just sitting in a bookstore—so threatening?
I don’t want our tax-supported park system to give in to censorship.
Many of the essays in the book are written by scientists with doctorate degrees who have also conducted serious research at the Canyon.
Ask: Even many evolutionists believe that much of the Canyon was formed by a lot of water over a short period of time—so why the effort to silence the book’s view?
Use 2 or 3 points above and then conclude with a comment like: ‘Please don’t allow censorship and book banning to occur.’ Include your full name and address.

Send your email to:

NPS Director Frances Mainella, Fran_Mainella@nps.gov (or send her a fax at 202-208-7889)1
In addition, you can call her office in Washington, D.C. at 202-208-6843 to leave a message such as: ‘I’m [your name] of [your city/state], calling to urge the director to stop possible book banning at the Grand Canyon. Please let her know of my concern.’

For more background information on this growing controversy to ban Grand Canyon: A Different View, read Tuesday’s web article, Geologists in an uproar.

Thank you for writing or calling Director Mainella today! Also, using the handy ‘email to a friend’ feature above, please forward this web article to a friend, your pastor, etc.

Note
You can also send a copy of your email or fax to her boss, the Secretary of the Interior, The Honorable Gale Norton (a member of the Bush cabinet). Her email is gale_norton@ios.doi.gov and her fax is 202-208-6956; her phone is 202-208-7351.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0108gc_book_ban.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Bladet Origo m.fl. og Gud Skaper - Av cand. agric Lars-Arne Høgetveit
Bladet Origo består så vidt jeg vet av et styre på fem. Formann er dr. philos Peder A. Tyvand, i tillegg sitter dr. scient Willy Fjeldskaar, cand real Steinar Thorvaldsen, adjunkt Ingvald Straume og cand. scient Rune Espelid der. Sistnevnte bekrefter og underbygger igjen (i Dagen den 6. januar) min grunn til oppsigelse av bladet Origo, for få mnd siden. Espelid gjengir prof. John Lennox som deltok på et seminar kalt ”Plan eller tilfeldighet” bla i regi av Origo. Det repeteres igjen bibelkritikk når han omtaler Skapelsesberetningen slik; ”Det er en kortfattet oppsummering, som derfor ikke rommer detaljer og forklaringer på komplekse sammenhenger”. Hva vet Espelid om det og hvorfor problematiserer han mye av det han leser i Skapelseberetningen nærmest i historisk kritisk stil? Jeg må be ham lese teksten en gang til, med det for øyet at det er selve Skaperen som har inspirert det han leser jamfør ”Den hele Skrift er innblest av Gud…”, 2. Tim. 3,16. Et annet poeng er at slik det står skrevet henger teksten i sammen rent økologisk hvilket før er vist av flere.

2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag. At man ikke vil tro på dette i redaksjonen i Origo og heller ikke i redaksjonen til Fast Grunn (FG nr 6 for 2003) forteller meg at tilliten til Guds Ord står svakt i mange miljøer. Dette kunne ikke skjedd om ikke arven etter bla I.P.Seierstad ved MF hadde blitt omhegnet og dyrket. I.P. Seierstad så på Skapelsesberetningen som en ”billedlig fortelling” ( i følge J. Kvalbein i Dagen) altså med sine historisk kritiske briller.
Men Gud lar ikke sitt Ord behandle på den måten, det merker vi jo i hele samfunnet nå og langt inn i kristenheten. Bibelkritikken læres man også i dag opp i på MF, men også på noen av våre Bibelskoler synes det meg. Etter hukommelsen sitter det en i styret ved Fjellhaug skoler som tror at Skaperdagene er å forstå billedlig – hvorfor sitter han der – kan styret i NLM forklare hvorfor - når han bruker bibelkritiske metoder i sitt bibelstudium? I ”Inter Medicos” (Tidsskrift for medisinsk etikk, studentnummer) nr 3/4 -2003 sier vedkommende i et intervju: ”Så jeg mener vi kan argumentere for at dagene frem til skapelsen av mennesket er billedtale.” Dette er ren bibelkritikk alà slik det begynte med Slangen i Edens hage.

Både i Fast Grunn (hvorfor heter det fremdeles ”Fast” tro?), Origo m.fl. sniker det seg inn omtrentligheter mht Bibelens selvvitnesbyrd – det er alvorlig. Mange studenter føres nå vill og innpodes et bibelsyn som vil volde dem store problemer med å bevare troen på Jesus.
Det som nå har kommet til overflaten i denne debatten er skremmende. Bibelen taler klart om Guds Skapelse systematisk og klart daginndelt med et morgen og en kveld, men vi mennesker vil ikke tro Han - hvorfor? Hva slags åndsarv er det vi hegner om og dyrker som gir oss rett til å vurdere Hans Ord på en slik måte?

Avslutningsvis vil jeg anbefale alle de som ikke har hegnet om den historisk kritiske metode å skrive flere ord i Dagen, jeg har lest mange slike med glede. Hegn ikke om den Bibel kritiske metodelære som ender i at man heller ikke kan tro på Syndefloden og at Noah var 600 år gammel det år vannflommen kom (hva sier Espelid til den tidsangivelsen?) og det kan raskt ende i at man heller ikke kan tro på Jesu oppstandelse. For hvor bokstavlig skal den tas da? Blandes det inn 1% usannhet i en ellers 99% ren og næringsrik mat – blir matretten dødelig for tid og for evighet.


”Free Willy” - svar til Willy Fjeldskaar av Cand. Scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Debatten mellom undertegnede og Willy Fjeldskaar har nå pågått en tid. Jeg var fra første stund klar over at det nok ikke ville skje noe paradigmeskifte hos min motdebattant, uansett hvor nøye jeg beskrev evolusjonsprosessen eller hvor mange ”reproduserbare” bevis for evolusjon jeg oppga. Det har til tider vært frustrerende å debattere med Fjeldskaar, hovedsakelig fordi han anser det som mitt ansvar å fremlegge bevis for en teori som er allment godtatt i det vitenskaplige miljøet verden over og fordi han ikke ser problemene med sine stadig tilbakevendende analogier om kompleksitet. Disse problemene er jeg vant med fra tidligere diskusjoner med andre kreasjonister men jeg skal innrømme at jeg nok nærte ett visst håp om at Fjeldskaar kanskje ville være noe mer konkret i sin evolusjonskritikk.

Så har ikke skjedd. Fjeldskaar fortsetter å komme med sine håpløse analogier, det være seg Mount Rushmore, flyvinger eller andre mekaniske innretninger. Her har han sågar unngått å svare på Torkel Norums utfordring om å vise relevansen til en analogi mellom rent mekanisk kompleksitet og biologisk kompleksitet. I tillegg begår han de vanlige feilene kreasjonister begår i slike debatter, feil jeg faktisk hadde håpet en vitenskaplig skolert mann som Fjeldskaar kunne unngått. For eksempel har han dratt inn både sannsynlighetsberegninger og termodynamikkens 2. lov som bevis for at evolusjonsprosesser ikke kan finnes i naturen. Dette demonstrerer en fundamental mangel på forståelse for disse viktige vitenskaplige metodene.

I sitt siste svar med tittelen ”vage spekulasjoner” påstår Fjeldskaar at jeg ikke sier noenting om hvordan naturen kan frembringe komplekse systemer. Dette er selvsagt helt feil. Jeg nevner nemlig noe som kalles ”naturlig utvalg”. Jeg forklarer derfor AT evolusjon av øyet har funnet sted, jeg skisserer hvordan en slik utviklingsrekke KUNNE ha skjedd og mest sannsynlig har skjedd og jeg forklarer også HVORDAN dette har skjedd gjennom naturlig utvalg. Dersom Fjeldskaar mener naturlig utvalg ikke har noe for seg bør han forklare hvorfor kunstig seleksjon (som dyreavl) er ett så kraftig og effektiv redskap når det gjelder å fremelske egenskaper hos domestiserte organismer. Gjelder plutselig ikke dette prinsippet når mennesket ikke styrer det?

Derfor finner jeg det ganske utrolig når Fjeldskaar kan påstå følgende ”Når det gjelder utviklingen av synet, finnes ingen forklaring. Åkra gir heller ingen. Både når det gjelder syn og utvikling av vinger, blir det bare vage spekulasjoner”. Dette er slett ikke vage spekulasjoner, selv om Fjeldskaar åpenbart ønsker det skulle være det. Dersom du vil vite hva vage spekulasjoner er, Fjeldskaar, er det bare å ta en titt på dine påstander på denne nettside og for eksempel dine meningsfellers utsagn på AnswersInGenesis. Der kan man til fulle boltre seg i vage spekulasjoner forkledd som vitenskaplig sannhet! Et eksempel er dette: ” It is difficult to avoid the conclusion that both the theropod-to-bird lineage and the one from Archaeopteryx to modern bird are both artificial. Both ‘progressions’ resemble a motley group of unrelated organisms cobbled together into a sequence.”
”Kompleksiteten og informasjonen både til syn og vinger ligger i biokjemien” sier Fjeldskaar. Han fortsetter: ”Det er på dette nivå evolusjonsteorien (og Åkra) har et forklaringsproblem” og ”Men det finnes ingen publikasjoner som kan bekrefte Åkras påstand om at naturen kan frambringe komplekse systemer”. Jeg mistenker ikke Fjeldskaar for å være dyslektiker men noe galt må det være ett sted. Har han ikke lest mitt innlegg på ikrist.com 27. november 2003??? Der lister jeg opp ett stort antall peer-reviewed artikler som alle omhandler nettopp dette, hvordan biologisk kompleksitet har oppstått på molekylært nivå og hvordan dette kan påvises. Etter å gjentatte ganger ha forsøkt å få Fjeldskaar til å innse at ” publikasjoner som kan bekrefte Åkras påstand om at naturen kan frambringe komplekse systemer” finnes i hopetall, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre nå. Fjeldskaar oppviser en selektiv blindhet som er ganske utrolig å bevitne.
Jeg lurer på hvordan slik blindhet kan oppstå hos et menneske og enda viktigere, hvordan et menneske som opererer i vitenskaplige miljøer klarer å opprettholde en slik blindhet i over 20 år. Er kontakten med de ytterst få andre likesinnede i norske fagmiljøer nok til å opprettholde den fanatiske mistroen til evolusjonsloven eller er det en blind tro på at Bibelen er 100 % rett og at alt annet er uholdbart som driver dem? Jeg vet ikke. Alt jeg kan konkludere etter denne og andre debatter og gjennomgang av diverse kreasjonistiske nettsider er at en eller annen psykologisk mekanisme må fungere som gjør dem i stand til å være kjerringa mot strømmen uansett hvor sterkt og overbevisende strømmen er. Det minner meg om en fanatisk ”være eller ikke være” holdning. Særlig rasjonelt eller vitenskaplig er det ikke. Skepsis til alle vitenskaplige teorier og påstander er sunt og bør fremelskes. Problemet er at holdningen til Fjeldskaar og andre kreasjonister ikke har noe med sunn skepsis å gjøre, den er fundert i grunnleggende fundamentalistiske holdninger som ikke lar seg overstyre av fornuft. Det er derfor jeg nå avslutningsvis sier ”Free Willy”, i håp om at Willy Fjeldskaar og andre kreasjonister en gang kan bli frigitt fra det åndelige fengsel som heter kreasjonisme.Dagens bibelord
Ef 5, 8-14:
8 Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn!
[Matt 5: 14. Luk 16: 8. Joh 12: 36. Fil 2: 15. Kol 1: 13. 1TESS 5: 4, 5.]
9 For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.
[Gal 5: 22.]
10 Prøv da hva som er til behag for Herren!
[Rom 12: 2.]
11 Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!
[Rom 13: 12. 1KOR 5: 8, 11. 2KOR 6: 14. 1TIM 5: 20.]
12 For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om.
13 Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbaret, er lys.
[Joh 3: 20, 21.]
14 Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.
[Jes 9: 2. 60: 1. Rom 13: 11. 1KOR 15: 34. Kol 3: 1.]


Torsdag, Januar 08, 2004

Åpent brev til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder fra Hornnes Vesthei Beitelag
Hornnes Vesthei Beitelag
v. Einar Uleberg
4734 Hornnes

Til Fylkesmannens
Miljøveravdeling
v Helge Lyngstad

Vedrørende anke på avslag på erstatning for bufe drept av freda rovvilt.

Vi viser til avslag på søknad om erstatning for tap av sau i
Hornnes Vesthei Beitelag. Det dreier seg om bufe drept av freda
Rovvilt.

Vi anker ikke innenfor den fristen som dere har satt - men vi
viser til deres brev av 1.12.2003 som gjør at denne anken er blitt
forsinket. Det er m.a.o. ikke vår skyld, men deres forsinkede
brev. I telefonsamtale med landbruksdir. A. Lemme mente han også
at det var i orden med hensyn p† ankefristen. Anken gjelder
søknaden fra de søkere som er nevnt under.

I deres avslag av 20.11.2003 hevdes det at dere ikke har fått
dokumentasjon på at det er rovdyr som har tatt bufeet vårt.
Saken er jo den - som dere også godt vet - at dyreskrottene
forsvinner i sommervarmen i løpet av 2-3 dager. Dermed er det
umulig å finne dem i et område på titusener av da. Dette ble jo
klart dokumentert i dødspeileundersøkelsen her i 1996. Til og
med de dyra vi fant etter få dager var kraftig ødelagt og
vanskelig å få fastslått dødsårsaken på. I år minner vi om at vi søker om og har tapt tilsammen 150 dyr
på 5 besetninger. Noen har tapt ca. 40% og dvs. at mesteparten
av nettoen for oss er tapt - og saueholdet blir uholdbart.
Vi minner også om at det er observert jerv på Øygarden i Åseral
mot Espelid som h›rer med til vår hei i juni/juli. Rapportert
til Vest Agder og reg der. Dødt lam ble funnet i myr/vannhol
av Jan Fosse - mye tyder i flg. Fosse at det er jerv som er lagt
der til oppbevaring.
Det forlyder også at ulv er sett p† Ose/Skeie av jegere fra
Kristiansand. Jakten ble avblåst p.g.a. ulv. Ulv også sett
på Stafossveien.

Normaltapet uten rovdyr i området skal i flg. FMLA være 2,5% i
†pen heimark og 3,5% i skogsmark. Våre tap er i år og har vært
det i en rekke år langt over dette. De er så høye at de - uten
erstatning - truer hele vårt livsgrunnlag. Det blir ingen
nettoinntekt igjen p.g.a. fredningen og deres praktisering av
regelverket og erstatningene.

Deres praktisering både i undersøkelsene av dyrene og reglene er
etter vår mening under enhver kritikk. Det burde være innlysende
at i et område med skyhøye tap, langt over normaltap - er
tapsårsaker som har med rovdyrene å gjøre. Dette kunne vi lett
bevist med † gjøre som man gjorde det før - desimere
rovdyrbestanden til normaltapene igjen dukket opp.

Dere vet - som vi - at hele Setesdal - som også i †r har hatt
store tap - har en "mettet" ørnestamme. Mat må jo ørna ha - og
det er veldokumentert at ørna tar til dels store dyr med
forskjellige jaktmetoder. Bl.a. ved å drive dyra utfor stup,
slå klørne i hjernen eller ryggmargen - og derved lamme dyret og deretter drepe det.
Med hensyn på gaupestammen så har dere etter vår mening ikke fulgt opp Stortingets klare vedtak - samtidig som dere nekter oss erstatning. Dere vet at Stortinget klart uttalte at Aust
Agder skulle være en buffersone for å hindre at gaupa spredde
seg videre vestover. Dere har fastholdt at det skal være
ynglegrupper i AA - som sammen med inntrekk av gaupe lengre østfra har ført til at gaupa har etablert seg både i Vest-Agder
og Rogaland med ynglegrupper. Det er innlysende at det ikke
skulle vært ynglegrupper i AA. Ved dette har dere påført oss -
ikke minst vi i Hornnes Vesthei ubotelig skade og slitasje. Vi i Hornnes Vesthei Beitelag har gjort det vi har kunnet for på
den ene siden å ta vare på dyra våre gjennom å organisere oss i beitelag - og på den andre siden å medvirke til å undersøke og
dokumentere sauetapene på best mulig måte, men med elendig resultat.
Vi minner om at vi i 1996 i samarbeid med rettenkende
myndigheter - som de første på Sørlandet - gjennomførte en stort
anlagt dødspeileundersøkelse i Hornnes Vesthei Beiteområde samt en del av Åseral. Fylkesmannen deltok langt om lenge med skarve kr. 10 000,- i et prosjekt til bortimot 1 million kr.
Resultatet var klart og entydig og viste at 40% var tatt av
rovdyr, 20% av ørn og 20% av gaupe. Tall fra andre steder i
tilsvarende undersøkelser ligger enda høyere m.h.p. rovdyrtap.
Senere er de andre rovdyrslaga kommet til. Dessverre ble ikke undersøkelsen i HVB-lag repetert 2 ganger til, slik
at tallene kunne bli signifikante for et større område. Nye "dødspeileundersøkelser" ble startet i Åmli noen år senere - og da hadde fylkesmannen store midler i hundretusen kroners klassen å sette inn. Undersøkelsen ble foretatt med såkalte "aktivitetssendere" som sender signaler både når dyret ligger ned og beveger seg. Dette skapte totalt kaos som man enkelt kunne unngått ved å snakke med toppekspertene ved Universitetet i Oslo om man hadde ønsket det. Da tallene i undersøkelsen og gjennomføringen ellers ble så
underlig fant Bondelaget i Aust Agder at denne toårige undersøkelsen burde sendes til UIO/Biologisk Institutt, Avd.
for zoologi. Komite ble nedsatt og deres svar forelå per 29.januar 2003. Deres konklusjon var knusende og lyder:
"Vår konklusjon: Vi synes begge dokumenter (Dok 1 og 2) er
ufullstendig utarbeidet og delvis uklare, og at ingen av dem er godt nok kvalitetssikret. Da de i et dyrt og ressurskrevende
prosjekt behandler et emne av stor betydning for utmarksnæringer
og forvaltning, et emne som også har stor interesse i media,
burde de ikke ha vært offentliggjort i sin nåværende form. Det er ikke sørget for et tilstrekkelig arbeidsintensivt opplegg, og det er ikke gjort spesielt oppmerksom på at dette prosjektet ikke bruker det såkalte dødsvarslersystemet i sin vanlige form.
Det mangler en oppsummerende rapport som samordner og diskuterer de funn som er gjort. For dårlig design av prosjektopplegget og
dårlig kvalitetssikring av slike foreløpige rapporter kan
dessverre lett bidra til å bringe dødsvarslersystemet i vanry." P† tross av denne - etter vår mening - skandale - fortsetter det offentlige å bruke dette utstyret og metode i Hægebostad i Vest Agder! Med bakgrunn av det som til n† er skrevet mener vi at det kun foreligger en skikkelig vitenskapelig undersøkelse p† rovdyr og
bufè på Sørlandet. Og den slår ettertrykkelig fast at 40%
skyldes rovdyr. Senere er altså de andre rovdyrene kommet til. I tillegg har FM deltatt med store summer i undersøkelse som helt er underkjent av UIO og deres eksperter som har den klart
største kompetanse på dette området. FM burde selvsagt ha
kvalitetssikret sitt forbruk av offentlige midler slik at man
fikk tall som talte sannhet - og ikke undergraver våre næring
på den måten som det n† blir gjort.

Med fulle ørnerevir, stor gaupestamme, pluss jerv, ulv og bjørn kan til og med et jordnært folke- og bondevett forstå at sauen
vår blir rovdyrmat. Dere er vel heller ikke dummere enn at dere skjønner det
På bakgrunn av dette regner vi med at vår anke blir tatt til følge og utbetalingen foretatt uten unødig forsinkelser. Vi trenger også våre lønninger, spesielt i en tid hvor landbruket er uhyre hardt presset. Avslutningsvis kan vi allerede nå informere dere om at vi - når ankebehandling er brakt til topps - antagelig med de vanlige avslag som resultat - kommer til å ta de nødvendige skritt for å få vår soleklare rett. Vi nekter - under henvisning til Grunnlovens prgf. 101 - 105 † bli fratatt eiendomsrett og forvalt- ningsrett over våre eiendommer. Det er hverken det offentlige Norge eller vi tjent med. En slik rett kan hverken dere eller Stortinget ta fra oss. Vi ber også om at anken vår blir behandlet innefor rimelig
tidsrammer ca. 1 feb. 2004, slik at det ikke tar 1 år som
tidligere - f›r vi får svar fra DN. Denne anken blir også sendt som åpent brev til massemedia.

Hornnes den 17.12.2003

Med hilsen for styret
Einar Uleberg (form) Magne Møllen, Tore Moseid, Anders Sløgedal, Helge Fossen


Klipp fra www.answersingenesis.org: Geologists in an uproar - Demand book’s removal from Grand Canyon National Park
Geologists in an uproar
Grand Canyon:
A Different View

Demand book’s removal from Grand Canyon National Park

by Mike Matthews, AiG–US

6 January 2004

What provoked the presidents of seven geological societies—representing around 100,000 geologists and paleontologists—to write a letter of protest to the superintendent of Grand Canyon National Park?

A picture book offering a ‘different view’ on the origin of Grand Canyon.

The new creationist coffee-table book Grand Canyon: A Different View is currently being sold at the Park Service bookstore at the rim of the canyon. More than just a coffee-table book, it presents scientific evidence from some of the best-known creationist scientists and theologians of our time.

In a letter of protest, the presidents of the American Geological Institute and six other geological societies lashed out at the National Park Service (NPS) for supposedly undermining ‘the scientific understanding of Grand Canyon geology’ by promoting ‘the anti-science movement known as young Earth creationism.’1

Harsh words and big demands for a little book.

Don’t let anyone see that book!
The apparent instigator of the incident was Dr Wilfred A. Elders, a professor at the University of California–Riverside, who ran across the book while visiting the Canyon. Incensed, he published a scathing review of the book’s ‘absurdities’ in the 23 September 2003 issue of the geophysics journal Eos.

Dr Elders noted that the book’s editor, Tom Vail, is ‘a Colorado River guide who is well acquainted with the Grand Canyon at river level.’ (In fact, Mr Vail has led more than 150 Canyon tours over the past 25 years. He has worked with AiG, too, to host rafting tours—including two scheduled for this summer.) Elders noted that the book’s contributors ‘comprise a veritable “Who’s Who” in creationism,’ including Dr Henry Morris, Dr John Whitcomb and Ken Ham.

Elder’s review closes with these words: ‘I believe that the continued sale of this book within the National Park would undermine the work of the National Park Service interpreters who work so hard to educate the public.’ 2

Three months later, the superintendent of Grand Canyon National Park received a letter of protest (see below), signed by seven high-powered presidents of various scientific societies.

Possible legal action
It gets worse. A left-leaning group called Public Employees for Environmental Responsibility (PEER) saw the story and issued a press release decrying the ‘Christian fundamentalist’ takeover of the National Park Service. ‘The Park Service leadership now caters exclusively to conservative Christian fundamentalist groups,’ laments Jeff Ruch, executive director of PEER. ‘The Bush Administration appears to be sponsoring a program of Faith-Based Parks.’3

The PEER press release also attacks the deputy director of the National Park Service, Donald Murphy, for restoring three religious plaques at the Grand Canyon, which the park’s superintendent had removed earlier (see Remove God from the Grand Canyon?).

The press release includes an unsubstantiated claim that ‘Park Service leadership has blocked publication of guidance for interpretative staff that labeled creationism as lacking any scientific basis.’ This claim has caught the eye of the Government Affairs Program (AGI)—the legal arm of the American Geological Institute. AGI says it is ‘looking into’ the report.4

Apparently a few brave souls in the Park Service and the Bush Administration, who believe in freedom of speech, want to give the public an opportunity to learn alternatives to the prevailing evolutionary view of earth history.

And what do these people get for their efforts?

The seven presidents demand ‘fairness to the millions of park visitors’!

It’s not science
The presidents’ letter opens with the old line that the biblical view of earth history is ‘a particular religious interpretation ... under the guise of being a scientific explanation.’

The letter closes with the same claim: ‘Grand Canyon: A Different View is not about science and we strongly urge that, if it remains available in Grand Canyon bookstores, it be clearly separated from books and materials that do discuss our scientific understanding of Grand Canyon geology. ... we must clearly distinguish religious tenets from scientific knowledge.’

In contrast to the biblical understanding of the Canyon’s geology, the letter claims that these geologists’ long-age view of the Canyon is based on ‘well-documented scientific understanding’ and ‘broadly accepted interpretations.’

Even after all that creationists have published, these evolutionary geologists remain unwilling to acknowledge the most basic truth: both views of earth history are based on the same facts, but scientists use different frameworks for interpreting these facts. See ‘It’s not science’ and Searching for the ‘magic bullet.’

It’s simply untrue and deceptive to claim that those who believe in a young earth are ‘anti-science’ and that the book Grand Canyon: A Different View ‘aggressively attacks modern science.’ In fact, three creationist scientists made poster presentations of their radiometric dating research at a conference of the American Geophysical Union (AGU) in December5—and all three of these men (Dr John Baumgardner, Dr Russell Humphreys and Dr Larry Vardiman) are contributors to Vail’s Grand Canyon book.

Moreover, another contributor to Vail’s book, Dr Steven Austin, has presented a paper at a Geological Society of America conference on his discovery of massive numbers of nautiloid fossils (a squid-like creature) catastrophically deposited in a rock formation of Grand Canyon over hundreds of kilometers and including billions of nautiloids. The National Park Service even asked Dr Austin to write a monograph for them, explaining his findings.6

Dr Austin made his discovery, in part, because he believed the Genesis framework for interpreting the geology and history of the world. Evolutionists missed the story because they were not looking for evidence of catastrophe on such a massive scale.

Not surprised
Vail commented: ’I’m not surprised at the letter. The book presents a different view, one that goes against the grain of everything they [evolutionary geologists] believe. Without an earth that is millions of years old, the entire evolutionary house of cards falls apart, and think about what that would mean to those that have been trying to “prove” this theory their whole careers. Not only does their theory crumble, but their worldview crumbles with it.

‘Plus, it is just what the Bible warns us about. Colossians 2:8 says “See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ.” This was the core scripture in compiling this book, and that is what this letter attacking the book is all about.’

Why such an incredible attack on free speech?
It is difficult to understand why a coffee-table book could spark such a massive response.

Perhaps it helps to remember how fearful it is for man to acknowledge the existence of a Creator who has revealed Himself in Scripture. The God of the Bible has given us an eyewitness report of His works, and He warns us that we are accountable for our deeds—as He proved by inundating the whole world with a Flood in Noah’s day.

The Lord is watching us all, including the men involved in this incident at the Grand Canyon National Park.

Hurrah for the Davids (including those in government), who are willing to stand up against the giants who mock the God of the Bible and who seek to suppress His truth!

Copy of letter below also available at http://www.agiweb.org/agi/gap/legis108/grandcanyon.pdf.

December 16, 2003

Mr. Joseph Alston, Superintendent
Grand Canyon National Park
P.O. Box 129
Grand Canyon, Arizona 86023

Dear Mr. Alston:

It has come to our attention that a book espousing a particular religious interpretation of the Grand Canyon is being sold in bookstores within the Grand Canyon National Park under the guise of a being a scientific explanation for the origin of the canyon. The book, The Grand Canyon: A Different View (compiled by Vail, 2003), makes claims about the age of the rocks and the formation of the canyon that are at odds with the well-documented scientific understanding of Earth history. The book is not about geology but, rather, advances a narrow religious view about the Earth. We urge you to remove the book from shelves where buyers are given the impression that the book is about Earth science and its content endorsed by the National Park Service.

The National Park Service should be extremely careful about giving the impression that it approves of the anti-science movement known as young Earth creationism or endorses the advancement of religious tenets as science. The book aggressively attacks modern science and broadly accepted interpretations of the geologic history of the Grand Canyon. As such, any implied approval or endorsement by the NPS for the book and others like it undermines efforts to educate the public about the scientific understanding of Grand Canyon geology.

The Grand Canyon: A Different View is not about science and we strongly urge that, if it remains available in Grand Canyon bookstores, it be clearly separated from books and materials that do discuss our scientific understanding of Grand Canyon geology. As you know, the Grand Canyon provides a remarkable and unique opportunity to educate the public about Earth science. In fairness to the millions of park visitors, we must clearly distinguish religious tenets from scientific knowledge.

We appreciate your prompt attention to this matter.

Sincerely yours,

William I. Ausich, President
Paleontological Society

Robert E. Dickinson, President
American Geophysical Union

Cathryn A. Manduca, President
National Association of Geoscience Teachers

John C. Steinmetz, President
Association of American State Geologists

Hans-Dieter Sues, President
Society for Vertebrate Paleontology

Barbara J. Tewksbury, President
American Geological Institute

Robert van der Voo, President
Geological Society of America

CC: The Honorable Fran Mainella, Director, National Park Service
Dr. Michael Soukup, NPS Associate Director, Natural Resource Stewardship and Science
Mr. Loran Fraser, Chief, NPS Office of Policy

References and notes
The American Geological Institute has made the entire letter available at . Return to text.
Elders, W.A., Different views of the Grand Canyon, , Eos 84(38), 385, 2003. Return to text.
PEER press release, , 22 December 2003.Return to text.
American Geological Institute, Political challenges to the teaching of evolution (12-23-03), .Return to text.
ICR website, RATE posters well received at AGU conference, . Return to text.
Blievernicht, E., Report on the 5th International Conference on Creationism, August 3-9, 2003, 20 August 2003. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0106gc.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Sal 36, Sal 36, 6-10:
6 Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene.
[57: 11. 71: 19. 103: 11. 108: 5.]
7 Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre!
[145: 15, 16. Rom 11: 33.]
8 Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge.
[17: 8. 57: 2. 63: 8. 91: 4. Rut 2: 12.]
9 De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke.
[23: 5, 6. 65: 5. Jes 25: 6.]
10 For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.
[27: 1. Jes 9: 2. Jer 2: 13. 17: 13. Joh 1: 4.]


Onsdag, Januar 07, 2004

Antikrist-Jugend - Av Per Ola Hovd
For et års tid siden, fattet jeg interesse for bøkene om Ringenes Herre og Harry Potter. Hva kunne årsaken være til at så mange, spesielt unge gutter, ble oppslukt av disse bøker og filmer? Etter litt søk på internett skjønte jeg hvorfor. Der ble jeg helt overbevist om at dette var okkult og magisk stoff. Etter hvert har jeg oppdaget et avslørende fellestrekk hos Harry Potter, Ringenes Herre, Pokemon-kortene, enkelte rockegrupper, hekseri, norrøn mytologi og tilsvarende hedenskap. Det er TORDENKILEN, også kalt DEN SATANISKE S som ofte skrives Z. Tordenkilen var et kasteskyts som tordenguden slynget mot sine fiender. Hos Harry Potter er denne preget inn i hans panne. Han har fått satans stempel, som et motstykke til det kristne korset. Ringenes Herre har tilknytningen til norrøn mytologi. I Pokemon-kortene er Tordenkile en besvergelse som kaster en bestemt forbannelse over mottageren. Akkurat det samme finner vi i hekseritualer. I norrøn gudelære har vi Tor, tilsvarende i gresk er Zevs, i romersk Jupiter og i indisk Indra, alle med sin Tordenkile. I rocken har vi flere eksempler på at den sataniske S står utenpå omslaget. Tar vi gruppen Kiss, som også skrives KiZZ, er det opplysende å se på noen av LP-titlene. ”Hotter than Hell” betyr varmere enn Helvete, ”Dressed to kill” betyr Kledd til drap, ”Destroyer” betyr Ødelegger og ”Creatures of the night” betyr Mørkets skapninger. Her avsløres rockens sanne ansikt. At rock har nedbrytende krefter innebygd, ser vi av virkningen. Rock & roll betyr rugge og rulle. Hemningene svekkes og vi får løssluppenhet, slik at rock & roll gjerne kan oversettes med samleiemusikk. Om vi kaller musikken kristen-rock, er av underordnet betydning. Den verdslige sangartisten Øystein Sunde, gjorde etter min mening helt korrekte observasjoner av Oslo Gospelkor m.fl. med sin sang ”Frøken Bibel-Stripp”.

I rock er både tekster og musikk laget i den hensikt å skape opprør hos tilhørerne. Og dette skjer. Jeg vil derfor innstendig advare mot at kristne mennesker befatter seg med noe av dette. Disse bøker og tankebygninger er av satan, derom ingen tvil.

Vi vet at Hitler startet ”Hitlerjugend” i 1926. Dette omfattet i første omgang gutter fra 14 til 18 år, men etter hvert både jenter og gutter ned i 10-12 års alder. Etter 8 år hadde Hitler naZifisert Tyskland med sine ideer.
Jeg har lest at over 10 % av alle solgte bøker i verden i 2002 var bøker om 11-åringen Harry Potter, og hovedgruppen av lesere er gutter på samme alder. Mon tro hvor mange av disse som vil bære Den Zataniske S utenpå og/eller inni sitt hode etter hvert? Vil dette kunne bli Antikrist sine soldater, slik HitlerJugend ble til SS-bødler?

Dette leser vi om i 2.Tess. 2, 9-17. Og ikke for at vi skal miste motet, men for at vi skal vite at Jesus snart kommer tilbake. Vers 16 og 17: ”Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale.”

Per Ola Hovd, nestformann i Kristen Framtid


Innertier i ringene? - Av Jørgen Høgetveit
Med min ”høyst upopulære” konklusjon om at åndskreftene i ”Ringenes herrer og antikrists ånd” var ”med på å forberede den mentale og sjelelige grunnen for en global utblåsing fra avgrunnen, kanskje mektigere enn den Hitler satte i gang, fordi den synes bortimot global”, regnet man med en lokal utblåsing. Men F.V.s helside den 6.1.-04 om saken, overgikk forventningene – og kan selvsagt ikke imøtegås i sin helhet. Reaksjonene tyder på at mine påstander senset noe som var viktig for mange og stikker dypt i deres sinn. Og hva er det?

De tre innsenderes utblåsinger som ”klin kokoss”, ”mangel på kunnskaper”, ”norsk rekord i mis-forståelser” og andre delvis stygge og mindre muntre kommentarer får vi gå forbi i stillhet.

Heldigvis har det vært positive reaksjoner per telefon, e-mail og muntlig henvendelser. Ikke så langt unna det NRK ville kalle en mediastorm. Det var satt ord på noe de opplevde i møte med Ringenes verden, noe som skapte ubehag. Noe som alarmerte dem, men var vanskelig å sette ord på og lodde dybdene i.

At man er så ”helt på jordet” som en antyder – tyder på lite breddelesning av media hos mine kritikere. Aft. 20. des. 03 hadde nemlig en helside under tittelen: ”Lar Tolkien tolke vår tid.” Der sier de at ”Ringenes Herre” har til enhver tid blitt tolket forskjellig” - hvorav også Hitler trekkes inn. Videre: filmen gir ”fansen ”trøst og håp” og noen sier de får menig med livet av den, det som en av innsenderne sier er ”fatasysjangeren”! Hva slags trøst, håp og menig med livet er dette? En myte? De sier også: ”Få steder i verden har ”Ringenes Herre”-kulten tatt av som i Norge. Tolkien oversetteren og historikeren Nils Ivar Agøy tror det kan ha med Tolkiens nærhet til norrøn mytologi og skandinaviske eventyr å gjøre.” Endelig sier de om Tolkien at ”Han så det å skape som den høyeste religiøse handling, og slik som Gud skapte verden, ville han skape en fiktiv verden.” Du verden! Så henter han altså inspirasjon - som katolikk – fra den åndelig mytologiske hedenske m. fl. verdener. Og hans virkemidler er ikke Ordets forkynnende kraft, men en rekke andre virkemidler og magi.

Det er heller intet ”kunststykke” å koble Tolkien og Wagner. De suger fra samme mytologiske røtter og skaper nye myter og bruker magi – og han som andre kunstnere får finne seg i å bli undersøkt med hensyn til kilder, inspirasjon og virkemidler samt fruktene av reaksjoner. Mange er selvsagt uenig med en om at man ikke skal bruke eventyr og drama for å forkynne det kristne budskapet, men det mener altså flere av debattantene er ok, men altså ikke jeg.

Spesielt interessant er B.Ø. Thorvaldsens (Universitet i Bergen) påpekning av Tolkines synkretistiske (religionsblanderi) bruk av ”motiver fra flere ulike religioner og kulturer, mens den overordnede tematikken er rotfestet i motsetningen mellom godt og ondet”. Meget interessant utvidelse av kildene til Tolkiens ”fiktive verden” som man skal føres inn i, leves inn i. Man må da kunne fastslå at kristen i bibelsk forstand er denne verden ikke. Det er jo som bekjent heller ikke katolisismen med sin sterkt bibelstridige teologi – noe vi får la ligge i denne omgang.

Avslutningsvis kommer det klassiske argumentet at man må ha lest det man kritiserer. Da skulle man sannelig få jobben – om man skulle mene noe om en sak. En som skal avsløre falskmyntere, bør kjenne gullet, men ikke all verdens falske mynter. Nå er ikke mitt kjennskap til verken den åndelige bibelske verden – eller den historiske man her snakker om – av det helt overfladiske slaget. Det ble også signalisert innledningsvis – uten at de tre har funnet det verdt å nevne blant annet ”Tyskland og Skandinavia 1800 – 1914 Impulser og brytninger” 463 s. samt et mindre hefte om de samme tema. Tema som viser hvordan Nordens kunstnere o.a. var langt inne i den forferdelige verden man her suger inspirasjon og tema fra. Man er heller ikke aldeles ukjent med Snorre, prof. Paasche fire verker, Steen m. m. fl., noe som gir en rimelig god bakgrunn til ganske raskt å gjenkjenne ting som fører på avveier i forhold til det som skulle være det norske fundament fra 1814 og oppover – og som skapte noe som synes ganske fjernt fra store deler av det katolske kontinent. Skriften er min daglige føde. Det kan faktisk tenkes at Norge er kommet så langt på avveier at ungdommen finner ”mening, trøst og håp” i dette. Det er jo ille om man finner det i en ”fansysjanger” mytologisk fiktiv verden med røtter ned i norrønt hedenskap og en synkretistisk verdensforståelse – om man forstår det eller ikke.Leserinnlegg av Bjarne Kydland: Staten Israel og USA sit med lyklane til fred! For hvem?
Vidar Lehmann (VL) har et merkeligverdig oppsett i BT for mandag 5. jan., der han er hellig overbevist om at nå har han med stilkarakterene 19 -19 -19 – 19,5 - 20 klart å vri seg unna å bli stemplet som jødehater. Etter egenbedømmelsen fra skribenter à là VL er det bare et spørsmål om det over hode kan finnes det en må benevne antisemitter eller jødehatere.
Skal tro det?

En jøde ved navn Erez Uriely, som dertil representerer, antagelig 80 % eller mer av det israelske folkets tro på Ariel Sharons krisehåndtering; –I sin fedrelandskjærlighet begår Uriely noen skriverier til forsvar for sitt folk og land og det væbnede oppgjøret, mot inntrengerne. Han forsvarer Statsminister Sharon og de lidende kvinner og barn, ofte omgjort til hakke-kjøtt av sinnsvake bombemordere, for de, jødene, bor ”må vite” på arabisk fedre-jord? Er der noen tid blitt servert en mer avskyelig løgn? Denne Uriely`s fedrelandskjærlighet fikk begeret til å flyte over for VL.

Jødene har en liten ”fingebør” av et land i et araberhav av nasjoner. Vi må kunne si: ”Nål i en høystakk.” Her ligger jødenes feil. Men ikke nok med det. Disse selvsamme araberne har svoret med seg selv og Allah at alle folkeslag og nasjoner er dimmier (undermåls) i forhold til muslimer og den arabiske verden. Disse skal underordnes Allah vilje, samtlige milliarder. ”USA og Israel sit med lyklane, til løysninga” sier Lehmann. Da må en spørre: Er dette en ny utgave av evetyret om Tornerose?

La oss se på Lehmanns argumenter:
Lehmann skriver: ”Eg minnar om at me då talar om nazistyret si gassing i masseskala av ei uskuldig folkegruppe.”
Da spør jeg: Hva er jødestatens brotsverk, i ettertid, siden de åpenbart skal myrdes og utryddes til liks med ”denne uskuldige folkegruppa”, fra 2. Verdenskrig?
2) Hvilk minoritetsgrupper er forfulgte i dag, som ikke var det den gangen?
3) Er ikke dette forholdet heller omvendt, i alle fall i den vestlige verden. Hitler var en ener også her.

Lehmann skriver: ”At det finst ein ikkje liten opposisjon mot Sharon-lina inne i Israel nemner han (Uriely) heller ikkje.”
Kanskje VL husker hvordan nasjoner, som kjemper for sitt land og folk behandler personer i opposisjon til landets forsvar? Eller må ikke Israel reagere slik? Quisling ble henrettet. Eller kanskje er den tingen noe ganske annet?

AL påtaler Urielys utsagn: ”ikke noe annet enn gammelt jødehat, fordekt i moderne formuleringer.”
I Lehmanns hode tar dette seg slik ut: ”Slutt å kritiser Sharon sitt Israel, for skulle jødane bli redde, er du antisemitt.”
Spørsmål: Hva er forskjellen i skyldighet hos kvinner og barn gjort til hakke-kjøtt i dag og ”uskuldige” gass-dødede personer den gangen? Kanskje er det en noe mer skånsom dødsmåte?

Lehmanns mest suverene passus, hvor han av meg har oppnådd stilkarakteren 20 blank, har han gjemt til sist: Her heter det: ”Staten Israel og USA sit med lyklane til å løysa konflikten om dei vil.”
Har IKKE Lehmann hørt at Arafat og hans folk forlanger at konflikten skal løses på deres, og bare deres premisser? Ellers ingen løsning. Hvor ville det da blitt av Israel og USA og deres ”Way of life?” Da fikk verden det Arafat har lovet ved enhver gitt anledning. Fred???

Lehmann mener åpenbart at det er verdens diktaturer som er uskyldighetenes uskyldigheter, mens det er verdens demokratrier som er første-årsak til krig, redsel og blodsutgytelse. Tendensen til å snu virkeligheten opp ned er et velkjent fenomen fra historien, men ikke mindre humbug av den grunn.
Er påstanden riktig? Han sier: ”Eit fleirtal i Europa meiner at den ”jødiske staten” er den største faren for verdensfreden.” Og han mener at blant annet Israel er i besittelse av et knippe fredsnøkler, sammen med USA. En kan få mageverk av mindre enn slik opinion.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Skapelsen, tiden og veien - Av Jørgen Høgetveit
Debatten om tiden Gud brukte på skapelsen fortsetter, om dagene er 24 t. eller lange perioder. (Dagen 6.1.-04, s.2.) Uten å drøfte hva grunnteksten ”jom” betyr - og hva 2. Mos. 20, 10-11 sier, fortsetter man med prof. Lennoxs sine argumenter: ”- men mellom hver kveld og morgen som nevnes, KAN DET LIGGE ET TIDSROM SOM VI IKKE FÅR VITE LENGDEN AV”. Hvor har man det fra? Går det an å skrive noe inn i teksten som ikke står der? Det står aften og morgen, det gjentas en bokstavelig forståelse i 2. Mos. 20,10-11. Saken burde være klar. Ytterligere argumenter kan man lett fremme o.m. flere:

1. Tredje dagen skapte Gud ”gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med deres frø i.” Disse vekstene må ha lys og fastsatt tid av lys og mørke som Gud ordnet neste dag. Denne del av skaperverket må også ha et økologisk miljø. Det blir skapt de påfølgende dager: innsekter, fugler og alt av jordens kryp som må til i det økologisk spill som foregår hvert minutt i hele skaperverket. Lange perioder ville kort og godt slukke livet.

2. I ”ikke eksperimentelle vitenskaper” - er man helt avhengig av slutninger og fortolkninger omkring mer eller mindre kjente fakta. Det gir mange rare hypoteser – som bl.a. Darwinismen. En kort avisartikkel gir ikke muligheter for å gå inn på alle de aktuelle vitenskaper som klart peker i retning av en kort alder av jorden – av skapelse og syndeflod – og ikke milliarder som de fleste synes å mene og som evolusjonistene trenger. Hør bare:

3. I ”How life began” av Thomas Heinze sa den berømte prof ved Harvard, Georg Wald i 1995 følgende om utviklingslæren: ”Tiden er hovedsaken i planen. Tiden som vi har å gjøre med er i størrelsesordenen 2 billioner år . . . Når vi har så mye tid blir det ”umulige” mulig, det mulige sannsynlig, og det sannsynlige virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper mirakler.” Men det gjør altså ikke Gud som man har avsatt. ”Det er ingen Gud, det er alle deres tanker.” (Salme 10,4) ”Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt,-”. Du verden for en energi som brukes hele veien fra barne-TV til Universitetsnivå for å få oss til å fornekte og gi oss inn på deres tankebygninger for da vet de at ved enden av den veien blir vi som de. Dette møtte mange også i de kristne skoler. H. M. Morris` spørsmål er avgjørende: Hvordan kan en søkende få tillit til det Skriften sier om frelsen og himmelen som han ikke kan kontrollere, når det som han delvis kan kontrollere – er full av feil? Gud uttaler seg korrekt om alt!

Forståelsen av Skriften er så enkel at alt kan tas bokstavelig hvor det ikke fremgår av sammenhengen at man må forstå det annerledes. Slik er det jo ikke her! Har man tatt feil vei, burde en be om tilgivelse – vende om – og gå helt tilbake til der en tok feil – og så slå inn på den rette veien. I synet på Skriften har våre akademiske miljøer tatt forferdelig feil i decennier – og gjør det fremdeles. Hundre fremtredende forskere ved UiO stemte for Darwin som den mest betydningsfulle vi har hatt i dette århundre! Må man fremdeles skaffe seg visse åpninger i Skriften for den menneskelige tankefrihet, farlige åpninger for nye avveier? Sporene skremmer! Vi unner ikke nye ungdomskull samme behandling.


Leserinnlegg av Mona Ekenes: Både Israel og Norge kjemper vel egentlig for sin eksistens
Men det er en stor forskjell på Israel og Norge, for Norge har ikke fått slike løfter som Israel har av Den Allmektige Gud. Velsigner vi Israel og er med på å forsvare jødenes rett til å forsvare sitt land når de blir angrepet av fiender, da vil også Den Allmektige Gud gjøre det slik at de land og folk som er med på å støtte opp om Israel og velsigner Israel også kommer innunder Guds vern og beskyttelse.
Guds Ord sier jo at folkeslagene skal vende seg mot Israel nå i endetiden, noe som er svært tydelig i dag. Det er ekstra sterke advarsler og påfølgende dom til alle dem som griper til våpen mot Israel. Griper de til våpen mot Israel, de folkeslagsledere som sørger for økonomisk støtte til de våpenførende Israels fiender? Hvem er i så fall blant de fremste i denne klassen? Er ikke de norske styresmaktene med regjeringen i spissen blandt dem? Det finnes en del mennesker her i landet, også noen få på stortinget som forsvarer Israel og Israels legitime rett til sitt eget land og forsvare landet.

Tror dere Den Allmektige Gud vil høre de kristnes bønner her i landet hvis de kristne ikke samtidig ber for Israel og jødene og står skulder ved skulder sammen med dem i disse antikristelige tider?

Se litt på den nærmeste historien. Da Norge støttet opp om Israel ble Norge gjenoppreist og velferdsgodene kom. Men da Norge sakte men sikkert politisk vendte sin støtte fra Israel og til Israels fiender da begynte også Norges nedtur og nedbrytingen begynte av de goder som tidligere ble bygd opp.

Hvordan er Norges tilstand i dag? Har ikke Norge også falt for de samme antikristelige kreftene som nekter Israels rett til lsraels land og å forsvare sitt land? Hva står det i Bibelen om de utenfra som deler opp Israels landområder?

Den Allmektige Gud lar seg ikke spotte, Han velsigner heller ikke urett!

Prøv alt som er skrevet her på Gud Ord i Bibelen og se hva dere da finner!

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes.


Dagens bibelord
2 Sam 22, 29:
22 Ja, du er mitt lys, Herre. Herren oppklarer mitt mørke.
[Sal 27: 1. 97: 11. 112: 4.]


Tirsdag, Januar 06, 2004

NORGESHISTORIENS DESIDERT STØRSTE LANDSFORRÆDERI - DETTE ER FOLKEAKSJONEN MOT LANDSFORRÆDERI:
NORGESHISTORIENS DESIDERT STØRSTE LANDSFORRÆDERI
DETTE ER FOLKEAKSJONEN MOT LANDSFORRÆDERI:

STRAFFELOVENS § 83

Straffelovens § 83 lyder følgende:

”Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år”.

I 1972 ved landets første folkeavstemning ble det inngått en sammensvergelse i Europabevegelsens avdeling i Norge, ved å holde Straffelovens § 83 skjult for folket. Skulle dette bli kjent for folket ville Europabevegelsens avdeling i Norge bli forbudt i følge Straffelovens § 83 i Norges grunnlov.

En samlet avispresse, med få unntak + NRK som var enerådende på TV-media den gangen har vært med på hemmeligholdelsen ”taushetsplikten” frem til dags dato.

Hvorfor har ikke avispressen debattert dette emne for lenge siden? Nei fordi de gjerne vil beholde sitt arbeid. Mister de pressestøtten er det for mange kroken på døra.

Hva gjør man ikke for å beholde sitt arbeid? Men dette er ett kjempebedrag overfor det norske folk uansett hvordan en ser på det.

Quisling ba på sine knær om at retten måtte ta hensyn til hans idealistiske motiver med tanke på straffeutmålingen for hans virksomhet, vi vet alle at det ikke ble tatt hensyn til.

Straffelovens § 83 skal bli kjent for det Norske folk, selv om en samlet presse og TV-media nekter å debattere emne pr. dags dato.

Derfor oppfordrer jeg alle som leser dette til å kopiere denne informasjonen, og spre denne SANNHETEN over alt på nettet å ta utskrift for massekopiering, og videre distribusjon til din arbeidsplass og ellers venner og bekjente.

ALLE SOM ØNSKER Å VISE SIN SOLIDARITET OVERFOR NORGES ”FREMDELES EKSISTERENDE GRUNNLOV” KAN BISTÅ MED SPREDNING AV DENNE INFORMASJONEN SOM ER FØRSTE LEDD I FOLKEAKSJONEN.

”Når vi blir mange nok”:

I løpet av 2004 drar vi til Oslo for å aksjonere. Det vil bli lagt ut på internett nærmere informasjon om aksjonsform og dato for dette på våre nettsider.

Avisinnlegg fra avisa Nordlys 29.10.2003.

Av Øyvind Aarsnes, Tromsø


Dagens bibelord
Åp 21, 22-27:
22 Noe tempel så jeg ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet.
23 Staden trenger ikke lys fra solen eller månen. For Guds herlighet opplyser staden, og Lammet er dens lys.
[Jes 60: 19, 20. Sak 14: 6.]
24 Folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den.
[Sal 68: 30. 72: 10, 11. Jes 60: 3, 5. 66: 12.]
25 Dens porter skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der.
[22: 5. Jes 60: 11, 20.]
26 De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den.
27 Og intet urent skal komme inn i staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet.
[3: 5. 13: 8. 22: 14, 15. Jes 35: 8. 52: 1.]


Mandag, Januar 05, 2004

EU og Norges Grunnlov - Av Hermod Hogganvik
TAKK TIL Øyvind Aarsnes for hans innlegg i Dagen torsdag 20.11.2003. om Europabevegelsens brudd på straffelovens § 83.

Vi må imidlertid ha klart for oss at ett JA til EU er et klart brudd på mange av Norges lover, først og fremst selve Grunnlovens § 1, som sier at "Kongeriket Norge er et frit, selvstendigt, udelelig og uatfændeligt Rige".

Grunnlovens § 112 taler om følgende: "Viser erfaring, at nogen del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres…" der leser vi at forslag om slik forandring av grunnloven skal settes fram i første, andre eller tredje storting etter et nytt valg.Og så er det det første, andre eller tredje storting etter neste valg som kan bestemme om slik forandring bør skje.

Slutten på denne § 112 synes å være totalt ukjent i dag. Der heter det: "Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitusjons Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan forandring."

Med denne tilføyelsen er en grunnlovsendring med sikte på Eu totalt uaktuell!

Hele Eu-spørsmålet er selvsagt først og fremst et spørsmål om vårt forhold til Norges grunnlov. Men Norge er blitt så "demokratisk" at vi med et flertallsvalg i folket bare forkaster grunnloven - og dens regler for hvordan endringer av den kan skje !

Da grunnloven var fattet, tok grunnlovsmennene hverandre i hendene og sa: "Enige og tro til Dovre faller."

Vi har fått en holdning i vårt folk og blant dem som skulle styre landet som er slik at vi må spørre: Er Dovre falt? Jeg vet bare en vei å gå: I bønn til Gud !

Avisinnlegg fra avisa Dagen 3.12.2003.

Av Hermod Hogganvik, Mandal


Folkeaksjonen mot landsforræderi (Tilsendt informasjon)
Folkeaksjonen mot landsforræderi
RELEVANTE LENKER:

Lovdata
Norges grunnlov:

§ 1

§ 112
Straffeloven:


§ 83
Velkommen til FOLKEAKSJONEN MOT LANDSFORRÆDERI:

Folkeaksjonen mot Landsforræderi har som målsetting å synliggjøre Straffelovens § 83 for det norske folk innen 2004.

Straffelovens § 83 lyder følgende:

”Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år”.
Våre folkevalgte hoppet elegant bukk over Norges grunnlov § 1 og 112, samt Straffelovens § 83 i 1972 og i 1994.

Utenriksminister Jan Pettersen er etter det jeg kjenner til utdannet advokat og burde virkelig kjenne til Norges Grunnlov.

Etter Norsk lov er det straffbart å foreta folkeavstemning om medlemskap i EU ved å sette til side selve Grunnloven.

Dette skal stoppes uansett pris.

Vår konklusjon er klar:

Europabevegelsens avdeling i Norge er en ulovlig organisasjon i følge Norges Grunnlov, og dens ansatte og medlemmer bryter helt klart Straffelovens § 83.

Ps.
Til deg som måtte finne denne informasjonen ubehagelig: Sannheten er ofte ubehagelig.

Beste hilsen

Aksjonsleder Øyvind Aarsnes, Tromsø.

Ønsker du å delta i aksjonen? Send mail.

Ønsker du å støtte aksjonen ytterligere, kan du sende linken videre til flest mulig adresser på nettet. Du kan også ta utskrift fra nettsiden til videre kopiering og spredning. Dette er eneste måten å gjøre dette kjent på, da en samlet avispresse og tv-media nekter å debattere emne pr. dags dato.


--------------------------------------------------------------------------------

Informasjon:


Om paragraf 83, skrevet av Øyvind Aarsnes.

Leserinnlegg i Nordlys, skrevet av Øyvind Aarsnes.
Samme leserinnlegg gjengitt i Vesterålen Online

Leserinnlegg i Nordlys, skrevet av John Johansen.

Kommentar i Dagen, skrevet av Hermod Hogganvik, Mandal.
Materialet er gjengitt med tillatelse fra forfatterne.


--------------------------------------------------------------------------------


Dagens bibelord
4 Mos 6, 22-27:
22 Og Herren talte til Moses og sa:
23 Tal til Aron og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn:
24 Herren velsigne deg og bevare deg!
[4: 3, 23.]
25 Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
[Sal 67: 2.]
26 Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
27 Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.
[2M 34: 5-7.]


Søndag, Januar 04, 2004

Leserinnlegg av Mona Ekenes: Hva med Den Norske Israelmisjonen?
Hva med Den Norske Israelmisjonen?

LES HER HVORDAN ISRAEL OG JØDENE HAR DET:

http://www.norskisraelsenter.no/index.php

Når en samtidig leser den sanne og korrekte informasjonen som dette nettstedet bringer, kommer også Den Norske Israelmisjonen i et motstridende forhold til hva DNI tydeligvis selv ønsker å formidle. Men for ekte Israelvenner som er det av hjertet noe som er av Guds nåde, er forholdet ikke så uklart, tro ikke at dette er mindre uklart for jødene eller forstå at det kan være enda mer klart fordem! For det er harde og svært ubarmhjertige hjerter som krever og forventer det tilnærmelsesvis umulige og totalt urettferdige av dem som har mer enn nok med å forsvare sitt land og sin eksistens i en hard, kynisk, nådesløs, urettferdig, ubarmhjertig og hjerteløs politisk og markedsorientert verden som finner det brutalt hensiktsmessig å være de islamittiske-politiske ledere til behag. Kjærligheten har blitt kald hos mange, og kulden merkes faktisk svært godt av dem som ikke trives i en slik kulde. Likegyldigheten er også stor, den er kvalmende!

http://www.israelsmisjonen.no/willowbank.html

Dette høres nok fint og flott ut for mange kristne, men hvor går Israels grenser? Hvilke grenser har Israels Gud fastsatt og som udiskutabelt står ved lag når det gjelder Israel? Hvorfor er det jødene som til stadighet skal påminnes deres ansvar til ikke å undertrykke noen samtidig som jøder og Israel kjemper for sin eksistens? Er det ikke ALLES ansvar det å ikke undertrykke noen?:

DETTE KAN IKKE OG SKAL IKKE UNNSKYLDES:
Enhver form for antisemittisme og jødehat skal og kan ikke aksepteres på noen måte, uansett fra hvem jødehatet formidles! Det finnes absolutt 100% ingen unnskyldning for antisemittisme og jødehat! Det gjelder like mye for Augustin, Luther og fram til dagens ”broder andreaser”! For det ”Broder Andreas” formidler og står for i dagbladet Dagen 22.desember er totalt motsatt av kristen nestekjærlighet og er dermed ingen omsorgsfull bror for verken jøder eller kristne eller mennesker for øvrig!

Hvorfor unnskyldes antisemittisme og jødehat p.g.a. andre ”formildende omstendigheter” når det aksepteres at Israel og jøder møtes med krav på krav og harde menneskebud? Slik det samlet sett kommer tydelig fram bl.a. innen Den Norske Israelmisjonen? Dagens dagbladet Dagen minner heller ikke så mye om Arthur Berg og det han sto for i sitt virke også som en ekte helhjertet kristen Israelvenn. Det gjør faktisk svært vondt når en er vitne til også dagbladet Dagens økende frafall.

Se på fruktene! Begynner det å vise seg råtne flekker på frukten, da vet ikke vi om det er fordi frukten har råtnet innvendig først og spredd seg utover eller omvendt. Men det vet Den Allmektige Gud.

Utklipp fra Den Norske Israelmisjonens nettsider:

FOR NOEN JØDER !
Som liten var jeg på et kristent sommerarrangement. Avviklingen var lagt til en skole, og tett opp til skolegården lå det et større beite. En rekke sauer hadde ved en tilfeldighet brutt seg gjennom gjerdet og sprang livredde imellom mennesker og parkerte biler. Fortvilet forsøkte man å fjerne dem, men til ingen nytte. Det var da en mann ikke klarte å dy seg lenger: "For noen jøder!", ropte han.

Tekst: Endre Fyllingsnes

Sikkert ikke vondt ment, ingen dypere tanker bak. Israelsvenn var han sannsynligvis også. Men likefullt: For de uregjerlige, ustyrlige og irriterende sauene var jødene en takknemlig sammenligning å ty til. Og dette er langt fra tilfeldig, takket være en over 2000 år gammel antijødisk tradisjon i vår kultur. Fra den støvete skoleplassen midt i Bibelbeltet på Vestlandet, runget ekkoet bakover i historien. Jeg tror ikke vi moralsk sett har lov til å vurdere denne tankeløse uttalelsen på en mindre radikal måte. For er det noe vår "kristne" kultur manglet i møte med det jødiske folk, er det nettopp moralsk integritet. Holdt oppe av en uendelig tankeløshet. Når vi nå velger å ta opp antisemittismen som tema, vil vi bevege oss i retning av det kirkelige jødehatets historie - den såkalte " antijudaismen". Og dermed er et viktig skille introdusert.

(To utklipp til fra samme nettside):

Augustin
Også kirkefaderen Augustin bruker sterke ord mot jøden, men tilkjenner dem likevel en viss rolle i Guds store frelsesplan. Jødenes usle fornedring bærer nemlig vitnemål om at deres tro er en forfeilet tro, og dermed peker de på "kirkens skjønnhet". Gjennom å holdes nede som ynkelige vesener, kunne de faktisk føre mennesker til tro på Kristus. Og derfor skulle jødene heller ikke drepes, bare holdes nede. De var kirkens åndelige slaver.

I senmiddelalderen utvikler teologien seg ut over det teoretiske, og en rekke myter oppstår som kuliminerer i de kraftigste jødeforfølgelser inntil da. Blandingen av folkereligiøst og kirkelig teologi ble en livsfarlig kombinasjon: Jødene drepte kristne barn for å bruke deres blod i det usyrede brød, de stjal kirkens innviede nattverdselementer og skjendet dem, og etter Svartedauen ble de beskyldt for å ha forgiftet brønnene for å ta knekken på de kristne.

Luther
I og med Luther og reformasjonen ser vi immidlertidig kimen til en kirkelig nybesinnelse på forholdet til jødene. Det sprang ikke minst ut i fra hans reformatoriske grunnsyn: Den hellige Gud som i pur kjærlighet vender seg til menneskene med sin nåde vil også at de som mottar denne nåde skal forholde seg til hverandre.
Denne toleransen gjaldt selvsagt også det jødiske folk. Luther inviterte til og med jøder til felles gudstjenestefeiring, forutsatt at de la av seg store deler av sin religiøse identitet. Med tålmodighet og kjærlig omgang kunne man over tid håpe å omvende jødiske sjeler til Kristus. Da dette ikke skjedde ble Luther meget bitter, og oppfordret landsherrene til å ta fra jødene "alle bønnebøker og Talmudutgaver, hvori avgudsdyrkelser, løgner, forbannelser og bespottelser foreskrives".

http://www.israelsmisjonen.no/fornoenjoder.html

___________________________________________________________________________

Nazistene tok Martin Luther til sitt hjerte, er det så vanskelig å forstå hvorfor?

Er det vanskelig å forstå hvorfor dette forholdet virker svært smertelig for enhver jøde?

Dette forholdet burde være svært forståelig for alle kristne, eller merkes ikke jødenes smerte slik at den da heller ikke blir de kristnes (alle som kaller seg kristne og som kommer innunder dette forholdet) smerte?

For alle kristne er også kalt til å gråte med de som gråter og bære hverandres byrder.

Det at jødene har et svært godt forhold til Martin Luther King er lett forståelig, for Martin Luther King kjempet helhjertet for de undertryktes sak. Jødene er velkjente med slaveriets åk og der menneskeverdet undertrykkes og gjøres verdiløst av mennesker.

Martin Luther King er ikke glemt av verken av jøder og av alle dem som har blitt merket av undertrykkelser, hat, tortur og forfølgelser. Hvor mange kristne husker på Martin Luther King med stor glede i hjertet? Er Martin Luther King og det han gjorde og sto for glemt? Martin Luther King er nok heller ikke glemt av de kristne sammen med jøder og mange andre har opplevd undertrykkelse og forfølgelse som tenker på ham med stor takknemlighet og glede!

Samtidig er det også umulig å la være å være Martin Luther takknemlig for at han oversatte Bibelen til tysk og ha sympati for ham da han ble forfulgt og fengslet for sin tros skyld. Men den grusomme forbitrelsen mot jødene som samtidig medførte et sterkt jødehat og antisemittisme kan ikke unnskyldes eller forsvares på noen måter. Det som skjedde med Martin Luther burde heller være til skrekk og advarsel om hvordan det kan gå, for dette vitner om en dyp menneskelig tragedie. For hvor i Bibelen kan kristne finne noen som helst tillatelse til å hate jødene, de som Jesus aller først gav sitt liv for? Denne tillatelsen finnes ikke noe sted i Bibelen, for alle troende kristne er kalt til å elske mennesker, ikke til å hate dem.

Er det de lærdes vantro Martin Luther representerer? De som egentlig selv tror de er noe (for det teologisk læremessige kan fort oppfattes å være både rett og riktig) mens de samtidig selv vitner om at de ikke har forstått at Jesu Kristi evangelium og frelsesverk gjelder for jøde først og så greker og hva det egentlig betyr.

Hvordan tror dere verdenshistorien hadde sett ut fram til i dag hvis alle hedningkristne ledere og lærde hadde tatt imot Jesu Kristi evangelium slik det virkelig er?

Hva med 2. verdenskrig og det grufulle jødehatet og jødeutryddelsene?

Hva med vår egen tid samt situasjonen i Midtøsten?

Var det lekfolket som sviktet eller kom det største og mest merkbare sviket fra de europeiske hedningkristnes protestantiske og katolske lederhold?

Hvorfor kom Jesus med svært sterke advarsler til de skriftlærde og ledere?

Hvor mange ganger har både de protestantiske og katolske skriftlærde, kirkens biskoper, prester og kristne organisasjoners ledere samt menighetens ledere lest og talt om Jesu advarsler til dem selv, uten at de som virkelig ble rammet av dem forsto eller at disse advarslene gjaldt dem selv?

JOH 3,16 - 21 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."

DE TO STORE BUD
MTT 22,34 - 46 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte: 36 "Mester, hvilket bud er det største i loven?" 37 Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene."

HVEM MESSIAS ER
41 Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: 42 "Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?" "David," svarte de. 43 "Hvordan kan da David, drevet av Ånden, kalle ham herre?" spurte Jesus. "Han sier jo: 44 Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. 45 Om nå David kaller Messias for herre, hvordan kan han da være Davids sønn?" 46 Men ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget ikke noen å spørre ham mer.

JESUS ADVARER MOT DE SKRIFTLÆRDE OG FARISEERNE
MTT 23,1 - 39 Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. 4 De binder tunge bører og lesser på folks skuldrer, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. 5 Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør sine bønneremmer brede og sine minnedusker store; 8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for det er én som er lærer for dere, og dere er alle søsken. 9 Og kall ikke noen her på jorden far; for dere har bare én Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere veiledere; for dere har bare én veileder: Kristus. 11 Den som er størst blant dere, skal være de andres tjener. 12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

VE-ROP OVER DE SKRIFTLÆRDE OG FARISEERNE
13 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil. 14 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere slår til dere enkers hus og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få så meget hardere dom. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere har klart det, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv. 16 Ve dere, blinde veiledere, som sier: Å sverge ved templet betyr ingen ting, men å sverge ved gullet i templet, det forplikter. 17 Dere blinde dårer! Hva er størst: gullet, eller templet som gjør gullet hellig? 18 Og videre sier dere: Å sverge ved alteret betyr ingen ting, men å sverge ved offergaven som ligger på alteret, det forplikter. 19 Hvor blinde dere er! Hva er størst: offergaven, eller alteret som gjør gaven hellig? 20 Den som sverger ved alteret, sverger både ved det og alt som ligger på det. 21 Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. 22 Og den som sverger ved himmelen, sverger dermed ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. 24 Blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. 26 Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren! 27 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. 28 Slik er det også med dere: I det ytre, det som folk ser, er dere rettskafne, men i det indre er dere fulle av hykleri og urett.

GUDS OG MENNESKERS VISDOM
1KO 1,17 - 31 Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19 For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. 20 Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand? 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. 22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. 26 Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt. 27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

GUDS HEMMELIGHET ER ÅPENBART
1KO 2,1 -16 Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. 2 For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. 3 Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. 4 Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis. 5 For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. 6 Likevel forkynner også vi en visdom, for dem som er modne. Det er en visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne. 7 Nei, vi taler Guds visdom, som er en hemmelighet; den var skjult, men før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten. 8 Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. 9 Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, 10 - dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 11 Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. 14 Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis. 15 Men et Åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen. 16 For: hvem kjente Herrens forstand så han kan gi ham råd? Men vi har Kristi forstand.

Hvem tror dere Paulus sikter til her og som også gjelder for hver generasjon i ettertid inntil Jesu gjenkomst?

8 Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. HEB 6,4 Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, 5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, 6 og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester selv Guds Sønn på ny og gjør ham til spott.

ADVARSEL MOT FRAFALL
HEB 5,11 - 14 Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt så trege til å høre. 12 Etter så lang tid burde dere selv være lærere; men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk, og ikke fast føde. 13 For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden. 14 Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.

HEB 6,1 - 8 Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud, 2 eller undervise om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og den evige dom. 3 Slik vil vi gå fram, om Gud så vil. 4 Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, 5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, 6 og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester selv Guds Sønn på ny og gjør ham til spott. 7 Den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. 8 Men den jord som bærer torn og tistel, er til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at den blir svidd av.

ISRAEL SKAL VENDE TILBAKE
JER 30,1 - 24 Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren: 2 Så sier Herren, Israels Gud: Alle de ord jeg har talt til deg, skal du skrive opp i en bok. 3 For dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg vender lagnaden for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg gav deres fedre, så de kan få det igjen. 4 Dette er de ord som Herren har talt om Israel og om Juda: 5 Så sier Herren: Vi hører et rop av angst, det er redsel som rår, og ingen fred. 6 Bare spør deg for og se om en mann kan føde barn! Hvorfor ser jeg da at alle menn holder hendene om sine hofter lik kvinner som skal føde, at hvert ansikt er fordreiet og blekt? 7 Ja, stor er denne dagen, dens like finnes ikke. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal berges ut av den. 8 Den dagen skal det skje, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, at jeg bryter åket på deres nakke og sliter lenkene i stykker. De skal ikke trelle for fremmede lenger, 9 men de skal tjene Herren sin Gud og David, sin konge, som jeg vil oppreise blant dem. 10 Frykt ikke, Jakob, min tjener, mist ikke motet, Israel, lyder ordet fra Herren. For jeg berger deg fra fjerne land, og ætten din fra det landet hvor den er i fangenskap. Jakob skal få ro igjen og leve trygt, og ingen skal skremme ham. 11 For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg. Jeg gjør ende på alle de folkeslag som jeg har spredt deg iblant; men deg gjør jeg ikke ende på. Jeg tukter deg bare med måte, men lar deg ikke helt slippe straff. 12 Så sier Herren: Ubotelig er din skade, ulegelig ditt sår. 13 Ingen fører din sak. Det er ikke legedom for ditt verkesår, huden vil ikke gro over det. 14 Alle dine elskere har glemt deg, de spør ikke lenger etter deg. Som en fiende har jeg slått deg, og nådeløst har jeg tuktet deg; for din skyld var stor og dine synder mange. 15 Hvorfor klager du over din skade, over din smerte som ikke kan lindres? Fordi din skyld er stor og dine synder mange, har jeg gjort dette mot deg. 16 Men alle som slukte deg, de skal selv bli slukt, alle dine fiender må gå i fangenskap. Og de som plyndret deg, skal bli plyndret selv, alle som ranet deg, gir jeg til rov. 17 Jeg lar sårene dine gro og leger de slag du har fått, sier Herren, du som ble kalt den forstøtte, Sion, som ingen spurte etter mer. 18 Så sier Herren: Se, jeg vil reise opp igjen Jakobs telt og forbarme meg over hans boliger. Hver by skal bygges på sin ruinhaug, hver borg skal stå på sitt rette sted. 19 Derfra skal lovsangen stige og lyden av folk som skjemter og ler. Jeg lar dem øke, de skal ikke minke, jeg gir dem ære, de skal ikke foraktes. 20 Jakobs sønner skal være slik som de var i gammel tid, deres menighet skal bestå for mitt ansikt. Jeg vil straffe alle som plaget dem. 21 Deres høvding skal være en av deres egne, deres hersker skal utgå fra dem selv. Jeg lar ham komme og tre fram for meg. For hvem vil ellers våge livet ved å nærme seg meg? sier Herren. 22 Og så skal dere være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 23 Nå bryter harmen ut som et Herrens vær, en virvelstorm farer av sted og virvler mot de ugudeliges hoder. 24 Herrens flammende vrede legger seg ikke før han har satt i verk og fullført det han hadde tenkt å gjøre. Til sist, i dager som kommer, skal dere skjønne dette helt.

ENDA EN GANG VIL JEG BYGGE DEG
JER 31,1 - 40 På den tid, lyder ordet fra Herren, vil jeg være Gud for alle Israels ætter, og de skal være mitt folk. 2 Så sier Herren: Det folk som slapp unna sverdet, har funnet nåde i ørkenen. Israel skal dra av sted og finne ro. 3 Langt bortefra viste Herren seg for dem: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare. 4 Enda en gang vil jeg bygge deg, ja, du skal bygges opp igjen, Israel, du unge jomfru. Igjen skal du pryde deg med håndtrommer og gå ut i dansen med de glade. 5 Igjen skal du plante vingårder på fjellene i Samaria, og de som planter, skal selv nyte frukten. 6 Ja, det kommer en dag da vaktmenn skal rope på Efraim-fjellet: Kom, la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud. 7 Så sier Herren: Bryt ut i jubel og glede over Jakob, og rop av fryd over ham som er høvding blant folkene! La lovsangen lyde og si: "Herren har frelst sitt folk, det som er igjen av Israel." 8 Jeg fører dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, ja, svangre og fødende kvinner med; de vender tilbake i store flokker. 9 Gråtende kommer de, med ydmyk bønn; jeg leder og fører dem til bekker med rennende vann, på jevn vei, der de ikke snubler. Jeg viser meg som far for Israel, Efraim er min førstefødte sønn. 10 Folkeslag, hør Herrens ord! Forkynn det til fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, samler og vokter det som gjeteren vokter sin flokk. 11 For Herren har fridd Jakob ut og løst ham ut av overmannens vold. 12 De kommer med jubelrop til Sion-fjellet, de stråler av glede over Herrens gode gaver: korn og vin og olje, sauer, geiter og okser. Selv skal de være som en vannrik hage og ikke lenger lide nød. 13 Da skal pikene danse av glede og gamle menn glede seg med de unge. Jeg vender deres sorg til fryd, og trøster og gleder dem som sørget. 14 Jeg lar prestene få rikelig med fete retter og metter mitt folk med gode gaver, lyder ordet fra Herren.

DET ER HÅP FOR DIN FREMTID
15 Så sier Herren: Hør, det lyder klagerop i Rama, det er noen som gråter sårt. Rakel gråter over sine barn og vil ikke la seg trøste, fordi de er borte. 16 Så sier Herren: Hold opp med å gråte, tørk tårene fra dine øyne! Du skal få lønn for ditt strev, sier Herren, de skal komme hjem fra fiendeland. 17 Det er håp for din fremtid, sier Herren, barna skal vende hjem til sitt land. 18 Jeg har hørt hvordan Efraim klager: Du har tuktet meg, ja, jeg ble tuktet lik en kalv som ikke er temmet. Omvend meg du, så jeg vender om! For du, Herre, er min Gud. 19 Etter at jeg har vendt meg bort, angrer jeg, og siden jeg har fått større innsikt, slår jeg meg for brystet. Beskjemmet og skamfull må jeg bøte for min ungdoms skamløse ferd. 20 Er Efraim min dyrebare sønn og mitt kjæreste barn? Så ofte jeg taler imot ham, må jeg tenke på ham med velvilje. Derfor slår mitt hjerte i medynk med ham, jeg må forbarme meg over ham, lyder ordet fra Herren.

KOM HJEM IGJEN!
21 Reis varder som viser vei, sett opp merkesteiner for deg! Legg nøye merke til den veien du gikk! Vend tilbake, Israel, du unge jomfru, kom hjem igjen til byene dine! 22 Hvor lenge vil du snu deg hit og dit, du frafalne datter? Nå vil Herren skape noe nytt i landet; da kan en kvinne verge en mann. 23 Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Enda en gang skal de si i Juda og i byene der, når jeg vender deres lagnad: "Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell." 24 Folket i Juda og i alle byene skal bo sammen der, både bønder og gjetere som streifer omkring. 25 Jeg lar den som er utmattet, drikke seg utørst og metter alle som lider nød. 26 Ved dette våknet jeg og så meg omkring. Søvnen hadde gjort meg godt. 27 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg både i Israel og Juda sår ut en sæd av mennesker og dyr. 28 Og likesom jeg våket over dem for å rykke opp og rive ned, å bryte ned, ødelegge og skade, så vil jeg nå våke over dem for å bygge og plante, lyder ordet fra Herren. 29 På den tid skal en ikke lenger si: Fedrene spiste sure druer, og barna fikk dårlige tenner. 30 Men enhver skal dø for sin egen synd. Den som spiser sure druer, skal selv få dårlige tenner.

DEN NYE PAKT
31 Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, 32 en pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av Egypt, den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres rette herre, sier Herren. 33 Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 34 Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror og si: "Kjenn Herren!" For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu deres synd. 35 Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen og ordnet det så at månen og stjernene lyser om natten, han som rører opp havet så bølgene bruser, - Herren, Allhærs Gud, er hans navn: 36 Lar jeg disse ordninger vike, lyder ordet fra Herren, skal også Israels ætt for alltid opphøre å være mitt folk. 37 Så sier Herren: Hvis himmelen der oppe kan måles og jordens grunnvoller der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ætt på grunn av alt de har gjort, sier Herren. 38 Dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da byen skal bygges opp igjen for Herren, fra Hananel-tårnet til Hjørneporten. 39 Målesnoren skal gå videre rett fram til Gareb-haugen og så bøye av til Goa. 40 Hele dalen med likene og den fete offerasken og alle skråningene ned til Kedron-dalen, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være innviet til Herren. Aldri mer skal byen rives eller brytes ned.

GRENSENE FOR ISRAEL
4MO 34,1 - 29 Herren sa til Moses: 2 Tal til israelittene og si til dem: Når dere kommer inn i Kanaan, det landet dere får til odel og eie, skal det ha disse grensene: 3 Grensen mot sør skal gå fra Sin-ørkenen langsmed Edom. I øst skal sørgrensen begynne ved enden av Saltsjøen. 4 Den skal svinge sør for Akrabbim-skaret og gå videre fram til Sin. Så skal den gå sør for Kadesj-Barnea til Hasar-Addar og derfra over til Asmon. 5 Fra Asmon skal grensen svinge ned til Egypterbekken og ut til havet i vest. 6 Mot vest skal dere ha Storhavet til grense. Dette er den grensen dere skal ha mot vest. 7 Mot nord skal dere ha denne grensen: Dere skal trekke opp en linje fra Storhavet til fjellet Hor 8 og derfra til Lebo-Hamat; der skal grensen nå ut til Sedad. 9 Så skal den gå videre til Sifron og ende ved Hasar-Enan. Dette er den grensen dere skal ha mot nord. 10 Mot øst skal dere trekke opp en linje fra Hasar-Enan til Sjefam. 11 Fra Sjefam skal grensen gå ned til Ribla øst for Ajin, og videre nedover til den når fjellryggen på østsiden av Gennesaret-sjøen. 12 Så skal den følge Jordan og ende nede ved Saltsjøen. Dette skal være landet deres, og disse grensene skal det ha. 13 Moses talte til israelittene og sa: Dette er det landet dere skal få til odel og eie og dele ved loddkasting, det landet som Herren har sagt at de ni stammene og den ene halve stammen skal få. 14 For Ruben-sønnenes stamme, Gad-sønnenes stamme og halvparten av Manasses stamme har allerede fått odelsjord til sine ætter. 15 Disse to og en halv stammene har fått sin eiendom på østsiden av Jordan mot soloppgangen, rett imot Jeriko.

DE SOM SKAL SKIFTE UT LANDET
16 Herren sa til Moses: 17 Dette er navnene på de menn som skal skifte ut landet mellom dere: presten Elasar, Josva, sønn av Nun, 18 og dessuten en høvding for hver stamme som dere skal velge til utskiftningsmenn. 19 Her er navnene på disse menn: for Judas stamme Kaleb, sønn av Jefunne; 20 for Simeon-sønnenes stamme Samuel, sønn av Ammihud; 21 for Benjamins stamme Elidad, sønn av Kislon; 22 for Dan-sønnenes stamme en høvding, Bukki, sønn av Jogli; 23 for Josefs ætlinger en høvding av Manasse-sønnenes stamme, Hanniel, sønn av Efod, 24 og en høvding av Efraim-sønnenes stamme, Kemuel, sønn av Sjiftan; 25 for Sebulon-sønnenes stamme en høvding, Elisafan, sønn av Parnak; 26 for Jissakar-sønnenes stamme en høvding, Paltiel, sønn av Assan; 27 for Asjer-sønnenes stamme en høvding, Akihud, sønn av Sjelomi, 28 og for Naftali-sønnenes stamme en høvding, Peda'el, sønn av Ammihud. 29 Det var disse mennene Herren satte til å skifte ut Kanaan-landet mellom israelittene.

LANDETS GRENSER
ESK 47,13 - 23 Så sier Herren Gud: Dette er de grensene dere skal ha når dere deler landet mellom Israels tolv stammer. Josef skal ha to deler. 14 Dere skal ta det i eie, og den ene skal få like mye som den andre. Jeg lovte jo med løftet hånd å gi det til deres fedre. Og landet får dere til odel og eie. 15 Slik skal landegrensen være: I nord skal den gå fra Storhavet bort imot Hetlon, til Lebo-Hamat og Sedad, 16 videre til Berota og Sibrajim, som ligger ved grensen mellom Damaskus-landet og Hamat-landet, og til Hasar-Enon, som ligger ved grensen mot Havran. 17 Slik skal grensen gå fra havet til Hasar-Enon ved grensen mot Damaskus og Hamat i nord. Dette er nordsiden. 18 På østsiden danner Jordan grensen mellom Havran og Damaskus og mellom Gilead og Israels land helt til sjøen i øst, ned til Tamar. Dette er østsiden. 19 På sørsiden skal grensen gå fra Tamar til vannet ved Meribat-Kadesj og videre til Egypterbekken og Storhavet. Dette er sørsiden. 20 På vestsiden skal Storhavet danne grensen, til en kommer på høyde med Lebo-Hamat. Dette er vestsiden. 21 Dette landet skal dere dele mellom dere, mellom stammene i Israel. 22 Dere skal skifte det ut til odel for dere selv og for innflytterne som holder til hos dere og har fått barn der. De skal ha samme rett som innfødte israelitter. Sammen med dere skal de få odel midt iblant Israels-stammene. 23 I den stammen hvor en innflytter bor, skal dere la ham få sin odel, lyder ordet fra Herren Gud.

ESK 48,1 - 35 Dette er navnene på stammene. Lengst i nord, langs veien til Hetlon, til Lebo-Hamat og Hasar-Enon, ved grensen mot Damaskus i nord og langsmed Hamat, fra øst til vest, skal Dan ha én lodd. 2 Langs Dans land, fra øst til vest, skal Asjer ha én lodd. 3 Langs Asjers land, fra øst til vest, skal Naftali ha én lodd. 4 Langs Naftalis land, fra øst til vest, skal Manasse ha én lodd. 5 Langs Manasses land, fra øst til vest, skal Efraim ha én lodd. 6 Langs Efraims land, fra øst til vest, skal Ruben ha én lodd. 7 Langs Rubens land, fra øst til vest, skal Juda ha én lodd. 8 Langs Judas land, fra øst til vest, skal dere skille ut et særskilt landområde. Det skal være tjuefem tusen alen bredt og like langt som hver av de andre loddene, fra øst til vest. Og midt i det skal helligdommen ligge. 9 Det området dere vier som hellig gave til Herren, skal være tjuefem tusen alen langt og tjue tusen alen bredt. 10 Det hellige området skal tilhøre disse: Prestene skal ha et stykke som er tjuefem tusen alen langt både i nord og sør og ti tusen alen bredt både i vest og øst. Og midt på det skal helligdommen ligge. 11 Prestene, de av Sadoks sønner som er innviet, de som sørget for tempeltjenesten, og som ikke fór vill sammen med israelittene slik levittene gjorde, 12 de skal ha sin del av det land som er innviet til hellig gave, en høyhellig del, ved siden av levittenes land. 13 Levittene skal ha et like stort stykke som prestene, tjuefem tusen alen langt og ti tusen alen bredt. Hele området skal være tjuefem tusen alen langt og tjue tusen alen bredt. 14 De skal ikke selge eller bytte bort noe av dette. Den beste delen av landet må ikke gå over til andre; for den er hellig for Herren. 15 Det fem tusen alen brede stykket som er igjen av det tjuefem tusen alen lange området, skal ikke være hellig, men byen skal bruke det til boliger og beitemarker. Og midt i det skal byen ligge. 16 Disse mål skal byen ha: nordsiden fire tusen fem hundre alen, sørsiden fire tusen fem hundre, østsiden fire tusen fem hundre og vestsiden fire tusen fem hundre alen. 17 Byens beitemarker skal være to hundre og femti alen brede i nord, to hundre og femti i sør, to hundre og femti i øst og to hundre og femti alen i vest. 18 Av det som er igjen langs det hellige området, ti tusen alen bredt både i øst og vest, skal avlingen brukes til mat for arbeiderne i byen. 19 Arbeidere fra alle Israels stammer som bor der, skal dyrke det. 20 Hele det utskilte området skal være tjuefem tusen alen på hver kant. Det stykket dere setter av som eiendom for byen, skal være fjerdeparten av det hellige området. 21 Fyrsten skal ha det som er igjen på begge sider av det hellige området og det som er byens eiendom. Det skal strekke seg langs det tjuefem tusen alen lange området til grensen i øst og vestover langs det samme området til grensen i vest, ved siden av stammenes lodder. Det skal tilhøre fyrsten. Og midt imellom skal det utskilte området med tempelhelligdommen ligge. 22 Bortsett fra levittenes eiendom og byens eiendom, som ligger imellom de delene fyrsten får, skal hele området mellom Judas land og Benjamins land tilhøre fyrsten. 23 Så kommer de andre stammene: Benjamin, fra øst til vest én lodd; 24 langs Benjamins land fra øst til vest: Simeon én lodd; 25 langs Simeons land fra øst til vest: Jissakar én lodd; 26 langs Jissakars land fra øst til vest: Sebulon én lodd; 27 og langs Sebulons land fra øst til vest: Gad én lodd. 28 Langs Gads land, på sørsiden, skal grensen mot sør gå, fra Tamar til Meribat-Kadesj og videre til Egypterbekken og Storhavet. 29 Dette er landet som dere skal dele mellom Israels stammer. De skal ha det til odel og eie, og dette er de delene de skal få, lyder ordet fra Herren Gud. 30 Disse utgangene skal byen ha: På nordsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, 31 skal det være tre porter - og byportene skal ha navn etter Israels stammer: Rubens port, Judas port og Levis port; 32 på østsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, tre porter: Josefs port, Benjamins port og Dans port; 33 på sørsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, tre porter: Simeons port, Jissakars port og Sebulons port; 34 og på vestsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, tre porter: Gads port, Asjers port og Naftalis port. 35 Byens omkrets skal være atten tusen alen. Heretter skal den ha navnet "Herren er der".

HERRENS DAG
JOE 2,1 - 27 Blås i horn på Sion, løft hærrop på mitt hellige fjell, så alle i landet skjelver av redsel! For Herrens dag er nær, den kommer, 2 en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde. Det kommer et stort og mektig folk og brer seg som morgenrøden på fjellet. Det har aldri hatt sin like og skal heller ikke få det fra slekt til slekt i alle år. 3 Foran det fortærer ild, og bakom slikker flammen. Foran er landet som hagen i Eden, og bakom ligger en livløs ørken; ingen berger seg unna. 4 Som hester er folket å se til, som hingster farer de fram. 5 De sprenger fram over åsryggene likesom larmende vogner, lik ild som knitrer i halmen, lik en veldig hær, beredt til strid. 6 Folkeslag skjelver for dem, hvert ansikt er blussende rødt. 7 Som krigere styrter de fram, som stridsmenn stormer de murer. Hver går strake veien fram og bøyer ikke av fra stien. 8 De trenger ikke hverandre bort, hver mann holder sin plass. De styrter fram mellom kastespyd og lar seg ikke stanse. 9 De farer inn i byen, de stormer opp på muren, de trenger inn i husene. Gjennom vinduet går de som tyver. 10 Jorden skjelver foran dem, og himmelen rister. Sol og måne formørkes, og stjernene mister sin glans. 11 Herren løfter sin røst foran den fylking han fører; for veldig er hans hær og tallrike de som lyder hans ord. Ja, stor og skremmende er Herrens dag, hvem kan holde den ut?

VEND OM, FOR GUD ER NÅDIG!
12 Men selv nå, lyder ordet fra Herren, vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! 13 Riv ikke klærne sund, men la angeren rive i hjertet! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme. 14 Kanskje snur han om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake - grødeoffer og drikkoffer for Herren deres Gud. 15 Blås i horn på Sion, lys ut en faste og kunngjør høytidssamling! 16 Kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer! 17 Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: "Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott, la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?" 18 Da ble Herren fylt av brennende iver for sitt land og viste medynk med sitt folk. 19 Og Herren svarte sitt folk: Jeg sender dere korn og vin og olje, så dere kan bli mette. Aldri mer skal jeg gjøre dere til spott blant folkene. 20 Fienden fra nord vil jeg drive langt bort fra dere og jage ham til et tørt og øde land, fortroppen til havet i øst, baktroppen til havet i vest. Stank og vond lukt skal stige opp fra ham, for han satte seg fore å gjøre storverk. 21 Frykt ikke, du åkerjord, fryd deg og vær glad! For det er Herren som gjør storverk. 22 Frykt ikke, dere dyr på marken, for beitene i ødemarken grønnes, og trærne gir sin frukt, fikentre og vintre bærer rikt. 23 Fryd dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud! For i rettferd gir han dere høstregn, han sender dere regnskyll, høstregn og vårregn som før. 24 Hver treskeplass fylles med korn, pressekummene flyter over av druesaft og olje. 25 Jeg gir dere igjen for de årene da gresshoppesvermen herjet, og larven, gnageren og åmen, min store hær som jeg sendte mot dere. 26 Dere skal spise og bli mette og prise Herren deres Guds navn. For han handler underfullt med dere, og mitt folk skal aldri bli til skamme. 27 Dere skal få sanne at jeg er hos Israel. Jeg og ingen annen er Herren deres Gud, og mitt folk skal aldri bli til skamme.

NÅR ÅNDEN BLIR UTØST
JOE 3,1 - 26 En gang skal det skje at jeg utøser min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord; de gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. 2 Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min Ånd i de dager. 3 Jeg lar jærtegn vise seg på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler. 4 Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. 5 Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna, slik Herren selv har sagt. Blant dem som har berget seg, er de som Herren kaller.

HERRENS DOM OVER FOLKENE
6 For se, i de dager, på den tid da jeg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, 7 da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land 8 og kastet lodd om mitt folk; de gav en gutt for en skjøge og solgte en pike for vin - og drakk. 9 Og nå, Tyrus og Sidon og alle filisterbygder, hva er det dere vil meg? Har dere noe å gjengjelde, eller vil dere gjøre noe mot meg? I en fart vender jeg det dere gjør, mot dere selv, 10 for dere tok mitt sølv og gull og førte bort mine dyreste skatter til deres egne templer. 11 Dere solgte folket i Juda og Jerusalem til jonerne, for at det skulle komme langt bort fra sitt land. 12 Nå vil jeg kalle dem til oppbrudd fra hvert sted som dere har solgt dem til, og vende mot dere selv det som dere har gjort. 13 Sønnene og døtrene deres vil jeg la judeerne selge. De skal selge dem til sabeerne, et folk som bor langt borte. - Herren har talt. 14 Rop dette ut blant folkene: Rust dere til hellig krig, vekk krigerne! La alle stridsmenn møte fram og dra ut! 15 Smi plogskjærene om til sverd og vingårdsknivene til spyd! Sveklingen skal si: "Jeg er en helt." 16 Skynd dere og kom! Kom sammen, alle folkeslag rundt omkring! Herre, før dine krigere dit! 17 Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats dal. For der vil jeg sitte til doms over folk fra alle kanter. 18 Sving sigden, for høsten er moden! Kom og tråkk, for vinpressen er full, pressekummene flyter over. For folkenes ondskap er stor. 19 Det er et mylder og ståk i avgjørelsens dal! Herrens dag er nær i avgjørelsens dal. 20 Sol og måne svartner, og stjernene mister sin glans.

JUDAS HERLIGE FREMTID
21 Herren skal tordne fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels sønner. 22 Dere skal få sanne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige fjell. Jerusalem skal være et hellig sted, der skal fremmede aldri mer komme inn. 23 Den dagen skal det skje at fjellene drypper av druesaft, og haugene flommer av melk; i alle Judas bekkefar skal det renne vann. En kilde veller fram fra Herrens hus og vanner Akasiedalen. 24 Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde hei for sitt voldsverk mot judeerne. For det var i deres land de spilte uskyldig blod. 25 Men i Juda skal det alltid bo folk, og i Jerusalem skal slekt følge slekt. 26 Jeg vil hevne dem som er drept, og ikke spare de skyldige. Herren bor på Sion.

AMO 1,1 Dette er de ord som Amos, en av gjeterne fra Tekoa, fikk i syner om Israel. Det var på den tid da Ussia var konge i Juda, og Jeroboam, sønn av Joasj, var konge i Israel, to år før jordskjelvet.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


KRISTI ÅPENBARINGSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 8, 12:
Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
[1: 4, 5, 9. 9: 5. 12: 35, 36, 46. Jes 9: 2. 49: 6. 60: 1, 3. Matt 5: 14.]

LESETEKST, Sal 72, 8-17:
8 Han skal herske fra hav til hav, fra elven inntil jordens ender.
[89: 26. Sak 9: 10.]
9 For hans åsyn skal de som bor i ørkenen, bøye kne. Hans fiender skal slikke støv.
10 Kongene fra Tarsis og de fjerne kyster skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba skal bære fram skatt.
[45: 13. 48: 8. 68: 30. 2KRØN 9: 21. Jes 42: 4, 10. 60: 6.]
11 Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham.
[22: 28, 29. 86: 9. 138: 4.]
12 For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har.
13 Han skal spare den hjelpeløse og fattige, og frelse de fattiges sjeler.
14 Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt i hans øyne.
[69: 19. 116: 15.]
15 De skal leve og gi ham av Sjebas gull. De skal alltid be for ham, hele dagen skal de love ham.
16 Det skal være overflod av korn i landet på fjelltoppene, dets frukt skal bølge som Libanon. Det skal blomstre opp folk av byene som gresset på jorden.
[Job 5: 25. Jes 54: 1. Jer 31: 12. Amos 9: 13.]
17 Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig.
[102: 13. 135: 13. 1M 12: 3. 22: 18. Jes 9: 6.]

LESETEKST, 1 Tim 3, 14-16:
14 Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg.
15 Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.
[Ef 2: 21, 22. 2TIM 2: 20. Heb 3: 6.]
16 Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.
[Mark 16: 19. Joh 1: 14. Apg 1: 10. 1PET 3: 18.]


Lørdag, Januar 03, 2004

Abrakadabra – Svar til Torkel Norum fra Willy Fjeldskaar
På slutten av 2003 var det en meningsutveksling mellom Åkra, Norum og undertegnede om utviklingen av synet, fuglevinger og andre komplekse systemer. Når det gjelder synet, sier Norum (2/1) at ” Åkra beskriver på en enkel og grei måte hvordan, og etter hvilke mekanismer en slik utvikling trolig har foregått”. Norum deler tydeligvis mitt synspunkt – om at Åkra ikke leverer noe bevis, men bare beskriver hvordan dette KAN ha foregått.

Det hadde vært fint om ord som ”trolig” ble brukt litt oftere i evolusjonsdebatten. Det er langt vanligere å bruke ord som ”beviselig” og ”faktum”, slik Åkra har gjort. Denne språkbruken var utgangspunktet for mitt første innlegg i debatten. Jeg bad Åkra om begrunnelse for sine påstander om at evolusjonen er ”bevist”, og hvilken mekanisme det er som fører til økt kompleksitet. Det han kommer opp med, er en beskrivelse ”på en enkel og grei måte hvordan, og etter hvilke mekanismer en slik utvikling trolig har foregått” (sitat Norum).

Åkra mener sannsynligvis at beskrivelsen han gir forklarer dannelsen av øyet. Men faktum er at det er det rene abrakadabra. Hvis en nemlig går mer inn i detaljene, har verken Åkra eller andre noen forklaring. For eksempel: hvordan ble den første cellen lys-sensitiv? Hvordan ble linsen dannet? Hvilke genetiske forandringer må til for utvikling av synet? Disse og mange andre spørsmål mangler svar. Åkras spekulasjoner er selvsagt interessante og artige, men like lite vitenskapelige som Rudyard Kiplings fortellinger om hvordan elefanten fikk snabel. Vi er blitt så vant til slike fortellinger, at vi gjerne ikke innser hvor magiske de er.

Norum utfordret meg til å redegjøre for relevansen til analogien mellom biologiske prosesser og menneskeskapte mekaniske innretninger. Det har jeg gjort. Jeg har sitert Sir Fred Hoyle, som var en av vår tids mest anerkjente vitenskapsmenn. Han har regnet på sannsynligheter for at DNA blir til ved naturlige prosesser (1:10**40000), og har sammenholdt det med at en jumbojet blir til ved en tornado. Jeg siterte også professor John Ross (i mitt svar til Åkra), om at 2.termodynamiske hovedsetning også gjelder ”åpne systemer”. Det er ingen forskjell på biologiske systemer og andre systemer i så måte. Jeg kunne sitert andre, men Norum har tidligere kritisert slik ”sitatkonkurranse”. Så det skal jeg spare han for. (Jeg kunne gjerne henvist han til boken ”No Free Lunch. Why Specified Complexity Cannot Be Purchased without Intelligence”, av W. Dembski, men det skal jeg selvsagt ikke gjøre).

Så vidt meg bekjent, er verken Hoyle eller Ross kreasjonister. Når Norum sier at jeg må sitte inne med ”betydelig konspiratorisk kapasitet for å kunne hevde at det gjeldende paradigme innen naturvitenskap hviler på en banal feilslutning”, så er jeg, tross alt, i godt selskap, bl.a. med Sir Fred Hoyle. Og da er det vel ikke så galt. Det er endog mulig at ”konspiratorisk kapasitet” er en prisverdig egenskap for en forsker.

Konspiratorisk eller ikke – vi har ingen erfaring for at orden kan bli til av seg selv. Det være seg i biologiske systemer eller andre systemer. Det er ingen kjente brudd på den 2.termodynamiske hovedsetning. Hvis Norum kan vise at denne loven ikke gjelder innen biologi, så er det intet mindre enn oppsiktsvekkende.

Jeg tror denne debatten begynner å nærme seg sin ende. Inntil det framkommer nye argumenter, så konkluderer jeg med at Åkra/Norum tror at naturlige prosesser har ført til evolusjon fra den primitive første celle opp til det ytterst komplekse mennesket. Mennesket, med sin bevissthet og fantastiske intelligens, har altså sitt opphav i tilfeldig spill av naturkreftene. Vi vet at mennesket har skapt utrolige maskiner og byggverk - supercomputere og jumbojet’er. At en prosess (naturlig utvalg) som er uten intelligens, uten hensikt, uten design, kan frambringe denne type hensikt, intelligens og fantastisk design – det er ren og skjær magi.

Det er vel unødvendig å gjenta at jeg ikke deler troen på at komplekse systemer kan bli til ved naturlige prosesser. Jeg tror de ble designet, slik vi har erfaring for at alle komplekse systemer blir.

Willy Fjeldskaar


Klipp fra nrk.no om biskop Skjevesland og Grunnloven
Artikkelen er hentet fra http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_telemark/3393894.html

--------------------------------------------------------------------------------

Må ha kristen forankring
Biskop Olav Skjevesland i Agder bispedømme vil at den norske stat skal ha en kristen forankring, også om kirke og stat skiller lag.


Publisert 02.01.2004 11:51 - Oppdatert 02.01.2004 14:14
Av Christina Førli Aas

Biskop Olav Skjevesland

Biskop Olav Skjevesland vil skille kirke og stat. Men i sin nyttårstale i går poengterte han at staten allikevel må ha en kristen forankring.

- Om vi skulle komme dit hen at vi skiller stat og kirke, så bør vi ikke hoppe over at vi har en tusen år lang tradisjon i Norge som vi bør ta vare på. Dette fordi at samfunnet bør ha en verdibasis, og det er ingen annen verdibasis som melder seg som kandidat, sier Skjevesland.


Inkuldere
Det nye, kristne Norge, uten noen statskirke tror biskopen vil bli mer inkluderende overfor andre relgioner og trosretninger.

- Vi må også sørge for at minoriteten får sin rettmessige plass. Vi må på ingen vis underkue minoriteten, sier biskopen.


Kristen bakgrunn
Og derfor vil han ta bort paragraf to i grunnloven, som sier at vi skal ha en kristen statskirke i Norge, og erstatte den med en ny verdiparagraf.

- I den verdiparagrafen bør det stå noe om at den norske stat har en kristen bakgrunn, og fortsatt bør ha det, sier Skjevesland.


--------------------------------------------------------------------------------

Opphavsrett NRK © 2004


Biskop Skjevesland forfører - Av Lars-Arne Høgetveit
Agder biskop Olav Skjevesland er bekymret over det økende antallet kristne privatskoler, melder media. For få dager siden var han også bekymret for § 2 i Norges Grunnlov. Biskopen var derimot ikke bekymret for at paragrafen skulle forsvinne, men derimot ønsket han den byttet ut med en ”verdi §” pga av vår ”flerkulturelle situasjon”.

Nå er det slik at § 2 allerede er en verdi § - men den inneholder et kristent budskap bl.a. med De ti bud gitt av Gud til oss mennesker. I samfunnet i dag ser vi hvor sårt vi trenger nettopp disse nå. Paragrafen inneholder også at en synder må omvende seg for å få del i Evigheten sammen med Gud ved å tro på Jesus som døde for den enkeltes synder. ”Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Apostelgjerningene 4.12.

Dette er Norges konstitusjonelle grunnlag og dermed vil det ikke lenger være det Norge vi kjenner om § 2 rettsstridig fjernes. I følge Grunnloven er det ikke anledning til å fjerne den, uavhengig av hvor stort et flertall det måtte være i en folkeavstemning eller i et Stortingsvedtak. Grunnlovsfedrene kjente nok den menneskelige natur og satte inn vanntette skott i Grunnloven som vi feirer hver 17. mai, mot at vantroen skulle ødelegge nasjonen.

Det er slik at veien til Gud går via syndenes tilgivelse ved troen på Jesus – og dette er den eneste veien til Himmelen for alle mennesker av alle kulturer over den hele jord. Biskopen bør ikke fortsette å underminere det budskap han er satt til å forkynne, for en slik fortsettelse fører både han og de som hører på han i fortapelsen som også er Evig.

Av Jesus disipler var det kun en som døde en naturlig død, Johannes. De andre ble forfulgt og drept av sine medmennesker for Jesu navnets skyld. Det vil jeg be biskopen å tenke igjennom en gang til – før han blir helt bundet i sitt hjerte av vantroen. Det nærmer seg nå raskt at det eneste som er av verdi i bispekollegiet er bispekåpene. Men det er en verdi av mammon og ikke av evige verdier. Du kan ingenting ta med deg dit du går . . .
Godt Nytt År i Jesu navn – navnet over alle navn!


Dagens bibelord
Joh 12, 34-36:
34 Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at Menneskesønnen skal opphøyes? Hvem er denne Menneskesønnen?
[2Sam 7: 13. Sal 89: 5, 30, 37. 110: 4. Jes 9: 6, 7. Esek 37: 25. Dan 2: 44. 7: 14.]
35 Jesus sa da til dem: Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.
[1: 9. 8: 12. 11: 10. 12: 46.]
36 Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn! Dette talte Jesus, og gikk bort og skjulte seg for dem.
[Ef 5: 8. 1TESS 5: 5.]


Fredag, Januar 02, 2004

Skaperen og Ordet! - Av Jørgen Høgetveit
Tidligere har jeg i media referert til en rekke interessante hjemmesider for kreasjonister. Blant disse finnes en grunnleggende interessant artikkel fra ICR skrevet av Henry M Morris. (HMH) Artikkelen heter "THE BIBLE IS A TEXTBOOK OF SCIENCE" Her fremheves bl.a. at Bibelen er en lærebok i alt den uttaler seg om. Her stiller HMM kanskje det mest grunnleggende spørsmål som er reist i debatten om Skaperen, Ordet og frelsen: "HVORDAN KAN EN SØKENDE BLI LEDET TIL EN FRELSENDE TRO I DET HELLIGE ORD HVIS RAMMENE (CONTEXT) I HVILKET ORDET ER FUNNET - ER FULLT AV FEIL? HVORDAN KAN HAN STOLE PÅ AT BIBELEN TALER SANT NÅR DEN FORTELLER OM FRELSEN OG HIMMELEN OG EVIGHETEN - SOM HAN ER KOMPLETT UTE AV STAND TIL Å VERIFISERE EMPIRISK - NÅR HAN FINNER AT DATA (OM NATUREN) SOM ER GJENSTAND FOR TESTING ER MISVISENDE?" (Oversatt av undertegnede.) (Se gjerne Rom. 1 - uten unnskyldning.) OG HAN FORTSETTER MED AT OM GUD ER TIL Å STOLE PÅ - SÅ ER HAN VEL I STAND TIL Å TALE SANT OM DE JORDISKE TING SÅ VEL SOM OM DE HIMMELSKE.

Det er dypt alvorlige ting som man drøfter i skapelsesdebatten. Tidligere har jeg understreket at det dreier seg om Troens første artikkel - faller den - faller resten som vi ser det har skjedd i stor utstrekning både blant ledere i samfunn og menighet - med de forferdeligste konsekvenser. Jeg minner også om at det har med bibeltillit å gjøre: Det står skrevet! . Jeg synes HMM forsvarer Skriften med det rette alvor og argumenter og med kjærlighet til ungdommen som skal vokse opp i vitenskapens iskalde vind hvor mennesket ut fra naturvitenskapen er en tilfeldighet bestående av 70% H20 og noen skarve askestoffer når man er død - i motsetning til å være skapt i Guds billede. En slik lukket himmel, og et slikt menneskesyn og samfunnsutvikling vil vi ikke ha i vårt kjære fedreland.


Leserinnlegg av Mona Ekenes: Guds tukt er ment til frelse
Da tenker jeg også på David som mye heller ville falle i den barmhjertiges Guds hender etter å ha syndet og feilet, enn i de ubarmhjertiges menneskers hender. Hvis Gud ikke hadde tuktet meg når det var og er nødvendig, da hadde jeg heller ikke fått oppleve omvendelsen, tilgivelsen, trøsten og nytt framtidshåp.

Hvis ditt barn hadde gjort noe galt som utgjorde stor skade for barnet, ville du tatt barnet på fanget og trøstet det, eller ville du tatt barnet for deg og forklare det alvoret alt etter alvorlighetsgraden, tilpasset alderen og med tanke på framtiden? Gjelder ikke dette også våre nærmeste? Eller tar vi mer hensyn til oss selv og ønsker ikke å ta risikoen for å bli møtt med motstand der og da. Men hvor mye bryr vi da oss om hverandre, hvis det er helt OK å segle sin egen sjø?

Om noen av dere oppdaget alvorlige feil som jeg gjør og som kunne få alvorlige konsekvenser, ville noen ha sagt i fra eller skulle jeg bare fortsette i min villfarelse? Jesus sier: ”Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem.”

Det at noen sier i fra oppfatter jeg som omsorg også med tanke på evigheten. Noen ganger trenger vi kraftigere lut enn andre ganger. Men vi trenger alle påminnelser og advarsler, noen ganger sterkere, andre ganger mildere. Når jeg skriver, så har jeg også dette samtidig i tankene: Det kunne like gjerne ha vært meg som er totalt villfaren, hva hadde jeg ønsket utfra det jeg har fått se til dags dato? Jo, jeg hadde ønsket at noen grep skikkelig tak i meg og advarte meg. Hvis ikke, ville jeg ha oppfattet det som likegyldighet og omsorgssvikt.

Derfor setter jeg faktisk stor pris på Guds Ord som sier at den Gud elsker, tukter Han også. Hva sier egentlig Guds Ord oss her?:

DET GLADE BUDSKAP TIL JERUSALEM
JES 40,1 - 5 Trøst, ja, trøst mitt folk! sier deres Gud. 2 Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes strid er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle sine synder.

RYDD VEI FOR HERREN!
3 Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett igjennom ørkenen! 4 Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. 5 Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn.

Overskriften er: DET GLADE BUDSKAP TIL JERUSALEM. Det er et godt budskap når trøsten er lovet etter å ha syndet når Gud gir nåde til omvendelse, tilgivelse og frelse. For det å synde er å trå feil eller velge feil retning, enhver som har forstuet foten eller brukket et ben eller fått andre skader, vet at det er smertefullt alt ettersom hvor stor skade det ble. Hvor godt er det da ikke å vite at en kan få komme til legen å få hjelp nøyaktig slik han allerede har lovet, slik at skaden kan bli leget og en blir også samtidig trøstet. Det betyr at Gud vet at vi feiler garantert hvis vi ikke lytter til Guds bud, rettledning og formaninger i Bibelen for vi har fått fri vilje noe som også medfører et ansvar. Samtidig driver også Guds kjærlighet og Guds Ånd oss til det gode og å gjøre det gode. Men da er dette til Guds Ære for da er det jo Guds gode gjerninger som driver oss. Da betyr jo det at når det syndes er det er oss selv som ikke ennå forstår eller tar hensyn til hva Gud sier. Hvis en ikke ønsker å lytte og lyde Gud som vil oss det aller beste, da velger en jo samtidig å gå egne veier og må ta konsekvensene av det. Da betyr Guds straff, tukt eller refs først og fremst nåde slik at vi kan bli bevart og får lærdom og erfaring med hvordan det går når vi tror vi vet og kan best selv og handler utfra dette forholdet. Hvis vi ikke vil forstå at Gud er kjærlighet og Guds bud, formaninger og rettledning er av kjærlighet og at det medfører vonde erfaringer å mistro Gud og ikke stole på Ham. Hvor mye betyr egentlig Gud for oss da? Har ikke da det som er i og av verden blitt oss mer kjær, siden det settes mer lit til det som er av verden som derved også vil prege vår egen forstand?

Av oss selv og i oss selv er det umulig å søke Gud, det er Jesus som kaller på oss først og banker selv på vår hjertedør. Gud har allerede på forhånd gjort dette mulig ved sin utvelgelse at hjertedøren vår kan åpnes. Dette gjelder også for jøde først og så greker, for evangeliet om Jesu frelsesverk ble først forkynt til jødene og så til alle folkeslag på jorden.

Da Eva lot seg friste av den onde slangen, etter å ha blitt skadet av den onde fristet hun Adam som trodde henne mer enn Herren Gud, der og da skjedde det noe katastrofalt. Mennesket hadde fått kun et forbud, utenom dette ene forbudet fantes det ingen restriksjoner fordi mennesket da var uskyldig og rent og var rene i hjertet, tanker og sinn samt levde i fred med sin Skaper. For syndefallet kom da Herren Gud ikke ble tatt på alvor og faktisk mistrodd, da det kom en fremmed som forvrengte hva Herren Gud hadde sagt og mennesket lot seg lokke til å spise av frukten på kunnskapens tre. Det betydde at den onde dermed fikk sin innflytelse over mennesker som valgte å stole på sin egen forstand som ble fristet av en fremmed, framfor å stole helt og fullt på Guds Ord. Gud angret da på at Han skapte mennesket. Menneskene mistet sin uskyld, nå visste de at det fantes noe ondt som de ikke ante noe om tidligere. Med den ondes innflytelse over mennesker og resten av skaperverket kom lidelse, møye og død som Guds straff til de falne mennesker, den onde fikk en fastsatt tid å virke på. Slik måtte menneskeheten lære at det onde er virkelig ondt. For Gud har gitt alle som hører Jesus til å vite at det er bedre alle engler og menneskene lærer hvor ondt det onde er i løpet av noen tusen år, for så å dømme den onde og alle som valgte å følge ham til evig straff og til evig advarsel på et fastsatt sted. Vi bør huske på at den onde var en engel med en svært høy rang som ble hovmodig og ville ha all makt selv og det var også engler som fulgte ham. Dette skjedde jo i Himmelen før jord og himmel ble skapt.

For oss mennesker som lever i tiden slik vi kjenner den evner ikke å fatte hva alle evigheters evigheter betyr. Tiden slik vi kjenner den skal en dag opphøre og mennesker vil oppleve evigheten hos Jesus og Faderen eller hos den onde. For oss mennesker er Jesus Kristus den eneste Frelser som samtidig vet hvordan det er å være både Gud og menneske. Jesus er vår Yppersteprest som også har medlidenhet med oss i vår svakhet. Jesus Kristus er fullkommen, ren og uten synd som levde fullkomment etter Guds gode vilje her på jorden og tok på seg frivillig Guds straff i vårt sted på Golgata kors. Der vi skulle ha vært i all vår ufullkommenhet og troløshet, der tok Den Allmektige Gud all straff på seg selv og gav oss en Frelser som er Guds Fullkomne Offerlam, Jesus Kristus Guds Levende Sønn som også er Messias. Det er Guds uendelige dyrebare gave til menneskene som vi feirer i julen og påsken. Vi må ikke glemme at Jesus også er en jøde av Davids ætt og at frelsen derfor kommer fra jødene. Denne forrang og dette privilegium gitt av Den Allmektige Gud kan ingen ta fra jødene.

FREDSFYRSTEN
JES 9,2 - 7 Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. 3 Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når hærfang skiftes. 4 For åket som tynget folket, stangen over nakken på det og staven som driveren brukte, har du brutt i stykker som på Midjans dag. 5 Ja, hver støvel som trampet i stridsgny, og hver kappe som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. 6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. 7 Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver.

HERRENS LIDENDE TJENER
JES 52,13 -15 Se, min tjener skal ha fremgang, han skal stige, løftes og opphøyes. 14 Likesom mange ble forferdet ved synet av ham - han var verre tilredt enn noen mann og så ikke ut som et menneske, 15 så skal mange folkeslag undres over ham, og konger skal lukke sin munn. For de skal få se slikt som aldri ble meldt dem, uhørte ting blir de vitne til.

JES 53,1 - 12 Hvem trodde det budskap vi hørte, for hvem ble Herrens kraft åpenbart? 2 Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse, vi gledet oss ikke ved synet av ham. 3 Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe. 4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. 5 Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. 6 Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. 7 Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. 8 Gjennom trengsel og dom ble han revet bort. Men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelse. 9 De gav ham en grav blant ugudelige, hos en rik mann, da han var død, enda han ikke hadde gjort noen urett, og det ikke fantes svik i hans munn. 10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Men fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge, og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang. 11 Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham; for han har båret deres synder. 12 Derfor overgir jeg de mange til ham, de mektige skal han få til bytte, fordi han gav sitt liv i døden og ble regnet blant overtredere. Han tok på seg de manges synd og gikk i forbønn for syndere.

HERREN TAR ISRAEL TIL NÅDE IGJEN
JES 54,1 - 17 Rop av glede, du ufruktbare, du som ikke fødte! Bryt ut i jubel og fryd deg, du som aldri hadde fødselsveer! Den forlatte kvinne skal få flere barn enn hun som har mann, sier Herren. 2 Gjør plassen større for ditt telt, spenn ut dine teltduker, spar ikke på dem, gjør snorene lange, slå pluggene fast! 3 For du skal bre deg ut til høyre og til venstre. Din ætt skal drive ut folkeslag og bosette seg i byer som lå øde. 4 Vær ikke redd, du blir ikke til skamme. Vær ikke skamfull, du blir ikke vanæret. Nå kan du glemme din ungdoms skam, og ikke mer minnes din enkestands vanære. 5 For han som skapte deg, er din ektemann, Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Israels Hellige er din forløser, han som kalles hele jordens Gud. 6 Herren kaller deg tilbake som en forlatt og sorgfull kvinne. Kan hun som var hustru fra ungdommen av, bli forstøtt? sier din Gud.

HERRENS FREDSPAKT
7 En liten stund forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet fører jeg deg hjem igjen. 8 Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk. Nå forbarmer jeg meg over deg med evig miskunn, sier Herren, din forløser. 9 For meg er dette som i Noahs dager, den gang jeg sverget at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden. Slik sverger jeg nå at jeg ikke mer skal bli harm på deg og refse deg. 10 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg. 11 Du stakkar som er jaget av stormen, og som ikke finner trøst! Se, jeg gir deg en grunnvoll av edelstener, bygger din grunnmur med safirer. 12 Dine murtinder gjør jeg av rubiner, dine porter av krystaller og hele din ringmur av kostbare steiner. 13 Alle dine barn skal bli opplært av Herren, og stor blir freden for dine sønner. 14 Du skal være grunnlagt ved rettferd. Vær trygg for trengsel - du har ingenting å frykte, og for redsel - den skal ikke nå deg. 15 Hvis noen går til angrep, kommer det ikke fra meg. Den som angriper deg, skal falle for din hånd. 16 Se, det er jeg som skaper smeden, han som puster til kullilden og lager våpen til sitt bruk. Jeg skaper også den som skal ødelegge og volde skade. 17 De våpen som blir smidd mot deg, skal mislykkes, alle sammen. Hvert klagemål som blir reist mot deg, skal du kunne gjendrive. Det er den lodd Herrens tjenere får, den rett jeg gir dem, sier Herren.

HERRENS NÅDIGE INNBYDELSE
JES 55,1 - 13 Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk! 2 Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød, og lønnen for deres arbeid til slikt som ikke metter? Hør, ja bare hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. 3 Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig troskap, slik jeg gjorde mot David. 4 Ham satte jeg til et vitne for folk, til fyrste og hersker over folkeslag. 5 Du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke kjenner deg, skal komme løpende til deg; for Israels Hellige, Herren din Gud, har gitt deg ære og herlighet.

SØK HERREN MENS HAN ER Å FINNE
6 Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 7 Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. 8 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. 9 Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker. 10 Likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11 slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. 12 Ja, med glede skal dere dra ut og føres lykkelig fram. Fjellene og haugene skal møte dere med jubelrop, og alle trærne på marken skal klappe i hendene. 13 Istedenfor tornekratt skal det vokse sypresser, og myrter istedenfor nesler. Det skal skje til ære for Herren, et evig tegn som aldri slettes ut.


Etterord med spørsmål til Dagen:

Skulle ønske at dette også kunne sendes til Dagen, men tegnrestriksjonene forhindrer dette, selv med skriftsted henvisninger. På meg virker det da noe underlig at ikke Dagens debattsider på internett ikke kan benyttes for dem som har mer på hjertet enn det tegnrestriksjonene tillater. Det kreves ikke tilgang verken i avisen eller på Dagens internettsider fra min side. Men jeg er ikke alene om å bli hemmet av slike restriksjoner, samtidig er det av vesentlig betydning å få være med på å bringe Guds Ord videre i sin helhet, ikke bare med henvisninger.

For det er Guds Ord som er levende og virkekraftig og utfører det Gud vil at det skal gjøre.

Hvorfor stenges da døren for dem som samtidig ønsker å bringe Guds Ord i sin helhet videre, som også er etter Guds vilje?

Jeg er blant dem som forstår stykkevis og delt også som ser stykkevis og delt nøyaktig slik Guds Ord sier det er for kristne her på jorden. Desto flere som kan nå ut med det hver enkelt får se og får forstå stykkevis og delt, desto bedre burde det vel være? For lekfolket har også fått sine oppgaver.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes


Leserinnlegg av Kristi Rognerud: Fjollete av Hydro
Og hvilket irriterende sløseri! Hva skal vi så egentlig med alle disse kaffeavtalekrusene og festegreiene, mener de! Hive dem etter hvert? Det er jo aldeles unødvendig og dumt, for ikke å si idiotisk og tåpelig at vi MÅ kjøpe nye kopper hvert eneste år hvis vi vil inngå ny kaffeavtale for det neste året. Er det virkelig så helt umulig å tenke miljø og fornuft for Hydro? Hvorfor i all verden kan vi ikke bare få kjøpe et nytt lokk, gjerne noe rimeligere, gjerne til samme pris, for den sakens skyld, som for en ny avtale med nytt krus!? Kaffen er meget god, oppkvikkende og trivelig under bilpauseturen, og sannelig alene verdt kr 99,-. Det må da gå an å holde fast på én koppeform og størrelse fra år til år, og kun lage nye lokk med nye årstall (for dem som ønsker dette)! Som avtalebevis. Selvsagt må det også være mulig å kjøpe nye krus, for nye kunder. Men jeg får jo nå omtrent ikke plass til andre kopper i skapet! Må jeg virkelig slutte med kaffeavtalen på grunn av dette tullet?

Kristi Rognerud


Høgetveit, historie og fakta - Av Torkel Norum
I sitt svar til Åkra skriver Høgetveit:

"Om ikke Åkra er kjent med det - så er hans form for "vitenskap" den man brukte og bruker ved indoktrinering i Sovjetunionen, Nord Korea og andre marxistiske land. Der satte man folk på skole benken og brukte omkring 2 år på å innprente dem darwinismen fordi man ikke ville ha annerledes tenkende - som kunne skape problemer for den rådende ideologi!"

Mye kan sies om de kommunistiske statene, men at de bygget på vitenskap og darwinisme er faktisk det rene sludder. Høgetveit er nok i dårligere selskap enn han vil like å innrømme. Som Høgetveit mente også Stalin at der den vitenskapelige virkelighetsoppfatning ikke stemmer overens med den dogmatiske, må den vitenskapelige forkastes. På dette området er faktisk likheten mellom fundamentalistisk kristendom og kommunisme slående.

Mange av sovjets dyktigste vitenskapsmenn ble sendt til Gulag, ikke fordi de benektet evolusjonsteorien, men faktisk fordi de forfektet den. I over 35 år, til langt utpå 60 tallet var sovjetisk biologi preget av Stalins yndlings"biolog" Trofim Lysenko. Hans store prosjekt var å utvikle en biologi basert på en lamarckistisk idé der tilførte og tillærte egenskaper kunne bringes videre. Hans ideer var i strid med kjent biologisk teori og genetikk, men passet som hånd i hanske med den kommunistisk ideologiske dogmatikken. Konsekvensen for den sovjetiske befolkning var katastrofal, med feilslåtte avlinger og hungersnød som resultat.

For interesserte lesere kan Erik Tunstads kapittel om Trofim Lysenko i boka "Fyrster i tåkeland" (ISBN 82-90425-51-1) anbefales.

Høgetveits historiske referanse var altså absolutt relevant. Dog kanskje ikke som det argument han hadde tenkt seg.

Torkel Norum


Fjeldskaar gir seg ikke - Av Torkel Norum
I sitt innlegg "Vage spekulasjoner" forsøker Fjeldskaar å tilbakevise Åkras utfyllende redegjørelse om bl.a utviklingen av øyet. Han skriver: " Jeg takker Åkra for begrunnelse (13/12) for sin påstand om at naturen kan frembringe komplekse systemer. Han tar for seg både utviklingen av synet og av fugle-vinger. Han sier imidlertid ingenting om hvordan dette har skjedd, bare AT det har skjedd, evt. at det KUNNE ha skjedd."

Dette er direkte feil. Åkra beskriver på en enkel og grei måte hvordan, og etter hvilke mekanismer en slik utvikling trolig har foregått. En må nesten spørre om Fjeldskaar i det hele tatt har lest det Åkra skriver.

Så kommer det igjen fra Fjeldskaar: "Når det gjelder synet, er det han sier, fullstendig analogt til å beskrive de forsjellige mellomtrinn i utviklingen av vinger fra de første primitive Bleriot-fly til moderne jumbojet".

Jeg utfordret Fjeldskaar den 13/12 til å redegjøre relevansen for analogien mellom biologiske prosesser og menneskeskapte mekaniske innretninger. Da dette ser ut til å være hans kronargument bør han klare såpass. Jeg konstaterer imidlertid at argumentet fremmes på nytt uten at Fjeldskaar engang har forsøkt å vise at det er relevant.

I sin videre argumentasjon lander Fjeldskaar på "planken" av kreasjonistisk argumentasjon, nemlig termodynamikkens 2.lov. En skal besitte en betydelig konspiratorisk kapasitet for å kunne hevde at det gjeldende paradigme innen naturvitenskap hviler på en banal feilslutning som bare Fjeldskaar og hans meningsfeller er i stand til å avsløre. Men slik går det gjerne når man er mer opptatt av å forsvare en ønsket konklusjon enn å søke faktiske forklaringer på fenomener i naturen.

Torkel Norum


Dagens bibelord
5 Mos 18, 15-18:
15 En profet av din midte, av dine brødre, likesom meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre -
[Matt 17: 5. Joh 1: 21, 25, 46. 6: 14. Apg 3: 22. 7: 37.]
16 slik som du bad Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der og du sa: Jeg kan ikke lenger høre på Herrens, min Guds røst! Og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø!
[5: 23-28. 2M 20: 19.]
17 Da sa Herren til meg: De har talt vel i det de har sagt!
18 En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham.
[Jes 50: 4.]


Torsdag, Januar 01, 2004

Leserinnlegg av Mona Ekenes: GLEM IKKE JØDENE OG ISRAEL!
Like før jul i romjulen og nå rett før nyttår ble jødene her i landet minnet atter en gang om antisemittisme og jødehat i kristen forkledning. Med store oppslag i dagbladet Dagen, der blant annet en Broder Andreas ikke ble møtt med noen motforestillinger fra journalisten. For deretter å følge opp med Jens Olav Mælands antisemittisme med noe mer kritisk holdning, men langt i fra nok fra journalistens side mot Jens Olav Mælands jødehat i dagbladet Dagen 30.desember.

Her på berget feires Jesu fødsel, mens det ikke er plass til oppmuntringer til Jesu naturlige brødre! Hvorfor måtte disse få spalteplass med sin jødehets og løgnpropaganda fra kristenhold i julehøytiden og nyttårshelgen? Er det da ikke noe totalt galt fatt med vurderingsevnen og sammen med noe så ondt som ufølsomhet? Hvor mye åpenbar ond uforstand må jøder tåle her i landet fra kristent hold?

Åndelig sett har alle troende kristne som lever skjult i Kristi Legeme også blitt renset av Kristi blod, når Jesus også en jøde av Davids ætt, betyr det faktisk at alle kristne som av ufortjent nåde lever i Kristi Legeme har også fått del i det jødiske blodet, slik at jødene er våre nærmeste brødre sammen med alle som lever i Kristi Legeme. Hvilken ånd er det da som preger de som kaller seg kristne og som er mer opptatt av sine egne ”fortrinn” eller selvhevdende ”privilegier”?

Disse blir som røvere som forsøker å stjele det dyrebareste fra jødene og bidrar til enda større avstand til Jesu naturlige brødre som Han gav sitt liv aller først for! Det aller mest alvorlige er at jødene trekker seg vekk fra kristne og tar avstand til Jesu eget evangelium fordi faktisk mange kristne, først og mest fra lederhold, selv har prøvd og prøver å stjele Ham og ha Ham for seg selv! Alle som virkelig har fått troen på Jesus vet at dette ikke nytter og slikt vil bli lønnet deretter. For ingen tyver og løgnere kommer til Faderen, det finnes et helt annet sted for slike, hvis disse ikke omvender seg i tide eller får nåde til å omvende seg.

For der syndemålet er fullt og nådetiden ute da er det for sent, selv om det nødvendigvis ikke merkes noe til det. Det er dette som menes med de som tror de lever men som egentlig er døde, for likegyldigheten merker ikke om den kjærligheten som er fra Gud ikke er tilstedeværende. Dette forholdet er meget alvorlig og det forkynnes alt for lite om dette alvorlige forholdet fra kristent hold. Stakkars dem som kun begjærer alt det som klør i ørene, disse vil jo ikke få oppleve omvendelse, tilgivelse og nåde, for disse tror og mener de er gode nok i seg selv og trenger ingen tukt til omvendelse. Disse vil ikke vite noe av at Gud tukter de menneskebarn Han elsker så høyt, først jøde og så greker. Burde vi ikke i dagens samfunn og verdensbilde se hva som skjer når lovløsheten tar overhånd og ikke straffes fra styresmaktenes side? Alle som tuktes av Den Allmektige Gud er også høyt elsket og er i de tryggeste hender og har fått framtidshåp!


DET GLADE BUDSKAP TIL JERUSALEM

JES 40,1 - 5 Trøst, ja, trøst mitt folk! sier deres Gud. 2 Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes strid er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle sine synder.

RYDD VEI FOR HERREN!

3 Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett igjennom ørkenen! 4 Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. 5 Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn.

Selv om vi vet at striden fremdeles pågår, så er løftene like fullt virkekraftige og kommer til å bli oppfylt i hele sin fylde. Samtidig vitner det om en stor og ond ubarmhjertighet når det slåes og hakkes på dem som har fått verden i mot seg og er omringet av blodtørstige og grådige fiender. Samtidig som jøder og israelere forsvarer sitt rettmessige land gitt av Den Allmektige Gud, Israels Gud. Alle jøder og israelere som forsvarer sitt land helhjertet tjener også Den Allmektige Gud og gjør etter Hans gode vilje, det samme gjelder for troende kristne, noe som er av bare Guds nåde og til Guds Ære!

Shalom!

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes.


Leserinnlegg av Bjarne Kydland: MENIGHETENS TILSTAND
Et av de mest presserende bønnforslag som jeg har sett i det siste lyder slik: ”Herre, vi ber om et fornyet sinn som kjenner din sorg over menighetens tilstand. Hjelp oss å omvende oss til deg og søke DEG alene av hele vårt hjerte.”

Menighetens tilstand? Den minner sterkt om Åpenbaringbokens Laodikea-tilstand. Dens benevnelse skal bety: Folkestyre. Åp. 3, 14 – 22. ”- - -verken kald eller varm. - - - .” ”Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød - og du vet ikke at nettopp du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.” Dette er også den alminnelige borgers reaksjoner, holdninger og tanker, i åndelige spørsmål. Kom ikke her!

I den senere tid har det, i Dagen vært en rekke klartseende og velbegrunnede kronikker og artikler om menighetens forfatning, i Norge, og i Europa for øvrig vil jeg tro. Av plasshensyn viser jeg bare til datoene: 10/11, 11/11 – 12/11. 26/11. Og sist: 22. - 23., 29 /12. og 31/12.03. Bildet er ikke tilfredsstillende om en ikke også presiserer at her også finnes menigheter av Filadelfia-typen. (Åp. 3, 7 – 13) I Filadelfia fant ikke Jesu Ånd det han ville ”sette fingeren på,” men sier: ”- - du har liten styrke.”

Laodikeamenighetens styrke lå på det verdslige planet, alliert som den er med de verdslige myndigheter og flertallet i folket (folkestyre). Før en biskop, i våre dager blir innviet, blir han tilsynelatende, av myndighetene bedt om å trede inn i en viss boks. Gir boksen det forventede resultat er derpå kandidaten innvidd. Til dags dato har den hatt fullgod virkning, ser det ut til. I kristen sammenheng blir slike biskoper å betrakte som leiefolk og ikke som sanne hyrder. Joh. 10:12 I avgjørende saker bikker de av og fårene blir spredt. (V. 12.)

Den kristensjel som sørger over en slik tingenes tilstand vil øve bot og bønn. Dette er Kristi medisin, og den skal virke, sier han. I sitt lønnkammer finner han snart ut at han har liten styrke. Det er imidlertid ingen unnskyldning. Kraftløsheten har Herren selv funnet løsningen for. I Rom. 8:26 leser vi slik: ”Og her kommer Ånden oss til hjelp i vår svakhet.” Hvorfor? Vi vet rett og slett ikke hva vi skal be om, slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord.” Er dette tungetalen? Sukk i alle fall til Gud for landet og folket. Gjerne i tunger. Det står også i Salme 126:5: ”De som sår med gråt skal høste med fryderop.” For som det var sagt i kronikken: Det kan gå oss som det gikk de første kristne samfunn i Afrika og Asia. Muslimene slukte dem. Mange steder roper de sitt Allah over våre byer i dag.

Når så dette er sagt så la oss heller ikke glemme Bibelens lære slik vi finner den i Åp. 17:16:
Her foregår samtidig en utvikling mot det som Åpenbaringen kaller skjøgekirken.
Men de 10 konger og dyret skal komme til å hate skjøgen - noe som ikke skulle forundre noen, for en slik skam og avsky som den representerer er det ingen gitt å begripe. Kirken var eslet, av Gud, å skulle være Hans og Lammets Herold i verden, men ble så rik og mektig og selvtilfreds at den påstod seg ikke å mangle noe som helst. Og Kristus stod i yttergangen.

Men det kirken ikke selv så, det så andre: ”For Gud inngav dem (v. 16: De 10 kongene og dyret skal gjøre henne øde og naken) i hjerte å utføre hans plan, og å fullføre en og samme tanke, og å gi dyret sitt rike inntil Guds ord (plan) er blitt fullbyrdet.” Mark. 13:31

Med hilsen
Bjarne Kydland


NYTTÅRSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 1, 20-21:
20 Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd.
[v. 18. 2: 13, 19. Luk 1: 35.]
21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.
[Luk 1: 31. 2: 21. Joh 1: 29. Apg 4: 12.]

LESETEKST, Sal 103, 13-18:
13 Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.
14 For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv.
[90: 3. 1M 2: 7. Pred 12: 7.]
15 Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han.
[90: 5, 6. Job 14: 2. Jes 40: 6-8. Jak 1: 10, 11. 1PET 1: 24.]
16 Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger.
[Job 7: 10. 8: 18. 20: 9.]
17 Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn,
[2M 20: 6. 5M 7: 9, 11. Klag 3: 22. Luk 1: 50.]
18 for dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør etter dem.
[25: 10. 5M 5: 10.]

LESETEKST, Hebr 13, 5-8:
5 La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.
[1M 28: 15. 5M 31: 6. Jos 1: 5. Matt 6: 25, 34. 1TIM 6: 6.]
6 Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?
[Sal 56: 5, 12. 118: 6. Rom 8: 31.]
7 Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro.
[v. 17. 1KOR 4: 16. 11: 1.]
8 Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.
[Sal 102: 28. Mark 14: 62. Åp 1: 18.]