INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Januar 2003

Fredag, Januar 31, 2003

NORGE 1030 – 2030 - Av Oddvar Berge

Jeg har brukt endel tid i seneste år på å gå tilbake i Norriges historie og i min egen slekts historie for å finne ut hvilket mandat jeg har til å gripe ordet i denne sak.

Det jeg finner ut er at mitt navn for en stor del er linket til en rekke av de sentrale gårdsnavn i midtre Agder. Et innblikk gjennom de senere hundre år viser straks til Valle i Setesdal, Åseral, Bygland, Hornnes, Evje, Herefoss, Birkenes, Vegusdal, Lillesand, Vestre Moland, Høvåg, Randesund, Landvik, Fjære, Grimstad, Øyestad, Froland for å nevne noen av de mest fremtredende kommuner disse gårder og rotfester befinner seg i. Selv bor jeg i dag i Grimstad. Min slektssammenheng er ikke minst dypt forankret og forgrenet ut over landet i den norske bondestand som valgte å følge hellig Olavs linje, og strekker seg bakover gjennom alle de øvrige norske kongene fra vikingetiden via Halvdan Svarte som vokste opp og bodde etter stor sannsynlighet her i Grimstadområdet, og da naturligvis videre bakover til Odin og hans folk og enda videre bakover til foreløpig ikke dokumentert opprinnelse.
Poenget i denne omgang knytter seg til tiden etter Halvdan Svarte og Olav den hellige, da sistnevnte død i år 1030.

Dette gir meg et betydelig mandat ut fra arv og nedarvet forpliktelse til å løfte basunen.
Hvorfor vil jeg løfte basunen?
Jeg ser at avgjørende år ligger foran oss frem til år 2030 som markerer et 1000årsminne om det offisielle tidspunkt for innføringen av kristendommen i Norge, og 2014 som et 200årsminne om det skritt på veien som i 1814 ble tatt i retning av Norges fornyelse som fri og uavhengig nasjon.
Bibelen taler om det store frafall fra troen som vil ramme kristenheten. Den taler samtidig om å våke og holde fast på den skatt av sann fred og frihet og uavhengighet som vi har. Kongenes Konge sier: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende”. Dette siste er mitt viktigste mandat.

Hvilke farer truer oss i tillegg til troens frafall? Ibsen har i høy grad pekt på nettopp dette og representerer en sterk advarsel her. Ikke alle ser det likt, men jeg utdyper dette i andre sammenhenger. Både Keiser & Galilæer, Når vi døde vågner og ikke minst Rosmersholm (hvide heste Åpb 6, 2) har dett som hovedtema. Trollkreftene som inntar kristenheten representert ved den avgåtte presten Rosmer og rektor Kroll (Kristen – troll). Ros- høvding, også en sønn av Benjamin Jakobsen, mer-hav, folk, holm-redning?, nytt håp. Ibsen peker nemlig ikke bare på frafallet, men han peker først og sist på veien tilbake til den Første Kjærlighet og hvem som besitter den i sine stykker fra først til sist. Det bibelske Tro, Håp og Kjærlighet kan vi sette som et minste felles multiplum for Ibsens diktning. Men dette blir en digresjon. Mer om dette annetsteds.

Vi har fremmede kulturer og religionsblanderi med islam som den fremste og mest synlige aggressor. Men ikke mindre paveveldet som vi ikke er en del av øver stor innflytelse i dag og lokker mange sovende sannhetsforkjempere til sin fold. Vi har rovdyr av flere slag som truer med å ta makta fra endel mennesker og husdyr i vårt land. Og vi har EU trusselen hengende over oss.

Når det gjelder fremmede innvandrere av ulike slag så er dette en sammensatt sak. Det trekkes ofte frem at Norge i stor grad har blitt befolket av og styrt av utlendinger gjennom de senere hundreår. Vi skal da huske på at Norge av idag er meget ung som fri og uavhengig statsdannelse, knappe 100 år som helt uavhengig fra 1905. Selv da fikk vi et kongehus valgt inn utenfra. Og kanskje har nettopp det vært en fordel. Kanskje ikke. Men fullt og helt har vi altså enda ikke hatt styringen i ett og alt internt i vårt eget norske hus.

Vi skal tenke nøye gjennom at ikke lenge etter at kong Sverre talte Roma midt imot så fant en ung dansk pike sin anledning til å fravriste Norge dets selvstyre gjennom et kupp som brakte landet inn som lydrike under Danmark hvor vi ble til avbenyttelse for den danske trone gjennom flere hundre år. En periode som bærer betegnelsen den mørke middelalder. Denne perioden brakte mange utlendinger hit til landet. Ikke bare ondt brakte de med seg. Også mye godt. Men mye brakte de også ut av landet og historien har ikke altfor mye å fortelle fra denne tiden.

Forut for 1814 fikk vi på 1700tallet Strilekrigene på Vestlandet. På Agder Lofthusopprøret. Disse oppgjørene var av årsak ikke uten sammenheng. Det dreide seg om undertrykkelse og utnyttelse. Derpå fulgte Haugebevegelsen. Kongen i Sverige fryktet nok også denne som en opprørsbevegelse, noe som førte til at både Lofthus og Hauge ble sittende til den ene døde som lenkeslave på Akershus etter ti år uten lov og dom, den andre helseknekket og nedbrutt til døden langt på vei. Lofthus fikk aldri noen form for oppreisning så langt jeg kan registrere, bortsett fra en bauta i senere år. Hauge fikk kristenfolkets oppreisning et stykke på vei. Begge tilfeller kan betegnes som stygge justismord.

Siden fikk vi Wergeland, Bjørnson, Ibsen m.fl. som de store samlende nasjonale og litterære ledere. Vi fikk som politisk system etter hvert en parlamentarisme som flyttet all makt over til det norske Storting. Fra den tid har vi mer og mer utviklet oss som får uten hyrde. Men vi mangler den høvding og konge som kan ta de lange linjer og avgjørende grep for å sikre opprettholdelsen av Norges uavhengige og frie nasjonale posisjon. Vi styres mer og mer av historieløshet og tidens gitte strømninger. Grunnloven i seg selv er ikke i stand til å styre oss så lenge ingen våker over at den ikke undergraves.

Vi trenger foran år 2030 en ny kong Olav den hellige, konge av samme norske ætt og samme verdighet som vi kjenner fra 1000 år tilbake. En konge av idag men som har sett at Norge er som Grunnloven sier et evig, udelelig norsk og kristent kongedømme og med den sanne lutherske lære som landets offentlige religion.

Kan vårt nåværende norske kongehus bringe oss dette?
Kan vårt norske storting bringe oss dette?
Hvis ikke, finnes det noen kong Sverre iblant oss og noen Birkebeinere anno 2000...? Det er den gamle norske folkesjel det atter handler om nå og ikke noe mindre.

Oddvar Berge
Vardevakt


Stortinget og HV - Av Per Ola Hovd, politisk nestformann i Kristen Framtid

Det er Grunnloven som konstituerer Stortinget og dets funksjon. Dette binder også Stortinget i saker der lover må endres. De vedtatte lover er bindende for Stortinget så vel som enhver annen borger. Det er lovene som skal regjere, jfr. Frostatingslovens: "Med lov skal landet byggjast, ikkje med ulov øydast."

Grunnlovens § 109 lyder: "Enhver statens borger er i alminnelighet lige forpliktet, i en viss tid at værne om sitt Fedreland,.." Og Heimevernslovens § 26 lyder: "Etter nærmere bestemmelser av Kongen plikter heimevernssoldater utenfor tjenestetiden å oppbevare og holde vedlike sine våpen, ammunisjon og annet personlig utstyr." Og Genevekonvensjonen gir i en krigssituasjon fiender lov til å avlive uniformerte personer som representerer landets væpnede styrker.

Stortinget vedtok i desember 2002 i forbindelse med behandlingen av siste statsbudsjett, at det skal monteres kammerlås i alle HV-våpen og at tenn-nålene skal inndras som en straksløsning. Dette har som konsekvens at Stortinget pålegger heimevernssoldater at de i en skarp situasjon, ikledd uniform men uten våpen, raskest mulig skal oppsøke sitt depo/forsvarsobjekt, for der å få utdelt sin manglende våpendel. Men der kan fienden ha kommet soldaten i forkjøpet. Da hjelper det lite å rope: Ikke skyt! --Mitt våpen er defekt!—

Stortinget pålegger i realiteten at HV-soldaten i verste fall må ut i en krigssituasjon uten våpen. En slik byrde har ikke Stortinget myndighet til å pålegge noen av sine borgere. Slik vedtaket er nå kan hver HV-soldat med å påberope seg nødvergeretten, avlevere alt tildelt utstyr, klær og våpen for oppbevaring i Heimevernets lager, og kreve å få iføre seg dette der etter først å ha fått utdelt et fungerende våpen. For sivilister kan nemlig ikke skytes fritt i hht Genevekonvensjonen!!

Vedtaket er derfor etter min mening ugyldig, og saken må snarest opp til ny behandling i Stortinget.

HV-soldat Per Ola Hovd, Mosvik


STEIN GAL OG UVERDIG

Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid, Aust-Agder

Til Adressa har jeg de siste dagene skrevet mange leserbrev i tankene ang. denne siste sak: Avskjedigelse av Ragnar Holvik. Punktum finale.
Hva er det som foregår?
Er ordføreren for svak eller er han for sterk? Er det han som er initiativtaker til avskjedigelsen, eller er det administrasjonen? Eller er det andre interesse/pressgrupper som står bak?
Hva bakgrunnen enn måtte være – fremgangsmåten er ikke en ordfører verdig. Om den får betegnelse av ynkelighet eller overgrep – den synliggjør den utløsende maktarrogansens sanne ansikt. Den avslører en som ikke kan vinne frem uten ved de feigeste og usleste midler. Jesuitter har ikke adgang til riget sa den eldste norske Grunnlov. Jesuittenes metoder skal ha vært begrunnet i nettopp dette: Hensikten helliger midlet.

Mobbing kan ikke tillates sier ordføreren. Nei vel. Måten denne avskjedigelsen fant sted på er mobbing av grovt slag. Det som skjedde var å ligne med et justismord, men det var vel ikke det heller. Dette var et ”mord” uten lov og dom. All justis var fraværende. En mann blir avkledd og hengt ut naken til spott og spe. Men hvorfor? Nei forklaringen er så ille at den kan ikke settes ord på. Dette må vi bare bøye oss for i tillit til de som har tatt beslutningen. En ”henrettelse” i form av et bakholdsangrep, raskt og effektivt, før noen av de som evt. kunne hindre det skjønner hva de har vært med på. Sjokkbehandling.

Politikk er taktikk. Ikke menneskelighet og varme. Ja vel. Men jeg har oppfattet at man likevel vil tilstrebe et positivt og konstruktivt samarbeid mellom instansene i kommunepolitikken for at alle skal kunne ha det litt hyggelig når man møtes og skal samarbeide. Å benytte seg av slike metoder i en gitt imøtekommende atmosfære er i hvert fall sikreste og raskeste måte å rive ned igjen det som måtte være bygget opp på. For det var vel forutsetningen at det positive samarbeidet skulle være basert på saklighet og ikke på kameraderi?

At man forlanger at et kommunestyremøte skal ta stilling til en slik personalsak uten å bli gitt konkret innsikt i sakens begrunnelse er utrolig frekt. Det som blir sagt er at noen vet noe som ikke alle vet men vi vil ikke si det høyt. Vi kan ikke si det for det er så forferdelig men vi må bare imøtekomme forslaget som foreligger. Det høres jo skremmende ut. Men er det voksne mennesker i Grimstad kommunestyre som snakker slik, og det er det vitterlig, da bærer byen sitt gamle navn som Ravnekroken med rette.

Koanda var den første som tok ordet mot prosessen. Det skal han berømmes for. At han nettopp til dette møte skulle sette fokus på salmesangen måtte skyldes at Vår Herre ville ha en finger med i spillet. Han unnser seg ikke for å bruke en muslim når det måtte passe. Slik kom hykleriet på orkesterplass. Skulle dette ende med at salmesangen blir brakt til opphør for å tilfredsstille hedninger og muslimer, og prosessen i tillegg ikke blir tatt opp igjen til ny behandling, ja så er ynkeligheten fullkommen. Prosessen behøver vel strengt tatt ikke gjøres om. Dette vedtaket kan om det ankes umulig bli kjent gyldig i Norge. I så fall er Norge ikke et hår bedre enn Sovjet. Nettopp den likheten har jo av andre blitt påpekt før. Vi har tydeligvis et iboende nasjonalt problem her. Et lik i lasten.
Det var i det hele tatt underlig at nettopp salmesang og mobbing skulle danne rammen omkring dette vedtaket. Dermed er egentlig det meste sagt. Salmesang er i seg selv ingen garanti for rett og rettferdighet. Det har vi sett før. Gott mit uns. Det betyr ikke at det er noe i veien med salmesangen.

Jeg merket meg talernes utsagn via radioen. de som forsvarte avskjedigelsen førte kun tåkeprat. De som reserverte seg eller gikk imot brukte uttrykk som: Ufyselig. Takk, dette vil jeg ikke være med på. Jeg tror de er stein gale. Vi er ikke informert med ett ord. Vedkommende person er ikke til stede. Skal han dømmes? Det er ”ett eller annet her”- noe med rettssikkerhet. Sjokkartet opplevelse.

Etter mitt skjønn viser ikke ordføreren seg visse sider ved jobben voksen. At enkelte fra KrF ville gi seg inn på den slags saksbehandling overrasker meg ikke så veldig, men det skuffer meg derimot enormt. Jeg vet for mye om hvilke metoder man ikke holder seg for god til å benytte seg av i sammenhenger som ikke bare kaller seg verdslige dessverre. Sakligheten er ikke alltid i høysetet i kristne sammenhenger heller. Nettopp derfor er det viktig at KrF nå manner seg opp og tar et kraftig initiativ til å få denne saken på plass. Den burde være en kraftig vekker for noen og hver. Og byens omdømme, dersom det er det moralske omdømme det er snakk om, det er det i hvert fall ikke Ragnar Holvik som har skadet i dette tilfellet.


Norge - fra union til union? - Av Jørgen Høgetveit

Etter en lang nasjonal nedtur og 400 års natt fra ca. 1350 - med undertrykkelse og tapping av ledende slekter og ressurser - ringte igjen frihetens og selvråderettens klokker for det norske folk. Først i 1814 hvor vi ble en egen nasjon med og la et skikkelig rettsfundament i vår Grunnlov, også kalt Konstitusjonen - fordi en konstituerer Norge - forteller hva Norge skal være. Man kaller den også Restaurasjonen - fordi retten var restaurert kristenrett med røttene tilbake til Hellig Olavs kristenrett fra Moster i 10124. I 1842 - etter harde kamper - sprang Gr.l. § 100 - ytringsfriheten - ut i full blomst ved Konventikkelplakatens fall og misjonsselskapene voks fram i stor fart og Norge ble en velsignet misjonsnasjon.

Et fabelaktig arbeid ble gjort - ikke minst av Haugianerne - i gjenreisningen av Norge. Så mektig var deres innsats at Arne Garborg måtte innrømme at det var haugianerne som skapte det nittende århundre i Norge - ikke Wergeland og de grupperingene. Men vi levde fremdeles i en Konge-union med Sverige - og kunne ikke styre våre utenrikssaker uten gjennom svenskenes konsulatvesen. Dermed fikk vi Konsulatstriden med Michelsen og Jørgen Løvland i spissen - som førte oss fram til 1905 hvor Norge med basis i Grunnloven vedtok at de ville være selvstendig også på dette området. Jørgen Løvland ble mannen som måtte legge saken fram for Kong Oskar II, men han nektet sanksjon. Dermed la Jørgen Løvland ned regjeringen i Stockholm og reiste hjem. Sverige kunne ikke lenger styre Norge! Saken spisset seg kraftig til og det gikk mot krig mellom broderfolkene - men de nevnte statsmenn møttes med svenskene i Karlstad i 1905 og det kom til et fabelaktig forlik slik at broderfolkene kunne skilles i fred. Prosessen fram mot og gjennom Karlstadforliket er stor og unik lesning - som kunne trenge mange sider - ikke minst hvordan den kristne Jørgen Løvland forberedte og gjennomførte denne striden på basis av Grunnloven og tillit til Gud og de "troendes bønner". Det var mannen som da krigen brøt ut i 1914 utbrøt: "Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre"!

Slik ble vi fri i fred etter lange og forferdelige århundrer. Nå rådde vi selv i Det norske hus - og utviklet en lovgivning og et bondedemokrati det stod respekt av i vide internasjonale kretser. Og snart skal vi feire denne skjellsettende begivenhet i 2005. Mange er allerede i gang med forberedelsene. Ny Svinesundbru skal åpnes som et signal på gode forbindelser mellom broderfolkene. Hjemmesider ved div. universiteter i Norge og Sverige forteller om travel aktivitet fram mot jubileet. Bøker skrives om de sentrale personer i den unike handling som fant sted i 1905, MEN OGSÅ ANDRE - MER ELLER MINDRE HISTORIELØSE OG MED LITEN NASJONAL VERDIFORANKRING - DRIVER EN HELT ANNEN DEBATT. DE VIL INN I EN NY UNION - så snart som mulig. DET SYNES SOM OM DE ØNSKER Å FÅ FEIRET FRIGJØRINGSVERKET I 1905 MED EN NY UNION I 2005! La det ikke skje! La oss løfte fram hele den rike arven på nytt - til praktiske politiske konsekvenser for land og folk og vår felles framtid. Europa trenger slike protestantiske - Grunnlovs-forankrede, selvstyrte nasjoner - når de nå samles mer og mer i en superstat - delvis på katolsk grunn. Norge hører med i de anglo-amerikanske rekker fra fjerne historiske tider. Det er et fundament vi fremdeles kan stå på og som vil bære oss inn i den tid som fremdeles måtte ligge foran oss. Noen ny UNION trenger vi ikke - våre historiske erfaringer med slike overnasjonale bygninger frister ikke til gjentagelser verken på basis av egne erfaringer eller det vi har sett fra flere av de aktuelle nasjonene i nyere tid.


NRK og Hans Tore Bjerkaas - Av Lars-Arne Høgetveit

Direktør for kringkasting Hans Tore Bjerkaas ønsker i følge avisen Dagen ikke å stoppe en voldspornografisk film som er satt opp av NRK. Han uttaler at ”Nei det kommer vi ikke til å gjøre. ..…men vi er fullt klar over at filmen er kontroversiell og av den grunn vil skape reaksjoner,”.

”Vi er fullt klar over…” Ja, der har vi kulturradikalismen slik vi kjenner den. Kulturradikalismen unner ikke en nasjon å bygge på sunne verdier som kan bygge et land, men driver bevisst (i følge utsagnet ”vi er fullt klar over…”) å river ned det som nordmenn i årtier ja århundrer har bygget opp gjennom hardt arbeid og oppofrelse. Det er ikke noen god grunn til å vise en slik film selv om den er offentlig godkjent av den norske filmsensuren – de gjør tydeligvis ikke jobben sin.

Hva er disse kulturradikale mennesker opptatt av som ikke fronter ikke menneskerettene? De er opptatt av å rive ned, ødelegge og spre død og elendighet gjennom å rive ned den moral som vi i dag bare har lite grann igjen av i Norge. Vi kjenner igjen ånden i disse radikalerne og vi kjenner deres mål.

I en liten lettlest bok, ”Åndskamp i skole og samfunn- Stern-strid” (AKF - 4735 Evje), står det å lese: ”Man kan summere opp de ideologiske strømningene og kalle de med en felles betegnelse for nyradikalismen. Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. ”Når Gud er død, er alt tillatt", sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn.” Og videre sitert: "Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet.”

Disse få linjene skulle vel forklare hvorfor Bjerkaas svarer som han gjør når han spørres om han vil stoppe en film som bryter ned menneskeverdet og reder grunnen for enda mer hat i Norge og økt vold også mot kvinner og barn. Dette ser ut til å være enda et bevisst anslag mot menneskeverdet og dermed menneskerettene i vårt land. Som sørlending er det også underlig å registrere at Bernander sanksjonerer disse perversjoner, det er virkelig noe å være stolt av å få som sitt ettermele.

I disse tider med drap på drap trenger vi slett ikke handlingene til slike nyradikalere som Bjerkaas, som jeg tror bevisst sprer (”vi er fullt klar over…”) djevelskap inn i barne – og voksne sinn som allerede er overbelastet med kulturradikalisme.

Det er ikke lenger flaut, om du som leser dette måtte tro det, å kalle en spade en spade og be disse kulturradikalerne finne seg andre slagmarker enn våre barn og vår nasjon. Det er ikke mangel på nestekjærlighet å tale dem til rette lenger, fordi de sier – ”vi er fullt klar over”.

Kjærligheten gleder seg over sannhet og rettferdighet, og det er Sannheten disse kulturradikalerne ikke har funnet – men fortell dem det du, og du vil oppdage at noen av de da vil vende blikket ned fordi de sier ”vi er fullt klar over…” hva vi gjør.


Torsdag, Januar 30, 2003

Altaposten tirsdag 28. januar 2003: LYNGMO

Innlegget nedenfor er skrevet av leder for Kautokeino bedehusstyre, Anne Hætta Øverli.

Leser i Altaposten 14. januar 2003 at Edel Hætta Eriksen igjen er bekymret for Lyngmo og menigheten fra Bedehuset. Det forundrer meg at du, Edel, som jo høres ut til å være veldig interessert i kirke- og menighetsliv, går så hardt imot dine medkristne, og kommer med så grove beskyldninger mot Lyngmo at jeg, for min samvittighet, ikke kan la være å kommentere.

Jeg vet at Lyngmo nok kan svare for seg selv, men da saken berører hele bedehusmenigheten, føler jeg, som menighetslem, kristenplikt til å komme med noen opplysninger. Dette fordi jeg velger å tro at det er en del uvitenhet og misforståelser som er årsak til innlegget.

At Lyngmo har søkt den ledige prestestillingen i Kautokeino er ingen demonstrasjon, slik Edel skriver, men p.g.a. at mange av dem som savner ham har anmodet, ja, man kan si oppfordret ham til å søke. Selv om han er fratatt sine presterettigheter, så har han rett til å søke, han er kvalifisert for stillingen, og bispedømmerådet burde ha behandlet søknaden og vurdert muligheten for å gi ham presterettighetene tilbake, jfr. Hognestadsaken.

At det store flertallet ikke savner Lyngmo, kan nok være riktig, men at et stort mindretall savner ham, er det ikke tvil om, og det av flere grunner. Han er bibeltro, og han er også samisktalende. Teller ikke det noe? At Lyngmo holder møter/gudstjenester på bedehuset er langt fra noen demonstrasjon. Tvert imot er det for å hjelpe oss som ikke lenger føler oss hjemme i den store kirka. Han har fått skriftlig kallelse fra menigheten. Derfor tar man skammelig feil hvis man tror at bare Lyngmo fjerner seg, så vil menighetslivet normaliseres og alt bli bra. Et menighetsliv, forstår man, er det livet som menigheten utøver. Men – hva er en menighet? En menighet er ikke det samme som et samfunn. Menigheten er heller ikke en organisasjon, men en organisme. I følge Bibelen er Guds menighet Kristi legeme og Kristus selv er hode. Ef.1:22-23.

Vennlig hilsen
”Bedehusgjengen”Dagen og ”Ringenes Herre”

Av Trygve Einar Gjerde

Jeg takker Gud for Per Ola Hovd sin artikkel i Dagen 16/1, der han klart avslører hva ”Ringenes Herre”, som Dagen spanderte en dobbelside på 2/1, representerer. Dagen burde også takke Gud for den advarsel. Det er jo slik at vi mennesker kan feile i mange ting, men når Gud minner oss gjennom et annet menneske om våre feil, og det samstemmer med Guds Ord, da skal vi takke Gud for det. Jeg og min hustru ble forskrekket da vi åpnet Dagen denne dag og fikk se dette. Vi sa: ”At Dagen kan finne på noe slikt, spandere en dobbelside på okkult djevelskap! Tror sannelig ikke Dagen hadde spandert en dobbelside på den Herre Jesus?”

Som lesere av Dagen er vi skyldige å be for avisen og de som arbeider der, men samtidig er vi også skyldig i å advare mot utglidning på det åndelige og moralske område. Nå bør styret for Dagen som har ansvaret for avisen, samtale med sine ansatte og be dem følge de retningslinjer som er oppsatt for avisen. Jeg tror ikke at noe slikt hadde kommet ”positivt” på trykk ved noen av de tidligere redaktører! En må komme ihu sine veileder og etterfølge deres tro, står det i Hebreerbrevet. Å advare mot ”Ringenes Herre” hadde ikke tatt Dagen 250 ord engang. Slikt okkult styggedom hører ikke hjemme i noen avis eller ukeblad, og slett ikke i en kristen avis.

Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Guds to sverd: Ordets og Øvrighetens - Av Martin Luther

”Kom, se Herrens gjerninger, som har gjort ødeleggelse på jorden! Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter sønder og hugger spydet av; vognene brenner han opp med ild.” Salme 46,9 f.

Når jeg gir akt på hvorledes øvrigheten utøver sin krigsmakt, hvorledes den straffer det onde, dreper forbrytere og anstifter all den jammer som vi ser, så ser det ut til å være et rent ukristelig verk og stikk i strid med den kristne kjærlighet. Men når jeg ser hvorledes øvrigheten skjermer om de fromme og bevarer og hegner om hustru og barn, hus og hjem, gods og ære og fred, så viser det seg hvor kostelig og guddommelig denne gjerningen dog er. For om sverdet ikke beskyttet oss og opprettholdt freden, så ville alt det som finnes i verden bli ødelagt av ufred. Derfor er en slik krig til beskyttelse og forsvar intet annet enn en kort ufred, som avverger en evig, umåtelig tung ufred. Den er en mindre ulykke som avverger en enda større nød.

At en nå skriver og taler om hvilken stor plage krigen er, det er rett nok. Men en skulle dertil også gi akt på hvor mangfoldig større den plage er som en avverger med en slik krig. Ja, om menneskene var fromme og gjerne holdt fred, så var krigen den største plagen på jord. Men nå er verden ond, når menneskene ikke vil ha fred, når de røver, stjeler, dreper, skjender kvinner og barn og tar gods og ære fra oss, hva sier du da? Slik ufred som ville legge hele verden øde, den må den mindre ufreden som heter krig og sverd slå ned. Derfor gir Gud sverdet den høye æren at han kaller det sin ordning, og vil ikke at en skal si eller tro at mennesker har oppfunnet eller innrettet det. For den hånd som fører det drepende sverdet, er da ikke lenger menneskers hånd, men Guds. Ikke mennesker, men Gud er det som fører sverdet; det er hans gjerning og dommer som derved utføres. ”Glæd deg Guds menighet.” Andaktsbok av Martin Luther N. Luthersk forlag 1948.Tankevekkende artikkel i Norsk Militært Tidsskrift: HISTORIELØSHETENS PRIS

Av generalmajor Torkel Hovland

Historieløshet innen vår politiske og militære ledelse synes som en vesentlig årsak til at vi er i ferd med å innføre en ny forsvarsordning som ikke ivaretar nasjonens sikkerhetsbehov. Politisk omskriving av de reelle forhold omkring 2. Verdenskrig og unnlatelse av å klarlegge og ta konsekvensen av de feil som ble gjort av vår sivile og militære myndigheter gjennom denne største krise i vår nasjonale historie, medfører at vi er i ferd med å gjøre feilene på nytt.

Generalløytnant Otto Ruge skrev etter krigen et brev til statsministeren datert 15 sep 1947 som han kalte sitt «militære testamente». Her pekte han blant annet på følgende forhold før krigen: «Jeg bebreider hverken regjeringen Mowinckel eller Nygaardsvold eller noen andre at de tok feil i sin vurdering. Å ta feil er menneskelig. Men jeg har tre ting å bebreide begge disse regjeringer og de fleste som i førkrigsårene stelte med vår forsvarspolitikk, gjerne meg selv med, hvis De ønsker det:
- at de ikke regnet med muligheten av at de kunne ta feil i sitt syn på krigsfaren, men innrettet seg som om deres vurdering var den eneste mulige,
- at de ikke satte seg inn i våre forsvarsspørsmål, hverken de strategiske forhold og de krav som derav måtte følge de forskjellige mulige krigssituasjoner, eller forsvarsberedskapets virkelig status, og heller ikke grundig nok tenkte igjennom hva det ville kreves av tiltak, av penger, og først og sist av tid for å bringe forsvarsberedskapen i orden,
- at ingen av de vekslende regjeringer noen gang la kortene på bordet og åpent forklarte nasjonen resultatet av sine overveielser og undersøkelser om vårt forsvarsberedskap.»

Ruge setter her fingeren på de kardinalfeil som ble gjort i mellomkrigstiden, og som var den direkte årsak til den største katastrofe som har rammet landet vårt i moderne tid. Studerer vi innholdet, finner vi at Ruge her ikke beskriver situasjonsbetingede fallgruber som datidens regjeringssjefer snublet ned i, men erfaringer som burde stå som skriften på veggen hos alle statsledere for ivaretakelse av deres viktigste funksjon, statens sikkerhet. Det er betegnende for dagens historieløse ledere at de nå er i ferd med å gjøre de samme feilene som ble gjort av Mowinckel og Nygaardsvold om igjen. Vi er igjen i ferd med å velge bort muligheten for at vi kan bli dratt inn i alvorlige sikkerhetspolitiske kriser, vi har politiske ledere som på bakgrunn av overflatisk innsikt i forsvarsbehov synes å prioritere kortsiktige, økonomiske og politiske gevinster, og som nå tåkelegger forslag som innebærer en reell nedleggelse av vårt krigsforsvar ved hule påstander om tilpasning og forbedring.

En viktig grunn til at de som står til rors på «statsskuta», ikke synes å ha lært nødvendig navigasjon av sine forgjengere og derfor styrer inn i de samme urene farvann, er trolig at erfaringene fra håndteringen av de tre svære nasjonale kriser som rammet Norge som nasjon i det forgangne århundre, ikke er lett tilgjengelige. Særlig ville en grundig analyse av de politiske og militære feilgrep som medførte at skuta ble styrt i åkeren i tilknytning til 2. Verdenskrig holdt opp mot den vellykkede krisehåndtering i 1905 og under 1. Verdenskrig, ha vært nyttig lesningen for vår tids ledere. Dessverre synes politisk styrte og inspirerte historikere fram til i dag å ha tåkelagt og omskrevet de reelle ansvarsforhold på en måte som nok fremmet forsoning og forening av et splittet folk i 1945, inspirerte folket til å støtte statsledelsen under den kalde krigen, men feier samtidig under teppet de feil som fremtidens ledere skulle lære av og erstatter disse lærdommer med misvisende myter. Jeg vil i denne artikkelen belyse dette gjennom konklusjoner fra studier i mitt arbeid i Lund-kommisjonen og omfattende forskning i forbindelse med min biografi over general Fleischer.

En av de mytene som ble skapt av Johan Nygaardsvold og Trygve Lie, var at vi i 1940 var offer for et uprovosert og folkerettsstridig overfall av styrker som var så overlegne at norsk motstand ville ha vært forgjeves uansett om vi var bedre forberedt. En slik myte medvirket til at Nygaardsvold-regjeringen vred seg unna en riksrettsdom som i ettertid ville ha skapt et nyttig ris bak speilet for vår statsledelse. Virkeligheten som aldri har kommet klart fram, var at norsk territoriums betydning for ressurstilgang og som baseområde for marine og fly i en ny krig ble fremhevet i tysk og britisk strategi og medførte at da krigen var et faktum, strebet begge parter etter kontroll. Dette sammen med det forhold at Norge vinteren 1939/40 gang på gang viste manglende evne til å håndheve sin nøytralitet, gjorde det tyske angrepet forutsigbart og var trolig i folkeretten hjemlet som forkjøpsangrep. Operasjonen var likevel et «sideshow» for tyskerne som kraftsamlet sine styrker for hovedangrepet i Sentral-Europa. Hadde Norge disponert det forsvar som Gunnar Knutsen etablerte i 1914, kunne et kuppartet storangrep mot landets viktige knutepunkter ikke ha vært gjennomført. Ja selv en mobilisering av det forsvar vi hadde, på bakgrunn av rapportene som forelå de første dagene i april, ville ganske sikkert ha fått tyskerne til å avblåse operasjonen. En mer konvensjonell angrepsform gjennom skrittvise operasjoner nordover gjennom Danmark, Sverige og Norge ville være altfor ressurskrevende til å komme på tale. Jeg skriver dette for å understreke at når evne og vilje er til stede, kan vårt nokså utilgjengelige land med begrensede ressurser gjøre terskelen høy for en inntrenger, og at det neppe er skyggen av tvil om at Nygaardsvoldsregjeringen gjennom å forsømme det militære beredskap, må bære det tunge ansvar for de lidelser, tap og ødeleggelser den tyske okkupasjonen medførte.

En annen myte skapt for å tåkelegge Nygaardsvolds-regjeringens ansvar er at de borgerlige partier var medansvarlig i nedbyggingen av Forsvaret, og at det i folket ikke var vilje til å satse på et sterkere beredskap. Dette er en grov nedvurdering av det ansvar statsministeren har for rikets sikkerhet i den norske konstitusjon. Ingen kan frata Nygaardsvold ansvaret for å ha forsømt Forsvaret i de fem årene han hadde regjeringsansvaret før krigen kom og herunder valgte å leve i «a fool’s paradise» mens krigsfaren dramatisk vokste, nedstemte alle forslag til reell høyning av beredskapen og unnlot å legge kortene bordet overfor Storting og folk om den reelle sikkerhetspolitiske situasjon. Han må anses personlig ansvarlig for at den labre Forsvarsordningen som var vedtatt i 1933, ikke ble fulgt opp etter forutsetningene og for ikke å ha fulgt Gunnar Knutsens eksempel fra 1914 ved å sette forsvaret på krigsfot ved krigsutbruddet i september 1939 slik at norske nøytralitet kunne ivaretas i samsvar med internasjonale forpliktelser. Ansvaret for nasjonens sikkerhet var da som nå et ansvar statsministeren ikke kan delegere eller fraskrive seg.

Når Ruge nevner Mowinckel i samme åndedrag som Nygaardsvold, er dette ikke tilfeldig. Johan Ludwig Mowinckel var på mange måter en brilliant mann, men som Nygaardsvold sterkt preget av verdenskrigens ufattelige ødeleggelser og hadde et dypt pasifistisk grunnsyn som gjorde tanken om et eksistensforsvar av landet til en utenkelig vederstyggelighet. I sin siste periode som statsminister fram til 1933 iverksatte Mowinckel en prosess som skulle få ødeleggende virkning for forsvaret av Norge, og som hadde sterke likhetspunkter til den styrte nedbygging av vår forsvarsevne som vi nå er inne i.

Hans utgangspunkt var Forsvarsordningen av 1927 som innebar en betydelig reduksjon av krigstidens styrkenivå og var et politisk-militært kompromiss basert på Forsvarskommisjonen av 1920, altså en klar parallell til den gjennomarbeidede forsvarordning som ble vedtatt i 1994 som en konsekvens av at den kalde krigen var avblåst. Fra 1929 startet så Mowinckel underminering av dette byggverket før det kunne tas i bruk. Som nå benyttet han mangel på en klar trussel som begrunnelse. Hans målsetting uttrykt i 1929, var å redusere forsvaret til en kriseløsningsorganisasjon tilsvarende den som ligger til grunn for «Forsvarstudie 2000»: «Vort forsvar må nu bli et utpreget vern om vor nøytralitet. Intet mer. Det vi skal, er å hindre mulige tænkelige overgrep og krenkelser av vor nøytralitet.»

For å nå sitt mål måtte han bryte ned forsvarsledelsens tradisjonelle innflytelse på sikkerhetspolitikken. Fra starten av gjenoppbygningen av de norske styrker mot slutten av 1800-tallet hadde all planlegging og debatt vært basert på Kommanderende General og Admirals trusselvurderinger. Som Fleischer uttrykte det i 1925, var dette det eneste holdbare utgangspunkt: «Mange vil kanskje synes at de oppgaver som her er skissert for norske tropper i en fremtidig krig er for store. ---Så lenge man tenker seg muligheten av at landet kan komme i krig og har til hensikt å verge uavhengighet og integritet, kan kravene til hærens yteevne dog ikke settes lavere.» På bakgrunn av et benkeforslag i Stortinget tok Mowinckel et økonomisk utgangspunkt. Han kastet fram forslag om et forsvar til 30 millioner årlig, nær en halvering av budsjettene forutsatt i 1927-ordningen. Han underminerte deretter de sterke protester fra Kommanderende General ved å støtte seg til utspill fra en opportunistisk generalstabskaptein, Otto Ruge, som lenge hadde vært talsmann for at det var hensiktsløst å presentere for en regjering det som militært sett var behovet. Man måtte isteden vurdere hva politikerne var villige til å gi og gjøre det beste ut av beløpet. Mowinckel slo en bresje i Kommanderende Generals argumentasjon ved bruk av et PM fra Ruge i februar 1930 med følgende hoveinnhold: «Da gjennomgripende endringer i verdenssituasjonen sjelden kommer plutselig, trenger vi foreløpig bare en grunnstamme av et forsvar som fremtidsordningen kan vokse ut fra basert på noen tids varsel.»

Da verken den garvede general Holtfodt eller hans generalstabssjef Bauck som overtok som Kommanderende General i 1931, lot seg rokke av en slik argumentasjon, skjøv Mowinckel brutalt hele generalstaben til side og etablerte sin egen «generalstab» i Forsvarsdepartementet bestående av sin partifelle, daværende oberst Laake, assistert av den uunnværlige Ruge. Disse utarbeidet så den senere så utskjelte Forsvarsordningen av 1933 som Mowinckel presset gjennom i Stortinget. For å kneble enhver opposisjon fra Forsvarets side beordret så Mowinckel Laake som Kommanderende General med Ruge som generalstabssjef.

Som en permanent demper på militærledelsens innflytelse, drev Mowinckel også gjennom en endring i Kommanderende Generals instruks vedtatt ved Kongelig resolusjon av 10 februar 1910 som lød: «Kommanderende General har det øverste ansvar med hensyn til Hærens feltmessige brukbarhet.» I den nye instruksen som lød: «Kommanderende General og Chef for generalstaben skal våke over Hærens feltmessige brukbarhet», hadde Kommanderende General mistet sin nøkkelposisjon i spørsmål som gjaldt rikets sikkerhet. Mowinckels eksempel på å redusere den militære ledelses innflytelse gjennom å svekke den militære toppledelses posisjon har vært fulgt en rekke ganger senere. Forsvarsminister Jens Chr Hauge erstattet etter krigen forsvarsjefsstillingen med den langt svakere stillingen som Sjef for Forsvarsstaben i sine bestrebelser på å oppnå total dominans over Forsvaret. Det forslag som nå er på bordet om å integrere Forsvarssjefen i Forsvarsdepartementet, har utvilsomt samme hensikt. Dette vil på sikt svekke Forsvarssjefens autoritet og bryter med den lovfestede militære kommandomyndighet som fastsetter at forsvarssjefen kommandomessig står under Kongen i Statsråd, ikke forsvarsministeren.

Innsetting av militære sjefer basert på politisk hensiktsmessighet og medgjørlighet og på bekostning av faglig dyktighet og evne til å føre kommando har dessverre etter Mowinckels tid snarere blitt regelen enn unntakelsen. Det verste eksempelet er tilsidesettelsen av Fleischer i 1942 til fordel for opportunistiske, lite kvalifiserte og i noen grad politisk inspirerte offiserer. Som jeg klart dokumenterer i min bok, svekket dette Norges krigsdeltakelse og fikk negative konsekvenser for Forsvaret i mange år etter krigen. Det er utvilsomt regjeringens ansvar å tilsette militære sjefer og å foreslå endringer i den militære organisasjon. Regjeringssjefer som herunder prioriterer kortsiktig politisk hensiktsmessighet foran kommandosystemets effektivitet, og den enkelte offisers faglige dyktighet påtar seg dog et dypt ansvar for nasjonens sikkerhet.

Selve Forsvarsordningen av 1933 kan ikke gis hovedskylden for katastrofen i 1940 da den aldri ble fulgt opp i praksis. Hæren ble liten, men fikk aldri den modernisering og den trening som ordningen forutsatte, og den forutseenhet som skulle bringe den opp til seks slagkraftige feltdivisjoner når krig truet, skulle vise seg som en illusjon på tross av at Hitler kom til makten en uke etter at denne minimumsordningen var vedtatt. Mowinckels kyniske manipulasjon og Ruges forræderi mot sine foresatte hadde dog varig ødeleggende virkning på samarbeid og tillit mellom politisk og militær ledelse. Når vi nå for annen gang i nyere historie er i ferd med å vedta en ny forsvarsordning basert på et rent økonomisk utgangspunkt, synes lærdommene fra det første katastrofale forsøk å være glemt. Selv om ikke Forsvarssjefen denne gang er satt ut av spill, er han åpenbart gjennom et systemkollaps framtvunget av et økende sprik mellom mål og midler henvist til å forsøke å redde stumpene av en norsk forsvarsorganisasjon ved å klamre seg til det han anser som den høyeste årlige bevilgning han realistisk kan regne med. Som i 1933 er resultatet at et krigsforsvar av norsk territorium er forlatt til fordel for styrker innrettet mot kriseløsning. Ved å foreslå en Forsvarsordning som ikke er støttet til strategiske mål og vurdering av fremtidige trusselalternativer, har han for å sitere Ruge, ikke lagt kortene på bordet for folket og umuliggjort en realistisk diskusjon omkring det stortingsvedtak som er ventet til våren. En «de facto» nedleggelse av et norsk krigsforsvar kan dermed bli vedtatt uten en forsvarlig debatt.

Siden styrkemålet nå synes å være håndtering av uspesifiserte kriser i inn og utland, tyder den foreslåtte organisasjon å være en slags enhetstøvelstruktur hvor hovedmålet er høy beredskap for deltakelse i internasjonale Nato-operasjoner. Resultatet har for Hæren blitt en liten, tung, mekanisert organisasjon som vil bli meget kostbar i anskaffelse og drift. Siden mobiliseringshæren i praksis er foreslått nedlagt, vil vanlig verneplikt i hovedsak bli erstattet av verving. Heimevernet er i noen grad beholdt med et treningsnivå som tilsier at forsvarsoppgaver ut over vakthold og overvåkning ikke vil kunne påregnes. Når forsvarets ledelse påstår at en slik organisasjon også er den beste med tanke på vår hjemlige beredskap, synes dette igjen som et utslag av historieløshet.

Noen få elitebataljoner på grensen i 1905 ville ha vært verdiløse som motvekt mot det sterke svenske militære press i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. Gjenoppbygningen av et norsk folkeforsvar i årene forut for krisen medførte at Christian Michelsen og hans sterke samlingsregjering kunne forhandle ut fra militær styrke med hele folket i ryggen til nasjonens beste. Den effektive håndheving av norsk nøytralitet under 1. Verdenskrig bidrog til å fjerne mulige påskudd for overgrep mot norsk territorium fra de stridende parter. Som Nils Ørvik levende beskriver det i sin bok «The decline of neutrality 1914-1939» demonstrerte krigføringen at partene bare tok hensyn til disse nøytralitetsreglene nå det passet. Den militære terskel som bidrog til å holde oss utenfor krigen var i realiteten vårt anerkjente kystforsvar med kystartillerifort, lagte minefelt og de seks norske feltdivisjonene som stod til rådighet.

Oberkommando der Wehrmachts instruks for angrepet på Norge av 26/2 1940 oppsummerer det alminnelige syn på Norges motstandsevne både på tysk og alliert side. Her står det i punkt 3: «Lykkes den kuppartede besettelse av regjeringssentra, de viktigste byer, havner og kystbefestninger, er det på grunn av svakheter av det norske forsvar ikke grunn til å vente vesentlig motstand. Heller ikke ved den innledende besettelse behøver den norske motstanden å bli høyt vurdert da nordmennene er uøvd og ikke innstilt på kamp.» Slike vurderinger var grunnlaget såvel for det meget risikable tyske kuppartede storangrep som britiske brudd på norsk nøytralitet og planer om å besette en rekke norske byer med noen få bataljoner i sine bestrebelser på å få kontroll over svensk malmeksport og støtte Finland mot Russland. Ved planlegging av militære overgrep er det offerets alminnelige evne til å føre krig som danner terskelen, ikke eksistensen av noen få forutsigbare kriseløsningsforband.

Tyskerne la også stor vekt på innstilling og manglende kampvilje. Dette skulle på norsk side vise seg å være den største svakheten da angrepet var en realitet. Manglende praktisk og mental forberedelse på krig medførte en nesten total forvirring og lammelse de første avgjørende krigsdager og gjorde feltoget i Sør-Norge ineffektivt og nærmest symbolsk. Bare i Nord-Norge maktet Fleischer å samle landsdelens myndigheter og befolkning bak seg og førte på grunnlag av gjensidig tillit, effektive militære operasjoner etter at fienden første krigsdag hadde satt seg fast i Narvik som et resultat av det lokale forsvarstyrkers manglende beslutsomhet og forståelse for krigens krav.

Når vi nå er i ferd med å erstatte vår mobiliseringshær med spredte småavdelinger som i realiteten bare kan utnyttes som utrykningsstyrker i krisesammenheng, står både evne og vilje til nasjonalt forsvar i fare. Totalforsvarskonseptet som etter det mønster som ble etablert av Fleischer under felttoget i Nord-Norge, som etter krigen har fylket hele nasjonen bak et folkeforsvar, synes nå glemt. Moral og kampvilje i offiserskorpset har etter krigen vært basert på ønsket om et troverdig forsvar av fedrelandet og tillit til vår militære evne til å avskrekke fra overgrep mot nasjonen og til å sikre vårt territorium lenge nok til at vi kan få assistanse fra våre allierte dersom vi skulle bli angrepet. Den offensive manøverkrigsdoktrine som i 1994 ble lagt til grunn for opersjonsteknikk, styrkeutvikling og trening, er bygget på lærdommer fra det eneste vellykkede felttog vi har hatt i nyere tid, Narvik-felttoget, og er den mest effektive og troverdige vi har hatt. Effekten på moralen i Hæren av at vi nå etter seks år kaster over bord denne vel begrunnede doktrine og fremmer en struktur hvor siktemålet ikke er å slå en fiende under våre geografiske og klimatiske forhold, men deltakelse på taktisk nivå i uspesifiserte internasjonale operasjoner, gjenstår det å se. Skulle det på sikt vise seg at myndighetene som på 1930-tallet igjen legger ønsketenkning til grunn for sin nedvurdering av trusselsaspektet, og vi igjen må forsvare norsk jord vil forvirring, handlingslammelse og defaitisme igjen kunne svekke nasjonens motstandsevne.

Ruge bygget sitt konsept om den lille, men gode hær på at den skulle kunne utbygges til et krigsforsvar i tide gjennom en forutseendede utenrikspolitikk. Sruktur 2000 er dessverre for amputert til å vedlikeholde den taktiske og operative ekspertise som er nødvendig for en gjenoppbygging av et krigsforsvar når mørke skyer dukker opp i horisonten. Ombygning av Hæren til et kavalerikorps og herunder nedleggelse av selve trumfesset for operasjoner på norsk jord, det lette infanteriet, sammen med nedleggelse av kystartilleriet og MTB-våpenet som kunne forsvare nøkkelpunkter på kysten og gi ryggdekning til Hæren, fjerner ekspertise som det tar 20-30 år å gjennoppbygge. Etter tilsidesettelsen av Fleischer i 1942, delte Nygaardsvold-regjeringen den operative brigade han hadde bygget opp i Skottland i småavdelinger på kompaninivå, samtidig som deltakelse av norske offiserer i britiske avdelinger ble nektet. Dette medførte at da frigjøringen kom hadde vi ingen erfarne brigade- og bataljonssjefer eller skolerte operative stabsoffiserer til disposisjon for gjenoppbygging av et nytt norsk forsvar. At det dengang tok oss ca 25 år å gjenopprette en Hær på et forsvarlig operativt nivå, viser hvilken sikkerhetspolitisk risiko som tas gjennom å forsømme vedlikehold av militær kompetanse.

Et motargument mot denne fremstilling av den farlige historieløshet som ligger bak den foreslåtte fremtidige krigsstruktur, er at vårt Nato-medlemskap nå under alle omstendigheter garanterer vår sikkerhet. Dessverre faller den norske minimalisering av de væpnede styrker sammen med reduksjoner av Natos krigsstruktur og øvingsvirksomhet på vårt område. Vår egen synkende troverdighet når det gjelder å sikre mottak og baseområder for militær hjelp, medfører at hjelp utenfra for å få militære kriser under kontroll blir usikker.

Våre sivile og militære myndigheter begrunner forslaget til nedbygging av vårt militære forsvar med at de mener at det ikke lenger er behov for et invasjonsforsvar og at tiden nå er inne til å satse på moderne fleksible styrker som sammen med våre allierte kan møte trusselen der hvor den måtte oppstå. Vi synes igjen å gå i samme felle som Mowinckel og Nygaardsvold. Vi tar ikke i betraktning at vi nå som i 1930-årene kan ta feil med hensyn til krigsfaren og innretter oss som om vårt optimistiske syn på den sikkerhetspolitiske utvikling er den eneste mulige. Ved å unnlate å betale den forsikringspolise et troverdig krigsforsvar koster, spiller vi igjen hasard med vårt lands sikkerhet. Vi risikerer å betale en forferdelig pris for vår historieløshet.

Generalmajor Torkel Hovland har tjenestegjort bl.a. som Sjef 6. Divisjon og Deputy Land ved AFNORTH.

www.nor-miltids.com


FOLKEBLADET MANGLER FOLKESKIKK!!

Av Ivar Kristianslund

I en lederartikkel som er gjengitt i sin helhet nedenfor viser Folkebladet at det mangler folkeskikk! Man bør ha lov til å vente at redaksjonen i en avis besitter såpass almenkunnskaper at man vet hva kristendom og kirke er. Og da forstår man at homoseksuell praksis er djevelskap som ikke har noe i en kirke å gjøre!

De som drar dette griseriet inn i en kristen og kirkelig sammenheng mangler rett og slett vanlig folkeskikk!

Folkebladet hevder at "Å inngå partnerskap er en lovlig handling i Norge." Men dette er helt feil! Parnerskapsloven er ugyldig fordi den er klart i strid med § 2 i Grunnloven. At partnerskapsloven praktiseres er en følge av at det er et flertall av kriminelle i stortinget, regjeringen og høyesterett!

------------------------------------------------------


LEDER: Romslighet og åpenhet i kirka
10.1.2003 04:00

FOLKEBLADET MENER

Biskop Per Oscar Kjølaas skal bruke en måned på å bestemme om den lesbiske kapellanen Anniken Urianstad skal få fortsette i Målselv. Vil Kjølaas folkekirkas beste, bør svaret bli et rungende ja.

I neste måned inngår Anniken Urianstad partnerskap med kvinnen hun elsker. I 13 år har den nåværende nestlederen i Presteforeningen vært kapellan i Øverbygd.

Biskop Per Oscar Kjølaas må forholde seg til et kirkemøtevedtak fra 1997 når han nå skal tenke seg grundig om og vurdere om Urianstad kan få fortsette. Kirkemøtet holdning er at partnerskap og vigslede stillinger ikke lar seg forene.

Men kirkas er tvetydig og delt i dette spørsmålet. I dag bor og lever seks vigslede kvinner og menn i partnerskap under den samme statskirkas vinger. Og trolig blir Anniken Urianstad nummer syv i rekken. For mye tyder på at biskop Kjølaas, som framstår som en romslig, moderne og tolerant representant for Den norske kirke, allerede har bestemt seg for å la kapellanen fortsette i sin stilling.

Noe annet vil være tragisk og ødeleggende for kirka. Å inngå partnerskap er en lovlig handling i Norge. Skulle kirka komme opp i en arbeidsrettssak vil Den norske kirke ha et dårlig utgangspunkt, både fordi partnerskap er fullt lovlig, og fordi kirka allerede har gitt dispensasjon i seks tilsvarende saker. Dessuten vil en rettssak være til skade for kirkas anseelse i det brede lag av folket. Derfor velger vi å tro at biskopens tenkepause ender med at Urianstad blir værende i varmen.

For Den norske kirke er partnerskapssakene vanskelige, først og fremst fordi biskopene har låst seg i sitt kirkemøtevedtak fra 1997. Siri Sunde-saken, som endte med at hun fikk støtte fra biskop Rosemarie Køhn, skapte splittelse og uro. For kirka er hver slik sak en ny prøvestein, og det er også derfor biskop Kjølaas nå må gå i sitt lønnkammer noen uker før han bestemmer seg.

Sunde-saken viste også at det blant folket er delte meninger og til dels harde fronter. Men for folkekirka handler dette dilemmaet om å framstå som altomfavnende, romslig og åpen — og ikke fordømmende og ekskluderende.

Derfor må Anniken Urianstad få fortsette, og derfor må neste kirkemøte stake ut en ny kurs, en kurs som forteller at det er plass for alle i kirkas rom.


Fra avisa Nordlys, torsdag 23. januar 2003: BEKLAGER MISTILLIT

Tekst: Reidun L. Traasdahl Nilsen

Målselv
Både biskop Per Oskar Kjølaas og soknepresten i Målselv Hans Erik Holm beklager manglende tillit til biskopen fra Den Luthersk Læstadianske Menighet i prestesaka i Målselv.

- Det er tredje gang denne retninga av Lyngen-læstadianerne sier de ikke har tillit til biskopen, sier Kjølaas. Læstadianerne får imidlertid innfridd et krav; i slutten av februar kommer saka opp i bispedømmerådet.

Den Luthersk Læstadianske Menighet går knallhardt ut mot biskop Kjølaas og siterer fra Bibelen for å få biskopen til å si nei til at kapellan Anniken Urianstad skal få fortsette som prest i Målselv etter at hun inngår partnerskap i februar.

- Jeg har forstått budskapet fra dem. Det har både deres egne og allmennheten forstått. Jeg kan bare beklage at de ikke lenger har tillit til biskopen, sier Kjølaas. Utover dette vil han ikke kommentere utspillet. Han vil fatte sin beslutning i saka så snart han har fått inn synspunktene fra menighetsrådene i Målselv.

Læstadianerne krever at saka kommer opp i bispedømmerådet. Det skjer 26. og 27. februar i Bodø. På det tidspunktet vil biskopen ha fatta sin beslutning. Bispedømmerådet er imidlertid prestenes formelle arbeidsgiver og kan ta opp saka på generelt grunnlag. Bispedømmerådet kan om ønskelig gå til formell avskjedigelse av Urianstad.

(Sitat slutt).Åpent brev til biskopen i Nord - Hålogaland

(Hentet fra Framtid i Nord, torsdag 23. januar 2003:)

Uttalelse mot kvinneprest i homofilt partnerskap

Som medlemmer av Den Norske Kirke vil vi med dette brev klargjøre vårt ståsted i denne saken som nå ruller fram i all sin tyngde i Målselv prestegjeld.

Samtidig vil vi overfor vår nytilsatte biskop sterkt få understreke at vi forventer at han står ved sine løfter han ga ved tiltredelsen, ”å være lojal mot Den Norske Kirkes vedtak på kirkemøtet om å avvise homofilt samlevende i vigslede stillinger.”

Det forventes – ikke bare av oss, men mange av kirkens medlemmer, at han følger Guds Ords anvisninger fremfor råd fra et flertall i menighetsråd eller blant folket. Kirkemøtets flertall har i 1995 en klar avvisning i forhold til tilsetting av personer som lever i homofilt samliv og selv om det her gjelder en som allerede er tilsatt, burde ikke det være til hinder å avskjedige vedkommende. Det er nok å vise til den skjebne de avsatte prester, såkalte ”ordensforstyrrere” i vårt bispedømme fikk. Her gjelder det langt verre overtredelser.

Det er unødvendig for oss å vise til alle de skriftstedene – vår biskop skulle kjenne dem – som taler både mot kvinneprest spørsmålet og homofilisynet spesielt, som jo er en synd mot naturen. I dette forhold skal disse ”kirkens tjenere” leve og samtidig være ”mønster for hjorden” slik apostelen Peter sier det. ”Dette må være ødeleggende for kirkens enhet,” for å sitere en uttalelse fra kirkerådets møte i mai 1999. Her vises det til kirkemøtets vedtak, men i denne saken gjelder det jo og i tillegg fraskrivelse av skriftens autoritet.

Det er med stor bekymring vi venter biskopens svar, og vi håper og ber om at han må få kraft og visdom til å la Gud Herren selv gjennom sitt ord få være rådgiveren.

Hvis svaret blir det vi frykter, men som vi håper blir gjort til skamme, vil det nok få store konsekvenser for vårt forhold til biskopen spesielt, og generelt den kirke vi har ”elsket for dens goders skyld” slik en av våre avdøde predikanter en gang uttrykte seg.

Det vil i tilfelle være beklagelig.

Dato: 20.01.2003.

For predikantene i Den Luthersk Læstadianske Menighet

Hans Nic. Nilsen

Sekretær i predikantrådetOnsdag, Januar 29, 2003

Kristianslund taler på Karmel søndag den 2. februar kl. 11

Og Ragnar Andersen forretter.

Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad hver søndag klokken 11. Karmel ligger meget sentralt i Fredrikstad, inntil hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, nær rundkjøringen like nord for jernbanen, mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole, nær kinoen Røde Mølle. Innkjørselen er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en "smal vei" sydover fra Freskoveien.

Alle er hjertelig velkommen!

LEKTIE, Jes 40, 27-31
Hvorfor vil du si, Jakob, og tale slik, Israel: Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett?
[49: 4, 14. Luk 18: 7, 8.]
Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.
[42: 5. 44: 24. 45: 12. Job 5: 9. Sal 145: 3. Rom 11: 33 ff.]
Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.
[50: 4. Jer 31: 25. 2KOR 12: 9, 10.]
Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler.
Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.
[41: 1. Sal 25: 3. 42: 6, 12. 43: 5. Klag 3: 25.]

EPISTEL, 2. Kor. 1, 8-11
For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet stod til å redde.
[Apg 19: 23. 1KOR 15: 32.]
Vi regnet oss alt som dødsdømte, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som oppvekker de døde.
[Jer 17: 5, 7. Rom 4: 17.]
Han fridde oss og frir oss fra så svær en dødsfare, og vi har det håp til ham at han også heretter vil fri oss.
[2TIM 4: 18.]
Også dere må komme oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan lyde rikelig takk for oss, for den nåde som er oss gitt.
[4: 15. 9: 11. Rom 15: 30. Fil 1: 19. Filem 22.]

PREKENTEKST, 4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag Matt. 8,23-27
Så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham.
[Mark 4: 35 ff. Luk 8: 22 ff.]
Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han sov.
Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa: Herre, frels oss! Vi går under!
[14: 30.]
Han svarte: Hvorfor er dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikkstille.
[Sal 65: 8. 89: 10. 106: 9. 107: 29.]
Mennene undret seg og sa: Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham?


Tiltak mot drap i Norge

Av Lars-Arne Høgetveit, sivilagronom, 1640 Råde

For få år siden, som student, slo jeg en dag opp i en statistisk bok fra omkring 1900 og kikket på drapsstatistikken. Etter hukommelsen var det notert ett drap i hele Norge i løpet av ett år.

I dag tidlig, på vei til arbeid, hørte jeg Odd Einar Dørum uttale at han ville til bunns i årsakbildet til alle de familiedrapstragediene som Norge rammes av for tiden.
En justisminister vet antagelig at et våpen gir ikke noe drap, men mennesket bak våpenet kan utføre et drap – men da er fokuset mennesket og ikke våpenet. Men skilsmisser og sjalusi, ofte kombinert med alkohol kan drive mennesker inn i fortvilelse og kriminalitet og dermed begynner vi å ane hva som er utløsende faktor her. Mon tro om ikke en kar som Dørum har tenkt tanken om at: ”Suksesskulturen har erstattet troen på prinsipper. Samfunnet har mistet sitt anker” G. Soros i Atlantic Mouth.

Jeg tror også at tanken har slått Dørum at det før i vårt land var levende kristendom som gjennomsyret skoleverket (norske skoler ble startet med kristendomsopplæring for øye på 1700 tallet, tenk det!) Og av det ble det familiestrukturer der man viste hvem som var far og mor til barna og alle viste at Kari tilhørte Ola, for det var formelt offentlig ordnet. Man la ikke et grunnlag for sjalusi, drap og perversiteter, slik man gjør det i dag gjennom lovverket vårt.

Som landbruksmann vet jeg at sår man hvete på en åkerlapp blir det hvete å høste, men ugraset må man samtidig motarbeide. Sår man derimot bare ugrasfrø, eller lar ugraset vokse fritt, blir det ingen avling å høste og man svelter i hjel. Norge har allerede i mange år sådd ugras i sinnet til våre barn, det høster vi nå fruktene av.

Løsningen i korte hovedtrekk er derfor:

1. Innfør kristendomsfaget i norsk offentlig skole igjen. Menneskeverdet følger der av.
2. Juster lovverket i Norge tilbake i tråd med Grunnloven
og dens § 2. (Og stopp den raseringen av Grunnloven som nå Stortinget faktisk
arbeider med. Man kaller det visst en lett revisjon i visse kretser.)
3. Vent positive resultater – de kommer når man igjen begynner å så hvete og luke ugras.

Vi vet, jeg tror også Dørum vet, hva vi gjør feil i dette landet – men vi innrømmer det ikke før vi ligger i rennesteinene og noen innrømmer det heller ikke da.
Men vit dere som leser dette at det finnes tilgivelse for de synder som vi i Norge nå utfører hver dag, men da må den enkelte be Jesus om syndenes forlatelse så Han kan få gi av sin Frelse som ble vunnet en gang for alle og tro på Hans navn. Jesus setter ikke plaster på en verkende byll, Han fjerner betennelsen og leger sinn og sjel med sin Nåde.

Det er med sorg en ser at mange barn og voksne har det slik i dag: "Kjødets lyst og sjelens ubotelige ensomhet. Over ingen Himmel under blot en grav", man har mistet motet og livsgnisten og gitt seg humanismen i vold inn i håp-løs-heten. Mennskeverdet må gjenvinnes sammen med troen på en Skaper som garantist for menneskeverdet - over kan du lese hvordan.


På sannhets grunn - Av Per Ola Hovd

Avisen Verdens Gang (VG) hadde 18. januar et interessant intervju med KrFs helseminister Dagfinn Høybråten (DH). Der ønsket bl.a. journalisten å høre Høybråtens syn på homofili. Spørsmål og svar kom da fram slik i direkte sitat: VG--Mener du at Per-Kristian Foss (vår homofilt praktiserende finansminister, min anm.) lever i synd? DH--Foss er en kollega jeg setter umåtelig stor pris på, og jeg har ikke den oppfatningen. VG--Fordi det er finansministeren eller fordi du aksepterer at homofile lever i partnerskap? DH--Jeg har en politisk oppfatning som politiker om lovgivningen på dette feltet som for meg samsvarer med KrFs program. Og det programmet står jeg på. Men det er ikke en plattform for å fordømme andre mennesker. VG--Men ditt ståsted som kristent menneske..? DH--…er den norske kirkes syn på det. VG--Og kirken er delt helt opp i bisperådet? DH--Ja…jeg er på linje med det flertallet i kirken mener. VG--Og det er at homofil praktisering er synd? DH--Jeg har ikke mer å si om det, jeg. VG--Hvorfor er det så vanskelig å si de ordene,da? DH--Fordi du portretterer meg som en politiker, og som politiker står jeg for de standpunktene KrF har inntatt. Og det er det som er viktig i denne sammenhengen. Sitat slutt.

Må vi be slik som Abraham ba over Sodoma, om at det ennå må finnes en rest igjen av rettferdige, av frelste syndere som kan holde tilbake Guds straffedom over folk og land. Og som kan løfte fram ordet om Jesus, "…han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse." 1.Tim.2,4. Hvis ikke de homofile før høre Guds Ord og vender om fra synden, vil de måtte tilbringe evigheten i helvete. Det er den skremmende virkelighet.
Til Guds ære og mennesker til gavn, vil vi i Kristen Framtid derfor løfte fram Bibelen i politikken, for Gud er Gud i begge regimenter. Må Guds sannhets ånd utgytes over folk og land, slik at vi kan bli "lykkelige på jorden og salige i himmelen."

Per Ola Hovd, Mosvik,
politisk nestformann i Kristen Framtid


ISRAEL og det ”okkuperte” land - Av Trygve Einar Gjerde

Vi får stadig høre av jødehatere som Kåre Willoch og andre, og særskilt fra NRK, at jødene har ”okkupert” de såkalte ”palestinere” sitt land. Ja, om jødene bare hadde hatt en kvadratmeter land, så hadde denne ene meter også vært ”okkupert”! De påstår også den gamle løgn om at: når bare jødene gir fra seg de ”okkuperte” områder, så vil de få fred med Arafat. Nei! De får ingen fred med denne mann om de så flyttet til månen. Det er sannheten! For Arafat er bare en død jøde en god jøde.

Kåre Willoch grunngir sine påstander med FN-traktater og diverse andre internasjonale dokument. Men Willoch vet utmerket godt, som den skarpe politiker han er, at Israel etter seks-dagers-krigen, der de ble angrepet av alle omliggende stater pluss hjelp fra andre araberstater og Sovjetunionen, meget vel kunne beholdt de landområder Gud gav dem i striden, og som de etter Guds eget Ord hadde løfte om å få. Men Israel gav etter for internasjonalt press og løfte om fredsavtaler og gav fra seg de landområder de hadde vunnet, og som de etter alle tidligere lover og regler for krigføring hadde full rett til å beholde. Men hva skjedde, fikk de fred? Jo, med Egypt, men ikke med Arafat og Islam! Gud skal velsigne Egypt i de siste tider p.g.a. denne fredsavtale med en kristen vekkelse, der Islam må vike for Kristus! Es. 19. Ja, det står at det skal være en ryddet vei fra Egypt til Assyria. Og Israel skal være en tredje part i en pakt mellom disse land, og de skal bli velsignet sammen med Israel. (v. 23 – 25)

Hvordan var det i første og andre verdenskrig? Hvordan var det i rettsoppgjøret mellom Norge, Sverige og Danmark? Norge mistet Grønland, Færøyene og de mistet Bohuslän, men vi kaller ikke det for okkuperte områder. Heller ikke Øst-Tyskland ble kalt okkupert område etter siste v. krig. De allierte kunne dessuten meget vel ha beholdt Vest-Berlin og Vest-Tyskland og dermed radert ut hele dette land. Men de visste vel at Hitler var en diktator som hadde ”voldtatt” sitt eget land, så de ønsket kun å fri tyskerne ut av hans hånd. Men Tyskland måtte betale dyrt for sin frihet. Hadde ikke de allierte gått inn i Tyskland så ville hele landet i dag ha vært kommunistisk. Det ville neppe ha blitt noe som helst glasnost!

Disse lover for krig gjelder også i dag. Den angripende part har ansvaret og må betale dyrt om han taper, slik har det alltid vært, men det land som fienden angriper, det er det som er det okkuperte, slik som Norge ble okkupert av Tyskland. De allierte okkuperte ikke Tyskland da de gikk inn i landet! Skulle ikke Kåre Willoch, sosialistene, NRK og andre jødehatere gi Israel den samme rett som alle andre land har hatt i slike tilfeller?
Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


KLIPP FRA AFTENPOSTEN: Vil ikke gripe inn i partnerskapssak

Vil ikke gripe inn i partnerskapssak i Balsfjord

(Rettelse: Aftenposten skriver Balsfjord. Det riktige er Øverbygd sokn i Målselv prestegjeld. Ivar Kristianslund.)

Kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland (Kr.F.) vil ikke gripe inn i striden om inngåelse av partnerskap for en kvinnelige kapellan i Balsfjord i Troms.

Saken ble tatt opp av Eva M. Nielsen (Ap) i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Hun viste til at en kvinnelig kapellan i Balsfjord vil inngå partnerskap. Hun har hatt stillingen i 13 år. Kirkemøtet vedtok i 1997 at Kirken ikke ønsker prester som lever i partnerskap i vigslede stillinger. Biskopene har ulike meninger og seks prester som lever i partnerskap er godtatt i vigslede stillinger.

- Saken er av stor betydning for fremtiden til Kirken, og ikke minst for forholdet mellom stat og kirke. For meg handler det om likeverd, sa Nielsen.

Kirke- og kulturministeren var helt klar i sitt svar.

- Dette er helt klart en sak som hører inn under Kirkens indre anliggende. Jeg har på ingen måte tenkt å gripe inn, slo hun fast.

Nielsen viste til uttalelser fra justisminister Odd Einar Dørum (V) om at "Venstre ser frem til en Kirke der homofilt samboende prester har en naturlig plass".

- Meningsmålinger viser at et slikt syn også er i samsvar med hva et flertall av statskirkens medlemmer mener. Er det slik at statsråden kan stille Annonse


seg bak Venstres syn? spurte hun.

- Jeg tror dette er en av de sakene det er delte meninger om i regjeringen. Det er veldig viktig at homofile har et vern i forhold til arbeidslivet, samtidig er det viktig at trossamfunn skal få operere ut fra den overbevisning de har. Da er det eneste rette å understreke at jeg ikke kommer til å blande meg inn i den måten Kirken behandler disse sakene på, konkluderte Svarstad Haugland.

(NTB)


Tirsdag, Januar 28, 2003

KLIPP FRA FINNMARK DAGBLAD: I forbønn for Lyngmo

Olav Berg Lyngmo vil ikke få jobben som sokneprest i Kautokeino. Selv ikke etter at selveste Steinar Bastesen har gått i «forbønn» for ham til kirkeministeren.

TOR KJETIL KRISTOFFERSEN

Kystpartiets stortingsrepresentant Steinar Bastesen er ikke grodd fast i fjærasteinene, men er tilsynelatende også opptatt av spørsmål i Indre-Finnmark. Under Stortingets spørretime spurte Bastesen om kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland vil gjøre noe med vanskelighetene med å få ansatt sokneprest i Kautokeino.

Bastesen spurte kirkeministeren konkret om hun vil se på søknaden fra Olav Berg Lyngmo i forhold til bispedømmerådet.

Lyngmo ble som kjent avskjediget fra sitt embete som sokneprest i Kautokeino prestegjeld ved dom i Hålogaland lagmannsrett 12. januar 2001. Som følge av dommen har Lyngmo mistet retten til å være prest i Den norske kirke. Men han har likevel søkt på den ledige stillingen i Kautokeino.

- Det er ikke er lovlig adgang til å tilsette Lyngmo verken som sokneprest i Kautokeino eller i annen prestestilling i Den norske kirke, med mindre det skulle bli truffet vedtak om gjenerverv av presterettighetene, påpeker Valgerd Svarstad Haugland i sitt svar til Bastesen.
Slikt vedtak kan treffes av departementet etter innstilling fra vedkommende biskop.
Kirkeminsieren gjorde for ordens skyld under spørretimen oppmerksom på at vedkommende biskop i dette tilfellet er biskopen i Nord Hålogaland, Per Oscar Kjølaas, og ikke Børre Knudsen, som kirkeministeren formoder Lyngmo fortsatt anser som sin biskop etter vigslingen i Kautokeino i 1997.

Finnmark Dagblad retter derfor et direkte spørsmål til nybiskopen Kjølaas, om han rekker ut en hånd til Lyngmo?
- Foreløpig er det ikke er aktuelt. Når en mann er fradømt sin prestestilling, så må det komme inn nye momenter for at man skal vurdere en gjeninnsetting. Så langt er det ingen nye momenter i denne saken, svarer Kjølaas.

Biskopen sier han i stedet jobber med en annen konkret løsning på prestemangelen i Kautokeino.
- Mange prester har nok blitt skremt fra å søke stillingen i Kautokeino på grunn av all den negative omtalen i denne saken, sier Kjølaas.
Biskopen har selv vært prest i Kautokeino.
- Det var den beste prestetiden i mitt liv. Den som blir ny sokneprest i Kautokeino får garantert en meningsfylt og interessant tid.
KLIPP FRA AVISA NORDLYS: Læstadianerne ut mot homoprest

MÅLSELV: Den Luthersk Læstadianske Menighet går nå beinhardt ut mot biskop Per Oskar Kjølaas. Stenging av bedehus for biskopen, samt utmeldelse fra den norske kirke kan bli vurdert hvis Anniken Urianstad fortsetter som prest i Målselv etter inngåelse av homofilt partnerskap.

Av Reidun L. Traasdahl Nilsen

– Mesteren sa det han sa. Ingen kan endre på det, selv om det gir problemer og vanskelige spørsmål, sier Hans Nic Nilsen fra Storfjord, predikant og medlem av bispedømmerådet.
Opp i bispedømmerådet?
I et åpent brev til biskop Kjølaas gjør Nilsen på vegne av predikantene i Den Luthersk Læstadianske Menighet klart deres standpunkt.

Nilsen kan ikke si eksakt hvor mange som tilhører Den Luthersk Læstadianske Menigheten, men viser til at hele kirka i Tromsdalen var full da de hadde samling der sist helg. Det var der predikantene ble enige om å skrive brev til biskopen om sitt ståsted i saka.

De har også i et tidligere brev til biskopen bedt om at prestesaka i Målselv kommer opp som egen sak i bispedømmerådet. Dette brevet har de ennå ikke fått svar på. Ifølge Nilsen er det i allefall tre medlemmer av bispedømmerådet som støtter hans syn i saka.

Må følge Gud
I brevet heter det at biskopen forventes å holde løftet han ga ved tiltredelsen, "å være lojal mot Den Norske kirkes vedtak på kirkemøtet om å avvise homofilt samlevende i vigslede stillinger."

- Det forventes - ikke bare av oss, men mange av kirkens medlemmer, at han følger Guds ords anvisninger fremfor råd fra et flertall i menighetsråd eller blant folket, sier predikantene.

De viser til at kirkemøtet klart avviser personer som lever i homofilt samliv. Og selv om det her gjelder en som allerede er tilsatt, burde ikke det være til hinder å avskjedige vedkommende, mener predikantene. De viser til den skjebne andre prester som har gått mot abort har fått.

- Her gjelder det langt verre overtredelser, mener predikantene.

Bør avstå
Brevet viser til flere steder i bibelen som underbygger et nei til homofili.

- Men hva skal Anniken Urianstad gjøre da?

- Mange må leve livet med handicap og problemer. Ordene i bibelen er så tydelig. Urianstad bør avstå fra å ha kvinnelig kjæreste, sier Nilsen.

Han ser at syndene nå trenger på og tar det som et tegn på at endetiden nærmer seg.

- At syndene florerer er et tegn på at tida for når Jesus kommer tilbake for å dømme levende og døde nærmer seg, sier Nilsen.

Bekymra
Det er med stor bekymring predikantene venter biskopens svar.

- Hvis svaret blir det vi frykter, men som vi håper blir gjort til skamme, vil det nok få store konsekvenser for vårt forhold til biskopen spesielt og generelt til den kirke vi har "elsket for dens goders skyld" slik en av våre avdøde predikanter en gang uttrykte seg. Det vil i tilfelle være beklagelig, heter det i brevet.

Nilsen slår fast at han ikke kan forskottere hva konsekvensene av biskopens svar kan blir. Men han viser til at tidligere biskop ble nekta adgang til å holde gudstjeneste i deres bedehus av samme årsak. Videre kan alternative kirkealternativ bli vurdert.

- Vi har til nå ønsket å være innenfor den norske kirke og heller påpeke feil, sier Nilsen.

Biskop Per Oskar Kjølaas var tirsdag på Svalbard og ikke tilgjengelig for kommentarer.
Pang - du er død!

Av Jørgen Høgetveit

Det er Lillian Røssak som med denne litt latterliggjørende tittel kommer med sitt bidrag til
den pågående debatten om innlevering av tennål og fjør til AG3 våpenet til 83 000 HV soldater.

Dette i en situasjon hvor vi knapt har forsvar igjen i landet - og vi står på kanten av en storkrig.
Hun viser sin ukyndighet i FV 20. januar d.å. bl.a. ved å skrive: "Tror du virkelig at russerne bare skal velte inn over grensa og være på Evje før du rekker å få ladd skiten?" (Skiten er vel utlagt AG3.)

I motsetning til denne uttalelsen står utsagnet fra kaptein Sturla Valleraunet i N.Trøndelag NRK 20.1.-03 hvor han sier: "Som Hv-soldat er du en representatant for de væpna styrkene når du kommer i uniform og en AG3, men som ikke er funksjonabelt. Og enhver fiende har som med rettigheter i Genevkonvensjonen, lov til å skyte eller avlive enhver representant for landets væpnede styrker. Og det er jeg som sikkerhetsansvarlig som skal si til mine mannskaper: Jo dere skal møte her og da skal dere få forsvare dere. Men når dere møter her så sitter en og plukker dere som lerduer på skytebanen. Så jeg har jo det problemet at jeg skal stå og se mannskapet i øynene og si: Jo, dere skal møte opp, men jeg kan ikke garantere for sikkerheta di. Du får ihvertfall ikke forsvare deg før jeg har låst opp våpenet ditt."

Hadde Røssak lest et minimum av krigshistorie ville hun visst at det finnes noe man kaller "femtekollonister" som er der lenge før russerne - og Norge har en trist liste av Norgessvikere fra slaget ved Svolder i år 1000, til den første Vidkun i ca. 1350 og nok en med samme navn i 1940 - pluss en rekke nazisympatisører - langt inn i offiserkorpset - som direkte saboterte forsvarordre i for eks. slagene om Narvik. Sir. W.Churchill visste nok adskillig mer om offiserene o.a. i Norge enn det vi likte å vite selv - og derfor tok han også sine forholdregler i de kampene.


Spørsmål fra Oddvar Berge til biskop Gunnar Stålsett

Ikke før krig i vårt navn sier biskop Gunnar Stålsett i avisa Vårt Land 17.jan. og lar seg høre på vegne av ikke bare kirken men hele folket, ja hele verdensbefolkningen uansett tro og retningslinjer. Folkeretten synes å være blitt det nye Babels tårn i vår tid. Her lar han nå Iraks president trone øverst som den Barabbas som skal hjelpes til å frembringe verdensfreden. Slik oppfatter jeg det som sies.

Krig som virkemiddel skal bort. Betingelsen for å få det til er at enhver får velge sin tro og sin plass i livet og leve i fred for sine omgivelser og samtidig holde fred i sine omgivelser. Dette skal vi bli enige om å få til bare vi får bort krigen og alt snakk om krig.

Man forutsetter da (for det er jo en luthersk biskop som taler, eller ser han bare slik ut?) nødvendigvis verdensrettferdiggjørelsens lære som saliggjørende, riktig og sann. Djevelen er død og beseiret, menneskene er frelst og satt med Gud i himmelen en gang for alle i kraft av Jesu soningsdød, de vet bare ikke om det enda og har ikke fått opp øyne og ører for dette enda. Nå må vi bare lære å tenke nytt for å kunne skape fred.

Dette bryter fullstendig med Bibelens lære om frelsesveien og stemmer ikke med fremstillingen i Bibelen om hva sanne Jesu etterfølgere kan forvente seg frem til Jesu gjenkomst, bortsett fra på ett punkt: Fremstillingen av det antikristelige rike. Her faller Stålsetts teorier utrolig harmonisk på plass.

Stålsett krever på vegne av folket som han sier et svar fra de ledende politikere om hva som kan oppnås med krigen. Så avleder han spørsmålet ved presiseringen: Vi vil høre –helt presist og uten en forvirrende sjonglering med begrepene- hvordan de mener at en forkjøpskrig kan forsvares ut fra Folkeretten og FN-pakten. Det kan de ikke, slår han fast.

Noen har lært at angrep er det beste forsvar i en truet situasjon. Også for å unngå krig. Å avgjøre dette hører inn under det så kalt verdslige regimente i våre ordninger.

Stålsett sier i folkets navn: Stans, mens det ennå er tid.

Bibelen sier: Søk frelse. Søk Herren, mens det ennå er tid. Det kommer en natt...

Jeg vil spørre Stålsett: Hvordan vil du eksakt forklare hvordan Irak og islamsk terror skal forhindres. Forklar det presist og utførlig.

Stålsett er rasjonalist. Fornuften skal seire. Slik oppfatter jeg han. Han er pasifist både åndelig og fysisk, men ikke fornuftsmessig.

Ser Stålsett fullstendig bort fra alt som heter åndsmakter, onde og gode makter utenfor mennesket og dets såkalte opplyste fornuft?

Dette er noen av mine spørsmål til biskop Gunnar Stålsett.

Beste hilsen

en av folket

Oddvar Berge

Kristen Framtid, Aust-Agder


PAUSEN ER OVER!! - VIRUSANGREP OG DATAOPPDATERING HAR FORÅRSAKET PAUSEN

Til dere som har lurt på hvorfor det ikke er lagt ut nye artikler på vår nettavis siden 15. januar, kan vi opplyse at grunnen er kraftige virusangrep og etterfølgende oppgradering av dataanlegget.

Fra i dag er vi igjen i normal drift, og vanligvis vil du finne nye artikler her hver dag.

Ivar Kristianslund


PAUSEN ER OVER!! - VIRUSANGREP OG DATAOPPDATERING HAR FORÅRSAKET PAUSEN

Til dere som har lurt på hvorfor det ikke er lagt ut nye artikler på vår nettavis siden 15. januar, kan vi opplyse at grunnen er kraftige virusangrep og etterfølgende oppgradering av dataanlegget.

Fra i dag er vi igjen i normal drift, og vanligvis vil du finne nye artikler her hver dag.

Ivar Kristianslund


Onsdag, Januar 15, 2003

PRESSEMELDING: Uttak av ammunisjon fra forhåndslagre

USA planlegger i tiden fremover å ta ut noe ammunisjon fra amerikanske forhåndslagre i Norge. Ammunisjonen vil bli fraktet ut av landet med amerikanske fly.

Pressemelding nr. 2/2003, 13. januar, fra Fellesoperativt hovedkvarter

Forhåndslagringen av amerikansk militært materiell i Norge ble etablert på 80-tallet. Opp gjennom årene er det ved flere anledninger tatt ut utstyr og ammunisjon fra lagrene, i tråd med den fleksibilitet som er nedfelt i konseptet. Etter uttak til øvelser og internasjonale operasjoner, er lagrene blitt tilført til dels nytt og mer moderne utstyr.

Priv til red:
Kontaktpersoner:
Vakthavende talsmann Fellesoperativt hovedkvarter, oberstløytnant Tore Idsøe, telefon 51 57 24 05, mobil 90 13 70 77.
Eventuelt
Presseoffiser Fellesoperativt hovedkvarter, kommandørkaptein Thom Knustad, telefon 51 57 22 13, mobil 95 89 42 40.

KOMMENTAR TIL PRESSEMELDINGEN AV LARS-ARNE HØGETVEIT:
Til informasjon for de journalister som kan ha interesse av å
følge opp saken nevnt under i en pressemelding fra Heimevernet.
Jeg er redd det som står om at lagrene fylles opp igjen
må tas med en stor klype salt - og i disse utrolige tider
bør man ikke tømme slike lagre!
Man har tidligere tømt lagre på
Andøya uten at noen reagerte nevneverdig. Den gang (under
Balkan striden) kjørte det kolloner i en hel uke, helst natterstid,
og tømte amerikanske forhåndslagre.
Norge står nå uten stridsevne og i beste fall en meget
lav stridsevne , som nå ytterliger forverres.
Mvh

Lars-A. Høgetveit


Jesus eller EU - Av Kristi Rognerud

Min påstand: Alle trenger Jesus, ingen trenger EU! Hvorfor? Fordi: Han faktisk er den eneste vi alltid kan stole på og regne med. Jesus vil aldri finne på å lure oss inn i noe som så tydelig ville være en gedigen ulykke for vårt land. Bare den som ikke kjenner Ham/Sannheten, vil prøve på dette. Den ugudelige ser jo ikke hvor tåpelig og uklokt det er å slik selge seg ”for å få være med å bestemme”. Som de visst så inderlig gjerne vil. Dette er barnslig og dumhet, rett og slett. Det vitner om stor egoisme og maktsyke. Arbeiderpartiet vil altså ha større arbeidsledighet, bare for å bli sett/med blant de som sannsynligvis innbiller seg at de har all makt. I Europa. [Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus i Misjonsbefalingen. Hva betyr dette? Med det menes at Han alene har all makt, vi syndere egentlig ingen. Påstår du at Gud lyver?] SV er også på gli, har jeg hørt. Overalt er de ute på glattisen igjen. Det er så fristende for dem med alle fristelsene. Da gjelder det å tenke klart, ikke sant? Lar vi oss kjøpe, eller våger vi å stå imot presset? Selvfølgelig vil de ha Norge med! Men Norges, forhåpentligvis til alle tider, uavhengighet er det nok langt flere enn vi selv som etter hvert stadig mer vil glede seg over! EØS er imidlertid en svær tragedie. EU har dermed kneblet landet vårt. Melder vi oss ikke snarest ut her, vil en trolig alltid være prisgitt den europeiske union.


VEDR. AVVÆPNING AV HEIMEVERNET

Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid, Aust-Agder

Det heter at vi ikke har synlige fiender i dag. At vi lever i en ny og annerledes verden enn for 60 år siden.

Dengang erfarte man noe om nazismen. Ordet nazisme kommer forøvrig av ordet nasjonalsosialisme. Også dengang ble landet forsøksvis avvæpnet forut for 1940.

I dag har vi muhammedanismen eller islam nærmere innpå oss. De er to alen av samme stykke. Av nøyaktig samme åndskaliber. De opererer ved sine ledere på litt ulike måter. Men stormuftien av Jerusalem dengang, onkel til Yasser Arafat, samarbeidet tett med Hitler om oppskriften da den konsentrerte seg om jødene.

I dag er målet å samle verden mot jøder og kristne.

Man lærte for 60 år siden å ta avstand fra nazismen som ideologi i Norge.

Når skal vi lære å ta avstand fra muhammedanismen som ideologi?

Én er Gud. Denne ene – og ingen annen, kan gi oss det vi trenger.

Derfor går den egentlige og avgjørende veien til indre trygghet, fred og sikkerhet i Norge fremdeles gjennom de gamle nedarvede sannheter som generasjonene før oss har erfart, nemlig omvendelse til Israels Gud og hans ti bud ved hjelp av Helligåndens kraft i Jesu navn etter Hans Nielsen Hauges enkle og velprøvede oppskrift.


HEIMEVERNET AVVÆPNES. PARTIET KRISTEN FRAMTID ANSER BESLUTNINGEN UANSVARLIG OG ULOVLIG

Av Oddvar Berge, Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder

Heimevernets våpenføre tjenestepersoner har via et strakstiltak med bakgrunn i et Stortingsvedtak fått ordre om umiddelbar innlevering av vitale deler av sine våpen. Dette vil gjøre dem uegnet til bruk i en akutt nødsituasjon.

Ikke alle tjenestepersoner ser seg rede til å etterkomme denne ordren. Partiet Kristen Framtid stiller seg bak disse som også inkluderer partiets nestformann, da ordrenekten er begrunnet i grunnlovens gjeldende regler.

KF vil også oppfordre alle andre til å tenke gjennom konsekvensene av det som nå finner sted på denne måten, og hvilke følger det kan ha for landet vårt sikkerhetsmessig og forsvarsmessig.

KF anser denne ordren for å være ulovlig og historisk sett lite gjennomtenkt.

Partiformann Ivar Kristianslund ser ikke bort fra at ordren kan være fremkommet med bakgrunn i holdninger som er av karakter identiske med landssvik.

(Nestformannen, Per Ola Hovd, gjorde rede for sitt syn i NRK 2 Dagsnytt 18 i kveld).INGEBORG MATHIASSEN: Illojale geistlige!

I Dagen av 4. januar d.å. er det en sann artikkel skrevet av Reidar Holtet.

Når biskopene har ”ryggstø” fra staten, - og ikke minst fra KrF, så har det knapt noen hensikt å skrive noe imot Den forfalne norske kirke. Biskopene har lagt ned ”hyrdestaven” for all fremtid! – Dnk kan aldri mer bli en sann kristen kirke!

Nå må vi be om at det oppstår en ny Luther, - hvis det er nådetid igjen, - som kan tale med tyngde mot de tause og tafatte statsbiskoper. Deres utøvelse av tilsynsembetet har ikke forankring verken i Skriften eller Bekjennelsen (Tit.1:7f, 1. Tim. 1:9f, 3:1f., 6:3, 6:20). Men uten tvil er biskopene gode ledere for statens religionsvesen.

Holtet etterlyser i sin artikkel biskopers holdning og ansvar for utviklingen i Dnk, og i særlig grad Wagles, - som nå er preses. Statens biskoper (også de pensjonerte) har allerede gitt sine tause svar og holdninger ved den stilltiende aksept som er utøvet av dem i lengre tid.

Til slutt vil ”kirken selv” være representert ved det ”tilsyn” som i dag utøves av Stålsett og Köhn, og som etter hvert vil komme til syne også i de to nordligste bispedømmer. Lærenemda i Dingstad-saken har allerede gitt oss en pekepinn!

I bladet Fundament nr. 1 for 2000 uttalte herr Wagle: ”Kirken må leve med to syn”. – Med andre ord ett bibelsk og ett ubibelsk bispesyn! For øvrig uttalte Wagle for en stund siden, at bispekollegiet måtte bli flinkere til å stå frem i media. Mange har nok lagt merke til at biskoper ofte er frempå i politiske saker. Men ingen av dem står frem og taler ”som Guds Ord” (1.Pet.4:11).

Det forkynnes syndenes forlatelse over et liv i synd. Alle omtales som kristne. Det tales ikke et helt Guds Ord slik Mesteren har lært oss (Luk. 24:47). Guds bud (loven) nevnes knapt fra presteskapet. ”Loven er ikke satt for en rettferdig, men for lovløse”, … for ugudelige … og for menn som har ”utuktig omgang med menn” (1.Tim.1:9f). – Kjødets gjerninger er blitt åpenbare (Gal.5:19f) i Den norske kirke! Guds Ord går i oppfyllelse: ”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, …” (2. Tim.4:3).

En kirkes preses skulle ikke stå frem med en forsuret lære. Den falske lære (surdeigen) ble vedtatt av bispemøtets mindretall våren 1995. I dag ser vi hvordan det gikk: ”En liten surdeig syrer hele deigen” (Gal. 5:9). Hele Dnk er forsuret! Ansvaret ligger på de biskoper som går under dekknavnet konservativ og bibeltro, og som intet har å bidra med i åndskampen. Hvorfor er det ingen flere fra det statlige presteskap som protesterer mot bispelæren? – Har den lille surdeigen (fra 1995) gjennomsyret hele deigen (kirken)?
Hans Nilsen Hauge måtte i mange år sitte i en mørk og kald fengselscelle, fordi de geistlige sviktet den sanne lære. Slik er det også i vår tid! De geistlige har tatt parti på statens og KrFs side, og avsatte prester er blitt fengslet på grunn av bønn og salmesang der småbarn blir tatt av dage.

Jeg tror Reidar Holtet må vente lenge på svar fra Wagle i Nidaros.

Ingeborg Mathiassen, Prestjord
cand.theol.


Tirsdag, Januar 14, 2003

PER OLA HOVD DELTAR I DAGSNYTT 18 PÅ ONSDAG

Politisk nestformann i Kristen Framtid, Per Ola Hovd deltar i et debattprogram i radio under Dagsnytt 18 i NRK 2 onsdag den 15. januar 2003 mellom klokken 18 og 19.

Bakgrunnen for debatten går fram av en artikkel av Hovd som er pulisert her i nettavisen mandag den 30. desember 2002 under tittelen "Avvæpning av HV og Norge".


VIKTIG BREVKOPI: HV's av-væpning

Dag Jørgen Høgetveit
Hornnes

08.01.03

Sjef HV-distrikt 07

Gjenpart:
General Harald V.
Generalinspektøren for Heimevernet
Avsnittssjef / NK avsn./ Områdesjef
Lensmannen i Evje og Hornnes
Div.


Ad Heimevernsstabens av-væpningsdirektiv

1. En har 07. jan. mottatt ordre (datert 20. des.) om å "levere tennstempel med tennstempelfjær snarest og innen 16 januar". Ordren blir ikke å etterkomme.

2. Av Generalinspektørens odiøse følgeskriv fremgår at "Plikten til å oppbevare våpen hjemme er gitt i HV-lovens § 26.
Jeg er svært opptatt av å tilrettelegge forholdene slik at den enkelte skal føle at sikkerheten er ivaretatt og at familie/ omgivelser ikke føler usikkerhet med ordningen."
Fjernes vital våpendel er våpenet ikke lengre å definere som våpen (HV har ikke bajonett); en er følgelig ikke oppsatt i.h.h.t. HV-lovens §26.

3. For militær befalingsmann er ellers gjeldende at han "skal uten videre gjøre motstand mot et væpnet angrep med alle midler som står til rådighet og sette all kraft inn på forsvaret i løpet av kortest mulig tid." "De skal gjøre motstand selv om de blir stående alene og selv om situasjonen ser vanskelig eller håpløs ut ..." (Kgl res. 10. juni 1949: Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge, II 8a-b). Direktivet forutsetter neppe at forsvaret primært forsøkes utvirket med nevene.

4. Forøvrig er militær befalingsmann ved beskikkelse pålagt "med plikttroskap tjene Konge og Fedreland."
Generalinspektøren "ber om at du bidrar til en rask og sikker gjennomføring av Stortingets beslutning ved lojalt å følge opp ordren ..." Lojalt mot hva? Mot den militære ledelse og Stortingets lovstridige vedtak? Eller mot HV-loven, Konge og Fedreland slik Konge og Norge er definert i lov av første rang, Grundloven?

5. Undertegnede følger opp avleveringsordren med omlag samme lojalitet som den militære ledelse gjerne viser et stortingsvedtak som går den imot; nå sist Stortingets nylige av-visning av den omdefinerte kammerlås.
Avlevering av vital våpendel er uaktuelt. Våpenet vil på eventuell ordre fra den sivile politimyndighet bli avlevert det lokale lensmannskontor. Komplett. Samtidig leveres uniformsjakke og lue, hvilke identifiserer som tjenestegjørende soldat.

6. En har bragt i erfaring at de innsamlede tennstempler/ fjærer blir innbragt til HV's distriktslager. Naturligvis med en kontrollmessig begrunnelse. Det hevdes at lagring etter kontrollprosessen vil skje lokalt.
Under distriktsvis lagring vil avsnitts- og områdesjef effektivt være avskåret fra å etterkomme det femtitre år gamle direktivs stående ordre om å sikre / mobilisere mot femtekolonister og væpnet angrep.
Under en eventuell lokal lagring vil sårbarheten fremdeles være stor, og avsnitts- og områdesjef råder ikke over midler til å sikre mobilisering av egne styrker.

Dag Jørgen Høgetveit


LESERINNLEGG : Gøbbels: Gjentagelsens hemmelighet er stor - Av Bjarne Kydland

Palestina er fremdelese en sak, sier Per Jon Odèn, i Bergens Tidende for søndag. Han viser bl.a. til TV-programmet med samme tittel. Omtrent daglig doserer BT oss med skrifter à là dette. Folk flest måtte jo snart ha blitt temmelig allergiske overfor slike og lignende skriverier om palestina-araberne og jødene. Eller er folk flest rett og slett blitt hjernevasket? At slikt skrives av norske nordmenn, som kanskje ikke umiddelbart skal sies å være rene ”galningar” det kan vel enda la seg høre, men når en stort sett bare leser slikt, da begynner en å tro at BT kort og godt går ut fra at nordmenn flest er bare ”galningar.”

Skulle vi ikke i dag, som under verdenskrigen klare å skjelne mellom Churchills og Hitlers anliggende? Ut fra daglig språkbruk og handlemåte er det ingen forskjell mellom en Arafat og en Hitler. De har og hadde samme målsettingen både for jødene og de øvrige folkeslagene: Sagt med ett ord: Underkastelse. Verdi som mennesker er lik NULL.

Her har Bergens Tidende fra første stund påstått at det eksisterer et folk som okkuperer sitt eget land, og faktum er at mange i dag er hjernevasket av den grunn, endog folk som kjempet mot Hitler under krigen har funnet ut at ”leoparden har skiftet flekker”.

Thorbjørn Jagland har for ham et karakteristisk utsagn i BT for 13. januar. Han sier bl. a.: ”USA bør bruke diplomatiet fullt ut og oppgi sin støtte til Sharons konfrontasjonspolitikk.” Tenk det! Hvor var vi, i den vestlige verden i dag om vi ikke nettopp hadde konfrontert Hitler med alle tenkelige og tilgjengelige midler? Hitler overholdt, som Arafat praktiserer, heller ikke avtaler med motparten/fienden. Historien sier at til mer for eksempel jødene vil tøye seg for fred, (ikke-konfrontasjon) til hurtigere stiger dødstallet blant dem, forårsaket av selvmordsbombere. Dette kan visst ikke Jagland skjønne ?

Hvem sitt land har folkeslagene på den vestlige halvkulen okkupert? Vi i Vesten er under samme trusselen som jødene alltid har vært. Er dette virkelig gått hus forbi, i BT?

Denne trusselen forkynner de ”hellige krigere” i Allah`s navn, 365 dager i året. Men dette har gått hus forbi i BT ? Eller skriver bladet mot bedre vitende?

Jeg spør: Er det noe land, i følge Arafat, som Allah (les Arafat) ikke regner for okkupert? Har BT forstått at den dagen jødene måtte være ”kastet på sjøen”, da står Vesten for tur?

Nettopp inn i denne situasjonen finner våre folkevalgte det på tide å avvænne hjemmefronten. Og i følge Aftenposten av 28:12:02 sier Stein Ørnhøi, der han siterer generaler og politiske motstandere: ”Vi har ikke noe forsvar lenger.” (Per Ola Hovd, HV-soldat, Mosvik. Dagen 13. jan.)

Er det nettopp dette BT har forstått kanskje, og bevisst inntar samme posisjon som natzistene, under krigen? Dette er uhyggelig. Bare uhyggelig!
En kan også spørre: Hvorfor skulle en vente noe betre av nordmenn i dag enn fra tusener og atter tusener under natzi-regimet, i 1940 – 1945.

Verden, med Noreg i spissen er under ingen omstendigheter i noen bedre forfatning i dag enn for 63 år siden. Totalt hjelpeløse er vi! Dette kommer seg av, sier fredsforsker Johan Galtung, at vi har logret og logrer formye med USA. (BT av 2002-12-28.)


Heimevernet er blitt sin egen fiende

Av Lars-Arne Høgetveit, cand. agric., 1640 Råde

Stortinget har vedtatt at HV-soldater skal innlevere sine tennstempler til sine AG3. Mange norske HV-offiserer følger nå opp vedtaket uten så mye som å protestere og flere HV-soldater må ta støyten ved å nekte ordre - i nødverge for sitt land inntil Stortinget omgjør sitt vedtak. Det som nå skjer er direkte feigt av ansvarlige offiserer og få vil etter dette kunne følge dem i en evnt. krig – de har jo allerede vist svært sviktende dømmekraft. Og også, så vidt jeg kan skjønne, brutt HV-loven, en lov gitt av Stortinget. En avvæpningsordre av HV er altså i strid med Stortingets tidligere vedtak mht ”Lov om Heimevernet” - ingen kan dermed dømmes for å nekte å innlevere sitt tennstempel før loven er endret. I lov om Heimevernet § 26 står ”Etter nærmere bestemmelser av Kongen plikter heimevernssoldater utenfor tjenestetiden å oppbevare og holde vedlike sine våpen, ammunisjon og annet personlig utstyr.” (Endret ved lov 27 april 1995 nr. 17.) Etter innlevering av tennstempel er AG3en ikke lenger et våpen og plikten er ikke overholdt!
HV har et så flott slagord ”HV over alt alltid” – det burde vært tilføyd ”Nå uten våpen”. Det brukkne geværs politikk har trengt langt inn i forsvaret, et forsvar som fortalte meg under førstegangstjenesten på Evjemoen i 1988 ”at vi har ingen fiender mer” – hvilket fikk mange til å tenke ”hvorfor er vi her da”? Demoralisering kalles dette og er et ikke ukjent begrep i militær strid og for å legge en nasjon åpen for fiendemakter før en krig bryter ut. For den som ville se historisk og også datidig på det var informasjonen vi fikk ikke sann.15 år senere var Evjemoen nedlagt. En tanke, fører til ord som gir seg utslag i en handling – og er disse tanker lik utenriksminister Chamberlain sine utopiske tanker før den 2. verdenskrig ”Fred i vår tid” - så får vi krig. Menneskesynet er viktig her – en evangelisk luthersk kristen (jmfr. Grunnlovens § 2 om Norges konstitusjon) vil si at mennesket er født med arvesynd og vi må dermed forvente at nasjoner er i stand til å innvadere og drepe hverandre om de styrende baserer sine liv på ideologier som er anti Gud. Det er kun et annet menneskesyn som kan hindre krig fordi mennesket trenger innvendig styring og den må Vår Skaper skape i oss. Det er den dype sammenhengen. Det er bare å bla opp et verdenskart og historieboka å sjekke denne tanken om ideologier på avveier og hva de har ført til av kriger. Det kan, etter mitt syn, vise seg i Norge at vi har femtekollonister i våre rekker som systematisk destabiliserer forsvar og land. Dette var tilfellet før den 2. verdenskrig i Norge.

Det sies at mange offiserer i dag ikke tør si hva de innerst inne tenker om vårt forsvar og de er dermed med på å føre Norge inn i en ny krig ved at de løper flertallspolitikernes ærend fullt ut.

Jeg vil oppfordre generalinspektøren for HV å informere sine soldater om hva de skal gjøre fremover, med bakgrunn i verdens situasjonen og Norges geografiske beliggenhet tett i verdens største militærbase, Kolabasen. Ved en slik avvæpning som nå finner sted er ikke lenger en HV-soldat oppsatt etter HV-lovens § 26. Stabssjef Knut Haugen i HV-distrikt 07 uttaler til Agderposten 9. januar i år at ”Det er for så vidt ikke så rart at folk nekter (å innlevere tennstempel til AG3, red. anm.), fordi de da ikke er oppsatt med våpen og heller ikke oppsatt i henhold til HV-loven.”
For en tid tilbake nektet også deler av medlemmene i Norges Reserve Offiseres Forbund (NROF) å levere inn sine våpen etter en avvæpningsordre. Av disse er det per i dag 35 personer som er anmeldt for ikke å ha levert inn sitt tjeneste våpen og ytterligere 59 blir anmeldt innen utgangen av uke 2 i år om innlevering ikke finner sted. Sett i forhold til antall våpen vil det for HVs del tilsvare at det vil reises 700 saker mot HV personell. Jeg tror resultatet er gitt om en følger loven og at en avvæpning dermed er lovstridig og også strider mot de lovene som vårt land bygger på.
Og man må spørre seg om det er Stortingets oppgave å underminere vårt gjeldende lovverk og dermed rettssamfunn, siden de krever innlevering av tennstempler som en HV-soldat ikke har lov til å levere fra seg i følge § 26?

Jeg tror ikke generalinspektøren for heimevernet, generalmajor Odd Frøise Tangen, er så naiv som det kan synes han er? Vi er mange som venter på hans neste utspill som følger opp hans plikter som generalinspektør. Han har en medspiller i øverstkommanderende i Norge, Kong Harald V, hvilket bestefar Kong Haakon VII fikk stor betydning for vårt land i kampens stund.
Kong Haakon gikk den gang foran slik slagordet for israelske offiserer i krig er ”Follow me” - ”følg meg”. Det er statsmannskunst og mot som kan verge kvinner, barn og fedreland. Alt annet er rein feighet og i verste fall landssvik.


Mandag, Januar 13, 2003

KAN IKKE BISKOPENE LESE? ELLER ER DE BEDRAGERE?

Dette ville man kanskje få svar på hvis det ble arrangert et obligatorisk lesekurs for statsbiskoper og andre forvirrede personer med tilknytning til Den norske kirke. Kurset ville naturlig kunne finansieres av Opplysningsvesenets fond! Leseboka burde være en enkel ABC med tekster kun fra Bibelen.

Som basislesning kunne man starte med de enkle fortellingene fra 1. Mosebok, kapittel 19 og Dommernes bok kapittel 19 og 20. Disse illustrerer at homoseksualitet representerer et helvete på jorden både for enkeltpersoner og samfunn! Videre kunne man benytte følgende oppsummerende tekster: 3. Mos. 18,22: "Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom." 3. Mos. 20,13: "Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!"

Som repetisjon kunne man benytte følgende tekster fra Det nye testamente:
Rom. 1,26-27: "Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse."

1. Kor. 6,9-10: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, ELLER MENN SOM ØVER UTUKT MED MENN, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere SKAL ARVE GUDS RIKE."

1. Tim. 1,9-11: "En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, MENN SOM LIGGER MED MENN, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være SOM STRIDER MOT DEN SUNNE LÆRE – etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd."

2. Pet. 2,6: "Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, OG SATTE DEM TIL ET FORBILDE PÅ DE UGUDELIGE I FRAMTIDEN."

Jud. 6-7: "Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, LIKESOM SODOMA OG GOMORRA OG BYENE DER OMKRING, SOM PÅ SAMME MÅTEN SOM DISSE DREV HOR OG GIKK ETTER FREMMED KJØD, OG NÅ LIGGER SOM EKSEMPEL FOR VÅRE ØYNE OG LIDER STRAFFEN I EN EVIG ILD."

2. Joh. 10: "Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!"

Kurset ville også være nyttig for DEN NORSKE KIRKES LÆRENEMND! Lærenemnda har visstnok planlagt å bruke flere år på å finne ut om homoseksuelt samliv er forenlig med Bibelens lære! Det er ikke kjent hvor mye av skattebetalernes penger som skal brukes på denne aktiviteten, men at det kan spares mye tid og penger om Lærenemnda deltar i lesekurset synes helt klart!

Ivar Kristianslund
Formann i Kristen FramtidHARSTAD TIDENDE, FREDAG 10. JANUAR 2003: "Tror biskopen har bestemt seg"

"Biskop Per Oscar Kjølaas kan allerede ha bestemt seg for å la den lesbiske kapellanen i Målselv, Anniken Urianstad, få fortsette i jobben.

- Jeg tror han låner et øre til lokale instanser. Alle samtaler vi har hatt, mener jeg går i en slik retning sier prost Hans Erik Holm i Målselv til Troms Folkeblad.

De som skal ha et ord med i laget, før Kjølaas i februar treffer sitt valg, er de to menighetsrådene i Målselv og Øverbygd samt prosten. Holm røper i den forbindelse at han har snakket med lederne i begge menighetsråd ”.


Søndag, Januar 12, 2003

GUD FADERS RØST: "Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag!"

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

Jes 42:1-4
Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene.
Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten.
Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem.
Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden. Og på hans lov venter fjerne kyster.

Kol 1:15-20
Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning.
For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham.
Han er før alle ting, og alt består ved ham.
Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste.
For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham,
og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, – ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene.

Matt 3:13-17
Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham.
Men Johannes nektet ham det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg!
Men Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje.
Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.
Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.


Lørdag, Januar 11, 2003

AG3-avvæpning og Stortingsvedtak - Av Jørgen Høgetveit

Norge styres etter lover, "Lovene skal regjere, ikke menneskene", sa allerede grunnlovsfader Falsen. Det er Grunnloven som konstituere Stortinget ikke omvendt. Les Grunnloven - i karle! Og Stortinget er selvsagt forpliktet på Grunnloven - samt sine egen gitte lover. De kan like lite som enhver borger velge og vrake i om de vil følge lovene eller ikke. Man skal ikke ha et lovløst flertallsdiktatur her i landet her i landet - uansett om det er Stortinget som bygger det.

Stortingets valgte representanter har den unike mulighet at de kan fremsette et lovforslag eller forslag til endring av gjeldende lov, men de kan ikke fatte vedtak om å bryte sine egne gitte lover! Det er elementer rettstenkning i et folkevalgt retts-demokrati. Derfor blir det helt galt når en høyere HV-sjef uttaler: "At det kan vise seg at Stortinget har gjort et vedtak som strider mot Heimevernsloven og / eller Grunnloven får man ta en vurdering på i ettertid. Nå har man fattet et vedtak som skal følges opp, sier han." Videre heter det høyst militært: "-en ordre er en ordre". Agderposten 10.januar d.å. Da lyder det adskillig bedre i en RETTSSTAT når stabssjef K. Haugen i HV-distrikt 07 sier: "Det er for så vidt ikke så rart at noen nekter, fordi de da ikke er oppsatt med våpen og heller ikke oppsatt i henhold til HV-loven." (Det kommer vi tilbake til under.)

Norges forsvar hviler på Grunnloven - nærmere bestemt § 109: "Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en viss Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue.- -" (Andre lover og direktiver kunne vært nevnt). All forvaltning i det sivile samfunn - i fred gjelder ikke unntakslover - skal all forvaltning skje på basis av Grunnloven. Her gjelder ikke ordre uten videre, men ordre gitt på basis av lovlig fattede vedtak. Og m.h.p. Grunnloven så er det vanskelig å forstå at en soldat kan utføre sin plikt til forsvar av Fædrelandet - bl.a. gjenerobre våpenlagrene hvor tennstempel og fjør oppbevares - noe man endatil har hatt øvelser på å gjenerobre fra fienden som evt. kan ha overtatt dem - når man er avvæpnet. Det ville være direkte dumt / selvmord å møte opp til et slikt lager ikledd uniform (levende blink) og våpenløs.

"Lov om Heimevernet" av 17. juni 1953 sier i § 25: "-plikter heimevernssoldater under krig eller når krig truer, å holde seg klar til frammøte på kort varsel". Våpenløs altså, kanskje rett i armene på fienden!
I flg. § 26 i samme lov sies det: "Etter nærmere bestemmelser av Kongen plikter heimevernssoldater utenfor tjenestetiden å oppbevare og holde vedlike sine våpen, ammunisjon og annet personlig utstyr." En AG-3 uten det inndratte utstyr - er ikke lenger noe våpen , det er en uformelig jernklump - kun egnet til å slå med - men til det kan man finne seg bedre egnet utstyr.

Dette tillater altså Stortinget og det norske forsvar å gjøre mot sine medborgere i en verdenssituasjon som er uhyre spendt og med et forsvar som det snart ikke er noe igjen av. Det er ikke underlig at oberstlt. Jonassen ved Hærens Øvingsavd. II, Evjemoen, i sitt avskjedsintervju til Fædrelandsvennen uttalte (etter hukommelsen): Den som ikke har egen hær, får snart besøk av en annen hær!

For ca. 2 år siden skrev jeg artikkel som het "Gamlehunden gjør", Zreiner Gundersen advarer". Norges kanskje mest dekorerte general - tidligere forsvarssjef sa i et 85 års intervju i Aftenposten 4.7.2000. Han taler om "Ungdommens galskap" og at "Jeg er redd for at dette kan gå helt galt". - "Det har innsneket seg en oppfatning blant unge om at det aldri vil bli krig igjen. Akkurat det samme sa man i 1939." "Han slutter seg ikke uten videre til den rådende oppfatning om at murens fall har endret verdensbildet og Norges posisjon i det." Han minner om at Putin er kommet til makten og at han kommer fra den innerste kjerne i KGB. Man kan gjerne tilføye nå at våpensmiene går for fullt igjen i Russland og de er igjen en av verdens største våpeneksportører og pleier sine kontakter til Kina, Nord-Korea, Iraq og Cuba meget vel.

I forannevnte artikkel pekte jeg også på - at om USA skulle komme i storkonflikter for. eks. 2 steder i verden - ville de ikke ha militærkapasitet til mer samtidig. Og hva ville da kunne skje her nord med de klare strategiske behov Russland alltid har hatt for å spre sin Kolabasen, sikre seg isfrie havner og kontroll av Nord-Atlanteren. Og på bakgrunn av den viten man har fra tidligere stortingspolitikeres og befalingsmenns forutseenhet - fra statsminister G. Knudsens 1914:"Den politiske himmel er skyfri", Det "brukne geværs" politikk før 1940 - ikke ulikt det som nå skjer - Chamberlains "Fred i vår tid" osv. osv., burde både politikere og befalingsmenn reise seg til forsvar for Norges Konstitusjon og lover samt skikkelig respekt for vår Lovgivende forsamling, og ikke hjelpe dem til å undergrave seg selv enda mer enn de allerede har gjort i sitt folk! Befalingsmenn som handlet selvstendig på rettens grunn - var det som reddet som reddes kunne av Konge, Regjering og Storting i 1940 m.m!Trygve E. Gjerde: Hvem drepte Tore Tønne?

Dette spørsmål ble for meg veldig alvorlig da jeg skulle tenke gjennom den problematiske situasjon som vi mennesker kan komme opp i i et samfunn der byråkratiet har tatt fullstendig overhånd og kvelertak på enhver som vil befatte seg med offentlige dokument og skjemaer.

En skal ikke harselere over dette som skjedde med T. Tønne, det er en tragedie for familien og fryktelig vondt for dem som sitter igjen med saknet og savnet og de mange ubesvarte spørsmål. Jeg er derfor helt enig i det hans to brødre nå gjør, nemlig få en offentlig gransking og belysning av hele problematikken omkring denne sak.

Hvem drepte Tore Tønne? Jo, sier J. Ultveit Moe, det var Dagbladet! Det er jo ganske korrekt, og det var sannelig et simpelt mord! Men si meg hvem drepte egentlig Tore Tønne? Det skulle vel ikke være de som kjøper Dagbladet, eller VG for den saks skyld. Dagbladet skriver jo ikke annet enn det dens kjøpere gjerne vil ha, eller hvordan er det? Kjøper du Dagbladet J. Ultveit Moe? Altså var det Dagbladets kjøpere som drepte ham, la det være sagt en gang for alle!

Men si meg hvem var det egentlig som drepte Tore Tønne? Det skulle vel ikke være den offentlige byråkratiske jungel og virvar der kun skarpskodde advokater og rettslærde finner frem, ja knapt nok dem? Sannelig tror jeg det var det som drepte ham. Dagbladet tok jo bare for seg av «skolmene i grisetrauet» og serverte det videre til de som stiller opp ved den offentlige moderne gapestokk som Dagbladet, VG og den kulørte ukepresse representerer!

Men hvem var det nå egentlig som drepte Tore Tønne? Hvem har skylden for dette forferdelige byråkratiske lovverk med dets uendelige og uløselige labyrint? Er det ikke våre folkevalgte? Og hvem har valgt dem inn? Du skulle vel ikke være skyldig i det, min kjære leser? Du skulle vel ikke være så uforstandig og velge politikere inn på Tinget som bare er opptatt av å legge snarer for seg selv og andre. Og når så noen går seg vill i labyrinten, så unnskylder de seg med at det var ikke slik ment!

Sannelig jeg tror det var de velgere som nå i lang tid har valgt inn våre stortingsmenn, som drepte Tore Tønne, og ikke bare han, men mange andre rundt om i vårt samfunn har gått seg vill i samme labyrint og offentlige byråkratiske junger med alle de heslige og farlige «rovdyr». Ikke alle dør legemlig, men mange dør åndelig mens de står i tabloidens gapestokk og blir spyttet på av de som kjøper slike aviser og ukeblad.

Har vi glemt hva vår reformator sier i katekismen? Vi skal tale vel om vår neste og ta alt opp i beste menig! Ja, Jesus Kristus sier: Vi skal elske vår neste som oss selv. Der kan jeg og du begynne! God bedring!

Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Fredag, Januar 10, 2003

Jer. 22,29: Land! land! land! Hør Herrens ord!

Matt 23:37
Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.

Disse ordene gjelder ikke bare Israel og Jerusalem. De gjelder like mye Norge i dag. Vårt folk er i en katastrofal situasjon! De fleste av landets ledere er åndelig blinde og leder folket i synd!

Luk 6:39
Han sa også en lignelse til dem: Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften?

Vårt eneste håp er Jesus!

Apg 4:12
Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

IK


Torsdag, Januar 09, 2003

KLIPP FRA AVISEN NORDLYS: Homofil prest kan miste stillingen

Nordlys/Nyheter 08.01.03

Homofil prest kan miste stillingen
Reidun L. Traasdahl Nilsen (reidun.t.nilsen@nordlys.no)

MÅLSELV: Kapellan Anniken Urianstad i Målselv inngår homofilt partnerskap i februar. Biskop Per Oskar Kjølaas må avgjøre om hun skal få beholde sin prestestilling.


Kirken har vedtatt at den ikke skal ha homofilt samlevende personer i vigsla stillinger. Foreløpig er det ikke avklart om partnerskapet får følger for prestestillinga Urianstad har i Øverbygd.

– Det pågår samtaler med presten akkurat nå. En konklusjon vil foreligge fra meg i januar/februar, sier biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas til Nordlys.

Uavklart
Det var kirkemøtet i 1997 som vedtok at Kirken ikke ønsker prester som lever i partnerskap i vigsla stillinger. Det gjelder både ved nyansettelser og for de som innehar stillinger.

Men biskopene rundt om i landet har forholdt seg ulikt til vedtaket. Det har vært tilsatt prester som lever i partnerskap siste årene, deriblant Siri Sunde.

Det er ifølge Kjølaas særlig tre bibelsteder hos Paulus som er stridens kjerne. Paulus var klart imot homofili, spørsmålet er hvordan man tolker versene. Den norske kirkes lærenemnd er nå i ferd med å utrede dette teologisk.

Vanskelig
Kjølaas ble orientert om Urianstads planer for en drøy måned siden. Urianstad har vært kapellan i Øverbygd i mange år. Siste året har hun hatt permisjon og arbeidet som vikarprest, samtidig som hun har vært nestleder i Presteforeningen.

Kjølaas avventer nå synspunktene fra prost og menighetsråd på partnerskapet.

– Saka er vanskelig fordi en prest ikke er alene i verden. Det er viktig å høre hvilket syn omgivelsene har, sier Kjølaas.

Åse Karlsen, leder for menighetsrådet i Øverbygd sier kort, før hun legger på røret til Nordlys, at hun ikke er villig til å kommentere saka.

Beholder prestestillinga?
Kjølaas kan ikke kommentere den konkrete saka, da den er under behandling.

– Etter mitt syn kan homofile i partnerskap inneha vigsla stillinger. Men det må avgjøres i hvert enkelt tilfelle, sier Kjølaas.

Prost Hans Erik Holm i Indre Troms prosti mener Urianstad bør få bli i prestestillinga.

– Vi forholder oss i så stor grad vi kan til de retningslinjer vi har i Den norske kirke, der utgangspunktet er at partnerskap og vigslede stillinger ikke er forenlig. Men vi ser også at spesielle dispensasjoner er gjort i Hamar og Oslo. Her dreier det seg ikke om en nytilsetting, sier Holm til Vårt Land.

Naturlig prosess
Morten Fleischer, leder av Presteforeningen i Norge, ser på kirkemøtets vedtak som bindende for Den norske kirke, men ikke for de som fagforening.

– Presteforeningen er ikke involvert i saka uten at vårt medlem ber om det. Hun har ikke sagt at hun har vært utsatt for press, men ser på det å snakke med biskopen i slike saker som en naturlig prosess, sier Fleischer.

Anniken Urianstad ønsker ikke å kommentere saken.


--------------------------------------------------------------------------------
Flere nyheter finner du på: www.nordlys.no


Onsdag, Januar 08, 2003

Be for Norge!

Mye tyder på at Norge går inn i en vanskeligere tid. Vi sender videre og anbefaler på det beste denne oppfordringen til bønn som vi har mottatt:

"Be om landsvekkelse i Norge!
Be Gud i sin nåde redde
matproduksjonen og forsvaret!"

Joh 15:7
Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

IK


Tirsdag, Januar 07, 2003

Kraft- eller styringskrise? - Av siv. agr. Jørgen Høgetveit

For titalls år siden slo Agderfylkene seg sammen med Vestfold og bygde ut de store kraftanleggene i Øvre Setesdal: Brokke I og II. Kommunene skjøt inn sine midler for folket og skattebetalerne stod bak og ønsket lys og varme i et mørkt og kaldt land med lange vintre. Altså dekning av primærbehov. Så ville vi også ha noe rimelig energi til industrien. Vi var ikke ute etter penger for enhver pris. Greitt med et overskudd som kunne reinvesteres for videre behovsddekning, men det var lys og varme vi ønsket.

Dette gikk velregulert og greitt i mange år. I flg. mine kilder styrte man etter en "minimums-magasinkurve" hvor man tok høyde for å dekke 2 ekstreme år , dvs. lite nedbør og strenge vintre etter hverandre. De samme kilder sier at Statskraft fremdeles er ansvarlig for 50% av landets totale magasinenergi og av dette oppimot 100% av de store flerårsmagasiner. Da skulle man jo tro at dette var i de beste hender for å unngå de kraftkriser man nå opplever med nedtømte magasiner og skyhøye kraftpriser! Men nei, nå er kraft underlagt nye ideer og styringsregimer. Nå har man slukt den nye absolutte frie markedstenkningen med hud og hår, ikke den gamle liberalisme engang nøyde man seg med. Kapitalen skal styre uhemmet. Bibelsk tenkning om nasjonalstater slettes og den grenseløse galskap hersker på en rekke områder. Om dette sier noen av deres guruer følgende: "Den globale markedstenkning som ideologi - er like farlig for det siviliserte samfunn - som marxismen, dens forløper var" W.Paff Int. Herald Trib. 14.7.-98. "Suksess-kulturen har erstattet troen på prinsipper. Samfunnet har mistet sitt anker. "G. Soros i Atlantic Month. Disse kreftene fikk tak da vi ble meldt inn i EØS og innenfor der skal det være fri flyt av de fire friheter - hvorav kapitalen er sentral. Og man stiler videre mot det globale samfunn. Derfor måtte man gjøre om vårt fellesgode av offentlig eide kraftverk - som mange mener er av større verdi en oljen og gassen i Nordsjøen - til AS. Og den som har flest aksjer og mest kapital regjerer grunnen der og børsen kan herje videre med dette vårt arvegods som vi er fundamentalt avhengig av. Heldigvis stoppet bondevettet salg av aksje-majoriteten her på Sørlandet - mens byene heller ville ha et forvitrende kulturfond - enn lys og varme - og dem om det! Jeg fristet til å sitere en for lengst avdød slektning som hadde opplevd jobbetiden: "Fint skal det være om halve enden er bar."

Slik har det gått med livsområde etter livsområde i landet vårt - selv om vi ikke har fått kjenne det så kraftig på kroppen enda som nå med kraften i de tusen hjem. Den godt balanserte "frihet og orden" som ikke minst Grunnloven gir oss - er i full oppløsning. Styringen av naturresssursene som produserer mesteparten av mat og råstoffer - samt vannet - glipper og kommer på gale hender i forhold til hva Gr.l. og Industri-konsesjonsloven av 1917 la opp til. Og man lærer ikke av sine feil. Nei, man sier vi må har mer av samme slaget så skal det bli orden på sakene. Når markedskreftene bare får fungere lenge nok - kommer kraftmarkedet i balanse og kapitalhaiene vil sørge for at alt kommer på plass, sier man. Markedskreftene fikser nedbøren, skulle man tro!

Etter at man har tømt landet for 9,7 TWh netto - - et års forbruk til flere av de store byene - kommer man drassene med sine tidligere planer som de presenterte her i Setesdalen for flere år siden: Ny stor kraftgate fra Holene og til kysten og store linjer over til England, Tyskland og Holland. Denne europeiseringen av kraftmarkedet fikk man ikke til da i den utstrekning man ønsket, men nå skal vel krisen tvinge det fram - slik at vi får kraftig europeisk tilkobling med fri flyt av kraft og permanente europeiske priser i et kaldt og mørkt land for å tjene mere penger til flere fond? Så kan man importere kull- og atomkraft om natten, strupe ned vannkrafta fra Norge og legge elvene nesten tørre. For så på dagtid slippe på for fullt for eksport til utlandet igjen. Skvalpekjøirng kaller vi det. Atomkraftverkene produserer likt natt og dag - derfor ønsker man dette opplegget uten hensyn til biologien i norske elver. Men ønsker vi det?

Norge har et stort potensiale i utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk - om vi bare fikk sette full fart på dette og slippe en uendelighet av bremseklosser i systemene på noe som kunne gi oss ren energi med god beredskap.

Men det endelige svaret på dette er selvsagt å melde Norge ut av EØS og forandre Energiloven og få oss gode frihandelsavtaler slik at man selvstendig tilpasser vannbruk til en langsiktig styring for å dekke de menneskelige behov og ikke primært maksimalisere merutbyttet. Det kunne man også se litt på med hensyn på landbruk, matlagre og forsvar i disse førkrigstider. Kan hende blir kraftkrisen bare en liten forsmak på hva slags kriser man kan oppleve - og som vi har opplevd før i dette landet - med politikere uten den nødvendige realitetssans. M.a.o. vi bør beskikke vårt hus!Mandag, Januar 06, 2003

Babel i Bibelen og endetiden - Av Jørgen Høgetveit

Bagdad og dets nære naboskap Babel er igjen i sentrum av verdensbegivenhetene. Det er ikke noe nytt. Landskapet og byen er nevnt en rekke steder i historien og Bibelen og har en rekke profetier mot seg spesielt i Esaias kp. 13-14, Jer. 51 - 51 og Joh. Åpn. 17 og 18 samt 9,13-15 og 16, 12-15. Så vidt jeg kjenner til skjedde følgende her:
1. Paradiset og syndefallet med utdrivelsen skjedde her
2. Det første brodermordet ble begått ved at Kain slo i hjel Abel
3. Den første krig ble utkjempet her
4. Kaldeernes hedenske astrologiske kultur startet i området
5. Nimrod, sønn av Kusj, sønn av Kam sønn av Naoh levde her og ble den første diktator
6. Her bygget de Babels tårn som skulle nå like til himmelen for å skaffe seg et verdensnavn, med som ble dømt av Gud til adspredelse, språkforvirring . Babel betyr også forvirring
7. Røttene til Egypts avguderi og kultur ligger også her
8. Noe lengre nord lå Assyrerriket som tok Israels 10 stammer ca. år 722-721 f. Kr.
9. Til Babel ble 2-stammers riket ført ca. år 587 f.Kr.
10. Herifra synes også de største sluttcener i verdenshistorien å skulle utspille seg som vi kan lese om det i de forannevnte kp.

Masse av domsprofetiene mot Babylon i de forannevnte kp. er allerede skjedd, men det gjenstår tydeligvis en del - som vi gjør vel i å grunde på - ikke for at vi skal spekulere i det - men for at vi skal "skjønne det når det skjer", bli frimodigjort i troen og løfte hodet mot den gjenkommende Fredsfyrste, mens verdens barn må se denne tid i møte med skrekk og gru.
Spesielt underlig er det å se hva Johannes skriver om de "fire engler som er bundet ved den store leven Eufrat! "Og de blev løst, de fire negler som hadde stått ferdige på timen og dagen og måneden og året til å drepe tredjedelen av menneskene". Og i kp. 16 skriver han om den sjette engel ved Eufrat, vannet som tørket bort og "djevleånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderiket for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag." Det ser ut til at Babels ånd, forvirringens ånd har blitt bundet på dette sted til oppgjørets dag - da skal den sende verdensmaktene inn i et dragsug av forvirring som de ikke kommer forbi. Og det er tydelig at dette har vært på gang siden Saddam begynte gjenreisningen av Babylon for en del år tilbake. Israel knuste reaktoren i Bagdad i 1981. Saddam ble stoppet i 1991 - men ga seg ikke med det. Bin Ladens aksjoner har også sammenheng med Babel. Ser en utviklingen sammen med jødenes samling og Europas forening fra Middelhavet til Ural - begynner det å avtegne seg et bilde av endetiden hvor de 2 Babylon (Rom og Babylon) kommer sterkt inn i bildet. Dette som Hislop skriver om i "The two Babylons". Dette skal vi ikke se mer på i denne korte artikkelen, men heller stoppe ved et interessant bilde som Jeremias og J.Åp omtaler. Vi vet at muslimene planmessig har gått til angrep på en av vestens sentrale makt, den økonomiske. Derfor angrep de WTC - Verdens handels center. Videre har de ved flere anledninger rettet terrorangrep mot ambassadene som har en nøkkelrolle i verdens handelsliv. Endelig har de - i tillegg til Israelhatet - jaktet på militærmakten, og oljetankerne og tok en stor fransk tanker nylig. Kan de lamme oljetransport ut Hormutzstredet vil vesten i betydelig grad lammes og den økonomiske virksomhet få et grunnskudd. Han tar gjerne med seg en verden i avgrunnen - som Hitler også var villig til på slutten. Det er nok også en vesentlig årsak til at Bush organiserer oljeleveransene bort fra Midt-Østen og til Russland og Sentral-Asia. Amerikanere og briter har allerede sirklet inn oljeområdene i Iraq for å hindre en slik sabotasje. Saddams påtenning av oljebrønnen i Kuvait viser hva han er i stand til å gjøre - og hva han tenker på. Har han sterkere virkemidler til rådighet - som mindre atombomber - denne gangen - kan han makte å starte et Ragnarokk av dimensjoner. Og det er nettopp slike ting Jeremias og Johannes synes å peke på. Jeremias sier i kp. 50 at det skal gå dette området slik at det skal bli til ørken, men samtidig (v. 40) som Sodoma og Gomorra. Det som skjedde der var en voldsom innsynkning i The Rift Vally samtidig med en voldsom vulkanisme - deretter flommet vannet inn og dekte byene. I kp. 51 v. 32 kommer det mer om ild, men i v. 42 sier profeten at: "Havet er steget opp over Babel, det er skjult av dets brusende bølger." Det tyder på en kraftig innsynkning av dette sumplandskapet med en påfølgende inntrenging av havet fra den Persiske bukt. Går vi til J.Åp. 18 sier apostelen i v. 8-10 at Babels undergang skjedde på en dag og en time med stor ild og røk.: "Ve, ve du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet på en time!" Kjøpmennene på jorden står langt borte i frykt for røken av "hennes brand" og klager over at "ingen mer kjøper deres skibs-ladninger". Kongene og kjøpmennene på jorden som har sviktet grovt både verdier og Israel - "drevet hor og levd i vellevnet" - jamrer seg nå som bl. v. 17 - 19 skildrer det, mens Guds folk sier: "Fryd deg over den, du himmel, og I hellige, og I apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for eder." Og i v. 21 står det: Og en veldig engel løftet en sten som en stor kvernsten og kastet den i havet og sa: Så skal Babylon, den store by, kastes ned med hast og ikke finnes mer." Så får vi vente å se.


Søndag, Januar 05, 2003

Jesus er verdens lys!
Jes 60:1-6
Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.
Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.
Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen.
Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg.
Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne.

Ef 3:1-6
Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger –
så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere.
Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord.
Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet.
Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:
At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.

Matt 2:1-12
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes'* dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem.
De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.
Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham.
Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født.
De sa til ham: I Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten:
Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.
Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg.
Så sendte han dem til Betlehem og sa: Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det.
Da de hadde hørt hva kongen sa, drog de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var.
Og da de så stjernen, ble de over all måte glade.
De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.
Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei hjem til sitt land.Lørdag, Januar 04, 2003

ADVARSEL TIL DE ANSVARLIGE FOR NRK!

NRK sender mange programmer som i høyeste grad er egnet til å forføre barn og ungdommer. Man finner mange eksempler på dette både i barnetimen for de minste, i lørdagsbarnetimen, i et program på P3 som kalles Junktafil, osv.

Både Stortinget, Regjeringen, NRK-ledelsen, programledere og andre involverte bør derfor merke seg nøye advarslene nedenfor!
IK

Matt 18:1-7
I samme stund kom displene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike?
Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem, og sa:
Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.
Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike.
Og den som tar imot ett slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg.
Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.
Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det menneske som forførelsen kommer ved!


Torsdag, Januar 02, 2003

Øverstkommanderende for Norges Land- og sjømakt er Kong Harald

Av Lars-Arne Høgetveit (cand. agric), 1640 Råde

63 år er gått siden 1940. Norges befolkning våknet den gang opp 9.april til noe mange trodde var en umulighet – tyske soldater under kommando av Adolf Hitler marsjerte i gatene i Oslo. Mange nordmenn kjempet og sultet seg gjennom de påfølgende 5 årene.
I 1945 startet krigsoppgjøret og mange nordmenn ble dømt for landssvik, men det viste seg at mange politikere som hadde gjort Norge inntagbart pga militær nedrusting slapp en fellende dom og noen fikk sågar sine politiske posisjoner igjen ved hjemkomst til landet.

Den 30. desember 2002 kan vi lese en artikkel av HV soldat Per Ola Hovd der han har mottatt et brev med ordre om å levere inn tenn-nåla til sin AG3, noe som gjør våpenet ubrukelig. Han skriver følgende: ”Jeg for min del, nekter å utføre denne avvæpningsordre! Mitt HV-våpen forblir derfor intakt i mitt våpenskap også etter 10.01.03. De ansvarlige for denne massive avvæpningen av Norge må stilles til ansvar, da jeg mener at dette er landssvik.” Hovd skriver også: ”Stein Ørnhøi sa nylig i en tale til Forsvarsforeningen, gjengitt i Aftenposten 28.12.02. "Jeg møter ofte generaler og politiske motstandere som sier som sant er: - Vi har ikke noe forsvar lengre. -Men med unntak av noen få, tør ingen si det høyt." Hovds eksempel er til etterfølgelse for den som har anledning og det har omkring 80 000 HV soldater!

Kan man i historiens lys konkludere med at et militært angrep på Norge er under oppseiling, siden man nå fjerner nesten det siste forsvarsverket vi har, i følge militære offiserer på general nivå.
Kong Harald, øverstkommanderende for de norske styrker, nevnte ikke dette i sin nyttårstale, så vidt jeg noterte – det burde vært gjort. Etter Norges konstitusjon hviler det et meget stort ansvar på en norsk konge mht vårt forsvar, kongen er øverstkommanderende. Kong Harald har bl.a. følgende myndighet nedfelt i Grunnloven: § 25. Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Søemagt.
§ 21. Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militaire Embedsmænd. Disse sværge Constitutionen og Kongen Troskab og Lydighed.

Det er flere som nå venter at kongen tar opp den uredde tråden fra sin bestefar kong Haakon den 7..
Og forteller det norske folk hvordan tingenes tilstand virkelig er og hva som må gjøres – det vil det norske folk forstå, fordi folket ser delvis de alvorlige hendelser ”ute i verden” og noen vet også om Kola-basen som rustes opp i nordområdet vårt. Vi trenger akutt bl.a. matlagre og ammunisjon.
Ved en slik tale der kongen orienterer det norske folk om rikets tilstand vil Det norske folk nok be de politikere og media som angriper kongen i en sådan stund, å holde munn. Landssvik har vi hatt nok av i dette landet og vi merker nå et nytt aktivt landssvik fra diverse politikere og sivile – og militære embetsmenn. Men den menige mann liker dette svært dårlig.
Norge trenger nå menn og kvinner som tenker klart og handler i følge Grunnloven. Vi trenger også å få satt inn generaler som våger å handle og som prater sant. Finnes ikke slike generaler i dag kan vi alternativt benytte oss av pensjonerte generaler der enkelte har den nødvendige forståelse for den tiden vi lever i og innehar kapasitet til å håndplukke troverdige embetsmenn som sine hjelpesmenn.
Kongens nyttårstale ble introdusert slik: ”Vil Gud ikkje vera byggnigsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu I heimen med fred og hyggja!”


NORGES SIKKERHET ER I STOR FARE!

Jeg opplevde 2. verdenskrig og fikk føle den "på kroppen" bl.a ved at begge mine foreldre satt i fangenskap hos nazistene. I likhet med andre som forstår at det er nødvendig å ha et skikkelig forsvar i en ond verden er jeg forskrekket over i hvor stor grad "historien gjentar seg". Ingen som opplevde freden i 1945 forestilte seg at norske myndigheter skulle bli så naive i sitt syn på forsvarsbehovet som de er i dag!

Nedenfor gjengis en betimelig betraktning av Jørgen Høgetveit.

I.K.


Herr red.

Jeg gjør deg oppmerksom på dette oppslaget i The Waishington Post av 24. des. hvor de ref. forsvarssjef Rumsfeld. Her bekrefter han det senario jeg skisserte i min artikkel for ca. 2 år siden: "Gamle hunden gjør, general Schreiner Gundersen advarer." Se "Hva ser du?" på http://www.afkf.net. Han er ikke alene om å uroe seg over vårt forsvar. På anførte hjemmeside finner du artikkelen m.fl.

USA kan klare to større kriger sier Rumsfeld, men vi kan få flere fronter både mot Taiwan o.a. og hva da med USAs hjelp og Norges forsvar - spesielt av Nord-flanken med de aliansekonstelasjoner vi nå har?

Det geopolitiske bildet skiftet uhyre raskt etter den 11. sep. og uten av Norges media og politikere syntes å gi akt på det som skjedde kjapt nok, noe endret Norges forsvarspolitiske situasjon ganske dramatisk. Ennå synes få å ha innsett hva det kan bety av trusler og farer. Man bør ikke orientere seg ut fra prat og resolusjoner, men maktutviklingen! Den sier noe helt annet i dag enn det de fleste liker å høre. Samtidg som vi nå snart ikke har noe forsvar igjen og har svekket vår matproduksjon og kornlagre kraftig, stopper vi også HV med kammerlås og lager spiker av hundrevis av gode beltevogner samt sender flystryker til Afganistan, legegr ned hæren og kystforsvaret osv.!! Klart at generaler sier: Vi har ikke noe forsvar mer!

Før siste krig ba kongen statsråder om opprustning. Forsvarssjefen ba flere ganger stasråden om mobilisering, siste gang sprang han etter forsvarsminsteren i korridorene. Endelig reagerte han og han sendte ut mobiliseringsordre per post den 8. april!!

Ledelsen skjønte heller ikke alvoret i 1914 "Den politiske himmel er skyfri" G.Knudsen. Og Chamberlain m.fl. kjenner vi bare så alt for godt! Det var omtrent bar den gamle "bulldog" sir. Winston Churchill som bjeffet over Kanalen.

Jeg har jo fulgt denne utviklingen på nært hold i mange år som jordbrukssjef og nærmeste nabo til Forsvarets Øvingsavd. II Evjemoen, som nå er nedlagt. Dette senario uroer meg dypt. Skal Norge nok en gang i blåøyet optimisme og maglende realisme gå den verdenspolitiske utvikling i møte utslått uten en sjanse til å forsvare sitt folk - i noe som kan utvikle seg til en tredje verdenskrig? Ansvaret ligger nå hos politikere og media. Ressursene har vi om det er aldri så sent.
Godt Nytt År.

Mvh
Jørgen Høgetveit

http://www.washtimes.com/national/20021224-25452610.htm


Vil vi ha en slik religion i Norge?

"A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However, he should not penetrate; sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however, does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girl's sister "
Ayatollah Khomeini

------------------------------------------------
"It is better for a girl to marry in such a time when she would begin menstruation at her husband's house rather than her father's home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven. "
Ayatollah Khomeini

------------------------------------------------
"A man can have sex with animals such as sheeps, cows, camels and so on. However, he should kill the animal after he has his orgasm. He should not sell the meat to the people in his own village; however, selling the meat to the next door village should be fine. "
Ayatollah Khomeini

------------------------------------------------
"Have no mercy on the Jews, no matter where they are, in any country. Fight them, wherever you are. Wherever you meet them, kill them. Wherever you are, kill those Jews and those Americans who are like them - and those who stand by them - they are all in one trench, against the Arabs and the Muslims.... "
Dr. Ahmad Abu Halabiya, Member of the PA appointed "Fatwa Council" and former acting Rector of the Islamic University in Gaza.

Ref: "Religion of Hate & Terror" By Steve Omega


VI ØNSKER ALLE VÅRE LESERE ET GODT NYTT ÅR!

Året blir godt i samme grad som vår Herre og Frelser Jesus Kristus får slippe til!

Luk 4:17-21
De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet:
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,
for å forkynne ET NÅDENS ÅR FRA HERREN.
Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham.
Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.